Madenciysen Mezar Bile Fazla Sayfa. Emperyalistlere. Kalkan Olmayacaðýz!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madenciysen Mezar Bile Fazla... 5. Sayfa. Emperyalistlere. Kalkan Olmayacaðýz!"

Transkript

1 Karataþ Cezaevinde Saldýrý Direniþ 2. Sayfa Madenciysen Mezar Bile Fazla Sayfa ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN HALKIN SESÝ ÖZEL SAYI: 6 75 Krþ 7 Aralýk 2010 Tekel Ýþçilerine Sendikacý Saldýrýsý 7. Sayfa Yeni Bir Seçim Dönemi Yalan Rüzgarlarý Geliyor Aydýnlýk Bir Gelecek HAKKIMIZDIR Dilimiz Varlýðýmýzdýr! 9. Sayfa Daha ne kaldý ki þunun þurasýnda, iki üç ay sonra seçim havasý meydanlarda esmeye baþlayacak. Hatta þimdiden yalan rüzgarlarýnýn esintileri hissediliyor. Referandumun bir bardak suda koparýlan fýrtýnasý yeni dinmiþken, þimdi de yeni bir furya ile yine kulaklarýmýz patlayacak, kafamýz ütülenecek. Bir yandan kýlýçlar çekiliyor, diðer yandan kömür makarna stoklarý yenileniyor NATO Zirsi Sonuçlandý: Doðrusunu söyl hakkýný hazýrlýðý; bir yanda tarihi fýrsat laflarý, diðer yanda Kürtçe yi bir dil olarak teslim etmek gerekirse, Türkiye tarihi, þimdiye dek bir sürü iþbirlikçi politikacý gördü, hepsi de elbette bizi kandýrleri Her þey büyük bir yalan girdabý- bile kabul etmeyen mahkeme heyetmak için bol bol yalanlar söylediler a- nýn içinde döne döne aklýmýzý, fikrimizi dibe, çürümeye doðru çekiyor. ma bu iktidar kadar kýlýktan kýlýða giren kendini pazarlayanýný hiç görmedi. Bir yanda Meclis kürsüsünde Siyasi Gücün Zirsi gözyaþý selleri, diðer yanda cezaevlerinde göz göre göre ölüme terk edilen dalgasý çilerin üstüne üstüne Diðer yanda ise bir baþka aldatma tutsaklar; bir yanda nutuklarý, diðer yanda yeni baský yasalarýnýn uygulamalarýndan hizmetinden geliyor. Sekiz yýldýr AKP iktidarýnýn Emperyalistlere Devamý 3. Sayfada Kalkan Olmayacaðýz! Portekiz de Genel Grev Yunanistan Ýrlanda Ýngiltere Hollanda Fransa Avrupa Durulmuyor Arif Damar ý Yitirdik Þiir Dolusu Bir Yürek Sustu Sayfa 10. Sayfa ABD emperyalizminin NATO aracýlýðýyla ortadoðu halklarýna dayattýðý Türkiye nin en önemli rolü üslendiði Füze Kalkaný projesi, Adana da düzenlenen bir yürüyüþle protesto edildi. Adana da tarihinde saat 13:00 da sendikalar kitle örgütleri tarafýndan füze kalkanlarýný protesto etmek amacýyla Uður Mumcu meydanýndan AKP il binsýnýn önüne kadar bir protesto yürüyüþü gerçekleþtirildi. Protesto eyleminde 1949 da ABD nin sosyalizmin dünya üzerinde yayýlmasýný engell için kurduðu NATO, girdiði her ülke bölgenin insanlarýna kan gözyaþý yaþatmýþtýr. ABD Avrupalý emperyalistler, enerji hammadde kaynaklarýnýn kontrolü için Irak, Afganistan Ýran a diz çöktürmek istiyorlar. Füze Kalkaný da bu planýn bir parçasýdýr. Füze kalkaný projesinin gerçek amacý, Ortadoðu dan ABD ye, Ýngiltere ye, Ýsrail e yönelik füze saldýrýlarýnýn hedefine ulaþmadan havada imha edilmesi olduðu belirtildi. Türkiye tarihi anti-emperyalist mücadele deneyimleriyle doludur. Ülkeyi yönetenler dün olduðu gibi bugün de emperyalist çýkarlara Devamý 7. Sayfada Demokrasi Masallarý Birbirini Ýzlerken... Aleviler Zorunlu Din Dersine Karþý Alanlarda Yüzyýllardýr süren katliamlara, asimilasyona karþý, 12 Eylül sonrasýnda zorunlu hale getirilen din derslerine karþý, cem evlerinin ibadet yeri olarak kabul edilmemesine karþý aleviler bu kez de seslerini yurdun çeþitli yerlerinde yaptýklarý 24 saatlik oturma eylemleriyle duyurmaya çalýþtý. Devamý 7. Sayfada HALKIN GÜNDEMÝ Kalkan Ýhalesi Türkiye'de Kaldý Halklarý Birbirine Kýrdýracaklar! Geçtiðimiz günlerde alare dalare derken NATO ü- yeleri tabii ki onlarýn en heslisi olan Türkiye, Ýran a karþý füze kalkaný projesi üzerinde anlaþtýlar. Daha doðrusu, ABD nin Nobel ödüllü baþkaný, barýþ gürcini Obama kendi elindeki planý herkese dayattý kabul ettirdi. Füze kalkaný denilince 1980 lerdeki Reagan ýn meþhur Yýldýz Savaþlarý projesi akla geliyor; yine bir korkunç düþman (bu defa Ýran) yine bir paranoyak histeri dalgasý Herkes biliyor, kimse de gizl gereðini duymuyor zaten; Ýran a dönük linç gösterisi öyle gerçek bir tehlikeden kaynaklanmýyor. Irak ýn iþgalinden yýllar sonra aslýnda tehlike yoktu ama diye itiraflarda bulunan Amerikan yöneticileri, þimdi de bir nükleer tehdit hayaleti yaratýyorlar; bir yandan Kore Demokratik Cumhuriyeti ni kýþkýrtýyorlar, diðer yandan Ýran ý tahrik ediyorlar, Ýsrail in bizzat kendisinin çevirdikleri nükleer dolaplarý da dünyaya unutturmaya çalýþýyorlar. Herkes biliyor ki, asýl mesele, emperyalist dünya için Ý- ran ýn bir tehlike deðil ama çýban olmasýdýr. Ne dini düþünceler, ne anti-semitizm, onlarýn derdi deðildir. En koyu gerici rejimi uygulayan Suudiler ABD için hiçbir zaman sorun olmamýþ, hatta bölgedeki en sadýk uþaklar olmuþlardýr. Diðer yanda, uyuþturucu tüccarlarýndan CIA ajanlarýndan kurulu kukla Afgan hükümeti, ya da Irak ýn onursuz uþaklarý aslýnda emperyalistler için bir çöp kutusu kadar bile anlam ifade etmtedir. Çadýr tiyatrosunun kendini jön zanneden oyuncusu Karzai de, üç kuruþluk itibarý olmayan Maliki de ne kadar onursuz bir figüranlýk yaptýklarýnýn farkýndadýrlar. Devamý 2. Sayfada

2 2 HALKIN GÜNDEMÝ Asýl mesele, bölgeye yönelik planlar içinde çatlak ses çýkaran bir tarafýn olmamasýdýr. Ortadoðu orkestrasý içinde Ýran, sürekli olarak yanlýþ nota basan, sorun çýkaran bir uçtur, en azýndan genel algý budur. Sorun olan, amele kýlýklý bu anti-semitik gericinin genel olarak dünya halklarýnýn gözünde bir dikbaþlýlýk imgesi yaratmasýdýr. Ayný yerden bakýlýnca görülür ki, aslýnda Kore de emperyalist dünya için fiziki olarak bir problem deðildir. Ama orada da sisteme entegre olmamakta ýsrar eden bir inatçýlýk vardýr. Üstelik ortada ciddi bir savaþ tehlikesi de yoktur. Herkesin, en baþta da Pentagon generallerinin bildiði gibi, Ýran da iþler hiç de öyle kolay deðildir. Burada esas olan gerilimin týrmandýrýlmasý, genel bir baský ortamýnýn yaratýlmasý düþman imgesinin de saðlam tutulmasýdýr. Bütün bu büyük oyunlarýn arasýnda Türkiye nin iþbirlikçi yöneticilerinin ucuz demagojilerinin, ülke çýkarlarý edebiyatýnýn hiçbir hükmü yoktur. ABD yönetiminin geçen gün hiç sözünü sakýnmadan açýkça herkese hatýrlattýðý gibi NA- TO kimlerden oluþursa oluþsun sistemin tetiði ABD nin elinde olacaktýr; bunun tartýþmasý bile anlamsýzdýr. Önceki hafta seçim mitinglerini Lübnan dan baþlatan Tayyip Erdoðan da bu gerçeði bilmektedir. Türkiye-Ýsrail arasýndaki ticari iliþkilerin zir yaptýðý bir dönemde atýlan nutuklarýn sahte olduðu kesindir ama öte yandan da önemlidir. Önemlidir, çünkü Ortadoðu daki yeni düzen içersinde ABD için AKP in yüklendiði özel bir rol vardýr. Ýsrail, her zaman bölgedeki temel müttefiktir ama zývanadan çýkýp duran fanatik Siyonist hükümetlerle bu bölgede emperyalistlerin fazla rol oynama þansý yoktur. AKP nin ikide birde yaptýðý çýkýþlar bu yüzden sadece Türkiye deki çi kitleleri kandýrmaya yönelik deðildir. Artýk herkes de biliyor ki, ABD yönetimi, fanatik Siyonist hükümetler iþi abartýp bölgedeki planlarý bozacak kadar ileri gittiðinde, onlarý Türkiye ile azarlamayý tercih etmekte, böylece diðer yandan da Ortadoðu da yeni bir jönü parlatmaktadýr. Ortadoðu kentlerinde posterleri asýlan Tayyip, yeni emperyalist planlar taþeron iþler için, avantajdýr bunu bilen ABD kurmaylarý bu sahte çýkýþlarý hiç de huzursuzlukla karþýlamamaktadýrlar. Eksen kaymasý dedikleri þey, yani Türkiye nin bölgede daha aktif bir rol üstlenmesi, bir koçbaþý gibi bölgede rol oynamasýdýr. Aslýnda kayan eksen deðil, bizim gözümüzdür. CIA ajaný cemaat liderlerinin de desteðini arkasýna alan AKP iktidarý, tarihte görülmemiþ ölçüde emperyalizme baðýmlý bir yönetimdir. Bunun iyi bir þey olduðu, Türkiye nin artýk bölgede sözü geçen bir ülke olduðu yolundaki hükümet propagandasý ise kompleksli bir yalan fýrtýnasýdýr. Olan þey, taþeronluktur doðal olarak her taþeron gibi AKP iktidarý da bu durumun tadýný çýkarmakta, nimetlerinden faydalanmaktadýr. Bilindiði gibi uzun süredir emperyalizm, krizsiz, sütliman bir dünya bölge planýyla iþlerini görmtedir. Temel politikasý kargaþa içersinde krizi yönetme bu arada kilit noktalarýný elinde tutma politikasýdýr. Bu anlamda, emperyalistlerin kendi aralarýndaki itiþ-kakýþýyla da beslenen bu kurtlar sofrasý manzarasý esasen genel çýkarlarýn dýþýnda deðildir. Ve bu sofrada, þimdilik tercih edilen en uygun garson, Tayyip ten baþkasý deðildir. Bu, kirli bir oyundur. Ýran a bölgeye yönelik bu kirli emperyalist oyuna karþý çýkmak, her e- mekçinin görevidir. Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar bölgenin bütün halklarýnýn çýkarý, emperyalist güçlerin bölgeden defedilmesi bir sosyalist halklar federasyonunun kurulmasýdýr. Bunun dýþýndaki hiçbir seçenek Ortadoðu halklarýna mutluluk getirmeyecektir. ÝNSANLIK ONURU Tecrite Son, Hasta Tutsaklara Özgürlük Her hafta cumartesi günü hasta tutsaklarýn serbest býrakýlmasý talebiyle gerçekleþtirilen basýn açýklamalarýnýn bir yenisi daha Adana Ýnönü Parkýnda gerçekleþtirildi. Eylem hasta tutsaklar serbest býrakýlsýn, hücreler ölümdür-öldürtme sahip çýk, devrimci tutsaklar onurumuzdur sloganlarýyla baþladý. Platform adýna okunan basýn metninde, hasta tutuklu hükümlülerin aðýrlaþan durumlarý karþýsýnda sessizliðini koruyan yetkililer, son 10 yýl içerisinde 1659 tutuklunun ölüme gitmesine göz yumdu. Uzmanlarýn Cezaevinde tedavileri mümkün deðil uyarýlarýna kulak týkayan yetkililer, yaþanan ölümler karþýsýnda eceliyle öldü doðal ölüm diyerek, diðer hasta tutuklularýn ayný kadere terk edilmesine resmi onay riyor. Cezaevlerinde bulunan 97 aðýr hasta tutuklu yetkililerin ecel dediði ölümü beklerken, diðer tutuklular ise benzer hastalýklarla karþý karþýya kalýyor. Bu rakamlar demokratikleþtiðini, hapishaneler sorunun çözüldüðü söyleyen sistemin, ülkemizdeki hapishanelerde yaþanan gerçekliðidir. Bu gerçekliðin sorumlusu ise iktidar Adalet Bakanlýðý dýr. Aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hükümlüleri de gelinen noktada, koþullarýnýn aðýrlýðýyla birlikte hapishanelerde ölüme terkedilmiþ durumdalar.... Tek kiþilik hücrede birer i- kiþer saatlik havalandýrma süresi maruz kaldýklarý pek çok baskýyla birlikte aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hükümlüleri a- deta F tiplerinde ölüme gönderiliyor. Bizler her geçen gün ö- lüme bir adým daha yaklaþan Halil Güneþ, Erol Zavar, Kemal Özelmalý, Mustafa Gök, Hadiye Aksoy bu tutsaklarla birlikte 92 hasta tuttuklunun biran önce serbest býrakýlmasýný istiyor, Adalet Bakanlýðý Adli Týp Kurumunu görevini yapmaya çaðrýyor, hasta tutsaklarý ölüme terk eden zihniyetleri her hafta teþhir etmeye devam edeceðimizi bir kez daha söylüyoruz ifadelerine yer rileren basýn açýklamasý her hafta yapýlan beþ dakikalýk oturma eyleminin ardýndan son buldu. (Adana EÖ) Zihinsel Engellilere Din Dersi Zorunluluðu Milli Eðitim Bakanlýðý, kamuoyunda çok konuþulacak bir karara imza attý. Eðitim Uygulama Okullarýnda özel eðitim alanlara zeka seviyesi düþük öðrenciler için din kültürü ahlak bilgisi dersi konuldu. Milli Eðitim Bakanlýðý zihinsel, bedensel engellilerin eðitim gördüðü Özel Eðitim Kurumlarýnýn ders çizelgesini yeniledi. Talim Terbiye Kurulu'nca onaylanan karara göre; aralarýnda zihinsel engelliler, otizmli çocuklarýn eðitimlerinin de yapýldýðý ders programlarý içine bir saat zorunlu Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersi konuldu. Yeni ders çizelgesinde Din Kültürü dersi koymak için Beden Eðitimi ders saati azaltýldý. 4 saatlik Beden Eðitimi dersi 3 saate indirildi. "Somut kavramlarý öðretmekte zorluk çekerken, soyut kavramlarý nasýl öðreteceðiz?" diye soran özel eðitimciler ise kararý þaþkýnlýkla karþýladý. Özel Eðitimciler Derneði Baþkaný Ercan Karaca, "20 yýldýr özel eðitimin içindeyim, ilk kez böyle bir þeyle karþýlaþtým" diyerek þunlarý söyledi: "Aralarýnda yaþlarý arasýnda yetiþkinlerinde bulunduðu Eðitim Uygulama Okullarýna din dersi getirilmiþ. IQ düzeyleri sýnýrlý engelliler bunlar. Zihinsel geliþimleri 3-5 yaþlarýnda. Soyut kavramlarý algýlamalarý çok zor. Aralarýnda daha aðýr zihinsel özürlüler de var. Bizim için günlük bakým, öz bakým konusunda eðitimler çok önemli. Bunlarý yaparken ciddi zorluklar yaþarken soyut kavramlarýn nasýl öðretileceði merak konusu." Karaca'nýn bir tepkisi de Beden Eðitimi ders saatlerinin azaltýlarak, din derslerine yer rilmesi oldu. Karaca, "Sportif faaliyetler bu çocuklar için çok önemli. Hem özgün hem de sosyalleþmeleri, rehabilitasyonlarý açýsýndan" dedi. Karaca nýn unuttuðu þu ki bazýlarý için o çocuklarýn sosyalleþmeleri rehabilitasyonundan, kýsacasý saðlýðýndan önemli þeyler var. (Ýstanbul EÖ) Nurettin Soysal Serbest Býrakýldý Uzun süredir Lenf kanseri tedavisi gören Nurettin Soysal 13 Kasým günü serbest býrakýldý. Adli Týp Kurumunun ýsrarla cezaevinde tedavisi mümkündür dediði Soysal için Adalet Bakanlýðý nýn devreye girdiði öðrenildi. Bu geliþmeler de bir kez daha ispatlamýþtýr ki tüm bu kurumlar, kararlar, siyasi mekanizmanýn uzantýlarýndan baþka bir þey deðildir. Benzer bir durum Güler Zere örneðinde de yaþanmýþ, Adli Týp Kurumunun bilim dýþý kararý deðiþmeyince Cumhurbaþkaný kanalýyla tahliye saðlanmýþtý. Cezaevine girdiði yýl doðan çocuðuyla ilk defa özgür bir ortamda kucaklaþan Soysal, Mutluyum ama ayný zamanda da üzgünüm. Üzgün olmamýn nedeni, bir sürü hasta arkadaþým içeride. Benim konumumda olanlarýn da bir an önce lerine kavuþmasý hijyen ortamlarýnda tedavilerinin sürdürülmesini isterdim. Mutluyum çünkü özgürlüðüme kavuþtum, en azýndan ben de saðlýðýmla ilgilenebilirim... On gün dahi olsa ailemi görmek istiyorum, köyümü görmek istiyorum, çocuklarýmla birlikte olmak istiyorum. En azýndan özgür bir þekilde köyüme gitmek istiyorum dedi. Türkiye cezaevleri tarihinin her döneminde yaþanan olumsuzluklarla, iþkencelerle, hak ihlalleri ölümlerle her zaman gündemde olmuþtur. Bürokrasinin aðýr çarkýna takýlan hasta tutsaklar açýsýndan da yaþam hakkýný hiçe sayan uygulamalar, insanlýk dýþý ikinci bir cezalandýrma yöntemine dönüþmüþtür adeta. Niçin hasta tutsaklar serbest býrakýlmaz? Uygulanan bu durum, tutsaðý insan saymayan politik yaklaþýmýn bir sonucudur. Fakat hiçbir devlet, iþkence yaptýðýný da kabul etmez; hukuk devleti, demokratik ülke gibi ifadelerle kendine bir zýrh yaratýr. Cezaevlerinde uygulanan insanlýk dýþý uygulamalarý sürekli red inkar eder. Özelliklede her türden iþkencelerini kamuoyundan gizleme çabasý içindedir. Ama bizler her þeyin farkýndayýz. Biliyoruz, bu gidiþatý tersine çevirmek için sorumluluðumuzun bilincindeyiz. Israrlý bir þekilde sonuç alana kadar usanmadan, yýlmadan bu mücadelemizi daha da yükselterek, büyüterek cezaevlerinin ölüm iþkence depolarýna dönüþmesine asla ama asla izin rmeyeceðiz! (Ýstanbul EÖ) Adana Karataþ Kadýn Kapalý Cezaevi nde Tutsaklara Saldýrý Adana Karataþ kapalý kadýn cezaevinde 1 Kasým günü devrimci kadýn tutsaklara saldýrýldý. Cezaevi yaz aylarýnda su kesitisi, ranza sorunu cezaevi 2.müdürünün bir adli kadýn tutukluya taciziyle gündeme gelmiþti. Keyfi olarak rilen hücre cezasý için müebbet hükümlü Özlem Aydýn ý gardiyanlara rmek istemeyen tutsaklara karþý kiþilik gardiyan topluluðu koðuþa girerek tutsaklarý darp ettiler. Daha sonra i- se Özlem Aydýn ý hücreye kapattýlar. Vücutlarýnda morluklar þiþlikler oluþan tutsaklar bu saldýrýyý dýþarýya haber rmek üzere yazdýklarý mektuplar idare tarafýndan uzunca bir süre gönderilmedi. Israrla direten tutsaklarýn kapý dövme eylemleri gibi eylemliliklerinin ardýndan mektuplar çok süre sonra dýþarýya ulaþtý. Bu saldýrýyý kýnamak tutsaklarýn yanýnda olduklarýný göstermek amacýyla devrimci kurum demokratik kitle örgütleri 12 Kasým günü cezaevi önünde bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Açýklamada devrimci tutsaklara yönelik olarak uygulanan iþkenceye diðer hak gasplarýna karþý mücadelenin büyütülmesi çaðrýsýnda bulunularak Devrimci tutsaklar onurumuzdur, insanlýk onuru iþkenceyi yenecek, yaþasýn devrimci dayanýþma sloganlarý atýldý. (Adana EÖ) BARÝKAT/Aylýk Sosyalist Dergi / Özel Sayý 6 7 Aralýk 2010 Fiyatý: 75 krþ (KDV Dahil) Sahibi Sorumlu Yazýiþleri Müdürü: Timuçin Kýlýç Yönetim Yeri: Þehit Muhtar Mah. Nane Sk. 15/3 Beyoðlu / Ýstanbul Basýldýðý Yer: Özdemir Matbaacýlýk Davutpaþa Cad. Gün San. Sitesi C Blok No: 242 Topkapý/ÝSTANBUL Tel:

3 1. Sayfadan Devam den son derece memnun olan emperyalistler iþbirlikçi patronlar yakýn zamanda at deðiþtirmeyi düþünmüyorlar ama öte yandan tek ata oynamayý da istemiyorlar lerle baþlayan günümüzde zirye ulaþan neoliberal politikalarý tam da IMF Dünya Bankasý nýn istediði gibi, hatta onlarýn emrettiðinden de iyi uygulayan Tayyip Erdoðan iktidarý, özelleþtirmeler sosyal günlik sistemlerinin çökertilmesinde artýk son adýmlarý atýyor. Amerikan ajaný cemaat liderleriyle birlikte ülkeyi baþtanbaþa bir sadaka girdabýna boðan, çilerin, yoksullarýn onurunu paramparça eden iktidar, aldýðý büyük destekle ipleri eline geçirmiþ, tasfiye mahkemeleriyle siyasi rakiplerini bunaltmýþ siyasi gücün zirsine ulaþmýþtýr. Ayný ekip, medyada büyük bir operasyon yaparak kendisine baðlý tekelleri güçlendirmiþ, mýzmýzlýk eden medya patronlarýný rgi numaralarýyla hizaya getirmiþ, orduda polisteki etkinliðini artýrarak kendi baský þantaj düzenini kurmuþtur. Özal ýn tarzý olan þirket kayýrma iþini abartan bugünkü iktidar, özellikle cemaate baðlý þirketlerin içerde dýþarýda önünü açarak güçlendirirken buradan muazzam büyüklükteki meblaðlarý da siyasi faaliyetine aktarmakta, böylece mali olarak da kendini güçlendirmektedir. Emperyalistler iþbirlikçileri bütün bunlardan memnundur ama öte yandan bu kadar büyük bir gücün tek bir siyasi ekipte toplanmasýnýn yarattýðý Padiþah þýmarýklýðý da rahatsýz edici hale gelmiþtir. Türkiye deki siyasi arenanýn bu kadar rakipsiz bir biçimde tek bir alternatife mahkum olmasý, bu gücü dengeleyecek bir kadronun ufukta görünmemesi, bugünkü AKP iktidarýndan son derece memnun olan patronlarý bile rahatsýz etmektedir. HABER-YORUM 3 Yeni Bir Yalan Rüzgarý Yaklaþýyor Aydýnlýk Bir Gelecek Hakkýmýzdýr Dar Alanda Muhalefet Ýþte tam bu noktada, genel baþkanlýk koltuðuna iðreti biçimde oturmuþ olan Kýlýçdaroðu nun yerini saðlamlaþtýrmasý kendi ekibini kurmasýna imkan saðlanmýþ, CHP nin taþlaþmýþ yapýsýnda bir gedik açýlarak halký kandýrmaya daha uygun bir tablo yaratýlmýþtýr. Yeni ekip, büyük olasýlýkla Kurultay da daha da yerine oturacak, belli bir hareketlilik yaratacaktýr. Bütün yeteneksizlikleri zeka kýtlýklarýna raðmen bu yeni kadronun yarattýðý etki þimdiden hissedilmektedir. Daha þimdiden çiler, Alevi vatandaþlar, AKP iktidarýndan þöyle ya da böyle zarar gören insanlar, belki burada bir çýkýþ yolu vardýr diye düþünmeye baþladýlar bile. Ama hepsi o kadar! Bu kez durum 1974 yýlýnýn E- cevit e saðladýðý avantajlardan tümüyle uzaktadýr Türkiyesi nin geldiði nokta, keskin bir dönüþüm devrim dýþýndaki alternatiflere fazla þans tanýmayan trajik bir noktadýr. Ekonomiden siyasete dek her alanda 30 yýldýr temellerine oturmuþ olan düzen, artýk kýyýsýndan köþesinden düzeltilebilme umudunu bile rmtedir. Bir siyasi partinin kitleleri aldatabilme gücü onun mevcut iktidarýn politikalarýný nasýl deðiþtireceði üzerine kuruluysa eðer, CHP nin bugünkü düzeni yerinden oynatmaya, hatta birazcýk oynamaya bile ne olanaðý vardýr, ne de niyeti. Bütün politikalarýný yolsuzluklar dürüstlük üzerine inþa etmesinin nedeni de zaten bu gerçekliktir. Þimdi bütün bunlarýn üzerine bir parça liberalizm biraz da varoþ edebiyatý konulduðunda büyük bir deðiþiklik olmayacaktýr. Hatta, o çok öðünülen dürüstlük alanýnda bile CHP nin kadrolarýnýn nasýl bir sefalet içinde olduðu bilinmektedir. Ýþ Kürt meselesine geldiðinde ise CHP için durum zaten berbattýr. Sorunun bütün aðýr mirasýný zaten sýrtýnda taþýyan bu parti, ýrkçý-katliamcý tutumunu bir milimetre olsun deðiþtirmiþ deðildir. Yani sorun, CHP nin yönetiminde deðil, Türkiye de muhalefet alanýnýn bugünkü düzen sýnýrlarý içindeki darlýðýndadýr. Son otuz yýlda kurulmuþ olan ekonomiksiyasi-kültürel düzenin tek bir taþýný bile oynatmanýn mümkün olmadýðý koþullarda dar bir alanda türban, vb. gibi konularda yapýlanýn tümü gezeliktir, gezelik olmaya mahkumdur. Fýrsat Bu Fýrsat Tam bu ortamda, sendikalar diðer muhalefet güçleri de sessizken iktidar son hamlelerini yapýyor, yapacak. Yine Özal dan öðrenilmiþ torba yasa yöntemini kullanan AKP, birbiriyle ilgisi olmayan irili ufaklý onlarca yasa tasarýsýný bir araya sýkýþtýrýp meclise sunuyor. Böylece halkýn biraz yararýna gibi görünen birkaç yasanýn yanýna baþka þeyleri koyma þansý ortaya çýkýyor. Öyle görünüyor ki, istihdam paketi denilen yasayý da bu yöntemle sunacak geçireceklerdir. Patronlarýn uzun süredir istediði kýdem tazminatlarýnýn kýsýtlanmasý baþta olmak üzere iþçi sýnýfýnýn zaten kalmamýþ olan haklarýný aðýr biçimde zedeleyen yasa, esnek üretimin, taþeronun önündeki en son engelleri de tümüyle ortadan kaldýracak Türkiye artýk tamamen bir 4-C ülkesi olacaktýr. Asgari ücretteki yaþ sýnýrýnýn gevþetilmesi de bu arada çocuk iþçiliðini artýk iyiden i- yiye meþru hale getirecektir. Ayný AKP, eskisi yeterince faþist deðilmiþ gibi yeni bir Terörle Mücadele Yasasý hazýrlamaya baþlamýþtýr. Kürt açýlýmý dedikleri þeyin pullarý ise tek tek dökülmüþ, geriye kala kala bir piþmanlýk yasasý teorisi kalmýþtýr. Kürt dilini bilinmeyen dil olarak gören, Kürt halkýný cemaat rüþt iliþkileriyle çözmeye çalýþan kafa, bin kere halkýn duvarýna çarpmakta ama Kürdün siyasi iradesini tanýmadan tek bir adým atýlamayacaðýný bir defacýk olsun anlamamaktadýr. Bu konudaki AKP politikasý, seçimlere kadar durumu idare etmek, seçim sonrasýnda da daha güçlenmiþ bir iktidarla topyekun saldýrýya geçmek gibi görünmektedir. Ayrýntýlara Takýlmadan... Þimdi artýk ayrýntýlar zamanýnda deðiliz. Binbir türlü komplo teorileri, abuk sabuk dalareler çilerin dünyasýný hiç ilgilendirmiyor. Tehlike altýnda olan, emeðimiz, geleceðimizdir. Yüzyýllardýr kanýmýzý emenlerin son otuz yýldýr kurmaya çalýþtýklarý azgýn sömürücü düzenin tümüne birden cepheden karþý durmadan varýlabilecek hiçbir yer yoktur. Biz, aydýnlýk geleceðimizi, insanca yaþam koþullarýný istiyoruz. Þimdiye kadar daha azýna razý olduðumuz her durumda, daha çoðunu yitirdik. Bu kez, ayný oyuna gelemeyiz. Emekten ten yana tüm güçleri birleþtirerek devrim sosyalizm kavgasýný yükseltmek çi halklarýmýzýn tek seçeneðidir. Patlayan laðým borusu farelerin telaþý! Geçtiðimiz günlerde, emperyalist dünyanýn en büyük skandalý göstere göstere geldi büyük bir kanalizasyon kanalý patladý. Ortalýðýn pisliðe bulanacaðý öylesine belliydi ki, ABD Dýþiþleri Bakanlýðý þoku azaltmak için haftalar öncesinden iþbirlikçi u- þaklarýný arayýp olacak böyle vakalar, dert etmeyin diye uyarýlarýný yapmýþtý. Sonunda patladý. Patlayan da aslýnda asýl patlamasý gereken deðildi. ABD devlet organizasyonu içindeki en gizli yazýþmalarýn yapýldýðý asýl iletiþim kanalýnda hiçbir arýza yoktu. Kýrýlan kanal, daha alt düzeyde gizliliðe sahip olan, genellikle elçilerin analiz raporlarýný kapsayan bir sistemdi. Ama o kadarý bile yetti. Tümü ayný zamanda ajan olan ABD elçilerinin dedikodularý, analizleri birbirinden beterdi. Türkiye bölümü tam bir çukurdu; Tayyip in zenginliðinden Abdülkadir Aksu nun özel zevklerine, bakanlarýn birbiri hakkýndaki çekiþtirmelerine, vb kadar bir sürü kirli çamaþýr ortaya döküldü. Ýþin Türkiye bölümü çok önemsendi ama aslýnda genel olarak Ortadoðu coðrafyasýnda açýða çýkanlar kelimenin tam anlamýyla tiksinti riciydi. Devrimcilerin çoðu bildirilerinde kullandýklarý hain Arap rejimleri kliþesinin meðer gerçek hayatta birebir karþýlýðý varmýþ! Filistinlileri satan emirliklerden, ABD ye Ýran ý bombalayýn diye yalvaran krallara Irak ý iþgal etmeyin, darbe yaptýrýn iyi bir diktatörü iþbaþýna geçirin diye öðüt ren Mübarek e dek tam bir rezillik çukuru! Ama asýl rezil çukur, belgelerin açýklanmasýndan sonra açýldý. Birdenbire, yine o malum ne idüðü belirsiz strateji uzmanlarý araþtýrmacý gazeteci lerden oluþan büyük bir topluluk, muazzam bir deðersizleþtirme operasyonuna giriþtiler! Büyük Patron ABD bu belgeler yalandýr diyemediði için onlar da diyemediler, ama parmak edebiyatýna dalýp gittiler. Kimi Ýsrail parmaðý dedi, kimi Tapýnak Þövalyeleri saçmalýklarýný ortaya attý; a- ma hepsinin ortak hezeyaný aynýydý: Bunun arkasýnda birileri var! Yoksa nasýl böyle bir þey yapýlabilir! Bu sefil laðým fareleri, kendileri asla asla dünya düzenine karþý çýkabilme cüretine sahip olmadýklarý için birilerinin cesaretle bir çukuru deþmiþ olabileceðini akýllarýna bile getirmediler, getiremediler. Öyle ki, ABD Dýþiþleri sözcüsünün belgleri açýklayan Assange için kullandýðý anarþist kavramýný bile duymazdan geldiler. Bir halkýn özgürlüðü için savaþabileceðine i- nanmayanlar, bir devrimcinin kendini davasý için adamasýný kuþkuyla karþýlayanlar, bir adamýn dünya düzenini sarsmak, pislikleri dökmek için harekete geçebileceðini düþünemezler. Trajiktir ama (kendilerine solcu diyenler varsa onlar da dahil olmak üzere) bu deðersizleþtirici komplo teorisyenlerinin bizzat kendileri ajan konumundadýrlar! Þimdi patlak laðým borusu akmaya devam ediyor. Dediðimiz gibi çok çok gizli asýl belgeler zaten garanti altýnda. Ama bu kadarý bile iðrenç gizli diplomasiyi sarsýyor. Ama asýl hayvanat bahçesi gibi seyredilecek olan, TV ekranlarýndaki þu ahlaksýz sürüsüdür.

4 4 SOKAKTAN GELEN SES ABD Mahkemelerinin Skandal Davasýnda SOKAK Mumia-Abu Politikayla Jamal ýn Ýdam Ýlgilenmek... Kararý Kaldýrýldý... Yaygýn bir kaný var politikaya iliþkin. POLÝTÝKA Politika kirli bir þey. Ona bulaþmamak lazým. Hem biz anlamayýz bu iþten, hem de baþýmýz belaya girebilir. Ýyisi mi uzak durmak. Hem bizim paramýz yok ki, nasýl politikayla uðraþalým. Politika paralý adamlarýn iþidir. En azýndan sýrtýný yaslayabileceðin paralý birileri olacak ki politikacýlýk yapasýn... Düzen politikacýlarýna bakarak insanlardan baþka bir þey düþünmelerini de bekleyemezsiniz. Gandi diye pazarlanan Kýlýçdaroðlu'nun kaç paralýk gömlek giydiðini bilmeyen kalmadý. Ama sahiden politika denen þey sadece bunlardan mý ibaret? Bir örnek rmek gerekirse iþten çýkarýlan Kardemir iþçilerinin Ankara yürüyüþü de bir politikadýr. Mutlaka ceylan derisi meclis koltuklarýna oturmak gerekmiyor bunun için. Hastane kapýlarýnda sabahlamak mecliste sabahlamaya benzemez, çok daha zor sýkýntýlý bir süreçtir. Kimse daha az politik olduðunu da iddia edemez. Ne ilgisi var demeyin, onlar orada bizim hastane kapýlarýndaki, iþ kurumu kapýlarýndaki, sýkýþýk belediye otobüslerindeki sefaletimiz sürsün diye sabahlarlar... Bizim politikayla ilgilenip ilgilenmememizden baðýmsýz olarak onlarýn yaptýðý politikalar bizimle ilgilenir. Çocuk okutmak daha pahalý birþey olur örneðin. Ev geçindirmek, kirayý denkleþtirmek, tarifeleri her ay artan elektrik faturalarýna yetiþmek daha da güçleþir. Her tarafta daha çok polis, mobese kamerasý görülmesine raðmen hýrsýzlýðýn her geçen gün artmasýna benzer bu durum. Herþey bizim huzur gün ortamý içinde yaþamamýz için yapýlýr ama biz hep daha huzursuz daha günsiz oluruz. Onlar bizim ne yapýp ne yapmadýðýmýzla çok ilgilidirler. Telefon görüþmelerimiz, mesajlarýmýz, e-postalarýmýz hatta yürüdüðümüz sokaklar sürekli takip altýndadýr. Ama biz onlarýn ne yapýp ne yapmadýklarýyla ilgilenmeye baþladýðýmýzda bundan çok rahatsýz olurlar. Sözde çok "açýk"týrlar. "Herþeyleri ortadadýr". Ama yine de siz bir türlü bu sertin nereden geldiðini kavrayamazsýnýz. Kavramaya çalýþtýðýnýzda tehditle karýþýk "fazla kurcalamayýn" uyarýlarýyla karþýlaþýrsýnýz. Onlarýn açýkladýklarýyla yetinmek zorundasýnýzdýr. Politika güçle yapýlýr. Ve þu an iktidarda olanlarýn en fazla güç aldýklarý þey, geniþ kitlelerin güçsüzlüðüdür. Paralarý mý yoktur onlarýn? Aslýnda devlet bütçesinin büyük kesimini çalýþanlarýn rgileri oluþturduðuna göre bu çok doðru deðil. Para sorun deðilse neden bu kadar kolay yem oluyoruz onlara? Çünkü hala çoðunluk onlar gibi düþünüyor, onlarýn haklý olduðunu, söylediklerinin doðru olduðunu sanýyor. Yalanlarý, hýrsýzlýklarý, emperyalizme uþaklýklarý en açýk biçimiyle ortaya çýktýðý anlarda bile þu düþünce atýlacak adýmlarýn önünü kesiyor: "arkamdan kimse gelmeyecek". Bu kabustan uyanmak için komþunuzun kapýsýný çalmaya ne dersiniz? Ya da kapýnýzý çalan devrimcilere, meydanlarda bildiri daðýtan o gençlere kulak rmeye? Benzer sorunlarý yaþayanlarla onlarý çözmek için bir araya gelmeye? Zararlý çýkacaðýnýzdan korkuyorsunuz belki, peki böyle de zararda deðil misiniz? Zaten iki yakanýzý bir araya getiremiyorsunuz, kaybedecek daha neyiniz kaldý ki? Uzatýn bize elinizi. Ne kadar güçlü olduðumuzu birlikte görelim. Göreceksiniz, sýrtýmýzdaki asalaklardan kurtuldukça daha güçlü adýmlarla, daha hýzlý yürüyeceðiz baþýmýzý kaldýrdýkça daha kalabalýk olduðumuzu farkedeceðiz. Ýþte o zaman, o ana kadar "bizimle ilgilenmiþ" olan politika, artýk bizim ilgilendiðimiz bambaþka bir þey haline gelecek. Ürettiðimiz, çi ellerimizin arasýnda þekillenen her þey kadar temiz, lekesiz dürüst. Biz onu pisliklerinden arýndýrdýkça farkedeceðiz ki dünyamýzý da onun aracýlýðýyla temizlemeye baþlamýþýz... ABD li devrimci gazeteci siyahlarýn haklarýný savunan Kara Panterler örgütünün yöneticilerinden Mumia Abu Jamal hakkýnda rilen i- dam kararý, 11 Kasým 2010 tarihinde kaldýrýldý. Philadelphia Temyiz Mahkemesi tarafýndan rilen kararda, Mumia Abu-Jamal için rilen i- dam kararýnýn kaldýrýlmasý doðrultusundaki savunmanýn talebinin kabul edildiði açýklandý. Kararla birlikte Mumia Abu-Jamal in cezasý da ö- mür boyu hapse dönüþmüþ oldu. Bu karara 180 gün içinde itiraz eden herhangi bir hakim çýkmadýðý takdirde, idam kararý resmen yürürlükten kalkacak. Temyiz Mahkemesi nin Abu-Jamal i- çin rilen idam kararýný kaldýrmasý, Abu-Jamal in avukatlarý insan haklarý savunucularý ABD yargýsýndaki ayrýmcýlýk haksýzlýðýn sembolü olan Abu-Jamal in yargýlanma sürecinin kýsmi bir baþarýyla sonuçlanmasýný, rilen mücadelenin sonuç getirdiði biçiminde de deðerlendirildi Abu-Jamal in idam edilmemesi için baþta ABD olmak üzere dünyanýn çeþitli ülkelerinde gerçekleþtirilen geniþ kapsamlý kampanyalarýn etkili olduðunu belirten insan haklarý savunucularý, Abu-Jamal in 25 yýldan beri cezaevinde olduðunu ifade ederek, serbest býrakýlmasýný talep ediyor yýlýnda, kimlik kontrolü esnasýnda kardeþini darp eden bir polisi öldürmekten yargýlanan Mumia, 29 yýldýr idam edilmeyi bekliyordu. Katliamcý, faþist ýrkçý bir polise karþý meþru müdafaa ilkesinin geçerliliði bir yana, Mumia nýn polisi vurmadýðýna dair onlarca kanýta, Abu Jamal ýn arabasýnda çatýþmaya girip kaçmýþ baþka bir þahsýn varlýðýna raðmen (Mumia Abu Jamal olay yerinde kanlar içinde yerde yatarken bulundu), Philadelphia Mahkeme baþkaný bu pis zenciyi kýzartacaðým diyerek zorlama taraflý bir yargýlama ile, Mumia Abu Jamal ýn e- lektrikli sandalye ile ölüme mahkum etti. Mumia-Abu Jamal halen Philadelphia da cezaevinde Kemal Türkler in Katili Aramýzda 22 Temmuz 1980 tarihinde faþistler tarafýndan katledilen DÝSK Genel Baþkaný Kemal Türkler davasý zaman aþýmýndan düþtü. 2 Aralýk günü Bakýrköy 2. Aðýr Ceza Mahkemesinde görülen duruþmada alýnan bu karar egemen sýnýf hukukunun tipik bir örneði olmasý açýsýndan çarpýcýdýr. Mahkemenin ardýndan bir açýklama yapan Kemal Türkler in kýzý Nilgün Soydan Türkler Ünal Osmamaðaoðlu, benim babamý öldüren katillerden biridir. Onu gözlerimle gördüm. Devlet önce babamý öldürttü, sonra katili senelerce korudu, sonra da gözümüzün içine baka baka davalarý görmezden gelerek normal seyrinde görülmesine izin rmedi. Yargýtay Ceza Genel Kurulu, Ünal Osmanaðaoðlu'nun katil olduðunu onayladý. Buna raðmen þu anda zaman aþýmý nedeniyle bu dava ortadan kaldýrýldý diyerek karara tepkisini dile getirdi. Türkler in diðer kýzý Nilgün Türkler de Katili koruyarak ne yaptýklarýnýzý silebilir, ne de babamýn adýný unutturabilirsiniz. Devlet bunun hesabýný muhakkak recektir dedi. Kýsacasý katil belli, onu koruyan belli, hukuku engelleyen belli. Sýnýf hukuku, belki hiçbir zaman bu kadar açýk kendini ortaya koymamýþtý. Ben burjuvaziyim, öldürürüm, katili korurum, ceza almasýný engellerim. Kimse de bana birþey yapamaz. Bu kadar kendinize günmeyin bay burjuvazi. Herþey deðiþecek bir gün. O zaman yargýlayan biz olacaðýz. Ve tarih kadar acýmasýz olacaðýz. Onun kadar da adil... Okur Mektubu: Adým Adým Yaklaþan Bir Çevre Faciasý Ýngiliz nikel þirketi (Bosphoruz Nickel tic. Aþ) Turgutlu Çaldaðý nikel madeninin iþletme hakkýný yýllýðýna almýþ. Üstelik bu alan tümüyle orman alaný. Yani kimsenin özel mülkiyeti olan bir yer deðil. Tümüyle kamuya ait, o bölgenin akciðeri olan bir alan. Dünyanýn hiçbir yerinde sülfürik a- sitle nikel üretilmesine izin rilmiyor. Sülfirik asitle üretilen maden %75 daha ucuza mal edilmekte kârlýlýk oraný yüksek olmaktadýr. Bir madenin iþletme hakkýndan ülkemize býrakýlacak para 1.2 milyon dolarsa þirket 20 milyon dolarý alýp götürecek. Arkasýnda tonlarca sülfürik asit kükürlü bir çevre býrakacak. Bu þirket kullandýðý sülfürik asiti daha ucuza mal etmek için yine Çal Daðý eteklerinde bir sülfürik asit fabrikasý kuracak. Milyonlarca ton kükürt fabrikalarda yakýlarak sülfürik asit üretilecek. Bu fabrikadan çýkan kükürt tozu dumaný çevrede (60 km ye kadar) asit yaðmurlarýna neden olacak. Yine bu fabrikalardan elde edilen sülfürik asit toz haline getirilerek maden üzerine damlatýlarak milyonlarca ton asitli çamur býrakacak. Yeraltý sularýmýza karýþacak olan bu asit yeraltý yerüstü sularýmýzý kirletecek. Bu sular ovalarda sulamada kullanýldýðýnda bütün Gediz Ovasý kirlenecek. Bir þirket ülkesine milyarlarca kar saðlarken; - Ýnsan diðer canlýlarýn saðlýðý elden gidecek - 25 milyar dolarlýk tek nikel madenimiz elden gidecek e yakýn aðaçtan oluþan ormanýmýz elden gidecek - Baþka bölgede yetiþmeyen 20 bitki türü yok o- lacak. Geride bize kalan; Dev bir çukur Bir milyon metrekareye yayýlmýþ 40 metre yüksekliðinde sülfürik asitle yýkanmýþ olduðu için 4-5 milyon ton kükürt bulunan atýk yýðýnlarý. 10 milyon ton kükürtdioksitle kirlenmiþ bir doða bu doðada yaþamaya mecbur býrakýlmýþ insanlar býrakacak. Her türlü zenginlik halkýndýr. Halka çevreye raðmen kârdan baþka gözü pek bir þeyi göremeyenlere karþý güçlü bir karþý duruþ göstermeliyiz. Manisadan bir okur.

5 Yoksul Ýnsanlarýn Hayatlarý Harcanýyor Ýdris Mutlu 8 Kasým günü yaþanan bir iþ kazasý sonucu yaþamýný yitirdi. Aliaða da bir küçük sanayi sitesinde kaynak yaparken 5-6 metre yükseklikten düþen Ýdris Mutlu, düþerken elektrik tellerine tutunmaya çalýþtýðý için bir de elektrik çarpmasýna maruz kalmýþtý. Kaldýrýldýðý Aliaða Devlet Hastanesinde yaþamýný yitirdi. Buraya kadar anlattýklarýmýzýn bu sayfada benzerlerini -ne yazýk ki- çokça gördüðümüz diðer iþ kaza larýndan pek bir farký yokmuþ gibi görünüyor. Oysa Ýdris Mutlu fazla uzun olmayan bir zaman önce bir Yarýmca Petkim iþçisiydi yýlýnda Petkim in ö- zelleþtirilmesi sonucunda 4/C statüsüne geçmek zorunda býrakýlmýþtý. Bu Alýþýlmýþ Bir 4/C Hikayesi... dayatmayý kabul etmeyerek özel sektörde çalýþmayý yeðledi Ýdris Mutlu. Tekel sürecinden bildiðimiz gibi yýlýn en fazla 10 ayý çalýþarak üç çocuðunun nafakasýný çýkaramayacaðýný düþünmüþ olsa gerek. Bu sayýmýzda Tek Gýda Ýþ Sendikasý Genel Merkezi ö- nünde çadýr kuran Tekel iþçileriyle yaptýðýmýz röportajdan da öðrenebileceðiniz gibi 4/C ye geçmek de otomatik olarak bir yerlerde iþbaþý yapacaðýnýz anlamýna gelmiyor üstelik. Neyse ki her sendika Tek Gýda Ýþ gibi olmadýðýndan Petkim de çalýþýrken örgütlü olduðu Petrol Ýþ Sendikasý Ýdris Mutlu nun cenazesine sahip çýktý. Ýdris Mutlu hep öyle gösterilmeye HABER-YORUM Sadece Ýþgüncesi Deðil çalýþtýðý gibi kamuda çalýþan bir asalak deðildi. Hiçbir asalak hayatýný riske edecek bir iþte çalýþamaz. Bunun bedelini hayatýyla ödeyerek bu yalanlarla toplumu uyutanlarýn suratýna bir tokat gibi çarptý Ýdris Mutlu. O, devlete belki de en fazla para kazandýran KÝT lerden birinde iþçiydi. Týpký Tekel, Telekom iþçileri gibi. Ama yine de týpký onlar gibi asalaklýk iftiralarýndan kendisini kurtaramadý. Oysa bu iftiranýn sahiplerini bir gözünüzün önüne getirin. Hangisini yerden 5-6 metre yükseklikteki bir yerde kaynak yaparken düþünebiliyorsunuz? Sýrtýmýzdan geçindikleri yetmiyormuþ gibi halký, yaþamýný alýnteri dökerek sürdüren çilere düþman 5 etmeye çalýþan bu asalaklar yalanlarýnýn ardýna saklanmak için durmadan yeni yalanlar üretip duruyorlar. Bu ülkede demokrasi olduðunu, iþçilerin dikkatsizleri yüzünden öldüklerini, ö- zelleþtirmenin ülke yararýna olduðunu, ABD Ýsrail in dostumuz olduðunu, Kürtlerin her türlü hakka sahip olduðunu... Ama artýk karnýmýz tok bu yalanlara. Bize gerçeklerden baþka hiçbir þey lazým deðil. 16 nýzda Siz Neler Yapýyordunuz Efendiler? Ýzmir Narlýdere de 26 Kasým günü çalýþtýðý inþaatýn 9. katýndan düþen 16 yaþýndaki inþaat iþçisi Cengizhan Akyaz yaþamýný yitirdi. Saat 10 sýralarýnda gerçekleþen kazada 14 katlý inþaatýn yaðmur suyu borularýnýn montajýnda çalýþan Cengizhan Akyaz, dengesini kaybederek 9. katta aþaðýya düþtü. Arkadaþlarýnýn çaðýrdýðý ambulansla 9 Eylül Ünirsitesi Týp Fakültesi Hastanesi ne kaldýrýlan genç iþçi, burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Emniyet kemeri gibi en basit önlemlerin bile alýnmadýðý inþaatlar sanki birer ölüm kuyusuna dönüþmüþ durumda. Gerçi birilerine hoþ görünmek için emniyet kemeri alanlar da iþçilerden o kadar hýzlý çalýþmalarýný isterler ki o kemeri kullanacak zamaný bulamazlar. Hýzý tutturamayan iþten atýlýr, düþüp ölenler ise kendi dikkatsizliði sonucunda kemerini takmadýðý ya da kullanmadýðý için ölmüþ olur. Kapitalizmin iþçiler için sömürü ölümden baþka bir anlamý yoktur olmamýþtýr, olmayacaktýr. RESMÝ RAKAM: HER GÜN 3 ÝÞÇÝ ÖLÜYOR! Çalýþma Sosyal Günlik Bakanlýðý nýn Antalya Porto Bello Otel'de düzenlediði "Ýþ Saðlýðý Günliði Strateji Çalýþtayý"nda ortaya konan rakamlar, bir cinayet itirafý niteliði taþýyordu Kasým günlerinde düzenlenen çalýþtayda ortaya konulan rilere göre Türkiye de hergün yaklaþýk 220 iþ kazasý meydana geliyor. Bu iþ kazalarýnda her gün ortalama 3 iþçi ölüyor. 1 milyon 220 bin iþyeri SGK kapsamýndaki 9 milyon iþçiye karþýlýk 480 müfettiþ denetim yapýyor. Müfettiþ yardýmcýlarýyla toplam denetçi sayýsýnýn 653 olduðu varsayýlsa bile bu durumda yaklaþýk 20 bin iþyerine bir denetçi düþmüþ oluyor. Buna kýsaca hiçbir þey denetlenmiyor desek yeridir. Zaten resmi rakamlar da bunun aksini söylemiyor varolan iþyerlerinin ancak % 2,7 sinin denetlendiðini ifade ediyorlar. Kýsacasý tüm iþ cinayetlerine azgýn sömürüye karþý devletten birþey bekl anlamsýz. Suç ortaklýðýný itiraf eden devlet bunu açýkça söylüyor. Ýþçi sýnýfýnýn bu cinayet þebekesiyle baþ edebilmek için örgütlenmek onlara karþý savaþmaktan baþka seçeneði yok. Adana da 1 Ýþçi Göçük Altýnda Öldü Adana nýn Kozan ilçesine baðlý Damyeri Köyünde kanalizasyon çalýþmasý sýrasýnda kazý çalýþmasýnda yer alan Teyfik Çakýr adlý 47 yaþýndaki iþçi, 30 Ekim günü gerçekleþen toprak kaymasý sonucu göçük altýnda kalarak yaþamýný yitirdi. Kazý çalýþmasýný yürüten üç iþçiden biri olan üç çocuk babasý Teyfik Çakýr 4,5 metre derinliðindeki çukurdan köylülerin de yardýmýyla çýkarýldýðýnda artýk yaþamýyordu. Bürokrasi Canavarý Kimi Yer? Bu Dünyadan Göçenlere Kimse Vize Sormuyor Geçen sayýmýzda da Zonguldak Karadon da 17 Mayýs ta gerçekleþen grizu patlamasýndan bu yana cesetleri çýkarýlamayan Engin Düzcük Dursun Kartal ýn durumlarýndan bahsetmiþtik. Kuyuyu açan Türkiye Taþkömürleri Kurumu ile 10 yýllýk bakým onarým sözleþmesi bulunan Çinli CITIC firmasýnýn yetkilileri 16 A- ðustosta geldiklerinde bu iþi beceremeyeceklerini söyleyip gitmiþlerdi. Türkiye emperyalist bir ülke olsaydý bu durumda hemen uluslararasý tahkim kurullarý devreye girip, ne yapýp eder Çinli firmaya bu iþi yaptýrýr ya da tazminatýný ödetirdi. Ama birileri bu ülkenin saçacak parasýnýn bol olduðunu düþünmüþ olacak ki bu i- þin yaptýrýlmasý için yeniden bir uluslararasý ihale açýldý bu defa ihaleyi yine Çinli SSIT firmasý kazandý. Yapýlan sözleþme sonucu 26 Kasým günü iþe baþlamýþ olmasý gereken firma, vize sorunlarýný çözemediðinden henüz kimseyi bölgeye gönderebilmiþ deðil. Kýsacasý 6 aydan fazla bir zamandýr o iki iþçinin cenazesi çýkarýlamadý. Ýþçileri katleden, efendilerinin randevu trafiðine yetiþsin diye aceleden cenazelerini bile karýþtýran bir sistemden de bu beklenirdi. 6 aydýr çözülemeyen bürokratik iþlerden dolayý hala o iþçilerin cenazelerinin çýkarýlmasý için tek bir çivi bile çakýlmadý. Çok söz söylendi, çok yazý yazýldý, çok iþ yapýyormuþ gibi görünüldü ama gerçekte hiçbir þey yapýlmadý. Biz unutmuyoruz, affetmiyoruz ne yapýlýp yapýlmadýðýný takip etmeye de devam edeceðiz. Avrupa nýn En Büyük Gökdeleni En Büyük Sömürüyle Ýþçi Kanýyla Yükseliyor AKP Bitlis Milletkili Vahit Kiler in kardeþi Nahit Kiler tarafýndan yaptýrýlan Avrupa nýn en büyük gökdeleni olarak lanse edilen Ýstanbul Lent teki Sapphir in inþaatýnda çalýþan iþçiler yaþam günceleri olmaksýzýn çalýþtýrýldýklarý gibi ücretleri de ödenmiyor. Ýki ay önce inþaatýn 52. katýndan düþen Serkan Çetin adlý iþçinin yaþamýný yitirmesinin ardýndan olayla ilgili basýna bilgi ren 4 iþçi iþten çýkarýldý. Ücretlerini talep eden iþçilerin de iþten çýkarýldýðý þantiyenin önünde 26 Kasým günü Sapphir Ýþçileriyle Dayanýþma Platformu bir basýn açýklamasý düzenleyerek saat ye kadar oturma eylemi yaptý. 4. Lent Emniyetevleri metro çýkýþýnda toplanarak Sapphir þantiyesinin önüne dek yürüyen iþçilere Tek Gýda Ýþ Sendikasý önünde çadýr kuran Tekel iþçileri de destek rdi. Eyleme katýlan iþçiler Alýn terimiz kurudu, Sadaka deðil halkýmýzý istiyoruz Taþeron iþçisi köle deðildir dövizleri taþýdý. Bu gökdelen ödenmeyen iþçi ücretleriyle yükseliyor pankartý açan iþçiler sýk sýk, Kaza deðil cinayet sorumlusu hükümet, Direne direne kazanacaðýz, Sercan Çetin ölümsüzdür, Kiler iþçisi yalnýz deðildir sloganlarýný attýlar. Basýn açýklamasýný okuyan M. Emre Alacan, Ýþten çýkarýlan 22 iþçinin hala ödemelerini alamadýðýný belirterek Kiler Holdinge baðlý þantiyede Nazi toplama kampý koþullarýnýn yaþandýðýna dikkat çekti.

6 6 EMEÐÝN EVRENÝ Tekel Ýþçisi Bu Kez Ýstanbul dan Sesleniyor: Ya Sözlerini Tutsunlar, Ya da Defolup Gitsinler! Onlar, 78 gün boyunca Ankara nýn soðuðunda, çamurunda direndiler, Ankara ya çadýr kurdular ama ezilenlerin kalbine köþk kurdular. Sonra, bir Türkiye klasiði yaþandý; bilinen oyunlarla direniþ sona erdirildi. Siz hele bir evinize gidin biz sorunu çözeceðiz, çözemezsek de kendimizi yakarýz denildi. Evlerine gittiler ama sorun ortadaydý yine de. Sonra, dönüp yeniden çadýrlara geldiler. Bu kez Ankara da deðil, Ýstanbul da, eylemi boþa çýkaran Tek Gýda-Ýþ sendikasýnýn tam önünde. Mikrofonu onlara uzattýk. Malatya Tekel fabrikasýnýn iþçisi Halil Acar la söyleþtik... Ankara dan bu yana olup bitenleri konuþtuk. Ankara da büyük bir fýrsatýn heba edildiðini düþünüyor Tekel iþçileri Bu sorun sadece burada 5-10 kiþinin sorunu deðil. AKP ile sendika anlaþmýþ iþçileri satmýþ. Bu çok açýk. Ýþçi arkadaþlarýn yüzde 90 ný biliyor satýldýklarýný. Biz aylarca orada 4-C için mücadele ettik. Adamlar 4-C ye gitmek için teþvik etti. Yazý gönderdiler. EÖ: Nasýl bir yazý? Y: Sendika avukatlarý sendika temsilcisine gönderdi. Þu süre içerisinde baþvurmazsanýz açýkta kalýrsýnýz diye. Adam resmen diyor 4/C ye gidin baþvurun. Birçok insan baþvurmuþ atamasý yapýlmýyordu. Biz ne zaman burada çadýrlarý kurduk atamalar hýzlandý. EÖ: Yani eylemin ilk etkisi bu oldu. Y: Tabii; çünkü arkadaþlar gelebilirdi. Atamayý yapmakla iþçilerin önünü kestiler. Yani iþte anlatamýyoruz, iyi bir çalýþma olsa iþçilerin hepsi dökülebilir buraya. EÖ: Ýyi bir çalýþma derken Y: Baský da var, korkuyorlar da iþçiler, dolaylý tehditler de olabilir. Ben 23 yýllýk iþçiyim, buradayým. Benim gibi bir insan geliyorsa onlarýn yüzde 99 unun gelmesi lazým. 4-C ye giden insanlarýn yüzde 60 ýnýn üzerinde insan var. 40 bin tane insana ne oldu. Niye çalýþmýyorlar. Yarýn senin de baþýna gelecek. EÖ: Sýrada þeker fabrikalarý var. Y: Artýk bunun önünü kimse alamaz tabii. EÖ: Burada sendika tarafýndan olsun iktidar tarafýndan olsun bir baský söz konusu mu? Y: Bizim zaten hükümete sendikaya ciddi bir eylemimiz yok. Þimdi kapýda polis var. EÖ: Sendikaya giremiyor musunuz þu anda? Y: Yok caným. Ýçeride polis var. Girmek istedik sonuçta. Çünkü sendika bizimdir aslýnda. EÖ: Siz þimdi kendinizin olan sendikaya hükümete karþý Y: Ýkisine de karþý direniyoruz. Satana da alana da. Adam benim yerime beni satmýþ benim haberim yok. Benim yýllarca emeðim var orada. Biz Ankara da da bir sürü sorun yaþýyorduk. Eylem türlerini beðenmediðimizde tepki gösteriyor oradaki temsilcilerimize gelin iþçilerin kararýný alýn, diyorduk. Bize deniliyordu ki, sendikanýn bir kararý vardýr. Ýþine gelmeyen çeker gider. O zamandan beri sýkýntýlar vardý. Aslýnda komitemiz vardý bizim Malatya çadýrýnda a- ma onlar tanýmýyordu. Türkel, Kumlu geldikleri zaman belli temsilcilerle görüþüyorlar, bizim yanýmýza gelmiyorlardý. Derseniz iþçi ne kazandý. Bazý þeyleri belki biraz deðiþtirebildik fakat bir kazanç olarak görmüyorum yani. EÖ: Kaç gündür buradasýnýz? Y: Ayýn 4 ünden beri buradayýz iþte. 27 gündür. (röportaj yapýldýðýnda eylem henüz 27 günlüktü) Ayrýca gün Malatya da da çadýr kurduk. Ankara çadýrý daðýlmadan 2 gün önce biz orada çadýrýmýzý kurduk, komitemizi kurduk. Eylemler, yürüyüþler yaptýk. Sendika bizi susturmak istedi susturamadý. EÖ: Bulunduðunuz illerde çadýr açmayý düþünüyor musunuz? Y: Burasý biraz güçlenirse olur tabii. Ama iþçi arkadaþlarý ikna edemiyoruz. EÖ: Sizin sosyal günceniz var mý? Y: Yok. Hepsi kesildi. Burasý Bizim Sendikamýz! EÖ: Peki bu çadýr eylemi için niye sendikanýn önünü tercih ettiniz? Y: Bunu anlamak için geriye gitmemiz lazým. Aslýnda Ankara dan beri bir çalýþma vardý. Son çadýrlarýn kalkmasýyla birlikte eylem kararlarý baþladý. 1 Nisan da bir gün, 2 Mayýs ta iki gün Haziranda üç gün. Eritme eylemleriydi bunlar. Sürece yayýp ortadan kaldýrma. En son Temmuz da bir oturma eylemi yapýlacaktý Ankara da, yapýlamadý. Bu arada ben Ýstanbul a geldim. Ayýn 4 ünde toplandýk, basýn açýklamasý yaparýz dedik. Kimi arkadaþlar kalma ihtimalimiz olur dedi. Geldik buraya, polis dolu, içeri giremedik. Ýçeri girsek konuþacaktýk. Siz niye insanlarý 4-C ye teþvik ettiniz, niye eylem kararlarýna uymadýnýz diye. Ona göre de sonuç nasýl geliþecekti bilemezdik. Ona da izin rmediler. Ben buraya dönmek için gelmiþtim. Bizi içeri sokmadýlar. Sokmayýnca 30 kiþinin hepsi burada kaldý. Ýlk gece zaten kaldýrýmda kaldýk. Demiþler ki bize küfür etmiþler. Küfür müfür yoktu a- ma. Ayrýca bugüne kadar seni alkýþlýyorsa, þimdi küfür ediyorsa senin kendini yargýlaman lazým. Evrensel gazetesi gelmiþti arkamýzdan demiþler ki bunlar birkaç tane kendini bilmezdir. Biz eþkiyalýk yapsaydýk senin gibi yerlerde otururduk. Ben onunla mücadele etmiþim. Onun sözleri vardýr. Demiþ ki kendimi asacaðým. Ben de diyorum ki ya kendini as, ya da gel benim hakkýmý ara? EÖ: Peki sizi destekleyenler oldu mu? Y: Valla olumlu tepkileri bir sýradan vatandaþlardan alýyoruz, bir de sosyalist devrimcilerden alýyoruz. Yoksa CHP nin, MHP nin buraya gelmesi beni baðlamýyor. Gelene de saygýmýz vardýr. EÖ: Eylem sürekli bu þekilde mi devam edecek? Y: Bu bana yeterli gelmiyor. Þu anki Malatya nýn çok gerisinde. Aslýnda þu anda bizim en doðru yapacaðýmýz eylem o sendikadan o adamý atmaktýr. Çýksýnlar gitsinler ya da sözlerini tutsunlar. Ýþçilerin yüzde doksan dokuzu baþvurdu diyorlar, eylem olmayýnca ne yapabilir? Ankara da Eylemi Ýþçiler Sürükledi EÖ: Bu arada, adýnýz nedir? Y: Halil Acar. En son Malatya daydým. Aslýnda Diyarbakýr Tekel fabrikasý iþçisiyim. Orasý satýlýnca Malatya ya sürdüler. 6 yýl da orada kaldýk. Orasýnýn da özelleþtirme süreciyle 31 Ocak 2010 itibariyle açýkta kaldýk. O zaman biz ilk illerden geldik Ankara ya. Mücadeleyi sahiplenen bir avuç genç iþçi arkadaþlardý. Birkaç grup arkadaþ yol kesmiþler, bu da polislerin çok zoruna gitmiþti. O genç iþçileri tutamýyordu kimse. O gaz gününü de ben çok iyi hatýrlýyorum. Gazý yedik. Ýkinci gün bir daha gaz yedik. Yoksa sendika gitme, yol kapatma kararý yoktu. Polis sendikayla yine uzlaþma içindeydi. Kýzýlay Meydaný ný kapatýrsanýz Ankara durur; bu iþçilerin kafasýna girmiþti. Yani sendikanýn böyle ses getirecek bir eylem yapma niyeti yoktu aslýnda. Adam gibi mücadele rseydiler, gerçekten ellerinden geleni yapsaydýlar etkili olurdu. Biz niye bugün buradayýz ki. Ýþçiler kazanýrdý, kesinlikle kazanýrdý. Belki orada yüzlerce insanýn cesedi çiðnenirdi. Ama öyle bir þey olsaydý hükümet kalmazdý. Bunu da biliyorlardý. Bilerek kendi elleriyle yaptýlar. Yani polisin tankýnýn topunun yapamadýðýný bir avuç iþbirlikçi yaptý. EÖ: Bizim sendikamýz diyor musunuz hala? Y: Sendikalar bizim de sendikacýlar bizim deðil. Sendikalar zaten bizimdir, yani iþçinindir. Bir Þeyler Yapmalýyýz EÖ: Alternatif sendika düþündünüz mü? Y: Þu anda bir þey yok. Aslýnda öyle bir þey de olabilir. Þimdi onlar orada oturuyor, biz burada. Þu an onlar örgütlüler. Biz örgütsüzüz. Bizi izole de etmiþler. Sýnýfýn yanýnda olan basýn diye düþündüklerimiz bile gelip burayla iliþkili bir þey söylemiyor. Birþeyler yapmalýyýz. Biraz da sonuç almamýz gerekiyor. Böyle aylarca yýllarca kaldýrýlacak þey deðil, ben kaldýramam hiçbir iþçi arkadaþ da kaldýramaz. EÖ: 4-C ye baþvurmayan kaç iþçi kalmýþ? Y: Yüzde doksaný baþvurmuþ. Genel anlamda çalýþanlarýn dýþýndakiler 4/C ye baþvurmuþ. Zaten sendika yönlendirdi. Getirdiler son güne býraktýlar. En düþük çalýþan 10 yýllýk iþçidir Tekel de. Herkes çoluk çocuk sahibidir. Geçinmek zorundadýr. Tekel iþçileri yine de direniyor... Bu kez Ýstanbul da daha zor þartlar altýnda. Bu röportaj yapýldýktan sonra, sendika yönetimi bir bildiri yayýnlamýþ eylem böyle devam ederse bu eylemi organize eden odaklara saldýracaðýný söyleyerek tehdit etmiþti. Dediðini da yaptý. Türkel korumalarý bir fýrsatýný bulup iþçilere saldýrdýlar. Ama yine de yýlmadý iþçiler. Bu kez eylemlerini belli günlerde Taksim e taþýdýlar sürdürüyorlar. (ÝSTANBUL EÖ)

7 7 Ýhanette Sýnýr Yok! Emperyalistlere Kalkan Olmayacaðýz! EMEKÇÝNÝN GÜNDEMÝ Tekel iþçilerinin Tek Gýda-Ýþ in önünde sürdürdükler direniþin 52. gününde sendika baþkaný Mustafa Türkel korumalarý iþçileri saldýrdý. 24 Kasým günü sabah saat arasýnda Tek Gýda- Ýþ Genel Baþkaný Mustafa Türkel in sendikaya geldiði sýrada iþçiler, Türkel i yumurta atarak protesto ettiler. Sendika önünde haklarýný arayan iþçilerin varlýðýndan rahatsýz olan Mustafa Türkel, iþçilere aðza alýnmayacak küfürler etti. Türkel in ardýndan korumalar, özel günlik Türkel in þoföründen o- luþan grup, polisin gözleri önünde iki direniþçiyi hastanelik ettiler. Polisin havaya ateþ açarak sendikacýlarý koruduðu olaylardan sonra Tekel iþçileri saldýrýyý cevapsýz býrakmadýlar. Ayný gün saat da çadýrlarýndan sendika önüne yürüyen Mustafa Türkel demiþti ki; Tek kiþi kalsa da, 4-C ye karþý direnmeyen þerefsizdir, namerttir! Sözünüzü tutun! Ýþte buradayýz, direniyoruz! / TEKEL Ýþçileri pankartýný açan iþçiler, bir basýn açýklamasý yaparak, sendika aðalarýnýn maskeleri düþtükçe açýða çýkan çirkin yüzleriyle ne denli pervasýzca saldýrganlaþabildiklerini kamuoyuna duyurdular. Çadýrlarýndan sendika yönetimini istifaya çaðýran iþçiler sýk sýk Her yer Tekel, her yer direniþ, Yaþasýn sýnýf dayanýþmasý, Kahrolsun sendika aðalarý sloganlarýný attýlar. Ýþçiler adýna basýn açýklamasýný okuyan Arzu Güneþ, Mustafa Türkel öfkeli, çünkü suçlu. Ýþçiyi sattýðýný biliyor. Mücadeleyi yarý yolda býraktýðýný da biliyor. Bu saldýrýlar sadece TEKEL iþçisine deðil, bütün çilere yönelik bir saldýrýdýr. Tek Gýda-Ýþ Sendikasý nýn baþýna çöreklenenler, artýk sendikacý kimliðinden çýkarak birer çete olmuþlardýr diye konuþtu. Saldýrý sonucunda bir arkadaþlarýnýn baþýndan, bir arkadaþlarýnýn da o- muzundan yaralandýðýný vurgulayan Güneþ, ayrýca polisin ateþ açtýðýný belirtti. Türkel in 78 günlük Ankara direniþi sürecindeki, Bir kiþi dahi kalsa mücadele etmeyen namerttir, þerefsizdir sözünü hatýrlatan Güneþ, Türkel, sendikanýn özel günliðini paralý muhafýzlarýný üzerimize salmýþtýr dedi. Baþta Türkel olmak ü- zere Tek Gýda-Ýþ yönetimini istifaya çaðýran Güneþ, fiili mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. Açýklamanýn ardýndan TEKEL iþçileri ellerindeki yumurtalarý sendika binasý önüne atarak sendika yönetimini protesto etti. 1. Sayfadan Devam baðlanmýþ olabilir. Ülkenin gerçek sahibi iþçi, çiler ezilen halklar olarak, ülkemizin baðýmsýzlýðý için, topraklarýmýzýn Amerikan savaþ örgütü NATO nun çýkarlarýnýn kalkan üssü haline getirilmesine izin rmemeliyiz. Türkiye, NATO dan derhal çýkmalý, komþularý ile barýþ dostluk politikalarýna yönelmesi gerektiðine dikkat çekti. Eylemde sýk sýk Nato ya kalkan olmayacaðýz, ABD ye barikat ortadoðuya, Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap recek, Savaþa deðil eðitime bütçe, Emperyalistler iþbirlikçiler 6. Filo yu unutmayýn, Katil ABD iþbirlikçi AKP, Yaþasýn Devrim Sosyalizm, Yaþasýn halklarýn kardeþliði, Biji býratýya gelan sloganlarý atýldý. Eylem 5 dakikalýk oturma eylemiyle birlikte AKP il binasýna siyah çelenk sembolik bir füzenin býrakýlmasýyla son buldu. Eyleme DÝSK Bölge Temsilciliði, TMMOB Adana ÝKK, Adana Tabip Odasý, KESK (Eðitim-Sen, SES, Kültür Sanat-Sen, BES, Yapý Yol-Sen, Haber-Sen, Tüm Bel-Sen, Tarým Orkam Sen), TÜMTÝS, Tez Koop Ýþ, ÝHD Adana Þb., Emek Özgürlük Cephesi, Cephe Hareketi, Halkevleri, BDP, EMEP, ÖDP, TÖP, TKP, ESP, DÝP, BDSP, DHF, Devrimci Proletarya, Alevi Kültür Dernekleri, Tunceliler Derneði, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði katýldý. (Adana EÖ) Akdeniz Çivi Ýþçilerinin CHP Ýþgali Mersin'de Birleþik Metal-Ýþ'e üye olduklarý gerekçesiyle 27 Ekimde iþlerine son rilen Akdeniz Çivi iþçileri 25 Kasým perþembe günü sabah saatlerinde CHP Mersin Ýl Binasýný iþgal etti. Akdeniz Çivi patronu Serhat Sert Dönci'nin CHP Mersin Yeniþehir Belediyesi Meclis üyesi olmasý nedeniyle CHP Ýl Baþkanlýðý iþçilerin hedefi oldu. Birleþik Metal-Ýþ Mersin bölge temsilcisi Rasim Gündal Akdeniz Çivi patronuyla bir görüþme gerekleþtirdiklerini, iþten atýlan bütün iþçilerin iþe alýnmasý talebine karþýlýk Akdeniz Çivi patronunun iþçilerin sadece bir kýsmýný alabileceðini yaþanan kriz nedeniyle bütün iþçileri iþe alamayacaðýný söylediðini belirtti. Ýþgal eylemi sýrasýnda dayanýþmayý yükseltmek için orada bulunan demokratik kitle örgütleri, sendikalar polisin baskýsýna maruz kaldý. Duruma tepki gösteren kitleyle polis arasýnda kýsa süreli bir gerginlik yaþandý. Ýþgali sürdüren iþçilerle binadan inmeleri konusunda pazarlýða giren kolluk güçlerinin iþçilerden aldýðý yanýt "Gemileri Yaktýk, Geri Dönüþ Yok", "Direne Direne Kazanacaðýz", "Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý" sloganlarý oldu. 27 Ekimden bu yana ilk etapta 14 iþçinin iþine son ren Akdeniz Çivi patronu 1 Kasýmdan itibaren iþyerine kilit vurarak bütün iþçilerin iþine son rmiþti. Ýþgal eylemine katýlmak isteyen üç iþçiye polis izin rmeyince kýsa süreli bir arbede yaþandý. Akdeniz Çivi iþçilerinin bu militan eylemi, 26 Kasým geceyarýsýnda polisin düzenlediði bir operasyonla sona erdirildi. Ýþgale katýlan 57 iþçi gözaltýna alýndý. Polisin müdahale amacýyla CHP Mersin Ýl Binasýnýn önüne geldiði sýrada iþgalci iþçilere destek rmek amacýyla orada bulunanlarla polis arasýnda da arbede yaþandý. Her ne kadar polisin operasyonuyla sonlandýrýlsa da iþçi sýnýfýnýn her geçen gün militanlaþan eylemlerine bir yenisini daha ekleyen Akdeniz Çivi iþçileri, kimilerince "sýnýf dýþý" bulunan eylem tarzlarýyla sýnýf mücadelesini yasallýðýn sýnýrlarý içine hapsedebileceklerini zannedenlere de iyi bir ders rdiler. (Mersin EÖ) Demokrasi Masallarý Birbirini Ýzlerken... Aleviler Zorunlu Din Dersine Karþý Alanlarda 1. Sayfadan Devam Eylemlerin ilki Ankara'da gerçekleþti. 10 Ekim günü Kýzýlay Sakarya Caddesinde bir araya gelen alevi derneklerinin öncülük ettiði kitle burada gerçekleþtirdiði 24 saatlik oturma eylemini semah gösterileriyle sonlandýrdý. Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý temel talebiyle hareket eden kitle, eylemi sýrasýnda "Zorunlu din dersi kaldýrýlsýn", "Alevi kültürü engellenemez", "Canlarýn yolu engellenemez" sloganlarýný attý. Eylemlerin ikincisi 7 Kasým günü Ýstanbul'da yapýldý. Saat 12.00'de Tepe Natilüs önünde toplanan PSAKD, Alevi Bektaþi Federasyonu birçok destekçi örgüt, Kadýköy Ýskele Meydaný'na doðru yürüyüþe geçtiler. Ellerinde "Eþit yurttaþlýk hakký için laik demokratik bir ülke istiyoruz", "Cemevleri ibadethanelerimizdir", "Madýmak müze olacak", "Diyanet laðv edilsin", "Asimilasyona karþý direneceðiz", "Ýnançlara saygý duyulsun", "Zorunlu din dersi kaldýrýlsýn" "YÖK daðýtýlsýn" yazýlý pankart dövizler taþýyan yaklaþýk 1000 kiþi, Rýhtým Caddesi üzerinden yürüyerek meydana ulaþtý. Nüfus cüzdanlarýndan din hanesinin çýkarýlmasýn zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasýnýn temel talep olarak öne çýkaran eylemde çeþitli sanatçýlar da destekçi olarak yer aldýlar. Sabaha kadar yaktýklarý ateþin etrafýnda oturarak 24 saatlik oturma eylemini tamamlayan alevilerin bu gösterisi, demokrasinin neresinde olduðumuzun da iyi bir göstergesini oluþturuyor. Eylemlerin üçüncüsü ise 19 Kasým günü Ýzmir'de gerçekleþtirildi. Alevi Bektaþi Dernekleri Federasyonu Ýzmir bileþenleri tarafýndan Konak Meydaný'nda gerçekleþtirilen eylem, saat 11.00'de Cumhuriyet Meydaný'ndaki toplanmayla baþladý. Ellerinde "Asimilasyona Hayýr", "Zorunlu Din Dersleri Kaldýrýlsýn" yazýlý pankartlarýyla Konak Meydaný'na doðru yürüyüþe geçen kitlenin içinde çocuklar da bulunuyordu. Konak Meydaný'nda yapýlan konuþmalarda cem evlerine "kültür merkezi" tabelalarýnýn asýlmasýna da tepki gösterildi. 12 Eylül cuntasýnýn getirdiði zorunlu din derslerinin kendi inançlarýna göre yetiþtirdikleri çocuklarýna yapýlan bir zulüm olduðu da vurgulandý. 25 milyon aleviye karþý yapýlan bu saygýsýzlýk aþaðlamalarýn kabul edilemeyeceðinin vurgulandýðý konuþmalardan sonra eylem, türküler, halaylar sloganlarla 24 saat devam etti. Referandum sonrasý 12 Eylül ile hesaplaþmaktan bahsedenlerin sahtekarlýklarý her alanda su üstüne çýkmaya devam ediyor. Bir tek 12 Eylülcü yargýlanamadýðý gibi, 12 Eylül uygulamalarý YÖK'üyle, zorunlu din dersiyle, hapishanelere týkýlan devrimcileriyle, Kürt halký üzerindeki baskýlarýyla durmaksýzýn devam ediyor. Direnen Mas Daf Ýþçilerine Saldýrý Düzce de bulunan Mas Daf fabrikasýnýn idari amiri, sendikaya üye olduklarý gerekçesiyle iþten çýkarýlan bunun üzerine fabrika önünde direniþe geçen iþçilerin üzerine arabasýný sürdü. 6 Kasým günü Jandarmanýn gözü önünde gerçekleþen olayda 13 iþçi yaralandý. Olaydan sonra i- dari amire dokunan olmazken biri sendikacý, üçü iþçi olmak üzere dört kiþi gözaltýna alýndý. Düzce nin Beyköy Beldesindeki organize sanayi bölgesinde bulunan pompa üretimi yapan Mas Daf fabrikasýnda çalýþan 22 iþçi, Birleþik Metal Ýþ Sendikasýna üye olduklarý gerekçesiyle iþten çýkarýlmýþtý. Bunun üzerine fabrika önünde bekleme eylemine baþlayan iþçiler, olay günü fabrikaya giren iþçi servisini durdurarak iþçileri direniþe destek rmeye çaðýrdýlar. Bu sýrada 81 BJ 889 plakalý aracýný iþçilerin üzerine süren fabrika idari amiri Sezgin Cilek, 13 iþçinin yaralanmasýna neden oldu. Yaralýlar 112 acil servisiyle hastanelere kaldýrýldýlar. 100 kiþinin çalýþtýðý fabrikadaki direniþ 100 gündür sürüyordu. Anayasal haklarý olan sendikaya üye olduklarý için iþten atýlan iþçilerin, patronlarýn saldýrýlarýna maruz kaldýklarý gibi bir de gözaltýna alýnmalarý devletin sýnýf tavrýný en çýplak haliyle sergiliyor. Olayýn faili Sezgin Cilek hakkýnda açýlan baþka bir dava ise tecavüz suçundan. Öncesinde Sivas merkeze baðlý Kurtlapa Beldesi Jandarma Karakol Komutaný olan Astsubay Sezgin Cilek, bu görevi sýrasýnda 21 Þubat 2000 tarihinde korucu Ö.Þ. nin evine giderek, evin 20 yaþýndaki kýzý Þ.Þ. yi elindeki sývý bir maddeyi koklatarak bayýltýp tecavüz etmek suçundan yargýlanmaktadýr. Bu olaydan dolayý görevinden alýnan Cilek hakkýnda 2 yýldan 5 yýla kadar hapis cezasý istenmektedir.

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 22 Aralýk 2005 http://iscicephesi.org Baský ve þiddet rejimi Þemdinli de Gündem ve Politika syf. 2-6 Kapitalist

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! Hrant Dink in Öldürülmesi Devlet Operasyonudur Bebekten Nasýl Katil Yaratýlýr! SÝSTEMÝN KARANLIK YÜZÜ YABANCI KAÇAK ÝÞÇÝLER Kahrolsun

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE ARTIK YETER SAYI: 306 28 Aralýk 2007 1 YTL YENÝ ÇIKTI Silahlar sussun barýþ konuþsun Geçtiðimiz aylarýn yoðun milliyetçi histerisinin

Detaylı

sosyalist isci Hükümet Kyoto yu imzalýyor Aþaðýdan mücadelenin zaferi: KEG kazandý 27 ler ve 12 ler

sosyalist isci Hükümet Kyoto yu imzalýyor Aþaðýdan mücadelenin zaferi: KEG kazandý 27 ler ve 12 ler sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 326 6 Haziran 2008 2 YTL Aþaðýdan mücadelenin zaferi: KEG kazandý Hükümet Kyoto yu imzalýyor 3 yýldýr iklim deðiþimine

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

Kuruluþunun 90. Yýlýnda TKP'nin Mirasýna Nasýl Sahip Çýkýlýr 28 Ocak tarihiyle TKP yi Türkiye ye getirmek için bindikleri gemide Mustafa Suphi ve on beþlerin Kemalistler tarafýndan katledilmesinin yýldönümü

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Dünyanýn efendileri krizde

Dünyanýn efendileri krizde Avrupa Sol Partisi ve devrimci seçenek Bush a karþý Bush Light Olimpiyatlarýn az bilinen yüzü sosyalist isci SAYI: 222 20 Aðustos 2004 1.000.000 TL. Irak - Venezüella - Güney Kore Dünyanýn efendileri krizde

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan 2006 http://iscicephesi.org Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini

Detaylı

sosyalist isci HEPÝMÝZ ERMENÝYÝZ MENK POLORYS HAY ENK 301 derhal kaldýrýlsýn G8 e hayýr PROTESTOSU DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Orhan Pamuk :

sosyalist isci HEPÝMÝZ ERMENÝYÝZ MENK POLORYS HAY ENK 301 derhal kaldýrýlsýn G8 e hayýr PROTESTOSU DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Orhan Pamuk : sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE MENK POLORYS HAY ENK SAYI: 269 27 Ocak 2007 1 YTL Orhan Pamuk : "301'i savunanlar, Hrant Dink'in ölümünden sorumludur" Onun ölümünden

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

Bugün darbeye ses çýkarmazsan yarýn çok geç olabilir

Bugün darbeye ses çýkarmazsan yarýn çok geç olabilir 26 Temmuz - Ankara Darbeye karþý 2. ses Tüm darbeciler yargýlansýn sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 330 12 Temmuz 2008 2.5 YTL Bugün darbeye ses çýkarmazsan

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizm krize çözüm bulamýyor

sosyalist isci Kapitalizm krize çözüm bulamýyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 377 9 Ekim 2009 2 YTL IMF toplandý, dolar çöktü Kapitalizm krize çözüm bulamýyor Kitlesel bir sol partinin þimdi tam

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 12 EKÝM 2009 Fransa da Kaðýtsýzlar Bakanlýðý kuruldu 26 Haziran günü Paris in yoksul kenar mahallelerinden birinde, iþgal edilmiþ bir binanýn kapýsýna

Detaylı

SUSURLUK VE DANIÞTAY:

SUSURLUK VE DANIÞTAY: 15-16 Haziran Türkiye yi sarsan 2 gün F. ALOÐLU sayfa: 8 Mýsýr da demokrasi aktivistleri kazandý sayfa: 5 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 254 31 Mayýs 2006 1 YTL SUSURLUK VE DANIÞTAY: ÇETELER

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu?

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu? AB hayali tepemizde geziyor - sayfa: 3 Türkiye Avrupa Birliði kapanýnda - sayfa:6 sosyalist isci SAYI: 225 8 Ekim 2004 1.000.000 TL. YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK Mehmet Aðar yargýlanmalý sayfa:

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

sosyalist isci YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ BOZARAK

sosyalist isci YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ BOZARAK sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 290 14 Temmuz 2007 1 YTL YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ

Detaylı

sosyalist isci IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI

sosyalist isci IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 275 17 Mart 2007 1 YTL IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI BÝZ BU SAVAÞI HEPÝMÝZ IRAKLIYIZ DURDURABÝLÝRÝZ ABD DEFOL Bu hafta ABD ve müttefiklerinin

Detaylı

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME!

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME! MERHABA, Oligarþi halkýn yoðun tepkisine karþýn yeni Lübnan'da bir Kore macerasýna gözü kapalý dalarken dergimizin 44. sayýsý çýkýyor. Doðal olarak bu sayýmýzýn içeriðinde de Lübnan ve Filistin aðýrlýklý

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 319 4 Nisan 2008 1 YTL Ergenekon terör örgütüdür Darbeye karþý acil demokrasi Ýran Devrimi nden ders çýkarmak Sayfa: 9 Seçmenlerin

Detaylı

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 327 13 Haziran 2008 2 YTL Anayasa Mahkemesi rejimine HAYIR 5 Haziran günü Anayasa Mahkemesi tarihi bir karar alarak savunduðunu

Detaylı

HALK SÝZE NÝYE OY VERELÝM KÝ? Biz Figüran Deðiliz, Halkýz. Birleþen halk yenilmez! Sopa Zoruyla Seçim: Tas Ayný Hamam Ayný Tellaklar Bile Deðiþmiyor

HALK SÝZE NÝYE OY VERELÝM KÝ? Biz Figüran Deðiliz, Halkýz. Birleþen halk yenilmez! Sopa Zoruyla Seçim: Tas Ayný Hamam Ayný Tellaklar Bile Deðiþmiyor HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! SÝZE NÝYE OY VERELÝM KÝ? HALK KÜLTÜR MERKEZLERÝ KADIN KOMÝSYONU MALTEPE DE ORTAK KADIN EMEÐÝ PAZARI... Birlikte üretmek, paylaþmak ve

Detaylı