ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal"

Transkript

1 Fİİ Basınç 11. SINIF Sayısal 1 1. Şe kl I e eşt bo yut lu ve ka tı c sm le rn - en, nn ye re uy gu - la ı ğı ba sınç P, ba sınç kuv ve t F, nn ye uygula ığı basınç P r. 2. csm, Şekl II ek konuma getrlğne, P, P ve F eğerlernen angler artar? A) alnız P B) alnız P C) P ve F D) F ve P E) P ve P esk kon, küp ve slnr bçmek,, csmlernn taralı kısımları keslp atılıyor. Buna göre, ang csmlern zemne uygulaığı basınç, parça çıkarılıktan sonra yarıya ner? A) alnız B) alnız C) alnız D) ve E) ve 3. Düşey kest şeklek gb olan eşt acm bölmel ve kaplarına eşt kütlel ve sı vıları varır. Bu uruma ka bı nın ta ba nın a - k sı vı ba sın cı P, nnk e P r. Bu na gö re, ora nı kaç tır? 4. Şeklek üzenekte ve yüzeylerne yapılan basınç kuv vetlernn büyüklükler F ve F r. S Buna göre, oranı kaçtır? S sývý Þekl I Þekl II 5. Br b r ne ka rış ma yan ve sı vı - larının bu lun u ğu ka pa lı kapta, sıvı sı nın ye uy gu la ı ğı ba sınç P, kap ta banın a k top lam sı vı ba sın cı a P r. 6. ap ters çev rl ğn e P ve P e ğerler na sıl e ğ şr? P P A) Ar tar Ar tar B) Ar tar De ğş mez C) Ar tar Aza lır D) De ğş mez Azalır E) Aza lır Ar tar sývý sývý sývý I II III Düşey kest verlen şe kl e k I, II, III kap la rın an an gle rne tabana etkyen sı vı ba sınç kuv ve t, sı vı nın ağır - lı ğın an bü yük tür? A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) I ve III E) II ve III ÖRNETİR 7. İçe r sn e su bu lu nan ka bın ta banı na buz ve es nek ba lon şe kl e - k g b bağ lı ken, p ler e k ge rl - me ler T 1 ve T 2, ba lo nun çn e k ga zın ba sın cı a P r. buz Buz err ken T 1, T 2 ve P eğerler na sıl e ğ şr? (Buz err ken su yun sı cak lı ğı e ğş m yor.) T 1 T 2 P A) Artar Aza lır Ar tar B) Artar Ar tar Ar tar C) Aza lır Aza lır De ğş mez D) Aza lır Ar tar Aza lır E) Aza lır Değşmez Azalır p sývýsý sývýsý T 1 esnek balon p T 2 su

2 Basınç 1 8. Esnek balon çersnek gaz cva sevyes yükseklğne ken engeer. Esnek balon br mktar ısıtıl ığına, V : esnek balonun acm : cva yükseklğ P : Esnek balon çnek gaz basıncı ncelklernen angler eğşr? (Balonun esneklk sınırı eğşmyor.) A) alnız V B) alnız C) ve P D) P ve V E) V, P ve 9. Dü şey ke s t şe kl e k g b olan b le şk ka bın ucu ka pa lı ır., ve uç la rı nın ke - S S ava 2S st le r sı ra sıy la S, S, 2S r. ucu na br mk tar su la ve e lğne su su yük sel me mk tar la rı sırasıyla Δ, Δ, Δ ol uğuna göre, bunla r arasınak lşk ner? A) Δ = Δ > Δ B) Δ > Δ > Δ C) Δ > Δ > Δ D) Δ = Δ = Δ E) Δ = Δ > Δ 1. İçersne sıvı ve gaz bulunan Şekl I ek kapalı kapta, gaz basıncı P 1 sı vının kabın tabanına uy gu - laığı basınç P 2 r. gaz sývý Þekl I ap ters çevrlerek Şe kl II ek uruma getrlğne P 1 ve P 2 çn ne söyle neblr? P 1 P 2 A) Değşmez Artar B) Değşmez Azalır C) Azalır Artar gaz esnek balon D) Azalır Değşmez E) Artar Değşmez Þekl II boþluk cva örfez ayınları 12. Hava ortamına cam an ya pıl mış b le şk kap lar an açık, ve ka pa lı ır. us luk açı la rak sı vı en ge ye gel ğn e, kap lar a k sı - vı yük sek lk le r,, ara sın a k lş k ne olur? A) > > B) > = C) > > D) > = E) > >. 13. Dü şey ke s t şe kl e k g b olan boş ka b, e b s sa bt olan mus luk tan akan su le ol u ru lu yor. a bın ta ba nı na ya pı lan sı vı ba sın cı nın za ma na bağ lı e ğ şm gra f ğ aşa ğı - a k ler en an g s g b r? 14. A) Basýnç B) Basýnç C) Basýnç D) sývýsý ÖRNETİR aman Basýnç aman usluk aman E) Basýnç sývýsý sývý aman 3 aman Ağır lık sız çu bu ğun uç la rı na asılan öz eş ve c sm le r şe kl ek gb engeer. 11. Şe kl e k ü ze nek te mus luk açıla rak sı vı akı şı na zn ve rl ğn - e, sı vı se v ye s an ye t 1 sü - re e, en ye t 2 sü re e ve en N ye t 3 sü re e ge l yor., sı vı la rı nın bulunuğu kabın tabanınak sıvı basınçları sırasıyla P, P oluğuna göre, oranı kaç - tır? = = N oluğu na gö re, t 1, t 2, t 3 ara sın a k lş k ne r? N sývý ( sıvısının özkütles csmnnknn yarısıır.) A) t 1 >t 2 >t 3 B) t 3 >t 2 >t 1 C) t 1 >t 3 >t 2 D) t 3 >t 1 >t 2 E) t 1 =t 2 =t 3 Test 1 CA 1.B 2.B 3.E 4.B 5.C 6.E 7.D 8.A 9.A 1.A 11.B 12.E 13.D 14.B

3 Fİİ Sıvıların alırma uvvet 11. SINIF Sayısal 2 1. su Ağır lı ğı P olan cs m Şe kl I e k g b, P ağır lı ğın a k cs m bağ lan ı ğın a Şe kl II e k g b, p le ta va na asıl ı ğın - a a Şe kl III e k g b en ge le n yor. Bu na gö re, P, P ve T p gerlmes arasınak lşk ne - r? A) P >P > T B) P >T> P C) P >P = T D) P =P > T E) P =T> P. 2. Eşt acm bölmel ve csmler sıvı olu kap çersne şeklek gb pler yarımıyla engelenğne p gerlmes T oluyor. Bu uruma cs m ne et kyen kal ır ma kuv ve t F = 3T r cs m nn yo ğun lu ğu, nnk e oluğuna göre, kaçtır? su 3. Şeklek üzenekte csm le buz engeer. Bu uruma cs m ne et kyen kal ır ma kuv ve t F, su yükseklğ e r. Isıl engee bulunan su -buz su karı şımına buz er yn ce ye ka a r ısı ve rl ğ ne F ve eğerler nasıl eğşr? F A) Artar Azalır B) Azalır Azalır C) Değşmez Azalır D) Azalır Artar E) Artar Değşmez su p T p T p T 4. yük sek l ğn e ve s öz küt le l br sı vı çe r sn e k ka bı na, öz küt le l, c sm le r şe kl e k kabý g b en ge e r. cs m sı vı çe - r s ne atıl ı ğın a e ğş mezken, cs m atıl ı ğın a se azalmaktaır. sývý Buna göre, I. < S II. = S III. = S bağıntılarınan angler oğru olablr? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I ve III. 5. Brbrne ve tavana bağlı csmler le kurulan üzenek şeklek gb en geer. Bu uruma plerek gerl me kuvvetler 4T ve T r. cs m nn yo ğun lu ğu, sı vı - nınk e S oluğuna göre, oranı kaç tır? ÖRNETİR buz 6. Eşt böl me l, tür eş cs m, öz küt le l sı vı çn e Şe kl I e k g b en ge e r. a ba özkütlel sı vıy la ka rı şa b - len sı vı sın an öz küt le l arışım sı vı nın ac m nn ya rı sı ka - ar a cm e ek len ğ n e cs m Şe kl II e k g b en ge e ka lı yor. Bu na gö re, cs m nn sı vısın ak en ge urumu aşağı akler en an gs gb olablr? A) D) B) E) C) p p 4T T sývý

4 Sıvıların alırma uvvet 2 7. Sıvı üzeynen bırakılan ve csm le r şeklek gb engeer. ve csmlerne etk een kalırma kuvvetler eşt oluğuna göre; I. C sm le rn a cm le r eşt tr. II. cs m nn yo ğun lu ğu nnknen büyüktür. III. C sm le rn küt le le r eşt tr. yar gı la rın an an g le r oğ ru ur? A) al nız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III. 8. Ağır lık la rı sırasıyla G, G, G olan,, csmler br sı vı çe r sn e şeklek gb engeer. Csmlern ba tan kı sım la rı nın a - cm ler eşt oluğuna gö re, G, G, G ara sın a k lş k ner? ( csm be batmıştır.) sývý A) G >G >G B) G =G >G C) G >G =G D) G =G =G E) G >G >G 9. Ağırlığı ve sürtünmes önemsz maka ralarla kurulu üzenekte eşt a - cml,, csmler şeklek gb engeer.,, c s ml er nn öz küt le le r sı - rasıyla,, oluğuna göre, bunlar arasın ak lşk ner? sývý A) > > B) > > C) > > D) > > E) > > örfez ayınları 11. a tı br cs m sı vı sı çe r sn e şe kle k g b en ge e r. a ba mus lu - ğun an sı vı sı le ka rış ma yan ve öz - küt les aa küçük sıvısı br mktar eklenyor. Tek rar en ge sağ la nın ca ya ka ar; I. csmne etk een kalırma kuv - sývýsý vet azalır. II. nn sıvısına batan acm azalır. III. nn sıvısına batan acm eğşmez. yargılaınan angler oğru olablr? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I ve III ütleler sırasıyla 2m, m olan eşt acm bölmel, ka tı prz ma la rı ve sı vı la rı çe r sn e Şekl I ve Şekl II ek gb en ge len mş tr. sı vı sı nın yo ğun lu ğu, nnk e oluğuna göre, oranı kaçtır? ÖRNETİR sývýsý Þekl I sývýsý 2 Þekl II 1. Şeklek üzenekte sıvı çersne plerle bağlanmış ve csmlerne et k yen kalırma kuvvetler eştttr. sývý csmnn yo ğun lu ğu, nnk e oluğuna göre, ütleler eşt, özkütleler, 2 olan, csmler, özkütle - ler ve 3 olan sıvı olu taşırma kaplarına yavaşça bırakılıyorlar. Buna göre, taşan sıvıların toplanığı kapta oluşan ka - rı şı mın özkütles kaç olur? 3 oranı kaç tır? Test 2 CA 1.A 2.E 3.B 4.D 5.D 6.C 7.B 8.C 9.A 1.B 11.B 12.E 13.D

5 Fİİ Isı-Sıcaklık 11. SINIF Sayısal 3 1. Aşa ğı a k yargılaran an g s yan lış tır? A) Isı ener j çe ş r. B) Sı cak lık ter mo met re le öl çü lür. C) Isı nın b r m ca lo r r. D) Sı cak lık enerj çeşr. E) Isı ca lo r met re le öl çü lür. 2. Cel c us ter mo met re sn e okunan 3 C, Fa ren e t ve elvn ter mo met re le rn e an g e ğe re karşılık gelr? F A) B) C) D) E) Br ter mo met re normal koşullara ölçeklenrken buzun er - me nok ta sı -2, suyun kay na ma nok ta sı 12 olarak şaretlenmştr. Hava sıcaklığının 4 C oluğu br ortama ter mo - met re s nen okunan eğer kaç r? A) 2 B) 26 C) 32 D) 36 E) 4 5. Br kap ta bulunan t C te k su ya, C e br parça buz ko nu lu - yor. Isı alış-ve r ş sa e ce su ve buz ara sın a ol u ğu na gö re, bu zun er me mk ta rı aşa ğı a k n ce lk - ler en an g s ne bağ lı e ğl - r? (Buzun tamamı ermemştr.) A) Bu zun küt le s B) Su yun küt le s C) Su yun özı sı sı D) Bu zun al eğştrme ısısı E) Su yun lk sı cak lığı. 6. Br kap ta bu lu nan sı vı eşt za man ara lık la rın a eşt ısı ve ren br ısı tı cı le ısı tı lı yor. Buna göre, sı vı nın sı cak lı - ğı nın za ma na gö re e ğ ş - m gra fğ,, en an g ler ola b lr? 7. A) ve B) ve C) ve D), ve E) al nız. ÖRNETİR Erme noktasý ae ( C) 1 su Sýcaklýk buz T C aynama noktasý ( C) 128 aman B rm za man a eşt mk tar a 1 C ve 5 C sı cak lık lar a su akı tan mus luk lar ay nı an a açı la rak kabın ya rı sı ol u rul uk tan son ra mus - lu ğu ka pa tı lı yor. abın kalan kısmı mus lu ğu le tamamen ol u ru luğun a kap - ta k su yun son sı cak lı ğı kaç C olur? 1 C 5 C (Isı alış ve r ş sa e ce sı vı lar ara sın a ol mak ta ır.) A) 15 B) 2 C) 3 D) 4 E) 45,, ma e le r nn er me ve kay na ma nok ta la rı tab lo a - k g b r. C e bu ma e le r ka tı, sı vı, gaz al le rn en an g - sn e bu lu nur lar? A) Sı vı a tı Gaz B) a tı Sı vı Gaz C) Gaz Sı vı a tı D) a tı Gaz Sı vı E) Sı vı Gaz a tı

6 Isı-Sıcaklık 3 8. Br kap ta k buz par ça sı ısı ı zı sa bt olan ısı tı cı le ısı tıl - mak ta ır. Sı cak lık za man gra f ğ şe kl e k g b ol u ğu na gö re, aşa ğı a - k ler en an g s yan lış tır? A) II ve IV ara lı ğın a ma e al e ğş tr mş tr. B) III ara lı ğın a ma e sı vı al e r. C) Bü tün ara lık lar a ma e nn ısı sı art mış tır. D) II ara lı ğın a sı cak lık eğş memş tr. E) IV aralığın a ma e saece sıvı al er. 9. Ağzı açık br kapta ermekte olan br katının erme sıcaklığı; I. atının cns II. atının mktarı Sýcaklýk I II III IV aman III. Dış ortamın basıncı ncelklernen anglerne bağlıır? A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III. 1. Br csmn sıcaklık eğşm, csme verlen ısı mktarı ve kütles blnyor. Bu csme at, I. Isı sığası II. Son sıcaklık III. Özısı ncelklernen angler bulunablr? A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III. örfez ayınları 11. Isı ı zı sa bt olan ısı tı cı lar la ısı tı - lan 3m küt le l sı vı sı le 4m küt le l sı vı sı nın sı cak lık-za - man gra f ğ şe kl e k g b r. sı vı sı nın özı sı sı c, nn k e c ol u ğu na gö re, ora nı kaç tır? 12. Özı sı sı c olan 2m küt le l br ma e nn sı cak lı ğı nı T C ar - tı ra b lmek çn Q ka ar lık ısı ener j s ve rl mek te r. Özı sı sı 2c, sı cak lı ğı T C olan m küt le l br cs me 2Q luk ısı ener j s ve r lğne son sı cak lı ğı kaç T C olur? 13. T Sýcaklýk ( C) 3 Şeklek kaplara bulanan ve sıvılarının sıcaklıkları T ve 3T r. Isıca yalıtılmış br kapta bu sıvılar karıştırılığına enge sıcaklığı 2T oluyor. Buna göre; I. ve aynı cns se kütleler eşttr. II. ve nn ısı sığaları eşttr. III. n ısı sığası en küçüktür. yargılarınan angler oğruur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I ve III. 14. Isıca yalıtılmış br kaba 1 C tak sıvısınan, 2 C tak sıvısınan, 5 C tak sıvısınan eşt kütlelere konuluğuna karışımın son sıcaklığı 3 C oluyor. Buna göre, I. nn özısısı nknen büyüktür. II. n özısısı nnknen büyüktür. III. nn özısısı nnknen büyüktür. yargılarınan angler kesnlkle oğruur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I ve III. 2 1 t 2t ÖRNETİR 3T aman Test 3 CA 1.D 2.A 3.D 4.D 5.A 6.C 7.A 8.E 9.C 1.C 11.B 12.E 13.D 14.A

7 Fİİ Genleşme 11. SINIF Sayısal 4 1. C ek bo yu 1 cm olan br me tal çn boy ca uza ma kat - sa yı sı λ = C -1 ola rak ve rl mş tr. Bu me ta ln sı cak lı ğı 5 C ye çı ka rı lır sa, son bo yu kaç cm olur? A) 1 B) 11 C) 12 D) 13 E) Şe kl I e k,, metaller aa soğuk br or- tama götü rülüğüne boyları Şekl II e k g b olu yor. e tal le rn boy ca uza ma kat sa yı la rı sırasıyla λ, λ, λ oluğuna göre, Þekl I Þekl II bunlar arasınak lşk ner? A) λ > λ > λ B) λ = λ = λ C) λ > λ > λ D) λ > λ > λ E) λ > λ = λ cm uzun lu ğun a k me tal çu buk 4 C ısı tıl ı ğın a 4 cm uzu yor. Ay nı me tal en ya pıl mış ve 2 cm uzun lu ğun a k çu - buk 3 C ısı tı lır sa, son bo yu kaç cm olur? A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 E) Şe kl e k üzgün ve türeş lev a an şeklek gb a re - sel ve üç gen parçalar ke s lp alı nı yor. Bu k ört gen lev a ısı tı lır - sa r, α ve α ncelkler çn an g s oğ ru ur? r a a r α a A) Aza lır Aza lır Aza lır B) Aza lır Ar tar Aza lır C) Ar tar Ar tar Ar tar D) Ar tar De ğş mez Ar tar E) De ğş mez De ğş mez De ğş mez 7. Şeklek cıvalı,, termometreler, bulunukları ortaman aa sıcak başka br ortama getrlkle - rne, cıva sevyelernek yükselme ler,, oluyor. Buna göre,,, arasınak S 2S 4S lşk ner? V V 4V ÖRNETİR A) = = B) > > C) > = D) = > E) = > C e 5 cm uzun lu ğun a k br c sm, 11 C ye kaar ısı tıl ı ğın a bo yu 51 cm olu yor. 8. Buna göre, me ta ln boy ca uza ma kat sa yı sı kaç tır? A) B) C) D) E) C sıcaklıktak bo yut la rı 2 x 4 cm olan br lev a, 1 C ye kaar ısı tı lır sa son ala nı kaç cm 2 olur? (λ me tal = ) A) 84 B) 84,5 C) 851,2 D) 86 E) 86,5 S 2S Düşey kest şeklek gb olan,, kap la rın ak,, sı vı la rı ay nı se v ye e r. Bu sı vı lar sı cak lık e ğ şm le r eşt ola cak şe kl e ısı tıl ı ğın a yük sel me mk tar la rı eşt olu yor. Sı vı la rın gen leş me kat sa yı la rı sırasıyla a, a, a oluğuna göre, bunlar ara sın a k lş k s ne r? (apların genleşmes mal elyor.) A) a = a = a B) a > a > a C) a > a > a D) a > a > a E) a > a > a. 3S

8 Genleşme 4 9. İlk boyları eşt ve çubukları braraya getrlğne, b uzaklığının azal ı ğı göz le n yor. Bu na gö re, I. çu bu ğu so ğu muş çu bu - ğu a ısın mış tır. II. Son uruma < a ır. III. çu bu ğu gen leş mş tr. yar gı la rın an an g le r oğ ru ur? A) al nız I B) al nız II C) al nız III a b 13. 2r r 1 C 4 C 1 İlk boy la rı eşt olan aynı maeen yapılmış ve çu buk - la rı nın yarıçapları sı ra sıy la 2r ve r, sıcaklıkları se 1 C ve 4 C r. Csmler braraya konuluklarına, yarı çap - larınak eğ şm ler r ve r oluyor. D) I ve III E) I, II ve III 1. Br kürenn yan ta rafları keslerek şeklek gb zemne ko nuluğuna 1 cm yükseklğ 8 cm oluyor. = 8 cm üre, ya rı ça pı 11 cm olun ca ya ka ar ısı tıl - ı ğın a yükseklğ kaç cm olur? A) 8,2 B) 8,4 C) 8,6 D) 8,8 E) 9, 3 cm Ay nı ma e en ya pıl mış ç olu ko n s ve s ln rne eşt ısı lar ve r le rek ısı tı lı yor. s ln r nn yükseklğ 11 cm ol u ğu na, ko n s nn yükseklğ kaç cm ol muş tur? A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 3 cm 1 cm örfez ayınları Isı alışverş yal nız csmler arasına oluğuna göre, ora nı kaçtır? 14. T 1 sı cak lığınak şeklek türeş küre, T 2 sı cak lı ğı na ka ar ısı tı lığına, kütle mer ke z nn yer en yük sek l ğ 3 cm olu yor. Buna göre, kü re nn ac mn - e k ar tış kaç cm 3 tür? (π = 3 alınız.) A) 32 B) 76 C) 1 D) 18 E) Şe kl e k g b gen leş me yar ı mı le sı cak lık öl çen br ter mo met re nn u yar - lı lı ğı nın art ma sı çn ve r e ğer le r na sıl e ğş me l - r? l r ÖRNETİR A) Art ma lı Art ma lı B) Azal ma lı Azal ma lı C) Azal ma lı Art ma lı 2 cm D) Art ma lı Sa bt kal ma lı E) Art ma lı Azal ma lı 2 cm 2 C 1 C C 1 C2 C r 5 cm 4 cm 3 cm Ay nı ma e en ya pıl mış k ört gen ler prz ma sı le s - ln r, eşt ısı lar ve r le rek ısı tı lı yor. prz ma sı nın ta ban ala nın a k ar tış 1 cm 2 ol u ğu na gö re, s ln r nn ta ban ala nın a k ar tış kaç cm 2 olur? (π = 3 alınız.) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 5 cm 16. Þekl I Þekl II Şe kl I e k perçnlenmş metaller ısıtılınca Şe kl II e k a - l alı yor. Bu metallern genleşme katsayıları sırasıyla λ, λ, λ ol uğuna göre, bunlar arasınak lşk ner? A) λ > λ > λ B) λ > λ > λ C) λ = λ = λ D) λ > λ > λ E) λ > λ > λ. Test 4 CA 1.C 2.A 3.E 4.B 5.C 6.D 7.D 8.A 9.E 1.D 11.C 12.A 13.B 14.B 15.E 16.B 1.C 2.A 3.E 4.B 5.C 6.D 7.D 8.A 9.E 1.D 11.C 12.A 13.B 14.B 15.E 16.B

9 Fİİ İtme ve omentum SINIF Sayısal 5 1. Düşey uvara çarpan m kütlel v ızına sap csmn zleğ yörünge şeklek gbr. Buna göre, uvarın csme uygulaığı tme vektörü ang seçenekte oğru verlmştr? 2. A) 2mv m 1 D) 2mv F 53 B) 2m 2 3mv 37 Şe kl e k m, 2m ve 4m küt le l c sm le re F kuv vet le r Δt sü - re sn ce uy gu la na rak ya tay oğ rul tu a a re ket et t r l yor. C sm le re ve r len t me ler sı ra sıy la Ι 1, Ι 2, Ι 3 oluğuna göre, bun lar ara sın ak lş k ner? (Sür tün meler mal elyor. sn 37 =,6 ; sn 53 =,8) A) Ι 1 > Ι 2 > Ι 3 B) Ι 3 > Ι 2 > Ι 1 C) Ι 2 > Ι 1 > Ι 3 D) Ι 2 > Ι 3 > Ι 1 E) Ι 1 > Ι 3 > Ι 2. E) F 3mv 4m 3 v C) F m v 3mv 4. üt le s 1 kg olan br c sm, 1 m/s üşey ız la ku ma çar pa - rak,5 sa n ye son ra u ru yor. Buna göre, ku mun cs me uy gu la ı ğı ortalama kuv vet kaç N ur? (g = 1 m/s 2 ) A) 2 B) 25 C) 3 D) 35 E) 4 5. üt le s 2 kg olan cs mn momen - P (kg.m/s) tum za man gra f ğ şe kl e k g - 4 b r. Cs me uy gu la nan net kuv ve - tn za ma na bağ lı gra f ğ aşa ğı - 1 a k ler en an g s r? t (s) ÖRNETİR 6. Şe kl ek, ve c smle r ve r len ko num lar an ser best bı ra kı lı yor. m 3. üt le s 1,5 kg olan br cs mn ız za man gra f ğ şe kl e k g b r. Buna göre, cs mn ( 8) sa - n ye ara lı ğın a k mo men - tum e ğ ş m kaç kgm/s r? v (m/s) t (s) C sm le rn ye re çar pın - ca ya ka ar geçen m 2m 2 süree mo men tum la - rın a k e ğ şm ler ΔP, ΔP, ΔP oluğuna göre, bunlar ara sın ak lş k ner? (Sür tün me ler önem szr.) A) ΔP >ΔP =ΔP B) ΔP =ΔP >ΔP yer C) ΔP =ΔP <ΔP D) ΔP >ΔP >ΔP A) 4 B) 3 C) 3 D) 6 E) 6 E) ΔP >ΔP >ΔP

10 İtme ve omentum Şe kl e k m küt le l c sm v çzgsel ızı le üzgün aresel areket yapıyor. Csm nok ta sın an nok ta sı na gel ğn e mo men tum e ğ ş m kaç mv olur? (sn 3 =,5) åv 3 +y åv +x 11. Sür tün me sz or tam a a re ket een br cs mn k ne tk ener - j-mo men tum gra f ğ ve rl mş - tr. Bu cs mn ı zı 1 m/s ken k ne tk ener j s kaç jo ule olur? A) 25 B) 5 C) 75 D) 1 E) E (joule) P (kg.m/s) a tay ve sür tün me sz br üzlem e ur mak ta olan ve küt le le r ne uygulanan yatay kuvvetlern zamana bağlı eğşm grafğ şe kl e k gbr. t sü re so nun a, nn mo - men tu mu nun bü yük lü ğü P, nn k e P ol u ğu na gö re, 9. üt le s 4 kg olan br cs mn momen tum-za man gra f ğ şe - kl e k g b r. Bu na gö re, cs mn (-8) s ara sın a k yer e ğş tr me s kaç met re r? oranı kaç tır? A) 35 B) 3 C) 25 D) 2 E) 15 3F 2F F 4 2 uvvet P (kg.m/s) aman t t (s) örfez ayınları 12. atay br üzleme urmakta olan 2 kg kütlel br cs me, a re ket oğ rul tu suna br F kuv ve t uygulanarak, 4 sanyee 2 met re yol al ı rı yor. Buna göre, bu süre çn e cs me ve r len t me kaç N.s r? A) 2 B) 6 C) 8 D) 16 E) m = 1 kg küt le l c sm ya - tay la 53 lk açı ya pa cak åv o = 5 m/s şe kl e 5 m/s lk ız la nok ta sın an atı lıktan 1 kg 53 sonra noktasına üşüyor. Buna göre, csmn mo men tu mun a k e ğ şm kaç kg.m/s r? (sn 53 =,8 ; cos 53 =,6 ve sür tün meler önemszr.) A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 1 ÖRNETİR 14. Doğ ru sal yö rün ge e a re ket een m küt le l br cs mn mo - men tum za man gra f ğ şe kl - e k g b r. Bu na gö re, cs mn 2t za - man ara lı ğın a yap tı ğı net ş ner? 2P P omentum t 2t aman 1. Br csme at momentum-zaman omentum grafğ şeklek gbr. P 2 Grafktek ncelkler ve csmn kütles blnenleryle, P 1 a, csmn vmes aman F, csme etkyen net kuvvet v, csmn t anınak ızı t büyüklüklernen angler bulunablr? A) alnız a B) alnız F C) alnız v D) a ve F E) a, F ve v. 15. ve c sm le r ser best bı ra kılık tan t sü re son ra cs m nn mo men tu mu P, cs m nn mo men tu mu P oluyor. Buna göre, ora nı kaç tır? (Sür tün meler önemszr.) A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8 2m p m Test 5 CA 1.B 2.B 3.D 4.C 5.B 6.D 7.C 8.A 9.A 1.E 11.D 12.A 13.D 14.A 15.C 1.B 2.B 3.D 4.C 5.B 6.D 7.C 8.A 9.A 1.E 11.D 12.A 13.D 14.A 15.C

11 Fİİ İtme ve omentum SINIF Sayısal 6 1. Dur mak ta olan 5m küt le l br c sm, ç patlama sonucu 2m ve 3m küt le l par ça la ra ay rı lı yor. Ayrılan bu par ça la rın k ne tk ener j le r ora nı kaç tır? 5. m kütlel csm v ızıyla, urmakta olan 3m kütlel csme çarpıp yapışıyor. Buna göre, çarpışmaa kaybolan knetk enerj kaç mv 2 r? 2. 3m küt le l br c sm 4 m/s lk +y sa bt ız la nok ta sın an 1 m/s geçerken ç pat la ma ge ç re - m rek üç eşt par ça ya ay rı lı yor. 4 m/s 6 +x Par ça lar an k s şe kl e k 3m 6 g b a re ket ettğne göre, üçün cü par çanın areket m çn ne söy leneblr? 1 m/s A) +y yönüne 2 m/s B) y yönüne 2 m/s C) +x yönüne 2 m/s D) x yönüne 2 m/s 3. a tay oğ rul tu a a reket een ve c sm le - r mer ke z çar pış ma yap - tık la rı na gö re; E) Hareketsz kalır. I. ütleler eşt olup esnek çarpışma yaptılarsa, ızlarını eğşrler. II. İlk momentumları eşt büyüklükte olup esnek çarpışma yaptılarsa, aynı ızlarıyla ger önerler. III. İlk momentumları eşt büyüklükte olup esnek olmayan çarpışma yaptılarsa,areketsz kalırlar. yargılarınan angler oğruur? A) alnız II B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III. v v 6. Sür tün me sz ya tay üz lem e şe kl e k ız lar la a re ket een m ve 2m küt le l k c sm nok ta sın a es nek ol ma yan çar pış ma ya pı yor lar. m Bu na gö re, çar pış ma an son rak ortak kütlenn areket ang yöner? A) I B) II C) III D) IV E) V 7. m ve 3m küt le l c sm ler v x ve v y ız la rıy la nok ta sın a çar pı - şıp ke net le ne rek şe kl e k g b x oğ rul tu sun a a re ket et - mek te r. Csmlern çarpışmaan öncek ızlarının oranı kaçtır? (sn 37 =,6 ; cos 37 =,8) A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 m 3m v x I II III IV ÖRNETİR v y +y v ort V 2m +x 4. a tay ve sür tün me s - mal e len yü zey e şe kl - e k g b 8 m/s ve 2 m/s v v ız lar la a re ket een ve c sm le r mer ke z es nek ol ma - yan çar pış ma ya pı yor. ve csmlernn kütleler sırasıyla 2 kg ve 3 kg oluğuna göre, çarpışmaan sonra ortak kütlenn ızı kaç m/s r? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 8. m 1 ve m 2 küt le l c sm le r eşt bü yük lük te k ız lar la mer ke z es nek çar pış ma ya pı yor lar. m 1 =2m åv åv m 2 =m Buna göre, çar pış ma an son ra k m 1 küt le s nn ı zı ne olur?

12 İtme ve omentum Sür tün me sz ya tay üzleme 1 m/s ız la a re ket een 2 kg küt le l cs m, yay sa b t 4 N/m olan br yay la br le şk ur mak ta olan öz - eş cs m le mer ke z ola rak çar pı şı yor. Çar pış ma a ener j kay bı ol ma ığı na gö re yay en faz la kaç metre sı kı şır? (a yın kütles mal e l yor.) A),5 B),4 C),3 D),2 E),1 k = 4 N/m 13. 5v ızıyla gen m kütlel br merm, şeklek gb v ızıyla 1 m/s areket een 5m kütlel tablaya çarparak kenetlenyor. Buna göre, csmlern çarpışma 5 m sonunak or tak ız la rı kaç v olur? (emn le tekerler arasına sürtünme yoktur.) m 5v 37 v 2 m 1. Sür tün me sz ya tay ze mne k 2m küt le l cs m ve m v küt le l cs m v ız la rıy la nok ta sın a mer ke z es nek ol ma yan çar pış ma ya pa rak ke net le n yor lar. 6 v Buna göre, c sm le rn or tak ı zı kaç v olur? 11. Sür tün me sz yatay üzlem e yay önün e ur - gram lık br takoza 1 gram lık br mer m 2 m/s le çar pıp sap la nı yor. v = 2 m/s gun al e bu lu nan 99 1 g 99 g k = 1 N/m a yın es nek lk sa b t 1 N/m ol u ğu na gö re çar pış - ma an son ra yay en faz la kaç cm sı kışır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 m örfez ayınları 14. ve nok ta la rın an 5 m/s lk ız la eğk ve 3 m/s lk ız la ya tay ola rak ay nı an a atı lan öz eş c sm ler nok - ta sın a çar pı şa rak ke - 5 m/s net le n yor lar. 53 Csmlern bunan sonrak areket nasılır? (sn 53 =,8 ; cos 53 =,6 ; g = 1 m/s 2 ; sürtünmeler önemszr.) A) Sağa oğru yatay atış B) Sola oğru yatay atış C) Aşağı oğru üşey atış D) Serbest üşme E) Eğk atış kg lık br c sm şe - kl e gö rül ü ğü g b +x yö nün e 2 m/s ız la g erken v = 2 m/s I = 16 N.s 6 noktasınan tbaren m = 4 kg +x 16 N.s büyüklüğünek tme, şeklek gb uygulanıyor. Buna göre, tme sonucuna csmn son ızı kaç m/s olur? = 8 m ÖRNETİR 3 m/s A) ñ2 B) ñ3 C) 2 D) 2ñ3 E) m küt le l kur şun 6 m/s lk ız la u ran 5 m küt le l sar - ka ca şe kl ek g b çar pa - rak ke net le n yor. Bu na gö re, or tak küt le kaç cm yük selr? 6 m/s 6 ( ; g = 1 m/s 2 ) A) 5 B) 75 C) 125 D) 15 E) 175 m p 5 m yatay 16. v ızı le şeklek gb eğk atılan 2m kütlel csm, maksmum yükseklkte br ç patlama v max sonucu k eşt kütleye ayrılıyor. Parçalaran br serbest üşme 2m 37 yapıp 3 sanyee yere üştüğüne göre, ğer kütlenn patlamaan sonrak ızı kaç m/s r? (g = 1 m/s 2 ; sn 53 = cos 37 =,8) A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 Test 6 CA 1.B 2.C 3.E 4.B 5.E 6.A 7.B 8.E 9.A 1.C 11.A 12.C 13.C 14.C 15.D 16.E

13 Fİİ Çembersel Hareket 11. SINIF Sayısal 7 1. Br bsklet teker akkaa 72 evr yaptığına göre, tekern açısal ızı kaç ra/s r? 5. A) 6π B) 12π C) 18π D) 24π E) 36π 3r r 2r ayış 2. Düzgün çembersel areket yapan br arabanın teker 3 akkaa 54 tur önüyor. Buna göre, tekern frekansı kaç s -1? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 3. noktası çevresne üzgün çembersel areket yapan, csmlernn peryotları sırasıyla 2T, T r. nn çzgsel ızı v, nnke v oluğuna göre oranı kaçtır? 4. 4 m uzunluğunak br pn u- cuna br csm bağlanarak noktası çevresne üzgün çembersel areket yaptırılıyor. Csmn merkezcl vmesnn büyüklüğü a = 4 m/s 2 oluğuna göre, çzgsel ızının büyüklüğü kaç m/s r? A) 5 B)4 C) 3 D) 2 E) 1 r r r = 4 m p v kasnağı, brbrne perçnl, kasnakları ve kayış yarımıyla şeklek üzenek kurulmuştur. Düzenek çalışırken,, kasnaklarının çzgsel ızları sırasıyla v, v, v oluğuna göre, bunlar arasınak lşk ner? A) v = v = v B) v > v = v C) v = v > v D) v > v = v E) v > v > v 6. Düşey üzleme üzgün aresel areket yapan br csm en alt noktaan geçerken pte oluşan gerlme kuvvetnn büyüklüğü csmn ağırlığının üç katına eşttr. ÖRNETİR Buna göre, csm noktasınan geçerken ptek gerlme kuvvetnn büyüklüğü csmn ağırlığının kaç katıır? 7. m, 2m kütlel ve csmler sürtünmesz yatay üzleme üzgün çembersel areket yapıyorlar. Bu csmlern momentumlarının büyüklüğü eşt oluğuna göre; I. Frekansları eşttr. II. netk enerjler eşttr. III. Açısal ızları eşttr. yargılarınan angler oğruur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve III E) I, II ve III v m m p r r 2m

14 Çembersel Hareket r 2r v yatay kasnağı kasnağı 9. 1., kasnakları noktasınan geçen üşey eksen çevresne sırasıyla f, 2f frekansları le önmekter. noktasının merkezcl vmes a, nnk e a, oluğuna göre, oranı kaçtır? Şeklek gb merkeznen geçen eksen çevresne öneblen tablaa, eksenen 1 cm uzakta br csm bulunmaktaır. Sürtünme katsayısı k =,16 olan tabla ω açısal ızıyla önerken csm kaymaan urablyor. Buna göre, ω en büyük kaç ra/s olablr? (g = 1 m/s 2 ) Düşey eksen r =1 cm yatay A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 örfez ayınları Düzgün çembersel areket yapan br csmn sürat v r. Csm noktasınan noktasına gelğne ız eğşm Δv 1, noktasınan ye gelğne ız eğşm Δv 2 r. Buna göre, oranı kaçtır? ( sn 6 =, cos 6 = ) D) E) üşey ok P p 12. atay üzleme noktasına bulunan r yarıçaplı br tekerlek ok yönüne kaymaan önme areket yaparak noktasına getrlyor. ÖRNETİR ok Buna göre tekerleğn noktasınak görünümü aşağıakleren angs gbr? r A) B) C) πr N yatay Br pn ucuna bağlı csm üşey üzleme noktası etrafına şeklek gb üzgün çembersel areket yapıyor. Buna göre, p,,, N, P noktalarınan angsne koparsa csm yatay atış areket yapar? A) B) C) D) N E) P 13. Sürtünme katsayısı k =,9 ve yarıçapı 1 m olan yatay br vraja v ızı le gren araç savrulmaan vrajı alıyor. Buna göre v ızı en fazla kaç m/s olmalıır? ( g=1 m/s 2 ) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Test 7 CA 1.D 2.B 3.A 4.B 5.D 6.D 7.D 8.A 9.D 1.A 11.B 12.C 13.C

15 Fİİ Tork - Denge 11. SINIF Sayısal 8 1. nok ta sı çevresne öneblen lev a ya, eşt bü yük - lük te k ÂF 1, ÂF 2, ÂF 3 kuv vetler şeklek gb uygulanıyor. uv vet le rn mo ment le rnn büyüklükler sırasıyla 1, 2, 3 ol u ğu na gö re, bun lar a ra sın a k lş k ne - r? A) 1 > 3 > 2 B) 3 > 1 > 2 C) 3 > 2 > 1 D) 1 > 2 > 3 E) 2 > 1 > nok ta sı et ra fın a ö ne blen lev a ya et k yen F 1, ÂF 2, ÂF 3 kuv vet le rnn mo ment le - rnn büyüklükler eşttr. Bu na gö re, F 1, F 2, F 3 kuv - vetlernn büyüklükler ara - sın a k lş k ner? A) F 2 > F 1 > F 3 B) F 1 > F 2 > F 3 C) F 3 > F 1 > F 2 D) F 2 > F 3 > F 1 E) F 3 > F 2 > F nok ta sı et ra fın a ö ne b len çu bu ğa aynı üzleme bulunan F, 2F, 3F bü - yük lü ğün e üç kuv vet uy gu lan mış tır. Buna göre, çu bu k ang yöne, kaç F lk mo men tle öner? åf 1 åf 3 A) 2 B) +7 C) +4 D) 4 E) +2 åf 3 2åF åf 1 åf 2 åf 3åF åf Ağır lı ğı 3 N olan üzgün ve türeş çu buk, br T p le şeklek gb en - ge e r. yatay İptek germe kuvvet T oluğuna gö re, T kaç New ton ur? A) 5 B) 1 C) 15 D) 2 E) 3 6. noktasınan menteşel şe kl e k üzgün tür eş çu buk p le şeklek gb T engeer. menteþe 37 İptek gerlme kuvvet 5 N oluğuna gö re, çu - yatay bu ğun ağır lı ğı kaç N ur? A) 15 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 7. ÖRNETİR yatay 37 p T åf 2 Düz gün türeş çu buk şeklek gb en ge e r. F 1 kuv ve tnn büyüklüğü 2 N ol u ğu na gö re, F 2 kuv ve - t ve T p ge rl me snn büyüklükler kaç N ur? F 2 T A) 3 25 B) 25 3 C) 2 4 D) 2 1 E) 25 5 åf 1 4. Düzgün ve tür eş çu buk ve estekler üzerne şe kl e - k g b en ge e r. Bu na gö re, es tek tep k le r nn ora nı kaç tır? 8. Şe kl e k üzgün tür eş çu buk 2P ve P ağır lık la - rı le en ge e r. Bu na gö re, çu bu ğun a ğır lı ğı kaç P r? 2P P A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

16 Tork - Denge 8 9. Her br böl me s nn ağır lı ğı 6 N olan üzgün türeş cs m en ge e tu tan T p ge rl me s kaç N ur? T 13. nok ta sın an men te şelen mş üz gün türeş çu - bu ğun ağır lı ğı 6 N ur. Bu na gö re, yü ze y nn tep k s kaç N ur? (Sürtünmeler önemszr.) 37 A) 5 B) 6 C) 8 D) 1 E) 12 A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 1 1. Şe kl e k kü re nok ta sı et ra fına ö ne b lmekter. 11. F 1 ve F 2 kuv vet le r kü re ye aynı ana uygulanığına kürenn en ges bozulmaığına gö re, bu kuvvetlern ora nı kaç tır? yatay T 1 T 2 Ağır lı ğı P olan üzgün ve türeş br çu buk, üç ayrı şekle en gelenmştr. Bu uruma p ler e oluşan ge rl me kuv vet - le rnn büyüklüğü sırasıyla T 1, T 2, T 3 ür. Bu na gö re, T 1, T 2, T 3 ara sın a k lş k ne r? A) T 1 > T 2 > T 3 B) T 1 > T 3 > T 2 C) T 2 > T 3 > T 1 D) T 1 = T 2 = T 3 E) T 1 > T 2 = T 3. a åf 1 åf 2 2a T 3 örfez ayınları 14. nok ta sı et ra fın a ö neb len üz gün ve türeş lev - a nın ağır lı ğı 12 N ur. Buna göre, lev a yı ya tay a en ge e tu ta b le cek en kü - çük kuv vet kaç N ur? 15. A) 3 B) 36 C) 42 D) 48 E) 6 ÖRNETİR yatay Eşt böl me l çu bu ğu, Şekl I ve Şekl II ek gb en ge - e r. Bu na gö re, T Þekl I ora nı kaç tır? Þekl II yatay åf 12. noktasınan menteşelenmş üzgün türeş ka re lev a, 1 N büyüklüğünek F kuv ve t le en ge le n yor. Buna göre, lev a nın ağır lı ğı kaç N ur? åf Ağır lık la rı 2 N olan eşt böl - me l tür eş çu buk la ra, ve ağır lık la rı asıl ı ğın a sstem şe kl e k g b en - ge e ka lı yor. T (sn 37 =,6 ; cos 37 =,8) yatay nn ağır lı ğı 2 N oluğuna göre, p te k T ge rl - me kuv ve t kaç N ur? A) 6 B) 8 C) 1 D) 14 E) 28 A) 6 B) 9 C) 1 D) 12 E) 15 Test 8 CA 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.E 7.B 8.A 9.D 1.C 11.E 12.E 13.A 14.D 15.D 16.B

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler.

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler. Fİİ 1. I. adde ile enerji arasındaki olayları inceler. II. Doğada gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar yapar. III. Uygulamalı bir bilim dalıdır. ukarıda verilenlerden angileri fizik bilimi için doğrudur?

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası. Sayısal 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler.

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası. Sayısal 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler. FİZİ 1. I. ae ile enerji arasınaki olayları inceler. II. Doğaa gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar yapar. III. Uygulamalı bir bilim alıır. ukarıa verilenleren angileri fizik bilimi için oğruur? A)

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

SIVI BASINCI BÖLÜM 14

SIVI BASINCI BÖLÜM 14 IVI BINCI BÖÜ 1 ODE ORU 1 DE ORURIN ÇÖÜER. 1...g..g..g ir. Buna göre, > CEV E. Bir elikten akan suyun ızı eliğin kesitine ve o noktaaki basıncına yani eliğin nın açık olan yüzeyine olan uzaklığına bağlıır.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

A A A FEN BİLİMLERİ SINAVI FİZİK TESTİ 1 FİZ (LYS2)

A A A FEN BİLİMLERİ SINAVI FİZİK TESTİ 1 FİZ (LYS2) DİAT! SORU İTAÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OARA CEVA ÂĞIDINIZA İŞARETEMEİ UNUTMAINIZ. FEN BİİMERİ SINAVI FİZİ TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fzk Test çn ayrılan kısına şaretleynz.

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

LYS FİZİK ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

LYS FİZİK ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YS FİZİ ÖZET ÇÖZÜEİ TEST -. Hız-zaman grafğnn altına kalan alan, yerğştrmey err. Grafğ nceleğmze nn alığı yolun nnknen büyük oluğu görülür. Ancak t 0 anınak konumları blnmyor. (I e II blnemez.) Hız-zaman

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF FİZİK DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF FİZİK DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI 2014 2015 MEV OEJİ ÖZE ANARA OUARI 10. SINIF FİZİ DERSİ AZ TATİİ EV ÇAIŞMASI Öevin Veriliş Tarii: 12.06.2015 Öevin Teslim Tarii:21.09.2015 1. Baş kısmının kesit alanı 0,4cm² olan bir çivi, tataya 16N luk

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI ) BAINÇ ( IVIARIN BAINCI ) 1. Düşey kesiti verilen kap, özkütlesi 4 g/cm 3 olan sıvısıyla 60 cm çizgisine kadar dolduruluyor. Buna göre, kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı kaç N/m 2 dir?

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

1. Bir demir çubuğun geçici olarak mıknatıslanabilmesi için I, II ve III işlemleri tek başına yapılmalıdır. CEVAP E

1. Bir demir çubuğun geçici olarak mıknatıslanabilmesi için I, II ve III işlemleri tek başına yapılmalıdır. CEVAP E 5. BÖÜ ATA VE AYETİ AA TET ÇÖZÜE ATA VE AYETİ AA. Br emr çubuğun geçc olarak mıknatıslanablmes çn, ve şlemler tek başına yapılmalıır. CEVAP E. X Y ekl- 4. İk mıknatısın brbrne uygulaığı kuvvet,. ıknatıslar

Detaylı

MADDE ve ÖZELL KLER. s s cakl k öz s s s as konveksiyon iletim fl ma denge s cakl genleflme büzülme genleflme katsay s

MADDE ve ÖZELL KLER. s s cakl k öz s s s as konveksiyon iletim fl ma denge s cakl genleflme büzülme genleflme katsay s 01 ADDE ve ÖZE ER bas nç bas nç kuvveti kat bas nc s v bas nc ak flkanlar n bas nc gaz bas nc aç k ava bas nc barometre manometre altimetre batimetre termometre s s cakl k öz s s s as konveksiyon iletim

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

MANYETiZMA-MIKNATIS BÖLÜM 22

MANYETiZMA-MIKNATIS BÖLÜM 22 AEA-A BÖÜ. ODE ORU DE ORUAR ÇÖÜER fekl- fekl-. Br mık na tı sı hç br zaman tek ku tup lu mık na tıs ha l ne ge t re me yz. ık na tıs k ye ay rıl ı ğın a y ne k ku tuplu br mık na tıs olu şur. Bu u rum

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30 Tİ Tİ 49 3 75 75 4 5 5 80 80 6 35 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 50 0 DÜZE AAAR DÜZE AAAR BÖÜ BÖÜ AŞTRAAR AŞTRAAR DÜZE AAAR ÇÖZÜER 5 9 3 3 3 6 0 3 3 3 3 7 3 3 3 4 8 3 3 3 50 Tİ 3 5 9 6 0 3 7 4 8 Tİ 5

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜ VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir kuvvetin tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan kuvvettir. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ IATIA VE AETİ AA ODE OU - DEİ OUAI ÇÖZÜEİ 4 Demr tozlarını bakıran ayırt etmek çn br mıknatısa htyaç varır ıknatıs emr tozlarını çekerek bakıran ayırablr Pusula yön taynne kullanılır Bakırın ve emrn

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER RENER BÖÜM 28 1 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖÜMER rm z Mavi eflil Cyan Beyaz 3 T eflil T Magenta U rm z V ırmızı, ve yeşil ışık kaynaklarından in uçlarına ışınlar gönderildiğinde de şekildeki renkler görünür

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ 1. BÖLÜM FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER - DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ SRULAR 1. I. ork (x) II. Güç (P) III. Açısal momentum (L) Yukarıdakilerden hangisi

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı Seher ÜNVER, a Emine DİRİ, b İlker ERCAN c a Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

www.esenyayinlari.com.tr

www.esenyayinlari.com.tr Genel Müdür Temel Ate Genel Koordinatör Ak n Ate E itim Koordinatörü - Editör Nevzat Asma E itim Koordinatör Yard mc s Halit B y k Dizgi, Grafik, Tasar m Esen Dizgi Servisi Görsel Tasar m Muhteber Bozba

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2. Konu ELEKTRİK AKIMI, POTANSİYEL FARK VE DİRENÇ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2. Konu ELEKTRİK AKIMI, POTANSİYEL FARK VE DİRENÇ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF ONU NTII. ÜNİTE: EETİ E NYETİZ. onu EETİ II, POTNSİYE F E DİENÇ ETİNİ ve TEST ÇÖZÜEİ Ünte Elektrk ve anyetzma 1.. Ünte. onu (Elektrk kımı) nın Çözümler ampul 3. Şekl yenden aşağıdak gb çzeblrz.

Detaylı

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat ) Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat ) Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar /140 Meslekî Kitaplar/19 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Bask Kontrol: Mehmet Ali Soy Grafik Tasar m: Recep Kaya Bask : San

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier 1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ Erich Kästner UÇAN SINIF ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier 50. basım Erich Kästner UÇAN SINIF Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Cevap : C. Cevap : E

Cevap : C. Cevap : E DENEME 5 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. 7 1 1 9 e + o + 7 7 8 8 1 9 = e + o + 7 7 8 8 1 9 = - - + 7 7 8 8 8 = = 1dir. 8 5. x y z = = = kolsun. 05, 09, 07, x = 0,5.k y = 0,9.k z = 0,7.k Bu na gö re x, y, z

Detaylı

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 MELEK ve İNSAN k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-3-9 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi info@okumayitesvik.com

Detaylı