TÜRKKIZILAYI 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKKIZILAYI 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR."

Transkript

1 D 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızıl ayı7mn her türlü faaliyetlerinde taşımaya mahsus kullanılmak üzere idari ve teknik şartname hükümlerine göre ticari, hafif ticari ve binek araç kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle kiralanacaktır. 2- Firmalar 1.Kaleme ait teklifleri iîe birlikte ,00 TL tutarında, 2. Kaleme ait teklifleri ile birlikte ,00 TL tutarında, 3. Kaleme ait teklifleri ile birlikte ,00 TL tutarında, 4. Kaleme ait teklifleri ile birlikte ,00 TL tutarında teminatı da vereceklerdir 3- İhaleye ait şartnameler Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar / İSTANBUL adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İdari, teknik şartnamelere adresinden ulaşılabilecektir. 4- Firmaların ihale zarflarım en geç 05 EKİM 2015 günü saat 10:00 a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 5-2 Nolu Teklif ve Teminat Mektubu zarfı 06 EKİM 2015 günü saat 14:30 da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2 o / \ s. ;. ' i. ) 868 t ;,. y TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ v %, ^ ^/ I İDARİ ŞARTNAME \ ' " - c" MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE SEKLİ V, > Türk Kızılayı nın ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen araçların sürücüsüz olarak kiralama hizmeti, kapalı zarfta teklif alınmak suretiyle satm alınacaktır. Kan Hizmetleri Gene! Müdürlüğü için Teknik Şartname 1 kapsamında; Tablo 1: MUAYENEYE ESAS TESLİM TARİHİ ARAÇLARIN KULLANILM AYA BAŞLANACAĞI TARİH BİNEK ARAÇ (TİP 1) HAFİF TİCARİ ARAÇ TİCARİ ARAÇ (TAŞIMA) TİCARİ ARAÇ (EKİP) TOPLAM Genel Müdürlük Merkez, Bağlıları ve Faaliyet Alanları için Teknik Şartname 2 kapsamında; Tablo 2 : MUAYENEYE ESAS TESLİM TARİHİ ARAÇLARIN KU LLANILM AYA BAŞLANACAĞI TARİH BİNEK ARAÇ (TİP 2) HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM a) Kiralanacak araçlara ilişkin özellikler, kiralama süreleri ve araçların kullanılacağı Türk Kızılayı Birimleri ekli teknik şartnamelerde gösterilmiş olup ekli teknik şartnameler işbu İdari Şartnamenin ayrılmaz bir cüzünü teşkil eder. b) Teknik Şartnamelere uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. c) Taşımaya mahsus kiralanacak araçların teknik özellikleri ile kiralamaya mahsus özellikler teknik şartnamelerde belirtilmektedir. d) Türk Kızılayı dilediği taktirde Teknik Şartname 1 kapsamında; Türk Kızılayı, tarihine kadar firmaya bildirmek şartıyla, yukarıda belirtilen toplam araç sayılarını % 20 ye kadar artırmakta ve sipariş çekilmeden firmaya bildirmek şartıyla % 20 ye kadar eksiltmekte serbesttir. Bu % 20 lik artış sözleşme imzalanan Firma ile tek bir kalem üzerinden olabileceği gibi birden fazla kalem ihaleyi almış olan Firma ile uhdesinde kalan toplam adet üzerinden de olabilecektir, (sözleşme imzalanan toplam araç sayısı üzerinden %20 hesaplanarak tek bir kalemden de sipariş çekilebilecektir. Örneğin tüm kalem ihaleleri almış olan Firma için, toplam 122 adet aracın % 20 si 25 adet araca tekabül etmektedir. 25 adet aracın hepsi binek araç ta olabilir, 13 araç binek, 7 araç hafif ticari araç, 3 araç ticari araç (taşıma) ve 2 araç ta ticari araçtan (ekip) olabilecektir). Türk Kızılayı bu sayılar arasında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak ihaleyi ayrı firmaların alması durumunda da Firma bunu kabul ettiğini taahhüt edecektir. En geç tarihine kadar yapılabilecek artırım kapsamında temin edilecek binek ve hafif ticari araçlar için 30 gün, ticari araçlar için 90 gün Önceden Firmaya yazılı bildirim yapılacaktır. Artırılan araçların teslim yerleri farklı iller olabilecektir. Eksiltme yapılması durumunda, Türk Kızılayı tarafından hangi Bölge/iinitede hangi aracın teslim alınmayacağı teslimat programında belirtilen teslim tarihinden en az 30 l

3 / isse ]i - /' i :: TÜRK KIZI LAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ % %, J İDARİ ŞARTNAME \ gün öncesinden firmaya yazılı olarak bildirilecektir. Artırım yoluyla alınacak araçlarda 201 "öiodel yih plma şartı aranmayacaktır. Araçlar sıfır kilometre ve hiç kullanılmamış olmak şartıyla 2017 model olabilecektir. Şartnamelere göre muayenesi yapılmak üzere, Binek, Hafif Ticari ve Ticari Araç (Taşıma)Tarın tamamı tarihine kadar, Ticari Araç (Ekip) ların tamamı ise tarihine kadar teslim adreslerine teslim edilmiş olacaktır. Araçlar teslim edildiğinde muayeneleri tamamlanmış olacaktır. Binek, Hafif Ticari ve Ticari Araç (Taşıma) 1arın tamamı tarihinde, Ticari Araç (Ekip) ların tamamı ise tarihinde kullanılmaya başlanacaktır. Dolayısıyla teslime yönelik cezai işlemler; Binek, H afif Ticari ve Ticari Araç (Taşıma) lar için , Ticari Araç (Ekip) lar için ise tarihi itibariyle başlar. Firma, muayene için geçen bu süre için hiçbir bedel talep edemeyecektir. Türk Kızılayı dilediği takdirde Teknik Şartname 2 kapsamında; Türk Kızılayı, tarihine kadar firmaya bildirmek şartıyla, yukarıda belirtilen toplam araç sayılarını % 20 ye kadar artırmakta ve sipariş çekilmeden firmaya bildirmek şartıyla % 20 ye kadar eksiltmekte serbesttir. İhalede birden fazla kalemin bir firma tarafından alınması durumunda bu % 20 lik artış sözleşme imzalanan Firma ile tek bir kalem üzerinden olabileceği gibi toplam adet üzerinden de olabilecektir (sözleşme imzalanan toplam araç sayısı üzerinden %20 hesaplanarak tek bir kalemden de sipariş çekilebilecektir. Örneğin toplam 20 adet aracın % 20 si 4 adet araca tekabül etmektedir. 4 adet aracın hepsi binek araçta olabilir veya 3 araç binek ve 1 araç hafif ticari araç olabilecektir). Türk Kızılayı bu sayılar arasında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak ihaleyi ayrı firmaların alması durumunda da Firma bunu kabul ettiğini taahhüt edecektin En geç tarihine kadar yapılabilecek artırım kapsamında temin edilecek binek ve hafif ticari araçlar için 30 gün önceden Firmaya yazılı bildirim yapılacaktır. Artırılan araçların teslim yerleri farklı iller olabilecektir. Eksiltme yapılması durumunda, Türk Kızılayı tarafından hangi merkeze ait hangi aracın teslim alınmayacağı teslimat programında belirtilen teslim tarihinden en az 30 gün öncesinden firmaya yazılı olarak bildirilecektir. Artırım yoluyla alınacak araçlarda yeni model yılı olma şartı aranmayacaktır. Araçlar sıfır kilometre ve hiç kullanılmamış olmak şartıyla, içinde bulunulan yıl veya bir önceki yılın modeli olabilecektir. Şartnamelere göre muayenesi yapılmak üzere, araçlar yukarıda tabloda belirtilen muayeneye esas teslim tarihine kadar teslimat programında belirtilen adreslere teslim edilmiş olacaktır. Araçların kullanılmaya başlanacağı tarihe kadar araçların muayene komisyonlarınca, muayenesi tamamlanacak ve araçlar tabloda belirtilen tarihlerde kullanılmaya başlanacaktır. Araçların ilk teslimine yönelik cezai işlemler yukarıdaki tabloda belirtilen muayeneye esas teslim tarihleri itibariyle baslar. Araçlar belirtilen kullanım tarihlerinden önce taşıt tanıma, araç takip vb cihazların takılması amacıyla ilgili servislere götürülecektir. Firma muayene esnasında geçen süreler için herhangi bir ücret ve hak talep edemez. e) Firma araçlara ait kasko sigortası poliçelerini Türk Kızılayı na ibraz edecektir. 1) Firma söz konusu poliçeleri her yıl yenileyerek Türk Kızılayı na ibraz edecek olup, poliçelerin düzenlenmemesi ve Türk Kızılayı na ibraz edilmemesi durumunda oluşacak tüm masraf, zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır. MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır. A. Türkiye deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.) 2

4 o / c ( ;.% 1868 y. TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ \ s İDARİ ŞARTNAME. %, B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2015 yılı içinde alınmış) ~ a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2015 yılı içinde alınmış tescil belgesi, c) Ortak girişim olması durumunda ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) bentlerindeki esaslara göre alacakları belgeler ile Ortak Girişim Belgesi C. îmza sirküleri a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, D. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi vermesi, E. Diğer Belgeler a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın kuruluşuna, tesciline, faaliyet alanına, ortaklıklarına vb. bilgilerine ilişkin son durumunu gösterir) b) İdari, Teknik Şartnamelerin ve eklerinin okunup incelendiği, bütün hükümlerinin kabul edildiği anlamını taşımak üzere kaşeli ve imzalı İdari ve Teknik Şartname, c) Şartname Alındı Makbuzu d) Vergi Levhası fotokopisi e) Firmanın, Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını içeren ve ekte yer alan taahhütname (Firma yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanmış olarak) f) İşbu İdari Şartnamenin 1- d maddesinin kabul edildiğine dair taahhütname g) TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENEN BELGELER h) TEKLİF EDİLECEK ARACIN MARKA MODELİNİ BELİRTEN EKLİ FORMATI GÖSTERİLEN YAZI F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortaklarca imzalanan Ortak Girişim Beyannamesi (İş ortaklığının her bir ortağı tarafından A-B-C-D-E.a.d.e. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.) G. Bu Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi, H. Bu Şartnamenin 4. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi, İhaleye katılan Firma temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve firma kaşesini yanında bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse firma yetkilisinin imza sirküleri ile birlikte ibraz edilecektir. İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İM ZA BEYANNAMESİ VEYA İM ZA SİRKÜLERİ DE BERABER GETİRECEKTİR. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan her bir isteklinin yetkilisi veya ortak girişimi oluşturan istekliler adına vekaleti bulunan kişi/kişiler ihaleye iştirak edecektir. İHALEYE KATILIM İÇİN İSTENEN BELGELERİN ŞARTNAMEDEKİ SIRAYA GÖRE DÜZENLENMELERİ VE ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 3

5 o 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 3: İHALELERE KATILAM AYACAK OLANLAR Aşağıda a, b, c ve d maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişiler, pay oranına bakılmaksızın tüzel kişilerin ortaklan, kendi adına, vekaleten veya temsilen başkaları adına ve bu kişilerin pay oranına bakılmaksızın ortağı olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yasaklılık süresi sonuna kadar katılamazlar. (Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli sorumludur) a) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, c) îşbu şartnamenin 18. ve 19. maddelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk Kızılayı ihalelerine katılımı yasaklananlar, d) İşbu şartnamenin 18. ve 19. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk Kızılayı mensupları ve çalışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenmesini beklemeye gerek görülmeksizin) bir yıl süre ile ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler. e) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı ihalelerine katılamazlar. f) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Türk Kızılayı nm gayrimenkullerinden kiracı olarak yararlanamaz, bunları satın alamaz. g) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticari ilişkide bulunamazlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. MADDE 4: İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır numaralı zarfın içerisine İdari Şartname madde 2 deki İhaleye Girebilme Şartları istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine "İhale İdari ve Teknik Belgeleri ibaresi yazılacaktır. FİRMA a d i v e a d r e s i 1 NOLU ZARF ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIM İHALESİ İHALE İDARİ VE TEKNİK BELGELERİ ZARFI TÜRK K IZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kurulu Başkanlığına ANKARA ve 4. KALEMLERE AİT TEKLİF MEKTUPLARI (her DÖRT kaleme de teklif verilecekse) HER BİRİ AYRI ZARFA KONULARAK ÜZERİNE...KALEME A İT TEKLİF MEKTUBU ZAR FI İBARESİ Y A Z IL A C A K, KALEMLERE AİT TEMİNAT MEKTUPLARI HER BİRİ AYRI ZARFA KONULARAK ÜZERİNE... KALEME AİT TEMİNAT MEKTUBU Z ARFi İBARESİ YAZILARAK TAM AM I TEK BÜYÜK BİR ZARFIN İÇİNE KONULARAK ZARFIN ÜZERİNE TEKLİF VE TEM İNAT MEKTUBU İBARESİ YAZILACAKTIR. 2 NOLU TEK BÜYÜK ZARFIN ÜZERİNE HANGİ KALEM/KALEMLERE TEKLİF VERİLDİĞİ M U TLAK SURETLE BELİRTİLECEKTİR. 4

6 D 1868 V\ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME I ' FİRMA ADI VE ADRESİ 2 NOLU ZARF...KALEM/KALEMLERE AİT ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIM İHALESİ TEKLİF VE TEMİNAT MEKTUBU ZARFI TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kurulu Başkanlığına ANKARA 4.1. ve 4.2 maddelerine göre hazırlanan 2 zarf, tarih saat 10:00 a kadar Ataç 1 Sokak No:32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı İdari İşler Birimi/Evrak Servisine ulaşacak şekilde verilecek/gönderilecek ve 2 ayrı evrak numarası alınacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin sorumluluğu istekliye aittir. Son teklif verme saatinden sonra ( , saat 10:00), aynı gün mesai saati içerisinde gelen ihale dosyalarını değerlendirmeye alıp almamaya İhale Kurulu yetkilidir Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ile son teklif verme tarihini ( saat 10:00) ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızılayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen teklif verme tarihine kadarki tüm hak ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli kalır İDARİ ŞARTNAMENİN 4.1. VE 4.2. MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ ŞEKLİ AÇIKLANAN İKİ ZARFTAN BİRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE İSTEKLİ İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR Teklif mektubunda İdari-Teknik Şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek ve teklif edilen fiyat, rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır. TEKLİFLER EKLİ TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİNE UYGUN OLARAK KDV HARİÇ TL CİNSİNDEN VERİLECEKTİR. KISMİ TEKLİFLER KABUL EDİLMEYECEKTİR. TÜM ARAÇLAR İÇİN TEKLİF EDİLEN MARKA VE MODELLER TEKLİF MEKTUBUNDA BELİRTİLECEKTİR. İSTEKLİLER, İHALE ÖNCESİ VEYA SONRASINDA TEKLİF MEKTUBUNDA BELİRTİLEN MARKA- MODELİN DIŞINDA ALTERNATİF M ARKA VE MODEL TEKLİF ETMEYECEKLERDİR. TEKLİF EDİLECEK TEKNİK ŞARTNAME - 1 KAPSAMINDAKİ; - Tüm binek araçlar (Tip 1) aynı marka, model ve donanımda, - Tüm hafif ticari araçlar aynı marka, model ve donanımda, - Tüm ticari araçlar (Taşıma) aynı marka, model ve donanımda, - Tüm ticari araçlar (Ekip) aynı marka, model ve donanımda, Olacaktır. TEKLİF EDİLECEK TEKNİK ŞARTNAME - 2 KAPSAMINDAKİ; - Tüm binek araçlar (Tip 2) aynı marka, model ve donanımda, - Tüm hafif ticari araçlar aynı marka, model ve donanımda, Olacaktır. 5

7 D TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ; KALEM: TEKNİK ŞARTNAME 1 KAPSAMINDA TEKLİF EDİLECEK 39 ADET TİCARİ ARACIN (EKİP) TOPLAM BEDELİ ÜZERİNDEN, 2. K A LE M: TEKNİK ŞARTNAME 1 KAPSAM INDA TEKLİF EDİLECEK 44 ADET BİNEK TİP 1 ARAÇ İLE TEKNİK ŞARTNAME 2 KAPSAMINDA TEKLİF EDİLECEK 18 ADET BİNEK TİP 2 ARACIN TOPLAM BEDELLERİ ÜZERİNDEN, 3. KALEM: TEKNİK ŞARTNAME 1 KAPSAMINDA TEKLİF EDİLECEK 20 ADET HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE TEKNİK ŞARTNAME 2 KAPSAMINDA TEKLİF EDİLECEK 2 ADET HAFİF TİCARİ ARACIN TOPLAM BEDELLERİ ÜZERİNDEN, 4. KALEM : TEKNİK ŞARTNAME 1 KAPSAMINDA TEKLİF EDİLECEK 19 ADET TİCARİ (TAŞIM A) ARACIN TOPLAM BEDELLERİ ÜZERİNDEN, OLMAK ÜZERE 4 AYRI KALEM OLARAK YAPILACAKTIR. İSTEKLİLER, HER DÖRT KALEME TEKLİF VEREBİLECEKLERİ GİBİ TEK KALEM E DE TEKLİF VEREBİLECEKLERDİR. ALTERNATİF TEKLİFLER KABUL EDİLEMEYECEKTİR. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4 AYRI KALEM ÜZERİNDEN YAPILACAK OLUP, SÖZ KONUSU KALEMLER İÇERİSİNDE YER ALAN ARAÇ TİPLERİNDEN HERHANGİ BİRİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA O KALEM E AİT TEKLİFİN TAM AM I GEÇERSİZ SAYILACAKTIR İhale Kurulu rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yazı ile belirtilen teklif tutarını dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye tamamlattırılarak teklif değerlendirmeye alınır. MADDE 5: TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 90 takvim günü geçerli olacaktır. İhaleyi kazanan istekli ile yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi olarak sözleşme süresi esas alınacaktır. Bazı istisnai durumlarda Türk Kızüayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini belirli bir süre için uzatmalarını isteyebilir. Türk Kızılayı nın uzatma isteği ve teklif sahibinin buna yanıtı posta veya faks ile olacaktır. Teklif sahibi, Türk Kızılayı tarafından talep edilen uzatma isteğini kabul etmezse bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce olmak kaydıyla Türk Kızılayı na bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı iade edilir. Türk Kızılayı nm uzatma isteğini kabul eden teklif sahipleri, geçici teminatın geçerlilik süresini Türk Kızılayı nca istenen süre kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz. MADDE 6: TEM İNATA İLİŞKİN ESASLAR A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. a) Tedavüldeki Türk parası b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye de kurulan mevduat bankalar veya katılım bankalarının geçici teminat mektupları en az 120 takvim günü süreli olacaktır. GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARININ 120 TAKVİM GÜNÜNDEN AZ OLMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR. Kesin teminatlar ise, sözleşme süresinin 5 yıldan az olduğu işlerde, sözleşme süresinin 2 katı süreli, sözleşme süresinin 5 yıldan fazla olduğu işlerde ise, 6

8 Ü / '» :-- i; t \ / '< TÜRK KIZI LAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ \ ' v ' ;? İDARİ ŞARTNAME sözleşme süresi +5 yıl süreli olmalıdır. Yapım, bakım-onanm işlerinde kesin teminatın sufcsr,- solleşme süresi +10 yıl olmalıdır. Sözleşmede garanti süresi varsa kesin teminatın süresi garanti süresinin sonuna kadar olacaktır. Garanti süresinde kesin teminat tutarı, yarısına indirilebilir. (Yurtdışı bankalardan alınmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.) c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları d) Konvertible yabancı paralar (Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı) B. Teminatların Teslim Yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit teminatlar Genel Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR IBAN numaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR IBAN numaralı Euro hesabına veya TR IBAN numaralı Amerikan Doları hesabına yatırılır. (Diğer para birimleri için Mali İşler Bölümünün /1509 dâhili telefon numarasından hesap numaraları temin edilir.) C. Geçici Teminat: Teklif sahipleri, 1. Kaleme ait teklifleri ile birlikte ,00 TL tutarında, 2. Kaleme ait teklifleri ile birlikte ,00 TL tutarında, 3. Kaleme ait teklifleri ile birlikte ,00 TL tutarında, 4. Kaleme ait teklifleri ile birlikte ,00 TL tutarında teminat vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabii olmadığından EKTE YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE VERİLECEKTİR. Teminatların yukarıda belirtilen miktarlardan az olması durumunda teklif geçersiz sayılır. Fiyat bakımından ilk 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinleşinceye kadar (sözleşme imzalanana kadar) Türk Kızılayı nca muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç isteklinin dışındaki isteklilerin teminatları ihaleden sonra iade edilir. İhale üstünde kalan isteklinin geçici teminatı ise, kesin teminat verilip, sözleşme imzalanması halinde iade edilir. Fiyat bakımından en avantajlı 2. ve 3. İsteklinin geçici teminatları ise sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. D. Kesin Teminat: İhale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yazılı olarak bildirilmesini müteakip 5 iş günü içinde ihale bedelinin % 6 sma tekabül eden miktarda teminat alınır. Satıcı tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılayı protesto keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye kadar isteklinin diğer alacaklarına da el koyar. Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra kesin teminat geri verilir. Türk Kızılayı na verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. İhale üzerinde bırakılan İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutanaklarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 7

9 D TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 7: TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ günü saat 10:00 a kadar isteklilerce İdari İşler Birimi/Evrak Servisine teslim edilen adet zarftan 1 Nolu zarflar Kurumumuz tarafından açılacak, isteklilerin ihaleye giriş evrakları incelenecektir. 1 N o lu zarfların açılması ve incelenmesi aşamasına istekliler iştirak etmeyecektir. İhale giriş evrakları uygun bulunmayan isteklilerin 2 Nolu zarfları iade edilecek olup, ihaleye giriş evrakları tam olan isteklilerin fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 No lu Zarfları ise, tarih saat 14:30 da firma temsilcilerinin huzurunda açılacak, HER BİR KALEM İÇİN EN UCUZ FİYATI VERMİŞ OLAN İLK BES İSTEKLİNİN KATILIMIYLA AYNI GÜN VE SAATTE ( Saat:14:30) A C IK EKSİLTME YAPILACAKTIR. Açık eksiltmeden çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teklif veremezler. Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kendisine yardımcı olması amacıyla Türk Kızılayı, teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı posta veya faks ile olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve buna izin verilmeyecektir. İhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder. (1 NoTu zarf açıldığında ihale evrakının usulüne uygun ve yeterli olmaması durumunda, eksik evraklar tamamlanabilecek nitelikte ise isteklinin eksik evrakını tamamlamayı talep etmesi halinde, 2 No lu zarfın açılmasına kadar geçen süre zarfında eksikliklerin tamamlattırılmasına ve teklifin açılmasına İhale Kurulu karar verecektir. İhale Kurulunun kararı doğrultusunda, ihale evrakı eksik, usulüne veya yeterli olmayan isteklilerin teklif ve teminatlarının bulunduğu kapalı zarflar ihale sonuçlandıktan sonra açılmadan iade edilecektir.) MADDE 8: İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI Türk Kızılayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce, değerlendirmede uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifin kabul edildiği faksla tebliğ ve ardından taahhütlü mektupla teyit edilecektir. İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmeyi, tebliğ tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde kati teminatını yatırdıktan sonra imzalar. İsteklinin, sözleşmenin imza aşamasında, ihale tarihi ile sözleşme imza tarihi arasındaki süre zarfında kamu ihalelerinden yasaklı olmaması gerekmekte olup, istekli sözleşme aşamasında bu hususla ilgili taahhütname verecektir. Sözleşmeyi imzalamayan isteklinin teminatı Türk Kızılayı tarafından irat kaydedilir. Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, Türk Kızılayı birinci uygun teklif sahibinin teminatını irat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. İkinci uygun teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edil ebilecektir. Üçüncü uygun teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu isteklinin de geçici teminatı irat, kaydedilecektir. 8

10 MADDE 9: TESLİM MÜDDETİ VE YERİ 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Söz konusu araçlar teknik şartnamelerdeki teslimat programlan çerçevesinde teknik şartnamelerde belirtilen hükümler dahilinde ilgili Türk Kızılayı yapısına motorlu araç trafik belgesi, araç tescil belgesinin aslı, zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi, kasko sigorta poliçesi, motorlu taşıtlar vergisi ödeme makbuzu garanti belgesi ve diğer gerekli belgelerle birlikte teslim edilecek ve teslimat ile ilgili hiçbir nam ve gerekçe ile ek ücret talep edilmeyecektir. Araçların teslimat tarihinde eksiksiz teslim edilmesi esastır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde, araç teslim edilmemiş kabul edilecektir. Yükleme, nakliye, indirme ile bu esnada oluşabilecek tüm masraflar firmaya aittir. Teknik şartname l de bulunan Ticari Araç (Ekip) kalemi ihalesini alacak olan yüklenici, konteyner için öncelikle 1 (bir) adet örnek üretim yaptıracak ve Türk Kızılayı na bildirecektir. Türk Kızılayı tarafından teknik şartname l e göre söz konusu örnek konteynere ön muayene yapılacaktır. İstenilen değişiklikler yükleniciye bildirilecek ve uygunluk verilmesi durumunda diğer konteynerler için üretime geçilebilecektir (bu ön muayenede aracın bulunması zorunluluğu yoktur). Örnek olarak üretilecek Konteynerin Türk Kızılayı'na teslim tarihi Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile imzalanacak sözleşmede belirlenecektir. MADDE 10: GECİKME TAZM İNATI 10.1 Örnek olarak üretilecek konteynerin Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile imzalanacak sözleşmede belirlenecek olan süreden geç teslim edilmesi durumunda beher gecikme günü için, söz konusu kaleme ait ihale bedelinin % 0,2 si (Bindeiki) oranında gecikme cezası cezai şart olarak tahsil edilecektir. Gecikme 10 günü aştığı takdirde, Türk Kızılayı gecikme cezasını 10 günü aşan her gün için % 0,4 (Bindedört) e çıkartacaktır. Söz konusu gecikmeden dolayı Türk Kızılayı sözleşmeyi fesih ile bil cümle zarar ve ziyanı istemekte veya teslim edilmemiş olan malzemelerin firma nam ve hesabına üçüncü şahıslardan teminde serbest olacaktır. Türk Kızılayı bu durumu yükleniciye yazılı olarak bildirecek olup bildirim yapılmadığı takdirde cezalı süreyi uzatmış kabul edilecektir. Uzatılan cezai süreyi (% 0,4 de çıkartılarak ceza uygulanan süre) belirlemekte Türk Kızılayı yetkilidir. Gecikme süresi cezalı süre verilse bile hiçbir şekilde 60 (aitmiş) takvim gününü geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal veya hizmet bedelini geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal/hizmet bedelini aştığı takdirde veya 60 (altmış) takvim günlük süreden hangisi erken gerçekleşirse ona göre fesih ile ilgili işlemler uygulanır Teslimat programında belirtilen süre içerisinde teslimat yapılmadığı takdirde beher aracın beher gecikme günü için o araca ait aylık kira bedelinin %10 u oranında gecikme cezası cezai şart olarak tahsil edilecektir. Gecikme 10 günü aştığı takdirde, Türk Kızılayı gecikme cezasını 10 günü aşan beher gün için aylık kira bedelinin % 20 sine çıkartacaktır. Söz konusu gecikmeden dolayı Türk Kızılayı sözleşmeyi fesih ile bil cümle zarar ve ziyanı istemekte veya teslim edilmemiş olan aracı firma nam ve hesabına üçüncü şahıslardan teminde serbest olacaktır. Türk Kızılayı bu durumu yükleniciye yazılı olarak bildirecek olup bildirim yapılmadığı takdirde cezalı süreyi uzatmış kabul edilecektir. Uzatılan cezai süreyi (% 20 ye çıkartılarak ceza uygulanan süre) belirlemekte Türk Kızılayı yetkilidir. Gecikme süresi cezalı süre verilse bile hiçbir şekilde 60 (altmış) takvim gününü geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal veya hizmet bedelini geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal/hizmet bedelini aştığı takdirde veya 60 (altmış) takvim günlük süreden hangisi erken gerçekleşirse ona göre fesih ile ilgili işlemler uygulanır. îojteknik şartnamelerde belirtilen diğer şartların yerine getirilmemesi durumunda, yerine getirilmeyen her şart için 500,00 TL gecikme cezası cezai şart olarak tahsil edilecektir. Gecikme 10 günü aştığı takdirde, Türk Kızılayı gecikme cezasını 10 günü aşan beher gün için 1.000,00 TL ye çıkartacaktır. Söz konusu gecikmeden dolayı Türk Kızılayı sözleşmeyi fesih ile bil cümle zarar ve ziyanı istemekte veya teslim 9

11 o v 1868 \ '.., ; TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ X İDARİ ŞARTNAME -. edilmemiş olan aracı firma nam ve hesabına üçüncü şahıslardan teminde serbest olacaktır. Türk Kızılayı bu durumu yükleniciye yazılı olarak bildirecek olup bildirim yapılmadığı takdirde cezalı süreyi uzatmış kabul edilecektir. Uzatılan cezai süreyi (1.000,00 TL ye çıkartılarak ceza uygulanan süre) belirlemekte Türk Kızılayı yetkilidir. Gecikme süresi cezalı süre verilse bile hiçbir şekilde 60 (altmış) takvim gününü geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal veya hizmet bedelini geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal/hizmet bedelini aştığı takdirde veya 60 (altmış) takvim günlük süreden hangisi erken gerçekleşirse ona göre fesih ile ilgili işlemler uygulanır Sözleşmenin feshi halinde, teslim edilmeyen araçların ihalede en düşük fiyat veren ikinci firmadan, ikinci firmanın kabul etmemesi durumunda 3. Şahıslardan temininde Türk Kızılayı serbest olacaktır. Temin edilmesi halinde aradaki fiyat farkı ile masraflar yekunu da sözleşmesi fesh edilen yükleniciden alınır. Bu hususlardan dolayı yüklenici herhangi bir ad altında hiçbir talepte bulunamaz Türk Kızılayı bundan dolayı yapacağı masraflar ile fiyat farkını yüklenici derhal ve defaten Türk Kızılayı na ödeyecektir Yetkili merciler tarafından tevsik edilmek kaydıyla, yasal grevler, ayaklanma, harp hali, yangın, sel ve deprem hariç hiçbir mücbir sebep tanınmayacaktır. Yasal grevlerde önceden haber verilecektir. MADDE 11: MUAYENE VE KABUL Satın alınacak hizmetin muayene ve kontrolü, Teknik Şartname 1 ve Teknik Şartname 2 de belirtilen esaslar dahilinde yapılacaktır. Lüzumu halinde, Türk Kızılayı nca uygun görülecek başka kişi, kurum ve kuruluşlara da muayene yaptırılabilecek olup, tüm muayene masrafları yükleniciye ait olacaktır Sonradan ve bir yıl içerisinde meydana gelebilecek ayıplardan dolayı, yüklenicinin mesuliyeti devam eder Yüklenici firma veya kanuni temsilcisi muayenelerde bulunmadığı takdirde muayeneler sonunda tanzim edilen raporu aynen kabul etmiş sayılır Muayene sırasında teslim edilen mal ve hizmetle ilgili tasarım ve üretim hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur Muayene edilecek malzemelerin, muayenenin yapılacağı yerde Türk Kızılayı tarafından yetkili kılman mal sorumlularına Tesellüm/İrsaliye belgesi ile teslim edilecek ve muhafaza altına alınacaktır Satın alınacak malzemelerin her partisi için aynı işlem uygulanır. MADDE 12: AYIPLI MAL Şartname ve sözleşmeye uygun olmayan ve muayene sonucu reddedilen aracın yenisi ile değiştirilmesinin firmaya bildirilmesini (iadeli taahhütlü) müteakip, firma muayene sonucuna bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edebilir veya aracı yenisi ile bir defaya mahsus olmak üzere 20 gün içerisinde değiştirebilir. SÖz konusu süre cezalı olup; Madde 10.2 de belirtilen cezai şartlar uygulanır. Bu tarihten sonra Türk Kızılayı akdi feshetmeye veya cezalı süreyi uzatmaya yetkilidir. Firma araç/araçların reddine ilişkin muayene sonucuna itiraz ederse araç/araçlar yeniden muayene gönderilir. Şayet muayene sonucunda araç/araçların şartnameye uygun olduğu ve kabulü gerektiği sonucuna varılırsa muayenede geçen süre bakımından firmadan cezai şart talep edilemez. Ancak itiraz muayenesi sonucunda araç/araçların şartnameye uygun olmadığı, araç/araçların reddedilmesi ve yenisi ile değiştirilmesi gerektiği sonucuna varılırsa itiraz muayenesinde geçen süre de dahil olmak üzere Madde 10.2 de belirtilen cezai şart uygulanır. İtiraz muayenesi sonucunda araç/araçların reddine karar verilirse red kararının firmaya tebliğinden itibaren 20 günlük süre içerisinde firma tarafından bir defaya mahsus olmak üzere araç/araçların şartnameye 10

12 D TÜRKK1Z1LÂY V-, ' ' / TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ \ > İDARİ ŞARTNAME. uygun olan yeni araç/araçlarla değiştirilmesi gerekir. Bu 20 günlük süre içerisinde araç/araçlar yenisi ile değiştirilmezse Türk Kızılayı cezalı süreyi uzatmaya ya da sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. 20 günlük süre içerisinde firma tarafından araç/araçlar yenisi ile değiştirilirse, muayene araç/araçların şartnameye uygun çıkmadığı araç/araçların reddedildiği hususunun firmaya bildirildiği tarih (tebliğ tarihi) ile firma tarafından yeni araç/ar açların teslim tarihi arasında geçen süre bakımından madde 10.2 de düzenlenen cezai şart uygulanır. Bir kez yapılan itiraz üzerine muayene edilen ve reddedilen araç/araçlarm yerine yenileri ile değişim yapılmışsa ve bu araç/araçlarda şartnameye aykırı çıkmışsa firmanın artık ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda Türk Kızılayı firmaya şartnameye uygun yeni araç/araçları teslim etmesi için ikinci defa cezalı süre verebileceği gibi sözleşmeyi feshetme hakkına da sahiptir. MADDE 13: ÖDEME SEKLİ Söz konusu hizmetin bedeli, hizmetin gerçekleştiği her ay için, hizmetin alındığı ilgili Türk Kızılayı yapısı tarafından, uygun bulunduğu takdirde kontrol vizesine müteakip en geç 1 ay içerisinde ödenecektir. BU İŞ İÇİN AVANS VERİLMEZ. MADDE 14: FİYAT FARKI İstekli tarafından ihale sonucunda nihai olarak teklif edilen fiyatlar esas alınmak kaydıyla, 2017 yılı Ocak ayı ve sonrasında teslim edilecek araçlar için, 2017 yılı Ocak ayından başlamak üzere araç teslim tarihinden Önceki aylara ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenecek Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ile Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ortalaması yıllık toplam % 10 u geçmeyecek şekilde aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde sözleşme fiyatlarına yansıtılacaktır. (Yıl içinde TÜFE-Yİ-ÜFE ortalaması % 10'a ulaştığında, yılsonuna kadar %10 olarak kabul edilecektir.) TESLİM TARİHİ 2016 Ocak - FİYAT FARKI 2016 Şubat Mart Nisan Mayıs Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat 2017 yılı ilk ay TUFE - YI-UFE ortalaması 11

13 o 1668 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME 2017 Mart 2017 yılı ilk iki ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2017 Nisan 2017 yılı ilk üç ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2017 Mayıs 2017 yılı ilk dört ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2017 Haziran 2017 yılı ilk beş ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2017 Temmuz 2017 yılı ilk altı ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2017 Ağustos 2017 yılı ilk yedi ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2017 Eylül 2017 yılı ilk sekiz ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2017 Ekim 2017 yılı ilk dokuz ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2017 Kasım 2017 yılı ilk on ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2017 Aralık 2017 yılı ilk onbir ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Ocak 2017 yılı oniki ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2018 Şubat 2017 yılı oniki ay yılı ilk ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Mart 2017 yılı oniki ay yılı ilk iki ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Nisan 2017 yılı oniki ay yılı ilk üç ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Mayıs 2017 yılı oniki ay yılı ilk dört ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Haziran 2017 yılı oniki ay yılı ilk beş ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Temmuz 2017 yılı oniki ay yılı ilk altı ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2018 Ağustos 2017 yılı oniki ay yılı ilk yedi ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Eylül 2017 yılı oniki ay yılı ilk sekiz ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Ekim 2017 yılı oniki ay yılı ilk dokuz ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2018 Kasım 2017 yılı oniki ay yılı ilk on ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Aralık 2017 yılı oniki ay yılı ilk onbir ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2019 Ocak 2018 yılı oniki ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2019 Şubat 2018 yılı oniki ay yılı ilk ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2019 Mart 2018 yılı oniki ay yılı ilk iki ay TÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 2019 Nisan 2018 yılı oniki ay yılı ilk üç ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2019 Mayıs 2018 yılı oniki ay yılı ilk dört ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2019 Haziran 2018 yılı oniki ay yılı ilk beş ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2019 Temmuz 2018 yılı oniki ay yılı ilk altı ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2019 Ağustos 2018 yılı oniki ay yılı ilk yedi ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2019 Eylül 2018 yılı oniki ay yılı ilk sekiz ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2019 Ekim 2018 yılı oniki ay yılı ilk dokuz ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2019 Kasım 2018 yılı oniki ay yılı ilk on ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2019 Aralık 2018 yılı oniki ay yılı ilk onbir ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2020 Ocak 2019 yılı oniki ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2020 Şubat 2019 yılı oniki ay yılı ilk ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2020 Mart 2019 yılı oniki ay yılı ilk iki ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2020 Nisan 2019 yılı oniki ay yılı ilk üç ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 12

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen 14 kalem malzeme aşağıdaki tabloda belirtildiği

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızıl ay ı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk K ızılayı Kan Hizmetleri Genel M üdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi m alzem

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğünün 2014 yılında piyasaya sürdüğü aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ambalaj atıklarının

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk

Detaylı

ÇEVİRİ HİZMETİ İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA

ÇEVİRİ HİZMETİ İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Hastane ve Tıp Merkezlerinin tanıtım çalışmaları için ihtiyaç duyulan Katalog için tasarım, çeviri, interaktif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

Cinsi Teknik Özellikler Miktar

Cinsi Teknik Özellikler Miktar TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Antalya İli Belek Mevkiinde, 6-12 Aralık 2014

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME. Oda Tipi Giriş Çıkış

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME. Oda Tipi Giriş Çıkış TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Antalya İli Belek Mevkiinde, 18-24 Ekim 2014

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı olan, Bağış Yönetimi Sisteminde kayıtlı altında bulunan bağışçılarımıza bilgilendirme ve bağış çağrısı yapılması

Detaylı

SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR.

SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR. .ssös^' SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızılayı Bölge Kan M erkezlerinde kullanılmak üzere aşağıdaki tabloda m iktarı belirtilen m alzem e idari ve teknik şartnam e hüküm lerine

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GERİ DÖNÜŞÜM HİZM ETİ SATIN ALINACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GERİ DÖNÜŞÜM HİZM ETİ SATIN ALINACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI NDEN GERİ DÖNÜŞÜM HİZM ETİ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızılayı Afyonkaralıisar Mineraİli Su İşletmeler Müdürlüğü ihtiyacı olan Geri Dönüşüm Hizmeti idari ve teknik şartname hükümlerine göre

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nın 1 yıllık ihtiyacı olan yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri, ekli uçak biletleri alım şartnamesinde belirtilen

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda cinsi, bütçesi, yayın dönemi ve süresi belirtilen, hedef kitle kadınlar, çocuklar ve gençler olmak

Detaylı

TÜRKKIZILAY! 1866 TÜRK K IZ IL A Y I G E N E L M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N D E N U Ç A K BİLETİ SATIN A LIN A C A K T IR.

TÜRKKIZILAY! 1866 TÜRK K IZ IL A Y I G E N E L M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N D E N U Ç A K BİLETİ SATIN A LIN A C A K T IR. TÜRKKIZILAY! 1866 TÜRK K IZ IL A Y I G E N E L M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N D E N U Ç A K BİLETİ SATIN A LIN A C A K T IR. 1- Kurumumuzun 3 yıllık ihtiyacı için, yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri idari ve teknik

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK, NO:21 ADRESİNDEKİ 30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSELDE KAYITLI 280,72 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİNDE BULUNAN SEVAL- SUAT SÜRMEN AŞEVİNDE TADİLAT VE ONARIM YAPTIRILACAKTIR 1- İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR TüRKKIZILAY! 1868 TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 1- Sıhhiye Semt Polikliniği, asansör bakım

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İL İ, SULTANBEYLİ İLÇESİNDE NATAMAM KIZILAY KOM PLEK Sİ BİN A SIN IN M EKANİK VE ELEK TR İK PR O JELERİN İN HAZIRLATILARAK YAPI RUHSATI A L

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi binasının Yapısal Güçlendirme inşaat

Detaylı

,98 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

,98 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR I I TÜRKKIZİLAYÎ 1368 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ, BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) CADDESİ (ESKİ NO:21) ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO LU PARSELDE KAYITLI 86,98 M2 TAŞINMAZ

Detaylı

TÜRKKIZILAYI )868. 2- Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

TÜRKKIZILAYI )868. 2- Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. TÜRKKIZILAYI )868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAYI CADDESİ, N 0:1 ADRESİNDE KAYITLI TÜRK KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İLE B

Detaylı

TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA

TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA o TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA OFİS YAPTIRILACAKTIR. 1 - Etimesgut Yerieşkesinde Bulunan Çadır Üretim Müdürlüğü

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR (4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ. MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname

Detaylı