YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MİLLETLERARASI MİRAS HUKUKU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MİLLETLERARASI MİRAS HUKUKU"

Transkript

1 Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MİLLETLERARASI MİRAS HUKUKU Beta

2 Yayın No : 2875 Hukuk Dizisi : Baskı Nisan İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Baskı - Cilt : Yazın Basın Yayın Matbaacılık Trz.Tic.Ltd.fiti. (Sertifika No: 12028) Çiftehavuzlar Cd. Maltepe Mh. Prestij fl Merkezi No: 27/806 K:9 Zeytinburnu/ STANBUL Kapak Tasarım : Gökhan Ayrancı Beta BASIM YAYIM DAĞITIM A.Ş. Narlıbahçe Sokak Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Değerli Hocam Prof. Dr. İlhan Ulusan a saygılarımla...

4

5 ÖNSÖZ Bu kitap, Avrupa da Sınıraşan Davalar Çalıştayları Dizisi [Series of Workshops: Cross-Border Litigation in Europe Workshop No 3] Projesi kapsamında Aberdeen Üniversitesi Milletlerarası Özel Hukuk Merkezi tarafından düzenlenen ve 1 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Sürecinde AB Milletlerarası Özel Hukukuna Bakış Açısı ve Katılım Açısından Sonuçları [Turkish Perspectives on EU Private International Law in Preparation for Turkish Accession to the EU and Implications for the Accession] konulu çalıştayda sunulan MÖHUK un Mirasa İlişkin Hükümlerinin Avrupa Birliği Miras Tüzüğü ile Karşılaştırılması [Comparison of the Provisions of the Turkish PILA in Relation to Succession with the EU Succession Regulation] adlı tebliğimizin hazırlanması vesilesiyle yayın hayatına kazandırılmıştır. Tashihlerde yardımcı olan değerli meslektaşlarım İstanbul Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı öğretim görevlileri Ar. Gör. Dr. Enver Arıkoğlu ve Ar. Gör. Elif Başkaracaoğlu na; Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul İcra ve İflas Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Efe Dırenisa ya; kaynak temininde katkılarından dolayı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Uzmanı Serpil Yıldırım a ve Atılım Üniversitesi Kütüphanesi Uzmanı Merve Nalbant a içten teşekkür ederim. Kitabın basısının kısa sürede gerçekleşmesini sağlayan Beta Yayınevinin değerli yöneticisi Sayın Seyhan Satar a; dizgisini özenle yerine getiren Sayın Veysel Coşkun ve Gülgonca Çarpık a; kapak tasarımını yapan Gökhan Ayrancı ya teşekkür ederim. Kitabın, faydalı olmasını temenni ederim. Prof. Dr. Nuray EKŞİ Mart 2013, Çekmeköy

6

7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 I. MİRAS DAVALARININ MİLLETLERARASI NİTELİĞİNİN TAYİNİ VE BU DAVALARIN HUKUKÎ REJİMİ...1 II. III. TÜRK MİLLETLERARASI MİRAS HUKUKUNUN TARİHÇESİ...4 TÜRKİYE DE VEFAT EDEN YABANCILARA İLİŞKİN İŞLEMLER VE CENAZE NAKİLLERİ...8 A. Türkiye nin Taraf Olduğu Antlaşmalara Göre Türkiye de Vefat Eden Yabancılarla İlgili İşlemler...8 B. Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Bu Kanuna İlişkin Yönetmelik Hükümlerine Göre Türkiye de Vefat Eden Yabancılarla İlgili İşlemler...11 C. Yabancıların Ölüm Olaylarının Bildirilmesi ve Ölen Yabancıların Terekelerine Uygulanacak Esaslara İlişkin Adalet Bakanlığı nın 71/1 Nolu Genelgesi...13 Birinci Bölüm YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN MİRAS DAVALARINDA TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ I. İÇ HUKUKTA MİRASA İLİŞKİN YETKİ KURALLARI...19 A. Türk Medenî Kanunu ve HMK daki Yetki Kuralları...19 B. İç Hukuktaki Mirasa İlişkin Yetki Kurallarının Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisini Tayinde Ne Ölçüde Kullanılacağı Sorunu...22

8 VIII II. III. İKİ TARAFLI KONSOLOSLUK ANTLAŞMALARINDA YERALAN MİLLETLERARASI YETKİ KURALLARI...24 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN UN 43. MADDESİ...27 İkinci Bölüm YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN MİRAS DAVALARINDA UYGULANACAK HUKUK I. MÖHUK UN 20. MADDESİ UYARINCA MİRASIN ESASINA UYGULANACAK HUKUKUN TAYİNİ...31 A. MÖHUK un 20. Maddesinde Yer Alan Kanunlar İhtilâfı Kuralı...33 B. MÖHUK un 20. Maddesinin Gösterdiği Hukukun Uygulama Alanı Genel Olarak Tapu Kanunu nun 35. Maddesi...40 C. MÖHUK un 20. Maddesinin Gösterdiği Hukukun Uygulama Alanı Dışında Kalan Konular Miras Davalarında Önsorun Olarak Ortaya Çıkan Şahsın Hukuku ve Aile Hukukuna İlişkin Meselelerin MÖHUK un 20(1). Maddesinin Uygulama Alanı Dışında Kalması Mirasın Açılmasının, İktisabının ve Taksiminin MÖHUK un 20(1). Maddesinin Uygulama Alanı Dışında Kalması Ölüme Bağlı Tasarruf Yapma Ehliyetine ve Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekline Uygulanacak Hukuk...47 a. Ölüme Bağlı Tasarruf Yapma Ehliyetine Uygulanacak Hukuk...47 b. Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekline Uygulanacak Hukuk...49 aa. Ölüme Bağlı Tasarrufların Şeklî Geçerliliği ile Esası Yönünden Geçerliliğinin Birbirinden Ayrılması...49 bb. MÖHUK un 20(4). Maddesine Göre Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekline Uygulanacak Hukuk...50 cc. Türkiye nin Taraf Olduğu Antlaşmalara Göre Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekline Uygulanacak Hukuk...54

9 IX aaa. İki taraflı Konsolosluk Antlaşmalarında Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekline Uygulanacak Hukuk...54 bbb. Vasiyet Tasarruflarının Şekline Uygulanacak Hukuk Hakkında Lahey Konvansiyonu...55 c. Ortak Vasiyetnamelerden Doğan Kanunlar İhtilâfı Sorunları...59 d. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Kullanılan Kavramların Yorumlanmasına Uygulanacak Hukuk Mirasta Usule İlişkin Konulara ve İhtiyati Tedbirlere Lex Fori nin Uygulanması...65 II. III. IV. MÖHUK UN 20. MADDESİNİN GÖSTERDİĞİ ÜLKE HUKUKUNUN UYGULANMASINI ENGELLEYEN HALLER...66 A. Kamu Düzeni...66 B. Müdahaleci Normlar...73 C. Türkiye nin Taraf Olduğu Mirasa İlişkin Milletlerarası Antlaşmalar Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi Vasiyet Tasarruflarının Şekline Uygulanacak Hukuk Hakkında Lahey Konvansiyonu Konsolosluk Antlaşmaları...80 MİRAS HUKUKU ALANINDA ATIF TEORİSİNİN UYGULANMAMASI...82 MİRASÇISIZ TEREKENİN TÜRK DEVLETİNE KALMASI...85 Üçüncü Bölüm MİRASA İLİŞKİN YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ I. MİRASA İLİŞKİN YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANIMASI VE TENFİZİ ARASINDAKİ FARKLAR...91 II. III. MİRASA İLİŞKİN YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİNİN HUKUKÎ DAYANAKLARI...94 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUNA GÖRE TANIMA VE TENFİZ...97

