HARCIRAH VE VERGİ I. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HARCIRAH VE VERGİ I. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10"

Transkript

1 VERGİ DÜNYASI, SAYI, 250 HARCIRAH VE VERGİ I ZIHNI KARTAL Hesap Uzmanı I- HARCIRAH Harcırah, harc ve rah sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Harc vergi, sarf, gider; rah ise yol anlamına gelmekte olup, bu iki sözcüğün birleşmesinden oluşan harcırah, yol gideri, masrafı anlamına gelmektedir. Harcırah sözcüğünün yasal tanımı, 6245 sayılı Harcırah Kanunu nun 3 üncü maddesinde yapılmıştır. Bu tanıma göre, bu Kanun a göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamından oluşan ödemelere harcırah adı verilir. Söz konusu Kanun kapsamında harcırah olarak yapılan ödemeler, temelde kişinin görev yeri dışında çalışması nedeniyle ortaya çıkan ek giderlerin karşılığı olmaktadır. Buna karşın, kanunda görevlinin fiili giderlerini karşılamak yerine, bazı kalemlerde belli esaslar baz alınarak tespit edilen tutarların ödenmesinin benimsendiği görülmektedir. Gündelik ödenmesinde durum böyledir. Ancak, bu durumun uygulamanın basitleştirilmesi amacını taşıdığını düşünmek, harcırahın yol giderlerinden öte bir anlam taşıdığı şeklinde yorumlamamak gerekir. Harcıraha ilişkin yasal düzenlemeler, 6245 sayılı Harcırah Kanunu nda yapılmıştır. Ancak, bu Kanun un kapsamı kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlıdır. Özel kanunlara tabi bazı kamu kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlar harcırah ödeme konusunda bu Kanun a tabi değildirler. Hatta, söz konusu Kanun a tabi olup da bazı özel kanunlar ile harcırah tanımına girebilecek nitelikte ödemeler yapma konusunda yetkisi bulunan kuruluşlar da mevcuttur. Harcırah, hiç bir şekilde geciktirilmeyecek ve ertelenemeyecek ödemelerdendir. Harcırah için bütçede ödenek olmasa dahi ödeme yapılır. Bunun aksi hükümler içeren yönetmelik, tebliğ, genelge gibi düzenleyici işlemler uygulanamaz. Harcırah Kanunu nda, bu kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlar 1 inci maddede sayılmıştır. Madde hükmüne göre, bu kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir: i-genel bütçeye dahil daireler, ii-katma bütçeye dahil daireler, iii-özel bütçeli idareler (köyler hariç) iv-genel, katma ve özel bütçeli idarelere bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler; Yukarıdaki daire, idare, banka, kuruluş ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları kuruluş ve müesseseler; Kanunun 2 nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı nın yurt içi ve dışındaki seyahatleri dolayısıyla ortaya çıkan bütün masrafları bu kanun hükümlerine tabi tutulmaksızın ödenir. II- HARCIRAH İLE İLGİLİ TANIMLAR Kanunun 3 üncü maddesinde uygulamada karışıklıklara yol açmamak ve birlik sağlamak bakımından, kanunda geçen bazı terimlerden anlaşılması gerekenler açıklanmıştır. Uygulayıcıların aynı anlamı çıkarması amacıyla tanımları yapılan terimler, harcırah, kurum, memur, hizmetli, aile efradı, memuriyet mahalli (görev yeri) ve başka yer terimleri olup, anlamları aşağıdadır. i- Harcırah: Bu Kanun a göre ödenmesi gereken yol gideri, gündelik, aile gideri ve yer değiştirme giderinden birini, birkaçını veya tamamını ifade eder. ii- Kurum: Kanunun 1 inci maddesinde sayılan daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselere karşılık gelmektedir. iii- Memur: Personel kanunları hükümlerine göre, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel dışında, aylık alan kimseleri ifade eder. iv- Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel, kurumlarda yalnız ödenek karşılığı çalışanlarla 1 kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçileri ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimselerdir. v- Aile Fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini ifade etmektedir. vi- Bagaj: Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup, resmi vazife için kullanılabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat surette taşınması mümkün olanları anlatır.

2 vii- Memuriyet Mahalli (Görev Yeri): Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan yerler ile bu yerlerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerlerdir. viii-başka Yer: Yukarıda tanımlanan memuriyet mahalli dışındaki yerleri ifade eder. III-HARCIRAH HAKKI DOĞURAN DURUMLAR A-HARCIRAH VERİLECEK KİMSELER: Harcırah Kanunu nun 4 üncü maddesinde harcırah verilecek kimseler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 1- Bu kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlar 2- Memur veya hizmetli olmamakla beraber bu kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenler 3- Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlar ve bunların aile fertleri 4- Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenler ve bunların aile fertleri 5- Memur veya hizmetlinin vefatı halinde aile fertleri, çocukları refakat ettirilecek memur ve hizmetliler 6- Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erler 7- Emekliye ayrılanlar ile bunlardan tekrar hizmete alınmaları dolayısıyla kesilmiş olan emekli aylıkları yeniden bağlananlar ve bunların aile fertleri 8- Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idareciler 9- Birlik halinde yabancı ülkelere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve bunların Türkiye de bırakacakları aile fertleri 10-Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertleri 11- Bu kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erler B-HARCIRAH VERİLEMEYECEK KİMSELER: Kanunun 4 üncü maddesine göre harcırah verilemeyecek kimseler şunlardır: 1- Aynı statüde olan fakat farklı yerlerde görevli kimselerden kendi istekleri ve kurumlarının uygun bulması sonucunda görev yerleri karşılıklı olarak değiştirilenler (becayiş olunanlar) 2- İlk defa veya açıktan atanmalarında mahallinden temin ve görevlendirilmesi mümkün ve mutat olan hizmetlilere ve bunların aile fertleri Söz konusu hizmetlilere ve emeklilik hariç görevlerine son verme hallerinde de harcırah verilmez. C- HARCIRAH VERİLMESİNİ GEREKTİREN DURUMLAR Harcırah Kanunu nun 5 inci maddesine göre, harcırah; yol gideri, gündelik (yevmiye), aile gideri ve yer değiştirme gideri olmak üzere dört kalemi içerir. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, bir kaçına veya tamamına hak kazanabilir. Aşağıda çeşitli durumlarda harcırahın hangi kalemlerine (unsurlarına) hak kazanılacağı açıklanacaktır. 1-Yol Gideri, Gündelik (Yevmiye), Aile Gideri ve Yer Değiştirme Giderinin Verileceği Durumlar Kanunun 10 uncu maddesinde harcırahın dört unsurunun birlikte verileceği durumlar sayılmıştır. Sürekli görev harcırahı diye de adlandırılan bu durumlar, aşağıdaki gibidir. i Yurt içinde veya dışındaki sürekli bir göreve yeniden veya naklen atananlara yabancı ülkelerdeki görev merkezi değiştirilen ya da bu yerlerden yurt içinde diğer bir sürekli göreve atanan memur ve hizmetlilere yeni görev yerine kadar harcırah verilir. ii Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk edilen ya da haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanan memur ve hizmetliler, Türkiye içinde ikamet edecekleri yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere harcıraha hak kazanırlar. 2 iii Emekli iken Devlet hizmetine alındıktan sonra cezaen olmamak üzere, görevlerine son verilen memur ve hizmetlilerden emekli aylıkları iadeten tahsis edilenlere bu aylıklarını Türkiye içinde ödettirecekleri yere kadar harcırah verilir. iv Cezaen olmamak üzere kurumlarınca görevlerine son verilen hizmetliler ve terhis edilen yedek subay ve yedek askeri memurlar Türkiye içinde ikamet edecekleri yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere harcıraha hak kaznırlar. v Kadro dolayısıyla açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara açık aylıklarını Türkiye içinde ödettirecekleri yere kadar harcırah ödenir. vi Asaleten atanmasına kadar geçici olarak gönderilmiş olmayıp da vekil olarak atanmakla birlikte asil memur gibi görev yapmak üzere gönderilen ve vekalet süresi belli olmayan kumandan veya memurlara görev yerlerine kadar harcırah ödenir. Yukarıdaki durumların varlığı halinde ilgililer, yol gideri, gündelik (yevmiye), aile gideri ve yer değiştirme gideri olmak üzere harcırahın dört kalemini de almaya hak kazanırlar. 2-Yol Gideri, Gündelik (Yevmiye), ve Yer Değiştirme Giderinin Verileceği Durumlar Kanunun 11 inci maddesi uyarınca; -Memur ve hizmetlilerden vefat edenlerin

3 -Emekliye ayrıldıktan veya açığa çıktıktan sonra işlerinden ayrılış tarihinden itibaren altı ay içinde vefat edenlerden emekliye ayrılışında ya da açığa alınıp ayrılırken harcırah almamış olanların bu kanuna göre harcıraha müstahak aile efradından her birine eski memuriyet veya ikamet yerinden, Türkiye içinde dul ve yetim aylıklarını alacakları ve böyle bir aylığa hakkı olmayanların ikamet edecekleri yere kadar yol gideri, gündelik ve yer değiştirme gideri verilir. Gündelik, yol gideri ve yer değiştirme gideri, aile fertlerinden olup bu ailenin idaresini üstlenen kimseye verilir. Aile bölündüğü takdirde hesaplanan gündelik ve yer değiştirme gideri toplamı, aile ferdi sayısına bölünür ve elde edilen tutar, yol gideri ile birlikte, harcırah olarak ilgililere verilir. Aile fertlerinin hepsi küçük ise bunlar gidecekleri yere kurumlarınca gönderilir ve hesaplanacak harcırahlar küçüklerin yolculuğu için zorunlu bulunan giderleri karşılamak üzere sevkle görevlendirilen memur kimseye emaneten verilir. Mahallinden temin ve görevlendirilmeleri mutat olan hizmetlilerden vefat edenlerin dul ve yetim maaşı bağlanan aile fertlerine de yol gideri, gündelik ve yer değiştirme gideri verilir. 3-Yol Gideri ve Gündelik (Yevmiye) in Verileceği Durumlar Aşağıda sayılan durumlarda, memur ve hizmetlilere geçici görev harcırahı olarak yol gideri ile gündelik verilir. Kanunun 14 üncü maddesinde düzenlenen geçici görev harcırahı uygulamasında, hammaliye (cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya görev yeri ile istasyon, iskele veya durak arasındaki taşıma aracı giderleri de ayrıca ödenir. : i Harcırah Kanunu kapsamına giren kurumlara ait bir görevin yapılması amacıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenler ii Yeni ve eski görevlerine ilişkin bir olaydan dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (işten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden davası lehinde sonuçlananlar iii Görev yerlerinin bulunduğu yer dışındaki bir göreve vekaleten gönderilenler iv Yalnızca gidiş ve dönüşleri için olmak üzere fiilen oturduğu yerden başka bir yere açıktan vekaleten gönderilenler v Geçici yargı yetkisi ile gönderilenler Yukarıda sayılanlar dışında, kanunun 18 inci maddesinde yeterlilik tespiti, sınav, hava değişimi ve tedavi için başka yere gönderilenlere geçici görev harcırahı verilmesi benimsenmiştir. Düzenlemeye göre aşağıdaki durumlarda da geçici görev harcırahı verilir. Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek karşılığı çalışanlara görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek gerek üzerine sınav için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol gideri ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir. Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek karşılığı çalışanlardan hava değişimi amacıyla gönderilenlere gidiş ve dönüşleri için yol gideri ile yalnızca yolda geçen süre için gündelik ödenir. Kanunları gereğince sağlık kurumlarında yatarak veya ayakta tedavi amacıyla (aile fertleri için ikamet yeri dışına) gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol gideri ve gündelik ödenir. Ayakta tedavi görenlere ayakta tedavi süresince gündelik ve ikamet ettikleri yer ile tedavi kurumu arasındaki mutat taşıt ücreti ayrıca ödenir. Kanunun 19 uncu maddesinde geçici görev yerlerinde hastalananlara verilecek gündelik konusunda sınırlama getirilmiştir. Maddede yer alan düzenlemeye göre, geçici görev yerinde hastalanmaları sebebiyle görev yapamayan memur ve hizmetlilere, bu sebeple görev yapamadıkları günlerin en çok yedi günü için gündelik verilebilir. Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi giderlerinin kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez. IV-HARCIRAHIN UNSURLARI A-YOL GİDERİ Bir görevin yapılması amacıyla memuriyet yerinden başka bir yere geçici veya sürekli olarak görevli gönderilenlere, gidip gelmeye uygun ve kullanılması mutat olan taşıt araçları için uygulanan yol bilet ücreti esas alınarak ödenen tutar yol gideri olarak adlandırılır. Ayrıca, bagaj ve hammaliye giderleri de yol gideri olarak kabul edilir. Bunun dışında, biletin yemeksiz olarak alınması mümkün olmayan durumlarda yemek dahil bilet bedeli yol gideri sayılır. Bilet üzerinden indirim yapılması halinde yol gideri, indirimli bilet bedelidir. 1-Yurt İçinde Ödenebilecek Yol Gideri Harcırah Kanunu nun 27 nci maddesine göre, yurt içinde ödenecek yol gideri Kanun a ekli (I) sayılı cetvele göre ödenir. Söz konusu cetvelin 1 nci sütununda, kamu görevlilerinin görev ve ünvanları sayılmış, 2 nci sütununda 1 nci sütunda sayılan görevlilerin muayyen tarifeli taşıt aracı olarak kabul edilen vapur ve tren ile seyahatlarinde ödenebilecek bilet ücretleri, 3 ncü sütununda ise sayılan görevlilerin gayrimuayyen tarifeli taşıt araçları ile seyahatlarinde ödenebilecek azami yol ücretleri sıralanmıştır.

4 Cetvele göre, muayyen tarifeli tren ve vapur dışındaki taşıt araçları dışındaki araçları gayrimuayyen tarifeli araçlardır. Gayrimuayyen tarifeli araçları ile yolculuk yapılması halinde, mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait gerçek yol gideri ödenebilir. Burada geçen mutat ve ekonomik taşıt aracı ile kastedilen, iki yer arasında mutat olarak işleyen otomobil, otobüs gibi taşıtların ucuz olanıdır. İlgilerin uçakla, gayrimuayyen tarifeli bir başka araçla ve kendi özel araçlarıyla yolculuk yapmalarına herhangi bir engel yoktur. Ancak, bu durumlarda yasal yönden ödenebilecek azami yol ücretlerini aşan kısım ilgiliye ödenemez. Aylık dereceleri 5 ve daha aşağı olan görevlilerin uçakla yaptıkları yolculuk bedellerinin ödenebilmesi için, görevin uçakla yolculuğu zorunlu kılması ve bu hususta ilgili dairenin onayı gerekir. 3 Ayrıca, uçakla yolculuk konusunda ilgili dairenin onayının yolculuktan önce ve yazılı olarak verilmesi de koşullar arasındadır. İlgililerin, gayrimuayyen tarifeli bir başka araçla veya kendi özel araçlarıyla yolculuk yapması durumunda, anılan cetvele göre verilebilecek azami yol ücretinden fazla ödeme yapılamaz. Yol gideri ödenmesinde görevin geçici veya sürekli olması ya da emekliye ayrılma nedeniyle emekliliğin geçirileceği ikametgaha gidilmesi ödenecek tutar yönünden herhangi bir farklılık yaratmaz. Geçici görev yerinde çalışma esnasında, kalınan yer ile geçici görev yeri arasında yapılan günlük gidiş gelişler için yol gideri ödenemez. 4 2-Yurt Dışında Ödenebilecek Yol Gideri Yurt dışına geçici veya sürekli görev için gönderilenlere ödenecek yol giderine ilişkin esaslar Harcırah Kanunu nun 29 uncu maddesinde yer almıştır. Burada görev ünvanı ve kadro derecelerine göre bir ayırım yapılmamış, vapur, tren veya uçak bileti bedelinin ödeneceği belirtilmiştir. Buna ek olarak istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hammaliye bedelleri de ödenecektir. Özel otomobilleri ile yolculuk yapanlar için ödenebilecek yol gideri tutarı, yurt içinde yapılan yolculuklarda ödenecek yol giderine ilişkin açıklamalara göre hesaplanacaktır. Yurt dışında, ilgililerin muayyen tarifeli olmak kaydıyla kullanacağı aracı seçme hakkı mevcuttur. Verilecek yol gideri, yolculuk yapılacak taşıtların Türkiye deki aktarmasız hareket yerinden ve görev yeri ile sınır arasında bulunanlar için taşıtın güzergahında görev merkezine en yakın durak yerinden itibaren hesaplanacaktır. 3-Görev Yeri İçinde Yol Gideri Kural olarak görev yeri içinde yapılan geçici ve sürekli görevlendirmeler için yol gideri ödenmez. Bu kurala bir istisna, kanunun 28 inci maddesine konulmuştur. Madde hükmüne göre, görev yeri içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yerde görevlendirilenlere, mutat taşıt aracına ait yolculuk bedeli esas alınarak yol gideri ödemesi yapılır. İvedi ve zorunlu hallerde, iki yer arasında mutat olan taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılması durumunda ilgili tarafından fiilen ödenen yol gideri kendisine ödenebilir. Bunun için görevlendirilen yerin görev yeri içinde fakat bir taşıt aracı ile gidilmesini gerektirecek kadar uzak olması gerekir. İlgiliye, mutat araç dışındaki bir araçla yaptığı yolculuğun fiili karşılığının ödenebilmesi için; işin ivedi olması, mutat taşıttan başka bir taşıtla yolculuk yapılmasının zorunlu olması ve bu durumun daire amirince yazılı onaya bağlanmış olması şarttır. Yukarıda açıklanan uygulama, görev yeri içinde seyyar görev yapanlar için geçerli değildir. B-GÜNDELİK (YEVMİYE) Gündelik, görevlinin yolculuk ve geçici görev yerinde geçen sürelerde yeme içme giderlerine karşılık olarak verilen tutara denilmektedir. Harcırah Kanunu na göre ödenmekte olan gündelik tutarı, ilgilinin fiili yeme içme giderine tam olarak karşılık gelmemekte, götürü olarak ilgili yılın bütçe kanunları ile belirlenmektedir. Gündelik, sürekli görevlendirmelerde, ilgilinin yolculuk yaptığı günler için verilir. Harcırah Kanunu nun 43 üncü maddesine göre; yolculuk yapılan taşıtın hareket saatinden gidilecek yere kadar varış saatine kadar geçen her 24 saat için gündelik hesaplanır, 24 saatten az süren yolculuklar bir gün sayılır, 24 saati aşan kesirler tam gün kabul edilir. Gündelik, geçici görevlendirilenlere ise, yolda geçen günler ve geçici görevli bulunulan günler için verilir. Aynı Kanun un 39 uncu maddesine gore, resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere görevlendirilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere görevlendirilenlerden, gittiği yerde ve yolda öğle (saat:13.00) ve akşam (saat:19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

5 1-Yurt İçi Gündelik Harcırah Kanunu nun 33 üncü maddesinde yurt içinde ödenecek gündeliklere ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Gündelik tutarı, her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenir. Gündelik tutarı, görevin sürekli veya geçici olmasına göre değişmediği gibi, yolculuk yapılan günler ve konaklanan günler için de farklı değildir. Yalnız, denetim elemanları için gündelik tutarı farklılaştırılmıştır. Farklılaştırılmış denetim elemanı gündeliğinden yararlanabilecek denetim elemanlarının ünvanları yasa maddesinde birer birer sayılmıştır. Söz konusu maddede sayılanlar dışında kalan denetim elemanı kadrolarında çalışanlar ve kadro ünvanı farklı olmakla birlikte fiilen denetim ile görevlendirilenler farklılaştırılmış denetim elemanı gündeliğinden yararlanamaz. Gündelik tutarları yıllık bütçe kanununun (H) cetvelinde belirlenmektedir Yılı Bütçe Kanunu (H) cetveline göre memur ve hizmetlilere verilecek yurt içi gündelikler aşağıdaki gibidir. Ek göstergesi ve daha yüksek olanlar Ek göstergesi arasında olanlar Ek göstergesi dahil hariç olanlar Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar Denetim elemanlarının gündelikleri ise bu cetvel ile belirlenen gündelik baz alınarak hesaplanmaktadır. Denetim elemanlarına, ikamet merkezleri dışında denetim görevi geçici olarak görevlendirildikleri süre için, birinci derece kamu görevlileri için tespit edilen gündelik tutarı baz alınarak hesaplanacak tutarda gündelik ödenecektir. Yasa maddesine göre; - Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,3 katı, - Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı, - İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 katı, Gündelik olarak ödenir. Birinci derece kadrolu memurların ek göstergesi ve daha yüksektir. Buna göre, 2002 yılı için, Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara x 1,3 = TL, bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara x 1,1 = TL, il düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara x 0,9= TL gündelik ödenecektir. Türkiye, bölge il düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz olma durumu teşkilatların kuruluş ve görev yasaları ile belirlenmiştir. Belediye mücavir alanları içinde görev yapan, belediye müfettişi, borsa müfettişi gibi görevliler il içi görevlendirmelerde gündelik hakkı kazanamaz. Denetim elemanı gündeliği uygulanabilmesi için verilen geçici görevin teftiş, denetim veya inceleme olması gerekir. Diğer bir deyişle, teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip görevliler, sürekli görevlendirme ve teftiş, denetim veya inceleme dışı geçici görevlendirme hallerinde denetim elemanı gündeliğine hak kazanmaz. Örneğin denetim elemanlarına, ilk defa göreve atanmalarında, görev merkezi değişikliklerinde ve emekliliklerinde denetim elemanı gündeliği ödenemez. Bu durumlarda yukarıda yer alan tabloya göre gündelik ödemesi yapılır. 5 Denetim birimlerinde idari kadrolarda görev yapmakta olanlar ile ünvanı denetim elemanı olanların yasal olarak denetim, inceleme ve teftiş yetkileri olmasına karşın, fiilen bu görevler için görevlendirilmedikleri takdirde ödecek gündelik yukarıdaki tabloya göre yapılacaktır. Teftiş, denetim veya inceleme görevi süresi içine denk gelen tatil günleri için de gündelik ödenir, geçici görev sırasında hastalık nedeniyle görev yapamama halinde yedi günden fazla gündelik ödenemez. Teftiş, denetim veya inceleme işi için geçici görevle başka bir yere görevli gidenlere, yatacak yer temini için ödedikleri tutarları fatura ile belgelendirmeleri halinde gündelik tutarı kadar bir tutarda konaklama bedeli ödenir. Ancak, konaklama için ödenecek tutar, gündelik tutarını aşamaz. Diğer bir ifadeyle, söz konusu kimselerin konaklama için ödedikleri ve belgelendirdikleri tutar, gündelikten fazla ise gündelik kadar bir tutar, gündelikten az ise fiilen ödenen tutar kendilerine ödenir. Konaklamanın kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerde yapılması halinde bu tesislerden alınacak belge ile, otel, motel, kiralanan ev, pansiyon gibi ticari şekilde işletilen yerlerde yapılması halinde bu yerlerden alınacak belge ile belgelendirilmesi gerekir. Belgelenemeyen konaklama gideri ödenemez.

6 Konaklama için ödenen tutar, harcırahın unsurları içinde ayrı bir kalem olarak sayılmamış, Gündelikler başlıklı 33 üncü madde altında ele alınmıştır. Dolayısıyla, teftiş, denetim veya inceleme işi için geçici görevle başka bir yere görevli gidenlere, konaklama için ödedikleri tutarları gündelik kapsamında değerlendirmek gerekir. Bu husus, ilerleyen bölümlerde Harcırah Kanunu na tabi olmayan kurum ve kuruluşlarda ödenen harcırahların aynı seviyedeki devlet memuruna verilen harcırahlar ile kıyaslaması yapılırken önem arz edecektir. Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri ile Müdürlükleri, Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestraları, Oda Orkestraları, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Çoksesli, Müzik Korosu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenecek yurtiçi sanat faaliyetlerine münferiden ve topluca katılan sanatçılarla diğer görevlilere kanunlara göre kurumlarınca karşılanan seyahat ve ikamet giderlerine ilave olunarak, 2 nci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarlarının 2 katı gündelik olarak verilir. 2-Yurt Dışı Gündelik Harcırah Kanunu nun 34 üncü maddesine göre bu kanuna tabi kurumlarda çalışan görevliler; -Yurt dışında sürekli bir göreve atanma, -Yer değiştirme suretiyle yurt dışına gönderilme, -Yurt dışındaki bir görevden Türkiye içinde bir göreve atanma, -Geçici görevle yurt dışında görevlendirilme, hallerinde yurt dışı gündeliği almaya hak kazanırlar. Söz konusu maddede, gündelik tutarının gidilecek ülke, görevlinin aylık derecesi ve görevlendirilme nedeni dikkate alınarak Maliye Bakanlığı nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu nca belirleneceği belirtilmiştir. Hesaplar bütçe yılı itibariyle tutulduğundan maddede yer alan yetki Bakanlar Kurulu nca her yıl kullanılmaktadır. Göreve gidilen ve görevden dönülen yabancı ülkeye göre ödenecek gündelik tutarları 2002 yılı için, tarihli, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2002/3602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Söz konusu kararda gündelikler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türk Lirası, diğer yabancı ülkeler için yabancı para cinsinden yer almıştır. Gündelik tutarları için sözü edilen karara bakılabilir. Yine aynı maddede, geçici görev ile yurt dışına gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemelerin gündeliklerinden indirileceği belirtilmiştir. Yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından yapılan ödeme, ilgilinin gündeliğinden fazla ise, gündelik ödemesi yapılamaz. Yurt dışındaki görev nedeniyle yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar dışında kalanlar tarafından bir ödemede bulunulduğu takdirde, bu ödemenin gündelikten düşülmesi gerekmez. Yurt dışı gündelikten yararlanmak için yabancı ülke ile Türkiye arasında yolculuğun veya yurt dışında bulunmanın görev gereği olması gerekmektedir. 6 Staj, öğrenim, bilgi ve görgü arttırmak amacıyla yurt dışına gönderilenlerden, kendilerine araştırma ve inceleme görevi de verilenlere yurt dışı geçici görev gündeliği ödenebilir. Yurt dışına aynı gün gidip geri dönenlere, 34 üncü maddeye göre değil, 39 uncu 7 maddeye göre harcırah verilir. 3-Geçici Görev Gündeliğinin Verilebileceği Azami Süre Harcırah Kanunu nun 42 inci maddesinde geçici görev gündeliğinin verilmesi süre ile sınırlanmıştır. Böylece, uzun süreli işlerin geçici görev adı altında sürekli gündelik hakkı doğuracak şekilde yaptırılması önlenmiştir. Maddeye göre, geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev yerine varış tarihinden itibaren bu kanuna göre verilen gündelikler : a) Yurt içinde bir yıllık dönem içinde aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, izleyen 90 gün için 2/3 oranında ödenir. Aynı görevlinin bir yıllık süre içinde değişik yerlerde görevlendirilmesi halinde, yukarıdaki süreler her bir yer için ayrı ayrı dikkate alınır. Aynı yerde aynı görevlinin değişik görevler ile görevlendirilmesi halinde, ilk 90 gün için tam, izleyen 90 gün için 2/3 oranında gündelik ödenir. Burada geçen bir yıllık süre deyiminden, bütçe yılı değil, geçici görev yerine varış tarihinden itibaren 365 günlük bir zamanın anlaşılması gerekir. İlk varış tarihinden sonra değişik aralıklarla tekrar asıl görev yerine dönüşler yapılması halinde, birinciden sonraki her gidiş ve görev yapılan süre, 365 günlük süre içinde kalmak şartıyla 180 ve 90 günlük sürelerin hesabında dikkate alınır. b) Yurt dışında ilk 180 gün tam ve izleyen günler için 2/3 oranında ödenir. Yurt dışında yapılacak geçici görevlendirmeler bir süre ile sınırlandırılmamıştır. Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu süreleri veya gündelik miktarını artırmaya gerekçe oluşturmaz. Denetim elemanı gündeliği almaya kazanılan durumlarda yukarıdaki süreler geçerli değildir.

7 C-AİLE GİDERİ Harcırah Kanunu na göre, memur ve hizmetlinin sürekli görevle bir başka yere atanması ve buna eşit yolculuklarda aile gideri hakkı doğar. Aile gideri, aile fertlerinin de görevli ile birlikte taşınması halinde söz konusu olur. Örneğin, görevlinin İzmir den 2 yıl süre ile Hakkari ye atanmasında, ailesi bu süre içinde eski görev yeri olan İzmir de ikamet etmeye devam edecekse aile giderinden bahsedilemez. Buna karşın geçici görevle bir başka yerde görevlendirilenler, gittikleri yere aile fertleri ile birlikte dahi gitmiş olsa, aile giderine hak kazanamaz. Aile gideri, Harcırah Kanunu nun 44 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, aile gideri, aile fertlerinin her biri için görevlinin hak ettiği yol gideri ve gündelikten oluşur. Özel taşıt kiralanarak gidilmesi zorunlu olan yerlere yolculuk dolayısıyla aile fertleri için yol gideri ayrıca ödenmez. Yol gideri ve gündelik tutarları IV/A ve IV/B bölümlerinde açıklanan esaslara göre hesaplanacak ve aile fertlerinin her biri için hesaplanan bu iki tutarın toplamı aile giderini oluşturacaktır. Yol gideri8 ve gündelik tutarları, görevlinin hak ettiği yol gideri ve gündelik tutarının aynısı olacaktır. Söz konusu görevli denetim elemanı dahi olsa, yer değiştirme gideri tutarının hesabında ilgili yıl Bütçe Kanunu nu (H) cetveli ile belirlenen gündelik tutarı dikkate alınır, aile gideri hesaplamasında denetim elemanlarının geçici görevlendirilmelerinde uygulanan arttırılmış gündelik tutarının bir önemi bulunmamaktadır. D-YER DEĞİŞTİRME GİDERİ Yer değiştirme gideri, sürekli görev yerinin değişmesi dolayısıyla görevlinin kendisine ve aile fertlerine ait eşyaların taşınılacak yere götürülmesi için verilen eşya taşıma ücretini ifade eder. Kanunda yer değiştirme giderinin, fiili taşıma gideri yerine, gündelik tutarı ve taşıma mesafesi ölçü alınarak götürü olarak verilmesi öngörülmüştür. Yurt içi yer değiştirme gideri ile yurt dışı yer değiştirme gideri ödenmesine ilişkin esaslar, ayrı ayrı yasa maddelerinde düzenlenmiştir. 1-Yurt İçi Yer Değiştirme Gideri Yurt içi yer değiştirme giderine ilişkin düzenlemeler, Kanun un 45 inci maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, yer değiştirme gideri üç kalemden oluşmaktadır. Bunlar; i.görevlinin kendisi için yurt içi gündeliğinin 20 katı, ii.harcıraha hak kazanan aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin 10 katı, iii.her kilometre veya deniz mili başına, yalnız görevlinin kendisi için yurt içi gündeliğinin %5 i nden ibarettir. Harcıraha hak kazanan aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin 10 katı, görevlinin gündeliğinin 40 katını aştığı takdirde görevlinin gündeliğinin 40 katı ödenir. Bu da en fazla 4 aile ferdi için hesaplama yapılabileceği anlamına gelir. 40 kat sınırlamasına görevlinin kendisi için hesaplanan yurt içi gündeliğinin 20 katı dahil edilmez. Örneğin 01 Eylül 2002 tarihinde İstanbul dan Çorum a sürekli görevle gönderilen ve eşi, üç çocuğu, bakmakla yükümlü olduğu annesi ile babası olan 6/1 derecedeki bir görevliye verilebilecek yer değiştirme gideri aşağıdaki gibi olacaktır. -Kendisi için öngörülen gündeliği 20 katı ( X20=) TL, -Harcıraha hak kazanan aile ferdi sayısı 6 olmasına karşın en fazla 4 ü için hesaplama yapılabileceğinden ( x10X4=) TL, -İstanbul-Çorum arası 700 km olarak dikkate alındığında 9, ( x 0,05=) x 700 = TL, olmak üzere ( =) TL. Söz konusu görevli denetim elemanı dahi olsa, yer değiştirme gideri tutarının hesabında 2002 yılı Bütçe Kanunu nu (H) cetveli ile belirlenen gündelik tutarı dikkate alınır, burada denetim elemanlarının geçici görevlendirilmelerinde uygulanan arttırılmış gündelik tutarının bir önemi bulunmamaktadır. Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız görevlinin kendisi için yurt içi gündeliğinin %5 i ödenir, Harcırah Kanunu na tabi kurumlarda çalışmayan eş ve diğer aile fertleri için böyle bir ödeme yapılmaz. Yalnız, Harcırah Kanunu na tabi bir kurumda çalışan eş için söz konusu %5 oranında hesaplanan tutarın yarısı ödenir. 1-Yurt Dışı Yer Değiştirme Gideri Yurt dışı yer değiştirme giderine ilişkin düzenlemeler, kanunun 46 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, yer değiştirme gideri üç kalemden oluşmaktadır. Bunlar; i.görevlinin kendisi için yurt dışı gündeliğinin 20 katı, ii.harcıraha hak kazanan aile fertlerinin her biri için yurt dışı gündeliğinin 8 katı, iii.her kilometre veya deniz mili başına, yalnız görevlinin kendisi için yurt dışı gündeliğinin binde 7 sinden ibarettir. Harcıraha hak kazanan aile fertlerinin her biri için yurt dışı gündeliğinin 8 katı, görevlinin gündeliğinin 32 katını aştığı takdirde görevlinin gündeliğinin 32 katı ödenir. Bu da en fazla 4 aile ferdi için hesaplama yapılabileceği anlamına gelir. 32 kat sınırlamasına görevlinin kendisi için hesaplanan yurt dışı gündeliğinin 20 katı dahil edilmez. Yukarıdaki açıklamalar yurt dışında bir yerden yurt dışındaki başka bir yere yapılan atamalar için geçerlidir. Yurt içindeki bir yerden yurt dışındaki bir yere yapılan atamalarda, yukarıda yer alan esaslara göre hesaplanan yer değiştirme giderinin yarısı ödenir.

8 Dipnotlar 1Burada kastedilenler, milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve il daimi encümenleridir. 2 Bu hükme göre harcıraha hak kazananlar, yasa ile tanınan hakkı en çok istismar edenlerdir. VI bölümünde de belirtildiği üzere, uçakla yolculuk dışındaki harcırah, giderleri için belge ibrazı istenmemekte, ilgilinin beyanı esas alınarak harcırah ödemesi yapılmaktadır. Yurdumuzda ikametgah sisteminin iyi ve etkin bir şekilde çalışmaması nedeniyle emekliliklerinde son görev yerine en uzak merkezde ikamet edeceklerini beyan ederek harcırah alan bu şahıslar, aslında gerçeği yansıtmayan bir beyanla devleti zarara uğratmaktadırlar. Yurdumuzda ikametgah sisteminin gereken ciddiyete kavuşturularak, yeni ikametgaha ilişkin belge istenmesi ya da emeklilik halinde harcırah ödeme uygulamasının kaldırılması devletin yararına olacaktır. 3 İlgili daire, muayyen tarifeli bir aracın bulunduğu, hatta daha farklı seçeneklerin de mevcut olduğu güzergahlar için uçakla seyahat konusunda, yolculukta geçecek süre ve yol giderini dikkate alarak karar ve onay verecektir. 4 Buna karşın Sayıstaş 3. Dairesi 1970/90 sayılı kararında, görev yerinin belediye sınırları dışında olması ve görev yerinde yemek verilmemesi halinde öğle yemekleri için kente gidiş gelişte kullanılan taşıt aracına ilişkin yol giderinin ödenebileceğini belirtmiştir. 5 Sayıştay Tem.K tarihli, sayılı kararında, KDV konusundaki çalışmaları nedeniyle bir baş hesap uzmanı ile 19 hesap uzman yardımcısının Ankara da eğitim için görevlendirilmelerinde denetim gündeliği ödenemeyeceğine, bütçe kanununda yazılı tabloya göre gündelik ödenmesi gerektiğine karar vermiştir. 6 Danıştay 10.Daire tarihli, E.1973/3656, K.1973/4707 sayılı kararında, Alman Haberleşme Bakanlığı nca verilen burstan yararlanarak Almanya ya giden memura, görevli olmadığı gerekçesiyle Harcırah Kanunu nun 34 üncü maddesine göre harcırah verilemeyeceğine hükmetmiştir. 7 Söz konusu madde uyarınca, görev yeri dışındaki bir yerde geçici olarak görevlendirilenlerden, görev yeri dışında öğle (saat: 13.00) ve akşam (saat 17.00) yemeği zamanlarında birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3, geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir. 8 Burada ve IV/A bölümünde geçen yol gideri nden yolculuk yapılan yolcu taşıma aracının bilet bedelinin anlaşılması gerekir. Yoksa, eşya taşıma aracı için ödenen bedel kastedilmemektedir. Eşya taşıması için yer değiştirme gideri ödenir. 9 Uygulamada, iki görev yeri arasındaki uzaklık eski veya yeni görev yerinde mevcut şehirler arası otobüs terminali zabıtasından alınacak belge ile kanıtlanmaktadır. Zihni KARTAL Baş Hesap Uzmanı Focus Denetim Sağlıklı çözümlere ODAKlanır

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 1. Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Anayasa nın 128 inci maddesine göre kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar

Detaylı

HARCIRAH KANUNU (1) * * *

HARCIRAH KANUNU (1) * * * 2575 HARCIRAH KANUNU (1) Kanun Numarası : 6245 Kabul Tarihi : 10/2/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/2/1954 Sayı : 8637 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 321 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU Hatice DİNÇ Mali Hizmetler Uzmanı Ekonomi Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KAYNAKLAR o 6245 sayılı Harcırah Kanunu o 25.01.2014 tarihli ve 28893 sayılı Resmi

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler Kanunun şümulü: Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli

Detaylı

Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1

Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1 Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1 *1954 tarihinde çıkarılan 6245 sayılı Harcırah Kanununda ise, harcırah, bu kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından

Detaylı

6245 sayılı Harcırah Kanunu. Rahmi ÜNALAN Maliye Uzmanı 15-19 Mayıs 2013

6245 sayılı Harcırah Kanunu. Rahmi ÜNALAN Maliye Uzmanı 15-19 Mayıs 2013 6245 sayılı Harcırah Kanunu Rahmi ÜNALAN Maliye Uzmanı 15-19 Mayıs 2013 Konu Başlıkları Harcırah Nedir? Memuriyet Mahalli Geçici/Sürekli görevlendirmeler ve süreler Kanunun 39 ve 43 üncü maddeleri Yurtdışı

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU YURTDIŞI GÜNDELİKLERE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU YURTDIŞI GÜNDELİKLERE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU YURTDIŞI GÜNDELİKLERE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNE VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR 5 MART 2010 TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARI MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA

Detaylı

HARCIRAH VE VERGİ II. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10

HARCIRAH VE VERGİ II. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 VERGİ DÜNYASI, SAYI : 251 HARCIRAH VE VERGİ II ZIHNI KARTAL Hesap Uzmanı V- HARCIRAH ALMAK İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER Harcırah Kanunu na göre harcırah alabilmek için ilgili kuruma başvuru yapılması ayrıca

Detaylı

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; TEMSAN lüğü nün yurt içi ve yurt dıģı harcırah ödemelerinin etkili, ekonomik, süresinde

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. Yolluk Avans-Kredi, Mahsup ve Yök Bursları Bölümü

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. Yolluk Avans-Kredi, Mahsup ve Yök Bursları Bölümü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yolluk Avans-Kredi, Mahsup ve Yök Bursları Bölümü Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yasal Dayanak -6245 Sayılı Harcırah Kanunu -2014 Yılı Bütçe Kanununa ekli H cetveli

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ SİZE DOĞRU MAAŞ ÖDENİYOR MU? Erkan Karaarslan Kamu Hukuku Uzmanı İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. HAK KAYBINA NEDEN OLAN UYGULAMALAR... 4 2.1. Yan Ödeme Mevzuatının Eksik Uygulamasından Kaynaklı Hak Kayıpları...

Detaylı

(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları) Mahmut ÇOLAK

(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları) Mahmut ÇOLAK Tüm Yönleriyle Belediye Başkanlarının Özlük Hakları (Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Mahmut ÇOLAK SGK, Müfettiş TBB Personel ve Yazı İşleri Müdürü mahmutcolak44@gmail.com Emeklilik ve Diğer Hakları) Bilindiği

Detaylı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Nisan 2013, Yıl 13, Sayı 151 Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Erkan KARAARSLAN * 1. GİRİŞ Uzun yıllardır pek çok kamu görevlisi bir takım ücret, zam, tazminat, aylık vb adlarla gelir

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Eğitim öğretim sınıfında iken genel idare hizmetlerinin 1-4 derece arasında atananların ek göstergesi: TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Ek Göstergeler (Maaş ve Kadro dereceleri farklı olan personel)

Detaylı

b) Son sicil notunun olumlu olması koşulu ile altı yıllık sicil notu ortalamasının doksan veya daha yukarı bulunması gerekmektedir.

b) Son sicil notunun olumlu olması koşulu ile altı yıllık sicil notu ortalamasının doksan veya daha yukarı bulunması gerekmektedir. Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 91) Yürürlük Tarihi : 28-12-1984 12.12.1984 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak 31.12.1984 tarihinde yürürlüğe giren, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Genel Kurul Kararları. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Genel Kurul Kararları. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Genel Kurul Kararları Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 09.03.2009 No : 5244/3 GENEL KURUL KARARI KONU Rekabet Kurumu ile Kamu İhale Kurumu personeline ödenecek harcırahın hesabında uygulanması

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. HAZIRLAYAN: Ömer KÜÇÜKEVCİLİOĞLU Maliye Uzmanı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. HAZIRLAYAN: Ömer KÜÇÜKEVCİLİOĞLU Maliye Uzmanı 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU HAZIRLAYAN: Ömer KÜÇÜKEVCİLİOĞLU Maliye Uzmanı 5510 SAYILI KANUN YENİ SİGORTA (EMEKLİLİK) SİSTEMİ Sosyal Sigorta (1) Temel Kavramlar Sigortalılık

Detaylı

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU PERSONEL STATÜSÜ Madde 16 - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Kurum, hizmetin gereği veya daimi

Detaylı

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34 SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34 KONU: İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

Detaylı

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığı EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ HAZIRLAYAN Ramazan BORU APK Uzmanı

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İŞTİRAKÇİNİN TANIMI Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere iştirakçi

Detaylı

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye Vergi Rehberi 2014 Önsöz Anayasa mızın 73. maddesinde, vergileme ile ilgili temel hükümlere yer verilmiştir. Anılan maddede, herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle

Detaylı

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar I- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR,

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu İç Yönergenin amacı; Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası nın kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26361. YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

Resmî Gazete Sayı : 26361. YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ 29 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26361 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü GENELGE 2007/19

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü GENELGE 2007/19 GENELGE 2007/19 İlgi: Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar. Bilindiği gibi, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR 01/01/2014-31/12/2014 Tarihi arası 14.08 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı