Ortam sıcaklı ının -33 C'ye kadar dü tü ü yerlerde Ultra-Cool So utma Sıvısı kullanılmalıdır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ortam sıcaklı ının -33 C'ye kadar dü tü ü yerlerde Ultra-Cool So utma Sıvısı kullanılmalıdır."

Transkript

1 Güç Kayna ının bulundu u yerdeki ortam sıcaklı ı kullanılacak so utma sıvısını belirler. Sistemle birlikte verilen Extra-Cool So utma Sıvısı -12 C'ye kadar olan ortam sıcaklıklarında kullanılabilir. Ortam sıcaklı ının -33 C'ye kadar dü tü ü yerlerde Ultra-Cool So utma Sıvısı kullanılmalıdır. D KKAT Yalnızca Thermal Arc Torç So utma Sıvısı kullanın. Ba ka bir so utma sıvısının kullanılması torç hasarına, ısıl korumanın yetersiz olmasına ve/veya pilot ark giri imine sebep olabilir. 1. So utma sıvısı iyon giderici (deionizer) torbasını bulun ve plastik nakliye paketinden çıkarın. 2. Güç Kayna ının arkasındaki depodan so utma sıvısı dolum kapa ını çıkarın. 3. Depo dolana kadar, cihazla birlikte verilen Thermal Arc Torç So utma Sıvısını dikkatli bir ekilde yeterli miktarda doldurun. 4. Deponun kapa ını yerine takın. 5. Komple sistem kurulduktan sonra, so utma sıvısının sistemin her yayına pompalanması için a a ıdaki i lemi uygulayın (NOT'a bakınız). NOT Sistemle birlikte sipari edilen torç uçlarının uzunlu una ba lı olarak, sistem ilk kez açıldıktan sonra daha fazla so utma sıvısı ilave etmek gerekli olabilir. a. ON/OFF anahtarını ON konumuna getirin. b. Yakla ık 10 saniye sonra sistem kapanacaktır (NOT'a bakınız). NOT Sistem ilk kez açıldıktan sonra pompayı 10 saniyeden daha uzun bir süre çalı tırmayın. c. ON/OFF anahtarını OFF konumuna getirin. d. 10 saniye sonra, ON/OFF anahtarını tekrar ON konumuna getirin. e. Sistem artık kapanmaz hale gelene kadar yukarıdaki 'b' den 'd' ye kadar olan i lemleri tekrarlayın. Torç uçlarının uzunlu una ba lı olarak bu i lemlerin üç ila be kez yapılması gerekebilir. f. Sistem kesintisiz çalı maya ba ladıktan sonra, sistemi kullanmaya ba lamadan önce, pompanın so utma sıvısı hatlarındaki havayı gere i gibi tahliye etmesi için pompayı on dakika çalı tırın. 6. Dolum kapa ını çıkarın, depoyu tekrar doldurun, iyon giderici torbayı so utma sıvısı deposundaki sepetin içine koyun ve dolum kapa ını kapatın.

2 BÖLÜM 4: KULLANIM 4.01 Giri Bu bölümde CE Güç Kayna ını çalı tırma kumandaları ve i lemleri anlatılmaktadır. Ön ve Arka Panel elemanlarının tanıtılmasından sonra, kullanım i lemleri anlatılmaktadır Çalı tırma Kumandaları Bu alt bölümde Güç Kayna ını çalı tırma kumandaları ve göstergeleri i levsel olarak açıklanmaktadır. A. Ön Panel ve Eri im Paneli 1. Kumanda Paneli Bütün operatör kumandaları -gaz basınç ayarı hariç- bu panelde bulunur. Bu kumandalar unlardır: Güç ON/OFF (Açma/Kapama), RUN/SET (Çalı tır/ayarla) ve STANDARD/LATCH (Standart/Sürgü) anahtarları CURRENT (Akım) kumandası AC Gücü, TEMP (Sıcaklık), GAS/Coolant (GAZ/So utma Sıvısı) ve DC göstergeleri. ekil 4-1 Ön Panel ve Eri im Paneli

3 2. Eri im Paneli Torç ba lantılarının bulundu u bölmeye eri imi sa layan bir paneldir. 3. Torç Uçları Giri i Torç uçlarının dahili bölme ba lantıları içinden beslenmesi için ön panelde bulunan Kauçuk Boru ve delik. 4. Kablosu ve Kıskısı Kıskılı i kablosu (fabrikada kurulmu tur). 5. Kaldırma Halkası B. Kumanda Paneli Güç Kayna ının kablo ve kancayla kaldırılması için kullanılır. 1. Akım Kumandası stenen çıkı akımının 30 ile 120 amper arasında ayarlanması için kullanılır. Sürükleyerek kesme i lemlerinde, kumandayı ampere ayarlayın. Cihazda, sürükleyerek kesme sırasında akımı 35 amperle sınırlayan bir otomatik sınırlama devresi vardır. 2. ON/OFF Güç Anahtarı Anahtar ON konumunda oldu unda, bütün sistem kumanda devrelerine AC akımı gider. Anahtar OFF konumuna getirildi inde, kumanda devrelerine giden güç kesilir. ekil 4-2 Kumanda Paneli

4 3. RUN/SET (Çalı tır/ayarla) Anahtarı Torcu çalı tırmak için anahtar RUN konumuna getirilir. Gaz basıncını ayarlamak ve hatları temizlemek için anahtar SET konumuna getirilir. 4. AC Güç Göstergesi ON/OFF güç anahtarı ON konumuna getirildikten sonra, ye il gösterge lambası yakla ık sekiz saniye ON ve OFF konumunda yanar ve sonra ON konumunda yanmaya devam eder. Bu gösterge, cihazda güç oldu unu gösterir. 5. TEMP (Sıcaklık) Göstergesi Normalde OFF (Kapalı) konumundadır. Dahili sıcaklık algılayıcıları normal sınırların üzerinde bir sıcaklık algıladıklarında ye il gösterge lambası ON konumunda yanar. Çalı maya devam etmeden önce cihazın so umasını bekleyin. 6. GAS/Coolant Flow OK (GAZ/So utma Sıvısı Akı ı TAMAM) Göstergesi Bu gösterge hem gaz basıncı göstergesi, hem de so utma sıvısı akı göstergesidir. Ye il gösterge lambasının yanması, giri gazı basıncının 40 psi'ye (2.8 bar) veya daha yüksek bir basınca ayarlandı ını ve 0.5 gpm'den daha yüksek yeterli so utma sıvısı akı ı oldu unu gösterir. Basınç 40 psi'nin (2.8 bar) altına dü tü ünde veya hasarlı bir hortum veya tıkalı bir filtre vs. nedeniyle yeterli so utma sıvısı akı ı (0.5 gpm'nin altında) olmadı ında gösterge lambası söner. 7. DC Göstergesi Torç anahtarına basıldı ında ye il gösterge lambası yanar. 8. STANDARD/LATCH (STANDART/SÜRGÜ) Anantarı Anahtarın STANDARD konumuna getirilebilmesi için, torç anahtarının ana kesim arkının sürdürülmesi için basılı tutulması gerekir. Anahtar LATCH (Sürgü) konumuna getirildi inde, ana kesim arkı torç anahtarı serbest bırakıldıktan sonra da devam edecektir.

5 C. Torç Bölmesi Paneli Torç Bölmesi Paneli, Eri im Panelinin altındadır. 1. Plazma (+) Gazı Ucu Ba lantısı Torç plazma ucunun cihaza ba lanması için sol vida di li rakor. 2. kincil Gaz Ucu Ba lantısı Torç ikincil ucunun cihaza ba lanması için rakor. 3. So utma Sıvısı Besleme (-) Ucu Ba lantısı Torç so utma sıvısı besleme ucunun cihaza ba lanması için rakor. 4. So utma Sıvısı Dönü Ucu Ba lantısı Torç so utma sıvısı dönü ucunun cihaza ba lanması için sol vida di li rakor. 5. Torç Ucu Blendaj Cıvatası (NOT'a bakınız) Torç ucu blendajının halkalı ba lantı parçasının tespit edilmesi için kullanılan cıvata. 6. Kumanda Kablosu Rakoru NOT Yalnızca Blendajlı Torç Uçlarıyla kullanılır. Torç Kumanda Kablosunun cihaza ba lanması için kullanılan rakor. El Torcu uygulamalarında, Torç Anahtarını cihaza ba lar. Makine Torcu uygulamalarında, Uzaktan El Pandantifi Kumanda Kablosunu (blendajsız Torç Uçları) veya CNC Kumanda Kablosunu (blendajlı Torç Uçları) ba lar. ekil 4-3 Torç Bölme Paneli

6 D. Arka Panel 1. Birincil Güç EMI Giri Filtresi, Kablosu ve Zorlanım Giderici Fabrikada kurulan EMI Giri Filtresi Ünitesi, güç kayna ının arka paneline monte edilir. Blendajlı birincil giri AC güç kablosunun EMI Giri Filtresi Ünitesine tespit edilmesi için bir zorlanım giderici verilmi tir. Giri kablosu zorlanım gidericiden geçirilir ve bir giri filtresinin giri terminallerine ba lanır. Blendajlı giri gücü kablosunun Güç Kayna ının dı ında iki toprak ba lantısı olmalıdır: * Kablo için güç topra ı * Blendajlı kablo kapa ı topra ı 2. Plazma Gazı Basınç Dedantörü/Filtre Grubu Güç Kayna ına giden plazma giri gazı basıncını ayarlamak için basınç dedantörü. Basınç Dedantöründe entegre bir hava hattı filtresi bulunur. ekil 4-4 Arka Panel 3. kincil Gaz Basıncı Dedantörü/Filtre Grubu Güç Kayna ına giden ikincil giri gazı basıncının ayarlanması için Basınç Dedantörü. Basınç Dedantöründe entegre bir hava hattı filtresi bulunur.

7 4. So utma Sıvısı Deposu So utma sıvısı deposu, çalı ma sırasında torcun ve torç parçalarının so utulması için sisteme so utma sıvısı gönderir. Deponun maksimum kapasitesi iki galondur. Deponun içinde, filtre deli inde, bir sepet ve iyon giderici torba bulunur. Bu torba, depoya dönen so utma sıvısındaki yüklü parçacıkları giderir ve so utma sıvısının iletken hale gelmesini önler. So utma sıvısı iletken hale gelirse, de i tirilmelidir (NOT'a bakınız). NOT So utma sıvısının kontrol ve de i tirme i lemleri için, 5.02 no'lu Genel Bakım bölümündeki 'E' ve 'F' alt bölümlerine bakınız. 5. Gaz Giri i Plazma gazı ve ikincil gaz için giri ba lantıları. Kullanılabilen gazlar unlardır: Plazma Gazları: Hava, Nitrojen, Argon Hidrojen kincil Gazlar: Hava, Nitrojen, Karbondioksit UYARI Bu cihaz oksijenle (O 2 ) kullanılmaz. 6. ki Kademeli Hava Hattı Filtresi ki Kademeli Hava Hattı Filtre Grubu, basınçlı hava kullanıldı ında hava akımındaki nemi ve yabancı maddeleri bertaraf eder. Filtre, en az 5 mikrona kadar filtreleme yapabilmektedir Çalı tırma Sırası Bu kesme sisteminin tipik çalı tırma sırası a a ıda verilmi tir. Blok ema için Ek 2'ye bakınız. 1. Ana güç kayna ını açın. a. Güç Kayna ına AC akımı gider. 2. RUN/SET anahtarını RUN konumuna getirin. 3. STANDARD/LATCH anahtarını STANDARD konumuna getirin.

8 4. Güç Kayna ının ön panelindeki ON/OFF güç anahtarını ON konumuna getirin. a. Fan çalı maya ba lar. b. So utma Sıvısı Pompası çalı maya ba lar. c. AC Güç göstergesi birkaç saniye ON ve OFF konumunda yanıp söner ve sonra ON konumunda yanık kalır. d. Gaz ön temizleme fonksiyonu çalı maya ba lar. 5. RUN/SET anahtarını SET konumuna getirin. a. Gaz Solenoidi açılır ve gaz, ayarlanan basınçta akar. b. GAZ göstergesi yanar. NOT Gaz basıncı Dedantör/Filtre Grubunda 40 psi'nin (2.8 bar) altında ayarlandıysa veya so utma sıvısı akı ı yeterli de ilse, GAZ göstergesi yanmaz. 6. RUN/SET anahtarını RUN konumuna getirin. a. Gaz akı ı durur. b. GAZ göstergesi söner. 7. STANDARD/LATCH anahtarını a a ıdaki ekilde STANDARD veya LATCH konumuna getirin: Genel kesme i lemi için STANDARD modunu seçin; bu mod, torç anahtarının ana ark transferi boyunca basılı tutulmasını gerektiren normal bir torç i lemidir. Özel uygulamalar için LATCH modunu kullanın; bu modda, ana ark transferi gerçekle tikten sonra torcun anahtarı serbest bırakılabilir. Ana ark i parçasından ayrılana kadar torç çalı maya devam eder. 8. Gözlerinizi koruyarak torç anahtarına basın. a. Gaz ön akı ı ba lar. b. GAS göstergesi yanar. 9. Gaz ön akı ından (yakla ık 2 saniye) sonra a. Güç Kayna ı çalı ır. b. DC göstergesi yanar. 10. Pilot ark ate lenir.

9 11. Torcu, i parçasının transfer mesafesi dahilinde hareket ettirin. a. Ana ark transferi. b. Pilot ark söner. 12. Torç kesmeye hazırdır. Kesme i lemini tamamlayın. NOT E er torç, torç anahtarı basılı konumda iken i parçasından kaldırılırsa, ana ark durur ve pilot ark otomatik olarak ate lenir. 13. Torç anahtarını serbest bırakın. a. Ana ark durur. NOT Son akı sırasında torcun dü mesine basılırsa, pilot ark hemen ate lenir. E er torç i parçasının transfer mesafesinin 9.5 mm dahilindeyse, ana ark transfer olur. E er STANDARD/LATCH anahtarı LATCH konumundaysa, ana ark i parçasından ayrılana kadar torç çalı maya devam eder. 14. Gaz 20 saniye akar (son akı ). a. Gaz solenoidi kapanır. b. Gaz akı ı durur. c. GAS göstergesi söner. 15. Cihazın ön panelindeki ON/OFF güç anahtarını OFF konumuna getirin. a. AC Power göstergesi söner. b. Fan kapanır. 16. Ana güç anahtarını kapatın. a. Sistemi besleyen ana AC gücü kesilir.

10 4.04 Kullanım Hazırlıkları Sistemin çalı tırılaca ı her seferinde a a ıdaki kurulum i lemini uygulayın: UYARI Güç kayna ını, torcu veya torç uçlarını sökmeden önce birincil gücü kayna ından kesin. A. So utma Sıvısı Seviyesinin Kontrolü Cihazın arkasında bulunan so utma sıvısı deposundaki so utma sıvısının seviyesini kontrol edin. E er so utma sıvısı seviyesi deponun üst seviyesinden 50 mm a a ıya inmi se, so utma sıvısı ilave edin. NOT So utma sıvısı deposundaki etiket, so utma sıvısı ilavesi gerektiren seviyeyi gösterir. B. yon Giderici Torbanın Kontrolü Depodaki sepetteki iyon giderici torbanın durumunu kontrol edin. E er torba ye ilimsi kahverengiye (saman rengi) dönmü se, torbayı de i tirin. C. Torç Parçalarının Seçilmesi Torç parçalarının do ru monte edildiklerini kontrol edin. Belli bir uygulamanın gerektirdi i do ru torç parçalarını kullanın (Torç Kullanım Talimatları Elkitabına bakınız). D. Birincil Giri Gücü Kayna ı Güç kayna ının do ru giri voltajında oldu unu kontrol edin. Giri gücü kayna ının, 2.03 no'lu Ürün Tanımları/Tasarım Özellikleri bölümde belirtilen cihazın güç gereksinimlerini kar ıladı ından emin olmanız gerekir. Sisteme güç gitmesini sa lamak için giri gücü kablosunu ba layın (veya ana güç ayırma anahtarını kapatın). E. Plazma Gazı Kayna ının Seçilmesi stenen plazma gazını seçin. Gaz kaynaklarının gereksinimleri kar ıladı ından emin olmanız gerekir (Torç Kullanım Talimatları Elkitabına bakınız). Ba lantıları kontrol edin ve plazma gazı kayna ını açın. F. kincil Gaz Kayna ının Seçilmesi stenen ikincil gazı seçin. Gaz kaynaklarının gereksinimleri kar ıladı ından emin olmanız gerekir (Torç Kullanım Talimatları Elkitabına bakınız). Ba lantıları kontrol edin ve ikincil gaz kayna ını açın.

11 G. Kablosu Ba lantısı parçasına sa lam ve temiz bir i kablosu ba lantısı yapıldı ını kontrol edin. Ba lantı yüzeyinde pas ve boya bulunmamalıdır. ekil 4-5 Kablosunun Parçasına Ba lanması H. Torç Ba lantısı Torcun do ru bir ekilde ba landı ını kontrol edin. I. Plazma Gazı Temizli i (Ön Akı ) ON/OFF anahtarını ON konumuna getirin. Ön akı ı ba latmak için, RUN/SET anahtarını en az 20 saniye SET konumuna getirin. Gaz temizli i sırasında, sistem kapalıyken torçta ve uçlarda biriken nem atılır. Gaz temizli i sırasında torç çalı tırılamaz. J. Akım Çıkı Seviyesinin Seçilmesi Kullanım için istenen akım çıkı seviyesini seçin. * Açıktan (standoff) kesme ve oluk açma için amper * Sürükleyerek (drag) kesme için amper. K. Çalı ma Basıncının Ayarlanması RUN/SET anahtarını SET konumuna getirin. Plazma ve ikincil basınçları ayarlayın. Gaz basıncını plazma için 65 psi'ye (4.5 bar) ve ikincil için 60 psi'ye (4.1 bar) ayarlayın. RUN/SET anahtarını RUN konumuna geri getirin. L. STANDARD/LATCH Anahtarının Seçilmesi STANDARD/LATCH anahtarını a a ıdaki ekilde STANDARD veya LATCH konumuna getirin:

12 Genel kesme i lemi için STANDARD modu kullanın; bu modda, torç anahtarı ana ark transferi boyunca basılı tutulmalıdır. Özel uygulamalarda LATCH modunu kullanın; bu modda, ana ark transferi gerçekle tikten sonra torcun dü mesi serbest bırakılabilir. Ana ark i parçasından ayrılana kadar torç çalı maya devam eder. M. Kullanıma Hazır Sistem u anda kullanıma hazırdır. NOT Çalı tırma Sırasının ayrıntılı blok eması için Ek 2'ye bakınız Kesim Kalitesi Kesim kalitesi ihtiyaçları uygulamaya ba lı olarak de i ir. Örne in, kesim i leminden sonra i parçasının yüzeyinde kaynak yapılacaksa, nitrid olu umu ve ev açısı önde gelen faktörlerdir. kinci bir temizlik i lemine gerek kalmaması için kesim kalitesinin bitmi bir yüzey sa laması istendi inde, cürufsuz kesim önemlidir. A a ıdaki kesim kalitesi özellikleri ekil 4-6'da gösterilmi tir: Kesim Yüzeyi ev Açısı Kesim yüzeyinin durumu (pürüzsüz veya pürüzlü). Kesim açısının yüzeyi ile levhanın yüzeyine dik bir düzlem arasındaki açıdır. Tam dik açılı bir kesim 0 'lik bir ev açısı verir. Üst Kenar Yuvarlaklı ı Plazma arkının i parçasına ilk temasından kaynaklanan a ınmaya ba lı olarak üst kenarın yuvarlakla masıdır. Cüruf Olu ması ve Üst Serpinti Cüruf, kesim bölgesinden üflemeyle uzakla tırılamayan ve daha sonra levha üzerinde katıla an erimi malzemedir. Üst serpinti, i parçasının üst yüzeyinde biriken cüruftur. Fazla cüruf, kesim i leminden sonra ikinci bir temizlik i lemi gerektirebilir. Yarık Geni li i Kesim sırasında çıkarılan malzemenin geni li idir.

13 Nitrid Olu umu Plazma gazında nitrojen bulundu unda kesim yüzeyinde kalan nitrid birikintileridir. Nitrid olu umları, e er malzeme kesme i leminden sonra kaynaklanacaksa, bazı güçlüklere yol açarlar. Kerf Width = Yarık Geni li i Top Spatter = Üst Serpinti Cut Surface Bevel Angle = Kesim Yüzeyi ev Açısı Top Edge Rounding = Üst Kenar Yuvarlaklı ı Dross Build-Up = Cüruf Olu umu Cut Surface Drag Lines = Kesim Yüzeyi Sürükleme Çizgileri ekil 4-6 Kesim Kalitesi Özellikleri Kesim kalitesi farklı malzeme tiplerine ve kalınlıklarına göre de i ir. A a ıdaki tabloda, bu cihazla, kalınlı ı mikyas ile 38.1 mm arasında olan malzemelerde elde edilebilecek kesim kalitesi gösterilmektedir: Kesim Özelliklerinin Açıklaması Mükemmel - Minimum ev (0-4 ), minimum yarık (2 x uç deli inin çapı), az veya hiç cüruf, pürüzsüz kesim yüzeyi. yi - Hafif evli (0-10 ), biraz geni yarık (2-1/2 x uç deli inin çapı), bir miktar cüruf (kolayca temizlenebilen), orta pürüzlü kesim yüzeyi, üst kenarda hafif yuvarlaklık. Orta - Fazla ev (10 üzeri), geni yarık (2-1/2 x uç deli inin çapı üzeri), orta ile kalın arası cüruf, yuvarlak kesim yüzeyi, üst kenar yuvarlaklı ı.

14 Çe itli Malzemelerdeki Kesim Kalitesi Malzeme Tipleri Gaz Tipi Malzeme Kalınlı ı Karbon Çeli i Paslanmaz Alüminyum Hava Plazma ve Mikyas (0.5 mm) Mükemmel yi-mükemmel yi-mükemmel Hava kincil Mikyas (0.5 mm) ila 25.4 mm Mükemmel yi yi Nitrojen Plazma ve Hava veya CO mm ila 38.1 mm Mükemmel yi yi Mikyas (0.5 mm) Kullanılmaz yi-mükemmel yi-mükemmel Mikyas (0.5 mm) ila 12.7 mm Kullanılmaz yi-mükemmel yi-mükemmel kincil 12.7 mm ila 38.1 mm Kullanılmaz yi-mükemmel yi-mükemmel 0.5 mm ila 6.4 mm Kullanılmaz Kullanılmaz Kullanılmaz 6.4 mm ila 31.8 mm Kullanılmaz yi Mükemmel 12.7 mm ila 38.1 mm Kullanılmaz yi Mükemmel Ar/H 2 Plazma ve N 2 veya CO 2 kincil NOTLAR Kesim kalitesi cihazın kurulumuna ve torç ayrıklı ı (standoff), i parçasıyla hizalama, kesme hızı, gaz basıncı gibi parametrelere ve operatörün becerisine çok ba lıdır Sistemin Çalı tırılması NOT Bu elkitabının ba tarafındaki emniyet önlemlerine sık sık göz atınız. Bu bölümde, güç kayna ına özgü çalı tırma bilgileri yer almaktadır. Torçlara ili kin ayrıntılı çalı tırma bilgilerini ilgili Torç Kullanım Talimatları Elkitabında bulabilirsiniz. UYARILAR Güç kayna ını, torç parçalarını veya torç ve torç uçları gruplarını monte etmeden veya sökmeden ya da so utma sıvısı ilave etmeden önce birincil gücü kayna ından ayırın. Kesme i lemleri tamamlandı ında sadece cihazın ON/OFF anahtarını OFF konumuna getirmek yeterli de ildir. Son kesim yapıldıktan be dakika sonra mutlaka güç kayna ını ayırma anahtarını açın. A. Çalı tırma Önerileri Bütün kesme ve oluk açma i lemlerinde a a ıdaki önerilere uyulmalıdır: 1. lem bittikten sonra ON/OFF anahtarını OFF konumuna getirmeden önce be dakika bekleyin. Bu, so utma fanının çalı ma ısısını güç kayna ından uzakla tırmasını sa layacaktır. 2. Parça ömrünün azami olmasını sa lamak için, pilot arkı gere inden fazla çalı tırmayın. 3. Torç uçlarını elleçlerken dikkatli olun ve uçları hasara kar ı koruyun. 4. CO 2 'nin kullanıldı ı kesintisiz kesme uygulamalarında, çalı ma basınçlarında yeterli akı ı muhafaza etmek için dört ila altı tüpü birlikte manifoldlamak ço unlukla gerekli olur.

15 B. Sınırlama Özelli i Torcun ucu i parçasına veya erimi cürufa temas ederse, çıkı akımı, ucun hasar görme ihtimalini en aza indirmek için, hemen 35 ampere dü er ste e Ba lı Güç Kayna ı Ayarları Sistemi özel uygulama ihtiyaçlarına veya benzersiz kullanıcı tercihlerine göre özelle tirmek için a a ıdaki fonksiyonlar kullanılabilir. Bu fonksiyonlar, güç kayna ındaki Lojik Kontrol PC tablosunda bulunan DIP anahtarlarıyla kontrol edilir. Sol taraftaki paneli çıkarın ve cihazın üst ortasının yakınındaki Lojik Kontrol PC Tablosunu bulun. Fonksiyonu gerekti i ekilde set edin. A. Yüksek/Dü ük Hızlı Otomatik Yeniden Ba lama (Auto-Restart) Fonksiyonu (SW5) Plazma Güç Kayna ı her zaman Auto-Restart (Otomatik Yeniden Ba lama) modundadır. Bunun anlamı, kesimin sonunda START sinyali hâlâ açıksa, pilot otomatik olarak yeniden çalı ır. Nispeten yava hızlarda delikler veya genle mi metal üzerinde kesim yaparken pilotun hemen yeniden çalı ması, arkın yeni kesilmi olan parçaya geri aktarılmasına sebep olabilir. Bunun meydana gelmesinin sebebi, torcun kesilen parçadan uzakla tırılmasına fırsat olmamasıdır ve sonuçta gereksiz pilot ate lemelerine ve parça a ınmalarına yol açabilir. SW5 Yüksek/Dü ük Hızlı Otomatik Yeniden Ba lama (Auto-Restart) anahtarında a a ıdaki iki ayar bulunur: Dü ük Hız - Ark geri aktarımlarını önlemek için pilotun yeniden ate lenmesini bir saniyenin onda biri kadar bir süre geciktirir. Yüksek Hız - Bir sonraki kenarda ate lenmesi gecikebilece inden, geciktirme gerekli de ildir.

16 Lojik PC Tablosu ekil 4-7 Yüksek/Dü ük Hızlı Auto-Restart Anahtarı SW5'in Yeri A a ıdaki tabloda gösterilen fonksiyonlardan istedi iniz birini seçin: Yüksek/Dü ük Hızlı Auto-Restart Fonksiyonu Hız SW5-1 SW5-2 Yüksek 0 (OFF) 0 (OFF) Dü ük* 1 (ON) * Fabrika Ayarı 1 (ON) NOT ON konumu, PC Tablosundaki anahtarın yanındaki okun yönüdür. B. Gaz Ön Akı Geciktirmesi (SW3) Ön gaz gecikmesi, gazların torç çalı ır durumdayken torca akmasına imkan verir. Ön akı ın hemen ardından pilot ark ate lenir. Gaz Ön Akı Gecikmesi, sistemde kullanılan toplam torç ucu uzunlu una ba lı olarak ayarlanır. Bütün güç kaynakları fabrikada 2 saniyeye ayarlanmı tır ve sistemdeki toplam torç ucu uzunlu u 18.3 m'nin üzerindeyse, gereken ekilde 3.4 saniyeye veya 4 saniyeye ayarlanmalıdır.

17 Lojik PC Tablosu ekil 4-8 Gaz Ön Akı ını Geciktirme Anahtarı SW3'ün Yeri A a ıdaki tabloda gösterildi i gibi toplam torç ucu uzunlu u için uygun gaz ön akı ı süresini seçin: Ön Akı (Saniye) Gaz Ön Akı ını Geciktirme Fonksiyonu Toplam Torç Ucu SW3-1 Uzunlu u SW3-2 2 * m. 1 (AÇIK) 1 (AÇIK) m. 1 (AÇIK) 0 (KAPALI) M 0 (KAPALI) 0 (KAPALI) * Fabrika Ayarı

18 BÖLÜM 5: SERV S 5.01 Giri Bu bölüm, personel tarafından yapılabilecek bakım i lemleri, temel arıza bulma-giderme i lemleri ve servis anlatılmaktadır. Gerekli e itimi almı ki iler dı ında hiç kimse cihazda ba ka ayarlamalar veya onarımlar yapmamalıdır Genel Bakım A. Rutin Bakım NOT Su so utmalı plazma kesme sistemleri için önerilen bakım programı için Ek 4'e bakınız. Güç Kayna ının rutin bakımı, ara sıra yapılan kapsamlı bir temizli i ve incelemeyi içermelidir. Bunun sıklı ı cihazın kullanımına ve çalı ma ortamına ba lıdır. UYARI Güç kayna ını, torç parçalarını veya torç ve torç uçları gruplarını sökmeden veya monte etmeden önce birincil gücü kayna ından ayırın. B. Güç Kayna ının Temizlenmesi Cihazı temizlemek için, kasayı açın ve birikmi pislik ve tozları bir elektrik süpürgesiyle temizleyin. Cihaz aynı zamanda silinerek temizlenmelidir. Gerekirse, elektrikli cihazlarda kullanım için önerilen solventler kullanılabilir. UYARI Temizlik sırasında basınçlı havayı güç kayna ının içine do ru üflemeyin: daima cihazın dı ına do ru üfleyin. Cihazın içine do ru üfledi iniz takdirde, metal parçacıklar hassas elektrikli elemanları etkiler ve cihazı bozabilir. Cihaz açıkken, cihazın kablo ba lantılarını kontrol edin. Yıpranmı teller veya gev ek ba lantılar olup olmadı ını kontrol edin. C. So utma Sıvısı Filtre Ünitesinin Temizlenmesi So utma Sıvısı Filtresinin Ekranı periyodik olarak temizlenmelidir. So utma Sıvısı Filtre Ünitesine ula mak için, cihazın ön tarafından bakıldı ında sa taraftaki paneli çıkarın. Filtre yuvasını So utma Sıvısı Filtre Ünitesinden sökerek Filtre Ekranını çıkarın. Filtre ekranını sıcak sabunlu suyla durulayarak temizleyin. Temiz sıcak suyla durulayarak sabun kalıntılarını temizleyin. Sabunun tamamen temizlendi inden ve So utma Sıvısı Filtre Ünitesindeki yerine takmadan önce ekranın tamamen kurumu oldu undan emin olmanız gerekir.

19 ekil 5-1 So utma Sıvısı Filtre Ünitesi D. Hat çi So utma Sıvısı Filtre Ünitesinin Temizlenmesi Hat çi So utma Sıvısı Filtre Ekranı periyodik olarak temizlenmelidir. Hat çi So utma Sıvısı Filtre Ünitesine ula mak için, cihazın ön tarafından bakıldı ında sa taraftaki paneli çıkarın. Filtre Ekranını, Filtre Yuvasını Hat çi So utma Sıvısı Filtre Ünitesinden çevirerek ayırmak suretiyle çıkarın. Filtre Ekranını sıcak sabunlu suyla durulayarak temizleyin. Sabun kalıntılarını temiz sıcak suyla durulayarak temizleyin. Filtre Ekranını yerine takmadan önce sabunun tamamen temizlendi inden ve ekranın tamamen kurudu undan emin olmanız gerekir. ekil 5-2 Hat çi Filtre Ünitesi

20 E. So utma Sıvısı Seviyesi ve letkenli i 1. So utma Sıvısı Seviyesi So utma sıvısı seviyesi, arka paneldeki seviye göstergesinden her gün kontrol edilmelidir. Depodaki so utma sıvısı seviyesi deponun üst kısmından 50 mm'den daha fazla a a ıya indi inde, depoya so utma sıvısı ilave edin. 2. So utma Sıvısının letkenli i Pilot ark ate lenmiyorsa, so utma sıvısının iletkenlik seviyesi kontrol edilmelidir. Depodaki sepetteki iyon giderici torbanın durumunu kontrol edin. E er torba ye ilimsi kahverengi bir renk (saman rengi) almı sa, torbayı ve so utma sıvısını de i tirin (NOT'a bakınız). NOT So utma sıvısının iletkenli ini do ru ölçmek için, Thermal Dynamics Model TDS-73 (Katalog No ) gibi bir letkenlik Sensörü kullanmanız önerilir. F. So utma Sıvısının Bo altılması ve De i tirilmesi Güç Kayna ı deposundaki eski so utma sıvısını a a ıdaki ekilde bo altın: 1. Sa taraftaki paneli Güç Kayna ından çıkarın. 2. So utma sıvısı giri hortumunu So utma Sıvısı Filtre Ünitesinden ayırın. 3. Hortumu dikkatli bir ekilde Güç Kayna ının sa tarafından a a ı indirerek so utma sıvısını uygun bir kaba bo altın. D KKAT Kullanılmı so utma sıvısını önerilen prosedürlere göre elleçleyin ve atın.

21 Coolant Fitler Assembly = So utma Sıvısı Filtre Ünitesi Place hose in bucket to drain = Bo altmak için hortumu kovaya yerle tirin Coolant Reservoir = So utma Sıvısı Deposu Coolan Input Hose = So utma Sıvısı Giri Hortumu ekil 5-3 So utma Sıvısının Depodan Bo altılması 4. Hortumu So utma Sıvısı Filtre Ünitesine geri takın. 5. So utma Sıvısı Deposunun kapa ını çıkarın ve yeni so utma sıvısı koyarak iyon giderici torbayı yerle tirin. 6. Sa paneli yerine takın Sık Görülen Çalı ma Hataları Sık görülen çalı ma hataları ve bunların olası sebepleri a a ıda sıralanmı tır. Problemler torçtaki bir problemden kaynaklanıyorsa, ilgili Torç Elkitabına bakınız. 1. Yetersiz Penetrasyon a. Kesme hızı çok yüksek b. Torç çok fazla yatırılmı c. Hatalı gaz ayarları d. Metal çok kalın e. Torç parçaları yıpranmı f. Kesme akımı çok dü ük

22 g. Orijinal Thermal Dynamics parçaları kullanılmamı 2. Ana Ark Sönüyor a. Kesme hızı çok dü ük b. Torç i parçasından fazla ayrık c. Kesme akımı çok yüksek d. kablosu yerinden çıkmı e. Torç parçaları yıpranmı f. Orijinal Thermal Dynamics parçaları kullanılmamı 3. Fazla Cüruf Olu umu a. Kesme hızı çok dü ük b. Torç i parçasından fazla ayrık c. Torç parçaları yıpranmı d. Hatalı kesme akımı e. Ayarlarda hatalı gaz seçilmi f. Orijinal Thermal Dynamics parçaları kullanılmamı 4. Kısa Torç Parçaları Ömrü a. Gaz kayna ında ya veya nem b. Sistemin kapasitesi a ılmı (malzeme çok kalın) c. Pilot ark süresi fazla uzun d. parçasından ayrık olarak ba lama veya bitirme e. Gaz akı ı çok dü ük (hatalı basınç veya akı ayarı) f. Torç montajı hatalı g. Çıkı akımı kullanılan parçalar için fazla yüksek h. Torç ucu i parçasına temas ediyor i. Kullanılan parçalar için hatalı gaz seçilmi

23 j. Hasarlı veya gev ek torç kafası elemanları k. Kısıtlı so utma sıvısı akı ı l. Orijinal Thermal Dynamics parçaları kullanılmamı 5. Pilotun Çalı ması Tatminkar De il a. Orijinal Thermal Dynamics parçaları kullanılmamı b. So utma sıvısının iletkenli i yüksek 5.04 Sık Görülen Çalı ma Problemleri UYARILAR Güç kayna ını, torcu veya torç uçlarını sökmeden önce birincil gücü kayna ından ayırın. Bu Elkitabının 1. Bölümündeki Önemli Emniyet Önlemlerine sık sık göz atın. Operatörün uygun eldivenler, giysi, göz ve kulak koruması kullandı ından emin olmanız gerekir. Operatörün vücudunun hiçbir yerinin torç çalı ır haldeyken i parçasıyla temas etmedi inden emin olmanız gerekir. Kesim sırasında olu an kıvılcımlar cam, plastik ve metal gibi kaplı, boyalı ve di er fini li yüzeylere zarar verebilir. A. Pilot Arkı Torç uçlarını dikkatli bir ekilde elleçleyin ve hasara kar ı koruyun. Pilot arkı parçaların ömrünü kesme i lemine göre daha fazla kısaltır, çünkü pilot arkı elektrottan uca gönderilir, i parçasına de il. Parçaların ömrünü uzatmak için, mümkün olan yerlerde pilot arkı süresini uzun tutmaktan kaçının. B. Torç Ayrıklı ı (Standoff) Hatalı ayrıklık (torç ucu ile i parçası arasındaki mesafe), uç ömrünü ve koruyucu kapa ın ömrünü olumsuz etkileyebilir. Ayrıklık aynı zamanda ev açısını da önemli ölçüde etkileyebilir. Ayrıklık azaltıldı ında genelde daha kö eli bir kesim elde edilir. C. Kenardan Ba lama Kenardan ba lamak için, torcu i parçasına, torç ucunun ön kısmı i parçasının kesimin ba latılaca ı kenarında dik olacak ekilde tutun. Levhanın kenarından ba larken, kenarda duraklamayın ve arkı metalin kenarını "yakalamaya" zorlayın. Kesim arkını mümkün oldu unca hızlı ate leyin.

24 D. Kesimin Yönü Torçlarda, plazma gazı akımı, düzgün bir gaz sütununun muhafaza edilmesi için, torçtan ayrılırken fır döner. Bu fır dönme etkisi, kesimin bir yanının di erine göre daha kö eli olmasına yol açar. lerleme yönünde bakıldı ında, kesimin sa yanı sol yanına göre daha kö elidir ( ekil 5-4'e bakınız). Bir dairenin iç çapı boyunca bir kö eli kenarlı kesim yapmak için, torcun daire etrafından saatin aksi yönünde ilerletilmesi gerekir. Kö eli kenarı bir dı çaplı daire boyunca sürdürmek için, torcun saat yönünde ilerletilmesi gerekir. Left Side Cut Angle = Sol Taraftaki Kesim Açısı Right Side Cut Angle = Sa Taraftaki Kesim Açısı ekil 5-4 Kesimin Kenar Özellikleri E. Cüruf Genel olarak, karbon çeli inde cüruf olu tu unda, bu cüruf ya "yüksek hız" ya da "dü ük hız" cürufu diye anılır. "Yüksek hız cürufu" genelde kesim kenarının tabanı boyunca dar bir boncuk dizisi eklinde olu ur ve temizlenmesi çok zordur. "Dü ük hız cürufu" ise daha çok miktarlarda olu ur, ancak kesim kenarına sa lamca yapı maz ve kolayca temizlenebilir. Sorunlu bir çelikte kesim yaparken, torç ilerleme hızının "dü ük hız cürufu" meydana getirecek bir hıza dü ürülmesini öneririz. Olu an cüruf kazıyarak temizlenebilir, ta lamaya gerek kalmaz. Levhanın üzerinde olu an cüruf (üst serpinti) normalde yava torç ilerleme hızından ya da torç ayrıklık (standoff) mesafesinin çok fazla olmasından kaynaklanır.

25 5.05 Arıza Bulma-Giderme Rehberi A. Genel Bu cihazda arıza bulma-giderme ve onarım i lemleri yalnızca yüksek gerilimli güç elektroni i cihazlarını iyi bilen ki iler tarafından yapılmalıdır. UYARI Bu cihazın içinde son derece tehlikeli voltaj ve güç seviyeleri vardır. Güç elektronikleri ölçüm ve arıza bulma-giderme teknikleri konusunda e itim almadıysanız, tanı koymaya veya onarım yapmaya kalkı mayın. B. Temel Arıza Bulma-Giderme Bu elkitabı, sınırlı sökme ve ölçme gerektiren temel seviyedeki arıza bulma-giderme i lemlerini kapsamaktadır. Daha karma ık alt sistemlerde bir arıza varsa, cihaz onarım için yetkili bir servise gönderilmelidir. Listedeki bütün talimatları yerine getirin ve her bölümü dizili sırasına göre tamamlayın. Büyük çaplı arıza bulma-giderme ve parça de i tirme i lemleri için CE PAK Master 150XL Güç Kayna ı Servis Elkitabı'na (0-2728) bakınız. C. Bu Rehber Nasıl Kullanılır A a ıdaki bilgiler, Mü terinin/operatörün çe itli belirtilerin en olası sebeplerini bulmalarına rehberlik etmek için verilmi tir. Bu rehber a a ıdaki ekilde olu turulmu tur: X. Belirti (Koyu Yazı) Özel Talimatlar (Metin Yazısı) 1. Sebep ( talik Yazı) a. Kontrol Et/Düzelt (Metin Yazısı) Belirtiyi bulun, sebepleri (en kolaydan ba lar), sonra düzeltici i lemleri kontrol edin. Gerekli onarımı yapın; cihazın onarımdan sonra tam kapasiteyle çalı tı ını do rulamayı unutmayın.

26 A. AC Güç Göstergesi Yanmıyor 1. Mü terinin elektrik panosundaki alter KAPALI konumda. a. alteri açın. 2. Giri gücü mü terinin elektrik panosuna do ru ba lanmamı. a. Giri gücünün mevcut oldu unu ve cihazın ba landı ını kontrol edin (3.05 no'lu Giri Gücü Kablo Ba lantıları Bölümüne bakınız). 3. Fiili giri voltajı belirtilen aralıkta de il. Bu cihaz V, trifaze giri gücüyle çalı mak için tasarlanmı tır. a. Fiili ebeke voltajını kontrol edin. 4. Mü terinin ebeke sigortası (veya sigortaları) atmı. a. Elektrik panosundaki sigortayı (sigortaları) kontrol edin ve gerekirse de i tirin. 5. Cihazın içindeki sigorta atmı veya gev ek. a. Sigorta atmı sa, giri voltajını iki kez kontrol edin ve sigortayı 5.06-C no'lu Alt Bölüme göre de i tirin. Sigorta tekrar atarsa, cihazı yetkili bir servise gönderin. 6. Cihazda arızalı elemanlar var. a. Onarım için yetkili servise gönderin. B. AC Güç Göstergesi Yanıyor; TEMP Göstergesi Yanıyor 1. Cihaz a ırı ısınmı. a. Yakla ık 5 dakika cihazın so umasını bekleyin. Cihazın çalı ma verimini a acak ekilde çalı tırılmadı ından emin olmanız gerekir. 2. Hava akı ı engelleniyor. a. Hava akı ının engellenip engellenmedi ini kontrol edin ve durumu düzeltin. 3. Fan (fanlar) bloke olmu. a. Kontrol edin ve durumu düzeltin. 4. Giri voltajı nominal voltajın %75 altında. a. Kontrol edin ve do ru giri gücü hattına ba layın.

27 5. Cihazda arızalı elemanlar var. a. Onarım için yetkili servise gönderin. C. Torç anahtarına basıldı ında pilot arkı ate lenmiyor 1. RUN/SET anahtarı SET konumunda. a. Anahtarı RUN konumuna getirin. 2. Anahtara 8 saniyelik yükleme süresi içinde basıldı. a. Anahtarı bırakın ve tekrar basmadan önce AC Göstergesinin yanıp sönmesinin sona ermesini bekleyin. 3. Arızalı torç parçaları a. Torç parçalarını inceleyin ve gerekirse de i tirin (torçla birlikte verilen Talimat Elkitabına bakınız). 4. Gaz basıncı çok yüksek veya çok dü ük. a. Plazma gazı basıncını 65 psi'ye (4.5 bar) ve ikincil gazın basıncını 60 psi'ye (4.1 bar) ayarlayın. 5. Cihazda arızalı elemanlar var. a. Onarım için yetkili servise gönderin. D. AC Güç Göstergesi Yanıyor; Fan Çalı ıyor; Kesme çıkı ı yok 1. Torç, güç kayna ına do ru ba lanmamı. a. Torç uçlarının güç kayna ına do ru ba landı ını kontrol edin. 2. Koruyucu kapak torca do ru takılmamı. a. Koruyucu kapa ın torç kafasına tam olarak oturdu unu kontrol edin (e er kapak vidalanarak takılıyorsa, a ırı sıkmayın). 3. Cihazda arızalı elemanlar var. a. Onarım için yetkili servise gönderin. E. Kumanda edilemeyen dü ük kesme çıkı ı 1. CURRENT kumandası hatalı ayarlanmı. a. Kontrol edin ve do ru ayara ayarlayın.

28 2. Cihazda arızalı elemanlar var. a. Onarım için yetkili servise gönderin. 3. Giri veya çıkı ba lantıları iyi de il. a. Bütün giri ve çıkı ba lantılarını kontrol edin. F. Dengesiz veya uygunsuz kesme çıkı ı 1. Giri veya çıkı ba lantıları iyi de il. a. Bütün giri ve çıkı ba lantılarını kontrol edin. 2. Arızalı torç parçaları. a. Yeni torç parçalarıyla de i tirin. G. AC Güç Göstergesi Yanıyor; Kesme çıkı ı mevcut; Fan (fanlar) çalı mıyor 1. Fan bıçakları bloke olmu. a. Bıçakları kontrol edin ve temizleyin. 2. Cihazda arızalı elemanlar var. a. Onarım için yetkili servise götürün. H. AC Güç Göstergesi Yanıyor; Fanlar Çalı ıyor; Gaz akı ı yok 1. Gaz ba lanmamı veya gaz basıncı çok dü ük. a. Gaz basıncının en az psi ( bar) oldu unu kontrol edin. 2. Cihazda arızalı elemanlar var. a. Onarım için yetkili servise gönderin. I. Torç kesiyor ancak yeterli de il 1. Akım ayarı çok dü ük. a. Akım ayarını yükseltin. 2. Torç i parçası üzerinde çok hızlı ilerletiliyor. a. Kesme hızını dü ürün (torçla birlikte verilen Talimat Elkitabına bakınız.)

29 3. Torçta fazla ya ve nem var. a. Torcu temiz bir yüzeyden 3 mm yukarıda tutarak püskürtün ve ya veya nem çıkıp çıkmadı ını kontrol edin (torcu çalı tırmayın). 4. Kusurlu torç parçaları. a. Kusurlu parçaları de i tirin. J. GAS göstergesi yanmıyor 1. Gaz basıncı ayarı çok dü ük. a. Basıncı ayarlayın. 2. Arızalı güç kayna ı. a. Onarım için yetkili servise gönderin. 3. So utma sıvısı akı ı yok. a. Onarım için yetkili servise gönderin. K. GAS göstergesi yanmıyor; plazma gazı ve/veya ikincil gaz akmıyor 1. Dü ük plazma basıncı. a. Plazma basıncını kontrol edin. 2. kincil gaz kayna ı kapalı (veya tüp bo almı ). a. kincil gaz kayna ını kontrol edin. 3. Torç tıkalı. a. Torç parçalarını kontrol edin. 4. Arızalı güç kayna ı. a. Onarım için yetkili servise gönderin. I. GAS göstergesi yanıp sönüyor 1. So utma sıvısı hatlarında hava var. a. Arka paneldeki göstergeye bakarak so utma sıvısının do ru seviyede oldu unu kontrol edin.

30 b. Sistemi kullanmadan önce so utma sıvısı hatlarındaki havayı tahliye etmek için pompayı on dakika çalı tırın. M. Torç ba lantısında kaçak 1. Torç ba lantısı gev ek. a. Rakorun yerine tam oturdu undan emin olmak için ba lantıyı kontrol edin. N. Zayıf veya püsküren pilot arkı; pilot arkı varken CD devrede kalıyor 1. Plazma gazı basıncı çok yüksek. a. Basıncı ayarlayın. 2. Hatalı giri voltajı seçiminin sebep oldu u dü ük OCV (normalde VDC). a. Giri voltajı ba lantılarını kontrol edin. 3. Arızalı güç kayna ı. a. Onarım için yetkili servise gönderin. O. Pilot ark yanıyor; Ana ark transferi yok (torç çalı ma aralı ı dahiline getirilmi ) 1. kablosu ba lı de il. a. kablosunu sa lamca ba layın. 2. Arızalı güç kayna ı. a. Onarım için yetkili servise gönderin. P. AC göstergesi yanıyor; Torç anahtarına basıldı ında GAS göstergesi yanıyor; DC göstergesi yanıp sönüyor 1. Torçta kısa devre. a. Onarım için yetkili servise gönderin. 2. Arızalı güç kayna ı. a. Onarım için yetkili servise gönderin. Q. Torç sinyali kesildi inde ana kesme arkı sönmüyor 1. STANDARD/LATCH anahtarı LATCH konumunda.

31 a. Anahtarı STANDARD konuma getirin. 2. Arızalı güç kayna ı. a. Onarım için yetkili servise gönderin Güç Kayna ı Parçalarının De i tirilmesi UYARI Torcu, uçları veya güç kayna ını sökmeden önce sisteme giden birincil gücü kesin. A. Sol veya Sa Taraftaki Panelin Çıkarılması 1. Giri gücünü cihazdan ayırın. 2. (Cihazın ön tarafından bakıldı ında) çıkaraca ınız Yan Panelin yarıklı deliklerindeki iki alt vidayı gev etin. 3. Yan Paneli Güç Kayna ına tespit eden di er vidaları sökün. 4. Yan Paneli üst tarafından dı arı çekip yukarı kaldırarak Güç Kayna ından biraz ayırın (NOT'a bakınız). NOT Cihazın içinde, Yan Panele bir toprak teli ba lantısı vardır. 5. Toprak telini yan panele tespit eden somunu sökerek toprak telini ayırın. 6. Yan Paneli cihazdan çıkararak bir yana koyun. NOT: Bu resim, cihazın kendisinden farklı olabilir.

32 ekil 5-5 Son Taraftaki Panelin Sökülmesi 7. Yan Paneli yerine takmak için a a ıdaki i lemleri yapın: a. Ayırdıysanız, toprak telini Yan Panele tekrar ba layın. b. Yan Paneli çerçeveye yerle tirin ve üst kenarını, Üst Paneldeki dilin altına kaydırın. c. Yan Paneli tespit etmek için vidaları yerlerine takın. B. Sigortanın De i tirilmesi Sigorta, Güç Kayna ının içinde, Güç Kayna ının ön tarafından bakıldı ında Sol Panelin arkasındadır. 1. Sigortaya ula mak için Sol Paneli yukarıdaki 'A' paragrafında tarif edilen ekilde çıkarın (NOT'a bakınız). NOT Sigortaya ula mak için Yan Paneldeki toprak teli ba lantısının ayrılması gerekli de ildir. 2. Cihazın içindeki Orta asi üzerindeki dahili sigortayı bulun. 3. Sigortayı de i tirin. 4. Sol Yan Paneli yerine takın.

33 ekil 5-6 Dahili Sigortanın Yeri C. So utma Sıvısı Filtre Ünitesinin De i tirilmesi So utma Sıvısı Filtre Ünitesi Güç Kayna ının içinde, Güç Kayna ının ön tarafından bakıldı ında Sa Yan Panelin arkasındadır. 1. Sa Yan Paneli yukarıdaki 'A' paragrafında tarif edildi i ekilde Güç Kayna ından çıkarın. 2. So utma Sıvısı Filtre Ünitesine giden iki So utma Sıvısı ba lantısını sökün.

34 Coolant Filter Assembly = So utma Sıvısı Filtre Ünitesi Bracket = Destek Elbow Fitting = Dirsek Rakor Coolant Hose (Filter Input) = So utma Sıvısı Hortumu (Filtre Giri i) Coolant Hose To Pump Assembly (Filter Output) = Pompa Ünitesine Giden So utma Sıvısı Hortumu (Filtre Çıkı ı) ekil 5-7 So utma Sıvısı Filtresinin De i tirilmesi 3. So utma Sıvısı Filtre Ünitesinin her bir yanındaki iki dirsek rakoru sökerek hasarlı üniteyi destekten çıkarın. 4. Eski vida di i masti ini dirsek rakorlarının vida di lerinden temizleyin. 5. Dirsek rakorlarının vida di lerine ince bir kat sıvı teflon vida di i masti i sürün. 6. Yeni So utma Sıvısı Filtre Ünitesini, ok solu gösterecek ekilde deste e yerle tirin ve iki dirsek rakoru yerine takın. 7. ki So utma Sıvısı Hortumunu So utma Sıvısı Filtre Ünitesine takın; Pompa Ünitesine giden hortumun, So utma Sıvısı Filtre Ünitesinin çıkı ında (cihazın yan tarafından bakıldı ında sol tarafta) oldu undan emin olmanız gerekir. 8. Sa Yan Paneli yerine takın. D. Hat çi So utma Sıvısı Filtre Ünitesinin De i tirilmesi Hat çi So utma Sıvısı Filtre Ünitesi Güç Kayna ının içinde, Güç Kayna ının ön tarafından bakıldı ında Sa Yan Panelin arkasındadır. 1. Sa yan paneli yukarıdaki 'A' paragrafında tarif edildi i ekilde Güç Kayna ından çıkarın. 2. Hat çi So utma Sıvısı Filtresini bulun ve Hat çi Filtre Ünitesinin alt kısmındaki So utma Sıvısı Hortum ba lantısını sökün.

35 Flow Switch Assembly = Akı Komütatörü In-line Coolant Filter Assembly = Hat çi So utma Sıvısı Filtre Ünitesi Coolant Hose From Radiator Assembly = Radyatör Ünitesinden Çıkan So utma Sıvısı Hortumu ekil 5-8 Hat çi So utma Sıvısı Filtresinin De i tirilmesi 3. Hat çi Filtre Ünitesinin üst tarafındaki Akı Komütatörünü sökün. 4. Hortumların ve rakorların vida di lerindeki eski vida di i masti ini temizleyin. 5. Rakorların vida di lerine ince bir kat sıvı teflon vida di i masti i uygulayın. 6. Radyatör Ünitesinden gelen So utma Sıvısı Hortumunu Hat çi Filtre Ünitesinin alt kısmına takın. Hat çi Filtre Ünitesinin üst kısmını Akı Komütatörüne yeniden ba layın. 7. Sa Yan Paneli yerine takın.

36 BÖLÜM 6: PARÇA L STES 6.01 Giri A. Parça Listesinin Dökümü Parça listesi, bütün de i tirilebilir parçaların bir dökümünü verir. Parça listeleri a a ıdaki ekilde düzenlenmi tir: Bölüm 6.03 Bölüm 6.04 Bölüm 6.05 Güç Kayna ının De i tirilmesi Temel De i tirme Parçaları ste e Ba lılar ve Aksesuarlar NOT Madde numarası olmayan parçalar belirtilmez, ancak belirtilen katalog numarasıyla sipari edilebilirler. B. adeler Bir ürünün servis için geri gönderilmesi gerekiyorsa, yetkili distribütörünüze ba vurun. Yetkisiz olarak geri gönderilen malzemeler kabul edilmeyecektir Sipari Bilgileri De i tirme parçalarını katalog numarasıyla sipari edin ve parçanın veya ünitenin açıklamasını, her bir kaleme ait parça listesindeki açıklamaya göre doldurun. Torcun model ve seri numarasını da ekleyin. Bütün ba vurularınızı yetkili distribütörünüze iletin Güç Kayna ının De i tirilmesi çindekiler: CE Güç Kayna ı ve Giri Gücü Kablosu, EMI Filtre Ünitesi, Kablosu ve Kıskısı, So utma Sıvısı ve Kullanım Elkitabı. Miktar Açıklama Katalog No. 1 PAKMASTER 150XL Güç Kayna ı, V Temel De i tirme Parçaları Miktar Açıklama Katalog No. 1 Sigorta, 5 amper, 600V, Gecikmeli Hat çi So utma Sıvısı Filtresi

37 1 So utma Sıvısı Filtresi Torç So utma Sıvısı - 1 galon (3.78 litre) -12 C'ye kadar olan ortam sıcaklıkları için Extra-Cool C'ye kadar olan ortam sıcaklıkları için Ultra-Cool yon Giderici Torba ki Kademeli Hava Hattı Filtre Kiti De i tirme Elemanları 1 Birinci Kademe kinci Kademe CE Blendajlı Birincil Giri Gücü Kablosu ste e Ba lılar ve Aksesuarlar Miktar Açıklama Katalog No. CNC Arayüz Kumanda Kablosu - Blendajlı PCM Makine Torcuyla birlikte kullanılır m m Kilitli Tekerlek Kiti (2 Tekerlek) Uzaktan Pandantif Kumanda - Blendajsız PCM Makine Torcuyla birlikte kullanılır. 6.1 m EK 1: G R BA LANTISI GEREKL L KLER Voltaj (Volt) 380 Giri Güç Giri i Akım Önerilen Ebatlar (Notlara bakınız) Frekans Trifaze Trifaze Sigorta Tel (mm2) (Hz) (kva) (Amper) (Amper) Trifaze Trifaze 50/ / Önerilen Devre Korumalı ebeke Voltajları ve Tel Kesitleri, Ulusal Elektrik Yönetmeli ine ve Kanada Elektrik Yönetmeli ine dayanır

38 NOTLAR Do ru ba lantı gereklilikleri için Yerel ve Ulusal Yönetmeliklere veya yetkili elektrik idaresine danı ınız. Kablo çapı, cihazın Çalı ma Verimine ba lıdır. Belirtilen çaplar, fi le ba lantı yapılan tesisatlarda kullanılan esnek güç kablosuna dayanmaktadır. Fiziksel ba lantılı tesisatlar için yerel veya ulusal yönetmeliklere bakınız. Kullanılan kablo iletkeni sıcaklı ı 75 C'dir. Plazma Kesme, Kaynak veya güç da ıtım cihazlarının maruz kalabilece i hasarı en aza indirmek için gücü sınırlayan UL Class RK-1 sigorta (örne in: BUSS LPS/LPN-RK veya Gould-Shawmut AZK-A6K) kullanılmalıdır. ASLA UL Class H gibi de i tirilebilir elemanlı sigortalar, ya da UL Class K5 gibi "tek kullanımlık" sigortalar kullanmayın.

39 EK 2: ÇALI TIRMA SIRASI BLOK EMASI

40 EK 3: TOPRAKLAMA EMASI 3-Phase Input = Trifaze Giri Power Supply = Güç Kayna ı Work Cable = Kablosu Workpiece = Parçası Earthground = Toprak NOTLAR Kablosu do rudan i parçasına ba lanmalıdır. Kablosunu topra a, sonra i parçasına ba lamayın. Blendajlı giri güç kablosu fi ucunda topra a topraklanmalıdır.

Rack and Pinion Mounting Assembly = Rak ve Pinyon Montaj Grubu Square = Gönye Workpiece = parçası. ekil 4-9 Hizanın Kontrol Edilmesi

Rack and Pinion Mounting Assembly = Rak ve Pinyon Montaj Grubu Square = Gönye Workpiece = parçası. ekil 4-9 Hizanın Kontrol Edilmesi Rack and Pinion Mounting Assembly = Rak ve Pinyon Montaj Grubu Square = Gönye Workpiece = parçası ekil 4-9 Hizanın Kontrol Edilmesi 2. Kesime levhanın kenarından ba lamak için, torcun ortasını levhanın

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük Hisense Inverter Ticari Seri Kaset ve Kanallı Tip Split Klima Arıza Kodları 1. Dış Ünite Hata Kodu Dış Ünite veya iç ünite durduğunda, kompressör durur. Dış ünite ekranında aşağıdaki kodu belirir. Hata

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

KAYNAK ve KESME MAKiNELERi

KAYNAK ve KESME MAKiNELERi KAYNAK ve KESME MAKiNELERi 2016 ÜRÜN KATALOĞU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA PoWerPlus+ MMA / TIG / MIG / Plazma Serisi Makineler Inverter MMA DC Kaynak Makineleri 5-8 Tek Fazlı MIG-MAG Sinerjik Gazaltı Kaynak Makineleri

Detaylı

BÖLÜM 4 TORÇ: ÇALI TIRMA NOT UYARI NOT

BÖLÜM 4 TORÇ: ÇALI TIRMA NOT UYARI NOT 4T.01 Torç Parçalarının Seçilmesi BÖLÜM 4 TORÇ: ÇALI TIRMA Yapılacak işlemin türü, kullanılacak torç parçalarını belirler. İşlem türü: Sürükleyerek kesme, ayrık kesme veya oluk açma. Torç parçaları: Koruyucu

Detaylı

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

Plazma kesim kalitesinin iyileştirilmesi

Plazma kesim kalitesinin iyileştirilmesi Plazma kesim kalitesinin iyileştirilmesi Aşağıdaki referans kılavuzu kesim kalitesini iyileştirmek için çeşitli çözümler sunar. Göz önünde bulundurulacak farklı birçok faktör olduğundan sağlanan önerileri

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

HASTA KILAVUZU. Hasta adı-soyadı:

HASTA KILAVUZU. Hasta adı-soyadı: HASTA KILAVUZU Hasta adı-soyadı: Icare HOME (Model: TA022) HASTA KILAVUZU TA022-035 TR-3.1 3 Giriş Bu kılavuz, Icare HOME tonometrenin nasıl kullanılması gerektiği konusunda size yol gösterecektir. Tonometreyi

Detaylı

SD 2400 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 2400 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 2400 Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Duyarga Çubuklarının

Detaylı

EK 4: RUT N BAKIM PROGRAMI

EK 4: RUT N BAKIM PROGRAMI EK 4: RUT N BAKIM PROGRAMI Bu program her tipteki sıvı so utmalı plazma kesme sistemleri için geçerlidir. Bazı sistemlerde burada belirtilen bazı parçalar yoktur ve bu parçalarla ilgili kontrollerin yapılması

Detaylı

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU RU1000 Uzaktan Kumandalı KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TANITIM 2 GÜÇ KAYNAĞI' NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN KUMANDAYI

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini Gaz valfi bağlı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Emniyet Uyarıları DİKKAT Uygunsuz kullanım maddi hasar veya hatalı fonksiyona yol açar.

Kullanım Kılavuzu. Emniyet Uyarıları DİKKAT Uygunsuz kullanım maddi hasar veya hatalı fonksiyona yol açar. 1 4 Kullanım Kılavuzu saatinin emniyetli uygulanması ve uzun süreli kullanımı için kullanım kılavuzunu itinalıca okuyup saklayınız. Kullanma kılavuzu internette de kullanıma hazır bulunmaktadır: www.qlocktwo.com

Detaylı

1 Nem Kontrol Cihazı v3

1 Nem Kontrol Cihazı v3 NEM KONTROL CİHAZI v5.0 Nem Kontrol Cihazı v3.0 1 Nem Kontrol Cihazı v3 NEM Havada bulunan su buharı miktarına nem denir. Nem ölçümlerinde mutlak nem, bağıl nem ve spesifik nem hesaplanır. Mutlak nem birim

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

Apex Pointer TM + Kullanım Klavuzu. Pillerin yanlış yönde takılması cihazınıza zarar verebilir.

Apex Pointer TM + Kullanım Klavuzu. Pillerin yanlış yönde takılması cihazınıza zarar verebilir. Apex Pointer TM + Kullanım Klavuzu Apex Pointer + apeks bulucu cihazını aldığınız için tebrik ederiz. Yeni enstrümanınız kök kanal boyunu kesin ve çabuk olarak belirleme imkanı sağlar. Cihazınızdan en

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Gaz Kontrol Cihazları PCE-LD 1

Kullanım Kılavuzu Gaz Kontrol Cihazları PCE-LD 1 Gaz Kontrol Cihazları PCE-LD 1 Versiyon 1.1 01/07/2016 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 2 ÖZELLİKLER... 3 3 TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 4 CİHAZ... 4 5 KULLANIMA HAZIRLIK... 5 5.1 Pilleri takma... 5 5.2 Soğutucunun

Detaylı

Soğutma suyu doldurulması

Soğutma suyu doldurulması Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Soğutma sisteminde değişiklikler yapılırken soğutma sisteminin boşaltılması, yeniden doldurulması ve basınç testinin

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC511R Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC511R Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68005109 MLC511R14-900 Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU CA RY ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU ÖZELL KLER 1. Süt ve su miktarını belirtir 2. De i tirilebilir iki ayrı birim sistemi; g, lb:oz 3. De i tirilebilir iki ayrı miktar sistemi; ml, fl oz

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

Cihazın Tanıtımı. Kontrol Ünitesi. IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye kadar su geçirmez. 360 Algılama Ucu.

Cihazın Tanıtımı. Kontrol Ünitesi. IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye kadar su geçirmez. 360 Algılama Ucu. Cihazın Tanıtımı 360 Algılama Ucu Kontrol Ünitesi Açma - Kapama / Hassasiyet (+) Mod / / Hassasiyet (-) LED Aydınlatma Ses Çıkışı LED Pil Yuvası IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU. PowerMust 400/600/1000 Offline. Kesintisiz Güç Kaynağı

KULLANICI KILAVUZU. PowerMust 400/600/1000 Offline. Kesintisiz Güç Kaynağı TR KULLANICI KILAVUZU PowerMust 400/600/1000 Offline Kesintisiz Güç Kaynağı 1 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI BU TALİMATLARI SAKLAYIN Bu el kitabı PowerMust 400 Offline, PowerMust 600 Offline ve PowerMust

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı ELITE PR Paket İçindekiler: A) "ELITE PR" ph ve REDOX kontrol cihazı B) PVC Crystal 4x6 ile emme cihazı (2 m) C) Polietilen hortum (3m) D) Bağlantı vidası (φ=6 mm) E) Emme çekvalfi F) FPM basma çekvalf

Detaylı

KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ. Duvara Montaj DİKKAT. 0000136972 rev. 1.0 1

KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ. Duvara Montaj DİKKAT. 0000136972 rev. 1.0 1 KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ A) "Kontrol Invikta" ph ve REDOKS ölçüm & kontrol cihazı B) Emiş Hortumu (2 m) PVC Kristal 4x6 C) Basma Hortumu (3 m) Polietilen D) Bağlantı vidası ( =6 mm) E) Emiş filtresi

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK RF Röle Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.2 Cihaz Bağlantı Şeması...

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T14-450/V Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T14-450/V Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68000134 MLC500T14-450/V Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S TARTIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-W SER S Ç NDEK LER I. Özellikler:. Tu takımı komutları:... letim:.. IV. Alarm belirtileri:. I. Özellikler: l Dahili arj edilebilir akü, arj i lemi sırasında teraziyi

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T EX2 Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T EX2 Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68040312 MLC500T30-1200-EX2 Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68000312 MLC500T30-1200 Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör Manual Title Additional Ürün Information Kılavuzu be certain. 100-238-342 A Telif hakkı bilgisi Ticari marka bilgisi 2011 MTS Systems Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

DOLPHİN WAVE 30 ROBOT KULLANMA KILAVUZU E-HAVUZ MARKET

DOLPHİN WAVE 30 ROBOT KULLANMA KILAVUZU E-HAVUZ MARKET DOLPHİN WAVE 30 ROBOT KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. Genel Bilgi 2. Özellikleri 3. Uyarılar ve Önlemler 3.1 Uyarılar 3.2 Önlemler 4. Robot parçaları 5. Robotun Kullanımı 5.1 Kurulum 5.2 Robotu Havuza

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

BÖLÜM 4 TORÇ: ÇALI TIRMA. Bu bölümde SL60 ve SL100 Torç Elemanları, ardından çalıştırma işlemleri açıklanmaktadır. NOT UYARI

BÖLÜM 4 TORÇ: ÇALI TIRMA. Bu bölümde SL60 ve SL100 Torç Elemanları, ardından çalıştırma işlemleri açıklanmaktadır. NOT UYARI BÖLÜM 4 TORÇ: ÇALI TIRMA 4T.01 Giriş Bu bölümde SL60 ve SL100 Torç Elemanları, ardından çalıştırma işlemleri açıklanmaktadır. 4T.02 İşlev Bilgisi Torç, çok metali kesebilecek bir plazma kesme sistemi sağlamak

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22 PCE-PH 22 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Özellikler... 3 2 Genel açıklama / Teknik Özellikler... 3 3 Fonksiyonlar... 4 4 Kalibrasyon... 4 5 Ölçüm Yöntemi... 5 5.1 ph Ölçümü... 5 5.2 Data-Hold...

Detaylı

NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir.

NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir. Ç NDEK LER Uzaktan kumandanın kullanılması...2 Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri...3 Fonksiyon Tu ları...4 LCD Üzerindeki Göstergeler...7 Tu ların kullanılması Saatin ilk kez ayarlanması...8 AUTO (OTOMAT

Detaylı

HBS300C / HBS330C OTOMAT K ET D L MLEME MAK NES KULLANIM KILAVUZU

HBS300C / HBS330C OTOMAT K ET D L MLEME MAK NES KULLANIM KILAVUZU HBS300C / HBS330C OTOMAT K ET D L MLEME MAK NES KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANIM KILAVUZUNU D KKATL B R EK LDE OKUYUNUZ. GÜVENL K VE SA LIK UYARILARINA D KKAT ED N Z. Otomatik et dilimleme

Detaylı

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI SAYIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-C LCD SERISI 1 Ç NDEK LER I. Özellikler...3 II. letim...3 III. A ırlık Kalibrasyonu...4 IV. Sorun Giderme...4 V. Nakliye ve Saklama...4 VI. Aksesuarlar...5 VII.

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır.

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır. Vertex MultiCure için Kullanım Talimatları 1.0. Genel Uyarılar: 1.1. Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan

Detaylı

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT DENEY 14-1 Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron motorunun ba lant s ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

Hava so utmal SADECE SO UTMA

Hava so utmal SADECE SO UTMA Hava so utmal nvertör so utucu R-410A so utkanla kullanlmak üzere optimize edilmi tir Daikin savrulma kompresörü Entegre hidrolik sistem Tampon tank gerektirmez Geli mi kontrol olanaklar Hassas scaklk

Detaylı

UYGUNLUK BEYANI. MODEL: TP 52 Plazma nverteri

UYGUNLUK BEYANI. MODEL: TP 52 Plazma nverteri FIMER Ofis: Via Brigatti, 59 20050 Ronco Brigantino (MI) Italy Tel: +39 039 6079326 Faks: +39 039 6079334 Web Sitesi: www.fimer.com E-posta: info@fimer.com Yukarıda belirtilen makine tipinin, 89/339/CEE

Detaylı

Yalıtım transformatörü 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Otomatik 115/230V 32/16A

Yalıtım transformatörü 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Otomatik 115/230V 32/16A Kılavuz TR Yalıtım transformatörü 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Otomatik 115/230V 32/16A Telif Hakkı 2008 Victron Energy B.V. Her Hakkı Saklıdır Bu yayın veya bölümleri hiçbir şekilde,

Detaylı

Soğutma suyu doldurulması. Soğutma suyu doldurma koşulları. Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI!

Soğutma suyu doldurulması. Soğutma suyu doldurma koşulları. Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Soğutma suyu doldurma koşulları Soğutma suyu doldurma koşulları Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışırken koruyucu ekipman kullanın. Soğutma suyu ciltte

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R14-600/V Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R14-600/V Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68001136 MLC510R14-600/V Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR www.ogenmakina.com Ogen-2010 1.HİDROLİK EĞİTİM SETİ EKİPMANLARI eğitim seti, eğitim masası, sunum seti, hidrolik güç ünitesi ve kontrol ünitesi üzere dört ana kısımdan

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri MULTİ SİKLON SİSTEMLİ. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri MULTİ SİKLON SİSTEMLİ. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri MULTİ SİKLON SİSTEMLİ Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz! HAZAN ISI VE

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA KULLAMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

CleanEvap (Evaporatör Temizleyici)

CleanEvap (Evaporatör Temizleyici) CleanEvap (Evaporatör Temizleyici) Gerekli Malzemeler: 236ml AirSept CleanEvap Ulti-Flex Püskürtme Tabancası Basınçlı Hava Bağlantısı Püskürtme Tabancası : Püskürtme tabancasına basınçlı hava bağlantısını

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R14-450/A Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R14-450/A Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68007104 MLC510R14-450/A Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001

ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001 ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.RÖLE KARTI VE ÖLÇÜLERİ 3.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 4.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka

Detaylı

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 4-3 Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan m Katalog No 1 DC Seri Makine

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 MIG Tabanca Bağlantısı 2 Su Soğutma Ünitesi Bağlantısı(Kırmızı) Torçtan su soğutma ünitesine dönen su için. 3 Su Soğutma Ünitesi Bağlantısı(Mavi) Su soğutma ünitesinden torca giden

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM made in China 7 1 4 3 5 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BaByliss S.A.R.L. - 99, Avenue Aristide Briand - 92120 Montrouge - FRANCE www.babyliss.com TÜRKÇE BaByliss Curl Secret ile çok rahat bir şekilde mükemmel

Detaylı

Gösterge. Açıklama. Genel. Takometre. Kalibrasyon

Gösterge. Açıklama. Genel. Takometre. Kalibrasyon Açıklama Açıklama Genel Motor devri ve yağ basıncı için C49 soketine ekran göstergeleri bağlamak mümkündür. Bu bölüm bu bağlantıların nasıl yapılacağını anlatır. Pim 7 bir takometre bağlamak ve pim 8-12

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R14-600/A Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R14-600/A Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68007106 MLC510R14-600/A Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50128973 CSL710-R40-2210.A/L-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU

NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212) 549 94

Detaylı

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Işık Sensörlü Kablosuz Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici Ürün no.: 544006 MLC500T14-1200-IP Set güvenlik sensörü verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü 2 Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü İçindekiler 1. Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası 3 2. Bakım, onarım ve kullanımda

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı