T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kocaeli Üniversitesinden: YÖNETMELİK Sayı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/7/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bend eklenmiştir. e) I, II ve III üncü dönemlerde her ders kurulundaki teorik derslerden herhangi birinde öğrenci işleri yetkilisi tarafından haftada bir defa yoklama yapılır. Yoklama, ders sonunda öğrencilerin matbu bir kağıda isimlerini ve öğrenci numaralarını yazmaları ve imzalarını atmaları şeklinde alınır. Her ders kurulunda rastgele yapılan yoklamaların %70 inde bulunanların ders kurulu notuna formatif değerlendirme kapsamında 1 (bir) puan eklenir. MADDE 2 Bu Yönetmelik, eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 8/7/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-17/10/ /6/ Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 64. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 2014 Sayı : TEBLİĞ Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2014 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/37) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda belirtilen Doğu Karadeniz, Çoruh ve Orta Karadeniz havzalarında desteklemeye esas 2014 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ; 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alanlarında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) tarafından düzenlenip kontrolleri yapılan ruhsatlı çay alanlarında 2014 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilerin desteklenmesini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen; a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, b) Çay tarım alanı: Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve çay üretimine izin verilen çay alanlarını, c) ÇAY-KUR: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü, ç) Kararname: 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Kararnameyi, d) Özel sektör işletmeleri: Ruhsatlı üreticilerden yaş çay alımını yapan ve satın aldığı yaş çayı ticaret borsalarında tescil ettiren ticari firmaları/işletmeleri,

3 13 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 e) Ruhsatlı çaylık alan: Ruhsatnamede belirtilen ve üzerinde çay tarımı yapılan alanı, f) Ruhsatlı üretici: Çay tarım alanlarında çay tarımı yapan gerçek ve tüzel kişileri, g) Üretim sezonu: 26/4/ /12/2014 tarihleri arasını, ifade eder. Ödeme yapılacak üreticiler MADDE 5 (1) Ödemeler; ruhsatlı üretici olup Kararnameden önceki yaş çay ürünü destekleme ödemelerine ilişkin kararnameler doğrultusunda yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve 2014 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler ile ilk defa 2014 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan, ruhsatlı üreticilere yapılır. Ödeme miktarı MADDE 6 (1) 5 inci maddede belirtilen ruhsatlı üreticilere 2014 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği yapılır. Fark ödemesi desteği kilogram başına, 12 kuruş olarak belirlenmiştir. Finansman ve ödemeler MADDE 7 (1) Bakanlık, 2015 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere ÇAY-KUR a kaynak aktarır. Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının % 0,1 i oranında hizmet komisyonu ÇAY-KUR a, % 0,2 si oranında hizmet komisyonu ise T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne Bakanlık tarafından ayrıca ödenir. (2) Fark ödemesi desteği, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, Bakanlığın ilgili kuruluşu olan ÇAY-KUR aracılığı ile üreticilere ödenir. (3) Ödemeler, ÇAY-KUR a kaynak aktarılmasını müteakip, ruhsatlı üreticilerin kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikalarının anlaşmalı olduğu bankalardaki üretici adına önceden açılmış bulunan hesaplara yapılır. (4) Ruhsatlı üreticinin kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikasının anlaşmalı olduğu bankada adına açılmış hesabı bulunmayan üreticilere ödeme yapılmaz. Ödeme hesap açılması halinde yapılır. Görevli kurum ve kuruluşlar MADDE 8 (1) 2014 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteği, ÇAY-KUR ve Bakanlık tarafından yürütülür.

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 2014 Sayı : Başvurular MADDE 9 (1) Ruhsatlı üretici olup, Kararnameden önceki yaş çay ürünü destekleme ödemelerine ilişkin kararnameler doğrultusunda yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve 2014 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerin belgeleri, 2014 yılı fark ödemesi desteği için de geçerlidir. Kamu ve özel sektör işletmeleri tarafından, bu üreticilere 2014 yılı üretim sezonunda sattıkları yaş çay miktarı üzerinden, üretici başvurusu olmaksızın 2014 yılı fark ödemesi desteği düzenlenir. Ancak kamu ve/veya özel sektör işletmelerine 2014 yılı üretim sezonunda sattıkları yaş çay nedeniyle, bu fark ödemesi desteğinden ilk defa yararlanmak isteyenler ile bu yıl farklı özel sektör işletmelerine yaş çay satan ruhsatlı üreticiler, 26/12/2014 tarihi mesai bitimine kadar çiftçi belgesi ve ek-1 de yer alan başvuru dilekçesi ile birlikte T.C. kimlik numarasını beyan ederek yaş çay sattıkları kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvururlar. Başvuru dilekçesi ve çiftçi belgesinin yaş çay satılan tüm kamu ve özel sektör işletmelerine verilmesi zorunludur. Fark ödemesi desteğine esas yaş çayın satın alınması, tescili, onayı ve icmallerin hazırlanması MADDE 10 (1) Kamu ve özel sektör işletmeleri, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlemek suretiyle ruhsatlı üreticilerden satın aldıkları yaş çay ürünü miktarını ticaret borsalarında tescil ettirirler. Fark ödemesi desteğine esas yaş çay miktarlarının; ticaret borsalarınca tescil edilmesi, müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlemek sureti ile satın alınması esastır. (2) Tescil edilen miktar doğrultusunda fark ödemesi desteğinden faydalanacak olan ruhsatlı üreticiler için, başvuru tarihinin bitimini müteakip 10 gün içinde ÇAY-KUR ek-2 ye, özel sektör işletmeleri ek-3 e göre üretici bazında icmaller düzenler. (3) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmelerince düzenlenen bu icmaller 10 gün içerisinde ticaret borsalarında onaylattırılır. (4) Ticaret borsaları 2014 yılı üretim sezonunda kendilerine tescil ettirilen yaş çay miktarlarını fark desteği ödemelerinin kontrolü amacıyla ÇAY-KUR a işletme bazında bildirir. (5) Özel sektör işletmeleri, üretici bazında hazırladıkları icmallerin (ek-3) ticaret borsalarında onayını müteakip, ÇAY-KUR fabrikası bazında fark ödemesi desteğine esas toplam yaş çay miktarını gösteren ek-4 te yer alan icmali hazırlar ve onaylar. Hazırlanan icmal (ek-4), borsa onayına gerek olmaksızın ÇAY-KUR a iki suret olarak gönderilir. Teslim edilen icmalin bir sureti, ÇAY-KUR tarafından üzerine Görülmüştür ibaresi konularak ilgili özel sektör işletmesine gönderilir.

5 13 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 (6) Özel sektör işletmeleri tarafından düzenlenen üretici bazındaki icmaller (ek-3), ticaret borsalarında onayını müteakip, üç gün içerisinde ek-4 te yer alan icmal ile birlikte ÇAY-KUR a ait üretici kayıtlarının bulunduğu çay fabrikalarına teslim edilir. (7) ÇAY-KUR a ait çay fabrikalarınca, özel sektör işletmeleri tarafından gönderilen üretici icmallerindeki yaş çay miktarları ile kendi icmallerindeki yaş çay miktarları 10 gün içinde üretici bazında birleştirilir ve üreticilerin 2014 yılı üretim sezonunda satmış olduğu toplam yaş çay miktarları belirlenir. Buna göre üretici bazında yaş çay ürünü fark ödemesi destek tutarlarını gösteren üretici bazında icmal (ek-5) hazırlanır. Fark ödemesi desteğine esas üretici icmallerinin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar MADDE 11 (1) Ticaret borsalarına tescil ettirilmeyen miktarlar ile müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlenmeden satın alınan yaş çaylar için, fark ödemesi desteği ödemesi yapılmaz. (2) Müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu hangi ruhsatlı üretici adına düzenlenmiş ise fark ödemesi desteği icmali de mutlak surette o ruhsatlı üretici adına düzenlenir. (3) ÇAY-KUR fabrikaları tarafından düzenlenecek olan icmal (ek-2), üreticilerin T.C. kimlik numarasına göre hazırlanır. Birden fazla ruhsatı olan üreticilerin fark ödemesi desteğine esas yaş çay miktarları tek bir cüzdanda T.C. kimlik numarası üzerinden birleştirilmek suretiyle düzenlenir. (4) Özel sektör işletmeleri tarafından düzenlenen icmal (ek-3), borsada tescil yaptığı isme göre hazırlanır. Özel sektör işletmeleri; fark ödemesi desteği icmallerini (ek-3), üreticinin kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikası bazında hazırlar. Özel sektör işletmeleri kendisine yaş çay satan üreticinin birden fazla ÇAY-KUR fabrikasına kayıtlı olması durumunda, her bir fabrika için ayrı olmak üzere o üreticinin kayıtlı olduğu toplam fabrika sayısı kadar icmal hazırlar. (5) Özel sektör işletmeleri tarafından, ÇAY-KUR fabrikası adına hazırlanacak olan icmalde (ek-3) bir üreticiye ait destekleme bilgileri yalnızca bir satırda belirtilir. Aynı üretici için birden fazla satırda destekleme bilgileri belirtilmez. (6) Özel sektör işletmeleri tarafından hazırlanacak olan icmalde (ek-3), Ruhsat No. ve Cüzdan No. sütunlarına üreticinin ÇAY-KUR kayıtlarında yer alan ruhsat numarası ile cüzdan numarası yazılır. Hiçbir şekilde adı, soyadı ve baba adlarında kısaltma yapılmaz. İcmallerde T.C. kimlik numarası belirtilmeyen üreticilere ödeme yapılmaz. Fark ödemesine esas icmaller bilgisayar ortamında hazırlanır ve icmallerin her sayfası yetkililer tarafından imzalanır.

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 2014 Sayı : Askı işlemleri MADDE 12 (1) ÇAY-KUR fabrikaları tarafından üretici bazında hazırlanan, üreticilerin 2014 yılı üretim sezonunda satmış olduğu toplam yaş çay miktarlarına göre hesaplanan destek tutarlarını gösteren üretici icmalleri (ek-5), ÇAY-KUR a ait çay fabrikalarında 10 gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkarma, indirme, tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak herhangi bir itiraz değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. (2) ÇAY-KUR a ait çay fabrikaları tarafından icmallerin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde değerlendirilir. Askı süresince yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller yeniden düzenlenir. Düzenlenen icmallerdeki destek tutarları ÇAY-KUR tarafından ödenek tahsisi için Bakanlığa bildirilir. (3) Özel sektör işletmelerince düzenlenen icmallerin (ek-3 ve ek-4) karşılaştırılması yapılır. Tespit edilen hatalar, ilgili işletmeye bir yazı ile bildirilerek birlikte düzeltilmesi sağlanır. (4) Özel sektör işletmeleri tarafından ÇAY-KUR fabrikalarında üreticilik kaydı bulunmayan üreticiler adına icmal düzenlenmiş ise bu üreticilerin fark ödemesi desteğinden yararlanamayacakları ilgili özel sektör işletmelerine yazı ile bildirilir. Fark ödemesi desteğinden yararlanamayacak olanlar MADDE 13 (1) Mücbir sebepler, fark ödemesi desteğinden faydalanacak kişinin ölümü, yangın, deprem ve sel gibi tabi afetler dışında aşağıdaki üreticiler fark ödemesi desteğinden yararlanamazlar. a) 9 uncu maddede belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle başvuruda bulunmayan üreticiler, b) Askı listelerinde ismi bulunmayan veya askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuruda bulunmayan üreticiler, c) Ruhsatsız üreticiler, ç) Üretim sezonundan önce ruhsatlı üreticiliği sona erenler, d) Kamu kurum ve kuruluşları. Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti MADDE 14 (1) Yaş çay ürünü fark ödemesi desteği ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ziraat odaları ve ticaret borsalarının hizmetlerinden yararlanılır.

7 13 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 (2) İlgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır. (3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. (4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Sorumluluk MADDE 15 (1) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmeleri, satın aldıkları yaş çay yaprağı karşılığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenleyerek üreticiye vermek zorundadır. Bu belgelerin üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur. (2) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmeleri düzenledikleri bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Ürün teslim edildiği halde, ürün karşılığı belge vermeyen yaş çay işletmeleri hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanunî işlemler yapılır. (3) Kamu ve özel sektör işletmeleri fark ödemesi desteği ile ilgili olarak yapılan tüm bilgi ve belgelerin suretlerini kontrol amacıyla muhafaza ederler. Yürürlükten kaldırılan tebliğ MADDE 16 (1) 11/9/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2013 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/56) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 17 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 2014 Sayı : 29087

9 13 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 2014 Sayı : 29087

11 13 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 2014 Sayı : 29087

13 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 13 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Sayı : Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ömer ve Fatma oğlu 1990 Halep D.lu olan Muhammed Şukadar hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 17/06/2014 tarih ve 2014/618 Esas, 2014/628 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Salih ve Nadira oğlu 1966 Halep D.lu olan Ahmet Girzom hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 17/06/2014 tarih ve 2014/724 Esas, 2014/629 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Halil ve Döne oğlu 1988 Halep D.lu olan Hasan Ömer hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 12/06/2014 tarih ve 2014/726 Esas, 2014/623 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 6349

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 2014 Sayı : Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Van Askeri Savcılığından: ESAS NO : 2013/720 KARAR NO : 2013/484 HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ : Ercan AŞKIN, Veli ve Nuray oğlu, doğumlu, Manisa/Alaşehir Toygar Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı. Van/Erciş 108'inci Topçu Alayı 1'inci Topçu Tabur Komutanlığı emrinde görevliyken terhisli 1991/3 tertip Topçu Er. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Terhisli Topçu Er Ercan AŞKIN hakkında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin gün ve 2013/720 Esas, 2013/484 Karar sayılı gerekçeli hükmüyle; Sanık Top. Er Ercan AŞKIN'ın tarihleri arasında Hava Değişimi Tecavüzü suçunu işlediği anlaşıldığından, müsnet suçtan dolayı eylemine uyan As. C.K.'nun 66/1- b maddesi gereğince takdiren BİR SENE HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanık, altı haftalık yasal süre içerisinde kendiliğinden birliğine katıldığından, As. C.K.'nun 73'üncü maddesi gereğince cezasından yarı oranında indirim yapılarak ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, T.C.K.nun 62 nci maddesi gereğince, cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak neticeten BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varıldığından, C.M.K.'nun 5728 Sayılı Kanun ile değişik 231/5 nci maddesi uyarınca, sanık hakkında kurulan mahkumiyet HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Sanığın C.M.K.'nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231 nci maddesinin 8 nci fıkrası gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, bu süre içerisinde takdiren sanık hakkında herhangi bir denetimde serbestlik tedbirinin UYGULANMAMASINA, Sanığın karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde, kasten yeni bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞERLENDİRME YAPILMASINA, eğer denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, sanık hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün AÇIKLANMASINA, Hükmedilen hapis cezasının ertelenmesine ve seçenek yaptırımlara çevrilmesine, C.M.K'nun 231/7 inci maddesi uyarınca YER OLMADIĞINA, talebe uygun itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Ercan AŞKIN'ın bulunamayışı nedeniyle hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı karara ilişkin gerekçeli hüküm Sanık Ercan AŞKIN'a tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete de yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık Ercan AŞKIN'a tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Sanık Ercan AŞKIN tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1 nci maddesine göre itiraz başvurusu, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 Sayılı Kanunun 197/3 ncü maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, Şırnak 23 ncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinde incelenmek üzere itiraz edilebileceği Sanık Ercan AŞKIN'a ilanen tebliğ olunur. 6288

15 13 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Van Askeri Savcılığından: ESAS NO : 2013/240 KARAR NO : 2013/433 HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ : Hamza Barış EKİN, Mehmet ve Tülay oğlu, 06 Eylül 1991 doğumlu, Hatay ili, Altınözü İlçesi, Boynuyoğun Köyü Nüfusuna kayıtlı. Van Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevliyken terhisli 1991/1 tertip J.Er. TC: Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Terhisli J.Er Hamza Barış EKİN hakkında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin gün ve 2013/240 Esas, 2013/433 Karar sayılı gerekçeli hükmüyle; Sanık J.Er Hamza Barış EKİN'in tarihinde Askeri Eşyayı Özel Menfaatinde Kullanmak suçunu işlediği sübut bulduğundan eylemine uyan As.C.K.nun 130/1 nci maddesi uyarınca takdiren asgari hadden ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanık iş bu eylemini silah ile gerçekleştirdiğinden, cezasından As.C.K.nun 130/2 ve As.C.K.nun 50 nci maddeleri uyarınca takdiren BİR GÜN artırım yapılarak sanığın ÜÇ AY BİR GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZLANDIRILMASINA, Sanığın cezasından 5237 sayılı T.C.K. nun 62 nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak, sanığın İKİ AY ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Olayda meydana gelen 20,83 TL. hazine zararının As.C.K.nun 130/3 ve 353 sayılı yasanın 16 nci maddesi uyarınca sanıktan TAZMİNEN TAHSİLİNE, Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmadığı ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varıldığından, 5271 sayılı CMK.nun 231/9ncu maddesi uyarınca sanığın eylemi neticesinde meydana gelen 20,83 TL tutarındaki hazine zararının kararın kesinleşmesinden sonra denetim süresinin ilk iki yılı içerisinde peşin olarak ödemesi koşuluna bağlı olarak 5271 sayılı CMK.'nun 231/6ncı maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Sanığın 5271 sayılı CMK.'nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231 nci maddesinin 8nci maddesi gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, bu süre içerisinde takdiren sanık hakkında herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin UYGULANMAMASINA, Sanığın karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde, kasten yeni bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞERLENDİRME YAPILMASINA, eğer denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmünün AÇIKLANMASINA, talebe uygun itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Hamza Barış EKİN'in bulunamayışı nedeniyle hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı karara ilişkin gerekçeli hüküm Sanık Hamza Barış EKİN'e tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. maddeleri gereğince işbu ilamın resmi gazetede yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık Hamza Barış EKİN'e tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Sanık Hamza Barış EKİN tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1 nci maddesine göre itiraz başvurusu, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 Sayılı Kanunun 197/3 ncü maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, Şırnak 23 ncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinde incelenmek üzere itiraz edilebileceği Sanık Hamza Barış EKİN'e ilanen tebliğ olunur. 6287

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 2014 Sayı : Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: ANKARA E./K. NO: 2013/1148 Esas, 2014/190 Karar K.Tarihi: Hükümlü: Salih Ergün YILDIRIM, Satılmış ve Emine oğ doğumlu, Sinop/Ayancık/Göldağı nüfusuna kayıtlı, T.C.Kimlik No.: Suç: Firar Suç Tarihi: K.Maddesi: ASCK nun 66/1-a maddesi, 5237 sayılı TCK nun 62, 50, 52, 52/4, 63 üncü maddesi, Verilen Ceza: Hükümlünün neticeten 6000 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına, hükümlünün adli para cezasını 24 eşit aylık taksitle ödemesine, taksitlerden birini zamanında ödenmemesi halinde kalan kısmının tamamının tahsil edileceğine, ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin hükümlüye bildirilmesine, hükümlünün tarihleri arasında nezaret ve yolda, tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin cezasından mahsubuna karar verilmiştir. Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı hükümlü tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebligat yapılamamıştır sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra hükümlüye tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren, 1 hafta içerisinde temyiz isteminde bulunabileceği; temyiz başvuru merciinin mahkememiz olduğu, diğer askeri ve adliye mahkemelerine veya Askeri Yargıtay a da temyiz başvurusunda bulunabileceği; temyiz isteminin dilekçe ile olacağı veya mahkeme veya savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği; ayrıca postaya verilerek gönderilecek bir dilekçe ile de temyiz isteminde bulunulabileceği; temyiz incelemesinin Askeri Yargıtay tarafından yapılacağı, taraflarca temyiz edilmemesi halinde kesinleşeceği Anayasa nın 40/2 CMK nın 34/2, 232/6, 263 ve 353 Sayılı Kanunun 197 inci maddeleri hükümlerine göre açıklanıp izah edilmekle, ilanen tebliğ olunur İzmir Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. İş bu karar, Resmi Gazete de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve Tutukevi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir. Esas/ Karar No : 2002/ Esas ve Karar sayı ile 2012/425 Müt. Sayılı Duruşmasız İşlere Ait Karar Karar Tarihi : 31 Aralık 2012 Suç : İzin Tecavüzü Uygulanan K.Md. : AS.CK.66/1-b, 5237 TCK.nun 59/2, 647 Sayılı Kanunun 4421 S.K. ile değişik 4. Maddesi ve 4421.S.K.nun 5. ve TCK.30/2. Md. İle 5335 S.K.nun 22.Md.ve 5252 S.K.nun 8. Md., ayırca TCK. Nun 63, 647 S.K.nun 5. Maddeleri. Sanık Kimliği : Veysi ATAŞ; Kubbettin ve Hazal Oğ D.lu, VAN/Erciş Bayramlı Köyü Nüf. Nfs. Kyt. (TC. Kimlik No: ( ) Karar : 1200,00 TL. Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına Tanzim Tarihi : 07 Temmuz

17 13 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 63 (ALTMIŞÜÇ) KİŞİLİK 365 GÜN SÜRELİ VASIFLI HAMALİYE SATIN ALINACAKTIR Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden: Kurumumuzun İhtiyacı olan 63 (Altmışüç) Kişilik 365 Gün Süreli Vasıflı Hamaliye Hizmet Personeli 3 (g) İstisna Yönetmeliğimiz kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 1 - İhaleyi yapan kurumun: a) Adresi : TRT Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü b) Telefon numarası : c) Faks numarası : d) İlgili Personel : Zekeriya YUVALI 2 - İhale ile ilgili bilgiler: a) İşin tanımı : Kurumumuz tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir ili hudutları dahilindeki Kurumumuza ait stüdyolar ile diğer dış mekanlarda gerçekleştirilen her türlü yapım ve yayınlar için Vasıflı Hamaliye Hizmetinin Ankara da 14 (ondört), İstanbul da 45 (kırkbeş) ve İzmir de 4 (dört) kişi olmak üzere toplam 63 (altmışüç) kişilik 365 takvim günü süreli satın alınması işidir. b) İşin yapılacağı adres : Kuruma ait Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bulunan bina ve stüdyolar ile Ankara, İstanbul ve İzmir il hudutları dâhilindeki dış mekân ve stüdyolarda gerçekleştireceği Televizyon programları. c) İhale tarihi ve saati : günü saat d) Tekliflerin verileceği yer : TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik, Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat Oran-Çankaya/ANKARA e)şartnamenin görülebileceği yer : TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi f)şartname bedeli Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü C Blok kat: 3 Oda No: Oran-Çankaya/ANKARA : KDV dahil TL 7282/1-1 BÖLGE KAN MERKEZLERİNE SOĞUK HAVA ODALARI YAPTIRILACAKTIR Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı olan, kan ve kan bileşenlerini muhafaza etmek amacıyla (+4) C ve (-40) C soğuk hava odaları ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır. 2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 3 - İhaleye ait şartnameler Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İdari ve teknik şartnamelere adresinden ulaşılabilecektir. 4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 08 EYLÜL 2014 günü saat 10:00 a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 5-2 Nolu Teklif ve Teminat Mektubu zarfı 09 EYLÜL 2014 günü saat 14:30 da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7350/1-1