10 X A. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna Göre Tanıma ve Tenfiz Usulü Tanıma ve Tenfiz Davalarında Görevli Mahkeme Tanıma ve Tenfiz Davalarında Yetkili Mahkeme Tenfiz Davası Müstakil Dava Olmasına Rağmen Tanıma Davasının Müstakil Olarak veya Mevcut Dava İçinde Açılabilmesi Tanıma ve Tenfiz Davalarının Hukukî Yararı Bulunan Herkes Tarafından Açılması...99 a. Genel Kural...99 b. Yabancı Mahkemece Karar Bağlanan Davaya Taraf Olmayan Mirasçılar Tarafından Tanıma veya Tenfiz Davasının Açılması Tanıma ve Tenfizde Dava Dilekçesinin İçeriği ve Dilekçeye Eklenecek Belgeler Tanıma ve Tenfiz Davasında Davacının Yabancı Olması Halinde Teminat Yatırması Tanıma ve Tenfiz Davalarının Basit Yargılama Usulüne Tabi Olması B. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna Göre Tanımanın ve Tenfizin Şartları Tanımanın ve Tenfizin Önşartları a. Kararın Yabancı Mahkeme Tarafından Verilmesi b. Yabancı Mahkeme Tarafından Verilmekle Beraber İlam Niteliğinde Olmayan Kararlar c. Yabancı Mahkeme Kararının Özel Hukuka İlişkin Olması d. Yabancı Mahkeme Kararının Kesinleşmiş Olması Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıması ve Tenfizinin Esasa İlişkin Şartları C. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna Göre Tanıma ve Tenfiz Kararı IV. YABANCI VERASET İLAMLARININ TANIMASI VE TENFİZİNDE TAPU KANUNU NUN 37. MADDESİNİN ROLÜ V. YARGITAY KARARLARINDA MİRASA İLİŞKİN YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİNİ ENGELLEYEN HALLER...111

11 XI A. Yabancı Ülkelerde Belediye veya Noterlerde Düzenlenen Veraset Belgeleri Yabancı Belediye veya Noterler Tarafından Düzenlenen Veraset Belgelerinin Tanıma ve Tenfize Konu Teşkil Etmemesi Yılında Türk Medenî Kanunu ve Noterlik Kanunu nda Yapılan Değişiklikten Sonra Yabancı Noterler Tarafından Düzenlenen Mirasçılık Belgelerinin Türkiye deki Sonuçları a Yılında Türk Medenî Kanunu nda Yapılan Değişiklikten Sonra Yabancı Noterler Tarafından Düzenlenen Mirasçılık Belgelerinin Türkiye deki Sonuçları b Yılında Noterlik Kanunu nda Yapılan Değişiklikten Sonra Yabancı Noterler Tarafından Düzenlenen Mirasçılık Belgelerinin Türkiye deki Sonuçları B. Veraset İlamlarının Kesinleşmemiş Olması Sebebiyle Tanımaya Elverişli Olmadıkları Yabancı İlamın Kesinleşip Kesinleşmediğinin Kararı Veren Mahkemenin Hukukuna Göre Belirlenmesi Yabancı Veraset İlamları Açısından Kesinleşmenin İncelenmesi Türk Mahkemesinde Tanıma veya Tenfize Konu Olan İlama Karşı Verildiği Ülkede Kanun Yoluna Başvurulmasının Tanıma veya Tenfiz Üzerindeki Etkisi C. Münhasır Yetki Sebebiyle Türkiye deki Taşınmazlarla İlgili Yabancı Veraset İlamlarının Tanınmaması D. Yabancı Mahkeme Tarafından Verilen Mirasın Açılmasına İlişkin Kararın Tanınıp Tanınmayacağı Meselesi VI. YABANCI ÜLKELERDE DÜZENLENEN VASİYETNAMELERİN TENFİZİ TALEPLERİNİN GERÇEK ANLAMDA TENFİZ TEŞKİL ETMEMESİ A. 743 Sayılı Türk Medenî Kanunu Açısından Vasiyetnamenin Tenfizi Kavramı B Yılına Kadar Olan Süreçte Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Vasiyetnamelerin Yerine Getirilmesine İlişkin Yargıtay Uygulaması...148

12 XII C Yılında 2675 Sayılı MÖHUK un Yürürlüğe Girmesinden Sonra Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Vasiyetnamelerin Yerine Getirilmesi Yabancı Ülkede Düzenlenen Vasiyetnamenin Doğrudan Türk Mahkemesine İbrazı ve Yerine Getirilmesinin Talep Edilmesi Yabancı Ülkede Düzenlenen ve Yabacı Mahkemece Tasdikine veya Açılmasına Karar Verilen Vasiyetnameler D. Yabancı Ülkede Düzenlenen Vasiyetnamelere İstinaden Yabancı Mahkemelerce Düzenlenen Veraset Belgelerinin Tanınması VII. YABANCI MAHKEMECE ATANAN TEREKEYİ İDARE GÖREVLİSİNİN TÜRKİYE DEKİ TEREKE ÜZERİNDE YETKİLERİNİ KULLANMASININ ŞARTLARI Dördüncü Bölüm TAPU KANUNU NUN 35. MADDESİNE GÖRE YABANCILARIN MİRAS YOLUYLA TAŞINMAZ İKTİSABI I. YABANCILARIN MİRAS YOLUYLA TAŞINMAZ İKTİSABININ TARİHÇESİ II. TAPU KANUNU NUN 35. VE 36. MADDELERİNİ DEĞİŞTİREN TAPU KANUNU VE KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 6302 SAYILI KANUN UN HAZIRLIK SÜRECİ A. Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Tasarıya Göre Yabancı Gerçek Kişilerin Miras Yoluyla Taşınmaz Mal İktisabı Tasarıya Göre Tapu Müdürlüklerinin Veraset Belgesi Düzenleme Yetkisi a. Tasarıya Göre Tapu Müdürlüklerinin Veraset Belgesi Düzenlemesine İlişkin Şartlar b. Tasarıya Göre Tapu Müdürlüklerinin Veraset Belgesi Düzenleme Yetkisinin Bulunmadığı Haller c. Tasarıya Göre Tapu Müdürlükleri Tarafından Düzenlenen Veraset Belgelerine İtiraz ve İtirazın Sonuçları...166

13 XIII d. Tapu Müdürlüklerinin Veraset Belgesi Düzenleme Yetkisinin Tasarıdan Çıkarılması B. TBMM deki Görüşmeler Sonucunda Tapu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısında Yapılan Değişiklikler C. Tapu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 6302 Sayılı Kanun un Kabulü ve Getirdiği Başlıca Yenilikler III. III. TAPU KANUNU NUN 6302 SAYILI VE TARİHLİ KANUN İLE YENİDEN DÜZENLENEN 35. MADDESİNE GÖRE YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN MİRAS YOLUYLA TAŞINMAZ MAL İKTİSABI A. Tapu Kanunu nun 6302 Sayılı ve Tarihli Kanun ile Yeniden Düzenlenen 35. Maddesine Göre Yabancı Gerçek Kişilerin Miras Yoluyla Taşınmaz Mal İktisabına İlişkin Esaslar B. Tapu Kanunu nun 35. Maddesindeki Esasların Kapsamı Dışında Tutulan ve Türk Vatandaşlarıyla Aynı Şartlarla Miras Yoluyla Taşınmaz Mal Edinecek Yabancılar Türk Vatandaşlığını Doğumla Kazanan ve Çıkma İzni ile Türk Vatandaşlığından Ayrılanlar (Mavi Kart Sahipleri) KKTC Vatandaşları YARGITAY KARARLARINDA MÖHUK UN 20(1). MADDESİ İLE TAPU KANUNU NUN 35. MADDESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ A. Türkiye deki Taşınmaz Mallarla İlgili Veraset Belgesi Düzenlenirken Yabancıların Taşınmaz Edinmesine İlişkin Hükümlerin Dikkate Alınmasına İlişkin Yargıtay Kararlarının İstikrar Kazanması B. Yargıtay Kararlarında MÖHUK un 20(1). Maddesi ile Tapu Kanunu nun 35. Maddesinin Birlikte Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tapu Kanunu nun Murisin Ölüm Tarihinde Yürürlükte Olan 35. Maddesinin Uygulanması Yargıtay a Göre MÖHUK un 20(1). Maddesi ile Birlikte Sadece Tapu Kanunu nun 35. Maddesinin Değil Milletlerarası Antlaşmaların da Uygulanması...191

14 XIV Beşinci Bölüm MİRASA İLİŞKİN MİLLETLERARASI ANTLAŞMALAR VE AVRUPA BİRLİĞİ MİRAS TÜZÜĞÜ I. MİRASA İLİŞKİN MİLLETLERARASI ANTLAŞMALAR A. Türkiye nin Taraf Olmadığı Antlaşmalar Murisin Terekesinin Milletlerarası İdaresi Hakkında 1973 Konvansiyonu Murisin Terekesinin İntikaline Uygulanacak Hukuka İlişkin 1989 Konvansiyonu Milletlerarası Vasiyetnamelerin Şeklî İçin Ortak Bir Hukukun Tesisine İlişkin 1973 Konvansiyonu B. Türkiye nin Taraf Olduğu Antlaşmalar Vasiyet Tasarruflarının Şekline Uygulanacak Hukuk Hakkında 1961 Lahey Konvansiyonu Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair 1972 Avrupa Konvansiyonu II. AVRUPA BİRLİĞİ MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNDA MİRASLA İLGİLİ GELİŞMELER VE AVRUPA BİRLİĞİ MİRAS TÜZÜĞÜ A. Avrupa Birliği Miras Tüzüğü nün Hazırlık Süreci B. Avrupa Birliği Miras Tüzüğü nün Kapsamı ve Uygulama Alanı Dışında Kalan Konular C. Avrupa Birliği Miras Tüzüğü nde Milletlerarası Yetkiye, Kanunlar İhtilafına, Tanıma Tenfize ve Avrupa Birliği Miras Belgesine İlişkin Hükümler Avrupa Birliği Miras Tüzüğü Uyarınca Üye Devlet Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi Avrupa Birliği Miras Tüzüğüne Göre Uygulanacak Hukuk a. Mirasın Esasına Uygulanacak Hukuk b. Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekline Uygulanacak Hukuk Avrupa Birliği Miras Tüzüğü ne Göre Mirasa İlişkin Kararların, Resmî Belgelerin ve Mahkeme İçi Sulhlerin Üye Devletler Arasında Tanınması ve Tenfizi a. Mirasa İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi aa. Mirasa İlişkin Kararların Tanınması bb. Mirasa İlişkin Kararların Tenfizi...217

15 XV c. Mirasa İlişkin Resmî Belgelerin Kabulü ve Tenfizi d. Mirasa İlişkin Mahkeme İçi Sulhlerin Tenfizi Avrupa Birliği Miras Tüzüğü ne Göre Avrupa Miras Belgesi ve Bir Üye Devlette Düzenlenen Avrupa Miras Belgesi nin Diğer Üye Devletlerde Doğuracağı Sonuçlar SONUÇ YARARLANILAN KAYNAKLAR...229

16

17 KISALTMALAR AB AÜHFD AYBGBHK Bkz. (bkz.) : Avrupa Birliği : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu : Bakınız E. : Esas EC ECS ERPL ETS EU Duke J. Comp. & Int l L. GNI GÜHFD HD HeimG HGK HMK HUMK İBD İKÜHFD İnönüÜHFD İTİCUSBD : European Communities : European Certificate of Succession : European Review of Private Law : European Treaty Series : European Union : Duke Journal of Comparative & Internatıonal Law : German Notary Institute : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Hukuk Dairesi : Heimgesetz : Hukuk Genel Kurulu : Hukuk Muhakemeleri Kanunu : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu : İstanbul Barosu Dergisi : İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

18 XVIII İÜHFM JPIL : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası : Journal of Private International Law K. : Karar Law & Contemp. Probs. : Law and Contemporary Problems Maastricht J. Eur. & Comp. L. : Maastricht Journal of European & Comparative Law McGill L.J. md. MHAD MHB MÖHUK OJ pdf RabelsZ RG R.L.R : McGill Law Journal : Madde : Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi : Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun : Official Journal of the European Union : Portable Document Format : Rabels Zeitschrift fuer auslaendisches und internationales Privatrecht : Resmî Gazete : Ritsumeikan Law Review s. : Sayfa Sing. J.L.S. : Singapore Journal of Legal Studies T. : Tarih TMK : Türk Medenî Kanunu Trinity C.L. Rev. : Trinity College Law Review uhdigm UNIDROIT UYAP vd. : Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğü : Institut International pour L unification du Droit Privé : Ulusal Yargı Ağı Projesi : Ve devamı

19 XIX www YASA YKD YPIL : World Wide Web : Yasa Hukuk Dergisi : Yargıtay Kararları Dergisi : Yearbook of Private International Law

20

Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular

Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular I Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular Yabancı Kavramı Yabancıların Türkiye ye Girişi, Türkiye de

Detaylı

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları i Prof. Dr. Cemal ŞANLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 5. Bası ii

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Önsöz i Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri Yeni TTK ya Göre Yazılmış

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ

TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ Dr. MERT NAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTANBUL 2014 Beta Yayın No : 3030 Hukuk

Detaylı

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI I Prof.Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Öğretim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI AÇIKLAMALI ve YARGITAY, ANAYASA MAHKEMESİ ve AVRUPA

Detaylı

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır.

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun Numarası: 2675 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17701 **12/11/2007

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

MİLLETLERARASI HUKUK

MİLLETLERARASI HUKUK Aslan Gündüz MİLLETLERARASI HUKUK Konu Anlatımı Temel Belgeler Örnek Kararlar Reşat Volkan Günel (Ed.) Güncellenmiş ve Genişletilmiş 7. Baskı 2014 Beta Yayın No : 3057 Hukuk Dizisi : 1505 7. Baskı - Şubat

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ İREM YAYVAK İstanbul Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ (Türk-Alman Hukuku Karşılaştırmalı) İSTANBUL 2014 Beta Yayın No : 3031

Detaylı

Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi?

Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi? i Dr. Fatih ÖZTÜRK Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi? Tıpkı 2. Baskı Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 15inci Bası İstanbul 2012 Beta Yayın

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI I PROF. DR. MELDA SUR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI TIPKI 6. BASKI İSTANBUL 2013 Yayın No : 2575 Hukuk Dizisi : 1253 2. Bası Eylül 2006 - İSTANBUL

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Derleyen Prof. Dr. NURAY EKŞİ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Uluslararası Çocuk Kaçırma

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Ulusal ve Uluslararası Hukukta İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI (İş Güvenliği Mühendisliği / İş Güvenliği Teknisyenliği) II Yay n No : 2954 Hukuk Dizisi : 1456 1. Baskı - Temmuz 2006

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Herkes için Hukuk: 18 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Av. Osman OY İnş. Müh. Selahattin NAZİK Yay n No : 3026 Hukuk Dizisi : 1482 1. Baskı - Ocak 2014 İSTANBUL

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyeleri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI YENİLENMİŞ

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ HUKUK ANAB L M DALI ÖZEL HUKUK B L M DALI M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER Ebru AKDUMAN stanbul, 2010 Yay n No : 1125 Hukuk Dizisi : 1123 1.

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER Prof. Dr. Baki KURU Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra İflas Hukuku Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cem DURAK Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

ROMA III TÜZÜĞÜ UYARINCA BOŞANMA VE AYRILIĞA UYGULANACAK HUKUKUN TAYİNİ VE UYGULANMASI

ROMA III TÜZÜĞÜ UYARINCA BOŞANMA VE AYRILIĞA UYGULANACAK HUKUKUN TAYİNİ VE UYGULANMASI AÜHFD, 61 (2) 2012: 505-539 Bayraktaroğlu Özçelik ROMA III TÜZÜĞÜ UYARINCA BOŞANMA VE AYRILIĞA UYGULANACAK HUKUKUN TAYİNİ VE UYGULANMASI Law Applicable to Divorce and Legal Separation Under Rome III Regulation

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101. 1. Bask Mart 2010 STANBUL

Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101. 1. Bask Mart 2010 STANBUL Yrd. Doç. Dr. EBRU CEYLAN TÜRK, SV ÇRE VE AVRUPA B RL HUKUKUNDA KRED KARTINI KULLANAN TÜKET C N N HUKUK DURUMU Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101 1. Bask Mart 2010 STANBUL ISBN 978-605 - 377-235 - 4 Copyright

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI HERKES İÇİN HUKUK: 21 FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI Avukat Osman OY Avukat Onur BİÇİCİ İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3202 Hukuk Dizisi : 1568 1. Baskı - Şubat 2015 -

Detaylı