HARCIRAH VE VERGİ I. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HARCIRAH VE VERGİ I. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10"

Transkript

1 VERGİ DÜNYASI, SAYI, 250 HARCIRAH VE VERGİ I ZIHNI KARTAL Hesap Uzmanı I- HARCIRAH Harcırah, harc ve rah sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Harc vergi, sarf, gider; rah ise yol anlamına gelmekte olup, bu iki sözcüğün birleşmesinden oluşan harcırah, yol gideri, masrafı anlamına gelmektedir. Harcırah sözcüğünün yasal tanımı, 6245 sayılı Harcırah Kanunu nun 3 üncü maddesinde yapılmıştır. Bu tanıma göre, bu Kanun a göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamından oluşan ödemelere harcırah adı verilir. Söz konusu Kanun kapsamında harcırah olarak yapılan ödemeler, temelde kişinin görev yeri dışında çalışması nedeniyle ortaya çıkan ek giderlerin karşılığı olmaktadır. Buna karşın, kanunda görevlinin fiili giderlerini karşılamak yerine, bazı kalemlerde belli esaslar baz alınarak tespit edilen tutarların ödenmesinin benimsendiği görülmektedir. Gündelik ödenmesinde durum böyledir. Ancak, bu durumun uygulamanın basitleştirilmesi amacını taşıdığını düşünmek, harcırahın yol giderlerinden öte bir anlam taşıdığı şeklinde yorumlamamak gerekir. Harcıraha ilişkin yasal düzenlemeler, 6245 sayılı Harcırah Kanunu nda yapılmıştır. Ancak, bu Kanun un kapsamı kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlıdır. Özel kanunlara tabi bazı kamu kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlar harcırah ödeme konusunda bu Kanun a tabi değildirler. Hatta, söz konusu Kanun a tabi olup da bazı özel kanunlar ile harcırah tanımına girebilecek nitelikte ödemeler yapma konusunda yetkisi bulunan kuruluşlar da mevcuttur. Harcırah, hiç bir şekilde geciktirilmeyecek ve ertelenemeyecek ödemelerdendir. Harcırah için bütçede ödenek olmasa dahi ödeme yapılır. Bunun aksi hükümler içeren yönetmelik, tebliğ, genelge gibi düzenleyici işlemler uygulanamaz. Harcırah Kanunu nda, bu kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlar 1 inci maddede sayılmıştır. Madde hükmüne göre, bu kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir: i-genel bütçeye dahil daireler, ii-katma bütçeye dahil daireler, iii-özel bütçeli idareler (köyler hariç) iv-genel, katma ve özel bütçeli idarelere bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler; Yukarıdaki daire, idare, banka, kuruluş ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları kuruluş ve müesseseler; Kanunun 2 nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı nın yurt içi ve dışındaki seyahatleri dolayısıyla ortaya çıkan bütün masrafları bu kanun hükümlerine tabi tutulmaksızın ödenir. II- HARCIRAH İLE İLGİLİ TANIMLAR Kanunun 3 üncü maddesinde uygulamada karışıklıklara yol açmamak ve birlik sağlamak bakımından, kanunda geçen bazı terimlerden anlaşılması gerekenler açıklanmıştır. Uygulayıcıların aynı anlamı çıkarması amacıyla tanımları yapılan terimler, harcırah, kurum, memur, hizmetli, aile efradı, memuriyet mahalli (görev yeri) ve başka yer terimleri olup, anlamları aşağıdadır. i- Harcırah: Bu Kanun a göre ödenmesi gereken yol gideri, gündelik, aile gideri ve yer değiştirme giderinden birini, birkaçını veya tamamını ifade eder. ii- Kurum: Kanunun 1 inci maddesinde sayılan daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselere karşılık gelmektedir. iii- Memur: Personel kanunları hükümlerine göre, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel dışında, aylık alan kimseleri ifade eder. iv- Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel, kurumlarda yalnız ödenek karşılığı çalışanlarla 1 kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçileri ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimselerdir. v- Aile Fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini ifade etmektedir. vi- Bagaj: Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup, resmi vazife için kullanılabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat surette taşınması mümkün olanları anlatır.

2 vii- Memuriyet Mahalli (Görev Yeri): Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan yerler ile bu yerlerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerlerdir. viii-başka Yer: Yukarıda tanımlanan memuriyet mahalli dışındaki yerleri ifade eder. III-HARCIRAH HAKKI DOĞURAN DURUMLAR A-HARCIRAH VERİLECEK KİMSELER: Harcırah Kanunu nun 4 üncü maddesinde harcırah verilecek kimseler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 1- Bu kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlar 2- Memur veya hizmetli olmamakla beraber bu kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenler 3- Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlar ve bunların aile fertleri 4- Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenler ve bunların aile fertleri 5- Memur veya hizmetlinin vefatı halinde aile fertleri, çocukları refakat ettirilecek memur ve hizmetliler 6- Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erler 7- Emekliye ayrılanlar ile bunlardan tekrar hizmete alınmaları dolayısıyla kesilmiş olan emekli aylıkları yeniden bağlananlar ve bunların aile fertleri 8- Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idareciler 9- Birlik halinde yabancı ülkelere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve bunların Türkiye de bırakacakları aile fertleri 10-Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertleri 11- Bu kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erler B-HARCIRAH VERİLEMEYECEK KİMSELER: Kanunun 4 üncü maddesine göre harcırah verilemeyecek kimseler şunlardır: 1- Aynı statüde olan fakat farklı yerlerde görevli kimselerden kendi istekleri ve kurumlarının uygun bulması sonucunda görev yerleri karşılıklı olarak değiştirilenler (becayiş olunanlar) 2- İlk defa veya açıktan atanmalarında mahallinden temin ve görevlendirilmesi mümkün ve mutat olan hizmetlilere ve bunların aile fertleri Söz konusu hizmetlilere ve emeklilik hariç görevlerine son verme hallerinde de harcırah verilmez. C- HARCIRAH VERİLMESİNİ GEREKTİREN DURUMLAR Harcırah Kanunu nun 5 inci maddesine göre, harcırah; yol gideri, gündelik (yevmiye), aile gideri ve yer değiştirme gideri olmak üzere dört kalemi içerir. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, bir kaçına veya tamamına hak kazanabilir. Aşağıda çeşitli durumlarda harcırahın hangi kalemlerine (unsurlarına) hak kazanılacağı açıklanacaktır. 1-Yol Gideri, Gündelik (Yevmiye), Aile Gideri ve Yer Değiştirme Giderinin Verileceği Durumlar Kanunun 10 uncu maddesinde harcırahın dört unsurunun birlikte verileceği durumlar sayılmıştır. Sürekli görev harcırahı diye de adlandırılan bu durumlar, aşağıdaki gibidir. i Yurt içinde veya dışındaki sürekli bir göreve yeniden veya naklen atananlara yabancı ülkelerdeki görev merkezi değiştirilen ya da bu yerlerden yurt içinde diğer bir sürekli göreve atanan memur ve hizmetlilere yeni görev yerine kadar harcırah verilir. ii Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk edilen ya da haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanan memur ve hizmetliler, Türkiye içinde ikamet edecekleri yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere harcıraha hak kazanırlar. 2 iii Emekli iken Devlet hizmetine alındıktan sonra cezaen olmamak üzere, görevlerine son verilen memur ve hizmetlilerden emekli aylıkları iadeten tahsis edilenlere bu aylıklarını Türkiye içinde ödettirecekleri yere kadar harcırah verilir. iv Cezaen olmamak üzere kurumlarınca görevlerine son verilen hizmetliler ve terhis edilen yedek subay ve yedek askeri memurlar Türkiye içinde ikamet edecekleri yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere harcıraha hak kaznırlar. v Kadro dolayısıyla açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara açık aylıklarını Türkiye içinde ödettirecekleri yere kadar harcırah ödenir. vi Asaleten atanmasına kadar geçici olarak gönderilmiş olmayıp da vekil olarak atanmakla birlikte asil memur gibi görev yapmak üzere gönderilen ve vekalet süresi belli olmayan kumandan veya memurlara görev yerlerine kadar harcırah ödenir. Yukarıdaki durumların varlığı halinde ilgililer, yol gideri, gündelik (yevmiye), aile gideri ve yer değiştirme gideri olmak üzere harcırahın dört kalemini de almaya hak kazanırlar. 2-Yol Gideri, Gündelik (Yevmiye), ve Yer Değiştirme Giderinin Verileceği Durumlar Kanunun 11 inci maddesi uyarınca; -Memur ve hizmetlilerden vefat edenlerin

3 -Emekliye ayrıldıktan veya açığa çıktıktan sonra işlerinden ayrılış tarihinden itibaren altı ay içinde vefat edenlerden emekliye ayrılışında ya da açığa alınıp ayrılırken harcırah almamış olanların bu kanuna göre harcıraha müstahak aile efradından her birine eski memuriyet veya ikamet yerinden, Türkiye içinde dul ve yetim aylıklarını alacakları ve böyle bir aylığa hakkı olmayanların ikamet edecekleri yere kadar yol gideri, gündelik ve yer değiştirme gideri verilir. Gündelik, yol gideri ve yer değiştirme gideri, aile fertlerinden olup bu ailenin idaresini üstlenen kimseye verilir. Aile bölündüğü takdirde hesaplanan gündelik ve yer değiştirme gideri toplamı, aile ferdi sayısına bölünür ve elde edilen tutar, yol gideri ile birlikte, harcırah olarak ilgililere verilir. Aile fertlerinin hepsi küçük ise bunlar gidecekleri yere kurumlarınca gönderilir ve hesaplanacak harcırahlar küçüklerin yolculuğu için zorunlu bulunan giderleri karşılamak üzere sevkle görevlendirilen memur kimseye emaneten verilir. Mahallinden temin ve görevlendirilmeleri mutat olan hizmetlilerden vefat edenlerin dul ve yetim maaşı bağlanan aile fertlerine de yol gideri, gündelik ve yer değiştirme gideri verilir. 3-Yol Gideri ve Gündelik (Yevmiye) in Verileceği Durumlar Aşağıda sayılan durumlarda, memur ve hizmetlilere geçici görev harcırahı olarak yol gideri ile gündelik verilir. Kanunun 14 üncü maddesinde düzenlenen geçici görev harcırahı uygulamasında, hammaliye (cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya görev yeri ile istasyon, iskele veya durak arasındaki taşıma aracı giderleri de ayrıca ödenir. : i Harcırah Kanunu kapsamına giren kurumlara ait bir görevin yapılması amacıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenler ii Yeni ve eski görevlerine ilişkin bir olaydan dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (işten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden davası lehinde sonuçlananlar iii Görev yerlerinin bulunduğu yer dışındaki bir göreve vekaleten gönderilenler iv Yalnızca gidiş ve dönüşleri için olmak üzere fiilen oturduğu yerden başka bir yere açıktan vekaleten gönderilenler v Geçici yargı yetkisi ile gönderilenler Yukarıda sayılanlar dışında, kanunun 18 inci maddesinde yeterlilik tespiti, sınav, hava değişimi ve tedavi için başka yere gönderilenlere geçici görev harcırahı verilmesi benimsenmiştir. Düzenlemeye göre aşağıdaki durumlarda da geçici görev harcırahı verilir. Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek karşılığı çalışanlara görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek gerek üzerine sınav için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol gideri ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir. Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek karşılığı çalışanlardan hava değişimi amacıyla gönderilenlere gidiş ve dönüşleri için yol gideri ile yalnızca yolda geçen süre için gündelik ödenir. Kanunları gereğince sağlık kurumlarında yatarak veya ayakta tedavi amacıyla (aile fertleri için ikamet yeri dışına) gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol gideri ve gündelik ödenir. Ayakta tedavi görenlere ayakta tedavi süresince gündelik ve ikamet ettikleri yer ile tedavi kurumu arasındaki mutat taşıt ücreti ayrıca ödenir. Kanunun 19 uncu maddesinde geçici görev yerlerinde hastalananlara verilecek gündelik konusunda sınırlama getirilmiştir. Maddede yer alan düzenlemeye göre, geçici görev yerinde hastalanmaları sebebiyle görev yapamayan memur ve hizmetlilere, bu sebeple görev yapamadıkları günlerin en çok yedi günü için gündelik verilebilir. Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi giderlerinin kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez. IV-HARCIRAHIN UNSURLARI A-YOL GİDERİ Bir görevin yapılması amacıyla memuriyet yerinden başka bir yere geçici veya sürekli olarak görevli gönderilenlere, gidip gelmeye uygun ve kullanılması mutat olan taşıt araçları için uygulanan yol bilet ücreti esas alınarak ödenen tutar yol gideri olarak adlandırılır. Ayrıca, bagaj ve hammaliye giderleri de yol gideri olarak kabul edilir. Bunun dışında, biletin yemeksiz olarak alınması mümkün olmayan durumlarda yemek dahil bilet bedeli yol gideri sayılır. Bilet üzerinden indirim yapılması halinde yol gideri, indirimli bilet bedelidir. 1-Yurt İçinde Ödenebilecek Yol Gideri Harcırah Kanunu nun 27 nci maddesine göre, yurt içinde ödenecek yol gideri Kanun a ekli (I) sayılı cetvele göre ödenir. Söz konusu cetvelin 1 nci sütununda, kamu görevlilerinin görev ve ünvanları sayılmış, 2 nci sütununda 1 nci sütunda sayılan görevlilerin muayyen tarifeli taşıt aracı olarak kabul edilen vapur ve tren ile seyahatlarinde ödenebilecek bilet ücretleri, 3 ncü sütununda ise sayılan görevlilerin gayrimuayyen tarifeli taşıt araçları ile seyahatlarinde ödenebilecek azami yol ücretleri sıralanmıştır.

4 Cetvele göre, muayyen tarifeli tren ve vapur dışındaki taşıt araçları dışındaki araçları gayrimuayyen tarifeli araçlardır. Gayrimuayyen tarifeli araçları ile yolculuk yapılması halinde, mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait gerçek yol gideri ödenebilir. Burada geçen mutat ve ekonomik taşıt aracı ile kastedilen, iki yer arasında mutat olarak işleyen otomobil, otobüs gibi taşıtların ucuz olanıdır. İlgilerin uçakla, gayrimuayyen tarifeli bir başka araçla ve kendi özel araçlarıyla yolculuk yapmalarına herhangi bir engel yoktur. Ancak, bu durumlarda yasal yönden ödenebilecek azami yol ücretlerini aşan kısım ilgiliye ödenemez. Aylık dereceleri 5 ve daha aşağı olan görevlilerin uçakla yaptıkları yolculuk bedellerinin ödenebilmesi için, görevin uçakla yolculuğu zorunlu kılması ve bu hususta ilgili dairenin onayı gerekir. 3 Ayrıca, uçakla yolculuk konusunda ilgili dairenin onayının yolculuktan önce ve yazılı olarak verilmesi de koşullar arasındadır. İlgililerin, gayrimuayyen tarifeli bir başka araçla veya kendi özel araçlarıyla yolculuk yapması durumunda, anılan cetvele göre verilebilecek azami yol ücretinden fazla ödeme yapılamaz. Yol gideri ödenmesinde görevin geçici veya sürekli olması ya da emekliye ayrılma nedeniyle emekliliğin geçirileceği ikametgaha gidilmesi ödenecek tutar yönünden herhangi bir farklılık yaratmaz. Geçici görev yerinde çalışma esnasında, kalınan yer ile geçici görev yeri arasında yapılan günlük gidiş gelişler için yol gideri ödenemez. 4 2-Yurt Dışında Ödenebilecek Yol Gideri Yurt dışına geçici veya sürekli görev için gönderilenlere ödenecek yol giderine ilişkin esaslar Harcırah Kanunu nun 29 uncu maddesinde yer almıştır. Burada görev ünvanı ve kadro derecelerine göre bir ayırım yapılmamış, vapur, tren veya uçak bileti bedelinin ödeneceği belirtilmiştir. Buna ek olarak istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hammaliye bedelleri de ödenecektir. Özel otomobilleri ile yolculuk yapanlar için ödenebilecek yol gideri tutarı, yurt içinde yapılan yolculuklarda ödenecek yol giderine ilişkin açıklamalara göre hesaplanacaktır. Yurt dışında, ilgililerin muayyen tarifeli olmak kaydıyla kullanacağı aracı seçme hakkı mevcuttur. Verilecek yol gideri, yolculuk yapılacak taşıtların Türkiye deki aktarmasız hareket yerinden ve görev yeri ile sınır arasında bulunanlar için taşıtın güzergahında görev merkezine en yakın durak yerinden itibaren hesaplanacaktır. 3-Görev Yeri İçinde Yol Gideri Kural olarak görev yeri içinde yapılan geçici ve sürekli görevlendirmeler için yol gideri ödenmez. Bu kurala bir istisna, kanunun 28 inci maddesine konulmuştur. Madde hükmüne göre, görev yeri içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yerde görevlendirilenlere, mutat taşıt aracına ait yolculuk bedeli esas alınarak yol gideri ödemesi yapılır. İvedi ve zorunlu hallerde, iki yer arasında mutat olan taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılması durumunda ilgili tarafından fiilen ödenen yol gideri kendisine ödenebilir. Bunun için görevlendirilen yerin görev yeri içinde fakat bir taşıt aracı ile gidilmesini gerektirecek kadar uzak olması gerekir. İlgiliye, mutat araç dışındaki bir araçla yaptığı yolculuğun fiili karşılığının ödenebilmesi için; işin ivedi olması, mutat taşıttan başka bir taşıtla yolculuk yapılmasının zorunlu olması ve bu durumun daire amirince yazılı onaya bağlanmış olması şarttır. Yukarıda açıklanan uygulama, görev yeri içinde seyyar görev yapanlar için geçerli değildir. B-GÜNDELİK (YEVMİYE) Gündelik, görevlinin yolculuk ve geçici görev yerinde geçen sürelerde yeme içme giderlerine karşılık olarak verilen tutara denilmektedir. Harcırah Kanunu na göre ödenmekte olan gündelik tutarı, ilgilinin fiili yeme içme giderine tam olarak karşılık gelmemekte, götürü olarak ilgili yılın bütçe kanunları ile belirlenmektedir. Gündelik, sürekli görevlendirmelerde, ilgilinin yolculuk yaptığı günler için verilir. Harcırah Kanunu nun 43 üncü maddesine göre; yolculuk yapılan taşıtın hareket saatinden gidilecek yere kadar varış saatine kadar geçen her 24 saat için gündelik hesaplanır, 24 saatten az süren yolculuklar bir gün sayılır, 24 saati aşan kesirler tam gün kabul edilir. Gündelik, geçici görevlendirilenlere ise, yolda geçen günler ve geçici görevli bulunulan günler için verilir. Aynı Kanun un 39 uncu maddesine gore, resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere görevlendirilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere görevlendirilenlerden, gittiği yerde ve yolda öğle (saat:13.00) ve akşam (saat:19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

5 1-Yurt İçi Gündelik Harcırah Kanunu nun 33 üncü maddesinde yurt içinde ödenecek gündeliklere ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Gündelik tutarı, her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenir. Gündelik tutarı, görevin sürekli veya geçici olmasına göre değişmediği gibi, yolculuk yapılan günler ve konaklanan günler için de farklı değildir. Yalnız, denetim elemanları için gündelik tutarı farklılaştırılmıştır. Farklılaştırılmış denetim elemanı gündeliğinden yararlanabilecek denetim elemanlarının ünvanları yasa maddesinde birer birer sayılmıştır. Söz konusu maddede sayılanlar dışında kalan denetim elemanı kadrolarında çalışanlar ve kadro ünvanı farklı olmakla birlikte fiilen denetim ile görevlendirilenler farklılaştırılmış denetim elemanı gündeliğinden yararlanamaz. Gündelik tutarları yıllık bütçe kanununun (H) cetvelinde belirlenmektedir Yılı Bütçe Kanunu (H) cetveline göre memur ve hizmetlilere verilecek yurt içi gündelikler aşağıdaki gibidir. Ek göstergesi ve daha yüksek olanlar Ek göstergesi arasında olanlar Ek göstergesi dahil hariç olanlar Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar Denetim elemanlarının gündelikleri ise bu cetvel ile belirlenen gündelik baz alınarak hesaplanmaktadır. Denetim elemanlarına, ikamet merkezleri dışında denetim görevi geçici olarak görevlendirildikleri süre için, birinci derece kamu görevlileri için tespit edilen gündelik tutarı baz alınarak hesaplanacak tutarda gündelik ödenecektir. Yasa maddesine göre; - Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,3 katı, - Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı, - İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 katı, Gündelik olarak ödenir. Birinci derece kadrolu memurların ek göstergesi ve daha yüksektir. Buna göre, 2002 yılı için, Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara x 1,3 = TL, bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara x 1,1 = TL, il düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara x 0,9= TL gündelik ödenecektir. Türkiye, bölge il düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz olma durumu teşkilatların kuruluş ve görev yasaları ile belirlenmiştir. Belediye mücavir alanları içinde görev yapan, belediye müfettişi, borsa müfettişi gibi görevliler il içi görevlendirmelerde gündelik hakkı kazanamaz. Denetim elemanı gündeliği uygulanabilmesi için verilen geçici görevin teftiş, denetim veya inceleme olması gerekir. Diğer bir deyişle, teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip görevliler, sürekli görevlendirme ve teftiş, denetim veya inceleme dışı geçici görevlendirme hallerinde denetim elemanı gündeliğine hak kazanmaz. Örneğin denetim elemanlarına, ilk defa göreve atanmalarında, görev merkezi değişikliklerinde ve emekliliklerinde denetim elemanı gündeliği ödenemez. Bu durumlarda yukarıda yer alan tabloya göre gündelik ödemesi yapılır. 5 Denetim birimlerinde idari kadrolarda görev yapmakta olanlar ile ünvanı denetim elemanı olanların yasal olarak denetim, inceleme ve teftiş yetkileri olmasına karşın, fiilen bu görevler için görevlendirilmedikleri takdirde ödecek gündelik yukarıdaki tabloya göre yapılacaktır. Teftiş, denetim veya inceleme görevi süresi içine denk gelen tatil günleri için de gündelik ödenir, geçici görev sırasında hastalık nedeniyle görev yapamama halinde yedi günden fazla gündelik ödenemez. Teftiş, denetim veya inceleme işi için geçici görevle başka bir yere görevli gidenlere, yatacak yer temini için ödedikleri tutarları fatura ile belgelendirmeleri halinde gündelik tutarı kadar bir tutarda konaklama bedeli ödenir. Ancak, konaklama için ödenecek tutar, gündelik tutarını aşamaz. Diğer bir ifadeyle, söz konusu kimselerin konaklama için ödedikleri ve belgelendirdikleri tutar, gündelikten fazla ise gündelik kadar bir tutar, gündelikten az ise fiilen ödenen tutar kendilerine ödenir. Konaklamanın kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerde yapılması halinde bu tesislerden alınacak belge ile, otel, motel, kiralanan ev, pansiyon gibi ticari şekilde işletilen yerlerde yapılması halinde bu yerlerden alınacak belge ile belgelendirilmesi gerekir. Belgelenemeyen konaklama gideri ödenemez.

6 Konaklama için ödenen tutar, harcırahın unsurları içinde ayrı bir kalem olarak sayılmamış, Gündelikler başlıklı 33 üncü madde altında ele alınmıştır. Dolayısıyla, teftiş, denetim veya inceleme işi için geçici görevle başka bir yere görevli gidenlere, konaklama için ödedikleri tutarları gündelik kapsamında değerlendirmek gerekir. Bu husus, ilerleyen bölümlerde Harcırah Kanunu na tabi olmayan kurum ve kuruluşlarda ödenen harcırahların aynı seviyedeki devlet memuruna verilen harcırahlar ile kıyaslaması yapılırken önem arz edecektir. Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri ile Müdürlükleri, Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestraları, Oda Orkestraları, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Çoksesli, Müzik Korosu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenecek yurtiçi sanat faaliyetlerine münferiden ve topluca katılan sanatçılarla diğer görevlilere kanunlara göre kurumlarınca karşılanan seyahat ve ikamet giderlerine ilave olunarak, 2 nci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarlarının 2 katı gündelik olarak verilir. 2-Yurt Dışı Gündelik Harcırah Kanunu nun 34 üncü maddesine göre bu kanuna tabi kurumlarda çalışan görevliler; -Yurt dışında sürekli bir göreve atanma, -Yer değiştirme suretiyle yurt dışına gönderilme, -Yurt dışındaki bir görevden Türkiye içinde bir göreve atanma, -Geçici görevle yurt dışında görevlendirilme, hallerinde yurt dışı gündeliği almaya hak kazanırlar. Söz konusu maddede, gündelik tutarının gidilecek ülke, görevlinin aylık derecesi ve görevlendirilme nedeni dikkate alınarak Maliye Bakanlığı nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu nca belirleneceği belirtilmiştir. Hesaplar bütçe yılı itibariyle tutulduğundan maddede yer alan yetki Bakanlar Kurulu nca her yıl kullanılmaktadır. Göreve gidilen ve görevden dönülen yabancı ülkeye göre ödenecek gündelik tutarları 2002 yılı için, tarihli, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2002/3602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Söz konusu kararda gündelikler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türk Lirası, diğer yabancı ülkeler için yabancı para cinsinden yer almıştır. Gündelik tutarları için sözü edilen karara bakılabilir. Yine aynı maddede, geçici görev ile yurt dışına gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemelerin gündeliklerinden indirileceği belirtilmiştir. Yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından yapılan ödeme, ilgilinin gündeliğinden fazla ise, gündelik ödemesi yapılamaz. Yurt dışındaki görev nedeniyle yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar dışında kalanlar tarafından bir ödemede bulunulduğu takdirde, bu ödemenin gündelikten düşülmesi gerekmez. Yurt dışı gündelikten yararlanmak için yabancı ülke ile Türkiye arasında yolculuğun veya yurt dışında bulunmanın görev gereği olması gerekmektedir. 6 Staj, öğrenim, bilgi ve görgü arttırmak amacıyla yurt dışına gönderilenlerden, kendilerine araştırma ve inceleme görevi de verilenlere yurt dışı geçici görev gündeliği ödenebilir. Yurt dışına aynı gün gidip geri dönenlere, 34 üncü maddeye göre değil, 39 uncu 7 maddeye göre harcırah verilir. 3-Geçici Görev Gündeliğinin Verilebileceği Azami Süre Harcırah Kanunu nun 42 inci maddesinde geçici görev gündeliğinin verilmesi süre ile sınırlanmıştır. Böylece, uzun süreli işlerin geçici görev adı altında sürekli gündelik hakkı doğuracak şekilde yaptırılması önlenmiştir. Maddeye göre, geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev yerine varış tarihinden itibaren bu kanuna göre verilen gündelikler : a) Yurt içinde bir yıllık dönem içinde aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, izleyen 90 gün için 2/3 oranında ödenir. Aynı görevlinin bir yıllık süre içinde değişik yerlerde görevlendirilmesi halinde, yukarıdaki süreler her bir yer için ayrı ayrı dikkate alınır. Aynı yerde aynı görevlinin değişik görevler ile görevlendirilmesi halinde, ilk 90 gün için tam, izleyen 90 gün için 2/3 oranında gündelik ödenir. Burada geçen bir yıllık süre deyiminden, bütçe yılı değil, geçici görev yerine varış tarihinden itibaren 365 günlük bir zamanın anlaşılması gerekir. İlk varış tarihinden sonra değişik aralıklarla tekrar asıl görev yerine dönüşler yapılması halinde, birinciden sonraki her gidiş ve görev yapılan süre, 365 günlük süre içinde kalmak şartıyla 180 ve 90 günlük sürelerin hesabında dikkate alınır. b) Yurt dışında ilk 180 gün tam ve izleyen günler için 2/3 oranında ödenir. Yurt dışında yapılacak geçici görevlendirmeler bir süre ile sınırlandırılmamıştır. Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu süreleri veya gündelik miktarını artırmaya gerekçe oluşturmaz. Denetim elemanı gündeliği almaya kazanılan durumlarda yukarıdaki süreler geçerli değildir.

7 C-AİLE GİDERİ Harcırah Kanunu na göre, memur ve hizmetlinin sürekli görevle bir başka yere atanması ve buna eşit yolculuklarda aile gideri hakkı doğar. Aile gideri, aile fertlerinin de görevli ile birlikte taşınması halinde söz konusu olur. Örneğin, görevlinin İzmir den 2 yıl süre ile Hakkari ye atanmasında, ailesi bu süre içinde eski görev yeri olan İzmir de ikamet etmeye devam edecekse aile giderinden bahsedilemez. Buna karşın geçici görevle bir başka yerde görevlendirilenler, gittikleri yere aile fertleri ile birlikte dahi gitmiş olsa, aile giderine hak kazanamaz. Aile gideri, Harcırah Kanunu nun 44 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, aile gideri, aile fertlerinin her biri için görevlinin hak ettiği yol gideri ve gündelikten oluşur. Özel taşıt kiralanarak gidilmesi zorunlu olan yerlere yolculuk dolayısıyla aile fertleri için yol gideri ayrıca ödenmez. Yol gideri ve gündelik tutarları IV/A ve IV/B bölümlerinde açıklanan esaslara göre hesaplanacak ve aile fertlerinin her biri için hesaplanan bu iki tutarın toplamı aile giderini oluşturacaktır. Yol gideri8 ve gündelik tutarları, görevlinin hak ettiği yol gideri ve gündelik tutarının aynısı olacaktır. Söz konusu görevli denetim elemanı dahi olsa, yer değiştirme gideri tutarının hesabında ilgili yıl Bütçe Kanunu nu (H) cetveli ile belirlenen gündelik tutarı dikkate alınır, aile gideri hesaplamasında denetim elemanlarının geçici görevlendirilmelerinde uygulanan arttırılmış gündelik tutarının bir önemi bulunmamaktadır. D-YER DEĞİŞTİRME GİDERİ Yer değiştirme gideri, sürekli görev yerinin değişmesi dolayısıyla görevlinin kendisine ve aile fertlerine ait eşyaların taşınılacak yere götürülmesi için verilen eşya taşıma ücretini ifade eder. Kanunda yer değiştirme giderinin, fiili taşıma gideri yerine, gündelik tutarı ve taşıma mesafesi ölçü alınarak götürü olarak verilmesi öngörülmüştür. Yurt içi yer değiştirme gideri ile yurt dışı yer değiştirme gideri ödenmesine ilişkin esaslar, ayrı ayrı yasa maddelerinde düzenlenmiştir. 1-Yurt İçi Yer Değiştirme Gideri Yurt içi yer değiştirme giderine ilişkin düzenlemeler, Kanun un 45 inci maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, yer değiştirme gideri üç kalemden oluşmaktadır. Bunlar; i.görevlinin kendisi için yurt içi gündeliğinin 20 katı, ii.harcıraha hak kazanan aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin 10 katı, iii.her kilometre veya deniz mili başına, yalnız görevlinin kendisi için yurt içi gündeliğinin %5 i nden ibarettir. Harcıraha hak kazanan aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin 10 katı, görevlinin gündeliğinin 40 katını aştığı takdirde görevlinin gündeliğinin 40 katı ödenir. Bu da en fazla 4 aile ferdi için hesaplama yapılabileceği anlamına gelir. 40 kat sınırlamasına görevlinin kendisi için hesaplanan yurt içi gündeliğinin 20 katı dahil edilmez. Örneğin 01 Eylül 2002 tarihinde İstanbul dan Çorum a sürekli görevle gönderilen ve eşi, üç çocuğu, bakmakla yükümlü olduğu annesi ile babası olan 6/1 derecedeki bir görevliye verilebilecek yer değiştirme gideri aşağıdaki gibi olacaktır. -Kendisi için öngörülen gündeliği 20 katı ( X20=) TL, -Harcıraha hak kazanan aile ferdi sayısı 6 olmasına karşın en fazla 4 ü için hesaplama yapılabileceğinden ( x10X4=) TL, -İstanbul-Çorum arası 700 km olarak dikkate alındığında 9, ( x 0,05=) x 700 = TL, olmak üzere ( =) TL. Söz konusu görevli denetim elemanı dahi olsa, yer değiştirme gideri tutarının hesabında 2002 yılı Bütçe Kanunu nu (H) cetveli ile belirlenen gündelik tutarı dikkate alınır, burada denetim elemanlarının geçici görevlendirilmelerinde uygulanan arttırılmış gündelik tutarının bir önemi bulunmamaktadır. Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız görevlinin kendisi için yurt içi gündeliğinin %5 i ödenir, Harcırah Kanunu na tabi kurumlarda çalışmayan eş ve diğer aile fertleri için böyle bir ödeme yapılmaz. Yalnız, Harcırah Kanunu na tabi bir kurumda çalışan eş için söz konusu %5 oranında hesaplanan tutarın yarısı ödenir. 1-Yurt Dışı Yer Değiştirme Gideri Yurt dışı yer değiştirme giderine ilişkin düzenlemeler, kanunun 46 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, yer değiştirme gideri üç kalemden oluşmaktadır. Bunlar; i.görevlinin kendisi için yurt dışı gündeliğinin 20 katı, ii.harcıraha hak kazanan aile fertlerinin her biri için yurt dışı gündeliğinin 8 katı, iii.her kilometre veya deniz mili başına, yalnız görevlinin kendisi için yurt dışı gündeliğinin binde 7 sinden ibarettir. Harcıraha hak kazanan aile fertlerinin her biri için yurt dışı gündeliğinin 8 katı, görevlinin gündeliğinin 32 katını aştığı takdirde görevlinin gündeliğinin 32 katı ödenir. Bu da en fazla 4 aile ferdi için hesaplama yapılabileceği anlamına gelir. 32 kat sınırlamasına görevlinin kendisi için hesaplanan yurt dışı gündeliğinin 20 katı dahil edilmez. Yukarıdaki açıklamalar yurt dışında bir yerden yurt dışındaki başka bir yere yapılan atamalar için geçerlidir. Yurt içindeki bir yerden yurt dışındaki bir yere yapılan atamalarda, yukarıda yer alan esaslara göre hesaplanan yer değiştirme giderinin yarısı ödenir.

8 Dipnotlar 1Burada kastedilenler, milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve il daimi encümenleridir. 2 Bu hükme göre harcıraha hak kazananlar, yasa ile tanınan hakkı en çok istismar edenlerdir. VI bölümünde de belirtildiği üzere, uçakla yolculuk dışındaki harcırah, giderleri için belge ibrazı istenmemekte, ilgilinin beyanı esas alınarak harcırah ödemesi yapılmaktadır. Yurdumuzda ikametgah sisteminin iyi ve etkin bir şekilde çalışmaması nedeniyle emekliliklerinde son görev yerine en uzak merkezde ikamet edeceklerini beyan ederek harcırah alan bu şahıslar, aslında gerçeği yansıtmayan bir beyanla devleti zarara uğratmaktadırlar. Yurdumuzda ikametgah sisteminin gereken ciddiyete kavuşturularak, yeni ikametgaha ilişkin belge istenmesi ya da emeklilik halinde harcırah ödeme uygulamasının kaldırılması devletin yararına olacaktır. 3 İlgili daire, muayyen tarifeli bir aracın bulunduğu, hatta daha farklı seçeneklerin de mevcut olduğu güzergahlar için uçakla seyahat konusunda, yolculukta geçecek süre ve yol giderini dikkate alarak karar ve onay verecektir. 4 Buna karşın Sayıstaş 3. Dairesi 1970/90 sayılı kararında, görev yerinin belediye sınırları dışında olması ve görev yerinde yemek verilmemesi halinde öğle yemekleri için kente gidiş gelişte kullanılan taşıt aracına ilişkin yol giderinin ödenebileceğini belirtmiştir. 5 Sayıştay Tem.K tarihli, sayılı kararında, KDV konusundaki çalışmaları nedeniyle bir baş hesap uzmanı ile 19 hesap uzman yardımcısının Ankara da eğitim için görevlendirilmelerinde denetim gündeliği ödenemeyeceğine, bütçe kanununda yazılı tabloya göre gündelik ödenmesi gerektiğine karar vermiştir. 6 Danıştay 10.Daire tarihli, E.1973/3656, K.1973/4707 sayılı kararında, Alman Haberleşme Bakanlığı nca verilen burstan yararlanarak Almanya ya giden memura, görevli olmadığı gerekçesiyle Harcırah Kanunu nun 34 üncü maddesine göre harcırah verilemeyeceğine hükmetmiştir. 7 Söz konusu madde uyarınca, görev yeri dışındaki bir yerde geçici olarak görevlendirilenlerden, görev yeri dışında öğle (saat: 13.00) ve akşam (saat 17.00) yemeği zamanlarında birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3, geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir. 8 Burada ve IV/A bölümünde geçen yol gideri nden yolculuk yapılan yolcu taşıma aracının bilet bedelinin anlaşılması gerekir. Yoksa, eşya taşıma aracı için ödenen bedel kastedilmemektedir. Eşya taşıması için yer değiştirme gideri ödenir. 9 Uygulamada, iki görev yeri arasındaki uzaklık eski veya yeni görev yerinde mevcut şehirler arası otobüs terminali zabıtasından alınacak belge ile kanıtlanmaktadır. Zihni KARTAL Baş Hesap Uzmanı Focus Denetim Sağlıklı çözümlere ODAKlanır

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

Harcırah nedir? Harcırah unsurları

Harcırah nedir? Harcırah unsurları Harcırah nedir? 6245 sayılı harcırah kanununa göre harcırah ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade etmektedir. Uygulamada

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: B.18.0.SGB.0.04.848.06/ 132-471 05.05.2008 Konu: Yurtdışı gündelikleri STANDART NO: 2 Bilindiği üzere; 17.01.2007 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-010-06-542

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU YURTDIŞI GÜNDELİKLERE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU YURTDIŞI GÜNDELİKLERE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU YURTDIŞI GÜNDELİKLERE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNE VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR 5 MART 2010 TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARI MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 6245 Sayılı Harcırah Kanunu İle İlgili Mevzuat, Bilgiler ve Örnek Hesaplamalar Slayt ile ilgili görülen hataları, soru ve önerilerinizi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, 05.05.2011 ÖZET: K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE YURTDIŞINA

Detaylı

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36 İstanbul, 05.05.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklere Dair 2011 / 1439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/36

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlık İl Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenen çiftçi eğitim kurslarında teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden öğretici/uzman öğretici veya

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 1. Aşağıdakilerden hangisi harcırahın bir unsuru değildir? a) Yol masrafı b) Yevmiye c) Aile Masrafı d) Sürekli Görev Yolluğu 3. Bakmakla yükümlü olduğu bir çocuğu, annesi ve babası bulunan ve eşi çalışmayan

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

MAAŞ VE DİĞER ÖDEME İŞLEMLERİ VE HESAPLAMA SUNUMU 2015

MAAŞ VE DİĞER ÖDEME İŞLEMLERİ VE HESAPLAMA SUNUMU 2015 MAAŞ VE DİĞER ÖDEME İŞLEMLERİ VE HESAPLAMA SUNUMU 2015 Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU KAYNAKLAR 6245 sayılı Harcırah Kanunu 10.01.2016 tarihli ve 29589 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere

Detaylı

6245 sayılı Harcırah Kanunu. Rahmi ÜNALAN Maliye Uzmanı 15-19 Mayıs 2013

6245 sayılı Harcırah Kanunu. Rahmi ÜNALAN Maliye Uzmanı 15-19 Mayıs 2013 6245 sayılı Harcırah Kanunu Rahmi ÜNALAN Maliye Uzmanı 15-19 Mayıs 2013 Konu Başlıkları Harcırah Nedir? Memuriyet Mahalli Geçici/Sürekli görevlendirmeler ve süreler Kanunun 39 ve 43 üncü maddeleri Yurtdışı

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli personele Sakarya İlinin Büyükşehir Belediyesi olması ve İl Müdürlüğü ile bazı ilçelerin Büyükşehir Belediye sınırları içinde yer

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HARCIRAH YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HARCIRAH YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HARCIRAH YÖNERGESİ 1 HARCIRAH YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, hukuki dayanak, tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Serbest Muhasebeci

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU Hatice DİNÇ Mali Hizmetler Uzmanı Ekonomi Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KAYNAKLAR o 6245 sayılı Harcırah Kanunu o 25.01.2014 tarihli ve 28893 sayılı Resmi

Detaylı

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 1. Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Anayasa nın 128 inci maddesine göre kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar

Detaylı

HARCIRAH ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

HARCIRAH ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR HARCIRAH ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Semra KURTÇA Daire Başkanı Ali Kemal YASAN Mali Hizmetler Uzmanı M.Barış KANTARCI Şube Müdürü V. Nihal TOLUÇ Memur ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME

Detaylı

27 NĠSAN 2016 HĠTĠT 2016

27 NĠSAN 2016 HĠTĠT 2016 27 NĠSAN 2016 1 SUNUM PLANI TANIMLAR HARCIRAH VERĠLECEK KĠMSELER YURT ĠÇĠ/YURT DIġI HARCIRAHLARI ÖRNEKLER KAPSAM Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, -Genel bütçeli idareler -Özel bütçeli idareler

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU VE 2547 SAYILI KANUNUN 39. MADDESİ UYARINCA GÖREVLENDİRİLENLERİN İÇİN HARCIRAH İŞLEMLERİ ESASLARI

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU VE 2547 SAYILI KANUNUN 39. MADDESİ UYARINCA GÖREVLENDİRİLENLERİN İÇİN HARCIRAH İŞLEMLERİ ESASLARI 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU VE 2547 SAYILI KANUNUN 39. MADDESİ UYARINCA GÖREVLENDİRİLENLERİN İÇİN HARCIRAH İŞLEMLERİ ESASLARI Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Harcırah işlemleri MADDE 1- (1) Yurtiçi/Yurtdışı

Detaylı

6245 Sayılı Harcırah Kanunu. Mehmet AYDIN Mali Hizmetler Uzmanı

6245 Sayılı Harcırah Kanunu. Mehmet AYDIN Mali Hizmetler Uzmanı 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Mehmet AYDIN Mali Hizmetler Uzmanı Genel bütçeli daireler, katma ve özel bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler Özel kanunlarla

Detaylı

KANUNUN KAPSAMI. Genel bütçeli daireler, katma ve özel bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler;

KANUNUN KAPSAMI. Genel bütçeli daireler, katma ve özel bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler; KANUNUN KAPSAMI Genel bütçeli daireler, katma ve özel bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler; b) Özel kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller; (Denizcilik

Detaylı

ESKĐŞEHĐR YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI HARCIRAH YÖNERGESĐ

ESKĐŞEHĐR YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI HARCIRAH YÖNERGESĐ ESKĐŞEHĐR YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI HARCIRAH YÖNERGESĐ GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1- Bu yönergenen amacı, Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasına mevzuatla verilmiş bulunan görevlerin daha etkin

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI İlk Yayım Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 28.04.2007 19.12.2008 BT-0901 1/9 BÜTÇE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010 KONU Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2010/114

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, 02. 02. 2009 ÖZET: Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi. VERGİDEN MÜSTESNA YURT DIŞI GÜNDELİKLERİ YENİDEN BELİRLENDİ Harcırah Kanunu nun; 33. maddesinde,

Detaylı

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME (AVANS KREDİ) -Harcama yetkilisinin uygun görmesi -Karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; 1-İlgili kanunlarda öngörülen haller ile 2-Gerçekleştirme

Detaylı

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ÖZET : Gerek 657 sayılı kanun ve gerek 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri ve Anayasamızda

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 30.01.2009 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Yurtdışı Gündelik Tutarları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Tutarlarının Belirlendiği

Detaylı

ÖYP SEYAHAT GİDERLERİ

ÖYP SEYAHAT GİDERLERİ ÖYP SEYAHAT GİDERLERİ Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına (ÖYP) İlişkin Usul ve Esasların 13 ncü maddesinde yer alan Seyahat Giderleri gereğince ÖYP kapsamında Uludağ Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 05 Mart 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27512 Karar Sayısı : 2010/114 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR MADDE 1 (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ. 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ Satım KAYA İLGİLİ MEVZUAT Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ NOT: BU YÖNERGELER 20 NİSAN 2010 TARİH 72/1 SAYILI MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1

Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1 Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1 *1954 tarihinde çıkarılan 6245 sayılı Harcırah Kanununda ise, harcırah, bu kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 28. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Harcırah) Miktarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER 2009 / 28. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Harcırah) Miktarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı SİRKÜLER 2009 / 28 KONU Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Harcırah) Miktarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 1- Bakanlar Kurulu Kararı ve Pratik Sonuçları Sirkülere ekli 2009/15244 Sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: Ġlgili Mevzuat: 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre Mühendis ve Veteriner Hekimlere ödenecek Seyyar Görev Tazminatı ile Mühendislere ödenecek arazi tazminatı (ek özel hizmet tazminatı) ve geçici

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/119 Ref: 4/119

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/119 Ref: 4/119 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/119 Ref: 4/119 Konu: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERĐLECEK GÜNDELĐKLERE DAĐR KARAR ĐLE YURT DIŞI GÜNDELĐKLERĐNE DAĐR KARAR YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARINI BELİRLEYEN BKK YAYIMLANDI

TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARINI BELİRLEYEN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 16.08.2011/ 103-1 01.07.2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARINI BELİRLEYEN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 01 Temmuz 2011 tarihinden geçerli olmak

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar

Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar Ali KARATÜRK Daire Başkanı Özlem KÖSE Maliye Uzmanı Mayıs 2015 1 SUNUM PLANI Ek ders ücretine ilişkin

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖREV YOLLUK HARCIRAH TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖREV YOLLUK HARCIRAH TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖREV YOLLUK HARCIRAH TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu nun düzenlediği ve / veya izin verdiği mahalli,

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ BURSA- Haziran 2014 Amaç BÖLÜM 1 AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK, TANIMLAR Madde 1: Bu yönerge, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı personelinin görevlendirme

Detaylı

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 11.08.1999; Sayı: 23783 Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu personeli ve emeklileri ile bunların

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

1 TEMMUZ ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

1 TEMMUZ ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI 10.07.2017/91-1 1 TEMMUZ 2017-31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Temmuz 2017 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Sayı: YMM.03.2009-013 Konu: 2009/14579 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar İZMİR.

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ Sıra No :GMKA/Yönerge/8 Revizyon No : 2 Tarih :11/03/2015 T.C. HARCIRAH YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Detaylı

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk Sirküler No: 2017-4 Sirküler Tarihi: 03.01.2017 Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk 1. Vergiden Müstesna Yurt İçi Harcırah Gündelikleri Bilindiği

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME ve HARCIRAH YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulacak, kurul veya

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2014 / 06

SİRKÜLER NO: 2014 / 06 SİRKÜLER NO: 2014 / 06 23.01.2014 Konu: 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli gelir vergisinden istisna edilen yurt içi, yurt dışı ve KKTC gündelik tutarları hk. Bilindiği üzere, gelir

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/ 17 İstanbul, 7 Ocak 2009 KONU :2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI. İçindekiler Tablosu

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI. İçindekiler Tablosu GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI İçindekiler Tablosu I-Gelir Vergisinden İstisna Yurt Dışı Harcırahlar... 2 II- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/63 İstanbul, 16 Temmuz 2007 KONU : 2007 Yılında Uygulanacak

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/79 İstanbul, 05 Ağustos 2008 KONU : 01.07.2008 31.12.2008

Detaylı

1 OCAK 2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARINI BELİRLEYEN BKK YAYIMLANDI

1 OCAK 2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARINI BELİRLEYEN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.03.2013/78-1 1 OCAK 2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARINI BELİRLEYEN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

MAKALE-III YURTİÇİ GÜNDELİKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ. 2009 yılında Özel Sektör Kuruluşları Tarafından Ödenen. İmdat TÜRKAY GİRİŞ

MAKALE-III YURTİÇİ GÜNDELİKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ. 2009 yılında Özel Sektör Kuruluşları Tarafından Ödenen. İmdat TÜRKAY GİRİŞ -III İmdat TÜRKAY Gelir İdaresi Başkanlığı Müdürü 1969 yılında Mersin in Yavca Köyü nde doğdu. 1990 yılında Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü nü bitirdi. 1998 yılında da aynı Üniversitenin Sosyal

Detaylı

01/01/2009 TARĐHĐNDEN ĐTĐBAREN GEÇERLĐ OLACAK YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI YENĐDEN BELĐRLENDĐ

01/01/2009 TARĐHĐNDEN ĐTĐBAREN GEÇERLĐ OLACAK YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI YENĐDEN BELĐRLENDĐ 30.01.2009/44 01/01/2009 TARĐHĐNDEN ĐTĐBAREN GEÇERLĐ OLACAK YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI YENĐDEN BELĐRLENDĐ ÖZET 01 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer ülkelere

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAHLAR. İçindekiler Tablosu

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAHLAR. İçindekiler Tablosu GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAHLAR İçindekiler Tablosu IGelir Vergisinden İstisna Yurt Dışı Harcırahlar... 2 II Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GÖREV YOLLUK VE HARCIRAH TALİMATI

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GÖREV YOLLUK VE HARCIRAH TALİMATI TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GÖREV YOLLUK VE HARCIRAH TALİMATI 22 ARALIK 2016 1 TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GÖREV YOLLUK VE HARCIRAH TALİMATI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2010 HİZMETİÇİ EĞİTİMİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2010 HİZMETİÇİ EĞİTİMİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2010 HİZMETİÇİ EĞİTİMİ 1 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 2 Kanunun Kapsamı a)umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi

Detaylı

(2015 YILI İÇİN) YURTİÇİ GÜNDELİK TUTARLARINA İLİŞKİN H CETVELİ

(2015 YILI İÇİN) YURTİÇİ GÜNDELİK TUTARLARINA İLİŞKİN H CETVELİ (2015 YILI İÇİN) YURTİÇİ GÜNDELİK TUTARLARINA İLİŞKİN H CETVELİ H CETVELİ 10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI I- Yurt İçinde Verilecek

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0. 19-115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TC SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 94036355/04503 Konu : UMKE Personeli Hk ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : 26082013 tarih ve 201353165705/903 sayılı yazınız İlgi

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar 5 Nisan 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26484 BAKANLAR KURULU KARARI

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 27 Ocak 2014 tarihli Otuzsekizinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 08.01.2015/21-1 01.01.2015-30.06.2015 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Ocak 2015-30 Haziran 2015 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesinde tam zamanlı olarak çalışmakta olan

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090130-1.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090130-1.htm Page 1 of 5 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GÖREV YOLLUK VE HARCIRAH TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GÖREV YOLLUK VE HARCIRAH TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GÖREV YOLLUK VE HARCIRAH TALİMATI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı; Türkiye Binicilik Federasyonu nun düzenlediği ve/veya

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 08.07.2015/133-2 01.07.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat 08.07.2015/133-2 01.07.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI 01.07.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Temmuz 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaşlarına uygulanacak katsayılara göre

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı: 19.11.1986-86/11220 Resmi Gazete:11.12.1986-19308 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi

Detaylı

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37)

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37) 26 A ustos 2003 Tarihli Resmi Gazete Say : 25211 Harc rah Kanunu Genel Tebli i (Seri No:37) 31.7.2003 tarihli ve 4969 say Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De iklik Yap lmas na Dair Kanun 12.8.2003

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36, 43/a, 149, 150, 154, ve 155.nci maddeleri ile 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.02.2016/39-1

Sirküler Rapor Mevzuat 02.02.2016/39-1 Sirküler Rapor Mevzuat 02.02.2016/39-1 01.01.2016-31.03.2016 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ VE 1 OCAK 2016-30 HAZİRAN 2016 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Yerlerine

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Yerlerine T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı *BELCA5ND* Sayı : 71586281-612.99- Konu: Geçici Görev Harcırahı Ödemelerinde Görevlendirilenler Tarafından Dikkat

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

Harcırah Tutarları. 12.01.2015 Sirküler, 2015/05. Sayın Meslekdaşımız,

Harcırah Tutarları. 12.01.2015 Sirküler, 2015/05. Sayın Meslekdaşımız, Sayın Meslekdaşımız, 12.01.2015 Sirküler, 2015/05 KONU : 01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri Arasında Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 24/2 nci maddesinde, 6245

Detaylı

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde,

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, HARCIRAH DÜZENLEMESİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, "Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine,

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 09.01- Sosyal Bilimler

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURT İÇİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURT İÇİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI 30.01.2017/24-1 01.01.2017-30.06.2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURT İÇİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Ocak 2017 30 Haziran 2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/85-1 01.07.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Temmuz 2016-31 Aralık 2016 tarihleri arasında

Detaylı