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 2014 Sayı : SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 1 - Satışa esas bedeli en az 90,89 TL. ile en çok ,33 TL. arasında değişen; 25/08/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL., en çok ,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 53 grup eşya ( çay, şeker, porselen çay tabağı, porselen fincan tabağı, kömür, cep telefonu aparatları, hafıza kartı, patlayıcı torpil, patlayıcı kızkaçıran, tekstil eşyaları, at, ayakkabı, plastik musluk, kol saati, vitrin rafı, petrol bitümeni, akü, regülatör, şampuan, çanta, ketil, rulman bilye, çorba tabağı, yemek tabağı, tatlı tabağı, sebze tabağı, yemek takımı, eşarp, petrol yağları, dijital hassas terazi, kağıt, badem içi, vs.); açık artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 26/08/2014 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye internet adresimiz ile (0) (432) ( ) numaralı telefondan ulaşılabilir. 2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. İlan olunur. 7038/ SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 1 - Satışa esas bedeli en az 7,54 TL ile en çok ,14 TL arasında değişen; günü saat ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,75 TL, en çok ,61 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 65 Grup Muhtelif Eşya (Kayış, Anakart ve aksam, Motor Kasnağı, Kol Saati, Bijuteri, Uçak Helikopter Aksamı ve parçası vs); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 20/08/2014 tarihinde saat 09:30 da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye ve internet adreslerimiz ile (0) (312) ( , (05), (06), (07) dahili numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. İlan olunur. 7281/1-1

19 13 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 BALAST SATIN ALINACAKTIR TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: İhale Kayıt No : 2014/ İdarenin: a) Adresi : TCDD İşletmesi 4. Bölge Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No: 1 - SİVAS b) Telefon ve Faks Numarası : c) Elektronik Posta Adresi : 2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı : Dikme istasyonu teslimi m³ balast satın alınacaktır. 3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 3/9/2014 günü saat 14:00 a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu oda) 5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 nolu oda) temin edilebilir. 6 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 7333/1-1 GIDA KOLİSİ SATIN ALINACAKTIR Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: CİNSİ GIDA KOLİSİ TİP - I [Ramazan Kolisi-1] GIDA KOLİSİ TİP - II [Ramazan Kolisi-2] TOPLAM MİKTARI Adet Adet Adet 1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen malzemeler idari ve teknik şartnameye göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır. 2 - Firmalar, toplam teklif tutarlarının en az %3 ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 3 - İdari ve teknik şartnameye adresinden (yazdırılabilir) ulaşılabilecektir. 4 - Firmaların tekliflerini en geç 03 Eylül 2014 günü saat 11:00 a kadar Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Sistemler Yönetimi Müdürlüğü adresine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 5 - İhale Zarfı 04 Eylül 2014 günü saat 14:00 da açılacaktır. 6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 7343/1-1

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 2014 Sayı : MÜESSESEMİZ İHTİYACI OLAN KÖMÜR TAŞIMA İHALESİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİH VE SAATTE YAPILACAKTIR TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 1 - İdarenin Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: Soma/MANİSA a) Telefon ve faks numarası : (236) (4 hat) Fax b) Elektronik posta adresi : 2 - İhale konusu hizmetin a) - İhale Tarihi İşin Niteliği-Türü-Miktarı K.İ.K. No Dosya No ve Saati Süresi Eynez YA Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından ton 1 kömürün Soma B Termik Santralı 1-4 yırca kapı ve 5-6 ünitelerine 2014/ /8/2014 Saat:14:00 90 gün taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işi b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa c) İşin süresi : İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. d) İhale usulü : Açık ihale 3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/Manisa 4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: Soma/ Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan),ankara ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No.3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir. 9 - Web Sitemiz : 7245/1-1

21 13 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından: Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı, Pancar Analiz Laboratuvarı Hizmet Alım İşi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. İhale kayıt no : 2014/ İdarenin a) Adresi : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Uşak-Ankara Karayolu 5. Km./UŞAK b) Telefon ve faks numarası : (276) (276) İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : Kampanyamız tahmini 90 (Doksan) Gün sürecektir. (Üretilecek pancar miktarının artışı veya eksilişine göre işin süresinde artış veya eksiliş olabilir.). İhale konusu iş Kampanya boyunca en az 2 vardiya şeklinde Cumartesi, Pazar, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü de (kampanyanın uzaması halinde) devam edecek olup, 18 işçi ile Fabrikamız Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı ve Pancar Analiz Laboratuvarı nın hizmet işlerinin, fabrikamızdaki mevcut mekanik ve elektronik cihazlarla yapılması; pancar alımının başlaması ile birlikte fabrikamıza gelen araçlardan, numune alım aleti ile pancar numunesinin alınması, yıkama cihazında yıkanan pancarın bantta temizlendikten sonra fire tespitinin yapılması, pancardan freze ile numune alınıp şeker yüzdeleri tayininin yapılması, ayrıca vejetasyon seyri, bedele esas ve diğer pancar analizlerinin usulüne uygun bir şekilde yapılması ve fabrikamızca gösterilecek diğer müteferrik hizmetlerin yerine getirilmesi işidir. b) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 90 (Doksan) takvim günüdür. 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati : Salı günü saat 14: İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Uşak-Ankara Karayolu 5. Km./UŞAK) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 6 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. Kamu veya özel sektörde yapılan personel çalıştırmaya dayalı her türlü hizmet işi benzer işler olarak kabul edilecektir. 7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. 8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 7302/1-1

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 2014 Sayı : LİSANS YENİLEME, EK LİSANS VE DONANIM KAPASİTE ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: Ofisimizce, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı İç Ticaret Müdürlüğü ihtiyacı olan lisans yenileme, ek lisans ve donanım kapasite artırımı, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Symantec markasına uygun olarak, Ofis imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. 2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Symantec markası ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 3 - Teklifler, günü, saat ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Symantec markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. 7 - Teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 7346/1-1

23 13 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 BİLETLİK KÂĞIT SATIN ALINACAKTIR Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, iç ve dış piyasadan teknik ve ticari şartname esaslarına göre açık teklif usulü ile satın alınacaktır. Malzemenin Cinsi Miktarı Neye Göre Alınacağı Son Teklif Verme Tarihi Biletlik Kağıt Top Teknik Şartname İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. a. İstekliler, ihale evrakını Ankara da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığından incelenmek üzere ücretsiz olarak temin edebilirler. b. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için 130.-TL ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. c. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 5. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat da evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan isteklilerin numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan isteklilerin iç zarfları açılacak, numuneleri uygun bulunmayan isteklilerin iç zarfları ise açılmayarak diğer belge ve numunelerle birlikte ihalenin sonuçlandırılmasından sonra isteklilere iade edilecektir. İç zarfların açılacağı gün ve saat, ihaleye iştirak eden isteklilere bilahare bildirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır. 5 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. 6 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 60 gün opsiyonlu olacaktır. 7 - Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen para birimi cinsinden verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu..., ibaresi yer alacaktır. 8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin (Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde, teklif formunda yazılı fiyat geçerli olacaktır. Duyurulur. 7345/1/1-1

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2015 PERŞEMBE Sayı : 29478 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİKLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Mart 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29312 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7470 5510 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29238 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7180 Birleşmiş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2015 PAZARTESİ Sayı : 29366 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Aralık 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29193 ATAMA KARARI Kalkınma Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/1160

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Ocak 2015 CUMA Sayı : 29245 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ekonomi Bakanlığından: EKONOMİ BAKANLIĞI DENETİM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29093 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2013 CUMARTESİ Sayı : 28589 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Eylül 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29131 Adalet Bakanlığından: ADLİ YARGI HÂKİM VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Kasım 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29168 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6897 Gelir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ağustos 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 29086 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Kasım 2012 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/708

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Şubat 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 27 Ocak 2014 69471265-305-666

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Kasım 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29175 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Nisan 2013 PERŞEMBE Sayı : 28608 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Nisan 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29317 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7374 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Aralık 2012 PAZAR Sayı : 28506 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Başkent Üniversitesinden: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Mart 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Özyeğin Üniversitesinden: YÖNETMELİK Sayı : 28951 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı