ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR "PAZARLIKÇI"DIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR "PAZARLIKÇI"DIR"

Transkript

1 Bahar geldi, davullar çaldý, 18 Nisan'a çok kalmadý. Propaganda dönemi baþladý... Ah Özker Hoca ah... Davul yine bizim boynumuzda, tokmak yine onlarda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý DR. JEKYLL VE ERDOÐAN l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar ZEKÝ ABÝ YASEMÝNCÝDÝR ÖÐRTMENÝM Özlem Güneyli DÝKÝLÝTAÞ'TA BÝR YASEMÝN YANGINI Mehmet Levent ALT TARAFI BÝR "PAZARLIKÇI"DIR SEÇÝLECEK OLAN SEÇÝMLER ÜSTÜNE... SEÇÝM KAMPANYALARININ SPONSORLARI KÝM? Erdoðan Baybars Ali Osman Dolgun Dalgýçoðlu TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu Egemen Baðýþ tan farklý konuþtu... Baðýþ, Eroðlu kazanýrsa iþler karýþacak demiþti, ancak Davutoðlu ayný fikirde deðil... Kim kazanýrsa kazansýn Seçimle birlikte Anayasa referandumu n Cumhurbaþkanlýðý seçiminde anayasa deðiþikliði için referanduma gidilmesi konusunda da meclis çalýþma baþlatýyor... n Meclis Baþkaný Hasan Bozer Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi nin konuyu görüþmek üzere yarýn toplanacaðýný açýkladý... n 15. sayfada Film kopmaz Ahmet Davutoðlu, Kýbrýs ta cumhurbaþkanlýðý seçimlerini kim kazanýrsa kazansýn, görüþmeler devam edecek dedi... Bunun anlamý þu: Ýster Talat kazansýn, ister Eroðlu, Türkiye için farketmez! n Davutoðlu nun açýklamasýný güzel diye deðerlendiren Derviþ Eroðlu, bu açýklamanýn gerçeði ifade ettiðini söyledi... n Propaganda dönemi bugün baþlýyor. Adaylarýn oy pusulasýndaki ve BRT deki konuþma sýrasýnýn belirlenmesi için yarýn ad çekme yapýlacak... n Propaganda için kullanýlan her türlü ilana Türk bayraðý, KKTC bayraðý, dini ibareler ve Arap harfleri ile yazýlar konmasý da yasak... l 3. ve 4. sayfalarda 37 yýl sonra ilk kez geldi n Baþpiskopos Hrisostomos Lefkoþa dan Karpaz a kadar büyük bir kalkýnma var dedi... n 3. ve 6. sayfalarda Adaylarýn özgeçmiþleri 8. sayfada Cemaatlarla Tarikatlar Koalisyonu... Yalçýn Okut l 13. sayfada HAVA DÖNDÜ... Kubilay Özkýraç l 6. sayfada YALAN VAATLER Kazým Denizci l 13. sayfada MERTLÝK VE KALLEÞLÝÐÝN 55 YILLIK SINAVI Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu l 8. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Üçlü konferans kapýda n 2. sayfada

2 83 KAZADA 40 YARALI KKTC'de Mart tarihleri arasýnda 83 trafik kazasý meydana geldi ve 40 kiþi yaralandý. Polis, bu sürede kontrol ettiði 8 bin 391 sürücüden 1380'ini çeþitli suçlardan rapor etti. Polis Basýn Subaylýðý'nýn açýklamasýna göre Mart tarihlerinde meydana gelen 83 trafik kazasýndan 22'si yaralanmayla, 61'i ise hasarla sonuçlandý. Kazalarda, 40 kiþi yaralandý ve 311 bin 300 TL'lik maddi hasar meydana geldi. Trafik kazalarýndan 28'i Lefkoþa; 25'i Gazimaðusa, 19'u Girne, 6'si Güzelyurt ve 5'i Ýskele bölgelerinde oldu. Polis ayný tarihlerde 1380 trafik suçu rapor etti. Rutin kontrollerinde 8 bin 391 araç sürücüsünü kontrol eden polisin en fazla karþýlaþtýðý suç, 239 ile seyir halindeyken cep telefonuyla konuþmak oldu. Bunu 174 ile sürat limitlerini aþmak; 142 ile de seyrüsefersiz araç kullanmak izledi. 135 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan, 109'u trafik levha ve iþaretlerine uymamaktan rapor edilirken, 26 sürücü de alkollüyken araç kullandýðý için ceza aldý. ORTAKÖY'ÜN BAZI BÖLGELERÝNDE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Lefkoþa Orta Gerilim Þebekesi'nde yapýlacak çalýþmalar nedeniyle bugün, Ortaköy Öðretmenler Apartmanlarý, Levent Koleji, Hacý Ali Apartmanlarý ve civarý, Kermiya'nýn bir kýsmýnda, Alayköy Askeri bölge ve Metehan bölgesinde elektrik kesintisi yapýlacak. KIB-TEK'ten yapýlan açýklamaya göre kesinti saatleri arasýnda 3 saat süreyle uygulanacak. ÝSKELE'DE BÝR GENÇ ÝNTÝHAR ETTÝ Ýskele'de 22 yaþýndaki Serdar Akburan adlý gencin, intihar ettiði açýklandý. Polis bültenine göre Akburan önceki gece 22.30'da evinin damýnda canýna kýydý. LAPTA'DA RESTORANDAN UYDU ALICISI VE ÝÇKÝ ÇALINDI Lapta'da bir bar-restorandan uydu alýcýsý, alkollü içki ve kola çalýndý. Polis bülteninde yer alan bilgilere göre Mart tarihlerindeki hýrsýzlýk olayýnda, Rosy Place adlý bar-restoranýn penceresinden giren hýrsýzlar, uydu alýcýsý ve kumandasý yanýnda, 60 þiþe deðiþik markalarda alkollü içki ve 18 kola çaldý. ILIK HAVA SÜRECEK Ilýk hava kütlesi, etkisini önümüzdeki günlerde de sürdürecek. Meteoroloji Dairesi'nin Mart dönemini kapsayan raporuna göre hava yarýn açýk, sonraki günler açýk az bulutlu veya parçalý bulutlu geçecek. En yüksek hava sýcaklýðý derece dolaylarýnda seyredecek. Rüzgâr genellikle Kuzey ve Batý, periyodun son günlerinde ise Batý ve Güneybatý yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. ARIZA BÝLDÝRÝM NUMARALARI DEÐÝÞTÝ Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliði'nin arýza bildirimle ilgili telefon numaralarýnýn deðiþtiði duyuruldu. Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliði'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, yeni numaralarýn ve olduðu kaydedildi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Demirci Ahmet memlekette... Pazar günü öðleden sonraydý. Telefon çaldý. "Hoca, ben Demirci Ahmet, geldim" dedi. "Mehmet'i da aradým, geldi gördü beni. Köyden Mustafa'yý (kardeþi) da aradým ama yoktu" dedi. Sonra bana: -Sen nasýlsýn? Sesin iyi gelir. -Çok þükür fena deðilim. Köydeyiz ama biraz sonra ayrýlýyoruz. "Þimdi da Fuat'a açacaðým" dedi. "Fuat Mehmet sabah bende idi" dedim. "Lazým buluþalým, görüþelim, konuþalým. Burda yeni bir þey var?" dedi. "Var. Her geçen gün daha kötüye giderik" dedim. "Farkýndayým, farkýndayým. Ama memleketimizdir. Napacan? Ha söyle bana napacan?" dedi. "Dua et da senin Ýngiltere'de bir evin var. Canýn sýkýlýnca giden bir süre onda galýn, sonra gene gelin" dedim. "Bre efendi ama nasýl bir memleket olduk? Gittim telefonu, elektriði ödeyim. Ama ne hesaplar, ne cezalar?" "Eee, bilmen þu memleket böyledir? Ya gününde ödeyecen, ya cezalý ödeyecen" dedim. "Bilirim yahu, bilirim ama ben gitmeden bunlara para býrakýrým günü geldiðinde kessinler diye" dedi. Bu noktada uyuya kaldým. Gözümü açtýðýmda yaklaþýk iki saat geçti. Þimdi ikinci fasla geçtik. Erdal Andýz'ý uzun yýllar göremedim. Bir gün bacanaðýna rastladým. "Napar Andýz?" dedim. Bana yerini tarif etti. Meðer tahlile gittiðim laboratuvarýn tam karþýsýnda. Bahçe kapýsýnda "köpek" uyarýsý var ama, bahçe kapýsý açýk. Köpek-möpek yok. Bir Andýz klasiði... ÜÇLÜ KONFERANS KAPIDA Bir gün laboratuvara tahlile gittiðimde kendisine uðradým. Andýz ayný Andýz. Yýllar eskitemedi. Tahtaya vurdum. "Napan be?" "Aha!" Birkaç dakika karþýlýklý hal hatýr sorduk. Sonra bana, "yazmak isterim ama yazmaya baþlayýnca gözlerim kapanýr, uyurum" dedi. "Ben da öyleyim ama pes etmem. Uyurum uyanýrým gene devam ederim" dedim. Yýllar sonra da olsa karþýlaþan 2 Kýbrýslý ne konuþacak? Acele tarafýndan onu konuþtuk... Çýkarken arkamdan seslendi, "Þener'e selam söyle da bize daha az sövsün" dedi. Gelelim Demirci Ahmet'e... Demirci Ahmet dünyada olup bitenleri Erdal Andýz'ý uzun yýllar göremedim. Bir gün bacanaðýna rastladým. "Napar Andýz?" dedim. Bana yerini tarif etti. Meðer tahlile gittiðim laboratuvarýn tam karþýsýnda. Bahçe kapýsýnda "köpek" uyarýsý var ama, bahçe kapýsý açýk. Köpek-möpek yok. Bir Andýz klasiði... yakýndan izleyen adamdýr. Fuat Mehmet da öyledir. Sabah geldiðinde Kýbrýs'tan giriþtik iþe. Çözemediðimiz meseleleri sepete attýk. Sonra uzaya geçtik. Ufo'lara, uzaylýlara... Keyifli bir sohbet oldu. Kýbrýs meselesini çözemedik, görüþmecilere ve ustalarýna býraktýk. Ama uzay, uzaylýlar meselesi elimizden kaçamadý. O meseleyi rahat çözdük. Ahmet Demirci da bize katýlýnca üçlü olarak oturacaðýz masaya... Bakalým sonuç ne olacak o zaman... Bizde "þeffaflýk" vardýr. Yalan-dolan yok. Netice açýklanacaktýr! "Bre Hoca, dünyada olaný biteni takip eden? Ha! Eden yahu?" dedi. "Mümkün olduðu kadar" dedim. "Vaziyet çok kötü. Dünyanýn iþi çok zor. Biraz önce havadislerde dinledim. Bilmem nerde yanardað patladý. Sen dinlemedin yahu?" dedi. "Dinleyemedim" dedim... "Neysa, lazým bir araya gelelim, gonuþalým". "Gonuþacayýk yahu gonuþacayýk. Sen gel da..." Çiziktirdi Þener LEVENT Açý DR. JEKYLL VE ERDOÐAN Tayyip Erdoðan Dr. Jekyll gibi... Çift kiþilikli... Biri Yunus Emre'den, Nazým Hikmet'ten þiirler okuyor... Diðeri "Yüz bin Ermeni'yi dýþarý atarým" diyor... Biri Ýsrail Cumhurbaþkaný'na "katil" diyor... Diðeri Türkiye'de Kürtleri eziyor... Biri, hakkýný isteyen emekçileri günlerce süründürüyor... Diðeri Yýlmaz Güney'i övüyor... Dr. Jekyll efsanesi malum... Filme de çekilmiþ kaç kez... Laboratuvarýnda deneyler yapan doktor, bu deneyleri önce kendinde kullanýyor. Ve çok ilginç bir þey oluyor sonunda... Geceleri ilacý aldýðý zaman bambaþka biri oluveriyor... Kötü bir adam... Þeytan gibi... Herkese kötülük yapmaktan zevk alýyor. Durup dururken bastonu ile çelme atýyor, yolda kendi halinde ytürüyen adama... Restoranda tanýþtýðý garson kýza yapmadýðýný býrakmýyor. Gün aðarýrken ise eski haline dönüyor yeniden... Bambaþka biri... Adeta iyilik meleði... Üstelik geceleri ortaya çýkan kiþiliðini de pek hatýrlamýyor. Dr. Jekyll nasýl þaþýrtmýþsa herkesi, Erdoðan da öyle þaþýrtýyor iþte... Ermenilere yaptýðý aðýr saldýrýdan sonra, bir bakarsýnýz, Roman'lara gitmiþ, þarký söylüyor... Derken sanatçýlarý topluyor etrafýnda... Ve baþlýyor Yýlmaz Güney'i övmeye onlara... Öve öve de bitiremiyor... Hele öyle bir laf ediyor ki donup kalýyor millet... Diyor ki: "Eðer bu ülkenin otoriteleri Yýlmaz Güney'in filmlerine kulak vermiþ olsalardý, inanýn Türkiye bugün çok farklý bir yerde olabilirdi." Ancak Erdoðan'ýn bu çift kiþiliði, onu Dr. Jekyll'ýn hazin akýbetine götürecek gibi... Jekyll'dan kurtulmak için artýk herkes onun yok edilmesi gerektiðinde hemfikirdi... Ve yok ettiler de... Bir iyi, bir kötü yüzünü gösteren Erdoðan'a artýk katlanamayanlar var... Sanatçýlarla buluþmasýný þair Ataol Behramoðlu "þaklabanlýk" olarak niteliyor. Yaþar Kemal daha da acý konuþuyor... Erdoðan'ýn Ermeniler için söylediði sözlere fena içerlemiþ... "Ayýptýr" diyor... Yaþar Kemal'e demokratik açýlýmý destekleyip desteklemediði de soruluyor... Çok ilginç bir yanýt veriyor ona da büyük usta: "Gazeteciliðim bitti benim çoktan. Desteklemem." Suudi Kralý'nýn elinden Arap dünyasýnýn nobelini almýþ Erdoðan geçtiðimiz günlerde... Arap dünyasýnda zaten bir kahraman... Nereye gitse krallar gibi karþýlanýyor... Perez'e "Van minit" dedi ya, heykeli dikilecek neredeyse... Ýslamýn katý kurallarýyla yoðrulan bu alemde olup bitenleri pek görmüyor ama... Abu Dabi'de genç bir kýzýn baþýna neler gelmiþ duydunuz mu? Kýz bir cafe'de sevgilisi ile otururken, güya dudaktan öpüþmüþ... Yanaktan öpüþmek serbestmiþ de dudaktan öpüþmek yasakmýþ... Karþý pencereden komþu görmüþ... Polise haber vermiþ... Kýzý tutuklamýþlar... Dr. Jekyll gibi çift kiþilikli olan Erdoðan bize, yani Kýbrýslýtürklere hangi yüzünü gösteriyor acaba? Ýyiyi mi? Kötüyü mü? Ankara'daki hiçbir hükümetin atmadýðý adýmlarý atmýþ Kýbrýs'ta... Kapýlarý açmýþ... Denktaþ'ý devirmiþ... Ancak hepsi o kadar... Bunlarý da, askere karþý kalkan olarak kullandýðý AB için yapmýþ zaten... Ýki dönemdir Türkiye'de iktidarda... Biz ise tükendikçe tükeniyoruýz burada... Eski yönetimler hep kendi iktidarlarý için kullandýlar Kýbrýs'ý... Erdoðan da öyle yapýyor... Bizi kurtarmasýný bekleyenler boþuna bekliyor.

3 AFRÝKA dan mektup... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE kimse Özlem GÜNEYLÝ ÞEYTANIN BACAÐINI KÝLÝSE DE KIRDI Baþpiskopos Hrisostomos... Kýbrýs'taki ortodoks kilisesinin baþý... Þeytanýn bacaðýný o da kýrmýþ nihayet... Ve 37 yýl sonra ilk kez geçmiþ kuzeye... Bu ziyaret önemli... Ne de olsa Baþpiskopos milliyetçi ve de fanatik Rum cephesinin ruhani lideri... Hala kuzeye hiç geçmemiþ olan pek çok Kýbrýslýrumu cesaretlendirebilir... "Papaz da geçtikten sonra biz neden geçmeyelim ki?" diyebilirler þimdi... Yaþasa, Papadopulos da izlerdi belki onu... Hatta Spiros Kiprianu da... Onlar 1974'ten sonra Kýbrýs'ýn diðer yarýsýný bir daha göremeden göçüp gittiler... Kýbrýslýrumlarýn yarýya yakýn bir kýsmýnýn, kapýlar açýldý açýlalý bir kere bile kuzeye geçmedikleri söyleniyor hala... * Hrisostomos'un ziyareti renkli geçmiþ oldukça... Edindiði izlenimlere bakýlýrsa, çok memnun kalmýþ bu ziyaretten... Bakan Ersan Saner bir turizm rehberi gibi eþlik etmiþ ona... Gitmek istediði her yere götürmüþ... Lefkoþa'dan Karpaz'a kadar uzanmýþlar... Baþpiskopos'un izlenimleri, 2003'te kuzeye ilk kez geçen Rumlarýn izlenimlerine benziyor... Hayranlýk dolu... Ölmüþ bitmiþ sefil bir yer bulacaklarýný sanýrken, karþýlarýnda apartmanlarý, siteleri ve havuzlu villalarý bulunca ne kadar þaþýrmýþlardý... Hrisostomos da öyle galiba... Ne demiþ bakýn: "Lefkoþa'dan Karpaz'a kadar büyük bir kalkýnma var"... Kalkýnma dediði ne? Yeni binalar ve çift þeritli yollar... * 1974'ten sonra güneyi "özgür bölge", kuzeyi de "iþgal bölgesi" ilan eden Kýbrýslýrumlar, kýuþkusuz ki güneydeki müthiþ bir propaganda çarkýnýn kurbaný oldular... Ýþgal bölgesini bambaþka hayal ettiler... Kimsenin, Türk askerinin izni olmadan bu yollardan bile geçip gidemediðini sandýlar... Çadýrlarla, dilencilerle dolu bir bölge olarak düþlediler kuzeyi 'te kapýlar açýlmadan önce güneyde görüþtüðümüz kimseler, hatta bazý gazeteci meslektaþlarýmýz bile gerçek durumu bilmiyorlardý... Maðusa'dan gelenlerimize, gece vakti nasýl Maðusa'ya döneceklerini soruyorlardý... Aslanköy'de, Paþaköy'de Türk askeri izin verecek miydi geçiþlerine? Biz de büyük bir hayretle dinliyorduk bu sorularý... Ýki adým ötelerinde neler olup bittiðini bilmediklerine þaþarak... * 36 yýl geçmiþ 1974'ten bu yana... Ne olursa olsun hayat durmamýþ elbette... Yeni binalarýn, yeni yollarýn yapýlmasý normal deðil mi? Baþpiskopos ne sanýyordu yani? Çöplükte mi yaþýyoruz dibelik? Ganimeti bulduk... Betonu döktük... Yaptýk... Kalkýnma mý derler buna? Hrisostomos'un din bilgisi tamam... Ama ekonomiden sýnýfta kalýr herhalde... Gördüðü her yeni binayý kalkýnma zannederse... EROÐLU: Davutoðlu'nun açýklamasý gerçekçi n Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, "Kýbrýs'ta cumhurbaþkanlýðý seçimlerini kim kazanýrsa kazansýn görüþmeler devam edecek" dedi Baþbakan Derviþ Eroðlu, Türkiye'nin Kýbrýs sorunundaki tavrýnýn kiþilere dayalý olmadýðýný belirterek, Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun "Kýbrýs'ta cumhurbaþkanlýðý seçimlerini kim kazanýrsa kazansýn görüþmelerin devam edeceði" yönündeki açýklamasýnýn gerçeði ifade ettiðini söyledi. Eroðlu Davutoðlu'nun açýklamasýný "güzel" diye deðerlendirdi. Eroðlu, dün bir kabulü sýrasýnda gazetecilerin HRÝSOSTOMOS GELDÝ 37 yýl sonra ilk kez Güney Kýbrýs Rum kesimi Baþpiskoposu Hrisostomos, 37 yýl sonra ilk kez KKTC'ye geçerek ziyaretlerde bulundu. Beraberindeki sözde "Karpaz Bölge Piskoposu" Hristoforos'la ilk olarak St. Barnabas Manastýrý'ný ziyaret eden Baþpiskopos Hrisostomos'u burada Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Hamza Ersan Saner karþýladý. Bakan Saner Baþpiskopos'a Apostolos Andreas Manastýrý'nda da eþlik etti. Hrisostomos ayrýca St. Barnabas'ýn mezarýný da ziyaret etti. Bakan Saner ile Hrisostomos St. Barnabas Manastýrý'ndaki kafeteryada birlikte Türk kahvesi içtiler. Hrisostomos, Türkçe kelimler kullanarak sade kahve istedi. Hrisostomos Sipahi, Dipkarpaz kiliseleri ve Apostolos Andreas Manastýr'ýný ziyaretlerinde çan sesleriyle bölgede yaþayan Rumlar tarafýnda karþýlandý. Kilise ve manastýrý ziyaretlerde tütsüler yapýldý, mumlar yakýldý, kýsa süreli ilahiler okundu. Hrisostomos ziyaret ettiði kiliselerde toplanan Rumlara da hitap etme fýrsatý buldu. Baþpiskopos Hrisostomos ziyaretleri çerçevesinde Dipkarpaz'daki Rum ilk ve orta okulunu da ziyaret etti. Ýlkokulda öðrencilere çeþitli hediyeler verdi. Hrisostomos Dipkarpaz'daki kiliseyi ziyaretinde kilisenin papazýna haç, Apostolos Andreas Manastýrý'nda da Apostolos Andreas ikonu hediye etti. Hrisostomos Karpaz bölgesinde yaþayan Rumlara hitaplarýnda dünya mirasý olan kiliselilerin restore edilmesi üzerinde durarak, KKTC'deki kiliselerin restorasyonu konusunda ellerinden gelen yardýmý yapacaklarýný söyledi. Hrisostomos Kýbrýs sorununun bir an önce çözülmesi ve Kýbrýslý Rumlar ile Kýbrýslý Türklerin bir arada yaþamalarý dileðinde bulundu. Çözümün "Kýbrýs Cumhuriyeti çatýsý altýnda" olacaðýný savunan Hrisostomos, çözüm konusunda mevcut durumun iyileþmesi için ellerinden geleni yapacaklarýný, Kilise olarak çözüm konusunda Rum hükümetine yardýmcý sorusu üzerine Türkiye Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'nun açýklamasýný deðerlendirdi. Kýbrýs'ta haklý olan tarafýn Türk tarafý olduðuna iþaret eden Eroðlu, haklý taraf olarak yapýlmasý gerekenin müzakere masasýnda oturarak haklýlýðý sonuna kadar savunmak olduðunu belirtti. Baþbakan Derviþ Eroðlu, Türkiye Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'nun gerçeði ifade ettiðini belirterek, "kendisine teþekkür ederim" dedi. olacaklarýný kaydetti. Rum ortaokulunu ziyaretinde Türk gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Hrisostomos, Kýbrýs'ta "gerçek bir çözüm" olmasýný dilediðini ifade etti. "Gerçek çözüm"ün ne olduðunun sorulmasý üzerine de, Hrisostomos, "Genel hatlarýyla AB normlarýnda her iki tarafa da hizmet edecek bir çözüm" yanýtýný verdi. "Federasyon arzu ettiðiniz çözüm modeline uyar mý?" sorusuna karþýlýk olarak Hrisostomos, "Yürüyebilen, iþleyebilen, fonksiyonel bir çözüm istiyoruz" yanýtýný verdi. KKTC'deki Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini hangi adayýn kazanmasýný arzu ettiðinin sorulmasý üzerine Hrisostomos, "Bu tamamýyla sizin konunuz, Siz Kýbrýslý Türkler istediðiniz adayý seçebilirsiniz" dedi. Hrisostomos, Kýbrýs sorununun bir an önce bitmesini, yaralarýn kapanmasýný, hem Kýbrýslý Rumlar hem de Kýbrýslý Türkler için iyi günlerin gelmesini istediðini kaydetti. ZEKÝ ABÝ YASEMÝNCÝDÝR ÖÐRTMENÝM -Günaydýn çocuklar... -Günaaaaydýýýýn öðrtmenim... -Bugün dersimiz DÜN ve DÜNYA. Bildiðiniz gibi Cumhurbaþkanýmýz Mehmet Ali Talat gelmeden önce DÜNYA gözlerini bize dikmiþ/ kötü kötü bakýyordu. Ama Sayýn Talat gelince bu bakýþ deðiþti. DÜNYA bize güzel bakmaya baþladý. -Öðrtmenim/ Atatürk yoktu düþman çoktu Atatürk geldi düþmaný yendi. Deðil? -Atatürk ü karýþtýrma çocuðum!!!! -Mehmet Ali Talat yoktu dünya kötüydü/ Mehmet Ali Talat geldi dünya iyi oldu. Nasýl öðrtmenim? -Afferin yavrum aynen öyle. Söyleyin bakalým þimdi çocuklar. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat neyi deðiþtirmiþ? -Dünyaaaanýn bakýýýþýnýýýý... -Dünya kime kötü bakýyormuþ? -Biiiiizeeeeee... -Biz kimiz? -Kýbrýs Tüüüürrküüüüüüyüz... -Öðrtmenim Devrim neden Gýbrýz Türkü diyo? -Ramazan benim gonuþmamýnan alay eder öðrtmenim. Ben gendim öyle demem. Taglid yaparken öyle dediydim... -Kimin taklidini yapýyordun? Söylesene Devrim... -Baþbakanýn taklidini yapardým öðrtmenim... -Sayýn Derviþ Eroðlu nun mu? ÇOK AYIP. Baþbakanýn taklidi yapýlýr mý? -Onlar ailecek CTPlidir de ondan yapýyo... -Sýnýfta siyaset istemiyoruuuuuuuum... (Elimi masaya vurdum bunu söylerken. 1 baktým çocuklar korku dolu gözlerle bakýyorlar. Güldüm. Ben gülünce onlar DA güldü. Devrim in baþýný okþadým/ Ramazan ýn yanacýðýndan 1 makas aldým. Bu durumun tadýný çýkarmaya karar verdim. Zaten ders yapmak DA gelmiyordu içimden...) Sordum: -Ferdi beyin de taklidini yapýyo muydun Baþbakan iken/ Ha Devrim? (Bu soruyu sorarken kendi kendime güldüm. Yap Devrimciðim. Yap. Hepsinin de taklidini yap. Ferdi bey DE devrimci taklidi yapýyordu zaten. Sen de geleceðin 1 DEVRÝMi olarak onun taklidini yap. Aaaa... Ýçimden konuþtuðumu sanýyordum/ MEÐER yüksek sesle söylemiþim son cümleyi. Çocuklar fýsýldaþmaya baþladý kendi aralarýnda. Devrim, Ramazan ýn defterini yýrttý/ Ramazan Devrim in montunu kalemiyle 1 çizik attý. Ben Devrim e döndüm/ýsrarla cevap istedim:) -1 soru sordum Devrim) -Hayýr öðrtmenim Ferdi amcanýn gonuþmasý motor gibindir nasýl yapayým/ sade aðýz hareketlerinin taklidini yapabilirim. Onu da abamýnan yalnýz olduðumuzda. Çünkü annemle babam çok gýzallar onun taklidini yaptýðýmda... -Ben demiþtim öðrtmenim DÝ MÝ? Ailecenek CTPli olduklarýný demiþtim. DÝ MÝ? -Ramazan yalan söyler. Annem babam CTPlidir ama ben ve abam deðilig öðrtmenim. -Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti de-mok-ra-tik 1 ülkedir. Ýsteyen CTPli olur/ istemeyen olmaz. Öyle deðil mi RA-MA-ZAN? (Devrim açýklama yapar gibi:) -Onlar AKPlidir öðrtmenim. 1 kere evlerine giddiydim DA duvarda AKPnin þeysi vardý. -Öyle MÝÝÝÝÝ? -Annemgiller AKPlidir öðrtmenim. AMA ben diiilim? -Yalan söyler öðrtmenim. Abam gördüydü 29 Ekim de AKP nin lambalý rozetinden dagdýðýný. -Tamam yeter bu kadar muhabbet. Hem CTP de zaten AKPlidir. KKTC deki bütün partiler AKPlidir. (Saate baktým, az sonra zil çalacaktý. Bu arada Ramazan yanýndakinin kulaðýna 1 þey fýsýldadý/ kýkýr kýkýr gülmeye baþladýlar. Onlar gülerken Devrim aðlamaya baþladý. Zil de çalmak bilmiyordu. Devrim e aðlama DÝYE baðýrdým. Sonra Ramazan ýn yanýna gittim/kulacýðýný hafifçe tuttum...) -Söyle bakim niye gülüyosun Ramazan? SÖÖÖÖÖÖYLE... (Bu sefer Ramazan da aðlamaya baþladý. Tam týmarhane. Sýnýfýn en sessiz çocuðu Yasemin parmaðýný kaldýrdý ve ben bilirim neçin güldüðünü öðrtmenim DEDÝ...) -Niçin gülüyormuþ? -Devrim ABA dedi ya/ona güler... -Devrim sen de amma nane mollasýn. Aðlanacak þey mi bu? Büyüyünce sen de öðrenirsin caným aðbilerin gibi ABLA demeyi... Yasemin gene parmaðýný kaldýrdý: -Öðrtmenim 1 þey söyleyebilirim? -Çabuk söyle YASEMÝN. Zil çalýyor... -Siz dediniz ya bütün partiler AKP lidir diye/ Zeki abi AKPli deðil öðrtmenim. Bunu deyceydim. -Ne ciymiþ Zeki abin? -Ma bilmezsiniz öðrtmenim? O Yasemincidir... (Oh be zil çaldý nihayet/ Hakkaten bu sýnýf KKTC meclisinden beter.)

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Çankaya deðil, Dikilitaþ diyor yaseminler Dikilitaþ'ýn altýnda tütüyor yaseminler Mühür senin elinde bu kez doðrusunu yap Havalar ýsýndý erken açýyor yaseminler Ali OSMAN Periyodik SEÇÝMLER ÜSTÜNE... -Bir yetkili istiyorum... -Yardýmcý olayým... -Kiminle konuþuyorum? -Ali Osman'la... -Artýk gazetenizi almayacaðým... -Neden, ne oldu ki? -Talat'ýn karþýsýndasýnýz... Eroðlu'nu destekliyorsunuz... -Bunu da nereden çýkardýn? -Dünkü manþetinizden... -Ne varmýþ manþetimizde? -DP'nin Eroðlu'nu desteklediðini yazdýnýz... -Evet, ne olmuþ? -Bu taraf olmak demektir.. -Ne diyeceðimi bilemiyorum. Bu bir haberdir. TAK Ajansý'ndan gelen bir haber... Biz de alýp birinci sayfadan verdik... Ve önemlidir de bu destek... Birbirlerine günahlarýný dahi veremeyecek olan iki kiþinin birlikte hareket etme kararý almasý sizce önemli deðil mi? Ne var bu iþin altýnda diye düþünmedin mi sen? Kimler var bu kararýn arkasýnda? -Denktaþ var... Türkiye'ye karþý ittifak oluþturdular... -Sen bir Talat yanlýsý olarak bu ittifaka karþý mýsýn? -Tabii ki karþýyým... -Neden? -Bunlar çözümsüzlükçü... Türkiye çözümcüden yanadýr... Kýbrýs'ta da Talat çözümcüdür... Eðer bunlar seçilirse ve hükümet kurarlar, bugüne kadar alýnmýþ bütün barýþçý kararlarý berhava edecekler... -Yani bunlar kendileri böyle bir karar aldýlar ve Türkiye'ye baþkaldýrdýlar mý demek istiyorsun? -Evet... -Denktaþ referandumda kývýrdýktan sonra koltuktan alýnýp bir kenara oturtulmadý mý? Derviþ'in Türkiye'ye baþkaldýracak öyle bir gücü mü var? UBP-TKP koalisyonunda, Akýncý'ya kýzan general, Derviþ'e, "Koalisyonu bozacan" dediðinde Akýncý'yla ortaklýðý bozmadý mý? Ne deðiþti de Eroðlu Ankara'ya rest çekecek gücü buldu kendinde? Gözleriniz kör olmuþ sizin... "Talat körlüðü"... Açýn gözünüzü uyandýrýn canýnýzý da Ankara'nýn oyunlarýný görün... -Neden Eroðlu'nu öne çýkarýrsýnýz? -Bu bir haberdir... Ayný sayfada baþka bir haber var... "DP Eroðlu dedi" haberini görüyorsunuz da, Soyer ve Kutlay'ýn koskoca fotoðrafýyla verdiðimiz "DP ile koalisyon ortaklýðý ilkesiz" baþlýklý haberi neden görmüyorsunuz? Sonra siz galiba uzayda yaþýyorsunuz... -Neden, ne demek bu? -Yasemin Hareketi diye birþey duydun mu sen? -Evet.. -Biz yaseminciyiz... Talat'ýn Ankara'nýn adamý olduðunu sen söyledin... Eroðlu da öyle, Tahsin de... Biz de Beþiktepeli'yi destekliyoruz... -Sizin adayýnýz zor kazanýr bu durumda... -Bizim kazanma derdimiz yok... -Ýþte gördün mü? Talat'a gidecek oylarý engelliyorsunuz... Bu da Eroðlu'na hizmet eder... -Bu kadar saattir konuþuyoruz da, senden Türkiye'nin müdahalesine ve de bunun içindeki konumuna dair tek karþý laf duymadým. Kabullenmiþ gibisin... Ýlla müdahale etsin diyorsun ama bu müdahalesini de Talat'tan yana koymasýný istiyorsun... -Evet, þimdi de isterim, yarýn da isterim, çatlayýn patlayýn... Kalay SEÇÝM TAKVÝMÝ ÇALIÞIYOR Propaganda dönemi bugün baþlýyor n ADAYLARIN OY PUSULASINDAKÝ VE BRT'DEKÝ PROPAGANDA KONUÞMA SIRASININ BELÝRLENMESÝ ÝÇÝN ÇARÞAMBA GÜNÜ AD ÇEKME YAPILACAK Cumhurbaþkanlýðý seçimi için seçim propagandasý bugün baþlýyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi parti adayý ile baðýmsýz adaylarýn isimlerinin oy pusulasýnda yazýlýþ sýrasýný ve adaylarýnýn radyo ve televizyonda yapacaklarý propaganda konuþmalarýnýn yayýn zaman ve sýralarýný belirlemek için 24 Mart Çarþamba günü 14.30'da Yüksek Seçim Kurulu'nda adçekme iþlemi yapýlacaðýný açýkladý. SEÇÝM PROPAGANDASI BAÞLIYOR YSK'nýn 14 numaralý duyurusuna göre seçime katýlan siyasal parti ve baðýmsýz adaylar bugünden itibaren duvar ilaný asmak, el ilaný ve her türlü matbua daðýtmakta serbest olacak. Oy verme gününden önceki günün yani 17 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'den sonra; ilan, beyanname, genelge, açýk mektup ve her çeþit propaganda niteliði taþýyan matbuanýn daðýtýmý, yapýþtýrýlmasý, asýmý ve satýlmasý BARIÞ MAMALI: Adaylarýn kendilerini anlatmada radyo televizyonlar önemli Fikrin ve Hukukun Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Barýþ Mamalý, Cumhurbaþkanlýðý seçiminde adaylarýn kendilerini izah etme ve halka anlatma noktasýnda radyo ve televizyonlarýn büyük önemi olduðunu belirtti. Mamalý yazýlý açýklamasýnda, bu baðlamda görsel ve iþitsel medyaya demokrasi ve hukuk adýna büyük görevler düþtüðünü ifade ederek "Anayasamýzýn Eþitlik baþlýðýný taþýyan 8. maddesinde ayný hukuksal statüde bulunan kiþilerin ayný hak ve yükümlülüklere tabi olmasý gerektiði hüküm altýna alýnmýþtýr" dedi. Cumhurbaþkaný adayýnýn kendi fikir, düþünce, ideoloji ve propagandasýný halka iletebilmesi için radyo ve televizyonlarýn bu baðlamda yaratacaðý demokratik ortam ve fýrsat eþitliðine dayalý yayýn düzenlemelerine ciddi þekilde ihtiyacý bulunduðunu, anayasal ve yasal düzenlemelerin de bu fýrsat eþitliðinin yaratýlmasýný emretmekte olduðunu belirten Mamalý, eþit koþullarda her adayýn kendisini halka anlatmasý ve halký etkileme fýrsatýnýn olmasýnýn, çaðdaþ demokrasilerin gereði Mecliste cep telefonu yasaðý n MÝLLETVEKÝLLERÝNE TOPLANTI SIRASINDA CEP TELEFONUYLA KONUÞMA YASAÐI GETÝRÝLDÝ Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaþkanlýðý seçimi nedeniyle aldýðý haftada bir toplanma kararý uyarýnca dün hem yasama hem de denetleme göreviyle toplandý. Meclisin saat 10.40'ta Meclis Baþkaný Hasan Bozer baþkanlýðýnda baþlayan toplantýsýnda, toplantý sýrasýnda milletvekillerine cep telefonuyla konuþma yasaðý getirildi. Meclisin dünkü toplantýsýnda 5 gündem dýþý konuþma talebi yer alýyor. Sorular bölümü de bulunan toplantýda, "Gemilerle Ýlgili Harçlar ve Ücretler (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý" ile "Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý"nýn görüþülmesi bekleniyor. SEL FELAKETÝYLE ÝLGÝLÝ KOMÝTELER BÝRLEÞTÝRÝLDÝ Toplantýda ilk olarak Meclis Danýþma Kurulu'nun "sel felaketiyle ilgili komitelerin birleþtirilme kararý" oybirliðiyle kabul edildi. Meclisten bir heyetin Parlamentolararasý Birlik Toplantýsý'na katýlmasý kararý da onaylandý. Toplantýya DP Milletvekili ÇAKICI'YA 2 KERE, AVCI'YA 2 BÝN KERE VAH VAH Avcý ile Çakýcý arasýndaki atýþma evlere þenlik. Avcý, Çakýcý'nýn, kendisini ziyaret edip destek isteyen Ertuðruloðlu'na "bir Ankara'ya gidip danýþayým" demesini eleþtirerek baþladý atýþa. Ve þöyle devam etti: 'Çakýcý Türkiye ile iliþkilerini düzeltmek isterse yardýmcý olurum. AKP kongresinde Sayýn Baþbakan Tayyip Erdoðan ile bir görüntü alabilmek için kafasýný aralardan nasýl soktuðunu hatýrlar herhalde.' Vay be... bu ne etik, bu ne seviye... Çakýcý, gerçekten o fotoðrafa girebilmek için bu kýlýða girdiyse, iki kere vah vah diyeceksek, Avcý'nýn kullandýðý dil için 2 bin kere vah vah dememiz lazým. yasak olacak. Oy pusulasý örnekleri ise her zaman daðýtýlabilecek. Propaganda için kullanýlan duvar ilanlarý ile el ilanlarý ve diðer her türlü matbualar üzerinde, Türk Bayraðý, KKTC Bayraðý, dini ibareler, Arap harfleri ile yazýlar bulundurulmasý da yasak olacak. Siyasal parti ve baðýmsýz cumhurbaþkaný adaylarýnýn propaganda için duvar ilanlarý, þehir ve kasabalarda Ýlçe Seçim Kurullarýnca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asýlacak. Talep eden siyasal partiye ve her baðýmsýz cumhurbaþkaný adayýna, ayný ölçüde saha verilecek. Siyasal parti ve baðýmsýz adaylar, özel araçlarýna ve özel taþýnmaz mallarýnýn cam, pencere ve kapýlarýna iç taraftan olmak koþulu ile duvar ilanlarý asmakta serbest olacak. Gösterilen yerlerden baþka herhangi bir yerde ilan asýlmasý, yapýþtýrýlmasý veya teþhiri de yapýlamayacak olduðunu da ifade etti. Mamalý, anayasal eþitliðin saðlanmasý noktasýnda gerekli denetimi yapmakla yetkili olan Yayýn Yüksek Kurulu'na bu manada büyük görevler düþtüðünü da vurguladý. Mehmet Tancer, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, ÖRP Milletvekili Mustafa Gökmen'in katýlmasýna karar verildi. Ardýndan doðal afet durumunda gerçek veya tüzel kiþilerin kredilendirilmelerinin garanti fonu kapsamýna alýnmasýný içeren Kredi Garanti Fonu (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'na ivedilik talebi kabul edildi. MÝLLETVEKÝLLERÝNE CEP TELEFONU YASAÐI Meclis Baþkanlýk Divaný'nýn "genel kurulda cep telefonlarýnýn kapalý tutulmasý" kararý da milletvekillerinin bilgisine sunuldu. Kararda, toplantý sýrasýnda milletvekillerinin çok sýk telefon kullandýðý ve bunun kayýtlarý ve görüþmeleri olumsuz etkilediði, ayrýca meclisin itibarýný sarstýðý belirtilerek, cep telefonlarýný kapalý tutmalarý ve buna titizlikle riayet etmeleri istendi. Meclis Baþkaný Hasan Bozer, milletvekillerinin toplantý sýrasýnda cep telefonuyla konuþmamasýný istedi ve konuþanlarý uyaracaðýný söyledi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent DÝKÝLÝTAÞ'TA BÝR YASEMÝN YANGINI Bu toplumun, yýllardýr Türkiye'nin iþgali altýnda bulunan siyasi iradesine, kimliðine ve kültürüne sahip çýkmak, kendi kendini yönetmek ve kendi evinin efendisi olmak için vermesi gereken mücadeleyi eksiksiz olarak verdiði, bu konuda atabileceði adýmlarý eksiksiz olarak attýðý söylenebilir mi? Bu soruya ne yazýk ki olumlu yanýt vermek mümkün deðil. Türk olsun, Rum olsun Kýbrýslýlar, 36 yýldýr silâh zoruyla bölünmüþ olan adalarýný yeniden birleþtirmek, kendi yurtlarý olan bu topraklarda yaþamý her alanda adil ve insani ölçüler içinde paylaþarak, birbirlerinin iyi ve kötü günlerine içtenlikle ortak olarak yaþamak için adam gibi diyebileceðimiz bir mücadeleyi ne yazýk vermediler. Dýþ kaynaklý etnik kýþkýrtmalara bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek alet oldular! Sonuç? Acý, gözyaþý ve kan... Bugün her iki toplum da, bu anlamsýz savaþta kaybettikleri evlâtlarýnýn kemiklerini arýyor bastýklarý topraðýn altýnda! Bulunan her kemik, ilk günkü gibi, acý bir çýðlýk olarak fýþkýrýyor topraktan... Öyle olduðu halde, yaþanan bu acýlarý unutmadan, ama bir daha yaþanmamasý dileðiyle geçmiþi baðýþlayarak yitirilen tüm insanlarýn anýsýna ortak bir anýt dikip, bu anýtýn çiçeklerini gözyaþlarýyla sulamaya ve böylece gerçek barýþ yolunda ilk adýmlarý atmaya ne adam gibi bir gayret var, ne de istek!.. Acý olan þu ki, bu konuda bireysel bazda yapýlan özeleþtiriler de, iki toplumda olumlu ve yeterli yanký bulamýyor. Yukarýda yazýlanlar, bu yazýnýn konusu deðildi aslýnda. Ama halimiz, bir dokunuþa bin ah olunca, tutmak kolay olmuyor. Kuzey Kýbrýs ve burada yaþayan Kýbrýslýtürkler, 36 yýldýr Türkiye'nin iþgali altýndadýr. Bunu, son AÝHM kararýna hiçbir itirazda bulunmayan, üstelik bu kararý zafer olarak alkýþlayan Türkiye de artýk kabullenmiþ bulunuyor. Bu iþgal rejimi ve onun yarattýðý hukukdýþý KKTC, dünyanýn bütün kapýlarýný Kýbrýslýtürklere kapatmýþtýr. Türkiye'den korkunç boyutlarda pompalanan TC'li nüfus, Kýbrýslýtürkleri kendi yurtlarýnda azýnlýk durumuna düþürmüþ, asimilasyon yoluyla siyasi iradesini gaspetmiþ, kendi geleceðiyle ilgili kararlarý kendinin almasý engellenmiþtir. Türkiye'nin kabul edilemeyecek talepleri Kýbrýs sorununun çözümü önündeki en büyük engellerdir ve Kýbrýslýtürkler, bu engelleri aþacak iradeden yoksundur. 18 Nisan'da yapýlacak cumhurbaþkanlýðý (aslýnda Kýbrýs Türk Toplumu Lideri) seçimi, kimliðine, siyasi iradesine, kendi geleceðini tayin etme ve kendi yurdunda kendi kendini yönetme hakkýna sahip çýkmak için yepyeni bir fýrsat kapýsý açmaktadýr. Bütün bunlarý talep edecek sesi yükseltmek, tüm gerçek Kýbrýslýtürk yurtseverlerin görevi olmalýdýr. Bu seçimde Türkiye'nin otur arap kalk arabý olmaya yine Türkiye'nin icazetiyle hazýr üç aday vardýr. Eroðlu, Talat ve Ertuðruloðlu'nun gözleri, kulaklarý, dilleri ve bir ayaklarý Ankara'dadýr! Kýbrýs'a sadece yarým ayakla basýyorlar! Yasemin Hareketi'nin baðýmsýz adayý Zeki Beþiktepeli ise aday olmak için Ankara'dan icazet almýþ deðil. Bütün varlýðýyla basýyor Kýbrýs'ýn topraðýna. Ankara'nýn mühürü için yarýþmýyor. Ýstediði Kýbrýslýtürklerin mühürüdür. Ýstediði Kýbrýslýtürklerin yýllardýr gaspedilen siyasi iradesidir. Ýstediði iþgale karþý sesimizi yükseltmektir. Ýstediði, kendi geleceðimizle ilgili son kararý kendimizin vermesidir. Ýstediði asimilasyona dur demektir. Ýstediði "ana-yavru", "et-týrnak" iliþkisini, onurlu, saðlýklý ve insanca bir kardeþlik iliþkisine dönüþtürmektir. Ýstediði, sesimizin Çankaya'dan deðil, Dikilitaþ'tan dünyaya duyurulmasýdýr. Eðer sizin de istediðiniz bunlarsa, eminim ki oy pusulasýnda yasemin kokusunu ciðerlerinize çekip, Zeki Beþiktepeli'yi bulacaksýnýz. Yok, "Biz halimizden de, anavatanýmýzdan da memnunuz" diyorsanýz hâlâ, sesinizi yükseltecek bir önemli fýrsatý daha kaçýrmýþ olacaksýnýz. Benden söylemesi...

5 23 Mart 2010 Salý 5 Þaziye nin Görüþü: Ete konan sineði kýþýlamamak hayvan haklarýna saygý deðildir. * Cumhurbaþkaný MA Talat, Ankara'da "büyük þeref kapýsýndan" içeri alýnýyormuþ. - Hangi kapýdan alýndýðýnýn ne önemi var Önemli olan "hangi sandalyeye" oturtulduðu. * Hristofyas Kýbrýs 2013'e kadar çözülmezse bir daha aday olmayacaðýný açýklamýþ. - Zamaný var Bu süre içinde kendine baþka bir iþ bulabilir. * Yüksek Seçim Kurulu, Serap Tezcan'ýn adaylýðýný reddetmiþ. - Hep erkekler arasýnda geçecek bir yarýþýn ne tadý var ki?! * Vidanjörlerle Dikmen'e boþaltýlan laðým sularý Sanayi Bölgesi'nden geçiyormuþ. - Bir sanayici çýkar da bunlarý þiþelemeye baþlarsa hiç þaþýrmam. * Cumhurbaþkaný MA Talat "kalkýnma için çalýþacaðým" demiþ. - Eðer gerçekten böyle bir niyeti varsa ve seçim palavrasý atmýyorsa, Derhal CTP'nin baþýna geçsin ve elini taþýn altýna soksun. Hristofyas, 2013'e kadar bir hedef koydu kendine. Bu tarihe kadar Kýbrýs sorunu çözüldü, çözüldü Çözülmezse aday olmayacaðýný açýkladý. Benzer bir açýklama da Talat'tan gelmeli. Talat da "2. Dönemde sorunu çözemezsem aday olmayacaðým" açýklamasý yapmalý. Böyle bir açýklama muhtemelen Talat'ýn oylarýný artýracaktýr. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI ALT TARAFI BÝR "PAZARLIKÇI"DIR SEÇÝLECEK OLAN Farkýndasýnýz deðil mi Seçimleri ölüm kalým meselesine çevirdik. Hiç gerek yok oysa.. Geçim deðil ki.. Adý üstünde seçim. Alt tarafý, Rumlarla pazarlýða oturacak bir adam seçeceðiz. Hepsi bu. Anlaþabilirse ne ala Anlaþamazsa otuzbeþe bakla. Tamam Ahçýlarla, hizmetkârlarla, korumalarla, danýþmanlarla Saray'da yaþayacak. Tamam Ayrý ve özel kabarýk bir bütçesi olacak Tamam Adýna cumhurbaþkaný diyeceðiz.. Tamam Törenlerde, davetlerde hep en iyi yerde oturacak Tamam Bayramlarda, milli günlerde ekranlara çýkýp güzel sözler söyleyecek Tamam Gelen giden misafirler önce ona uðrayacak Tamam Ayaðýna kalkacak, önümüzü ilikleyeceðiz Ama hepsi bu Yapacak baþka bir iþi olmayacak. Mesela adamlarýný gönderip de "alýn be hastaneye bir tomoðrafi " diyemiyecek. Mesela "tam gün eðitim" uygulamasýna geçemeyecek. Mesela "trafik sorunu"na neþter vuramayacak.. Sadece konuþacak.. Sadece öðütler verecek büyük babalar gibi. Anladýnýz deðil mi Deðil sihirli deðnek, elinde yetki de olmayacak Eee Bu þamata, bu kavga niye öyleyse Söyleyim mi? Herkes kendi geleceði için, kendi adamýný seçtirmeye uðraþýyor da ondan. GÖRÜÞMELER TIKANMAZ Prof. Dr. Paþazade, "Eroðlu seçilirse görüþmeler týkanmaz" dedi. Bakýn haklý çýktým Aynýsýný ben de söylemiþtim size burada. Hatta ben, Ertuðruloðlu da, Kýrdað da kazansa, görüþmelerin asla týkanmayacaðýný iddia etmiþtim. Görünen köy kýlavuz istemez zaten. Sütten aðzýmýz yandý, yoðurdu üfleyerek yiyoruz ve masadan kalkmayý asla düþünmüyoruz. Olay bu yani. Haa "E sonuç alýnabilir mi?" diye sorarsanýz o ayrý. Bu iþi, 3 ayda çözecek olanlar bile sonuç alamadý. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bugüne kadar Talat elini taþýn altýna sokmamýþsa istemediðinden deðil. Sarayda taþ yok! Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu SEÇÝM KAMPANYALARININ SPONSORLARI KÝM? Büyük büyük puntolarla Serdar Denktaþ'ýn UBP Baþkaný Baþbakan ve Cumhurbaþkanlýðýna aday Derviþ Eroðlu'na destek verdiðini yazýyordu Kýbrýs'ýn kuzeyindeki gazetelerin çoðu. Öyle ki bugünden, sanki Derviþ'in seçimi kazandýðýný bildirir gibiydiler. Genelde bakýldýðýnda sadece bir partinin baþkaný "biz destek verdik" diyordu o kadar... Ertesi gün de Derviþ Eoðlu'nun kampanyasýnýn startý vardý salonlarda. KKTC, TC ve parti bayraklarý sallanýyordu havalarda. sunucular TC menþeli coþku veriyorlardý aþaðýda bayrak sallama görevi verilenlere. Ve sunucunun sesi baðýrmaktan kýsýlýr gibiydi, "Omorfo hazýr mýsýnýz?"... "Maðusa hazýr mýsýnýz?"... "Lefke hazýr mýsýnýz?" Doðal olarak verilen görevle bayrak tutanlar bayraklarý sallayarak hep birden "Hazýrýz" cevabýný yapýþtýrýyorlardý! Ýnsan o tabloya bakarak önce düþünür ve sessizce bekler. Ardýndan baþlayan TC Ýstiklal Marþý ve 10. Yýl Marþý'na "Ne bu yahu" der yüksek sesle bunu TV'de izleyenler. Nereye varýyoruz? Savaþ mý çýktý yoksa savaþa hazýrlýk mý yapýlýyor? Sorar Alt tarafý bir seçim kampanyasýnýn startý verilmiþ sadece. Adamlar profesyonel. Hangi televizyon kanalý daha fazlasýný verirse çýkýp o televizyonda önüne konulan metni okurlar... Çok mu umurunda Derviþ, Talat veya bir baþkasý Kazansa ne, kazanmasa ne Sahneye çýkar verilen görevi yapar, iþi bitince de ücretini alarak evine döner. Boy gösterir, ceplerini doldururlar. Diyelim Kýbrýs arapsaçýna döndü... Diyelim Kýbrýslýtürkler bitti Diyelim Kýbrýs "ilelebet, sonsuza kadar KKTC ve KC olarak ikiye bölünerek yaþadý... Diyelim ki Kýbrýslýlar bugünün Baflýlarý gibi birkaç 10 yýl sonra nereden geldiklerini dahi bilmedikleri bir duruma düþtüler. Onlarýn yani o sunucularýn gidecekleri bir anavatanlarý var... Bir çýkmazda ceplerinde dolu bütçeleri ile giderler kendi yerlerine. Benim merak ettiðim; herþeyin para ile ölçüldüðü bu dönemde fakir ülkemizin fakir insanlarý birer umut peþinde koþarlarken... Adaylarýn kampanyalarýný yürütenler kimlerdir? Ve bu kampanyalarý yürütenler ne kadar para karþýlýðýnda gerek Eroðlu'na gerek Talat'a, gerekse de kampanya yapabilecek kadar maddi olanaðý olan adaylara hýzmet veriyorlar? Kliþeleþmiþ bazý cümleler uydurup önümüze atanlara prim vermemeliyiz. Bilmeliyiz ki o salonlarda komedi oynanýyor. Oynayanlar da, salonda bayrak sallayanlar da birer figüran. Oyunun birer parçalarýdýr yani onlar. Anlayamadýðým bir de þu var; gazetelerin çoðu nasýl oluyor da büyük puntolarla o komedi oyunlarý önemliymiþ gibi ilk sayfalarýnda manþetten veriyorlar? Oysa ki biliyoruz, bugüne kadar nasýl olmuþsa bugünden sonra da kazananlar önlerine konulacak metni okuyacaklar satýrý satýrýna. Ne bir fazla ne bir eksik. Profesyonel TC'li sunucular gibi. Ev aranýyor Yeniboðaziçi nde müstakil ev aranýyor. Öðretmen için. Tel:

6 Nurhak Kubilay Özkýraç HAVA DÖNDÜ... Önümüzdeki ayýn 18'inde seçim var... Aday sayýsý yedi... Derviþ Eroðlu UBP'den aday olurken geriye kalanlar baðýmsýz aday olarak katýldýlar bu seçime... Kýbrýs'ýn kuzeyi bu seçime kilitlenmiþ durumda. TV ekranlarý, radyo kanallarý ve gazeteler gün geçmiyor ki adaylardan bahsetmesinler... TV kanallarý kendilerine akademisyen deyenlerden geçilmiyor. Dilin kemiði yok derler ya asýl o hesap, aðzý olan konuþuyor... Söyledikleri Kýbrýslý Türklere uymayan sözler, uymayan akýllar... Ama hepsi de uzman! Televizyon kanallarýyla kalmazlar, akademik kariyerlerini ve karizmalarýný süslemek için gazetelerde köþe yazarlýðý da yaparlar... Bilim adamý diye geçinenleredir sözüm, tümünü almýyorum ayný çerçeve içerisine... Bana göre bu yarýþta ilk üç sýrada Eroðlu, Talat ve Beþiktepeli var... Birincilikte Eroðlu ile Talat yarýþýyor... Anketlerde Eroðlu önde görünüyor... Þimdilik ben bunu güreþçilerin birbirlerine el ense çekmelerine benzetiyorum... Seçim gününe kadar köprülerin altýndan ne sular akacak? AKP sözcülerinden Talat'a atýlan destekler cýlýz... Bu kadar zamandýr hizmetimizde bulundu, destek belirtir gibi yapalým da en azýndan onu desteklediðimizi sansýn... ABD ve Ýngiltere'nin de destek atýþlarý olduðunu görüyoruz... Ancak emperyalist güçlerin çýkarlarý neredeyse ona oynarlar onlar... Denktaþ'tan iyisini mi bulacaklardý dendiði anda götürüldü ve yerine baþkasý getirildi Eylül olaylarýný bilen bilir... Denir ki, Güneydoðu Asya ve hatta Arap dünyasýný kontrolü altýna alabilmek için bir çok insanýn ölmesi pahasýna "ikiz kuleler" havaya uçuruldu... Manhattan'ýn simgesiydiler ve dünyanýn en büyük iþ merkezi konumundaydýlar. Çýkarlarý gereði gittiler... UBP'nin yaptýðý þölende ortaya çýkan görüntü CTP'li ve Talat'cý kesimi üzdü... Týpký bir dönem öncesi Eroðlu ve UBP'lileri üzdüðü gibi... Serdar'ýn da destek vermesi bazý çevrelerde hayallerin daha da yýkýlmasýna sebep oldu. Türkiye'den ses yok... Birbirlerine destek veren bu partiler göbekten Ankara'ya baðýmlý partilerdir. Onun hilafýna karar üretmeleri mümkün deðildir... Özgürgün döneminde bu hataya bir kere düþtüler... Baþlarýna gelmedik kalmadý... Serdar da ayný hataya düþtü... Kendisine "Git babana söyle fazla konuþmasýn" dedikleri zaman karþý çýktý... Mezopotamya gezisinde de eline çantasýný verdiler... DP'nin hükümet dýþýnda kalmasý gücünün bitmesi demektir. O nedenle açýktan olmasa da bir aracý vasýtasýyla yahut bir þekilde özürlerini ilettiler Ankara'ya... Ýþaret verildi... Kimisi Lefkoþa'daki TC Elçiliði'ni iþaret ediyor kimisi Ali Özmen Safa'yý gösteriyor... Talat'ýn yanýnda duran iki sol geçinen parti var... Ýzcan ve Çakýcý'nýn partileri... Ýkisi de oylarýna hakim olabilecek liderler deðiller... Geçmiþte neyin ne olduðunu çok iyi bildikleri için onlarý dinleyecek halleri yok ve bu partilerin büyük oranda oylarý Beþiktepeli'nindir... Annan Planý referandumu havasý yok artýk... CTP ve Talat'ýn ilelebet o makamlarda kalacakmýþ gibi davranmalarý büyük etken oldu bu duruma düþmelerine... Hava döndü... Ancak 19'una kadar deðiþir mi, deðiþmez mi bilemem... On yýl önce kalemi kýrdým, ama hiçbir zaman satmadým... Ve bugün yeniden baþladým... YEÞÝL BARIÞ HAREKETÝ: Suyu yönetmeyi bilmiyoruz Yeþil Barýþ Hareketi (YBH) de 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yayýmladýðý mesajda, "Ya susuzluktan kývranýyoruz ya da boðuluyoruz. Suyu yönetmeyi bilmiyoruz" diyerek, ülkeye düþen yaðmurun yýllýk ortalamasýnýn yüzde 8.5'inin tutulabilmesi halinde ülkenin tüm su gereksiniminin karþýlanabileceði görüþünü belirtti. YBH Baþkaný Doðan Sahir, "Hatalar yapmaya devam edersek ülkemiz daha da yaþanmaz hale gelecektir" dedi. Kuraklýktan yakýnan insanlarýn bir anda arka arkaya su baskýnlarýyla büyük þok yaþadýðýný belirten Sahir, þunlarý kaydetti: "Daha birkaç ay önce yetkililerimiz, bir yanda Türkiye'den su getirme projesini kurtarýcý olarak gösterirken, diðer yanda da "dünyanýn en pahalý su elde etme yöntemlerinden biri olduðu halde", deniz yaþamýný tehdit eden, denizden su arýtmayý yaygýnlaþtýrma seferberliðinden söz ediyordu. Hep popülizmle yol almaya çalýþan politikacýlar, her seferinde ülkemizi çamura boðmuþlar, ama yine de hesap yapmaya hiç yanaþmamýþlardýr." Sahir, yaratýlan tüm olumsuzluklara raðmen, meteoroloji verilerine göre ülkeye yeteri kadar yaðýþ düþtüðünü kaydederek, olumsuzluklarý "yeterli orman olmamasý, anayasaya raðmen orman alanlarýnýn devri ve icarý için yasalar çýkarýlmasý, aðaçlarýn kesilmesi, erozyonun artýrýlmasý" olarak sýraladý. HRÝSOSTOMOS: Lefkoþa'dan Karpaz'a kadar büyük bir kalkýnma var Rum Kilisesi Baþpiskoposu Hrisostomos, KKTC'deki son ziyaretini Lala Mustafa Paþa Camii'ne gerçekleþtirdi. Baþpiskopos Hrisostomos, Turizm ve Çevre Bakaný Hamza Ersan Saner ile birlikte geldiði Lala Mustafa Paþa Camii'ni bir süre avlusundan izledi, ancak camiinin içine girmedi. Daha sonra Gazimaðusa'daki Petek Pastanesi'nde konuk edilen Hrisostomos ve beraberindekilere ikramda bulunuldu. Hrisostomos, hayvansal ürün orucunda bulunduklarý için, ikram edilen ekmek ayrýldý. BÜYÜK KALKINMA Hrisostomos, Lala Mustafa Paþa Camii'nin avlusunda basýn mensuplarýna dünkü ziyaretini deðerlendirerek, izlenimlerini aktardý. Hrisostomos, Lefkoþa'dan Karapz'a kadar bütün bölgelerde büyük bir geliþme ve kalkýnma gözlemlediðini ifade ederek, bu ilerlemenin süreceðine inandýðýný kaydetti. KKTC'de birçok yeni bina ve çift þeritli yollar gördüðünü belirten Baþpiskopos Hrisostomos, bütün Ýngilizce sertifika sýnavý Mayýs'ta yapýlacak Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Ýngilizce Sertifika Sýnavý bu yýl da yazýlý ve sözlü olmak üzere iki aþamada yapýlacak. Bakanlýktan verilen bilgiye göre yazýlý sýnav 2 Mayýs'ta, sözlü sýnav ise 16 Mayýs'ta yapýlacak ve sýnava en geç 19 Nisan'a kadar baþvuru kabul edilecek. Yazýlý sýnav 2 Mayýs Pazar günü saatleri arasýnda yapýlacak. Kamu hizmetlerine baþvuracak olanlar bu sýnavdan "A" aldýklarý takdirde Kamu Hizmeti Komisyonu tarafýndan düzenlenen Yabancý Dil (Ýngilizce) sýnavýndan muaf olacak. Sýnav merkezlerinin Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, 19 Mayýs TMK, Gazimaðusa TMK ve Güzelyurt TMK olarak düþünüldüðü, ancak bir merkezde sýnav açýlabilmesi için en az 15 adayýn baþvurmasý gerektiði geliþmelerin halkýn iyiliði için yapýldýðýna inandýðýný söyledi. Kýbrýs'ta birçok imkan bulunduðunu, AB üyeliðinin yeni ufuklar açtýðýný belirten Hrisostomos, "Bugüne kadar AB içindeki mevcudiyeti yeterince deðerlendiremedik. Ýki halkýn çýkarýna yaþayabilir bir çözüm ile AB'den daha fazla yararlanabileceðiz" dedi. Kýbrýs Türk toplumuyla iþbirliði hedefleri bulunduðunu kaydeden Hrisostomos, iþbirliði yapýlarak birçok þeyin baþarýlabileceðine inandýðýný söyledi. KKTC'deki kiliselerin tadilatlarý için Baþpiskoposluk olarak nasýl katký koyacaklarýnýn sorulmasý üzerine Hrisostomos, Hýristiyan eserlerinin korunmasý için iþbirliðine ve para yardýmý yapmaya hazýr olduklarýný, Hýristiyan eserlerinin Kýbrýs Rum halký için çok önemli olduðunu belirtti. Hrisostomos, KKTC'deki Hristiyan eserlerin korunmasý için Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'a mektup yazdýðýný, yakýnda Ýstanbul'u ziyaret edeceðini, Erdoðan ile de görüþmeyi umduðunu ifade etti. belirtilen açýklamada, yazýlý sýnavda baþarýlý olan adaylarýn basýn ve web sitesi aracýlýðýyla ilan edileceði ve 16 Mayýs Pazar günü, saatleri arasýnda Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'nde sözlü sýnava çaðrýlacaðý kaydedildi. Sýnavýn tüm öðrenciler ve dýþtan herkese açýk olduðu; okul dýþýndan girmek isteyenlerin en yakýn lise müdürlüðüne baþvurabileceði; Lefkoþa bölgesinde ise bakanlýðýn muhasebe þubesine baþvurulabileceði kaydedilen açýklamada, sýnav giriþ ücretinin 40 TL olduðu belirtildi. Sýnav hakkýnda daha fazla bilgi için Eðitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüðü'ne ( ve ) baþvurulabilecek. Geçmiþ yýllara ait bazý soru örnekleri ise ( eohd mebnet net) adresinden temin edilebilecek. GÜNLÜK ÝMAMA KIZIP ORUÇ BOZMAK DÝYE BUNA DERLER Ahmet Davutoðlu, Finlandiya'nýn Laponya bölgesinde Türkiye'nin Avrupa'daki dostlarýnýn baþýnda gelen Ýsveç Dýþiþleri Bakaný Carl Bildt ile görüþtü ve Ýsveç Parlamentosu'nun Ermeni soykýrýmýný onaylayan kararýna iliþkin þunlarý söyledi: "Eðer parlamentolar böyle bir þey yapmaya kalkarsa, siyasi olduðu kadar entelektüel olarak da bir kaos ortaya çýkar. Tarihin bu þekilde siyasileþtirilmesi toplumlarýmýz için büyük sorunlara neden olur." Buraya kadar doðru sayabiliriz. Ancak Davutoðlu þöyle devam etti: "Ýliþkileri öyle bir seviyeye çýkartacaktýk ki sadece Avrupa'da deðil dünyada bir örnek olacaktý. Bu karar çok ciddi bir geliþme olduðu için Erdoðan'ýn ziyaretini gözden geçirerek iptal etmek zorunda kaldýk." Komþularla dünyayla sýfýr sorun politikasýndan, "Ýmama kýzýp oruç bozmak" politikasýna geçmek diye buna derler. Türkiye bu politikayla bütün dünyayý karþýsýna alarak, "Bir Türk dünyaya bedeldir" politikasýna geçmiþ sayýlabilir mi? Tabii ki sayýlabilir... KÝM KAZANIRSA KAZANSIN Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu daha farklý konuþmuþ Egemen Baðýþ'tan... "Kýbrýs'ta cumhurbaþkanlýðý seçimlerini kim kazanýrsa kazansýn, görüþmeler devam eder" dedi. Anladýnýz mý? O da "Bizim için farketmez" diyor... SADE KAHVE 37 yýl sonra Kýbrýs'ýn kuzeyine ilk kez geçen Baþpiskopos Hrisostomos, St. Barnabas Manastýrý'ndaki kafeteryada Turizm Bakaný Ersan Saner ile birlikte kahve içmiþ. Ancak Hrisostomos Türkçe istemiþ kahvesini... "Sade" demiþ yani... Þeytanýn bacaðýný kýrmýþ demek! MECLÝSE CEP YASAÐI Milletvekillerine meclisteki toplantý sýrasýnda cep telefonuyla konuþma yasaðý getirilmiþ... Ne yani, bugüne kadar serbest miydi? KAN BANKASI Emiroðlularý "DAÜ kan aðlýyor" diyor. Kan bankasýnýn haberi var mý bundan? PROPAGANDA Propaganda dönemi bugün baþlýyor. Davul yine bizim boynumuzda, tokmak onlarda! Týrnak... "Hâlâ 'hemen masadan kalkýlmalýdýr' diyenler, bu saatten sonra ya bu sonuca saygý duysunlar, ya da mevcut adaylardan birini ikna edip 'ben seçilirsem masadan kalkacaðým' dedirtsinler ve oylarýný ona yönlendirsinler." Bülent DÝZDARLI (Halkýn Sesi) "Serap Tezcan'ýn adaylýðý geçersiz kabul edilecekse bunun nedeni bu kadar fütursuzca açýklanmamalýydý. Kiþinin bundan sonraki yaþamýna ve öznelliðine saygý gösterilmesi gerekirdi. Gerek YSK'nýn gerekse de medyanýn yaptýðý bu hatanýn telafisi mümkün deðildir." Çiðdem Dürüst FALAY (Star) "Tahsin Bey diyor ki Derviþ Bey'in temsil ettiði zihniyet veya siyaset partiden gitsin diye Derviþ Bey'in adaylýðýna imza atmýþ. Yani Derviþ Bey Cumhurbaþkaný olsun ve de parti Derviþ Bey'den kurtulsun diye. Peki, madem öyleydi, bu tavrýndan da neden döndün döndürek misali..." Fuat VEZÝROÐLU (Vatan) "Kafiyeye gerek yok... Yazýk ki ne yazýk, maziye yazýk... Yazýk, yazýk 80 binli meydanlara yazýk... Meydanlarýn size verdiði desteðe yazýk... Bu kadar zaman meydanlarýn mirasýyla ayakta kaldýnýz ama artýk miras da bitti..." Haldun CAMBAZ (Ortam) Günün Kahramaný HASAN TAÇOY Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy mecliste çok açýk konuþtu dün... "Nakit para aktarýlmazsa Kýbrýs Türk Hava Yollarý'ný kimse kurtaramaz" dedi... Bu kadar net yani... Peki, nakit parayý kim nerden aktaracak? Türkiye deðil mi? Millileþtirdiðimiz tek havayolumuz ne hale düþmüþ gördünüz mü? Dileniyor... Biz zaten hangi kamu malýna gözümüz gibi baktýk ki? Rumlardan kalan fabrikalar nerde? Hepsini de çarçur etmedik mi? Hepsinin de yerinde yeller esmiyor mu þimdi? Kamu malý babamýzýn çiftliði gibi... Yetiþtiren ondan yedi... Yeye yeye tükendi... Parayý yine Türkiye verecek olduktan sonra, bize ne hayýrý var ki?

7 23 Mart 2010 Salý TUGÝK TOPLANTISI KKTC'DE YAPILDI Türkiye Genç Ýþ Adamlarý Derneði Konfederasyonu (TÜGÝK) Geniþletilmiþ Baþkanlar Komitesi Toplantýsý'ný Kuzey Kýbrýs'ta gerçekleþtirdi. Kuzey Kýbrýs Genç Ýþ Adamlarý Derneði (GÝAD)'ýn ev sahipliðinde gerçekleþtirilen toplantýnýn ana maddesini "TÜGÝK Ticaret Buluþmasý" oluþturdu. GÝAD tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, toplantýda konuþan TÜGÝK Genel Baþkaný Erkan Güral, 100 milyar TL cirosu ve 250 bin istihdamý bulunan konfederasyonun, artýk bu gücünü üyelerine yaymanýn zamanýnýn geldiðini belirtti. WAPC YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI KKTC'DE YAPILACAK Kýbrýs Türk Basýn Konseyi Genel Sekreteri Celal Bayar, Dünya Basýn Konseyleri Birliði (WAPC) Yürütme Kurulu toplantýsýnýn KKTC'de yapýlacaðýný bildirdi. Bayar yazýlý açýklamasýnda, yürütme kurulu toplantýsýnýn Mart tarihleri arasýnda Golden Tulip Otel'de yapýlacaðýný kaydetti. Toplantýya Kýbrýs Türk Basýn Konseyi'nin ev sahipliði yapacaðýný belirten Bayar, toplantýda dünya medyasýnýn sorunlarýnýn tartýþýlacaðýný ve her delegenin kendi ülkelerinin devre raporunu sunacaðýný ifade etti. Kýbrýs Türk Basýn Konseyi Baþkaný ve WAPC Yürütme Kurulu Üyesi Ýsmet Kotak da, Kýbrýs Türk Basýn Konseyi'nin, WAPC içinde her zaman Yürütme Kurulu'na temsilcisini seçtirme baþarýsýný gösteren son derece etkin ve hareketli bir üye olduðunu kaydetti. ASANSÖR KULLANIMI VE UYGULAMALARI SEMÝNERÝ Ýnþaat alanýnda yaþanan geliþme ve büyümelere paralel olarak, artan asansörlü binalarda kullanýcýlarýn saðlýk ve güvenliði konularýnda çaðdaþ denetim mekanizmalarýnýn takip edilip uygulanmasý amacýyla eðitim semineri düzenlenecek. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre Çalýþma Dairesi Müdürlüðü, Makine Mühendisleri Odasý ve Elektrik Mühendisleri Odasý'nýn iþbirliði ve katkýlarýyla 29 Mart-2 Nisan tarihleri arasýnda Mimar Mühendisler Odasý Salonu'nda yer alacak.seminer, Avusturya TÜV (Technischer Überwachung-Verein / Teknik Denetim Kurumu) Baþdeneticisi Fehmi Pireci tarafýndan verilecek. Seminer sonunda, asansör alanýndaki düzenleyici, denetleyici ve uygulayýcý kurum ile þahýslarýn uluslararasý norm ve standartlar hakkýnda bilgi sahibi edilmesinin hedeflendiði kaydedildi. UBP: Talat ortak açýklama peþinde Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn, "Kýbrýs görüþmelerinin 18 Nisan Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde yapýlmasý öngörülen son toplantýsýnda uzlaþýlan konularýn yer alacaðý bir 'ortak açýklama' peþinde olduðunun, bunu zorladýðýnýn anlaþýlmakta olduðunu" kaydetti. UBP Genel Merkezi, Kýbrýs konusundaki geliþmelerle ilgili bir açýklama yaptý. Kýbrýs görüþmelerinin 18 Nisan Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde yapýlmasý öngörülen son toplantýsýnda uzlaþýlan konularýn yer alacaðý bir "ortak açýklama" yapýlmasý yönündeki haberlerin deðerlendirildiði açýklamada, müzakerelerde elde edilmeye çalýþýlan sonucun "sýradan bir ticaret antlaþmasý ya da devam eden sürecin olaðan bir diplomatik görüþme olmadýðý" kaydedildi. Müzakerelerin, Kýbrýs Türk halkýnýn haklarýný ve geleceðini ilgilendiren yaþamsal bir süreci oluþturduðu ifade edilen açýklamada, UBP'nin Kýbrýs'ta kalýcý ve Fehmi Oktay: Deprem Kýbrýs'ta 120 yýlda bir meydana geliyor 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü, bugün tüm dünyada olduðu gibi KKTC'de de kutlanacak. Meteoroloji Dairesi Müdürü Fehmi Oktay, gün dolayýsýyla yaptýðý açýklamada deprem konusuna da deðinerek, tarihsel bilgilerin istatistiksel analizine göre, Kýbrýs'a yýkýcý bir depremin teorik olarak her 120 yýlda bir meydana geldiðini söyledi. Oktay, Kýbrýs'ýn sismojenik bir bölgede yer aldýðýný ve depreme yakýn bir yerde bulunduðuna dikkat çekerek, muhtelif devirlerde hemen hemen her yeri depremlerden zarar gördüðünün rapor edildiðini anýmsattý. Tarihsel ve güncel verilerin depreme en yaþayabilir bir çözüm antlaþmasýný desteklediði belirtildi. UBP'nin, müzakereler sürecinde anlamlý bir pozisyonda görev alacak bir temsilci verme giriþiminde bulunduðu belirtilen açýklamada, yaþanan geliþmeler sonucunda "toplumsal meþruiyet açýsýndan sorunlu bir müzakere dönemi yaþandýðý" görüþüne yer verildi. Açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Talat müzakerelerde, UBP Hükümeti'nin Kýbrýs davasý açýsýndan ortaya koyduðu talepleri müzakere masasýnda gücünü artýracak bir unsur olarak kullanmak yerine, sürekli küçümsemiþ ve görmezden gelmiþtir. Bu tutum, özellikle son aylarda giderek artan bir meþruiyet sorunu ortaya çýkarmýþtýr. Hal böyleyken Talat'ýn ortak açýklama peþinde koþmasý, meþruiyet sorununu daha da derinleþtirmektedir." Açýklamada Cumhurbaþkaný Talat'a çaðrýda bulunularak, "Kýbrýs görüþmelerinin seçim malzemesi yapýlmasý uðraþýndan vazgeçilmesi" istendi. yakýn yerlerin Baf, Limasol, Larnaka ve Maðusa açýklarý olduðunu gösterdiðini söyleyen Oktay, Beþparmaklarýn büyük bir kýsmý ile Trodos'un bir kýsmýnýn depreme en az yakýn olan yer olduðunu, kýyý bölgelerde ise depremin yumuþak zeminden dolayý yýkýcý zararlardan daha fazla etkileneceðini belirtti. Kýbrýs civarýnda 1900 ile 2006 yýllarý arasýnda Richter ölçeðine göre 5 veya 5'ten büyük depremlerin yaklaþýk 20 kez meydana geldiðini söyleyen Oktay, KKTC'deki ilk deprem istasyonunun Alevkaya'da kurulduðunu anýmsattý ve çalýþmalarýný anlattý. "KANSER VE BESLENME"- Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý, Gazi Ýlkokulu ve Alasya Ýlkokulu'nda "Kanser ve Beslenme" konulu bir eðitim semineri düzenledi. Vakýf Koordinatörü Gediz Ýnan'ýn verdiði bilgiye göre, yaklaþýk 200 öðrencinin katýldýðý semineri, Uzman Mine Çaðlar gerçekleþtirdi. YAÞLILARA YEMEK- Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Sosyal Hizmetler Dairesi, Yaþlýlar Haftasý etkinlikleri çerçevesinde, dün Lefkoþa bölgesinde yaþayan bir grup yaþlýya Hidden Garden'da yemek verdi. Bakanlýktan verilen bilgiye göre Mart Yaþlýlar Haftasý nedeniyle düzenlenen yemekte konuþan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Cansel Hýdýroðlu, yaþlýlarý sadece bir gün deðil her gün hatýrladýklarýný, her gün hürmet duyduklarýný vurguladý. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI Bizim Mandra TOKEL BENÝM HAKKIMI KORUYABÝLÝR MÝ? Gazetemize þikayet mektubu gönderen bir vatandaþýmýz, Astro Supermarket'te çalýþtýðýný ve yatýrýmlarýnýn onbir aydan beridir yapýlmadýðýný yazdý. Türkay Tokel'e çaðrýda bulunan Astro çalýþanýnýn yazdýklarý þöyle: "Ben Astro Supermarket'te çalýþýyorum. Daha önce de bazý arkadaþlarýmýz gazeteniz vasýtasýyla þikayette bulundular. Sonay Adem döneminde birkaç kez müfettiþler gelip baktýlar ancak onlar da hiçbir önlem almadýlar. Türkay Tokel yeni bakan... Onun döneminde gelip bakmadýlar bile. Birkaç kez Sigortalar Dairesi'ne ve Ýhtiyat Sandýðý'na gittik. Þikayet ettik. Dinlediler ama onlar tarafýmýza da uðramadýlar. Bizim þikayetimiz maaþlarýmýza deðil, az aldýk, çok aldýk diye þikayet etmiyoruz... Zaten asgari ücrete talim ediyoruz, hem de günde sekiz saatten fazla çalýþarak... Geçmiþte de þikayette bulunduk. Ýki ayda bir ödenmekteyiz. Paramýzý parça parça alýyoruz. Onu da geçtik. Muhtacýz ya... Ýþveren de ucuz iþgücü elde etti. Ýhiyacý olan çok... Habire Türkiye'den geliyorlar... Maaþlarýmýzýn ödenmesi durumu bir türlü devamlý þikayet etmemize raðmen düzene girmedi. Benim çocuðum var. Geçtiðimiz gün hastalandý. Onu hastaneye götürmem gerekti. Sigortalýyýz ya, kartýmý tazeletmek için Sosyal Sigortalar Dairesi'ne gittim. Görevli memur kartýmýzý tazeleyemeyeceðini söyledi çünkü 11 aydan beri kesilen sigorta paralarýmýz yatmýyormuþ... Orada da ayaküstü þikayette bulundum. Kaale bile alýnmadým. Anlattýklarýmdan sonra dairenin müfettiþlerinin iþyerine gelip patrondan hesap sormalarý gerekirdi. Yapmadýlar. Çocuklarýmýzý veya kendimiz doktora giytiðimizde maaþýmýzdan kesilmesine raðmen yatýrýlmadýðý için hizmet alamýyoruz. Mecburen elimizdeki avucumuzdaki birkaç kuruþu da buralara veriyoruz. Ýlaç almaya gidiyoruz, ilaç parasýný da biz ödüyoruz. Denetleyen, ilgilenen yok... Patronun insafýna terkedildiydik, daha beter teslim edildik onlara... Sigortalarýn müfettiþleri köylerde mahalle aralarýndaki bakkal dükkanlarýna, kahvehanelere gidip denetlerler, ama büyük iþverenler oldu mu, köþe bucak kaçarlar. Türkay Tokel'in bakanlýðýna kaç kez þikayette bulunduk. Ýlgilenmedi, alakadar olmadý bile. Buradan son defa çaðrý yapýyoruz Türkay Bey'e, Astro ile de bir ilgilenilsin aydýr paramýz kesilir ama yatýrýmlarýmýz yapýlmaz. Buna ne denir bilmem... Bana göre paramýzý gaspetmektir bu... Ayrýca devleti de çalmak deðil midir? Türkay Bey kusura bakmasýn, adýmý da verirdim ama ertesi günü kapýnýn önüne koyulacaðým. Benden yapýlan kesntileri yatýrmayan iþverenden hesap soramayan birisi, ben iþten atýldýðýmda benim hakkýmý mý koruyacak?" BÝZÝM DUVAR DÜNE GADAR YEÞÝL ÝDÝN BE NAZMÝ KARDEÞ Mandra, tarihinde görülmemiþ cinayetlere sahne olmaya, bugüne kadar yaþamadýðý çirkinlikleri yaþamaya baþlamýþtýr. Yaþlý baþlý insanlarýn, "Biz hayatýmýzda böyle þey ne gördük, ne de duyduk" diye tepki gösterdikleri olaylar, bulvar gazetelerine dönen gazetelerin ön sayfalarýný her gün doldururken, gürültü yaptýðý gerekçesiyle komþusunun boðazýný bardakla kesen katil zanlýsý günün konusu olur. Sokaktaki adam, "Allah acýsýn bizi ama, hiç iyiye gitmeyik" diye acý acý söylenir.

8 YAÞADIKÇA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu MERTLÝK VE KALLEÞLÝÐÝN 55 YILLIK SINAVI Ýkinci Dünya Savaþý'nýn hemen ardýndan hýzla geliþip, yayýlan komünist akýmlarý durdurma ve yok etme stratejisi geliþtiren ABD ve Ýngiltere, kendi ülkelerinde; kendi insanlarýna, para ve makam uðruna ihanet edebilecek karaktere sahip, kiþiliksiz lider yöneticiler seçti 'ten itibaren ülkemiz Kýbrýs'ý da ilgi alanlarý içine almýþlardý. Ve, hemen baþlattýklarý komünistleri avlama ve yok etme iþlerini; her iki toplumun içinde var olan duygusal zekadan yoksun, kiþiliksiz, despot yöneticilere "gabalýna" ihale etmiþlerdi. Böylelikle toplum ve ülke sorunlarýna hassas, duygusal zeka sahibi aydýn insanlar; komünist diye avlanýp öldürüldüler. Bazýlarý da dövülerek, tehdit edilerek, sindirilmiþ ve toplum dýþýna atýlmýþlardý. Daha sonra bu vahþi avlanma; Türkiye'den baþýmýza sözde yönetici olarak tayin edilen üniformalý milli yeyicilerin kural tanýmaz yönetimleri altýnda, kulvar deðiþtirip "milli dava" adýna devam ettirilmiþtir. Ki, halen devam ettirilmektedir. Amerika ve Ýngiliz'in laneti yaðmýþ bu memlekette, toplumsal kiþiliðimiz kaybolmuþtur. Hiçbir devirde baþýmýza ne duygusal zekaya sahip güvenilir bir lider yönetici seçebildik, ne de güvenilir kadrolar oluþturabildik... * Düþünün, sol zihniyeti temsil eden aydýn ve barýþ yanlýsý insanlarý "komünist" diye avlayýp öldürme ve ülkelerini de ikiye ayýrýp taksim etmede uzmanlaþmýþ dünya cellatlarý Kýbrýs'ta da bunu þimdilik baþardýlar... Yunanistan'da üç tane ABD uþaðý faþist albay ve Kýbrýs'ta da rahatlýk kýçlarýna batmýþ birkaç EOKA "B" manyaðý buldular. 15 Temmuz 1974'te, Kýbrýs Cumhuriyeti'ne karþý gerçekleþtirdikleri askeri darbe sonucunda ülkemizde istediklerini baþardýlar. Ve, sýcaðý sýcaðýna, "bizim çocuklar" ünvanlý Türk generallerine vermiþ olduklarý özel yetkiler sayesinde 20 Temmuz 1974'te sözde barýþ adýna yapýlmýþ kanlý bir savaþ sonrasýnda Kuzey-Güney diye ikiye böldüler. Ve 36 yýldýr bu dramatik bölünmeden acý çekmemiþ, gözyaþý dökmemiþ insaný kalmadý... "Kurtarýlma" adýna Kýbrýslýtürklerin de toplum olarak akýbetleri; "kurtarýcý" Osmanlý süvarilerinin pençesi altýnda hazin bir sona doðru gitmekte... * Þimdi de utanmadan yanlarýna; uysallaþtýrdýklarý gazeteleri, yazarlarý, çizerleri, solcu geçinen açýkgözleri de alarak, Kýbrýs'ta barýþ istiyorlarmýþ, çözüm istiyorlarmýþ, hem de "Kýbrýslý çözüm" istiyorlarmýþ!.. Bre çýkarcý, bre azgýn, bre galleþ dünya voyvodalarý! Madem Kýbrýs'ta; "Kýbrýslý bir çözüm" ve barýþ istiyorsunuz; 36 yýldýr 40 bin askerin iþgali altýnda tutulan memleketimizi Türkiye'den taþýdýðý nüfusla kolonileþtiren... Sayýlarý da þimdilik milyona vuran Türkiyeli kolonicilerin ne iþi ya da ne iþleri vardýr Kýbrýs'ta? O kahrolasý askeri gücünüz; ki Kuvveyt'i iþgal eden Saddam'ý döve döve kurtardý. Sonra da ülkesi Irak'ý 3 ayda iþgal etti... Suriye'yi, tek kelimeyle Golan tepelerinden 24 saatte indirdi... Afganistan'ýn altýný üstüne getiriyor... Ýran'ý, Suudi Arabistan gibi uysallaþtýrýp söz dinler hale getirmek için tehditler savuruyor... Peki, Ankara'nýn iþgali altýnda tutulan benim memleketim Kýbrýs'ta ne iþe yaradý? Kendine has kimliði ve kültürü olan Kýbrýslýtürklerin "toplum" olarak yok edilmelerine yardýmcý olmaktan baþka... * "Talat'a destek verin" diyorlar. Neden? Görüþmeler devam etsin ve "kapsamlý" (her ne demekse) çözüme ulaþýlsýn diye... Ee be gâvvole; görüþmelerde "kapsamlý" bir çözüme ulaþana kadar kaç tane Kýbrýslýtürk kalacak bu memlekette? Hiçbirinizi ilgilendirmiyor deðil mi? Nasýl olsa Türkiye'de çok Türk vardýr. Vay kýçý delik pezevenk dünya, vay... Bu toplum 1957'den beridir baþýna yönetici olarak atanan kiþilerin ihanetine uðramýþtýr. Son olarak; 30 yýllýk mevcut askeri rejimin (statükonun) tüm baský ve saldýrýlarýna katlandýktan sonra patlamýþ ve hiçbir parti rozeti gözetmeden meydanlarda "Kýbrýslý bir çözüm" bulsun diye Talat'a ve partisi CTP'ye yetki vermiþti. Lakin parti ve kiþisel hýrslarý, toplumsal sorumluluk üstlenmelerini engellemiþ... Sadece çok konuþmuþ ve Kýbrýslý bir çözümü isterlermiþ gibi rol kesmiþler. Bu yüzden þimdi; ne ektilerse, onu biçecekler. Tarlaya arpa eken, buðday biçemez çünkü Mart 2010 Salý ADAYLARIN ÖZGEÇMÝÞLERÝ Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 18 Nisan'daki Cumhurbaþkanlýðý seçiminin kesinleþen adaylarýný dün ilan etti. Seçimlerde 7 aday yarýþacak. YSK'nýn duyurusuna göre seçimlerde 6'sý baðýmsýz olmak üzere yarýþacak 7 aday, baþvuru sýrasýna göre þöyle: Mustafa Kemal Tümkan (Baðýmsýz), Dr. Derviþ Eroðlu, (Ulusal Birlik Partisi), Arif Salih Kýrdað, (Baðýmsýz), Mehmet Ali Talat (Baðýmsýz), Zeki Beþiktepeli (Baðýmsýz), Ayhan Kaymak (Baðýmsýz), Tahsin Ertuðruloðlu (Baðýmsýz). Cumhurbaþkanlýðý adaylýðý için baþvuru yapan Serap Tezcan'ýn adaylýðý ise, yapýlan itirazý deðerlendiren Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan düþürülmüþtü. Baþvuru sýrasýna göre adaylarýn özgeçmiþleri þöyle: MUSTAFA KEMAL TÜMKAN 19 Mayýs 1966'da Baf'ýn Esentepe köyünde doðdu sorasý baba mesleði Polis olduðundan Gazi Maðusa'da yaþamýný sürdürdü yýlýnda Namýk Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý adýna öðrenimini TSK Kara Harp Okulu'nda sürdürdü yýlýndan itibaren 2009 yýlýna kadar deðiþik rütbe ve sorumluluklarda görev aldý. Bu süreçte Akademik eðitimi sýrasýnda planlama, süratli ve doðru karar verme, uluslar arasý hukuk, genel hukuk, ekonomi, istatistik, yönetim, strateji, uluslar arasý iliþkiler konularýnda eðitim, öðretim aldý yýlýnda Kurmay Albay rütbesiyle emekliye ayrýldý ve yaklaþýk bir yýl süreyle Yakýn Doðu Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi projesinin hayata geçirilmesinde görev aldý. Halen Dikmen/Girne'de ikamet etmekte olan M. Kemal Tümkan evli ve bir kýz çocuk babasýdýr. DR. DERVÝÞ EROÐLU Dr. Derviþ EROÐLU 1938 yýlýnda Maðusa'nýn Ergazi Köyünde doðdu. Ýlkokul tahsilini köy ilkokulunda, orta ve lise tahsilini Maðusa Namýk Kemal Lisesi'nde tamamladý yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesinden mezun olduktan sonra 5 yýl Gazi Maðusa Sancaðýna baðlý hekim olarak çalýþtý. Daha sonra Ankara Numune Hastanesi'nde üroloji ihtisasý yaptý yýllarý arasýnda Gazi Maðusa Devlet Hastanesi'nde üroloji uzmaný olarak çalýþtý Genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Gazi Maðusa milletvekili seçildi 'de Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlýðý görevinde bulundu yýllarý arasýnda Ulusal Birlik Partisi Gazi Maðusa Ýlçe Baþkaný oldu yýllarý arasýnda Gazi Maðusa Türk Kooperatif Bankasý ve 16 yýl boyunca Maðusa Türk Gücü Yönetim Kurulu baþkanlýklarý yaptý yýlýnda oluþturulan Kurucu Meclis'te, Kurucu Meclis üyesi olarak görev yaptý.1983 yýlý Aralýk ayýnda Ulusal Birlik Partisi Genel Baþkanlýðýna getirildi. 1981, 1985, 1990, 1993, 1998 yýllarýnda yapýlan genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi'nden Gazi Maðusa Milletvekili seçildi genel seçimlerinden sonra Baþbakanlýk görevini üstlendi ve 1993 Erken Genel Seçimlerine kadar Baþbakanlýk görevini sürdürdü genel seçimlerinden sonra 1 Ocak Aðustos 1996 yýllarý arasýnda, Ana Muhalefet Partisi Genel Baþkaný olarak çalýþmalarýný sürdürdü. 16 Aðustos 1996 tarihinden itibaren UBP- DP Koalisyon hükümetinde yeniden Baþbakan olarak görev aldý. 6 Aralýk 1998 Genel Seçimlerinden sonra, 31 Aralýk 1998 tarihinde UBP-TKP Koalisyon Hükümetinin kurulmasýyla yeniden Baþbakan olarak görev aldý. Daha sonra oluþturulan UBP- DP Koalisyon Hükümetinde de Baþbakan olarak görev aldý. 11 dönem UBP Genel Baþkanlýðý yaptýktan sonra 29 Kasým 2008'de bir kez daha UBP Genel Baþkanlýðý'na seçildi. 19 Nisan 2009'daki erken genel seçimlerde 26 milletvekiliyle salt çoðunluðu saðlayarak 8`inci kez hükümet kurdu. Evli, dört çocuk ve 5 torun sahibidir. Ýngilizce ve Rumca bilir. ARÝF SALÝH KIRDAÐ Minarelköy'de çiftçilik ve hayvancýlýkla geçinen bir ailenin iki erkek çocuðundan biri olarak 1950'de doðdu. Minareliköy Ýlkokulu'nu ve Lefkoþa Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 14 yaþýnda mücahitliðe baþladý. 6 yýl 3 ay çeþitli birliklerde görevler üstlendi. Üniversite tahsili için Mücahitlikten terhis oldu ve Eskiþehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ne gitti. Bu okuldan mezun olan Kýrdað, Antalya Turizm Eðitim Okulu'nu da baþarýyla tamamladý. Turizm Bakanlýðý Ýngilizce lisan kursu ve sýnavlarýný baþardý, bir süre Turizm Ýþletme Özel Bürosu'nda turizm müdürü olarak çalýþtý. Mezuniyet sonrasýnda, Maliye Bakanlýðý'nda ve 18 yýl boyunca kuruluþunda da görev aldýðý TÜK'te çalýþtý. Emekliye ayrýldýktan sonra, Toprak Ürünleri Kurumu Birliði ve Sendikasý Baþkanlýðý yaptý. 1990'da Birlik ve Egemenlik Partisi'ni kurdu ve 9 yýl süreyle baþkanlýðýný yürüttü. Halen Özgürlük ve Adalet Partisi Baþkanlýðý'ný yapýyor. Kýrdað, siyasi konjonktür gereði baðýmsýz aday olmayý tercih etti. MEHMET ALÝ TALAT Mehmet Ali Talat 6 Temmuz 1952'de Girne'de doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Kýbrýs'ta tamamladý yýlýnda Ortadoðu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliði Bölümü'nden yüksek lisans alarak mezun oldu. Doðu Akdeniz Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü'nde yaptýðý yüksek lisansýný ise 2004 yýlýnda tamamladý. Türkiye'de yüksek öðrenim gördüðü sürece Kýbrýslý Türk öðrencilerin oluþturduðu derneklerde yönetici ve baþkanlýk görevlerinde bulundu. Kýbrýslýlar Öðrenim ve Gençlik Federasyonu (KÖGEF) Kurucu Baþkanlýðýný yaptý. Aralýk 1993'te yapýlan genel seçimler sonrasýnda kurulan Birinci Demokrat Parti-Cumhuriyetçi Türk Partisi Koalisyon Hükümetinde Milli Eðitim ve Kültür Bakaný olarak görev aldý. Ýkinci DP-CTP Hükümetinde de Eðitim ve Kültür Bakanlýðýný sürdüren Talat, Üçüncü DP-CTP Hükümetinde Devlet Bakanlýðý ve Baþbakan Yardýmcýlýðý görevini yürüttü yýlýndan baþlayarak Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin çeþitli kademelerinde görev yaptýktan sonra, 14 Ocak 1996 tarihinde toplanan CTP Olaðanüstü 14. Kurultayý'nda Genel Baþkanlýða seçildi yýlýnda Lefkoþa Milletvekili olarak parlamentoya giren Talat, 14 Aralýk 2003 tarihinde yapýlan Kýbrýs genel seçimlerinin ardýndan kurulan CTP-DP koalisyon hükümetinin baþbakaný oldu. 8 Mart 2005 tarihinde ise, Ýkinci CTP-DP Koalisyon Hükümeti'ni kurdu ve Cumhurbaþkaný seçilene kadar Baþbakanlýk görevini sürdürdü. Mehmet Ali Talat, 24 Nisan 2004'te referanduma sunulan Annan Planý'ný ve adanýn birleþtirilmesini destekledi. Talat, 20 Nisan 2005'te yapýlan Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini 1. turdan kazandý. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat iyi derecede Ýngilizce bilmektedir. Evli ve bir erkek, bir de kýz çocuk babasýdýr. ZEKÝ BEÞÝKTEPELÝ 25 Temmuz 1960'ta Baf'a baðlý Melandra köyünde 7 çocuklu bir ailenin 4. çocuðu olarak dünyaya geldi. Ýlkokulu Melandra'da bitirdi. 4 yýl inþaatlarda çalýþtýktan sonra 1974'te Limasol'da esir düþtü. 100 gün esir kaldýktan sonra esir deðiþimiyle Kuzey'e geldi ve 1975 Haziran'ýnda dýþtan Þehit Hüseyin Ruso Ortaokulu'nun sýnavlarýný geçerek diploma almaya hak kazandý yýllarýnda Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi'nin yapý teknik ressamlýðý bölümünde lise eðitimi aldý. O dönemde yeni açýlan Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün sýnavlarýný 6. olarak kazandý, 3-4 ay okuduktan sonra ekonomik koþullar yüzünden okuldan ayrýlmak zorunda kaldý ve askere gitti. Vatani görevini tamamladýktan sonra Devrimci Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Dev-Ýþ) aracýlýðýyla Sovyet sendikalarýndan burs alarak yüksek öðrenim için 1983'te Moskova'ya gitti. Moskova'da Tarým Akademisi Ekonomi Fakültesi'nde öðrenim gördü. 2. yýldan itibaren seçtiði branþ olan Ekonomi ve Yönetim Kürsüsü'nde master tezi de dahil öðrenimini tamamladý. Daha sonra doktora tezi için de burs hakký kazanan Zeki Beþiktepeli, 1993'te dünyaca ünlü Moskova Devlet Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nin Ekonomi Yönetimi Kürsüsü'nde doktora tezini yazarak ve savunmasýný yaparak doktor unvanýný aldý yýlýnda Tarým Bakanlýðý'nda 2 yýla yakýn süre sözleþmeli personel olarak görev yaptý. Yardýmcý Doçent olan Beþiktepeli, Yakýn Doðu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öðretim üyeliði yapýyor. AYHAN KAYMAK 1936 yýlýnda Maðusa'da doðdu. Babasý Faiz Kaymak 1940 ve 50'li yýllarda Doktor Küçük'le birlikte topluma liderlik yaptý. Tahsilini Amerika'nýn New York Üniversitesi'nde yaptý. Sevk ve idare, iþletme ve ekonomi dallarýnda BS ve daha sonra da MBA diplomalarý aldý. Doktora çalýþmalarýna baþladýktan sonra üniversitede ekonomi dersleri verdi. Bölümde araþtýrmacý olarak görev aldý. Equitable ve Prudential Sigorta þirketlerinde emeklilik sigortasý programlarý hazýrladý. 1977'de Kýbrýs'a döndü. PEYAK'ýn ilk genel müdürü olarak bir süre çalýþtý. 1980'de Maðusa'ya yerleþti. Nokta ve Kýbrýs Nokta dergilerinde bazý yazýlarý çýktý. 1990'lý yýllarýn sonunda 2 yýl konuk yazar olarak Afrika gazetesinde 50'ye yakýn makalesi çýktý yýlýnda KKTC'nin ilanýyla ilgili olarak "Anayasal Düzen ve Yorumu" isimli el kitabý yayýnladý. Kaymak evli olup 3 çocuk babasýdýr. TAHSÝN ERTUÐRULOÐLU 1953'te Lefkoþa'da doðdu. 1981'de ABD'nin Arizona Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1983'te Dýþiþleri ve Savunma Bakanlýðý'nda göreve baþladý yýllarý arasýnda KKTC Londra Temsilciliði'nde Siyasi Ýþler 2. ve 1. Sekreter olarak çalýþtý. 1991'de Baþbakanlýk Müsteþarý oldu yýllarýnda Müþavirlik yaparken Minnesota Üniversitesi'nde kamu yönetimi üzerine eðitim programýna katýldý. 1996'da tekrar Baþbakanlýk Müsteþarlýðý'na atandý. BRTK Yönetim Kurulu üyeliði ve baþkanlýðý görevi yaptý. Aralýk 1998 seçimlerinde UBP'den Lefkoþa milletvekili seçildi. Seçimin ardýndan kurulan UBP-TKP koalisyonunda da Dýþiþleri ve Savunma Bakanlýðý görevine getirildi yýllarý arasýnda UBP Genel Baþkaný olarak görev yaptý. 19 Nisan 2009 Genel Seçimlerinde bir kez daha UBP Lefkoþa milletvekili seçildi. Ýngilizce bilen Ertuðruloðlu, evli ve iki çocuk babasýdýr.

9 23 Mart 2010 Salý Tünel ALINTI ÖFKE NÖBETÝ MÝ, PASÝF AGRESÝF SENDROM MU? Türkçe'nin Ýngilizce karþýsýnda yetersiz kaldýðý sözcüklerden biridir 'frustration.' 'Düþ kýrýklýðý' deseniz eksik kalýr, 'hüsran' tam karþýlamaz, 'öfke nöbeti' de öyle. 'Pasif-agresif sendrom' fazla sofistike. 'Frustration' bunlarýn fazlasýdýr ve Erdoðan'ýn Türkiye'de kaçak yaþayan Ermenilerle ilgili sözleri ederken içinde bulunduðu haleti ruhiyeyi en iyi anlatan sözcüktür. Erdoðan, vicdan'ý siyasi söyleminin baþýna yerleþtirmiþ bir lider. Filistin politikasýnda da, Roman açýlýmýnda da var bu. Ýyi ki de var. Ama, 'vicdan'ý hiçe sayan ifadelerden arýndýrabilmiþ deðil söylemini. Türk siyasi literatürüne geçmiþ nice ifadesi oldu bugüne kadar Erdoðan'ýn. Ama hiçbiri, söz konusu Ermeniler için söylediði kadar 'vicdan'dan yoksun deðildi. ERDAL GÜVEN (Radikal) DÝPNOT "Afrika"nýn Büyükanýt duruþmasýna 24 Mart Çarþamba günü (yarýn) devam edilecek. ZAMANINDA SÖYLEMEDÝM, ÞÝMDÝ SÖYLERÝM ARÞÝV TARÝH 9 ÞUBAT, 2009 CTP dönemi har vurup harman savrulan dönem oldu. CTP'nin baþýndaki tetikçisi 'Kýbrýslý' gazetesine elektrik, broþür, kredi kýyaklarýndan sonra bir de trafo kýyaðý çekildi. Gözden kaçmayanlar... AH HÜSEYÝN, VAH HÜSEYÝN Vah vah medyamýzda siyasi kaygýlar meslek deðerlerinin önüne geçmiþ. Gazetecilerimiz rahatsýzlýk duyuyormuþ. Medyamýz taraflý olmamalýymýþ, çünkü bu mesleki deðerlerden ödün vermek demekmiþ. "Kýbrýslý" gazetesine baský yapýlýyor ve oradan basýn emekçileri kovuluyormuþ. Hüseyin Ekmekçi ile örgütü buna seyirci kalmayacakmýþ. Bugüne kadar seyirci kaldýðýnýz rezilliklere say be Hüseyin. Emek sözünü "yemek" yaptýnýz zaten, þimdi da "emekçi" sözünü olur olmaz herkes için harcamayýn yani... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "ÖRP'nin siyasi arenadaki rakibi TDP deðildir. TDP sabah akþam Rum partileri ile iç içedir. Mümkün olsa Kýbrýs konusunda bu akþam bir anlaþma imzalar." Turgay AVCI Aklýnýzda bulunsun Kirli hava 'kalbe' vuruyor! Fransa'daki Montpellier ve Avignon üniversitelerinden bilim adamlarý, kirli havanýn vücuda etkisini araþtýrdý. Saðlýklý fareleri 4 hafta boyunca kirli bir kenttekiyle ayný oranda karbonmonoksit gazýna maruz býrakan bilim adamlarý, 4 haftanýn sonunda farelerin kalbinin büyüdüðünü gördü. Farelerde kardiyomiyosit denilen hücreleri inceleyen bilim adamlarý, bu hücrelerin artýk normal kasýlmadýðý, bu nedenle farelerin kalp ritmi bozukluðunun arttýðý ve uzun vadede bu durumun ani ölüme neden olabileceði sonucuna vardý. Araþtýrmacýlar, hava kirliliðinin kalpte strese yol açtýðýnýn ve bunun uzun vadede tehlikeli olabileceðinin görüldüðünü ifade etti. "Yýlmaz Güney'in filmlerine bu ülkenin otoriteleri kulak verseydi Türkiye bambaþka olurdu." Tayyip ERDOÐAN Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... YAZARLARI DÖV, YETER KÝ MAAÞLARA DOKUNMA Bir gazeteci örgütü, DAÜ'de maaþlarda kesinti yapýlýnca sesini çýkarýrsa ve ayný DAÜ'de konferans vermek için gelen ünlü yazar Nedim Gürsel'in Müslüman Türk Öðrenciler tarafýndan yuhalandýðýnda, tekbirlerle protesto edildiðinde ve bu sebepten konferans iptal edildiðinde sesini çýkarmazsa, anlayýn artýk... Örgütleri böyle olan gazetecilerin durumu da ortada zaten. Þair Ataol Behramoðlu Tayyip Erdoðan ýn sanatçýlara verdiði kahvaltýyla ilgili sert konuþtu: Umuyorum ki son yemek olur, artýk bu þaklabanlýk bitsin Yaþar Kemal, Tayyip Erdoðan ýn Kaçak çalýþan 100 bin Ermeniyi sýnýrdýþý ederiz sözleriyle ilgili, Etmesinler, ayýptýr dedi. Ýlk baþlarda Kürt açýlýmýna destek veren Yaþar Kemal in demokratik açýlým konusunda söylediði çok kýsa ve netti: Desteklemem. Yaþar Kemal bunu söylemekteyken, Tayyip Erdoðan sanatçýlarla kahvaltýda buluþmuþ, dün döylediklerini unutmuþ bir halde, baþka bir hava kesiyordu. Bu ülkenin otoriteleri Yýlmaz Güney in filmlerine kulak vermiþ olsalardý inanýn Türkiye bugün farklý bir yerde olabilirdi. Yoksulluðun, yasaklarýn, baskýlarýn hüküm sürdüðü bir ortamda Yýlmaz Güney in filmleri dilsizlerin sesi olmuþtur diyen Erdoðan konuþmasýný þöyle sürdürdü: -Sinema nasýl toplumun vicdanýysa, biz de çocukluðumuzdan itibaren seyrettiðimiz filmleri vicdanýmýzýn sesi olarak gördük. Hani sevgili Cem Yýlmaz Vizontele de Zeki Müren de bizi görecek mi? diye soruyor ya Zeki Müren i bilemem, ama biz hükümet olarak olup biteni görüyoruz. Erdoðan, Ermenilere yönelik yaptýðý konuþmaya da deðinerek, dünyanýn Türkiye aleyhinde kampanya sürdürdüðünden söz etti. Parlementolarýnda bu mesnetsiz kararlarý alanlar bizim olaya nasýl baktýðýmýzý görsünler. Bilmedikleri konularda karar almasýnlar. Komþularýmýzla aramýza girmesinler dedi. Böylece, Türk ün Türk ten baþka dostu yoktur diyen geleneksel Türk politikasýna döndüðünü de kanýtlamýþ oldu. Yýlmaz Erdoðan, Hülya Avþar, Cem Yýlmaz, Þerif Gören, Atilla Dorsay, Yeþim Ustaoðlu,Þener Þen, Tomris Giritlioðlu, Metin Akpýnar, Derviþ Zaim, Demet Akbað, Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Erbil in de aralarýnda bulunduðu 62 sanatçýnýn katýldýðý kahvaltýlý buluþmaya davetli olduklarý halde katýlmayan 24 sanatçý arasýnda Zeki Demirkubuz, Müjde Ar, Ayla Algan ve Halil Ergün vardý. Bu arada Nazým Hikmet Kültür Evi nde bir grup sanatçý da TEKEL iþçileriyle birlikte kahvaltý yapýyordu. Ünlü þair Ataol Behramoðlu Tayyip Erdoðan ýn sanatçýlara verdiði kahvaltýyla ilgili Umuyorum ki son yemek olur, artýk bu þaklabanlýk bitsin, maskeler çýksýn herkes ne ise belli olsun derken, tiyatro sanatçýsý Orhan Aydýn, Baþbakan, demokratik açýlým adý altýnda bir Dolmabahçe týkýnmalarý seansý düzenliyor diyordu. Türk Halk Müziðinin ünlü ismi Arif Sað ýn gelini Pýnar Sað ise hepsinden daha keskindi: Bizler Hýzýr Paþalarla deðil, ancak Pir Sultan Abdallarla yan yana geliriz!

10 10 23 Mart 2010 Salý ENDONEZYA'DA KAPLAN SALDIRISINDA BÝR KÝÞÝ ÖLDÜ Endonezya'nýn Sumatra adasýnda, vahþi kaplan bir adama saldýrarak öldürdü. Cambi faunasý koruma ajansý yetkilisi Didi Wuryanto, kaplanýn dün akþam Berbak ulusal parkýnda bulunan ve içinde birkaç kiþinin uyuduðu kulübeye girerek Darmilus Mansyur (25) adlý kiþiye saldýrdýðýný, baþ ve boynundan yaralanan Mansyur'un hayatýný kaybettiðini belirtti. Kaplanýn saldýrýdan sonra kaçtýðýný kaydeden Wuryanto, bu adamlarýn neden kaplanlarýn bulunduðu bir ormanda gecelediklerini belirlemek için soruþturma açýldýðýný kaydetti. YUNANÝSTAN'DA FUTBOL ÞÝDDETÝ: 24 YARALI Yunanistan'ýn birinci lig takýmlarýndan Panathinaikos Atina ile Pire Olimpiyakos arasýnda dün akþam oynanan ve konuk takýmýn galibiyetiyle 1-0 biten karþýlaþmada çýkan olaylarda 24 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Yunan medyasý, ''savaþ'' olarak deðerlendirilen mücadele öncesinde Panathinaikos taraftarýnýn Olimpiyakos ekibini taþýyan otobüse molotofkokteyli attýklarýný, ancak saldýrýda yaralanan olmadýðýný duyurdu. Maç sýrasýnda ise elinde bir maytap patlayan stat güvenlik görevlisinin bugün ameliyata alýndýðý kaydedilirken, toplam 24 kiþinin çeþitli yanýklar ve ufak yaralanmalar ile tedaviye alýndýklarý açýklandý. Taraftarlar ile güvenlik ekipleri arasýnda Atina'nýn çeþitli semtlerinde bu sabah erken saatlere kadar süren arbedeler yaþandýðý da belirtildi. NATO ASKERLERÝ YAÞLI BÝR ADAMI VURDU Afganistan'ýn doðusunda NATO askerlerinin þüphe üzerine yaþlý bir adamý vurduðu bildirildi. Afganistan'daki Uluslararasý Güvenlik Destek Gücü (ISAF), yaptýðý açýklamada, Taliban militanlarýný arayan NATO askerlerine direnen ve evinden çýkmak istemeyen yaþlý adamýn dün öldürüldüðü belirtildi. Açýklamaya göre, Þaki Vardak bölgesinde Taliban'ýn saldýrýlar için üs olarak kullandýðý bir köye baskýn yapan NATO askerleri, evlerde arama yapýlacaðýný bildirerek, insanlarýn dýþarý çýkmalarýný istedi. Askerler, evinden çýkmayý reddeden ve hareketlerinden þüphelendikleri bir kiþiyi vurduktan sonra eve girdiklerinde, vurulan kiþinin yaþlý bir adam olduðunu fark ettiler. ARSENÝKLÝ SU VE GIDAYLA MÜCADELE BM, Bangladeþ'ten arsenikle kirlenen su ve gýda için acil harekete geçmesini istedi. BM Çocuk Fonu UNÝCEF ve Bangladeþ Ýstatistik Bürosu tarafýndan yapýlan yeni bir araþtýrmada, hükümetin bir litre suda 50 mikrogramdan fazla arsenik bulunmamasý tavsiyesine karþýn, ülkedeki yaklaþýk 20 milyon kiþinin hala bu miktarýn üzerinde arsenik içeren su içtiði belirtildi. FRANSIZ BASINI: Zafer sol partilerin Fransýz basýný, bölgesel seçimlerin ikinci turu sonucunda çýkan sonucu, sol partilerin zaferi olarak yorumladý. Liberation gazetesi, "Sol partilerin günü" baþlýðýyla manþetten verdiði haberde, bu sonucun, 2012 yýlýnda düzenlenecek cumhurbaþkaný seçimleri öncesi sol partileri "umutlandýrdýðýný" yazdý. Gazete, seçim sonuçlarýnýn, iktidar partisinde Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy'nin tarzýna yönelik eleþtirileri de artýracaðý deðerlendirmesinde bulundu. Le Parisen gazetesi, "Sol partilerin dönüþü" baþlýðýyla manþetten verdiði haberde, sol partilerin önemli bir baþarýya imza attýðýný duyururken, bu sonuçlarýn, cumhurbaþkaný seçimleri öncesi Sosyalist Partisi'ni güçlendirdiði yorumunu yaptý. Ýktidar partisinin sadece Alsace bölgesinde yarýþý önde tamamladýðýný belirten gazete, aþýrý saðýn oylarýn yüzde 10'unu alarak, siyasi sahnede yerini koruduðunu kaydetti. Le Figaro gazetesi, saðýn seçim yenilgisini Sarkozy'nin politikalarýný gözden geçirmeye iteceði yorumunu yaptý. Gazete, Sarkozy'nin merkez saðýn önemli isimleriyle deðerlendirmelerde bulunacaðýný ve Tarihi oylamada zafer Obama'nýn n SAÐLIK REFORMU TASARISI, TEMSÝLCÝLER MECLÝSÝ'NDE 212'YE KARÞI 219 OYLA KABUL EDÝLDÝ ABD Baþkaný Barack Obama'nýn iç politikadaki en önemli önceliklerinin baþýnda gelen Saðlýk Reformu Tasarýsý, Temsilciler Meclisi'ndeki tarihi oylamada çok az oy farkýyla onaylandý. Temsilciler Meclisi'nin dünkü oturumunda, Senato tarafýndan geçen aralýk ayýnda kabul edilen reform paketi oylamaya sunuldu. Çok çekiþmeli geçen oylamada tasarý, 212'ye karþý 219 oyla kabul edildi. Oylamada Cumhuriyetçilerin tamamý, Demokratlarýn ise 34'ü "hayýr" oyu kullandý. ABD'deki saðlýk sigortasý sisteminde son 40 yýlýn en büyük deðiþikliklerini içeren tarihi önemdeki tasarý, ABD Baþkaný Barack Obama'nýn imzalamasýnýn ardýndan yasalaþarak yürürlüðe Afiþ ve Resim Yarýþmasý nda ödül almaya hak kazananlar belirlendi Ülkemizde enerjinin verimli ve yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn yaygýn tarafýndan düzenlenen "Enerji Günleri Haftasý Afis ve Resim Yarýþmasý"nda ödül almaya hak kazananlar belirlendi. Ödül alan eser sahibi öðrencilere ödülleri ve katýlan bütün öðrencilere katýlým belgeleri 26 Mart Cuma günü saat 15.00'de 20 Temmuz Fen Lisesi Salonu'nda düzenlenecek törenle verilecek. Afis ve Resim Yarýþmasý'na katýlan bütün eserler, Mart tarihlerinde saatleri arasýnda 20 Temmuz Fen Lisesi Salonu'nda sergilenecek. Dernek Baþkaný Ali Korakan'ýn yaptýðý açýklamaya göre, her öðrencinin sadece bir afisle katýldýðý liselerarasý afis yarýþmasýnda, boyama, resim, bilgisayar ve diðer yöntem ve teknikler kullanýldý. Hikmet Uluçam, Senih Çavusoðlu, Gökçer Þekeroðlu, Eda Eminaða ve Ali Korakan'dan oluþan seçici kurulun ödül almaya uygun bulduðu isimler þöyle: "Birincilik Ödülü, Mehmedbaðýr Baðýrov, 20 Temmuz Fen Lisesi; Ýkincilik Ödülü, Nejat hükümet içinde de deðiþikleri gündeme getireceðini yazdý. Seçimlerin dün yapýlan ikinci turunda, Sarkozy'nin partisi Halk Hareketi Birliði (UMP) aðýr yenilgiye uðradý. Sol partilerin listesi, ülkenin doðusundaki Alsace dýþýnda, Fransa'da bütün bölgelerde yarýþý önde bitirdi. Ýktidar partisi, deniz aþýrý sömürgelerde de sadece Reunion adasýnda yarýþý önde tamamladý. Seçmenler, Fransa'da 22, deniz aþýrý sömürgelerde ise 4 olmak üzere toplam 26 bölgede, 1880 bölge meclisi üyesini belirlemek için oy kullandý. Seçimlerde, sol partilerin listesi oylarýn yüzde 54'ünü, iktidar partisi oylarýn yüzde 36'sýný kazanýrken, aþýrý sað yüzde 10 oranýnda oy topladý. Fransa'da siyasi gözlemciler, "giderek artan iþsizlik oraný ve bütçe açýðýný kapatmak için hükümetin kamu giderlerini düþürmesinden rahatsýz olan seçmenin, Sarkozy ve iktidar partisini sandýkta cezalandýrdýðý" görüþünde birleþiyor. Gözlemciler, seçmenlerin, 2012 yýlýndaki cumhurbaþkaný seçimi öncesinde Sarkozy'yi uyardýðý yorumunu yapýyor. girecek. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu dün ayrýca, Senato'nun kabul ettiði tasarýda Demokratlarýn istekleri doðrultusunda birtakým deðiþiklikler yapýlmasýný içeren tasarýyý da 211'e karþý 220 oyla kabul etti. Oylamada yine Cumhuriyetçilerin tamamý karþý oy kullanýrken, 33 Demokrat milletvekili de ''hayýr'' dedi. Hafta içinde Senato tarafýndan ele alýnarak oylamaya sunulacak olan deðiþiklikler paketi, Senato'da aynen kabul edilirse, imza için Obama'nýn önüne gidecek, aksi takdirde Temsilciler Meclisi'ne geri gönderilecek. Özbener, Türk Maarif Koleji; Üçüncülük Ödülü, Sadýk Yýlmaz, Lefkoþa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi; Mansiyon, Cansu Hoca, Lefkoþa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi; Mansiyon, Emre Üngüder, Levent Koleji; Mansiyon, Neriman Þaban, Lefkoþa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi." ÝLKOKULLAR ARASI RESÝM YARIÞMASI Ýnci Kansu, Emel Samioðlu, Feridun Iþýman, Ayhatun Ateþin, Ayþe Tokel'den oluþan ilkokullar arasý resim yarýþmasýnda baþarý ödülü almaya hak kazananlar ise þöyle: "Ayberk Bilir, Dokuz Eylül Ýlkokulu; Ayça Þahin Özdemir, Eþref Bitlis Ýlkokulu; Ayþin Özderya, Eþref Bitlis Ýlkokulu; Ayþe Nur Köse, Eþref Bitlis Ýlkokulu; Deren Dimililer, Girne Amerikan Ýlkokulu; Gökçe Þahin, Akdoðan Dr Fazýl Küçük Ýlkokulu; Görkem Toklu, Eþref Bitlis Ýlkokulu; Huriye Gülbahar, Dokuz Eylül Ýlkokulu; Lucy Wand G.A.C. Elementary School; Tanem Kayimzade, Girne Amerikan Ýlkokulu; Tolgahan Akçakaya, Eþref Bitlis Ýlkokulu." DÜNYADAN... DÜNYADAN... Kapalý ortamda seviþemiyor Ýngiltere'de Danielle Vincely (24) isimli kadýn kapalý ortamlarda seviþememe fobisi yaþýyor. Altý yýl önce ilk iliþkisinde yaþadýðý panikten sonra genç kýz yatak odasý yerine çalýlýklarda, sahilde, banklarda seviþiyor. Kapalý alanda seviþirken nefesi kesilen genç kadýn, ilaç tedavisi yerine açýk ortamlarda seviþmeyi tercih ettiðini söyledi. Vincely, "Erkeklerin kulaðýna önce hoþ geliyor. Ama ciddi bir sorun yaþýyorum" dedi. Köpek DNA'sý cinayeti çözdü Ýngiltere'de rakip çetenin 16 yaþýndaki üyesini endisinden kaçarken köpeðine yakalatýp öldüren Christian Johnson, ilk kez kullanýlan "köpek DNA'sý" sayesinde hapis cezasý aldý. Geçen seneki saldýrýda Johnson, köpeði Tyson'a, Oluwaseyi Ogunyemi isimli genci parçalattý. Olaydan sonra gözaltýna alýnan Johnson cinayeti inkar etti. Ancak köpeðin olay yerindeki kaný, sahibinin üstündeki kan izleriyle örtüþtü. Geçen hafta suçlu bulunan Johnson, en az 24 yýl hapiste kalacak. Ýntihar röntgencisi 4 kiþiyi öldürmüþ! Amerikalý hemþire William Francis Melchert-Dinkel'in (46), internet üzerinden çaresiz kiþilerle iletiþime geçerek onlarý intihara teþvik ettiði, hatta kurbanlarýnýn intiharýný kamera aracýlýðýyla canlý olarak izlediði ortaya çýktý. Kendini kurbanlarýna genç bir kadýn olarak tanýtan, evli ve iki çocuk babasý William Melchert-Dinkel, internet üzerinden yaptýðý konuþmalarda insanlara ilmeðin gýrtlaða nasýl geçirileceðini anlatýyor, bununla da yetinmeyip ani ve bilinçsiz ölüm hakkýnda detaylar veriyordu. Ýnternette "Li Dao" takma adýný kullanan hemþirenin intihar sözleþmeleri hazýrladýðý ve Minnesota'da yaþadýðý belirlenince yetkililer harekete geçti. Melchert-Dinkel'in, tüm dünyada 100'ü aþkýn insanla irtibata geçtiði ve dört kiþinin ölümüne neden olduðu düþünülüyor. Minnesota polisinin açýklamasýna göre, 2005'te IT teknisyenliði yapan ve kendini asarak intihar eden Mark Drybrough da, Melchert-Dinkel yüzünden öldü. Kanýyla 2 milyon hayat kurtardý Avustralya'da yaþayan 74 yaþýndaki James Harrison'ýn, 56 yýldýr verdiði nadir bulunan kanýyla 2 milyonun üzerinde yeni doðmuþ bebeði ölümden kurtardýðý açýklandý. Harrison'ýn kanýndaki özel bir antikor, bebeklerin bir tür kansýzlýk sorunu olan "Rhesus" hastalýðýndan ölmesine engel oluyor. Harrison, kendi kýzý Tracey de dahil olmak üzere, sayýsýz bebeðin saðlýklý olarak dünyaya gelmesini saðladý. 18 yaþýna bastýðý günden beri, birkaç haftada bir kan baðýþlayan Harrison, toplamda 984 kez kan verdi. Ýlk kan baðýþýnýn ardýndan, kanýnýn çok özel olduðu farkedilen adama 1 milyon Avustralya dolarý karþýlýðý hayat sigortasý yaptýrýldý. Harrison'a "altýn kollu adam" ve "iki milyonda bir adam" lakaplarý takýlýrken, onun kaný sayesinde Anti-D adlý aþý geliþtirildi. "Asla durmayý düþünmedim. Asla" diyen Harrison, 14 yaþýndayken geçirdiði ciddi bir göðüs ameliyatýnda 13 litre kana ihtiyaç duymuþ. Harrison, ameliyatýnýn ciddiyetini "üç ay hastanede kaldým" diye anlatýrken, kendisine verilen kanýn hayatýný kurtarmasýyla, 18 yaþýna bastýðýnda kan baðýþlamaya söz verdiðini söyledi. Rhesus hastalýðý, anne ve babanýn kan uyumsuzluðundan kaynaklanýyor. Ýkisinden birinin kaný Rh(+) diðeriyse Rh(-) olduðunda, bebekte Rhesus sendromu oluþuyor. Kanýyla bu hastalýða karþý Anti-D aþýsýnýn geliþtirilmesine de yardýmcý olan Harrison'ýn Eylül ayýnda bininci kez kan baðýþlamasý bekleniyor.

11 23 Mart 2010 Salý GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... ERTUÐRULOÐLU ÝLE SÖYLEÞÝ Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Milletvekili Tahsin Ertuðruloðlu, "Kýbrýs Cumhuriyeti"nin 1963'ten beridir var olmadýðýný, Kýbrýs'ta iki ayrý halk, iki ayrý dil, iki ayrý din, iki ayrý demokrasi ve yönetim bulunduðunu, bu gerçek kabul edilmediði sürece Kýbrýs'ta barýþ olamayacaðýný ifade etti. Alithia gazetesinde yer alan söyleþisinde Ertuðruloðlu, Kýbrýs konusunda sürdürülen müzakerelerin gerçeklerle iliþkisi bulunmadýðýný kaydederek, müzakerelerin Kýbrýs sorununun gerçeklerine dayanmak yerine "masallara dayandýðý" görüþünü ileri sürdü. Ertuðruloðlu söyleþisinde ayrýca, yeni bir siyasi parti kurmasýnýn söz konusu olmadýðýný da kaydetti. KAROYAN: ÝKÝ DEVLETLÝ ÇÖZÜMÜ KABUL ETMEDÝK Rum Meclis Baþkaný Marios Karoyan, "tarihi bir anlaþma olarak doðru içeriðiyle iki toplumlu iki kesimli federasyonu kabul ettiklerini; Türkiye'nin daimi ve tek isteði olan ne konfederasyonu ne de iki devletli çözümü kabul ettiklerini" savundu. Fileleftheros gazetesi, "EOKA Mücadelecilerinin" anýldýðý dünkü anma töreninde Karoyan'ýn açýklamasýný, DÝKO Milletvekili Angelos Votsis'in okuduðunu yazdý. Habere göre, çözüme ulaþýlmasý için birlik olunmasý gerektiðini ifade eden Karoyan, doðru içeriðe sahip adaleti temel alan iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümü istediklerinin en asgari olduðu konusunda herkes hemfikir olurlarsa, görüþ birliði içerisinde olabileceklerini, anlaþabileceklerini, birlikte karar alabileceklerini ve ilerideki süreci birlikte þekillendirebileceklerini belirtti. KÝPRÝANU UMMAN DIÞÝÞLERÝ BAKANI ÝLE GÖRÜÞTÜ Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu'nun Umman'a düzenlediði resmi ziyaret çerçevesinde geçtiðimiz gün Umman Dýþiþleri Bakaný Yusuf bin Alawai bin Abdullah ile görüþtüðü bildirildi. Fileleftheros gazetesi, yapýlan resmi açýklamaya göre Kiprianu'nun görüþmede Körfez ülkeleriyle iþbirliðinin güçlenmesine yönelik Rum hükümetinin politikasýný vurguladýðýný yazdý. Habere göre meslektaþýný Kýbrýs sorununa iliþkin geliþmeler konusunda bilgilendiren Kiprianu, ayrýca Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn Umman Sultaný Qaabos bin Said'e yönelik kiþisel dostluk ve iþbirliði mesajýný da iletti. KÝPRÝANU BRÜKSEL'DE Haravgi gazetesi ise, Kiprianu'nun bugün (dün) Brüksel'de gerçekleþtirilecek olan AB Genel Ýþler ve Dýþ Ýliþkiler Konseyi toplantýsýna katýlacaðýný yazdý. Gazete toplantýnda Haiti, Þili, Afganistan'daki durum, Ortadoðu'daki barýþçýl süreç ve diðer konularýn ele alýnacaðýný yazdý. Haberde, yapýlan resmi açýklamaya göre Kiprianu'nun Avrupa Konseyi Baþkaný Herman Van Rompuy'un düzenleyeceði yemeðe katýlacaðý da belirtildi. "Taþýnmaz mallar için bankalar devrede" KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM) tarafýndan iç hukuk organý olarak tanýnmasýnýn ardýndan komisyonun KKTC'de taþýnmaz malý bulunan Kýbrýslý Rumlarla yapacaðý tazminat anlaþmalarýnda Türkiye ve Arap ülkelerinin bankalarýnýn devreye girmesinin söz konusu olduðu iddia edildi. Politis gazetesi: "Kokuyu Alan Bankalar Üþüþtüler" baþlýðý altýnda manþet ve iç sayfalarýnda yer verdiði haberinde, Türkiye ve bazý Arap ülkelerinin ticari bankalarýnýn, Hristofyas Girit'te konuþtu Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, doðrudan müzakerelerde uzlaþý noktalarýna ulaþýldýðýný, ancak görüþülmeye devam eden önemli uzlaþmazlýk noktalarýnýn da bulunduðunu açýkladý. Fileleftheros ve diðer gazeteler, Hristofyas'ýn Yunanistan ziyareti çerçevesinde dün Girit'in Hanya kentindeki bir anma törenine katýldýðýný ve burada yaptýðý konuþmada Kýbrýs sorunu ve çözüm çabalarýna deðindiðini yazdýlar. Habere göre Hristofyas konuþmasýnda, ne doðrudan müzakerelerde saðlanan ilerlemenin küçümsenmesinin ne de bu ilerlemenin aþýrý iyi gösterilmesinin doðru olacaðýný belirterek, Kýbrýs sorununun çözümüne giden yolun açýlmasýnýn koþulunun Türkiye'nin tutum deðiþtirmesi olduðunu ileri sürdü. Hedef ara anlaþma Birleþmiþ Milletler'in, bir ara anlaþma hedefiyle müzakerelerde varýlan görüþ birliklerini içeren metin üzerinde çalýþtýðý bildirildi. Fileleftheros haberi "Hedef Ara Anlaþma... BM Görüþ Birlikleri Metni Üzerinde Çalýþýyor... Nabýz Yoklamalarýnda Bulunuldu" baþlýk ve spotlarýyla manþete çekti. Yurt içi ve yurt dýþý kaynaklara dayandýrýlan haberde, BM yetkililerinin üzerinde çalýþtýklarý metin, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ile Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas tarafýndan 30 Mart'ta yapýlacak ortak açýklamanýn zeminini oluþturacaðý kaydedildi. Rum tarafýnýn ara anlaþmaya karþý olduðuna iliþkin açýklama yaptýðý, bu nedenle gayrý resmi dahi olsa "ara anlaþma" ifadesinden kaçýnýldýðý belirtilen haberde, ortak açýklamaya dahil edilerek kapanmýþ sayýlacak baþlýklarýn, bundan sonraki müzakerelerin bir parçasýný ve zeminini oluþturacaðý da kaydedildi. BM'nin ortak açýklamayla ilgili nabýz yoklamalarýna baþladýðý belirtilen haberde, bu çerçevede Rum ana muhalefet DÝSÝ ile de temas kurulduðu, BM yetkililerinin DÝSÝ'den gelecek desteðe büyük önem verdiði belirtildi ve þunlar kaydedildi: "Bu hareketlerin sahte seçimler nedeniyle Talat'ý güçlendirmek için yapýldýðý aþikardýr. Ancak aslýnda bir ara anlaþma, bu ismi taþýmasa Eski Baþpiskoposlarýn mezarlarý açýldý Güney Kýbrýs'ta eski baþkanlardan Tasos Papadopulos'un mezarýnýn açýlmasýnýn ardýndan dün eski 3 baþpiskoposun da mezarlarý açýldý, olayla ilgili olarak psikolojik sorunlarý olduðu söylenen 34 yaþýndaki bir Romanyalý yakalandý. Fileleftheros gazetesi, "Baþpiskoposlarýn Mezarlarýna Saldýrý - Saldýrýyý Yapan Psikolojik Sorunlarý Olan Bir Romanyalý" baþlýklarýyla verdiði haberinde Rum Ortodoks Kilisesi eski baþpiskoposlarýndan II. Kirillos, III. Kirillos ve III. Sofroniu'nun Ay. Spridona Mezarlýðýnda bulunan mezarlarýnýn açýldýðýný yazdý. Haberde ilk baþta mezarlarýn içerisinde II. Kirilos ve III. Sofroniu'nun tabutlarýnýn mezarlarýnda bulunmamasýndan dolayý kemiklerin çalýndýðýnýn düþünüldüðünü, ancak araþtýrmalar sonrasýnda mezarlarýn içerisinde kemiklerin hiç bulunmadýðýnýn anlaþýldýðý kaydedildi. Gazete dün gece 3.30 sularýnda mezarlýktaki çöplükte yangýn çýmasý üzerine polislerin mezarlýða gittiklerini ve yaptýklarý araþtýrmalar sonucunda üç eski Rum Baþpiskopos'ýn mezarlarýnýn mermerlerinin üzerlerinden alýndýðýnýn fark edildiðini yazdý. Haberde mezarlarýn içerisinde kemiklerin bulunmaðýnýn fark edilmesi üzerine büyük bir gerilimin yaþandýðýný ancak daha sonra mezarlarýn içerisinde hiçbir zaman kemiklerin KKTC'de taþýnmazý bulunan ve Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvuracak Kýbrýslý Rumlarýn "tazminatlarýný ödemesi ve söz konusu taþýnmazý kullanma hakkýna sahip olmasýnýn gündemde olduðunu "ileri sürdü. Gazete, Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun bundan sonra "büyük bir emlak bürosu" gibi hareket edeceðini ve KKTC'de bulunan eski Kýbrýslý Rum taþýnmazlarýný gerçek deðerinin çok altýnda istimlak ederek ödenecek tazminatlarý bu taþýnmazlara yatýrým yapacak bankalardan saðlayacaðýný, böylece kar da edeceðini iddia etti. Kýbrýs sorununun çözümünün Türkiye'nin de çýkarýna olduðunu ve Türkiye bunu ne kadar erken anlarsa çözüme o kadar erken ulaþýlacaðýný savunan Hristofyas, bir kez daha uluslararasý topluma Türkiye'ye yönelik baský ve nüfuzu artýrmalarý çaðrýsýnda bulundu. Hristofyas, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn son dönemde yaptýðý ve iki toplumlu, iki kesimli federasyonu kabul ettiði þeklindeki açýklamalarý "olumlu" olarak nitelendirdi ve bu sözlerin eyleme dökülmesini beklediðini vurguladý. Hristofyas ayrýca, Kýbrýs Türk tarafýyla, hem Kýbrýslý Rumlarýn hem de Kýbrýslý Türklerin çýkarlarýný koruyacak ve "Kýbrýs"ý sözde "Türk iþgali ve kolonizasyonundan" kurtaracak onurlu bir anlaþma imzalamaya hazýr olduðunu sözlerine ekledi. dahi, prosedürün kilitlenmiþ malzemesi olacak ve Kýbrýs Rum tarafý bundan kaçamayacak. Görüþ birliklerinin özellikle Yönetim Baþlýðý'nda olduðuna iþaret ediliyor." Ayný gazete, Batýlý diplomatik kaynaklarýn, içte karþý karþýya olduðu sorunlar nedeniyle Cumhurbaþkaný Talat'a yardým edilmesi gerektiði görüþünde olduklarýný yazdý. Habere göre, "çözüm ümidi olmamasýnýn Talat'ýn en büyük dezavantajý olduðunu" savunan ayný kaynaklar, "ortak açýklamanýn Talat'a, iki yýllýk müzakerelerde özlü ilerleme olduðu mesajýný verme imkaný saðlayacaðýný" belirttiler. Rum tarafýnda pazar günleri yayýnlanan Kathimerini gazetesi de, "Talat'a Destek Ýçin BM'de Perde Gerisi" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, BM Genel Sekreterliði, Amerikalýlar ve Ýngilizlerin teþvikiyle BM Güvenlik Konseyi'nin KKTC'de yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimleri nedeniyle Cumhurbaþkaný Talat'ýn güçlendirilmesi çabalarýna katýlýmýnýn gündemde olduðunu yazdý. Gazete BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'in de, BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirmek üzere New York'a gittiðini, Güvenlik Konseyi'nin baþkanlýk açýklamasý yapmasýnýn muhtemel olduðunu kaydetti. bulunmadýðýnýn öðrenildiðini kaydetti. Yaþanan olay üzerine polisin mezarlarý açan kiþi ya da kiþilerin aranmaya baþlandýðýný yazan gazete, sabah 11 sularýnda bir kiþinin "Likavittu'daki" Polis Karakoluna gidip içeriye girdiðini ve polise elindeki çantadan insan pisliði atýp kaçmaya çalýþtýðýný ve bunun üzerine polislerle yakalandýðýný aktardý. Habere göre yakalan kiþi mezarlarý kendisinin açtýðýný itiraf etti. Gazete söz konusu kiþinin psikolojik sorunlarýnýn olduðunu ve daha önceden de benzer olaylarla ilgili polisi meþgul ettiðini yazdý. HRÝSOSTOMOS Gazete Rum Baþpiskopos Ýkinci Hrisostomos, eski Baþpikoposlarýn mezarlarýna saldýrýlmasýný kýnadýðýný aktardý. Habere göre Hrisostomos ayrýca daha sonra gazete yaptýðý açýklamada, mezar taþlarý yerlerinden alýnan mezarlardan hiçbirinde kemiklerin bulunmadýðýný, kemiklerin baþka yerde gömülü olduklarýný açýkladý. Öte yandan, yukarýndaki haberi Haravgi gazetesi "Kafir Ýtiraf Etti - Psikolojik Sorunlarý Olan Bir Romanyalý Baþpiskoposlarýn Mezarlarýna Saldýrdý"; Simerini gazetesi de "Hedef Baþpiskoposlarýn Mezarlarý - Bir Yabancý Uyruklu Yakalandý" baþlýklarýyla verdi. Kaybettiði iddianýn biralarý müzeye gönderildi ABD Baþkaný Barack Obama, Kanada Baþbakaný Stephen Harper ile girdiði iddiada kaybettiði 1 kasa birayý gönderdi. Biralarýn, Toronto'daki Hokey Müzesine baðýþlanacaðý açýklandý. ABD Baþkaný Barack Obama ve Kanada Baþbakaný Stephen Harper, Kanada'nýn Vancouver kentinde düzenlenen 21. Kýþ OlimpiyatlarI'nýn son günü oynanan ve olimpiyatlara damgasýný vuran Kanada- ABD buz hokeyi maçý için 1 kasa birasýna iddiaya girmiþlerdi. ABD Baþkaný Obama, Amerika'nýn Ottawa Büyükelçisi David Jacobson ile iddiayý kazanan Harper'a 24 þiþelik 1 kasa Molson Canadian birasýnýn yaný sýra 1 kasa da Yuengling birasýndan gönderdi. Harper'ýn Basýn Sözcüsü Dimitri Soudas, 2 kasa biranýn Toronto'daki Hokey Müzesine baðýþlanacaðýný açýkladý. Ýddiayý ABD Baþkaný kazansaydý, Harper, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde imal edilen Yuengling birasýndan 1 kasa alacaktý. Öte yandan, ayný karþýlaþmada, ABD Baþkaný Obama2nýn Basýn Sözcüsü Robert Gibbs ve Kanada Baþbakaný Stephen Harper'ýn Basýn Sözcüsü Dimitri Soudas da iddiaya girmiþti. Ýddiayý kaybeden Gibbs, geçtiðimiz günlerde yaptýðý bir basýn açýklamasýna, Kanada Buz Hokeyi Milli Takýmý'nýn formasý ile çýkmýþtý. Oðlunu internette satýlýða çýkardý ABD'nin Washington Eyaleti'ne baðlý Spokane kentinde, bir babanýn internet üzerinden verdiði ilanla 4 yaþýndaki olgunu satýlýða çýkarmasý, kamuoyunda þok etkisi yarattý. Yerel gazete ve televizyonlara yansýyan haberlere göre, adýný 'Rick Obelophy' olarak açýklayan baba, bedava ilan sitesi craigslist'te yayýnladýðý ilanla, 4 yaþýndaki çocuðunu satacaðýný duyurdu. Ýlana '4 yaþýnda erkek çocuðu, 5 bin dolar, Spokane' diye baþlýk atan baba, 'Gavin' adlý çocuðuna iliþkin verdiði bilgide, "Yüzünden gülücükler eksik olmayan harika bir çocuk" sözlerine yer verdi. Spokane polisinin yani sýra FBI'yý da alarma geçiren ilan haberlere de yansýyýnca ABD kamuoyunda sok etkisi yarattý. Polis ve FBI'nýn mahkeme kararý ile ilan sitesi craigslit'ten ilaný veren kiþinin bilgilerine ulaþtý ancak, ilanda adi yazýlý Rick Obelophy adlý kiþiye ulaþamadý. Internette verdiði ilana bir de çocuðunun fotoðrafýný da ekleyen baba, 5 bin dolar karþýlýðýnda satýlýða çýkardýðý 4 yasýndaki oðlunun, 'çok fazla huysuzluk yapmadýðý, huysuzluk yaptýðý zamanlarda da saatlerce baðýrdýðý' bilgilerine yer verdi. Çocuðuna bakabilecek ekonomik gücü olmadýðý için satýlýða çýkarmak zorunda kaldýðýný anlatan baba, verdiði ilanda "Baðýrdýðý zamanlarda yüklüklerden birine kilitliyorum ve bu yöntem genellikle iþliyor" dedi. Hamburger bir yýl boyunca çürümedi ABD'de yapýlan bir 'ev deneyi' fast food tipi yiyeceklerin insan saðlýðýna ne kadar zararlý olduðunu bir kez daha gösterdi. ABD'nin Denver eyaletinde yaþayan sekiz torun sahibi 62 yaþýndaki Joann Bruso adlý beslenme uzmaný kadýn, McDonald's ürünlerinin içindeki koruyucu maddelerin, gýda ürünlerini yenilemez biçimde deðiþtirdiðini öne sürüyordu. Ýddiasýný test etmek için, McDonald's'ýn çocuklar için ürettiði menü 'Happy Meal'i alýp bir yýl boyunca mutfak tezgâhýnda bekletti. Sonuçta Happy Meal'deki hamburger ve patates kýzartmasý alýndýklarý günkü gibi kaldý, bir yýl içinde bozulmadý. Tezgâhta bekleyen hamburger ve patates kýzartmasýnýn bir yýl sonraki hallerini fotoðraflayan Bruso, arada belirgin bir farkýn olmadýðýný anlatýyor. "Patatesler ilk günkü gibi parlak sarý. Çünkü içinde patatese o rengi veren katký maddeleri var" diyen Bruso, hamburgerde de sodyum benzoat ve sodyum propionate maddeleri olduðunu anlatýyor. McDonald's ürünlerinin çocuklarýn saðlýðýný bozduðunu düþünen ve kendi torunlarýnýn da bu gýdalarý tüketmesine dayanamayan Bruso, çocuklarý saðlýksýz gýdalardan kurtarmak için böyle bir deney yaptýðýný söylüyor.

12 12 23 Mart 2010 Salý KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Yaseminin filizi Bilenler bilir bizi Yaseminler açacak Galdýrdýk yüreðmizi Tok Kurda Puslu Hava / Þairin Devriye Nöbeti- 1 Ýsmet Özel ÞULE YAYINLARI "Þeytanýn iki adý vardýr; biri þeytan, öbürü yalan." V. Hugo Nasýl bir bütünüm seninle kimse bilmez Ellerin tamamlar ellerinin eksiðini Bir ýþýk düþer yalnýzlýðýma gözlerinden Gökyüzü yýldýz yýldýz anlatýr geldiðini Ümit Y. Oðuzcan "Seninle bir bütün" adlý þiirinden -Makedonyalý þair Bogomil Gjuzel den iki þiir- NOSTALJÝ Büyü, çocuðum; Büyü, küçük okaliptüs, Baþka dünyalarda, Baþka gökyüzü altýnda, Burada olduðu gibi Güneþin doðduðu baþka yerlerde. KARANLIKTA KONUÞMA Birileri kapýyý çalmakta: Kimdir? diye sorar karanlýk karanlýða. Senin karanlýk sevgilinim ben... Býrak içeriye gireyim, ýsýtayým seni. Burasý da soðuk ve karanlýktýr. Diye yanýtlar (dýþarýdaki) karanlýk. Kucaklarýz birbirimizi, Isýnýrýz Seviþebilir ve doðum yapabiliriz... Ve küçük karanlýklar mý yaratýrýz? Diye sözünü keser onun. Hayýr hayýr, aydýnlýk bir çocuk yaparýz Aydýnlýk! Güneþ gibi. Ve yüzyýllardýr Sevgili aþýk karanlýk yalvarýr, Fakat bayan karanlýk hep hayýr! der Kaygýlýdýr fakat; Daha ne kadar direneceðine Oðula ve güneþe karþý Yürekteki isyaný kanýn Bir bomba gibi patlayacaðýna. (Bogomil Gjuzel) The Wolf At The Door-Ksenos Kitaplarý/2001 Çeviri: M. Kansu Lale Belkýs'a "Onur Ödülü" Uçan Süpürge Uluslararasý Kadýn Filmleri Festivali'nin "onur ödülüne" bu yýl oyuncu Lale Belkýs deðer bulundu Uçan Süpürge'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, 6-13 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek festivalde ödül alacaklar belli oldu. Onur ödülüne, "Yeþilçam sinemasýnýn unutulmaz oyuncusu" Lale Belkýs layýk görüldü. Sanatçýya, "Ýdeal iyi, uslu kadýnlarýn deðil, uyumsuz kadýnlarý oynamayý seçtiði, Yeþilçam sinemasýnda kötülüðü zarafetle taþýdýðý, mankenlikten tiyatro ve sinema oyunculuðuna, müzikten resme pek çok sanat alanýnda kendine özgü bir duruþ yarattýðý ve 1961'de baþlayan oyunculuk kariyerini bugünlere dek taþýdýðý" için ödül verileceði belirtildi. Bilge Olgaç Baþarý Ödülleri ise Sanat Yönetmeni Deniz Özen'e ve oyuncu Gülsen Tuncer'e verilecek. HASDER 18. Çocuk ve Masal Þöleni Halk Sanatlarý Vakfý (HASDER) Çocuk Kulübü'nün organize ettiði ve merhum Mustafa Güvenir anýsýna gerçekleþtirilen 18. Çocuk ve Masal Þöleni, "Masal Anlatma Yarýþmasý" finali ile sona erdi. HASDER'den verilen bilgiye göre, YDÜ, Ýnþaat Mühendisliði Fakültesi Lacivert Salonda yer alan etkinlikte, 1. ve 2. kategori olmak üzere 15'er çocuðun yarýþtýðý finalde, masallarýný en baþarýlý anlatan çocuklar belirlendi. Buna göre; ilkokul 1. ve 2. sýnýflardan oluþan 1. kategoride Melih Aydýnlatan, Ayþe Ata, Simge Erk, Zerin Akgür, Þevki Yanar, Kemal Ata Türkoðlu, Ýlkokul 3., 4. ve 5. sýnýflardan oluþan 2. kategoride ise Ýzlem Gülmez, Batu Özgün, Gizem Saçar, Altan Osmanlý ve Sevcan Yavþan baþarýlý oldu. HASDER Çocuk Korosu'nun dinletisiyle baþlayan Masal Anlatma Yarýþmasý Finali, çocuklarýn masallarýný anlatmalarýnýn ardýndan baþarýlý seçilen çocuklara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Çocuklara ödülleri, HASDER yetkilileri, jüri üyeleri, Merhum Mustafa Güvenir'in ailesi, Ýlköðretim Dairesi Müdürü ve Orta Eðitim Dairesi Müdürü tarafýndan verildi. HASDER yetkilileri, 18. Çocuk ve Masal Ruskin'in evliliðinin sýrrý n Çekilecek yeni bir film, Ýngiliz düþünür ve yazar John Ruskin'in baþarýsýz evliliðinin ardýndaki sýr perdesini aralamayý hedefliyor. Efsane der ki Victoria döneminin en iyi yazar ve düþünürü olan John Ruskin, karýsýnýn çýplak vücudunu gördüðünde ondan ve cinsellikten uzaklaþtý. Üzerinde çalýþýlan yeni bir film ise, gerçeði tüm meraklýlarýna açýklamayý vaat ediyor. 19. yüzyýlda yaþamýþ Ýngiliz yazar, þair, mimar, düþünür, sanat ve toplum eleþtirmeni John Ruskin'in kýsa ömürlü baþarýsýz evliliði, sanatçýnýn hayranlarýnýn kafasýný hep karýþtýrmýþtýr yýlýnýn bir nisan akþamýnda Ruskin'in pek çok eserine ilham kaynaðý olan Effie Gray ile gerçekleþen bu evlilik, bir þeylerin ters gitmesi nedeniyle uzun sürmemiþti. Þimdiyse Emma Thompson'ýn kaleme aldýðý senaryo, sanatseverlerin karþýsýna gerçeði sunacaðý vaadiyle çýkýyor. Filmde, Ruskin'in karýsý Effie Gray'i bu yýl Aþk Ders/An Education ile Oscar adayý olan genç oyuncu Carey Mulligan canlandýracak. Film, bir Ruskin araþtýrmacýsý ve uzmaný olan Robert Hewison'ýn yazdýðý Ruskin on Venice adlý kitaptan yola çýkýlarak çekilecek. Kitap, evliliðin ilk gece Ruskin'in karýsýnýn çýplak vücudunu gördüðünde þaþýrmasý ve cinsellikten uzaklaþmasý önündeki iddialarý reddediyor. Hewison, ikilinin evlendikleri gecenin bir felaket olduðunu söylüyor ve "Aslýnda o gece olan, ikisinin de bir hata yaptýklarýný fark etmeleri ve bazý þeyleri ertelemeye karar vermeleriydi" diyor. Evliliðin yürümemesi ile ilgili genel kaný, damadýn, Gray'in cinsel organýn çevresindeki tüyleri gördükten sonra þok olduðu yönündeydi. Hewison, Ruskin'in biyografi yazar Mary Lutyens'in ortaya attýðý bu iddiayý mantýksýz olarak yorumluyor ve "Bu yalnýzca insanlarýn Ruskin'i anlamamasý için örülmüþ bir duvar, çünkü Ruskin'in bir kadýn vücudunun neye benzediðini bilmemesi mümkün deðil" diyor. 1819'da doðan Ruskin, J. M. W Turner, Thomas Carlyle ve Lewis Carroll gibi isimleri tanýyordu ve bugünkü yenilikçi düþüncenin de yaratýcýlarýndan. Henüz 15 yaþýnda yazmaya baþlayan Ruskin, öðrencilik yýllarýnda prestijli bir ödül olan Newdigate Ödülü'nün de sahibi olmuþtu. Lev Tolstoy, tarihte pek çok ünlü yazar, sanatçý ve düþünürü etkileyen Ruskin'i "kalbiyle düþünen adamlardan biriydi" diyerek nitelemiþti. Marcel Proust ise koyu bir Ruskin hayranýydý ve onun eserlerinin Fransýzcaya çevrilmesine yardým etmiþti. Ruskin uzmanlarý ise, düþünürün Effie Gray ile olan evliliðini her zaman "altý yýllýk bir kayýp" olarak nitelendirdi. Þöleni'nin gerçekleþtirilmesine katkýda bulunan sponsor Gülver Ticaret ve Yakýn Doðu Üniversitesi'ne katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Veda ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Þimþek Hýrsýzý ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Eyvah Eyvah ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Arthur: Maltazar ýn Ýntikamý ( ) Lefkoþa Astro KAPALI Girne Girne Galeria Sinema Club Recep Ývedik 3 ( ) Maðusa Maðusa Galeria Romantik Komedi ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Recep Ývedik 3 ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 23 Mart 2010 Salý Kalem Yalçýn Okut Cemaatlarla Tarikatlar Koalisyonu ve HOCAEFENDÝ FETULLAH GÜLEN Þahýs ilkokuldan terk Ama bugün ABD gizli servislerinin þefkatli kollarýnda ve korumasýnda Boston da yaþýyor ve devasa bir örgüte kumanda ediyor. 11 yaþýnda kuran kurslarý almaya baþladý. 14 yaþýnda da Arapça kurslarý. 16 sýnda fahri vaazlar vermeye. Bugün dünyanýn dört bir tarafýnda faaliyet gösteren devasa örgütünü ve Mali Ýmparatorluðu nun temelini Ýzmir-Kestanepazarý nda kurduðu Ýmam Hatip ve Ýlahiyat a Öðrenci Yetiþtirme Derneði ile attý. Arkasýndan da yine Ýzmir de, Komünizmle Mücadele Derneði ni kurdu. Komünizmle Mücadele Derneði nin ikinci þubesi memleketi olan Erzurum da açýldý. Ve Tanrý(sý): Yürü ya kulum dedi Baþbakanlýk yapmýþ olan Tansu Çiller, Bülent Ecevit, Mesut Yýlmaz ve Hikmet Çetin le görüþtü. Derken, dönemin ABD Türkiye Büyükelçisi Morton Abramowitz ile tanýþtý. Ve Tanrý(sý) bir kez daha: Yürü ya kulum dedi 1998 de cemaati nin varlýklarý þöyleydi: Yurtiçinde, 85 vakýf, 18 dernek, 89 özel okul, 207 þirket, 373 dershane, yaklaþýk 500 öðrenci yurdu ve biri Ýngilizce olmak üzere14 dergi, 15 ülkede yayýmlanan 300 bin tirajlý Zaman gazetesi, iki radyo ve uluslar arasý yayýn yapan Samanyolu televizyonu; yurtdýþýnda 6 üniversite ve yüksek okul, 236 lise, 2 ilkokul, 8 dil ve bilgisayar merkezi, 6 üniversiteye hazýrlýk kursu ve 21 öðrenci yurdu olmak üzere toplam 279 eðitim kuruluþu. Abramowitz den sonra 1998 de Papa 2. Jean Paul ile de tanýþan Hocaefendi, salya sümük aðlamaklý ses tonu ile verdiði vaazlarda ortaya attýðý Ilýmlý Ýslam, tezi ABD nin Yeþil Kuþak örgütlenmesiyle de örtüþüyordu. Yeþil Kuþak projesinin mimarlarýndan CÝA eski Ortadoðu Masasý þefi Graham Fuller de Hocaefendi nin dostu ve ABD den yeþil kart alma müracaatýndaki kefillerinden biriydi. Kasým Gülek, cenaze namazýnýn bizzat Fetullah Gülen tarafýndan kýlýnmasýný vasiyet etmiþ, Hocaefendi de köklü CHP li Kasým Gülek in namazýný kýlmýþtý. Daha sonra 1992 de ABD ye gittiði zaman, Kasým Gülek in, ABD ordusunda albay olarak görev yapan, sonra þüpheli bir þekilde ölen baldýzý Aylin Rodomisli (Adý Aylin diye kitabý yazýlan) tarafýndan Pentagon ve CÝA ile iliþkiye geçirildi. Bütün bunlarý niye yazdým?.. Bizimle ne ilgisi var?.. Var. Geçen hafta DAÜ de tekbir çekerek Nedim Gürsel i linç etme cüretini gösteren güruh gücünü nereden alýyor?.. Taa Boston dan, Türkiye deki AKP iktidarý üzerinde ne denli etkili olduðu bilinmektedir. Bizdeki tarikatlar doðrudan Fetullah Hocaefendi Cemaati ne mi baðlýdýr bilmiyorum, ama direkt veya dolaylý olarak etkilendikleri ve güçlerini AKP den aldýklarý açýktýr. Ayrýca, Fetullah Gülen Cemaati örgütlenmesinin bu baþarýsý nýn ve benzer cemaatlerin baþarýlarý nýn CÝA dan baðýmsýz olamayacaðýný da göstermektedir. Liboþ gazetecilerin ve bilimciler in yaptýklarý CÝA-Pentagon baðlantýlarýndan kopuk uyduruk bilimsel araþtýrmalarýn, yazýlarýn ya da teoriler in ne kadar havada olduðunun da kanýtýdýr Hocaefendi Ýmparatorluðu nun yükseliþi. AKP nin palazlanýr ve iktidarýný güçlendirirken Suudi paralarý ve Fetullah Gülen iliþkilerinden ne kadar yararlandýðý baþlý baþýna bir doktora çalýþmasý konusu olur. Hatta birden çok doktora çok doktora konusu ALBAYRAK: Karpaz'da Ronas Vadisi katlediliyor Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda çevre konusunda gündem dýþý konuþma yapan CTP Gazimaðusa Milletvekili Arif Albayrak, "laptop, ses kayýt cihazý gibi teknolojik cihazlarý kullanarak endemik canlýlarýn yaþadýðý Dipkarpaz'daki Ronas Vadisi'nde yapýlanlarý" eleþtirdi. Arif Albayrak, "çevreye iliþkin olumsuz geliþmelerle ilgili" gündem dýþý konuþmasýnda, daha önce doping konusunda yaptýðý gündem dýþý konuþmanýn yanýtsýz kalmasýný eleþtirdi. Albayrak, bugün de Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Ersan Saner, Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu Hristostomos'un "gezisine eþlik ettiði" için konuþmasýnýn yanýtsýz kalacaðýný belirtti. Albayrak, Karpaz bölgesindeki Ronas Vadisi'ne deðinirken, elindeki CD'yi göstererek, gerekli bilgilerin ve fotoðraflarýn bu CD'de bulunduðunu belirtti, "içi yandýðý için" gidip orayý gördüðünü söyledi. Albayrak, bilimsel verilere raðmen Güzelyurt'taki sel felaketiyle ilgili yetkililerin açýklamalarýný eleþtirdi ve "Bir Allah'ýn kulu çýkýp özür diledi mi, temiz siyaset bunu gerektirir" dedi. En deðerli bitkilerin ve endemik bitkilerin bulunduðu Ronas Vadisi'nin topraklarla kapatýldýðýný ve yakýnda bunun uluslararasý alanda da duyulacaðýný kaydeden Albayrak, yapýlanlara devam edilirse flora ve fauna yaþamýnýn tamamen biteceðini söyledi. Albayrak, bölgedeki endemik bitkilerden ve hayvanlardan örnekler verdi. Derelere ve dere yataklarýna müdahalenin yasak olduðunu belirten Arif Albayrak, 1. Uluslararasý çocuk ve Spor Kongresi Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn desteðiyle, Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) ve Hacettepe üniversiteleri iþbirliðinde 1. Uluslararasý Çocuk ve Spor Kongresi düzenleniyor. "Býrakýn Çocuklar Oynasýn" baþlýðýyla geçekleþtirilecek olan kongre, 19, 20 ve 21 Nisan tarihlerinde YDÜ Büyük Kütüphane'de yapýlacak. I'inci Liselerarasý Müzik Festivali Düzenleniyor Gençlik Dairesi ve DAÜ iþbirliðiyle, 30 Nisan'da, DAÜ'de, "I'inci Liselerarasý Müzik Festivali" düzenleniyor. Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu ve DAÜ Rektör Yardýmcýsý Doç. Dr. Halil Nadiri, dün, Lefkoþa'da, Sporcu Eðitim Merkezi'nde bir basýn toplantýsý düzenleyerek festivalle ilgili bilgi verdi. Eroðlu, konuþmasýnda, DAÜ ile birlikte gerçekleþtirecekleri festivalin hazýrlýklarýna laptopundan Ronas Vadisi'nin fotoðraflarýný da gösterdi. Arif Albayrak, hangi hükümet döneminde yapýlýrsa yapýlsýn, yanlýþlarýn yanlýþ olduðunu söyledi. "ULUSLARARASI CAMÝADAN TEPKÝ GELECEK" Lale Festivali için gittiði Avtepe'deki dere yataklarýnýn toprak dökülerek nasýl daraltýldýðýný gözlemlediðini belirten Albayrak, yaþanan diðer olumsuzluklardan da örnekler verdi ve "Ronas da katledilecek. Biz baþaramazsak bunu engellemeye uluslararasý camiadan bize tepki gelecek" diye konuþtu. Siyasi ahkam kesmekle bilimsel gerçekler arasýndaki farklarý anlamak için raporlarýn okunmasýný isteyen Albayrak, Ronas Vadisi'nde yapýlanlar konusunda ilgili belediye baþkanýyla yapýlan röportajdan ses kayýt cihazý aracýlýðýyla bölümler dinletti. Albayrak, Meclis'te "Magosa", "Magusa" gibi sözcükler kullanýlmamasýný, þehrin adýnýn doðru telaffuz edilmesini " Maðusa" denilmesini de istedi. Çamlýbel'de bir Maronit'in arazisi üzerine temeli atýlan tesis için "yanlýþ yaptýk" denildiðine iþaret eden Albayrak, "Yanlýþ iþler yapmak için iþbaþýna gelen hükümet, yanlýþlarýný sürdürüyor" dedi ve "Bu yanlýþlarýn hesabýný kimse ödemeyecek mi? Doðru iþ yapan insanlar enayi mi?" diye sordu. Arif Albayrak, çevreye ve doðaya dair "yüreðinde ateþ bulunanlarýn" önlem almasýný istedi. Uluslararasý Çocuk ve Spor Kongresi bugün Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nda düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Toplantýda Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, YDÜ Rektör Yardýmcýsý Hüseyin Gökçekuþ ve Hacettepe Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Bölüm Baþkaný Cevdet Týnazcý kongre hakkýnda bilgi verdi. baþladýklarýný belirterek, gençlerin müzik konusundaki yeteneklerini ortaya çýkarmayý amaçladýklarýný kaydetti. Eroðlu, bir çok yetenekli genç bulunduðunu ve görevlerinin bunlarý ortaya çýkarmak olduðunu kaydetti. Festivalin 30 Nisan'da DAÜ'de gerçekleþtirileceðini anlatan Eroðlu, DAÜ ve Gençlik Dairesi'nin festivalle ilgili çalýþmalarýný sürdürdüklerini söyledi. 13 Yaþamýn Ýçinden Kâzým Denizci YALAN VAATLER Milletvekilliði seçimleri öncesinde gittikleri her yerde seçmeni kandýrma yarýþýnda olan UBP ve CTP arasýnda yaþanan yarýþmadan, hakemin kararýyla UBP çýkmýþtý! Yalan vaatlere kanan 3000 kiþi devlete istihdam edileceði yalanýna kanarak, UBP Baþkaný Eroðlu'nun ajandasýna kaydolmayý baþarsalar da Eroðlu bu vaadini yerine getirmediði için parti örgütleri ve tabanýnda rahatsýzlýklar yaþanmasýna neden oldu. Ülkede yaþanan ekonomik krizler nedeniyle iþsiz olan birçok genç, daha iyi bir gelecek için devlet iþlerine girmek umudu beslediklerinden UBP'ye destek vermeye devam ediyorlar. Yeni Ýskele ilçesinde bir çok genç, geçmiþ aldatýlmanýn ezikliði altýnda, bu hesabý seçimlerde aday olan Derviþ Eroðlu'ndan soracaklarýný dile getirerek sitemde bulunuyorlar. Eroðlu hükümeti bir yýldýr iþbaþýndadýr. Hükümeti devraldýklarý günden beridir "enkaz devraldýk" edebiyatý yaparak zaman geçiriyorlar. Bu çöküntü ve enkaz altýnda kalan yurttaþý aptal yerine koyan yöneticilere karþý tepkiler artarken ayni tepki geriye kalan muhalefete karþý da yükselmeye baþladý. Sokakta karþýlaþtýðýmýz sade vatandaþ bu partilere karþý tepkili, kýzgýn. Ellerinden gelen sadece yalan vaadler... Ankara ne derse onu uyguluyorlar... Ýþe alma sözleri yanýnda Ankara'nýn talimatlarýný yerine getirme yarýþýnda yüzlerce çalýþaný ilk etapta KTHY'ndan sokaða attýlar.. Yasemin Hareketi baðýmsýz adayý Beþiktepeli'nin farký iþte burdadýr. Onlar Ankara talimatlarýnýn uygulayýcýsýdýrlar... Onlar bu ülkeyi bu insanlarý deðil, koltuðu seviyorlar... Biz talimatlarla yönetilmeye hayýr dediðimiz için doðru adayýn yanýndayýz. Ýrademizi gasbedenlere karþý mücadele etmek için yollara düþtük... Uðraþýmýz çocuklarýmýza da deðil, artýk torunlarýmýzýn geleceðine yöneliktir.. Herþey sahte ve makyajlý. UBP döneminde biliyorduk, CTP'de de yaþadýk bunlarý... Dýþ yardýmlar ve kendi vergilerimizden oluþan birikimleri yediler yuttular doðru düzgün yatýrým yapmadýlar... Daðlara yaptýklarý bayraklarla ve attýklarý sahte nutuklarla bu ülke gerçeklerini örtmek ve kapatmak uðraþýný verdiler hep... Sel felaketinde uðranýlan zararlarýn ve yaþanan aðýr ekonomik krizlerin faturasý belki az buçuk ödenir, ancak esirliðin, tutsaklýðýn ve azýnlýða düþürülüþümüzün durumu ne olacak? Her þeyimize karýþan Ankara gönderdiði paketlerle bizleri de paketlemeyi hedeflemektedir. Dün CHP vardý, AP vardý... ANAP vardý, DYP vardý... Þimdi AKP var... Al birini vur ötekine... Hedef belli... Tüketmek... Bu nedenle biz de bu tükeniþin karþýsýnda direnmeliyiz. Ve direniþimizi Ankara'ya karþý yükseltmeliyiz... Baþka çaremiz yok... Bir yarýþa girdik.. Bir seçim yarýþýna... Halkýmýza hep sesleniyoruz, hep yanýndayýz ama bir kez daha seslenelim... Bu güne kadar güçlüdür diye kazanacak olana oy verip oyunu yakma... Bugüne kadar kendi oyun ile ezildin, göç ettirildin çözümsüzlüðe mahkum edildin. Üretim yaptýðýn fabrikalar birer birer kapatýlýp üretimden kopartýldý savaþý sonrasýnda oluþturulan ganimet, talan, fuhuþ, kumar ve rant ekonomisini yönetmesi için ülkene talancý kukla yöneticiler seçtin. Kendi oyunla seni batýrýp iflas ettirenleri, tüketenleri ödüllendirdin... Yolsuzlarý ve icazetlileri hükümete ve koltuða oturtarak kaybeden sen oldun. Seni asimile etmeye çalýþanlara karþý diren... Tutsaklýktan kurtulup özgürlüðe ulaþmak için mücadele et... Ateþkes þartlarýnda, askeri garnizonda, silahlarýn gölgesinde yaþamak istemiyorsan ganimetçilere, rantçýlara, talancýlara oy verme... Savaþsýz, sömürüsüz, sýnýrsýz barýþ içinde ortak vatan için "Yasemin Hareketi"ne destek ol Zeki Beþiktepeli'ye oy ver...

14 14 23 Mart 2010 Salý BULMACA Soldan Saða: 1-Kendi isteðini yaptýrmakta direnmek. Kuzu sesi. 2-Erden baþgedikliye kadar askerlere verilen genel ad. Uyma. 3-Ahlâkýn övdüðü iyilikçilik, alçakgönüllülük, yiðitlik, doðruluk gibi niteliklerin genel adý. Ýsyan eden. 4-Binek hayvaný. Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. 5-Tersi "Üzerinde ezan okunan ince, yüksek yapý". Katýþýksýz, halis. 6-Radyum'un kýsaltmasý. Kýbrýs Rum Komünist Partisi. Bir tür pasta. 7-Acýklý, üzüntülü olaylarý, bazen DÜN güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu türü. Bir nota. 8-Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. Rütbesiz asker. Acýlar karþýsýnda dayanma gücünü yitirmeyen, dayanýklý, saðlam. 9-Bir kumarhanede veya oyun oynanan bir yerde oyunu yöneten kimse. 10-Basý iþi yapýlan yer, basýmevi. Yanardaðlarýn püskürme sýrasýnda yeryüzüne çýkardýklarý, dünyanýn derinliklerinden gelen kýzgýn, erimiþ maddeler. 11-Derinin gözeneklerinden sýzan, kendine özgü bir kokusu olan renksiz, tuzlu sývý. Birinin buyruðu altýnda olan görevli. Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Çaðansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. M. Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent (Mirage Rest. Yolu- Damdelen Petrol Yaný) Tel: Öztekiner Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. No:33/C Öztek Apt. Yeniþehir Tel: Maðusa Bahar Eczanesi: Salamis Yolu No:45 Haklýgil Benzin Ýstasyonu Yaný Tel: Girne Aþar Eczanesi: Mustafa Çaðatay Cad. Yetkili Ýþ Merkezi Su Dairesi Yaný No:32 Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No:4/3 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Osmanlýlarda maliye iþlerinin en yüksek yetkilisi veya illerde maliye iþleriyle uðraþan görevli. 2-Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Tersi "Bulmaya çalýþýr". Kuzu sesi. 3-Bohça, yemeni, baþörtüsü, yorgan gibi þeyler yapmakta kullanýlan, üstüne boya ve fýrça ile veya tahta kalýplarla desen yapýlmýþ bez. Kýþýn yaðar. 4-Gelecek. Mert olmayan. 5-Din iþlerini devlet iþlerine karýþtýrmayan. Eski dilde "Giysi, giyecek". 6-Baþa "E" konursa "Buyurmak" olur. Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluþan madde. 7-Ýlgilendiren, ilgili. Kullanma süresi. 8-Tersi "Beyaz". Ýskambil oyununda "Birli". Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir. 9-Uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine veya içine yatýlan eþya. Kumaþla astar arasýna konularak giysinin dik durmasýný saðlayan kolalý bez. 10-Ýliþkilerde çok içten olmama durumu. Avrupa Birliði'nin kýsa yazýlýþý. 11-Ahlâkla ilgili, töre bilimi. El iþleri için kullanýlan seyrek dokunmuþ keten bezi. TV'DE BU AKÞAM Büyük Patlama Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:45 Orijinal Ýsmi: Blast Yapým Yýlý: ABD Tür: Aksiyon, Komedi Yönetmen: Anthony Hickox Oyuncular: Eddie Griffin, Vinnie Jones, Breckin Meyer Amerika'yý etkileyecek bir elektromanyetik bombayý etkisiz hale getirmek için güçlü ekibiyle harekete geçen Michael, aslýnda teröristtir ve asýl amacý California sahillerindeki petrol aðýný kontrolü altýna almaktýr. Ama sýradýþý bir durum ortaya çýkar. Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Gizli Mabed Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 21:00 Yönetmen: Douglas Kung Oyuncular: Marsha Yuan, Yoko Shimada Prof. Lin, eski devirlerden kalma sonsuz yaþamýn sýrrýný taþýyan bir hapý keþfetmek üzere çýktýðý yolculukta gizemli bir þekilde ortadan kaybolunca iþi üniversiteden arkadaþý Prof. Ivy devralýr. Ivy, Lin'in defterini okuduktan sonra bu hapýn sýrrýnýn Hindistan ve Çin arasýndaki kutsal bir mabedde olduðunu anlar. Lanetli Topraklar Türü: Yabancý Sinema FOX TV / 23:00 Orijinal Ýsmi: The Ruins Yapým Yýlý: Amerika Yönetmen: Carter Smith Oyuncular: Laura Ramsey, Shawn Ashmore, Jonathan Tucker, Jena Malone. Çok iyi arkadaþ olan Amy (Jena Malone) ile Stacy (Laura Ramsey), yanlarýna erkek arkadaþlarýný da alarak Meksika'daki turistik bir bölgeye tatile giderler. Amy'nin týp öðrencisi olan erkek arkadaþý Jeff (Jonathan Tucker) oldukça kültürlü bir gençtir. Stacy'nin erkek arkadaþý Eric ise (Shawn Ashmore) partilere katýlmaktan aþýrý zevk alan özgür ruhlu bir insandýr. Grubun tatili sona yaklaþýrken antik Maya harabelerini görme umuduyla bir ormana yolculuk yaparlar. Ancak arkeolojik kazý bölgesine vardýklarýnda beklenmedik olaylar meydana gelince korkuya kapýlan genç gezginler, eski bir taþ yapýnýn tepesine sýðýnýrlar. Orada gizlenmiþ ölümcül tehditle yüz yüze kaldýklarýnda gençler için vahþi bir hayatta kalma mücadelesi baþlayacaktýr. Film Kahramaný Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Oyuncular:JEREMY SISTO, DINA MEYER, PETER STORMARE, BRIAN J. WHITE Hayatýnýz bir film olsaydý ve sadece sizin görebildiðiniz izleyicilerle konuþabilseydiniz nasýl olurdu? The Movie Hero'nun kahramaný Blake Gardner, bildiðiniz film kahramanlarýndan deðil. Çünkü o, diðerlerinin aksine hayatýnýn bir film olduðunu ve an itibarýyla o filmi bizlerin izlediðini biliyor. Dolayýsýyla ne rol yapma sýkýntýsý var ne de izleyiciyi bir þeylere inandýrma derdi. Film boyunca birçok insanla karþýlaþýyor, filmin izleyicileri dahil. Türün kodlarý gereði hayatýnda, her derdini paylaþabildiði bir can dostu, hoþlandýðý bir kadýn ve bir de düþmaný olduðunu düþündüðü bir kötü adam var. PAKÝSTAN'DA TUTUKLAMA VE GÖZALTI Pakistan ordusu tarafýndan Peþaver ve Svat bölgesinde Taliban'a karþý yapýlan operasyonlarda biri komutan, 7 terörist tutuklandý, 1000'den fazla þüpheli gözaltýna alýndý. Ordu kaynaklarýna göre, güvenlik güçleri Taliban militanlarýna karþý yürüttüðü operasyonlar kapsamýnda Peþaver'de bir hücre evine baskýn düzenledi. Baskýnda Mohmand aþiret bölgesinde devletten baðýmsýz mahkeme kurmakla suçlanan Osman adlý Taliban komutaný ile 7 terörist yakalandý. IRAK'TA SALDIRILAR: 7 ÖLÜ, 1 YARALI Irak'ýn Kerkük ve Musul kentlerinde dün gece düzenlenen saldýrýlarda 1 kiþi öldü, 7 kiþi yaralandý. Asvat El Irak haber ajansýnýn güvenlik kaynaklarýna dayanarak verdiði haberde dün Musul'un doðusundaki El Karama bölgesinde özel aracýyla gezen 1 Iraklý askerin silahlý kiþilerce açýlan ateþ sonucu öldüðünü duyurdu. Ajans, Musul'un batýsýnda, El Bursa bölgesinde devriye görevi yapan ABD güçlerine el bombasýyla yapýlan baþka bir saldýrýda da devriye gezen askerlerin yakýnýnda bulunan, Musul Belediyesinde temizlik iþçisi olarak çalýþan bir kiþi ile bir çocuðun yaralandýðýný belirtti. TALÝBAN MÝLÝTANLARINA SALDIRI: 28 ÖLÜ Pakistan ordusu, aþiretler bölgesinde Taliban militanlarýna karþý düzenlediði hava saldýrýlarýnda 28 terörist öldü. Ordu kaynaklarý, Kuzey Veziristan'ýn Kurram ve Orakzai bölgelerinde teröristlerin gizlendiði sýðýnak ve maðaralara savaþ uçaklarý ve helikopterlerle yapýlan saldýrýlarda en az 28 Taliban militanýnýn öldüðünü açýkladý. LUFTHANSA UÇAÐININ 23 YOLCUSU ZEHÝRLENDÝ Alman Havayollarý Lufthansa'ya ait bir uçak cumartesi günü 15.40'ta Münih Havalimaný'ndan kalkýþa hazýrlandýðý sýrada, Japon yolculardan bir grubun mide bulantýsý ve baþ dönmesi þikâyeti üzerine terminale geri dönmek zorunda kaldý. Ýçinde 300 yolcu bulunan LH 714 sefer sayýlý Tokyo uçaðýndaki 23 yolcu, Münih Havalimaný yakýnýndaki hastanelere kaldýrýldý. Alman Haber Ajansý DPA uçuþ öncesi yolculara uçak içinde yemek servisi yapýldýðýný ve servisten hemen sonra yolcularýn mide bulantýsý ve baþ dönmesi þikâyetinde bulunduklarýný yazdý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 23 Mart 2010 Salý MECLÝS'TE TRAFÝK TARTIÞILDI Sol direksiyona izin kazalara davetiye Meclis Genel Kurulu'nda, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý görüþülürken, trafik sorunlarý da tartýþýldý. Toplantýda, Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi'nin Tasarýya iliþkin raporunu, Baþkan, UBP Milletvekili Þerife Ünverdi okudu. Tasarýyla ilgili söz alan CTP Gazimaðusa Milletvekili Arif Albayrak, trafik konusuna deðinerek, trafiðin partiler üstü bir gözlükle okunmasý gereken bir konu olduðunu vurguladý ancak bunun yapýlamamasýndan dolayý sýkýntý çekildiðini söyledi. Trafik için "Bize gelmez, bizi vurmaz" dememek gerektiðini belirten Arif Albayrak, anayollara direkt çýkýþlarýn fazlalaþtýðýný gözlemlediðini, dün gece de bu yüzden bir kazaya þahit olduðunu kaydetti. Maðusa'dan Karpaz'a gidene dek tane anayola direkt çýkýþ yolu olduðunu, her evin, her dükkanýn bunu yeðlediðini, yasal boþluktan yararlanarak bunu yapmanýn doðru olmadýðýný anlatan Arif Albayrak, trafikte kaybedilen insan sayýsýnýn ülke savunmasýnda kaybedilenlerden fazla olduðunu söyledi. Albayrak, "Lütfen trafiði siyasi gözlüklerle okumayalým. Her konu açýldýðýnda 'kriz masasý' diyorum" diye konuþtu. Ancak bu kriz masasýnýn sel felaketindeki gibi olacaksa iþe yaramayacaðýný belirten Albayrak, trafik sigorta hizmetleriyle ilgili yasada herkesin hemfikir olmasýna raðmen bir türlü meclise gelmemesini eleþtirdi. Arif Albayrak, kaza yapmayanlarýn primlerinin düþürülmesi, kaza riski olanlarýn ve hýzlý araçlarýn primlerinin artýrýlmasý gibi önlemlerin de gündeme getirilmesini istedi. 22 Þubat'taki Bakanlar Kurulu'nda yapýlan tüzük deðiþikliðiyle sol direksiyonlu araçlara ithal izni verilmesini ve Kar-Ýþ Baþkaný'nýn buna destek veren açýklamasýný eleþtiren Albayrak, TKÖD'nin buna olumsuz görüþ belirttiðine dikkat çekti ve kazalara davetiye çýkarma ihtimali çok yüksek olan bir tüzük deðiþikliði yapýlmasýnýn doðruluðunu milletvekillerinin takdirine býraktýðýný söyledi. FELLAHOÐLU CTP Lefkoþa Milletvekili Kadri Fellahoðlu da, ülke yangýn yerine dönerken ve hükümet azýnlýða düþmüþken, özel müzelerde sergilenecek araçlarýn kayýt, muayene ve seyrüsefer ve yollarda kullanýmýyla ilgili düzenleme yetkisi veren tasarýnýn görüþülmesini eleþtirdi. Fellahoðlu, bunun biraz da komik olduðunu belirtti. Hükümetin trafiðe hiç önem vermediðini savunan Kadri Fellahoðlu, þimdi cumhurbaþkanlýðý seçimi var diye bütün bakanlarýn ve bürokratlarýn Baþbakan Eroðlu'nun peþinde koþtuðunu ve sorumluluklarýný unuttuðunu öne sürdü. Her ay toplanmasý gereken Trafik ve Ulaþtýrma Hizmetleri Komisyonu'nun 2009'da sadece üç kez toplandýðýný bildiren Fellahoðlu, halký eðitmeye dönük faaliyetlerin de komisyonun gündeminde hiç yer almadýðýný savundu. Kadri Fellahoðlu, popülizmden kaçýnma çaðrýlarýna raðmen hükümetin birilerine menfaat saðlamak için yanlýþ kararlar aldýðýný savunarak, 22 koltuk üzerindeki otobüslerin sol direksiyonlu ithaline olanak saðlanmasýnýn cinayete zemin olduðu görüþünü ifade etti. Sol direksiyonlu makam araçlarýný da eleþtiren Fellahoðlu, Karpaz'daki yolun ihale süresinde tamamlanmadýðýný kaydetti. Fellahoðlu, trafikle ilgili yanlýþ kararlardan geri durulmasýný ve trafik sorunlarýna, eðitime, yol altyapýsýnýn ihtiyaçlarýný gidermeye önem verilmesini istedi. Fellahoðlu, halkýn geleceði için çok iyi düþünüp karar vermesi gerektiðini de vurguladý. KAMÝL Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Ýlkay Kamil, trafiðin hiçbir siyasi görüþün inisiyatifinde olmadýðýný belirtti. Komisyonun üç toplantýda çok önemli kararlar aldýðýný ifade eden Kamil, kazalarýn esas nedeni olan sorunlara eðildiðini ve yollara bariyerler koymaya baþlanacaðýný açýkladý. Sýk kaza yaþanan bölgelere bariyer koymak için bir an önce çalýþmalara baþlamak gerektiðini kaydeden Kamil, ana yollara çýkýþlarda her zaman sýkýntýlar yaþandýðýný; bunun zamanýnda alýnmasý gerekli tedbirlerin alýnmamasýndan kaynaklandýðýný söyledi. Kamil, özellikle Maðusa-Lefkoþa yolundaki kazalarýn ana yollara sýk sýk çýkýþ yollarý olmasýndan kaynaklandýðýný; komisyonun bazý yollarýn kapatýlmasýný gündeme aldýðýný belirtti. Yurt dýþýnda uzun yýllar trafik konusunda eðitim gören ve ders veren uzmanlardan da yararlandýklarýný, bu kiþilerin raporlar hazýrladýðýný ve birþeyler yapmaya çalýþtýklarýný, mevcudun deðiþmesi için çalýþmalarý sürdüreceklerini anlatan Bakan Kamil, daha önceki hükümet döneminde ihalesi yapýlan trafik kameralarýnýn tamamlanmadýðýný, ihtiyaç duyulan bölgelere kamera takmaya devam edeceklerini söyledi. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Kamil, ikaz tabelalarý olan yerlere kameralar takýlacaðýný belirtti. Hükümetin gündeminde her zaman trafik kazalarýna karþý tedbirlerin var olduðunu ancak bunun yeterli olmadýðýný ifade eden Ýlkay Kamil, uzman görüþleriyle bu çalýþmalarý tamamlayacaklarýný kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan Meclis Genel Kurulu, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'ný oybirliðiyle kabul etti. Anayasa deðiþikliði için referandum n MECLÝS CUMHURBAÞKANLIÐI SEÇÝMÝNDE ANAYASA DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN REFERANDUMA DA GÝDÝLMESÝ ÝÇÝN ÇALIÞMA YAPIYOR Cumhuriyet Meclisi Anayasa deðiþikliði için, 18 Nisan'da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçiminde bir de referanduma gidilebilmesi yönünde çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdý. Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Çarþamba günü Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi'nin Anayasa deðiþikliði konusunu görüþmek üzere toplanacaðýný belirterek, Cuma günü de Meclis Genel Kurulu'nun olaðanüstü toplanmasýný öngördüklerini ve Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle birlikte Anayasa deðiþikliðinin de halkýn referandumuna sunulmasýný istediklerini açýkladý. Meclis Genel Kurulu'nda dün gündem dýþý konuþmalarýn yapýlmasýnýn, sorularýn yanýtlanmasýnýn ve iki yasa tasarýsýnýn kabul edilmesinin ardýndan ek sunuþlar yapýldý. KTHY ÝÇÝN 7 ÜYELÝ KOMÝTE Ýlk olarak Danýþma Kurulu'nun KTHY'nin Mevcut Durumunun Araþtýrýlmasý Hakkýnda Meclis Araþtýrma Komitesi'nin üye sayýsý ve komitenin oluþumuna iliþkin kararlarý milletvekillerinin onayýna sunuldu. "KTHY'nin Mevcut Durumunun Araþtýrýlmasý Hakkýnda Meclis Araþtýrma Komitesi" 7 üyeli olacak ve UBP'den "Ali Çetin Amcaoðlu, Ahmet Çaluda, Þerife Ünverdi ve Ahmet Zengin"; CTP'den "Kadri Fellahoðlu ve Teberrüken Uluçay" ve DP'den de "Ejder Aslanbaba"dan oluþacak. ANAYASA DEÐÝÞÝKLÝÐÝ Toplantýnýn sonunda konuþan Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi'nin Çarþamba günü Anayasa'nýn deðiþtirilme koþullarýný düzenleyen 162. maddesinin deðiþtirilmesini görüþeceðini; Meclis'in de Cuma günü olaðanüstü toplanarak bunu görüþmesi ve Pazartesi günkü toplantýda da oylamasý yönünde bir program yaptýklarýný belirterek, Anayasa deðiþikliðini 18 Nisan'daki Cumhurbaþkanlýðý seçiminde halkýn referandumuna sunulmasýný hedeflediklerini açýkladý. Bozer, "önemli" diye nitelediði bu toplantýlara milletvekillerinden destek istedi. Böylece Meclis bugünkü çalýþmalarýný tamamladý. Meclis'in Cuma günü olaðanüstü toplanarak Anayasa deðiþikliðini görüþmesi bekleniyor. TAÇOY: Nakit para aktarýlmazsa KTHY'yi kimse kurtaramaz Demokrat Parti Ýskele Milletvekili Ejder Aslanbaba, ulaþtýrma konusunda yaptýðý gündem dýþý konuþmasýnda, KTHY'deki sorunlara çözüm bulunamamasýndan yakýnarak iþten durdurulan 137 kiþinin durumunun ne olacaðýný; nerede iþe baþlayacaklarýný sordu. Ýlgili bakaný KTHY'deki sorunlara "duyarsýz kalmakla" suçlayan Aslanbaba, CAS'ýn 2009 yýlýndaki net karý veya zararýnýn ne kadar olduðunu sordu. Hizmet içi eðitime gönderilen teknisyenlerin, daha sonra neden iþten durdurulduklarýný da merak ettiðini söyleyen Aslanbaba, "KTHY'de 9 ayda yapýlan iþ, üst düzey yöneticilere cep telefonu almak ve vatandaþlarýn cebindeki paraya göz dikmektir" iddiasýnda bulundu. Aslanbaba, KTHY'nin sorunlarýnýn aþýlmasý ve durumunun düzelmesi için önerilerde de bulundu. Türkiye-KKTC arasýnda kiþilik uçaklar kiralanabileceði önerisinde Aslanbaba, kargo bulunmayýþýnýn dezavantajlarýný anlattý. TAÇOY Eleþtirileri yanýtlayan Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy, KTHY konusunda Meclis'te komite kurulduðunu anýmsatarak, tüm sorunlarýn bu komitede etraflýca konuþulacaðýný söyledi. KTHY'nin kurtulmasý için nakit paraya ihtiyaç olduðunu vurgulayan Taçoy, "Nakit para aktarýlmazsa kimse bu þirketi kurtaramaz" dedi. Þirkette, hizmeti verenin de denetimi yapanýn da belli olduðunu kaydeden Taçoy, hatalý uygulamalar varsa sorumlularýn cezasýný çekeceðini söyledi. Gündem dýþý konuþmalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan sorular bölümüne geçildi. Bu bölümde, DP Milletvekili Aslanbaba'nýn Ýskele'ye hastane yapýlýp yapýlmayacaðýna iliþkin sözlü sorusunu kürsüden yanýtlayan Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif, Karpaz-Ýskele bölgesinde 25 yataklý bir hastane yapýlmasýnýn gündemde olduðunu; bunun için proje çýkarýldýðýný ancak yerinin henüz belli olmadýðýný kaydetti. CTP Milletvekili Sonay Adem'in havaalanýndaki antrepo için Maliye Bakaný'nýn yazýlý onay verip vermediðine iliþkin sözlü sorusunu yanýtlayan Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy ise, bu konuda yazýlý cevabý verdiklerini belirterek, havaalanýna antrepo yapmak isteyen biri varsa, bu konuda teklif yapmasýný istedi. Aslanbaba'nýn Ýskele ilçesine Tapu ve Kadastro Dairesi kurulmasýna iliþkin hükümetin nasýl bir önlem alacaðý konusundaki sözlü sorusunu yanýtlayan Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Ýlkay Kamil, Ýskele ve Karpaz bölgesinde halen mahkeme de bulunmadýðýný ve bunun için ileriki dönemde devletin olanaklarýný zorlayacaklarýný belirtirken, tapu ve benzer elzem devlet birimlerinin de bölgeye þubelerinin açýlmasý için gerekli önlemlerin alýnacaðýný kaydetti. Aslanbaba'nýn "Limasol Türk Kooperatif Bankasý'ndaki Yolsuzluk Ýddialarý" ile ilgili sorusunu ise Maliye Bakaný Ersin Tatar yanýtladý. Tatar, bu konuda þahsi bir meselenin bankanýn ismi de kullanýlarak Meclis'e taþýnmasýný doðru bulmadýðýný belirterek, konuyla ilgili mahkemeye baþvurulmasýný önerdi. Tatar, iþadamlarýnýn vergi borçlarý konusunda ise Maliye'nin ilgili birimlerinin çalýþtýðýný ve mutlaka vergilerin toplanacaðýný vurguladý. Sözlü sorular bölümünde söz alan TDP Gazimaðusa Milletvekili Mustafa Emiroðlularý, "Erenköy-Dipkarpaz karayolu ne zaman bitirilecektir?" diye sordu. Soruyu yanýtlayan Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy, yolun yapýmýnýn sürdüðünü, sürenin dolduðunu ve 2 müteahhidin Nisan sonuna dek ek süre istediðini, bu ek süreyi vereceklerini ancak yine uzarsa cezaya gireceðini söyledi. Taçoy, bu konudaki bilginin müteahhitlere de verildiðini kaydetti. Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu Hrisostomos'un bölgeyi ziyareti nedeniyle yolda gerekli tedbirlerin alýndýðýný belirtti. Yaz gelmeden yolun bitirilmesini istediklerini kaydeden Taçoy, bunun için gerekenin yapýlacaðýný bildirdi. 15 GEMÝLERÝN HARÇ VE ÜCRETLERÝ DÜÞÜRÜLÜYOR Meclis Genel Kurulu, gemilerin uzunluklarýna ve kalýþ sürelerine göre limanlarda ödediði harç ve ücretleri düþürecek "Gemilerle Ýlgili Harçlar ve Ücretler (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý"ný oybirliðiyle kabul etti. Tasarýyla ilgili raporu Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Baþkaný Ýrsen Küçük'ün okumasýndan sonra söz alan CTP Gazimaðusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, uygulanan harçlarýn aþaðýya çekildiðini ve turizme yönelik gemilerin limanlarda aldýðý hizmetlerin karþýlýðýnda ödedikleri ücretlerin düþürülmesini olumlu bulduklarýný söyledi. Balýkçý teknelerine uygulanan temizlik ücretlerinin tamamen kaldýrýlmasýnýn daha mantýklý olacaðýný ifade eden Uluçay, "Çünkü balýkçýlýk yapan insanlarýmýz ekonomik bir aktivite yerine getiriyorlar ve yarattýklarý deðer üzerinden devlete vergi/ücret ödüyorlar. Balýkçýlara limanlarda verilen hizmetlerden ücret alýnmamasý teþvik olur" dedi. Uluçay, balýkçýlara destek için temizlik harcýnýn da ortadan kaldýrýlmasýný önerdi. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy da, gemilerin ödediði yüksek ücretlerin düþürülmesi için uzun zamandýr uðraþtýklarýný, bunun ekonomiye katký saðlayacaðýný, yatçýlýk ve marinacýlýkta da bunun daha ileri taþýnmasýnýn söz konusu olduðunu söyledi. Taçoy, bu yasanýn bir baþlangýç olduðunu ifade ederek, destek verenlere teþekkür etti. Konuþmalarýn ardýndan tasarý madde madde görüþüldü ve oybirliðiyle kabul edildi. Yapýlan açýk oylamada 27 milletvekili kabul oyu kullandý; 13 milletvekili ise oylamaya katýlmadý. SENNAROÐLU : HÜKÜMET 68 BÝN EURO'NUN HESABINI VERSÝN Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) Ýskele Milletvekili Önder Sennaroðlu, bir süre önce uygulamaya konan büyükbaþ hayvanlarýn midesine çip yerleþtirilmesi ve çiplerin alýmýyla ilgili ciddi þaibeler bulunduðunu ileri sürdü. Beyarmudu ve Akýncýlar bölgelerindeki çip uygulamalarý sonrasýnda bazý hayvanlarda hastalanmalar meydana geldiðini savunup bunun üreticileri endiþelendirdiðini belirten Sennaroðlu, bu uygulama için herhangi bir yasal düzenleme olmadýðýný öne sürdü. Çiplerin her birinin fiyatýnýn 1.5 euro olduðunu ve 60 bin adet alýndýðýný saptadýklarýný ifade eden Sennaroðlu, "ancak 60 bin adet çipin maliyetinin birim fiyatý temelinde 90 bin euro olmasý gerekirken ihale bedelinin 158 bin euro olduðu öðrenilmiþtir. Aradaki 'kayýp' 68 bin euro beraberinde birçok soruyu da getirirken konu üreticiler arasýnda da tartýþýlýp sorgulanmaktadýr" dedi. EMÝROÐLULARI: DAÜ KAN AÐLIYOR TDP Gazimaðusa Milletvekili Mustafa Emiroðlularý, "Eðitim" konulu gündem dýþý konuþmasýna "Eðitim Bakaný'nýn çok önceden istifa etmesi gerekirdi ama hiç üstüne almýyor" diyerek baþladý. Terfi sýnavlarý ve terfi tüzüðü konusunda Bakan'ýn istediðini yaptýðýný, verdiði sözlere raðmen "siyasi patronuna" takýldýðýný iddia eden Emiroðlularý, yönetenlerin siyasi anlayýþlarýný eleþtirdi. Kimin cumhurbaþkaný olacaðýnýn deðil insanlarýn ekmek, iþ, aþ kaygýsý taþýdýðýný ifade eden Mustafa Emiroðlularý, DAÜ'nün kan aðladýðýný; kendini yetiþtirmiþ gençlerin ülkeyi terk etmek zorunda kaldýðýný savundu. Emiroðlularý, hükümetin icraatlarýyla gençleri kaçýrmamasý gerektiðini ama DAÜ'den "çok çirkin" kokular aldýðýný kaydetti. DAÜ'de TC Yardým Heyeti'nden "icazet alýnarak kýyým yapýldýðýný" savunan Emiroðlularý, rektör ve ekibinin Yardým Heyeti'ne gidip "dediklerinizi yaptýk, parayý verin" dediðinde "DAÜ 15 yýldýr vergi vermiyor, o yüzden size bu yardýmlarý yapamayýz" yanýtý aldýðýný; bunun üzerine rektör ve yöneticilerin ne yapacaðýný bilemediðini öne sürdü. DAÜ'nün Fethullah Gülen'e verilmesine karþý olduðunu ve elinden geleni de yapacaðýný belirten Emiroðlularý, buna karþý elinden geleni yapacaðýný, hükümetin de bu üniversiteye gerekli katkýyý yapmasý gerektiðini söyledi. Devlet, 100 öðrenciye burs verse üniversitenin sorunlarýnýn azalacaðýný savunan Mustafa Emiroðlularý; Cumhurbaþkaný Adayý, Baþbakan Derviþ Eroðlu'nun "halkýn adamý" söylemini eleþtirdi.

16 16 23 Mart 2010 Salý "ORAMS DAVASI VE KIBRISLI TÜRKLER" KONFERANSI Demokrasi ve Uzlaþý Ýnisiyatifi, Çarþamba günü "Orams Davasý ve Kýbrýslý Türkler" konulu konferans düzenliyor. Demokrasi ve Uzlaþý Ýnisiyatifi'nden yapýlan açýklamaya göre, Kamu-Sen Konferans Salonu'nda saat 19.30'da baþlayacak konferansta YDÜ ve Yaþar Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Iþýl Özkan, eski Yüksek Mahkeme Baþkaný Taner Erginel ve avukat Barýþ Mamalý konuþacak. Konferansýn oturum baþkanlýðýný DAÜ Öðretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Turhan yapacak. Demokrasi ve Uzlaþý Ýnisiyatifi açýklamasýnda, konferansa halkýn davetli olduðu belirtildi. ALÝ ADANUR'UN ÖLÜMÜYLE ÝLGÝLÝ SORUÞTURMA BAÞLATILDI Lefkoþa'daki sel baskýnýnda en fazla zarar gören yerlerden biri olan Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ndeki hasarýn giderilmesi çabalarýna Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) da katkýda bulundu. KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan baþkanlýðýndaki heyet, dün öðleden sonra Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif'i ziyaret ederek, Thalassaemia Merkezi ve Kan Bankasý'nda sel baskýnýnýn ardýndan KTAMS'ýn sorumluluðunda tamamlanan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Bakan Kaþif, hem KTAMS'a hem de katký yapan diðer kurum ve örgütlere teþekkür etti. MERAL EROÐLU, ATATÜRK MESLEK LÝSESÝ'NÝ ZÝYARET ETTÝ Baþbakan Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu ile Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Müsteþarý Ali Yönel, dün Atatürk Meslek Lisesi'ni (AML) ziyaret etti. Bakanlýktan verilen bilgiye göre, kalifiye ara eleman yetiþtiren, önemli projelere imza koyan, köy kadýn kurslarý ve kültürel deðerlerin yaþatýlmasý çalýþmalarýný sürdüren okulda bilgisayar ve gýda teknolojileri laboratuarlarýný inceleyen Meral Eroðlu ve Ali Yönel, güzellik ve kuaförlük stüdyolarýný da dolaþtý ve el sanatlarý atölyesindeki çalýþmalarý beðeni ile izledi. KAÞÝF Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif de, KTAMS yanýnda Týp-Ýþ, Tabipler Birliði, Elektrik Mühendisleri Odasý (EMO) ve Kamu-Ýþ'in dayanýþma örneði gösterdiðini belirterek, ülkede her an her þey olacakmýþ gibi her þeye hazýrlýklý olmak gerektiðini söyledi. Hastanedeki tüm elektrik aksamlarýnýn bodrumdan üst katlara taþýndýðýný, buna öncülüðü EMO'nun yaptýðýný kaydeden Kaþif, yoðun bakým, acil, ameliyathanenin donanýmýný yapan EMO'ya ve Thalassaemia Merkezi ile Kan Bankasý'ndaki düzenlemeleri yapan KTAMS'a teþekkür etti. Mutfaðýn, erken tanýnýn, polikliniðin, köprülerin, ayaktan taný merkezinin selden gördüðü zararýn giderilmesi için çalýþmalar yapýldýðýný kaydeden Bakan Kaþif, þu anda hastanenin büyük oranda çalýþmaya baþladýðýný, çok az miktarda yetersizlikler olabileceðini söyledi. Ahmet Kaþif, kýþ gelmeden önce bodrumdaki tüm donanýmlarýn üst katlara çýkacaðýný; bodrumun da tek kapý býrakýlarak çift kapýyla kapatýlmasý yönüne gidileceðini açýklayarak, yukarýya alýnacak aksamlar için odalarýn yapýmýný da bir firmanýn üstlendiðini kaydetti. ACÝL SERVÝSTEKÝ YOÐUNLUK Bakan Kaþif, hastanede acil düzenlemeler bittikten sonra acil servisin de geniþletileceðini söyledi. Acil servisin yoðunluðuna iþaret ederek, bu servisin poliklinik gibi çalýþtýðýný kaydeden Kaþif, vatandaþlarýn gündüz saatlerinde saðlýk hizmetleri için hastane ve Domuzcular polikliniklerine baþvurabileceðini ifade etti. 15 MÝLYONLUK ÝLAÇ ÝHALESÝ "ÝSRAF VAR" Kaþif, hastanelerdeki ilaç eksikliði konusundaki soruya karþýlýk, geçen Cuma 15 milyon Türk Liralýk ilaç ihalesini sonuçlandýrdýklarýný belirtti ve bu haftadan itibaren ilaç eksikliði yaþanmayacaðýný söyledi. Bu kadar yüksek bir rakamla sonuçlandýrdýklarý ihaleyle Eylül ayýna kadarki ilaç ihtiyacýnýn karþýlanmýþ olacaðýný bildiren Saðlýk Bakaný Kaþif, ülkede çok yüksek oranda ilaç israfý bulunduðunu; otomasyona geçilmesiyle bu sorunun ortadan kalkacaðýný; þu andaki sistemde bir hastanýn isterse ayný günde ayný ilaç için üç tane reçete yazdýrabileceðini; bunun da ilaç israfýna yol açtýðýný kaydetti.

17 23 Mart 2010 Salý 17

18 18 23 Mart 2010 Salý

19 23 Mart 2010 Salý 19 HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý: Haftanýn Teknik Adamý: Caner Oshan (DTB) Haftanýn Hakemi: Doðan Türk Birliði Haftanýn On Biri: Zihni... (GG) Nazým... (Kaymaklý) A.Sönmez... (DTB) Barýþ... (DTB) Hamis... (Kaymaklý) Cemal... (MTG) Hakan... (GG) Þenol... (Tatlýsu) Ekrem... (GG) Sabri... (DTB) Ertaç... (TOL) Haftanýn Kareasý Sabri... (DTB) Ertaç... (TOL) Þenol... (Tatlýsu) Hamis... (Kaymaklý) Haftanýn Futbolcusu: Sabri (DTB) 1.Lig Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1.Gönyeli D.T.Birliði K.Kaymaklý M.T.Gücü B.Baðcýl T.Ocaðý Lapta Ozanköy Türkmenköy Çetinkaya Tatlýsu Cihangir Esentepe G.Gücü NOT: Ýkili averaj hesaplamasý yapýlmýþtýr. 27 Mart Cumartesi: B.Baðcýl-Çetinkaya, Tatlýsu-D.Türk Birliði, G.Gücü-M.Türk Gücü, T.Ocaðý-K.Kaymaklý28 Mart Pazar: Cihangir-Esentepe, Türkmenköy- Ozanköy, Gönyeli-Lapta. Ecvet Kanatlý (DTB-Gönyeli maçý) Gol Krallýðý 25 Gol Yasin Kansu (K. Kaymaklý) 21 Gol Ertaç (TOL) 20 Gol Sabri (DTB) 17 Gol Ahmet Coþkun (DTB), KAYIP EVRAK GMB 63 Dost isimli sandalýn evraklarý kayboldu. Hükümsüzdür. Mehmet Ali Daðal MELÝ EMLAK SATILIK 1- Hamitköy de Türk koçanlý 2+1 apt. dairesi 35 bin Stg 2- Lefkoþa hastane yanýnda Türk koçanlý apt. dairesi 65 bin Stg. 3- Ortaköy de Türk koçanlý apt. dairesi 70 bin Stg. 4- Kaymaklý þehit arsasýnda 3+1 zemin üzeri apt. dairesi 50 bin Stg. 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg TÜRKMENÝSTANLI BAKICI ARANIYOR Ev iþlerinden ve çocuk bakýcýlýðýndan anlayan Türkmenistanlý bir bayana full time ihtiyaç vardýr. (Yatýlý) ÖÐRENCÝYE+AÝLEYE KÝRALIK Lefkoþa nýn her bölgesinde Stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 villalar ve eþyalý eþyasýz daireler... Mayýs ayýndan Ekim ayýna kadar opsiyon kabul edilir. Tel: OLAÐAN GENEL KURUL Doðu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla Dayanýþma Derneði (DAÜMDD) 6. Olaðan Genel Kurulu 5 Nisan 2010 Pazartesi günü DAÜ Bilgisayar Mühendisliði ANFÝ salonunda saat 17:30 da yapýlacaktýr. Tapu ve Kadastro (Özel Kurallar) Yasasýnýn 5(2) Maddesi Gereðince Ýlân Aþaðýda tarif edilen malýn/mallarýn, aktarma kütüklerinde mal sahibi olarak görünen Þermin Halil bu mala/mallara yeniden kayýt yapmak Lefkoþa Kaza Tapu Dairesine takrir/dilekçe vermiþtir. Dilekçe No: DÖK 72/10 mal/mallar üzerinde hak iddia eden veya bu malýn/mallarýn ipotek veya herhangi bir hacizle veya herhangi bir kiþinin, bu ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten / bu günden itibaren 30 gün içinde, yapýlmasý tasarlanan muamelenin yapýlmamasý için bu daireye yazýlý sebep göstermesi gerektiði duyurulur. Tarih: 11/3/10 Lefkoþa Tapu Dairesi (a) MALIN TARÝFÝ Kasaba/Köy Kayýt No: Pafta/Plân Mevki/Sokak Malýn Cinsi Hisse m2 Ve tarihi Parsel ismi Minareliköy 2221 S30.L.05 - Hane ve Avlu 1/ a.3.b Ada: 226 P: 11

20 Liselerde finaller bugün Liselerarasý futbol yarý final maçlarý bugün. Bu maçlarda maðlup olanlar üçüncülük için galipler de þampiyonluk için karþýlaþacaklar. Türk Maarif Koleji-Haydarpaþa Ticaret Lisesi Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi-Namýk Kemal Lisesi Atatürk Stadý'nda karþýlaþacaklar... Çetinkaya'da Kara gitti, Çaðaloðlu geldi Erol Çaðaloðlu n Çetinkaya'da yaþanan maddi sýkýntý ve alýnan baþarýsýz sonuçlardan dolayý görevden ayrýlan Turgay Kara'nýn yerine Erol Çaðaloðlu getirildi. Çaðaloðlu ilk antrenmaný dün yaptý... n Son Tatlýsu maçýnda alýnan yenilgi ve sahaya yönetimin isteði ile çýkan kadroda, çaresiz kalan Turgay Kara oyuna hiç müdahale yapamadý. Edindiðimiz bilgilere göre yönetimin maç öncesi kadroyu belirlediði ve ilk on biri istedikleri gibi sahaya çýkarttýklarý öðrenildi... n Takýmýn önemli oyuncularý ve yeni transferlerden Vural, Niyazi, Hasan, Mehmet Kasnak ve Fuat yönetimin baskýsý ile Tatlýsu maçýnda yedek kaldýlar. Gençlerle sahaya çýkan Çetinkaya'da maðlubiyet de kendiliðinden geldi (Necati Özsoy) Baþkent'in en köklü takýmý Çetinkaya'da önemli geliþmeler yaþanmaya baþladý. Mazisi þampiyonluklar ve baþarýlar ile dolu olan Çetinkaya sezonunda ligde kalabilmek için mücadele ediyor. Kýsa süre önce Baþkan Tözün Tunalý'nýn kulübün düþtüðü içler acýsý durumu açýklamasý üzerine gerçekler ortaya çýktý. Mevcut borç, sponsorlarýn geri adým atmasý ve yapýlacak ödemelerin ödenememesi, futbolcularýn maaþlarýný alamamalarý ligde Çetinkaya'yý çok kötü duruma düþürdü. Teknik Direktör Turgay Kara yaþanan tüm olumsuzluklara raðmen, maaþ almayan sporcularýn antrenmanlara da eksik katýlmalarý ile maçlara büyük bir sýkýntý ile çýkýyordu. Hal böyle iken bir de yönetimin maça çýkacak kadroya müdahale etmesi ve bazý oyuncularýn yedek kalmalarýný istemeleri son Tatlýsu maçýnda Turgay Kara'yý zora koymuþtu. Bu maç oynanýrken Çetinkaya'nýn yedek kulübesinde kaptan Mehmet Kasnak, Vural, Niyazi, Hasan ve Fuat yönetimin isteði ile oyuna dahil edilemediler. Alýnan maðlubiyetten sonra ise Çetinkaya'da Turgay Kara görevden alýndý. Erol Çaðaloðlu getirildi Çetinkaya yönetimi Turgay Kara'nýn yerine Erol Çaðaloðlu'nu göreve getirdi. Dün yönetim ile anlaþan Erol Çaðaloðlu takým ile ilk antrenmanýný dün yaptý. Son 7 haftaya girerken play-out hattýnda kalan Çetinkaya hafta sonu zorlu Bostancý Baðcýl deplasmanýna gidecek. Sarý-kýrmýzýlýlar bu maçý da kaybetmesi durumunda çok tehlikeli bir konumda kalacak. Turgay Kara Ligin zirvesi yeniden þekillendi n Fly Oil Birinci Ligi'nde 19. hafta maçlarý sonunda lider Gönyeli'yi 2-0 maðlup eden Doðan Türk Birliði liderliðe ortak oldu. Bu sonuçla Küçük Kaymaklý da þampiyonluk için yeniden umutlandý... n Ligin dibinde bulunan Gençlik Gücü 19. haftada galibiyet ile tanýþtý. Cihangir deplasmanýna giden Gençlik Gücü 3-2 galibiyet elde ederek ilk kez bu mutluluðu yaþadý... Futbolda Fly Oil Birinci Ligi 19. hafta maçlarý geride kaldý. Zirvede þampiyonluk mücadelesinde lider Gönyeli, Doðan Türk Birliði deplasmanýnda 2-0 maðlup olarak büyük yara aldý. Bu maça mutlak kazanmak için çýkan ev sahibi Doðan, golcü futbolcusu Sabri'nin attýðý goller ile 3 puaný aldý. Karþýlaþmada rakibine karþý hiçbir varlýk gösteremeyen Gönyeli haftalar sonra maðlubiyet aldý ve Doðan'ý liderlikte kendine ortak aldý. Zirve mücadelesinde bu sonuçtan sonra yeniden umutlanan Küçük Kaymaklý yeniden 2 puan fark ile moral buldu. Konuk ettiði Bostancý Baðcýl karþýsýnda 45. dakikada Emrah'ýn kýrmýzý kart görmesi ile 10 kiþi kalan Kaymaklý maçý 3-1 kazanarak iddiasýný sürdürdü. Bostancý Baðcýl ise bu maçta kötü bir performans çizerek rakibin 10 kiþi ile uzun süre oynamasýndan faydalanamadý. Ligde bu hafta oynanan karþýlaþmalarda Gençlik Gücü galibiyet ile tanýþtý. 19 hafta boyunca galibiyet arayýþý devam eden ve bunu baþaramayan Gençlik Gücü Cihangir deplasman ýnda þeytanýn bacaðýný kýrdý ve 3 puanla tanýþtý. Bu maçta skor 2-2 iken son dakikada attýðý golle 3-2 galibiyet elde eden Gençlik Gücü maç kazanamama stresinden de kurtulmuþ oldu. Haftanýn en farklý galibiyetini Türk Ocaðý elde etti. Ozanköy karþýsýnda Ertaç'ýn kaydettiði 4 golle 3 puaný kazanan Türk Ocaðý ateþ hattýna düþmekten kurtuldu. Maðusa Türk Gücü de zorlu deplasmandan 3 puan almayý baþaran taraftý. Lapta karþýsýnda 2-1 galibiyet elde eden Maðusa Türk Gücü, Baðcýl'ýn da puan kaybetmesi ile 4. sýraya yüksledi. Lapta ise hedefinden ubir adým daha uzaklaþarak 7. sýraya düþtü. Haftanýn tek beraberlikle tamamlanan karþýlaþmasý Esentepe- Türkmenköy arasýnda oynandý. Son 3 maçýnda maðlup olmayan Türkmenköy bu zor deplasmanda da kazanmadý ama maðlup olmadý. Baþkent'in en büyük camialarýnda olan Çetinakaya'da düþüþ devam ediyor. Maddi ve manevi sýkýntý yaþayan sarý-kýrmýzýlýlar konuk etikleri Tatlýsu karþýsýnda 3-1 maðlup olunca 10. sýraya düþtü. Çetinkaya bu sonuçla play-out hattýnda çok tehliklei bir konuma geldi. Türkiye Masa Tenisinde Süper Lig maçlarý tamamlandý Süper Lig finali KKTC'de n Bayanlarda Fenerbahçe ve Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Kaðýtspor, Erkeklerde Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Spor ile Fenerbahçe KKTC'de final maçlarý oynayacaklar Geçtiðimiz hafta yapýlan karþýlaþmalarla tamamlanan Türkiye Masa Tenisi Süper Lig play-off maçlarýnýn ardýndan KKTC final oynayacak takýmlar belli oldu. Merit Lefkoþa Otel'de konaklayacak kafileler bugün adamýza geliyorlar. Buna göre bayanlarda Fenerbahçe- Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Kaðýtspor, erkeklerde Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi-Fenerbahçe Mart tarihleri arasýnda ülkemizde Lefke Avrupa Üniversitesi Spor Salonu'nda karþý karþýya gelecekler. Statü gereði final maçýna bayanlarda Kaðýtspor'a karþý iki lig maçýný da kazanan Fenerbahçe, final maçýna 1-0 önde baþlayacak. Fenerbahçe ilk final maçýný kazanýrsa, ikinci maça gerek kalmadan 2-0 kazanmýþ olacak ve sezonu Bayanlar Süper Lig þampiyonluðunu ilan edecek. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3014 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT THE KUMARCILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3014 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT THE KUMARCILAR Geçtiðimiz seçimleri dizayn eden ve CTP'yi yönetimden uzaklaþtýran Cemil Çiçek oldu... Þimdi bu seçimi de dizayn ettiðini söylüyorlar. Merak etmeyin, o çiçek bizim yaseminimize kök söktüremeyecek! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin Turgay Avcý Ankara'nýn talimatý ile Talat'ý desteklemeye karar verdiðini gizlemedi. Mehmet Çakýcý bunu bildiði için mi Ankara'ya boþuna gitmedi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL:

Detaylı

Kurtarmak. istese kurtarýrdý. Rum tarafý paylaþmýyor. Yasemine oy ver

Kurtarmak. istese kurtarýrdý. Rum tarafý paylaþmýyor. Yasemine oy ver Altmýþ yýldan beri liderimizi belirleyen Türkiye bugüne dek kimi istemediyse bir kenara itti. Þimdi bir tek Eroðlu sýyýrýrsa bundan, sanmayýn ki yenik çýkmýþ Ankara bu sandýktan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3011 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH O YILLAR (1) TALAT'TIR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3011 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH O YILLAR (1) TALAT'TIR. Talat'a göre, AB Dönem Baþkaný Ýspanya 6'lý zirveyi piþirmek için epeyce çalýþmýþ. Ama baþaramamýþ bir türlü. Bilmez ki 6 deðil, 7 kocalýdýr Akdeniz'in Hürmüs'ü! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Bir mektup da Anastasiadis e

Bir mektup da Anastasiadis e Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3067 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SOLDAN. Özlem Güneyli

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3067 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SOLDAN. Özlem Güneyli Maðusa'daki ara seçimde UBP'nin milletvekili adayý Resmiye Canaltay. Resmiye Haným'ýn bir resmiyeti var: Eroðlu'nun kýzý... Babanýn mirasýný hiç baþkasýna býrakýr mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ... Derviþ Eroðlu, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý'nýn kendisini desteklemek için 350 bin lira istediðini söylüyor. Avcý av mevsimi ile seçim mevsimini karýþtýrmýþ olmalý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM. Müzakere masasýnda milli birlik ve beraberlik ruhu aðýr basmýþ yine... Kanlý çatýþmalardaki gibi týpký... Faþistimiz de komünistimiz de bütünleþir hep mevzide ve masada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ŞAHISLAR: Anne:Zişan, Baba:Orhan, Abla:Fehiman, Abla:Güzin, Abi:Osman, Küçük Kardeş:Fikret

ŞAHISLAR: Anne:Zişan, Baba:Orhan, Abla:Fehiman, Abla:Güzin, Abi:Osman, Küçük Kardeş:Fikret ŞAHISLAR: Anne:Zişan, Baba:Orhan, Abla:Fehiman, Abla:Güzin, Abi:Osman, Küçük Kardeş:Fikret (ZİL ÜSTÜSTE ÇALAR) Fehiman:Kimooo? Güzin:Benim abla. (KAPI AÇILIR) (Heyecanlı)Müjdemi ver müjdemi ver. Fehiman:(Heyecanlı)Mektup,mektup

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu! Hadi o çekip o tarafa gitti diyelim... Arkasýndaki o yüzde altmýþý ne yapacak? 67 bin mühür... 67 bin kiþi... Onlar da mý hep o tarafa? Vay be Kuzu... Bizim anamýz tilki... Seninki de koyun mu? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurtaranlar kahraman olurdu eskiden... Þimdi batýranlar da kahraman olmuþ! Hükümetteyken Boyacý'yý hiç hatýrlamayan Turgay Avcý, acaba bunun için mi þimdi hatýrladý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı