Madenciysen Mezar Bile Fazla Sayfa. Emperyalistlere. Kalkan Olmayacaðýz!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madenciysen Mezar Bile Fazla... 5. Sayfa. Emperyalistlere. Kalkan Olmayacaðýz!"

Transkript

1 Karataþ Cezaevinde Saldýrý Direniþ 2. Sayfa Madenciysen Mezar Bile Fazla Sayfa ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN HALKIN SESÝ ÖZEL SAYI: 6 75 Krþ 7 Aralýk 2010 Tekel Ýþçilerine Sendikacý Saldýrýsý 7. Sayfa Yeni Bir Seçim Dönemi Yalan Rüzgarlarý Geliyor Aydýnlýk Bir Gelecek HAKKIMIZDIR Dilimiz Varlýðýmýzdýr! 9. Sayfa Daha ne kaldý ki þunun þurasýnda, iki üç ay sonra seçim havasý meydanlarda esmeye baþlayacak. Hatta þimdiden yalan rüzgarlarýnýn esintileri hissediliyor. Referandumun bir bardak suda koparýlan fýrtýnasý yeni dinmiþken, þimdi de yeni bir furya ile yine kulaklarýmýz patlayacak, kafamýz ütülenecek. Bir yandan kýlýçlar çekiliyor, diðer yandan kömür makarna stoklarý yenileniyor NATO Zirsi Sonuçlandý: Doðrusunu söyl hakkýný hazýrlýðý; bir yanda tarihi fýrsat laflarý, diðer yanda Kürtçe yi bir dil olarak teslim etmek gerekirse, Türkiye tarihi, þimdiye dek bir sürü iþbirlikçi politikacý gördü, hepsi de elbette bizi kandýrleri Her þey büyük bir yalan girdabý- bile kabul etmeyen mahkeme heyetmak için bol bol yalanlar söylediler a- nýn içinde döne döne aklýmýzý, fikrimizi dibe, çürümeye doðru çekiyor. ma bu iktidar kadar kýlýktan kýlýða giren kendini pazarlayanýný hiç görmedi. Bir yanda Meclis kürsüsünde Siyasi Gücün Zirsi gözyaþý selleri, diðer yanda cezaevlerinde göz göre göre ölüme terk edilen dalgasý çilerin üstüne üstüne Diðer yanda ise bir baþka aldatma tutsaklar; bir yanda nutuklarý, diðer yanda yeni baský yasalarýnýn uygulamalarýndan hizmetinden geliyor. Sekiz yýldýr AKP iktidarýnýn Emperyalistlere Devamý 3. Sayfada Kalkan Olmayacaðýz! Portekiz de Genel Grev Yunanistan Ýrlanda Ýngiltere Hollanda Fransa Avrupa Durulmuyor Arif Damar ý Yitirdik Þiir Dolusu Bir Yürek Sustu Sayfa 10. Sayfa ABD emperyalizminin NATO aracýlýðýyla ortadoðu halklarýna dayattýðý Türkiye nin en önemli rolü üslendiði Füze Kalkaný projesi, Adana da düzenlenen bir yürüyüþle protesto edildi. Adana da tarihinde saat 13:00 da sendikalar kitle örgütleri tarafýndan füze kalkanlarýný protesto etmek amacýyla Uður Mumcu meydanýndan AKP il binsýnýn önüne kadar bir protesto yürüyüþü gerçekleþtirildi. Protesto eyleminde 1949 da ABD nin sosyalizmin dünya üzerinde yayýlmasýný engell için kurduðu NATO, girdiði her ülke bölgenin insanlarýna kan gözyaþý yaþatmýþtýr. ABD Avrupalý emperyalistler, enerji hammadde kaynaklarýnýn kontrolü için Irak, Afganistan Ýran a diz çöktürmek istiyorlar. Füze Kalkaný da bu planýn bir parçasýdýr. Füze kalkaný projesinin gerçek amacý, Ortadoðu dan ABD ye, Ýngiltere ye, Ýsrail e yönelik füze saldýrýlarýnýn hedefine ulaþmadan havada imha edilmesi olduðu belirtildi. Türkiye tarihi anti-emperyalist mücadele deneyimleriyle doludur. Ülkeyi yönetenler dün olduðu gibi bugün de emperyalist çýkarlara Devamý 7. Sayfada Demokrasi Masallarý Birbirini Ýzlerken... Aleviler Zorunlu Din Dersine Karþý Alanlarda Yüzyýllardýr süren katliamlara, asimilasyona karþý, 12 Eylül sonrasýnda zorunlu hale getirilen din derslerine karþý, cem evlerinin ibadet yeri olarak kabul edilmemesine karþý aleviler bu kez de seslerini yurdun çeþitli yerlerinde yaptýklarý 24 saatlik oturma eylemleriyle duyurmaya çalýþtý. Devamý 7. Sayfada HALKIN GÜNDEMÝ Kalkan Ýhalesi Türkiye'de Kaldý Halklarý Birbirine Kýrdýracaklar! Geçtiðimiz günlerde alare dalare derken NATO ü- yeleri tabii ki onlarýn en heslisi olan Türkiye, Ýran a karþý füze kalkaný projesi üzerinde anlaþtýlar. Daha doðrusu, ABD nin Nobel ödüllü baþkaný, barýþ gürcini Obama kendi elindeki planý herkese dayattý kabul ettirdi. Füze kalkaný denilince 1980 lerdeki Reagan ýn meþhur Yýldýz Savaþlarý projesi akla geliyor; yine bir korkunç düþman (bu defa Ýran) yine bir paranoyak histeri dalgasý Herkes biliyor, kimse de gizl gereðini duymuyor zaten; Ýran a dönük linç gösterisi öyle gerçek bir tehlikeden kaynaklanmýyor. Irak ýn iþgalinden yýllar sonra aslýnda tehlike yoktu ama diye itiraflarda bulunan Amerikan yöneticileri, þimdi de bir nükleer tehdit hayaleti yaratýyorlar; bir yandan Kore Demokratik Cumhuriyeti ni kýþkýrtýyorlar, diðer yandan Ýran ý tahrik ediyorlar, Ýsrail in bizzat kendisinin çevirdikleri nükleer dolaplarý da dünyaya unutturmaya çalýþýyorlar. Herkes biliyor ki, asýl mesele, emperyalist dünya için Ý- ran ýn bir tehlike deðil ama çýban olmasýdýr. Ne dini düþünceler, ne anti-semitizm, onlarýn derdi deðildir. En koyu gerici rejimi uygulayan Suudiler ABD için hiçbir zaman sorun olmamýþ, hatta bölgedeki en sadýk uþaklar olmuþlardýr. Diðer yanda, uyuþturucu tüccarlarýndan CIA ajanlarýndan kurulu kukla Afgan hükümeti, ya da Irak ýn onursuz uþaklarý aslýnda emperyalistler için bir çöp kutusu kadar bile anlam ifade etmtedir. Çadýr tiyatrosunun kendini jön zanneden oyuncusu Karzai de, üç kuruþluk itibarý olmayan Maliki de ne kadar onursuz bir figüranlýk yaptýklarýnýn farkýndadýrlar. Devamý 2. Sayfada

2 2 HALKIN GÜNDEMÝ Asýl mesele, bölgeye yönelik planlar içinde çatlak ses çýkaran bir tarafýn olmamasýdýr. Ortadoðu orkestrasý içinde Ýran, sürekli olarak yanlýþ nota basan, sorun çýkaran bir uçtur, en azýndan genel algý budur. Sorun olan, amele kýlýklý bu anti-semitik gericinin genel olarak dünya halklarýnýn gözünde bir dikbaþlýlýk imgesi yaratmasýdýr. Ayný yerden bakýlýnca görülür ki, aslýnda Kore de emperyalist dünya için fiziki olarak bir problem deðildir. Ama orada da sisteme entegre olmamakta ýsrar eden bir inatçýlýk vardýr. Üstelik ortada ciddi bir savaþ tehlikesi de yoktur. Herkesin, en baþta da Pentagon generallerinin bildiði gibi, Ýran da iþler hiç de öyle kolay deðildir. Burada esas olan gerilimin týrmandýrýlmasý, genel bir baský ortamýnýn yaratýlmasý düþman imgesinin de saðlam tutulmasýdýr. Bütün bu büyük oyunlarýn arasýnda Türkiye nin iþbirlikçi yöneticilerinin ucuz demagojilerinin, ülke çýkarlarý edebiyatýnýn hiçbir hükmü yoktur. ABD yönetiminin geçen gün hiç sözünü sakýnmadan açýkça herkese hatýrlattýðý gibi NA- TO kimlerden oluþursa oluþsun sistemin tetiði ABD nin elinde olacaktýr; bunun tartýþmasý bile anlamsýzdýr. Önceki hafta seçim mitinglerini Lübnan dan baþlatan Tayyip Erdoðan da bu gerçeði bilmektedir. Türkiye-Ýsrail arasýndaki ticari iliþkilerin zir yaptýðý bir dönemde atýlan nutuklarýn sahte olduðu kesindir ama öte yandan da önemlidir. Önemlidir, çünkü Ortadoðu daki yeni düzen içersinde ABD için AKP in yüklendiði özel bir rol vardýr. Ýsrail, her zaman bölgedeki temel müttefiktir ama zývanadan çýkýp duran fanatik Siyonist hükümetlerle bu bölgede emperyalistlerin fazla rol oynama þansý yoktur. AKP nin ikide birde yaptýðý çýkýþlar bu yüzden sadece Türkiye deki çi kitleleri kandýrmaya yönelik deðildir. Artýk herkes de biliyor ki, ABD yönetimi, fanatik Siyonist hükümetler iþi abartýp bölgedeki planlarý bozacak kadar ileri gittiðinde, onlarý Türkiye ile azarlamayý tercih etmekte, böylece diðer yandan da Ortadoðu da yeni bir jönü parlatmaktadýr. Ortadoðu kentlerinde posterleri asýlan Tayyip, yeni emperyalist planlar taþeron iþler için, avantajdýr bunu bilen ABD kurmaylarý bu sahte çýkýþlarý hiç de huzursuzlukla karþýlamamaktadýrlar. Eksen kaymasý dedikleri þey, yani Türkiye nin bölgede daha aktif bir rol üstlenmesi, bir koçbaþý gibi bölgede rol oynamasýdýr. Aslýnda kayan eksen deðil, bizim gözümüzdür. CIA ajaný cemaat liderlerinin de desteðini arkasýna alan AKP iktidarý, tarihte görülmemiþ ölçüde emperyalizme baðýmlý bir yönetimdir. Bunun iyi bir þey olduðu, Türkiye nin artýk bölgede sözü geçen bir ülke olduðu yolundaki hükümet propagandasý ise kompleksli bir yalan fýrtýnasýdýr. Olan þey, taþeronluktur doðal olarak her taþeron gibi AKP iktidarý da bu durumun tadýný çýkarmakta, nimetlerinden faydalanmaktadýr. Bilindiði gibi uzun süredir emperyalizm, krizsiz, sütliman bir dünya bölge planýyla iþlerini görmtedir. Temel politikasý kargaþa içersinde krizi yönetme bu arada kilit noktalarýný elinde tutma politikasýdýr. Bu anlamda, emperyalistlerin kendi aralarýndaki itiþ-kakýþýyla da beslenen bu kurtlar sofrasý manzarasý esasen genel çýkarlarýn dýþýnda deðildir. Ve bu sofrada, þimdilik tercih edilen en uygun garson, Tayyip ten baþkasý deðildir. Bu, kirli bir oyundur. Ýran a bölgeye yönelik bu kirli emperyalist oyuna karþý çýkmak, her e- mekçinin görevidir. Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar bölgenin bütün halklarýnýn çýkarý, emperyalist güçlerin bölgeden defedilmesi bir sosyalist halklar federasyonunun kurulmasýdýr. Bunun dýþýndaki hiçbir seçenek Ortadoðu halklarýna mutluluk getirmeyecektir. ÝNSANLIK ONURU Tecrite Son, Hasta Tutsaklara Özgürlük Her hafta cumartesi günü hasta tutsaklarýn serbest býrakýlmasý talebiyle gerçekleþtirilen basýn açýklamalarýnýn bir yenisi daha Adana Ýnönü Parkýnda gerçekleþtirildi. Eylem hasta tutsaklar serbest býrakýlsýn, hücreler ölümdür-öldürtme sahip çýk, devrimci tutsaklar onurumuzdur sloganlarýyla baþladý. Platform adýna okunan basýn metninde, hasta tutuklu hükümlülerin aðýrlaþan durumlarý karþýsýnda sessizliðini koruyan yetkililer, son 10 yýl içerisinde 1659 tutuklunun ölüme gitmesine göz yumdu. Uzmanlarýn Cezaevinde tedavileri mümkün deðil uyarýlarýna kulak týkayan yetkililer, yaþanan ölümler karþýsýnda eceliyle öldü doðal ölüm diyerek, diðer hasta tutuklularýn ayný kadere terk edilmesine resmi onay riyor. Cezaevlerinde bulunan 97 aðýr hasta tutuklu yetkililerin ecel dediði ölümü beklerken, diðer tutuklular ise benzer hastalýklarla karþý karþýya kalýyor. Bu rakamlar demokratikleþtiðini, hapishaneler sorunun çözüldüðü söyleyen sistemin, ülkemizdeki hapishanelerde yaþanan gerçekliðidir. Bu gerçekliðin sorumlusu ise iktidar Adalet Bakanlýðý dýr. Aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hükümlüleri de gelinen noktada, koþullarýnýn aðýrlýðýyla birlikte hapishanelerde ölüme terkedilmiþ durumdalar.... Tek kiþilik hücrede birer i- kiþer saatlik havalandýrma süresi maruz kaldýklarý pek çok baskýyla birlikte aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hükümlüleri a- deta F tiplerinde ölüme gönderiliyor. Bizler her geçen gün ö- lüme bir adým daha yaklaþan Halil Güneþ, Erol Zavar, Kemal Özelmalý, Mustafa Gök, Hadiye Aksoy bu tutsaklarla birlikte 92 hasta tuttuklunun biran önce serbest býrakýlmasýný istiyor, Adalet Bakanlýðý Adli Týp Kurumunu görevini yapmaya çaðrýyor, hasta tutsaklarý ölüme terk eden zihniyetleri her hafta teþhir etmeye devam edeceðimizi bir kez daha söylüyoruz ifadelerine yer rileren basýn açýklamasý her hafta yapýlan beþ dakikalýk oturma eyleminin ardýndan son buldu. (Adana EÖ) Zihinsel Engellilere Din Dersi Zorunluluðu Milli Eðitim Bakanlýðý, kamuoyunda çok konuþulacak bir karara imza attý. Eðitim Uygulama Okullarýnda özel eðitim alanlara zeka seviyesi düþük öðrenciler için din kültürü ahlak bilgisi dersi konuldu. Milli Eðitim Bakanlýðý zihinsel, bedensel engellilerin eðitim gördüðü Özel Eðitim Kurumlarýnýn ders çizelgesini yeniledi. Talim Terbiye Kurulu'nca onaylanan karara göre; aralarýnda zihinsel engelliler, otizmli çocuklarýn eðitimlerinin de yapýldýðý ders programlarý içine bir saat zorunlu Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersi konuldu. Yeni ders çizelgesinde Din Kültürü dersi koymak için Beden Eðitimi ders saati azaltýldý. 4 saatlik Beden Eðitimi dersi 3 saate indirildi. "Somut kavramlarý öðretmekte zorluk çekerken, soyut kavramlarý nasýl öðreteceðiz?" diye soran özel eðitimciler ise kararý þaþkýnlýkla karþýladý. Özel Eðitimciler Derneði Baþkaný Ercan Karaca, "20 yýldýr özel eðitimin içindeyim, ilk kez böyle bir þeyle karþýlaþtým" diyerek þunlarý söyledi: "Aralarýnda yaþlarý arasýnda yetiþkinlerinde bulunduðu Eðitim Uygulama Okullarýna din dersi getirilmiþ. IQ düzeyleri sýnýrlý engelliler bunlar. Zihinsel geliþimleri 3-5 yaþlarýnda. Soyut kavramlarý algýlamalarý çok zor. Aralarýnda daha aðýr zihinsel özürlüler de var. Bizim için günlük bakým, öz bakým konusunda eðitimler çok önemli. Bunlarý yaparken ciddi zorluklar yaþarken soyut kavramlarýn nasýl öðretileceði merak konusu." Karaca'nýn bir tepkisi de Beden Eðitimi ders saatlerinin azaltýlarak, din derslerine yer rilmesi oldu. Karaca, "Sportif faaliyetler bu çocuklar için çok önemli. Hem özgün hem de sosyalleþmeleri, rehabilitasyonlarý açýsýndan" dedi. Karaca nýn unuttuðu þu ki bazýlarý için o çocuklarýn sosyalleþmeleri rehabilitasyonundan, kýsacasý saðlýðýndan önemli þeyler var. (Ýstanbul EÖ) Nurettin Soysal Serbest Býrakýldý Uzun süredir Lenf kanseri tedavisi gören Nurettin Soysal 13 Kasým günü serbest býrakýldý. Adli Týp Kurumunun ýsrarla cezaevinde tedavisi mümkündür dediði Soysal için Adalet Bakanlýðý nýn devreye girdiði öðrenildi. Bu geliþmeler de bir kez daha ispatlamýþtýr ki tüm bu kurumlar, kararlar, siyasi mekanizmanýn uzantýlarýndan baþka bir þey deðildir. Benzer bir durum Güler Zere örneðinde de yaþanmýþ, Adli Týp Kurumunun bilim dýþý kararý deðiþmeyince Cumhurbaþkaný kanalýyla tahliye saðlanmýþtý. Cezaevine girdiði yýl doðan çocuðuyla ilk defa özgür bir ortamda kucaklaþan Soysal, Mutluyum ama ayný zamanda da üzgünüm. Üzgün olmamýn nedeni, bir sürü hasta arkadaþým içeride. Benim konumumda olanlarýn da bir an önce lerine kavuþmasý hijyen ortamlarýnda tedavilerinin sürdürülmesini isterdim. Mutluyum çünkü özgürlüðüme kavuþtum, en azýndan ben de saðlýðýmla ilgilenebilirim... On gün dahi olsa ailemi görmek istiyorum, köyümü görmek istiyorum, çocuklarýmla birlikte olmak istiyorum. En azýndan özgür bir þekilde köyüme gitmek istiyorum dedi. Türkiye cezaevleri tarihinin her döneminde yaþanan olumsuzluklarla, iþkencelerle, hak ihlalleri ölümlerle her zaman gündemde olmuþtur. Bürokrasinin aðýr çarkýna takýlan hasta tutsaklar açýsýndan da yaþam hakkýný hiçe sayan uygulamalar, insanlýk dýþý ikinci bir cezalandýrma yöntemine dönüþmüþtür adeta. Niçin hasta tutsaklar serbest býrakýlmaz? Uygulanan bu durum, tutsaðý insan saymayan politik yaklaþýmýn bir sonucudur. Fakat hiçbir devlet, iþkence yaptýðýný da kabul etmez; hukuk devleti, demokratik ülke gibi ifadelerle kendine bir zýrh yaratýr. Cezaevlerinde uygulanan insanlýk dýþý uygulamalarý sürekli red inkar eder. Özelliklede her türden iþkencelerini kamuoyundan gizleme çabasý içindedir. Ama bizler her þeyin farkýndayýz. Biliyoruz, bu gidiþatý tersine çevirmek için sorumluluðumuzun bilincindeyiz. Israrlý bir þekilde sonuç alana kadar usanmadan, yýlmadan bu mücadelemizi daha da yükselterek, büyüterek cezaevlerinin ölüm iþkence depolarýna dönüþmesine asla ama asla izin rmeyeceðiz! (Ýstanbul EÖ) Adana Karataþ Kadýn Kapalý Cezaevi nde Tutsaklara Saldýrý Adana Karataþ kapalý kadýn cezaevinde 1 Kasým günü devrimci kadýn tutsaklara saldýrýldý. Cezaevi yaz aylarýnda su kesitisi, ranza sorunu cezaevi 2.müdürünün bir adli kadýn tutukluya taciziyle gündeme gelmiþti. Keyfi olarak rilen hücre cezasý için müebbet hükümlü Özlem Aydýn ý gardiyanlara rmek istemeyen tutsaklara karþý kiþilik gardiyan topluluðu koðuþa girerek tutsaklarý darp ettiler. Daha sonra i- se Özlem Aydýn ý hücreye kapattýlar. Vücutlarýnda morluklar þiþlikler oluþan tutsaklar bu saldýrýyý dýþarýya haber rmek üzere yazdýklarý mektuplar idare tarafýndan uzunca bir süre gönderilmedi. Israrla direten tutsaklarýn kapý dövme eylemleri gibi eylemliliklerinin ardýndan mektuplar çok süre sonra dýþarýya ulaþtý. Bu saldýrýyý kýnamak tutsaklarýn yanýnda olduklarýný göstermek amacýyla devrimci kurum demokratik kitle örgütleri 12 Kasým günü cezaevi önünde bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Açýklamada devrimci tutsaklara yönelik olarak uygulanan iþkenceye diðer hak gasplarýna karþý mücadelenin büyütülmesi çaðrýsýnda bulunularak Devrimci tutsaklar onurumuzdur, insanlýk onuru iþkenceyi yenecek, yaþasýn devrimci dayanýþma sloganlarý atýldý. (Adana EÖ) BARÝKAT/Aylýk Sosyalist Dergi / Özel Sayý 6 7 Aralýk 2010 Fiyatý: 75 krþ (KDV Dahil) Sahibi Sorumlu Yazýiþleri Müdürü: Timuçin Kýlýç Yönetim Yeri: Þehit Muhtar Mah. Nane Sk. 15/3 Beyoðlu / Ýstanbul Basýldýðý Yer: Özdemir Matbaacýlýk Davutpaþa Cad. Gün San. Sitesi C Blok No: 242 Topkapý/ÝSTANBUL Tel:

3 1. Sayfadan Devam den son derece memnun olan emperyalistler iþbirlikçi patronlar yakýn zamanda at deðiþtirmeyi düþünmüyorlar ama öte yandan tek ata oynamayý da istemiyorlar lerle baþlayan günümüzde zirye ulaþan neoliberal politikalarý tam da IMF Dünya Bankasý nýn istediði gibi, hatta onlarýn emrettiðinden de iyi uygulayan Tayyip Erdoðan iktidarý, özelleþtirmeler sosyal günlik sistemlerinin çökertilmesinde artýk son adýmlarý atýyor. Amerikan ajaný cemaat liderleriyle birlikte ülkeyi baþtanbaþa bir sadaka girdabýna boðan, çilerin, yoksullarýn onurunu paramparça eden iktidar, aldýðý büyük destekle ipleri eline geçirmiþ, tasfiye mahkemeleriyle siyasi rakiplerini bunaltmýþ siyasi gücün zirsine ulaþmýþtýr. Ayný ekip, medyada büyük bir operasyon yaparak kendisine baðlý tekelleri güçlendirmiþ, mýzmýzlýk eden medya patronlarýný rgi numaralarýyla hizaya getirmiþ, orduda polisteki etkinliðini artýrarak kendi baský þantaj düzenini kurmuþtur. Özal ýn tarzý olan þirket kayýrma iþini abartan bugünkü iktidar, özellikle cemaate baðlý þirketlerin içerde dýþarýda önünü açarak güçlendirirken buradan muazzam büyüklükteki meblaðlarý da siyasi faaliyetine aktarmakta, böylece mali olarak da kendini güçlendirmektedir. Emperyalistler iþbirlikçileri bütün bunlardan memnundur ama öte yandan bu kadar büyük bir gücün tek bir siyasi ekipte toplanmasýnýn yarattýðý Padiþah þýmarýklýðý da rahatsýz edici hale gelmiþtir. Türkiye deki siyasi arenanýn bu kadar rakipsiz bir biçimde tek bir alternatife mahkum olmasý, bu gücü dengeleyecek bir kadronun ufukta görünmemesi, bugünkü AKP iktidarýndan son derece memnun olan patronlarý bile rahatsýz etmektedir. HABER-YORUM 3 Yeni Bir Yalan Rüzgarý Yaklaþýyor Aydýnlýk Bir Gelecek Hakkýmýzdýr Dar Alanda Muhalefet Ýþte tam bu noktada, genel baþkanlýk koltuðuna iðreti biçimde oturmuþ olan Kýlýçdaroðu nun yerini saðlamlaþtýrmasý kendi ekibini kurmasýna imkan saðlanmýþ, CHP nin taþlaþmýþ yapýsýnda bir gedik açýlarak halký kandýrmaya daha uygun bir tablo yaratýlmýþtýr. Yeni ekip, büyük olasýlýkla Kurultay da daha da yerine oturacak, belli bir hareketlilik yaratacaktýr. Bütün yeteneksizlikleri zeka kýtlýklarýna raðmen bu yeni kadronun yarattýðý etki þimdiden hissedilmektedir. Daha þimdiden çiler, Alevi vatandaþlar, AKP iktidarýndan þöyle ya da böyle zarar gören insanlar, belki burada bir çýkýþ yolu vardýr diye düþünmeye baþladýlar bile. Ama hepsi o kadar! Bu kez durum 1974 yýlýnýn E- cevit e saðladýðý avantajlardan tümüyle uzaktadýr Türkiyesi nin geldiði nokta, keskin bir dönüþüm devrim dýþýndaki alternatiflere fazla þans tanýmayan trajik bir noktadýr. Ekonomiden siyasete dek her alanda 30 yýldýr temellerine oturmuþ olan düzen, artýk kýyýsýndan köþesinden düzeltilebilme umudunu bile rmtedir. Bir siyasi partinin kitleleri aldatabilme gücü onun mevcut iktidarýn politikalarýný nasýl deðiþtireceði üzerine kuruluysa eðer, CHP nin bugünkü düzeni yerinden oynatmaya, hatta birazcýk oynamaya bile ne olanaðý vardýr, ne de niyeti. Bütün politikalarýný yolsuzluklar dürüstlük üzerine inþa etmesinin nedeni de zaten bu gerçekliktir. Þimdi bütün bunlarýn üzerine bir parça liberalizm biraz da varoþ edebiyatý konulduðunda büyük bir deðiþiklik olmayacaktýr. Hatta, o çok öðünülen dürüstlük alanýnda bile CHP nin kadrolarýnýn nasýl bir sefalet içinde olduðu bilinmektedir. Ýþ Kürt meselesine geldiðinde ise CHP için durum zaten berbattýr. Sorunun bütün aðýr mirasýný zaten sýrtýnda taþýyan bu parti, ýrkçý-katliamcý tutumunu bir milimetre olsun deðiþtirmiþ deðildir. Yani sorun, CHP nin yönetiminde deðil, Türkiye de muhalefet alanýnýn bugünkü düzen sýnýrlarý içindeki darlýðýndadýr. Son otuz yýlda kurulmuþ olan ekonomiksiyasi-kültürel düzenin tek bir taþýný bile oynatmanýn mümkün olmadýðý koþullarda dar bir alanda türban, vb. gibi konularda yapýlanýn tümü gezeliktir, gezelik olmaya mahkumdur. Fýrsat Bu Fýrsat Tam bu ortamda, sendikalar diðer muhalefet güçleri de sessizken iktidar son hamlelerini yapýyor, yapacak. Yine Özal dan öðrenilmiþ torba yasa yöntemini kullanan AKP, birbiriyle ilgisi olmayan irili ufaklý onlarca yasa tasarýsýný bir araya sýkýþtýrýp meclise sunuyor. Böylece halkýn biraz yararýna gibi görünen birkaç yasanýn yanýna baþka þeyleri koyma þansý ortaya çýkýyor. Öyle görünüyor ki, istihdam paketi denilen yasayý da bu yöntemle sunacak geçireceklerdir. Patronlarýn uzun süredir istediði kýdem tazminatlarýnýn kýsýtlanmasý baþta olmak üzere iþçi sýnýfýnýn zaten kalmamýþ olan haklarýný aðýr biçimde zedeleyen yasa, esnek üretimin, taþeronun önündeki en son engelleri de tümüyle ortadan kaldýracak Türkiye artýk tamamen bir 4-C ülkesi olacaktýr. Asgari ücretteki yaþ sýnýrýnýn gevþetilmesi de bu arada çocuk iþçiliðini artýk iyiden i- yiye meþru hale getirecektir. Ayný AKP, eskisi yeterince faþist deðilmiþ gibi yeni bir Terörle Mücadele Yasasý hazýrlamaya baþlamýþtýr. Kürt açýlýmý dedikleri þeyin pullarý ise tek tek dökülmüþ, geriye kala kala bir piþmanlýk yasasý teorisi kalmýþtýr. Kürt dilini bilinmeyen dil olarak gören, Kürt halkýný cemaat rüþt iliþkileriyle çözmeye çalýþan kafa, bin kere halkýn duvarýna çarpmakta ama Kürdün siyasi iradesini tanýmadan tek bir adým atýlamayacaðýný bir defacýk olsun anlamamaktadýr. Bu konudaki AKP politikasý, seçimlere kadar durumu idare etmek, seçim sonrasýnda da daha güçlenmiþ bir iktidarla topyekun saldýrýya geçmek gibi görünmektedir. Ayrýntýlara Takýlmadan... Þimdi artýk ayrýntýlar zamanýnda deðiliz. Binbir türlü komplo teorileri, abuk sabuk dalareler çilerin dünyasýný hiç ilgilendirmiyor. Tehlike altýnda olan, emeðimiz, geleceðimizdir. Yüzyýllardýr kanýmýzý emenlerin son otuz yýldýr kurmaya çalýþtýklarý azgýn sömürücü düzenin tümüne birden cepheden karþý durmadan varýlabilecek hiçbir yer yoktur. Biz, aydýnlýk geleceðimizi, insanca yaþam koþullarýný istiyoruz. Þimdiye kadar daha azýna razý olduðumuz her durumda, daha çoðunu yitirdik. Bu kez, ayný oyuna gelemeyiz. Emekten ten yana tüm güçleri birleþtirerek devrim sosyalizm kavgasýný yükseltmek çi halklarýmýzýn tek seçeneðidir. Patlayan laðým borusu farelerin telaþý! Geçtiðimiz günlerde, emperyalist dünyanýn en büyük skandalý göstere göstere geldi büyük bir kanalizasyon kanalý patladý. Ortalýðýn pisliðe bulanacaðý öylesine belliydi ki, ABD Dýþiþleri Bakanlýðý þoku azaltmak için haftalar öncesinden iþbirlikçi u- þaklarýný arayýp olacak böyle vakalar, dert etmeyin diye uyarýlarýný yapmýþtý. Sonunda patladý. Patlayan da aslýnda asýl patlamasý gereken deðildi. ABD devlet organizasyonu içindeki en gizli yazýþmalarýn yapýldýðý asýl iletiþim kanalýnda hiçbir arýza yoktu. Kýrýlan kanal, daha alt düzeyde gizliliðe sahip olan, genellikle elçilerin analiz raporlarýný kapsayan bir sistemdi. Ama o kadarý bile yetti. Tümü ayný zamanda ajan olan ABD elçilerinin dedikodularý, analizleri birbirinden beterdi. Türkiye bölümü tam bir çukurdu; Tayyip in zenginliðinden Abdülkadir Aksu nun özel zevklerine, bakanlarýn birbiri hakkýndaki çekiþtirmelerine, vb kadar bir sürü kirli çamaþýr ortaya döküldü. Ýþin Türkiye bölümü çok önemsendi ama aslýnda genel olarak Ortadoðu coðrafyasýnda açýða çýkanlar kelimenin tam anlamýyla tiksinti riciydi. Devrimcilerin çoðu bildirilerinde kullandýklarý hain Arap rejimleri kliþesinin meðer gerçek hayatta birebir karþýlýðý varmýþ! Filistinlileri satan emirliklerden, ABD ye Ýran ý bombalayýn diye yalvaran krallara Irak ý iþgal etmeyin, darbe yaptýrýn iyi bir diktatörü iþbaþýna geçirin diye öðüt ren Mübarek e dek tam bir rezillik çukuru! Ama asýl rezil çukur, belgelerin açýklanmasýndan sonra açýldý. Birdenbire, yine o malum ne idüðü belirsiz strateji uzmanlarý araþtýrmacý gazeteci lerden oluþan büyük bir topluluk, muazzam bir deðersizleþtirme operasyonuna giriþtiler! Büyük Patron ABD bu belgeler yalandýr diyemediði için onlar da diyemediler, ama parmak edebiyatýna dalýp gittiler. Kimi Ýsrail parmaðý dedi, kimi Tapýnak Þövalyeleri saçmalýklarýný ortaya attý; a- ma hepsinin ortak hezeyaný aynýydý: Bunun arkasýnda birileri var! Yoksa nasýl böyle bir þey yapýlabilir! Bu sefil laðým fareleri, kendileri asla asla dünya düzenine karþý çýkabilme cüretine sahip olmadýklarý için birilerinin cesaretle bir çukuru deþmiþ olabileceðini akýllarýna bile getirmediler, getiremediler. Öyle ki, ABD Dýþiþleri sözcüsünün belgleri açýklayan Assange için kullandýðý anarþist kavramýný bile duymazdan geldiler. Bir halkýn özgürlüðü için savaþabileceðine i- nanmayanlar, bir devrimcinin kendini davasý için adamasýný kuþkuyla karþýlayanlar, bir adamýn dünya düzenini sarsmak, pislikleri dökmek için harekete geçebileceðini düþünemezler. Trajiktir ama (kendilerine solcu diyenler varsa onlar da dahil olmak üzere) bu deðersizleþtirici komplo teorisyenlerinin bizzat kendileri ajan konumundadýrlar! Þimdi patlak laðým borusu akmaya devam ediyor. Dediðimiz gibi çok çok gizli asýl belgeler zaten garanti altýnda. Ama bu kadarý bile iðrenç gizli diplomasiyi sarsýyor. Ama asýl hayvanat bahçesi gibi seyredilecek olan, TV ekranlarýndaki þu ahlaksýz sürüsüdür.

4 4 SOKAKTAN GELEN SES ABD Mahkemelerinin Skandal Davasýnda SOKAK Mumia-Abu Politikayla Jamal ýn Ýdam Ýlgilenmek... Kararý Kaldýrýldý... Yaygýn bir kaný var politikaya iliþkin. POLÝTÝKA Politika kirli bir þey. Ona bulaþmamak lazým. Hem biz anlamayýz bu iþten, hem de baþýmýz belaya girebilir. Ýyisi mi uzak durmak. Hem bizim paramýz yok ki, nasýl politikayla uðraþalým. Politika paralý adamlarýn iþidir. En azýndan sýrtýný yaslayabileceðin paralý birileri olacak ki politikacýlýk yapasýn... Düzen politikacýlarýna bakarak insanlardan baþka bir þey düþünmelerini de bekleyemezsiniz. Gandi diye pazarlanan Kýlýçdaroðlu'nun kaç paralýk gömlek giydiðini bilmeyen kalmadý. Ama sahiden politika denen þey sadece bunlardan mý ibaret? Bir örnek rmek gerekirse iþten çýkarýlan Kardemir iþçilerinin Ankara yürüyüþü de bir politikadýr. Mutlaka ceylan derisi meclis koltuklarýna oturmak gerekmiyor bunun için. Hastane kapýlarýnda sabahlamak mecliste sabahlamaya benzemez, çok daha zor sýkýntýlý bir süreçtir. Kimse daha az politik olduðunu da iddia edemez. Ne ilgisi var demeyin, onlar orada bizim hastane kapýlarýndaki, iþ kurumu kapýlarýndaki, sýkýþýk belediye otobüslerindeki sefaletimiz sürsün diye sabahlarlar... Bizim politikayla ilgilenip ilgilenmememizden baðýmsýz olarak onlarýn yaptýðý politikalar bizimle ilgilenir. Çocuk okutmak daha pahalý birþey olur örneðin. Ev geçindirmek, kirayý denkleþtirmek, tarifeleri her ay artan elektrik faturalarýna yetiþmek daha da güçleþir. Her tarafta daha çok polis, mobese kamerasý görülmesine raðmen hýrsýzlýðýn her geçen gün artmasýna benzer bu durum. Herþey bizim huzur gün ortamý içinde yaþamamýz için yapýlýr ama biz hep daha huzursuz daha günsiz oluruz. Onlar bizim ne yapýp ne yapmadýðýmýzla çok ilgilidirler. Telefon görüþmelerimiz, mesajlarýmýz, e-postalarýmýz hatta yürüdüðümüz sokaklar sürekli takip altýndadýr. Ama biz onlarýn ne yapýp ne yapmadýklarýyla ilgilenmeye baþladýðýmýzda bundan çok rahatsýz olurlar. Sözde çok "açýk"týrlar. "Herþeyleri ortadadýr". Ama yine de siz bir türlü bu sertin nereden geldiðini kavrayamazsýnýz. Kavramaya çalýþtýðýnýzda tehditle karýþýk "fazla kurcalamayýn" uyarýlarýyla karþýlaþýrsýnýz. Onlarýn açýkladýklarýyla yetinmek zorundasýnýzdýr. Politika güçle yapýlýr. Ve þu an iktidarda olanlarýn en fazla güç aldýklarý þey, geniþ kitlelerin güçsüzlüðüdür. Paralarý mý yoktur onlarýn? Aslýnda devlet bütçesinin büyük kesimini çalýþanlarýn rgileri oluþturduðuna göre bu çok doðru deðil. Para sorun deðilse neden bu kadar kolay yem oluyoruz onlara? Çünkü hala çoðunluk onlar gibi düþünüyor, onlarýn haklý olduðunu, söylediklerinin doðru olduðunu sanýyor. Yalanlarý, hýrsýzlýklarý, emperyalizme uþaklýklarý en açýk biçimiyle ortaya çýktýðý anlarda bile þu düþünce atýlacak adýmlarýn önünü kesiyor: "arkamdan kimse gelmeyecek". Bu kabustan uyanmak için komþunuzun kapýsýný çalmaya ne dersiniz? Ya da kapýnýzý çalan devrimcilere, meydanlarda bildiri daðýtan o gençlere kulak rmeye? Benzer sorunlarý yaþayanlarla onlarý çözmek için bir araya gelmeye? Zararlý çýkacaðýnýzdan korkuyorsunuz belki, peki böyle de zararda deðil misiniz? Zaten iki yakanýzý bir araya getiremiyorsunuz, kaybedecek daha neyiniz kaldý ki? Uzatýn bize elinizi. Ne kadar güçlü olduðumuzu birlikte görelim. Göreceksiniz, sýrtýmýzdaki asalaklardan kurtuldukça daha güçlü adýmlarla, daha hýzlý yürüyeceðiz baþýmýzý kaldýrdýkça daha kalabalýk olduðumuzu farkedeceðiz. Ýþte o zaman, o ana kadar "bizimle ilgilenmiþ" olan politika, artýk bizim ilgilendiðimiz bambaþka bir þey haline gelecek. Ürettiðimiz, çi ellerimizin arasýnda þekillenen her þey kadar temiz, lekesiz dürüst. Biz onu pisliklerinden arýndýrdýkça farkedeceðiz ki dünyamýzý da onun aracýlýðýyla temizlemeye baþlamýþýz... ABD li devrimci gazeteci siyahlarýn haklarýný savunan Kara Panterler örgütünün yöneticilerinden Mumia Abu Jamal hakkýnda rilen i- dam kararý, 11 Kasým 2010 tarihinde kaldýrýldý. Philadelphia Temyiz Mahkemesi tarafýndan rilen kararda, Mumia Abu-Jamal için rilen i- dam kararýnýn kaldýrýlmasý doðrultusundaki savunmanýn talebinin kabul edildiði açýklandý. Kararla birlikte Mumia Abu-Jamal in cezasý da ö- mür boyu hapse dönüþmüþ oldu. Bu karara 180 gün içinde itiraz eden herhangi bir hakim çýkmadýðý takdirde, idam kararý resmen yürürlükten kalkacak. Temyiz Mahkemesi nin Abu-Jamal i- çin rilen idam kararýný kaldýrmasý, Abu-Jamal in avukatlarý insan haklarý savunucularý ABD yargýsýndaki ayrýmcýlýk haksýzlýðýn sembolü olan Abu-Jamal in yargýlanma sürecinin kýsmi bir baþarýyla sonuçlanmasýný, rilen mücadelenin sonuç getirdiði biçiminde de deðerlendirildi Abu-Jamal in idam edilmemesi için baþta ABD olmak üzere dünyanýn çeþitli ülkelerinde gerçekleþtirilen geniþ kapsamlý kampanyalarýn etkili olduðunu belirten insan haklarý savunucularý, Abu-Jamal in 25 yýldan beri cezaevinde olduðunu ifade ederek, serbest býrakýlmasýný talep ediyor yýlýnda, kimlik kontrolü esnasýnda kardeþini darp eden bir polisi öldürmekten yargýlanan Mumia, 29 yýldýr idam edilmeyi bekliyordu. Katliamcý, faþist ýrkçý bir polise karþý meþru müdafaa ilkesinin geçerliliði bir yana, Mumia nýn polisi vurmadýðýna dair onlarca kanýta, Abu Jamal ýn arabasýnda çatýþmaya girip kaçmýþ baþka bir þahsýn varlýðýna raðmen (Mumia Abu Jamal olay yerinde kanlar içinde yerde yatarken bulundu), Philadelphia Mahkeme baþkaný bu pis zenciyi kýzartacaðým diyerek zorlama taraflý bir yargýlama ile, Mumia Abu Jamal ýn e- lektrikli sandalye ile ölüme mahkum etti. Mumia-Abu Jamal halen Philadelphia da cezaevinde Kemal Türkler in Katili Aramýzda 22 Temmuz 1980 tarihinde faþistler tarafýndan katledilen DÝSK Genel Baþkaný Kemal Türkler davasý zaman aþýmýndan düþtü. 2 Aralýk günü Bakýrköy 2. Aðýr Ceza Mahkemesinde görülen duruþmada alýnan bu karar egemen sýnýf hukukunun tipik bir örneði olmasý açýsýndan çarpýcýdýr. Mahkemenin ardýndan bir açýklama yapan Kemal Türkler in kýzý Nilgün Soydan Türkler Ünal Osmamaðaoðlu, benim babamý öldüren katillerden biridir. Onu gözlerimle gördüm. Devlet önce babamý öldürttü, sonra katili senelerce korudu, sonra da gözümüzün içine baka baka davalarý görmezden gelerek normal seyrinde görülmesine izin rmedi. Yargýtay Ceza Genel Kurulu, Ünal Osmanaðaoðlu'nun katil olduðunu onayladý. Buna raðmen þu anda zaman aþýmý nedeniyle bu dava ortadan kaldýrýldý diyerek karara tepkisini dile getirdi. Türkler in diðer kýzý Nilgün Türkler de Katili koruyarak ne yaptýklarýnýzý silebilir, ne de babamýn adýný unutturabilirsiniz. Devlet bunun hesabýný muhakkak recektir dedi. Kýsacasý katil belli, onu koruyan belli, hukuku engelleyen belli. Sýnýf hukuku, belki hiçbir zaman bu kadar açýk kendini ortaya koymamýþtý. Ben burjuvaziyim, öldürürüm, katili korurum, ceza almasýný engellerim. Kimse de bana birþey yapamaz. Bu kadar kendinize günmeyin bay burjuvazi. Herþey deðiþecek bir gün. O zaman yargýlayan biz olacaðýz. Ve tarih kadar acýmasýz olacaðýz. Onun kadar da adil... Okur Mektubu: Adým Adým Yaklaþan Bir Çevre Faciasý Ýngiliz nikel þirketi (Bosphoruz Nickel tic. Aþ) Turgutlu Çaldaðý nikel madeninin iþletme hakkýný yýllýðýna almýþ. Üstelik bu alan tümüyle orman alaný. Yani kimsenin özel mülkiyeti olan bir yer deðil. Tümüyle kamuya ait, o bölgenin akciðeri olan bir alan. Dünyanýn hiçbir yerinde sülfürik a- sitle nikel üretilmesine izin rilmiyor. Sülfirik asitle üretilen maden %75 daha ucuza mal edilmekte kârlýlýk oraný yüksek olmaktadýr. Bir madenin iþletme hakkýndan ülkemize býrakýlacak para 1.2 milyon dolarsa þirket 20 milyon dolarý alýp götürecek. Arkasýnda tonlarca sülfürik asit kükürlü bir çevre býrakacak. Bu þirket kullandýðý sülfürik asiti daha ucuza mal etmek için yine Çal Daðý eteklerinde bir sülfürik asit fabrikasý kuracak. Milyonlarca ton kükürt fabrikalarda yakýlarak sülfürik asit üretilecek. Bu fabrikadan çýkan kükürt tozu dumaný çevrede (60 km ye kadar) asit yaðmurlarýna neden olacak. Yine bu fabrikalardan elde edilen sülfürik asit toz haline getirilerek maden üzerine damlatýlarak milyonlarca ton asitli çamur býrakacak. Yeraltý sularýmýza karýþacak olan bu asit yeraltý yerüstü sularýmýzý kirletecek. Bu sular ovalarda sulamada kullanýldýðýnda bütün Gediz Ovasý kirlenecek. Bir þirket ülkesine milyarlarca kar saðlarken; - Ýnsan diðer canlýlarýn saðlýðý elden gidecek - 25 milyar dolarlýk tek nikel madenimiz elden gidecek e yakýn aðaçtan oluþan ormanýmýz elden gidecek - Baþka bölgede yetiþmeyen 20 bitki türü yok o- lacak. Geride bize kalan; Dev bir çukur Bir milyon metrekareye yayýlmýþ 40 metre yüksekliðinde sülfürik asitle yýkanmýþ olduðu için 4-5 milyon ton kükürt bulunan atýk yýðýnlarý. 10 milyon ton kükürtdioksitle kirlenmiþ bir doða bu doðada yaþamaya mecbur býrakýlmýþ insanlar býrakacak. Her türlü zenginlik halkýndýr. Halka çevreye raðmen kârdan baþka gözü pek bir þeyi göremeyenlere karþý güçlü bir karþý duruþ göstermeliyiz. Manisadan bir okur.

5 Yoksul Ýnsanlarýn Hayatlarý Harcanýyor Ýdris Mutlu 8 Kasým günü yaþanan bir iþ kazasý sonucu yaþamýný yitirdi. Aliaða da bir küçük sanayi sitesinde kaynak yaparken 5-6 metre yükseklikten düþen Ýdris Mutlu, düþerken elektrik tellerine tutunmaya çalýþtýðý için bir de elektrik çarpmasýna maruz kalmýþtý. Kaldýrýldýðý Aliaða Devlet Hastanesinde yaþamýný yitirdi. Buraya kadar anlattýklarýmýzýn bu sayfada benzerlerini -ne yazýk ki- çokça gördüðümüz diðer iþ kaza larýndan pek bir farký yokmuþ gibi görünüyor. Oysa Ýdris Mutlu fazla uzun olmayan bir zaman önce bir Yarýmca Petkim iþçisiydi yýlýnda Petkim in ö- zelleþtirilmesi sonucunda 4/C statüsüne geçmek zorunda býrakýlmýþtý. Bu Alýþýlmýþ Bir 4/C Hikayesi... dayatmayý kabul etmeyerek özel sektörde çalýþmayý yeðledi Ýdris Mutlu. Tekel sürecinden bildiðimiz gibi yýlýn en fazla 10 ayý çalýþarak üç çocuðunun nafakasýný çýkaramayacaðýný düþünmüþ olsa gerek. Bu sayýmýzda Tek Gýda Ýþ Sendikasý Genel Merkezi ö- nünde çadýr kuran Tekel iþçileriyle yaptýðýmýz röportajdan da öðrenebileceðiniz gibi 4/C ye geçmek de otomatik olarak bir yerlerde iþbaþý yapacaðýnýz anlamýna gelmiyor üstelik. Neyse ki her sendika Tek Gýda Ýþ gibi olmadýðýndan Petkim de çalýþýrken örgütlü olduðu Petrol Ýþ Sendikasý Ýdris Mutlu nun cenazesine sahip çýktý. Ýdris Mutlu hep öyle gösterilmeye HABER-YORUM Sadece Ýþgüncesi Deðil çalýþtýðý gibi kamuda çalýþan bir asalak deðildi. Hiçbir asalak hayatýný riske edecek bir iþte çalýþamaz. Bunun bedelini hayatýyla ödeyerek bu yalanlarla toplumu uyutanlarýn suratýna bir tokat gibi çarptý Ýdris Mutlu. O, devlete belki de en fazla para kazandýran KÝT lerden birinde iþçiydi. Týpký Tekel, Telekom iþçileri gibi. Ama yine de týpký onlar gibi asalaklýk iftiralarýndan kendisini kurtaramadý. Oysa bu iftiranýn sahiplerini bir gözünüzün önüne getirin. Hangisini yerden 5-6 metre yükseklikteki bir yerde kaynak yaparken düþünebiliyorsunuz? Sýrtýmýzdan geçindikleri yetmiyormuþ gibi halký, yaþamýný alýnteri dökerek sürdüren çilere düþman 5 etmeye çalýþan bu asalaklar yalanlarýnýn ardýna saklanmak için durmadan yeni yalanlar üretip duruyorlar. Bu ülkede demokrasi olduðunu, iþçilerin dikkatsizleri yüzünden öldüklerini, ö- zelleþtirmenin ülke yararýna olduðunu, ABD Ýsrail in dostumuz olduðunu, Kürtlerin her türlü hakka sahip olduðunu... Ama artýk karnýmýz tok bu yalanlara. Bize gerçeklerden baþka hiçbir þey lazým deðil. 16 nýzda Siz Neler Yapýyordunuz Efendiler? Ýzmir Narlýdere de 26 Kasým günü çalýþtýðý inþaatýn 9. katýndan düþen 16 yaþýndaki inþaat iþçisi Cengizhan Akyaz yaþamýný yitirdi. Saat 10 sýralarýnda gerçekleþen kazada 14 katlý inþaatýn yaðmur suyu borularýnýn montajýnda çalýþan Cengizhan Akyaz, dengesini kaybederek 9. katta aþaðýya düþtü. Arkadaþlarýnýn çaðýrdýðý ambulansla 9 Eylül Ünirsitesi Týp Fakültesi Hastanesi ne kaldýrýlan genç iþçi, burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Emniyet kemeri gibi en basit önlemlerin bile alýnmadýðý inþaatlar sanki birer ölüm kuyusuna dönüþmüþ durumda. Gerçi birilerine hoþ görünmek için emniyet kemeri alanlar da iþçilerden o kadar hýzlý çalýþmalarýný isterler ki o kemeri kullanacak zamaný bulamazlar. Hýzý tutturamayan iþten atýlýr, düþüp ölenler ise kendi dikkatsizliði sonucunda kemerini takmadýðý ya da kullanmadýðý için ölmüþ olur. Kapitalizmin iþçiler için sömürü ölümden baþka bir anlamý yoktur olmamýþtýr, olmayacaktýr. RESMÝ RAKAM: HER GÜN 3 ÝÞÇÝ ÖLÜYOR! Çalýþma Sosyal Günlik Bakanlýðý nýn Antalya Porto Bello Otel'de düzenlediði "Ýþ Saðlýðý Günliði Strateji Çalýþtayý"nda ortaya konan rakamlar, bir cinayet itirafý niteliði taþýyordu Kasým günlerinde düzenlenen çalýþtayda ortaya konulan rilere göre Türkiye de hergün yaklaþýk 220 iþ kazasý meydana geliyor. Bu iþ kazalarýnda her gün ortalama 3 iþçi ölüyor. 1 milyon 220 bin iþyeri SGK kapsamýndaki 9 milyon iþçiye karþýlýk 480 müfettiþ denetim yapýyor. Müfettiþ yardýmcýlarýyla toplam denetçi sayýsýnýn 653 olduðu varsayýlsa bile bu durumda yaklaþýk 20 bin iþyerine bir denetçi düþmüþ oluyor. Buna kýsaca hiçbir þey denetlenmiyor desek yeridir. Zaten resmi rakamlar da bunun aksini söylemiyor varolan iþyerlerinin ancak % 2,7 sinin denetlendiðini ifade ediyorlar. Kýsacasý tüm iþ cinayetlerine azgýn sömürüye karþý devletten birþey bekl anlamsýz. Suç ortaklýðýný itiraf eden devlet bunu açýkça söylüyor. Ýþçi sýnýfýnýn bu cinayet þebekesiyle baþ edebilmek için örgütlenmek onlara karþý savaþmaktan baþka seçeneði yok. Adana da 1 Ýþçi Göçük Altýnda Öldü Adana nýn Kozan ilçesine baðlý Damyeri Köyünde kanalizasyon çalýþmasý sýrasýnda kazý çalýþmasýnda yer alan Teyfik Çakýr adlý 47 yaþýndaki iþçi, 30 Ekim günü gerçekleþen toprak kaymasý sonucu göçük altýnda kalarak yaþamýný yitirdi. Kazý çalýþmasýný yürüten üç iþçiden biri olan üç çocuk babasý Teyfik Çakýr 4,5 metre derinliðindeki çukurdan köylülerin de yardýmýyla çýkarýldýðýnda artýk yaþamýyordu. Bürokrasi Canavarý Kimi Yer? Bu Dünyadan Göçenlere Kimse Vize Sormuyor Geçen sayýmýzda da Zonguldak Karadon da 17 Mayýs ta gerçekleþen grizu patlamasýndan bu yana cesetleri çýkarýlamayan Engin Düzcük Dursun Kartal ýn durumlarýndan bahsetmiþtik. Kuyuyu açan Türkiye Taþkömürleri Kurumu ile 10 yýllýk bakým onarým sözleþmesi bulunan Çinli CITIC firmasýnýn yetkilileri 16 A- ðustosta geldiklerinde bu iþi beceremeyeceklerini söyleyip gitmiþlerdi. Türkiye emperyalist bir ülke olsaydý bu durumda hemen uluslararasý tahkim kurullarý devreye girip, ne yapýp eder Çinli firmaya bu iþi yaptýrýr ya da tazminatýný ödetirdi. Ama birileri bu ülkenin saçacak parasýnýn bol olduðunu düþünmüþ olacak ki bu i- þin yaptýrýlmasý için yeniden bir uluslararasý ihale açýldý bu defa ihaleyi yine Çinli SSIT firmasý kazandý. Yapýlan sözleþme sonucu 26 Kasým günü iþe baþlamýþ olmasý gereken firma, vize sorunlarýný çözemediðinden henüz kimseyi bölgeye gönderebilmiþ deðil. Kýsacasý 6 aydan fazla bir zamandýr o iki iþçinin cenazesi çýkarýlamadý. Ýþçileri katleden, efendilerinin randevu trafiðine yetiþsin diye aceleden cenazelerini bile karýþtýran bir sistemden de bu beklenirdi. 6 aydýr çözülemeyen bürokratik iþlerden dolayý hala o iþçilerin cenazelerinin çýkarýlmasý için tek bir çivi bile çakýlmadý. Çok söz söylendi, çok yazý yazýldý, çok iþ yapýyormuþ gibi görünüldü ama gerçekte hiçbir þey yapýlmadý. Biz unutmuyoruz, affetmiyoruz ne yapýlýp yapýlmadýðýný takip etmeye de devam edeceðiz. Avrupa nýn En Büyük Gökdeleni En Büyük Sömürüyle Ýþçi Kanýyla Yükseliyor AKP Bitlis Milletkili Vahit Kiler in kardeþi Nahit Kiler tarafýndan yaptýrýlan Avrupa nýn en büyük gökdeleni olarak lanse edilen Ýstanbul Lent teki Sapphir in inþaatýnda çalýþan iþçiler yaþam günceleri olmaksýzýn çalýþtýrýldýklarý gibi ücretleri de ödenmiyor. Ýki ay önce inþaatýn 52. katýndan düþen Serkan Çetin adlý iþçinin yaþamýný yitirmesinin ardýndan olayla ilgili basýna bilgi ren 4 iþçi iþten çýkarýldý. Ücretlerini talep eden iþçilerin de iþten çýkarýldýðý þantiyenin önünde 26 Kasým günü Sapphir Ýþçileriyle Dayanýþma Platformu bir basýn açýklamasý düzenleyerek saat ye kadar oturma eylemi yaptý. 4. Lent Emniyetevleri metro çýkýþýnda toplanarak Sapphir þantiyesinin önüne dek yürüyen iþçilere Tek Gýda Ýþ Sendikasý önünde çadýr kuran Tekel iþçileri de destek rdi. Eyleme katýlan iþçiler Alýn terimiz kurudu, Sadaka deðil halkýmýzý istiyoruz Taþeron iþçisi köle deðildir dövizleri taþýdý. Bu gökdelen ödenmeyen iþçi ücretleriyle yükseliyor pankartý açan iþçiler sýk sýk, Kaza deðil cinayet sorumlusu hükümet, Direne direne kazanacaðýz, Sercan Çetin ölümsüzdür, Kiler iþçisi yalnýz deðildir sloganlarýný attýlar. Basýn açýklamasýný okuyan M. Emre Alacan, Ýþten çýkarýlan 22 iþçinin hala ödemelerini alamadýðýný belirterek Kiler Holdinge baðlý þantiyede Nazi toplama kampý koþullarýnýn yaþandýðýna dikkat çekti.

6 6 EMEÐÝN EVRENÝ Tekel Ýþçisi Bu Kez Ýstanbul dan Sesleniyor: Ya Sözlerini Tutsunlar, Ya da Defolup Gitsinler! Onlar, 78 gün boyunca Ankara nýn soðuðunda, çamurunda direndiler, Ankara ya çadýr kurdular ama ezilenlerin kalbine köþk kurdular. Sonra, bir Türkiye klasiði yaþandý; bilinen oyunlarla direniþ sona erdirildi. Siz hele bir evinize gidin biz sorunu çözeceðiz, çözemezsek de kendimizi yakarýz denildi. Evlerine gittiler ama sorun ortadaydý yine de. Sonra, dönüp yeniden çadýrlara geldiler. Bu kez Ankara da deðil, Ýstanbul da, eylemi boþa çýkaran Tek Gýda-Ýþ sendikasýnýn tam önünde. Mikrofonu onlara uzattýk. Malatya Tekel fabrikasýnýn iþçisi Halil Acar la söyleþtik... Ankara dan bu yana olup bitenleri konuþtuk. Ankara da büyük bir fýrsatýn heba edildiðini düþünüyor Tekel iþçileri Bu sorun sadece burada 5-10 kiþinin sorunu deðil. AKP ile sendika anlaþmýþ iþçileri satmýþ. Bu çok açýk. Ýþçi arkadaþlarýn yüzde 90 ný biliyor satýldýklarýný. Biz aylarca orada 4-C için mücadele ettik. Adamlar 4-C ye gitmek için teþvik etti. Yazý gönderdiler. EÖ: Nasýl bir yazý? Y: Sendika avukatlarý sendika temsilcisine gönderdi. Þu süre içerisinde baþvurmazsanýz açýkta kalýrsýnýz diye. Adam resmen diyor 4/C ye gidin baþvurun. Birçok insan baþvurmuþ atamasý yapýlmýyordu. Biz ne zaman burada çadýrlarý kurduk atamalar hýzlandý. EÖ: Yani eylemin ilk etkisi bu oldu. Y: Tabii; çünkü arkadaþlar gelebilirdi. Atamayý yapmakla iþçilerin önünü kestiler. Yani iþte anlatamýyoruz, iyi bir çalýþma olsa iþçilerin hepsi dökülebilir buraya. EÖ: Ýyi bir çalýþma derken Y: Baský da var, korkuyorlar da iþçiler, dolaylý tehditler de olabilir. Ben 23 yýllýk iþçiyim, buradayým. Benim gibi bir insan geliyorsa onlarýn yüzde 99 unun gelmesi lazým. 4-C ye giden insanlarýn yüzde 60 ýnýn üzerinde insan var. 40 bin tane insana ne oldu. Niye çalýþmýyorlar. Yarýn senin de baþýna gelecek. EÖ: Sýrada þeker fabrikalarý var. Y: Artýk bunun önünü kimse alamaz tabii. EÖ: Burada sendika tarafýndan olsun iktidar tarafýndan olsun bir baský söz konusu mu? Y: Bizim zaten hükümete sendikaya ciddi bir eylemimiz yok. Þimdi kapýda polis var. EÖ: Sendikaya giremiyor musunuz þu anda? Y: Yok caným. Ýçeride polis var. Girmek istedik sonuçta. Çünkü sendika bizimdir aslýnda. EÖ: Siz þimdi kendinizin olan sendikaya hükümete karþý Y: Ýkisine de karþý direniyoruz. Satana da alana da. Adam benim yerime beni satmýþ benim haberim yok. Benim yýllarca emeðim var orada. Biz Ankara da da bir sürü sorun yaþýyorduk. Eylem türlerini beðenmediðimizde tepki gösteriyor oradaki temsilcilerimize gelin iþçilerin kararýný alýn, diyorduk. Bize deniliyordu ki, sendikanýn bir kararý vardýr. Ýþine gelmeyen çeker gider. O zamandan beri sýkýntýlar vardý. Aslýnda komitemiz vardý bizim Malatya çadýrýnda a- ma onlar tanýmýyordu. Türkel, Kumlu geldikleri zaman belli temsilcilerle görüþüyorlar, bizim yanýmýza gelmiyorlardý. Derseniz iþçi ne kazandý. Bazý þeyleri belki biraz deðiþtirebildik fakat bir kazanç olarak görmüyorum yani. EÖ: Kaç gündür buradasýnýz? Y: Ayýn 4 ünden beri buradayýz iþte. 27 gündür. (röportaj yapýldýðýnda eylem henüz 27 günlüktü) Ayrýca gün Malatya da da çadýr kurduk. Ankara çadýrý daðýlmadan 2 gün önce biz orada çadýrýmýzý kurduk, komitemizi kurduk. Eylemler, yürüyüþler yaptýk. Sendika bizi susturmak istedi susturamadý. EÖ: Bulunduðunuz illerde çadýr açmayý düþünüyor musunuz? Y: Burasý biraz güçlenirse olur tabii. Ama iþçi arkadaþlarý ikna edemiyoruz. EÖ: Sizin sosyal günceniz var mý? Y: Yok. Hepsi kesildi. Burasý Bizim Sendikamýz! EÖ: Peki bu çadýr eylemi için niye sendikanýn önünü tercih ettiniz? Y: Bunu anlamak için geriye gitmemiz lazým. Aslýnda Ankara dan beri bir çalýþma vardý. Son çadýrlarýn kalkmasýyla birlikte eylem kararlarý baþladý. 1 Nisan da bir gün, 2 Mayýs ta iki gün Haziranda üç gün. Eritme eylemleriydi bunlar. Sürece yayýp ortadan kaldýrma. En son Temmuz da bir oturma eylemi yapýlacaktý Ankara da, yapýlamadý. Bu arada ben Ýstanbul a geldim. Ayýn 4 ünde toplandýk, basýn açýklamasý yaparýz dedik. Kimi arkadaþlar kalma ihtimalimiz olur dedi. Geldik buraya, polis dolu, içeri giremedik. Ýçeri girsek konuþacaktýk. Siz niye insanlarý 4-C ye teþvik ettiniz, niye eylem kararlarýna uymadýnýz diye. Ona göre de sonuç nasýl geliþecekti bilemezdik. Ona da izin rmediler. Ben buraya dönmek için gelmiþtim. Bizi içeri sokmadýlar. Sokmayýnca 30 kiþinin hepsi burada kaldý. Ýlk gece zaten kaldýrýmda kaldýk. Demiþler ki bize küfür etmiþler. Küfür müfür yoktu a- ma. Ayrýca bugüne kadar seni alkýþlýyorsa, þimdi küfür ediyorsa senin kendini yargýlaman lazým. Evrensel gazetesi gelmiþti arkamýzdan demiþler ki bunlar birkaç tane kendini bilmezdir. Biz eþkiyalýk yapsaydýk senin gibi yerlerde otururduk. Ben onunla mücadele etmiþim. Onun sözleri vardýr. Demiþ ki kendimi asacaðým. Ben de diyorum ki ya kendini as, ya da gel benim hakkýmý ara? EÖ: Peki sizi destekleyenler oldu mu? Y: Valla olumlu tepkileri bir sýradan vatandaþlardan alýyoruz, bir de sosyalist devrimcilerden alýyoruz. Yoksa CHP nin, MHP nin buraya gelmesi beni baðlamýyor. Gelene de saygýmýz vardýr. EÖ: Eylem sürekli bu þekilde mi devam edecek? Y: Bu bana yeterli gelmiyor. Þu anki Malatya nýn çok gerisinde. Aslýnda þu anda bizim en doðru yapacaðýmýz eylem o sendikadan o adamý atmaktýr. Çýksýnlar gitsinler ya da sözlerini tutsunlar. Ýþçilerin yüzde doksan dokuzu baþvurdu diyorlar, eylem olmayýnca ne yapabilir? Ankara da Eylemi Ýþçiler Sürükledi EÖ: Bu arada, adýnýz nedir? Y: Halil Acar. En son Malatya daydým. Aslýnda Diyarbakýr Tekel fabrikasý iþçisiyim. Orasý satýlýnca Malatya ya sürdüler. 6 yýl da orada kaldýk. Orasýnýn da özelleþtirme süreciyle 31 Ocak 2010 itibariyle açýkta kaldýk. O zaman biz ilk illerden geldik Ankara ya. Mücadeleyi sahiplenen bir avuç genç iþçi arkadaþlardý. Birkaç grup arkadaþ yol kesmiþler, bu da polislerin çok zoruna gitmiþti. O genç iþçileri tutamýyordu kimse. O gaz gününü de ben çok iyi hatýrlýyorum. Gazý yedik. Ýkinci gün bir daha gaz yedik. Yoksa sendika gitme, yol kapatma kararý yoktu. Polis sendikayla yine uzlaþma içindeydi. Kýzýlay Meydaný ný kapatýrsanýz Ankara durur; bu iþçilerin kafasýna girmiþti. Yani sendikanýn böyle ses getirecek bir eylem yapma niyeti yoktu aslýnda. Adam gibi mücadele rseydiler, gerçekten ellerinden geleni yapsaydýlar etkili olurdu. Biz niye bugün buradayýz ki. Ýþçiler kazanýrdý, kesinlikle kazanýrdý. Belki orada yüzlerce insanýn cesedi çiðnenirdi. Ama öyle bir þey olsaydý hükümet kalmazdý. Bunu da biliyorlardý. Bilerek kendi elleriyle yaptýlar. Yani polisin tankýnýn topunun yapamadýðýný bir avuç iþbirlikçi yaptý. EÖ: Bizim sendikamýz diyor musunuz hala? Y: Sendikalar bizim de sendikacýlar bizim deðil. Sendikalar zaten bizimdir, yani iþçinindir. Bir Þeyler Yapmalýyýz EÖ: Alternatif sendika düþündünüz mü? Y: Þu anda bir þey yok. Aslýnda öyle bir þey de olabilir. Þimdi onlar orada oturuyor, biz burada. Þu an onlar örgütlüler. Biz örgütsüzüz. Bizi izole de etmiþler. Sýnýfýn yanýnda olan basýn diye düþündüklerimiz bile gelip burayla iliþkili bir þey söylemiyor. Birþeyler yapmalýyýz. Biraz da sonuç almamýz gerekiyor. Böyle aylarca yýllarca kaldýrýlacak þey deðil, ben kaldýramam hiçbir iþçi arkadaþ da kaldýramaz. EÖ: 4-C ye baþvurmayan kaç iþçi kalmýþ? Y: Yüzde doksaný baþvurmuþ. Genel anlamda çalýþanlarýn dýþýndakiler 4/C ye baþvurmuþ. Zaten sendika yönlendirdi. Getirdiler son güne býraktýlar. En düþük çalýþan 10 yýllýk iþçidir Tekel de. Herkes çoluk çocuk sahibidir. Geçinmek zorundadýr. Tekel iþçileri yine de direniyor... Bu kez Ýstanbul da daha zor þartlar altýnda. Bu röportaj yapýldýktan sonra, sendika yönetimi bir bildiri yayýnlamýþ eylem böyle devam ederse bu eylemi organize eden odaklara saldýracaðýný söyleyerek tehdit etmiþti. Dediðini da yaptý. Türkel korumalarý bir fýrsatýný bulup iþçilere saldýrdýlar. Ama yine de yýlmadý iþçiler. Bu kez eylemlerini belli günlerde Taksim e taþýdýlar sürdürüyorlar. (ÝSTANBUL EÖ)

7 7 Ýhanette Sýnýr Yok! Emperyalistlere Kalkan Olmayacaðýz! EMEKÇÝNÝN GÜNDEMÝ Tekel iþçilerinin Tek Gýda-Ýþ in önünde sürdürdükler direniþin 52. gününde sendika baþkaný Mustafa Türkel korumalarý iþçileri saldýrdý. 24 Kasým günü sabah saat arasýnda Tek Gýda- Ýþ Genel Baþkaný Mustafa Türkel in sendikaya geldiði sýrada iþçiler, Türkel i yumurta atarak protesto ettiler. Sendika önünde haklarýný arayan iþçilerin varlýðýndan rahatsýz olan Mustafa Türkel, iþçilere aðza alýnmayacak küfürler etti. Türkel in ardýndan korumalar, özel günlik Türkel in þoföründen o- luþan grup, polisin gözleri önünde iki direniþçiyi hastanelik ettiler. Polisin havaya ateþ açarak sendikacýlarý koruduðu olaylardan sonra Tekel iþçileri saldýrýyý cevapsýz býrakmadýlar. Ayný gün saat da çadýrlarýndan sendika önüne yürüyen Mustafa Türkel demiþti ki; Tek kiþi kalsa da, 4-C ye karþý direnmeyen þerefsizdir, namerttir! Sözünüzü tutun! Ýþte buradayýz, direniyoruz! / TEKEL Ýþçileri pankartýný açan iþçiler, bir basýn açýklamasý yaparak, sendika aðalarýnýn maskeleri düþtükçe açýða çýkan çirkin yüzleriyle ne denli pervasýzca saldýrganlaþabildiklerini kamuoyuna duyurdular. Çadýrlarýndan sendika yönetimini istifaya çaðýran iþçiler sýk sýk Her yer Tekel, her yer direniþ, Yaþasýn sýnýf dayanýþmasý, Kahrolsun sendika aðalarý sloganlarýný attýlar. Ýþçiler adýna basýn açýklamasýný okuyan Arzu Güneþ, Mustafa Türkel öfkeli, çünkü suçlu. Ýþçiyi sattýðýný biliyor. Mücadeleyi yarý yolda býraktýðýný da biliyor. Bu saldýrýlar sadece TEKEL iþçisine deðil, bütün çilere yönelik bir saldýrýdýr. Tek Gýda-Ýþ Sendikasý nýn baþýna çöreklenenler, artýk sendikacý kimliðinden çýkarak birer çete olmuþlardýr diye konuþtu. Saldýrý sonucunda bir arkadaþlarýnýn baþýndan, bir arkadaþlarýnýn da o- muzundan yaralandýðýný vurgulayan Güneþ, ayrýca polisin ateþ açtýðýný belirtti. Türkel in 78 günlük Ankara direniþi sürecindeki, Bir kiþi dahi kalsa mücadele etmeyen namerttir, þerefsizdir sözünü hatýrlatan Güneþ, Türkel, sendikanýn özel günliðini paralý muhafýzlarýný üzerimize salmýþtýr dedi. Baþta Türkel olmak ü- zere Tek Gýda-Ýþ yönetimini istifaya çaðýran Güneþ, fiili mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. Açýklamanýn ardýndan TEKEL iþçileri ellerindeki yumurtalarý sendika binasý önüne atarak sendika yönetimini protesto etti. 1. Sayfadan Devam baðlanmýþ olabilir. Ülkenin gerçek sahibi iþçi, çiler ezilen halklar olarak, ülkemizin baðýmsýzlýðý için, topraklarýmýzýn Amerikan savaþ örgütü NATO nun çýkarlarýnýn kalkan üssü haline getirilmesine izin rmemeliyiz. Türkiye, NATO dan derhal çýkmalý, komþularý ile barýþ dostluk politikalarýna yönelmesi gerektiðine dikkat çekti. Eylemde sýk sýk Nato ya kalkan olmayacaðýz, ABD ye barikat ortadoðuya, Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap recek, Savaþa deðil eðitime bütçe, Emperyalistler iþbirlikçiler 6. Filo yu unutmayýn, Katil ABD iþbirlikçi AKP, Yaþasýn Devrim Sosyalizm, Yaþasýn halklarýn kardeþliði, Biji býratýya gelan sloganlarý atýldý. Eylem 5 dakikalýk oturma eylemiyle birlikte AKP il binasýna siyah çelenk sembolik bir füzenin býrakýlmasýyla son buldu. Eyleme DÝSK Bölge Temsilciliði, TMMOB Adana ÝKK, Adana Tabip Odasý, KESK (Eðitim-Sen, SES, Kültür Sanat-Sen, BES, Yapý Yol-Sen, Haber-Sen, Tüm Bel-Sen, Tarým Orkam Sen), TÜMTÝS, Tez Koop Ýþ, ÝHD Adana Þb., Emek Özgürlük Cephesi, Cephe Hareketi, Halkevleri, BDP, EMEP, ÖDP, TÖP, TKP, ESP, DÝP, BDSP, DHF, Devrimci Proletarya, Alevi Kültür Dernekleri, Tunceliler Derneði, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði katýldý. (Adana EÖ) Akdeniz Çivi Ýþçilerinin CHP Ýþgali Mersin'de Birleþik Metal-Ýþ'e üye olduklarý gerekçesiyle 27 Ekimde iþlerine son rilen Akdeniz Çivi iþçileri 25 Kasým perþembe günü sabah saatlerinde CHP Mersin Ýl Binasýný iþgal etti. Akdeniz Çivi patronu Serhat Sert Dönci'nin CHP Mersin Yeniþehir Belediyesi Meclis üyesi olmasý nedeniyle CHP Ýl Baþkanlýðý iþçilerin hedefi oldu. Birleþik Metal-Ýþ Mersin bölge temsilcisi Rasim Gündal Akdeniz Çivi patronuyla bir görüþme gerekleþtirdiklerini, iþten atýlan bütün iþçilerin iþe alýnmasý talebine karþýlýk Akdeniz Çivi patronunun iþçilerin sadece bir kýsmýný alabileceðini yaþanan kriz nedeniyle bütün iþçileri iþe alamayacaðýný söylediðini belirtti. Ýþgal eylemi sýrasýnda dayanýþmayý yükseltmek için orada bulunan demokratik kitle örgütleri, sendikalar polisin baskýsýna maruz kaldý. Duruma tepki gösteren kitleyle polis arasýnda kýsa süreli bir gerginlik yaþandý. Ýþgali sürdüren iþçilerle binadan inmeleri konusunda pazarlýða giren kolluk güçlerinin iþçilerden aldýðý yanýt "Gemileri Yaktýk, Geri Dönüþ Yok", "Direne Direne Kazanacaðýz", "Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý" sloganlarý oldu. 27 Ekimden bu yana ilk etapta 14 iþçinin iþine son ren Akdeniz Çivi patronu 1 Kasýmdan itibaren iþyerine kilit vurarak bütün iþçilerin iþine son rmiþti. Ýþgal eylemine katýlmak isteyen üç iþçiye polis izin rmeyince kýsa süreli bir arbede yaþandý. Akdeniz Çivi iþçilerinin bu militan eylemi, 26 Kasým geceyarýsýnda polisin düzenlediði bir operasyonla sona erdirildi. Ýþgale katýlan 57 iþçi gözaltýna alýndý. Polisin müdahale amacýyla CHP Mersin Ýl Binasýnýn önüne geldiði sýrada iþgalci iþçilere destek rmek amacýyla orada bulunanlarla polis arasýnda da arbede yaþandý. Her ne kadar polisin operasyonuyla sonlandýrýlsa da iþçi sýnýfýnýn her geçen gün militanlaþan eylemlerine bir yenisini daha ekleyen Akdeniz Çivi iþçileri, kimilerince "sýnýf dýþý" bulunan eylem tarzlarýyla sýnýf mücadelesini yasallýðýn sýnýrlarý içine hapsedebileceklerini zannedenlere de iyi bir ders rdiler. (Mersin EÖ) Demokrasi Masallarý Birbirini Ýzlerken... Aleviler Zorunlu Din Dersine Karþý Alanlarda 1. Sayfadan Devam Eylemlerin ilki Ankara'da gerçekleþti. 10 Ekim günü Kýzýlay Sakarya Caddesinde bir araya gelen alevi derneklerinin öncülük ettiði kitle burada gerçekleþtirdiði 24 saatlik oturma eylemini semah gösterileriyle sonlandýrdý. Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý temel talebiyle hareket eden kitle, eylemi sýrasýnda "Zorunlu din dersi kaldýrýlsýn", "Alevi kültürü engellenemez", "Canlarýn yolu engellenemez" sloganlarýný attý. Eylemlerin ikincisi 7 Kasým günü Ýstanbul'da yapýldý. Saat 12.00'de Tepe Natilüs önünde toplanan PSAKD, Alevi Bektaþi Federasyonu birçok destekçi örgüt, Kadýköy Ýskele Meydaný'na doðru yürüyüþe geçtiler. Ellerinde "Eþit yurttaþlýk hakký için laik demokratik bir ülke istiyoruz", "Cemevleri ibadethanelerimizdir", "Madýmak müze olacak", "Diyanet laðv edilsin", "Asimilasyona karþý direneceðiz", "Ýnançlara saygý duyulsun", "Zorunlu din dersi kaldýrýlsýn" "YÖK daðýtýlsýn" yazýlý pankart dövizler taþýyan yaklaþýk 1000 kiþi, Rýhtým Caddesi üzerinden yürüyerek meydana ulaþtý. Nüfus cüzdanlarýndan din hanesinin çýkarýlmasýn zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasýnýn temel talep olarak öne çýkaran eylemde çeþitli sanatçýlar da destekçi olarak yer aldýlar. Sabaha kadar yaktýklarý ateþin etrafýnda oturarak 24 saatlik oturma eylemini tamamlayan alevilerin bu gösterisi, demokrasinin neresinde olduðumuzun da iyi bir göstergesini oluþturuyor. Eylemlerin üçüncüsü ise 19 Kasým günü Ýzmir'de gerçekleþtirildi. Alevi Bektaþi Dernekleri Federasyonu Ýzmir bileþenleri tarafýndan Konak Meydaný'nda gerçekleþtirilen eylem, saat 11.00'de Cumhuriyet Meydaný'ndaki toplanmayla baþladý. Ellerinde "Asimilasyona Hayýr", "Zorunlu Din Dersleri Kaldýrýlsýn" yazýlý pankartlarýyla Konak Meydaný'na doðru yürüyüþe geçen kitlenin içinde çocuklar da bulunuyordu. Konak Meydaný'nda yapýlan konuþmalarda cem evlerine "kültür merkezi" tabelalarýnýn asýlmasýna da tepki gösterildi. 12 Eylül cuntasýnýn getirdiði zorunlu din derslerinin kendi inançlarýna göre yetiþtirdikleri çocuklarýna yapýlan bir zulüm olduðu da vurgulandý. 25 milyon aleviye karþý yapýlan bu saygýsýzlýk aþaðlamalarýn kabul edilemeyeceðinin vurgulandýðý konuþmalardan sonra eylem, türküler, halaylar sloganlarla 24 saat devam etti. Referandum sonrasý 12 Eylül ile hesaplaþmaktan bahsedenlerin sahtekarlýklarý her alanda su üstüne çýkmaya devam ediyor. Bir tek 12 Eylülcü yargýlanamadýðý gibi, 12 Eylül uygulamalarý YÖK'üyle, zorunlu din dersiyle, hapishanelere týkýlan devrimcileriyle, Kürt halký üzerindeki baskýlarýyla durmaksýzýn devam ediyor. Direnen Mas Daf Ýþçilerine Saldýrý Düzce de bulunan Mas Daf fabrikasýnýn idari amiri, sendikaya üye olduklarý gerekçesiyle iþten çýkarýlan bunun üzerine fabrika önünde direniþe geçen iþçilerin üzerine arabasýný sürdü. 6 Kasým günü Jandarmanýn gözü önünde gerçekleþen olayda 13 iþçi yaralandý. Olaydan sonra i- dari amire dokunan olmazken biri sendikacý, üçü iþçi olmak üzere dört kiþi gözaltýna alýndý. Düzce nin Beyköy Beldesindeki organize sanayi bölgesinde bulunan pompa üretimi yapan Mas Daf fabrikasýnda çalýþan 22 iþçi, Birleþik Metal Ýþ Sendikasýna üye olduklarý gerekçesiyle iþten çýkarýlmýþtý. Bunun üzerine fabrika önünde bekleme eylemine baþlayan iþçiler, olay günü fabrikaya giren iþçi servisini durdurarak iþçileri direniþe destek rmeye çaðýrdýlar. Bu sýrada 81 BJ 889 plakalý aracýný iþçilerin üzerine süren fabrika idari amiri Sezgin Cilek, 13 iþçinin yaralanmasýna neden oldu. Yaralýlar 112 acil servisiyle hastanelere kaldýrýldýlar. 100 kiþinin çalýþtýðý fabrikadaki direniþ 100 gündür sürüyordu. Anayasal haklarý olan sendikaya üye olduklarý için iþten atýlan iþçilerin, patronlarýn saldýrýlarýna maruz kaldýklarý gibi bir de gözaltýna alýnmalarý devletin sýnýf tavrýný en çýplak haliyle sergiliyor. Olayýn faili Sezgin Cilek hakkýnda açýlan baþka bir dava ise tecavüz suçundan. Öncesinde Sivas merkeze baðlý Kurtlapa Beldesi Jandarma Karakol Komutaný olan Astsubay Sezgin Cilek, bu görevi sýrasýnda 21 Þubat 2000 tarihinde korucu Ö.Þ. nin evine giderek, evin 20 yaþýndaki kýzý Þ.Þ. yi elindeki sývý bir maddeyi koklatarak bayýltýp tecavüz etmek suçundan yargýlanmaktadýr. Bu olaydan dolayý görevinden alýnan Cilek hakkýnda 2 yýldan 5 yýla kadar hapis cezasý istenmektedir.

8 8 Mersin de 6 Kasým Mersin Ünirsitesinde aralarýnda Gençlik Cephesi ninde bulunduðu M.Ü. YÖK KARÞITI EYLEM BÝRLÝÐÝ 5 Kasým günü saat de Çiftlikköy Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi nin önünden baþlayarak Cumhuriyet Alanýna kadar bir yürüyüþ gerçekleþtirdi. Yaklaþýk bir aydýr örgütleyicisi olduðumuz bu süreci farklý çalýþmalarla rimli geçirdik. Haftalar öncesinden Yeniþehir, Çiflikköy kampüslerinde bildiri daðýtýmlarý, ilerleyen haftalarda duvar gazeteleri asýldý YÖK, neo-liberal eðitim politikalarý, nasýl bir ünirsite istiyoruz baþlýklý bir radyo programý gerçekleþtirildi. Eylem günü yine bildiri ajitasyonla eyleme çaðrý yapýldý. Eþit, parasýz, bilimsel, anadilde eðitim -M.Ü.YÖK KARÞITI BÝR- LÝK- pankartý altýnda baþlayan yürüyüþ rektörlük binasýnýn önüne kadar sloganlarla sürdü. Burada yapýlan basýn açýklamasýnda ise ülkede farklý çýkar gruplarýnýn ünirsiteler üzerinde bu kadar yoðun Öðrenciler Sorunlarý Þu an belki aklýmýza takýlan sorunlardan biri gençlik neden bu kadar sorumsuz düþünemeyen bireyler haline geldi? Eskideki gençlik ile þimdiki gençliði karþýlaþtýrdýðýmýzda arasýndaki farký tahmin bile edemezsiniz. Belki toplumun þu an en çok ihtiyaç duyduðu þey düþünebilen, sorgulayabilen bir gençliktir. Gençlik neden mi bu hale geldi! Ýþte sorunuzun cevabý...! Tek tipleþme Çeteleþme, uyuþturucu medya Gelecek kaygýsý Ýþte bunlar. Az çok bunlarý biliyoruz. Ve bunlarýn çoðunu okul hayatýnda yaþýyoruz. Okula baþladýðýmýz tek tipleþme dediðimiz þeyle karþýlaþýrýz. Hocalar sürekli bizim giyiniþ tarzýmýza karýþýr. Öðrencileri ayný eteðe, ayný gömleðe, ayný pantolona ayný kravata tabii tutarlar. Hatta hatta konuþma tarzýmýza bile müdahale ederler. Bu þekilde öðrencileri tek tipleþme dediðimiz þeyi uygularlar. Özellikle bu uygulamayý Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okullarý (YÝBO)'larda yapmaktadýrlar. Öðrencileri küçük yaþta kendilerince eðitmeye çalýþýr onlarý bu yaþlarda sistemin birer piyonu haline getirirler. En çok baský gören, ezilen sömürülen yerler de yine YÝBO'lardýr. Diðer bir þeyde uyuþturucu, çeteleþme dediðimiz þeydir. Bunlarý yapanlarda yine genç kesimdir. Bu dönemlerde geçlikte merak duygusu daha baskýndýr. Merak duygusunun yanlýþ yönlendirmeleri sonucu gençlik çeteleþmeye, uyuþturucuya merak salar baþlar. Ve günümüzde baktýðýmýzda uyuþturucu, çeteleþmeye baþlama yaþlarýnýn ye düþtüðünü görüyoruz. Çeteleþme daha çok lise ünirsitelerde görülmektedir. Bunun sebebi de gençliðin ailesinden kopmaya baþladýðý dönemde kendisini bulunduðu ortama kanýtlamaya çalýþmasý, uyuþturucu kullanýp, çeteleþmeye giderek ispatlamaya çalýþmasýdýr. Sistem uyuþturucuyu çeteleþmeyi en çok devrimci mücadelenin olduðu yerlerde gençlere dayatmaktadýr. Bu þekilde devrimcilerin etkinliklerini kýrmaya çalýþýr. Sistemin diðer bir yozlaþtýrma aracý ise medyadýr. Gençliðin sabahtan akþama kadar TV ye baðlanmasý ya da internete baðlanýpda gençliði çürütmeye dayalý programlara vb. þeylere baðlanmasý tabi ki sistemin en çok istediði þeylerden biridir. Çünkü sistemin amacý sorgulamayan, araþtýrmayan, düþünmeyen sadece okulda rilen bilgilerle yetinen ezberci bir düþünce sistemine sahip bireyler yaratmaktýr. Bir diðer olgu da gelecek kaygýsýdýr. Hepimizin hayallerinde büyük ihtimalle ünirsite okumak vardýr. Ama ünirsiteye hazýrlanýrken önümüze ne çýkacaðýný bilemeyiz. Ýlk önce dört yýllýk liseye gidiyoruz. Dört yýl boyunca LGS'ye hazýrlanýyoruz.. Ve dershanelere gideceðiz. Ünirsiteye gittiðimizi düþünelim; Ünirsiteye gittiðimizde de belli zamanlarda harç parasý öd zorundayýz. Sonra ev kirasý, okul masraflarý, y parasý... Ama maalesef ki bizim gibi proleter çocuklarýn bunlarý ödeyecek parasý yok. Biz yine de ödediðimizi varsayalým. Bu sefer ünirsite bittiðinde KPSS sýnavý baþlar. Peki burada baþarýlý olacak mýyýz? Burada baþarýlý olmak gerekiyor ki ancak meslek sahibi olabilelim. Tabi atama yapýlýrsa. Et çok iç karartýcý oldu, biz de bunun farkýndayýz ama hayatýn gerçekleri bunlar. Ve bu þartlar altýnda bizlere örgütlenmek mücadele etmek düþüyor... (Dersim OKUR MEKTUBU GENÇLÝK GELECEK tartýþmalarýnýn artýk ünirsitelerin ihtiyaçlarýna yanýt olmadýðýna, yeniden yapýlandýrýlmasý için de sistemin hem fikir olduðuna; bunun uygulayýcýsý olan YÖK ün de, hükümetin de bir bütün olarak sistemin de emperyalizme baðýmlý olduðuna vurgu yapýldý. YÖK ün bir yanda öðrenciler üzerinde baskýcý politikalarýný sürdürürken diðer yanda no-liberal politikalarýný hayata geçirdiði, eðitimin yerli yabancý sermayenin eline rildiði ifade edildi emperyalizme baðýmlýlýk koþullarýnda sömürünün KPSS Sonuçlarý Açýkladý Ey Türk Genci! Birinci Vazifen Ýþ Aramaktýr! Yanlýþ okumadýnýz, baþlýkta bir yazým hatasý yok. Kopya skandalý yüzünden yeniden yapýlan KPSS sýnavýnýn sonuçlarý açýklandýðýnda bu sonuçlar kopya çekildiðinin ispatlandýðýný da açýklýyordu ayný zamanda. Çünkü bir önceki sýnavda üstün baþarý gösterdikleri halde tekrarlanan sýnavda barajý bile aþamayanlar vardý. Birkaç örnek relim isterseniz. Ýlk sýnavda 120 sorunun 120 sini de doðru yaparak 95.7 puan alan bir aday, ikincisinde ancak 67 soruyu doðru yanýtlayarak 80.9 puan alabildi. Ýlk sýnavýnda sadece üç soruyu kaçýrarak 117 netle 94 puan alan bir baþka aday ise son sýnavda ancak 42 net çýkarabildi. Yine ilk sýnavda biri üç, diðeri ise beþ hatayla sýnavý tamamlayan i- ki aday ise ikincisinde taban puanýn altýnda kaldýlar... Daha fazla örnek sýralamaya gerek yok sanýrým. Rakamlar açýklýyor herþeyi. Açýklýyor da tüm bu yaþananlardan dolayý kaç kiþi yargýlanýyor, kaç kiþi ceza alacak... Ve dahasý sonuçlar açýklanýr açýklanmaz þaibeler bu kadar a- çýkken yangýndan mal kaçýrýr gibi öðretmen a- tamasý yapmaya çalýþan Milli Eðitim Bakaný i- çin de bir soruþturma açýlacak mý? Bu sonuncusu doðrusu bize yanýtý belli bir soru gibi görünüyor. Bu defa kendilerine fazla gündiklerinden olsa gerek ellerine yüzlerine bulaþtýrdýlar. Ama artýk onlar da daha dikkatli davranacaklar. Bu defasýnda yakalanan hýrsýzlar bir dahaki sefere baþka yöntemlerle çalacaklar geleceðimizi, hakkýmýzý, umutlarýmýzý... Týpký ceplerimizde kalan son kuruþlarý da çaldýklarý gibi. Ama unuttuklarý bir þey var: Sonsuza kadar hýrsýzlýkla geçinemezler. Öðrencisinden daha bilgisiz öðretmenler bir yere kadar idare edebilir; Haklarý çalýnanlar her zaman bu duruma seyirci kalmaz. Ve birgün tüm hýrsýzlarýn kapýsýný çalýp kendilerine ait olaný geri isteyebilirler. Yeter ki bir araya gelsinler. Ne kadar çok olduklarýna kendileri de þaþýracaklar... Mersin Ünirsitesi nde Faþist Saldýrýlar Mersin Ünirsitesi'nde yaþanan faþist saldýrýlar, YÖK'ün günli özgür bir ünirsite düzmecesiyle ünirsitelere polis sokmasýyla beraber týrmanýyor. Bilindiði gibi YÖK, aðustos ayýnda yayýnladýðý bir genelgeyle polis idare iþbirliðini kurallara baðlamýþ, sivil polislere yer tahsis edilmesinden öðrencilere uygulanacak cezalar için yargý sürecinin beklenmemesine varana kadar her þeyi düþünerek faþistliðini belgelten hiçbir sakýnca görmemiþti. Geçtiðimiz günlerde Mersin Ünirsitesi'nde rektörlük seçimlerinin anti-demokratik olduðunu seçimlerde öðrencilerinde yer almasý gerektiðini savunan öðrencilerin eylem yapmasý üzerine bir sivil polisin öðrenciye silah çekmesiyle beraber olaylarýn fitili ateþlendi. Son saldýrýda ise yine polis-idare-ögb iþbirliði çerçesinde dýþarýdan okula giren kiþilik faþist güruh, 8 Kasým günü bir devrimci öðrenciyi sýnýfýndan çýkararak sopayla býçakla yaralamýþtýr. Bunun üzerine çýkan olaylardan kaçmak isteyen faþistler 33 RC 813 plakalý araçla okul çýkýþýnda iki bayan öðrenciye çarparak aðýr yaralanmalarýna neden olmuþtur. Bir öðrencinin hayati durumu aðýrken diðer öðrencinin de vücudunda çok sayýda kýrýk bulunmaktadýr. Bu olayý duyan rektör ise hastaneye ziyarette bulunup yaralý arkadaþlarý için rektörle tartýþan bir öðrenciye tokat atarak ne kadar öðrencilerin yanýnda olduðunu göstermiþtir. Olaylarýn ardýndan birleþik kitlesel eylem þiarýyla Gençlik Cephesi'ninde içinde bulunduðu devrimci-yurtser-demokrat öðrenciler olarak 10 Kasým günü bir eylem gerçekleþtirildi. Çiftlikköy Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi önünde baþlayan yürüyüþte "Faþizme Karþý Omuz Omuza, Tek Yol Devrim, Yaþasýn Devrimci Dayanýþma, Polis Dýþarý Ünirsiteler Bizimdir" sloganlarýyla rektörlük binasý önüne gelindi. Yapýlan açýklamada biz ünirsitenin gerçek sahipleri olarak turnikeler yoluyla okulumuza girerken dýþardan gelen faþistlerin elini kolunu sallayarak içeri girmeleri teþhir edildi. Bu olaydaki polis-idare-ögb iþbirliðine dikkat çekilerek ünirsitelerde faþistlere yer olmadýðýna, ünirsitelerin bizim olduðuna vurgu yapýlarak açýklama sona erdi. (Mersin EÖ) giderek artmasý bizlere iyi bir geleceðin deðil aksine kötü bir geleceðin býrakýldýðý, YÖK gibi kurumlarý bize dayatan sisteme karþý mücadele etmekten baþka çýkar yol bulunmadýðý vurgulanarak açýklama sona erdi. Açýklamanýn ardýndan hep birlikte çekilen halaylarla eylem son buldu. (Mersin EÖ) Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) haziran ayý iþgücü istatistiklerinden yararlanarak ATO tarafýndan hazýrlanan rapora göre 52 milyon 503 bin kiþi olan çalýþma çaðýndaki nüfusun 11 milyon 547 binini yaþlarý arasýndaki gençler oluþturuyor. Bu yaþ grubundaki gençlerin 3 milyon 732 bini (%32,3) çalýþma hayatý içindeyken, 3 milyon 911 bini öðrenimine devam ediyor. 3 milyon 904 bin genç ise ne eðitimde, ne de üretimde yer alýyor. Yani %34. Bu rakama bakýp da gençliðin durumuna üzülmek için acele etmeyin. Çünkü çalýþma hayatýnýn içindeymiþ gibi görünüp de ailesinin yanýnda ücret almaksýzýn çalýþan 961 bin kiþiyi daha eklediðinizde bu oran %42 ye çýkýyor.

9 HALKLARIN KARDEÞLÝÐÝ AKP Oyalamaya Devam Ediyor Öcalan ýn ateþkesi seçimlerin sonrasýna dek uzatmasýyla birlikte ortalýða bir rehat çöktü sanki. Özerkliðe iliþkin sözler dikkatli olma uyarýlarý devam ediyor gerçi ama özellikle Taraf ýn baþýný çektiði AKP medyasý ortalýða bilinçli olarak aþýrý iyimserlik yayýyorlar. Sonrasýnda ateþkesin süresinin kýsaltýlarak 1 Marta çekilmesi de bu havayý deðiþtirmemiþ gibi görünüyor. Sanki AKP belli bir çözüm üzerine çalýþýyormuþ havasý yaratýlýyor. Örneðin, ýsrarla silahlý güçlerin sýnýr ötesine çekileceðini - bütün yalanlamalara raðmen- tekrarlýyorlar; Diyarbakýr ýn zenginlerinden iþ çýkmayýnca Kürt hareketinin içinden bir takým adamlarýn üzerine o- yunlar oynuyorlar; bütün bunlar daha fazlasý düþünüldüðünde bir kez daha yeni bir AKP planý ile karþý karþýya olduðumuz ortaya çýkýyor. Planýn özü basit: Seçimlere kadar durumu idare et güç biriktir! Birazýný silahla, daha çoðunu da yoksulluk rüþtleriyle çöz! Bir yanda Öcalan la görüþme iddialarýný ýsrarla reddeden hükümet, diðer yanda devlet in görüþtüðünü, görüþmeye de devam edeceðini açýkça söylüyor. Ama öyle görünüyor ki o görüþmeler de ayný oyalama taktiðinin bir parçasýdýr. Ýþin açýkçasý, AKP iktidarý ya da þu esrarýengiz devlet görevlileri her kimlerse, þu ana kadar ortaya tek bir taahhüt, tek bir plan koymuþ deðiller. Hiç durmadan son bir þans riyoruz diye yeni yeni kartlar açan Öcalan ýn bitmez tükenmez uzlaþma isteðine karþýn bu cenahta tek bir ciddi geliþme yoktur. Gelenip duran þeyler, bireysel hak kýrýntýlarý, malum piþmanlýk yasasý çocuklarý önce serbest býrakýp ertesi gün yine içeri týkmaktan ibaret. Ýþler Kürt hareketi açýsýndan artýk kritik bir yere doðru gidiyor. Oyalamanýn fazlasýnýn çürütücü bir etki yaptýðý biliniyor. Seçimlerden sonra yeni bir imha/çürütme giriþiminin geleceði de gün gibi açýk. Hem Kürt hareketi, hem de Türkiyeli çi güçler bu sinsi politikanýn zararlarýný þimdiden göðüslemeye hazýrlanmalýdýrlar. FIRATIN ÖTE YAKASI 9 Kürt hareketi uzun süre sýrtýnda taþýdýklarýnýn gerçek yüzünü görüyor Kürdün soldan baþka dostu yoktur, hiç olmadý 1970 lerin ikinci yarýsýnda Türkiye devrimci hareketinin Marksist düþüncenin yoðun etkisi altýnda oluþan þekillenen Kürt ulusal hareketi, þimdi her gün yeniden bu temelden uzaklaþmanýn sýkýntýlarýný yaþýyor. Talihsizliktir et, bir bütün olarak Türkiye devrimci hareketi, 1980 sonrasýnda belki bir ölçüde konjonktürel nedenlerden dolayý, ama esas olarak kendi hatalarýndan ötürü bütünlüklü bir devrimci geliþme gösteremedi Kürt hareketi bu koþullar altýnda atak yaptý. Daha sonra gelen 1990 larýn yýkýcý etkilerini de bütün dünyadaki muhalif güçler gibi yaþadý. Tarih farklý yaþanmýþ olsaydý Ortadoðu için muazzam bir tempoyu yaratabilecek olan bu þansýn kullanýlamamasý, aslýnda iki taraf için de bir kýrýlma nedeniydi. Böylece ortaya çýkan tablonun sonuçlarýndan biri de, devrimci güçlerin ciddi bir çýkýþ yapamadýðý koþullarda Kürt hareketinin seçici davranmaksýzýn kurduðu iliþkiler oldu. Gerekli gereksiz bir sürü insan Kürt hareketinin mekanlarýndan geldi geçti, ömrü boyunca devrimci düþünceye düþmanlýk etmiþ olanlar da sýrf Kürtlerle ilgili iyi birkaç cümle kurduklarý için bu sürecin þurasýnda burasýnda kendisine bir yer buldu. Kürt hareketinin 1999 dan sonra iyice belirginleþen postmodern ideolojik kaymasý da Kürt siyasetçilerine insan haklarý savunucularýna yönelik KCK operasyonu kapsamýnda gözaltýna alýnarak yargýlanmaya baþlayanlarýn kürtçe savunma yapmalarýyla baþlayan kriz bir türlü aþýlamazken dillerine yönelik bilinmeyen nitelemesi geniþ Kürt kitleleri tarafýndan protesto ediliyor. Mahkemelerin kürtçe savunma yapýlmasýný kabul etmemesi kürtçeyi bilinmeyen dil olarak tutanaklara geçirmesi üzerine 6 Kasým günü BDP Diyarbakýr il binasý önünde toplanan binlerce kiþi Zimanê me hebûna me ye sloganlarý atarak Koþuyolu Parký na yürüdü. Yürüyüþ baþlamadan önce BDP Diyarbakýr il binasýndan kitleye seslenen BDP Diyarbakýr il baþkaný Nijad Yaruk ile BDP Mardin Milletkili Emine Ayna, mahkemenin tavrýný protesto etti. Emine Ayna konuþmasýnda Son 4 gündür orada yargýlanan 152 arkadaþýmýz deðil Türkiye Bitlis in Tatvan ilçesi kýrsal alanýnda 1999 yýlýnda yaþanan bir çatýþmanýn ardýndan yaþamýný yitirenlerin gömüldüðü bir toplu mezarýn bulunduðu ortaya çýktý. 33 cenazenin bulunduðu bildirilen toplu mezarýn açýlmasý için iki aile resmi giriþimlerde bulundu. Kaya Kýsaoðlu ailelerinin çabalarýyla bulunan toplu mezar, 7 Ekim 1999 tarihinde yaþanan bir çatýþmada yaþamýný yitirenlerin cenazelerinden oluþuyor. Bitlis te Toplu Mezar Çatýþmanýn yaþandýðý süreçte o bölgede bulunan görgü tanýklarýnýn kimyasal silah kullanýldýðý yönünde iddialarý olmuþtu. Bu durumun ortaya çýkmamasý için cenazelerin ailelere rilmediði hemen oluþturulan bir toplu mezara gömüldüðü iddia ediliyor. Geride sadece kemikler de kalmýþ olsa yakýnlarýnýn bir mezarýnýn olmasýný isteyen aileler, bu taleple savcýlýða baþvurdular. Çatýþmanýn yaþandýðý dönemde sadece bir ailenin cenazesini alabildiði bildirildi. Bölgede buna benzer baþka toplu mezarlarýn da bulunduðu bildiriliyor. zaten bu iliþkilere uygun bir zemin oluþturuyordu. Giderek Kürt hareketi kendisini az ya da çok eleþtiren herkesle mesafesini artýrýrken, onu daha fazla liberal çukura çekmek isteyenlerle olan iliþkilerini güçlendirdi. Ama bir gerçek hiç deðiþmedi: Hem genel olarak devrimci harekete, hem de Kürt hareketine baþýndan beri düþman olan bu güçlerin yol arkadaþlýðý hep geçici oldu. Gerek devrimci iddialarýný terkedip Kürt hareketine iltica edenler, gerekse postmodern liberaller hep iyi günler de, iþlerin sýkýþmadýðý dönemlerde Kürt dostu kesildiler; durum deðiþtiðinde ise sýrtlarýný döndüler. Buna karþýn, bugünkü politikalara eleþtirel tutumlarý olsa da UKKTH konusunda kararlý duran devrimciler -Kürt hareketi tarafýndan az sevilmelerine karþýn- daha tutarlý kalýcý bir yerde durdular. AKP tarafýndan açýkça desteklenerek palazlanan basýnda, bazý ünirsite kürsülerinde yer edinen postmodern solcular çetesinin bugünkü durumu bu açýdan ibret ricidir. Özellikle referandum sýrasýnda sonrasýnda ortaya çýkan Taraf saldýrganlýðý, kimin kimi daha çok sevdiðini açýkça gösterdi. Devrime sosyalizme düþman olanlarýn Kürde dost olmasý mümkün deðildir. Bugün, iþler giderek karýþýr kopma noktalarýna doðru giderken, takkeyi önüne koyup düþünmek herkes için ciddi bir gereksinmedir. Türkiye devrimci hareketi, Kürt hareketine sýzmýþ liberaller tarafýndan da körüklenen soðukluðu aþmak köprüleri onarmakla görevliyken, Kürt hareketi de sokaða daha iyi bakmalý, o- radaki dinamiði daha iyi görmelidir. Kürdün Kürtten baþka bir dostu varsa eðer, onlar devrimcilerden baþkasý deðildir. Ve devrimciler, bu topraklar üzerindeki en temiz güçlerdir. Bilinmeyen(!) Dil, Bilinmek Ýstemeyen Bir Gerçek... devletinin ta kendisindir dedi. Ne zaman o sanýk sandalyelerine haklarý ihlal edenler oturursa Türkiye o zaman demokratikleþir diyen Ayna, duruþmada hakimin Kürtçeye Bilinmeyen bir dil demesine tepki göstererek, Artýk kafalara kazýnmalýdýr. Bir diyalog müzakereden söz ediyorsak o diyalog müzakerede konuþan bizim dilimiz kimliðimiz olacaktýr. 30 yýldýr her türlü yol yöntemlerle soykýrým çabasý içerisine girmiþ olabilirler ama 30 yýllýk rdiðimiz mücadelede Kürt halký yenilmeyeceðini göstermiþtir þeklinde konuþtu. Ayna, Dilimizi bilinmeyen bir dil olarak ilan etmenizi kabul etmediðimizi beyan ediyoruz dedi. BDP Van il örgütü, BDP Van il binasý önünden Musa Anter Parký na kadar kürtçenin bilinmeyen bir dil olarak nitelenmesini protesto etmek için yürüdü. 8 Kasým günü düzenlenen 1500 kiþinin katýldýðý, yaklaþýk bir kilometrelik yürüyüþte bir konuþma yapan il baþkaný Cüneyt Caniþ Bizim arkadaþlarýmýz kendi dillerini konuþtuklarý için yargýlanmaktadýrlar. Ama biz, tüm yapýlan baskýlara, zindanlara, hapishanelere raðmen her zaman kendi dilimizi kendi kültürümüzü yaþayacaðýz dedi. Hakkari, Yüksekova, Batman, Siirt, Antep, Antalya, Bingöl, Cizre daha birçok yerde daha ayný uygulama çeþitli eylemlerle protesto edildi. Bu Canan ý da Asker Vurmuþ Van'dan merkeze baðlý Kurubaþ köyüne pikniðe giden 16 yaþýndaki Canan Saldýk Hacýbekir Kýþlasý'nýn yanýnda bulunan piknik alanýnda kýþlanýn içinden açýlan ateþ sonucu yaþamýný yitirmiþti. Olay ile ilgili devam eden mahkemeye sunulan bilir kiþi raporunda 21 Temmuz günü Canan'a isabet eden kurþunun, Hacý Bekir Kýþlasý'ndan geldiðinin tespit edildiði, Canan'ýn ölümüne beynine isabet eden 3,2 cm uzunluðunda mermi çekirdeðinin neden olduðu belirtildi. Kurþunun, hareketli zýrhlý aracýn üzerinden atýldýðýnýn tespit edildiðini atýþ alanýnýn bu tarz eðitim atýþlarýna uygun olmadýðý belirtildi.

10 10 DÜNYANIN ORTA YERÝ Ýkinci Emperyalist Paylaþým Savaþý nýn ardýndan kurulan NATO, yýllar boyunca emperyalist güçlerin ABD önderliðindeki ortak saldýrý gücü olarak ezilen çi halklara kan kusturdu. Afganistan, Irak, Somali Bosna daki her cinayette, her katliamdaki rolü bilinmesine raðmen emperyalistlerin saldýrý örgütü NATO, yeni katliamlara giriþmeye hazýrlanýyor. Bu hazýrlýklarýn son aþamasý ise Ýran a yönelik olarak hazýrlanan füze kalkaný sistemi. Baþlangýçta doðu avrupa ülkelerine kurulacak olan sistem, Rusya nýn muhalefeti sonucunda Türkiye Balkan ülkelerine kaydýrýldý. Zirnin ardýndan tüm sistemin Türkiye ye kurulmasý kararý çýktý. Zirde ise tam bir tiyatro sergilendi. Türkiye karar belgesinde Ýran ýn adýnýn geçmemesi için ýsrarlý oldu. Düþünün ki bütün dünya sözkonusu sistemin Ýran a yönelik olduðunu biliyor, bunu açýkça ifade ediyor; ama Türkiye þunda ýsrar ediyor: Belgede adý geçmesin. Peki ne oluyor belgede adý geçmeyince? Dünya çapýnda alay konusu olmaktan öte bir anlam taþýmayan bu istek yerine getirilince ne oluyor. Anlaþýlan o ki baþbakan Tayyip Erdoðan kendisine Kürt sorununu anýmsatan bir gence söylediði sen buna sorun dediðin için sorun var, sorun dten vaz geçersen ortada sorun kalmaz þeklindeki cevabýn çok etkisinde kalmýþ olacak ki Papaz Berkeley in Nazým Hikmet in seni doðuran anan da mý sen öyle düþündüðün için vardý diyerek dalga geçtiði felsefesini iyice benimsemiþ. Bu defa ayný mantýk NATO zirsinin en komik unsuru olarak tarihteki yerini aldý. Et Ýran a yönelik bir füze kalkaný sistemi kurmak amacýyla toplanan NATO ziresinden bu karar çýktý ama Türkiye nin ýsrarýyla karar metninde Ýran ýn adý geçmedi. Þimdi iþin komik kýsmýný bir kenara býrakalým kararýn siyasal sonuçlarýný incelemeye çalýþalým. Ortadoðu da ABD nin paralý askeri olmayý iyice benimseyen iktidar, uþaklýðýný bir kez daha tescil ettirmiþ oldu. Bu bir sürpriz deðil. Ancak tiyatro oyunu burada bitmediði için her þey yýllardýr süregelen uþaklýða yeni bir halka eklenmesiyle sýnýrlý deðil. Tüm bu yaþananlara raðmen Ýsrail e yönelik sarfedilen birkaç cümle feribot saldýrýsýndan kaynaklý olarak mevcut hükümetin ortadoðu coðrafyasýnda farklý algýlanýyor oluþu ortaya çeliþik bir tablo çýkarýyor. Bir yanda ABD Ýsrail in neredeyse tüm isteklerini yerine getiren bir iktidar sözkonusu, diðer yanda i- se bu iktidar Ýsrail karþýtý olarak algýlanýyor. Tarihte bunun örneðine çok rastlanmýþtýr ama uþaklýðýyla birlikte bunu maskelemeyi, ikisini birden bu denli uç noktalara vardýrmayý baþaran bir baþkasýna rastlanabileceðini sanmýyoruz. Tüm bu yalanlarý, maskeleri tarihin çöplüðüne göndermek ise devrimcilerden baþka kimsenin görevi deðildir. ABD li silah firmalarýnýn elinde kalan füzeler satýlsýn diye kimse bunlarla topraklarýmýzý kirletmeye kalkmasýn. Unutulmasýn ki zirlerde, masalarda alýnan her karar öyle kolay kolay uygulanamaz. Siz kediye ne deyip demeyeceðinizi tartýþa durun. Biz uþaða uþak deriz onlar uþak olduðu için bizim de olmamýz gerektiðini düþünenlerin bu düþüncelerinin hayal olduðunu anýmsatmaya hazýrýz. Kendilerinin düþtüðü gülünç durum bizi ilgilendirmez. Biz kardeþ ortadoðu çi halklarýnýn karþýsýna alnýmýz açýk, baþýmýz dik çýkmak için her þeyi yapmaya hazýrýz yapacaðýz. Ve bu cümle bir tiyatro repliði de deðildir. Bilginize... Þili de Maden Ýþçisi Kadýnlarýn Açlýk Grevi Bir NATO Zirsinin Ardýndan Þili de Þubat ayýnda meydana gelen depremin ardýndan iþsiz kalan 33 maden iþçisi kadýn, iþbaþý yapabilmek amacýyla eski bir maden ocaðýna girerek açlýk grevine baþladý. Deprem tsunami sonrasý iþsiz kalan 12 bin kiþi adýna yapýlan açlýk grevi, baþladýktan bir hafta sonra hükümetle yapýlan görüþmelerin anlaþmayla sonuçlanmasýnýn ardýndan sona erdi. DÜNYA HALKLARI Avrupa Durulmuyor... Portekiz, Ýngiltere, Ýrlanda Portekiz Portekiz in Sosyalist sýfatlý hükümeti de krizin yükünü çilerin sýrtýna yükl isteyince cevabýný genel grevle aldý. 24 Kasým da hükümetin ücretlerden kesinti kamu harcamalarýný kýsýtlama tasarýsýna karþý genel grev kararý alan CGTP UGT sendikalarýnýn örgütlediði grev, ülkede hayatý durdurdu. Ulaþýmýn, fabrikalarýn, e- ðitim saðlýk hizmetlerinin durdurulduðu grevle Portekiz iþçi sýnýfý, patronlarýn tehditlerine kulak asmayacaðýný da bir kez daha haykýrmýþ oldu. Portekiz de 22 yýldýr görülen en büyük grev, 3 milyon çiyi sokaða dökerek iktidar olmanýn, her istediðini yapabileceðin anlamýna gelmediðini bir kez daha burjuvaziye anýmsattý. Ýngiltere Guardian gazetesine göre 130 bin öðrenci 25 Kasým günü baþkent Londra da toplanarak ünirsite harçlarýnýn üç katýna çýkarýlmasýný protesto etti. Ýki hafta önce de 50 bin öðrenci Londra da toplanarak Baþbakan Dawid Cameron un lideri olduðu Muhafazakar Parti Genel Merkez binasýna doðru yürüyüþe geçmiþ, taþlarla saldýrdýðý binanýn kýrýlan camlarýndan içeri girip iþgal etmiþti. Polisin müdahalesiyle sona erdirilen iþgal sýrasýnda ikisi polis 10 kiþi yaralanmýþtý. Öðretim üyelerinin yaný sýra ortaöðrenim öðrencilerinin de katýldýðý protestolar Londra yla da sýnýrlý kalmadý. Manchester, Lirpool, Brington, Bristol kentlerinde de protesto gösterileri düzenlenirken Ýskoçya nýn baþkenti Glasgow da da protestolar düzenlendi. Protestolarda Royal Hooloway, Plymouth, Warwick, Birmingham, London South Bank, UCL, 17 Kasým da Katledilenler Anýldý yaþandýðý gösterilerde kriz bahanesiyle dayatýlan AB ÝMF politikalarý da yoðun bir biçimde protesto edildi. Atina nýn yaný sýra Selanik te de protesto yürüyüþleri düzenlendi de bir askeri darbeyle iktidara gelen Albaylar Cuntasý olarak bilinen faþist rejim, 17 Kasým 1973 teki katliamýn ardýndan karþýlaþtýðý yoðun muhalefet nedeniyle bir daha kendini toparlayamadý 1974 yýlýnda iktidarý býrakmak zorunda kaldý. Darbeciler hala cezaevindeler. Essex UWE Bristol Ünirsiteleri öðrenciler tarafýndan iþgal edildi. Ýrlanda Baþkent Dublin de 10 bin kiþi, hükümetin kemer sýkma politikalarýný protesto etmek için yürüdü. Biz Halkýz, Oylar Elimizde sloganýyla yürüyen çiler, sözkonusu operasyonla bankalarýn kurtarýlmaya, çalýþanlarýn ise batýrýlmaya çalýþýldýðýný vurguladýlar. 27 Kasým günü düzenlenen yürüyüþ Liffey den baþlayarak 1916 daki baðýmsýzlýk bildirisinin okunduðu þehir merkezindeki General Post Office ye kadar sürdü. Kapitalizmin hüküm sürdüðü her yerde olduðu gibi krizin tüm yükünü çilerin cebinden çýkarmaya çalýþan egemenlere karþý öfke her yerde büyüyor. Almanya da da iþten çýkarýlma tehditi altýndaki Eurowings þirketi pilotlarýnýn 26 Kasýmda gre gitmesi sonucu 46 uçuþ iptal edildi. Fransa da, baþkent Paris te 5 bin li, 25 Kasým günü maaþlarýnýn artýrýlmasý talebiyle yürüyüþ yaptý. Yine 25 Kasýmda Ýtalya da da binlerce öðrenci sokaklara çýkarak hükümetin reform adý altýnda yapmak istediði soyguna karþý çýktý. Tarihi Pisa Kulesi Kolezyum Arenasýnýn da iþgal edildiði eylemlerlerde kimi kentlerde polisle çatýþmalar da yaþandý. Bir gün önce de ünirsiteleri iþgal eden öðrencilerin senatoyu iþgal etme giriþimi, polis þiddetiyle engellenebilmiþti. Yunanistan da ise 23 Kasým günü 200 bin üyeli Denizciler Federasyonu nun aldýðý 24 saatlik grev kararý, birçok ada ile ulaþýmýn kesilmesine yol açtý. Toplu sözleþmelerin geciktirilmesi üzerine gre giden denizciler, iþsizliðe karþý tedbir alýnmasýný da talep ettiler. Yunanistan da belediye iþçileri de 22 Kasým günü 48 saatlik gre gittiler. Hollanda da ise 16 Kasým günü posta çalýþanlarý gre gitti. Ýþten çýkarma programýný protesto eden postacýlar, tüm posta hizmetlerini durdurdu. Yunanistan da 1973 yýlýnýn 17 Kasýmýnda katliamla bastýrýlan Politeknik Ünirsitesi direniþinde yaþamýný yitirenler, her yýl olduðu gibi bu yýl da kitlesel gösterilerle anýldý. Bu yýl yoðun yaðmura raðmen aralarýnda liler, iþçiler öðretim üyelerinin de bulunduðu, çoðu öðrenci 17 bine yakýn kiþinin katýldýðý yürüyüþ, katliamýn gerçekleþtirildiði teknik ünirsitenin önünden baþlayarak ABD Atina büyükelçiliði önünde son buldu. Yer yer polisle çatýþmalarýn da Yeni Zelanda da Maden Kazasý Yeni Zelanda da bir kömür madeninde 18 Kasým da meydana gelen patlamanýn ardýndan göçük altýnda kalan 30 maden iþçisi yaþamýný yitirdi. Özellikle ilk patlamadan sonra gerçekleþen ikinci daha þiddetli bir patlama, madencilerin sað kalabileceðine dair tüm umutlarý da sona erdirdi. Madende yaþamýný yitirenlerin çoðunluðu Yeni Zelanda lý olmak üzere, Ýskoçyalý Güney Afrikalý maden iþçilerinin de bulunduðu bildirildi. Madende yaþanan patlamanýn elektrik kesintisinin ardýndan yaþandýðý belirten kaynaklar, patlamadan sadece iki iþçinin kurtulduðu haberini rdi. Kapitalizmin yasasý Çin de de olsa, Sibirya da ya da Zonguldak ta, her yerde ayný çalýþýyor.

11 Yeni tarihsel sürecin temel olgularý olan dizginsiz emperyalist haydutluk, neoliberalizm postmodernizm, bu toplumsal-kültürel yapýyý ayný anda baskýsý altýna alarak 1980 restorasyonunun eksik býraktýðý yozlaþma öðelerini tamamladý. Ama bu kez, toplumsal hareketin en aðýr gerilemesinin yaþandýðý karanlýk bir süreçte... Olgularý rasyonel tahlillerle açýklayabilme yeteneði olan devrimci örgütleri bile sarsan karamsarlaþtýran 1990 çöküþü, sýradan çiyi çýplak bir yalnýzlýk içinde buldu derinden etkiledi. Ýyi ya da kötü, sonuçta bizim iþçi emeðimiz olan reel sosyalist blok çöktüðünde, son on yýlda zaten büyük ölçüde törpülenmiþ olan dayanýþmacý kültür biçimleri de aðýr bir çöküntüye uðradý; rakipsiz kaldýðý ölçüde pervasýzca dünyaya meydan okuyan emperyalist saldýrganlýk naklen yayýnlanan Körfez Savaþý ile büyük þovunu yaparak çi bireye bir kez daha darbesini vurdu artýk her þey çýðýrýndan çýktý. Uluslararasý haydutluk gösterileriyle birlikte kesintisiz sürdürülen yerel baský koþullarýnda artýk postmodern gericiliðin önü iyice açýlmýþtý. Esnek üretim sürecinin, iþçi sýnýfýnýn yapýsýnýn örgütlülüðünün parçalanmasý ile paralel olarak geliþen postmodern gericilik, çilerin en kritik en can alýcý noktasýna, gelecek umuduna vurdu. Bütün büyük kurtuluþ teorilerinin çöktüðünü artýk gelecekle ilgili herhangi bir þey yapmanýn mümkün olmadýðýný vaaz eden postmodernizm, sanýldýðý gibi salt bir felsefi akým deðildi. Emekçinin bütünlüðünü parçalayan bu gerici ideoloji, mahalle kahsinde, tekstil atölyelerinde, sokakta, evde, her yerde büyük bir hýzla karþýlýðýný buldu. Örgütlü davranýþ yerine bireyciliðin, bütünlüklü insan yerine paramparça kimliklerin, gelecek umudu yerine sefil bir içe kapanmanýn geçtiði her yerde bir emperyalist kültür olarak yerleþip oturdu. Ve bütün bunlar, asla doðal yoldan, yani olgularýn kendi süreçleri içinde geliþmesiyle gerçekleþmedi. Emperyalist-kapitalist sistemin olaðanüstü düzeyde geliþtirdiði iletiþim araçlarý, iþbirlikçi yazar-çizer takýmý, vs. vs. tümü bu süreçte aktif biçimde rol aldýlar. Tarih bilincini yok etmek, politik bilincin yerine tek tek politik olaylarýn sýralanýþýný geçirmek çinin zihnini, yaþamýný parçalayarak anlamsýzlaþtýrmak, tümünün ortak göreviydi. Doðrusu bu, tarih boyunca kültür emperyalizmi kavramýna en çok denk düþen durumdu; çünkü söz konusu olan þey, tarihte yapýlmýþ olan Emperyalist Kültürün bir Saldýrýsý Olarak Postmodernizm en kapsamlý en bütünlüklü saldýrýydý. Sonuç, büyük bir kültürel yýkým, insani deðerlerin yeniden tasfiyesi oldu. Uyuþturucudan fuhuþa bütün kirli iþlerin artýk birer kültürel öðe o- larak geliþtirilip kollanmasý, çi mahallelerinde yaþanan aðýr tahribat, yoksullarý yalvarmaya iten düþkün davranýþlarýn yerleþtirilmesi, eskiden giysilerin içinde bir yere dikilen markanýn bir teþhir unsuru olarak dýþa dikilmeye baþlanmasý, McDonald s, Coca-Cola, kültürlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý, vs. vs... Bütün bu kültürel saldýrýya karþý içe-kapanmayla yanýt rmek isteyen insanlarýn dine yönelmesi de kýsa sürede bir sorun olmaktan çýkarýldý. Bu tür kültürlerin politik temsilcileri zaman i- çersinde baský þantaj dahil her yol kullanýlarak ehlileþtirildi, en uçtaki çemberler ise marjinalleþtirildi. Çok seyircili eðlencelik filmler, uluslararasý ajanslarýn manipülasyon haberleri, insan o- nurunu aþaðýlayan yarýþma programlarý, magazin kültürünün zirye týrmanmasý, asla ulaþýlamayacak hayatlara özendiren renkli programlar daha bir sürü yoldan saldýrýlan þey, sýnýf bilinci dayanýþmasýydý. Ve tabii bu arada derinlikli kültür ürünlerinin çi kitlelerden uzakta tutulmasý, neoliberalizmin yarattýðý sefaletle çoktan saðlanmýþtý bile... Kültür Cephesinde Savaþ: Yarýna Erteleyemeyiz! Bugün artýk bir ucundan parçalanmaya baþlanan yoðun karanlýk, çilerin dünyasýnýn ü- zerine iþte böyle örtüldü. Ve iþte bu yüzden, kültür cephesindeki mücadele artýk hiçbir biçimde yarýna ertelenemeyecek kadar iþçi sýnýfýnýn mücadele biçimleri arasýna girdi. Bugün çiler arasýnda yürütülen her devrimci çalýþma, zorunlu olarak postmodern kültürün belirtilerine karþý mücadele ile birlikte ele alýnmaktadýr, alýnmalýdýr. Çünkü sorunun bütün diðer yönlerini bir yana koysak bile þu, çok açýk bir pratik gerçeklik o- larak önümüzde durmaktadýr: Temas edip devrim davasýna kazanmak istediðiniz her çi, her liseli, her kadýn, vb. kesinlikle öncelikle e- gemen kültürün boyunduruðundan kurtarýlmak zorundadýr. Devrimci çalýþmanýn bizzat kendisi böyle bir ihtiyacý dayatmaktadýr; çünkü parçalanmýþ, kýrýlýp dökülmüþ kimlikler kiþilerle yol almak mümkün olmamaktadýr. Emperyalist iþgal altýnda olan, yalnýzca bu topraklar deðil, ayný zamanda bu topraklarýn üzerinde yaþayan çilerin zihinleridir. Toplumcu Þair Arif Damarý Kaybettik Arif Damar 20 Ekim günü sabaha karþý 03;00 sularýnda uzun süredir tedavi gördüðü Göztepe Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde kalp yetmezliði sonucunda hayata da etti. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Karainebey köyünde 23 Temmuz 1925'te doðan Damar, þiir yazmaya 15 yaþýnda baþladý. Çocuk yaþta anne babasýný yitiren Damar, daha o yaþlardan itibaren çalýþmaya baþladý. Damar'ýn hayatý da her toplumcu þair gibi hapisler sürgünlerle geçti yýlýna Ant Dergisi'nde yayýmladýðý þiirlerle adýný duyurdu Eylül'ünden 1952 Mart'ýna kadar yasadýþý Türkiye Komünist Partisi öncülüðünde çýkan Yeryüzü adlý kültür dergisinin yönetiminde bulundu. 15 Kasým 1951'de yayýmlanan "Dayanýlmaz" adlý þiirinin ardýndan gizli örgüt üyesi olduðu suçlamasýyla 5 Aralýk 1951'de tutuklandý. 2 yýl cezaevinde kaldý, delil yetersizliðinden beraat etti. Cezaevinden çýktýktan sonra çok çeþitli iþlerde çalýþtý. Bu dönemlerde 'Barikat' takma ismiyle çeþitli dergilerde toplumsal gerçekçi anlayýþta þiirler yazdý. Barikat takma adý ile yayýnladýðý þiirlerini 1956'da 'Günden Güne' adlý kitabýnda topladý. Ama kitap basýldýktan 5 ay sonra toplatýldý hakkýnda dava açýldý, beraat etti. 'Ýstanbul Bulutu' adlý kitabýyla 1958 yýlýnda Yeditepe Þiir Armaðaný'ný aldý. Daha sonra 1969'da Yeryüzü Kitabevi'ni kurdu. Yayýnevinde yasak yayýn bulundurduðu gerekçesiyle 1982'de üç ay Bozcaada Hapishanesi'nde yattý yýlýnda kitabevini kapatýp Arif Hüsnü', 'Ece Ovalý' takma isimleri ile kendini bütünüyle yazýlarýna rdi.1985 yýlýnda Melih Cevdet Anday ile 'Yaðmurlu Sokak' adlý romaný yayýmladý lerde hapishanelerdeki tecrite karþý görüþlerini çeþitli platformlarda dile getirdi tecrit karýþýtý mücadelede varlýðý þiirleri ile yerini aldý. KÜLTÜR VE SANAT 11 Þafakta Kazandýk Zaferi An Duk Kitapta anlatýlan olaylar Güney Vietnam'da, savaþ sýrasýnda geçer. Güney Vietnam'da her bölge, her ýrmak, her tepe, her köy her insanýn kendine ait bir kahramanlýk öyküsü vardýr. Ve bu öykülerin her biri, 14 milyon Güney Vietnamlýdan oluþan bir ulusun karakteri hakkýnda bir karar rebilmemiz için yeterlidir. Amerikan emperyalistleri, Güney Vietnam'daki devrimci savaþ güçlerine karþý sayýca bire karþý onluk bir üstünlük saðlamak için ellerinden gelen her þeyi yaptýlar. Bu sayýca üstünlüðün çoðu zaman çok daha fazla olduðunu bir yana býraksak bile, bire karþý onluk bir üstünlük oranýna ihtiyaçlarý olmasý, Yanke askerlerinin deðeri hakkýnda bir fikir rebilir. Örneðin, Hon Dat askerleri, içlerinde üçü kadýn ikisi 7 13 yaþlarýnda çocuk olmak üzere topu topu 19 Güney Vietnamlýya karþý on günlük bir çarpýþmadan sonra geri çekilmek zorunda kalmýþlardýr. Kitabýn yazarý An Duk, bu romanda bir idealle silahlanmýþ insanlarýn olaðanüstü gücünü göstermeyi baþarmýþtýr. O insanlar ki demirden bir mücadele azmine sahiptirler sayýlarýyla silahlarý korku rici görünen ama gerçekte en önemli bir nitelikten; savaþma azminden yoksun olan gerçek þeytanlarýn karþýsýnda sarsýlmaz bir kaya gibi durabilmiþler. (Dersim EÖ) HALKIN SÖZLÜÐÜ KÝTAP DEVRÝM Bazý sözcükler vardýr, duyulur duyulmaz insanda bir takým duygular uyandýrýr. Devrim de böyle bir sözcüktür. Umut, iyimserlik, merak,... daha da çoðaltabilirsiniz. Ama eðer bir yanlýþlýk sonucu bu gazeteyi okumuyorsanýz bu sözcük sizde kötü bir çaðrýþým býrakmayacaktýr. Bir üretim biçiminden, daha ileri baþka bir üretim biçimine geçilmesi þeklinde tanýmlanabilecek olan devrim, iktidarý elinde tutan sýnýfýn deðiþmesi beraberinde getirdiði deðiþimler toplamý olarak da nitelendirilebilir. Ama þöyle bir taným da yanlýþ olmayacaktýr: Umudun, özgürlüðün sevginin yeniden þahlanýþý. Sadece bir iktidar deðiþikliði deðildir devrim. Eskimiþ, köhnemiþ, çürümüþ ne varsa herþeyin sökülüp atýldýðý, sömürünün sömürücülerin sonsuza deðin tarihe gömüldüðü, kimsenin aþaðýlanmadýðý, ezilmediði, hakkýnýn yenmediði bir dünyanýn kapýlarýnýn açýlmasýdýr. Artýk insanlýðýn ufkunu sadece bilimin geliþme düzeyinin sýnýrladýðý bir düþler dünyasýnýn kurulmaya baþlanmasýdýr. Bunlarýn hepsi düþ denildi yüzyýllarca. Ama biliyoruz ki insanlýðýn önemli bir bölümü bu düþler dünyasýný kendi elleriyle yaratmayý becerdi. Sonrasýnda koruyup koruyamamak baþka bir konu. Ama trilyonda bir bile olsa böyle bir umut için yaþamaya ölmeye deðer. Þairin deyimiyle yaþadým diyebilmek için.

12 dünden yarýna mektuplar... Klavyesi Olan Yazýyor... Türkiye de en kolay iþ, kitap yazmak. Kitap dediysem, öyle roman, þiir, öykü deðil; onlar ciddi iþler, birikim ister, akýl ister. Bütün bunlara hiç gerek olmayan bir baþka kitap türü var, ondan söz ediyorum: Google Kitabý! Denemesi bedava sevgili dostum, kesin garanti riyorum, bana bir ay, -çok deðil- bir ay süre r, bir de internet baðlantýsý olsun. Süre bittiðinde sana, yayýna hazýr bir Türkiye analizi kitabý getirip teslim edeceðim. Sosyoloji, ekonomi, siyaset bilimi filan, boþ iþler! Bana sadece zaman internet yeter. Gayet basit. Önce Google de bir hafta çalýþýp son yýllarýn bildiðimiz gazete haberlerini toparlayýp alt alta dizeceðim. Sonraki bir hafta ise yumurtlama, kuluçkalama yaratýcý yararlýk bölümü. Haberleri peþpeþe diziyorsun. Aralara da müthiþ baðlantýlar, hayret rici sorular serpiþtiriyorsun. Belli bir mantýk gerekmez. Hemen þu anda iþkembe-i Kübra dan sallamaya baþlayabilir Irak iþgalinin baþladýðý gün Rahmi Koç neden patlýcan kýzartmasý yemiþti? diyebilirim; Sabancý suikastý yapýldýðý saatlerde Çemiþgezek te peynir fiyatlarý ne kadardý Tapýnak Þövalyeleri neden çökeleði daha fazla tercih etmektedirler? diyebilirim Serbest! Koç, patlýcan sermiþ sevmezmiþ, Çemiþgezek peyniri tuzlu mudur, bunlarýn hiç önemi yok! Önemli olan mümkün olduðunca çok miktarda saçmalýðý esrarlý bir havada, yanýtsýz kalan sorular kategorisi altýnda peþpeþe sýralamak Ne kadar dramatik olursa o kadar iyi! Sonra, sýra artýk kitabýn ismine gelir Þu, fena olmazmýþ gibi sanki: Derin Devletin Gizli A- natomisi Ya da, Meriç Kýyýsýndaki Hüsmenler bir fotoðraf... bir tarih... Nicola Sacco Bartolomeo Vanzetti. Ýki suçsuz insan. Tek suçlarý iþçi olmak anarþist olmak. Ama onlarý elektrikli sandalyeye kadar sürükleyen bir suçlarý daha var: Göçmen olmak. Amerikan adaleti böyle bir þey iþte. Týpký Irak'taki çocuklar, Afganistan köylüleri ya da Vietnamlýlar gibi.. Mutlaka bir suçlarý olmasý gerekmiyordu onlarýn da. ABD'nin onlarý öldürmek istemesi yeterliydi. Sacco Vanzetti adaletsizliðin, devlet eliyle cinayet iþlemenin yýllar boyunca unutulmayan birer sembolu olarak burjuvazinin parmaklýklarýnýn ardýndan bize bakýyorlar. Ýki Ýtalyan göçmeni iþçi idi Sacco Vanzetti. Binbir umutla geldikleri yeni dünya da ekmeklerini taþtan çýkarmak için var güçleriyle çalýþýyorlardý. Yaþadýklarý aðýr sömürü karþýsýnda tek baþlarýna durmalarýna olanak yoktu. Kendi sýnýflarýndan insanlarla bir araya gelmek, dayanýþma içinde olmak zorundaydýlar. Onlarý anarþist bir grupta bir araya getiren bu yaþam dürtüsüydü. Biri ölümle sonuçlanan iki soygunla ilgili olarak tutuklandýklarýnda bu olayla ilgileri olduðuna dair tek bir kanýt yoktu. Yargýlama sürecinde de böylesi bir kanýt ortaya çýkmadý. Ama Amerikan adaletinin özenle seçtiði jüri baþkaný Walter H. Ripley'in sözleri böylesi kanýtlara hiç ihtiyaç olmadýðýný açýkça ortaya koyuyordu: Allah kahretsin, bunlarý her halükarda asmak gerekiyor! Ýnsanýn aklýna bazen kasabanýn birinde þu Kürtleri burdan kovmak lazým diyen faþistler gelmiyor deðil. Benzer siyasal düþünceler, benzer tepkiler riyorlar. Tam bir hukuk skandalý olan Sacco Vanzetti davasýnýn idam kararýyla sonuçlanmasýný beklemeden kurulan "Sacco-Vanzetti'yi Koruma Komitesi"nin yürüttüðü kampanyalar yaþanan hukuksuzluðun geniþ kamuoyunca bilinmesini saðladý. Komitenin halka halka yayýlan baþarýlý çalýþmalarý sonucunda önceleri sadece sendikacýlarýn, anarþistlerin Ýtalyanlarýn ilgisini çeken dava, giderek dünya çapýnda tepki çekti. Ýdam kararýný önl için gerçekleþtirilen tüm gösterilere, imza kampanyalarýna raðmen bu iki suçsuz iþçi, 23 Aðustos 1927 günü elektrikli sandalye ile idam edildiler. Ýdamýn gerçekleþtirildiði gün Almanya'nýn Leipzig þehrinde 15 bin iþçi sokaða çýktý. Polisin ateþ açmasý sonucu çok sayýda iþçi yaralandý. Ertesi gün Berlin'de 150 bin kiþi sokaktaydý. Hamburg'daki gösterilerde ise yine polisin ateþi sonucunda birkaç kiþi hayatýný kaybetti. Almanya'nýn yaný sýra Hindistan, Ýngiltere, Brezilya, Fransa, Sovyetler Birliði, Polonya, Japonya, Avusturalya, Güney Afrika Latin Amerika'nýn birçok ülkesinde protesto edilen cinayet yýllarca iþçi sýnýfýnýn belleðinden çýkmadý. Sacco Vanzetti için tiyatro oyunlarý yazýldý, filmi çekildi. Amerikan adli tarihinin en büyük skandallarýndan biri olan dava, bu iki iþçinin adlarýný da uluslararasý proletaryanýn belleðine kazýmýþ oldu. Asla unutmayacaðýz, affetmeyeceðiz. kulaða daha hoþ geliyor, et! Abarttýðýmý sanýyorsan dostum, çok yanýlýyorsun. Hiç sözümü sakýnmak istemiyorum; bu, tümüyle bir ajanlýk faaliyetidir! Ajan denince bizim aklýmýzda hep aksiyon filmlerinden kalma vurdukýrdý sahneleri var ama gerçekte dünyadaki a- janlarýn da yüzde doksaný böyle çalýþýyorlar. Mümkün olduðunca karýþýklýk yaratmak, zihinleri bulandýrmak, birinci vazifedir. Bak þu Wikileaks macerasýna. Daha o gün, þýppadanak ekranlara çýkan bin türlü uzman nasýl da bir deðersizleþtirme telaþýna girdiler? Hepsi birden ayný soruyu soruyorlar kaç gündür; nasýl ama nasýl böyle bir þey yapýlabilir? Olamaz! Mutlaka bu iþin içinde bir iþ vardýr! Peki, adamýn birinin kafasýna böyle bir þey esmiþ olabilir mi? Hayýr, olamaz! Daðlarda insanlar mý var? Elbette ki onlar A ya da B ülkesinin istihbarat örgütünün basit piyonlarýdýr! Sokaklarda insanlar mý yürüyor? Elbette ki onlar provokatörlerin kýþkýrttýðý zavallýlardýr! Peki insanlar, için, devrim filan gibi þeyler için savaþýyor ya da yürüyor olabilirler mi? Ne mümkün! Kürt basýnýnda yaþlý bir köþe yazarý vardý bir zamanlar; hiç unutmam, Sabancý suikastýnýn ertesi günü, böyle bir iþin yapýlamayacaðýný, dolayýsýyla Sabancý nýn aslýnda Kürt sorununu çözmek istediði için birileri tarafýndan ortadan kaldýrýldýðýný yazmýþtý. Hazret sanki hayatýnda seksen sekiz tane suikast yapmýþ! Nereden biliyorsun yapýlamayacaðýný? Aslýnda sol da bu rüzgardan çok uzakta deðil; hatýrlasana Orhan Yýlmazkaya olayýndan sonraki o ilk soðukluðu; sanki ortada ne idüðü belirsiz bir adam varmýþ gibi. Sanki insan ayný anda Ýstanbul hamamlarýný Marksist düþünceyi bilemezmiþ gibi! Avukat Fidel ormanda keçi gibi zýplayan adam deðilmiþ sanki; doktor Ernesto steteskoptan baþka alet edevat bilmezmiþ gibi! Çünkü iliklerimize iþliyor; çünkü bu ülkede komplo teorisyenleri beynimizi iðdiþ ediyor. Þiþmanlýðýndan ötürü tonton diye anýlan, yaþlý, o- bur, stresli, bypass ameliyatý geçirmiþ bir devlet adamý hakkýn rahmetine kavuþuyor, herkes ertesi gün bunun bir suikast olduðundan emin! Hele kifayetsiz ama muhteris ailesi de koroya eklenince, evlere þenlik! Herkes kardiyalog! Ha, Osmanlý da saray entrikasý yok mudur, elhak vardýr. A- ma bu nasýl bir emin olma halidir böyle? Belli deðil! Son derece açýk; þiþman adamlarýn neden öldüðü ölmediði, þu ya da bu eylemin yapýlabilirliði yapýlamazlýðý önemli deðil dostum; onlar için ö- nemi olan þu: Bu dünyada, kendi inandýklarý þeyler için, bu inandýklarý þeylere kendilerini adayarak, postunu tehlikeye atan insanlar olamaz, o- labilemez! Bu dünyada birilerinin kontrolü altýnda olmayan, birileri tarafýndan kullanmayan, kendini sadece sadece kendi siyasi-ahlaki için ortaya atan insanlar yoktur, varsa da yok olmalýdýr! Böyle bir þey kimsenin aklýnýn ucundan bile geçmemelidir! Dertleri bu iþte dostum; tam tamýna bu: Her þeyi ama her þeyi kirletmek deðersizleþtirmek halkýn kafasýný iðdiþ etmek O yüzden de þu þarkýnýn sözlerini biraz deðiþtirerek söylemenin tam zamanýdýr: Kapat þu kitabý anne, beynini yiyorlar! Kendine iyi bak dostum, umudunu diri tut. Gelecek, sen nasýl istiyorsan öyle gelecek. Honduras ta Faþist Cinayetler... Orta Amerika Ülkelerinden Honduras'ýn Tumbador bölgesinde Agua Birleþik Köylü Hareketi (MUCA) üyesi beþ köylü daha öldürüldü. Ignacio Reyes (50), Teodoro Acosta (40), Siriaco Muños (56), Raúl Castillo (45) José Luis Sauceda (32) adlý köylüler 15 Kasým günü, ordu polisle iþbirliði halindeki iþadamý Miguel Facusse hesabýna çalýþan kiralýk katillerce öldürüldü. Özel mülkiyetin iþgal edilmesi gerekçesiyle meþrulaþtýrýlmaya çalýþýlan cinayetlerle bölgede kölece bir yaþamý dayatmaya çalýþan devlet destekli toprak sahiplerine karþý mücadele eden MUCA yaptýðý açýklamada süregiden cinayetlerin kendilerini yýldýramayacaðýný ifade etti. Buca Belediyesi nde Direniþ Buca Belediyesi'nde karþýlaþtýklarý iþten atma saldýrýsýna direniþle yanýt ren taþeron iþçiler eylemlerinin 10. gününü geride býraktý. Taþeron sistemine karþý mücadele yürüttüðü için 23 Kasým günü iþten atýlan 7 iþçi, direniþlerindeki kararlýlýðý korudu. Direniþin 5. günü sabah saatlerinde, Buca Belediyesi'nde çalýþan taþeron iþçileri iþten atýlan arkadaþlarýna destek rmek amacýyla Buca þantiyesi (Kuruçeþme) önünde toplanmaya baþladý. Saat 07.00'de iþ býrakýp yürüyüþe geçen iþçiler polisin dayatmalarýndan dolayý Çevik Bir Meydaný'na dek sessiz yürüyüþ yaptýlar. Meydanda çekilen halaylarýn ardýndan, destekçi güçlerin katýlýmlarýyla birlikte taþeron iþçiler yürüyüþlerine sloganlarla devam ettiler. Coþkularýný sloganlarýna yansýtan kitleyi Buca Belediyesi önünde iþten atýlan iþçiler karþýladý. Yürüyüþe yaklaþýk 150 taþeron iþçisi katýldý. Belediye önünde ilk olarak taþeron iþçileri adýna bir konuþma yapýldý. Ýþten atýlan arkadaþlarýnýn yanýnda olacaklarýný dile getiren taþeron iþçisinin ardýndan sözü iþten atýlan bir iþçi aldý. Konuþmasýna yalnýz olmadýklarýný belirterek baþlayan direniþçi iþçi, mücadelelerini kararlýlýkla sürdüreceklerini ifade etti. Yürüyüþ basýn açýklamasý boyunca sýk sýk "Yaþasýn Örgütlü Mücadelemiz!", "Taþeron Sistemi Ýstemiyoruz!" "Ýþten Atýlan Ýþçiler Geri Alýnsýn!" sloganlarý atýldý. (Ýzmir EÖ)

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Karadon daki Madenci Ölüleri Hala Ocaktan Çýkarýlamadý. 5. Sayfa

Karadon daki Madenci Ölüleri Hala Ocaktan Çýkarýlamadý. 5. Sayfa Hasta Tutsaklar Ýçin Eylemler Sürüyor Karadon daki Madenci Ölüleri Hala Ocaktan Çýkarýlamadý Sanatçýnýn Toplumsal Sorumluluðu Yýlmaz Güney 5. Sayfa 2. Sayfa 11. Sayfa Eðitimde Ders Çýkarýlacak Bir 4b Öyküsü

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða DR. CÜNEYT ÜLSEVER YRD. DoÇ. DR. SAÝT YILMAZ Dünya ve Türkiye Nereye Gidiyor? Dr. Cüneyt Ülsever (*) Bu makalem ile geleceði okumaya çalýþacaðým.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Emek ve Özgürlük Emekçilerin Diliyle Emekçilere Sesleniyor

Emek ve Özgürlük Emekçilerin Diliyle Emekçilere Sesleniyor ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN HALKIN SESÝ ÖZEL SAYI: 4 75 Krþ emekozgurluk09@gmail.com Tankýnýz ne güçlü generalim, Siler süpürür bir ormaný, Yüz insaný ezer geçer. Ama bir kusurcuðu var; Ýster bir

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ermeni Sorunu Hakkýnda Söylenmeyenler Fransýz Ulusal Meclisi Ermenilere 1915 te yapýlan soykýrýmý inkar edenlerin suç iþlemiþ kabul edilmesini öngören bir yasayý onayladý. AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI:

Detaylı

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor!

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor! Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 269 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Kasým 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Söz, karar, inisiyatif iþçilerde! Ümraniye Ýþçi Kurultayý

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Emperyalizmin En Büyük Hýrsýzlýk Çetesi: IMF ÜZERÝNE ON DOKUZ SORU. Emek ve Özgürlük Cephesi Broþür Serisi - 1

Emperyalizmin En Büyük Hýrsýzlýk Çetesi: IMF ÜZERÝNE ON DOKUZ SORU. Emek ve Özgürlük Cephesi Broþür Serisi - 1 Emperyalizmin En Büyük Hýrsýzlýk Çetesi: IMF ÜZERÝNE ON DOKUZ SORU Emek ve Özgürlük Cephesi Broþür Serisi - 1 Devrimci Sosyalist BARÝKAT/Aylýk Sosyalist Dergi Özel Sayý 1 / Eylül/Ekim 2009 Fiyatý: 100

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ANKARA 3. Alevi KurultayýI Yapýldý 7 DE Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMA Haberin Devamý 2 DE

ANKARA 3. Alevi KurultayýI Yapýldý 7 DE Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMA Haberin Devamý 2 DE 8 Reyhanlý'daki patlamalar baþta Ýstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte Emek ve Demokrasi Güçleri tarafýndan protesto edildi. Ýstanbul'da Mecidiyeköy Cevahir AVM önünde bir araya gelen Emek ve Demokrasi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin edi bese!... Mehmet Ezer... 10 yaşında. 25 Mart günü Silvan da BDP mitingine polisin saldırısı sonucu başından gaz bombası ile vuruldu... Mehmet ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! Hrant Dink in Öldürülmesi Devlet Operasyonudur Bebekten Nasýl Katil Yaratýlýr! SÝSTEMÝN KARANLIK YÜZÜ YABANCI KAÇAK ÝÞÇÝLER Kahrolsun

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFI 2012 YILINA DA KAVGAYLA GÝRDÝ. Meclise Yürümek Ýsteyen Emekçilere Polis Saldýrdý Kamu emekçileri

ÝÞÇÝ SINIFI 2012 YILINA DA KAVGAYLA GÝRDÝ. Meclise Yürümek Ýsteyen Emekçilere Polis Saldýrdý Kamu emekçileri www.emegindunyasi.info Aylık İşçi Gazetesi / Fiyatı 1 TL 13 Mart 1982 de 12 Eylül Askeri faþist diktatörlüðü tarafýndan Ýzmir Buca zindanýnda asýlarak idam edilen iþçi sýnýfýnýn üç önderi Ýzmir de yapýlacak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı