ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal"

Transkript

1 Fİİ Basınç 11. SINIF Sayısal 1 1. Şe kl I e eşt bo yut lu ve ka tı c sm le rn - en, nn ye re uy gu - la ı ğı ba sınç P, ba sınç kuv ve t F, nn ye uygula ığı basınç P r. 2. csm, Şekl II ek konuma getrlğne, P, P ve F eğerlernen angler artar? A) alnız P B) alnız P C) P ve F D) F ve P E) P ve P esk kon, küp ve slnr bçmek,, csmlernn taralı kısımları keslp atılıyor. Buna göre, ang csmlern zemne uygulaığı basınç, parça çıkarılıktan sonra yarıya ner? A) alnız B) alnız C) alnız D) ve E) ve 3. Düşey kest şeklek gb olan eşt acm bölmel ve kaplarına eşt kütlel ve sı vıları varır. Bu uruma ka bı nın ta ba nın a - k sı vı ba sın cı P, nnk e P r. Bu na gö re, ora nı kaç tır? 4. Şeklek üzenekte ve yüzeylerne yapılan basınç kuv vetlernn büyüklükler F ve F r. S Buna göre, oranı kaçtır? S sývý Þekl I Þekl II 5. Br b r ne ka rış ma yan ve sı vı - larının bu lun u ğu ka pa lı kapta, sıvı sı nın ye uy gu la ı ğı ba sınç P, kap ta banın a k top lam sı vı ba sın cı a P r. 6. ap ters çev rl ğn e P ve P e ğerler na sıl e ğ şr? P P A) Ar tar Ar tar B) Ar tar De ğş mez C) Ar tar Aza lır D) De ğş mez Azalır E) Aza lır Ar tar sývý sývý sývý I II III Düşey kest verlen şe kl e k I, II, III kap la rın an an gle rne tabana etkyen sı vı ba sınç kuv ve t, sı vı nın ağır - lı ğın an bü yük tür? A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) I ve III E) II ve III ÖRNETİR 7. İçe r sn e su bu lu nan ka bın ta banı na buz ve es nek ba lon şe kl e - k g b bağ lı ken, p ler e k ge rl - me ler T 1 ve T 2, ba lo nun çn e k ga zın ba sın cı a P r. buz Buz err ken T 1, T 2 ve P eğerler na sıl e ğ şr? (Buz err ken su yun sı cak lı ğı e ğş m yor.) T 1 T 2 P A) Artar Aza lır Ar tar B) Artar Ar tar Ar tar C) Aza lır Aza lır De ğş mez D) Aza lır Ar tar Aza lır E) Aza lır Değşmez Azalır p sývýsý sývýsý T 1 esnek balon p T 2 su

2 Basınç 1 8. Esnek balon çersnek gaz cva sevyes yükseklğne ken engeer. Esnek balon br mktar ısıtıl ığına, V : esnek balonun acm : cva yükseklğ P : Esnek balon çnek gaz basıncı ncelklernen angler eğşr? (Balonun esneklk sınırı eğşmyor.) A) alnız V B) alnız C) ve P D) P ve V E) V, P ve 9. Dü şey ke s t şe kl e k g b olan b le şk ka bın ucu ka pa lı ır., ve uç la rı nın ke - S S ava 2S st le r sı ra sıy la S, S, 2S r. ucu na br mk tar su la ve e lğne su su yük sel me mk tar la rı sırasıyla Δ, Δ, Δ ol uğuna göre, bunla r arasınak lşk ner? A) Δ = Δ > Δ B) Δ > Δ > Δ C) Δ > Δ > Δ D) Δ = Δ = Δ E) Δ = Δ > Δ 1. İçersne sıvı ve gaz bulunan Şekl I ek kapalı kapta, gaz basıncı P 1 sı vının kabın tabanına uy gu - laığı basınç P 2 r. gaz sývý Þekl I ap ters çevrlerek Şe kl II ek uruma getrlğne P 1 ve P 2 çn ne söyle neblr? P 1 P 2 A) Değşmez Artar B) Değşmez Azalır C) Azalır Artar gaz esnek balon D) Azalır Değşmez E) Artar Değşmez Þekl II boþluk cva örfez ayınları 12. Hava ortamına cam an ya pıl mış b le şk kap lar an açık, ve ka pa lı ır. us luk açı la rak sı vı en ge ye gel ğn e, kap lar a k sı - vı yük sek lk le r,, ara sın a k lş k ne olur? A) > > B) > = C) > > D) > = E) > >. 13. Dü şey ke s t şe kl e k g b olan boş ka b, e b s sa bt olan mus luk tan akan su le ol u ru lu yor. a bın ta ba nı na ya pı lan sı vı ba sın cı nın za ma na bağ lı e ğ şm gra f ğ aşa ğı - a k ler en an g s g b r? 14. A) Basýnç B) Basýnç C) Basýnç D) sývýsý ÖRNETİR aman Basýnç aman usluk aman E) Basýnç sývýsý sývý aman 3 aman Ağır lık sız çu bu ğun uç la rı na asılan öz eş ve c sm le r şe kl ek gb engeer. 11. Şe kl e k ü ze nek te mus luk açıla rak sı vı akı şı na zn ve rl ğn - e, sı vı se v ye s an ye t 1 sü - re e, en ye t 2 sü re e ve en N ye t 3 sü re e ge l yor., sı vı la rı nın bulunuğu kabın tabanınak sıvı basınçları sırasıyla P, P oluğuna göre, oranı kaç - tır? = = N oluğu na gö re, t 1, t 2, t 3 ara sın a k lş k ne r? N sývý ( sıvısının özkütles csmnnknn yarısıır.) A) t 1 >t 2 >t 3 B) t 3 >t 2 >t 1 C) t 1 >t 3 >t 2 D) t 3 >t 1 >t 2 E) t 1 =t 2 =t 3 Test 1 CA 1.B 2.B 3.E 4.B 5.C 6.E 7.D 8.A 9.A 1.A 11.B 12.E 13.D 14.B

3 Fİİ Sıvıların alırma uvvet 11. SINIF Sayısal 2 1. su Ağır lı ğı P olan cs m Şe kl I e k g b, P ağır lı ğın a k cs m bağ lan ı ğın a Şe kl II e k g b, p le ta va na asıl ı ğın - a a Şe kl III e k g b en ge le n yor. Bu na gö re, P, P ve T p gerlmes arasınak lşk ne - r? A) P >P > T B) P >T> P C) P >P = T D) P =P > T E) P =T> P. 2. Eşt acm bölmel ve csmler sıvı olu kap çersne şeklek gb pler yarımıyla engelenğne p gerlmes T oluyor. Bu uruma cs m ne et kyen kal ır ma kuv ve t F = 3T r cs m nn yo ğun lu ğu, nnk e oluğuna göre, kaçtır? su 3. Şeklek üzenekte csm le buz engeer. Bu uruma cs m ne et kyen kal ır ma kuv ve t F, su yükseklğ e r. Isıl engee bulunan su -buz su karı şımına buz er yn ce ye ka a r ısı ve rl ğ ne F ve eğerler nasıl eğşr? F A) Artar Azalır B) Azalır Azalır C) Değşmez Azalır D) Azalır Artar E) Artar Değşmez su p T p T p T 4. yük sek l ğn e ve s öz küt le l br sı vı çe r sn e k ka bı na, öz küt le l, c sm le r şe kl e k kabý g b en ge e r. cs m sı vı çe - r s ne atıl ı ğın a e ğş mezken, cs m atıl ı ğın a se azalmaktaır. sývý Buna göre, I. < S II. = S III. = S bağıntılarınan angler oğru olablr? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I ve III. 5. Brbrne ve tavana bağlı csmler le kurulan üzenek şeklek gb en geer. Bu uruma plerek gerl me kuvvetler 4T ve T r. cs m nn yo ğun lu ğu, sı vı - nınk e S oluğuna göre, oranı kaç tır? ÖRNETİR buz 6. Eşt böl me l, tür eş cs m, öz küt le l sı vı çn e Şe kl I e k g b en ge e r. a ba özkütlel sı vıy la ka rı şa b - len sı vı sın an öz küt le l arışım sı vı nın ac m nn ya rı sı ka - ar a cm e ek len ğ n e cs m Şe kl II e k g b en ge e ka lı yor. Bu na gö re, cs m nn sı vısın ak en ge urumu aşağı akler en an gs gb olablr? A) D) B) E) C) p p 4T T sývý

4 Sıvıların alırma uvvet 2 7. Sıvı üzeynen bırakılan ve csm le r şeklek gb engeer. ve csmlerne etk een kalırma kuvvetler eşt oluğuna göre; I. C sm le rn a cm le r eşt tr. II. cs m nn yo ğun lu ğu nnknen büyüktür. III. C sm le rn küt le le r eşt tr. yar gı la rın an an g le r oğ ru ur? A) al nız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III. 8. Ağır lık la rı sırasıyla G, G, G olan,, csmler br sı vı çe r sn e şeklek gb engeer. Csmlern ba tan kı sım la rı nın a - cm ler eşt oluğuna gö re, G, G, G ara sın a k lş k ner? ( csm be batmıştır.) sývý A) G >G >G B) G =G >G C) G >G =G D) G =G =G E) G >G >G 9. Ağırlığı ve sürtünmes önemsz maka ralarla kurulu üzenekte eşt a - cml,, csmler şeklek gb engeer.,, c s ml er nn öz küt le le r sı - rasıyla,, oluğuna göre, bunlar arasın ak lşk ner? sývý A) > > B) > > C) > > D) > > E) > > örfez ayınları 11. a tı br cs m sı vı sı çe r sn e şe kle k g b en ge e r. a ba mus lu - ğun an sı vı sı le ka rış ma yan ve öz - küt les aa küçük sıvısı br mktar eklenyor. Tek rar en ge sağ la nın ca ya ka ar; I. csmne etk een kalırma kuv - sývýsý vet azalır. II. nn sıvısına batan acm azalır. III. nn sıvısına batan acm eğşmez. yargılaınan angler oğru olablr? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I ve III ütleler sırasıyla 2m, m olan eşt acm bölmel, ka tı prz ma la rı ve sı vı la rı çe r sn e Şekl I ve Şekl II ek gb en ge len mş tr. sı vı sı nın yo ğun lu ğu, nnk e oluğuna göre, oranı kaçtır? ÖRNETİR sývýsý Þekl I sývýsý 2 Þekl II 1. Şeklek üzenekte sıvı çersne plerle bağlanmış ve csmlerne et k yen kalırma kuvvetler eştttr. sývý csmnn yo ğun lu ğu, nnk e oluğuna göre, ütleler eşt, özkütleler, 2 olan, csmler, özkütle - ler ve 3 olan sıvı olu taşırma kaplarına yavaşça bırakılıyorlar. Buna göre, taşan sıvıların toplanığı kapta oluşan ka - rı şı mın özkütles kaç olur? 3 oranı kaç tır? Test 2 CA 1.A 2.E 3.B 4.D 5.D 6.C 7.B 8.C 9.A 1.B 11.B 12.E 13.D

5 Fİİ Isı-Sıcaklık 11. SINIF Sayısal 3 1. Aşa ğı a k yargılaran an g s yan lış tır? A) Isı ener j çe ş r. B) Sı cak lık ter mo met re le öl çü lür. C) Isı nın b r m ca lo r r. D) Sı cak lık enerj çeşr. E) Isı ca lo r met re le öl çü lür. 2. Cel c us ter mo met re sn e okunan 3 C, Fa ren e t ve elvn ter mo met re le rn e an g e ğe re karşılık gelr? F A) B) C) D) E) Br ter mo met re normal koşullara ölçeklenrken buzun er - me nok ta sı -2, suyun kay na ma nok ta sı 12 olarak şaretlenmştr. Hava sıcaklığının 4 C oluğu br ortama ter mo - met re s nen okunan eğer kaç r? A) 2 B) 26 C) 32 D) 36 E) 4 5. Br kap ta bulunan t C te k su ya, C e br parça buz ko nu lu - yor. Isı alış-ve r ş sa e ce su ve buz ara sın a ol u ğu na gö re, bu zun er me mk ta rı aşa ğı a k n ce lk - ler en an g s ne bağ lı e ğl - r? (Buzun tamamı ermemştr.) A) Bu zun küt le s B) Su yun küt le s C) Su yun özı sı sı D) Bu zun al eğştrme ısısı E) Su yun lk sı cak lığı. 6. Br kap ta bu lu nan sı vı eşt za man ara lık la rın a eşt ısı ve ren br ısı tı cı le ısı tı lı yor. Buna göre, sı vı nın sı cak lı - ğı nın za ma na gö re e ğ ş - m gra fğ,, en an g ler ola b lr? 7. A) ve B) ve C) ve D), ve E) al nız. ÖRNETİR Erme noktasý ae ( C) 1 su Sýcaklýk buz T C aynama noktasý ( C) 128 aman B rm za man a eşt mk tar a 1 C ve 5 C sı cak lık lar a su akı tan mus luk lar ay nı an a açı la rak kabın ya rı sı ol u rul uk tan son ra mus - lu ğu ka pa tı lı yor. abın kalan kısmı mus lu ğu le tamamen ol u ru luğun a kap - ta k su yun son sı cak lı ğı kaç C olur? 1 C 5 C (Isı alış ve r ş sa e ce sı vı lar ara sın a ol mak ta ır.) A) 15 B) 2 C) 3 D) 4 E) 45,, ma e le r nn er me ve kay na ma nok ta la rı tab lo a - k g b r. C e bu ma e le r ka tı, sı vı, gaz al le rn en an g - sn e bu lu nur lar? A) Sı vı a tı Gaz B) a tı Sı vı Gaz C) Gaz Sı vı a tı D) a tı Gaz Sı vı E) Sı vı Gaz a tı

6 Isı-Sıcaklık 3 8. Br kap ta k buz par ça sı ısı ı zı sa bt olan ısı tı cı le ısı tıl - mak ta ır. Sı cak lık za man gra f ğ şe kl e k g b ol u ğu na gö re, aşa ğı a - k ler en an g s yan lış tır? A) II ve IV ara lı ğın a ma e al e ğş tr mş tr. B) III ara lı ğın a ma e sı vı al e r. C) Bü tün ara lık lar a ma e nn ısı sı art mış tır. D) II ara lı ğın a sı cak lık eğş memş tr. E) IV aralığın a ma e saece sıvı al er. 9. Ağzı açık br kapta ermekte olan br katının erme sıcaklığı; I. atının cns II. atının mktarı Sýcaklýk I II III IV aman III. Dış ortamın basıncı ncelklernen anglerne bağlıır? A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III. 1. Br csmn sıcaklık eğşm, csme verlen ısı mktarı ve kütles blnyor. Bu csme at, I. Isı sığası II. Son sıcaklık III. Özısı ncelklernen angler bulunablr? A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III. örfez ayınları 11. Isı ı zı sa bt olan ısı tı cı lar la ısı tı - lan 3m küt le l sı vı sı le 4m küt le l sı vı sı nın sı cak lık-za - man gra f ğ şe kl e k g b r. sı vı sı nın özı sı sı c, nn k e c ol u ğu na gö re, ora nı kaç tır? 12. Özı sı sı c olan 2m küt le l br ma e nn sı cak lı ğı nı T C ar - tı ra b lmek çn Q ka ar lık ısı ener j s ve rl mek te r. Özı sı sı 2c, sı cak lı ğı T C olan m küt le l br cs me 2Q luk ısı ener j s ve r lğne son sı cak lı ğı kaç T C olur? 13. T Sýcaklýk ( C) 3 Şeklek kaplara bulanan ve sıvılarının sıcaklıkları T ve 3T r. Isıca yalıtılmış br kapta bu sıvılar karıştırılığına enge sıcaklığı 2T oluyor. Buna göre; I. ve aynı cns se kütleler eşttr. II. ve nn ısı sığaları eşttr. III. n ısı sığası en küçüktür. yargılarınan angler oğruur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I ve III. 14. Isıca yalıtılmış br kaba 1 C tak sıvısınan, 2 C tak sıvısınan, 5 C tak sıvısınan eşt kütlelere konuluğuna karışımın son sıcaklığı 3 C oluyor. Buna göre, I. nn özısısı nknen büyüktür. II. n özısısı nnknen büyüktür. III. nn özısısı nnknen büyüktür. yargılarınan angler kesnlkle oğruur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I ve III. 2 1 t 2t ÖRNETİR 3T aman Test 3 CA 1.D 2.A 3.D 4.D 5.A 6.C 7.A 8.E 9.C 1.C 11.B 12.E 13.D 14.A

7 Fİİ Genleşme 11. SINIF Sayısal 4 1. C ek bo yu 1 cm olan br me tal çn boy ca uza ma kat - sa yı sı λ = C -1 ola rak ve rl mş tr. Bu me ta ln sı cak lı ğı 5 C ye çı ka rı lır sa, son bo yu kaç cm olur? A) 1 B) 11 C) 12 D) 13 E) Şe kl I e k,, metaller aa soğuk br or- tama götü rülüğüne boyları Şekl II e k g b olu yor. e tal le rn boy ca uza ma kat sa yı la rı sırasıyla λ, λ, λ oluğuna göre, Þekl I Þekl II bunlar arasınak lşk ner? A) λ > λ > λ B) λ = λ = λ C) λ > λ > λ D) λ > λ > λ E) λ > λ = λ cm uzun lu ğun a k me tal çu buk 4 C ısı tıl ı ğın a 4 cm uzu yor. Ay nı me tal en ya pıl mış ve 2 cm uzun lu ğun a k çu - buk 3 C ısı tı lır sa, son bo yu kaç cm olur? A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 E) Şe kl e k üzgün ve türeş lev a an şeklek gb a re - sel ve üç gen parçalar ke s lp alı nı yor. Bu k ört gen lev a ısı tı lır - sa r, α ve α ncelkler çn an g s oğ ru ur? r a a r α a A) Aza lır Aza lır Aza lır B) Aza lır Ar tar Aza lır C) Ar tar Ar tar Ar tar D) Ar tar De ğş mez Ar tar E) De ğş mez De ğş mez De ğş mez 7. Şeklek cıvalı,, termometreler, bulunukları ortaman aa sıcak başka br ortama getrlkle - rne, cıva sevyelernek yükselme ler,, oluyor. Buna göre,,, arasınak S 2S 4S lşk ner? V V 4V ÖRNETİR A) = = B) > > C) > = D) = > E) = > C e 5 cm uzun lu ğun a k br c sm, 11 C ye kaar ısı tıl ı ğın a bo yu 51 cm olu yor. 8. Buna göre, me ta ln boy ca uza ma kat sa yı sı kaç tır? A) B) C) D) E) C sıcaklıktak bo yut la rı 2 x 4 cm olan br lev a, 1 C ye kaar ısı tı lır sa son ala nı kaç cm 2 olur? (λ me tal = ) A) 84 B) 84,5 C) 851,2 D) 86 E) 86,5 S 2S Düşey kest şeklek gb olan,, kap la rın ak,, sı vı la rı ay nı se v ye e r. Bu sı vı lar sı cak lık e ğ şm le r eşt ola cak şe kl e ısı tıl ı ğın a yük sel me mk tar la rı eşt olu yor. Sı vı la rın gen leş me kat sa yı la rı sırasıyla a, a, a oluğuna göre, bunlar ara sın a k lş k s ne r? (apların genleşmes mal elyor.) A) a = a = a B) a > a > a C) a > a > a D) a > a > a E) a > a > a. 3S

8 Genleşme 4 9. İlk boyları eşt ve çubukları braraya getrlğne, b uzaklığının azal ı ğı göz le n yor. Bu na gö re, I. çu bu ğu so ğu muş çu bu - ğu a ısın mış tır. II. Son uruma < a ır. III. çu bu ğu gen leş mş tr. yar gı la rın an an g le r oğ ru ur? A) al nız I B) al nız II C) al nız III a b 13. 2r r 1 C 4 C 1 İlk boy la rı eşt olan aynı maeen yapılmış ve çu buk - la rı nın yarıçapları sı ra sıy la 2r ve r, sıcaklıkları se 1 C ve 4 C r. Csmler braraya konuluklarına, yarı çap - larınak eğ şm ler r ve r oluyor. D) I ve III E) I, II ve III 1. Br kürenn yan ta rafları keslerek şeklek gb zemne ko nuluğuna 1 cm yükseklğ 8 cm oluyor. = 8 cm üre, ya rı ça pı 11 cm olun ca ya ka ar ısı tıl - ı ğın a yükseklğ kaç cm olur? A) 8,2 B) 8,4 C) 8,6 D) 8,8 E) 9, 3 cm Ay nı ma e en ya pıl mış ç olu ko n s ve s ln rne eşt ısı lar ve r le rek ısı tı lı yor. s ln r nn yükseklğ 11 cm ol u ğu na, ko n s nn yükseklğ kaç cm ol muş tur? A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 3 cm 1 cm örfez ayınları Isı alışverş yal nız csmler arasına oluğuna göre, ora nı kaçtır? 14. T 1 sı cak lığınak şeklek türeş küre, T 2 sı cak lı ğı na ka ar ısı tı lığına, kütle mer ke z nn yer en yük sek l ğ 3 cm olu yor. Buna göre, kü re nn ac mn - e k ar tış kaç cm 3 tür? (π = 3 alınız.) A) 32 B) 76 C) 1 D) 18 E) Şe kl e k g b gen leş me yar ı mı le sı cak lık öl çen br ter mo met re nn u yar - lı lı ğı nın art ma sı çn ve r e ğer le r na sıl e ğş me l - r? l r ÖRNETİR A) Art ma lı Art ma lı B) Azal ma lı Azal ma lı C) Azal ma lı Art ma lı 2 cm D) Art ma lı Sa bt kal ma lı E) Art ma lı Azal ma lı 2 cm 2 C 1 C C 1 C2 C r 5 cm 4 cm 3 cm Ay nı ma e en ya pıl mış k ört gen ler prz ma sı le s - ln r, eşt ısı lar ve r le rek ısı tı lı yor. prz ma sı nın ta ban ala nın a k ar tış 1 cm 2 ol u ğu na gö re, s ln r nn ta ban ala nın a k ar tış kaç cm 2 olur? (π = 3 alınız.) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 5 cm 16. Þekl I Þekl II Şe kl I e k perçnlenmş metaller ısıtılınca Şe kl II e k a - l alı yor. Bu metallern genleşme katsayıları sırasıyla λ, λ, λ ol uğuna göre, bunlar arasınak lşk ner? A) λ > λ > λ B) λ > λ > λ C) λ = λ = λ D) λ > λ > λ E) λ > λ > λ. Test 4 CA 1.C 2.A 3.E 4.B 5.C 6.D 7.D 8.A 9.E 1.D 11.C 12.A 13.B 14.B 15.E 16.B 1.C 2.A 3.E 4.B 5.C 6.D 7.D 8.A 9.E 1.D 11.C 12.A 13.B 14.B 15.E 16.B

9 Fİİ İtme ve omentum SINIF Sayısal 5 1. Düşey uvara çarpan m kütlel v ızına sap csmn zleğ yörünge şeklek gbr. Buna göre, uvarın csme uygulaığı tme vektörü ang seçenekte oğru verlmştr? 2. A) 2mv m 1 D) 2mv F 53 B) 2m 2 3mv 37 Şe kl e k m, 2m ve 4m küt le l c sm le re F kuv vet le r Δt sü - re sn ce uy gu la na rak ya tay oğ rul tu a a re ket et t r l yor. C sm le re ve r len t me ler sı ra sıy la Ι 1, Ι 2, Ι 3 oluğuna göre, bun lar ara sın ak lş k ner? (Sür tün meler mal elyor. sn 37 =,6 ; sn 53 =,8) A) Ι 1 > Ι 2 > Ι 3 B) Ι 3 > Ι 2 > Ι 1 C) Ι 2 > Ι 1 > Ι 3 D) Ι 2 > Ι 3 > Ι 1 E) Ι 1 > Ι 3 > Ι 2. E) F 3mv 4m 3 v C) F m v 3mv 4. üt le s 1 kg olan br c sm, 1 m/s üşey ız la ku ma çar pa - rak,5 sa n ye son ra u ru yor. Buna göre, ku mun cs me uy gu la ı ğı ortalama kuv vet kaç N ur? (g = 1 m/s 2 ) A) 2 B) 25 C) 3 D) 35 E) 4 5. üt le s 2 kg olan cs mn momen - P (kg.m/s) tum za man gra f ğ şe kl e k g - 4 b r. Cs me uy gu la nan net kuv ve - tn za ma na bağ lı gra f ğ aşa ğı - 1 a k ler en an g s r? t (s) ÖRNETİR 6. Şe kl ek, ve c smle r ve r len ko num lar an ser best bı ra kı lı yor. m 3. üt le s 1,5 kg olan br cs mn ız za man gra f ğ şe kl e k g b r. Buna göre, cs mn ( 8) sa - n ye ara lı ğın a k mo men - tum e ğ ş m kaç kgm/s r? v (m/s) t (s) C sm le rn ye re çar pın - ca ya ka ar geçen m 2m 2 süree mo men tum la - rın a k e ğ şm ler ΔP, ΔP, ΔP oluğuna göre, bunlar ara sın ak lş k ner? (Sür tün me ler önem szr.) A) ΔP >ΔP =ΔP B) ΔP =ΔP >ΔP yer C) ΔP =ΔP <ΔP D) ΔP >ΔP >ΔP A) 4 B) 3 C) 3 D) 6 E) 6 E) ΔP >ΔP >ΔP

10 İtme ve omentum Şe kl e k m küt le l c sm v çzgsel ızı le üzgün aresel areket yapıyor. Csm nok ta sın an nok ta sı na gel ğn e mo men tum e ğ ş m kaç mv olur? (sn 3 =,5) åv 3 +y åv +x 11. Sür tün me sz or tam a a re ket een br cs mn k ne tk ener - j-mo men tum gra f ğ ve rl mş - tr. Bu cs mn ı zı 1 m/s ken k ne tk ener j s kaç jo ule olur? A) 25 B) 5 C) 75 D) 1 E) E (joule) P (kg.m/s) a tay ve sür tün me sz br üzlem e ur mak ta olan ve küt le le r ne uygulanan yatay kuvvetlern zamana bağlı eğşm grafğ şe kl e k gbr. t sü re so nun a, nn mo - men tu mu nun bü yük lü ğü P, nn k e P ol u ğu na gö re, 9. üt le s 4 kg olan br cs mn momen tum-za man gra f ğ şe - kl e k g b r. Bu na gö re, cs mn (-8) s ara sın a k yer e ğş tr me s kaç met re r? oranı kaç tır? A) 35 B) 3 C) 25 D) 2 E) 15 3F 2F F 4 2 uvvet P (kg.m/s) aman t t (s) örfez ayınları 12. atay br üzleme urmakta olan 2 kg kütlel br cs me, a re ket oğ rul tu suna br F kuv ve t uygulanarak, 4 sanyee 2 met re yol al ı rı yor. Buna göre, bu süre çn e cs me ve r len t me kaç N.s r? A) 2 B) 6 C) 8 D) 16 E) m = 1 kg küt le l c sm ya - tay la 53 lk açı ya pa cak åv o = 5 m/s şe kl e 5 m/s lk ız la nok ta sın an atı lıktan 1 kg 53 sonra noktasına üşüyor. Buna göre, csmn mo men tu mun a k e ğ şm kaç kg.m/s r? (sn 53 =,8 ; cos 53 =,6 ve sür tün meler önemszr.) A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 1 ÖRNETİR 14. Doğ ru sal yö rün ge e a re ket een m küt le l br cs mn mo - men tum za man gra f ğ şe kl - e k g b r. Bu na gö re, cs mn 2t za - man ara lı ğın a yap tı ğı net ş ner? 2P P omentum t 2t aman 1. Br csme at momentum-zaman omentum grafğ şeklek gbr. P 2 Grafktek ncelkler ve csmn kütles blnenleryle, P 1 a, csmn vmes aman F, csme etkyen net kuvvet v, csmn t anınak ızı t büyüklüklernen angler bulunablr? A) alnız a B) alnız F C) alnız v D) a ve F E) a, F ve v. 15. ve c sm le r ser best bı ra kılık tan t sü re son ra cs m nn mo men tu mu P, cs m nn mo men tu mu P oluyor. Buna göre, ora nı kaç tır? (Sür tün meler önemszr.) A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8 2m p m Test 5 CA 1.B 2.B 3.D 4.C 5.B 6.D 7.C 8.A 9.A 1.E 11.D 12.A 13.D 14.A 15.C 1.B 2.B 3.D 4.C 5.B 6.D 7.C 8.A 9.A 1.E 11.D 12.A 13.D 14.A 15.C

11 Fİİ İtme ve omentum SINIF Sayısal 6 1. Dur mak ta olan 5m küt le l br c sm, ç patlama sonucu 2m ve 3m küt le l par ça la ra ay rı lı yor. Ayrılan bu par ça la rın k ne tk ener j le r ora nı kaç tır? 5. m kütlel csm v ızıyla, urmakta olan 3m kütlel csme çarpıp yapışıyor. Buna göre, çarpışmaa kaybolan knetk enerj kaç mv 2 r? 2. 3m küt le l br c sm 4 m/s lk +y sa bt ız la nok ta sın an 1 m/s geçerken ç pat la ma ge ç re - m rek üç eşt par ça ya ay rı lı yor. 4 m/s 6 +x Par ça lar an k s şe kl e k 3m 6 g b a re ket ettğne göre, üçün cü par çanın areket m çn ne söy leneblr? 1 m/s A) +y yönüne 2 m/s B) y yönüne 2 m/s C) +x yönüne 2 m/s D) x yönüne 2 m/s 3. a tay oğ rul tu a a reket een ve c sm le - r mer ke z çar pış ma yap - tık la rı na gö re; E) Hareketsz kalır. I. ütleler eşt olup esnek çarpışma yaptılarsa, ızlarını eğşrler. II. İlk momentumları eşt büyüklükte olup esnek çarpışma yaptılarsa, aynı ızlarıyla ger önerler. III. İlk momentumları eşt büyüklükte olup esnek olmayan çarpışma yaptılarsa,areketsz kalırlar. yargılarınan angler oğruur? A) alnız II B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III. v v 6. Sür tün me sz ya tay üz lem e şe kl e k ız lar la a re ket een m ve 2m küt le l k c sm nok ta sın a es nek ol ma yan çar pış ma ya pı yor lar. m Bu na gö re, çar pış ma an son rak ortak kütlenn areket ang yöner? A) I B) II C) III D) IV E) V 7. m ve 3m küt le l c sm ler v x ve v y ız la rıy la nok ta sın a çar pı - şıp ke net le ne rek şe kl e k g b x oğ rul tu sun a a re ket et - mek te r. Csmlern çarpışmaan öncek ızlarının oranı kaçtır? (sn 37 =,6 ; cos 37 =,8) A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 m 3m v x I II III IV ÖRNETİR v y +y v ort V 2m +x 4. a tay ve sür tün me s - mal e len yü zey e şe kl - e k g b 8 m/s ve 2 m/s v v ız lar la a re ket een ve c sm le r mer ke z es nek ol ma - yan çar pış ma ya pı yor. ve csmlernn kütleler sırasıyla 2 kg ve 3 kg oluğuna göre, çarpışmaan sonra ortak kütlenn ızı kaç m/s r? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 8. m 1 ve m 2 küt le l c sm le r eşt bü yük lük te k ız lar la mer ke z es nek çar pış ma ya pı yor lar. m 1 =2m åv åv m 2 =m Buna göre, çar pış ma an son ra k m 1 küt le s nn ı zı ne olur?

12 İtme ve omentum Sür tün me sz ya tay üzleme 1 m/s ız la a re ket een 2 kg küt le l cs m, yay sa b t 4 N/m olan br yay la br le şk ur mak ta olan öz - eş cs m le mer ke z ola rak çar pı şı yor. Çar pış ma a ener j kay bı ol ma ığı na gö re yay en faz la kaç metre sı kı şır? (a yın kütles mal e l yor.) A),5 B),4 C),3 D),2 E),1 k = 4 N/m 13. 5v ızıyla gen m kütlel br merm, şeklek gb v ızıyla 1 m/s areket een 5m kütlel tablaya çarparak kenetlenyor. Buna göre, csmlern çarpışma 5 m sonunak or tak ız la rı kaç v olur? (emn le tekerler arasına sürtünme yoktur.) m 5v 37 v 2 m 1. Sür tün me sz ya tay ze mne k 2m küt le l cs m ve m v küt le l cs m v ız la rıy la nok ta sın a mer ke z es nek ol ma yan çar pış ma ya pa rak ke net le n yor lar. 6 v Buna göre, c sm le rn or tak ı zı kaç v olur? 11. Sür tün me sz yatay üzlem e yay önün e ur - gram lık br takoza 1 gram lık br mer m 2 m/s le çar pıp sap la nı yor. v = 2 m/s gun al e bu lu nan 99 1 g 99 g k = 1 N/m a yın es nek lk sa b t 1 N/m ol u ğu na gö re çar pış - ma an son ra yay en faz la kaç cm sı kışır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 m örfez ayınları 14. ve nok ta la rın an 5 m/s lk ız la eğk ve 3 m/s lk ız la ya tay ola rak ay nı an a atı lan öz eş c sm ler nok - ta sın a çar pı şa rak ke - 5 m/s net le n yor lar. 53 Csmlern bunan sonrak areket nasılır? (sn 53 =,8 ; cos 53 =,6 ; g = 1 m/s 2 ; sürtünmeler önemszr.) A) Sağa oğru yatay atış B) Sola oğru yatay atış C) Aşağı oğru üşey atış D) Serbest üşme E) Eğk atış kg lık br c sm şe - kl e gö rül ü ğü g b +x yö nün e 2 m/s ız la g erken v = 2 m/s I = 16 N.s 6 noktasınan tbaren m = 4 kg +x 16 N.s büyüklüğünek tme, şeklek gb uygulanıyor. Buna göre, tme sonucuna csmn son ızı kaç m/s olur? = 8 m ÖRNETİR 3 m/s A) ñ2 B) ñ3 C) 2 D) 2ñ3 E) m küt le l kur şun 6 m/s lk ız la u ran 5 m küt le l sar - ka ca şe kl ek g b çar pa - rak ke net le n yor. Bu na gö re, or tak küt le kaç cm yük selr? 6 m/s 6 ( ; g = 1 m/s 2 ) A) 5 B) 75 C) 125 D) 15 E) 175 m p 5 m yatay 16. v ızı le şeklek gb eğk atılan 2m kütlel csm, maksmum yükseklkte br ç patlama v max sonucu k eşt kütleye ayrılıyor. Parçalaran br serbest üşme 2m 37 yapıp 3 sanyee yere üştüğüne göre, ğer kütlenn patlamaan sonrak ızı kaç m/s r? (g = 1 m/s 2 ; sn 53 = cos 37 =,8) A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 Test 6 CA 1.B 2.C 3.E 4.B 5.E 6.A 7.B 8.E 9.A 1.C 11.A 12.C 13.C 14.C 15.D 16.E

13 Fİİ Çembersel Hareket 11. SINIF Sayısal 7 1. Br bsklet teker akkaa 72 evr yaptığına göre, tekern açısal ızı kaç ra/s r? 5. A) 6π B) 12π C) 18π D) 24π E) 36π 3r r 2r ayış 2. Düzgün çembersel areket yapan br arabanın teker 3 akkaa 54 tur önüyor. Buna göre, tekern frekansı kaç s -1? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 3. noktası çevresne üzgün çembersel areket yapan, csmlernn peryotları sırasıyla 2T, T r. nn çzgsel ızı v, nnke v oluğuna göre oranı kaçtır? 4. 4 m uzunluğunak br pn u- cuna br csm bağlanarak noktası çevresne üzgün çembersel areket yaptırılıyor. Csmn merkezcl vmesnn büyüklüğü a = 4 m/s 2 oluğuna göre, çzgsel ızının büyüklüğü kaç m/s r? A) 5 B)4 C) 3 D) 2 E) 1 r r r = 4 m p v kasnağı, brbrne perçnl, kasnakları ve kayış yarımıyla şeklek üzenek kurulmuştur. Düzenek çalışırken,, kasnaklarının çzgsel ızları sırasıyla v, v, v oluğuna göre, bunlar arasınak lşk ner? A) v = v = v B) v > v = v C) v = v > v D) v > v = v E) v > v > v 6. Düşey üzleme üzgün aresel areket yapan br csm en alt noktaan geçerken pte oluşan gerlme kuvvetnn büyüklüğü csmn ağırlığının üç katına eşttr. ÖRNETİR Buna göre, csm noktasınan geçerken ptek gerlme kuvvetnn büyüklüğü csmn ağırlığının kaç katıır? 7. m, 2m kütlel ve csmler sürtünmesz yatay üzleme üzgün çembersel areket yapıyorlar. Bu csmlern momentumlarının büyüklüğü eşt oluğuna göre; I. Frekansları eşttr. II. netk enerjler eşttr. III. Açısal ızları eşttr. yargılarınan angler oğruur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve III E) I, II ve III v m m p r r 2m

14 Çembersel Hareket r 2r v yatay kasnağı kasnağı 9. 1., kasnakları noktasınan geçen üşey eksen çevresne sırasıyla f, 2f frekansları le önmekter. noktasının merkezcl vmes a, nnk e a, oluğuna göre, oranı kaçtır? Şeklek gb merkeznen geçen eksen çevresne öneblen tablaa, eksenen 1 cm uzakta br csm bulunmaktaır. Sürtünme katsayısı k =,16 olan tabla ω açısal ızıyla önerken csm kaymaan urablyor. Buna göre, ω en büyük kaç ra/s olablr? (g = 1 m/s 2 ) Düşey eksen r =1 cm yatay A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 örfez ayınları Düzgün çembersel areket yapan br csmn sürat v r. Csm noktasınan noktasına gelğne ız eğşm Δv 1, noktasınan ye gelğne ız eğşm Δv 2 r. Buna göre, oranı kaçtır? ( sn 6 =, cos 6 = ) D) E) üşey ok P p 12. atay üzleme noktasına bulunan r yarıçaplı br tekerlek ok yönüne kaymaan önme areket yaparak noktasına getrlyor. ÖRNETİR ok Buna göre tekerleğn noktasınak görünümü aşağıakleren angs gbr? r A) B) C) πr N yatay Br pn ucuna bağlı csm üşey üzleme noktası etrafına şeklek gb üzgün çembersel areket yapıyor. Buna göre, p,,, N, P noktalarınan angsne koparsa csm yatay atış areket yapar? A) B) C) D) N E) P 13. Sürtünme katsayısı k =,9 ve yarıçapı 1 m olan yatay br vraja v ızı le gren araç savrulmaan vrajı alıyor. Buna göre v ızı en fazla kaç m/s olmalıır? ( g=1 m/s 2 ) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Test 7 CA 1.D 2.B 3.A 4.B 5.D 6.D 7.D 8.A 9.D 1.A 11.B 12.C 13.C

15 Fİİ Tork - Denge 11. SINIF Sayısal 8 1. nok ta sı çevresne öneblen lev a ya, eşt bü yük - lük te k ÂF 1, ÂF 2, ÂF 3 kuv vetler şeklek gb uygulanıyor. uv vet le rn mo ment le rnn büyüklükler sırasıyla 1, 2, 3 ol u ğu na gö re, bun lar a ra sın a k lş k ne - r? A) 1 > 3 > 2 B) 3 > 1 > 2 C) 3 > 2 > 1 D) 1 > 2 > 3 E) 2 > 1 > nok ta sı et ra fın a ö ne blen lev a ya et k yen F 1, ÂF 2, ÂF 3 kuv vet le rnn mo ment le - rnn büyüklükler eşttr. Bu na gö re, F 1, F 2, F 3 kuv - vetlernn büyüklükler ara - sın a k lş k ner? A) F 2 > F 1 > F 3 B) F 1 > F 2 > F 3 C) F 3 > F 1 > F 2 D) F 2 > F 3 > F 1 E) F 3 > F 2 > F nok ta sı et ra fın a ö ne b len çu bu ğa aynı üzleme bulunan F, 2F, 3F bü - yük lü ğün e üç kuv vet uy gu lan mış tır. Buna göre, çu bu k ang yöne, kaç F lk mo men tle öner? åf 1 åf 3 A) 2 B) +7 C) +4 D) 4 E) +2 åf 3 2åF åf 1 åf 2 åf 3åF åf Ağır lı ğı 3 N olan üzgün ve türeş çu buk, br T p le şeklek gb en - ge e r. yatay İptek germe kuvvet T oluğuna gö re, T kaç New ton ur? A) 5 B) 1 C) 15 D) 2 E) 3 6. noktasınan menteşel şe kl e k üzgün tür eş çu buk p le şeklek gb T engeer. menteþe 37 İptek gerlme kuvvet 5 N oluğuna gö re, çu - yatay bu ğun ağır lı ğı kaç N ur? A) 15 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 7. ÖRNETİR yatay 37 p T åf 2 Düz gün türeş çu buk şeklek gb en ge e r. F 1 kuv ve tnn büyüklüğü 2 N ol u ğu na gö re, F 2 kuv ve - t ve T p ge rl me snn büyüklükler kaç N ur? F 2 T A) 3 25 B) 25 3 C) 2 4 D) 2 1 E) 25 5 åf 1 4. Düzgün ve tür eş çu buk ve estekler üzerne şe kl e - k g b en ge e r. Bu na gö re, es tek tep k le r nn ora nı kaç tır? 8. Şe kl e k üzgün tür eş çu buk 2P ve P ağır lık la - rı le en ge e r. Bu na gö re, çu bu ğun a ğır lı ğı kaç P r? 2P P A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

16 Tork - Denge 8 9. Her br böl me s nn ağır lı ğı 6 N olan üzgün türeş cs m en ge e tu tan T p ge rl me s kaç N ur? T 13. nok ta sın an men te şelen mş üz gün türeş çu - bu ğun ağır lı ğı 6 N ur. Bu na gö re, yü ze y nn tep k s kaç N ur? (Sürtünmeler önemszr.) 37 A) 5 B) 6 C) 8 D) 1 E) 12 A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 1 1. Şe kl e k kü re nok ta sı et ra fına ö ne b lmekter. 11. F 1 ve F 2 kuv vet le r kü re ye aynı ana uygulanığına kürenn en ges bozulmaığına gö re, bu kuvvetlern ora nı kaç tır? yatay T 1 T 2 Ağır lı ğı P olan üzgün ve türeş br çu buk, üç ayrı şekle en gelenmştr. Bu uruma p ler e oluşan ge rl me kuv vet - le rnn büyüklüğü sırasıyla T 1, T 2, T 3 ür. Bu na gö re, T 1, T 2, T 3 ara sın a k lş k ne r? A) T 1 > T 2 > T 3 B) T 1 > T 3 > T 2 C) T 2 > T 3 > T 1 D) T 1 = T 2 = T 3 E) T 1 > T 2 = T 3. a åf 1 åf 2 2a T 3 örfez ayınları 14. nok ta sı et ra fın a ö neb len üz gün ve türeş lev - a nın ağır lı ğı 12 N ur. Buna göre, lev a yı ya tay a en ge e tu ta b le cek en kü - çük kuv vet kaç N ur? 15. A) 3 B) 36 C) 42 D) 48 E) 6 ÖRNETİR yatay Eşt böl me l çu bu ğu, Şekl I ve Şekl II ek gb en ge - e r. Bu na gö re, T Þekl I ora nı kaç tır? Þekl II yatay åf 12. noktasınan menteşelenmş üzgün türeş ka re lev a, 1 N büyüklüğünek F kuv ve t le en ge le n yor. Buna göre, lev a nın ağır lı ğı kaç N ur? åf Ağır lık la rı 2 N olan eşt böl - me l tür eş çu buk la ra, ve ağır lık la rı asıl ı ğın a sstem şe kl e k g b en - ge e ka lı yor. T (sn 37 =,6 ; cos 37 =,8) yatay nn ağır lı ğı 2 N oluğuna göre, p te k T ge rl - me kuv ve t kaç N ur? A) 6 B) 8 C) 1 D) 14 E) 28 A) 6 B) 9 C) 1 D) 12 E) 15 Test 8 CA 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.E 7.B 8.A 9.D 1.C 11.E 12.E 13.A 14.D 15.D 16.B

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler.

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler. Fİİ 1. I. adde ile enerji arasındaki olayları inceler. II. Doğada gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar yapar. III. Uygulamalı bir bilim dalıdır. ukarıda verilenlerden angileri fizik bilimi için doğrudur?

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası. Sayısal 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler.

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası. Sayısal 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler. FİZİ 1. I. ae ile enerji arasınaki olayları inceler. II. Doğaa gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar yapar. III. Uygulamalı bir bilim alıır. ukarıa verilenleren angileri fizik bilimi için oğruur? A)

Detaylı

ELEKTR K AKIMI BÖLÜM 19

ELEKTR K AKIMI BÖLÜM 19 EET II BÖÜ 9 ODE SOU DE SOUIN ÇÖZÜE ODE SOU DE SOUIN ÇÖZÜE. letken tel Teln kestnden geçen yük mktarı; q N elektron.q elektron T. - gra fğ nn eğ m y ve rr. T Bu na gö re;. ara lık ta, sa bt. ara lık ta,

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ SIVI BSINCI ODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 4 sıvı basıncı 0 t 4t 6t zaman abın noktasına yapılan sıvı basıncının zamanla eğişim rafiği şekileki ibi CEV E, ve noktalarınaki sıvı basınçları, noktaların

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

SIVI BASINCI BÖLÜM 14

SIVI BASINCI BÖLÜM 14 IVI BINCI BÖÜ 1 ODE ORU 1 DE ORURIN ÇÖÜER. 1...g..g..g ir. Buna göre, > CEV E. Bir elikten akan suyun ızı eliğin kesitine ve o noktaaki basıncına yani eliğin nın açık olan yüzeyine olan uzaklığına bağlıır.

Detaylı

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için,

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için, 7. BÖÜ TRAFORATÖRER AIŞTIRAAR ÇÖZÜER TRAFORATÖRER. İdeal transformatörler çn, eştlğn kullanırsak, 0 00 & 0 0. 0 A 800 400 Transformatör deal olduğundan, 400 8 800 4A A ampermetresnn gösterdğ değer 4A A

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 ÖÜ EEREİ İDÜSİ DE SRU - DEİ SRURI ÇÖZÜERİ anyetk akı değşm DU = U U = 0 Wb/m olur 40cm 50cm - uçlarında oluşan ndüksyon emk sı f D DU t ( ) = 4V olur 05 Çerçevenn alanı = ab = 4050 = 000 cm = 0 m olur

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

A A A FEN BİLİMLERİ SINAVI FİZİK TESTİ 1 FİZ (LYS2)

A A A FEN BİLİMLERİ SINAVI FİZİK TESTİ 1 FİZ (LYS2) DİAT! SORU İTAÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OARA CEVA ÂĞIDINIZA İŞARETEMEİ UNUTMAINIZ. FEN BİİMERİ SINAVI FİZİ TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fzk Test çn ayrılan kısına şaretleynz.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1 . BÖÜ EETİ DEEEİ IŞTI ÇÖZÜE EETİ DEEEİ. 8 r0 8 r0 8 r0 40 40 40 4 Devreden geçen akım, 8+ 8+ 8 4 + + 4 8 ampermetres, ampermetres se gösterr. Devreden geçen akım, 40 + 40 40 40 4 + + + + + 0 ampermetres

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF FİZİK DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF FİZİK DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI 2014 2015 MEV OEJİ ÖZE ANARA OUARI 10. SINIF FİZİ DERSİ AZ TATİİ EV ÇAIŞMASI Öevin Veriliş Tarii: 12.06.2015 Öevin Teslim Tarii:21.09.2015 1. Baş kısmının kesit alanı 0,4cm² olan bir çivi, tataya 16N luk

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7. BÖÜ TRAFORATÖRER ODE ORU - DEİ ORUARI ÇÖZÜERİ 4.. prmer. I I Transformatör deal olduğundan, I dr. I > olduğundan, transformatör gerlm alçaltıcı olarak kullanılır. > ve I < I dr. Buna göre I ve II yargıları

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK) BÖLÜM 11

ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK) BÖLÜM 11 ÖZÜTE (YOĞUNU) BÖÜ 11 ODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜER 1. Sıvıların kütleleri eşit oluğunan, X ve Y en eşit ha ci e alı nıp ka rış tı rı lır sa ka rı şı ın özküt le si, + V 1 1 I., II., ve III. yargılar oğruur.

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FİZİK

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FİZİK YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FİZİK SORU 1: Sıcaklığı 20 C olan 100 g su soğutulmaktaır. Suyun sıcaklığının, veriği ısıya bağlı eğişimini veren grafik şekileki gibiir. ( csu = 1cal/g C ) Suyun sıcaklığı(

Detaylı

LYS FİZİK ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

LYS FİZİK ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YS FİZİ ÖZET ÇÖZÜEİ TEST -. Hız-zaman grafğnn altına kalan alan, yerğştrmey err. Grafğ nceleğmze nn alığı yolun nnknen büyük oluğu görülür. Ancak t 0 anınak konumları blnmyor. (I e II blnemez.) Hız-zaman

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI ÜN VRS TY G R SINV SORULRI. 000 - ÖSS. 00 - ÖSS m( ) = 90 = cm = cm = cm > H G Yukar daki verilere göre ) ) ) ( ) ( ) ) 9 ) 9 kare, = =, G = G, H, G do rusal;, H, do rusal ise H H ) ) ) ) ). 000 - ÖSS.

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I 45 45 45 3 Cis e

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2 BÖÜ IŞI VE GÖGE IŞTIRR ÇÖZÜER IŞI VE GÖGE a) c) N N O O P P R R pee pee ve noktalaı yalnız kaynağınan, P ve R noktalaı yalnız kaynağınan ışık alabili noktası yalnız kaynağınan, O ve P noktalaı yalnız kaynağınan

Detaylı

2 MANYETİZMA. 7. Etki ile mıknatıslanmada mıknatısın 5. K L M F F S N S N S N

2 MANYETİZMA. 7. Etki ile mıknatıslanmada mıknatısın 5. K L M F F S N S N S N 3 Manyetzma Test Çözümler 1 Test 1'n Çözümler 3. 1 2 3 4 5 6 1. X Şekl I M 1 2 Y 3 4 Mıknatıs kutupları Şekl I dek gb se 4 ve 5 numaralı kutuplar zıt şaretl olur. Manyetk alan çzgler kutup şddet le doğru

Detaylı

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI ) BAINÇ ( IVIARIN BAINCI ) 1. Düşey kesiti verilen kap, özkütlesi 4 g/cm 3 olan sıvısıyla 60 cm çizgisine kadar dolduruluyor. Buna göre, kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı kaç N/m 2 dir?

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

TEST 20-1 KONU KONDANSATÖRLER. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ. 1. C = e 0 d. 2. q = C.V dır. C = e 0 d. 3. Araya yalıtkan bir madde koymak C yi artırır.

TEST 20-1 KONU KONDANSATÖRLER. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ. 1. C = e 0 d. 2. q = C.V dır. C = e 0 d. 3. Araya yalıtkan bir madde koymak C yi artırır. KOU 0 KOSÖRLR Çözümler. e 0 S 0- ÇÖÜMLR (Sığa saece levhaların yüzey alanı, araaki uzaklık ve yalıtkanlık katsayısına bağlıır.) P: 5. 6 3 u tür soruları potansiyel ağıtarak çözelim. Potansiyel seri konansatörlere

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.08.0 ta rih ve sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 0-0 Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren uy gu lana cak olan prog ra ma gö re

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM IŞI VE GÖGE MODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜMERİ 4 B Z ayınlık yaı yaı Z T T aalığı e iki kaynaktan a ışık alabili Z aalığı yalnız kaynağınan ışık alabili Şekile göülüğü gibi, ve Z noktalaı e üç kaynaktan

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, 10.00-12.30 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu sınavda

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. ÖÜ 1. ODE SOU - 1 DEİ SOUI ÇÖÜEİ 4. + T nah tar lar açık ken T, ve lam ba la rı ya nar. nah tar lar ka pa tıl dı ğın da T sö ner. ve yan ma ya baş lar. ve ışık ver me yi sür dü rür. CE C lam ba sı nın

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: ş ap, Enerji Aktar ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. = 0 N Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan cismi 0 N luk kuvvetin etkisinde 4 metre yer değiştirmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

MADDE ve ÖZELL KLER. s s cakl k öz s s s as konveksiyon iletim fl ma denge s cakl genleflme büzülme genleflme katsay s

MADDE ve ÖZELL KLER. s s cakl k öz s s s as konveksiyon iletim fl ma denge s cakl genleflme büzülme genleflme katsay s 01 ADDE ve ÖZE ER bas nç bas nç kuvveti kat bas nc s v bas nc ak flkanlar n bas nc gaz bas nc aç k ava bas nc barometre manometre altimetre batimetre termometre s s cakl k öz s s s as konveksiyon iletim

Detaylı