ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR "PAZARLIKÇI"DIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR "PAZARLIKÇI"DIR"

Transkript

1 Bahar geldi, davullar çaldý, 18 Nisan'a çok kalmadý. Propaganda dönemi baþladý... Ah Özker Hoca ah... Davul yine bizim boynumuzda, tokmak yine onlarda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý DR. JEKYLL VE ERDOÐAN l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar ZEKÝ ABÝ YASEMÝNCÝDÝR ÖÐRTMENÝM Özlem Güneyli DÝKÝLÝTAÞ'TA BÝR YASEMÝN YANGINI Mehmet Levent ALT TARAFI BÝR "PAZARLIKÇI"DIR SEÇÝLECEK OLAN SEÇÝMLER ÜSTÜNE... SEÇÝM KAMPANYALARININ SPONSORLARI KÝM? Erdoðan Baybars Ali Osman Dolgun Dalgýçoðlu TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu Egemen Baðýþ tan farklý konuþtu... Baðýþ, Eroðlu kazanýrsa iþler karýþacak demiþti, ancak Davutoðlu ayný fikirde deðil... Kim kazanýrsa kazansýn Seçimle birlikte Anayasa referandumu n Cumhurbaþkanlýðý seçiminde anayasa deðiþikliði için referanduma gidilmesi konusunda da meclis çalýþma baþlatýyor... n Meclis Baþkaný Hasan Bozer Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi nin konuyu görüþmek üzere yarýn toplanacaðýný açýkladý... n 15. sayfada Film kopmaz Ahmet Davutoðlu, Kýbrýs ta cumhurbaþkanlýðý seçimlerini kim kazanýrsa kazansýn, görüþmeler devam edecek dedi... Bunun anlamý þu: Ýster Talat kazansýn, ister Eroðlu, Türkiye için farketmez! n Davutoðlu nun açýklamasýný güzel diye deðerlendiren Derviþ Eroðlu, bu açýklamanýn gerçeði ifade ettiðini söyledi... n Propaganda dönemi bugün baþlýyor. Adaylarýn oy pusulasýndaki ve BRT deki konuþma sýrasýnýn belirlenmesi için yarýn ad çekme yapýlacak... n Propaganda için kullanýlan her türlü ilana Türk bayraðý, KKTC bayraðý, dini ibareler ve Arap harfleri ile yazýlar konmasý da yasak... l 3. ve 4. sayfalarda 37 yýl sonra ilk kez geldi n Baþpiskopos Hrisostomos Lefkoþa dan Karpaz a kadar büyük bir kalkýnma var dedi... n 3. ve 6. sayfalarda Adaylarýn özgeçmiþleri 8. sayfada Cemaatlarla Tarikatlar Koalisyonu... Yalçýn Okut l 13. sayfada HAVA DÖNDÜ... Kubilay Özkýraç l 6. sayfada YALAN VAATLER Kazým Denizci l 13. sayfada MERTLÝK VE KALLEÞLÝÐÝN 55 YILLIK SINAVI Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu l 8. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Üçlü konferans kapýda n 2. sayfada

2 83 KAZADA 40 YARALI KKTC'de Mart tarihleri arasýnda 83 trafik kazasý meydana geldi ve 40 kiþi yaralandý. Polis, bu sürede kontrol ettiði 8 bin 391 sürücüden 1380'ini çeþitli suçlardan rapor etti. Polis Basýn Subaylýðý'nýn açýklamasýna göre Mart tarihlerinde meydana gelen 83 trafik kazasýndan 22'si yaralanmayla, 61'i ise hasarla sonuçlandý. Kazalarda, 40 kiþi yaralandý ve 311 bin 300 TL'lik maddi hasar meydana geldi. Trafik kazalarýndan 28'i Lefkoþa; 25'i Gazimaðusa, 19'u Girne, 6'si Güzelyurt ve 5'i Ýskele bölgelerinde oldu. Polis ayný tarihlerde 1380 trafik suçu rapor etti. Rutin kontrollerinde 8 bin 391 araç sürücüsünü kontrol eden polisin en fazla karþýlaþtýðý suç, 239 ile seyir halindeyken cep telefonuyla konuþmak oldu. Bunu 174 ile sürat limitlerini aþmak; 142 ile de seyrüsefersiz araç kullanmak izledi. 135 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan, 109'u trafik levha ve iþaretlerine uymamaktan rapor edilirken, 26 sürücü de alkollüyken araç kullandýðý için ceza aldý. ORTAKÖY'ÜN BAZI BÖLGELERÝNDE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Lefkoþa Orta Gerilim Þebekesi'nde yapýlacak çalýþmalar nedeniyle bugün, Ortaköy Öðretmenler Apartmanlarý, Levent Koleji, Hacý Ali Apartmanlarý ve civarý, Kermiya'nýn bir kýsmýnda, Alayköy Askeri bölge ve Metehan bölgesinde elektrik kesintisi yapýlacak. KIB-TEK'ten yapýlan açýklamaya göre kesinti saatleri arasýnda 3 saat süreyle uygulanacak. ÝSKELE'DE BÝR GENÇ ÝNTÝHAR ETTÝ Ýskele'de 22 yaþýndaki Serdar Akburan adlý gencin, intihar ettiði açýklandý. Polis bültenine göre Akburan önceki gece 22.30'da evinin damýnda canýna kýydý. LAPTA'DA RESTORANDAN UYDU ALICISI VE ÝÇKÝ ÇALINDI Lapta'da bir bar-restorandan uydu alýcýsý, alkollü içki ve kola çalýndý. Polis bülteninde yer alan bilgilere göre Mart tarihlerindeki hýrsýzlýk olayýnda, Rosy Place adlý bar-restoranýn penceresinden giren hýrsýzlar, uydu alýcýsý ve kumandasý yanýnda, 60 þiþe deðiþik markalarda alkollü içki ve 18 kola çaldý. ILIK HAVA SÜRECEK Ilýk hava kütlesi, etkisini önümüzdeki günlerde de sürdürecek. Meteoroloji Dairesi'nin Mart dönemini kapsayan raporuna göre hava yarýn açýk, sonraki günler açýk az bulutlu veya parçalý bulutlu geçecek. En yüksek hava sýcaklýðý derece dolaylarýnda seyredecek. Rüzgâr genellikle Kuzey ve Batý, periyodun son günlerinde ise Batý ve Güneybatý yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. ARIZA BÝLDÝRÝM NUMARALARI DEÐÝÞTÝ Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliði'nin arýza bildirimle ilgili telefon numaralarýnýn deðiþtiði duyuruldu. Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliði'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, yeni numaralarýn ve olduðu kaydedildi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Demirci Ahmet memlekette... Pazar günü öðleden sonraydý. Telefon çaldý. "Hoca, ben Demirci Ahmet, geldim" dedi. "Mehmet'i da aradým, geldi gördü beni. Köyden Mustafa'yý (kardeþi) da aradým ama yoktu" dedi. Sonra bana: -Sen nasýlsýn? Sesin iyi gelir. -Çok þükür fena deðilim. Köydeyiz ama biraz sonra ayrýlýyoruz. "Þimdi da Fuat'a açacaðým" dedi. "Fuat Mehmet sabah bende idi" dedim. "Lazým buluþalým, görüþelim, konuþalým. Burda yeni bir þey var?" dedi. "Var. Her geçen gün daha kötüye giderik" dedim. "Farkýndayým, farkýndayým. Ama memleketimizdir. Napacan? Ha söyle bana napacan?" dedi. "Dua et da senin Ýngiltere'de bir evin var. Canýn sýkýlýnca giden bir süre onda galýn, sonra gene gelin" dedim. "Bre efendi ama nasýl bir memleket olduk? Gittim telefonu, elektriði ödeyim. Ama ne hesaplar, ne cezalar?" "Eee, bilmen þu memleket böyledir? Ya gününde ödeyecen, ya cezalý ödeyecen" dedim. "Bilirim yahu, bilirim ama ben gitmeden bunlara para býrakýrým günü geldiðinde kessinler diye" dedi. Bu noktada uyuya kaldým. Gözümü açtýðýmda yaklaþýk iki saat geçti. Þimdi ikinci fasla geçtik. Erdal Andýz'ý uzun yýllar göremedim. Bir gün bacanaðýna rastladým. "Napar Andýz?" dedim. Bana yerini tarif etti. Meðer tahlile gittiðim laboratuvarýn tam karþýsýnda. Bahçe kapýsýnda "köpek" uyarýsý var ama, bahçe kapýsý açýk. Köpek-möpek yok. Bir Andýz klasiði... ÜÇLÜ KONFERANS KAPIDA Bir gün laboratuvara tahlile gittiðimde kendisine uðradým. Andýz ayný Andýz. Yýllar eskitemedi. Tahtaya vurdum. "Napan be?" "Aha!" Birkaç dakika karþýlýklý hal hatýr sorduk. Sonra bana, "yazmak isterim ama yazmaya baþlayýnca gözlerim kapanýr, uyurum" dedi. "Ben da öyleyim ama pes etmem. Uyurum uyanýrým gene devam ederim" dedim. Yýllar sonra da olsa karþýlaþan 2 Kýbrýslý ne konuþacak? Acele tarafýndan onu konuþtuk... Çýkarken arkamdan seslendi, "Þener'e selam söyle da bize daha az sövsün" dedi. Gelelim Demirci Ahmet'e... Demirci Ahmet dünyada olup bitenleri Erdal Andýz'ý uzun yýllar göremedim. Bir gün bacanaðýna rastladým. "Napar Andýz?" dedim. Bana yerini tarif etti. Meðer tahlile gittiðim laboratuvarýn tam karþýsýnda. Bahçe kapýsýnda "köpek" uyarýsý var ama, bahçe kapýsý açýk. Köpek-möpek yok. Bir Andýz klasiði... yakýndan izleyen adamdýr. Fuat Mehmet da öyledir. Sabah geldiðinde Kýbrýs'tan giriþtik iþe. Çözemediðimiz meseleleri sepete attýk. Sonra uzaya geçtik. Ufo'lara, uzaylýlara... Keyifli bir sohbet oldu. Kýbrýs meselesini çözemedik, görüþmecilere ve ustalarýna býraktýk. Ama uzay, uzaylýlar meselesi elimizden kaçamadý. O meseleyi rahat çözdük. Ahmet Demirci da bize katýlýnca üçlü olarak oturacaðýz masaya... Bakalým sonuç ne olacak o zaman... Bizde "þeffaflýk" vardýr. Yalan-dolan yok. Netice açýklanacaktýr! "Bre Hoca, dünyada olaný biteni takip eden? Ha! Eden yahu?" dedi. "Mümkün olduðu kadar" dedim. "Vaziyet çok kötü. Dünyanýn iþi çok zor. Biraz önce havadislerde dinledim. Bilmem nerde yanardað patladý. Sen dinlemedin yahu?" dedi. "Dinleyemedim" dedim... "Neysa, lazým bir araya gelelim, gonuþalým". "Gonuþacayýk yahu gonuþacayýk. Sen gel da..." Çiziktirdi Þener LEVENT Açý DR. JEKYLL VE ERDOÐAN Tayyip Erdoðan Dr. Jekyll gibi... Çift kiþilikli... Biri Yunus Emre'den, Nazým Hikmet'ten þiirler okuyor... Diðeri "Yüz bin Ermeni'yi dýþarý atarým" diyor... Biri Ýsrail Cumhurbaþkaný'na "katil" diyor... Diðeri Türkiye'de Kürtleri eziyor... Biri, hakkýný isteyen emekçileri günlerce süründürüyor... Diðeri Yýlmaz Güney'i övüyor... Dr. Jekyll efsanesi malum... Filme de çekilmiþ kaç kez... Laboratuvarýnda deneyler yapan doktor, bu deneyleri önce kendinde kullanýyor. Ve çok ilginç bir þey oluyor sonunda... Geceleri ilacý aldýðý zaman bambaþka biri oluveriyor... Kötü bir adam... Þeytan gibi... Herkese kötülük yapmaktan zevk alýyor. Durup dururken bastonu ile çelme atýyor, yolda kendi halinde ytürüyen adama... Restoranda tanýþtýðý garson kýza yapmadýðýný býrakmýyor. Gün aðarýrken ise eski haline dönüyor yeniden... Bambaþka biri... Adeta iyilik meleði... Üstelik geceleri ortaya çýkan kiþiliðini de pek hatýrlamýyor. Dr. Jekyll nasýl þaþýrtmýþsa herkesi, Erdoðan da öyle þaþýrtýyor iþte... Ermenilere yaptýðý aðýr saldýrýdan sonra, bir bakarsýnýz, Roman'lara gitmiþ, þarký söylüyor... Derken sanatçýlarý topluyor etrafýnda... Ve baþlýyor Yýlmaz Güney'i övmeye onlara... Öve öve de bitiremiyor... Hele öyle bir laf ediyor ki donup kalýyor millet... Diyor ki: "Eðer bu ülkenin otoriteleri Yýlmaz Güney'in filmlerine kulak vermiþ olsalardý, inanýn Türkiye bugün çok farklý bir yerde olabilirdi." Ancak Erdoðan'ýn bu çift kiþiliði, onu Dr. Jekyll'ýn hazin akýbetine götürecek gibi... Jekyll'dan kurtulmak için artýk herkes onun yok edilmesi gerektiðinde hemfikirdi... Ve yok ettiler de... Bir iyi, bir kötü yüzünü gösteren Erdoðan'a artýk katlanamayanlar var... Sanatçýlarla buluþmasýný þair Ataol Behramoðlu "þaklabanlýk" olarak niteliyor. Yaþar Kemal daha da acý konuþuyor... Erdoðan'ýn Ermeniler için söylediði sözlere fena içerlemiþ... "Ayýptýr" diyor... Yaþar Kemal'e demokratik açýlýmý destekleyip desteklemediði de soruluyor... Çok ilginç bir yanýt veriyor ona da büyük usta: "Gazeteciliðim bitti benim çoktan. Desteklemem." Suudi Kralý'nýn elinden Arap dünyasýnýn nobelini almýþ Erdoðan geçtiðimiz günlerde... Arap dünyasýnda zaten bir kahraman... Nereye gitse krallar gibi karþýlanýyor... Perez'e "Van minit" dedi ya, heykeli dikilecek neredeyse... Ýslamýn katý kurallarýyla yoðrulan bu alemde olup bitenleri pek görmüyor ama... Abu Dabi'de genç bir kýzýn baþýna neler gelmiþ duydunuz mu? Kýz bir cafe'de sevgilisi ile otururken, güya dudaktan öpüþmüþ... Yanaktan öpüþmek serbestmiþ de dudaktan öpüþmek yasakmýþ... Karþý pencereden komþu görmüþ... Polise haber vermiþ... Kýzý tutuklamýþlar... Dr. Jekyll gibi çift kiþilikli olan Erdoðan bize, yani Kýbrýslýtürklere hangi yüzünü gösteriyor acaba? Ýyiyi mi? Kötüyü mü? Ankara'daki hiçbir hükümetin atmadýðý adýmlarý atmýþ Kýbrýs'ta... Kapýlarý açmýþ... Denktaþ'ý devirmiþ... Ancak hepsi o kadar... Bunlarý da, askere karþý kalkan olarak kullandýðý AB için yapmýþ zaten... Ýki dönemdir Türkiye'de iktidarda... Biz ise tükendikçe tükeniyoruýz burada... Eski yönetimler hep kendi iktidarlarý için kullandýlar Kýbrýs'ý... Erdoðan da öyle yapýyor... Bizi kurtarmasýný bekleyenler boþuna bekliyor.

3 AFRÝKA dan mektup... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE kimse Özlem GÜNEYLÝ ÞEYTANIN BACAÐINI KÝLÝSE DE KIRDI Baþpiskopos Hrisostomos... Kýbrýs'taki ortodoks kilisesinin baþý... Þeytanýn bacaðýný o da kýrmýþ nihayet... Ve 37 yýl sonra ilk kez geçmiþ kuzeye... Bu ziyaret önemli... Ne de olsa Baþpiskopos milliyetçi ve de fanatik Rum cephesinin ruhani lideri... Hala kuzeye hiç geçmemiþ olan pek çok Kýbrýslýrumu cesaretlendirebilir... "Papaz da geçtikten sonra biz neden geçmeyelim ki?" diyebilirler þimdi... Yaþasa, Papadopulos da izlerdi belki onu... Hatta Spiros Kiprianu da... Onlar 1974'ten sonra Kýbrýs'ýn diðer yarýsýný bir daha göremeden göçüp gittiler... Kýbrýslýrumlarýn yarýya yakýn bir kýsmýnýn, kapýlar açýldý açýlalý bir kere bile kuzeye geçmedikleri söyleniyor hala... * Hrisostomos'un ziyareti renkli geçmiþ oldukça... Edindiði izlenimlere bakýlýrsa, çok memnun kalmýþ bu ziyaretten... Bakan Ersan Saner bir turizm rehberi gibi eþlik etmiþ ona... Gitmek istediði her yere götürmüþ... Lefkoþa'dan Karpaz'a kadar uzanmýþlar... Baþpiskopos'un izlenimleri, 2003'te kuzeye ilk kez geçen Rumlarýn izlenimlerine benziyor... Hayranlýk dolu... Ölmüþ bitmiþ sefil bir yer bulacaklarýný sanýrken, karþýlarýnda apartmanlarý, siteleri ve havuzlu villalarý bulunca ne kadar þaþýrmýþlardý... Hrisostomos da öyle galiba... Ne demiþ bakýn: "Lefkoþa'dan Karpaz'a kadar büyük bir kalkýnma var"... Kalkýnma dediði ne? Yeni binalar ve çift þeritli yollar... * 1974'ten sonra güneyi "özgür bölge", kuzeyi de "iþgal bölgesi" ilan eden Kýbrýslýrumlar, kýuþkusuz ki güneydeki müthiþ bir propaganda çarkýnýn kurbaný oldular... Ýþgal bölgesini bambaþka hayal ettiler... Kimsenin, Türk askerinin izni olmadan bu yollardan bile geçip gidemediðini sandýlar... Çadýrlarla, dilencilerle dolu bir bölge olarak düþlediler kuzeyi 'te kapýlar açýlmadan önce güneyde görüþtüðümüz kimseler, hatta bazý gazeteci meslektaþlarýmýz bile gerçek durumu bilmiyorlardý... Maðusa'dan gelenlerimize, gece vakti nasýl Maðusa'ya döneceklerini soruyorlardý... Aslanköy'de, Paþaköy'de Türk askeri izin verecek miydi geçiþlerine? Biz de büyük bir hayretle dinliyorduk bu sorularý... Ýki adým ötelerinde neler olup bittiðini bilmediklerine þaþarak... * 36 yýl geçmiþ 1974'ten bu yana... Ne olursa olsun hayat durmamýþ elbette... Yeni binalarýn, yeni yollarýn yapýlmasý normal deðil mi? Baþpiskopos ne sanýyordu yani? Çöplükte mi yaþýyoruz dibelik? Ganimeti bulduk... Betonu döktük... Yaptýk... Kalkýnma mý derler buna? Hrisostomos'un din bilgisi tamam... Ama ekonomiden sýnýfta kalýr herhalde... Gördüðü her yeni binayý kalkýnma zannederse... EROÐLU: Davutoðlu'nun açýklamasý gerçekçi n Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, "Kýbrýs'ta cumhurbaþkanlýðý seçimlerini kim kazanýrsa kazansýn görüþmeler devam edecek" dedi Baþbakan Derviþ Eroðlu, Türkiye'nin Kýbrýs sorunundaki tavrýnýn kiþilere dayalý olmadýðýný belirterek, Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun "Kýbrýs'ta cumhurbaþkanlýðý seçimlerini kim kazanýrsa kazansýn görüþmelerin devam edeceði" yönündeki açýklamasýnýn gerçeði ifade ettiðini söyledi. Eroðlu Davutoðlu'nun açýklamasýný "güzel" diye deðerlendirdi. Eroðlu, dün bir kabulü sýrasýnda gazetecilerin HRÝSOSTOMOS GELDÝ 37 yýl sonra ilk kez Güney Kýbrýs Rum kesimi Baþpiskoposu Hrisostomos, 37 yýl sonra ilk kez KKTC'ye geçerek ziyaretlerde bulundu. Beraberindeki sözde "Karpaz Bölge Piskoposu" Hristoforos'la ilk olarak St. Barnabas Manastýrý'ný ziyaret eden Baþpiskopos Hrisostomos'u burada Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Hamza Ersan Saner karþýladý. Bakan Saner Baþpiskopos'a Apostolos Andreas Manastýrý'nda da eþlik etti. Hrisostomos ayrýca St. Barnabas'ýn mezarýný da ziyaret etti. Bakan Saner ile Hrisostomos St. Barnabas Manastýrý'ndaki kafeteryada birlikte Türk kahvesi içtiler. Hrisostomos, Türkçe kelimler kullanarak sade kahve istedi. Hrisostomos Sipahi, Dipkarpaz kiliseleri ve Apostolos Andreas Manastýr'ýný ziyaretlerinde çan sesleriyle bölgede yaþayan Rumlar tarafýnda karþýlandý. Kilise ve manastýrý ziyaretlerde tütsüler yapýldý, mumlar yakýldý, kýsa süreli ilahiler okundu. Hrisostomos ziyaret ettiði kiliselerde toplanan Rumlara da hitap etme fýrsatý buldu. Baþpiskopos Hrisostomos ziyaretleri çerçevesinde Dipkarpaz'daki Rum ilk ve orta okulunu da ziyaret etti. Ýlkokulda öðrencilere çeþitli hediyeler verdi. Hrisostomos Dipkarpaz'daki kiliseyi ziyaretinde kilisenin papazýna haç, Apostolos Andreas Manastýrý'nda da Apostolos Andreas ikonu hediye etti. Hrisostomos Karpaz bölgesinde yaþayan Rumlara hitaplarýnda dünya mirasý olan kiliselilerin restore edilmesi üzerinde durarak, KKTC'deki kiliselerin restorasyonu konusunda ellerinden gelen yardýmý yapacaklarýný söyledi. Hrisostomos Kýbrýs sorununun bir an önce çözülmesi ve Kýbrýslý Rumlar ile Kýbrýslý Türklerin bir arada yaþamalarý dileðinde bulundu. Çözümün "Kýbrýs Cumhuriyeti çatýsý altýnda" olacaðýný savunan Hrisostomos, çözüm konusunda mevcut durumun iyileþmesi için ellerinden geleni yapacaklarýný, Kilise olarak çözüm konusunda Rum hükümetine yardýmcý sorusu üzerine Türkiye Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'nun açýklamasýný deðerlendirdi. Kýbrýs'ta haklý olan tarafýn Türk tarafý olduðuna iþaret eden Eroðlu, haklý taraf olarak yapýlmasý gerekenin müzakere masasýnda oturarak haklýlýðý sonuna kadar savunmak olduðunu belirtti. Baþbakan Derviþ Eroðlu, Türkiye Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'nun gerçeði ifade ettiðini belirterek, "kendisine teþekkür ederim" dedi. olacaklarýný kaydetti. Rum ortaokulunu ziyaretinde Türk gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Hrisostomos, Kýbrýs'ta "gerçek bir çözüm" olmasýný dilediðini ifade etti. "Gerçek çözüm"ün ne olduðunun sorulmasý üzerine de, Hrisostomos, "Genel hatlarýyla AB normlarýnda her iki tarafa da hizmet edecek bir çözüm" yanýtýný verdi. "Federasyon arzu ettiðiniz çözüm modeline uyar mý?" sorusuna karþýlýk olarak Hrisostomos, "Yürüyebilen, iþleyebilen, fonksiyonel bir çözüm istiyoruz" yanýtýný verdi. KKTC'deki Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini hangi adayýn kazanmasýný arzu ettiðinin sorulmasý üzerine Hrisostomos, "Bu tamamýyla sizin konunuz, Siz Kýbrýslý Türkler istediðiniz adayý seçebilirsiniz" dedi. Hrisostomos, Kýbrýs sorununun bir an önce bitmesini, yaralarýn kapanmasýný, hem Kýbrýslý Rumlar hem de Kýbrýslý Türkler için iyi günlerin gelmesini istediðini kaydetti. ZEKÝ ABÝ YASEMÝNCÝDÝR ÖÐRTMENÝM -Günaydýn çocuklar... -Günaaaaydýýýýn öðrtmenim... -Bugün dersimiz DÜN ve DÜNYA. Bildiðiniz gibi Cumhurbaþkanýmýz Mehmet Ali Talat gelmeden önce DÜNYA gözlerini bize dikmiþ/ kötü kötü bakýyordu. Ama Sayýn Talat gelince bu bakýþ deðiþti. DÜNYA bize güzel bakmaya baþladý. -Öðrtmenim/ Atatürk yoktu düþman çoktu Atatürk geldi düþmaný yendi. Deðil? -Atatürk ü karýþtýrma çocuðum!!!! -Mehmet Ali Talat yoktu dünya kötüydü/ Mehmet Ali Talat geldi dünya iyi oldu. Nasýl öðrtmenim? -Afferin yavrum aynen öyle. Söyleyin bakalým þimdi çocuklar. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat neyi deðiþtirmiþ? -Dünyaaaanýn bakýýýþýnýýýý... -Dünya kime kötü bakýyormuþ? -Biiiiizeeeeee... -Biz kimiz? -Kýbrýs Tüüüürrküüüüüüyüz... -Öðrtmenim Devrim neden Gýbrýz Türkü diyo? -Ramazan benim gonuþmamýnan alay eder öðrtmenim. Ben gendim öyle demem. Taglid yaparken öyle dediydim... -Kimin taklidini yapýyordun? Söylesene Devrim... -Baþbakanýn taklidini yapardým öðrtmenim... -Sayýn Derviþ Eroðlu nun mu? ÇOK AYIP. Baþbakanýn taklidi yapýlýr mý? -Onlar ailecek CTPlidir de ondan yapýyo... -Sýnýfta siyaset istemiyoruuuuuuuum... (Elimi masaya vurdum bunu söylerken. 1 baktým çocuklar korku dolu gözlerle bakýyorlar. Güldüm. Ben gülünce onlar DA güldü. Devrim in baþýný okþadým/ Ramazan ýn yanacýðýndan 1 makas aldým. Bu durumun tadýný çýkarmaya karar verdim. Zaten ders yapmak DA gelmiyordu içimden...) Sordum: -Ferdi beyin de taklidini yapýyo muydun Baþbakan iken/ Ha Devrim? (Bu soruyu sorarken kendi kendime güldüm. Yap Devrimciðim. Yap. Hepsinin de taklidini yap. Ferdi bey DE devrimci taklidi yapýyordu zaten. Sen de geleceðin 1 DEVRÝMi olarak onun taklidini yap. Aaaa... Ýçimden konuþtuðumu sanýyordum/ MEÐER yüksek sesle söylemiþim son cümleyi. Çocuklar fýsýldaþmaya baþladý kendi aralarýnda. Devrim, Ramazan ýn defterini yýrttý/ Ramazan Devrim in montunu kalemiyle 1 çizik attý. Ben Devrim e döndüm/ýsrarla cevap istedim:) -1 soru sordum Devrim) -Hayýr öðrtmenim Ferdi amcanýn gonuþmasý motor gibindir nasýl yapayým/ sade aðýz hareketlerinin taklidini yapabilirim. Onu da abamýnan yalnýz olduðumuzda. Çünkü annemle babam çok gýzallar onun taklidini yaptýðýmda... -Ben demiþtim öðrtmenim DÝ MÝ? Ailecenek CTPli olduklarýný demiþtim. DÝ MÝ? -Ramazan yalan söyler. Annem babam CTPlidir ama ben ve abam deðilig öðrtmenim. -Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti de-mok-ra-tik 1 ülkedir. Ýsteyen CTPli olur/ istemeyen olmaz. Öyle deðil mi RA-MA-ZAN? (Devrim açýklama yapar gibi:) -Onlar AKPlidir öðrtmenim. 1 kere evlerine giddiydim DA duvarda AKPnin þeysi vardý. -Öyle MÝÝÝÝÝ? -Annemgiller AKPlidir öðrtmenim. AMA ben diiilim? -Yalan söyler öðrtmenim. Abam gördüydü 29 Ekim de AKP nin lambalý rozetinden dagdýðýný. -Tamam yeter bu kadar muhabbet. Hem CTP de zaten AKPlidir. KKTC deki bütün partiler AKPlidir. (Saate baktým, az sonra zil çalacaktý. Bu arada Ramazan yanýndakinin kulaðýna 1 þey fýsýldadý/ kýkýr kýkýr gülmeye baþladýlar. Onlar gülerken Devrim aðlamaya baþladý. Zil de çalmak bilmiyordu. Devrim e aðlama DÝYE baðýrdým. Sonra Ramazan ýn yanýna gittim/kulacýðýný hafifçe tuttum...) -Söyle bakim niye gülüyosun Ramazan? SÖÖÖÖÖÖYLE... (Bu sefer Ramazan da aðlamaya baþladý. Tam týmarhane. Sýnýfýn en sessiz çocuðu Yasemin parmaðýný kaldýrdý ve ben bilirim neçin güldüðünü öðrtmenim DEDÝ...) -Niçin gülüyormuþ? -Devrim ABA dedi ya/ona güler... -Devrim sen de amma nane mollasýn. Aðlanacak þey mi bu? Büyüyünce sen de öðrenirsin caným aðbilerin gibi ABLA demeyi... Yasemin gene parmaðýný kaldýrdý: -Öðrtmenim 1 þey söyleyebilirim? -Çabuk söyle YASEMÝN. Zil çalýyor... -Siz dediniz ya bütün partiler AKP lidir diye/ Zeki abi AKPli deðil öðrtmenim. Bunu deyceydim. -Ne ciymiþ Zeki abin? -Ma bilmezsiniz öðrtmenim? O Yasemincidir... (Oh be zil çaldý nihayet/ Hakkaten bu sýnýf KKTC meclisinden beter.)

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Çankaya deðil, Dikilitaþ diyor yaseminler Dikilitaþ'ýn altýnda tütüyor yaseminler Mühür senin elinde bu kez doðrusunu yap Havalar ýsýndý erken açýyor yaseminler Ali OSMAN Periyodik SEÇÝMLER ÜSTÜNE... -Bir yetkili istiyorum... -Yardýmcý olayým... -Kiminle konuþuyorum? -Ali Osman'la... -Artýk gazetenizi almayacaðým... -Neden, ne oldu ki? -Talat'ýn karþýsýndasýnýz... Eroðlu'nu destekliyorsunuz... -Bunu da nereden çýkardýn? -Dünkü manþetinizden... -Ne varmýþ manþetimizde? -DP'nin Eroðlu'nu desteklediðini yazdýnýz... -Evet, ne olmuþ? -Bu taraf olmak demektir.. -Ne diyeceðimi bilemiyorum. Bu bir haberdir. TAK Ajansý'ndan gelen bir haber... Biz de alýp birinci sayfadan verdik... Ve önemlidir de bu destek... Birbirlerine günahlarýný dahi veremeyecek olan iki kiþinin birlikte hareket etme kararý almasý sizce önemli deðil mi? Ne var bu iþin altýnda diye düþünmedin mi sen? Kimler var bu kararýn arkasýnda? -Denktaþ var... Türkiye'ye karþý ittifak oluþturdular... -Sen bir Talat yanlýsý olarak bu ittifaka karþý mýsýn? -Tabii ki karþýyým... -Neden? -Bunlar çözümsüzlükçü... Türkiye çözümcüden yanadýr... Kýbrýs'ta da Talat çözümcüdür... Eðer bunlar seçilirse ve hükümet kurarlar, bugüne kadar alýnmýþ bütün barýþçý kararlarý berhava edecekler... -Yani bunlar kendileri böyle bir karar aldýlar ve Türkiye'ye baþkaldýrdýlar mý demek istiyorsun? -Evet... -Denktaþ referandumda kývýrdýktan sonra koltuktan alýnýp bir kenara oturtulmadý mý? Derviþ'in Türkiye'ye baþkaldýracak öyle bir gücü mü var? UBP-TKP koalisyonunda, Akýncý'ya kýzan general, Derviþ'e, "Koalisyonu bozacan" dediðinde Akýncý'yla ortaklýðý bozmadý mý? Ne deðiþti de Eroðlu Ankara'ya rest çekecek gücü buldu kendinde? Gözleriniz kör olmuþ sizin... "Talat körlüðü"... Açýn gözünüzü uyandýrýn canýnýzý da Ankara'nýn oyunlarýný görün... -Neden Eroðlu'nu öne çýkarýrsýnýz? -Bu bir haberdir... Ayný sayfada baþka bir haber var... "DP Eroðlu dedi" haberini görüyorsunuz da, Soyer ve Kutlay'ýn koskoca fotoðrafýyla verdiðimiz "DP ile koalisyon ortaklýðý ilkesiz" baþlýklý haberi neden görmüyorsunuz? Sonra siz galiba uzayda yaþýyorsunuz... -Neden, ne demek bu? -Yasemin Hareketi diye birþey duydun mu sen? -Evet.. -Biz yaseminciyiz... Talat'ýn Ankara'nýn adamý olduðunu sen söyledin... Eroðlu da öyle, Tahsin de... Biz de Beþiktepeli'yi destekliyoruz... -Sizin adayýnýz zor kazanýr bu durumda... -Bizim kazanma derdimiz yok... -Ýþte gördün mü? Talat'a gidecek oylarý engelliyorsunuz... Bu da Eroðlu'na hizmet eder... -Bu kadar saattir konuþuyoruz da, senden Türkiye'nin müdahalesine ve de bunun içindeki konumuna dair tek karþý laf duymadým. Kabullenmiþ gibisin... Ýlla müdahale etsin diyorsun ama bu müdahalesini de Talat'tan yana koymasýný istiyorsun... -Evet, þimdi de isterim, yarýn da isterim, çatlayýn patlayýn... Kalay SEÇÝM TAKVÝMÝ ÇALIÞIYOR Propaganda dönemi bugün baþlýyor n ADAYLARIN OY PUSULASINDAKÝ VE BRT'DEKÝ PROPAGANDA KONUÞMA SIRASININ BELÝRLENMESÝ ÝÇÝN ÇARÞAMBA GÜNÜ AD ÇEKME YAPILACAK Cumhurbaþkanlýðý seçimi için seçim propagandasý bugün baþlýyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi parti adayý ile baðýmsýz adaylarýn isimlerinin oy pusulasýnda yazýlýþ sýrasýný ve adaylarýnýn radyo ve televizyonda yapacaklarý propaganda konuþmalarýnýn yayýn zaman ve sýralarýný belirlemek için 24 Mart Çarþamba günü 14.30'da Yüksek Seçim Kurulu'nda adçekme iþlemi yapýlacaðýný açýkladý. SEÇÝM PROPAGANDASI BAÞLIYOR YSK'nýn 14 numaralý duyurusuna göre seçime katýlan siyasal parti ve baðýmsýz adaylar bugünden itibaren duvar ilaný asmak, el ilaný ve her türlü matbua daðýtmakta serbest olacak. Oy verme gününden önceki günün yani 17 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'den sonra; ilan, beyanname, genelge, açýk mektup ve her çeþit propaganda niteliði taþýyan matbuanýn daðýtýmý, yapýþtýrýlmasý, asýmý ve satýlmasý BARIÞ MAMALI: Adaylarýn kendilerini anlatmada radyo televizyonlar önemli Fikrin ve Hukukun Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Barýþ Mamalý, Cumhurbaþkanlýðý seçiminde adaylarýn kendilerini izah etme ve halka anlatma noktasýnda radyo ve televizyonlarýn büyük önemi olduðunu belirtti. Mamalý yazýlý açýklamasýnda, bu baðlamda görsel ve iþitsel medyaya demokrasi ve hukuk adýna büyük görevler düþtüðünü ifade ederek "Anayasamýzýn Eþitlik baþlýðýný taþýyan 8. maddesinde ayný hukuksal statüde bulunan kiþilerin ayný hak ve yükümlülüklere tabi olmasý gerektiði hüküm altýna alýnmýþtýr" dedi. Cumhurbaþkaný adayýnýn kendi fikir, düþünce, ideoloji ve propagandasýný halka iletebilmesi için radyo ve televizyonlarýn bu baðlamda yaratacaðý demokratik ortam ve fýrsat eþitliðine dayalý yayýn düzenlemelerine ciddi þekilde ihtiyacý bulunduðunu, anayasal ve yasal düzenlemelerin de bu fýrsat eþitliðinin yaratýlmasýný emretmekte olduðunu belirten Mamalý, eþit koþullarda her adayýn kendisini halka anlatmasý ve halký etkileme fýrsatýnýn olmasýnýn, çaðdaþ demokrasilerin gereði Mecliste cep telefonu yasaðý n MÝLLETVEKÝLLERÝNE TOPLANTI SIRASINDA CEP TELEFONUYLA KONUÞMA YASAÐI GETÝRÝLDÝ Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaþkanlýðý seçimi nedeniyle aldýðý haftada bir toplanma kararý uyarýnca dün hem yasama hem de denetleme göreviyle toplandý. Meclisin saat 10.40'ta Meclis Baþkaný Hasan Bozer baþkanlýðýnda baþlayan toplantýsýnda, toplantý sýrasýnda milletvekillerine cep telefonuyla konuþma yasaðý getirildi. Meclisin dünkü toplantýsýnda 5 gündem dýþý konuþma talebi yer alýyor. Sorular bölümü de bulunan toplantýda, "Gemilerle Ýlgili Harçlar ve Ücretler (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý" ile "Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý"nýn görüþülmesi bekleniyor. SEL FELAKETÝYLE ÝLGÝLÝ KOMÝTELER BÝRLEÞTÝRÝLDÝ Toplantýda ilk olarak Meclis Danýþma Kurulu'nun "sel felaketiyle ilgili komitelerin birleþtirilme kararý" oybirliðiyle kabul edildi. Meclisten bir heyetin Parlamentolararasý Birlik Toplantýsý'na katýlmasý kararý da onaylandý. Toplantýya DP Milletvekili ÇAKICI'YA 2 KERE, AVCI'YA 2 BÝN KERE VAH VAH Avcý ile Çakýcý arasýndaki atýþma evlere þenlik. Avcý, Çakýcý'nýn, kendisini ziyaret edip destek isteyen Ertuðruloðlu'na "bir Ankara'ya gidip danýþayým" demesini eleþtirerek baþladý atýþa. Ve þöyle devam etti: 'Çakýcý Türkiye ile iliþkilerini düzeltmek isterse yardýmcý olurum. AKP kongresinde Sayýn Baþbakan Tayyip Erdoðan ile bir görüntü alabilmek için kafasýný aralardan nasýl soktuðunu hatýrlar herhalde.' Vay be... bu ne etik, bu ne seviye... Çakýcý, gerçekten o fotoðrafa girebilmek için bu kýlýða girdiyse, iki kere vah vah diyeceksek, Avcý'nýn kullandýðý dil için 2 bin kere vah vah dememiz lazým. yasak olacak. Oy pusulasý örnekleri ise her zaman daðýtýlabilecek. Propaganda için kullanýlan duvar ilanlarý ile el ilanlarý ve diðer her türlü matbualar üzerinde, Türk Bayraðý, KKTC Bayraðý, dini ibareler, Arap harfleri ile yazýlar bulundurulmasý da yasak olacak. Siyasal parti ve baðýmsýz cumhurbaþkaný adaylarýnýn propaganda için duvar ilanlarý, þehir ve kasabalarda Ýlçe Seçim Kurullarýnca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asýlacak. Talep eden siyasal partiye ve her baðýmsýz cumhurbaþkaný adayýna, ayný ölçüde saha verilecek. Siyasal parti ve baðýmsýz adaylar, özel araçlarýna ve özel taþýnmaz mallarýnýn cam, pencere ve kapýlarýna iç taraftan olmak koþulu ile duvar ilanlarý asmakta serbest olacak. Gösterilen yerlerden baþka herhangi bir yerde ilan asýlmasý, yapýþtýrýlmasý veya teþhiri de yapýlamayacak olduðunu da ifade etti. Mamalý, anayasal eþitliðin saðlanmasý noktasýnda gerekli denetimi yapmakla yetkili olan Yayýn Yüksek Kurulu'na bu manada büyük görevler düþtüðünü da vurguladý. Mehmet Tancer, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, ÖRP Milletvekili Mustafa Gökmen'in katýlmasýna karar verildi. Ardýndan doðal afet durumunda gerçek veya tüzel kiþilerin kredilendirilmelerinin garanti fonu kapsamýna alýnmasýný içeren Kredi Garanti Fonu (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'na ivedilik talebi kabul edildi. MÝLLETVEKÝLLERÝNE CEP TELEFONU YASAÐI Meclis Baþkanlýk Divaný'nýn "genel kurulda cep telefonlarýnýn kapalý tutulmasý" kararý da milletvekillerinin bilgisine sunuldu. Kararda, toplantý sýrasýnda milletvekillerinin çok sýk telefon kullandýðý ve bunun kayýtlarý ve görüþmeleri olumsuz etkilediði, ayrýca meclisin itibarýný sarstýðý belirtilerek, cep telefonlarýný kapalý tutmalarý ve buna titizlikle riayet etmeleri istendi. Meclis Baþkaný Hasan Bozer, milletvekillerinin toplantý sýrasýnda cep telefonuyla konuþmamasýný istedi ve konuþanlarý uyaracaðýný söyledi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent DÝKÝLÝTAÞ'TA BÝR YASEMÝN YANGINI Bu toplumun, yýllardýr Türkiye'nin iþgali altýnda bulunan siyasi iradesine, kimliðine ve kültürüne sahip çýkmak, kendi kendini yönetmek ve kendi evinin efendisi olmak için vermesi gereken mücadeleyi eksiksiz olarak verdiði, bu konuda atabileceði adýmlarý eksiksiz olarak attýðý söylenebilir mi? Bu soruya ne yazýk ki olumlu yanýt vermek mümkün deðil. Türk olsun, Rum olsun Kýbrýslýlar, 36 yýldýr silâh zoruyla bölünmüþ olan adalarýný yeniden birleþtirmek, kendi yurtlarý olan bu topraklarda yaþamý her alanda adil ve insani ölçüler içinde paylaþarak, birbirlerinin iyi ve kötü günlerine içtenlikle ortak olarak yaþamak için adam gibi diyebileceðimiz bir mücadeleyi ne yazýk vermediler. Dýþ kaynaklý etnik kýþkýrtmalara bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek alet oldular! Sonuç? Acý, gözyaþý ve kan... Bugün her iki toplum da, bu anlamsýz savaþta kaybettikleri evlâtlarýnýn kemiklerini arýyor bastýklarý topraðýn altýnda! Bulunan her kemik, ilk günkü gibi, acý bir çýðlýk olarak fýþkýrýyor topraktan... Öyle olduðu halde, yaþanan bu acýlarý unutmadan, ama bir daha yaþanmamasý dileðiyle geçmiþi baðýþlayarak yitirilen tüm insanlarýn anýsýna ortak bir anýt dikip, bu anýtýn çiçeklerini gözyaþlarýyla sulamaya ve böylece gerçek barýþ yolunda ilk adýmlarý atmaya ne adam gibi bir gayret var, ne de istek!.. Acý olan þu ki, bu konuda bireysel bazda yapýlan özeleþtiriler de, iki toplumda olumlu ve yeterli yanký bulamýyor. Yukarýda yazýlanlar, bu yazýnýn konusu deðildi aslýnda. Ama halimiz, bir dokunuþa bin ah olunca, tutmak kolay olmuyor. Kuzey Kýbrýs ve burada yaþayan Kýbrýslýtürkler, 36 yýldýr Türkiye'nin iþgali altýndadýr. Bunu, son AÝHM kararýna hiçbir itirazda bulunmayan, üstelik bu kararý zafer olarak alkýþlayan Türkiye de artýk kabullenmiþ bulunuyor. Bu iþgal rejimi ve onun yarattýðý hukukdýþý KKTC, dünyanýn bütün kapýlarýný Kýbrýslýtürklere kapatmýþtýr. Türkiye'den korkunç boyutlarda pompalanan TC'li nüfus, Kýbrýslýtürkleri kendi yurtlarýnda azýnlýk durumuna düþürmüþ, asimilasyon yoluyla siyasi iradesini gaspetmiþ, kendi geleceðiyle ilgili kararlarý kendinin almasý engellenmiþtir. Türkiye'nin kabul edilemeyecek talepleri Kýbrýs sorununun çözümü önündeki en büyük engellerdir ve Kýbrýslýtürkler, bu engelleri aþacak iradeden yoksundur. 18 Nisan'da yapýlacak cumhurbaþkanlýðý (aslýnda Kýbrýs Türk Toplumu Lideri) seçimi, kimliðine, siyasi iradesine, kendi geleceðini tayin etme ve kendi yurdunda kendi kendini yönetme hakkýna sahip çýkmak için yepyeni bir fýrsat kapýsý açmaktadýr. Bütün bunlarý talep edecek sesi yükseltmek, tüm gerçek Kýbrýslýtürk yurtseverlerin görevi olmalýdýr. Bu seçimde Türkiye'nin otur arap kalk arabý olmaya yine Türkiye'nin icazetiyle hazýr üç aday vardýr. Eroðlu, Talat ve Ertuðruloðlu'nun gözleri, kulaklarý, dilleri ve bir ayaklarý Ankara'dadýr! Kýbrýs'a sadece yarým ayakla basýyorlar! Yasemin Hareketi'nin baðýmsýz adayý Zeki Beþiktepeli ise aday olmak için Ankara'dan icazet almýþ deðil. Bütün varlýðýyla basýyor Kýbrýs'ýn topraðýna. Ankara'nýn mühürü için yarýþmýyor. Ýstediði Kýbrýslýtürklerin mühürüdür. Ýstediði Kýbrýslýtürklerin yýllardýr gaspedilen siyasi iradesidir. Ýstediði iþgale karþý sesimizi yükseltmektir. Ýstediði, kendi geleceðimizle ilgili son kararý kendimizin vermesidir. Ýstediði asimilasyona dur demektir. Ýstediði "ana-yavru", "et-týrnak" iliþkisini, onurlu, saðlýklý ve insanca bir kardeþlik iliþkisine dönüþtürmektir. Ýstediði, sesimizin Çankaya'dan deðil, Dikilitaþ'tan dünyaya duyurulmasýdýr. Eðer sizin de istediðiniz bunlarsa, eminim ki oy pusulasýnda yasemin kokusunu ciðerlerinize çekip, Zeki Beþiktepeli'yi bulacaksýnýz. Yok, "Biz halimizden de, anavatanýmýzdan da memnunuz" diyorsanýz hâlâ, sesinizi yükseltecek bir önemli fýrsatý daha kaçýrmýþ olacaksýnýz. Benden söylemesi...

5 23 Mart 2010 Salý 5 Þaziye nin Görüþü: Ete konan sineði kýþýlamamak hayvan haklarýna saygý deðildir. * Cumhurbaþkaný MA Talat, Ankara'da "büyük þeref kapýsýndan" içeri alýnýyormuþ. - Hangi kapýdan alýndýðýnýn ne önemi var Önemli olan "hangi sandalyeye" oturtulduðu. * Hristofyas Kýbrýs 2013'e kadar çözülmezse bir daha aday olmayacaðýný açýklamýþ. - Zamaný var Bu süre içinde kendine baþka bir iþ bulabilir. * Yüksek Seçim Kurulu, Serap Tezcan'ýn adaylýðýný reddetmiþ. - Hep erkekler arasýnda geçecek bir yarýþýn ne tadý var ki?! * Vidanjörlerle Dikmen'e boþaltýlan laðým sularý Sanayi Bölgesi'nden geçiyormuþ. - Bir sanayici çýkar da bunlarý þiþelemeye baþlarsa hiç þaþýrmam. * Cumhurbaþkaný MA Talat "kalkýnma için çalýþacaðým" demiþ. - Eðer gerçekten böyle bir niyeti varsa ve seçim palavrasý atmýyorsa, Derhal CTP'nin baþýna geçsin ve elini taþýn altýna soksun. Hristofyas, 2013'e kadar bir hedef koydu kendine. Bu tarihe kadar Kýbrýs sorunu çözüldü, çözüldü Çözülmezse aday olmayacaðýný açýkladý. Benzer bir açýklama da Talat'tan gelmeli. Talat da "2. Dönemde sorunu çözemezsem aday olmayacaðým" açýklamasý yapmalý. Böyle bir açýklama muhtemelen Talat'ýn oylarýný artýracaktýr. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI ALT TARAFI BÝR "PAZARLIKÇI"DIR SEÇÝLECEK OLAN Farkýndasýnýz deðil mi Seçimleri ölüm kalým meselesine çevirdik. Hiç gerek yok oysa.. Geçim deðil ki.. Adý üstünde seçim. Alt tarafý, Rumlarla pazarlýða oturacak bir adam seçeceðiz. Hepsi bu. Anlaþabilirse ne ala Anlaþamazsa otuzbeþe bakla. Tamam Ahçýlarla, hizmetkârlarla, korumalarla, danýþmanlarla Saray'da yaþayacak. Tamam Ayrý ve özel kabarýk bir bütçesi olacak Tamam Adýna cumhurbaþkaný diyeceðiz.. Tamam Törenlerde, davetlerde hep en iyi yerde oturacak Tamam Bayramlarda, milli günlerde ekranlara çýkýp güzel sözler söyleyecek Tamam Gelen giden misafirler önce ona uðrayacak Tamam Ayaðýna kalkacak, önümüzü ilikleyeceðiz Ama hepsi bu Yapacak baþka bir iþi olmayacak. Mesela adamlarýný gönderip de "alýn be hastaneye bir tomoðrafi " diyemiyecek. Mesela "tam gün eðitim" uygulamasýna geçemeyecek. Mesela "trafik sorunu"na neþter vuramayacak.. Sadece konuþacak.. Sadece öðütler verecek büyük babalar gibi. Anladýnýz deðil mi Deðil sihirli deðnek, elinde yetki de olmayacak Eee Bu þamata, bu kavga niye öyleyse Söyleyim mi? Herkes kendi geleceði için, kendi adamýný seçtirmeye uðraþýyor da ondan. GÖRÜÞMELER TIKANMAZ Prof. Dr. Paþazade, "Eroðlu seçilirse görüþmeler týkanmaz" dedi. Bakýn haklý çýktým Aynýsýný ben de söylemiþtim size burada. Hatta ben, Ertuðruloðlu da, Kýrdað da kazansa, görüþmelerin asla týkanmayacaðýný iddia etmiþtim. Görünen köy kýlavuz istemez zaten. Sütten aðzýmýz yandý, yoðurdu üfleyerek yiyoruz ve masadan kalkmayý asla düþünmüyoruz. Olay bu yani. Haa "E sonuç alýnabilir mi?" diye sorarsanýz o ayrý. Bu iþi, 3 ayda çözecek olanlar bile sonuç alamadý. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bugüne kadar Talat elini taþýn altýna sokmamýþsa istemediðinden deðil. Sarayda taþ yok! Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu SEÇÝM KAMPANYALARININ SPONSORLARI KÝM? Büyük büyük puntolarla Serdar Denktaþ'ýn UBP Baþkaný Baþbakan ve Cumhurbaþkanlýðýna aday Derviþ Eroðlu'na destek verdiðini yazýyordu Kýbrýs'ýn kuzeyindeki gazetelerin çoðu. Öyle ki bugünden, sanki Derviþ'in seçimi kazandýðýný bildirir gibiydiler. Genelde bakýldýðýnda sadece bir partinin baþkaný "biz destek verdik" diyordu o kadar... Ertesi gün de Derviþ Eoðlu'nun kampanyasýnýn startý vardý salonlarda. KKTC, TC ve parti bayraklarý sallanýyordu havalarda. sunucular TC menþeli coþku veriyorlardý aþaðýda bayrak sallama görevi verilenlere. Ve sunucunun sesi baðýrmaktan kýsýlýr gibiydi, "Omorfo hazýr mýsýnýz?"... "Maðusa hazýr mýsýnýz?"... "Lefke hazýr mýsýnýz?" Doðal olarak verilen görevle bayrak tutanlar bayraklarý sallayarak hep birden "Hazýrýz" cevabýný yapýþtýrýyorlardý! Ýnsan o tabloya bakarak önce düþünür ve sessizce bekler. Ardýndan baþlayan TC Ýstiklal Marþý ve 10. Yýl Marþý'na "Ne bu yahu" der yüksek sesle bunu TV'de izleyenler. Nereye varýyoruz? Savaþ mý çýktý yoksa savaþa hazýrlýk mý yapýlýyor? Sorar Alt tarafý bir seçim kampanyasýnýn startý verilmiþ sadece. Adamlar profesyonel. Hangi televizyon kanalý daha fazlasýný verirse çýkýp o televizyonda önüne konulan metni okurlar... Çok mu umurunda Derviþ, Talat veya bir baþkasý Kazansa ne, kazanmasa ne Sahneye çýkar verilen görevi yapar, iþi bitince de ücretini alarak evine döner. Boy gösterir, ceplerini doldururlar. Diyelim Kýbrýs arapsaçýna döndü... Diyelim Kýbrýslýtürkler bitti Diyelim Kýbrýs "ilelebet, sonsuza kadar KKTC ve KC olarak ikiye bölünerek yaþadý... Diyelim ki Kýbrýslýlar bugünün Baflýlarý gibi birkaç 10 yýl sonra nereden geldiklerini dahi bilmedikleri bir duruma düþtüler. Onlarýn yani o sunucularýn gidecekleri bir anavatanlarý var... Bir çýkmazda ceplerinde dolu bütçeleri ile giderler kendi yerlerine. Benim merak ettiðim; herþeyin para ile ölçüldüðü bu dönemde fakir ülkemizin fakir insanlarý birer umut peþinde koþarlarken... Adaylarýn kampanyalarýný yürütenler kimlerdir? Ve bu kampanyalarý yürütenler ne kadar para karþýlýðýnda gerek Eroðlu'na gerek Talat'a, gerekse de kampanya yapabilecek kadar maddi olanaðý olan adaylara hýzmet veriyorlar? Kliþeleþmiþ bazý cümleler uydurup önümüze atanlara prim vermemeliyiz. Bilmeliyiz ki o salonlarda komedi oynanýyor. Oynayanlar da, salonda bayrak sallayanlar da birer figüran. Oyunun birer parçalarýdýr yani onlar. Anlayamadýðým bir de þu var; gazetelerin çoðu nasýl oluyor da büyük puntolarla o komedi oyunlarý önemliymiþ gibi ilk sayfalarýnda manþetten veriyorlar? Oysa ki biliyoruz, bugüne kadar nasýl olmuþsa bugünden sonra da kazananlar önlerine konulacak metni okuyacaklar satýrý satýrýna. Ne bir fazla ne bir eksik. Profesyonel TC'li sunucular gibi. Ev aranýyor Yeniboðaziçi nde müstakil ev aranýyor. Öðretmen için. Tel:

6 Nurhak Kubilay Özkýraç HAVA DÖNDÜ... Önümüzdeki ayýn 18'inde seçim var... Aday sayýsý yedi... Derviþ Eroðlu UBP'den aday olurken geriye kalanlar baðýmsýz aday olarak katýldýlar bu seçime... Kýbrýs'ýn kuzeyi bu seçime kilitlenmiþ durumda. TV ekranlarý, radyo kanallarý ve gazeteler gün geçmiyor ki adaylardan bahsetmesinler... TV kanallarý kendilerine akademisyen deyenlerden geçilmiyor. Dilin kemiði yok derler ya asýl o hesap, aðzý olan konuþuyor... Söyledikleri Kýbrýslý Türklere uymayan sözler, uymayan akýllar... Ama hepsi de uzman! Televizyon kanallarýyla kalmazlar, akademik kariyerlerini ve karizmalarýný süslemek için gazetelerde köþe yazarlýðý da yaparlar... Bilim adamý diye geçinenleredir sözüm, tümünü almýyorum ayný çerçeve içerisine... Bana göre bu yarýþta ilk üç sýrada Eroðlu, Talat ve Beþiktepeli var... Birincilikte Eroðlu ile Talat yarýþýyor... Anketlerde Eroðlu önde görünüyor... Þimdilik ben bunu güreþçilerin birbirlerine el ense çekmelerine benzetiyorum... Seçim gününe kadar köprülerin altýndan ne sular akacak? AKP sözcülerinden Talat'a atýlan destekler cýlýz... Bu kadar zamandýr hizmetimizde bulundu, destek belirtir gibi yapalým da en azýndan onu desteklediðimizi sansýn... ABD ve Ýngiltere'nin de destek atýþlarý olduðunu görüyoruz... Ancak emperyalist güçlerin çýkarlarý neredeyse ona oynarlar onlar... Denktaþ'tan iyisini mi bulacaklardý dendiði anda götürüldü ve yerine baþkasý getirildi Eylül olaylarýný bilen bilir... Denir ki, Güneydoðu Asya ve hatta Arap dünyasýný kontrolü altýna alabilmek için bir çok insanýn ölmesi pahasýna "ikiz kuleler" havaya uçuruldu... Manhattan'ýn simgesiydiler ve dünyanýn en büyük iþ merkezi konumundaydýlar. Çýkarlarý gereði gittiler... UBP'nin yaptýðý þölende ortaya çýkan görüntü CTP'li ve Talat'cý kesimi üzdü... Týpký bir dönem öncesi Eroðlu ve UBP'lileri üzdüðü gibi... Serdar'ýn da destek vermesi bazý çevrelerde hayallerin daha da yýkýlmasýna sebep oldu. Türkiye'den ses yok... Birbirlerine destek veren bu partiler göbekten Ankara'ya baðýmlý partilerdir. Onun hilafýna karar üretmeleri mümkün deðildir... Özgürgün döneminde bu hataya bir kere düþtüler... Baþlarýna gelmedik kalmadý... Serdar da ayný hataya düþtü... Kendisine "Git babana söyle fazla konuþmasýn" dedikleri zaman karþý çýktý... Mezopotamya gezisinde de eline çantasýný verdiler... DP'nin hükümet dýþýnda kalmasý gücünün bitmesi demektir. O nedenle açýktan olmasa da bir aracý vasýtasýyla yahut bir þekilde özürlerini ilettiler Ankara'ya... Ýþaret verildi... Kimisi Lefkoþa'daki TC Elçiliði'ni iþaret ediyor kimisi Ali Özmen Safa'yý gösteriyor... Talat'ýn yanýnda duran iki sol geçinen parti var... Ýzcan ve Çakýcý'nýn partileri... Ýkisi de oylarýna hakim olabilecek liderler deðiller... Geçmiþte neyin ne olduðunu çok iyi bildikleri için onlarý dinleyecek halleri yok ve bu partilerin büyük oranda oylarý Beþiktepeli'nindir... Annan Planý referandumu havasý yok artýk... CTP ve Talat'ýn ilelebet o makamlarda kalacakmýþ gibi davranmalarý büyük etken oldu bu duruma düþmelerine... Hava döndü... Ancak 19'una kadar deðiþir mi, deðiþmez mi bilemem... On yýl önce kalemi kýrdým, ama hiçbir zaman satmadým... Ve bugün yeniden baþladým... YEÞÝL BARIÞ HAREKETÝ: Suyu yönetmeyi bilmiyoruz Yeþil Barýþ Hareketi (YBH) de 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yayýmladýðý mesajda, "Ya susuzluktan kývranýyoruz ya da boðuluyoruz. Suyu yönetmeyi bilmiyoruz" diyerek, ülkeye düþen yaðmurun yýllýk ortalamasýnýn yüzde 8.5'inin tutulabilmesi halinde ülkenin tüm su gereksiniminin karþýlanabileceði görüþünü belirtti. YBH Baþkaný Doðan Sahir, "Hatalar yapmaya devam edersek ülkemiz daha da yaþanmaz hale gelecektir" dedi. Kuraklýktan yakýnan insanlarýn bir anda arka arkaya su baskýnlarýyla büyük þok yaþadýðýný belirten Sahir, þunlarý kaydetti: "Daha birkaç ay önce yetkililerimiz, bir yanda Türkiye'den su getirme projesini kurtarýcý olarak gösterirken, diðer yanda da "dünyanýn en pahalý su elde etme yöntemlerinden biri olduðu halde", deniz yaþamýný tehdit eden, denizden su arýtmayý yaygýnlaþtýrma seferberliðinden söz ediyordu. Hep popülizmle yol almaya çalýþan politikacýlar, her seferinde ülkemizi çamura boðmuþlar, ama yine de hesap yapmaya hiç yanaþmamýþlardýr." Sahir, yaratýlan tüm olumsuzluklara raðmen, meteoroloji verilerine göre ülkeye yeteri kadar yaðýþ düþtüðünü kaydederek, olumsuzluklarý "yeterli orman olmamasý, anayasaya raðmen orman alanlarýnýn devri ve icarý için yasalar çýkarýlmasý, aðaçlarýn kesilmesi, erozyonun artýrýlmasý" olarak sýraladý. HRÝSOSTOMOS: Lefkoþa'dan Karpaz'a kadar büyük bir kalkýnma var Rum Kilisesi Baþpiskoposu Hrisostomos, KKTC'deki son ziyaretini Lala Mustafa Paþa Camii'ne gerçekleþtirdi. Baþpiskopos Hrisostomos, Turizm ve Çevre Bakaný Hamza Ersan Saner ile birlikte geldiði Lala Mustafa Paþa Camii'ni bir süre avlusundan izledi, ancak camiinin içine girmedi. Daha sonra Gazimaðusa'daki Petek Pastanesi'nde konuk edilen Hrisostomos ve beraberindekilere ikramda bulunuldu. Hrisostomos, hayvansal ürün orucunda bulunduklarý için, ikram edilen ekmek ayrýldý. BÜYÜK KALKINMA Hrisostomos, Lala Mustafa Paþa Camii'nin avlusunda basýn mensuplarýna dünkü ziyaretini deðerlendirerek, izlenimlerini aktardý. Hrisostomos, Lefkoþa'dan Karapz'a kadar bütün bölgelerde büyük bir geliþme ve kalkýnma gözlemlediðini ifade ederek, bu ilerlemenin süreceðine inandýðýný kaydetti. KKTC'de birçok yeni bina ve çift þeritli yollar gördüðünü belirten Baþpiskopos Hrisostomos, bütün Ýngilizce sertifika sýnavý Mayýs'ta yapýlacak Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Ýngilizce Sertifika Sýnavý bu yýl da yazýlý ve sözlü olmak üzere iki aþamada yapýlacak. Bakanlýktan verilen bilgiye göre yazýlý sýnav 2 Mayýs'ta, sözlü sýnav ise 16 Mayýs'ta yapýlacak ve sýnava en geç 19 Nisan'a kadar baþvuru kabul edilecek. Yazýlý sýnav 2 Mayýs Pazar günü saatleri arasýnda yapýlacak. Kamu hizmetlerine baþvuracak olanlar bu sýnavdan "A" aldýklarý takdirde Kamu Hizmeti Komisyonu tarafýndan düzenlenen Yabancý Dil (Ýngilizce) sýnavýndan muaf olacak. Sýnav merkezlerinin Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, 19 Mayýs TMK, Gazimaðusa TMK ve Güzelyurt TMK olarak düþünüldüðü, ancak bir merkezde sýnav açýlabilmesi için en az 15 adayýn baþvurmasý gerektiði geliþmelerin halkýn iyiliði için yapýldýðýna inandýðýný söyledi. Kýbrýs'ta birçok imkan bulunduðunu, AB üyeliðinin yeni ufuklar açtýðýný belirten Hrisostomos, "Bugüne kadar AB içindeki mevcudiyeti yeterince deðerlendiremedik. Ýki halkýn çýkarýna yaþayabilir bir çözüm ile AB'den daha fazla yararlanabileceðiz" dedi. Kýbrýs Türk toplumuyla iþbirliði hedefleri bulunduðunu kaydeden Hrisostomos, iþbirliði yapýlarak birçok þeyin baþarýlabileceðine inandýðýný söyledi. KKTC'deki kiliselerin tadilatlarý için Baþpiskoposluk olarak nasýl katký koyacaklarýnýn sorulmasý üzerine Hrisostomos, Hýristiyan eserlerinin korunmasý için iþbirliðine ve para yardýmý yapmaya hazýr olduklarýný, Hýristiyan eserlerinin Kýbrýs Rum halký için çok önemli olduðunu belirtti. Hrisostomos, KKTC'deki Hristiyan eserlerin korunmasý için Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'a mektup yazdýðýný, yakýnda Ýstanbul'u ziyaret edeceðini, Erdoðan ile de görüþmeyi umduðunu ifade etti. belirtilen açýklamada, yazýlý sýnavda baþarýlý olan adaylarýn basýn ve web sitesi aracýlýðýyla ilan edileceði ve 16 Mayýs Pazar günü, saatleri arasýnda Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'nde sözlü sýnava çaðrýlacaðý kaydedildi. Sýnavýn tüm öðrenciler ve dýþtan herkese açýk olduðu; okul dýþýndan girmek isteyenlerin en yakýn lise müdürlüðüne baþvurabileceði; Lefkoþa bölgesinde ise bakanlýðýn muhasebe þubesine baþvurulabileceði kaydedilen açýklamada, sýnav giriþ ücretinin 40 TL olduðu belirtildi. Sýnav hakkýnda daha fazla bilgi için Eðitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüðü'ne ( ve ) baþvurulabilecek. Geçmiþ yýllara ait bazý soru örnekleri ise (http:// eohd mebnet net) adresinden temin edilebilecek. GÜNLÜK ÝMAMA KIZIP ORUÇ BOZMAK DÝYE BUNA DERLER Ahmet Davutoðlu, Finlandiya'nýn Laponya bölgesinde Türkiye'nin Avrupa'daki dostlarýnýn baþýnda gelen Ýsveç Dýþiþleri Bakaný Carl Bildt ile görüþtü ve Ýsveç Parlamentosu'nun Ermeni soykýrýmýný onaylayan kararýna iliþkin þunlarý söyledi: "Eðer parlamentolar böyle bir þey yapmaya kalkarsa, siyasi olduðu kadar entelektüel olarak da bir kaos ortaya çýkar. Tarihin bu þekilde siyasileþtirilmesi toplumlarýmýz için büyük sorunlara neden olur." Buraya kadar doðru sayabiliriz. Ancak Davutoðlu þöyle devam etti: "Ýliþkileri öyle bir seviyeye çýkartacaktýk ki sadece Avrupa'da deðil dünyada bir örnek olacaktý. Bu karar çok ciddi bir geliþme olduðu için Erdoðan'ýn ziyaretini gözden geçirerek iptal etmek zorunda kaldýk." Komþularla dünyayla sýfýr sorun politikasýndan, "Ýmama kýzýp oruç bozmak" politikasýna geçmek diye buna derler. Türkiye bu politikayla bütün dünyayý karþýsýna alarak, "Bir Türk dünyaya bedeldir" politikasýna geçmiþ sayýlabilir mi? Tabii ki sayýlabilir... KÝM KAZANIRSA KAZANSIN Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu daha farklý konuþmuþ Egemen Baðýþ'tan... "Kýbrýs'ta cumhurbaþkanlýðý seçimlerini kim kazanýrsa kazansýn, görüþmeler devam eder" dedi. Anladýnýz mý? O da "Bizim için farketmez" diyor... SADE KAHVE 37 yýl sonra Kýbrýs'ýn kuzeyine ilk kez geçen Baþpiskopos Hrisostomos, St. Barnabas Manastýrý'ndaki kafeteryada Turizm Bakaný Ersan Saner ile birlikte kahve içmiþ. Ancak Hrisostomos Türkçe istemiþ kahvesini... "Sade" demiþ yani... Þeytanýn bacaðýný kýrmýþ demek! MECLÝSE CEP YASAÐI Milletvekillerine meclisteki toplantý sýrasýnda cep telefonuyla konuþma yasaðý getirilmiþ... Ne yani, bugüne kadar serbest miydi? KAN BANKASI Emiroðlularý "DAÜ kan aðlýyor" diyor. Kan bankasýnýn haberi var mý bundan? PROPAGANDA Propaganda dönemi bugün baþlýyor. Davul yine bizim boynumuzda, tokmak onlarda! Týrnak... "Hâlâ 'hemen masadan kalkýlmalýdýr' diyenler, bu saatten sonra ya bu sonuca saygý duysunlar, ya da mevcut adaylardan birini ikna edip 'ben seçilirsem masadan kalkacaðým' dedirtsinler ve oylarýný ona yönlendirsinler." Bülent DÝZDARLI (Halkýn Sesi) "Serap Tezcan'ýn adaylýðý geçersiz kabul edilecekse bunun nedeni bu kadar fütursuzca açýklanmamalýydý. Kiþinin bundan sonraki yaþamýna ve öznelliðine saygý gösterilmesi gerekirdi. Gerek YSK'nýn gerekse de medyanýn yaptýðý bu hatanýn telafisi mümkün deðildir." Çiðdem Dürüst FALAY (Star) "Tahsin Bey diyor ki Derviþ Bey'in temsil ettiði zihniyet veya siyaset partiden gitsin diye Derviþ Bey'in adaylýðýna imza atmýþ. Yani Derviþ Bey Cumhurbaþkaný olsun ve de parti Derviþ Bey'den kurtulsun diye. Peki, madem öyleydi, bu tavrýndan da neden döndün döndürek misali..." Fuat VEZÝROÐLU (Vatan) "Kafiyeye gerek yok... Yazýk ki ne yazýk, maziye yazýk... Yazýk, yazýk 80 binli meydanlara yazýk... Meydanlarýn size verdiði desteðe yazýk... Bu kadar zaman meydanlarýn mirasýyla ayakta kaldýnýz ama artýk miras da bitti..." Haldun CAMBAZ (Ortam) Günün Kahramaný HASAN TAÇOY Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy mecliste çok açýk konuþtu dün... "Nakit para aktarýlmazsa Kýbrýs Türk Hava Yollarý'ný kimse kurtaramaz" dedi... Bu kadar net yani... Peki, nakit parayý kim nerden aktaracak? Türkiye deðil mi? Millileþtirdiðimiz tek havayolumuz ne hale düþmüþ gördünüz mü? Dileniyor... Biz zaten hangi kamu malýna gözümüz gibi baktýk ki? Rumlardan kalan fabrikalar nerde? Hepsini de çarçur etmedik mi? Hepsinin de yerinde yeller esmiyor mu þimdi? Kamu malý babamýzýn çiftliði gibi... Yetiþtiren ondan yedi... Yeye yeye tükendi... Parayý yine Türkiye verecek olduktan sonra, bize ne hayýrý var ki?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kurtarmak. istese kurtarýrdý. Rum tarafý paylaþmýyor. Yasemine oy ver

Kurtarmak. istese kurtarýrdý. Rum tarafý paylaþmýyor. Yasemine oy ver Altmýþ yýldan beri liderimizi belirleyen Türkiye bugüne dek kimi istemediyse bir kenara itti. Þimdi bir tek Eroðlu sýyýrýrsa bundan, sanmayýn ki yenik çýkmýþ Ankara bu sandýktan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT. Maraþ Rumlara iade ediliyor... 50 binin dýþýndaki TC'li nüfus geri gönderiliyor. Bunlara karþýlýk Kýbrýslý Türklere uygulanan ambargolar kaldýrýlýyor! Nisan biiiiiir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE. TC Büyükelçiliði okullarda anket yaptýrmaya baþlamýþ... "Cumhurbaþkanýnýz kim?" diye sordular mý acaba? Sorsalar "Abdullah Gül" yanýtýný alýrlardý mutlaka! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi

Detaylı

Küçük'ü CTP kurtardý

Küçük'ü CTP kurtardý Ankara'dan gelen talimat üzerine CTP ortak mutabakata attýðý imzayý da çiðnedi... Bir de yönetime gelirlerse, Ankara'ya baðlýlýklarýnýn o zaman nasýl olacaðýný düþünün... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ Yayýnlarýmýz üzerine paniðe kapýlan çeteler, siyasi parti ve örgütlerimiz hiç ses çýkarmayýnca rahatladý. Bizden baþka kimse bu iþlerin hesabýný sormayýnca polis de derin bir nefes aldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Nisan 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3041 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝTMEYEN YAZI... SINAVDA KOPYA SERBEST

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Nisan 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3041 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝTMEYEN YAZI... SINAVDA KOPYA SERBEST Bugün ne piþirelim diye düþünmeyin sakýn. Mangalý yakýn... Ve saat 19.00'dan önce piknikten eve dönmeye bakýn... Paydos saatinde trafikte sýkýþmayýn!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Nisan 2010 Pazar

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile!

Detaylı

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un Sokaklara dökülmüþler buldozerlerle... Ýhaleler Ankara'da açýlamazmýþ! Neden! Et ve týrnak gibi deðil miyiz? Yoksa Kýbrýslý Türk olduðunuzu siz de mi hatýrladýnýz sonunda? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem En çok vergi ödeyen casinolar deðil, gece kulüpleri de deðil, üniversiteler de deðil, galericiler de deðil... Ya kim? Bankacýlar! Kumar ve fuhuþ cenneti sanýrsýnýz ama banka adasý aslýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA... Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK... Papandreu iki ülke arasýndaki vizesiz uygulama konusunda "One day" deyince, Erdoðan "Two days" demiþ... Ýngilizcesinin 'van minit' kadar olmadýðýný ispat etmiþ böylelikle! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

CTP CTP'ye karþý. Açý senerlevent@yahoo.com

CTP CTP'ye karþý. Açý senerlevent@yahoo.com Yapýlan açýklamalara bakýlýrsa, CTP kurultayýndaki yarýþ ölüm-kalým meselesine döndü... UBP bugüne kadar çok yavru doðurdu... Bir yavru da CTP mi doðuracak acaba kurultaydan sonra? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Gülü seven dikenine katlanýr

Gülü seven dikenine katlanýr Dün akþamki yemekte Eroðlu ile Hristofyas'a Downer Avustralya þarabý ikram etmiþ. Ancak kanguru koymamýþ masaya... Yazýk! Anasý ile yavrusu tam da bu masaya göreydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mayýs

Detaylı