TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECýisi içiþleri KOMiSYONU KARAYOLLARý TRAFiK KANUNU ALT KOMiSYONUNUN KABUL ETTiÐi METiN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECýisi içiþleri KOMiSYONU KARAYOLLARý TRAFiK KANUNU ALT KOMiSYONUNUN KABUL ETTiÐi METiN"

Transkript

1 TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECýisi içiþleri KOMiSYONU KARAYOLLARý TRAFiK KANUNU ALT KOMiSYONUNUN KABUL ETTiÐi METiN Esas No: 1/905,1/347,2/287,2/330,2/353 Karar No: 3 Tarih: 08 / 06/ 2005 KARAYOLLARý TRAFiK KANUNUNDA DEÐiþiKLiK YAPýLMASýNA DAiR KANUN TASARýsý (Not: Koyu renk Tasarýyla getirilen deðiþiklikleri, Altý izili alt komis onun a tý~ý de~i ikiikieri Normal renk 2918 deki düzenlemeleri, ifade etmektedir.) MADDE 1-13/10/1983 tarihli ve 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan "Eriþme kontrollü karayolu (otoyol-ekspresyol)", "Anayol", "Tali yol", "Ayýrýcý", "Otomobil", "Minibüs", "Otobüs",, "Özel amaçlý taþýt", "Motorlu bisiklet", "iþ makineleri", ve "Geçiþ hakký" tanýmlarý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ ve ayný maddeye "TaksL "Tarým veva orman traktörleri"ý- "Dönel kavþak", "Kontrolsüz kavþak" "Týrmanma þeritli karayolu" tanýmlarý eklenmiþtir. "Eriþme kontrollü karayolu (Otoyol): Özellikle transit trafiðe tahsis edilen, belirli yerler ve þartlar dýþýnda giriþ ve çýkýþýn yasaklandýðý, yaya, hayvan ve motorsuz araçlarýn giremediði, ancak izin verilen motorlu araçlarýn yararlandýðý ve trafiðin özel kontrole tabi tutulduðu karayoludur. Anayol: Kavþaðý teþkil eden yollardan diðerlerine göre trafik yo~unlu~u daha fazla. olan ve bu yolu takiben kavþaða yaklaþan sürücülerin ilk geçiþ hakkýna haiz olduklarý hususunun trafik iþaretleri ile belirtildiði karayoludur. Aksine bir iþaretlerne yapýlmadýkça bölünmüþ yollar, tek yönlü ve iki yönlü yollara göre anayol niteliðindedir. Tali yol: Kavþaðý teþkil eden yollardan trafik yoðunluðu daha az olan ve bu yolu takiben kavþaða yaklaþan sürücülerin ilk geçiþ hakkýný ana yolda seyreden araçlara vermeleri gerektiði trafik iþaretleri ile belirtilen karayoludur." "Ayýrýcý: Taþýt yollarýný veya yol bölümlerini birbirinden ayýran, bir taraftaki taþýtlarýn diðer tarafa geçmesini yasaklayan, engelleyen veya zorlaþtýran karayolu yapýsý, trafik tertibatý veya gereçtir." "Otomobil: Yapýsý itibarýyla, sürücüsü dahil en çok 9 oturma yeri olan ve insan taþýmak için imal edilmiþ bulunan motorlu araçtýr. "Minibüs: Yapýsý itibarýyla sürücüsü dahil 9 dan fazla 16 dan az oturma yeri olan ve insan taþýmak için imal edilmiþ bulunan motorlu araçtýr." "Otobüs: Yapýsý itibarýyla sürücüsü dahil 9 dan fazla oturma yeri olan ve insan taþýmak için imal edilmiþ olan motorlu araçtýr. Troleybüsler de bu sýnýfa dahildir." "Taksi: Taksimetre ve atarife ile olcu ta i an ticari otomobildir." "Özel amaçlý taþýt: Özel amaçla insan veya eþya taþýmak için imal edilmiþ olan ve itfaiye, cankurtaran, arama ve kurtarma hizmetlerinde kullanýlan kurtarma aracý, nükleer, biyolojik ve kimyasal maddeler ile kirlenen personel, araç, gereç ve sahalarýn arýndýrýlmasýnda kullanýlan arýndýrma aracý, naklen yayýn ve kayýt, kütüphane, motorlu karavan, zýrhlý araç, araþtýrma, cenaze araçlarý ile bozuk veya hasara uðramýþ taþýt ve araçlarý çekmek, taþýmak veya kaldýrmak gibi özel iþlerde kullanýlan motorlu araçtýr."

2 "Motorlu bisiklet: Silindir hacmi 50 santimetreküpü geçmeyen, içten patlamalý veya elektrik motoru ile donatýlmýþ ve imal hýzý 45 km/s'den az olan bisiklettir." "iþ makinesi: Paletli veya madeni tekerlekli traktör, biçerdöver ve yol inþa makineleri ile benzeri tarým, sanayi, bayýndýrlýk, milli savunma ile çeþitli kuruluþlarýn iþ ve hizmetlerinde kullanýlan, iþ amacýna göre üzerine çeþitli ekipmanlar monte edilmiþ, karayolunda insan, hayvan, yük taþýmasýnda kullanýlamayan motorlu araçtýr." Tarým v~~a orman traktörleri: Tekerlekler veya palet üzerinde motor QÜCÜ ile sürülen, en az ýki akslý, taþýma, çekme ve çeþitli araç. makinalarý veya tarýmsal veya edilmiþ ve ikincil amaç olarak yük ve yolcu da taþýyabilen aracýardýr. "ilk geçiþ hakký: Yayalarýn ve araç kullananlarýn diðer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sýrasýndaki öncelik hakkýdýr." "Dönel kavþak: Sürücülerin kavþaða saða dönüþ manevrasý yaparak gitmelerini zorunlu kýlacak büyüklükte ortasýnda bir ada bulunan, bu ada etrafýnda dönen araçlarýn ilk geçiþ hakkýna sahip olduðu iþaretlerle belirlenmiþ, ýþýklý iþaret cihazlarý ile kontrol edilmeyen kavþaklardýr." "Kontrolsüz kavþak: Kavþaðý teþkil eden yollarýn trafik yoðunluðu bakýmýndan birbirlerinden farklý olduklarý iþaretlerle belirlenmemiþ olan ve bu yollardan kavþaða yaklaþýrken "Kontrolsüz Kavþak" trafik iþareti ile iþaretlenmiþ bulunan kavþaktýr. Bu tanýma uyduðu halde, yaklaþýmýnda "Kontrolsüz Kavþak" trafik iþareti bulunmayan kavþaklar da kontrolsüz kavþak kabul edilir." "Týrmanma þeritli karayolu: Orta þeridinin ilk kullaným hakkýnýn esas olarak çýkýþ yönünde hareket eden araçlara ait olduðu, en sol þeride geçmenin yasaklandýðý üç þeritli iki yönlü karayoludur." "Karayolu Trafik Güvenli~i Kurulu Kurulu oluþturulmuþtur. temsilcilerinin sayýsý beþ i qeçemez. yükümlüdür. Kurulun qörev ve yetkileri þunlardýr: 1. Karayolu trafik qüvenliçýine iliþkin hedef ve stratejileri belirlemek. 2. ilqili kuruluþlar arasýnda koordinasyon saçýlanmasýna iliþkin kararlarý almak. 2

3 Yürütülür." iliþkin önerilerde bulunmak, uyqulanmasýný deqerlendirmek ve aerekli kararlarý almak." Bu Kanunla ve trafik hizmetleri konusunda diðer kanunlarla verilen görevler; a) içiþle,r'ý' Bakanlýðýnca b) Bu Kanunla yetkili kýlýnan diðer bakanlýk, kuruluþ ve belediyelerce, içiþleri Bakanlýðý ile iþbirliði içinde, numaralý alt bendi aþaqýdaki sekilde deqistirilmistir. bu kiþilerin yakýnlarýna en kýsa zamanda haber vermek," MADDE sayýlý Kanunun 7 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn U) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "j) Bu Kanunun 13, 14, 16, 17, 18 ve 112-ncl maddeleri, 47 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendi ve 65 inci maddesi ile karayolu yapým bakým ve onarým alanlarý ile trafik mühendisliði hizmetlerinin yürütüldüðü alanlarda 47 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendi hükmüne aykýrý hareket edenler hakkýnda suç veya ceza tutanaðý düzenlemek, 47 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) ve (d) bentlerinde belirtilen kural ihlallerinin tespiti halinde, tanzim edilecek tutanaðý gerekli iþlemin yapýlmasý için en yakýn trafik kuruluþuna teslim etmek," MADDE sayýlý Kanunun 8 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "b) Saðlýk Bakanlýðý: 1) Karayollarýnda meydana gelen trafik kazalarý ile ilgili ilk ve acil yardým hizmetlerini planlamak ve uygulamak, 2) Trafik kazalarýnda yaralananlara en kýsa zamanda ilk ve acil saðlýk hizmetlerini ulaþtýrmak için, þehirler arasý karayollarý üzerinde, içiþleri Bakanlýðýnýn da uygun görüþünü alarak ilk ve acil yardým istasyonlarýný kurmak, bu istasyonlara gerekli personel, ambulans, araç ve gereci saðlamak, 3) Her ilde ilk ve acil yardým konularýnda eðitilmiþ saðlýk personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardým ambulansý bulundurmak, 4) Bu Kanuflla ve diðer mevzuatla verilen trafikle ilgili görevleri yapmak. Üniversitelere baðlý hastaneler ve diðer bütün resmi ve özel saðlýk kurum ve kuruluþlarý, acilolarak kendilerine getirilen trafik kazasý geçirmiþ kiþilere, Saðlýk Bakanlýðýnýn tarifesini uygulamak suretiyle vermiþ olduklarý hizmetlerin bedelini, zorunlu mali sorumluluk sigortasý sýnýrlarý kapsamýnda yükümlü sigorta þirketlerinden tahsil ederler. Saðlýk Bakanlýðý bu görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak; verilen hizmet bedellerinin yükümlü sigorta þirketlerinden tahsil iþlemlerini, 209 sayýlý Kanuna göre kurulmuþ olan döner sermaye iþletmeleri ile bu iþletmelere hizmet veren saymanlýklarca yürütür. Bu amaçla döner sermaye saymanlýklarý tarafýndan tahsil edilen gelirlerin tamamý, bu Kanun ile Saðlýk Bakanlýðýna verilen görevlerin yerine getirilmesi ve bu hizmetlerin geliþtirilmesi için kullanýlýr.

4 Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yapýlan harcamalarýn, zorunlu mali sorumluluk sigortasý sýnýrlarý kapsamýnda kalan kýsmý, ilgili döner sermaye iþletmesine 8 iþ günü içinde yükümlü sigorta þirketince ödenir. Trafik hizmetleri kapsamýnda trafik kazazedelerine verilen hizmetler için uygulanacak fiyat tarifesi, Karayolu Trafik Güvenliði Kurulunun da uygun görüþü alýnarak Saðlýk Bakanlýðýnca belirlenir." =--c== ~~~~~ -~- Madde 1'()- Beledi eler beledi e sýnýrlarý i inde kara ollarýný a mak bakýmýný saalamak ve b'u yollarý trafiae acýk durumda _bulundurmakla vükümlüdür.i"belediveler".i' i~er örev ve etkýýeri unlardýr: " :::~~~../ ra ollarý üzerinde erekli örülen alt-üst adük ve her tüýiü sanat vao'--l5lnl k e bunlarýn bakýmýný sa~lamak 2. rekli örülen kav aklara caddelere sokaklara ve me danlara trafik i aretleri ve t le alarýný ko mak' er i aretlemelerini a mak aldýrmak ve denetlemek. enqelleri qece ve qündüz kolayca qörülebilecek sekilde isaretlemek. 5. Trafik akýmýný qüçleþtiren park etmiþ aracýarý kaldýrmak. verlerde. ilqili kuruluþlar ve il trafik komisyonunca önerilen tedbirleri almak. 7. ehir i i to lu ta ýma ara larýný taksiler dahil ticari olcu ta ýtlarýný ve servis etmek; ruhsatlandýrýlan araçlarýn ve sürücülerin niteliklerini tesoit etmek. 8. ehir i inde ara ark erlerini tes it etmek i letmek ve a i lettirmek 9. Gerçek ve tüzelkiþiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluslara ait otopark olmava iþletilmesine izin vermek. tesisleri ruhsatlandýrmak. 11. Bu Kanun ve bu Kanuna Qöre çýkarýlan vönetmeliklerle verilen diaer oörevleri yapmak. / belediyeler için valiliktir. ~~~~~ edilen ara cezalarý beledi e büt esine irat ka dedilir. Beledi elerce kullanýlacak trafik su ve ceza tutanaklarý kendilerince bastýrýlýr. ehir i i trafik hizmetlerini ürütmek üzere bü ük ehir beledi elerind ba kanlý~ý' di~er beledi elerde ihti aca ve ka asite e öre trafik müdürlü~ü memurluqu kurulur. ile iþbirliqi içinde yürütülür. österen il ili oda ile oförler Odasý temsilcisi' valilik e u un örülen trafikle il ili üniversite 4

5 komi.~ ilcilerinin katýldý~ý il e trafik kuruluþ temsýýcýýerý ae caqrllabllýr. hakký olmaksýzýn di~er sa ýsýnýn salt ~ ~. Ianýr. kararlar katýlanlarýn o ~u ile alýnýr. O..~i halind~ Baþkanýn oyunun buýunduau taraf coaunluk savýlýr. ii tra..kararlarý valinin o rýnýn kararlarý il trafik komis vali tarafýndan ona irer. ii ve nlarýnda alýnan k areleri ve di~er kamu kurumýarý ve ozeý Kuruýuþlarca öncelikle verýne aetýrilir. Bü ük ehir beledi e sýnýrlarý i inde il ve il e trafik komis onlarýna verilen etkiler Ulaþým Koordinasvon Merkezi tarafýndan kullanýlýr. ii v.e ilce trafik komisyonlarýnýn Qörev ve vetkileri suniardýr: 1. ii ve il e sýnýrlarý i inde mahalli ihti öre trafik düzeni ve...~ inin saqlanmasý amacýyla alýnmasý aereken tedbirleri kararlaþtýrmak. 2. Trafi~in düzenli bir ekilde akýmýný sa~lamak bakýmýndan erekli kararlarý almak ve kuruluþlar arasýndaki koordinasyonu saalamak. ilendiren tra rekli mev ~...rini belirle afik Güvenli k üzere i i na -- iletme içi~leri ~ak_anlýa_ý ve diaer kamu kurum ve kuruluslarýnca il ve ilce trafik komisy~n~nq aörüsülmesi istenen konularý aörüsüp karara baalamak 5. Bu Kanunla ve diaer mevzuatla verilen Qörevleri yapmak. MADDE sayl Kanunun 19 uncu maddesine asaaýdaki fýkra eklenmistir. "Bu madde hükmüne aykýrý olarak karayoluna çýkartýlan araçlar, tescil iþlemleri yaptýrýlýncaya kadar trafikten men edilirler ve araç sürücüleri 188 Yeni Türk Lirasý para cezasý ile cezalandýrýlýrlar." MADDE sayýlý Kanunun 23 üncü maddesinin ~ fýkrasýna "Her iki tescil plakasý da bulunmayan araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilirler." cümlesi eklenmiþtir. MADDE sayýlý Kanunun 26 ncý maddesinin dördüncü fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "'Bu maddenin birinci fýkrasý hükmüne uymayan sürücüler 45 Yeni Türk Lirasý para. cezasý ile cezalandýrýlýrlar. Ikinci fýkraya göre çýkarýlan yönetmelik hükümlerine aykýrý davranan sürücüler de 45 Yeni Türk Lirasý para cezasý ile cezalandýrýlýr. Yetkisi olmadýðý halde araçlarda çalýþma yerini ve þeklini, kapasite ve diðer niteliklerini belirleyen plaka, ýþýk, renk, þekil, sembol ve yazý gibi ayýrým iþaretlerini bulunduranlar 379 Yeni Türk Lirasý para cezasý ile cezalandýrýlýrlar ve araçlar 15 gün trafikten men edilirler. Sürücü ayný zamanda araç sahibi deðilse, ayrýca tescil plakasý na da ayný miktar için ceza tutanaðý düzenlenir." MADDE sayýlý Kanunun 31 inci maddesinin birinci fýkrasýna aþaðýdaki (c) bendi eklenmiþ, ikinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ ve ayný maddeye aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir. 'i c) Özellikleri ve cinsleri yönetmelikte belirtilen araçlarda hýz sýnýrlayýcý cihaz," "Birinci fýkranýn (a) bendinde sayýlan gereçleri bulundurmayan, kullanmayan veya kullanýlabilir durumda bulundurmayan sürücüler 45 Yeni Türk Lirasý; (b) ve (c) bentlerine göre araçlarýnda taksimetre, hýz sýnýrlayýcý ci haz, takoðraf bulundurmayan, kullanmayan, kullanýlabilir durumda bulundurmayan veya bu cihazlarda kendisine ait sürücü belgesi kullanmayan sürücüler 188 Yeni Türk Lirasý para cezasý ile cezalandýrýlýrlar. Sürücü ayný zamanda araç sahibi deðilse ayrýca, tescil plakasý na da ayný miktarda ceza tutanaðý 5

6 6

7 D+E Sýnýfý Sürücü Bel esi. D sýnýfýndaki ekici ara lara takýlan ve römork azami yüklü aqýrlýqý 750 kiloqramý qeçen birlesik araçlarý kullanacaklara verilir. B- AIÝ-Slnýflar~ a A 1 Sýnýfý Sürücü Bel esi. silindir hacmi 125 cm3'ü ve ücü 11 kw'1 en motosiklet cinsi araçlarý kullanacaklara verilir. b B1 Sýnýfý Sürücü Bel esi. B sýnýfýndaki ü tekerlekli ve a dört tekerlekli ara lardan alý an azami ýzý 45 km/s'in üzerinde bulunan motorlu ara larý kullanacaklara verilir. Bu aqýrlýklarýnýn hesaplanmasýnda batarva aqýrlýklarý dikkate alýnmaz. c C1 Sýnýfý Sürücü Bel esi. C sýnýfýndaki ara lardan izin verilen azami üklü a-ýrlý-ý takýlabilir. d C1+E Sýnýfý Sürücü Bel esi' C1 sýnýfýndaki ekici ara lara takýlý römorkunun izin kullanýlamaz. e 01 Sýnýfý Sürücü Bel esi" olcu ta ýmacýlý~ ýnda kullanýlan sürücü koltu-u dý ýnda tgk!ýqqillr" 01 +E Sýnýfý Sürücü Bel esi. ekicisi 01 alt sýnýfýndaki motorlu araca takýlý taþýma amaçlý kullanýlamaz. C: Özel SLnýflar:- - a f Sýnýfý Sürücü Bel esi. tarým ve a orman traktörü kullanacaklara verilir. b Sýnýfý Sürücü Bel esi. i makinesi türündeki motorlu aracý kullanacaklara verilir. c h Sýnýfý Sürücü Bel esi. özel tertibatlý olarak imal tadil ve a te hiz edilmi d k Sýnýfý Sürücü Ada Bel esi' önetmelikte belirtilen artlar ve esaslara öre ara sürmeyi öqrenen sürücü adavlarýna verilen belqedir. qöre araç kullananlara belli süre ile verilen belqedir. qösterilir." "Madde 39- Sürücü belqelerine ait esaslar þunlardýr: a) Araçlar! kullanma yetkisi: 1) A1, B1, f, q ve h Sýnýfý Sürücü Belqeleri ile yalnýz kendi sýnýflarýndaki aracýar. 2) A Sýnýfý Sürücü Belqesi ile A 1. 3) B Sýnýfý Sürücü Belqesi ile B1 ve f. 4) B+E Sinýf! Sürücü Belqesi ile B, B1 ve f. 5) C Sýnýfý Sürücü Belqesi ile B. B1. C1 ve f. 6 C+E Sýnýfý Sürücü Bel esi ile B B+E B1 C1 C1+E f ve O sýnýfý sürücü belqesine sahip olduçtu takdirde O+E, 01 ve 01 +E,

8 7 C1 Sýnýfý Sürücü Bel esi ile B B1 ve f 8) C1 +E Sýnýfý Sürücü Belaesi ile B. B +E. B1. C1 ve f. 9) D Sýnýf Sürücü Belaesi ile B. B1. 01 ve f 10 D +E Sýnýfý Sürücü Bel esi ile B B+E B1 D 01 D1+E ve f Sýnýfý Sürücü Bel esi ile B B1 ve f 12 D1+E Sýnýfý Sürücü Bel esi ile B B+E B1 01 ve f sýnýfý sürücü belaeleri ile kullanýlan araclar da sürülebilir. araçlar da sürülebilir. b Sa~lýk sorunlarýna ra~men sürücü bel esi alma a hak kazanan sürücülerin sürücü bel elerine hastalý ~ ýna ili kin bil i azýlabilir a ýrýcý i aret konulabilir. Bu sürücülerin han i artlarda ve han i ti sürücü bel esi alabilecekleri ve han i artlarda ara vönetmelikte aösterilir. c Sürücü bel esi sahi lerinin sürücü bel esinin sýnýfýna öre sürme e etkili olduklarý araçlarýn dýsýndaki araçlarý sürmeleri vasaktýr. d B C C1 D ve 01 Sýnýfý Sürücü Bel esi sahi leri ara larýna en ok üklü a~ ýrlý ~ i 750 k 'a kadar olan 750 k.dahil hafif römork takarak da kullanabilirler. Bu sürücülerin airerek B+E. C+E. C1+E. D+E ve D1+E Sýnýfý Sürücü Belaesi almalarý zorunludur. e Sürücü bel esi alma a hak kazananlara sta. er sürücü bel esi verilir. Sta. er beþ kez hýz sýnýrlarýný asan. her ne derecede olursa olsun alkollü veva uvusturucu kazasýna sebebi et veren 75 ceza uanýný dolduran sürücülerin sürücü bel eleri su un ki ilerin tekrar sürücü bel esine sahi olabilmeleri i in eniden sürücü kursunda e~ itim sonrasýnda veniden alýnan sürücü belqeleri ayný hükümlere tabidir. iki ýllýk süre sonunda ukarýda belirtilen trafik su larýný i Iememi olmalarý ve bir ýl Výi içinde deqiþtirilmeven belaeler deqistirilinceve kadar aeçersiz savýlýr. Sürücü bel elerinden k sýnýfý sürücü ada bel esi 1 ii sta. er sürücü bel esi 2 ýl Qösterilir. h) Ödenmemiþ trafik para cezalarý tahsil edilmedikçe, deðiþtirme iþlemleri yapýlmaz. Sürücü belgelerini deðiþtirmeyen sürücüler, araç kullanmaktan men edilir. Deðiþtirme veya vize iþlemleri, içiþleri Bakanlýðýnca belirlenecek esas ve usullere göre yapýlýr. ý) g Sýnýfý Sürücü Belgesi alacak olanlarda aranacak özel þartlar ile uluslararasý sürücü belgelerinin veriliþ þartlarý yönetmelikte düzenlenir. Bu maddenin (a), (b). (c). (d) ve (e) bentlerinde vazýlý hükümlere aykýrý hareket edenler 36 ncý maddenin ü üncü fýkrasýna öre cezalandýrýlýrlar. bendi hükümlerine akýrý yönetmelikte belirtilen esaslara aöre saqlýk kontrolüne sevk edilirler." 8

9 MADDE sayýlý Kanunun 40 ýncý maddesine aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir. "Dýþ ülkelerden alýnmýþ ve süresi içerisinde deðiþtirilmeyen sürücü belgesi ile araç kullananlara 92.Yeni -J:ü~k ~ir~~j p~r~ cezasý uvaulanýr ve bu sürücü belaeler! ulusal sürücü bel esine dönü türülür. Dönü türme i lemine ili kin esas ve usuller yönetmelikte aösterilir." MADDE sa ýiý Kanunun 41 inci maddesi a a~ýdaki ekilde de-j...tir. "Madde 41- Sürücü belqesi alacaklarda asaoýdaki sartlar aranýr: a) Yaþ Þp""rtý: 1. A1 ve B1 Sýnýfý Sürücü Bel esi alacaklarýn 16 2 A B f h Sýnýfý Sürücü Bel esi alacaklarýn 18 A sýnýfý i in motor ücü 25 kw'1 3 C C1 D ve 01 Sýnýfý Sürücü Bel esi alacaklarýn 21 Universitelerin sürücü e~itimi astsuba sýnýf okullarýnda ve uzman.andarma okullarýnda a ýlan sürücü e~itimi kurslarýndan mezun alanlarda bu sart aranmaz. ). yaþýn! bitirmiþ olmalarý zorunludur. b) Ðarenim þartý: En az ilkokulu veya ilköaretimi bitirmiþ bulunmalarý zorunludur. c) Saðlýk þartlarý: "Sürücü Olur" ra oru almalarý zorunludur. Ancak hekim tarafýndan erekli örülmesi iþlemleri ile ilaili daha sonra verecekleri raporlar da aecersiz sayýl!r.. d) Eaitim ve sýnav þartý: zorunludur. e} Hükümlü olmama þartý: f A ný sýnýf sürücü bel esi bulunmamasý ve a bel elerin eri alýnmamý olma artý: qeçici olarak qeri alýnmýs ise sürenin dolmuþ bulunmasý zorunludur. ~} Deneyim þartý: 1 C ve D Sýnýfý Sürücü Bel esi almak iste enlerin en az 3 C1 ve D1 Sýnýfý Sürücü Belgesi. 2 B+E Sýnýfý Sürücü Bel esi alacaklarýn B Sýnýfý Sürücü Bel esi. 3 C+E Sýnýfý Sürücü Bel esi alacaklarýn C Sýnýfý Sürücü Bel esi 4 C1+E Sýnýfý Sürücü Bel esi alacaklarýn C1 Sýnýfý Sürücü Bel esi 5 D+E Sýnýfý Sürücü Bel esi alacaklarýn D Sýnýfý Sürücü Bel esi 6 D1+E Sýnýfý Sürücü Bel esi alacaklarýn D1 Sýnýfý Sürücü Bel esi sahibi olmasý zorunludur." MADDE sayýlý Kanunun 46 ncý maddesinin ikinci fýkrasýnýn (a), (d) ve (e) bentleri aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "a) Araçlarýný, gidiþ yönüne göre yolun saðýndan, týrmanma þeritli yollarda çýkýþ yönündeki aðýr ve düþük hýzlý araçlarýný yolun sað þeridinden, diðer araçlarýný sað þerit müsait ise bu þeritten, sað þerit müsait deðil ise orta þeritten, bölünmüþ ve tek yönlü 9

10 çok þeritli yollarda yol ve trafik durumuna göre hýzýnýn ve araç cinsinin gerektirdiði þeritten sürmek," "d) Bölünmüþ ve tek yönlü çok þeritli karayollarýnda gidiþe ayrýlan en soldaki þeridi, týrmanma þeritli karayollarýnda orta þeridi sürekli olarak iþgal etmemek, e) "Taþýt giremez" trafik iþareti bulunan karayoluna veya bölünmüþ karayolunda karþý yönden gelen trafiðin kullandýðý þerit ve baðlantý yollarýna girmernek, týrmanma þeritli yollarda en sol þeride " geçmemek," MADDE' sa ýiý Kanunun 47 inci maddesinin sonuna elmek üzere a a~ ýdaki fýkra eklenmiþtir. "Trafik i ýklarýndan kýrmýzý i ýk kuralýný ihlal sebebi le ceza azýlan sürücülerden sürücülerin sürücü bel eleri bir ii süre le eri alýnýr. Süresi sonunda siko-teknik de~erlendirmeden ve siki atri uzmanýnýn mua enesinden e irilerek sürücü bel esi almasýna man i hali olmadýaý anlasýlanlarýn belaeleri iade edilir." eklenmiþtir. MADDE sa ýiý Kanunun 48 inci maddesine a a~ýdaki ü üncü fýkra sürücülere bu maddede önaörülen oara cezasý iki kat olarak uyaulanýr." MADDE sayýlý Kanunun 49 uncu maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "Madde 49- Kamyon, çekici ve otobüs türündeki aðýr taþýt sürücülerinin, taþýt kullanma sürelerine aykýrý olarak taþýt kullanmasý ve bunlara taþýt kullandýrýlmasý yasaktýr. Bu araçlarý kullanacaklarýn denetimi, taþýt kullanma süreleri ile süre dýþý kullanmayý önleyici tedbirlere iliþkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. Bu madde hükmüne aykýrý olarak taþýt kullanan sürücüler 379 Yeni Türk Lirasý para cezasý ile cezalandýrýlýrlar. Sürücü ayný zamanda araç sahibi deðilse, araç sahibine de m Yeni Türk Lirasý. ayrýca aracýn firma veya bir teþebbüs sahibi adýna iþletilmesi halinde, firma veya teþebbüs sahibi adýna 379 Yeni Türk Lirasý karþýlýðý ceza tutanaðý düzenlenir." deqistirilmistir. 120 km/s hýzý aeçmemek üzere yönetmelikte belirlenir." MADDE sayýlý Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde yer alan "Sürücülerin önlerinde giden bir aracý geçmeleri için;" ibaresi "Sürücülerin önlerinde giden bir aracý geçmeleri için sýrasýyla;" olarak deðiþtirilmiþ ve (1) numaralý alt bendi (2) numaralý, (2) numaralý alt bendi ise (1) numaralý alt be nt olarak yer deðiþtirmiþtir. deðiþtirilmiþtir. MADDE sayýlý Kanunun 57 nci maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde "Kavþaklarda ilk geçiþ hakký Madde 57- Kavþaklarda aþaðýdaki kurallar uygulanýr. a) Kavþaða yaklaþan sürücüler, kavþaktaki þartlara uyacak þekilde yavaþlamak, varsa sýrasýyla, trafik zabýtasý veya trafiði kontrol etmekle görevli ve yetkili kiþi, ýþýklý trafik iþaretleri ve trafik iþaret levhalarý ile verilen talimata uygun olarak ilk geçiþ hakký olan araçlarýn önce geçmesine imkan vermek zorundadýrlar. ýo

11 b) ýþýklý trafik iþaretleri izin verse bile, trafik akýmý, kendisini kavþak içinde durmaya zorlayacak veya diðer doðrultudaki trafiðin geçiþine engelolacak ise, sürücülerin kavþaða girmeleri yasaktýr. c) Kavþaða giren sürücüler, trafik kurallarýna uygun olarak, mümkün olan en kýsa süre içinde kavþaðý geçmek zorundadýrlar. Sürücülerin kavþak alaný içinde gereksiz olarak yavaþlamalarý, duraklamalarý, araçlarýndan inmeleri ve araçlarýnýn motorlarýný durdurmalarý yasaktýr. d) Yukarý"'da belirtilen yasak, kýsýtlama ve zorunluluklara uymak suretiyle, 1) Sürücüler geçiþ üstünlüðüne sahip araçlara, 2) Aksine bir iþaret olmadýkça, kavþaklarda ray üzerinde hareket eden taþýtlara, 3) Aksine bir iþaret olmadýkça, anayol ve tali yol kavþaklarýnda tali yoldan gelen sürücüler anayoldan gelen araçlara, 4) Dönel kavþaða gelen sürücüler dönel kavþak içindeki araçlara, 5) Bir iz veya mülkten karayoluna çýkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara, 6) Kontrolsüz kavþaklarda sýrasýyla; motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara, lastik tekerlekli traktör sürücüleri ile iþ makinesi sürücüleri diðer motorlu araçlara, lastik tekerlekli traktör ve iþ makinesi dýþýndaki motorlu taþýt sürücülerinden soldaki saðdan gelen araçlara, lastik tekerlekli traktör ile iþ makinesi sürücülerinden soldaki saðdan gelene, (T) tipi kontrolsüz kavþaklarda ise düþey koldan Çtelen araçlar yatay koldan ÇJelen araçlara. ilk geçiþ hakkýný vermek zorundadýrlar. Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 45 Yeni Türk Lirasý para cezasý ile cezalandýrýlýrlar." MADDE sayýlý Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (d) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ ve (e) bendi yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.. "d) Görüþün yeterli olmadýðý tepe üstlerine yakýn yerlerde, dönemeçler, kavþaklar, tüneller, köprüler ve baðlantý yollarýnda ve buralara yerleþim birimleri içinde QD..Q metre ve yerleþim birimleri dýþýnda yüz metre mesafede," MADDE sayýlý Kanunun 71 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ ve (d) bendinden sonra gelmek üzere aþaðýdaki (e) bendi eklenmiþ, mevcut (e) bendi (f) bendi olarak aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ, mevcut (f) bendi (g) bendi olarak teselsül ettirilmiþtir. "b) itfaiye araçlarý ile benzeri acil müdahale araçlarý," "e) Yolun yapým ve bakýmýndan sorumlu kuruluþa ait kar ve buz mücadelesi çalýþmalarýnda görevli araçlar ile olaðanüstü hallerde yatay ve düþey iþaretleme çalýþmalarýnýn yürütülmesinde görevli araçlar ve trafik kazasý nedeniyle trafiðe kapanan yollarda yolu trafiðe açmak amacýyla görevlendirilen ve bu amaçla çalýþtýrýlan araçlar, f) Afetlerde, kazalarda ve alarm sýrasýnda sivil savunma hizmetlerinde görevli bulunanaraçlar," MADDE savýlý Kanunun 74 üncü maddesinin sonuna asaoýdaki fýkralar eklenmiþtir. "Yava ve okul oecitlerinde oerive dooru bes výi icerisinde asli kusurlu olarak 1

12 uyqulanýr." MADDE sayýlý Kanunun 83 üncü maddesinin üçüncü fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ ve bu fýkradan sonra gelmek üzere aþaðýdaki fýkralar eklenmiþtir. "Yalnýz maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarýnýn tespiti ve kusur deðerlendirme iþlemleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði veya yetki vereceði gerçek veya tüzel kiþiler tarafýndan yerine getirilir. J3u Ç1örevin yerine etirilmesi i in Birlik nezdinde Hazine Müste arlý-ý Si ortacýlýk Genel Müdürlü-ü ile i i leri Bakanlý-ýndan en az daire ba kaný sevi esln~e bir~r üye ile Birliqi temsilen en az enel sekreter ardýmcýsý sevi esinde bir ü~den oluþan bir yönetim komitesi oluþturulur. Kazaya karýþan taraflar arasýnda düzenlenecek tutanaklar veya formlar da, kaza tespit tutanaðý yerine geçer ve bunlarýn deðerlendirilmesi kazaya karýþan araçlarýn baðlý olduðu sigorta kuruluþlarýnca yapýlýr. Kazaya karýþan sürücülerin kendi aralarýnda anlaþamamalarý veya tutanak düzenlemekten kaçýnmalarý halinde, kazaya 12

13 iliþkin tutanak sigorta birliði tarafýndan yetkilendirilen kiþiler tarafýndan düzenlenir. Bu kiþiler kaza yerinde iz ve delil toplayabilirler ve sürücülerin alkol durumunu teknik cihazla tespit edebilirler. Ancak, gecikmenin mahsurlu olduðu hallerde trafik zabýtasý ve genel zabýtanýn trafik düzeni ve güvenliðine iliþkin yetkileri saklýdýr. Ayrýca bu tip kazalarda fiilin baþka bir suç oluþturmamasý halinde adli kovuþturma yapýlmaz ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanmaz. Kazalarla ilgili tespit edilen bilgiler derlenerek istatistiki dökümler halifilde sorumluluk bölgelerine göre Emniyet Genel Müdürlüðü veya Jandarma Genel Komutanlýðýna bildirilir. Bu madde hükmünün uygulanmasýna iliþkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.". þekilde MADDE sayýlý Kanunun 84 üncü maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki deðiþtirilmiþtir. "Trafik kazalarýnda kusurlarýn tespiti ve asli kusur sayýlan haller: Madde 84- Trafik kazalarýnda; a) Araç sürücüleri; 1 Tek önlü kara ollarý na ters önden irme bölünmü ollarýnda ise kar i önden elen trafi~e ait ta ýt oluna ve ba~lantl ollarýna irme mesafeden 2) Önlerinde giden araçlarý yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir izlememe, 3) Geçme yasaðý olan yerler ile geçme kurallarýný ihlal etmek suretiyle geçme, 4) Doðrultu deðiþtirme manevralarýný yanlýþ yapma, 5) Þeride tecavüz etme, 6) Kavþaklarda ilk geçiþ önceliðine uymama, 7) Kaplamanýn dar olduðu yerlerde geçiþ önceliðine uymama, 8) Manevralarý düzenleyen genel þartlara uymama, 9) Yerleþim birimleri dýþýndaki karayolunun taþýt yolu üzerinde, zorunlu haller dýþýnda park etme veya duraklama ve her iki durumda da gerekli tedbirleri almama, 10) Park için ayrýlmýþ yerlerde veya taþýt yolu dýþýnda kurallara uygun olarak park edilmiþ araçlara çarpma, 11) Týrmanma þeritli yollarda her iki yönde en sol þeride geçme, iniþ yönünde geçme kurallarýný ihlal etmek suretiyle geçme, b) Yayalar; 1) Yüz metre mesafe içerisinde yaya alt veya üst geçidinin bulunmasýna raðmen bu tesisler yerine taþýt yolundan lliþ~geçme, 2) Yüz metre mesafe içerisinde trafik zabýtasý veya görevli bir kiþi ya da ýþýklý trafik iþaretleri ile kontrol edilen kesimler yerine taþýt yolundan lliþirgeçme, 3) Yaya geçiþlerinin fiziki yapýlarla engellendiði kesimlerden geçme, c) Araç sürücüleri ve yayalar; kýrmýzý ýþýklý trafik iþaretinde veya yetkili memurun dur iþaretinde geçme, hallerinde asli kusurlu sayýlýrlar. 13

14 MAOO""""""""'""""Mmom"""""""""rn, """",e"'e """"m,,'" eo, ",," 'm,," """"'m,," MAOO""""""""'"""""""'m"""'""""".""""""e"'" þm'e "I"""m Þ" ", '""e"" OC, m, e"",.,0,," "" "" " 4

15 MADDE sayýlý Kanunun 108 inci maddesinin ikinci fýkrasýnýn (d) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ ve maddeye aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir. "d) 107 nci maddenin son fýkrasýnda öngörülen durumlar için." "Hazine Müsteþarlýðý sigortaýýlarýn hak ve menfaatlerinin korunmasýný teminen gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir." MADDE sayýlý Kanunun 114 üncü maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "Madde,114- Bu Kanunda yazýlý trafik suçlarýný iþleyenler hakkýnda; Emniyet Genel Müdürlüðü, Jandarma Genel Kqmutanlýðý personeli ile Karayollarý Genel Müdürlüðünün il ve ilçe kuruluþlarýnda görevli ve yetkili ký11nmýþ personeli ile büyükþehir belediyeleri. il beledi eleri ve nüfusu 50 binin üzerindeki be/edi elerin trafik örevlilerince trafik suç veya ceza tutanaðý düzenlenir. uygulanýr. gönderilir. Birden fazla trafik suçunun bir arada iþlenmesi halinde her suç için ayrý ceza Yargý yetkisine giren suçla ilgili tutanaðýn bir sureti ilgili mahkemeye 7 iþ günü içinde Trafik ceza tutanaklarýnýn bir sureti ilgilisine verilir. ikinci sureti ise tahsil edilmek üzere 7 iþ günü içinde Maliye Bakanlýðýnca belirlenecek birime veya kuruma gönderilir. Bu maddenin uygulanmasýna dair esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. Trafik para cezalarý kredi kartý ile de ödenebilir, bu durumda ayrýca tutanak düzenlenmez. Kredi kartý ile yapýlan tahsilatýn saymanlýk hesaplarýna aktarýlma süresi ile uygulamaya iliþkin usul ve esaslar içiþleri ve Maliye bakanlýklarýnca belirlenir." MADDE sa ýlý Kanunun 118 nci maddesinin edinci fýkrasý a a~ ýdaki ekilde deqiþtirilmiþtir. "Sürücü bel eleri eri alýnanlardan eri alma süresi i inde ara kullananlar ile sürücu bel esi eri alýnmasý erekirken herhan i bir sebe le eri alýnama anlardan ara kullandý-ý tes it edilenler bu Kanunun 36 nci maddesinin ü üncü fýkrasýna öre cezalandýr11irlar." MADDE sayýlý Kanunun 120 nci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "Madde 120- Bu Kanunda yazýlý sürücü belgelerinin geçici olarak geri alýnmasýnda zaman aþýmý süresi dört yýl, para cezalarýnda zaman aþýmý süresi beþ yýldýr." MADDE sayýlý Kanunun 125 inci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "Madde 125- Milli E~itim Bakanlý~ýnca okul öncesi e~itim ilkö~retim ve ortaö~retim okullarýnda ders ro ramlarýna e~itim amacý ile zorunlu u ulamalý trafik dersi ve ilk ardým en az 2 ýllýk üksek ö~ renim örmü ve bu konuda e~ itim almý kamu örevlileri qörevlendirilebilir. Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde yayýn yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonlar, 3984 sayýlý Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýnlarý Hakkýnda Kanun gereðince yapacaklarý haftalýk eðitim programlarýnýn en az 30 dakikasýný trafik eðitimi ile ilgili programlara ayýrmak zorundadýrlar. Eðitim programlarý, günün saatleri arasýnda yayýnlanýr. Bu fýkra hükümlerine uymayan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonlar hakkýnda 3984 sayýlý Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýnlarý Hakkýnda Kanun hükümleri uygulanýr. Türk Silahlý Kuvvetleri bünyesindeki birlik ve er eðitimi merkezlerine eðitim amacý ile yeteri kadar trafik dersi konulmasý Genelkurmay Baþkanlýðýnca düzenlenir." MADDE sayýlý Kanunun 131 inci maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

16 "Araç tescil ve sürücü belgesi iþlemlerinde kullanýlan belgelerin ve plakalarýn basýlmasý ve kullanýma sunulmasý: Madde 131- Araç tescil ve sürücü belgesi iþlemlerinde kullanýlacak belgeler trafik tescil kuruluþlarýnca; motorlu taþýtlar sürücü kurslarýnda kullanýlacak defter ve belgeler ise Milli Eðitim Bakanlýðýnca bilgisayar ortamýnda talep sahiplerinin kullanýmýna sunulur. Bu belgelerin þekil ve ebatlarý yönetmelikte belirtilir. Tescil lakalarý oförler Odalarýnca temin edilerek ara sahi lerine satýlýr. Trafik tescil lakalarýnýn ara -.sahi lerine satý fi atý mali eti dikkate alýnarak i i leri Mali e ve Sana i ve Ticaret Bakaniý v i tarafýhdan mü tereken belirlenir. Ara sa hi lerinden belirlenen fi atýn üzerinde ücret bedel hizmet bedeli katký a i kar a i ba v i vb. adlar altýnda ba kaca herhan i bir tahsilat a ýlamaz. Bu fýkra hükmüne akýrý hareket eden Oda etkilileri bir ýldan iki ýla kadar ha is cezasý 210 sayýlý Deðerli Kaðýtlar Kanunu kapsamýna giren tescil ve trafik belgeleri ile sürücü belgeleri, içiþleri Bakanlýðýnýn görüþü alýnarak Maliye Bakanlýðýnca bastýrýlýr ve daðýtýmý yapýlýr. Tescil ve trafik belgeleri ile sürücü belgelerinin deðerli kaðýt bedelleri tescil birimlerince tahsil edilerek Maliye Bakanlýðýna ödenir." MADDE sayýlý Kanunun ek 2 nci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "Ek Madde 2- Mevzuat hükümlerinde belirtilen çalýþma þekil ve þartlarýna uymaksýzýn veya yetkili mercilerden izin almaksýzýn yolcu taþýmacýlýðý yapanlar ile tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadýn dýþýnda araç kullananlar ve kullanýlmasýna izin veren araç sahipleri 379 Yeni Türk Lirasý para cezasý ile cezalandýrýlýrlar ve bu araçlar 15 gün süre ile trafikten men edilirler." deðiþtirilmiþtir. MADDE sayýlý Kanunun ek 6 ncý maddesinin birinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde "Sürücülerin trafik kurallarýna uyup uymadýðýný denetlemekle sorumlu olan yetkililere yardýmcý olmak üzere, içiþleri Bakanýnýn onayý ile uygun görülen kiþilere valiliklerce fahri trafik müfettiþliði görevi verilir." MADDE sayýlý Kanuna aþaðýdaki maddeler eklenmiþtir. Ek Madde 15- Noterlerce satýþ veya devir iþlemi görmüþ araçlarýn trafikte ve vergi kaydýnda maliki olarak görünen eski sahipleri, noterlikçe düzenlenen satýþ belgesi ile tescil kuruluþuna müracaat ettiklerinde, yeni malik ile birlikte müracaat veya muvafakati aranmaksýzýn, noter satýþ belgesinde görünen alýcý adýna tescili yapýlýr ve eski sahibi adýna yapýlmýþ bulunan tescil iþlemi silinir. iþlemi sonuçlandýran tescil kuruluþu, aracýn kaydýnýn bulunduðu vergi dairesine yazýlý duyuruda bulunur ve vergi kaydý yeni maliki adýna devredilir. Bu madde hükmünce yapýlan iþlemlerle ilgili her türlü sorumluluk aracýn yeni alýcýsýna aittir. Trafik tescil memurlarý ile vergi dairesi memurlarý bu iþlemlerden sorumlu tutulamazlar. Ek Madde 16- Bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihte sürücü belgesi sahibi olanlar ile sürücü sertifikasý bulunan veya sürücü kurslarýna kayýt yaptýrmýþ olanlarýn alacaklarý; a) A1 Sýnýfý Sürücü BelÇteleri A1. b) A2 Sýnýfý Sürücü Belqeleri A. c B Sýnýfý Sürücü Bel eleri D1 ve f d) C Sýnýfý Sürücü BelÇJeleri C. D1 ve f. e) D Sýnýfý Sürücü Belqeleri C+E. D1+E ve f. E Sýnýfý Sürücü Bel eleri C D ve f 28/4/1997 tarihinden öncekiler a C+E. D+E ). 16

17 )Q F Sýnýfý Sürücü BelQeleri f, )h G Sýnýfý Sürücü BelQeleri g, )i H Sýnýfý Sürücü BelQeleri h, ýfýnýs Sürücü BelQeleri ile deðiþtirilir. ücürüs belgelerinin deðiþtirme iþlemleri harca tabi deðildir. Deðiþtirme iþlemleri çü výi içinde tamamlanýr. Bu iþlemlere ait esas ve usuler içiþleri Bakanlýðýnca.rinelrileb Belirtilen süre içerisinde deðiþtirilmeyen sürücü belgeleri deðiþtirilinceye r.adak geçersiz sayýlýr. Süresi içinde deðiþtirilmeven sürücü belqeleri ile araç kulanan erelücürüs 45 Yeni Türk Lirasý para cezasý uygulanýr. ke Made 17- Bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerin tescil hükümlerince hurdaya nalýrya araçlar trafikte kulanýlamaz.. ub made hükmüne aykýrý olarak kulanýldýðý tespit edilen araçlar trafikten men rilide ve bu aracý kulanan sürücüler 379 Yeni Türk Lirasý para cezasý ile.ralrýlýrýdnalazec Sürücü ayný zamanda araç sahibi deðilse, araç sahibine de 475 Yeni krüt Lirasý ayrýca iþleten veya teþebüs sahibine de 760 Yeni Türk Lirasý karþýlýðý ceza ýðanatut düzenlenir. ub made hükmünce trafikten men edilen araçlar, mili emlak müdürlüklerine ayev Maliye Bakanlýðýnca belirlenecek birime veya kuruma teslim edilerek ilgili erelemekham müsaderesi için sevk edilir. ke Made 18- Bu Kanun ve 4925 sayýlý Karavolu Taþýma Kanunu kapsamýnda EDAM sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madeler eklenmiþtir. iciçeg" Made 19- Madi hasarlý trafik kazalarýnýn deðerlendirilmesinde yetkili nanýlýk Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði veya yetki vereceði gerçek veya lezüt kiþiler, bu konuda gerekli teþkilatlanmalarýný, araç tekniði, yol bilgisi, trafik.ralrýdadnuroz ýtauzvem konularýnda personel istihdam ve eðitimini 3 yýl içerisinde tamamlamak iciçeg Made 20- Bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce edinilmiþ ve iltiþeç sebeplerle tescili yapýlmamýþ olan tarýmda kulanýlan lastik tekerlekli traktörler eli motorlu bisiklet ve motosikletlerin tescil iþlemleri bu Kanunun yayýmý tarihinden nerabiti iki yýl içinde tamamlanýr. Bu araçlarýn 1/8/202 tarihinden önce (bu tarih hariç) pasitki edilmiþ olmalarý þartýyla, ilk tescil iþlemlerinde özel tüketim vergisi aranýlmaz. kacalýpay tescil iþlemlerine iliþkin diðer esas ve usuler içiþleri Bakanlýðýnca belirlenir. M~dde savýlý Kanunun 42 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn la) bendinin ikinci~ ara raft ile b bendinin son ara rafý. 53 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn c bendinin 3 kaldýrýlmýþtýr. ise yayýmý tarihinde yürürlüqe qirer. Madde 55- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 7

Kanun Numarasý: 4562

Kanun Numarasý: 4562 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý:

Detaylı

Ýstanbul'da Park Yeri Sorunu

Ýstanbul'da Park Yeri Sorunu Ýstanbul'da Park Yeri Sorunu Ýstanbul Trafik Vakfý Çekici Ücretleri Otopark Ücretleri Parkometre Uygulamasý Orhan Demir 09 Mayýs 2003 Her hakký Tüketiciler Birliði'ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanýlamaz

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

T.C. Konu: "7r 30/:3 /200S. TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. Sayý.

T.C. Konu: 7r 30/:3 /200S. TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. Sayý. Konu: ~ "7r T.C. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü Sayý 30/:3 /200S Kanun Tasansý TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA Baþkanlýðýmza arzý Bakanlar Kurulu'nca Kanunu Tasarýsý" ile gerekçesi

Detaylı

İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanlıklarından: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanlıklarından: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanlıklarından: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete Tarihi : 18/07/1997 Yayımlandığı R. Gazete Sayısı : 23053 Mükerrer BİRİNCİ KISIM Genel

Detaylı

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç : Madde

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi ATALAY SÜRÜCÜ KURSU e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer KARAYOLLARI TRAFĐK YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Esaslar BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç ve

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 6047 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1) (2)(3) Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ. (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer)

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ. (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer) KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer) Değişiklik Tarihleri (D:26.07.1997-23061/09.09.1997-23105/D:11.09.1997-23107) (D:27.09.1997-23123/25.06.1998-23383/12.01.2000-23931/D:02.11.2000/24218)

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İÇİNDEKİLER KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU BİRİNCİ KISIM : Genel Esaslar : BİRİNCİ BÖLÜM : M. 1 - Amaç M. 2 - Kapsam İKİNCİ BÖLÜM : M. 3 - Tanımlar İKİNCİ KISIM : Kurullar, Kuruluşlar, Komisyonlar Görev ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden;

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29329 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2000~23 KARAYOLLARI D TRAFIK KANUNU

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2000~23 KARAYOLLARI D TRAFIK KANUNU istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2000~23 KARAYOLLARI D TRAFIK KANUNU Ağustos 2000 istanbul ISBN 975-512-463-2 ito Yayınları için ayrıntılı bilgi Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel : (212)

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil

Detaylı

Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 7 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme 2005 Yýlý Projeleri T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara,

Detaylı

->Karayolu Yapısının ve Trafik İşaretlerinin Korunması. Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak;

->Karayolu Yapısının ve Trafik İşaretlerinin Korunması. Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak; ->Karayolu Yapısının ve Trafik İşaretlerinin Korunması Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak; 1. Karayolu yapısı üzerine, tarfiği güçleştirecek, tehlikey sokacak veya engel yaratacak,

Detaylı

DOÐU ANADOLU KALKINMA AJANSI EASTERN ANATOLIA DEVELOPMENT AGENCY Þerefiye Mah. M. Feviz Çakmak Cad. No: 27 Merkez / VAN Tel: +90 432 215 65 55 (pbx) Fax: +90 432 215 65 54 www.daka.org.tr TEÞVÝK REHBERÝ

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 21 Mart 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28240 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm Page 1 of 11 21.03.2012 21 Mart 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28240 YÖNETMELİK

Detaylı

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ)

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) Aðustos 2012 Ýçindekiler Tablosu GÝRÝÞ... 1 1. MÜRACAAT... 2 2. TEÞVÝK BELGESÝ BAÞVURULARINDA ÝSTENEN BELGELER NELERDÝR?... 3 3. TEÞVÝK UYGULAMALARI... 4

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı