TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ"

Transkript

1 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ Özeti 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükümleri uyarınca Belediyemizin 2011 Mali Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt iş ve işlemlerinin denetimi amacıyla kurulacak Denetim Komisyonunun üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesinin oyçokluğu ile kabulü ve Denetim Komisyonu Üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda; Oskay DÖNMEZ (19), Mehmet ÇELİK (19), Yakup EYRİCE (19) oy alarak Denetim Komisyonuna üye olarak seçilmesi. Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi 3.fıkrası hükmü gereğince mevcut memur kadro cetvelimizde boş bulunan Teknik Hizmetler Sınıfı 1 kadro dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Jeodezi - Fotogrametri Mühendisi, Yine Teknik Hizmetler Sınıfı 1 kadro dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışacak olan Jeoloji Mühendisi, Teknik Hizmetler Sınıfı 1 kadro dereceli Şehir Plancısı kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Şehir Plancısına 2012 yılında ödenecek aylık net ücretin 2195-TL olarak belirlenmesine ve Teknik Hizmetler Sınıfı 5 kadro dereceli Teknisyen kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Yapı Ressamına 2012 Mali Yılında ödenecek aylık net ücretin ise 1362-TL olarak belirlenmesinin oybirliği ile kabulü. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde fiilen çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele 2012 Mali yılı içinde verilecek olan fazla çalışma ücretinin 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde belirlenen en üst limit olan brüt 453- TL olarak belirlenmesinin oybirliği ile kabulü. Avrupa Birliği ne üyelik sürecinde Belediyeler ile AB li taraflar arasındaki ekonomik, sosyal diyaloğun tesis edilmesi ve güçlendirilmesi doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş ve kurulacak olan derneklere 5393 Sayılı Yasanın 18 ve 74 maddeleri gereği Menemen Belediyesinin üye olması ve Menemen Belediye Başkanı Tahir ŞAHİN in Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( o ) bendi hükmü uyarınca oyçokluğu ile kabulü Belediyemizde görev yapmakta olan memur personelin, performans ölçütlerinin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile başarılı personelin ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Menemen Belediyesi Performans Değerlendirme Kriterleri Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Taslağının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (m) bendi hükmü uyarınca oyçokluğu ile kabulü Menemen Belediye Başkanlığında Başkan adına imza atmaya yetkili makamları belirlemek, verilen ilkeleri belli ilkelere bağlamak, yöneticilik sıfatı bulunanlara yetki tanıyarak, üst makamların önemli konularda daha etkin kararlar almasını kolaylaştırmak için kendilerine zaman kazandırmak, hizmetlerde sürat ve verimliliği arttırmak amacıyla hazırlanan Menemen Belediyesi İmza Yetkilileri Yönergesi Taslağının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (m) bendi hükmü uyarınca oyçokluğu ile kabulü Menemen Belediye Başkanlığında Başkan adına imza atmaya yetkili makamları belirlemek, verilen ilkeleri belli ilkelere bağlamak, yöneticilik sıfatı bulunanlara yetki tanıyarak, üst makamların önemli konularda daha etkin kararlar almasını kolaylaştırmak için kendilerine zaman kazandırmak, hizmetlerde sürat ve verimliliği arttırmak amacıyla hazırlanan Menemen Belediyesi İmza Yetkilileri Yönergesi Taslağının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (m) bendi hükmü uyarınca oyçokluğu ile kabulü Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümleri gereğince, Belediyemiz Meclisinin 2012 Yılında tatil yapacağı tarihin Eylül ayı olarak belirlenmesinin oybirliği ile kabulü İzmir ili Menemen ilçesi 1/1000 Uygulama İmar Planının 32K IIId paftası, tapunun Pazarbaşı Mahallesi 335 ada 4 parselde bulunan I grup tescilli yapı olan Mahkeme Camii ile ilgili Rölöve, Restitüsyon ve Resterasyon projelerinin hazırlatılması işinin İzmir

2 Valiliği İl Özel İdaresinde oluşturulan fon hesabı kullanılarak yapılması ve iş programı gereğince gerekli ödeneğin ayrılması, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğe göre gelecek olan katkı paylarının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi hükümlerine uygun olarak Belediyemiz Bütçesinden karşılanabilmesi için gerekli taahhütnamenin verilmesinin oybirliği ile kabulü İzmir ili, Menemen İlçesi 1/1000 Uygulama imar planının 32K IIId paftası, tapunun Pazarbaşı Mahallesi 286 ada 2 parselde bulunan I.grup tescilli yapı olan Gazez Camii ile ilgili Rölöve, Restitüsyon ve Resterasyon projelerinin hazırlatılması işinin İzmir Valiliği İl Özel İdaresinde oluşturulan Fon hesabı kullanılarak yapılması ve iş programı gereğince gerekli ödeneğin ayrılması, tarihli sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğine göre gelecek olan katkı paylarının 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesi hükümlerine uygun olarak Belediyemiz Bütçesinden karşılanabilmesi için gerekli taahhütnamenin verilmesinin oybirliği ile kabulü İzmir ili, Menemen İlçesi 1/1000 Uygulama imar planının 32K IIId paftası, tapunun Pazarbaşı Mahallesi 284 ada 25 parsel Şıh Kamil Dede Türbesi ile 426 ada 1 parselde Sebil I.grup tescilli yapı olup, hazırlanan Restorasyon Projelerine uygun olarak yapımının gerçekleştirilmesi amacıyla Tahmini proje maliyetinin İzmir Valiliği İl Özel İdaresinde oluşturulan Fon hesabı kullanılarak yapılması ve iş programı gereğince gerekli ödeneğin ayrılması, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğine göre gelecek olan katkı paylarının 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesi hükümlerine uygun olarak Belediyemiz Bütçesinden karşılanabilmesi için gerekli taahhütnamenin verilmesinin oybirliği ile kabulü İzmir ili, Menemen ilçesi, Ulukent bölgesinde 1/1000 Ölçekli uygulama imar Planının 28K-IA, 28K-ID, 28J-IIB, 28J-IIC, 29K-IVD paftalarına isabet eden tapunun, 3293 ada 1 parseli, 3292 adanın tüm parselleri, 3291 ada 1 parsel ile 3290 ada 1 parseli E 0.60, Hmax 6.80 yapılanma koşulundadır. Adaların yakın çevresindeki imar adalarını da göz önüne alarak bahse konu mülkiyetlerdeki yapılanmaları rahatlatmak amacı ile yoğunluğu değiştirmeksizin hmax serbest olarak düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliğinin yapılmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu olan önergenin oybirliği ile kabulü 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ile İlçemiz sınırları içerisindeki Orman Köyleri ve mahalle statüsünü alan köyler belirlenmiştir Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa hükümleri uyarınca ilçemiz tüzel kişiliği sona ererek Belediyemize bağlanan yedi adet belde belediyelerine ait sınırlarda zaman zaman sorun yaşanmaktadır. Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetim Dairesi Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğünün yazılarına istinaden komşumuz ilçe sınırları da dikkate alınarak yeniden belirlenen Belediye sınırlarının oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu olan önergenin oybirliği ile kabulü İzmir İli, Menemen İlçesi, Koyundere bölgesinde Küçük ovacık mevkii, tapunun 4316 ada 1 parsel ile 4217 ada 1 parsellerinin bir bölümleri otoyol kamulaştırma sınırlarının içerisinde kalmaktadır. Kamulaştırmanın dışında kalan bölümlerinin inşaata uygun konumda kalmaması sebebiyle imar planında yeni bir düzenleme yapılmak istenmektedir. Yapılan imar plan çalışması sonucunda 4217 ada 1parsel kamulaştırmadan sonra kalan 682 m2 lik parsel alanındaki inşaat alanı yapılan düzenleme sonucu 4216 adada kullanılarak 4217 ada 1 parsel tamamen yeşil alan olarak düzenlenmiştir. Yapılan çalışmada hiçbir şekilde yoğunluk artışı verilmemiştir. Komisyonumuzca incelemiş ve hazırlanan imar değişikliği İmar Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul, Hukuk Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul, Plan Bütçe Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmesine ilişkin İmar, Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonuna Raporuna konu olan önergenin oyçokluğu ile kabulü.

3 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ Özeti Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi 3.fıkrası hükmü gereğince mevcut memur kadro cetvelimizde boş bulunan Teknik Hizmetler Sınıfı 1 kadro dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Jeodezi - Fotogrametri Mühendisi, Yine Teknik Hizmetler Sınıfı 1 kadro dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışacak olan Jeoloji Mühendisi, Teknik Hizmetler Sınıfı 1 kadro dereceli Şehir Plancısı kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Şehir Plancısına 375 sayılı Kanun Hükmünde namede belirlenen esas ve usule uygun olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğünün tarih ve 184 sayılı genelgesi uyarınca tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek aylık ek ödeme ücretinin net 700-TL olarak belirlenmesinin ve Teknik Hizmetler Sınıfı 5 kadro dereceli Teknisyen kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Yapı Ressamına ödenecek aylık ek ödeme ücretinin net 600-TL olarak belirlenmesinin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü

4 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ Özeti 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi hükümlerine uygun olarak 2012 yılında Belediyemize ait Maltepe Düğün Salonundan tahsis edildiği gün için alınacak olan tahsis ücretinin 240-TL olarak belirlenmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. Maddesi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisinin yaptığı toplantıların sesli ve görüntülü cihazlara kayıt edilmesinin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi 3.fıkrası hükmü gereğince mevcut memur kadro cetvelimizde boş bulunan; Teknik Hizmetler Sınıfı 8 kadro dereceli İstatistikçi kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışacak olan Ekonomiste 2012 yılında ödenecek aylık net ücretin 1000-TL ve ek ödeme tutarının da net 600-TL, Genel İdare Hizmetler Sınıfı 7 kadro dereceli Eğitmen kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışacak olan Kalıpçılık Öğretmenine 2012 yılında ödenecek olan aylık net ücretin 850-TL ve ek ödeme tutarının da net 500-TL, Sağlık Hizmetleri Sınıfı 1 kadro dereceli Veteriner Hekim kadrosu karşılık gösterilmek üzere kısmi zamanlı sözleşmeli olarak çalışacak olan Veterinere ödenecek aylık net ücretin ise 842-TL olarak belirlenmesine Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. Mülkiyeti Belediyemize ait kiraya verilecek olan gayrimenkullerin 10 yıl süre ile kiraya verilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( e ) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü. İzmir ili Menemen ilçesi sınırları içersinde Kültür Bakanlığı İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun tarih ve 4049 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı ilan edilen bölgeye ait Belediyemiz tarafından Koruma Amaçlı İmar Plan çalışmaları başlatılmıştır. Hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı tarih ve 6 sayılı Menemen Belediyesi meclis kararı ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi daha sonrada bağlı olduğumuz II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne gönderilmiştir. Yapılan tüm görüşmeler ve incelemelerden sonra İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünden onaylanan plan ile İzmir Caddesinin bir bölümü, İmaret Geçidi ve Adnan Menderes Caddesinin Şehit Kemal Caddesi ile birleştiği bölgeler yaya yolu olarak düzenlenmesi sebebiyle bu bölgelerdeki taşıt yollarının bağlantıları için bir çalışma yapılması gündeme gelmiştir. Hazırlanan imar planı değişikliği sonucu İzmir Caddesi taşıt yolu olarak Şevki Bey Caddesine kadar devam etmektedir. İzmir Caddesi ile Şehit Kemal Caddesi arası yaya yolu olarak düzenlenmektedir. Adanan Menderes Caddesi taşıt yolu olarak İsmail Efendi Sokaktan İzmir Caddesine bağlanmakta Adnan Menderes Caddesi Şehit Kemal Caddesine yaya yolu olarak devam etmektedir. Selahattin Özkurt Caddesinden başlayan taşıt yolu Hacı Baki Sokak ve Adnan Menderes Caddesine bağlanmaktadır. Selahattin Özkurt Caddesi İmaret Geçidine yaya yolu olarak devam etmektedir. Hazırlanan imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. İzmir ili Menemen ilçesi Asarlık Bölgesinde 1/1000 Uygulama İmar Planının K18d17b1c paftası tapunun 541 ada 1 parselinde bulunan Belediye Kapalı Pazaryerinin bir bölümünün Pompa İstasyonu ve bakımı için düzenlenmesi konusunda, tadil edilmesi için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Etüd Proje Dairesi Başkanlığı Su Proje Şube Müdürlüğünün tarih ve 9001 sayılı yazıları ile talep edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda 541 ada 1 parselin içersinde düzenlenmesi istenen Belediye Hizmet Alanına (Pompa İstasyonu) ait imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.

5 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ Özeti Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri rm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Belediyemiz Meclisinin ve 22 sayılı kararı ile ihdas edilen Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 4 kadro dereceli Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun kaldırılarak yerine Genel İdare Hizmetler Sınıfı 1 kadro dereceli Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun alınması amacıyla hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanarak geçerlilik kazandırılması hususunun; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( l ) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. Mülkiyeti Belediyemize ait Koyundere 4105 ada 1 parselde bulunan 1964 m2 alanın ve müştemilatının Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne bağlı olarak Seramik Cam ve Çinicilik Programı eğitimi yapılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin ( d ) bendi hükümlerine uygun olarak 25 yıl süre ile Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokuluna tahsisinin yapılmasına Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin son fıkrasında Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez denilmektedir. Söz konusu madde hükmü uyarınca İller Bankası paylarımızın toplandığı Vakıfbank Menemen Şubesindeki TR lu hesabımızın kamu yararına tahsis edilmesinin oybirliği ile hususunun Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Maltepe Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi 3501 Sokak :35/1 adresinin ilave edilerek tadil edilmesin oybirliği ile reddine ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf Meslek Odaları Komisyonu Raporuna konu olan önergenin reddinin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. Menemen Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev Çalışma Yönetmeliği Taslağı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( m ) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün demirbaşında kayıtlı bulunan Iveco marka, 1993 model, 35 BJH 45 Plaka no lu çöp toplama aracının Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi hükümlerine uygun olarak Tokat-Reşadiye Büşürüm Belde Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesinin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.

6 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ Özeti 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin ( a ) bendi ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 5. ve 20. maddesi hükümleri uyarınca Belediyemiz Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda; Encümen Üyeliklerine Mustafa SEVİNÇ (25) oy, Yakup EYRİCE (25) oy, Emin GÖRER (25) oy alarak seçilmişlerdir 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 5. ve 21. maddesi hükmü gereğince Belediyemiz Meclisince kurulacak ihtisas komisyonlarının; Plan-Bütçe, İmar, Hukuk, Tarım-Çevre, Kadın-Erkek Eşitliği, Eğitim-Kültür-Spor-Ulaşım ve Esnaf Meslek Odaları Komisyonu olarak belirlenmesine ve üye sayılarının da 5 (Beş) olarak belirlenmesine, İhtisas Komisyonu Üyeliklerine; Plan-Bütçe Komisyonu İmar Komisyonu Hukuk Komisyonu 1-Oskay DÖNMEZ 1-Mustafa SEVİNÇ 1-Nuray KIZILTEPE 2-Veli ÇAYLAK 2-Ercan ŞENEL 2-Mehmet ÇELİK 3-Adnan GÖKDEMİR 3-Masum HAMAN 3-Naci ÖZSU 4-Hakkı DURMAZ 4-Pelin YAYALAR 4-Mustafa UZUNALLI 5-Günay SİVRİTEPE 5-Zeki YÜCEL 5-Mehmet AYDIN Tarım-Çevre Komisyonu Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu 1-Recai ÖNAL 1-Adnan GÖKDEMİR 2-Doğan ÇANDARLI 2-Nuray KIZILTEPE 3-Ahmet BAYKAL 3-H. Serpil ERTUĞ 4-Mustafa FURUNCU 4-Hülya ÖZENOĞLU 5-Tanzer SUCU 5-Mehmet AYDIN Eğitim-Kültür-Spor-Ulaşım Komsiyonu Esnaf-Meslek Odaları Komisyonu 1-Yakup EYRİCE 1-Doğan ÇANDARLI 2-Halis AKDOĞAN 2-Ahmet BAYKAL 3-Mehmet ÇELİK 3-Hilmi ALSANCAK 4-Hülya ÖZENOĞLU 4- Mustafa FURUNCU 5-Günay SİVRİTEPE 5-Tanzer SUCU nun 1 (Bir) yıl süre ile Meclis İhtisas Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan Belediyemizin tarihleri arasındaki çalışmalarını içeren karar ekindeki Menemen Belediyesi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) bendi hükümleri gereği Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü. Bosna Hersek Bugojno Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( p ) bendi ve 74. maddesi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. Menemen Belediyesi Meclisinin tarih ve 44 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin tarih ve sayılı meclis kararı ile onaylanan yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programında atlanan bazı mülkiyetler için ek kamulaştırma programının hazırlanması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Belediyemiz yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ekli listede belirtilen taşınmazların ilave edilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. İzmir ili Menemen ilçesi İğnedere, Görece, Süleymanlı, Emiralem, Haykıran, Hasanlar, Yahşelli köylerinin atık sularının Menemen şebekesine aktarılmak için toplayıcı hattın projelendirilmesi işi kapsamında yapımı istenen terfi merkezinin imar planlarına işlenmesi konusunda Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Etüd Proje Dairesi Başkanlığı Kanal Şube Müdürlüğünün yazıları ile talepte bulunulmaktadır. Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; İğnedere, Görece, Süleymanlı, Emiralem, Haykıran, Hasanlar,

7 Yahşelli köylerinin atık sularının Menemen şebekesine aktarılması için Toplayıcı Hattın Projelendirilmesi işi kapsamında yapımı istenen terfi merkezinin imar planlarına ait imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. İzmir ili Menemen ilçesi 1/1000 Uygulama İmar Planının 32K IIc paftasına isabet eden tapunun Kasımpaşa Mahallesi 5314 ada 5 ve 6 parselleri tarih ve 13 sayılı Menemen Belediye Meclisi kararı ile yaklaşık 360m2 lik bölümü B-5 kat konut alanı olarak onaylanmıştır tarih ve 72 sayılı Belediye Meclis ı ile 5314 ada 5 ve 6 parseller birleşiminden sonra oluşacak parsel ile 5314 ada 3 parsel arasında çıkmaz sokak düzenleyip Sosyo-Kültürel tesis olarak onanmış tarih ve 73 sayılı Belediye Meclis ı ile yine aynı parsel Serbest Nizam 8 kat olarak onanmıştır. Söz konusu imar çalışmalarının sonucunda hem bölgede çıkmaz sokak oluşmasına neden olunmuş hem de bölgedeki yapılanmaları daha da yaşanmaz konuma getirecek 8 kat yapılanma kabul edilmiştir ki, 5314 ada 5 ve 6 parsellerin tevhidinden sonra oluşan parsel imar kanununa göre 8 kata uygun parsel özelliklerine sahip değildir. Bu sebeple bölgedeki mevcut konum dikkate alınarak eski 5314 ada 6 parselde mevcut olan Kütüphane binası korunarak kütüphane kullanımında düzenlenmesi 5314 ada 5 parsel ile kuzeyindeki yol boşluğu ile birlikte yeşil alan olarak düzenlenmesi istenmektedir. Komisyonumuzca yapılan incelemede önerilen imar planı değişikliği ile imar kanununa uygun olmayan parselde oluşabilecek ve çevresini olumsuz etkileyecek yapılanma engellenmiş olacağından ve yeşil alan sağlanacağından oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. İzmir ili Menemen ilçesi Koyundere bölgesinde 1/1000 uygulama imar planının 30K IVc- 30K IVd paftası tapunun 4107 ada 4108 adalar ile Çanakkale İzmir karayolu arasında taşıt yolu, Koyundere Belediyesinin tarih ve 4/7 sayılı kararı ile kapatılmıştır. Kapanan yol uygulamalarda sıkıntıya sebep olmakla birlikte ada sahibi tarafından servis yolu eskisi gibi kendi içinde ring atabilecek konumda yeniden düzenlenmek istenmektedir ada 1 parsel ile 4108 ada 1 parsel arasındaki ara yol kaldırılarak, imar adaları birleştirilmesi sağlanmak istenmektedir. Söz konusu ara yol 4108 adanın güneyinden cephe verdiği 15 metrelik taşıt yoluna cep otoparkı olarak bağlanmıştır. Ada ve parsellerde alan büyütme ve yapılanmalarda değişiklik yapılmamıştır. Yapılaşma nizamları olan E=0.60 aynı kalmış çekme mesafeleri karayoluna bakan cephelerden 5 er metre iken 15 metre olarak değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik sırasında yapılaşma yoğunluğu arttırılmamış, aksine sanayi imar adaları toplayıcı yola müsaade edecek şekilde küçültülmüştür. Komisyonumuzca yapılan incelemede yapılan imar planı değişikliği yoğunluk artışına sebep vermemekte, parsel alanını büyütmemektedir. Koyundere 4107 ada 4108 adaları kapsayan imar plan değişikliğinin yapılan incelemeler sonucunda oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Maltepe Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi 3528 Sokak :1 adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin komisyonlarımızca oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar-Hukuk-Esnaf Meslek Odaları Komisyonu Raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Seyrekköy Atatürk Mahallesi Kaynaklar Caddesi :18 adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin komisyonlarımızca oyçokluğu ile kabulüne İmar-Hukuk-Esnaf Meslek Odaları Komisyonu Raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi 3.fıkrası hükmü gereğince mevcut memur kadro cetvelimizde boş bulunan; Teknik Hizmetler Sınıfı 5 kadro dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak

8 çalışacak olan İnşaat Mühendisine 2012 yılında ödenecek aylık net ücretin 2254-TL ve ek ödeme tutarının da net 943-TL olarak belirlenmesinin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. Vedat Önen Otomotiv ve İş Makinaları San. Tic. Ltd. Şirketinin Başkanlığımıza vermiş oldukları tarihli dilekçe ile; Şası su NMC415CDSLH ve Motor su ISF38S olan BMC Marka 2012 model kamyonu Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğüne hibe etmek istemektedirler Sayılı Belediye Kanununun 85. maddesi ile 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi hükümleri gereğince Belediyelerin Taşıt Kanununa tabi olduğu ve Bütçe Kanununda ekli T işaretli cetvelde gösterilen ve 237 sayılı Taşıt Kanununa giren taşıtların hibe edilmesinde Belediye Meclis kararı alınması gerektiği belirtildiğinden, söz konusu aracın Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere hibe olarak alınmasının ve Belediyemiz adına gerekli tescil işlemlerinin yapılmasının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( g ) bendi gereğince Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.

9 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ Özeti İzmir ili Menemen ilçesi Emiralem Bölgesinde tapunun 1004 ada 10 parseline kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında 50J-IIIA pafta sınırları içersinde kalmakta olup, taşınmazın Akaryakıt+LPG satış tesisi alanı olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır. Tesisin faaliyete geçebilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin talepte bulunulmaktadır. Yapılan inceleme sonucunda hazırlanan imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü İzmir ili Menemen ilçesi Mermerli Mahallesi 32K IIID paftada bulunan, tapunun 353 ada 7 parsel İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarih ve 6675 sayılı kararı ile II. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil yapılmıştır. Yapılan tescil nedeniyle 10 mt yaya yolu olan Yahya Efendi Sokağın düzenlenmesi imkansız hale gelmiştir tarih ve 465 sayılı kurul kararı ile bu yoldan cephe alan II. Grup tescilli binayı koruyan imar değişikliği yapılması koşulu getirilmiştir. Alınan karar doğrultusunda hazırlanan imar planı değişikliği kültür varlığı korunacak şekilde yapılan düzenleme sonucunda Yahya Efendi Sokağı 4 mt olmaktadır. Yapılan inceleme sonucunda hazırlanan imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Ulukent 9 Eylül Mahallesi 9. Cadde :34/A-B adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf Meslek Odaları Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Esatpaşa Mahallesi 1200 Sokak :67 adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf Meslek Odaları Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Kasımpaşa Mahallesi Camii Sokak :35 adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin reddinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf Meslek Odaları Komisyonu Raporuna konu olan önergenin oybirliği ile reddi. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Yahşelli Köyü 2. Çamlık Piknik Alanı Çamlar Altı Cafe ve Restoran adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf Meslek Odaları Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( b ) bendi hükümleri gereği Belediyemizin 2011 Mali Yılına ait İdare ve Kesin Hesap Cetvelleri ad okunmak suretiyle yapılan oylama sonucunda oyçokluğuyla kabulü.

10 İzmir ili Menemen ilçesi sınırları içersinde Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş tarih ve 949 sayılı yazıları ile 1200 Sokak ile Kumtepe Mevkii bağ yolu üzerine toplam iki adet direk tipi trafo talebinde bulunmuştur. Ayrıca Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından tarih 1209 sayılı yazıları ile Asarlık bölgesinde tarihli /3417/06 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onanan trafo yerinin iptal edilerek 304 ada 24 parselin içersinde onanması talep edilmiştir. Yapılan talepler incelendiğinde artan nüfus nedeniyle gerekli olan enerji ihtiyacını karşılamak için trafo yerlerinin ihtiyaç olduğu direk tipi trafoların bölgede yapılacak çalışmaları olumsuz etkilememektedir. Asarlık 304 ada 24 parselde önerilen trafo alanı mevcut imar planında yeşil alanda kalmakta olup mülk sahibinin oluru alınmıştır. Yapılan inceleme sonucunda trafo yerlerinin imar planları üzerinde belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. İzmir ili Menemen ilçesi Ulukent sınırları içersinde 436 parsel ile ada 1 parseli 1/1000 Uygulama imar planlarında E 1.2 yapılanma koşulunda, konut alanı kullanımındadır. Mevcut imar planlarında plan zaiyat oranının %47 olması nedeniyle, mal sahipleri hazırlattıkları imar plan değişikliği ile konut alanlarını büyüterek zaiyat oranını %40 seviyesine çekilmek istemektedir. Komisyonumuzca yapılan incelemelerde konut alanının büyümesi yoğunluğun artması ve bu yoğunluğa yetecek sosyal donatı alanlarının düzenlenememesi nedeniyle Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 28. maddesine istinaden imar planı değişikliği talebinin oybirliği ile uygun bulunmamasına ilişkin İmar Komisyonu raporuna konu olan önerge Belediyemiz Meclisince oybirliği ile uygun bulunmamıştır. Aliağa ilçesi sınırlarında kurulacak Termik Santral e Belediye Meclisimiz olarak hayır denilmesi yönünde temenni kararı alınmasının Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.

11 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ Özeti Belediyemiz Memur rm Kadro Cetvelinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanan Menemen Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev Çalışma Yönetmeliği Taslağının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü. Belediyemiz Memur rm Kadro Cetvelinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanan Menemen Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Görev Çalışma Yönetmeliği Taslağının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü Bosna-Hersek Bugojno Belediyesinin daveti üzerine Sanat ve Kültür etkinliklerine katılmak amacıyla Haziran 2012 tarihlerinde Bosna-Hersek e gidecek olan Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin gezi süresince görevli, izinli sayılmaları ve gezi süresince yapılacak olan tüm harcamaların Belediyemiz bütçesinden karşılanmasının oyçokluğu ile kabulü. İstifa nedeniyle boşalan İmar Komisyonu Üyeliği için yapılan oylama sonucunda İmar Komisyonu Üyeliğine Halis AKDOĞAN ın seçilmesinin oybirliği ile kabulü. İlçemiz Seyrek Villakent Mahallesinde bulunan konutlardan (Her bir bağımsız bölüm meskenlerden) alınacak olan Evsel Katı Atık Toplama Ücret Tarifesinin 34,70-TL olarak belirlenmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü.

12 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ Özeti İzmir ili Menemen ilçesi 1/1000 Uygulama İmar Planının 32K IIId paftası, tapunun Pazarbaşı Mahallesinde hazırlanan ve tarih ve 06 sayılı Menemen Belediye Meclisi, tarih ve sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince Menemen Koruma Amaçlı İmar Planı onanmıştır. Onaylanan imar planında kalan ve Kentsel Tasarım ve Sokak Sağlıklaştırma Projeleri yapılması gerekli alanlar tespit edilmiştir. Tespit edilen bölge için gerekli olan projelerin hazırlanması gerekmektedir. Kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projelerinin yapımı konusunda projelerinin hazırlatılması işinin İzmir Valiliği İl Özel İdaresinde oluşturulan fon hesabından kullanılarak yapılması ve iş programı gereğince gerekli ödeneğin ayrılması, tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğine göre gelecek olan katkı paylarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi hükümlerine uygun olarak Belediyemiz bütçesinden karşılanmasının Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Kasımpaşa Mahallesi 5392 ada 2 parselde bulunan fiilen kamu hizmetlerinde kullanılan taşınmaz için kamu yararına tahsis kararı alınması hususunun; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü. Meclisimizin tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesi Komisyonlarımızın tarihli toplantılarında incelendi. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Ahıhıdır Mahallesi Şehit Kemal Caddesi Soğan Pazar Geçidi :15 adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Hukuk Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile reddi. Meclisimizin tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesi Komisyonlarımızın tarihli toplantılarında incelendi. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Camiikebir Mahllesi Bülent Ecevit Bulvarı :39-41 adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Hukuk Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile reddi. Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi 3. fıkrası hükmü gereğince mevcut memur kadro cetvelimizde boş bulunan; Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 7 kadro dereceli Eğitmen kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışacak olan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenine ödenecek aylık net ücretin 1400-TL olarak belirlenmesine Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.

13 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ Özeti İlçemiz İsmet İnönü Mahallesi 1281 Sokak adresinde bulunan parka verilecek olan ismin Şehit Piyade Uzman Çavuş Yılmaz DEMİR Parkı olarak belirlenmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( n ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. İzmir ili Menemen ilçesi sınırlarında kalan 1/1000 uygulama imar planı 32K-IIIa paftasına isabet eden Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından önerilen ve Menemen Belediyesince tarih ve 49 sayılı karar ile kabul edilen 5.35m x 2.55m ebadındaki trafo tarih ve sayılı karar ile Büyükşehir Belediye Meclisince onanmıştır. Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan müracaat ile onaylanan trafo iptal edilerek yerine Menemen ilçe merkezini besleyecek ring hattı oluşturularak, ilave ve yedek beslemelerin yapılması planlandığı bildirilmiştir. Bu yüzden iptal edilen trafonun yerine 13.64m x 7.09m ebadında trafo yeri düzenlenmesi imar planı değişikliği yapılan incelemeler sonucunda oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. Belediyemizin sosyal hizmetlerini daha etkin ve verimli şekilde yerine getirebilmesini sağlamak, Belediyemizden emekli olmuş ve olacak olan personellerin işçi hak ve alacaklarının ödenmesi için gerektiğinde bu alacaklarına karşılık veya sosyal konut olarak da kullanılmak üzere 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 9. ve ilgili diğer hükümlerine istinaden, Belediyemizin Sınırlı Sorumlu Kubilay Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine 50 üyelikle katılımına ve bu üyelikle ilgili hisselerin alınması, devredilmesi ve satılması konularında, Belediye Başkanlığımızın yetkilendirilmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu Raporuna konu olan önergenin oyçokluğu ile kabulü. Belediyemiz Meclisinin tarihli toplantısında alınan kararla üye olduğumuz S.S. Kubilay Arsa ve Konut Yapı Kooperatifindeki Belediyemiz tüzel kişiliğinin üyeliğinden doğmuş ve doğacak olan hisseleri, ortaklık paylarını oluşturan gayrimenkulleri; Belediyemizin sosyal hizmetlerini daha etkin ve verimli şekilde yerine getirilebilmesini sağlamak, Belediyemizden emekli olmuş ve olacak personellerin işçi hak ve alacaklarının ödenmesi için gerektiğinde bu alacaklarına karşılık veya sosyal konut olarak da kullanılacağından kamu yararına tahsis kararı alınmasının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri rm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Belediyemiz Meclisinin tarih ve 68 sayılı kararı ile ihdas edilen Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 4 kadro dereceli Emlak ve İstimlak Müdürü kadrosunun kaldırılarak yerine Genel İdare Hizmetler Sınıfı 1 kadro dereceli Emlak ve İstimlak Müdürü kadrosunun alınması amacıyla hazırlanan III Sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanarak geçerlilik kazandırılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( l ) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.

14 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ Özeti İzmir ili Menemen ilçesi sınırları içersinde 1/1000 uygulama imar planının 31K IIb paftasına isabet eden mülkiyeti Belediyemize ait olan tapunun 195 ada 4 ve 36 parseli Belediye Hizmet Alanı kullanımındadır. Bölgedeki değişen koşullar nedeniyle mülkiyet üzerine yapılacak tesiste ticari fonksiyonları (konutun yanında, büro, çarşı iş hanı, perakende ticaret, yerel ve bölgesel kamu kuruluşları, eğlence yerleri, turistik tesisler, otel, pansiyon, çok katlı otopark vb.) da içinde barındıracak TM 1 lejantının ilavesi şeklinde imar plan değişikliği yapılmak istenmektedir. Komisyonumuzca yapılan incelemede hazırlanan imar planı değişikliği önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü. Belediyemiz 2013 Mali Yılına ait Performans Programı 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin ( a ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun ( b ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü. İzmir ili Menemen ilçesi sınırlarında Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. nin tarih ve 15.2.TED /2494 sayılı yazısı ile Asarlık 541 ada 1 parselde mevcut imar planında Pazaryeri kullanımında bulunan alanda 14,29m x 7,2m ebatlarında DM3 nolu trafo binası ve Koyundere Mahallesi 4169 ada 1 parselde, mevcut imar planında park kullanımında bulunan alanda 7,32m x 4,60m ebatlarında DM3/5 nolu trafo binası yeri düzenlemesi istenmektedir. Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapımı istenen iki adet trafo binasının imar planlarına işlenmesine ait imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. İzmir ili Menemen ilçesi Seyrek Mahallesi 1/1000 uygulama imar planının K17C-20B-4A paftasına isabet eden tapunun 180 ada 2 parseli mevcut imar planında orta yoğunluklu kentsel gelişme kullanımında kalmaktadır. Çevresindeki diğer parsellerle birlikte yapılaşmamış parselin yapı nizamı ayrık 4 katlı (A-4) Taks:0,30 Kaks:1,20 dir. Bahsi geçen taşınmaza yönelik olarak bölgesel ölçekte toplumun çeşitli kesimlerince sosyokültürel ve sosyo-ekonomik talepler doğrultusunda kalifiye bir eğitim ve öğretim merkezinin oluşturulması amaçlı olarak Özel Eğitim Tesisi düzenlenmesi istenmektedir. Komisyonumuzca yapılan incelemede önerilen imar planı değişikliği ile İmar Kanununa uygun olmayan parselde oluşabilecek ve çevresini olumsuz etkileyecek yapılanma engellenmiş olacağından ve yeşil alan sağlanacağından oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. İzmir ili Menemen ilçesi Esatpaşa Mahallesinde 32K-IIIC pafta, 177 ada 8 parseldeki mevcut yapılaşma nizamı, bitişik nizam 4 katlı (B-4) iken, bitişik nizam 5 katlı (B-5) düzenlenmek istenmektedir. Komisyonumuzca yapılan incelemede yapılan imar planı değişikliği Esatpaşa Mahallesinde, 32K-IIIC pafta 177 ada 8 parseli kapsayan imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.

15 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ Özeti İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması işinde kullanılmak ve maliyetin %50 lik kısmı İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere İller Bankasından (yüzyetmişyedibin)-TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankasınca teminat olarak alınacak Belediyemiz çevre temizlik vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, işgal harcı, su, ulaştırma ve kira gelirinden ve İller Bankası ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankasınca talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankasınca Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankasına ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankasına terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankasına rehin vermeye, İller Bankasının mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türkü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Tahir ŞAHİN in yetkili kılınmasının Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. İlçemiz Mithatpaşa Caddesi, Ertuğrul Caddesi ve Diyem Kahya Caddesi arasında kalan Hükümet Meydanı olarak bilinen meydana Cumhuriyet Meydanı isminin verilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04/09/2014 KARAR NO : 2014-276 Kocacami Mahallesi 136 ada 13, 14 ve 15 parsel nolu taşınmazlarda üst hakkı şeklinde daimi irtifak hakkı kurulması

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 18:00 de ve 05 Aralık 2014 Cuma günü saat 18:30

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 08 Ekim 2013 Salı günü saat 20:30 da Belediye Meclis Başkanı Cengiz ERGÜN Başkanlığında Kültür

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/02/2012 KARAR NOSU : 24

KARAR TARIHI : 01/02/2012 KARAR NOSU : 24 TARIHI : 01/02/2012 NOSU : 24 IN KONUSU : ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 6. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 53 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi tatil ayının Ağustos Ayı olmasına KARAR NO 54 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince;

Detaylı

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2012 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 04 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI KARARLAR VE TUTANAKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MECLİS BÜROSU GÖREV TANIMI Başkan tarafından meclise havale edilen önergeler önce kayda alınır. Meclise sunulmak

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 24.Birleşim 1.oturum

Detaylı

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye

Detaylı

MECLİS TARİHİ : 08.01.2013

MECLİS TARİHİ : 08.01.2013 MECLİS TARİHİ : 08.01.2013 DÖNEM NO : 1 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI Belediye Meclisi 08.01.2013 Salı günü saat 16.00'da

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/03/2014 KARAR NO: 2014-91 Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı YILMAZ şehir dışında olduğunu ve toplantıya katılamayacağını belirttiğinden mazeretinin

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2013 1 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Karar No : 2012/1 03/01/2012 Karar Konusu : 3 Adet Daimi Encümen Seçimi

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Karar No : 2012/1 03/01/2012 Karar Konusu : 3 Adet Daimi Encümen Seçimi Karar No : 2012/1 03/01/2012 Karar Konusu : 3 Adet Daimi Encümen Seçimi Gündemin 1.maddesini teşkil eden,3 adet Daimi Encümen seçimi ile ilgili olarak,üyelerden Sema KOÇ,A.Kadir ANAR ve İbrahim YILMAZ'ın

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 11.00 KARAR NO 78-79- 80-81- 82-83 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA TARİFE TİCARET VE EKONOMİ KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA TARİFE TİCARET VE EKONOMİ KOMİSYONU RAPORU TARİFE TİCARET VE EKONOMİ KOMİSYONU RAPORU TEKLİFİN ÖZÜ..: Şişli Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan tesisler ile işletmeye yeni açılacak bazı tesislerin, 2014 yılı aylık

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 04.05.2015 Karar No : 71 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. ÖZTEPE-(Katılmadı) Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-(Katılmadı)

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı