Karusel Sistemiyle Öngermeli Beton Travers Üretimi ve Kalitesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karusel Sistemiyle Öngermeli Beton Travers Üretimi ve Kalitesi"

Transkript

1

2 2

3 3

4 Karusel Sistemiyle Öngermeli Beton Travers Üretimi ve Kalitesi Selahattin Düzbasan Süleyman Uluöz Erol Yak t ILGAZ n. Tic.Ltd. ti. ILGAZ n. Tic.Ltd. ti. RAIL.ONE ILGAZ Cinnah Caddesi Piyade Sk. Re atbey Mah. 8.Sk. Kamil Usta Cinnah Cad.Piyade Sk No:16 Ankara Apt. Kat:2 No:6 Adana No:16 Ankara Tel: ( ) ( ) ( ) Ludwig Friedl Alptekin Alakoç RAIL. ONE GmbH RAILONE ILGAZ Ingolstadter Str. 51 Organize Sanayi Bölgesi Neumarkt Germany Polatl / Ankara Tel: ( ) ( ) Öz Demiryolu ve metro projelerinde ihtiyaç duyulan öngermeli beton traverslerin Türkiye imkanlar yla üretimini gerçekle tirmek üzere, Polatl Organize Sanayi Bölgesinde m² kapal ve m² aç k alana sahip saha üzerinde, otomasyon teknolojiyle üretim yapan travers fabrikas kurulmu tur. Karusel sistemiyle üretimin yap ld Tesisin kapasitesi adet/y l olup, çal malar n tüm a amas uzak masa üstü ba lant s yla (Remote desktop) izlenmekte ve gerekli durumlarda sisteme müdahale edilmektedir. Tesiste üretilen travers kalitesinin TS EN standard na uygunlu unu yap lacak testlerle kontrol etmek ve gerekti inde Ar-Ge çal malar n yapmak üzere 150 m² kapal alanda kurulan laboratuar, TS EN ISO / IEC Ta eron Laboratuar Yeterlilik Belgesine sahiptir. 3 lü vardiya sistemiyle 24 saat sürekli çal an tesiste, üretimin her a amas kalite kontrol personelleri taraf ndan kalite planlar na göre kontrol edilip gerekli testler yap lmaktad r. Anahtar sözcükler: Railone Ilgaz, Travers fabrikas, Karusel sistemi, Kalite, H zl tren 1. Giri Petrol fiyatlar n n her gün biraz daha artmas petrol ithal eden ülkelerin demiryoluna yönelmesini h zland rm t r. Demiryolu ta mac l n n önemini dikkate alan Ula t rma Bakanl TCDD Genel Müdürlü ü ve DLH vas tas yla son y llarda h zl tren projelerinin yap m na ba lam t r. H zl tren projelerinin ba lamas yla birlikte km/h h z nda hareket eden trenlerin katar yüklerine dayanabilen, yüksek teknolojiler kullan larak üretilen traverslere olan ihtiyac gündeme getirmi tir. Öngermeli travers üretimi karusel ve long line olmak üzere 2 farkl metotla yap lmakta olup, Polatl 4

5 Organize Sanayi Bölgesinde 2007 y l nda kurulan RAILONE ILGAZ Travers Fabrikas nda karusel sistemiyle üretim yap lmaktad r. 2. Türkiye de Travers Kullan m n n Geli imi Yurdumuzda demiryolu i letmecili i, 1856 y l nda 135 km uzunlu undaki zmir Ayd n demiryolu hatt n n yap m yla ba lam t r. TCDD Genel Müdürlü ünün travers ihtiyac, ilk a amada Resim 1 ve 2 de görülen ah ap ve demir traversler kullan larak kar lanm, betonarme traverslerin kullan m n n gündeme gelmesi üzerine, 1958 y l nda Alman teknik elemanlar nca Afyon Travers Fabrikas, 1979 y l nda da Sivas Travers Fabrikas kurulmu tur. Resim 1. Ah ap Travers. Resim Y l Üretimi Demir Travers. Yurdumuzda h zl tren ve metro projelerinin ba lamas yla birlikte km/h h z nda hareket eden trenlerin katar yüklerine dayanabilen öngerilmeli beton traverslere olan ihtiyac gündeme getirmi tir. TCDD Genel Müdürlü ünce yap lan Ankara- stanbul Demiryolu H zl Tren Projesinde, RAIL.ONE GmbH taraf ndan üretilen UIC 60 raylar n n montaj na uygun özellikte B 70 tipinde adet travers kullan lm t r. Demiryolu ve metro projelerinde ihtiyaç duyulan traversleri Türkiye imkanlar yla üretmek üzere 2007 y l nda Polatl Organize Sanayi Bölgesinde, m² kapal ve m² aç k alan üzerinde yüksek seviyede otomasyon teknolojisi kullan larak karusel sistemiyle üretim yapan travers fabrikas kurulmu tur. (ULUÖZ ve di, 2008a) 3. Karusel ve Long Line Sistemiyle Travers Üretiminin Mukayesesi Travers üretimi; karusel ve long line olmak üzere 2 farkl metodla yap lmaktad r. Long line metoduyla yap lan üretim, karusel metoduna nazaran daha komplike olup, karusel ve long line metoduyla yap lan travers üretilerinin mukayesesi a a ya ç kar lm t r. 1. Karusel sistemiyle yap lan üretimde hol uzunlu u için 80 metre yeterli olmas na ra men, long line sistemiyle yap lacak üretimde hol uzunlu u 160 metre olmas gerekti inden tesisin yat r m maliyeti daha fazlad r. 2. Karusel sistemiyle yap lan travers üretiminde ayn vardiyada farkl kal plar kullanarak de i ik boyutlarda travers üretmek mümkündür. Long line sisteminde ise, tüm hat de i tirilmeden farkl üretim yapmak mümkün de ildir. 3. Karusel sistemiyle yap lan üretimde öngerme çelik çubuklar n uzunlu u 2,6 metre oldu undan izlenebilirli i kolayd r. Fakat long line sistemiyle yap lan üretimde kullan lan öngerme çelik çubuklar n uzunlu u metre aras nda oldu undan dolay izlenebilirli i daha zordur. 4. Karusel sistemiyle yap lan üretimde 2,6 metre uzunlu unda haz rlanm olan öngerme çelik çubuk kullan ld ndan demir parças artmamaktad r. Long line 5

6 sisteminde ise, üretimden sonra traversler kesildi inde öngerme çelik çubuklar n bir bölümü üretim holünde kald ndan i kazas olma riski vard r. 5. Karusel sistemiyle yap lan üretimi s ras nda al nan beton numunenin hangi travers kal b na ait oldu u belli oldu undan, travers kalitesinin izlenebilirli i daha kolayd r. 6. Karusel sisteminde, ayn vardiyada daha fazla üretim yapma imkan vard r. 7. Taze betonun sertle mesi s ras nda çimento, su ve beton kimyasal aras ndaki reaksiyonda kimyasal kristaller olu urken, taze betonun titre im ortam nda kalmas halinde beton kalitesinin bozulma riski vard r. Karusel sistemiyle yap lan üretimde, beton kal ba yerle tirildikten sonra ortamdan uzakla t r ld ndan dolay vibrasyon etkisinden kaynaklanan risk yoktur. Fakat long line sistemiyle yap lan üretimde, beton metre uzunlu undaki kal ba en az 1-1,5 saat sürede yerle tirildi inden, çimentonun hidratasyonundan meydana gelen kristallerin titre imden etkilenme riski vard r. 8. TS 3648 e göre; öngerilmeli beton eleman üretiminde, buhar küründen önce betonun dinlendirilmesi gerekmekte olup travers üretiminde bu süreç 2 saattir. Karusel sistemiyle yap lacak üretimde bunu sa lamak çok kolayd r. Long line sistemiyle yap lacak üretimde betonun kal ba doldurulmas, en az 1-1,5 saat sürdü ünden, beton buhar küründen önce farkl sürelerde dinlenmi olacakt r. Dolay s yla metrelik hat boyunca üretilen traverslerin kalitesinde farkl l k olma riski vard r. 9. Karusel sistemiyle yap lacak üretimde öngerme süreci esnas nda bir problem meydana gelmesi halinde, dört gözlü üretim kal b n n en fazla 1 gözündeki traverste kalite problemi olacakt r. Long line sistemiyle yap lan üretimde metre uzunlu undaki hat boyunca üretilen traverslerin tamam nda kalite problemi olma riski vard r. Long line metoduyla yap lan üretimlerde sisteme ek donan mlar konulup üretimin uygun ekilde kontrol edilmesi halinde traverslerin kalitesinde farkl l k olmamaktad r. Long line ve karusel sistemleriyle üretim yapan travers fabrikalar ndaki kaliteyi mukayese etmek amac yla bir ara t rma yap lm t r. Bu kapsamda, spanya n n Constanti ehrinde long line metoduyla üretim yapan TRAVIPOS, S.A ile, Polatl da karusel metoduyla üretim yapan RAILONE ILGAZ Travers Fabrikalar n n 2011 y l ndaki test sonuçlar incelenmi tir. Tablo 1 de verilen sonuçlardan görülece i üzere; TRAVIPOS, S.A da al nan ek tedbirler sayesinde, long line sistemiyle yap lan travers kalitesiyle, karusel metoduyla yap lan travers kalitesinde farkl l k yoktur. Tablo 1. Karusel ve Long Line Metoduyla Travers Üretiminde Beton Kalitesi. Üretim RAILONE ILGAZ/ Polatl Üretim:Karusel Metodu TRAVIPOS,S.A / Constanti Üretim: Long Line Metodu Tarihi Ocak 2011 Bas nç Dayan m N/mm² (28 Günlük) TS EN E ilmede Çekme Dayan m N/mm² ( 7 Günlük ) TS EN Bas nç Dayan m N/mm² (28 Günlük) TS EN E ilmede Çekme Dayan m N/mm² ( 7 Günlük ) TS EN ,3 8,7 75,1 8, ,4 9,0 80,1 9, ,1 9,5 72,5 10, ,9 9,8 81,5 10, ,2 8,4 78,2 9,7 6

7 4. Railone Ilgaz Travers Fabrikas n n Tan t m Railone Ilgaz Travers Fabrikas, Polatl Organize Sanayi Bölgesinde m² saha üzerinde kurulan Tesisin m² kapal ve m² stok sahas mevcuttur. Fabrikada, minimum personelle yüksek üretim kapasitesine ula lmas ve de i ik tipteki üretimlerin ayn vardiya içerisinde yap labilmesi için, travers üretimleri karusel sistemiyle yap lmaktad r. Tesisin kuruldu u 2007 y l nda üretim kapasitesi, 3 lü vardiya sisteminde adet/y l olarak planlanm t r y l nda Tesisin otomasyon sisteminde yap lan modernizasyon çal malar yla üretim kapasitesi % 58,6 art la adet/y l olacak ekilde yükseltilmi tir. Üretimin aksat lmadan sürdürülebilmesi amac yla üretim faaliyetlerinin tüm a amas uzak masa üstü ba lant s yla (Remote desktop) RAIL. ONE GmbH nin Almanya daki merkezinde görevli teknik elemanlar taraf ndan izlenmekte, üretimde her hangi bir problemin olmas durumunda üretimin aksamamas için sisteme an nda müdahale edilmektedir. ( ULUÖZ ve di, 2008b ) Travers Fabrikas ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Sistemi, TS 18001:2007 (OHSAS), TS EN ISO/IEC Ta eron Laboratuar Yeterlilik sertifikalar na sahiptir. Beton üretiminde kullan lan agregalardaki serbest suyun homojen olmas, k ve yaz mevsiminin olumsuz etkilerinden korunabilmesi için m³ agregay muhafaza edecek kapasitede 4 bölümden olu mu kapal stok sahas tesis edilmi tir. Ayr ca d sahada da m³ agregay stoklayabilecek kapasitede 4 bölümden olu an agrega stok sahas vard r. Tesise silobazlarla getirilen çimento s cakl yakla k C dir. Çimentonun mevcut haliyle kullan lmas beton kalitesini olumsuz ekilde etkileyece i dikkate al nd ndan, çimento s cakl n n d ortam s cakl na yak n bir seviyeye gelmesini sa lamak amac yla, 75 er ton kapasiteli 2 adet çimento silosu kurulmu tur. 5. Karusel Sistemiyle Travers Üretimi Karusel sistemiyle travers üretimi dairesel güzergah içerisinde sürdürülmektedir. Kal plar otomasyon sistemiyle hareket ettirilerek kal p haz rlama bölümüne getirilir. Ebat ölçüleri uygun olmayan kal plar atölyeye gönderilirken üretime uygun olan kal plar, ya lama k sm na getirilmektedir. çi sa l ve çevre kirlili i dikkate al nd ndan dolay MSDS belgesine sahip bitkisel ya kullan lmakta ve kal plar kapal sistem içerisinde pülvarize sistemle ya lanmaktad r. Kal p içerisindeki 4 adet bölüme 4 er adet öngerme çelik çubu u ve özel aksesuarlar konulduktan sonra, öngerme i leminin yap laca bölüme gönderilmektedir. Öngerme i leminde 2,6 metre uzunlu undaki öngerme çelik çubuklar n n her birine minimum 80 KN maksimum 85 KN olmak üzere toplam 320 KN 340 KN aras nda öngerme yükü uygulanmaktad r. Travers Fabrikas nda 60 m³/saat kapasiteli beton santrali mevcut olup elektrik kesintilerine tedbir olarak elektrik ebekesi 1000 KVA l k jeneratörle desteklenmi tir. Travers kal plar üretime haz r olunca, üretim operatörü kumanda panosundaki haberle me sistemini kullanarak beton talebinde bulunmakta ve travers kal b içerisine 3-4 kademede yerle tirilen betona, 1-1,5 dakika içerisinde kaba ve ince olmak üzere 2 a amal vibrasyon uygulanmaktad r. Tesiste her biri 576 adet traversi alabilecek kapasitede olan, giri - ç k kap lar otomatik sistemle aç l p kapanan 3 adet buhar kür 7

8 holü mevcut olup, buhar hollerindeki s cakl k dijital ve yaz c l sistemle kay t alt na al nmaktad r. Bunun yan s ra, beton iç s cakl elektronik sistemle çal an ölçüm aletleri ile tespit edilmektedir. Üretilen traversler 2 saat dinlendirildikten sonra beton numunelerle birlikte buhar kür holüne gönderilmektedir. Traverslerle buhar kürüne tabi tutulan 150 mm lik küp numunelerdeki bas nç dayan m min. 53,5 N/mm² oldu u tespit edilince, öngerme çelik çubuklar ndaki germe kuvveti betona transfer edilmektedir. Otomasyon sistemiyle kal ptan ç kar lan traversler, ta ma band üzerine konulup sa lam olanlara üretim tarihi yaz ld ktan sonra, geçici stok band na oradan da adet traversin muhafaza edilebildi i stok sahas na gönderilmektedir. Stok sahas ndaki traverslerde; RAILONE ILGAZ amblemi, traversin tipi, hangi kurum veya firma için üretildi i, üretimde kullan lan kal p numaras, kal b n hangi bölümünden üretildi i ve üretim tarihi oldu undan dolay traverslerin izlenebilirli i sa lanmaktad r. Resim 3-5 te karusel sistemiyle yap lan travers üretiminin a amalar verilmi tir. Resim 3,4,5.Kal p Temizli i, Betonun Yerle tirilmesi ve Öngermenin Betona Transferi. 6. Kalite Kontrol Laboratuar Travers kalitesinin TS EN standard kriterlerine uygunlu unu kontrol etmek ve ihtiyaç halinde Ar-Ge çal malar n yapabilmek için Tesis içerisinde 150 m² kapal alanda kurulan laboratuar, modern test cihazlar yla teçhiz edilmi tir. Tesiste görevli personeller TSE Kurumundan, TS EN ISO/IEC kapsam ndaki e itimleri ald ktan sonra, TSE teknik heyetince yap lan denetimler sonunda Tesis Laboratuar na TS EN ISO/IEC Ta eron Laboratuar Yeterlilik Sertifikas verilmi tir. Tesis Laboratuar nda yap lan testlere ait sonuçlar n do rulamas, ILGAZ n aat n ahit Laboratuarlar nda ayl k dönemlerde yap lmaktad r. Bunun yan s ra agrega, çimento, su, beton kimyasal ve öngerme çubuklar ndan belli periyotlarda al nan numunelerin testleri; Münih Teknik Üniversitesi n aat Mühendisli i, Çukurova Üniversitesi n aat ve Jeoloji Mühendislikleri, TÇMB, KOSGEB, DS TAKK Daire Ba kanl Laboratuarlar nda da yap lmaktad r. 7. Üretim ve Kaliteyle lgili Denetimler Üretim kalitesinin TS EN standard kriterlerine uygunlu unun sürekli olmas n sa lamak amac yla Laboratuar teknik elemanlar nca yap lan rutin kontroller ve laboratuar testlerinden ayr olarak, 2. taraf kurum ve ki ilerce; a- Üretim ve üretim kalitesiyle ilgili yap lan test dokümanlar, RAIL ONE ILGAZ Firmas n n kurucu ortaklar elemanlar nca haftal k dönemlerde incelenmektedir. 8

9 b- Tesiste yap lan üretimin kontrolüyle, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kapsam nda yap lmas gereken düzeltici önleyici faaliyetler ILGAZ n aat teknik elemanlar nca ayl k periyotlarda yap lmaktad r. c- Üretim kalitesini iyile tirmek amac yla kurucu ortaklar n kalite kontrol bölümü teknik elemanlar Tesiste birlikte çal ma yapmaktad r. d- ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004, TS 18001:2007 kapsam nda yap lan çal malar, Sertifikasyon firmas taraf ndan y ll k periyotlarda denetlenmektedir. e- Laboratuarda yap lan faaliyetler, TSE Hizmet Belgelendirme Müdürlü ü teknik elemanlar taraf ndan TS EN ISO/IEC Ta eron Laboratuar Yeterlili i kapsam nda y ll k dönemlerde denetlenmektedir. 8. Kalite Kontrol Faaliyetleri 8.1. Üretimden Önce Yap lan Kalite Kontrol Çal malar Travers Fabrikas ndaki üretime ba lamadan önce beton üretiminde kullan lacak bile enlerin tespiti kapsam nda a a da belirtilen çal malar yap lm t r. Agrega; Travers Fabrikas n n bulundu u sahaya 100 km mesafede bulunan agrega ocaklar ndan al nan numunelerin fiziksel özellikleri, alkali agrega reaktivitesi, petrografik analizleri yap lan testlerle belirlenmi tir. Agregalar n jeolojik ince kesitlerden faydalan larak mineralojik yap lar da incelendikten sonra travers üretiminde TS 706 EN standard kriterlerine uygun özelliklere sahip, dere kumu ve k rma bazalt agregan n kullan lmas na karar verilmi tir. Çimento; Travers üretiminde TS EN standard kriterlerine uygunlu u ba ms z laboratuarlarca yap lan testlerle tespit edilen CEM I 42,5 çimentosu kullan lmaktad r. Beton kimyasal ; Travers üretiminde yeni nesil poli karboksil eter grubu beton kimyasal kullan lmaktad r. Beton kar m suyu; Travers üretiminde TS EN 1008 standard kriterlerine uygun özellikte su kullan lmaktad r. Söz konusu su, m³ betonun üretildi i Ankara- stanbul Demiryolu H zl Tren Projesi V4 viyadü ünün yap m nda da kullan lm t r. Öngerme çelik çubuklar; kalite plan ve prosedürleri gere ince, sat n al nmas planlanan öngerme çubuklar, RAIL.ONE GmbH teknik elemanlar nca Münih Teknik Üniversitesinde test ettirilip uygunlu u tespit ettirildikten sonra, Polatl Travers Fabrikas na sevk edilmektedir. Ayr ca Polatl Tesisine getirilen öngerme çelik çubuklardan, ayn üretim tarihine ait gruptan seçilen numuneler KOSGEB ve ILGAZ n aat ahit laboratuar nda da testleri yapt r larak TS 708 e uygunlu u kontrol edilmektedir. Beton Kar m Dizayn n n Tespiti ve Deneme Üretimi; Betonun kal p içerisine yerle tirme süresi dikkate al narak, farkl mineralojik yap daki agregalarla S/C oran 0,30-0,34 aras nda olan beton deneme kar mlar yap lm t r. Yap lan çal malar kapsam nda; Beton numunelerde bas nç dayan m ve e ilmede çekme dayan mlar n n standarda uygunlu u kontrol edilmi tir. Traverslerin olumsuz hava ko ullar n n bulundu u sahada da kullan labilinece i dikkate al nd ndan, beton numunelerde DIN 9

10 1048 e göre 1,3,7 barl k su bas nc uygulanarak su i leme derinli i testi yap lm t r. Travers deneme üretimlerinde bas nçl su i leme derinli i 12 mm olan beton kar m kullan lm t r. Agrega ile çimento hamuru ara yüzeyini incelemek amac yla betondan al nan jeolojik ince kesitler beneküler mikroskopla incelenmi tir. Resim 6 ve 7 de bazalt ve kalker agregayla yap lan beton kar mlar ndan al nan jeolojik ince kesitlerin beneküler mikroskop alt ndaki görünümleri verilmi tir. Resim 6, 7. Bazalt ve Kalker Agregalarla Üretilen Betonun Jeolojik nce Kesitleri. Beton kar m çal malar tamamland ktan sonra, karusel sistemine uygunlu unu tespit etmek için deneme üretimi yap lm t r. Üretimde al nan travers numunelerin statik ve dinamik testleri, Münih Teknik Üniversitesi Laboratuarlar nda yap ld ktan sonra üretimde kullan lacak beton kar m na karar verilmi tir Üretim S ras nda Yap lan Testler Öngerme Çelik Çubuklardaki Germe Kuvvetini Kontrol Testi Öngerme istasyonuna gelen kal p içerisindeki 4 adet öngerme çelik çubuklara toplam KN öngerme yükü uygulanmaktad r. Her vardiyada 3 defa yap lan ölçümle, kal p içerisinde bulunan 4 adet öngerme çelik çubuk üzerindeki germe yükünün do rulu u kontrol edilmekte ve ölçüm sonuçlar nda problem oldu unun tespit edilmesi halinde kal plar bak ma al nmaktad r Beton Bile enlerinde Yap lan Testler Agregada Yap lan Testler: Her vardiyada serbest su yüzdesi tespit edilip beton kar m nda nem düzeltilmesi yap lmaktad r. Haftal k dönemde elek analizi, ince madde tayini, organik madde renk tayini testleri yap lmakta ve gerekli olmas halinde beton dizayn nda gerekli düzeltmeler yap lmaktad r. Çimentoda Yap lan Testler: Üretimde kullan lan çimentodan 3 ayl k dönemlerde al nan numunelerde testler yap larak kullan lan çimentonun TS EN standard na uygunlu u kontrol edilmektedir. Ayr ca taraf m zca; çimentonun C3S, C2S, C3A, C4AF, toplam alkali ve hidrolik, silikat, alümina modülleri de tespit edilmektedir. Kar m Suyunda Yap lan Testler: Beton üretiminde kullan lan su 6 ayl k periyotlarda test edilerek TS EN 1008 standard na uygunlu u kontrol edilmektedir. 10

11 Beton Testleri Travers üretiminde kullan lan C 50/60 s n f betonun, TS EN standard nda belirtilen kriterlere uygunlu u a a da yap lan testlerle kontrol edilmektedir. Taze Betonda Yap lan Testler: Üretimde kullan lan betonda günlük ve ayl k periyotlarda testler yap lmaktad r. Günlük periyotta yap lan testlerde; Taze betonun k vam ve s cakl her vardiyada 3 defa kontrol edilmekte, betonun bas nç ve e ilmede çekme dayan mlar n tespit etmek amac yla al nan numuneler traverslerle ayn artlarda buhar kürüne tabi tutulmaktad r tarihinde 2. vardiyada yap lan üretimlerde kullan lan beton k vam na ait beton s k t r labilme s n flar Tablo 2 de verilmi tir. Tablo 2. Travers Üretiminde Kullan lan Beton K vam Test Sonuçlar. Test Tarihi S k t rma Derecesi Sapma ± Hedef De er Tolerans ± K vam S n f 1,11-0,02 1,13 0,05 C ,10-0,03 1,13 0,05 C 3 1,10-0,03 1,13 0,05 C 3 Ayl k dönemlerde; betonun performans testi yap larak taze betonda % s k m hava, birim hacim a rl, çimento dozaj ve su/çimento oran tespiti yap lmaktad r. Prizini Alm Betonda Yap lan Testler: Beton iç s cakl ; çimento içerisindeki sülfitin betona yapaca olumsuz etki dikkate al nd ndan, buhar kürü s ras nda travers betonunun iç s s, özel elektronik aletlerle tespit edilmektedir. Transfer dayan m ; üretimden al nan 150 mm lik küp numunenin bas nç dayan m fc min. 48,0 N/mm² ortalama fc min 53,5 N/mm² oldu u tespit edildikten sonra öngerme çubuklar ndaki yük bo alt larak betona transfer edilmektedir. 28 günlük bas nç dayan m ; üretimden al nan beton numunenin 28 günlük bas nç dayan m fc min. 60,0 N/mm² ortalama fc min 66,5 N/mm² oldu u yap lan testlerle kontrol edilmektedir. Nisan 2011 döneminde yap lan üretimlerdeki bas nç dayan mlar Tablo 3 te, ayl k üretimdeki de erlendirmesi ekil 1 ve 2 de verilmi tir. Tablo 3. Nisan 2011 Dönemi Bas nç Dayan m Sonuçlar. Nisan 2011 Bas nç dayan m ( N/mm² ) Nisan 2011 Bas nç dayan m ( N/mm² ) Nisan 2011 Bas nç dayan m ( N/mm² ) Transfer 28 Gün Transfer 28 Gün Transfer 28 Gün 1 64,1 89, ,0 88, ,8 88,8 2 81,1 91, ,6 86, ,1 87,3 4 64,9 85, ,1 74, ,4 83,1 5 68,8 84, ,7 82, ,2 72,4 6 64,3 79, ,3 80, ,3 76,0 11

12 N/mm² N/mm² Standart Nisan Standart Nisan ekil 1. Transfer Bas nç Dayan mlar. ekil Günlük Bas nç Dayan mlar. E ilmede çekme dayan m ; üretimden al nan 150x150x600 mm lik beton numuneler buhar küründen sonra 7 gün su kürüne tabi tutulmaktad r. Bu numunelerde TS EN standard na göre yap lan testte; tek numunede fct min. 5,5 N/mm², ortalamas n n fct min. 6,0 N/mm² olmas gerekmektedir. Nisan 2011 döneminde yap lan üretimlerdeki e ilmede çekme dayan m test sonuçlar Tablo 4 te ayl k üretimdeki de erlendirmesi ekil 3 de verilmi tir. Tablo 4. Nisan 2011 Dönemi E ilmede Çekme Dayan m Sonuçlar. Nisan 2011 E ilmede Çekme Dayan m N/mm² Nisan 2011 E ilmede Çekme Dayan m N/mm² Nisan 2011 E ilme Çekme Dayan m N/mm² Nisan 2011 E ilmede Çekme Dayan m N/mm² 1 7,2 6 7,7 15 6,8 22 7,8 2 7,7 9 7,8 16 7,1 27 7,2 4 7,5 11 7,2 18 7,5 28 7,2 5 7,6 12 7,4 19 7,4 29 7, N/mm² Standart Nisan 2011 ekil 3. E ilmede Çekme Dayan m Test Sonuçlar Traverslerde Yap lan Ölçüm ve Testler Traverslerde Yap lan Ölçümler: Günlük üretimden kalite plan nda belirtilen adette al nan travers numunesinde; omuz geni li i, ray oturma yeri omuz geni likleri, ray oturma yüzeyi e im ve burulma ölçümleri yap lmaktad r. Statik Test; Travers üretiminde 1000 adet traverste 1 adet statik test yap lmaktad r. Test s ras nda traversin ray oturma bölümüne a amal olarak 150 KN luk test yükü verildikten sonra 2 dakika beklenilip çatlama olup olmad kontrol edilmektedir. 12

13 Test yükü a amal olarak 10 KN art r l p 2 dakika beklenilerek yap lan testte; traverslerin KN a kadar dayand, yüklemeye devam edildi inde çok ince k lcal çatlamalar n ba lad, traversteki test yükü kald r ld nda, öngerme çelik çubuklardaki germe kuvvetinden dolay, ince k lcal çatlaklar n an nda kapand tespit edilmi tir. Kabul Testleri; Traversler antiyeye gönderilmeden önce, kabul heyeti taraf ndan; kalite kontrol dokümanlar incelenmekte, beton numunelere ait testler yap lmakta, sevk edilecek traverslerden seçilen numunelerde ebat, e im ve burulma ölçümleri ile statik test yap larak TS EN standard ve sözle me artlar na uygunlu u kontrol edilmektedir. TCDD Kabul Heyeti taraf ndan yap lan ebat ölçümü Resim 8 de, statik testte 240 KN luk yükte bile ince k lcal çatlak olu mam traversin kimyasal madde ve büyüteçle kontrol edili i Resim 9 da verilmi tir. Resim 8. Traverste Ebat Ölçümü. Resim 9. Traverste Statik Test Yap lmas. 9. Sonuçlar RAILONE ILGAZ Polatl Travers Fabrikas nda karusel metoduna göre yap lan öngermeli travers üretiminde; Beton üretiminde kullan lan agrega, çimento, karma suyu ve beton kimyasal ile kullan lan öngerme çelik çubuklar n TS 708 standard kriterlerine uygun olmas, Karusel sistemiyle yap lan travers üretiminde, kal plar n haz rlanmas ndan travers sevk yat n n yap laca zamana kadar geçen periyottaki tüm a amalar n kalite plan na göre zaman nda ve yeterli miktarda yap lmas ve test sonuçlar n n ilgili standart kriterlerine uygun olmas, Üretimin her hangi a amas nda olabilecek problemlerin, olu turulan çözüm tak mlar n n yapt beyin f rt nas nda al nan kararlar n uygulamaya konulmas sayesinde, 3 vardiyada 24 saat kesintisiz olacak ekilde TS EN standard ndaki kriterlere uygun travers yapmak mümkün olmu tur. 10. Te ekkür Yazarlar; TRAVIPOS, S.A Travers Fabrikas ndan; Dr Raúl Hita Nieto ve Manuel Valero Cano ya yapt klar katk lar ndan dolay te ekkür eder. 13

14 11. Kaynaklar Düzbasan,S., Uluöz,S., Yak t,e., Camc o lu,m., (2008) Ankara- stanbul Demiryolu H zl Tren Projesi V4 Viyadü ü n aat. kinci Uluslararas Demiryolu Sempozyumu Bildiriler Kitab, T.C.D.D, stanbul, s Düzbasan,S., Uluöz,S., Yak t,e (2008) Travers üretimi ve Kalitesi. kinci Uluslararas Demiryolu Sempozyumu Bildiriler Kitab, T.C.D.D, stanbul, s RAILONE ILGAZ,. Karusel sistemiyle travers üretim prosedürleri ve kalite raporlar. TRAVIPOS,S.A,. Long line sistemiyle travers üretim prosedürleri ve kalite raporlar. Tebli de kullan lan standartlar; TS EN ISO/IEC 17025, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS TS18001:2007, TS 706 EN 12620, TS EN 13230, TS 3648, TS EN 1008, TS EN 197-1, TS EN , TS EN , TS 708, DIN

15 SMEP Kapsam nda stanbul da 23 Okulda Yap lan Güçlendirme Çal malar ve Kalite Kontrol Selahattin Düzbasan Erol Yak t Ilgaz n.tic.ltd. ti. Railone Ilgaz Cinnah Caddesi Piyade Sokak No:16 Cinnah Caddesi Piyade Sokak No:16 Çankaya /Ankara Çankaya /Ankara Tel: ( ) Tel: ( ) E.posta: E.posta: erol_yak Süleyman Uluöz Ilgaz n. Tic.Ltd. ti. Re atbey Mah. 8.Sokak Kamil Usta Apt. Kat:2 No:6 Seyhan / Adana Tel: ( ) E.posta: Öz Beton yap lar n projesine uygun yap lmamas, standartlara uymayan yap malzemelerin kullan lmas, in aat n yap m nda denetimlerin gerekli ekilde yap lmamas gibi nedenlerden dolay 1998 y l nda Ceyhan depreminde, 1999 y l nda Marmara depreminde oldu u üzere can ve mal kay plar meydana gelmi tir. Depremlerde ba ta okul binalar olmak üzere, kamu kurum ve kurulu binalar nda de i ik boyutlarda hasarlar n meydana geldi i tespit edildi inden, Türkiye nin de i ik bölgelerinde bulunan e itim kurumlar ndaki yap lar n depreme kar daha güvenli hale getirilmesi için bina güçlendirme projeleri yap lmaya ba lanm t r. Bu kapsamda y llar nda Ilgaz n aat taraf ndan SMEP kapsam nda bulunan 23 okul binas n n depreme kar daha güvenli hale getirilmesi amac yla, m² alanda yap güçlendirilmesi yap lm t r. SMEP kapsam ndaki 23 okul binas nda yap lan güçlendirme çal malar nda; TS 708 ve deprem yönetmeli inde uygun özelliklere sahip olan de i ik çaplarda 900 ton yap çeli i TS 4559 e uygun özellikte Q 221x221 tipinde 9 ton çelik has r TS EN e uygun özellikte m³ C 30 s n f nda kendili inden yerle en beton ile 1500 m³ shotcrete betonu adet, 410 ml lik epoksi reçine kartu kullan lm t r. Anahtar sözcükler: SMEP, standartlar, yap güçlendirmesi, mantolama 15

16 1. Giri A ustos 1999 tarihinde, Marmara Bölgesinde meydana gelen depremin yap larda meydana getirdi i hasarlarla ilgili olarak yap lan ara t rmada, Resim 1 de görüldü ü üzere, ayn sahada bulunan binalardan baz lar enkaz haline gelmi ken, baz lar n n depremden etkilenmedi i tespit edilmi tir. Binalar n depremden bu kadar farkl ekilde etkilenmesinin nedenlerini tespit etmek amac yla yap lan ara t rmada, yap lar n projelendirilmesinden ba lamak üzere, standartlara uygun olmayan yap gereçlerinin kullan lmas, yap çeli i ve beton kalitesinin proje kriterlerine uygun olmamas, gerekli kontrollerin yeterince ve zaman nda yap lmamas gibi bir seri hatalar zincirinden kaynakland tespit edilmi tir. Resim 1. Depremden Farkl ekilde Etkilenen Yap lar. 2. Türkiye de Meydana Gelen Depremler ve Hasarlar Türkiye de y llar aras nda meydana gelen depremlerdeki can kay plar yla ilgili ara t rmalarda, can kay plar n n fazla olmas n n en büyük nedeni, Tablo 1 den de anla laca üzere, insanlar n y k lan yap lar n alt nda kalmas ndan kaynaklanm t r. Depremin Ad Tablo 1. Türkiye de Depremlerin Neden Oldu u Hasarlar. Richter Depremin neden oldu u zayiatlar ölçe ine Ölü Yaral Y k lan ve hasar Y l göre iddeti Say s Say s gören konut Erzincan , Niksar , Çorum , Ladik , Gerede , Varto , Karl ova , Varto , Kur unlu , Gönen , Söke , Fethiye , Binalar n tamam Manyas , Gediz , Bingöl , Lice , Çald ran , Erzurum Kars , Adana - Ceyhan ,

17 2.1. Marmara Bölgesinde Meydana Gelen Depremler ve Hasarlar stanbul ve etraf ndaki illerde; 342, 402, 412, 417, 423, 437, 442, 450, 477, 487, 533, 557, 869, 986, 1419, 1489, 1509, 1557, 1659, 1663, 1690, 1708, 1711, 1712, 1754, 1766, 1841, 1894, 1912, 1923, 1952, 1957, 1963,1988 y llar nda farkl büyüklükte depremler meydana gelmi tir. Marmara Bölgesinde A ustos 1999 tarihinde meydana gelen depremin maddi hasar ve can kay plar n n nedenlerini belirlemek amac yla yap lan ara t rmada, can kay plar n n fazla olmas n n en büyük nedeni, insanlar n y k lan yap lar n alt nda kalmas ndan kaynakland tespit edilmi tir. Marmara depreminde meydana gelen hasarlardaki can ve mal kay plar Tablo 2 ve 3 te, hasarlardan görüntüler Resim 2-4 te verilmi tir. Tablo 2. Marmara Depremindeki Can Kay plar. Ölü say s Yaral say s Sakat say s Tablo 3. Marmara Depreminde Yap larda Meydana Gelen Hasarlar. Y k lan ve a r Orta hasarl Az hasarl Az hasarl hasarl yap lar yap lar konutlar i yeri Resim 2, 3, 4. Marmara Depreminde Yap larda Meydana Gelen Hasarlar. 3. Depremin Yap larda Meydana Getirdi i Hasarlar n Nedenleri Türkiye de ya an lan depremlerde yap lardaki hasarlar n olu nedenlerini tespit etmek amac yla üniversiteler, meslek odalar gibi kurulu larca haz rlanan ara t rma raporlar incelendi inde, yap lardaki hasarlar n büyük ölçekte olmas n n nedenlerini; Kaçak ve kontrolsüz yap la man n olmas Yap lar n dere yataklar içerisine yap lmas Yap lar n projesine uygun olarak yap lmamas Standartlar na uygun olmayan ve eksik malzemelerin kullan lmas n aatlarda konusunda deneyimli olmayan ki ilerin çal t r lmas Projesinde belirtilen çap ve miktarda demirin kullan lmamas Beton bas nç dayan mlar n n a r derecede dü ük olmas Yap lar n in aat s ras nda yeterince denetlenmemesi eklinde s ralamak mümkündür. 17

18 4. Yap larda Güçlendirme Faaliyetleri Türkiye de ya an lan depremlerle ilgili olarak yap lan hasar belirleme çal malar sonunda kamu kurulu lar na ait yap larda da de i ik boyutlarda hasarlar n meydana geldi i tespit edilmi tir. Kamu kurum ve kurulu lar na ait bu yap lar n kullan labilir duruma gelebilmesi amac yla yurt genelinde güçlendirme çal malar na ba lan lm olup yap güçlendirmesi çal malar na; a- Ilgaz n aat taraf ndan Çank r Karatekin Üniversitesi idari ve e itim bölüm binalar nda yap lan bina güçlendirmesini, ( ULUÖZ ve di, 2008 ), b- DS 6. Bölge Müdürlü ünde yap lan yap güçlendirmesini, ( ULUÖZ, 2000 ) c- Okullar m z y k lmas n kampanyas kapsam nda Türkiye nin farkl yörelerindeki 16 ehrinde bulunan pansiyonlu ilkö retim okullar (P O) ve yat l ilkö retim bölge okullar (Y BO) binalar nda yap lan yap güçlendirmesini, d- SMEP bünyesinde bulunan e itim yap lar n n güçlendirme ve onar m kapsam nda yap lan projeleri örnek olarak verebiliriz. 5. SMEP Kapsam nda E itim Kurumlar nda Yap lan Güçlendirme stanbul daki e itim kurumlar na ait binalarda A ustos 1999 depremi sonunda meydana gelmi hasarlar n belirlenmesi ve bu yap lar n güvenilir ekilde kullan lmas n n sa lanmas amac yla, Dünya Bankas kredisiyle finanse edilen stanbul Sismik Riskin Azalt lmas Acil Durum Haz rl k Projesi ( SMEP ) kapsam nda yap lan faaliyetlerde; 1.a amada depremden hasar gören e itim kurum binalar belirlenmi, 2.a amada binalarda gerekli ölçüm ve testler yap lm, 3.a amada binalarla ilgili güçlendirme projeleri haz rlanm t r. SMEP kapsam nda bulunan, WB3 - GÜÇLEND RME ONARIM 38, 41 ve 46 nolu sözle me paketlerindeki 23 okulun m² lik bölümünün depreme kar güçlendirme ve onar m Ilgaz n aat taraf ndan yap lm t r. Yap güçlendirmesi sözle me teknik artnamesine uygun olarak yap lan binalar, restorasyon çal malar yap ld ktan sonra e itim amaçl olarak kullan lmaya ba lanm t r. Yap lar deprem riskine kar korumak amac yla yap lan güçlendirme ve onar m çal malar haz rl k ve uygulama a amas nda yap lan i ler olarak 2 a amada yap lm t r Haz rl k A amas nda Yap lan Çal malar Proje Kapsam nda Görevlendirilen Personelin Seçimi stanbul daki 23 adet okul binas n n yap güçlendirmesi çal malar nda Tablo 4 te belirtilen meslek disiplininde 40 teknik eleman görev yapm t r. Tablo 4. Sözle me Paketlerinde Görevli Personeller. Görevi Mesle i Görevi Mesle i Proje müdürü n aat mühendisi Dokümantasyon efi n aat mühendisi Kalite kontrol efi n aat mühendisi ISO 9001:2008 KYS Kimya mühendisi Makine i leri efi Makine mühendisi SG n aat mühendisi Elektrik i leri efi Elektrik mühendisi Genel hizmetler efi letmeci Mimari i ler efi Mimar antiye efi n aat mühendisi 18

19 Laboratuar Seçimi Yap güçlendirme projesinde kullan lacak malzemelerin; Türk standartlar, sözle me teknik artnamesi ve deprem yönetmeli i kriterlerine uygunlu unu tespit etmek, bu kapsamda gerekli olan testleri antiye ve laboratuar ortam nda yapmak üzere, yeterlili i Bay nd rl k Bakanl ndan onayl olan ba ms z bir laboratuar görevlendirilmi tir. Güçlendirme ve onar m kapsam nda laboratuar taraf ndan yap lan laboratuar test sonuçlar, mü avir firma teknik elemanlar nca de erlendirilerek, yap m gerçekle tirilen güçlendirme ve onar m n sözle me artlar na uygunlu u kontrol edilmi tir. Güçlendirme projesi kapsam nda kullan lmak amac yla üretilen 50 m³ betondan 1 set numune al nm ayr ca al nan 2 adet numune de ahit numune olarak laboratuarda muhafaza edilmi tir. Test sonuçlar n n do rulamas TS EN ISO/IEC sertifikas na sahip olan, RAILONE ILGAZ Polatl Travers Fabrikas laboratuar nda yap lm t r. Resim 5 te Ataköy Lisesinde yap lan güçlendirme çal malar nda al nan beton numunelerdeki bas nç dayan mlar n n ahit laboratuarda yap l görülmektedir. Resim 5. ahit Laboratuarda Test Yap lmas Güçlendirmede Kullan lacak Yap Malzemelerinin Seçimi Epoksi reçine: Yap güçlendirmesinde karakteristik özellikleri Tablo 5 te verilen epoksi reçine kullan lm t r. Tablo 5. Epoksi Akrilat Reçinenin Karakteristik Özellikleri. Test parametresi Test standard Test sonucu Bas nç dayan m ASTM ,10 N/mm² E ilme dayan m ASTM ,31 N/mm² Çekme dayan m ASTM ,07 N/mm² Yap çeli i: Güçlendirme ve onar m kapsam ndaki faaliyetlerde, TS 708 ve Deprem yönetmeli inde belirtilen özelliklere uygun olan yap çeli i kullan lm t r. Beton tedarikçisinin belirlenmesi: Güçlendirme ve onar m çal malar nda ihtiyaç duyulan beton, TS EN normuna uygun ekilde üretim yapan, TSE belgeli haz r beton tesisinden temin edilmi tir. 19

20 Beton Tasar m n n Yap lmas : Güçlendirme ve onar m faaliyetlerinde C30/37 s n f kendili inden yerle en beton kullan lm t r. Beton üretiminde kullan lacak malzemeleri tespit etmek amac yla yap lan laboratuar testleri sonunda; TS 706 EN standard na uygun 3 farkl gradasyonda agrega TS EN standard na uygun CEM I 42,5 R s n f nda çimento TS EN 1008 standard na uygun kar m suyu TS EN ve ASTM C 494 Tip F e uygun özellikte olan, poli karboksilat eter esasl, yüksek oranda su azalt c yeni nesil süper ak la t r c TS EN 450 ve bu standartta at fta bulunulan di er standart kriterlerine uygun özellikte uçucu kül kullan lmas na karar verilmi tir. Beton bile enlerinin, uygunlu u laboratuar testleriyle tespit edildikten sonra, TS 802 Beton kar m hesap esaslar standard kriterlerine göre beton deneme kar mlar yap lm t r. Deneme kar mlar ndan al nan numunelerdeki test sonuçlar dikkate al narak güçlendirme çal malar nda kullan lacak beton kar m na karar verilmi tir. Güçlendirme ve onar mda kullan lan beton tasar m Tablo 6 da, beton içerisindeki agrega gradasyonu ekil 1 de verilmi tir. Tablo 6. Güçlendirmede Kullan lan Beton Tasar m. Beton bile enleri 1 m³ betonun haz rlanmas nda kullan lan bile enler ve betonun özellikleri Dere kumu 407 kg K rma kum 531 kg K rma ta 722 kg Çimento ( CEM I PÇ 42,5 R ) 370 kg Uçucu kül 155 kg Beton kimyasal %1,3 Beton karma suyu 185 kg Hava miktar % 1,2 Yay lma deneyi cm Bas nçl su geçirimlilik testi ( DIN 1048 ) 20 mm Yarmada çekme dayan m 4,20 N/mm² E ilme dayan m 7,20 N/mm² Bas nç dayan m 7 günlük 41,6 N/mm² Bas nç dayan m 28 günlük 51,0 N/mm² YÜZDE GEÇEN ,25 0, ,5 ELEK AÇIKLI I ( mm ) GRADASYON 706 MIN 706 MAX 706 OPT ekil 1. Beton çerisindeki Agregan n Dane Da l m E risi. 20

21 6. Güçlendirme Çal mas n n Yap lmas SMEP kapsam nda güçlendirme ve onar m yap lan 23 okul binas ndan 17 adedi betonarme, 6 adedi y ma yap eklinde in a edilmi tir Betonarme Olarak n aat Yap lm Binalarda Güçlendirme Çal mas Betonarme olarak in aat yap lm okul binalar nda, güçlendirme projesine uygun ekilde betonarme perdeyle kolonlara mantolama yap lm t r. Ba ms z laboratuar teknik elemanlar taraf ndan mü avir yetkililerinin bulundu u s rada al nan numunelerde yap lan testlerle, yap güçlendirmesinin sözle me ve standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yap lmas sa lanm t r. Yap lan güçlendirme çal malar kapsam nda; TS 708 ve Deprem Yönetmeli ine uygun özellikte 900 ton yap çeli i TS EN e uygun özellikte 8000 m³ C 30/37 s n f nda kendili inden yerle en beton ve 1500 m³ püskürtme betonu ( shotcrete ) adet 410 ml lik epoksi reçine kartu kullan lm t r Kolonlarda Mantolama ve Betonarme Perde Yap lmas Kolonlar n güçlendirilmesi ve betonarme perde yap lmas s ras nda a a da belirtilen yol izlenmi tir. a- Kolonlardaki s va, boya s yr larak çekirdek beton meydana ç kar lm ve güçlendirme yap lacak yerin tavan k sm nda uygun ebatta delik aç lm t r. b- Demir çubuklar teknik artnamede belirtildi i ekilde kesilmi tir. c- Demir donat ekiminin yap laca kolon ve kiri lerde, projede öngörülen çap ve adette delik aç lm ve bas nçl hava ile içerisi temizlenmi tir. d- Epoksi reçine, demir ekimi yap lacak deli in içerisine doldurulduktan sonra demir çubu un uç k sm delik içerisine yerle tirilmi tir. e- Epoksi reçine yeterli dayan ma ula t ktan sonra, ekimi yap lan demir çubu a ankraj çekme testi yap lm t r. f- Mantolama yap lacak kolon ve betonarme perdelerin demir donat s projesine uygun ekilde yap ld ktan sonra, plastik pas pay yerle tirilmi tir. g- Mantolama ve betonarme yap lacak yerin etraf ah ap kal pla kapat ld ktan sonra, kal b n i mesini önlemek için gerekli tedbirler al nm t r. h- C30/37 s n f nda kendili inden yerle en beton, kal p içerisine yerle tirilirken beton numuneler al n p ortam artlar nda bekletilmi tir. i- Beton yeterli dayan m ald ktan sonra, kal plar aç larak betona su kürü uygulanm t r. Resim 6-13 te betonarme olarak in aa edilmi okul binalar nda yap lan güçlendirme çal malar n n a amalar ndan görüntüler verilmi tir. 21

22 Resim 6, 7, 8. Yapı Çelik Çubuk Ekimi ve Ankraj Çekme Testi. Resim 9, 10, 11. Yapı Çeliğinin Projeye Uygun Şekilde Yapılması. Resim 12, 13. Beton Dökümüne Hazır Hale Getirilişi Yığma Olarak İnşaatı Yapılmış Binalarda Güçlendirme Yapılması Yığma şeklinde inşa edilmiş olan 6 adet okul binasındaki yapı güçlendirmesinde aşağıda belirtilen yol izlenmiştir; a- Güçlendirme yapılacak olan bölüm üzerinde bulunan sıva kaldırılmış ve bu kısım su ile yıkanarak toz ve zayıf malzemeler ortamdan uzaklaştırılmıştır. b- Güçlendirme yapılacak yere Q 221 / 221 çelik hasır konulduktan sonra Ø 14 mm lik demirden yapılan L ankraj duvara monte edilmiştir. c- Çelik hasıra 5 cm lik plastik pas payları konularak uygun konumda durması sağlanmıştır. d- Beton Santralinde kuru olarak hazırlanan beton, shotcrete makinesinde su ile karıştırıldıktan sonra kompresör yardımıyla, üzerine çelik hasır monte edilen duvara 10 cm kalınlık olacak şekilde püskürülmüştür. ( BAYÜLKE, 1995 ) e- İnce kum ve çimento karışımından oluşan püskürtme beton, güçlendirme yapılan yerin üzerine yaklaşık 10 cm olacak şekilde kaplanmış ve daha sonra mastar ile düzeltilmiştir. Alçı ve boya ile gerekli işlemler yapılarak, güçlendirme ve onarım işlemi tamamlanmıştır. Resim da yığma olarak inşaatı yapılmış olan binada yapılan güçlendirmenin aşamalarından görüntüler verilmiştir. 22

23 Resim 14,15,16. S va Kald r lmas, Çelik Has r n Ankraj, Shotcrete Betonu Yap lmas. 7. Kalite Kontrol Faaliyetleri SMEP kapsam nda bulunan 23 adet okul binas n n depreme kar güçlendirilmesi kapsam nda yap lan çal malar n, sözle me, teknik artname ve deprem yönetmeli ine uygun ekilde yap lmas n kontrol amac yla Bay nd rl k ve skan Bakanl nca akredite olan ba ms z laboratuar görevlendirilmi tir. Güçlendirme faaliyetinin tüm a amas mü avir firma teknik elemanlar nca denetlenmi tir. Hoca Ahmet Yasevi lkö retim Okulunda yap güçlendirmesi kapsam nda yap lan kalite kontrol faaliyetleri, konuya örnek amac yla a a da verilmi tir Hoca Ahmet Yasevi lk Ö retim Okulundaki Yap Güçlendirme Çal malar antiyeye her partide getirilen yap çeli inden al nan numuneler, TS 708 ve Deprem Yönetmelik kriterlerine uygunlu u tespit edildikten sonra kullan lm t r. Bunun yan s ra ekim i lemi uygulanan yap çeliklerine ankraj çekme testi yap lm t r. Tablo 7 ve 8 de yap çeliklerinin test sonuçlar ile ankraj çekme test sonuçlar verilmi tir. Tablo 7. Güçlendirmede Kullan lan Yap Çeli i Test Sonuçlar. Yap çeli i çap ( mm ) Test parametresi TS Çekme dayan m N/mm² Akma dayan m N/mm² Tablo 8 Ankraj Çekme Test Sonuçlar. Yap çeli i çap Minimum dayan m ( kgf ) Test sonunda bulunan dayan m ( kgf ) Ø 16 mm Ø 20 mm Güçlendirme faaliyetlerinde 50 m³ betondan al nan 6 adet küp numuneden ayr olarak 2 adet de ahit küp numune al nm olup, de i ik tarihlerde al nan beton numunelerdeki 28 günlük bas nç dayan mlar Tablo 9 da de erlendirilmesi ekil 2 de verilmi tir. Tablo Günlük Beton Numunedeki Bas nç Dayan m Sonuçlar. Bas nç Beton bas nç dayan m N/mm² Beton dayan m s n f N/mm² C

24 Güçlendirme kapsam nda Ilgaz n aat teknik elemanlar nca belli periyotlarda al nan numunelerde ahit laboratuarda yap lan test sonuçlar, yukar da belirtilen test sonuçlar n do rular niteliktedir N/mm Standart Standart De i ik tarihteki al nan numune no ekil Günlük Beton Bas nç Dayan m. 8. Sonuç Depremden hasar görmü binalar n güvenli ekilde kullan l r duruma gelmesi için; Binadaki hasar n boyutu gerçek anlamda belirlenerek projelendirilmelidir. Standartlara uygun seçilen malzemeler kalifiye ki iler taraf ndan kullan lmal d r. Güçlendirme s ras nda, yap çeli inin ekimi tekni ine uygun yap lmal ve daha sonra yap lacak ankraj çekme testiyle kontrol edilmelidir. Proje kapsam nda mantolama ve yeni betonarme perde yap lmas gibi i lerde yap çeli i projeye uygun ekilde yap lmal d r. Güçlendirmede, proje kriterlerine uygun özellikte beton kullan lmal d r. Güçlendirme faaliyetinin tüm a amas, konusunda uzman teknik elemanlar taraf ndan kontrol edilerek çal malar n proje kriterlerine uygun ekilde yap lmas sa lanmal d r. 9. Te ekkür Yazarlar; 1. stanbul Proje Koordinasyon Birimi ( PKB ) Direktörü Kaz m Gökhan Elgin ve Direktör Yard mc s Emin Atak a 2. Ç.Ü Jeoloji ve n aat Mühendisli i Bölümlerinden Prof. Dr. Fikret ler, Dr Ahmet Arslan ve Tolga Uluöz e katk lar ndan dolay te ekkür eder. 10. Kaynaklar Düzbasan S., Uluöz S., Yak t E. (2008) Çank r Karatekin Üniversite Binas nda Yap lan Güçlendirme Çal mas. Beton 2008 Uluslar aras Haz r Beton Kongresi Bildiriler Kitab, Türkiye Haz r Beton Birli i, stanbul, s Uluöz S.Depremde Orta Derecede Hasar Gören Bina Kolonlar nda Yap lan Tamirat Çal malar, DS Kalite Kontrol Semineri 2001 Kongre Kitab, DS, Fethiye s Bayülke, N. (1995) Depremlerde Hasar Gören Yap lar n Onar m ve Güçlendirilmesi, 3.bask, MO zmir ubesi, zmir, Türkiye. 24

25 SEMPOZYUMDA SUNUM YAPAN TEKNİK ELEMANLARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER 25

1 2 3 4 5 Olumsuz Hava Ko ullar nda Üretilen Astana shim Nehri Köprüsü Öngermeli Prekast Kiri lerdeki Beton Kalitesi Selahattin DÜZBASAN n aat Mühendisi Ilgaz n aat Tic. Ltd. ti. Piyade Sokak No:13 Çankaya

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 8 Ankara stanbul Demiryolu H zl Tren Projesi Kapsam nda Bulunan 2400 Metre Uzunlu undaki V4 Viyadü ünün Yap m ve Kalitesi Selahattin Düzbasan Süleyman Uluöz Ilgaz n. Tic.Ltd. ti. Ilgaz n.

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

KALKER AGREGADAK KR STALL KALS T N ÖNGERMEL PREKAST K R KAL TES NE ETK S

KALKER AGREGADAK KR STALL KALS T N ÖNGERMEL PREKAST K R KAL TES NE ETK S KALKER AGREGADAK KR STALL KALS T N ÖNGERMEL PREKAST K R KAL TES NE ETK S EFFECT OF CRYSTALLINE CALCITE IN LIMESTONE AGGREGATE ON PRE-STRESSED PRECAST BEAM QUALITY Selahattin Düzbasan Ilgaz n aat Tic. Ltd.

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Marmaray Projesi Tünellerinde Pasif Yangın Koruma Çalışmaları

Marmaray Projesi Tünellerinde Pasif Yangın Koruma Çalışmaları Marmaray Projesi Tünellerinde Pasif Yangın Koruma Çalışmaları Serap Erdoğdu Avrasyaconsult Kalite Müdürü E-Posta: serdogdu@avrasyaconsult.com Devrim Gök Avrasyaconsult İnş. Mühendisi E-Posta: dgok@avrasyaconsult.com

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

TS 11222 DEN TS EN 206 YA GEÇİŞLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER

TS 11222 DEN TS EN 206 YA GEÇİŞLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER TS 11222 DEN TS EN 206 YA GEÇİŞLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER Tümer Akakın Türkiye Hazır Beton Birliği Giriş TS 11222 Standardı Şubat 1994 de kabul edilmiştir ve Türkiye de Beton konusunu doğrudan kapsayan ilk

Detaylı

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU (25.06.2012)

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

1960 1966 YILLARI ARASINDA ÜRET LEREK SULAMA EBEKELER NDE KULLANILAN PREFABR K KANALETLER N 2000 YILINDAK MEVCUT KAL TES

1960 1966 YILLARI ARASINDA ÜRET LEREK SULAMA EBEKELER NDE KULLANILAN PREFABR K KANALETLER N 2000 YILINDAK MEVCUT KAL TES 1960 1966 YILLARI ARASINDA ÜRET LEREK SULAMA EBEKELER NDE KULLANILAN PREFABR K KANALETLER N 2000 YILINDAK MEVCUT KAL TES Süleyman ULUÖZ 1, Ay e TAYAKISI 2 SUMMARY Research was conducted in 2000 on the

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

OTOMATİK TARTI ALETLERİNİN KALİBRASYONUNDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

OTOMATİK TARTI ALETLERİNİN KALİBRASYONUNDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 1 OTOMATİK TARTI ALETLERİNİN KALİBRASYONUNDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER Burcu BİLİR ESİT Elektronik Sistemler İmalat ve Tic. Ltd. Şti. Nişantepe Mah. Handegül Sk. No:6 Alemdağ Çekmeköy/İSTANBUL Tel: 0216 585

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı)

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:294 YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER (III. Baskı) Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması 5.6.4 Yapıştırılmamış Aşınma Tabakası (Yüzen Şap) Döşeme ile aşınma tabakası arasında aderans yoktur, aksine aderansı önlemek için

Detaylı

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI 02 10.03.2014 S.Bülent Revize standart şartları ARZU YAĞCI YILMAZ ilave edildi 01 01.07.2011 S.Bülent Kaynak Operatörü ARZU YAĞCI YILMAZ şartları ilave edildi 00 02.02.2010 Arzu YAĞCI Dr.Arif ÇANACIK İlk

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ i AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TRAKTÖR AKS MİLİNİN YORULMA ANALİZİ MUSTAFA PERÇİN 120712010 YALÇIN DEMİRER 120712021 DANIŞMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TAŞGETİREN Afyon

Detaylı

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ 2006 BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER; ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olan baca uygulamalarının

Detaylı

SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ

SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ Sunan: Nejat Demirörs İnş. Müh. DAMAD BARAJI Damad barajının kesin projesi 1987 yılında

Detaylı

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri,

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri, T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 284 Ülkemizin mevcut elektrik tüketimi her geçen gün artmaktad r. Bu ihtiyac n kar lanmas amac ile ba vurulan elektrik üretim yöntemlerin

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali Bu doküman, Yamaç Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Hijyen Muayenesi Đle Denetimin Farkı (Ve Laboratuar)

Hijyen Muayenesi Đle Denetimin Farkı (Ve Laboratuar) GIDA ÜRETĐM YERLERĐNĐN HĐJYEN DENETĐMLERĐ NASIL OLMALI - 7? Hijyen Muayenesi Đle Denetimin Farkı (Ve Laboratuar) "Sağlık her şey değildir, ama sağlık olmadan her şey bir hiç" Arthur Schopenhauer 1 Bilindiği

Detaylı

KIRMA AGREGADAK TA UNU VE K L M KTARININ BETON KAL TES NE ETK S

KIRMA AGREGADAK TA UNU VE K L M KTARININ BETON KAL TES NE ETK S KIRMA AGREGADAK TA UNU VE K L M KTARININ BETON KAL TES NE ETK S EFFECTS OF FILLER AND CLAY AMOUNT IN CRUSHED AGGREGATE ON CONCRETE QUALITY Süleyman Uluöz Ilgaz n aat Tic. Ltd. ti Adana Erol Yak t Ilgaz

Detaylı

Taşıyıcı Sistem Elemanları

Taşıyıcı Sistem Elemanları BETONARME BİNALARDA OLUŞAN YAPI HASAR BİÇİMLERİ Bu çalışmanın amacı betonarme binaların taşıyıcı sistemlerinde meydana gelen hasarlar ve bu hasarların nedenleri tanıtılacaktır. Yapılarda hasarın belirtisi

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

ÖRNEK HAVUZ PROJESĐ HESAP ÖZETĐ

ÖRNEK HAVUZ PROJESĐ HESAP ÖZETĐ ÖRNEK HAVUZ PROJESĐ HESAP ÖZETĐ NADĐRE ERKOÇ Ankara 1957 doğumlu, 1980 yılında ĐDMMA Kadıköy Mim. Müh. Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Aynı yıl özel bir firmada proje mimarı olarak, Đstanbul'daki

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR Madde 1.1. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için

Detaylı

E P O T A P E. EPOTAPE Su tutucu bant

E P O T A P E. EPOTAPE Su tutucu bant ÜRÜN TANIMI PVC Sututucu Bantlar,esas polimer madde olarak yüksek K de erli Polivinil Klorür(PVC) reçinesi ile çe itii katalizörler (Plastifyanlar), stablizatörler, antioksidanlar, yüksek kalite de erleri

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ*

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* Yaşar BĐÇER1 - M.Şükrü YILDIRIM - Cengiz YILDIZ Fırat Üniversitesi ÖZET Son yıllarda gerek enerji talebi ve maliyetleri,

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ S.S. Yücel 1, M. Bikçe 2, M.C. Geneş 3, Ş. Bankir 4 1 Y.L. Öğrencisi, İnşaat Müh. Fakültesi, İskenderun Teknik

Detaylı

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR Ek listede belirtilen makine ve ekipman alımlarına ilişkin faaliyetleri Hibe Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimizi; ilgili

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

ANKARA STANBUL DEM RYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ÜZER NDE YAPILAN V4 V YADÜ ÜNDE KULLANILAN ÖNGERMEL K R LER N ÜRET M VE KAL TES

ANKARA STANBUL DEM RYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ÜZER NDE YAPILAN V4 V YADÜ ÜNDE KULLANILAN ÖNGERMEL K R LER N ÜRET M VE KAL TES ANKARA STANBUL DEM RYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ÜZER NDE YAPILAN V4 V YADÜ ÜNDE KULLANILAN ÖNGERMEL K R LER N ÜRET M VE KAL TES THE PRODUCTION AND THE QUALITY OF THE PRETENSIONED GIRDERS

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı Polyester Esaslı, Ankraj Harcı Tanımı MasterFlow 916 AN, polyester esaslı, iki bileșenli, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. Test & Standartlar n

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İhsan ÇULHACI Giriş Siyasi tarih disiplininde Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması ve kuruluş yılı 1871 olarak kabul edilmekle birlikte, Almanya Sayıştayı,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı