TÜRKİYE Ulusal Havza Yönetim Stratejisi. Politika Seçenekleri. Taslak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE Ulusal Havza Yönetim Stratejisi. Politika Seçenekleri. Taslak"

Transkript

1 TÜRKİYE Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Politika Seçenekleri Taslak 20 Haziran 2011

2 İçindekiler Kısaltmalar Önsöz 1. Giriş 2. Amaçlar ve Yaklaşım 3. Havza Islahı ve Yönetimi 3.1 Havza Yönetimi için Doğal Kaynak Tabanı 3.2 Doğal Kaynak Tabanının Bozunumu 3.3 Artan İklim Değişikliği Tehdidi 3.4 Havza Islahı ve Yönetimi ile ilgili Mevcut Kurumsal Çerçeve ve Politikalar 4. Bir Ulusal Havza Yönetim Stratejisinin Oluşturulmasına Yönelik Politika Seçenekleri Sonuç 4.1 Entegre Su Havzası Islah Projelerinin Önemli Eksiklikleri ve Geliştirme İhtiyaçları 4.2 Politika Alanı 1: Su Havzası Yönetiminin Koordinasyonuna ve Güçlendirilmesine Yönelik Kurumsal Düzenlemeler 4.3 Politika Alanı 2: Su Havzalarının Mekansal ve Hidrolojik Tanımı ve Yatırım Planlamasına Yönelik Esas 4.4 Politika Alanı 3: Yatırım Hedefleme Kriterleri Yatırımların Ekonomik Esaslı Seçimi 4.5 Politika Alanı 4. Bilgi Tabanının, İzleme ve Değerlendirme Kapasitelerinin Güçlendirilmesi ve Havza Yönetimi için Ortak bir İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması Kaynakça Ekler Ek 1: Türkiye nin UHYS de Ele Alınacak Kilit Sektör Konuları Ek 2: Su Konularında Faaliyet Gösteren Kamu Kurumları Ek 3: Çoruh Su Havzası Islah Projesi Kapsamında Tespit Edilen Faydalar Ek 4. Ulusal Havza Yönetim Stratejisinin Hazırlanmasına Yönelik Çerçeve Tablolar Tablo 1. Türkiye nin 25 Nehir Havzası (akış ve verim) Tablo 2. Tatlı Su Kaynaklarının Sektörel Kullanımı (%) i

3 Tablo Havza Islahı Eylem Planı Tablo 4. Havza Yönetim Modelleri Tablo 5. Farklı kurumların su havzası planları ve projelerinin mekansal planlama çerçeveleri Tablo 6. Su Havzası Alanlarında Faaliyet Gösteren Kurumlarca Kullanılan Başlıca Ortak Öncelikilendirme Kriterleri Şekiller Şekil 1. Türkiye nin kuraklık değerlendirmesi Şekil 2. Türkiye de Arazi Kullanımı Şekil 3. Karşılaştırmalı Su Mevcudiyeti (m3/kişi/yıl) Şekil 4. Türkiye'nin kişi başına su talebi (m3/yıl) Şekil 5. Türkiye nin 25 Nehir Havzası Şekil 6. Seyhan Nehri Havzasındaki HES ler Şekil 7. Başlıca Entegre Havza Islah Projelerinin Yerleri Metin Kutuları Metin Kutusu 1. Doğal Kaynak Bozulumunda Etkili Olan Faktörler Metin Kutusu 2. Türkiye nin Seyhan Nehri Havzasında (SNH) İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerinde Potansiyel Etkileri Metin Kutusu 3. Havza Yönetimi ile İlgili Başlıca Sektör Stratejileri/Planları Metin Kutusu 4. Havza Düzeyinde Entegre Geliştirme: GAP Projesi Metin Kutusu 5. Etkilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi: Doğu Anadolu Projesi ii

4 Kısaltmalar ARIP CCS&AP DSİ EAWP EPDK EİEİ AB ORKÖY ÇYGM ÇEDPGM AGM TÜGEM OGM DKMPGM ORKÖY KHGM GHG GSMH HES IBRD IMIS IPCC IWRP ÇOB LULUCF MW ÇMUEP UHYKK UHYS UÇEP UKY OECD POP DMİ DPT OKP UNCCD WC Tarım Reformu Uygulama Projesi İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Batı Anadolu Su Havzası Projesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik İşleri Etüt İdaresi Avrupa Birliği Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirme ve Planlama Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sera Gazları Gayrisafi Milli Hasıla Hidroelektrik Santral Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Entegre Yönetim Bilgi Sistemi Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli Entegre Havza Islah Projeleri Çevre ve Orman Bakanlığı Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Orman Megavat Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planı Ulusal Havza Yönetimi Koordinasyon Kurulu Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Ulusal Çevre Eylem Planı Ulusal Kaynak Yönetimi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Politika Seçenekleri Notu Devlet Meteoroloji İşleri Devlet Planlama Teşkilatı Onuncu Kalkınma Planı Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Su Havzası Komiteleri iii

5 Önsöz Ulusal Havza Yönetim Stratejisinin (UHYS) genel amacı, Türkiye Hükümetinin havza ıslahı ve su yönetimi ile ilgili uzun vadeli yatırım programına bilgi girdisi sağlamak ve bu gibi yatırımların, geçim kaynaklarının desteklenmesi ve gelir yaratılması, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği, iklim değişikliğine karşı hassasiyetin azaltılması ve mali verimlilik gibi kilit amaçları karşılamasını sağlamaktır. Birkaç havza yönetim projesinin pilot uygulamasına dayalı olarak strateji hazırlıklarına başlanmıştır (devam etmekte olan Dünya Bankası finansmanlı Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi, AB nin Büyük Menderes Nehir Havzası Eşleştirme Projesi ve JICA finansmanlı Çoruh Su Havzası Entegre Geliştirme Projesi dahil olmak üzere). Bu Politika Seçenekleri Notu, 2010 mali yılında hazırlanan arka plan Sektör Notunu esas alarak daha ileri götürmektedir. Amacı Türkiye Hükümetinin ilgili kurumlarının (2011 sonuna kadar hazırlanması beklenen) UHYS geliştirme kapasitesini geliştirmektir. Not, UHYS Yönlendirme Komitesinin ve Teknik Çalışma Grubunun Mayıs 2011 tarihleri arasında ortaklaşa gerçekleştirdiği Antalya çalıştayının sonuçlarını yansıtmaktadır. Sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi ile ilgili teknik ve kurumsal hususlar konusunda daha ayrıntılı bir tartışma sunmakta ve UHYS Yönlendirme Komitesinin çalışmalarını desteklemek için birkaç kilit politika alanında seçenekler ortaya koymaktadır. 1. Giriş 1. OECD ülkeleri arasında son yıllarda en güçlü büyüme oranına sahip ülkelerden birisi olarak (2002 yılından bu yana yıllık ortalama büyüme %7,5), 1 Türkiye nin geçtiğimiz on yıldaki etkileyici ekonomik performansı beraberinde önemli yapısal değişiklikler ile gerçekleşmiştir (diğerlerinin arasında, KİT lerin özelleştirilmesi, fiyat liberalizasyonu, Avrupa ekonomisi ve küresel ekonomi ile entegrasyon ve köyden kente büyük göçler gibi). Aynı zamanda, bazı sektörlerde çevresel hususlar daha fazla dikkate alınarak olumlu sonuçlar elde edilmiştir (diğerlerinin arasında; yüksek akaryakıt fiyatları ve vergileri petrol ve dizel yakıt kullanımını azaltmıştır; linyit sübvansiyonlarının kaldırılması enerji yoğunluğunda iyileşmelere ve enerji üretiminden kaynaklanan kirlilikte azalmaya yol açmıştır; daha çevre dostu uygulamaları teşvik etmek için tarımsal sübvansiyonların yapısında değişiklik yapılmıştır, ve projelerin çevresel etki değerlendirmelerinde yapılan iyileştirmeler ve politika ve programlara yönelik stratejik çevresel değerlendirmenin uygulamaya konulması yoluyla düzenleyici çerçeve güçlendirilmiştir). 2. Bununla birlikte, bu etkileyici performans aynı zamanda enerji kullanımı, ulaştırma, turizm ve tarımdaki artan enerji kullanımı ile ilişkili giderek artan çevresel baskılar doğurmuştur ve su yönetimi, toprak erozyonu ve doğa koruma uzun vadeli zorluklar olarak kalmaya devam etmektedir. AB çevre müktesebatına uyuma dönük katılım öncesi çalışmalar kapsamında, Türkiye bir dizi düzenleyici ve kurumsal reformu uygulamaya koymuş ve altyapı, kirlilik azaltma ve ağaçlandırma yatırım programlarını önceliklendirmiştir. Bu 1 Türkiye nin kişi başına düşen GSMH sı, döneminde ABD$ na ulaşmıştır; bu rakam 1990 dönemindeki rakamın üç katından fazladır (Dünya Bankası (2009). 1

6 önlemlerden bazıları kısa süre önce ülkenin yeni iklim değişikliği stratejisine de yansıtılmıştır. 2 Ancak özellikle çevresel yönetişim 3 alanında ve sulama ve hidroelektrik yatırım programlarından kaynaklanan artan enerji kullanım yoğunluğunun yönetimi alanında bazı boşluklar mevcuttur. Tüm bunlar doğal kaynaklara yönelik havza düzeyinde entegre bir yaklaşıma duyulan ihtiyaca daha yakından odaklanılmasına yol açmıştır. 3. Türkiye nin çevresel performansı ile ilgili olarak OECD 4 ve Avrupa Komisyonu 5 tarafından yapılan son değerlendirmelerde, ağaçlandırma konusunda önemli ilerleme kaydedildiği belirlenmiş (2009 yılı itibariyle yaklaşık 2 milyon hektarlık bir alan ağaçlandırılmıştır), iyileştirilmiş koruma alanı yönetimi kapsamındaki alanın arttığı (şu anda ülkenin toplam yüzölçümünün yüzde 5,3 ü) ve koruma projelerine ve yönetim planlarına halkın katılımında artış olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda, Türkiye, biyolojik çeşitlilik, toprak besinleri ve su kalitesi ve ulaşılabilirliği gibi önemli çevresel hizmetlerin kaybı şeklinde havza bozunumundan kaynaklanan önemli zorluklar ile karşı karşıyadır. Bunların doğurabileceği ekonomik ve sosyal sonuçlar arasında şunlar bulunmaktadır: (i) çiftçileri ve kırsal hanehalklarını etkileyen, ürün ve biyo-kütle veriminde ve hayvancılık üretiminde azalma bakımından olumsuz yerinde etkiler; ve (ii) su kalitesinin ve ulaşılabilirliğinin azalması, taşkın kontrolü yönetimi ve su depolama ve iletim altyapısının artan bakım maliyetleri şeklinde önemli aşağı yönlü fırsat maliyetleri olan dışsal faktörler. 4. Ayrıca, havza yönetimine ilişkin kurumsal çerçeve oldukça dağınık bir tablo sergilemeye devam etmekle birlikte 6, kilit kurumlar arasında Devlet Planlama Teşkilatı nın öncülüğünde çeşitli sektörler arasında sinerjinin en üst düzeye çıkarılması ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetiminin sağladığı piyasa dışı değerlerin (örneğin, su miktarı ve kalitesi, karbon tutulumu, biyolojik çeşitliliğin korunması) açık bir şekilde dikkate alınması için programların tasarlanması gerektiği yönünde bir bilinç oluşmaktadır. Sulak alan yönetimi (WSM), hem yerindeki hem de aşağı yöndeki doğal kaynaklara bağlı olan insanların faydasına olacak şekilde, belirli bir drenaj alanında toprak ve su kaynaklarını korumayı, hidrolojik hizmetleri korumayı ve olumsuz aşağı yönlü etkileri azaltmayı amaçlar (DB 2006a ve b) 5. Türkiye Hükümeti, DPT vasıtasıyla bir Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (UHYS) hazırlamaya başlamıştır. Söz konusu stratejinin amacı, Türkiye Hükümetinin havza ıslahı ve su yönetimi ile ilgili uzun vadeli yatırım programına bilgi girdisi sağlamak ve bu gibi yatırımların, geçim kaynaklarının desteklenmesi ve gelir yaratılması, doğal kaynakların korunması ve 2 ÇOB (2009 ve 2010). 3 Burada, (i) politika ve uygulama/yönetim fonksiyonlarının ayrıştırılmasına; (ii) çevre izin ve yaptırım sistemine; (iii) çevresel sorumlulukların farklı düzeylerdeki kamu kurumları arasında dağıtılmasına; ve (iv) il düzeyindeki ve yerel düzeydeki yetkililerin proje hazırlama ve uygulama kapasitesine atıfta bulunulmaktadır. 4 OECD (2008). 5 Son ülke ilerleme raporunda, Avrupa Komisyonu (2009) şu tespitlerde bulunmaktadır: Doğa koruması konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Yaşam alanlarının yitirilmeye devam etmesi endişe vericidir. Potansiyel Natura 2000 alanlarının listesi henüz derlenmemiştir. Doğa korumaya ilişkin bir çerçeve kanun ve kuşlar ve yaşam alanlarına ilişkin uygulama mevzuatının kabulü tekrar ertelenmiştir. Ulusal bir biyolojik çeşitlilik stratejisi ve eylem planı kabul edilmeyi beklemektedir. Doğa koruma ile ilgili politika alanlarındaki mevzuat özel önem gerektirmektedir nehir havzasında, en az 10 ulusal kurum farklı düzeylerde ve ölçeklerde programlar uygulamaktadır. 2

7 sürdürülebilirliği, iklim değişikliğine karşı hassasiyetin azaltılması ve mali verimlilik gibi kilit amaçları karşılamasını sağlamaktır. 6. Strateji hazırlıkları ilgili kamu kurumlarının deneyimleri esas alarak bunları daha da ileri götürmeyi amaçlamaktadır. Bunlar arasında aşağıdakiler bulunmaktadır: (i) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü nün (AGM) öncülüğünde gerçekleştirilen birkaç büyük çaplı entegre havza ıslah projesi kapsamında edinilen dersler (örneğin, tamamlanan Doğu Anadolu Havza Islah Projesi, devam etmekte olan Dünya Bankası finansmanı Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi); (ii) Türkiye nin 25 nehir havzasına yönelik Havza Koruma Eylem Planları için, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (ÇYGM) öncülüğünde AB tarafından finanse edilen Türkiye de Su Sektörü için Kapasite Geliştirme Yardımı; 7 (iii) Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen havza yatırım planları; ve (iv) mevcut sektör planlarının incelenmesi ve paydaş istişareleri yoluyla elde edilen diğer paydaş görüşleri ve katkıları. 7. UHYS, ülke ihtiyaçlarını önceliklendiren, AB çevre ve su yönetim standartları ile tutarlı ve Türkiye nin sürdürülebilir kalkınma gündemini destekleyen güçlü bir entegre doğal kaynak yönetim politika çerçevesinin ve stratejisinin önemli bir bileşeni olacaktır. Böyle kapsamlı bir doğal kaynak yönetim stratejisi, iklim değişkenliğine ve değişikliğine uyum sağlama sürecinin kilit bir bileşeni olacaktır 8 ve potansiyel olarak sera gazı emisyonlarının azaltılması ve karbon yutaklarının sağlanması şeklinde önemli etki azaltma faydaları getirecektir Yatırım Programında 2009K proje numarası ile yer alan Havza Koruma Eylem Planları Projesi kapsamında on bir adet havza planı tamamlanmak üzeredir. Projenin amacı, 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı nın Teşkilatı ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 9. maddesinin (k) bendinde yer alan Su kaynakları için koruma ve kullanma plânları yapmak, kıta içi su kaynakları ile toprak kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak hükmü çerçevesinde uygulanan ve bugüne kadar Akarçay, Ergene, Gediz ve Van havzaları için tamamlanan Havza Koruma Eylem Planlarının 25 havzanın tamamında uygulanmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, taslak dokümanın konusu, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye deki Havza Koruma Eylem Planlarının hazırlanması sürecinde değerlendirilmesi gereken bir kaynak olabilir. (DPT yazısı, 24 Ocak 2011) 8 İklim değişikliği; iklim durumunda iklim özelliklerinin ortalamasında ve/veya değişkenliğinde yaşanan değişimler ile tespit edilebilecek ve uzun bir süre devam eden tipik olarak onlarca yıl veya daha uzun- bir değişiklik anlamına gelir. İklimde, ister doğal değişimler sebebiyle isterse insan faaliyetleri sonucunda zaman içinde gerçekleşen her türlü değişikliği belirtir. İklim değişkenliği, ay ile binyıl arasında değişen zaman ölçeklerinde iklim koşullarında gerçekleşen değişimleri (yukarı ve aşağı yönlü) belirtir (kuraklıklar ve seller dahil) (IPCC 2007). 9 Tarım toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık %7 sini oluşturmakla birlikte (yaklaşık %20 si topraktan ve %75 i hayvancılık üretiminden ve gübre yönetiminden), arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılıktan (LULUCF) net sera gazı giderimi yaklaşık 75 milyon ton CO2e ye ulaşmaktadır (1997). Daha genel olarak, AB müktesebatı ile uyumlaşmasını hızlandırma ve önemli miktarlardaki AB hibe finansmanından yararlanma stratejisi kapsamında, Türkiye nin stratejisini, Avrupa nın kaynak verimliliği ve daha yeşil ve daha rekabetçi bir ekonomi ekseninde oluşturulan 2020 sürdürülebilir büyüme vizyonu ile uyumlu hale getirmesi gerekecektir. UHYS nin katkıda bulunacağı böyle bir yaklaşım Türkiye nin bir yandan çevresel bozunumu, biyolojik çeşitlilik kaybını ve sürdürülebilir olmayan kaynak kullanımını önlerken aynı zamanda sosyal bütünlüğün desteklediği daha düşük karbonlu, enerji güvenli ve verimli bir ekonomiye geçişine yardımcı olacaktır. 3

8 8. UHYS nin kilit odaklarından birisi Türkiye nin deneyimlerinden yararlanmak olacaktır küresel uygulamaların ışığında. Bu bağlamda, havza ıslahı alanındaki kamu yatırımlarını önceliklendirecek ve farklı müdahalelerin fayda ve maliyetlerini değerlendirecektir. Strateji, hem hükümet bünyesindeki hem de hükümet dışındaki çok farklı paydaşların, diğer hususların yanında toprak koruma ve yönetim perspektiflerini, suya erişim ve su kullanım sorunlarını, doğa koruma önceliklerini, iklim değişikliğine uyum ve etki azaltma önlemlerini yansıtacak yatırım önceliklerinin belirlenmesi sürecine dahil edilmesi için bir platform sunacaktır. Ayrıca, UHYS sektörler arası koordinasyonun iyileştirilmesi, işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve program planlama, uygulama ve izleme fonksiyonlarının etkinleştirilmesi amacıyla farklı kurumların rollerinin ve sorumluluklarının gözden geçirilmesi için bir fırsat sunacaktır. 9. Politika Notu üç ana bölüm şeklinde yapılandırılmıştır. Bölüm 2 amaç ve genel yaklaşımı sunmaktadır. Bölüm 3, kaynak kullanımı ver sürdürülebilirliği, kurumsal aktörler ve sektör stratejileri, gerçekleştirilen yatırımlardan çıkarılan dersler ile ilgili hususlar da dahil olmak üzere Türkiye de havza ıslahının ve yönetiminin durumunu incelemektedir. Bölüm 4 dört kilit politika alanı ile ilgili olarak UHYS de göz önüne alınacak seçenekleri incelemektedir: (i) (ii) Kurumsal koordinasyon. Mevcut kurumsal dağınıklığı aşmak ve plan ve projelerin daha iyi entegre edilmesini sağlamak için, ulusal bir koordinasyon mekanizmasının desteği ile 25 havzanın her birine yönelik koordinasyon kurullarını içeren bir koordinasyon çerçevesi oluşturulacaktır. Program planlaması ve proje uygulaması için bir mekansal ve hidrolojik taban. Farklı kurumlar tarafından havza/doğal kaynak yönetimi için ve kırsal alanlara yönelik sağlanan geçim desteğine esas olarak çok sayıda havza tanımının kullanılması bu kurumsal dağınıklığı daha fazla karmaşık hale getirmektedir. UHYS süreci yoluyla, Devlet Su İşleri tarafından geliştirilen ve Türkiye yi 25 büyük nehir havzasına ve daha alt ölçekte alt havzalara ve mikro havzalara bölen mevcut hidrolojik esaslı havza ve su havzası tanımlamasının kullanımı bakımından kilit kurumlar arasında ortak bir uzlaşı doğmaktadır. (iii) Yatırım hedefleme kriterleri. Havza yatırım kararlarına yönelik mevcut daha etkin ve güçlü hale getirmek için, UHYS nehir havzalarının tipolojisine (birincil fonksiyona ve hizmet taleplerine dayalı olarak tanımlanacak) bağlı olarak bir planlama-taramadeğerlendirme süreci getirecektir, ekonomik verimlilik kriterlerinin genel kullanımını teşvik edecektir ve mansap yönündeki kullanıcıların havza koruma hizmetleri ve ekolojik hizmetler için ücret ödemelerine izin verecek kurumsal mekanizmalar getirecektir. (iv) Sonuçların izlenmesi ve değerlendirilmesi. UHYS; havza düzeyinde analitik araçlar, modelleme araçları ve işbirliği yapan kuruluşlar arasında kapasite oluşturma ile desteklenen daha güçlü bir bilgi tabanının oluşturulmasını önererek izleme ve değerlendirme hususlarını daha kapsamlı olarak ele alacaktır. 4

9 2. Amaçlar ve Yaklaşım 10. Yeni UHYS nin temel önceliği; uzun süreli çevresel bozunum sürecini tersine çevirmek, toprak, su ve orman kaynaklarının verimliliğini korumak ve iyileştirmek, mansap yönündeki kullanıcılara sunulan çevresel hizmetleri azami düzeye çıkarmak ve özellikle Türkiye nin iç ve doğu bölgelerinde kırsal nüfusun refah düzeyini yükseltmek amacıyla büyük su havzalarının ıslahını daha yüksek bir ölçekte gerçekleştirmek olacaktır. Bu ne maliyetsiz bir süreç olacaktır ne de kurumsal açıdan kolay olacaktır. Dolayısıyla, bir ölçek yükseltme sürecine ve politikasına bilgi girdisi sağlamak için, sağlıklı arazi kullanımı ve su kaynakları yönetimi ile birleştirmek üzere havza ıslah çalışmalarının nerelerde ve nasıl arttırılabileceğini değerlendirip belirlemeye ve çeşitli müdahalelerin ve ilgili ödünleşimlerin maliyetlerini ve faydalarını dikkate almaya karar vermiştir. UHYS nin bir başka amacı ise, iklim değişkenliğine ve değişikliğine etkili bir şekilde uyarlanabilmesi için havza yönetimine rehberlik etmektir. Ayrıca, Hükümet kilit paydaşlar tarafından geniş bir şekilde sahiplenilen bir strateji öngörmektedir. 11. Türkiye nin Devlet Planlama Teşkilatı nın bir UHYS geliştirme girişiminin altında yatan genel amaç Hükümet in daha iyi mekansal hedefleme ve ölçek, maliyet etkililik ve paydaş sahiplenmesi yoluyla Hükümet in su havzası yönetimi yatırımlarını gerçekleştirme kapasitesini arttırmak olmakla birlikte, bu Politika Seçenekleri Notunun daha spesifik amacı, stratejinin River basin management (RBM) aims to establish a framework for coordination whereby all administrations and stakeholders involved in RB planning and management can come together to develop an agreed set of policies and strategies such that a balanced and acceptable approach to land, water, and natural resources management can be achieved (WB 2006a & b) yapı taşları olarak görülen beş kilit alandaki seçeneklerin gözden geçirilmesi yoluyla UHYS nin hazırlanmasına katkıda bulunmaktır: (i) havza yönetim faaliyetlerinin koordinasyonuna yönelik kurumsal düzenlemeler; (ii) havza doğal kaynaklarına ilişkin bir bilgi tabanının geliştirilmesi; (iii) kilit kurumlar tarafından bütünleşik bir şekilde politikaların, stratejilerin ve planlama araçlarının geliştirilmesi; (iv) havza planlamasına ve yönetimine toplum ve paydaş katılımının sağlanması; ve (v) sonuçların ölçülmesine yönelik bir sistemin uygulamaya konulması. 12. UHYS Türkiye Hükümeti nin öncelikli yatırımları ve kurumsal düzenlemeleri belirlemesine yardımcı olacaktır -kamu yatırımlarının sosyal, ekonomik ve çevresel faydalarının en üst düzeye çıkarılmasını sağlayacak ve kilit paydaşlar arasında kapasite oluşturacak düzenleme, ekonomik teşvik ve katılımcılık önlemleri dahil olmak üzere. Bu çerçevede, kırsal ekonominin esnekliğinin sağlanması ve doğal kaynak tabanının sürdürülebilirliğinin sağlanması sürecine yerel yönetimleri, toplulukları ve özel sektörü de dahil edecektir. Dolayısıyla, UHYS nin geliştirilmesi süreci, stratejiden çıkacak tavsiyeler kadar önemlidir. 13. Bu Politika Seçenekleri Notu (PON) Türkiye Hükümeti ile Dünya Bankası nın ortak bir ürünüdür. Temel olarak kamu paydaşları arasındaki tartışmaların ve hususların mevcut 5

10 durumunu yansıtmaktadır. 10 Dolayısıyla, PON ne bir sektör raporudur ne de geleneksel anlamda bir sektör çalışmasıdır; süreci ve uluslararası deneyimleri ışığında uygulanabilir politika önerisi seçenekleri ile ilgili Yönlendirme Komitesi görüşlerini belgeleyen işlemeye devam eden bir rapordur. Türkiye Ulusal Su Havzası Yönetim Stratejisi Sektör Notunu (2010) genişletmekte ve Yönlendirme Komitesi ile UHYS Teknik Çalışma Grubu nun Mayıs 2011 tarihleri arasında Antalya da gerçekleştirdiği çalıştaydaki tartışmaları ve varılan sonuçları yansıtmaktadır. 3. Türkiye de Havza Yönetiminin ve Havza Islahının Durumu Türkiye de Havza Yönetimi için Doğal Kaynak Tabanı 14. Türkiye de yarı kurak bir iklim hakimdir (Şekil 1). Ülkenin 78 milyon hektarlık arazi alanı, ekilebilir araziler başta olmak üzere ekonomik ve çevresel açıdan öneme sahip üç arazi kullanımını desteklemektedir: tarım arazisi (yağmur suyu sulamalı), mera ve ormanlar (Şekil 2). Bunlar çok çeşitli tarım-iklim bölgelerine yayılmaktadır: Karadeniz bölgesinin ılıman iklimi, İç Anadolu nun karasal iklimi, Doğu Anadolu yaylalarında Şekil 1. Türkiye nin kuraklık değerlendirmesi (DSİ 2009) [sarı= kurak; yeşil=nemli] Şekil 2. Türkiye'de arazi kullanımı Orman %32 Mera ve Çayır %30 Kuru Tarım %29 Çok Yıllık Ürünler %3 Sulamalı Tarım %6 hakim olan iklim ve Ege ile kıyı Akdeniz bölgelerinde hakim olan Akdeniz iklimi. Ülke yıllık ortalama 643 mm lik yağış almaktadır ve doğuya doğru azalan yüksek bir mekansal değişkenlik (220 mm den mm ye kadar) mevcuttur. Karadeniz bölgesi en fazla yağış alan bölge iken, Ege ve Akdeniz kıyılarında kışları serin ve yağmurlu, yazları ise sıcak ve orta derecede kurak geçmektedir ve yıllık yağış 580 ile mm arasında değişmektedir. Karadeniz bölgesinin doğu Sektör Notunda: (i) özellikle arazi kullanımı, su yönetimi, çevre politikaları, iklim değişkenliği ve değişikliği olmak üzere kilit sektör sorunlarının ve havza yönetimine ilişkin hükümet politikaları ve kurumlarının analitik bir özeti; (ii) uluslararası uygulamaların ve çıkarılan derslerin bir gözden geçirmesi; ve (iii) sürdürülebilir havza yönetimi için politika seçeneklerinin geliştirilebilmesi amacıyla ilave analiz v istişarelere ihtiyaç duyulan öncelik alanları sunulmuştur 11 Bu bölüm büyük ölçüde Sektör Notundan alınmıştır. 6

11 Taslak Şekil 3. Karşılaştırmalı Su Mevcudiyeti (m3/kişi/yıl) 5000 Şekil 4. Türkiye'nin kişi başına su talebi (m3 /yıl) Su stresi seviyesi 1000 m3 altıdır Kaynak: DSİ (2009) Veri Kaynağı: Burak (2008) kıyıları yıllık ortalama mm yağış almaktadır ve ülkenin tüm yıl boyunca yapış alan tek bölgesidir. Ancak, genel meteorolojik veriler ülkedeki bitkilerin yüzde 96 sının büyüme döneminde yetersiz nem aldığını göstermektedir 12 ve değişken topografya, birçok bölgedeki zayıf toprak kalitesi ve çeşitlilik gösteren iklim koşulları çiftçilerin ve karar vericilerin karşılaştıkları zorlukları daha da ağırlaştırmaktadır. Su Kaynakları 15. Uluslararası standartlara göre 13, şu andaki yıllık kişi başına m3 lük yenilenebilir su kaynağı potansiyeli ile Türkiye su stresi yaşayan bir ülke olarak değerlendirilmektedir. Ancak kişi başına yaklaşık m 3 suyun teknik ve ekonomik açıdan kullanılabilir olduğu düşünüldüğünde 14, Türkiye nin nüfusu 100 milyona ulaştığında su mevcudiyeti kişi başına m3 e düşecektir ve Türkiye bir su yoksulu ülke haline gelecektir (Şekil 3 ve 4). 16. Türkiye 25 hidrolojik havzaya bölünmüştür (Tablo 1, Şekil 5) ve toplam ortalama yıllık akışı 193 km 3 tür. Bunun yaklaşık üçte biri, ülkenin doğusundan doğan Fırat ve Dicle nehirlerine aittir (DSİ, 2007). 12 Dünya Bankası (2007) 13 WWF (2006). Yıllık kişi başına kullanılabilir su miktarı m3 ün altında olan ülkeler su yoksulu ülke, m3 ün altında olan ülkeler su stresli ülke, m3 arasında olan ülkeler su zengini ülke olarak sınıflandırılmaktadır. 14 DSİ (2010) tahminlerine dayalı olarak, teknik ve ekonomik olarak kullanılabilecek su potansiyeli sadece 112 milyar m3 tür. 7

12 Havza Adı Tablo 1: Türkiye nin Nehir Havzaları Yağış Sahası (km²) Ortalama Yıllık Akış (km³) Toplam Akışa Katkı (%) Ortalama Yıllık Verim (l/s/km²) (01) Meriç-Ergene Havzası 14, (02) Marmara Havzası 24, (03) Susurluk Havzası 22, (04) Kuzey Ege Havzası 10, (05) Gediz Havzası 18, (06) Küçük Menderes Havzası 6, (07) Büyük Menderes Havzası 24, (08) Batı Akdeniz Havzası 20, (09) Antalya Havzası 19, (10) Burdur Göller Havzası 6, (11) Akarçay Havzası 7, (12) Sakarya Havzası 58, (13) Batı Karadeniz Havzası 29, (14) Yeşilırmak Havzası 36, (15) Kızılırmak Havzası 78, (16) Konya Kapalı Havzası 53, (17) Doğu Akdeniz Havzası 22, (18) Seyhan Havzası 20, (19) Asi Havzası 77, (20) Ceyhan Havzası 21, (21) Fırat ve Dicle Havzası 127, (22) Doğu Karadeniz Havzası 24, (23) Çoruh Havzası 19, (24) Aras Havzası 27, (25) Van Gölü Havzası 19, TOPLAM 779,

13 Şekil 5. Türkiye nin Nehir Havzaları (DSI 2010) Tarım 17. Tarım Türkiye deki ana su kullanıcısı sektördür. Dünyada tatlı su kaynaklarının yaklaşık yüzde 70 i sulama için, yüzde 22 si sanayi için ve yüzde 8 i de kentsel tüketim için kullanılmaktadır. Avrupa da sulama, sanayi ve kentsel tüketim için su kaynaklarının sırasıyla yüzde 33 ü, yüzde 51 i ve yüzde 16 sı kullanılırken, Türkiye de su kaynaklarının yaklaşık yüzde 74 ü tarım için, yüzde 15 i kentsel tüketim için ve %11 i sanayi için kullanılmaktadır (Tablo 2). SEKTÖR Tablo 2. Tatlı Su Kaynaklarının Sektörel Kullanımı (%) 15 Dünya Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler En Az Gelişmiş Ülkeler Avrupa Türkiye Tarım Sanayi Kentsel Tük milyon hektarlık ekilebilir arazisi ile, Türkiye nin tarım sektörü ülkenin ekonomisi bakımından ciddi bir öneme sahiptir. Tarım GSMH nın yüzde 9,2 sini, istihdamın ise yüzde 27,3 ünü oluşturmaktadır 16. Tarımdaki istihdam hâlâ yüksek olmasına rağmen, son yirmi yıl 15 Çevre ve Orman Bakanlığı, Dokuzuncu Kalkınma Planından ( ) 2008 yılı için uyarlanan rakamlar ( 8. Plan döneminin başında yüzde 14,1 olan GSMH daki tarım payı, 2005 yılında yüzde 10,3 e düşmüş olmasına rağmen, toplam istihdam içinde tarımsal istihdamın payı 2000 yılında yüzde 36 iken 2005 yılında yüzde 29,5 e düşmüştür. ). 9

14 içerisinde bir düşüş eğilimi içerisindedir ve bu da kırsal alanlardan kentsel alanlara göç ile sonuçlanmaktadır. Ancak son 25 yıl içerisinde, tarım toplam GSMH büyüme oranının sadece üçte biri oranında büyümüştür. Tarımsal iklim koşulları (örneğin kuraklık ve sınırlı yağış), geleneksel çiftlik uygulamalarının devam etmesi ve toprak ve su kalitesi üzerinde ciddi etkileri bulunan tarımsal kimyasalların aşırı kullanımı da dahil olmak üzere sağlıksız tarımsal uygulamalara yol açan fiyat çarpıklıklarının olduğu bir politika ortamı sebebiyle sektör üretkenliği nispeten düşüktür. 19. Genel olarak, kırsal alanlar arasındaki tarımsal üretkenlik farklılıkları, kaynak donatımlarındaki, doğal kaynak tabanının durumundaki ve kamu altyapısına erişimdeki farklılıkların bir yansımasıdır. Türkiye deki yoksulların yaklaşık yüzde 40 ı tarımla geçinmektedir ve daha yoksul bölgeler gelirlerinin daha yüksek bir oranını tarımdan elde etmektedir ve çok daha düşük bir tarımsal üretkenliğe sahiptir. Ek olarak, doğal kaynak tabanının istikrarsızlığı ve gelir çeşitlendirme olanaklarının sınırlı olması sebebiyle, dağlık alanlardaki yoksulluk insidansı düzlük arazilere göre daha yüksektir. 20. Bunun sonucunda, kırsal alanlardaki yoksullara mal ve hizmet sağlamak için orman ve meralara olan bağımlılık dağlık alanlarda diğer bölgelere göre çok daha yüksektir. Dağ köylerinde tarım arazisi (gelirlin önemli belirleyicilerinden birisi) oldukça sınırlıdır. Ortalama olarak, ormanlık alanlardaki hanehalkları 2,5 hektarlık bir araziye erişebilmekteyken, Türkiye deki tüm kırsal hanehalklarının ortalaması 6,4 hektardır. Ek olarak, köylülerin yarıdan fazlası ısınma ve yemek pişirme bakımından tamamen oduna bağımlı durumdadır. Dağlarda ve diğer ormanlık alanlarında iyi tarım arazilerinin azlığı, toplulukların karma arazi kullanımlarına bağımlı hale gelmesine yol açmaktadır bunların arasında otlaklar da bulunmaktadır ve bu durum hayvancılık yönetimini bu bölgelerde diğer çiftçilik seçeneklerinden çok daha önemli bir geçim stratejisi haline getirmektedir. 21. Hükümet bu sorunları genel bir yapısal reform programı 17 çerçevesinde ele almaya başlamıştır ve bu kapsamda yetersiz ve düzensiz yağış dağılımının etkilerini azaltmaya yönelik olarak sulama ağının genişletilmesine yönelik iddialı bir program yer almaktadır lerde 2,3 milyon hektar olan brüt sulanan alan 40 yıllık bir dönemde 2,4 kat artışla 2009 sonunda 5,4 milyon hektara ulaşmış olmasına rağmen, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 18 sulamanın geliştirilmesi için toplamda yaklaşık 8,5 milyon hektarlık bir arazinin ekonomik açıdan uygulanabilir olduğunu ve 2009 sonuna kadar bu teknik açıdan sulanabilir alanın yüzde 64 ünün sulamaya açıldığını tahmin etmektedir Kaynak kullanımında verimliliği arttırmak ve altyapı yatırımlarının ekonomik ömrünü arttırmak için tarıma yönelik su kaynaklarındaki bu önemli genişlemenin, hem arz hem de talep tarafındaki önlemler ile eşleştirilmesi gerekmektedir. Bu önlemler arasında; diğerlerinin yanında, en azından işletme ve bakım için yeterli kaynak fiyatlandırması ve maliyet karşılama; nakil, dağıtım ve iletim sistemlerinde modern teknolojilerin kullanımı yoluyla verimli su 17 IBRD finansmanlı Tarım Reformu Uygulama Projesi (TRUP) ile desteklenmektedir. 18 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi 19 Genel olarak, sulamanın yüzde 85 i yüzey sularından gerçekleştirilmektedir ve bunun da yaklaşık yarısı çok amaçlı barajlardan sağlanmaktadır. Ayrıca, cazibeli kanal sulaması hâlâ hakim teknoloji olmakla birlikte, basınçlı, yağmurlama ve damla sulama sistemleri de hızla uygulamaya konulmaktadır. 10

15 kullanımı ve tasarrufu örneğin yeni projeler veya eski şebekelerin rehabilitasyonu yoluyla kanalların boru sulama sistemleri ile değiştirilmesi gibi- ve barajlarda, rezervuarlarda ve sulama kanallarında sedimantasyonun azaltılması için yukarı havzaların korunması yer almaktadır. Ayrıca, tarımsal üretim planlamasının da sınırlı su kaynakları dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Öte yandan, arazi kullanım planlarında sanayi bölgelerinin ve yerleşim alanlarının belirlenmesinde, su kaynaklarını da dikkate alan bir strateji benimsenmelidir. Orman Kaynakları 23. Akdeniz ile Ortaa Asya arasında yer alan ve topraklarının yüzde 27 si (21,3 milyon hektar) ormanlarla kaplı olan Türkiye, bölgede biyolojik olarak en zengin ve en çeşitli orman varlığına sahip olan ülkelerden birsidir. Ormanların neredeyse yarısı kereste amacıyla yönetilmektedir, kalan kısmı ise genel olarak koruma ve sosyal fonksiyonlar için yönetilmektedir (yüzde 20 si doğa koruma için, yüzde 12 si erozyon kontrolü için ve yüzde 17 si hidrolojik koruma için). Mevcut verilere göre kamu yararına olan bu fonksiyonların devam ettirilmesi için kamu bütçesinden fazlaca kaynak tahsis edilmesine rağmen, fiili olarak elde edilen faydaların izlenmesine yönelik hiçbir izleme sistemi bulunmamaktadır; UHYS nin savunduğu böyle bir sistem kamu ve özel sektör faydalarının daha iyi tanımlanmasına (ve böylelikle kamu kaynaklarının daha iyi hedeflenmesine) ve kullanımlar arasında daha iyi bir tahsis yapılabilmesine olanak tanıyacaktır. 24. Türkiye ormanlarının yüzde 99 undan fazlasının sahibi ve yöneticisi devlettir. Bu durum, ağaçlık alanların hem kereste üretimi hem de diğer sosyal ve çevresel fonksiyonlar ve faydalar için çok amaçlı bir şekilde yönetimine olanak tanımaktadır. Büyük çaplı ağaçlandırma ve rehabilitasyon programı sonucunda, ağaçlandırılan alan 1970 lerin sonlarına göre önemli ölçüde (yaklaşık yüzde 5) artmıştır. Hem yukarı havza hem de aşağı havza toplulukları için toprak koruma, su kaynaklarının korunması ve düzenlenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, yerel ihtiyaçların karşılanması ve düşük gelirli orman köylüleri için istihdam ve gelir imkanlarının yaratılması gibi odun dışı faydaların sağlanabilmesi için sürdürülebilir orman yönetimine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Endüstriyel ve toprak koruma amaçlı ağaçlandırmalar 2000 yılında toplam orman alanlarının yüzde 10 unu oluştururken, bu oran 2005 sonunda yüzde 12 ye çıkmıştır. Ek olarak, 52 ilde bazı ormanlık alanlar kent ormanı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bununla birlikte, 8. Plan döneminde ( ) ağaçlandırılan alanların yaklaşık yüzde 9 u yangınlarda yok olmuş ve bunların yüzde 17 si orman rejimi kapsamından çıkarılmıştır. 25. Kaydedilen ilerlemeye rağmen, bu alandaki önemli eksiklikler arasında bozunmuş durumda hâlâ geniş orman alanlarının bulunması (büyük çaplı rehabilitasyon ve yeniden ağaçlandırma programlarına rağmen), arazi mülkiyet ve kullanım anlaşmazlıkları, orman alanları içerisindeki tamamlanmamış yol altyapısı, sınırlı sayıdaki ve genişlikteki milli parklar ve diğer koruma alanları, ekosistem esaslı orman yönetim yaklaşımları ve uygulamaları için saha düzeyinde kurumsal kapasite yetersizliği, odun dışı orman ürünlerinin potansiyelinden yetersiz düzeyde yararlanılması, orman kaynaklarının yönetimi ile ilgili kararlara ve çevre hizmetlerinin nicelendirilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine yerel halkın yetersiz katılımı yer almaktadır. 11

16 Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri 26. Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir kavşak noktasında yer alan ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye de iklim ve ekosistem çeşitliliği hakimdir. Türkiye nin üç biyo-coğrafi bölgesi (Avrupa-Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz) önemli ekosistem türlerine ev sahipliği yapmaktadır (dağlar, stepler ve sulak alanlar); bu durum ülkenin gıda ve tarımsal üretim sistemleri için kritik öneme sahip olan benzersiz bir ekosistem çeşitliliği ve genetik çeşitlilik yaratmaktadır. 27. Öte yandan, Türkiye önemli bir göç güzergahı olmakla ve 400 den fazla kuş türüne ev sahipliği yapmakla birlikte, denizleri ve iç tatlı su sistemleri biyolojik açıdan oldukça zengindir ve çok geniş bir çeşitliliğe sahip balık türlerini desteklemektedir. Ayrıca, yaklaşık 1,92 milyon hektarlık bir alana yayılan 135 uluslararası öneme sahip sulak alanı ile, 20 Türkiye dünyadaki en önemli sulak alanlardan bazılarını barındırmaktadır ve bu sulak alanlar hem Türkiye içerisinde hem de bölgesel ölçekte çeşitli ekosistem hizmetleri sunmaktadır. Kaynak: Pooley (2011) Figure Şekil 66 Seyhan Nehri Havzasındaki HES ler (Mevcut ve inşa halinde) 28. Geçmiş 20 yıl içerisinde, Türkiye doğal kaynak sermayesinin korunması bakımından istikrarlı bir ilerleme kaydetmiştir. Bununla birlikte, koruma altındaki alan iki kat artmasına ve ülke yüzölçümünün yüzde 5,3 ü resmi olarak koruma alanı şeklinde sınıflandırılmasına rağmen, Türkiye yüzde 10 luk kendi ulusal hedefinin ve yüzde 16,6 lık OECD ortalamasının oldukça gerisindedir. 29. Geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği çok büyük su altyapı yatırımları ile --su depolama, taşkın önleme, sulama şebekesinin geliştirilmesi, endüstriyel ve evsel kullanım amaçlı su temini ve enerji üretimi gibi Türkiye ekonomik büyüme ve yoksulluğun azaltılması için doğal kaynak sermayesini açık bir şekilde arttırmıştır. Aynı zamanda, bu yatırımların birçoğu birçok sulak alanın doğal yapısını da etkilemiştir ve böylelikle biyolojik çeşitliliklerini ve bunları sunduğu 20 Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkındaki Ramsar Sözleşmesi, sulak alanların ve sulak alan kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir kullanımına yönelik ulusal eylemler ve uluslararası işbirliği için bir çerçeve sunan hükümetler arası bir anlaşmadır. 12

17 ekosistem hizmetlerini olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Son 40 yıl içerisinde, yaklaşık 1,3 milyon hektarlık sulak yaşam alanı tahrip edilmiş ve kilit ekosistem fonksiyonları kaybedilmiştir (örneğin Amik Gölü, Avlan Gölü, Sığla Gölü, Kestel, Gavur, Yarma, Aynaz, Hotamış, Eşmekaya sazlıkları) Öte yandan, kapsamlı hidroelektrik (HES) yatırım programı (bakınız örneğin Şekil 6 daki Seyhan Nehri Havzası) hızla büyüyen özel sektör yatırım bileşeni ile-- kaynak tabanı üzerinde baskı yaratmaktadır (Seyhan Nehri Havzası örneği için, bakınız Şekil 5 ve 6). HES programının planlama sürecini DSİ nin yönetmesine ve tüm yatırım ruhsatlarını vermesine rağmen, kurum kümülatif etkilerin değerlendirilmesi için yeterli araçlara sahip değildir. Çevre ve Orman Bakanlığı nın proje bazlı olarak HES lere çevre izni vermekten sorumlu Çevresel Etki Değerlendirme Daire Başkanlığı da bu bağlamda yeterli araçlara sahip değildir. 22 Bu husus da havza planlaması kapsamında UHYS de ele alınacaktır Türkiye de Doğal Kaynak Tabanının Bozunumu 31. Doğal kaynak bozunumunda birçok doğal, kurumsal ve sosyo-ekonomik faktör etkili olmaktadır (Metin Kutusu 1). Özellikle toprak erozyonu Türkiye de önemli bir sorundur ve tüm havzalarda farklı yoğunluklarda gerçekleşmektedir. Bu süreç, ormansızlaşma, tarımsal ürün ve hayvancılık üretimi ve su kaynaklarının yönetimi ile ilgili politika faktörlerinin ve kurumsal faktörlerin etkili olduğu, doğal hassasiyet ve etkili arazi yönetiminin eksikliği gibi etkenlerin bir bileşiminden kaynaklanmaktadır. Toprak besinlerinin kaybı ve daha düşük ürün verimi şeklinde kendini gösteren sahadaki etkilere (bunlar çiftçilerin geliri üzerinde doğrudan etkilere sahiptir) ek olarak, toprak bozunumu aynı zamanda rezervuarda ve su kütlelerinde sedimantasyondan kaynaklanan saha dışı etkilere de yol açmaktadır (bunun sonucunda da su kalitesi, balık kaynakları, hidroelektrik üretim, taşkın yönetimi ve seyrüsefer üzerinde ekonomik etkiler ortaya çıkmaktadır). 32. Artan kereste, yakıt ve yem taleplerini karşılamak amacıyla gerçekleştirilen ormansızlaştırma ve otlaklarda aşırı otlatma, dik yamaçlarda tarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve tarım arazilerinde etkili toprak işleme uygulamalarının olmayışı, toprak ve su kaynaklarının yaygın bir şekilde bozunmasına yol açmıştır. Türkiye de 57 milyon hektarın üzerinde bir alan erozyondan etkilenmektedir: Bunun, (i) 15,6 milyon hektarı (%27,4) orta derecede erozyona uğramıştır, (ii) 28,3 milyon hektarı (%49,6) yüksek düzeyde erozyona uğramıştır, ve (iii) 13,2 milyon hektarı (%23) ciddi düzeyde erozyona uğramıştır (Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (2010). 33. Sert topografyası sebebiyle, Anadolu Yarımadası Türkiye de erozyon olayının en akut olarak yaşandığı bölgedir (ortalama rakım 1132 m dir ve arazinin yüzde 65 i %12 nin üzerinde eğime sahiptir.). Kızılırmak nehrinden 65 milyon ton ve Fırat nehrinden 108 milyon ton toprağın denizlere taşındığı tahmin edilmektedir. Toplamda her yıl milyon ton üst toprak barajlara, göllere ve denizlere gitmektedir (ve barajların ekonomik ömrünü kısaltmaktadır) (Reis ve diğerleri, 2007). Zaman içinde, bu süreç aynı zamanda Büyük Menderes ve Küçük Menderes nehirlerinin ağızlarında ciddi etkiler yaratmıştır. 21 WWF (2008) 22 Türkiye deki mevcut düzenleyici çerçeve stratejik ve kümülatif etki değerlendirmesine ilişkin gereklilikler içermemektedir (Stratejik Çevresel Değerlendirme ile ilgili bir kanun hazırlık aşamasındadır). 13

18 Metin Kutusu 1. Doğal Kaynak Bozulumunda Etkili Olan Faktörler Piyasa başarısızlığı: Doğal kaynaklar için açık fiyatların ve değerlerin olmayışı veya kötü şekilde işleyen piyasalar ve bozunuma uğramış nispi fiyatlar kaynakların yanlış tahsisine, kaynakların kötüye kullanımına ve daha sonra da bozunuma yol açabilir. Politika başarısızlığı: uygun olmayan devlet politikaları veya gerekli politikaların olmayışı doğal kaynak kullanımı için piyasa bozulmalarına, piyasa başarısızlıklarının daha da kötüleşmesine, ve doğal kaynakların bozunumuna yol açabilir. Kurumsal başarısızlık: bir ülke gerekli hükümet yapılarına, çevre mevzuatına ve düzenlemelerine sahip olmadığında, veya geleneksel arazi kullanımı yönetim süreçlerinde bir düşüş yaşandığında, doğal kaynak bozunumu yaşanır. Uygulama başarısızlığı: bir ülke sürdürülebilir kalkınma politikalarını, programlarını ve mevzuatını düzgün bir şekilde uygulamak için gerekli teknik kapasiteye ve/veya finansal kaynaklara sahip olmadığında doğal kaynak bozunumu yaşanır. Nüfus artışı: bir ülkedeki nüfus artışı, arazi tabanı üzerinde taşıma kapasitesinden fazla baskı yarattığında, doğal kaynak bozunumu yaşanır. Yoksulluk: yaşamlarını idame ettirmek için mücadele eden insanlar, kısa vadeli tüketim kazanımları için sürdürülebilir olmayan kısa vadeli kaynak kullanım uygulamalarını takip etme eğilimi gösterir. Kaynak: Dünya Bankası Arazi bozunumu, otlak alanlarının taşıma kapasitesini ve yukarı su toplama alanlarındaki tarımsal arazilerin verimliliğini önemli derecede azaltmıştır ve böylelikle çiftçi ailelerin yukarı bölgelerdeki geçim kaynaklarını olumsuz etkileyerek bu bölgelerde yoksulluk oranlarının artmasına yol açmıştır. Bitki örtüsündeki azalma, topraktaki nem içeriğinin ciddi şekilde azalmasına yol açmış, böylelikle tarımsal arazilerin kuraklığa karşı kırılganlığını çok daha yüksek sevi,yelere çıkartmıştır. Arazi bozunumu aynı zamanda istikrarsız ve giderek daha yıkıcı hale gelen nehir akışlarına yol açmış, bunun sonucunda taşkın insidansı artmış ve sedimantasyon sorunu büyümüştür. Toprak kaymaları da büyüyen bir sorun haline gelmiştir. 35. Türkiye nin geçmiş yıllardaki müdahaleleri ki bunlar bir dizi havza yönetim projelerinde yansıtılmıştır temel olarak arz tarafı yönetimi üzerinde odaklanmıştır. Bu müdahaleler, toprak erozyonu kontrol önlemleri, su toplama alanlarının yukarı bölgelerinde yeniden ağaçlandırma ve su yönetimi altyapısı (nehir kanat yapıları, nehir kıyıları boyunca uzunlamasına yapılar ve ana nehirler üzerindeki barajlar dahil olmak üzere) gibi önlemleri uygulayan iki ana kamu kuruluşu (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 23 ) tarafından gerçekleştirilmiştir. 23 Gürer, I., Türkiye de Su Erozyonu Sorununun Mevcut Düzeyi ve Sediman Kontrol Önlemleri, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ankara, (2002) 14

19 3.3 Artan İklim Değişikliği Tehdidi 36. İklim değişikliği öngörüleri 24 Akdeniz Havzasının (Türkiye de dahil) sıcaklık artışından ve yağış azalmasından ciddi bir şekilde etkileneceğini göstermektedir. Bu durumun su stresini arttırması ve kuraklıkların daha sık ve ciddi boyutlarda yaşanmasına yol açması, bunun sonucunda su kıtlıklarının, orman yangınlarında artışların, biyoçeşitlilik kaybının ve tarım ve turizmde gelir kaybının yaşanması beklenmektedir 25. Öngörüler aynı zamanda sıcaklığın sanayi devrimi öncesi düzeye göre 2 derece yükselmesi halinde, bölgenin daha ciddi etkiler ile karşı karşıya kalacağını göstermektedir: örneğin yağışlarda yaklaşık yüzde 30 luk azalma; yıl boyunca yaşanan kuraklık sıklığında artış; ürün verimlerinde yüzde lik azalma 26 (özellikle fasulye, soya ve mercimek gibi yağışla beslenen yaz ürünlerinde); ve daha da yüksek su stresi Ayrıca, iklim değişikliği su kaynaklarını ve birçok ekosistemin işleyişini de olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Kuraklık tüm tatlı su eko sistemlerinin kaybına yol açabilir. Yağışlardaki azalma nehirlerde, rezervuarlarda ve akiferlerde su seviyelerinin düşmesine yol açar. Yağışsız geçen dönemlerinde, bu yüzey sularında zehirli madde konsantrasyonunun yükselmesine ve kirliliğe yol açarak su kalitesini bozar. Su kütlelerinin ısınması da bir başka sonuçtur ve bu da su tabakalarında ve dolayısıyla tüm ekosistemde değişikliklere yol açarak, özellikle zaten bozunuma uğramış bir eko sistemde barajların mansabında yaşayanlar olmak üzere türlerin performansını olumsuz etkiler. Metin Kutusu 2. Türkiye nin Seyhan Nehri Havzasında (SNH) İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerinde Potansiyel Etkileri Seyhan Nehri, Türkiye nin güneyinde, Toros Dağları ile Akdeniz arasında km 2 lik bir alan üzerinde akmaktadır. Nehrin yıllık akışının yaklaşık yüzde 44 ü iki ana rezervuarda tutulmaktadır (Seyhan ve Çatalan); buralarda tutulan su temel olarak sulama (yüzde 60) ve evsel su temini (yüzde 4) amacıyla kullanılmaktadır yılına kadar Seyhan Nehri Havzasında su kaynakları üzerindeki etkinin değerlendirilmesi için bir iklim değişikliği modelleme sistemi (iklim projeksiyonlarını nehir havzası hidrolojisi ile ilişkilendiren) kullanılmıştır. Başlıca bulgular arasında aşağıdakiler bulunmaktadır: Ortalama yıllık sıcaklığın 2,3C artacağı öngörülüyor. Ortalama yıllık yağışın 160 mm azalacağı öngörülüyor. Yağışta öngörülen azalma, su girişinin azalmasına ve pik aylık girişin şu andakine göre daha erken gerçekleşmesine yol açacak (zamanlamada değişiklik). Küresel ısınmanın etkileri ve suya olan artan talep gelecekteki yatırımlar için çok az imkan bırakacak ve yukarı havzada devam etmekte olan yatırımları tehlikeye atabilecek (örneğin Aşağı Seyhan Sulama Projesi) Kaynak: Fujihara ve diğerleri (2007) 38. İklim değişikliği aynı zamanda arazi bozunum sürecini daha da kötüleştirebilir. Daha yoğun yağışlar toprak erozyonunu arttırır 28. Artan sıcaklıklar, toprak nemini azaltan 24 Son 25 yıl içerisinde, Akdeniz Havzasındaki yağışlar yüzde 20 azalmıştır yılına kadar Akdeniz Havzasında ortalama sıcaklıkların 0,70 ile 1,60 0 C arasında artacağı tahmin edilmektedir (IPCC 2007). 25 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 2008 yılında yaşanan kuraklığın tarım sektörüne olan maliyetinin yaklaşık 1,5-2 milyar olduğunu ve çiftçinin kuraklıktan ciddi şekilde etkilediğini açıklamıştır. 26 Yapılan bir meta çalışmada, Cline (2007) iklim değişikliğinin tarım üzerinde öngörülen etkilerini dünyanın tüm bölgeleri için özetlemiştir. 27 Örneğin, İspanya da gerçekleştirilen araştırmalar, 1 derecelik bir artışın bile su mevcudiyetinde yüzde 5-14 lük bir azalmaya yol açacağını göstermiştir. 28 Türkiye de yağışların erozyon yoğunluğu, 1950 lere kadar uzanan verilere dayalı olarak gerçekleştirilen yoğun araştırmalara konu olmuştur ve bu araştırmaların sonucunda değişken yağış düzeylerinin erozyon potansiyellerini 15

20 buharlaşma-terlemeyi arttıracaktır ve değişen yağış düzeni ile birlikte bitki örtüsü yapısını ve ürünlerin yetişme süresini etkileyecektir. Uzayan yağışsız dönemler ve değişen iklim koşulları, ormansızlaştırma ve aşırı otlatma gibi kısa vadeli çözüm stratejilerine yol açabilir. Arazi kullanımındaki değişiklikler ve arazi bozunumu aynı zamanda sera gazı emisyonlarına katkıda bulunmakta ve yerel iklim koşullarını etkilemektedir. Çok büyük ölçekli ağaçlandırma programı sebebiyle, Türkiye nin arazi kullanımından ve arazi kullanımı değişikliğinden kaynaklanan net emisyonları küçük olmasına rağmen, arazi kullanımı değişiklikleri yer üstü organik karbonu azaltmakta ve toprak karbonu da azalmaktadır. Organik maddedeki bu azalma, toprak verimliliğini, biyolojik çeşitliliği ve ekolojik fonksiyonları etkileyen bazı fiziksel, kimyasal ve biyolojik toprak özellikleri üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Toprak örtüsü değişiklikleri, farklı yüzey yansıtıcılık düzeyleri ve su terlemesi sebebiyle yerel iklim koşullarında değişikliklere yol açabilir. Havza Yönetimi Türkiye için Her Koşulda Uygulanmaya Değer bir Uyum Stratejisidir 39. Genel olarak, Türkiye nin sel ve kuraklıklara olan yüksek hassasiyetinin, sıcaklıkta öngörülen artışın ve daha düşük ve daha değişken yapış rejiminin, yüksek düzeylerdeki doğal kaynak bozunumu ile birlikte, su yönetimi yatırım karı için çok daha yüksek fırsat maliyetlerine ve şu anda devam etmekte olan yatırımlar için de daha yüksek iklime dayanıklık ve bakım maliyetleri getirmesi beklenmektedir. Hükümet bir uyum stratejisi ve eylem planı (CCS&AP) hazırlama sürecinde olmakla birlikte, üç önemli hususun dikkate alınması gerekecektir: (i) afet riskinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyumun tek bir bütünleşik gündem olarak yönetilmesi gerekmektedir; (ii) iklim değişikliği kalkınma programlarına aciliyet kattığından ve maliyetini yükselttiğinden dolayı, hem Türkiye nin iklim değişikliği uyum stratejisi ve eylem planının hem de Onuncu Kalkınma Planının (OKP) hazırlanması sürecine bilgi girdisinin sağlanması için, önceliklerin kilit ekonomik sektörlerdeki çeşitli uyum paketlerinin maliyet ve faydalarının daha sıkı bir değerlendirmesine dayalı olarak belirlenmesi önemlidir (politika, kurumsal ve yatırım önlemleri dahil); ve (iii) afet riskinin azaltılması ve havza yönetimi alanlarında mevcut her koşulda uygulanmaya değer önlemlerin ve programların güçlendirilmesi gerekmektedir. 40. Havza yönetimi küresel olarak iklim değişikliğine uyum için çok önemli bir her koşulda uygulamaya değer yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Doğrudan sosyoekonomik ve koruma faydalarına ek olarak, havza yönetimi hidrolojik rejim üzerindeki potansiyel iklim değişikliği etkileri (arz tarafı etkisi) ile kaynağın çeşitli kullanımları (talep tarafı etkisi) arasında bir bağlantı kurarak, planlayıcıların ve karar vericilerin mevcut yatırımları iklime dayanıklı hale getirmek ve planları gelecekteki yatırımlara göre uyarlamak için gerekli olabilecek değişiklikleri belirlemelerine yardımcı olacaktır. Halihazırda Türkiye de yapılan bazı araştırmalar böyle bir yaklaşımın önemini ve potansiyel ekonomik maliyet ve faydalarını göstermektedir (Seyhan Nehri Havzasında yapılan bir örnek incelemesi için, bakınız Metin Kutusu 2). 41. Havza Yönetim stratejileri aynı zamanda kentleşmenin havza içerisindeki erozyon sürecine olan etkilerini azaltmak amacıyla da geliştirilmiştir. Erozyon, akarsuyun fluviyal jeomorfolojisi ile ilgili bir süreçtir. İstikrarlı bir sistem, akarsu yolu boyunca erozyon ile gösteren Izoerodent Haritaları hazırlanmıştır (Ankara Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü (1999) ve UNCCD (2006). 16

FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ

FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ PROJE ADI: SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ VE İKLİM DOSTU TARIM PROJE SEMBOLÜ: GCP /TUR/056/GFF Alıcı Ülke: Türkiye Kaynak Paydaşı: Küresel Çevre Fonu (GEF) FAO Proje

Detaylı

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR 2014 TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU Yazarlar Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu Öktem (Bilgi Üniversitesi, Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı KOORDİNATÖR Çevre

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

Hibe Başvuru Kılavuzu

Hibe Başvuru Kılavuzu B İ N Y I L K A L K I N M A H E D E F L E R İ N E U L A Ş M A F O N U MDG-F 1680 TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORTAK PROGRAMI İklim Değişikliğine

Detaylı

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bu yayın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bu yayın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012)

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Söğütözü Cad. 14/E 06560 Ankara Telefon 0312 2075000 Faks 0312

Detaylı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı CCI No: 2007CB16IPO008 1 İÇİNDEKİLER Bulgaristan Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı 1. Giriş... 4 1.1 İlgili

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET

GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET Giriş Ormanlar, Türkiye yüzölçümünün %25 ini kapsamakta ve önemli ekonomik, kültürel ve çevresel fonksiyonlara sahip bulunmaktadır. Türkiye

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2007 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Ulusal

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KENTLEŞME KOMİSYONU

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KENTLEŞME KOMİSYONU İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, 6 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

Ölçek Büyütmeye Yönelik Dersler

Ölçek Büyütmeye Yönelik Dersler SU SEKTÖRÜ KURULU KARARI BELGE SERİSİ BELGE NO.11 MAYIS 2008 Havza Yönetim Yaklaşımları, Politikaları ve Faaliyetleri: Ölçek Büyütmeye Yönelik Dersler Salah Daeghouth, Christopher Ward, Gretel Gambarelli,

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-69-7 YAYIN NO: KB: 2872 - ÖİK: 722 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz.

Detaylı

OECD Çevresel Performans İncelemeleri

OECD Çevresel Performans İncelemeleri OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

Yükselişi. tepav. Anadolu Kaplanları nın. Türkiye Şehirleşme İncelemesi. Sosyal, Kentsel, Kırsal Kalkınma ve Afet Yönetimi Küresel Uygulama Grubu

Yükselişi. tepav. Anadolu Kaplanları nın. Türkiye Şehirleşme İncelemesi. Sosyal, Kentsel, Kırsal Kalkınma ve Afet Yönetimi Küresel Uygulama Grubu Anadolu Kaplanları nın Yükselişi Türkiye Şehirleşme İncelemesi Sosyal, Kentsel, Kırsal Kalkınma ve Afet Yönetimi Küresel Uygulama Grubu Dünya Bankası Nisan 2015 tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma

Detaylı

Yükselişi. tepav. Anadolu Kaplanları nın. Türkiye Şehirleşme İncelemesi. Sosyal, Kentsel, Kırsal Kalkınma ve Afet Yönetimi Küresel Uygulama Grubu

Yükselişi. tepav. Anadolu Kaplanları nın. Türkiye Şehirleşme İncelemesi. Sosyal, Kentsel, Kırsal Kalkınma ve Afet Yönetimi Küresel Uygulama Grubu Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Anadolu Kaplanları nın Yükselişi Türkiye Şehirleşme İncelemesi Public Disclosure Authorized Sosyal, Kentsel, Kırsal Kalkınma ve Afet Yönetimi Küresel

Detaylı

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyonu Projesi Fizibilite Çalışması

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyonu Projesi Fizibilite Çalışması 1.Giriş...2 1.1 Fizibilite Çalışmasının Hedef ve Kapsamı... 1.3 Fizibilite çalışmasının yaklaşımı...3 Projenin Geçmişi...4 Proje Gerekçesi...4 Proje alanı ve uygulama yerleri...5 Teknik analiz ve tasarım...5

Detaylı

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015 Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü Nisan 2015 1 SON EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Büyüme ve Ekonomik Yönetim Türkiye diğer yükselen ülkeler için çıkarılabilecek dersler

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşik Krallık Dışişleri ve Uluslar Topluluğu Bakanlığı için Hazırlanan Rapor Ricardo-AEA/R/ED58689 Yayın 2 Tarih

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Mart 1997 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Mart 1997 Sayı: 22937 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 97/9063

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK EROZYONLA MÜCADELE EYLEM PLANI 2013-2017 Niğde - Çakıt - Erozyon Kontrolü Çalışması Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşme, başta bilim adamları olmak üzere

Detaylı