ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal"

Transkript

1 Fİİ Basınç 11. SINIF Sayısal 1 1. Şe kl I e eşt bo yut lu ve ka tı c sm le rn - en, nn ye re uy gu - la ı ğı ba sınç P, ba sınç kuv ve t F, nn ye uygula ığı basınç P r. 2. csm, Şekl II ek konuma getrlğne, P, P ve F eğerlernen angler artar? A) alnız P B) alnız P C) P ve F D) F ve P E) P ve P esk kon, küp ve slnr bçmek,, csmlernn taralı kısımları keslp atılıyor. Buna göre, ang csmlern zemne uygulaığı basınç, parça çıkarılıktan sonra yarıya ner? A) alnız B) alnız C) alnız D) ve E) ve 3. Düşey kest şeklek gb olan eşt acm bölmel ve kaplarına eşt kütlel ve sı vıları varır. Bu uruma ka bı nın ta ba nın a - k sı vı ba sın cı P, nnk e P r. Bu na gö re, ora nı kaç tır? 4. Şeklek üzenekte ve yüzeylerne yapılan basınç kuv vetlernn büyüklükler F ve F r. S Buna göre, oranı kaçtır? S sývý Þekl I Þekl II 5. Br b r ne ka rış ma yan ve sı vı - larının bu lun u ğu ka pa lı kapta, sıvı sı nın ye uy gu la ı ğı ba sınç P, kap ta banın a k top lam sı vı ba sın cı a P r. 6. ap ters çev rl ğn e P ve P e ğerler na sıl e ğ şr? P P A) Ar tar Ar tar B) Ar tar De ğş mez C) Ar tar Aza lır D) De ğş mez Azalır E) Aza lır Ar tar sývý sývý sývý I II III Düşey kest verlen şe kl e k I, II, III kap la rın an an gle rne tabana etkyen sı vı ba sınç kuv ve t, sı vı nın ağır - lı ğın an bü yük tür? A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) I ve III E) II ve III ÖRNETİR 7. İçe r sn e su bu lu nan ka bın ta banı na buz ve es nek ba lon şe kl e - k g b bağ lı ken, p ler e k ge rl - me ler T 1 ve T 2, ba lo nun çn e k ga zın ba sın cı a P r. buz Buz err ken T 1, T 2 ve P eğerler na sıl e ğ şr? (Buz err ken su yun sı cak lı ğı e ğş m yor.) T 1 T 2 P A) Artar Aza lır Ar tar B) Artar Ar tar Ar tar C) Aza lır Aza lır De ğş mez D) Aza lır Ar tar Aza lır E) Aza lır Değşmez Azalır p sývýsý sývýsý T 1 esnek balon p T 2 su

2 Basınç 1 8. Esnek balon çersnek gaz cva sevyes yükseklğne ken engeer. Esnek balon br mktar ısıtıl ığına, V : esnek balonun acm : cva yükseklğ P : Esnek balon çnek gaz basıncı ncelklernen angler eğşr? (Balonun esneklk sınırı eğşmyor.) A) alnız V B) alnız C) ve P D) P ve V E) V, P ve 9. Dü şey ke s t şe kl e k g b olan b le şk ka bın ucu ka pa lı ır., ve uç la rı nın ke - S S ava 2S st le r sı ra sıy la S, S, 2S r. ucu na br mk tar su la ve e lğne su su yük sel me mk tar la rı sırasıyla Δ, Δ, Δ ol uğuna göre, bunla r arasınak lşk ner? A) Δ = Δ > Δ B) Δ > Δ > Δ C) Δ > Δ > Δ D) Δ = Δ = Δ E) Δ = Δ > Δ 1. İçersne sıvı ve gaz bulunan Şekl I ek kapalı kapta, gaz basıncı P 1 sı vının kabın tabanına uy gu - laığı basınç P 2 r. gaz sývý Þekl I ap ters çevrlerek Şe kl II ek uruma getrlğne P 1 ve P 2 çn ne söyle neblr? P 1 P 2 A) Değşmez Artar B) Değşmez Azalır C) Azalır Artar gaz esnek balon D) Azalır Değşmez E) Artar Değşmez Þekl II boþluk cva örfez ayınları 12. Hava ortamına cam an ya pıl mış b le şk kap lar an açık, ve ka pa lı ır. us luk açı la rak sı vı en ge ye gel ğn e, kap lar a k sı - vı yük sek lk le r,, ara sın a k lş k ne olur? A) > > B) > = C) > > D) > = E) > >. 13. Dü şey ke s t şe kl e k g b olan boş ka b, e b s sa bt olan mus luk tan akan su le ol u ru lu yor. a bın ta ba nı na ya pı lan sı vı ba sın cı nın za ma na bağ lı e ğ şm gra f ğ aşa ğı - a k ler en an g s g b r? 14. A) Basýnç B) Basýnç C) Basýnç D) sývýsý ÖRNETİR aman Basýnç aman usluk aman E) Basýnç sývýsý sývý aman 3 aman Ağır lık sız çu bu ğun uç la rı na asılan öz eş ve c sm le r şe kl ek gb engeer. 11. Şe kl e k ü ze nek te mus luk açıla rak sı vı akı şı na zn ve rl ğn - e, sı vı se v ye s an ye t 1 sü - re e, en ye t 2 sü re e ve en N ye t 3 sü re e ge l yor., sı vı la rı nın bulunuğu kabın tabanınak sıvı basınçları sırasıyla P, P oluğuna göre, oranı kaç - tır? = = N oluğu na gö re, t 1, t 2, t 3 ara sın a k lş k ne r? N sývý ( sıvısının özkütles csmnnknn yarısıır.) A) t 1 >t 2 >t 3 B) t 3 >t 2 >t 1 C) t 1 >t 3 >t 2 D) t 3 >t 1 >t 2 E) t 1 =t 2 =t 3 Test 1 CA 1.B 2.B 3.E 4.B 5.C 6.E 7.D 8.A 9.A 1.A 11.B 12.E 13.D 14.B

3 Fİİ Sıvıların alırma uvvet 11. SINIF Sayısal 2 1. su Ağır lı ğı P olan cs m Şe kl I e k g b, P ağır lı ğın a k cs m bağ lan ı ğın a Şe kl II e k g b, p le ta va na asıl ı ğın - a a Şe kl III e k g b en ge le n yor. Bu na gö re, P, P ve T p gerlmes arasınak lşk ne - r? A) P >P > T B) P >T> P C) P >P = T D) P =P > T E) P =T> P. 2. Eşt acm bölmel ve csmler sıvı olu kap çersne şeklek gb pler yarımıyla engelenğne p gerlmes T oluyor. Bu uruma cs m ne et kyen kal ır ma kuv ve t F = 3T r cs m nn yo ğun lu ğu, nnk e oluğuna göre, kaçtır? su 3. Şeklek üzenekte csm le buz engeer. Bu uruma cs m ne et kyen kal ır ma kuv ve t F, su yükseklğ e r. Isıl engee bulunan su -buz su karı şımına buz er yn ce ye ka a r ısı ve rl ğ ne F ve eğerler nasıl eğşr? F A) Artar Azalır B) Azalır Azalır C) Değşmez Azalır D) Azalır Artar E) Artar Değşmez su p T p T p T 4. yük sek l ğn e ve s öz küt le l br sı vı çe r sn e k ka bı na, öz küt le l, c sm le r şe kl e k kabý g b en ge e r. cs m sı vı çe - r s ne atıl ı ğın a e ğş mezken, cs m atıl ı ğın a se azalmaktaır. sývý Buna göre, I. < S II. = S III. = S bağıntılarınan angler oğru olablr? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I ve III. 5. Brbrne ve tavana bağlı csmler le kurulan üzenek şeklek gb en geer. Bu uruma plerek gerl me kuvvetler 4T ve T r. cs m nn yo ğun lu ğu, sı vı - nınk e S oluğuna göre, oranı kaç tır? ÖRNETİR buz 6. Eşt böl me l, tür eş cs m, öz küt le l sı vı çn e Şe kl I e k g b en ge e r. a ba özkütlel sı vıy la ka rı şa b - len sı vı sın an öz küt le l arışım sı vı nın ac m nn ya rı sı ka - ar a cm e ek len ğ n e cs m Şe kl II e k g b en ge e ka lı yor. Bu na gö re, cs m nn sı vısın ak en ge urumu aşağı akler en an gs gb olablr? A) D) B) E) C) p p 4T T sývý

4 Sıvıların alırma uvvet 2 7. Sıvı üzeynen bırakılan ve csm le r şeklek gb engeer. ve csmlerne etk een kalırma kuvvetler eşt oluğuna göre; I. C sm le rn a cm le r eşt tr. II. cs m nn yo ğun lu ğu nnknen büyüktür. III. C sm le rn küt le le r eşt tr. yar gı la rın an an g le r oğ ru ur? A) al nız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III. 8. Ağır lık la rı sırasıyla G, G, G olan,, csmler br sı vı çe r sn e şeklek gb engeer. Csmlern ba tan kı sım la rı nın a - cm ler eşt oluğuna gö re, G, G, G ara sın a k lş k ner? ( csm be batmıştır.) sývý A) G >G >G B) G =G >G C) G >G =G D) G =G =G E) G >G >G 9. Ağırlığı ve sürtünmes önemsz maka ralarla kurulu üzenekte eşt a - cml,, csmler şeklek gb engeer.,, c s ml er nn öz küt le le r sı - rasıyla,, oluğuna göre, bunlar arasın ak lşk ner? sývý A) > > B) > > C) > > D) > > E) > > örfez ayınları 11. a tı br cs m sı vı sı çe r sn e şe kle k g b en ge e r. a ba mus lu - ğun an sı vı sı le ka rış ma yan ve öz - küt les aa küçük sıvısı br mktar eklenyor. Tek rar en ge sağ la nın ca ya ka ar; I. csmne etk een kalırma kuv - sývýsý vet azalır. II. nn sıvısına batan acm azalır. III. nn sıvısına batan acm eğşmez. yargılaınan angler oğru olablr? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I ve III ütleler sırasıyla 2m, m olan eşt acm bölmel, ka tı prz ma la rı ve sı vı la rı çe r sn e Şekl I ve Şekl II ek gb en ge len mş tr. sı vı sı nın yo ğun lu ğu, nnk e oluğuna göre, oranı kaçtır? ÖRNETİR sývýsý Þekl I sývýsý 2 Þekl II 1. Şeklek üzenekte sıvı çersne plerle bağlanmış ve csmlerne et k yen kalırma kuvvetler eştttr. sývý csmnn yo ğun lu ğu, nnk e oluğuna göre, ütleler eşt, özkütleler, 2 olan, csmler, özkütle - ler ve 3 olan sıvı olu taşırma kaplarına yavaşça bırakılıyorlar. Buna göre, taşan sıvıların toplanığı kapta oluşan ka - rı şı mın özkütles kaç olur? 3 oranı kaç tır? Test 2 CA 1.A 2.E 3.B 4.D 5.D 6.C 7.B 8.C 9.A 1.B 11.B 12.E 13.D

5 Fİİ Isı-Sıcaklık 11. SINIF Sayısal 3 1. Aşa ğı a k yargılaran an g s yan lış tır? A) Isı ener j çe ş r. B) Sı cak lık ter mo met re le öl çü lür. C) Isı nın b r m ca lo r r. D) Sı cak lık enerj çeşr. E) Isı ca lo r met re le öl çü lür. 2. Cel c us ter mo met re sn e okunan 3 C, Fa ren e t ve elvn ter mo met re le rn e an g e ğe re karşılık gelr? F A) B) C) D) E) Br ter mo met re normal koşullara ölçeklenrken buzun er - me nok ta sı -2, suyun kay na ma nok ta sı 12 olarak şaretlenmştr. Hava sıcaklığının 4 C oluğu br ortama ter mo - met re s nen okunan eğer kaç r? A) 2 B) 26 C) 32 D) 36 E) 4 5. Br kap ta bulunan t C te k su ya, C e br parça buz ko nu lu - yor. Isı alış-ve r ş sa e ce su ve buz ara sın a ol u ğu na gö re, bu zun er me mk ta rı aşa ğı a k n ce lk - ler en an g s ne bağ lı e ğl - r? (Buzun tamamı ermemştr.) A) Bu zun küt le s B) Su yun küt le s C) Su yun özı sı sı D) Bu zun al eğştrme ısısı E) Su yun lk sı cak lığı. 6. Br kap ta bu lu nan sı vı eşt za man ara lık la rın a eşt ısı ve ren br ısı tı cı le ısı tı lı yor. Buna göre, sı vı nın sı cak lı - ğı nın za ma na gö re e ğ ş - m gra fğ,, en an g ler ola b lr? 7. A) ve B) ve C) ve D), ve E) al nız. ÖRNETİR Erme noktasý ae ( C) 1 su Sýcaklýk buz T C aynama noktasý ( C) 128 aman B rm za man a eşt mk tar a 1 C ve 5 C sı cak lık lar a su akı tan mus luk lar ay nı an a açı la rak kabın ya rı sı ol u rul uk tan son ra mus - lu ğu ka pa tı lı yor. abın kalan kısmı mus lu ğu le tamamen ol u ru luğun a kap - ta k su yun son sı cak lı ğı kaç C olur? 1 C 5 C (Isı alış ve r ş sa e ce sı vı lar ara sın a ol mak ta ır.) A) 15 B) 2 C) 3 D) 4 E) 45,, ma e le r nn er me ve kay na ma nok ta la rı tab lo a - k g b r. C e bu ma e le r ka tı, sı vı, gaz al le rn en an g - sn e bu lu nur lar? A) Sı vı a tı Gaz B) a tı Sı vı Gaz C) Gaz Sı vı a tı D) a tı Gaz Sı vı E) Sı vı Gaz a tı

6 Isı-Sıcaklık 3 8. Br kap ta k buz par ça sı ısı ı zı sa bt olan ısı tı cı le ısı tıl - mak ta ır. Sı cak lık za man gra f ğ şe kl e k g b ol u ğu na gö re, aşa ğı a - k ler en an g s yan lış tır? A) II ve IV ara lı ğın a ma e al e ğş tr mş tr. B) III ara lı ğın a ma e sı vı al e r. C) Bü tün ara lık lar a ma e nn ısı sı art mış tır. D) II ara lı ğın a sı cak lık eğş memş tr. E) IV aralığın a ma e saece sıvı al er. 9. Ağzı açık br kapta ermekte olan br katının erme sıcaklığı; I. atının cns II. atının mktarı Sýcaklýk I II III IV aman III. Dış ortamın basıncı ncelklernen anglerne bağlıır? A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III. 1. Br csmn sıcaklık eğşm, csme verlen ısı mktarı ve kütles blnyor. Bu csme at, I. Isı sığası II. Son sıcaklık III. Özısı ncelklernen angler bulunablr? A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III. örfez ayınları 11. Isı ı zı sa bt olan ısı tı cı lar la ısı tı - lan 3m küt le l sı vı sı le 4m küt le l sı vı sı nın sı cak lık-za - man gra f ğ şe kl e k g b r. sı vı sı nın özı sı sı c, nn k e c ol u ğu na gö re, ora nı kaç tır? 12. Özı sı sı c olan 2m küt le l br ma e nn sı cak lı ğı nı T C ar - tı ra b lmek çn Q ka ar lık ısı ener j s ve rl mek te r. Özı sı sı 2c, sı cak lı ğı T C olan m küt le l br cs me 2Q luk ısı ener j s ve r lğne son sı cak lı ğı kaç T C olur? 13. T Sýcaklýk ( C) 3 Şeklek kaplara bulanan ve sıvılarının sıcaklıkları T ve 3T r. Isıca yalıtılmış br kapta bu sıvılar karıştırılığına enge sıcaklığı 2T oluyor. Buna göre; I. ve aynı cns se kütleler eşttr. II. ve nn ısı sığaları eşttr. III. n ısı sığası en küçüktür. yargılarınan angler oğruur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I ve III. 14. Isıca yalıtılmış br kaba 1 C tak sıvısınan, 2 C tak sıvısınan, 5 C tak sıvısınan eşt kütlelere konuluğuna karışımın son sıcaklığı 3 C oluyor. Buna göre, I. nn özısısı nknen büyüktür. II. n özısısı nnknen büyüktür. III. nn özısısı nnknen büyüktür. yargılarınan angler kesnlkle oğruur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I ve III. 2 1 t 2t ÖRNETİR 3T aman Test 3 CA 1.D 2.A 3.D 4.D 5.A 6.C 7.A 8.E 9.C 1.C 11.B 12.E 13.D 14.A

7 Fİİ Genleşme 11. SINIF Sayısal 4 1. C ek bo yu 1 cm olan br me tal çn boy ca uza ma kat - sa yı sı λ = C -1 ola rak ve rl mş tr. Bu me ta ln sı cak lı ğı 5 C ye çı ka rı lır sa, son bo yu kaç cm olur? A) 1 B) 11 C) 12 D) 13 E) Şe kl I e k,, metaller aa soğuk br or- tama götü rülüğüne boyları Şekl II e k g b olu yor. e tal le rn boy ca uza ma kat sa yı la rı sırasıyla λ, λ, λ oluğuna göre, Þekl I Þekl II bunlar arasınak lşk ner? A) λ > λ > λ B) λ = λ = λ C) λ > λ > λ D) λ > λ > λ E) λ > λ = λ cm uzun lu ğun a k me tal çu buk 4 C ısı tıl ı ğın a 4 cm uzu yor. Ay nı me tal en ya pıl mış ve 2 cm uzun lu ğun a k çu - buk 3 C ısı tı lır sa, son bo yu kaç cm olur? A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 E) Şe kl e k üzgün ve türeş lev a an şeklek gb a re - sel ve üç gen parçalar ke s lp alı nı yor. Bu k ört gen lev a ısı tı lır - sa r, α ve α ncelkler çn an g s oğ ru ur? r a a r α a A) Aza lır Aza lır Aza lır B) Aza lır Ar tar Aza lır C) Ar tar Ar tar Ar tar D) Ar tar De ğş mez Ar tar E) De ğş mez De ğş mez De ğş mez 7. Şeklek cıvalı,, termometreler, bulunukları ortaman aa sıcak başka br ortama getrlkle - rne, cıva sevyelernek yükselme ler,, oluyor. Buna göre,,, arasınak S 2S 4S lşk ner? V V 4V ÖRNETİR A) = = B) > > C) > = D) = > E) = > C e 5 cm uzun lu ğun a k br c sm, 11 C ye kaar ısı tıl ı ğın a bo yu 51 cm olu yor. 8. Buna göre, me ta ln boy ca uza ma kat sa yı sı kaç tır? A) B) C) D) E) C sıcaklıktak bo yut la rı 2 x 4 cm olan br lev a, 1 C ye kaar ısı tı lır sa son ala nı kaç cm 2 olur? (λ me tal = ) A) 84 B) 84,5 C) 851,2 D) 86 E) 86,5 S 2S Düşey kest şeklek gb olan,, kap la rın ak,, sı vı la rı ay nı se v ye e r. Bu sı vı lar sı cak lık e ğ şm le r eşt ola cak şe kl e ısı tıl ı ğın a yük sel me mk tar la rı eşt olu yor. Sı vı la rın gen leş me kat sa yı la rı sırasıyla a, a, a oluğuna göre, bunlar ara sın a k lş k s ne r? (apların genleşmes mal elyor.) A) a = a = a B) a > a > a C) a > a > a D) a > a > a E) a > a > a. 3S

8 Genleşme 4 9. İlk boyları eşt ve çubukları braraya getrlğne, b uzaklığının azal ı ğı göz le n yor. Bu na gö re, I. çu bu ğu so ğu muş çu bu - ğu a ısın mış tır. II. Son uruma < a ır. III. çu bu ğu gen leş mş tr. yar gı la rın an an g le r oğ ru ur? A) al nız I B) al nız II C) al nız III a b 13. 2r r 1 C 4 C 1 İlk boy la rı eşt olan aynı maeen yapılmış ve çu buk - la rı nın yarıçapları sı ra sıy la 2r ve r, sıcaklıkları se 1 C ve 4 C r. Csmler braraya konuluklarına, yarı çap - larınak eğ şm ler r ve r oluyor. D) I ve III E) I, II ve III 1. Br kürenn yan ta rafları keslerek şeklek gb zemne ko nuluğuna 1 cm yükseklğ 8 cm oluyor. = 8 cm üre, ya rı ça pı 11 cm olun ca ya ka ar ısı tıl - ı ğın a yükseklğ kaç cm olur? A) 8,2 B) 8,4 C) 8,6 D) 8,8 E) 9, 3 cm Ay nı ma e en ya pıl mış ç olu ko n s ve s ln rne eşt ısı lar ve r le rek ısı tı lı yor. s ln r nn yükseklğ 11 cm ol u ğu na, ko n s nn yükseklğ kaç cm ol muş tur? A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 3 cm 1 cm örfez ayınları Isı alışverş yal nız csmler arasına oluğuna göre, ora nı kaçtır? 14. T 1 sı cak lığınak şeklek türeş küre, T 2 sı cak lı ğı na ka ar ısı tı lığına, kütle mer ke z nn yer en yük sek l ğ 3 cm olu yor. Buna göre, kü re nn ac mn - e k ar tış kaç cm 3 tür? (π = 3 alınız.) A) 32 B) 76 C) 1 D) 18 E) Şe kl e k g b gen leş me yar ı mı le sı cak lık öl çen br ter mo met re nn u yar - lı lı ğı nın art ma sı çn ve r e ğer le r na sıl e ğş me l - r? l r ÖRNETİR A) Art ma lı Art ma lı B) Azal ma lı Azal ma lı C) Azal ma lı Art ma lı 2 cm D) Art ma lı Sa bt kal ma lı E) Art ma lı Azal ma lı 2 cm 2 C 1 C C 1 C2 C r 5 cm 4 cm 3 cm Ay nı ma e en ya pıl mış k ört gen ler prz ma sı le s - ln r, eşt ısı lar ve r le rek ısı tı lı yor. prz ma sı nın ta ban ala nın a k ar tış 1 cm 2 ol u ğu na gö re, s ln r nn ta ban ala nın a k ar tış kaç cm 2 olur? (π = 3 alınız.) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 5 cm 16. Þekl I Þekl II Şe kl I e k perçnlenmş metaller ısıtılınca Şe kl II e k a - l alı yor. Bu metallern genleşme katsayıları sırasıyla λ, λ, λ ol uğuna göre, bunlar arasınak lşk ner? A) λ > λ > λ B) λ > λ > λ C) λ = λ = λ D) λ > λ > λ E) λ > λ > λ. Test 4 CA 1.C 2.A 3.E 4.B 5.C 6.D 7.D 8.A 9.E 1.D 11.C 12.A 13.B 14.B 15.E 16.B 1.C 2.A 3.E 4.B 5.C 6.D 7.D 8.A 9.E 1.D 11.C 12.A 13.B 14.B 15.E 16.B

9 Fİİ İtme ve omentum SINIF Sayısal 5 1. Düşey uvara çarpan m kütlel v ızına sap csmn zleğ yörünge şeklek gbr. Buna göre, uvarın csme uygulaığı tme vektörü ang seçenekte oğru verlmştr? 2. A) 2mv m 1 D) 2mv F 53 B) 2m 2 3mv 37 Şe kl e k m, 2m ve 4m küt le l c sm le re F kuv vet le r Δt sü - re sn ce uy gu la na rak ya tay oğ rul tu a a re ket et t r l yor. C sm le re ve r len t me ler sı ra sıy la Ι 1, Ι 2, Ι 3 oluğuna göre, bun lar ara sın ak lş k ner? (Sür tün meler mal elyor. sn 37 =,6 ; sn 53 =,8) A) Ι 1 > Ι 2 > Ι 3 B) Ι 3 > Ι 2 > Ι 1 C) Ι 2 > Ι 1 > Ι 3 D) Ι 2 > Ι 3 > Ι 1 E) Ι 1 > Ι 3 > Ι 2. E) F 3mv 4m 3 v C) F m v 3mv 4. üt le s 1 kg olan br c sm, 1 m/s üşey ız la ku ma çar pa - rak,5 sa n ye son ra u ru yor. Buna göre, ku mun cs me uy gu la ı ğı ortalama kuv vet kaç N ur? (g = 1 m/s 2 ) A) 2 B) 25 C) 3 D) 35 E) 4 5. üt le s 2 kg olan cs mn momen - P (kg.m/s) tum za man gra f ğ şe kl e k g - 4 b r. Cs me uy gu la nan net kuv ve - tn za ma na bağ lı gra f ğ aşa ğı - 1 a k ler en an g s r? t (s) ÖRNETİR 6. Şe kl ek, ve c smle r ve r len ko num lar an ser best bı ra kı lı yor. m 3. üt le s 1,5 kg olan br cs mn ız za man gra f ğ şe kl e k g b r. Buna göre, cs mn ( 8) sa - n ye ara lı ğın a k mo men - tum e ğ ş m kaç kgm/s r? v (m/s) t (s) C sm le rn ye re çar pın - ca ya ka ar geçen m 2m 2 süree mo men tum la - rın a k e ğ şm ler ΔP, ΔP, ΔP oluğuna göre, bunlar ara sın ak lş k ner? (Sür tün me ler önem szr.) A) ΔP >ΔP =ΔP B) ΔP =ΔP >ΔP yer C) ΔP =ΔP <ΔP D) ΔP >ΔP >ΔP A) 4 B) 3 C) 3 D) 6 E) 6 E) ΔP >ΔP >ΔP

10 İtme ve omentum Şe kl e k m küt le l c sm v çzgsel ızı le üzgün aresel areket yapıyor. Csm nok ta sın an nok ta sı na gel ğn e mo men tum e ğ ş m kaç mv olur? (sn 3 =,5) åv 3 +y åv +x 11. Sür tün me sz or tam a a re ket een br cs mn k ne tk ener - j-mo men tum gra f ğ ve rl mş - tr. Bu cs mn ı zı 1 m/s ken k ne tk ener j s kaç jo ule olur? A) 25 B) 5 C) 75 D) 1 E) E (joule) P (kg.m/s) a tay ve sür tün me sz br üzlem e ur mak ta olan ve küt le le r ne uygulanan yatay kuvvetlern zamana bağlı eğşm grafğ şe kl e k gbr. t sü re so nun a, nn mo - men tu mu nun bü yük lü ğü P, nn k e P ol u ğu na gö re, 9. üt le s 4 kg olan br cs mn momen tum-za man gra f ğ şe - kl e k g b r. Bu na gö re, cs mn (-8) s ara sın a k yer e ğş tr me s kaç met re r? oranı kaç tır? A) 35 B) 3 C) 25 D) 2 E) 15 3F 2F F 4 2 uvvet P (kg.m/s) aman t t (s) örfez ayınları 12. atay br üzleme urmakta olan 2 kg kütlel br cs me, a re ket oğ rul tu suna br F kuv ve t uygulanarak, 4 sanyee 2 met re yol al ı rı yor. Buna göre, bu süre çn e cs me ve r len t me kaç N.s r? A) 2 B) 6 C) 8 D) 16 E) m = 1 kg küt le l c sm ya - tay la 53 lk açı ya pa cak åv o = 5 m/s şe kl e 5 m/s lk ız la nok ta sın an atı lıktan 1 kg 53 sonra noktasına üşüyor. Buna göre, csmn mo men tu mun a k e ğ şm kaç kg.m/s r? (sn 53 =,8 ; cos 53 =,6 ve sür tün meler önemszr.) A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 1 ÖRNETİR 14. Doğ ru sal yö rün ge e a re ket een m küt le l br cs mn mo - men tum za man gra f ğ şe kl - e k g b r. Bu na gö re, cs mn 2t za - man ara lı ğın a yap tı ğı net ş ner? 2P P omentum t 2t aman 1. Br csme at momentum-zaman omentum grafğ şeklek gbr. P 2 Grafktek ncelkler ve csmn kütles blnenleryle, P 1 a, csmn vmes aman F, csme etkyen net kuvvet v, csmn t anınak ızı t büyüklüklernen angler bulunablr? A) alnız a B) alnız F C) alnız v D) a ve F E) a, F ve v. 15. ve c sm le r ser best bı ra kılık tan t sü re son ra cs m nn mo men tu mu P, cs m nn mo men tu mu P oluyor. Buna göre, ora nı kaç tır? (Sür tün meler önemszr.) A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8 2m p m Test 5 CA 1.B 2.B 3.D 4.C 5.B 6.D 7.C 8.A 9.A 1.E 11.D 12.A 13.D 14.A 15.C 1.B 2.B 3.D 4.C 5.B 6.D 7.C 8.A 9.A 1.E 11.D 12.A 13.D 14.A 15.C

11 Fİİ İtme ve omentum SINIF Sayısal 6 1. Dur mak ta olan 5m küt le l br c sm, ç patlama sonucu 2m ve 3m küt le l par ça la ra ay rı lı yor. Ayrılan bu par ça la rın k ne tk ener j le r ora nı kaç tır? 5. m kütlel csm v ızıyla, urmakta olan 3m kütlel csme çarpıp yapışıyor. Buna göre, çarpışmaa kaybolan knetk enerj kaç mv 2 r? 2. 3m küt le l br c sm 4 m/s lk +y sa bt ız la nok ta sın an 1 m/s geçerken ç pat la ma ge ç re - m rek üç eşt par ça ya ay rı lı yor. 4 m/s 6 +x Par ça lar an k s şe kl e k 3m 6 g b a re ket ettğne göre, üçün cü par çanın areket m çn ne söy leneblr? 1 m/s A) +y yönüne 2 m/s B) y yönüne 2 m/s C) +x yönüne 2 m/s D) x yönüne 2 m/s 3. a tay oğ rul tu a a reket een ve c sm le - r mer ke z çar pış ma yap - tık la rı na gö re; E) Hareketsz kalır. I. ütleler eşt olup esnek çarpışma yaptılarsa, ızlarını eğşrler. II. İlk momentumları eşt büyüklükte olup esnek çarpışma yaptılarsa, aynı ızlarıyla ger önerler. III. İlk momentumları eşt büyüklükte olup esnek olmayan çarpışma yaptılarsa,areketsz kalırlar. yargılarınan angler oğruur? A) alnız II B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III. v v 6. Sür tün me sz ya tay üz lem e şe kl e k ız lar la a re ket een m ve 2m küt le l k c sm nok ta sın a es nek ol ma yan çar pış ma ya pı yor lar. m Bu na gö re, çar pış ma an son rak ortak kütlenn areket ang yöner? A) I B) II C) III D) IV E) V 7. m ve 3m küt le l c sm ler v x ve v y ız la rıy la nok ta sın a çar pı - şıp ke net le ne rek şe kl e k g b x oğ rul tu sun a a re ket et - mek te r. Csmlern çarpışmaan öncek ızlarının oranı kaçtır? (sn 37 =,6 ; cos 37 =,8) A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 m 3m v x I II III IV ÖRNETİR v y +y v ort V 2m +x 4. a tay ve sür tün me s - mal e len yü zey e şe kl - e k g b 8 m/s ve 2 m/s v v ız lar la a re ket een ve c sm le r mer ke z es nek ol ma - yan çar pış ma ya pı yor. ve csmlernn kütleler sırasıyla 2 kg ve 3 kg oluğuna göre, çarpışmaan sonra ortak kütlenn ızı kaç m/s r? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 8. m 1 ve m 2 küt le l c sm le r eşt bü yük lük te k ız lar la mer ke z es nek çar pış ma ya pı yor lar. m 1 =2m åv åv m 2 =m Buna göre, çar pış ma an son ra k m 1 küt le s nn ı zı ne olur?

12 İtme ve omentum Sür tün me sz ya tay üzleme 1 m/s ız la a re ket een 2 kg küt le l cs m, yay sa b t 4 N/m olan br yay la br le şk ur mak ta olan öz - eş cs m le mer ke z ola rak çar pı şı yor. Çar pış ma a ener j kay bı ol ma ığı na gö re yay en faz la kaç metre sı kı şır? (a yın kütles mal e l yor.) A),5 B),4 C),3 D),2 E),1 k = 4 N/m 13. 5v ızıyla gen m kütlel br merm, şeklek gb v ızıyla 1 m/s areket een 5m kütlel tablaya çarparak kenetlenyor. Buna göre, csmlern çarpışma 5 m sonunak or tak ız la rı kaç v olur? (emn le tekerler arasına sürtünme yoktur.) m 5v 37 v 2 m 1. Sür tün me sz ya tay ze mne k 2m küt le l cs m ve m v küt le l cs m v ız la rıy la nok ta sın a mer ke z es nek ol ma yan çar pış ma ya pa rak ke net le n yor lar. 6 v Buna göre, c sm le rn or tak ı zı kaç v olur? 11. Sür tün me sz yatay üzlem e yay önün e ur - gram lık br takoza 1 gram lık br mer m 2 m/s le çar pıp sap la nı yor. v = 2 m/s gun al e bu lu nan 99 1 g 99 g k = 1 N/m a yın es nek lk sa b t 1 N/m ol u ğu na gö re çar pış - ma an son ra yay en faz la kaç cm sı kışır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 m örfez ayınları 14. ve nok ta la rın an 5 m/s lk ız la eğk ve 3 m/s lk ız la ya tay ola rak ay nı an a atı lan öz eş c sm ler nok - ta sın a çar pı şa rak ke - 5 m/s net le n yor lar. 53 Csmlern bunan sonrak areket nasılır? (sn 53 =,8 ; cos 53 =,6 ; g = 1 m/s 2 ; sürtünmeler önemszr.) A) Sağa oğru yatay atış B) Sola oğru yatay atış C) Aşağı oğru üşey atış D) Serbest üşme E) Eğk atış kg lık br c sm şe - kl e gö rül ü ğü g b +x yö nün e 2 m/s ız la g erken v = 2 m/s I = 16 N.s 6 noktasınan tbaren m = 4 kg +x 16 N.s büyüklüğünek tme, şeklek gb uygulanıyor. Buna göre, tme sonucuna csmn son ızı kaç m/s olur? = 8 m ÖRNETİR 3 m/s A) ñ2 B) ñ3 C) 2 D) 2ñ3 E) m küt le l kur şun 6 m/s lk ız la u ran 5 m küt le l sar - ka ca şe kl ek g b çar pa - rak ke net le n yor. Bu na gö re, or tak küt le kaç cm yük selr? 6 m/s 6 ( ; g = 1 m/s 2 ) A) 5 B) 75 C) 125 D) 15 E) 175 m p 5 m yatay 16. v ızı le şeklek gb eğk atılan 2m kütlel csm, maksmum yükseklkte br ç patlama v max sonucu k eşt kütleye ayrılıyor. Parçalaran br serbest üşme 2m 37 yapıp 3 sanyee yere üştüğüne göre, ğer kütlenn patlamaan sonrak ızı kaç m/s r? (g = 1 m/s 2 ; sn 53 = cos 37 =,8) A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 Test 6 CA 1.B 2.C 3.E 4.B 5.E 6.A 7.B 8.E 9.A 1.C 11.A 12.C 13.C 14.C 15.D 16.E

13 Fİİ Çembersel Hareket 11. SINIF Sayısal 7 1. Br bsklet teker akkaa 72 evr yaptığına göre, tekern açısal ızı kaç ra/s r? 5. A) 6π B) 12π C) 18π D) 24π E) 36π 3r r 2r ayış 2. Düzgün çembersel areket yapan br arabanın teker 3 akkaa 54 tur önüyor. Buna göre, tekern frekansı kaç s -1? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 3. noktası çevresne üzgün çembersel areket yapan, csmlernn peryotları sırasıyla 2T, T r. nn çzgsel ızı v, nnke v oluğuna göre oranı kaçtır? 4. 4 m uzunluğunak br pn u- cuna br csm bağlanarak noktası çevresne üzgün çembersel areket yaptırılıyor. Csmn merkezcl vmesnn büyüklüğü a = 4 m/s 2 oluğuna göre, çzgsel ızının büyüklüğü kaç m/s r? A) 5 B)4 C) 3 D) 2 E) 1 r r r = 4 m p v kasnağı, brbrne perçnl, kasnakları ve kayış yarımıyla şeklek üzenek kurulmuştur. Düzenek çalışırken,, kasnaklarının çzgsel ızları sırasıyla v, v, v oluğuna göre, bunlar arasınak lşk ner? A) v = v = v B) v > v = v C) v = v > v D) v > v = v E) v > v > v 6. Düşey üzleme üzgün aresel areket yapan br csm en alt noktaan geçerken pte oluşan gerlme kuvvetnn büyüklüğü csmn ağırlığının üç katına eşttr. ÖRNETİR Buna göre, csm noktasınan geçerken ptek gerlme kuvvetnn büyüklüğü csmn ağırlığının kaç katıır? 7. m, 2m kütlel ve csmler sürtünmesz yatay üzleme üzgün çembersel areket yapıyorlar. Bu csmlern momentumlarının büyüklüğü eşt oluğuna göre; I. Frekansları eşttr. II. netk enerjler eşttr. III. Açısal ızları eşttr. yargılarınan angler oğruur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve III E) I, II ve III v m m p r r 2m

14 Çembersel Hareket r 2r v yatay kasnağı kasnağı 9. 1., kasnakları noktasınan geçen üşey eksen çevresne sırasıyla f, 2f frekansları le önmekter. noktasının merkezcl vmes a, nnk e a, oluğuna göre, oranı kaçtır? Şeklek gb merkeznen geçen eksen çevresne öneblen tablaa, eksenen 1 cm uzakta br csm bulunmaktaır. Sürtünme katsayısı k =,16 olan tabla ω açısal ızıyla önerken csm kaymaan urablyor. Buna göre, ω en büyük kaç ra/s olablr? (g = 1 m/s 2 ) Düşey eksen r =1 cm yatay A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 örfez ayınları Düzgün çembersel areket yapan br csmn sürat v r. Csm noktasınan noktasına gelğne ız eğşm Δv 1, noktasınan ye gelğne ız eğşm Δv 2 r. Buna göre, oranı kaçtır? ( sn 6 =, cos 6 = ) D) E) üşey ok P p 12. atay üzleme noktasına bulunan r yarıçaplı br tekerlek ok yönüne kaymaan önme areket yaparak noktasına getrlyor. ÖRNETİR ok Buna göre tekerleğn noktasınak görünümü aşağıakleren angs gbr? r A) B) C) πr N yatay Br pn ucuna bağlı csm üşey üzleme noktası etrafına şeklek gb üzgün çembersel areket yapıyor. Buna göre, p,,, N, P noktalarınan angsne koparsa csm yatay atış areket yapar? A) B) C) D) N E) P 13. Sürtünme katsayısı k =,9 ve yarıçapı 1 m olan yatay br vraja v ızı le gren araç savrulmaan vrajı alıyor. Buna göre v ızı en fazla kaç m/s olmalıır? ( g=1 m/s 2 ) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Test 7 CA 1.D 2.B 3.A 4.B 5.D 6.D 7.D 8.A 9.D 1.A 11.B 12.C 13.C

15 Fİİ Tork - Denge 11. SINIF Sayısal 8 1. nok ta sı çevresne öneblen lev a ya, eşt bü yük - lük te k ÂF 1, ÂF 2, ÂF 3 kuv vetler şeklek gb uygulanıyor. uv vet le rn mo ment le rnn büyüklükler sırasıyla 1, 2, 3 ol u ğu na gö re, bun lar a ra sın a k lş k ne - r? A) 1 > 3 > 2 B) 3 > 1 > 2 C) 3 > 2 > 1 D) 1 > 2 > 3 E) 2 > 1 > nok ta sı et ra fın a ö ne blen lev a ya et k yen F 1, ÂF 2, ÂF 3 kuv vet le rnn mo ment le - rnn büyüklükler eşttr. Bu na gö re, F 1, F 2, F 3 kuv - vetlernn büyüklükler ara - sın a k lş k ner? A) F 2 > F 1 > F 3 B) F 1 > F 2 > F 3 C) F 3 > F 1 > F 2 D) F 2 > F 3 > F 1 E) F 3 > F 2 > F nok ta sı et ra fın a ö ne b len çu bu ğa aynı üzleme bulunan F, 2F, 3F bü - yük lü ğün e üç kuv vet uy gu lan mış tır. Buna göre, çu bu k ang yöne, kaç F lk mo men tle öner? åf 1 åf 3 A) 2 B) +7 C) +4 D) 4 E) +2 åf 3 2åF åf 1 åf 2 åf 3åF åf Ağır lı ğı 3 N olan üzgün ve türeş çu buk, br T p le şeklek gb en - ge e r. yatay İptek germe kuvvet T oluğuna gö re, T kaç New ton ur? A) 5 B) 1 C) 15 D) 2 E) 3 6. noktasınan menteşel şe kl e k üzgün tür eş çu buk p le şeklek gb T engeer. menteþe 37 İptek gerlme kuvvet 5 N oluğuna gö re, çu - yatay bu ğun ağır lı ğı kaç N ur? A) 15 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 7. ÖRNETİR yatay 37 p T åf 2 Düz gün türeş çu buk şeklek gb en ge e r. F 1 kuv ve tnn büyüklüğü 2 N ol u ğu na gö re, F 2 kuv ve - t ve T p ge rl me snn büyüklükler kaç N ur? F 2 T A) 3 25 B) 25 3 C) 2 4 D) 2 1 E) 25 5 åf 1 4. Düzgün ve tür eş çu buk ve estekler üzerne şe kl e - k g b en ge e r. Bu na gö re, es tek tep k le r nn ora nı kaç tır? 8. Şe kl e k üzgün tür eş çu buk 2P ve P ağır lık la - rı le en ge e r. Bu na gö re, çu bu ğun a ğır lı ğı kaç P r? 2P P A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

16 Tork - Denge 8 9. Her br böl me s nn ağır lı ğı 6 N olan üzgün türeş cs m en ge e tu tan T p ge rl me s kaç N ur? T 13. nok ta sın an men te şelen mş üz gün türeş çu - bu ğun ağır lı ğı 6 N ur. Bu na gö re, yü ze y nn tep k s kaç N ur? (Sürtünmeler önemszr.) 37 A) 5 B) 6 C) 8 D) 1 E) 12 A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 1 1. Şe kl e k kü re nok ta sı et ra fına ö ne b lmekter. 11. F 1 ve F 2 kuv vet le r kü re ye aynı ana uygulanığına kürenn en ges bozulmaığına gö re, bu kuvvetlern ora nı kaç tır? yatay T 1 T 2 Ağır lı ğı P olan üzgün ve türeş br çu buk, üç ayrı şekle en gelenmştr. Bu uruma p ler e oluşan ge rl me kuv vet - le rnn büyüklüğü sırasıyla T 1, T 2, T 3 ür. Bu na gö re, T 1, T 2, T 3 ara sın a k lş k ne r? A) T 1 > T 2 > T 3 B) T 1 > T 3 > T 2 C) T 2 > T 3 > T 1 D) T 1 = T 2 = T 3 E) T 1 > T 2 = T 3. a åf 1 åf 2 2a T 3 örfez ayınları 14. nok ta sı et ra fın a ö neb len üz gün ve türeş lev - a nın ağır lı ğı 12 N ur. Buna göre, lev a yı ya tay a en ge e tu ta b le cek en kü - çük kuv vet kaç N ur? 15. A) 3 B) 36 C) 42 D) 48 E) 6 ÖRNETİR yatay Eşt böl me l çu bu ğu, Şekl I ve Şekl II ek gb en ge - e r. Bu na gö re, T Þekl I ora nı kaç tır? Þekl II yatay åf 12. noktasınan menteşelenmş üzgün türeş ka re lev a, 1 N büyüklüğünek F kuv ve t le en ge le n yor. Buna göre, lev a nın ağır lı ğı kaç N ur? åf Ağır lık la rı 2 N olan eşt böl - me l tür eş çu buk la ra, ve ağır lık la rı asıl ı ğın a sstem şe kl e k g b en - ge e ka lı yor. T (sn 37 =,6 ; cos 37 =,8) yatay nn ağır lı ğı 2 N oluğuna göre, p te k T ge rl - me kuv ve t kaç N ur? A) 6 B) 8 C) 1 D) 14 E) 28 A) 6 B) 9 C) 1 D) 12 E) 15 Test 8 CA 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.E 7.B 8.A 9.D 1.C 11.E 12.E 13.A 14.D 15.D 16.B

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1 11. SINIF Sayısal 01 1. Enerji alış verişine açık olmakla beraber madde alış verişi olmayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevre B) İzole sistem

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir.

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir. KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel 01 1. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir? A) Suya + iyonu verirler. B) Tadları acıdır. ) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

Detaylı