Ortam sıcaklı ının -33 C'ye kadar dü tü ü yerlerde Ultra-Cool So utma Sıvısı kullanılmalıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ortam sıcaklı ının -33 C'ye kadar dü tü ü yerlerde Ultra-Cool So utma Sıvısı kullanılmalıdır."

Transkript

1 Güç Kayna ının bulundu u yerdeki ortam sıcaklı ı kullanılacak so utma sıvısını belirler. Sistemle birlikte verilen Extra-Cool So utma Sıvısı -12 C'ye kadar olan ortam sıcaklıklarında kullanılabilir. Ortam sıcaklı ının -33 C'ye kadar dü tü ü yerlerde Ultra-Cool So utma Sıvısı kullanılmalıdır. D KKAT Yalnızca Thermal Arc Torç So utma Sıvısı kullanın. Ba ka bir so utma sıvısının kullanılması torç hasarına, ısıl korumanın yetersiz olmasına ve/veya pilot ark giri imine sebep olabilir. 1. So utma sıvısı iyon giderici (deionizer) torbasını bulun ve plastik nakliye paketinden çıkarın. 2. Güç Kayna ının arkasındaki depodan so utma sıvısı dolum kapa ını çıkarın. 3. Depo dolana kadar, cihazla birlikte verilen Thermal Arc Torç So utma Sıvısını dikkatli bir ekilde yeterli miktarda doldurun. 4. Deponun kapa ını yerine takın. 5. Komple sistem kurulduktan sonra, so utma sıvısının sistemin her yayına pompalanması için a a ıdaki i lemi uygulayın (NOT'a bakınız). NOT Sistemle birlikte sipari edilen torç uçlarının uzunlu una ba lı olarak, sistem ilk kez açıldıktan sonra daha fazla so utma sıvısı ilave etmek gerekli olabilir. a. ON/OFF anahtarını ON konumuna getirin. b. Yakla ık 10 saniye sonra sistem kapanacaktır (NOT'a bakınız). NOT Sistem ilk kez açıldıktan sonra pompayı 10 saniyeden daha uzun bir süre çalı tırmayın. c. ON/OFF anahtarını OFF konumuna getirin. d. 10 saniye sonra, ON/OFF anahtarını tekrar ON konumuna getirin. e. Sistem artık kapanmaz hale gelene kadar yukarıdaki 'b' den 'd' ye kadar olan i lemleri tekrarlayın. Torç uçlarının uzunlu una ba lı olarak bu i lemlerin üç ila be kez yapılması gerekebilir. f. Sistem kesintisiz çalı maya ba ladıktan sonra, sistemi kullanmaya ba lamadan önce, pompanın so utma sıvısı hatlarındaki havayı gere i gibi tahliye etmesi için pompayı on dakika çalı tırın. 6. Dolum kapa ını çıkarın, depoyu tekrar doldurun, iyon giderici torbayı so utma sıvısı deposundaki sepetin içine koyun ve dolum kapa ını kapatın.

2 BÖLÜM 4: KULLANIM 4.01 Giri Bu bölümde CE Güç Kayna ını çalı tırma kumandaları ve i lemleri anlatılmaktadır. Ön ve Arka Panel elemanlarının tanıtılmasından sonra, kullanım i lemleri anlatılmaktadır Çalı tırma Kumandaları Bu alt bölümde Güç Kayna ını çalı tırma kumandaları ve göstergeleri i levsel olarak açıklanmaktadır. A. Ön Panel ve Eri im Paneli 1. Kumanda Paneli Bütün operatör kumandaları -gaz basınç ayarı hariç- bu panelde bulunur. Bu kumandalar unlardır: Güç ON/OFF (Açma/Kapama), RUN/SET (Çalı tır/ayarla) ve STANDARD/LATCH (Standart/Sürgü) anahtarları CURRENT (Akım) kumandası AC Gücü, TEMP (Sıcaklık), GAS/Coolant (GAZ/So utma Sıvısı) ve DC göstergeleri. ekil 4-1 Ön Panel ve Eri im Paneli

3 2. Eri im Paneli Torç ba lantılarının bulundu u bölmeye eri imi sa layan bir paneldir. 3. Torç Uçları Giri i Torç uçlarının dahili bölme ba lantıları içinden beslenmesi için ön panelde bulunan Kauçuk Boru ve delik. 4. Kablosu ve Kıskısı Kıskılı i kablosu (fabrikada kurulmu tur). 5. Kaldırma Halkası B. Kumanda Paneli Güç Kayna ının kablo ve kancayla kaldırılması için kullanılır. 1. Akım Kumandası stenen çıkı akımının 30 ile 120 amper arasında ayarlanması için kullanılır. Sürükleyerek kesme i lemlerinde, kumandayı ampere ayarlayın. Cihazda, sürükleyerek kesme sırasında akımı 35 amperle sınırlayan bir otomatik sınırlama devresi vardır. 2. ON/OFF Güç Anahtarı Anahtar ON konumunda oldu unda, bütün sistem kumanda devrelerine AC akımı gider. Anahtar OFF konumuna getirildi inde, kumanda devrelerine giden güç kesilir. ekil 4-2 Kumanda Paneli

4 3. RUN/SET (Çalı tır/ayarla) Anahtarı Torcu çalı tırmak için anahtar RUN konumuna getirilir. Gaz basıncını ayarlamak ve hatları temizlemek için anahtar SET konumuna getirilir. 4. AC Güç Göstergesi ON/OFF güç anahtarı ON konumuna getirildikten sonra, ye il gösterge lambası yakla ık sekiz saniye ON ve OFF konumunda yanar ve sonra ON konumunda yanmaya devam eder. Bu gösterge, cihazda güç oldu unu gösterir. 5. TEMP (Sıcaklık) Göstergesi Normalde OFF (Kapalı) konumundadır. Dahili sıcaklık algılayıcıları normal sınırların üzerinde bir sıcaklık algıladıklarında ye il gösterge lambası ON konumunda yanar. Çalı maya devam etmeden önce cihazın so umasını bekleyin. 6. GAS/Coolant Flow OK (GAZ/So utma Sıvısı Akı ı TAMAM) Göstergesi Bu gösterge hem gaz basıncı göstergesi, hem de so utma sıvısı akı göstergesidir. Ye il gösterge lambasının yanması, giri gazı basıncının 40 psi'ye (2.8 bar) veya daha yüksek bir basınca ayarlandı ını ve 0.5 gpm'den daha yüksek yeterli so utma sıvısı akı ı oldu unu gösterir. Basınç 40 psi'nin (2.8 bar) altına dü tü ünde veya hasarlı bir hortum veya tıkalı bir filtre vs. nedeniyle yeterli so utma sıvısı akı ı (0.5 gpm'nin altında) olmadı ında gösterge lambası söner. 7. DC Göstergesi Torç anahtarına basıldı ında ye il gösterge lambası yanar. 8. STANDARD/LATCH (STANDART/SÜRGÜ) Anantarı Anahtarın STANDARD konumuna getirilebilmesi için, torç anahtarının ana kesim arkının sürdürülmesi için basılı tutulması gerekir. Anahtar LATCH (Sürgü) konumuna getirildi inde, ana kesim arkı torç anahtarı serbest bırakıldıktan sonra da devam edecektir.

5 C. Torç Bölmesi Paneli Torç Bölmesi Paneli, Eri im Panelinin altındadır. 1. Plazma (+) Gazı Ucu Ba lantısı Torç plazma ucunun cihaza ba lanması için sol vida di li rakor. 2. kincil Gaz Ucu Ba lantısı Torç ikincil ucunun cihaza ba lanması için rakor. 3. So utma Sıvısı Besleme (-) Ucu Ba lantısı Torç so utma sıvısı besleme ucunun cihaza ba lanması için rakor. 4. So utma Sıvısı Dönü Ucu Ba lantısı Torç so utma sıvısı dönü ucunun cihaza ba lanması için sol vida di li rakor. 5. Torç Ucu Blendaj Cıvatası (NOT'a bakınız) Torç ucu blendajının halkalı ba lantı parçasının tespit edilmesi için kullanılan cıvata. 6. Kumanda Kablosu Rakoru NOT Yalnızca Blendajlı Torç Uçlarıyla kullanılır. Torç Kumanda Kablosunun cihaza ba lanması için kullanılan rakor. El Torcu uygulamalarında, Torç Anahtarını cihaza ba lar. Makine Torcu uygulamalarında, Uzaktan El Pandantifi Kumanda Kablosunu (blendajsız Torç Uçları) veya CNC Kumanda Kablosunu (blendajlı Torç Uçları) ba lar. ekil 4-3 Torç Bölme Paneli

6 D. Arka Panel 1. Birincil Güç EMI Giri Filtresi, Kablosu ve Zorlanım Giderici Fabrikada kurulan EMI Giri Filtresi Ünitesi, güç kayna ının arka paneline monte edilir. Blendajlı birincil giri AC güç kablosunun EMI Giri Filtresi Ünitesine tespit edilmesi için bir zorlanım giderici verilmi tir. Giri kablosu zorlanım gidericiden geçirilir ve bir giri filtresinin giri terminallerine ba lanır. Blendajlı giri gücü kablosunun Güç Kayna ının dı ında iki toprak ba lantısı olmalıdır: * Kablo için güç topra ı * Blendajlı kablo kapa ı topra ı 2. Plazma Gazı Basınç Dedantörü/Filtre Grubu Güç Kayna ına giden plazma giri gazı basıncını ayarlamak için basınç dedantörü. Basınç Dedantöründe entegre bir hava hattı filtresi bulunur. ekil 4-4 Arka Panel 3. kincil Gaz Basıncı Dedantörü/Filtre Grubu Güç Kayna ına giden ikincil giri gazı basıncının ayarlanması için Basınç Dedantörü. Basınç Dedantöründe entegre bir hava hattı filtresi bulunur.

7 4. So utma Sıvısı Deposu So utma sıvısı deposu, çalı ma sırasında torcun ve torç parçalarının so utulması için sisteme so utma sıvısı gönderir. Deponun maksimum kapasitesi iki galondur. Deponun içinde, filtre deli inde, bir sepet ve iyon giderici torba bulunur. Bu torba, depoya dönen so utma sıvısındaki yüklü parçacıkları giderir ve so utma sıvısının iletken hale gelmesini önler. So utma sıvısı iletken hale gelirse, de i tirilmelidir (NOT'a bakınız). NOT So utma sıvısının kontrol ve de i tirme i lemleri için, 5.02 no'lu Genel Bakım bölümündeki 'E' ve 'F' alt bölümlerine bakınız. 5. Gaz Giri i Plazma gazı ve ikincil gaz için giri ba lantıları. Kullanılabilen gazlar unlardır: Plazma Gazları: Hava, Nitrojen, Argon Hidrojen kincil Gazlar: Hava, Nitrojen, Karbondioksit UYARI Bu cihaz oksijenle (O 2 ) kullanılmaz. 6. ki Kademeli Hava Hattı Filtresi ki Kademeli Hava Hattı Filtre Grubu, basınçlı hava kullanıldı ında hava akımındaki nemi ve yabancı maddeleri bertaraf eder. Filtre, en az 5 mikrona kadar filtreleme yapabilmektedir Çalı tırma Sırası Bu kesme sisteminin tipik çalı tırma sırası a a ıda verilmi tir. Blok ema için Ek 2'ye bakınız. 1. Ana güç kayna ını açın. a. Güç Kayna ına AC akımı gider. 2. RUN/SET anahtarını RUN konumuna getirin. 3. STANDARD/LATCH anahtarını STANDARD konumuna getirin.

8 4. Güç Kayna ının ön panelindeki ON/OFF güç anahtarını ON konumuna getirin. a. Fan çalı maya ba lar. b. So utma Sıvısı Pompası çalı maya ba lar. c. AC Güç göstergesi birkaç saniye ON ve OFF konumunda yanıp söner ve sonra ON konumunda yanık kalır. d. Gaz ön temizleme fonksiyonu çalı maya ba lar. 5. RUN/SET anahtarını SET konumuna getirin. a. Gaz Solenoidi açılır ve gaz, ayarlanan basınçta akar. b. GAZ göstergesi yanar. NOT Gaz basıncı Dedantör/Filtre Grubunda 40 psi'nin (2.8 bar) altında ayarlandıysa veya so utma sıvısı akı ı yeterli de ilse, GAZ göstergesi yanmaz. 6. RUN/SET anahtarını RUN konumuna getirin. a. Gaz akı ı durur. b. GAZ göstergesi söner. 7. STANDARD/LATCH anahtarını a a ıdaki ekilde STANDARD veya LATCH konumuna getirin: Genel kesme i lemi için STANDARD modunu seçin; bu mod, torç anahtarının ana ark transferi boyunca basılı tutulmasını gerektiren normal bir torç i lemidir. Özel uygulamalar için LATCH modunu kullanın; bu modda, ana ark transferi gerçekle tikten sonra torcun anahtarı serbest bırakılabilir. Ana ark i parçasından ayrılana kadar torç çalı maya devam eder. 8. Gözlerinizi koruyarak torç anahtarına basın. a. Gaz ön akı ı ba lar. b. GAS göstergesi yanar. 9. Gaz ön akı ından (yakla ık 2 saniye) sonra a. Güç Kayna ı çalı ır. b. DC göstergesi yanar. 10. Pilot ark ate lenir.

9 11. Torcu, i parçasının transfer mesafesi dahilinde hareket ettirin. a. Ana ark transferi. b. Pilot ark söner. 12. Torç kesmeye hazırdır. Kesme i lemini tamamlayın. NOT E er torç, torç anahtarı basılı konumda iken i parçasından kaldırılırsa, ana ark durur ve pilot ark otomatik olarak ate lenir. 13. Torç anahtarını serbest bırakın. a. Ana ark durur. NOT Son akı sırasında torcun dü mesine basılırsa, pilot ark hemen ate lenir. E er torç i parçasının transfer mesafesinin 9.5 mm dahilindeyse, ana ark transfer olur. E er STANDARD/LATCH anahtarı LATCH konumundaysa, ana ark i parçasından ayrılana kadar torç çalı maya devam eder. 14. Gaz 20 saniye akar (son akı ). a. Gaz solenoidi kapanır. b. Gaz akı ı durur. c. GAS göstergesi söner. 15. Cihazın ön panelindeki ON/OFF güç anahtarını OFF konumuna getirin. a. AC Power göstergesi söner. b. Fan kapanır. 16. Ana güç anahtarını kapatın. a. Sistemi besleyen ana AC gücü kesilir.

10 4.04 Kullanım Hazırlıkları Sistemin çalı tırılaca ı her seferinde a a ıdaki kurulum i lemini uygulayın: UYARI Güç kayna ını, torcu veya torç uçlarını sökmeden önce birincil gücü kayna ından kesin. A. So utma Sıvısı Seviyesinin Kontrolü Cihazın arkasında bulunan so utma sıvısı deposundaki so utma sıvısının seviyesini kontrol edin. E er so utma sıvısı seviyesi deponun üst seviyesinden 50 mm a a ıya inmi se, so utma sıvısı ilave edin. NOT So utma sıvısı deposundaki etiket, so utma sıvısı ilavesi gerektiren seviyeyi gösterir. B. yon Giderici Torbanın Kontrolü Depodaki sepetteki iyon giderici torbanın durumunu kontrol edin. E er torba ye ilimsi kahverengiye (saman rengi) dönmü se, torbayı de i tirin. C. Torç Parçalarının Seçilmesi Torç parçalarının do ru monte edildiklerini kontrol edin. Belli bir uygulamanın gerektirdi i do ru torç parçalarını kullanın (Torç Kullanım Talimatları Elkitabına bakınız). D. Birincil Giri Gücü Kayna ı Güç kayna ının do ru giri voltajında oldu unu kontrol edin. Giri gücü kayna ının, 2.03 no'lu Ürün Tanımları/Tasarım Özellikleri bölümde belirtilen cihazın güç gereksinimlerini kar ıladı ından emin olmanız gerekir. Sisteme güç gitmesini sa lamak için giri gücü kablosunu ba layın (veya ana güç ayırma anahtarını kapatın). E. Plazma Gazı Kayna ının Seçilmesi stenen plazma gazını seçin. Gaz kaynaklarının gereksinimleri kar ıladı ından emin olmanız gerekir (Torç Kullanım Talimatları Elkitabına bakınız). Ba lantıları kontrol edin ve plazma gazı kayna ını açın. F. kincil Gaz Kayna ının Seçilmesi stenen ikincil gazı seçin. Gaz kaynaklarının gereksinimleri kar ıladı ından emin olmanız gerekir (Torç Kullanım Talimatları Elkitabına bakınız). Ba lantıları kontrol edin ve ikincil gaz kayna ını açın.

11 G. Kablosu Ba lantısı parçasına sa lam ve temiz bir i kablosu ba lantısı yapıldı ını kontrol edin. Ba lantı yüzeyinde pas ve boya bulunmamalıdır. ekil 4-5 Kablosunun Parçasına Ba lanması H. Torç Ba lantısı Torcun do ru bir ekilde ba landı ını kontrol edin. I. Plazma Gazı Temizli i (Ön Akı ) ON/OFF anahtarını ON konumuna getirin. Ön akı ı ba latmak için, RUN/SET anahtarını en az 20 saniye SET konumuna getirin. Gaz temizli i sırasında, sistem kapalıyken torçta ve uçlarda biriken nem atılır. Gaz temizli i sırasında torç çalı tırılamaz. J. Akım Çıkı Seviyesinin Seçilmesi Kullanım için istenen akım çıkı seviyesini seçin. * Açıktan (standoff) kesme ve oluk açma için amper * Sürükleyerek (drag) kesme için amper. K. Çalı ma Basıncının Ayarlanması RUN/SET anahtarını SET konumuna getirin. Plazma ve ikincil basınçları ayarlayın. Gaz basıncını plazma için 65 psi'ye (4.5 bar) ve ikincil için 60 psi'ye (4.1 bar) ayarlayın. RUN/SET anahtarını RUN konumuna geri getirin. L. STANDARD/LATCH Anahtarının Seçilmesi STANDARD/LATCH anahtarını a a ıdaki ekilde STANDARD veya LATCH konumuna getirin:

12 Genel kesme i lemi için STANDARD modu kullanın; bu modda, torç anahtarı ana ark transferi boyunca basılı tutulmalıdır. Özel uygulamalarda LATCH modunu kullanın; bu modda, ana ark transferi gerçekle tikten sonra torcun dü mesi serbest bırakılabilir. Ana ark i parçasından ayrılana kadar torç çalı maya devam eder. M. Kullanıma Hazır Sistem u anda kullanıma hazırdır. NOT Çalı tırma Sırasının ayrıntılı blok eması için Ek 2'ye bakınız Kesim Kalitesi Kesim kalitesi ihtiyaçları uygulamaya ba lı olarak de i ir. Örne in, kesim i leminden sonra i parçasının yüzeyinde kaynak yapılacaksa, nitrid olu umu ve ev açısı önde gelen faktörlerdir. kinci bir temizlik i lemine gerek kalmaması için kesim kalitesinin bitmi bir yüzey sa laması istendi inde, cürufsuz kesim önemlidir. A a ıdaki kesim kalitesi özellikleri ekil 4-6'da gösterilmi tir: Kesim Yüzeyi ev Açısı Kesim yüzeyinin durumu (pürüzsüz veya pürüzlü). Kesim açısının yüzeyi ile levhanın yüzeyine dik bir düzlem arasındaki açıdır. Tam dik açılı bir kesim 0 'lik bir ev açısı verir. Üst Kenar Yuvarlaklı ı Plazma arkının i parçasına ilk temasından kaynaklanan a ınmaya ba lı olarak üst kenarın yuvarlakla masıdır. Cüruf Olu ması ve Üst Serpinti Cüruf, kesim bölgesinden üflemeyle uzakla tırılamayan ve daha sonra levha üzerinde katıla an erimi malzemedir. Üst serpinti, i parçasının üst yüzeyinde biriken cüruftur. Fazla cüruf, kesim i leminden sonra ikinci bir temizlik i lemi gerektirebilir. Yarık Geni li i Kesim sırasında çıkarılan malzemenin geni li idir.

13 Nitrid Olu umu Plazma gazında nitrojen bulundu unda kesim yüzeyinde kalan nitrid birikintileridir. Nitrid olu umları, e er malzeme kesme i leminden sonra kaynaklanacaksa, bazı güçlüklere yol açarlar. Kerf Width = Yarık Geni li i Top Spatter = Üst Serpinti Cut Surface Bevel Angle = Kesim Yüzeyi ev Açısı Top Edge Rounding = Üst Kenar Yuvarlaklı ı Dross Build-Up = Cüruf Olu umu Cut Surface Drag Lines = Kesim Yüzeyi Sürükleme Çizgileri ekil 4-6 Kesim Kalitesi Özellikleri Kesim kalitesi farklı malzeme tiplerine ve kalınlıklarına göre de i ir. A a ıdaki tabloda, bu cihazla, kalınlı ı mikyas ile 38.1 mm arasında olan malzemelerde elde edilebilecek kesim kalitesi gösterilmektedir: Kesim Özelliklerinin Açıklaması Mükemmel - Minimum ev (0-4 ), minimum yarık (2 x uç deli inin çapı), az veya hiç cüruf, pürüzsüz kesim yüzeyi. yi - Hafif evli (0-10 ), biraz geni yarık (2-1/2 x uç deli inin çapı), bir miktar cüruf (kolayca temizlenebilen), orta pürüzlü kesim yüzeyi, üst kenarda hafif yuvarlaklık. Orta - Fazla ev (10 üzeri), geni yarık (2-1/2 x uç deli inin çapı üzeri), orta ile kalın arası cüruf, yuvarlak kesim yüzeyi, üst kenar yuvarlaklı ı.

14 Çe itli Malzemelerdeki Kesim Kalitesi Malzeme Tipleri Gaz Tipi Malzeme Kalınlı ı Karbon Çeli i Paslanmaz Alüminyum Hava Plazma ve Mikyas (0.5 mm) Mükemmel yi-mükemmel yi-mükemmel Hava kincil Mikyas (0.5 mm) ila 25.4 mm Mükemmel yi yi Nitrojen Plazma ve Hava veya CO mm ila 38.1 mm Mükemmel yi yi Mikyas (0.5 mm) Kullanılmaz yi-mükemmel yi-mükemmel Mikyas (0.5 mm) ila 12.7 mm Kullanılmaz yi-mükemmel yi-mükemmel kincil 12.7 mm ila 38.1 mm Kullanılmaz yi-mükemmel yi-mükemmel 0.5 mm ila 6.4 mm Kullanılmaz Kullanılmaz Kullanılmaz 6.4 mm ila 31.8 mm Kullanılmaz yi Mükemmel 12.7 mm ila 38.1 mm Kullanılmaz yi Mükemmel Ar/H 2 Plazma ve N 2 veya CO 2 kincil NOTLAR Kesim kalitesi cihazın kurulumuna ve torç ayrıklı ı (standoff), i parçasıyla hizalama, kesme hızı, gaz basıncı gibi parametrelere ve operatörün becerisine çok ba lıdır Sistemin Çalı tırılması NOT Bu elkitabının ba tarafındaki emniyet önlemlerine sık sık göz atınız. Bu bölümde, güç kayna ına özgü çalı tırma bilgileri yer almaktadır. Torçlara ili kin ayrıntılı çalı tırma bilgilerini ilgili Torç Kullanım Talimatları Elkitabında bulabilirsiniz. UYARILAR Güç kayna ını, torç parçalarını veya torç ve torç uçları gruplarını monte etmeden veya sökmeden ya da so utma sıvısı ilave etmeden önce birincil gücü kayna ından ayırın. Kesme i lemleri tamamlandı ında sadece cihazın ON/OFF anahtarını OFF konumuna getirmek yeterli de ildir. Son kesim yapıldıktan be dakika sonra mutlaka güç kayna ını ayırma anahtarını açın. A. Çalı tırma Önerileri Bütün kesme ve oluk açma i lemlerinde a a ıdaki önerilere uyulmalıdır: 1. lem bittikten sonra ON/OFF anahtarını OFF konumuna getirmeden önce be dakika bekleyin. Bu, so utma fanının çalı ma ısısını güç kayna ından uzakla tırmasını sa layacaktır. 2. Parça ömrünün azami olmasını sa lamak için, pilot arkı gere inden fazla çalı tırmayın. 3. Torç uçlarını elleçlerken dikkatli olun ve uçları hasara kar ı koruyun. 4. CO 2 'nin kullanıldı ı kesintisiz kesme uygulamalarında, çalı ma basınçlarında yeterli akı ı muhafaza etmek için dört ila altı tüpü birlikte manifoldlamak ço unlukla gerekli olur.

15 B. Sınırlama Özelli i Torcun ucu i parçasına veya erimi cürufa temas ederse, çıkı akımı, ucun hasar görme ihtimalini en aza indirmek için, hemen 35 ampere dü er ste e Ba lı Güç Kayna ı Ayarları Sistemi özel uygulama ihtiyaçlarına veya benzersiz kullanıcı tercihlerine göre özelle tirmek için a a ıdaki fonksiyonlar kullanılabilir. Bu fonksiyonlar, güç kayna ındaki Lojik Kontrol PC tablosunda bulunan DIP anahtarlarıyla kontrol edilir. Sol taraftaki paneli çıkarın ve cihazın üst ortasının yakınındaki Lojik Kontrol PC Tablosunu bulun. Fonksiyonu gerekti i ekilde set edin. A. Yüksek/Dü ük Hızlı Otomatik Yeniden Ba lama (Auto-Restart) Fonksiyonu (SW5) Plazma Güç Kayna ı her zaman Auto-Restart (Otomatik Yeniden Ba lama) modundadır. Bunun anlamı, kesimin sonunda START sinyali hâlâ açıksa, pilot otomatik olarak yeniden çalı ır. Nispeten yava hızlarda delikler veya genle mi metal üzerinde kesim yaparken pilotun hemen yeniden çalı ması, arkın yeni kesilmi olan parçaya geri aktarılmasına sebep olabilir. Bunun meydana gelmesinin sebebi, torcun kesilen parçadan uzakla tırılmasına fırsat olmamasıdır ve sonuçta gereksiz pilot ate lemelerine ve parça a ınmalarına yol açabilir. SW5 Yüksek/Dü ük Hızlı Otomatik Yeniden Ba lama (Auto-Restart) anahtarında a a ıdaki iki ayar bulunur: Dü ük Hız - Ark geri aktarımlarını önlemek için pilotun yeniden ate lenmesini bir saniyenin onda biri kadar bir süre geciktirir. Yüksek Hız - Bir sonraki kenarda ate lenmesi gecikebilece inden, geciktirme gerekli de ildir.

16 Lojik PC Tablosu ekil 4-7 Yüksek/Dü ük Hızlı Auto-Restart Anahtarı SW5'in Yeri A a ıdaki tabloda gösterilen fonksiyonlardan istedi iniz birini seçin: Yüksek/Dü ük Hızlı Auto-Restart Fonksiyonu Hız SW5-1 SW5-2 Yüksek 0 (OFF) 0 (OFF) Dü ük* 1 (ON) * Fabrika Ayarı 1 (ON) NOT ON konumu, PC Tablosundaki anahtarın yanındaki okun yönüdür. B. Gaz Ön Akı Geciktirmesi (SW3) Ön gaz gecikmesi, gazların torç çalı ır durumdayken torca akmasına imkan verir. Ön akı ın hemen ardından pilot ark ate lenir. Gaz Ön Akı Gecikmesi, sistemde kullanılan toplam torç ucu uzunlu una ba lı olarak ayarlanır. Bütün güç kaynakları fabrikada 2 saniyeye ayarlanmı tır ve sistemdeki toplam torç ucu uzunlu u 18.3 m'nin üzerindeyse, gereken ekilde 3.4 saniyeye veya 4 saniyeye ayarlanmalıdır.

17 Lojik PC Tablosu ekil 4-8 Gaz Ön Akı ını Geciktirme Anahtarı SW3'ün Yeri A a ıdaki tabloda gösterildi i gibi toplam torç ucu uzunlu u için uygun gaz ön akı ı süresini seçin: Ön Akı (Saniye) Gaz Ön Akı ını Geciktirme Fonksiyonu Toplam Torç Ucu SW3-1 Uzunlu u SW3-2 2 * m. 1 (AÇIK) 1 (AÇIK) m. 1 (AÇIK) 0 (KAPALI) M 0 (KAPALI) 0 (KAPALI) * Fabrika Ayarı

18 BÖLÜM 5: SERV S 5.01 Giri Bu bölüm, personel tarafından yapılabilecek bakım i lemleri, temel arıza bulma-giderme i lemleri ve servis anlatılmaktadır. Gerekli e itimi almı ki iler dı ında hiç kimse cihazda ba ka ayarlamalar veya onarımlar yapmamalıdır Genel Bakım A. Rutin Bakım NOT Su so utmalı plazma kesme sistemleri için önerilen bakım programı için Ek 4'e bakınız. Güç Kayna ının rutin bakımı, ara sıra yapılan kapsamlı bir temizli i ve incelemeyi içermelidir. Bunun sıklı ı cihazın kullanımına ve çalı ma ortamına ba lıdır. UYARI Güç kayna ını, torç parçalarını veya torç ve torç uçları gruplarını sökmeden veya monte etmeden önce birincil gücü kayna ından ayırın. B. Güç Kayna ının Temizlenmesi Cihazı temizlemek için, kasayı açın ve birikmi pislik ve tozları bir elektrik süpürgesiyle temizleyin. Cihaz aynı zamanda silinerek temizlenmelidir. Gerekirse, elektrikli cihazlarda kullanım için önerilen solventler kullanılabilir. UYARI Temizlik sırasında basınçlı havayı güç kayna ının içine do ru üflemeyin: daima cihazın dı ına do ru üfleyin. Cihazın içine do ru üfledi iniz takdirde, metal parçacıklar hassas elektrikli elemanları etkiler ve cihazı bozabilir. Cihaz açıkken, cihazın kablo ba lantılarını kontrol edin. Yıpranmı teller veya gev ek ba lantılar olup olmadı ını kontrol edin. C. So utma Sıvısı Filtre Ünitesinin Temizlenmesi So utma Sıvısı Filtresinin Ekranı periyodik olarak temizlenmelidir. So utma Sıvısı Filtre Ünitesine ula mak için, cihazın ön tarafından bakıldı ında sa taraftaki paneli çıkarın. Filtre yuvasını So utma Sıvısı Filtre Ünitesinden sökerek Filtre Ekranını çıkarın. Filtre ekranını sıcak sabunlu suyla durulayarak temizleyin. Temiz sıcak suyla durulayarak sabun kalıntılarını temizleyin. Sabunun tamamen temizlendi inden ve So utma Sıvısı Filtre Ünitesindeki yerine takmadan önce ekranın tamamen kurumu oldu undan emin olmanız gerekir.

19 ekil 5-1 So utma Sıvısı Filtre Ünitesi D. Hat çi So utma Sıvısı Filtre Ünitesinin Temizlenmesi Hat çi So utma Sıvısı Filtre Ekranı periyodik olarak temizlenmelidir. Hat çi So utma Sıvısı Filtre Ünitesine ula mak için, cihazın ön tarafından bakıldı ında sa taraftaki paneli çıkarın. Filtre Ekranını, Filtre Yuvasını Hat çi So utma Sıvısı Filtre Ünitesinden çevirerek ayırmak suretiyle çıkarın. Filtre Ekranını sıcak sabunlu suyla durulayarak temizleyin. Sabun kalıntılarını temiz sıcak suyla durulayarak temizleyin. Filtre Ekranını yerine takmadan önce sabunun tamamen temizlendi inden ve ekranın tamamen kurudu undan emin olmanız gerekir. ekil 5-2 Hat çi Filtre Ünitesi

20 E. So utma Sıvısı Seviyesi ve letkenli i 1. So utma Sıvısı Seviyesi So utma sıvısı seviyesi, arka paneldeki seviye göstergesinden her gün kontrol edilmelidir. Depodaki so utma sıvısı seviyesi deponun üst kısmından 50 mm'den daha fazla a a ıya indi inde, depoya so utma sıvısı ilave edin. 2. So utma Sıvısının letkenli i Pilot ark ate lenmiyorsa, so utma sıvısının iletkenlik seviyesi kontrol edilmelidir. Depodaki sepetteki iyon giderici torbanın durumunu kontrol edin. E er torba ye ilimsi kahverengi bir renk (saman rengi) almı sa, torbayı ve so utma sıvısını de i tirin (NOT'a bakınız). NOT So utma sıvısının iletkenli ini do ru ölçmek için, Thermal Dynamics Model TDS-73 (Katalog No ) gibi bir letkenlik Sensörü kullanmanız önerilir. F. So utma Sıvısının Bo altılması ve De i tirilmesi Güç Kayna ı deposundaki eski so utma sıvısını a a ıdaki ekilde bo altın: 1. Sa taraftaki paneli Güç Kayna ından çıkarın. 2. So utma sıvısı giri hortumunu So utma Sıvısı Filtre Ünitesinden ayırın. 3. Hortumu dikkatli bir ekilde Güç Kayna ının sa tarafından a a ı indirerek so utma sıvısını uygun bir kaba bo altın. D KKAT Kullanılmı so utma sıvısını önerilen prosedürlere göre elleçleyin ve atın.

21 Coolant Fitler Assembly = So utma Sıvısı Filtre Ünitesi Place hose in bucket to drain = Bo altmak için hortumu kovaya yerle tirin Coolant Reservoir = So utma Sıvısı Deposu Coolan Input Hose = So utma Sıvısı Giri Hortumu ekil 5-3 So utma Sıvısının Depodan Bo altılması 4. Hortumu So utma Sıvısı Filtre Ünitesine geri takın. 5. So utma Sıvısı Deposunun kapa ını çıkarın ve yeni so utma sıvısı koyarak iyon giderici torbayı yerle tirin. 6. Sa paneli yerine takın Sık Görülen Çalı ma Hataları Sık görülen çalı ma hataları ve bunların olası sebepleri a a ıda sıralanmı tır. Problemler torçtaki bir problemden kaynaklanıyorsa, ilgili Torç Elkitabına bakınız. 1. Yetersiz Penetrasyon a. Kesme hızı çok yüksek b. Torç çok fazla yatırılmı c. Hatalı gaz ayarları d. Metal çok kalın e. Torç parçaları yıpranmı f. Kesme akımı çok dü ük

22 g. Orijinal Thermal Dynamics parçaları kullanılmamı 2. Ana Ark Sönüyor a. Kesme hızı çok dü ük b. Torç i parçasından fazla ayrık c. Kesme akımı çok yüksek d. kablosu yerinden çıkmı e. Torç parçaları yıpranmı f. Orijinal Thermal Dynamics parçaları kullanılmamı 3. Fazla Cüruf Olu umu a. Kesme hızı çok dü ük b. Torç i parçasından fazla ayrık c. Torç parçaları yıpranmı d. Hatalı kesme akımı e. Ayarlarda hatalı gaz seçilmi f. Orijinal Thermal Dynamics parçaları kullanılmamı 4. Kısa Torç Parçaları Ömrü a. Gaz kayna ında ya veya nem b. Sistemin kapasitesi a ılmı (malzeme çok kalın) c. Pilot ark süresi fazla uzun d. parçasından ayrık olarak ba lama veya bitirme e. Gaz akı ı çok dü ük (hatalı basınç veya akı ayarı) f. Torç montajı hatalı g. Çıkı akımı kullanılan parçalar için fazla yüksek h. Torç ucu i parçasına temas ediyor i. Kullanılan parçalar için hatalı gaz seçilmi

23 j. Hasarlı veya gev ek torç kafası elemanları k. Kısıtlı so utma sıvısı akı ı l. Orijinal Thermal Dynamics parçaları kullanılmamı 5. Pilotun Çalı ması Tatminkar De il a. Orijinal Thermal Dynamics parçaları kullanılmamı b. So utma sıvısının iletkenli i yüksek 5.04 Sık Görülen Çalı ma Problemleri UYARILAR Güç kayna ını, torcu veya torç uçlarını sökmeden önce birincil gücü kayna ından ayırın. Bu Elkitabının 1. Bölümündeki Önemli Emniyet Önlemlerine sık sık göz atın. Operatörün uygun eldivenler, giysi, göz ve kulak koruması kullandı ından emin olmanız gerekir. Operatörün vücudunun hiçbir yerinin torç çalı ır haldeyken i parçasıyla temas etmedi inden emin olmanız gerekir. Kesim sırasında olu an kıvılcımlar cam, plastik ve metal gibi kaplı, boyalı ve di er fini li yüzeylere zarar verebilir. A. Pilot Arkı Torç uçlarını dikkatli bir ekilde elleçleyin ve hasara kar ı koruyun. Pilot arkı parçaların ömrünü kesme i lemine göre daha fazla kısaltır, çünkü pilot arkı elektrottan uca gönderilir, i parçasına de il. Parçaların ömrünü uzatmak için, mümkün olan yerlerde pilot arkı süresini uzun tutmaktan kaçının. B. Torç Ayrıklı ı (Standoff) Hatalı ayrıklık (torç ucu ile i parçası arasındaki mesafe), uç ömrünü ve koruyucu kapa ın ömrünü olumsuz etkileyebilir. Ayrıklık aynı zamanda ev açısını da önemli ölçüde etkileyebilir. Ayrıklık azaltıldı ında genelde daha kö eli bir kesim elde edilir. C. Kenardan Ba lama Kenardan ba lamak için, torcu i parçasına, torç ucunun ön kısmı i parçasının kesimin ba latılaca ı kenarında dik olacak ekilde tutun. Levhanın kenarından ba larken, kenarda duraklamayın ve arkı metalin kenarını "yakalamaya" zorlayın. Kesim arkını mümkün oldu unca hızlı ate leyin.

24 D. Kesimin Yönü Torçlarda, plazma gazı akımı, düzgün bir gaz sütununun muhafaza edilmesi için, torçtan ayrılırken fır döner. Bu fır dönme etkisi, kesimin bir yanının di erine göre daha kö eli olmasına yol açar. lerleme yönünde bakıldı ında, kesimin sa yanı sol yanına göre daha kö elidir ( ekil 5-4'e bakınız). Bir dairenin iç çapı boyunca bir kö eli kenarlı kesim yapmak için, torcun daire etrafından saatin aksi yönünde ilerletilmesi gerekir. Kö eli kenarı bir dı çaplı daire boyunca sürdürmek için, torcun saat yönünde ilerletilmesi gerekir. Left Side Cut Angle = Sol Taraftaki Kesim Açısı Right Side Cut Angle = Sa Taraftaki Kesim Açısı ekil 5-4 Kesimin Kenar Özellikleri E. Cüruf Genel olarak, karbon çeli inde cüruf olu tu unda, bu cüruf ya "yüksek hız" ya da "dü ük hız" cürufu diye anılır. "Yüksek hız cürufu" genelde kesim kenarının tabanı boyunca dar bir boncuk dizisi eklinde olu ur ve temizlenmesi çok zordur. "Dü ük hız cürufu" ise daha çok miktarlarda olu ur, ancak kesim kenarına sa lamca yapı maz ve kolayca temizlenebilir. Sorunlu bir çelikte kesim yaparken, torç ilerleme hızının "dü ük hız cürufu" meydana getirecek bir hıza dü ürülmesini öneririz. Olu an cüruf kazıyarak temizlenebilir, ta lamaya gerek kalmaz. Levhanın üzerinde olu an cüruf (üst serpinti) normalde yava torç ilerleme hızından ya da torç ayrıklık (standoff) mesafesinin çok fazla olmasından kaynaklanır.

25 5.05 Arıza Bulma-Giderme Rehberi A. Genel Bu cihazda arıza bulma-giderme ve onarım i lemleri yalnızca yüksek gerilimli güç elektroni i cihazlarını iyi bilen ki iler tarafından yapılmalıdır. UYARI Bu cihazın içinde son derece tehlikeli voltaj ve güç seviyeleri vardır. Güç elektronikleri ölçüm ve arıza bulma-giderme teknikleri konusunda e itim almadıysanız, tanı koymaya veya onarım yapmaya kalkı mayın. B. Temel Arıza Bulma-Giderme Bu elkitabı, sınırlı sökme ve ölçme gerektiren temel seviyedeki arıza bulma-giderme i lemlerini kapsamaktadır. Daha karma ık alt sistemlerde bir arıza varsa, cihaz onarım için yetkili bir servise gönderilmelidir. Listedeki bütün talimatları yerine getirin ve her bölümü dizili sırasına göre tamamlayın. Büyük çaplı arıza bulma-giderme ve parça de i tirme i lemleri için CE PAK Master 150XL Güç Kayna ı Servis Elkitabı'na (0-2728) bakınız. C. Bu Rehber Nasıl Kullanılır A a ıdaki bilgiler, Mü terinin/operatörün çe itli belirtilerin en olası sebeplerini bulmalarına rehberlik etmek için verilmi tir. Bu rehber a a ıdaki ekilde olu turulmu tur: X. Belirti (Koyu Yazı) Özel Talimatlar (Metin Yazısı) 1. Sebep ( talik Yazı) a. Kontrol Et/Düzelt (Metin Yazısı) Belirtiyi bulun, sebepleri (en kolaydan ba lar), sonra düzeltici i lemleri kontrol edin. Gerekli onarımı yapın; cihazın onarımdan sonra tam kapasiteyle çalı tı ını do rulamayı unutmayın.

26 A. AC Güç Göstergesi Yanmıyor 1. Mü terinin elektrik panosundaki alter KAPALI konumda. a. alteri açın. 2. Giri gücü mü terinin elektrik panosuna do ru ba lanmamı. a. Giri gücünün mevcut oldu unu ve cihazın ba landı ını kontrol edin (3.05 no'lu Giri Gücü Kablo Ba lantıları Bölümüne bakınız). 3. Fiili giri voltajı belirtilen aralıkta de il. Bu cihaz V, trifaze giri gücüyle çalı mak için tasarlanmı tır. a. Fiili ebeke voltajını kontrol edin. 4. Mü terinin ebeke sigortası (veya sigortaları) atmı. a. Elektrik panosundaki sigortayı (sigortaları) kontrol edin ve gerekirse de i tirin. 5. Cihazın içindeki sigorta atmı veya gev ek. a. Sigorta atmı sa, giri voltajını iki kez kontrol edin ve sigortayı 5.06-C no'lu Alt Bölüme göre de i tirin. Sigorta tekrar atarsa, cihazı yetkili bir servise gönderin. 6. Cihazda arızalı elemanlar var. a. Onarım için yetkili servise gönderin. B. AC Güç Göstergesi Yanıyor; TEMP Göstergesi Yanıyor 1. Cihaz a ırı ısınmı. a. Yakla ık 5 dakika cihazın so umasını bekleyin. Cihazın çalı ma verimini a acak ekilde çalı tırılmadı ından emin olmanız gerekir. 2. Hava akı ı engelleniyor. a. Hava akı ının engellenip engellenmedi ini kontrol edin ve durumu düzeltin. 3. Fan (fanlar) bloke olmu. a. Kontrol edin ve durumu düzeltin. 4. Giri voltajı nominal voltajın %75 altında. a. Kontrol edin ve do ru giri gücü hattına ba layın.

27 5. Cihazda arızalı elemanlar var. a. Onarım için yetkili servise gönderin. C. Torç anahtarına basıldı ında pilot arkı ate lenmiyor 1. RUN/SET anahtarı SET konumunda. a. Anahtarı RUN konumuna getirin. 2. Anahtara 8 saniyelik yükleme süresi içinde basıldı. a. Anahtarı bırakın ve tekrar basmadan önce AC Göstergesinin yanıp sönmesinin sona ermesini bekleyin. 3. Arızalı torç parçaları a. Torç parçalarını inceleyin ve gerekirse de i tirin (torçla birlikte verilen Talimat Elkitabına bakınız). 4. Gaz basıncı çok yüksek veya çok dü ük. a. Plazma gazı basıncını 65 psi'ye (4.5 bar) ve ikincil gazın basıncını 60 psi'ye (4.1 bar) ayarlayın. 5. Cihazda arızalı elemanlar var. a. Onarım için yetkili servise gönderin. D. AC Güç Göstergesi Yanıyor; Fan Çalı ıyor; Kesme çıkı ı yok 1. Torç, güç kayna ına do ru ba lanmamı. a. Torç uçlarının güç kayna ına do ru ba landı ını kontrol edin. 2. Koruyucu kapak torca do ru takılmamı. a. Koruyucu kapa ın torç kafasına tam olarak oturdu unu kontrol edin (e er kapak vidalanarak takılıyorsa, a ırı sıkmayın). 3. Cihazda arızalı elemanlar var. a. Onarım için yetkili servise gönderin. E. Kumanda edilemeyen dü ük kesme çıkı ı 1. CURRENT kumandası hatalı ayarlanmı. a. Kontrol edin ve do ru ayara ayarlayın.

28 2. Cihazda arızalı elemanlar var. a. Onarım için yetkili servise gönderin. 3. Giri veya çıkı ba lantıları iyi de il. a. Bütün giri ve çıkı ba lantılarını kontrol edin. F. Dengesiz veya uygunsuz kesme çıkı ı 1. Giri veya çıkı ba lantıları iyi de il. a. Bütün giri ve çıkı ba lantılarını kontrol edin. 2. Arızalı torç parçaları. a. Yeni torç parçalarıyla de i tirin. G. AC Güç Göstergesi Yanıyor; Kesme çıkı ı mevcut; Fan (fanlar) çalı mıyor 1. Fan bıçakları bloke olmu. a. Bıçakları kontrol edin ve temizleyin. 2. Cihazda arızalı elemanlar var. a. Onarım için yetkili servise götürün. H. AC Güç Göstergesi Yanıyor; Fanlar Çalı ıyor; Gaz akı ı yok 1. Gaz ba lanmamı veya gaz basıncı çok dü ük. a. Gaz basıncının en az psi ( bar) oldu unu kontrol edin. 2. Cihazda arızalı elemanlar var. a. Onarım için yetkili servise gönderin. I. Torç kesiyor ancak yeterli de il 1. Akım ayarı çok dü ük. a. Akım ayarını yükseltin. 2. Torç i parçası üzerinde çok hızlı ilerletiliyor. a. Kesme hızını dü ürün (torçla birlikte verilen Talimat Elkitabına bakınız.)

29 3. Torçta fazla ya ve nem var. a. Torcu temiz bir yüzeyden 3 mm yukarıda tutarak püskürtün ve ya veya nem çıkıp çıkmadı ını kontrol edin (torcu çalı tırmayın). 4. Kusurlu torç parçaları. a. Kusurlu parçaları de i tirin. J. GAS göstergesi yanmıyor 1. Gaz basıncı ayarı çok dü ük. a. Basıncı ayarlayın. 2. Arızalı güç kayna ı. a. Onarım için yetkili servise gönderin. 3. So utma sıvısı akı ı yok. a. Onarım için yetkili servise gönderin. K. GAS göstergesi yanmıyor; plazma gazı ve/veya ikincil gaz akmıyor 1. Dü ük plazma basıncı. a. Plazma basıncını kontrol edin. 2. kincil gaz kayna ı kapalı (veya tüp bo almı ). a. kincil gaz kayna ını kontrol edin. 3. Torç tıkalı. a. Torç parçalarını kontrol edin. 4. Arızalı güç kayna ı. a. Onarım için yetkili servise gönderin. I. GAS göstergesi yanıp sönüyor 1. So utma sıvısı hatlarında hava var. a. Arka paneldeki göstergeye bakarak so utma sıvısının do ru seviyede oldu unu kontrol edin.

30 b. Sistemi kullanmadan önce so utma sıvısı hatlarındaki havayı tahliye etmek için pompayı on dakika çalı tırın. M. Torç ba lantısında kaçak 1. Torç ba lantısı gev ek. a. Rakorun yerine tam oturdu undan emin olmak için ba lantıyı kontrol edin. N. Zayıf veya püsküren pilot arkı; pilot arkı varken CD devrede kalıyor 1. Plazma gazı basıncı çok yüksek. a. Basıncı ayarlayın. 2. Hatalı giri voltajı seçiminin sebep oldu u dü ük OCV (normalde VDC). a. Giri voltajı ba lantılarını kontrol edin. 3. Arızalı güç kayna ı. a. Onarım için yetkili servise gönderin. O. Pilot ark yanıyor; Ana ark transferi yok (torç çalı ma aralı ı dahiline getirilmi ) 1. kablosu ba lı de il. a. kablosunu sa lamca ba layın. 2. Arızalı güç kayna ı. a. Onarım için yetkili servise gönderin. P. AC göstergesi yanıyor; Torç anahtarına basıldı ında GAS göstergesi yanıyor; DC göstergesi yanıp sönüyor 1. Torçta kısa devre. a. Onarım için yetkili servise gönderin. 2. Arızalı güç kayna ı. a. Onarım için yetkili servise gönderin. Q. Torç sinyali kesildi inde ana kesme arkı sönmüyor 1. STANDARD/LATCH anahtarı LATCH konumunda.

31 a. Anahtarı STANDARD konuma getirin. 2. Arızalı güç kayna ı. a. Onarım için yetkili servise gönderin Güç Kayna ı Parçalarının De i tirilmesi UYARI Torcu, uçları veya güç kayna ını sökmeden önce sisteme giden birincil gücü kesin. A. Sol veya Sa Taraftaki Panelin Çıkarılması 1. Giri gücünü cihazdan ayırın. 2. (Cihazın ön tarafından bakıldı ında) çıkaraca ınız Yan Panelin yarıklı deliklerindeki iki alt vidayı gev etin. 3. Yan Paneli Güç Kayna ına tespit eden di er vidaları sökün. 4. Yan Paneli üst tarafından dı arı çekip yukarı kaldırarak Güç Kayna ından biraz ayırın (NOT'a bakınız). NOT Cihazın içinde, Yan Panele bir toprak teli ba lantısı vardır. 5. Toprak telini yan panele tespit eden somunu sökerek toprak telini ayırın. 6. Yan Paneli cihazdan çıkararak bir yana koyun. NOT: Bu resim, cihazın kendisinden farklı olabilir.

32 ekil 5-5 Son Taraftaki Panelin Sökülmesi 7. Yan Paneli yerine takmak için a a ıdaki i lemleri yapın: a. Ayırdıysanız, toprak telini Yan Panele tekrar ba layın. b. Yan Paneli çerçeveye yerle tirin ve üst kenarını, Üst Paneldeki dilin altına kaydırın. c. Yan Paneli tespit etmek için vidaları yerlerine takın. B. Sigortanın De i tirilmesi Sigorta, Güç Kayna ının içinde, Güç Kayna ının ön tarafından bakıldı ında Sol Panelin arkasındadır. 1. Sigortaya ula mak için Sol Paneli yukarıdaki 'A' paragrafında tarif edilen ekilde çıkarın (NOT'a bakınız). NOT Sigortaya ula mak için Yan Paneldeki toprak teli ba lantısının ayrılması gerekli de ildir. 2. Cihazın içindeki Orta asi üzerindeki dahili sigortayı bulun. 3. Sigortayı de i tirin. 4. Sol Yan Paneli yerine takın.

33 ekil 5-6 Dahili Sigortanın Yeri C. So utma Sıvısı Filtre Ünitesinin De i tirilmesi So utma Sıvısı Filtre Ünitesi Güç Kayna ının içinde, Güç Kayna ının ön tarafından bakıldı ında Sa Yan Panelin arkasındadır. 1. Sa Yan Paneli yukarıdaki 'A' paragrafında tarif edildi i ekilde Güç Kayna ından çıkarın. 2. So utma Sıvısı Filtre Ünitesine giden iki So utma Sıvısı ba lantısını sökün.

34 Coolant Filter Assembly = So utma Sıvısı Filtre Ünitesi Bracket = Destek Elbow Fitting = Dirsek Rakor Coolant Hose (Filter Input) = So utma Sıvısı Hortumu (Filtre Giri i) Coolant Hose To Pump Assembly (Filter Output) = Pompa Ünitesine Giden So utma Sıvısı Hortumu (Filtre Çıkı ı) ekil 5-7 So utma Sıvısı Filtresinin De i tirilmesi 3. So utma Sıvısı Filtre Ünitesinin her bir yanındaki iki dirsek rakoru sökerek hasarlı üniteyi destekten çıkarın. 4. Eski vida di i masti ini dirsek rakorlarının vida di lerinden temizleyin. 5. Dirsek rakorlarının vida di lerine ince bir kat sıvı teflon vida di i masti i sürün. 6. Yeni So utma Sıvısı Filtre Ünitesini, ok solu gösterecek ekilde deste e yerle tirin ve iki dirsek rakoru yerine takın. 7. ki So utma Sıvısı Hortumunu So utma Sıvısı Filtre Ünitesine takın; Pompa Ünitesine giden hortumun, So utma Sıvısı Filtre Ünitesinin çıkı ında (cihazın yan tarafından bakıldı ında sol tarafta) oldu undan emin olmanız gerekir. 8. Sa Yan Paneli yerine takın. D. Hat çi So utma Sıvısı Filtre Ünitesinin De i tirilmesi Hat çi So utma Sıvısı Filtre Ünitesi Güç Kayna ının içinde, Güç Kayna ının ön tarafından bakıldı ında Sa Yan Panelin arkasındadır. 1. Sa yan paneli yukarıdaki 'A' paragrafında tarif edildi i ekilde Güç Kayna ından çıkarın. 2. Hat çi So utma Sıvısı Filtresini bulun ve Hat çi Filtre Ünitesinin alt kısmındaki So utma Sıvısı Hortum ba lantısını sökün.

35 Flow Switch Assembly = Akı Komütatörü In-line Coolant Filter Assembly = Hat çi So utma Sıvısı Filtre Ünitesi Coolant Hose From Radiator Assembly = Radyatör Ünitesinden Çıkan So utma Sıvısı Hortumu ekil 5-8 Hat çi So utma Sıvısı Filtresinin De i tirilmesi 3. Hat çi Filtre Ünitesinin üst tarafındaki Akı Komütatörünü sökün. 4. Hortumların ve rakorların vida di lerindeki eski vida di i masti ini temizleyin. 5. Rakorların vida di lerine ince bir kat sıvı teflon vida di i masti i uygulayın. 6. Radyatör Ünitesinden gelen So utma Sıvısı Hortumunu Hat çi Filtre Ünitesinin alt kısmına takın. Hat çi Filtre Ünitesinin üst kısmını Akı Komütatörüne yeniden ba layın. 7. Sa Yan Paneli yerine takın.

36 BÖLÜM 6: PARÇA L STES 6.01 Giri A. Parça Listesinin Dökümü Parça listesi, bütün de i tirilebilir parçaların bir dökümünü verir. Parça listeleri a a ıdaki ekilde düzenlenmi tir: Bölüm 6.03 Bölüm 6.04 Bölüm 6.05 Güç Kayna ının De i tirilmesi Temel De i tirme Parçaları ste e Ba lılar ve Aksesuarlar NOT Madde numarası olmayan parçalar belirtilmez, ancak belirtilen katalog numarasıyla sipari edilebilirler. B. adeler Bir ürünün servis için geri gönderilmesi gerekiyorsa, yetkili distribütörünüze ba vurun. Yetkisiz olarak geri gönderilen malzemeler kabul edilmeyecektir Sipari Bilgileri De i tirme parçalarını katalog numarasıyla sipari edin ve parçanın veya ünitenin açıklamasını, her bir kaleme ait parça listesindeki açıklamaya göre doldurun. Torcun model ve seri numarasını da ekleyin. Bütün ba vurularınızı yetkili distribütörünüze iletin Güç Kayna ının De i tirilmesi çindekiler: CE Güç Kayna ı ve Giri Gücü Kablosu, EMI Filtre Ünitesi, Kablosu ve Kıskısı, So utma Sıvısı ve Kullanım Elkitabı. Miktar Açıklama Katalog No. 1 PAKMASTER 150XL Güç Kayna ı, V Temel De i tirme Parçaları Miktar Açıklama Katalog No. 1 Sigorta, 5 amper, 600V, Gecikmeli Hat çi So utma Sıvısı Filtresi

37 1 So utma Sıvısı Filtresi Torç So utma Sıvısı - 1 galon (3.78 litre) -12 C'ye kadar olan ortam sıcaklıkları için Extra-Cool C'ye kadar olan ortam sıcaklıkları için Ultra-Cool yon Giderici Torba ki Kademeli Hava Hattı Filtre Kiti De i tirme Elemanları 1 Birinci Kademe kinci Kademe CE Blendajlı Birincil Giri Gücü Kablosu ste e Ba lılar ve Aksesuarlar Miktar Açıklama Katalog No. CNC Arayüz Kumanda Kablosu - Blendajlı PCM Makine Torcuyla birlikte kullanılır m m Kilitli Tekerlek Kiti (2 Tekerlek) Uzaktan Pandantif Kumanda - Blendajsız PCM Makine Torcuyla birlikte kullanılır. 6.1 m EK 1: G R BA LANTISI GEREKL L KLER Voltaj (Volt) 380 Giri Güç Giri i Akım Önerilen Ebatlar (Notlara bakınız) Frekans Trifaze Trifaze Sigorta Tel (mm2) (Hz) (kva) (Amper) (Amper) Trifaze Trifaze 50/ / Önerilen Devre Korumalı ebeke Voltajları ve Tel Kesitleri, Ulusal Elektrik Yönetmeli ine ve Kanada Elektrik Yönetmeli ine dayanır

38 NOTLAR Do ru ba lantı gereklilikleri için Yerel ve Ulusal Yönetmeliklere veya yetkili elektrik idaresine danı ınız. Kablo çapı, cihazın Çalı ma Verimine ba lıdır. Belirtilen çaplar, fi le ba lantı yapılan tesisatlarda kullanılan esnek güç kablosuna dayanmaktadır. Fiziksel ba lantılı tesisatlar için yerel veya ulusal yönetmeliklere bakınız. Kullanılan kablo iletkeni sıcaklı ı 75 C'dir. Plazma Kesme, Kaynak veya güç da ıtım cihazlarının maruz kalabilece i hasarı en aza indirmek için gücü sınırlayan UL Class RK-1 sigorta (örne in: BUSS LPS/LPN-RK veya Gould-Shawmut AZK-A6K) kullanılmalıdır. ASLA UL Class H gibi de i tirilebilir elemanlı sigortalar, ya da UL Class K5 gibi "tek kullanımlık" sigortalar kullanmayın.

39 EK 2: ÇALI TIRMA SIRASI BLOK EMASI

40 EK 3: TOPRAKLAMA EMASI 3-Phase Input = Trifaze Giri Power Supply = Güç Kayna ı Work Cable = Kablosu Workpiece = Parçası Earthground = Toprak NOTLAR Kablosu do rudan i parçasına ba lanmalıdır. Kablosunu topra a, sonra i parçasına ba lamayın. Blendajlı giri güç kablosu fi ucunda topra a topraklanmalıdır.

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) tr Kullanma kılavuzu Start 6 7 8 9 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 1 2 3 5 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 çindekiler Güvenlik bilgileri..................

Detaylı

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550 Uygunluk

Detaylı

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor?...5 2. Güvenlik...6

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - letme Kılavuzu 50434904 03.11 T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne

Detaylı

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A ECONCEPT TECH 5-5 5 5 80 0 0 80 400 700 7 80 0 95 80.5 9 80.5 700 0 95 7 0 0 4 450 05 40 05 7 79.5 8.5 75 49.5 8 5 75 97 94 54 5 80.5 7.5 cod. 540R800 0/009 (Rev. 00) ISTRUZIONE PER L USO L'INSTLLZIONE

Detaylı

5.0 - HIZ VARYATÖRÜNÜN KURULUMU

5.0 - HIZ VARYATÖRÜNÜN KURULUMU HIZ VARYATÖRLER Ç N KURULUM, KULLANIM VE SERV S KILAVUZU 1.0 - GENEL B LG LER 2 1.1 KILAVUZUN AMACI 2 1.2 HIZ VARYATÖRÜNÜN TANIMI 3 1.3 SÖZLÜK VE TERM NOLOJ 3 1.4 TEKN K YARDIM ALMA 3 1.5 - ÜRET C N N

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM D811471 00015 - ver.02 TR ELEKTROMEKAN K BAR YER OTOMASYONU 8 027908 215697 MOOVI 30-50 - ALPHA BOM MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI SIXTY

KULLANIM KITAPÇIĞI SIXTY KULLANIM KITAPÇIĞI SIXTY TR Sayın Mü terimiz, Bizi tercih ederek bu yeni nesil Sagemcom telefonu aldı ınız için te ekkür ederiz. Bu cihaz azami dikkat gösterilerek üretilmi tir. Cihazı kullanma konusunda

Detaylı

ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM

ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM TR ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM BELGE NO:5958 872 02 BASKI 1 E 0212 LA-LB TR MONTAJ DİYAGRAMI TR I-Elektrik kablosu giriş i B Su kaynağı Bağlantısı (0,5-5 F) Ø3/4

Detaylı

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER - Uygunluk beyanı...2 - Kuruluş diyagramları...3 - Cihaz tanımı...37 I. TEMEL Ö ZELLİKLER...38 1. Cihazın tanımı...38

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBC36D754B http://tr.yourpdfguides.com/dref/4545624

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBC36D754B http://tr.yourpdfguides.com/dref/4545624 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BOSCH HBC36D754B için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BOSCH HBC36D754B tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Powermax30 XP Plazma Arkı Kesme Sistemi

Powermax30 XP Plazma Arkı Kesme Sistemi Powermax30 XP Plazma Arkı Kesme Sistemi Operatör Kullanma Kılavuzu 80816N Revizyon 2 Türkçe Turkish Yeni Hypertherm sisteminizi kaydettirin Daha kolay teknik destek ve garanti desteği için ürününüzü www.hypertherm.com/registration

Detaylı

PJD6243 DLP Projektör

PJD6243 DLP Projektör PJD6243 DLP Projektör Model No. VS14425 Uygunluk Bilgisi Kanada için i ii Madde Önerilen Maksimum 1 PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_TRK Rev. 1A 12-12-11 Ürün ömrünün bitiminde ürünün

Detaylı

Kullanım ve Bakım El K tabı UXV 500

Kullanım ve Bakım El K tabı UXV 500 Kullanım ve Bakım El K tabı UXV 500 Değerli KYMCO UTV kullanıcıları; KYMCO UTV yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Aracınızı her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından tam

Detaylı

Ç NDEK LER 1 DE ER B LG LER...

Ç NDEK LER 1 DE ER B LG LER... Ç NDEK LER 1 DE ER B LG LER... 5 1.1 SON KULLANICI Ç N AVANTAJLARI... 6 1.1.1 Son kullanıcıiçin önemli avantajlar... 6 1.2 MONTAJ ELEMANI AÇISINDAN AVANTAJLAR... 8 1.2.1 Montaj elemanıaçısından önemli

Detaylı

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 4 Cihaz teslim edilince.............. 4 Kurma ileminde................. 4 Günlük kullanımda............... 4 Evde çocuk

Detaylı

Kullanım ve Bakım El K tabı Xc t ng 250 R

Kullanım ve Bakım El K tabı Xc t ng 250 R Kullanım ve Bakım El K tabı Xc t ng 250 R Değerli KYMCO Scooter kullanıcıları; KYMCO scooter ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Motosikletinizi her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CD 350 M CD 500 MW CHOPPER MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU CD 350 M CD 500 MW CHOPPER MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU CD 350 M CD 500 MW CHOPPER MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin

Detaylı

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com MICROMASTER Çalıştırma Talimatları Issue Release Kullanıcı Kılavuzu Genel Özet 1 Kurulum MICROMASTER 4 Devreye Alma 3 MICROMASTER 4 nin Kullanılması 4 Çalıştırma Talimatları Kullanıcı Kılavuzu Sistem

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu BK 7101 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523996/ 25-04-14.(10:48) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

çindekiler Türkçe - 1 -

çindekiler Türkçe - 1 - çindekiler Özellikler... 2 Giri... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 3 Paket çeri i... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Tamir Bilgileri... 5 Uzaktan Kumanda Tu ları... 6 LCD TV ve Çalı ma Tu ları... 7 Arka

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 2014. Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/10

MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 2014. Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/10 MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 214 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 214/1 Montaj ve Kullanma Kılavuzu Midea Yüzme Havuzu Su Isıtıcısı Ürünümüzü

Detaylı

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihaz teslim edilince.............. 4 Kurma ileminde................. 4 Günlük kullanımda............... 4 Evde çocuk varsa................ 4 Kapak kilidi.....................

Detaylı