AYI VE OCAK-MART DÖNEM MERKEZ YÖNET M ÜZERE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI KONU MA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYI VE OCAK-MART DÖNEM MERKEZ YÖNET M ÜZERE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI KONU MA"

Transkript

1 MAL YE BAKANI SAYIN MEHMET EK N MAKROEKONOM K GEL MELER LE 2010 YILI MART AYI VE OCAK-MART DÖNEM MERKEZ YÖNET M BÜTÇE GERÇEKLE MELER DE ERLEND RMEK ÜZERE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI KONU MA METN 13 N SAN 2010

2 MAKROEKONOM K GEL MELER LE 2010 YILI MART AYI VE OCAK-MART DÖNEM MERKEZ YÖNET M BÜTÇE E GERÇEKLE EKLE MELER 13 N SAN 2010 MEHMET EK MAL YE BAKANI 1 De erli Bas n Mensuplar, Makroekonomik geli meler ile 2010 Y Mart Ay ve Ocak- Mart Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe gerçekle melerini de erlendirmek üzere düzenlemi oldu umuz bas n toplant na ho geldiniz. Sunumuma ba larken sizleri ve ekranlar ba nda bulunan vatanda lar sayg yla selaml yorum. 2

3 MAKROEKONOM K GEL MELER 2 MAKROEKONOM K GEL MELER De erli Bas n Mensuplar, Öncelikle dünyada ve Türkiye deki makroekonomik görünüme ili kin çok k sa bir de erlendirme yapmak istiyorum. Son dönemdeki veriler küresel ekonomideki toparlanman n ba ta Asya ülkeleri olmak üzere güçlenerek devam etti ini göstermektedir. Al nan mali ve parasal tedbirler sonucunda dünya üretimi ve ticareti canlanm r. 3

4 KÜRESEL SANAY ÜRET VE MAL T CARET Kaynak: IMF Küresel ticaret hacmindeki art n özellikle ihracata yönelik imalat sanayini olumlu etkiledi i görülmektedir. Özellikle son dönemde ABD, Çin ve Avrupa da imalat sanayindeki art, küresel ekonomideki toparlanman n h z kazanaca na dair görü leri güçlendirmi tir. 4

5 BÜTÇE AÇI I VE BORÇ SIKINTISI OLAN ÜLKELER (2009) Kaynak:The Economist, IMF, EC Ancak, krize kar al nan tedbirler, birçok ülkede bütçe aç klar n ve kamu borç stokunun artmas na yol açm r. Bu da beraberinde borçlar n sürdürülebilirli i problemini gündeme getirmi tir. Bu sorun önümüzdeki döneme damgas vuracakt r. De erli Bas n Mensuplar, Türkiye ekonomisi küresel kriz nedeniyle 2009 da bir daralma ya am r. Ancak, ald z maliye ve para politikas tedbirleri ve güçlü bankac k sektörü ve sa lam likidite yönetimi sayesinde krizde makroekonomik ve finansal istikrar koruduk. Türkiye bunu kendi imkanlar, kendi politikalar ve uygulamaya koydu u programla ba arm r. Bütün bunlar, kriz öncesinde Hükümetlerimiz taraf ndan 5

6 gerçekle tirilen yap sal reformlar n Türkiye nin makroekonomik temellerini ne kadar güçlendirdi ini göstermektedir. Türkiye ekonomisi 2009 un son çeyre inde beklentilerin de üzerine ç karak yüzde 6 büyümü tür. Bu büyüme oran, krizin etkilerinden h zla kurtuldu umuzu göstermektedir YILININ SON ÇEYRE NDE AB ÜLKELER NDE BÜYÜME Kaynak: Eurostat, TÜ K 5 Son çeyrekte neredeyse tüm AB ülkeleri daral rken Türkiye nin yüzde 6 seviyesinde bir büyüme göstermesi umut verici bir geli medir. Henüz kriz öncesi döneme dönmü de iliz. O düzeylere gelmemiz zaman alacakt r. Ancak, Türkiye ekonomisi h zla toparlanmaktad r. 6

7 2009 YILINDA AB ÜLKELER NDE DARALMA Kaynak: Eurostat, TÜ K ddialar n aksine Türkiye bu krizden göreceli olarak daha az etkilenmi tir. Yans da da görüldü ü üzere, AB ülkeleri ile kar la rd zda Türkiye 2009 da en az daralan ülkelerden birisi olmu tur un ilk çeyre ine ili kin sanayi üretimi, ihracat, ithalat ve vergi gelirlerine bakt zda, toparlanman n güçlü bir ekilde devam etti ini görüyoruz. Bu göstergeler nda, daha önce de ifade etti im gibi 2010 un ilk çeyre inde çift haneli bir büyüme rakam hiç rt olmayacakt r. 7

8 De erli Bas n Mensuplar, Türkiye de i sizlik oran 2009 y Aral k ay nda bir önceki y n ayn dönemine göre yar m puan azal la yüzde 13,5 e inmi tir. Ancak, istihdam piyasas ekonomik toparlanmay geç takip etmektedir. Bu nedenle, birçok di er ülkede oldu u gibi i sizlik oranlar ndaki iyile me ülkemizde de beklendi i kadar h zl olmayacakt r. TL C NS NDEN SKONTOLU SENETLER N BORÇLANMA FA Z ORANI VE POL KA FA Z ORANLARI Kaynak:Hazine Müste arl, TCMB 7 Hükümetimizin sa lad siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde faiz oranlar tek haneye dü mü tür. TL cinsinden iskontolu senetlerin borçlanma faiz oran 2002 y nda yakla k yüzde 63 iken u anda yüzde 8 civar ndad r. Faiz oranlar n yüzde 20 dolaylar ndan mevcut düzeyine inmesi sayesinde önümüzdeki iki y ll k dönemde yakla k 15 milyar TL tasarruf etmi olaca z. Faiz yükündeki azalma sayesinde 8

9 itime, sa a ve yat mlara daha fazla kaynak aktarma imkan elde ediyoruz. unu da özellikle vurgulamal m ki 2002 y nda bütçemizde vergi gelirlerinin yüzde 86 s sadece faiz giderlerini ödemek için kullan yorduk. Biz bu oran yüzde 86 dan ald k ve 2009 y nda yüzde 31 seviyelerine kadar indirdik y nda da faiz ödemelerinin bütçemiz üzerindeki yükünü azaltmak temel önceli imiz olacakt r. 9

10 2010 YILI MART AYI ve OCAK-MART DÖNEMD NEM MERKEZ YÖNET M BÜTÇE GERÇEKLE EKLE MELER 2010 YILI MART AYI ve OCAK-MART DÖNEM MERKEZ YÖNET M BÜTÇE GERÇEKLE MELER De erli Bas n Mensuplar, 2010 Y Merkezi Yönetim Bütçesinin Mart ay ve Ocak-Mart dönemine ili kin gerçekle meleri bugün yay nlayaca z ayl k bütçe gerçekle meleri raporunda detaylar yla görebilirsiniz. Ancak, ilk üç ayl k bütçe gerçekle meleri ile ilgili önemli baz hususlar sizlerle payla mak istiyorum. 10

11 2010 YILI MART AYI BÜTÇE GERÇEKLE MELER 2010 Y Mart Ay Bütçe Gerçekle meleri Merkezi yönetim bütçe gerçekle melerine ili kin olarak, öncelikle 2010 y Mart ay ile ilgili k sa bilgi verece im y Mart ay nda bütçe aç bir önceki y n ayn ay na göre yüzde 32 oran nda azalarak 5,9 milyar TL olmu tur y Mart ay nda bütçe gelirleri bir önceki y n ayn ay na göre yüzde 34 oran nda artarak 17,5 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 7,4 oran nda artarak 23,4 milyar TL olarak gerçekle mi tir y Mart ay nda vergi gelirleri bir önceki y n ayn ay na göre yüzde 37,5 oran nda artarak 14,5 milyar TL olarak gerçekle mi tir. Buna kar n faiz hariç bütçe giderleri yüzde 10 oran nda artarak 19,1 milyar TL olmu tur. 11

12 2010 YILI OCAK-MART DÖNEM BÜTÇE GERÇEKLE MELER 2010 Y Ocak-Mart Dönemi Bütçe Gerçekle meleri De erli Bas n Mensuplar, imdi de 2010 y Ocak-Mart dönemi bütçe gerçekle meleri ile ilgili baz önemli hususlar sizlerle payla mak istiyorum y Ocak-Mart döneminde bütçe aç geçen y n ayn dönemine göre yüzde 41 oran nda azalarak 11,3 milyar TL olmu tur y Ocak-Mart döneminde yakla k 1 milyar TL faiz d aç k verilmi ken 2010 y n ayn döneminde yakla k 3,7 milyar TL faiz d fazla verilmi tir y Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri geçen y n ayn dönemine göre yüzde 20,6 oran nda artarak yakla k 57 milyar TL 12

13 olurken, bütçe giderleri yüzde 2,9 oran nda artarak 68,4 milyar TL olarak gerçekle mi tir y Ocak-Mart döneminde vergi gelirleri geçen y n ayn dönemine göre yüzde 25,6 oran nda artarak 47,9 milyar TL olarak gerçekle mi tir. Buna kar n faiz hariç bütçe giderleri sadece yüzde 10,4 oran nda artarak 53,4 milyar TL olmu tur. Makro ekonomik geli meler ve yapm oldu umuz düzenlemelerin yan nda Gelir daremizin bu dönemdeki yüksek performans da vergi gelirlerindeki art ta belirleyici olmu tur Y Ocak-Mart Dönemi bütçe gerçekle melerine bakt zda bütçedeki iyile me aç kça görülmektedir. lk üç ayl k sonuçlar 2010 y bütçe dengesi ve faiz d denge hedeflerimize rahatl kla ula aca göstermektedir YILI OCAK-MART DÖNEM MERKEZ YÖNET M BÜTÇE G DERLER 13

14 2010 YILI OCAK-MART DÖNEM MERKEZ YÖNET M BÜTÇE GEL RLER Kamu Ta tlar Kanunu Tasar Tasla YEN KAMU TA ITLARI KANUNU 13 14

15 KAMU TA ITLARI KANUN TASARISI TASLA I -1 Ba ca yenilikler Kanun kapsam geni letilmektedir. Kurumlara ta t politikas olu turma zorunlulu u getirilmektedir. Ta t edinme süreçleri sadele tirilmektedir. Hizmet al yoluyla ta t edinimine ili kin somut kriterler belirlenmektedir. 14 De erli Bas n Mensuplar, imdi de sizlere haz rlam oldu umuz Kamu Ta tlar Kanun Tasar Tasla hakk nda baz bilgiler sunmak istiyorum y Program nda taahhüt etti imiz üzere kamuda kullan lan ta tlarla ilgili yeni bir kanun tasar haz rlanm olup, önümüzdeki günlerde kamu idarelerinin görü üne sunulacakt r. Yeni Kamu Ta tlar Kanunu ile, ta t kullan nda verimlili in ve effafl n sa lanmas ve ça da bir ta t yönetim sisteminin olu turulmas amaçlanmaktad r. Söz konusu Kanun Tasar Tasla ile getirilen ba ca yenilikler unlard r: Mevcut Kanunun kapsam geni letilmi ve mevzuat da kl giderilerek günümüz ihtiyaçlar na uygun bir kanun tasar haz rlanm r. 15

16 Kurumlara ta t politikas olu turma zorunlulu u getirilmektedir. Ta t yönetimine ili kin temel ilkeler belirlenmektedir. Ta t edinme süreçleri sadele tirilmi ve yeni ta t edinme yollar getirilmektedir. Hizmet al yoluyla ta t edinimine ili kin somut kriterler belirlenmektedir. KAMU TA ITLARI KANUN TASARISI TASLA I-2 Ta tlar n edinilmesi, kullan lmas ve elden kar lmas na ili kin maliyet-fayda ve maliyet-etkinlik kriterleri getirilmektedir. Ta tlar n elden ç kar lmas na ili kin net kriterler belirlenmektedir. Merkezi ta t yönetim bilgi sistemi olu turulmaktad r. Ta t tan ma, izleme ve kontrol sistemleri kurulmas öngörülmektedir. 15 Ta tlar n edinilmesi, kullan lmas ve elden ç kar lmas na ili kin maliyet- fayda ve maliyet-etkinlik kriterleri getirilmektedir. Ta tlar n elden ç kar lma kriterleri net olarak belirlenmektedir. 16

17 Görevlerinin önem ve özellikleri, sorumluluklar ve temsil nitelikleri dikkate al narak makamlar na ta t verilecekler yeniden belirlenmektedir. Merkezi ta t yönetim bilgi sistemi olu turma zorunlulu u getirilmektedir. darelerin ta t tan ma, izleme ve kontrol sistemleri kurmalar öngörülmektedir. SONUÇ De erli Bas n Mensuplar, Bildi iniz üzere, kriz sürecinde proaktif bir maliye politikas uygulad k y bütçesini de bir krizden ç bütçesi olarak haz rlad k. Üç ayl k gerçekle meler de bütçemizin krizden ç a önemli katk oldu unu göstermektedir y bütçesi ile ekonomik kalk nmay bir öncelik olarak kabul ederek ülkemizin dört bir taraf na ihtiyaç duydu u yat götürmeye, reel kesimi desteklemeye, bireysel ve toplumsal refah gözetmeye devam ediyoruz. 17

18 2009 YILI TEMEL EKONOM K BÜYÜKLÜKLER 2009 Hedef (OVP) 2009 Y l Sonu Gerçekle me Reel Büyüme -6,0-4,7 sizlik Oran ( % ) 14,8 14,0 Genel Yönetim Nominal Borç Stoku / GSYH (%, AB Tan ml ) 47,3 45,5 Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi / GSYH (%) -6,6-5,5 Merkezi Yönetim Faiz D Dengesi / GSYH ( % ) -2,2-1,5 16 De erli Bas n Mensuplar, dönemi orta vadeli hedeflerimizi kamuoyuna aç klad zda bu hedeflerin muhafazakar hedefler oldu unu söylemi tik y l sonu bütçe gerçekle meleri ile makroekonomik gerçekle meler de bunu teyit etmektedir. Bu gerçekle meler ayn zamanda 2010 y bütçe hedeflerinin de gerçekçi ve ula labilir oldu unu göstermektedir y içinde bulundu umuz ko ullara ra men kontrol edebildi imiz ve yönetebildi imiz bir y l oldu y nda da mali disiplini sürdürece iz. Geli meleri takip ederek gerekli her türlü tedbiri de zaman geldi inde alaca z. Dolay yla, Orta Vadeli Programda ortaya koydu umuz ç stratejimize uygun olarak maliye politikam uygulamay sürdürece iz. 18

19 Türkiye art k küresel düzeyde dü ünen ve karar alan G-20 üyesi bir ülkedir. Maliye politikam olu tururken bu perspektifle hareket etmeye devam edece iz. Dolay yla, Türkiye nin uluslar aras arenadaki konumunu güçlendirerek daha ileri noktalara ta yaca z. Türkiye ekonomisinin gücüne ve özel sektörümüzün dinamizmine inan yoruz. De erli Bas n Mensuplar, Bugün sizlere aç klad z 2010 y Ocak-Mart Dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlar na ula lmas nda eme i geçen ba ta Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü çal anlar olmak üzere herkese te ekkür ediyorum. Konu mama burada son verirken hepinize sayg lar sunuyorum. 19

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN SON MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN SON MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN SON MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 17 OCAK 2011 1 Değerli

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN SON MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN SON MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN SON MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 15 OCAK 2010 1 Değerli

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ

Detaylı

Kendi ya m zla kavrulduk

Kendi ya m zla kavrulduk ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 5 de efik ÇALI KAN 10 da Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 16 da Veli SARITOPRAK 15 de Gülin ARKUN 20 de Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YEN DEN YAPILANDIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNER LER

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YEN DEN YAPILANDIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNER LER YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YEN DEN YAPILANDIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNER LER Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ?

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? ALTIN PİYASASI NEREYE GİDİYOR? Eylül ay n n ekonomi gündemine damgas n vuran konulardan biri ku kusuz alt n n seyriydi. A ustos ay n 1.757 dolar/ons seviyesinde

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER. Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi MAN SA

TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER. Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR

Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR Rapor No: 32451 TR LLER BANKASI NA BELED YE H ZMETLER PROJES Ç N TEKL F ED LEN 212,9 M LYON ($ 275 M LYON) M KTARINDA KRED L TC GARANT S NDE PROJE

Detaylı

GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU

GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU NDEK LER I- A- EN KOLAY, EN GÜVENL T CARET B- BAKANLIK TE LAT YAPISI C- NSAN KAYNA IMIZ

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL: ÖĞRENİM DURUMU: İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM ÜNİVERSİTE LİSANSÜSTÜ

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL: ÖĞRENİM DURUMU: İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM ÜNİVERSİTE LİSANSÜSTÜ den BÜYÜK FIRSAT! ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN 84 TL YERİNE 70 TL ADI ve SOYADI: TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ CEP TELEFONU: (0 ) e-mail @ Dergiyi teslim almak istediğiniz adres:

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı