TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECýisi içiþleri KOMiSYONU KARAYOLLARý TRAFiK KANUNU ALT KOMiSYONUNUN KABUL ETTiÐi METiN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECýisi içiþleri KOMiSYONU KARAYOLLARý TRAFiK KANUNU ALT KOMiSYONUNUN KABUL ETTiÐi METiN"

Transkript

1 TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECýisi içiþleri KOMiSYONU KARAYOLLARý TRAFiK KANUNU ALT KOMiSYONUNUN KABUL ETTiÐi METiN Esas No: 1/905,1/347,2/287,2/330,2/353 Karar No: 3 Tarih: 08 / 06/ 2005 KARAYOLLARý TRAFiK KANUNUNDA DEÐiþiKLiK YAPýLMASýNA DAiR KANUN TASARýsý (Not: Koyu renk Tasarýyla getirilen deðiþiklikleri, Altý izili alt komis onun a tý~ý de~i ikiikieri Normal renk 2918 deki düzenlemeleri, ifade etmektedir.) MADDE 1-13/10/1983 tarihli ve 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan "Eriþme kontrollü karayolu (otoyol-ekspresyol)", "Anayol", "Tali yol", "Ayýrýcý", "Otomobil", "Minibüs", "Otobüs",, "Özel amaçlý taþýt", "Motorlu bisiklet", "iþ makineleri", ve "Geçiþ hakký" tanýmlarý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ ve ayný maddeye "TaksL "Tarým veva orman traktörleri"ý- "Dönel kavþak", "Kontrolsüz kavþak" "Týrmanma þeritli karayolu" tanýmlarý eklenmiþtir. "Eriþme kontrollü karayolu (Otoyol): Özellikle transit trafiðe tahsis edilen, belirli yerler ve þartlar dýþýnda giriþ ve çýkýþýn yasaklandýðý, yaya, hayvan ve motorsuz araçlarýn giremediði, ancak izin verilen motorlu araçlarýn yararlandýðý ve trafiðin özel kontrole tabi tutulduðu karayoludur. Anayol: Kavþaðý teþkil eden yollardan diðerlerine göre trafik yo~unlu~u daha fazla. olan ve bu yolu takiben kavþaða yaklaþan sürücülerin ilk geçiþ hakkýna haiz olduklarý hususunun trafik iþaretleri ile belirtildiði karayoludur. Aksine bir iþaretlerne yapýlmadýkça bölünmüþ yollar, tek yönlü ve iki yönlü yollara göre anayol niteliðindedir. Tali yol: Kavþaðý teþkil eden yollardan trafik yoðunluðu daha az olan ve bu yolu takiben kavþaða yaklaþan sürücülerin ilk geçiþ hakkýný ana yolda seyreden araçlara vermeleri gerektiði trafik iþaretleri ile belirtilen karayoludur." "Ayýrýcý: Taþýt yollarýný veya yol bölümlerini birbirinden ayýran, bir taraftaki taþýtlarýn diðer tarafa geçmesini yasaklayan, engelleyen veya zorlaþtýran karayolu yapýsý, trafik tertibatý veya gereçtir." "Otomobil: Yapýsý itibarýyla, sürücüsü dahil en çok 9 oturma yeri olan ve insan taþýmak için imal edilmiþ bulunan motorlu araçtýr. "Minibüs: Yapýsý itibarýyla sürücüsü dahil 9 dan fazla 16 dan az oturma yeri olan ve insan taþýmak için imal edilmiþ bulunan motorlu araçtýr." "Otobüs: Yapýsý itibarýyla sürücüsü dahil 9 dan fazla oturma yeri olan ve insan taþýmak için imal edilmiþ olan motorlu araçtýr. Troleybüsler de bu sýnýfa dahildir." "Taksi: Taksimetre ve atarife ile olcu ta i an ticari otomobildir." "Özel amaçlý taþýt: Özel amaçla insan veya eþya taþýmak için imal edilmiþ olan ve itfaiye, cankurtaran, arama ve kurtarma hizmetlerinde kullanýlan kurtarma aracý, nükleer, biyolojik ve kimyasal maddeler ile kirlenen personel, araç, gereç ve sahalarýn arýndýrýlmasýnda kullanýlan arýndýrma aracý, naklen yayýn ve kayýt, kütüphane, motorlu karavan, zýrhlý araç, araþtýrma, cenaze araçlarý ile bozuk veya hasara uðramýþ taþýt ve araçlarý çekmek, taþýmak veya kaldýrmak gibi özel iþlerde kullanýlan motorlu araçtýr."

2 "Motorlu bisiklet: Silindir hacmi 50 santimetreküpü geçmeyen, içten patlamalý veya elektrik motoru ile donatýlmýþ ve imal hýzý 45 km/s'den az olan bisiklettir." "iþ makinesi: Paletli veya madeni tekerlekli traktör, biçerdöver ve yol inþa makineleri ile benzeri tarým, sanayi, bayýndýrlýk, milli savunma ile çeþitli kuruluþlarýn iþ ve hizmetlerinde kullanýlan, iþ amacýna göre üzerine çeþitli ekipmanlar monte edilmiþ, karayolunda insan, hayvan, yük taþýmasýnda kullanýlamayan motorlu araçtýr." Tarým v~~a orman traktörleri: Tekerlekler veya palet üzerinde motor QÜCÜ ile sürülen, en az ýki akslý, taþýma, çekme ve çeþitli araç. makinalarý veya tarýmsal veya edilmiþ ve ikincil amaç olarak yük ve yolcu da taþýyabilen aracýardýr. "ilk geçiþ hakký: Yayalarýn ve araç kullananlarýn diðer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sýrasýndaki öncelik hakkýdýr." "Dönel kavþak: Sürücülerin kavþaða saða dönüþ manevrasý yaparak gitmelerini zorunlu kýlacak büyüklükte ortasýnda bir ada bulunan, bu ada etrafýnda dönen araçlarýn ilk geçiþ hakkýna sahip olduðu iþaretlerle belirlenmiþ, ýþýklý iþaret cihazlarý ile kontrol edilmeyen kavþaklardýr." "Kontrolsüz kavþak: Kavþaðý teþkil eden yollarýn trafik yoðunluðu bakýmýndan birbirlerinden farklý olduklarý iþaretlerle belirlenmemiþ olan ve bu yollardan kavþaða yaklaþýrken "Kontrolsüz Kavþak" trafik iþareti ile iþaretlenmiþ bulunan kavþaktýr. Bu tanýma uyduðu halde, yaklaþýmýnda "Kontrolsüz Kavþak" trafik iþareti bulunmayan kavþaklar da kontrolsüz kavþak kabul edilir." "Týrmanma þeritli karayolu: Orta þeridinin ilk kullaným hakkýnýn esas olarak çýkýþ yönünde hareket eden araçlara ait olduðu, en sol þeride geçmenin yasaklandýðý üç þeritli iki yönlü karayoludur." "Karayolu Trafik Güvenli~i Kurulu Kurulu oluþturulmuþtur. temsilcilerinin sayýsý beþ i qeçemez. yükümlüdür. Kurulun qörev ve yetkileri þunlardýr: 1. Karayolu trafik qüvenliçýine iliþkin hedef ve stratejileri belirlemek. 2. ilqili kuruluþlar arasýnda koordinasyon saçýlanmasýna iliþkin kararlarý almak. 2

3 Yürütülür." iliþkin önerilerde bulunmak, uyqulanmasýný deqerlendirmek ve aerekli kararlarý almak." Bu Kanunla ve trafik hizmetleri konusunda diðer kanunlarla verilen görevler; a) içiþle,r'ý' Bakanlýðýnca b) Bu Kanunla yetkili kýlýnan diðer bakanlýk, kuruluþ ve belediyelerce, içiþleri Bakanlýðý ile iþbirliði içinde, numaralý alt bendi aþaqýdaki sekilde deqistirilmistir. bu kiþilerin yakýnlarýna en kýsa zamanda haber vermek," MADDE sayýlý Kanunun 7 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn U) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "j) Bu Kanunun 13, 14, 16, 17, 18 ve 112-ncl maddeleri, 47 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendi ve 65 inci maddesi ile karayolu yapým bakým ve onarým alanlarý ile trafik mühendisliði hizmetlerinin yürütüldüðü alanlarda 47 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendi hükmüne aykýrý hareket edenler hakkýnda suç veya ceza tutanaðý düzenlemek, 47 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) ve (d) bentlerinde belirtilen kural ihlallerinin tespiti halinde, tanzim edilecek tutanaðý gerekli iþlemin yapýlmasý için en yakýn trafik kuruluþuna teslim etmek," MADDE sayýlý Kanunun 8 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "b) Saðlýk Bakanlýðý: 1) Karayollarýnda meydana gelen trafik kazalarý ile ilgili ilk ve acil yardým hizmetlerini planlamak ve uygulamak, 2) Trafik kazalarýnda yaralananlara en kýsa zamanda ilk ve acil saðlýk hizmetlerini ulaþtýrmak için, þehirler arasý karayollarý üzerinde, içiþleri Bakanlýðýnýn da uygun görüþünü alarak ilk ve acil yardým istasyonlarýný kurmak, bu istasyonlara gerekli personel, ambulans, araç ve gereci saðlamak, 3) Her ilde ilk ve acil yardým konularýnda eðitilmiþ saðlýk personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardým ambulansý bulundurmak, 4) Bu Kanuflla ve diðer mevzuatla verilen trafikle ilgili görevleri yapmak. Üniversitelere baðlý hastaneler ve diðer bütün resmi ve özel saðlýk kurum ve kuruluþlarý, acilolarak kendilerine getirilen trafik kazasý geçirmiþ kiþilere, Saðlýk Bakanlýðýnýn tarifesini uygulamak suretiyle vermiþ olduklarý hizmetlerin bedelini, zorunlu mali sorumluluk sigortasý sýnýrlarý kapsamýnda yükümlü sigorta þirketlerinden tahsil ederler. Saðlýk Bakanlýðý bu görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak; verilen hizmet bedellerinin yükümlü sigorta þirketlerinden tahsil iþlemlerini, 209 sayýlý Kanuna göre kurulmuþ olan döner sermaye iþletmeleri ile bu iþletmelere hizmet veren saymanlýklarca yürütür. Bu amaçla döner sermaye saymanlýklarý tarafýndan tahsil edilen gelirlerin tamamý, bu Kanun ile Saðlýk Bakanlýðýna verilen görevlerin yerine getirilmesi ve bu hizmetlerin geliþtirilmesi için kullanýlýr.

4 Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yapýlan harcamalarýn, zorunlu mali sorumluluk sigortasý sýnýrlarý kapsamýnda kalan kýsmý, ilgili döner sermaye iþletmesine 8 iþ günü içinde yükümlü sigorta þirketince ödenir. Trafik hizmetleri kapsamýnda trafik kazazedelerine verilen hizmetler için uygulanacak fiyat tarifesi, Karayolu Trafik Güvenliði Kurulunun da uygun görüþü alýnarak Saðlýk Bakanlýðýnca belirlenir." =--c== ~~~~~ -~- Madde 1'()- Beledi eler beledi e sýnýrlarý i inde kara ollarýný a mak bakýmýný saalamak ve b'u yollarý trafiae acýk durumda _bulundurmakla vükümlüdür.i"belediveler".i' i~er örev ve etkýýeri unlardýr: " :::~~~../ ra ollarý üzerinde erekli örülen alt-üst adük ve her tüýiü sanat vao'--l5lnl k e bunlarýn bakýmýný sa~lamak 2. rekli örülen kav aklara caddelere sokaklara ve me danlara trafik i aretleri ve t le alarýný ko mak' er i aretlemelerini a mak aldýrmak ve denetlemek. enqelleri qece ve qündüz kolayca qörülebilecek sekilde isaretlemek. 5. Trafik akýmýný qüçleþtiren park etmiþ aracýarý kaldýrmak. verlerde. ilqili kuruluþlar ve il trafik komisyonunca önerilen tedbirleri almak. 7. ehir i i to lu ta ýma ara larýný taksiler dahil ticari olcu ta ýtlarýný ve servis etmek; ruhsatlandýrýlan araçlarýn ve sürücülerin niteliklerini tesoit etmek. 8. ehir i inde ara ark erlerini tes it etmek i letmek ve a i lettirmek 9. Gerçek ve tüzelkiþiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluslara ait otopark olmava iþletilmesine izin vermek. tesisleri ruhsatlandýrmak. 11. Bu Kanun ve bu Kanuna Qöre çýkarýlan vönetmeliklerle verilen diaer oörevleri yapmak. / belediyeler için valiliktir. ~~~~~ edilen ara cezalarý beledi e büt esine irat ka dedilir. Beledi elerce kullanýlacak trafik su ve ceza tutanaklarý kendilerince bastýrýlýr. ehir i i trafik hizmetlerini ürütmek üzere bü ük ehir beledi elerind ba kanlý~ý' di~er beledi elerde ihti aca ve ka asite e öre trafik müdürlü~ü memurluqu kurulur. ile iþbirliqi içinde yürütülür. österen il ili oda ile oförler Odasý temsilcisi' valilik e u un örülen trafikle il ili üniversite 4

5 komi.~ ilcilerinin katýldý~ý il e trafik kuruluþ temsýýcýýerý ae caqrllabllýr. hakký olmaksýzýn di~er sa ýsýnýn salt ~ ~. Ianýr. kararlar katýlanlarýn o ~u ile alýnýr. O..~i halind~ Baþkanýn oyunun buýunduau taraf coaunluk savýlýr. ii tra..kararlarý valinin o rýnýn kararlarý il trafik komis vali tarafýndan ona irer. ii ve nlarýnda alýnan k areleri ve di~er kamu kurumýarý ve ozeý Kuruýuþlarca öncelikle verýne aetýrilir. Bü ük ehir beledi e sýnýrlarý i inde il ve il e trafik komis onlarýna verilen etkiler Ulaþým Koordinasvon Merkezi tarafýndan kullanýlýr. ii v.e ilce trafik komisyonlarýnýn Qörev ve vetkileri suniardýr: 1. ii ve il e sýnýrlarý i inde mahalli ihti öre trafik düzeni ve...~ inin saqlanmasý amacýyla alýnmasý aereken tedbirleri kararlaþtýrmak. 2. Trafi~in düzenli bir ekilde akýmýný sa~lamak bakýmýndan erekli kararlarý almak ve kuruluþlar arasýndaki koordinasyonu saalamak. ilendiren tra rekli mev ~...rini belirle afik Güvenli k üzere i i na -- iletme içi~leri ~ak_anlýa_ý ve diaer kamu kurum ve kuruluslarýnca il ve ilce trafik komisy~n~nq aörüsülmesi istenen konularý aörüsüp karara baalamak 5. Bu Kanunla ve diaer mevzuatla verilen Qörevleri yapmak. MADDE sayl Kanunun 19 uncu maddesine asaaýdaki fýkra eklenmistir. "Bu madde hükmüne aykýrý olarak karayoluna çýkartýlan araçlar, tescil iþlemleri yaptýrýlýncaya kadar trafikten men edilirler ve araç sürücüleri 188 Yeni Türk Lirasý para cezasý ile cezalandýrýlýrlar." MADDE sayýlý Kanunun 23 üncü maddesinin ~ fýkrasýna "Her iki tescil plakasý da bulunmayan araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilirler." cümlesi eklenmiþtir. MADDE sayýlý Kanunun 26 ncý maddesinin dördüncü fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "'Bu maddenin birinci fýkrasý hükmüne uymayan sürücüler 45 Yeni Türk Lirasý para. cezasý ile cezalandýrýlýrlar. Ikinci fýkraya göre çýkarýlan yönetmelik hükümlerine aykýrý davranan sürücüler de 45 Yeni Türk Lirasý para cezasý ile cezalandýrýlýr. Yetkisi olmadýðý halde araçlarda çalýþma yerini ve þeklini, kapasite ve diðer niteliklerini belirleyen plaka, ýþýk, renk, þekil, sembol ve yazý gibi ayýrým iþaretlerini bulunduranlar 379 Yeni Türk Lirasý para cezasý ile cezalandýrýlýrlar ve araçlar 15 gün trafikten men edilirler. Sürücü ayný zamanda araç sahibi deðilse, ayrýca tescil plakasý na da ayný miktar için ceza tutanaðý düzenlenir." MADDE sayýlý Kanunun 31 inci maddesinin birinci fýkrasýna aþaðýdaki (c) bendi eklenmiþ, ikinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ ve ayný maddeye aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir. 'i c) Özellikleri ve cinsleri yönetmelikte belirtilen araçlarda hýz sýnýrlayýcý cihaz," "Birinci fýkranýn (a) bendinde sayýlan gereçleri bulundurmayan, kullanmayan veya kullanýlabilir durumda bulundurmayan sürücüler 45 Yeni Türk Lirasý; (b) ve (c) bentlerine göre araçlarýnda taksimetre, hýz sýnýrlayýcý ci haz, takoðraf bulundurmayan, kullanmayan, kullanýlabilir durumda bulundurmayan veya bu cihazlarda kendisine ait sürücü belgesi kullanmayan sürücüler 188 Yeni Türk Lirasý para cezasý ile cezalandýrýlýrlar. Sürücü ayný zamanda araç sahibi deðilse ayrýca, tescil plakasý na da ayný miktarda ceza tutanaðý 5

6 6

7 D+E Sýnýfý Sürücü Bel esi. D sýnýfýndaki ekici ara lara takýlan ve römork azami yüklü aqýrlýqý 750 kiloqramý qeçen birlesik araçlarý kullanacaklara verilir. B- AIÝ-Slnýflar~ a A 1 Sýnýfý Sürücü Bel esi. silindir hacmi 125 cm3'ü ve ücü 11 kw'1 en motosiklet cinsi araçlarý kullanacaklara verilir. b B1 Sýnýfý Sürücü Bel esi. B sýnýfýndaki ü tekerlekli ve a dört tekerlekli ara lardan alý an azami ýzý 45 km/s'in üzerinde bulunan motorlu ara larý kullanacaklara verilir. Bu aqýrlýklarýnýn hesaplanmasýnda batarva aqýrlýklarý dikkate alýnmaz. c C1 Sýnýfý Sürücü Bel esi. C sýnýfýndaki ara lardan izin verilen azami üklü a-ýrlý-ý takýlabilir. d C1+E Sýnýfý Sürücü Bel esi' C1 sýnýfýndaki ekici ara lara takýlý römorkunun izin kullanýlamaz. e 01 Sýnýfý Sürücü Bel esi" olcu ta ýmacýlý~ ýnda kullanýlan sürücü koltu-u dý ýnda tgk!ýqqillr" 01 +E Sýnýfý Sürücü Bel esi. ekicisi 01 alt sýnýfýndaki motorlu araca takýlý taþýma amaçlý kullanýlamaz. C: Özel SLnýflar:- - a f Sýnýfý Sürücü Bel esi. tarým ve a orman traktörü kullanacaklara verilir. b Sýnýfý Sürücü Bel esi. i makinesi türündeki motorlu aracý kullanacaklara verilir. c h Sýnýfý Sürücü Bel esi. özel tertibatlý olarak imal tadil ve a te hiz edilmi d k Sýnýfý Sürücü Ada Bel esi' önetmelikte belirtilen artlar ve esaslara öre ara sürmeyi öqrenen sürücü adavlarýna verilen belqedir. qöre araç kullananlara belli süre ile verilen belqedir. qösterilir." "Madde 39- Sürücü belqelerine ait esaslar þunlardýr: a) Araçlar! kullanma yetkisi: 1) A1, B1, f, q ve h Sýnýfý Sürücü Belqeleri ile yalnýz kendi sýnýflarýndaki aracýar. 2) A Sýnýfý Sürücü Belqesi ile A 1. 3) B Sýnýfý Sürücü Belqesi ile B1 ve f. 4) B+E Sinýf! Sürücü Belqesi ile B, B1 ve f. 5) C Sýnýfý Sürücü Belqesi ile B. B1. C1 ve f. 6 C+E Sýnýfý Sürücü Bel esi ile B B+E B1 C1 C1+E f ve O sýnýfý sürücü belqesine sahip olduçtu takdirde O+E, 01 ve 01 +E,

8 7 C1 Sýnýfý Sürücü Bel esi ile B B1 ve f 8) C1 +E Sýnýfý Sürücü Belaesi ile B. B +E. B1. C1 ve f. 9) D Sýnýf Sürücü Belaesi ile B. B1. 01 ve f 10 D +E Sýnýfý Sürücü Bel esi ile B B+E B1 D 01 D1+E ve f Sýnýfý Sürücü Bel esi ile B B1 ve f 12 D1+E Sýnýfý Sürücü Bel esi ile B B+E B1 01 ve f sýnýfý sürücü belaeleri ile kullanýlan araclar da sürülebilir. araçlar da sürülebilir. b Sa~lýk sorunlarýna ra~men sürücü bel esi alma a hak kazanan sürücülerin sürücü bel elerine hastalý ~ ýna ili kin bil i azýlabilir a ýrýcý i aret konulabilir. Bu sürücülerin han i artlarda ve han i ti sürücü bel esi alabilecekleri ve han i artlarda ara vönetmelikte aösterilir. c Sürücü bel esi sahi lerinin sürücü bel esinin sýnýfýna öre sürme e etkili olduklarý araçlarýn dýsýndaki araçlarý sürmeleri vasaktýr. d B C C1 D ve 01 Sýnýfý Sürücü Bel esi sahi leri ara larýna en ok üklü a~ ýrlý ~ i 750 k 'a kadar olan 750 k.dahil hafif römork takarak da kullanabilirler. Bu sürücülerin airerek B+E. C+E. C1+E. D+E ve D1+E Sýnýfý Sürücü Belaesi almalarý zorunludur. e Sürücü bel esi alma a hak kazananlara sta. er sürücü bel esi verilir. Sta. er beþ kez hýz sýnýrlarýný asan. her ne derecede olursa olsun alkollü veva uvusturucu kazasýna sebebi et veren 75 ceza uanýný dolduran sürücülerin sürücü bel eleri su un ki ilerin tekrar sürücü bel esine sahi olabilmeleri i in eniden sürücü kursunda e~ itim sonrasýnda veniden alýnan sürücü belqeleri ayný hükümlere tabidir. iki ýllýk süre sonunda ukarýda belirtilen trafik su larýný i Iememi olmalarý ve bir ýl Výi içinde deqiþtirilmeven belaeler deqistirilinceve kadar aeçersiz savýlýr. Sürücü bel elerinden k sýnýfý sürücü ada bel esi 1 ii sta. er sürücü bel esi 2 ýl Qösterilir. h) Ödenmemiþ trafik para cezalarý tahsil edilmedikçe, deðiþtirme iþlemleri yapýlmaz. Sürücü belgelerini deðiþtirmeyen sürücüler, araç kullanmaktan men edilir. Deðiþtirme veya vize iþlemleri, içiþleri Bakanlýðýnca belirlenecek esas ve usullere göre yapýlýr. ý) g Sýnýfý Sürücü Belgesi alacak olanlarda aranacak özel þartlar ile uluslararasý sürücü belgelerinin veriliþ þartlarý yönetmelikte düzenlenir. Bu maddenin (a), (b). (c). (d) ve (e) bentlerinde vazýlý hükümlere aykýrý hareket edenler 36 ncý maddenin ü üncü fýkrasýna öre cezalandýrýlýrlar. bendi hükümlerine akýrý yönetmelikte belirtilen esaslara aöre saqlýk kontrolüne sevk edilirler." 8

9 MADDE sayýlý Kanunun 40 ýncý maddesine aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir. "Dýþ ülkelerden alýnmýþ ve süresi içerisinde deðiþtirilmeyen sürücü belgesi ile araç kullananlara 92.Yeni -J:ü~k ~ir~~j p~r~ cezasý uvaulanýr ve bu sürücü belaeler! ulusal sürücü bel esine dönü türülür. Dönü türme i lemine ili kin esas ve usuller yönetmelikte aösterilir." MADDE sa ýiý Kanunun 41 inci maddesi a a~ýdaki ekilde de-j...tir. "Madde 41- Sürücü belqesi alacaklarda asaoýdaki sartlar aranýr: a) Yaþ Þp""rtý: 1. A1 ve B1 Sýnýfý Sürücü Bel esi alacaklarýn 16 2 A B f h Sýnýfý Sürücü Bel esi alacaklarýn 18 A sýnýfý i in motor ücü 25 kw'1 3 C C1 D ve 01 Sýnýfý Sürücü Bel esi alacaklarýn 21 Universitelerin sürücü e~itimi astsuba sýnýf okullarýnda ve uzman.andarma okullarýnda a ýlan sürücü e~itimi kurslarýndan mezun alanlarda bu sart aranmaz. ). yaþýn! bitirmiþ olmalarý zorunludur. b) Ðarenim þartý: En az ilkokulu veya ilköaretimi bitirmiþ bulunmalarý zorunludur. c) Saðlýk þartlarý: "Sürücü Olur" ra oru almalarý zorunludur. Ancak hekim tarafýndan erekli örülmesi iþlemleri ile ilaili daha sonra verecekleri raporlar da aecersiz sayýl!r.. d) Eaitim ve sýnav þartý: zorunludur. e} Hükümlü olmama þartý: f A ný sýnýf sürücü bel esi bulunmamasý ve a bel elerin eri alýnmamý olma artý: qeçici olarak qeri alýnmýs ise sürenin dolmuþ bulunmasý zorunludur. ~} Deneyim þartý: 1 C ve D Sýnýfý Sürücü Bel esi almak iste enlerin en az 3 C1 ve D1 Sýnýfý Sürücü Belgesi. 2 B+E Sýnýfý Sürücü Bel esi alacaklarýn B Sýnýfý Sürücü Bel esi. 3 C+E Sýnýfý Sürücü Bel esi alacaklarýn C Sýnýfý Sürücü Bel esi 4 C1+E Sýnýfý Sürücü Bel esi alacaklarýn C1 Sýnýfý Sürücü Bel esi 5 D+E Sýnýfý Sürücü Bel esi alacaklarýn D Sýnýfý Sürücü Bel esi 6 D1+E Sýnýfý Sürücü Bel esi alacaklarýn D1 Sýnýfý Sürücü Bel esi sahibi olmasý zorunludur." MADDE sayýlý Kanunun 46 ncý maddesinin ikinci fýkrasýnýn (a), (d) ve (e) bentleri aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "a) Araçlarýný, gidiþ yönüne göre yolun saðýndan, týrmanma þeritli yollarda çýkýþ yönündeki aðýr ve düþük hýzlý araçlarýný yolun sað þeridinden, diðer araçlarýný sað þerit müsait ise bu þeritten, sað þerit müsait deðil ise orta þeritten, bölünmüþ ve tek yönlü 9

10 çok þeritli yollarda yol ve trafik durumuna göre hýzýnýn ve araç cinsinin gerektirdiði þeritten sürmek," "d) Bölünmüþ ve tek yönlü çok þeritli karayollarýnda gidiþe ayrýlan en soldaki þeridi, týrmanma þeritli karayollarýnda orta þeridi sürekli olarak iþgal etmemek, e) "Taþýt giremez" trafik iþareti bulunan karayoluna veya bölünmüþ karayolunda karþý yönden gelen trafiðin kullandýðý þerit ve baðlantý yollarýna girmernek, týrmanma þeritli yollarda en sol þeride " geçmemek," MADDE' sa ýiý Kanunun 47 inci maddesinin sonuna elmek üzere a a~ ýdaki fýkra eklenmiþtir. "Trafik i ýklarýndan kýrmýzý i ýk kuralýný ihlal sebebi le ceza azýlan sürücülerden sürücülerin sürücü bel eleri bir ii süre le eri alýnýr. Süresi sonunda siko-teknik de~erlendirmeden ve siki atri uzmanýnýn mua enesinden e irilerek sürücü bel esi almasýna man i hali olmadýaý anlasýlanlarýn belaeleri iade edilir." eklenmiþtir. MADDE sa ýiý Kanunun 48 inci maddesine a a~ýdaki ü üncü fýkra sürücülere bu maddede önaörülen oara cezasý iki kat olarak uyaulanýr." MADDE sayýlý Kanunun 49 uncu maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "Madde 49- Kamyon, çekici ve otobüs türündeki aðýr taþýt sürücülerinin, taþýt kullanma sürelerine aykýrý olarak taþýt kullanmasý ve bunlara taþýt kullandýrýlmasý yasaktýr. Bu araçlarý kullanacaklarýn denetimi, taþýt kullanma süreleri ile süre dýþý kullanmayý önleyici tedbirlere iliþkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. Bu madde hükmüne aykýrý olarak taþýt kullanan sürücüler 379 Yeni Türk Lirasý para cezasý ile cezalandýrýlýrlar. Sürücü ayný zamanda araç sahibi deðilse, araç sahibine de m Yeni Türk Lirasý. ayrýca aracýn firma veya bir teþebbüs sahibi adýna iþletilmesi halinde, firma veya teþebbüs sahibi adýna 379 Yeni Türk Lirasý karþýlýðý ceza tutanaðý düzenlenir." deqistirilmistir. 120 km/s hýzý aeçmemek üzere yönetmelikte belirlenir." MADDE sayýlý Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde yer alan "Sürücülerin önlerinde giden bir aracý geçmeleri için;" ibaresi "Sürücülerin önlerinde giden bir aracý geçmeleri için sýrasýyla;" olarak deðiþtirilmiþ ve (1) numaralý alt bendi (2) numaralý, (2) numaralý alt bendi ise (1) numaralý alt be nt olarak yer deðiþtirmiþtir. deðiþtirilmiþtir. MADDE sayýlý Kanunun 57 nci maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde "Kavþaklarda ilk geçiþ hakký Madde 57- Kavþaklarda aþaðýdaki kurallar uygulanýr. a) Kavþaða yaklaþan sürücüler, kavþaktaki þartlara uyacak þekilde yavaþlamak, varsa sýrasýyla, trafik zabýtasý veya trafiði kontrol etmekle görevli ve yetkili kiþi, ýþýklý trafik iþaretleri ve trafik iþaret levhalarý ile verilen talimata uygun olarak ilk geçiþ hakký olan araçlarýn önce geçmesine imkan vermek zorundadýrlar. ýo

11 b) ýþýklý trafik iþaretleri izin verse bile, trafik akýmý, kendisini kavþak içinde durmaya zorlayacak veya diðer doðrultudaki trafiðin geçiþine engelolacak ise, sürücülerin kavþaða girmeleri yasaktýr. c) Kavþaða giren sürücüler, trafik kurallarýna uygun olarak, mümkün olan en kýsa süre içinde kavþaðý geçmek zorundadýrlar. Sürücülerin kavþak alaný içinde gereksiz olarak yavaþlamalarý, duraklamalarý, araçlarýndan inmeleri ve araçlarýnýn motorlarýný durdurmalarý yasaktýr. d) Yukarý"'da belirtilen yasak, kýsýtlama ve zorunluluklara uymak suretiyle, 1) Sürücüler geçiþ üstünlüðüne sahip araçlara, 2) Aksine bir iþaret olmadýkça, kavþaklarda ray üzerinde hareket eden taþýtlara, 3) Aksine bir iþaret olmadýkça, anayol ve tali yol kavþaklarýnda tali yoldan gelen sürücüler anayoldan gelen araçlara, 4) Dönel kavþaða gelen sürücüler dönel kavþak içindeki araçlara, 5) Bir iz veya mülkten karayoluna çýkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara, 6) Kontrolsüz kavþaklarda sýrasýyla; motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara, lastik tekerlekli traktör sürücüleri ile iþ makinesi sürücüleri diðer motorlu araçlara, lastik tekerlekli traktör ve iþ makinesi dýþýndaki motorlu taþýt sürücülerinden soldaki saðdan gelen araçlara, lastik tekerlekli traktör ile iþ makinesi sürücülerinden soldaki saðdan gelene, (T) tipi kontrolsüz kavþaklarda ise düþey koldan Çtelen araçlar yatay koldan ÇJelen araçlara. ilk geçiþ hakkýný vermek zorundadýrlar. Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 45 Yeni Türk Lirasý para cezasý ile cezalandýrýlýrlar." MADDE sayýlý Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (d) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ ve (e) bendi yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.. "d) Görüþün yeterli olmadýðý tepe üstlerine yakýn yerlerde, dönemeçler, kavþaklar, tüneller, köprüler ve baðlantý yollarýnda ve buralara yerleþim birimleri içinde QD..Q metre ve yerleþim birimleri dýþýnda yüz metre mesafede," MADDE sayýlý Kanunun 71 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ ve (d) bendinden sonra gelmek üzere aþaðýdaki (e) bendi eklenmiþ, mevcut (e) bendi (f) bendi olarak aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ, mevcut (f) bendi (g) bendi olarak teselsül ettirilmiþtir. "b) itfaiye araçlarý ile benzeri acil müdahale araçlarý," "e) Yolun yapým ve bakýmýndan sorumlu kuruluþa ait kar ve buz mücadelesi çalýþmalarýnda görevli araçlar ile olaðanüstü hallerde yatay ve düþey iþaretleme çalýþmalarýnýn yürütülmesinde görevli araçlar ve trafik kazasý nedeniyle trafiðe kapanan yollarda yolu trafiðe açmak amacýyla görevlendirilen ve bu amaçla çalýþtýrýlan araçlar, f) Afetlerde, kazalarda ve alarm sýrasýnda sivil savunma hizmetlerinde görevli bulunanaraçlar," MADDE savýlý Kanunun 74 üncü maddesinin sonuna asaoýdaki fýkralar eklenmiþtir. "Yava ve okul oecitlerinde oerive dooru bes výi icerisinde asli kusurlu olarak 1

12 uyqulanýr." MADDE sayýlý Kanunun 83 üncü maddesinin üçüncü fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ ve bu fýkradan sonra gelmek üzere aþaðýdaki fýkralar eklenmiþtir. "Yalnýz maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarýnýn tespiti ve kusur deðerlendirme iþlemleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði veya yetki vereceði gerçek veya tüzel kiþiler tarafýndan yerine getirilir. J3u Ç1örevin yerine etirilmesi i in Birlik nezdinde Hazine Müste arlý-ý Si ortacýlýk Genel Müdürlü-ü ile i i leri Bakanlý-ýndan en az daire ba kaný sevi esln~e bir~r üye ile Birliqi temsilen en az enel sekreter ardýmcýsý sevi esinde bir ü~den oluþan bir yönetim komitesi oluþturulur. Kazaya karýþan taraflar arasýnda düzenlenecek tutanaklar veya formlar da, kaza tespit tutanaðý yerine geçer ve bunlarýn deðerlendirilmesi kazaya karýþan araçlarýn baðlý olduðu sigorta kuruluþlarýnca yapýlýr. Kazaya karýþan sürücülerin kendi aralarýnda anlaþamamalarý veya tutanak düzenlemekten kaçýnmalarý halinde, kazaya 12

13 iliþkin tutanak sigorta birliði tarafýndan yetkilendirilen kiþiler tarafýndan düzenlenir. Bu kiþiler kaza yerinde iz ve delil toplayabilirler ve sürücülerin alkol durumunu teknik cihazla tespit edebilirler. Ancak, gecikmenin mahsurlu olduðu hallerde trafik zabýtasý ve genel zabýtanýn trafik düzeni ve güvenliðine iliþkin yetkileri saklýdýr. Ayrýca bu tip kazalarda fiilin baþka bir suç oluþturmamasý halinde adli kovuþturma yapýlmaz ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanmaz. Kazalarla ilgili tespit edilen bilgiler derlenerek istatistiki dökümler halifilde sorumluluk bölgelerine göre Emniyet Genel Müdürlüðü veya Jandarma Genel Komutanlýðýna bildirilir. Bu madde hükmünün uygulanmasýna iliþkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.". þekilde MADDE sayýlý Kanunun 84 üncü maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki deðiþtirilmiþtir. "Trafik kazalarýnda kusurlarýn tespiti ve asli kusur sayýlan haller: Madde 84- Trafik kazalarýnda; a) Araç sürücüleri; 1 Tek önlü kara ollarý na ters önden irme bölünmü ollarýnda ise kar i önden elen trafi~e ait ta ýt oluna ve ba~lantl ollarýna irme mesafeden 2) Önlerinde giden araçlarý yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir izlememe, 3) Geçme yasaðý olan yerler ile geçme kurallarýný ihlal etmek suretiyle geçme, 4) Doðrultu deðiþtirme manevralarýný yanlýþ yapma, 5) Þeride tecavüz etme, 6) Kavþaklarda ilk geçiþ önceliðine uymama, 7) Kaplamanýn dar olduðu yerlerde geçiþ önceliðine uymama, 8) Manevralarý düzenleyen genel þartlara uymama, 9) Yerleþim birimleri dýþýndaki karayolunun taþýt yolu üzerinde, zorunlu haller dýþýnda park etme veya duraklama ve her iki durumda da gerekli tedbirleri almama, 10) Park için ayrýlmýþ yerlerde veya taþýt yolu dýþýnda kurallara uygun olarak park edilmiþ araçlara çarpma, 11) Týrmanma þeritli yollarda her iki yönde en sol þeride geçme, iniþ yönünde geçme kurallarýný ihlal etmek suretiyle geçme, b) Yayalar; 1) Yüz metre mesafe içerisinde yaya alt veya üst geçidinin bulunmasýna raðmen bu tesisler yerine taþýt yolundan lliþ~geçme, 2) Yüz metre mesafe içerisinde trafik zabýtasý veya görevli bir kiþi ya da ýþýklý trafik iþaretleri ile kontrol edilen kesimler yerine taþýt yolundan lliþirgeçme, 3) Yaya geçiþlerinin fiziki yapýlarla engellendiði kesimlerden geçme, c) Araç sürücüleri ve yayalar; kýrmýzý ýþýklý trafik iþaretinde veya yetkili memurun dur iþaretinde geçme, hallerinde asli kusurlu sayýlýrlar. 13

14 MAOO""""""""'""""Mmom"""""""""rn, """",e"'e """"m,,'" eo, ",," 'm,," """"'m,," MAOO""""""""'"""""""'m"""'""""".""""""e"'" þm'e "I"""m Þ" ", '""e"" OC, m, e"",.,0,," "" "" " 4

15 MADDE sayýlý Kanunun 108 inci maddesinin ikinci fýkrasýnýn (d) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ ve maddeye aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir. "d) 107 nci maddenin son fýkrasýnda öngörülen durumlar için." "Hazine Müsteþarlýðý sigortaýýlarýn hak ve menfaatlerinin korunmasýný teminen gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir." MADDE sayýlý Kanunun 114 üncü maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "Madde,114- Bu Kanunda yazýlý trafik suçlarýný iþleyenler hakkýnda; Emniyet Genel Müdürlüðü, Jandarma Genel Kqmutanlýðý personeli ile Karayollarý Genel Müdürlüðünün il ve ilçe kuruluþlarýnda görevli ve yetkili ký11nmýþ personeli ile büyükþehir belediyeleri. il beledi eleri ve nüfusu 50 binin üzerindeki be/edi elerin trafik örevlilerince trafik suç veya ceza tutanaðý düzenlenir. uygulanýr. gönderilir. Birden fazla trafik suçunun bir arada iþlenmesi halinde her suç için ayrý ceza Yargý yetkisine giren suçla ilgili tutanaðýn bir sureti ilgili mahkemeye 7 iþ günü içinde Trafik ceza tutanaklarýnýn bir sureti ilgilisine verilir. ikinci sureti ise tahsil edilmek üzere 7 iþ günü içinde Maliye Bakanlýðýnca belirlenecek birime veya kuruma gönderilir. Bu maddenin uygulanmasýna dair esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. Trafik para cezalarý kredi kartý ile de ödenebilir, bu durumda ayrýca tutanak düzenlenmez. Kredi kartý ile yapýlan tahsilatýn saymanlýk hesaplarýna aktarýlma süresi ile uygulamaya iliþkin usul ve esaslar içiþleri ve Maliye bakanlýklarýnca belirlenir." MADDE sa ýlý Kanunun 118 nci maddesinin edinci fýkrasý a a~ ýdaki ekilde deqiþtirilmiþtir. "Sürücü bel eleri eri alýnanlardan eri alma süresi i inde ara kullananlar ile sürücu bel esi eri alýnmasý erekirken herhan i bir sebe le eri alýnama anlardan ara kullandý-ý tes it edilenler bu Kanunun 36 nci maddesinin ü üncü fýkrasýna öre cezalandýr11irlar." MADDE sayýlý Kanunun 120 nci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "Madde 120- Bu Kanunda yazýlý sürücü belgelerinin geçici olarak geri alýnmasýnda zaman aþýmý süresi dört yýl, para cezalarýnda zaman aþýmý süresi beþ yýldýr." MADDE sayýlý Kanunun 125 inci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "Madde 125- Milli E~itim Bakanlý~ýnca okul öncesi e~itim ilkö~retim ve ortaö~retim okullarýnda ders ro ramlarýna e~itim amacý ile zorunlu u ulamalý trafik dersi ve ilk ardým en az 2 ýllýk üksek ö~ renim örmü ve bu konuda e~ itim almý kamu örevlileri qörevlendirilebilir. Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde yayýn yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonlar, 3984 sayýlý Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýnlarý Hakkýnda Kanun gereðince yapacaklarý haftalýk eðitim programlarýnýn en az 30 dakikasýný trafik eðitimi ile ilgili programlara ayýrmak zorundadýrlar. Eðitim programlarý, günün saatleri arasýnda yayýnlanýr. Bu fýkra hükümlerine uymayan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonlar hakkýnda 3984 sayýlý Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýnlarý Hakkýnda Kanun hükümleri uygulanýr. Türk Silahlý Kuvvetleri bünyesindeki birlik ve er eðitimi merkezlerine eðitim amacý ile yeteri kadar trafik dersi konulmasý Genelkurmay Baþkanlýðýnca düzenlenir." MADDE sayýlý Kanunun 131 inci maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

16 "Araç tescil ve sürücü belgesi iþlemlerinde kullanýlan belgelerin ve plakalarýn basýlmasý ve kullanýma sunulmasý: Madde 131- Araç tescil ve sürücü belgesi iþlemlerinde kullanýlacak belgeler trafik tescil kuruluþlarýnca; motorlu taþýtlar sürücü kurslarýnda kullanýlacak defter ve belgeler ise Milli Eðitim Bakanlýðýnca bilgisayar ortamýnda talep sahiplerinin kullanýmýna sunulur. Bu belgelerin þekil ve ebatlarý yönetmelikte belirtilir. Tescil lakalarý oförler Odalarýnca temin edilerek ara sahi lerine satýlýr. Trafik tescil lakalarýnýn ara -.sahi lerine satý fi atý mali eti dikkate alýnarak i i leri Mali e ve Sana i ve Ticaret Bakaniý v i tarafýhdan mü tereken belirlenir. Ara sa hi lerinden belirlenen fi atýn üzerinde ücret bedel hizmet bedeli katký a i kar a i ba v i vb. adlar altýnda ba kaca herhan i bir tahsilat a ýlamaz. Bu fýkra hükmüne akýrý hareket eden Oda etkilileri bir ýldan iki ýla kadar ha is cezasý 210 sayýlý Deðerli Kaðýtlar Kanunu kapsamýna giren tescil ve trafik belgeleri ile sürücü belgeleri, içiþleri Bakanlýðýnýn görüþü alýnarak Maliye Bakanlýðýnca bastýrýlýr ve daðýtýmý yapýlýr. Tescil ve trafik belgeleri ile sürücü belgelerinin deðerli kaðýt bedelleri tescil birimlerince tahsil edilerek Maliye Bakanlýðýna ödenir." MADDE sayýlý Kanunun ek 2 nci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "Ek Madde 2- Mevzuat hükümlerinde belirtilen çalýþma þekil ve þartlarýna uymaksýzýn veya yetkili mercilerden izin almaksýzýn yolcu taþýmacýlýðý yapanlar ile tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadýn dýþýnda araç kullananlar ve kullanýlmasýna izin veren araç sahipleri 379 Yeni Türk Lirasý para cezasý ile cezalandýrýlýrlar ve bu araçlar 15 gün süre ile trafikten men edilirler." deðiþtirilmiþtir. MADDE sayýlý Kanunun ek 6 ncý maddesinin birinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde "Sürücülerin trafik kurallarýna uyup uymadýðýný denetlemekle sorumlu olan yetkililere yardýmcý olmak üzere, içiþleri Bakanýnýn onayý ile uygun görülen kiþilere valiliklerce fahri trafik müfettiþliði görevi verilir." MADDE sayýlý Kanuna aþaðýdaki maddeler eklenmiþtir. Ek Madde 15- Noterlerce satýþ veya devir iþlemi görmüþ araçlarýn trafikte ve vergi kaydýnda maliki olarak görünen eski sahipleri, noterlikçe düzenlenen satýþ belgesi ile tescil kuruluþuna müracaat ettiklerinde, yeni malik ile birlikte müracaat veya muvafakati aranmaksýzýn, noter satýþ belgesinde görünen alýcý adýna tescili yapýlýr ve eski sahibi adýna yapýlmýþ bulunan tescil iþlemi silinir. iþlemi sonuçlandýran tescil kuruluþu, aracýn kaydýnýn bulunduðu vergi dairesine yazýlý duyuruda bulunur ve vergi kaydý yeni maliki adýna devredilir. Bu madde hükmünce yapýlan iþlemlerle ilgili her türlü sorumluluk aracýn yeni alýcýsýna aittir. Trafik tescil memurlarý ile vergi dairesi memurlarý bu iþlemlerden sorumlu tutulamazlar. Ek Madde 16- Bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihte sürücü belgesi sahibi olanlar ile sürücü sertifikasý bulunan veya sürücü kurslarýna kayýt yaptýrmýþ olanlarýn alacaklarý; a) A1 Sýnýfý Sürücü BelÇteleri A1. b) A2 Sýnýfý Sürücü Belqeleri A. c B Sýnýfý Sürücü Bel eleri D1 ve f d) C Sýnýfý Sürücü BelÇJeleri C. D1 ve f. e) D Sýnýfý Sürücü Belqeleri C+E. D1+E ve f. E Sýnýfý Sürücü Bel eleri C D ve f 28/4/1997 tarihinden öncekiler a C+E. D+E ). 16

17 )Q F Sýnýfý Sürücü BelQeleri f, )h G Sýnýfý Sürücü BelQeleri g, )i H Sýnýfý Sürücü BelQeleri h, ýfýnýs Sürücü BelQeleri ile deðiþtirilir. ücürüs belgelerinin deðiþtirme iþlemleri harca tabi deðildir. Deðiþtirme iþlemleri çü výi içinde tamamlanýr. Bu iþlemlere ait esas ve usuler içiþleri Bakanlýðýnca.rinelrileb Belirtilen süre içerisinde deðiþtirilmeyen sürücü belgeleri deðiþtirilinceye r.adak geçersiz sayýlýr. Süresi içinde deðiþtirilmeven sürücü belqeleri ile araç kulanan erelücürüs 45 Yeni Türk Lirasý para cezasý uygulanýr. ke Made 17- Bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerin tescil hükümlerince hurdaya nalýrya araçlar trafikte kulanýlamaz.. ub made hükmüne aykýrý olarak kulanýldýðý tespit edilen araçlar trafikten men rilide ve bu aracý kulanan sürücüler 379 Yeni Türk Lirasý para cezasý ile.ralrýlýrýdnalazec Sürücü ayný zamanda araç sahibi deðilse, araç sahibine de 475 Yeni krüt Lirasý ayrýca iþleten veya teþebüs sahibine de 760 Yeni Türk Lirasý karþýlýðý ceza ýðanatut düzenlenir. ub made hükmünce trafikten men edilen araçlar, mili emlak müdürlüklerine ayev Maliye Bakanlýðýnca belirlenecek birime veya kuruma teslim edilerek ilgili erelemekham müsaderesi için sevk edilir. ke Made 18- Bu Kanun ve 4925 sayýlý Karavolu Taþýma Kanunu kapsamýnda EDAM sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madeler eklenmiþtir. iciçeg" Made 19- Madi hasarlý trafik kazalarýnýn deðerlendirilmesinde yetkili nanýlýk Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði veya yetki vereceði gerçek veya lezüt kiþiler, bu konuda gerekli teþkilatlanmalarýný, araç tekniði, yol bilgisi, trafik.ralrýdadnuroz ýtauzvem konularýnda personel istihdam ve eðitimini 3 yýl içerisinde tamamlamak iciçeg Made 20- Bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce edinilmiþ ve iltiþeç sebeplerle tescili yapýlmamýþ olan tarýmda kulanýlan lastik tekerlekli traktörler eli motorlu bisiklet ve motosikletlerin tescil iþlemleri bu Kanunun yayýmý tarihinden nerabiti iki yýl içinde tamamlanýr. Bu araçlarýn 1/8/202 tarihinden önce (bu tarih hariç) pasitki edilmiþ olmalarý þartýyla, ilk tescil iþlemlerinde özel tüketim vergisi aranýlmaz. kacalýpay tescil iþlemlerine iliþkin diðer esas ve usuler içiþleri Bakanlýðýnca belirlenir. M~dde savýlý Kanunun 42 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn la) bendinin ikinci~ ara raft ile b bendinin son ara rafý. 53 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn c bendinin 3 kaldýrýlmýþtýr. ise yayýmý tarihinde yürürlüqe qirer. Madde 55- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 7

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1.- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1.- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1.- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan Erişme kontrollü karayolu (otoyol-ekspresyol),

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Sürücü belgesi alma zorunluluğu; Motorlu araçların sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayolunda sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

Sürücü belgesi alma zorunluluğu; Motorlu araçların sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayolunda sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Sürücü belgesi alma zorunluluğu; Motorlu araçların sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayolunda sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Araçlar, bu konuda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Ehliyet Sınav Sonuçları

Ehliyet Sınav Sonuçları Sürücü Belgesi Bilgileri ve Ehliyet Sınav Sonuçları Sorgulama hakkında bilgilerin bulunan sayfamızda; belge alacaklarda aranan şartlar, müracat esnasında istenen belgeler, ehliyet sınıfları hakkında detaylara

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Hız Limitleri - Radar ve Ortalama Hız Cezaları

Hız Limitleri - Radar ve Ortalama Hız Cezaları Hız Limitleri - Radar ve Ortalama Hız Cezaları Trafikteki araçlara ait hız limitleri ve bu hızların aşılmasını radar kontrolü (mobil ve sabit) ile tespit edilmesi durumundaki ceza miktarı bilgilerine burada

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI GEÇME KURALLARI TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/ s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2 -KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR 2 Sürücü kurslarında ; İlk yardım, Trafik ve çevre bilgisi ve Motor dersleri verilir. Sürücü kursunu bitiren ve yapılan sınavlarda başarılı olanlara sürücü sertifikası

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008

ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008 ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008 28 Kasým 2008 CUMA Resmî Gazete Sayý : 27068 YÖNETMELÝK Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýndan: ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ İstanbul, 03.01.2011 SİRKÜLER 2011 / 004 KONU: 2011 YILI MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin; Birinci fıkrasında, "Her takvim yılı

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/2 Ref: 4/2

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/2 Ref: 4/2 SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2010 Sayı: 2010/2 Ref: 4/2 Konu: TESCĐL EDĐLMĐŞ ARAÇLARIN SATIŞ VE DEVĐR ĐŞLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFĐK KANUNUNDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPAN 5942 SAYILI KANUN

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 26.12.2008 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/150 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar

Detaylı

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 Tablo 3: Yıllar İtibariyle Meydana Gelen Ölümlü ve Yaralanmalı

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Kanun Numarasý: 4562

Kanun Numarasý: 4562 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý:

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2014/KDGM- 10/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI MEVZUAT. 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI MEVZUAT. 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI MEVZUAT 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. AMAÇ 2918 sayılı karayolları trafik kanunu;karayollarında

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ. (01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere)

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ. (01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) M.T.V.K. Madde: 10 (Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 45) A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Otomobil,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/KDGM- 06/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 02 Ocak 2009 SİRKÜLER NO : 2009/8 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 )

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 30.12.2008 Sirküler No: 2008/127 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 ) 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 31 seri nolu Motorlu

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ A.(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I)

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147)

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) YÖNETMELÝK Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Chamber of Commerce YÖNETMELİK

Chamber of Commerce YÖNETMELİK Eskişehir Ticaret Odası Chamber of Commerce Sayın üyemiz, 25 Aralık 2012 Salı tarihli 28508 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Uygulama

Detaylı

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/62/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/62/AT) BİRİNCİ BÖLÜM 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2008-83)

SİRKÜLER RAPOR (2008-83) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

iti are E i et Ge el Müdürlüğü ü suru ura devu.eg.gov.tr i ter et adresi de istedikleri trafik tescil birimlerinden randevu alabileceklerdir.

iti are E i et Ge el Müdürlüğü ü suru ura devu.eg.gov.tr i ter et adresi de istedikleri trafik tescil birimlerinden randevu alabileceklerdir. SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ Ye i tip sürü ü elgesi al ak, değiştir ek ve e ile ek iste e vata daşlar, / / tarihi de iti are E i et Ge el Müdürlüğü ü suru ura devu.eggov.tr i ter et adresi de istedikleri trafik

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

Ýstanbul'da Park Yeri Sorunu

Ýstanbul'da Park Yeri Sorunu Ýstanbul'da Park Yeri Sorunu Ýstanbul Trafik Vakfý Çekici Ücretleri Otopark Ücretleri Parkometre Uygulamasý Orhan Demir 09 Mayýs 2003 Her hakký Tüketiciler Birliði'ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanýlamaz

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012 T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012 TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2013 ÖNSÖZ 2012 yılında yurdumuzda meydana gelen trafik

Detaylı

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre dünyada; Dünyada, her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmekte, 50 milyon

Detaylı

Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesi:

Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesi: Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesi: Araçların Ölçü ve Ağırlıkları : Madde 128 - Karayolunda trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar ve karayolu yapısına zarar vermeden

Detaylı

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý ve Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar Ömer DAÐ Devlet Muhasebe Uzman Yardýmcýsý (Serbest Muhasebeci Mali Müþavir) odag@muhasebat.gov.tr GÝRÝÞ Tahakkuk

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

GEÇİCİ MADDE 7 (1) Araç tanımları değişikliği nedeniyle ilgili işletenlerin mevcut indirim ve artırım durumlarıdeğişmez.

GEÇİCİ MADDE 7 (1) Araç tanımları değişikliği nedeniyle ilgili işletenlerin mevcut indirim ve artırım durumlarıdeğişmez. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/7/2007

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Mazot güvenliði. Model : fp-v1 Fuel Protector. Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK

Mazot güvenliði. Model : fp-v1 Fuel Protector. Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK ?? ý akýll ý l akaýlkl ýllý o ýllý ak l akaýlklýýllý o ý akýll Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK T : (0212)876-8687 Genellikle taþýmacýlýk alanýnda

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç : Madde

Detaylı

2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/177-1 2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 46 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 21.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28504 (mükerrer) TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT)

Detaylı

Kanun No: 3621(KIYI KANUNU)

Kanun No: 3621(KIYI KANUNU) Kanun No: 3621(KIYI KANUNU) Kanun No: 3621 TARÝHÝ :04/04/1990 Konu:Kýyý Kanunu Resmi Gazete Tarihi:17/04/1990 Resmi Gazete Sayýsý:20495 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Kanun, deniz, tabii

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİTİ

2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİTİ 30.01.2017/21-1 2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİTİ ÖZET : 2017 yılı motorlu taşıtlar vergisi birinci taksitinin 31 Ocak 2017 Salı gününe kadar ödenmesi gerekmektedir. Motorlu taşıtlar vergisi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( SERİ NO: 34 )

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( SERİ NO: 34 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 04.01.2010 Sirküler No : 2010 / 2 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( SERİ NO: 34 ) 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 34 seri no.lu Motorlu

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI 02.01.2017/7-1 2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2017 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 47 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 08.11.2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete (Asıl) 07.03.2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 04.01.2010 / 8-1 2010 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2010 yılına ait motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının % 3,3 oranında arttırılmasına ilişkin 2009/15725 sayılı Bakanlar

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine ilişkin işlemler 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Su Ürünleri Ruhsat

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesine aşağıdaki tanımlar eklenmiştir. "Araç Tescil

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu TaşımaUlaşım

Detaylı

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 8-1 2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2011 yılına ait motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 37 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

KONU : 42 SERİ NOLU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 42 SERİ NOLU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 42 SERİ NOLU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 31 Aralık 2012 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de (4. mükerrer) yayımlanan 42 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı