TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ"

Transkript

1 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ Özeti 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükümleri uyarınca Belediyemizin 2011 Mali Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt iş ve işlemlerinin denetimi amacıyla kurulacak Denetim Komisyonunun üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesinin oyçokluğu ile kabulü ve Denetim Komisyonu Üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda; Oskay DÖNMEZ (19), Mehmet ÇELİK (19), Yakup EYRİCE (19) oy alarak Denetim Komisyonuna üye olarak seçilmesi. Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi 3.fıkrası hükmü gereğince mevcut memur kadro cetvelimizde boş bulunan Teknik Hizmetler Sınıfı 1 kadro dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Jeodezi - Fotogrametri Mühendisi, Yine Teknik Hizmetler Sınıfı 1 kadro dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışacak olan Jeoloji Mühendisi, Teknik Hizmetler Sınıfı 1 kadro dereceli Şehir Plancısı kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Şehir Plancısına 2012 yılında ödenecek aylık net ücretin 2195-TL olarak belirlenmesine ve Teknik Hizmetler Sınıfı 5 kadro dereceli Teknisyen kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Yapı Ressamına 2012 Mali Yılında ödenecek aylık net ücretin ise 1362-TL olarak belirlenmesinin oybirliği ile kabulü. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde fiilen çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele 2012 Mali yılı içinde verilecek olan fazla çalışma ücretinin 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde belirlenen en üst limit olan brüt 453- TL olarak belirlenmesinin oybirliği ile kabulü. Avrupa Birliği ne üyelik sürecinde Belediyeler ile AB li taraflar arasındaki ekonomik, sosyal diyaloğun tesis edilmesi ve güçlendirilmesi doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş ve kurulacak olan derneklere 5393 Sayılı Yasanın 18 ve 74 maddeleri gereği Menemen Belediyesinin üye olması ve Menemen Belediye Başkanı Tahir ŞAHİN in Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( o ) bendi hükmü uyarınca oyçokluğu ile kabulü Belediyemizde görev yapmakta olan memur personelin, performans ölçütlerinin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile başarılı personelin ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Menemen Belediyesi Performans Değerlendirme Kriterleri Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Taslağının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (m) bendi hükmü uyarınca oyçokluğu ile kabulü Menemen Belediye Başkanlığında Başkan adına imza atmaya yetkili makamları belirlemek, verilen ilkeleri belli ilkelere bağlamak, yöneticilik sıfatı bulunanlara yetki tanıyarak, üst makamların önemli konularda daha etkin kararlar almasını kolaylaştırmak için kendilerine zaman kazandırmak, hizmetlerde sürat ve verimliliği arttırmak amacıyla hazırlanan Menemen Belediyesi İmza Yetkilileri Yönergesi Taslağının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (m) bendi hükmü uyarınca oyçokluğu ile kabulü Menemen Belediye Başkanlığında Başkan adına imza atmaya yetkili makamları belirlemek, verilen ilkeleri belli ilkelere bağlamak, yöneticilik sıfatı bulunanlara yetki tanıyarak, üst makamların önemli konularda daha etkin kararlar almasını kolaylaştırmak için kendilerine zaman kazandırmak, hizmetlerde sürat ve verimliliği arttırmak amacıyla hazırlanan Menemen Belediyesi İmza Yetkilileri Yönergesi Taslağının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (m) bendi hükmü uyarınca oyçokluğu ile kabulü Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümleri gereğince, Belediyemiz Meclisinin 2012 Yılında tatil yapacağı tarihin Eylül ayı olarak belirlenmesinin oybirliği ile kabulü İzmir ili Menemen ilçesi 1/1000 Uygulama İmar Planının 32K IIId paftası, tapunun Pazarbaşı Mahallesi 335 ada 4 parselde bulunan I grup tescilli yapı olan Mahkeme Camii ile ilgili Rölöve, Restitüsyon ve Resterasyon projelerinin hazırlatılması işinin İzmir

2 Valiliği İl Özel İdaresinde oluşturulan fon hesabı kullanılarak yapılması ve iş programı gereğince gerekli ödeneğin ayrılması, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğe göre gelecek olan katkı paylarının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi hükümlerine uygun olarak Belediyemiz Bütçesinden karşılanabilmesi için gerekli taahhütnamenin verilmesinin oybirliği ile kabulü İzmir ili, Menemen İlçesi 1/1000 Uygulama imar planının 32K IIId paftası, tapunun Pazarbaşı Mahallesi 286 ada 2 parselde bulunan I.grup tescilli yapı olan Gazez Camii ile ilgili Rölöve, Restitüsyon ve Resterasyon projelerinin hazırlatılması işinin İzmir Valiliği İl Özel İdaresinde oluşturulan Fon hesabı kullanılarak yapılması ve iş programı gereğince gerekli ödeneğin ayrılması, tarihli sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğine göre gelecek olan katkı paylarının 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesi hükümlerine uygun olarak Belediyemiz Bütçesinden karşılanabilmesi için gerekli taahhütnamenin verilmesinin oybirliği ile kabulü İzmir ili, Menemen İlçesi 1/1000 Uygulama imar planının 32K IIId paftası, tapunun Pazarbaşı Mahallesi 284 ada 25 parsel Şıh Kamil Dede Türbesi ile 426 ada 1 parselde Sebil I.grup tescilli yapı olup, hazırlanan Restorasyon Projelerine uygun olarak yapımının gerçekleştirilmesi amacıyla Tahmini proje maliyetinin İzmir Valiliği İl Özel İdaresinde oluşturulan Fon hesabı kullanılarak yapılması ve iş programı gereğince gerekli ödeneğin ayrılması, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğine göre gelecek olan katkı paylarının 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesi hükümlerine uygun olarak Belediyemiz Bütçesinden karşılanabilmesi için gerekli taahhütnamenin verilmesinin oybirliği ile kabulü İzmir ili, Menemen ilçesi, Ulukent bölgesinde 1/1000 Ölçekli uygulama imar Planının 28K-IA, 28K-ID, 28J-IIB, 28J-IIC, 29K-IVD paftalarına isabet eden tapunun, 3293 ada 1 parseli, 3292 adanın tüm parselleri, 3291 ada 1 parsel ile 3290 ada 1 parseli E 0.60, Hmax 6.80 yapılanma koşulundadır. Adaların yakın çevresindeki imar adalarını da göz önüne alarak bahse konu mülkiyetlerdeki yapılanmaları rahatlatmak amacı ile yoğunluğu değiştirmeksizin hmax serbest olarak düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliğinin yapılmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu olan önergenin oybirliği ile kabulü 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ile İlçemiz sınırları içerisindeki Orman Köyleri ve mahalle statüsünü alan köyler belirlenmiştir Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa hükümleri uyarınca ilçemiz tüzel kişiliği sona ererek Belediyemize bağlanan yedi adet belde belediyelerine ait sınırlarda zaman zaman sorun yaşanmaktadır. Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetim Dairesi Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğünün yazılarına istinaden komşumuz ilçe sınırları da dikkate alınarak yeniden belirlenen Belediye sınırlarının oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu olan önergenin oybirliği ile kabulü İzmir İli, Menemen İlçesi, Koyundere bölgesinde Küçük ovacık mevkii, tapunun 4316 ada 1 parsel ile 4217 ada 1 parsellerinin bir bölümleri otoyol kamulaştırma sınırlarının içerisinde kalmaktadır. Kamulaştırmanın dışında kalan bölümlerinin inşaata uygun konumda kalmaması sebebiyle imar planında yeni bir düzenleme yapılmak istenmektedir. Yapılan imar plan çalışması sonucunda 4217 ada 1parsel kamulaştırmadan sonra kalan 682 m2 lik parsel alanındaki inşaat alanı yapılan düzenleme sonucu 4216 adada kullanılarak 4217 ada 1 parsel tamamen yeşil alan olarak düzenlenmiştir. Yapılan çalışmada hiçbir şekilde yoğunluk artışı verilmemiştir. Komisyonumuzca incelemiş ve hazırlanan imar değişikliği İmar Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul, Hukuk Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul, Plan Bütçe Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmesine ilişkin İmar, Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonuna Raporuna konu olan önergenin oyçokluğu ile kabulü.

3 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ Özeti Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi 3.fıkrası hükmü gereğince mevcut memur kadro cetvelimizde boş bulunan Teknik Hizmetler Sınıfı 1 kadro dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Jeodezi - Fotogrametri Mühendisi, Yine Teknik Hizmetler Sınıfı 1 kadro dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışacak olan Jeoloji Mühendisi, Teknik Hizmetler Sınıfı 1 kadro dereceli Şehir Plancısı kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Şehir Plancısına 375 sayılı Kanun Hükmünde namede belirlenen esas ve usule uygun olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğünün tarih ve 184 sayılı genelgesi uyarınca tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek aylık ek ödeme ücretinin net 700-TL olarak belirlenmesinin ve Teknik Hizmetler Sınıfı 5 kadro dereceli Teknisyen kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Yapı Ressamına ödenecek aylık ek ödeme ücretinin net 600-TL olarak belirlenmesinin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü

4 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ Özeti 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi hükümlerine uygun olarak 2012 yılında Belediyemize ait Maltepe Düğün Salonundan tahsis edildiği gün için alınacak olan tahsis ücretinin 240-TL olarak belirlenmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. Maddesi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisinin yaptığı toplantıların sesli ve görüntülü cihazlara kayıt edilmesinin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi 3.fıkrası hükmü gereğince mevcut memur kadro cetvelimizde boş bulunan; Teknik Hizmetler Sınıfı 8 kadro dereceli İstatistikçi kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışacak olan Ekonomiste 2012 yılında ödenecek aylık net ücretin 1000-TL ve ek ödeme tutarının da net 600-TL, Genel İdare Hizmetler Sınıfı 7 kadro dereceli Eğitmen kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışacak olan Kalıpçılık Öğretmenine 2012 yılında ödenecek olan aylık net ücretin 850-TL ve ek ödeme tutarının da net 500-TL, Sağlık Hizmetleri Sınıfı 1 kadro dereceli Veteriner Hekim kadrosu karşılık gösterilmek üzere kısmi zamanlı sözleşmeli olarak çalışacak olan Veterinere ödenecek aylık net ücretin ise 842-TL olarak belirlenmesine Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. Mülkiyeti Belediyemize ait kiraya verilecek olan gayrimenkullerin 10 yıl süre ile kiraya verilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( e ) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü. İzmir ili Menemen ilçesi sınırları içersinde Kültür Bakanlığı İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun tarih ve 4049 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı ilan edilen bölgeye ait Belediyemiz tarafından Koruma Amaçlı İmar Plan çalışmaları başlatılmıştır. Hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı tarih ve 6 sayılı Menemen Belediyesi meclis kararı ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi daha sonrada bağlı olduğumuz II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne gönderilmiştir. Yapılan tüm görüşmeler ve incelemelerden sonra İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünden onaylanan plan ile İzmir Caddesinin bir bölümü, İmaret Geçidi ve Adnan Menderes Caddesinin Şehit Kemal Caddesi ile birleştiği bölgeler yaya yolu olarak düzenlenmesi sebebiyle bu bölgelerdeki taşıt yollarının bağlantıları için bir çalışma yapılması gündeme gelmiştir. Hazırlanan imar planı değişikliği sonucu İzmir Caddesi taşıt yolu olarak Şevki Bey Caddesine kadar devam etmektedir. İzmir Caddesi ile Şehit Kemal Caddesi arası yaya yolu olarak düzenlenmektedir. Adanan Menderes Caddesi taşıt yolu olarak İsmail Efendi Sokaktan İzmir Caddesine bağlanmakta Adnan Menderes Caddesi Şehit Kemal Caddesine yaya yolu olarak devam etmektedir. Selahattin Özkurt Caddesinden başlayan taşıt yolu Hacı Baki Sokak ve Adnan Menderes Caddesine bağlanmaktadır. Selahattin Özkurt Caddesi İmaret Geçidine yaya yolu olarak devam etmektedir. Hazırlanan imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. İzmir ili Menemen ilçesi Asarlık Bölgesinde 1/1000 Uygulama İmar Planının K18d17b1c paftası tapunun 541 ada 1 parselinde bulunan Belediye Kapalı Pazaryerinin bir bölümünün Pompa İstasyonu ve bakımı için düzenlenmesi konusunda, tadil edilmesi için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Etüd Proje Dairesi Başkanlığı Su Proje Şube Müdürlüğünün tarih ve 9001 sayılı yazıları ile talep edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda 541 ada 1 parselin içersinde düzenlenmesi istenen Belediye Hizmet Alanına (Pompa İstasyonu) ait imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.

5 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ Özeti Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri rm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Belediyemiz Meclisinin ve 22 sayılı kararı ile ihdas edilen Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 4 kadro dereceli Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun kaldırılarak yerine Genel İdare Hizmetler Sınıfı 1 kadro dereceli Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun alınması amacıyla hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanarak geçerlilik kazandırılması hususunun; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( l ) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. Mülkiyeti Belediyemize ait Koyundere 4105 ada 1 parselde bulunan 1964 m2 alanın ve müştemilatının Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne bağlı olarak Seramik Cam ve Çinicilik Programı eğitimi yapılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin ( d ) bendi hükümlerine uygun olarak 25 yıl süre ile Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokuluna tahsisinin yapılmasına Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin son fıkrasında Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez denilmektedir. Söz konusu madde hükmü uyarınca İller Bankası paylarımızın toplandığı Vakıfbank Menemen Şubesindeki TR lu hesabımızın kamu yararına tahsis edilmesinin oybirliği ile hususunun Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Maltepe Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi 3501 Sokak :35/1 adresinin ilave edilerek tadil edilmesin oybirliği ile reddine ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf Meslek Odaları Komisyonu Raporuna konu olan önergenin reddinin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. Menemen Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev Çalışma Yönetmeliği Taslağı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( m ) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün demirbaşında kayıtlı bulunan Iveco marka, 1993 model, 35 BJH 45 Plaka no lu çöp toplama aracının Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi hükümlerine uygun olarak Tokat-Reşadiye Büşürüm Belde Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesinin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.

6 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ Özeti 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin ( a ) bendi ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 5. ve 20. maddesi hükümleri uyarınca Belediyemiz Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda; Encümen Üyeliklerine Mustafa SEVİNÇ (25) oy, Yakup EYRİCE (25) oy, Emin GÖRER (25) oy alarak seçilmişlerdir 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 5. ve 21. maddesi hükmü gereğince Belediyemiz Meclisince kurulacak ihtisas komisyonlarının; Plan-Bütçe, İmar, Hukuk, Tarım-Çevre, Kadın-Erkek Eşitliği, Eğitim-Kültür-Spor-Ulaşım ve Esnaf Meslek Odaları Komisyonu olarak belirlenmesine ve üye sayılarının da 5 (Beş) olarak belirlenmesine, İhtisas Komisyonu Üyeliklerine; Plan-Bütçe Komisyonu İmar Komisyonu Hukuk Komisyonu 1-Oskay DÖNMEZ 1-Mustafa SEVİNÇ 1-Nuray KIZILTEPE 2-Veli ÇAYLAK 2-Ercan ŞENEL 2-Mehmet ÇELİK 3-Adnan GÖKDEMİR 3-Masum HAMAN 3-Naci ÖZSU 4-Hakkı DURMAZ 4-Pelin YAYALAR 4-Mustafa UZUNALLI 5-Günay SİVRİTEPE 5-Zeki YÜCEL 5-Mehmet AYDIN Tarım-Çevre Komisyonu Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu 1-Recai ÖNAL 1-Adnan GÖKDEMİR 2-Doğan ÇANDARLI 2-Nuray KIZILTEPE 3-Ahmet BAYKAL 3-H. Serpil ERTUĞ 4-Mustafa FURUNCU 4-Hülya ÖZENOĞLU 5-Tanzer SUCU 5-Mehmet AYDIN Eğitim-Kültür-Spor-Ulaşım Komsiyonu Esnaf-Meslek Odaları Komisyonu 1-Yakup EYRİCE 1-Doğan ÇANDARLI 2-Halis AKDOĞAN 2-Ahmet BAYKAL 3-Mehmet ÇELİK 3-Hilmi ALSANCAK 4-Hülya ÖZENOĞLU 4- Mustafa FURUNCU 5-Günay SİVRİTEPE 5-Tanzer SUCU nun 1 (Bir) yıl süre ile Meclis İhtisas Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan Belediyemizin tarihleri arasındaki çalışmalarını içeren karar ekindeki Menemen Belediyesi 2011 Yılı Faaliyet Raporu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) bendi hükümleri gereği Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü. Bosna Hersek Bugojno Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( p ) bendi ve 74. maddesi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. Menemen Belediyesi Meclisinin tarih ve 44 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin tarih ve sayılı meclis kararı ile onaylanan yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programında atlanan bazı mülkiyetler için ek kamulaştırma programının hazırlanması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Belediyemiz yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ekli listede belirtilen taşınmazların ilave edilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. İzmir ili Menemen ilçesi İğnedere, Görece, Süleymanlı, Emiralem, Haykıran, Hasanlar, Yahşelli köylerinin atık sularının Menemen şebekesine aktarılmak için toplayıcı hattın projelendirilmesi işi kapsamında yapımı istenen terfi merkezinin imar planlarına işlenmesi konusunda Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Etüd Proje Dairesi Başkanlığı Kanal Şube Müdürlüğünün yazıları ile talepte bulunulmaktadır. Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; İğnedere, Görece, Süleymanlı, Emiralem, Haykıran, Hasanlar,

7 Yahşelli köylerinin atık sularının Menemen şebekesine aktarılması için Toplayıcı Hattın Projelendirilmesi işi kapsamında yapımı istenen terfi merkezinin imar planlarına ait imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. İzmir ili Menemen ilçesi 1/1000 Uygulama İmar Planının 32K IIc paftasına isabet eden tapunun Kasımpaşa Mahallesi 5314 ada 5 ve 6 parselleri tarih ve 13 sayılı Menemen Belediye Meclisi kararı ile yaklaşık 360m2 lik bölümü B-5 kat konut alanı olarak onaylanmıştır tarih ve 72 sayılı Belediye Meclis ı ile 5314 ada 5 ve 6 parseller birleşiminden sonra oluşacak parsel ile 5314 ada 3 parsel arasında çıkmaz sokak düzenleyip Sosyo-Kültürel tesis olarak onanmış tarih ve 73 sayılı Belediye Meclis ı ile yine aynı parsel Serbest Nizam 8 kat olarak onanmıştır. Söz konusu imar çalışmalarının sonucunda hem bölgede çıkmaz sokak oluşmasına neden olunmuş hem de bölgedeki yapılanmaları daha da yaşanmaz konuma getirecek 8 kat yapılanma kabul edilmiştir ki, 5314 ada 5 ve 6 parsellerin tevhidinden sonra oluşan parsel imar kanununa göre 8 kata uygun parsel özelliklerine sahip değildir. Bu sebeple bölgedeki mevcut konum dikkate alınarak eski 5314 ada 6 parselde mevcut olan Kütüphane binası korunarak kütüphane kullanımında düzenlenmesi 5314 ada 5 parsel ile kuzeyindeki yol boşluğu ile birlikte yeşil alan olarak düzenlenmesi istenmektedir. Komisyonumuzca yapılan incelemede önerilen imar planı değişikliği ile imar kanununa uygun olmayan parselde oluşabilecek ve çevresini olumsuz etkileyecek yapılanma engellenmiş olacağından ve yeşil alan sağlanacağından oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. İzmir ili Menemen ilçesi Koyundere bölgesinde 1/1000 uygulama imar planının 30K IVc- 30K IVd paftası tapunun 4107 ada 4108 adalar ile Çanakkale İzmir karayolu arasında taşıt yolu, Koyundere Belediyesinin tarih ve 4/7 sayılı kararı ile kapatılmıştır. Kapanan yol uygulamalarda sıkıntıya sebep olmakla birlikte ada sahibi tarafından servis yolu eskisi gibi kendi içinde ring atabilecek konumda yeniden düzenlenmek istenmektedir ada 1 parsel ile 4108 ada 1 parsel arasındaki ara yol kaldırılarak, imar adaları birleştirilmesi sağlanmak istenmektedir. Söz konusu ara yol 4108 adanın güneyinden cephe verdiği 15 metrelik taşıt yoluna cep otoparkı olarak bağlanmıştır. Ada ve parsellerde alan büyütme ve yapılanmalarda değişiklik yapılmamıştır. Yapılaşma nizamları olan E=0.60 aynı kalmış çekme mesafeleri karayoluna bakan cephelerden 5 er metre iken 15 metre olarak değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik sırasında yapılaşma yoğunluğu arttırılmamış, aksine sanayi imar adaları toplayıcı yola müsaade edecek şekilde küçültülmüştür. Komisyonumuzca yapılan incelemede yapılan imar planı değişikliği yoğunluk artışına sebep vermemekte, parsel alanını büyütmemektedir. Koyundere 4107 ada 4108 adaları kapsayan imar plan değişikliğinin yapılan incelemeler sonucunda oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Maltepe Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi 3528 Sokak :1 adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin komisyonlarımızca oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar-Hukuk-Esnaf Meslek Odaları Komisyonu Raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Seyrekköy Atatürk Mahallesi Kaynaklar Caddesi :18 adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin komisyonlarımızca oyçokluğu ile kabulüne İmar-Hukuk-Esnaf Meslek Odaları Komisyonu Raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi 3.fıkrası hükmü gereğince mevcut memur kadro cetvelimizde boş bulunan; Teknik Hizmetler Sınıfı 5 kadro dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak

8 çalışacak olan İnşaat Mühendisine 2012 yılında ödenecek aylık net ücretin 2254-TL ve ek ödeme tutarının da net 943-TL olarak belirlenmesinin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. Vedat Önen Otomotiv ve İş Makinaları San. Tic. Ltd. Şirketinin Başkanlığımıza vermiş oldukları tarihli dilekçe ile; Şası su NMC415CDSLH ve Motor su ISF38S olan BMC Marka 2012 model kamyonu Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğüne hibe etmek istemektedirler Sayılı Belediye Kanununun 85. maddesi ile 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi hükümleri gereğince Belediyelerin Taşıt Kanununa tabi olduğu ve Bütçe Kanununda ekli T işaretli cetvelde gösterilen ve 237 sayılı Taşıt Kanununa giren taşıtların hibe edilmesinde Belediye Meclis kararı alınması gerektiği belirtildiğinden, söz konusu aracın Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere hibe olarak alınmasının ve Belediyemiz adına gerekli tescil işlemlerinin yapılmasının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( g ) bendi gereğince Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.

9 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ Özeti İzmir ili Menemen ilçesi Emiralem Bölgesinde tapunun 1004 ada 10 parseline kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında 50J-IIIA pafta sınırları içersinde kalmakta olup, taşınmazın Akaryakıt+LPG satış tesisi alanı olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır. Tesisin faaliyete geçebilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin talepte bulunulmaktadır. Yapılan inceleme sonucunda hazırlanan imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü İzmir ili Menemen ilçesi Mermerli Mahallesi 32K IIID paftada bulunan, tapunun 353 ada 7 parsel İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarih ve 6675 sayılı kararı ile II. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil yapılmıştır. Yapılan tescil nedeniyle 10 mt yaya yolu olan Yahya Efendi Sokağın düzenlenmesi imkansız hale gelmiştir tarih ve 465 sayılı kurul kararı ile bu yoldan cephe alan II. Grup tescilli binayı koruyan imar değişikliği yapılması koşulu getirilmiştir. Alınan karar doğrultusunda hazırlanan imar planı değişikliği kültür varlığı korunacak şekilde yapılan düzenleme sonucunda Yahya Efendi Sokağı 4 mt olmaktadır. Yapılan inceleme sonucunda hazırlanan imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Ulukent 9 Eylül Mahallesi 9. Cadde :34/A-B adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf Meslek Odaları Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Esatpaşa Mahallesi 1200 Sokak :67 adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf Meslek Odaları Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Kasımpaşa Mahallesi Camii Sokak :35 adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin reddinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf Meslek Odaları Komisyonu Raporuna konu olan önergenin oybirliği ile reddi. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Yahşelli Köyü 2. Çamlık Piknik Alanı Çamlar Altı Cafe ve Restoran adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf Meslek Odaları Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( b ) bendi hükümleri gereği Belediyemizin 2011 Mali Yılına ait İdare ve Kesin Hesap Cetvelleri ad okunmak suretiyle yapılan oylama sonucunda oyçokluğuyla kabulü.

10 İzmir ili Menemen ilçesi sınırları içersinde Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş tarih ve 949 sayılı yazıları ile 1200 Sokak ile Kumtepe Mevkii bağ yolu üzerine toplam iki adet direk tipi trafo talebinde bulunmuştur. Ayrıca Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından tarih 1209 sayılı yazıları ile Asarlık bölgesinde tarihli /3417/06 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onanan trafo yerinin iptal edilerek 304 ada 24 parselin içersinde onanması talep edilmiştir. Yapılan talepler incelendiğinde artan nüfus nedeniyle gerekli olan enerji ihtiyacını karşılamak için trafo yerlerinin ihtiyaç olduğu direk tipi trafoların bölgede yapılacak çalışmaları olumsuz etkilememektedir. Asarlık 304 ada 24 parselde önerilen trafo alanı mevcut imar planında yeşil alanda kalmakta olup mülk sahibinin oluru alınmıştır. Yapılan inceleme sonucunda trafo yerlerinin imar planları üzerinde belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. İzmir ili Menemen ilçesi Ulukent sınırları içersinde 436 parsel ile ada 1 parseli 1/1000 Uygulama imar planlarında E 1.2 yapılanma koşulunda, konut alanı kullanımındadır. Mevcut imar planlarında plan zaiyat oranının %47 olması nedeniyle, mal sahipleri hazırlattıkları imar plan değişikliği ile konut alanlarını büyüterek zaiyat oranını %40 seviyesine çekilmek istemektedir. Komisyonumuzca yapılan incelemelerde konut alanının büyümesi yoğunluğun artması ve bu yoğunluğa yetecek sosyal donatı alanlarının düzenlenememesi nedeniyle Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 28. maddesine istinaden imar planı değişikliği talebinin oybirliği ile uygun bulunmamasına ilişkin İmar Komisyonu raporuna konu olan önerge Belediyemiz Meclisince oybirliği ile uygun bulunmamıştır. Aliağa ilçesi sınırlarında kurulacak Termik Santral e Belediye Meclisimiz olarak hayır denilmesi yönünde temenni kararı alınmasının Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.

11 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ Özeti Belediyemiz Memur rm Kadro Cetvelinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanan Menemen Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev Çalışma Yönetmeliği Taslağının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü. Belediyemiz Memur rm Kadro Cetvelinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanan Menemen Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Görev Çalışma Yönetmeliği Taslağının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü Bosna-Hersek Bugojno Belediyesinin daveti üzerine Sanat ve Kültür etkinliklerine katılmak amacıyla Haziran 2012 tarihlerinde Bosna-Hersek e gidecek olan Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin gezi süresince görevli, izinli sayılmaları ve gezi süresince yapılacak olan tüm harcamaların Belediyemiz bütçesinden karşılanmasının oyçokluğu ile kabulü. İstifa nedeniyle boşalan İmar Komisyonu Üyeliği için yapılan oylama sonucunda İmar Komisyonu Üyeliğine Halis AKDOĞAN ın seçilmesinin oybirliği ile kabulü. İlçemiz Seyrek Villakent Mahallesinde bulunan konutlardan (Her bir bağımsız bölüm meskenlerden) alınacak olan Evsel Katı Atık Toplama Ücret Tarifesinin 34,70-TL olarak belirlenmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü.

12 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ Özeti İzmir ili Menemen ilçesi 1/1000 Uygulama İmar Planının 32K IIId paftası, tapunun Pazarbaşı Mahallesinde hazırlanan ve tarih ve 06 sayılı Menemen Belediye Meclisi, tarih ve sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince Menemen Koruma Amaçlı İmar Planı onanmıştır. Onaylanan imar planında kalan ve Kentsel Tasarım ve Sokak Sağlıklaştırma Projeleri yapılması gerekli alanlar tespit edilmiştir. Tespit edilen bölge için gerekli olan projelerin hazırlanması gerekmektedir. Kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projelerinin yapımı konusunda projelerinin hazırlatılması işinin İzmir Valiliği İl Özel İdaresinde oluşturulan fon hesabından kullanılarak yapılması ve iş programı gereğince gerekli ödeneğin ayrılması, tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğine göre gelecek olan katkı paylarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi hükümlerine uygun olarak Belediyemiz bütçesinden karşılanmasının Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Kasımpaşa Mahallesi 5392 ada 2 parselde bulunan fiilen kamu hizmetlerinde kullanılan taşınmaz için kamu yararına tahsis kararı alınması hususunun; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü. Meclisimizin tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesi Komisyonlarımızın tarihli toplantılarında incelendi. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Ahıhıdır Mahallesi Şehit Kemal Caddesi Soğan Pazar Geçidi :15 adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Hukuk Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile reddi. Meclisimizin tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesi Komisyonlarımızın tarihli toplantılarında incelendi. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Camiikebir Mahllesi Bülent Ecevit Bulvarı :39-41 adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Hukuk Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile reddi. Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi 3. fıkrası hükmü gereğince mevcut memur kadro cetvelimizde boş bulunan; Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 7 kadro dereceli Eğitmen kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışacak olan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenine ödenecek aylık net ücretin 1400-TL olarak belirlenmesine Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.

13 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ Özeti İlçemiz İsmet İnönü Mahallesi 1281 Sokak adresinde bulunan parka verilecek olan ismin Şehit Piyade Uzman Çavuş Yılmaz DEMİR Parkı olarak belirlenmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( n ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. İzmir ili Menemen ilçesi sınırlarında kalan 1/1000 uygulama imar planı 32K-IIIa paftasına isabet eden Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından önerilen ve Menemen Belediyesince tarih ve 49 sayılı karar ile kabul edilen 5.35m x 2.55m ebadındaki trafo tarih ve sayılı karar ile Büyükşehir Belediye Meclisince onanmıştır. Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan müracaat ile onaylanan trafo iptal edilerek yerine Menemen ilçe merkezini besleyecek ring hattı oluşturularak, ilave ve yedek beslemelerin yapılması planlandığı bildirilmiştir. Bu yüzden iptal edilen trafonun yerine 13.64m x 7.09m ebadında trafo yeri düzenlenmesi imar planı değişikliği yapılan incelemeler sonucunda oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. Belediyemizin sosyal hizmetlerini daha etkin ve verimli şekilde yerine getirebilmesini sağlamak, Belediyemizden emekli olmuş ve olacak olan personellerin işçi hak ve alacaklarının ödenmesi için gerektiğinde bu alacaklarına karşılık veya sosyal konut olarak da kullanılmak üzere 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 9. ve ilgili diğer hükümlerine istinaden, Belediyemizin Sınırlı Sorumlu Kubilay Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine 50 üyelikle katılımına ve bu üyelikle ilgili hisselerin alınması, devredilmesi ve satılması konularında, Belediye Başkanlığımızın yetkilendirilmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu Raporuna konu olan önergenin oyçokluğu ile kabulü. Belediyemiz Meclisinin tarihli toplantısında alınan kararla üye olduğumuz S.S. Kubilay Arsa ve Konut Yapı Kooperatifindeki Belediyemiz tüzel kişiliğinin üyeliğinden doğmuş ve doğacak olan hisseleri, ortaklık paylarını oluşturan gayrimenkulleri; Belediyemizin sosyal hizmetlerini daha etkin ve verimli şekilde yerine getirilebilmesini sağlamak, Belediyemizden emekli olmuş ve olacak personellerin işçi hak ve alacaklarının ödenmesi için gerektiğinde bu alacaklarına karşılık veya sosyal konut olarak da kullanılacağından kamu yararına tahsis kararı alınmasının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri rm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Belediyemiz Meclisinin tarih ve 68 sayılı kararı ile ihdas edilen Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 4 kadro dereceli Emlak ve İstimlak Müdürü kadrosunun kaldırılarak yerine Genel İdare Hizmetler Sınıfı 1 kadro dereceli Emlak ve İstimlak Müdürü kadrosunun alınması amacıyla hazırlanan III Sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanarak geçerlilik kazandırılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( l ) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.

14 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ Özeti İzmir ili Menemen ilçesi sınırları içersinde 1/1000 uygulama imar planının 31K IIb paftasına isabet eden mülkiyeti Belediyemize ait olan tapunun 195 ada 4 ve 36 parseli Belediye Hizmet Alanı kullanımındadır. Bölgedeki değişen koşullar nedeniyle mülkiyet üzerine yapılacak tesiste ticari fonksiyonları (konutun yanında, büro, çarşı iş hanı, perakende ticaret, yerel ve bölgesel kamu kuruluşları, eğlence yerleri, turistik tesisler, otel, pansiyon, çok katlı otopark vb.) da içinde barındıracak TM 1 lejantının ilavesi şeklinde imar plan değişikliği yapılmak istenmektedir. Komisyonumuzca yapılan incelemede hazırlanan imar planı değişikliği önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü. Belediyemiz 2013 Mali Yılına ait Performans Programı 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin ( a ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun ( b ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü. İzmir ili Menemen ilçesi sınırlarında Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. nin tarih ve 15.2.TED /2494 sayılı yazısı ile Asarlık 541 ada 1 parselde mevcut imar planında Pazaryeri kullanımında bulunan alanda 14,29m x 7,2m ebatlarında DM3 nolu trafo binası ve Koyundere Mahallesi 4169 ada 1 parselde, mevcut imar planında park kullanımında bulunan alanda 7,32m x 4,60m ebatlarında DM3/5 nolu trafo binası yeri düzenlemesi istenmektedir. Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapımı istenen iki adet trafo binasının imar planlarına işlenmesine ait imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. İzmir ili Menemen ilçesi Seyrek Mahallesi 1/1000 uygulama imar planının K17C-20B-4A paftasına isabet eden tapunun 180 ada 2 parseli mevcut imar planında orta yoğunluklu kentsel gelişme kullanımında kalmaktadır. Çevresindeki diğer parsellerle birlikte yapılaşmamış parselin yapı nizamı ayrık 4 katlı (A-4) Taks:0,30 Kaks:1,20 dir. Bahsi geçen taşınmaza yönelik olarak bölgesel ölçekte toplumun çeşitli kesimlerince sosyokültürel ve sosyo-ekonomik talepler doğrultusunda kalifiye bir eğitim ve öğretim merkezinin oluşturulması amaçlı olarak Özel Eğitim Tesisi düzenlenmesi istenmektedir. Komisyonumuzca yapılan incelemede önerilen imar planı değişikliği ile İmar Kanununa uygun olmayan parselde oluşabilecek ve çevresini olumsuz etkileyecek yapılanma engellenmiş olacağından ve yeşil alan sağlanacağından oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. İzmir ili Menemen ilçesi Esatpaşa Mahallesinde 32K-IIIC pafta, 177 ada 8 parseldeki mevcut yapılaşma nizamı, bitişik nizam 4 katlı (B-4) iken, bitişik nizam 5 katlı (B-5) düzenlenmek istenmektedir. Komisyonumuzca yapılan incelemede yapılan imar planı değişikliği Esatpaşa Mahallesinde, 32K-IIIC pafta 177 ada 8 parseli kapsayan imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.

15 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ Özeti İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması işinde kullanılmak ve maliyetin %50 lik kısmı İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere İller Bankasından (yüzyetmişyedibin)-TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankasınca teminat olarak alınacak Belediyemiz çevre temizlik vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, işgal harcı, su, ulaştırma ve kira gelirinden ve İller Bankası ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankasınca talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankasınca Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankasına ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankasına terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankasına rehin vermeye, İller Bankasının mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türkü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Tahir ŞAHİN in yetkili kılınmasının Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü. İlçemiz Mithatpaşa Caddesi, Ertuğrul Caddesi ve Diyem Kahya Caddesi arasında kalan Hükümet Meydanı olarak bilinen meydana Cumhuriyet Meydanı isminin verilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.

02.01.2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

02.01.2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2013 01 02.01.2013 02 02.01.2013 03 02.01.2013 04 02.01.2013 05 02.01.2013 06 Özeti 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükümleri uyarınca

Detaylı

03.01.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

03.01.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 03.01.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 03.01.2014 01 03.01.2014 02 03.01.2014 03 03.01.2014 04 Özeti 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükümleri uyarınca Belediyemizin 2013 Mali Yılı

Detaylı

02.01.2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

02.01.2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2013 01 02.01.2013 02 02.01.2013 03 02.01.2013 04 02.01.2013 05 02.01.2013 06 Özeti 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükümleri uyarınca

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ HACILAR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETİ K A R A R

T.C. KAYSERİ İLİ HACILAR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETİ K A R A R 10-Belediye Meclisimizin 06.02.2017 Pazartesi günü saat 14:00 de Şubat ayı toplantısında gündemin 1 inci Maddesinde yer alan Aslan ÇAVUŞOĞLU ve Mahalle Sakinlerinin 20.01.2017 Tarih ve 138 sayılı mahalle

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 11.00 KARAR NO 78-79- 80-81- 82-83 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 180 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 77 ada 16 parselin yolda kalan kısmı C parselin takasının kabulüne, takas işlemlerinin yapılması

Detaylı

Komisyon üyeliği için teklif edilen Meclis üyesi Belma GÜLER'in Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Komisyon üyeliği için teklif edilen Meclis üyesi Belma GÜLER'in Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Karar Tarihi : 02.06.2014 Karar No : 41850698.301.05-87 Konu : Komisyon Seçimi KARAR : Belediye Meclis üyemiz Hava YOLCU'nun vefatı nedeni ile boşalan Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon üyeliği için; Belediye

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 119 KARAR 119 Gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, Nisan ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının, 2 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 16.00 da

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 06.05.2014 NO 11 İLGİLİ BİRİM MUHASEBE KONUSU 2013 YILI KESİN HESABI Belediye Meclisi 2013 yılı gelir ve gider bütçelerini müzakere etmiş, BÜTÇE GİDERLERİ 01 Personel Giderleri 809.311,38 02 Sosyal

Detaylı

Fikret KESKİN Kenan ARSLAN Mehmet DÜNDAR Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

Fikret KESKİN Kenan ARSLAN Mehmet DÜNDAR Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi I TARİHİ 05.03.2013 NO 10 İLGİLİ BİRİM KONUSU YAZI İŞLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK Belediye meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Meclis 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2013 SENESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2013 SENESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2013 SENESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2013 Senesi MAYIS Ayı

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 24.06.2016 Kararın Nosu : 68 Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin İmar Komisyonu' nun 22.06.2016 tarih ve

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 14.00 KARAR NO 72-73- 74-75- 76-77 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Sayı : 56567348-301.05.01-3145 24/10/2017 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.04.2016 G Ü N D E M 1- Meclisin açılışı 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19., 33. ve 24.maddelerine göre Divan Katibi, Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin, Encümen Üyelerinin, Meclis

Detaylı

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 05.05.2011 Perşembe Saat:18:00 G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1. Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (82/2011)-İzmir İli Karabağlar İlçesi, Poligon Mahallesinde

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 01.03.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(36/16)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2008 tarih ve 01.485 sayılı

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 11.12.2014 362 2 11.12.2014 363 3 11.12.2014 364 4 11.12.2014 365 5 11.12.2014 366

Detaylı

K A R A R A K A T I L A N L A R. K A R A R I N Ö Z Ü 2015 Yılı Meclis Toplantıları, Gün-Saat ve Yeri ile Aylık Tatilinin Belirlenmesi

K A R A R A K A T I L A N L A R. K A R A R I N Ö Z Ü 2015 Yılı Meclis Toplantıları, Gün-Saat ve Yeri ile Aylık Tatilinin Belirlenmesi Karar No : 89 Konusu : Meclis günlerinin tesbiti. Evrak No : 2190 Dönemi : Aralık 2014 Geliş Tarihi : 25/11/2014 Toplantı No : 1 Dairesi : Yazi İşleri Müd. Birleşim No : 1 Birimi : Yazi İşleri Müd. Oturum

Detaylı

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 458 Özü : günlü meclis toplantısına katılamayan Üye İbrahim Güney, Mehmet Tosun, Bahadır Yantaç, Mustafa Küçükoğlu, Can Kasapoğlu, Ercan Merthatun un mazeretli sayılmalarına

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/60-1 DAİRESİ : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 09.01.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğü nün 09.01.2009 tarih

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ

BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ BELEDİYENİN ADI:ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ SNO KARAR TARİHİ KARAR NO 1 07012015 01 KARARIN KONUSU Meclis Üyeleri Merdin CANTAŞ, Selami YILDIZ ve Erol YÜRÜK ün toplantıya

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 06.06.2011 Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Yoklama yapıldı hazirun listesi meclis

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.05.2015 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(58/15)-İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına vekaleten Avukat

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI KARAR TARİHİ : 06/08/2014 KARAR NUMARASI : 2014-7/36 BİRİMİ : Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU: İbrahim Derya TUTKUN un Gayrimenkul Satış Talebinin Görüşülmesi -------- İbrahim Derya TUTKUN un gayrimenkul

Detaylı

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 04.02.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 68 Özü : 04.02.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Recep Tokgöz, Nuran Yılmaz, Murat Şimşek, Can Kasapoğlu, Bahadır Yantaç, Ayhan Ateş, Ercan Merthatun

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 02 Eylül 2016 Cuma günü saat 18.00 da Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında Kültür

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL. Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar No : 41850698.301.05-159 Konu : Sözleşmeli Personel Ücreti Belirlenmesi. KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet sınıfında münhal bulunan birinci (1.) dereceli Ekonomist kadrosunda,

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 50 Belediye Meclisi, Ağustos ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümüne Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi geçmeden önce

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 05.01.2017 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen 04.01.2017 tarih ve 45914605-310.14.02.02-E.108 sayılı

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Ekim 2015 Perşembe günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 87 : KADRO İHDASI (EKONOMİST) Gündeme konu olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 24.08.2016 tarih ve 905 sayılı Ekonomist Kadrosunun İhdası hakkındaki teklif yazısı,

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 04.11.2014 NO 35 KONUSU 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 Yılı Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62. maddesine istinaden Belediye Encümeni tarafından görüşülmüş 26.08.2014 tarih ve 76 Sayılı kararı

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 16.09.2014 130 2 16.09.2014 131 3 16.09.2014 132 4 16.09.2014 133 5 16.09.2014 134

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2017-1000 Birleşim Tarihi : 02/01/2017 Birleşim Saati : 19:30 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN TARİHLİ NİSAN AYININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN TARİHLİ NİSAN AYININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.04.2008 TARİHLİ NİSAN AYININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkan Vekili Sayın Şemsettin DEMİR Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan Karar Tarihi : 01.11.2016 Karar No : 41850698.301.05-188 : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İçişleri Bakanlığı Belediye ve Bağlı

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 22.02.2016 Kararın Nosu : 28 Muğla Büyükşehir Belediyesine devredilen tenis kortu alanı dışında kalan kısımların Büyükşehir Belediyesine devrinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.09.2012 Karar Numarası : 128

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.09.2012 Karar Numarası : 128 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis I.Başkan Vekili ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 09.11.2016 Kararın Nosu : 98 Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen sokak ismi ile ilgili 09.11.2016 tarih ve 12 sayılı İmar

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MAYIS 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MAYIS 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MAYIS 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 13. maddesi gereğince, aşağıdaki gündemi görüşmek

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :30 KARAR 30 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ocak ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 9 Ocak 2015 Cuma günü saat

Detaylı

T.C. ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ Karar No :78 GÜNDEM: İlçemiz Fırtına Mahallesinde 85 ada 5 nolu parselde bulunan arsanın 18. Madde uygulaması ile mağduriyetinin oluşması nedeni ile arsanın istimlâk edilmesi ya da arsaya eşdeğer bir arsa

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 972 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 46 KARAR 46- İlçemiz, Sıra Mahallesi 2150 ada 7 parselde bulunan trafo yerinin değiştirilmesi Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İzmir İl Tesis Müdürlüğünün 04.01.2013 tarih 273 sayılı yazısı

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MART 2009 Ayı toplantısını 04 Mart Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı),Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal ÖZ,

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ Karar No : 119 Özü: İlçemiz, İstiklal Mahallesi, 54 pafta, Karar Trh : 2923 no lu parsel. (PİN:4260,7) Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, seçilmiş Tahsin ÇUHADAR, Yusuf KARACA, Adem KÜMBET, Haluk Uğur

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL-

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

Üye Üye Üye. Tahir ŞAHİN Mustafa SEVİNÇ Yakup EYRİCE Emin GÖRER BELEDİYE BŞK. ÜYE ÜYE ÜYE İmza İmza İmza İmza

Üye Üye Üye. Tahir ŞAHİN Mustafa SEVİNÇ Yakup EYRİCE Emin GÖRER BELEDİYE BŞK. ÜYE ÜYE ÜYE İmza İmza İmza İmza 01 Toplantıda Hazır Bulunan Üyelerin Adları Encümen Toplantı Tarihi Belediye Başkan 04.01.2013 T. ŞAHİN M. SEVİNÇ Y. EYRİCE E. GÖRER Özü: İlçemiz Asarlık Mahallesi tapunun 68 nolu parselinde bulunan arsa

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER Gündem No : 56567348.301.03-1/1 Toplantı Tarihi:14/01/2016 Toplantı

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 01/11/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 11 Birleşim No : 11 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 131 KARAR 131- Meclis Üyesi Ali Muzaffer TUNÇAĞ ve Mehmet DUMAN ın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No: 132 KARAR 132 Yarımada Belediyeler Birliği nin

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 05.11.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyeleri

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 1 - Saat : 10.30 KARAR NO 72-73- 74-75- 76-77- 78-79- 80-81- 82-83- 84-85- 86 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye

Detaylı

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 02 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 03/05/2013 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 03/05/2013 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 07/ 05 / 2013 Salı Saat:18.00 03/05/2013 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI 1-Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (49/2013-)-İzmir 2. İdare Mahkemesi nin 31/01/2013 tarih ve 2013/80 sayılı

Detaylı

1- Muzaffer AYDEMİR 2- Ahmet Faik KARA 3- Hasan YARAR 4- Mukaddes KOYUNCU 5- Mustafa KULU

1- Muzaffer AYDEMİR 2- Ahmet Faik KARA 3- Hasan YARAR 4- Mukaddes KOYUNCU 5- Mustafa KULU Karar Tarihi : 03.01.2014 Karar No : 41850698.301.05-1 Konu : Komisyon Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2013 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı