VOYNICH ELYAZMASI NEYÝN NESÝ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VOYNICH ELYAZMASI NEYÝN NESÝ?"

Transkript

1 VOYNICH ELYAZMASI NEYÝN NESÝ? Voynich elyazmasý, içinde yazýlanlar henüz anlaþýlamamýþ gizemli bir resimli kitap. Yaklaþýk 400 yýl kadar önce bilinmeyen bir yazar tarafýndan, bilinmeyen bir alfabeyle ve bugüne dek anlaþýlamayan bir dilde yazýlmýþ.

2 Voynich Elyazmasý üzerine 1912 yýlýnda gün ýþýðýna çýkarýldýðýndan bu yana bir çok profesyonel ve amatör kriptolog yoðun bir mesai harcadý. Bunlar arasýnda Ýkinci Dünya Savaþý'nýn ünlü Amerikalý ve Ýngiliz þifre kýrýcýlarý da bulunuyor. Ama bütün bu çabalara raðmen elyazmasýnýn tek bir kelimesi bile hala deþifre edilemedi. Bu baþarýsýzlýklar dizisi Voynich Elyazmasýný tarihsel kriptoloji alanýnda epey ünlendirdi. Ama bir teoriye göre de kitap incelikli bir aldatmacadan baþka bir þey deðil - rasgele sembollerin anlamsýz bir þekilde ardarda dizilmesinden oluþuyor Elyazmasý 1912 yýlýnda Polonya kökenli bir satýcýsý olan Wilfrid M. Voynich tarafýndan ele geçirilerek gün ýþýðýna çýkarýldý. Kitap bugün Yale Üniversitesi Beinecke Nadir Kitaplar Kütüphanesi'nde bulunuyor. Kitabýn ilk týpký basýmý 2005'te yayýnlandý. Yapýlan incelemeler, kitabýn orijinalinin 272 sayfa olduðunu gösteriyor. Ne var ki günümüze yalnýzca kitabýn 240 parþömen sayfasý ulaþmýþ bulunuyor. Kitaba sonradan eklendiði anlaþýlan sayfa numaralarý arasýndaki boþluklar, bu sayfalarýn, kitap Voynich'in eline geçmeden önce kayýp olduðuna iþaret ediyor. Metin ve figür hatlarý için tüy kalem kullanýlmýþ ve figürler, muhtemelen sonraki bir tarihte biraz kabaca renklendirilmiþ.

3 Kitaptaki resimlerin özellikleri **Elyazmasýnda bulunan resimler kitabýn içeriðine pek fazla ýþýk tutmuyor, ama bu resimlerden kitabýn altý bölümden oluþtuðunu çýkarsamak mümkün. Yalnýzca metinden oluþan son bölüm dýþýnda hemen her sayfa en az bir resim içeriyor. Bu resimlerden hareketle kitabýn þu bölümlerden oluþtuðu düþünülüyor: Biyoloji Bu bölümde yoðun ve süreðen metnin arasýna figürler serpiþtirilmiþ. Bu figürlerin çoðu, birbiriyle ince kanallarla birbirine baðlanmýþ havuzlarda veya küvetlerde yýkanan çýplak kadýnlardan oluþuyor ve kadýnlardan bazýlarý açýk bir þekilde vücut organlarý þeklinde resmedilmiþ. Kadýnlardan bazýlarý taç giyiyor. Þifalý bitkiler bu bölümdeki her sayfada bir ve bazen de iki bitki yer alýyor. Bunlar zamanýn tipik þifalý otlarý. Bu çizimlerin bazý kýsýmlarý, eczacýlýk bölümünde görünen resimlerin daha büyük ve daha temiz kopyalarý. Astronomi Bu bölüm, bazýlarýnda güneþ, ay ve yýldýzlarýn yer aldýðý dairesel diagramlar içeriyor. 12 diagramlýk bir dizi oniki burcun geleneksel sembollerini tasvir ediyor. Örneðin, Balýk burcu için iki balýk, Boða burcu için bir boða ve Yay burcu için elinde tatar yayý olan bir asker çizilmiþ. Her sembol tam olarak 30 küçük kadýn figürüyle çevrelenmiþ. Çoðu çýplak olarak resmedilmiþ bu kadýnlarýn herbiri birer yýldýz tutuyor. Bu bölümün son iki sayfasý (Kova ve Oðlak burçlarý) eksik. Öte yandan Koç ve Boða burçlarý herbirinde onbeþer yýldýz bulunan dört çift diyagrama ayrýlmýþ. Bu diyagramlardan bazýlarý kitabýn eninden büyük sayfalara yapýlýp içe doðru katlanmýþ.

4 Kozmoloji Bu bölümde ne olduðu belli olmayan dairesel diagramlar bulunuyor. Bu bölümde ayný zamanda katlama sayfalar da bulunuyor. Bunlardan birinin eni altý sayfa uzunluðunda ve üzerinde bir harita veya bir diagram var - birbirine "yollar"la baðlanmýþ dokuz "ada", kaleler ve muhtemelen bir yanardað çizilmiþ. Reçeteler Resimlenmemiþ olan bu son bölümde ise herbirinin baþýnda çiçeðe veya yýldýza benzeyen iþaretler bulunan birçok kýsa paragraf bulunuyor. Eczacýlýk Bu bölümde kökler, yapraklar gibi bitkilerin bazý kýsýmlarýnýn birçok çizimleri; eczacý kavanozlarýna benzeyen ve marjinler boyunca çizilmiþ nesneler ve az sayýda metin paragraflarý yer alýyor.

5 Kitabýn Metin Özellikleri Metin açýk bir þekilde soldan saða yazýlmýþ ve sað marjin hafifçe girintili-çýkýntýlýlý. Uzun bölümler paragraflara bölünmüþ. Belli bir noktalama yok. Duktus (yani yazýnýn yazýldýðý hýz, itina ve kývrýmsallýk, sanki yazýcý yazdýðý þeyi anlýyormuþçasýna yumuþak bir akýþa sahip. Elyazmasý, herbir karakterin kaðýda geçirilmeden önce hesaplanmýþ olduðu izlenimini vermiyor. "tuhaf" karakter de var. Daha geniþ boþluklar metni farklý uzunluklarda 35 bin "kelime"ye ayýrýyor. Bunlar görünüþe bakýlýrsa, kendince fonetik veya ortografik kurallara uyuyor. Bu kurallara göre bazý karakterlerin her kelime içerisinde mutlaka yer almasý gerekir (örneðin, Türkçe'de sesli harfler böyledir); bazý karakterler asla bir diðeriyle birlikte kullanýlmaz; bazý karakterler ikilenebilirken bazýlarý da ikilenmeyebilir. uzun hiçbir kelimeye rastlanmýyor. Bununla birlikte bir ya da iki harften oluþan çok az kelime var. Harflerin kelime içerisinde daðýlýmý da oldukça garip: Bazý karakterler sadece kelimenin baþýnda, bazýlarý sadece sonunda ve bazýlarý da her zaman ortada geçiyor. Bu Arapça'da rastlanan ama Roma, Yunan veya Kril alfabelerinde rastlanmayan bir düzenleniþ. Görünüþe bakýlýrsa metin tipik Avrupa dillerinden daha tekrarcý; ayný ortak kelimenin bir satýrda üç kez yer aldýðý durumlar var. Sadece bir harfin deðiþtiði kelimeler de alýþýlmadýk bir sýksýklýkla tekrarlanýyor. Metin, birbirleri arasýnda küçük aralýklar bulunan 170 bin ayrý gliften veya harften oluþuyor. Gliflerin çoðu bir ya da ili basit kalem vuruþuyla yazýlmýþ. Görünüþe bakýlýrsa bütün metin boyunca gliften oluþan bir alfabe kullanýlmýþ. Ama bunun yanýsýra metin boyunca sadece bir ya da iki kez kullanýlmýþ birkaç düzine Elyazmasý metnin istatistik analizi doðal dillere benzer örüntüler ortaya koyuyor. Örneðin, kelime sýklýklarý Zipf'in yasasýna uyuyor ve kelime entropisi (kelime baþýna yaklaþýk 10 birim) Ýngilizce veya Latince metinlerinkine benziyor. Bazý kelimeler yalnýzca belli bazý bölümlerde veya sadece birkaç sayfada, diðerleri ise bütün elyazmasý boyunca geçiyor. Resimlere iliþtirilmiþ olan bin kadar "etiket"lerde ise pek az tekrarlar sözkonusu. Þifalý bitki bölümünde, her sayfadaki ilk kelime sadece o sayfada geçiyor ve bunun bitkinin adý olabileceði düþünülüyor. Öte yandan, Voynich Elyazmasý'nýn "dili" bazý bakýmlardan Avrupa dillerinden oldukça farklý. Örneðin, on "harf"ten daha Elyazmasýnda, Latin yazý düzeniyle yazýlmýþa benzeyen sadece birkaç kelime bulunuyor. Son sayfada epeyce deðiþtirilmiþ Latin harfleriyle yazýlmýþ dört satýrlýk bir yazý yer alýyor. Bu yazýda sadece iki kelime kitapta kullanýlan ana alfabeyle yazýlmýþ. Harfler 15. yüzyýldaki Avrupa alfabelerine benziyor, ama kelimeler hiçbir dilde bir anlam ifade etmiyora benziyor. Ayný zamanda "astronomi" bölümünde Mart'tan Aralýk'a kadar on ayýn isimlerinin Latin harfleriyle yazýldýðý bir dizi diagram bulunuyor. Bu yazýlar Fransa veya Ýber yarýmadasýnýn ortaçað dillerini andýrýyor. Ne var ki, bu Latin harfleriyle yazýlmýþ olan yazý parçalarýnýn orijinal metnin bir parçasý mý olduðu, yoksa sonradan mý metne eklendiði bilinmiyor.

6 Kitabýn tarihi Elyazmasýnýn tarihi hala soru iþaretleriyle dolu, özellikle de yazýldýðý dönem bakýmýndan. Elyazmasýnýn alfabesi bilinen herhangi bir yazýya benzemediði ve metin hala deþifre edilemediði için kitabýn yaþý ve orijini hakkýndaki tek kullanýþlý delil resimler; özellikle de insan figürlerinin giysi ve saç stilleri ve diagramlarda görülen bir çift kale. Bunlar tipik bir þekilde Avrupa'ya özgü ve bu delile dayanarak uzmanlarýn çoðu kitabýn 1450 ile 1520 yýllarý arasýnda yazýlmýþ olduðunu söylüyor. Bu tahmin diðer ikincil ipuçlarýyla destekleniyor. Elyazmasýnýn en eski teyid edilmiþ sahibi 17. yüzyýlýn baþlarýnda Prag'da yaþamýþ Georg Baresch isimli pek tanýnmayan bir simyacý. Yýllarca "kütüphanesinde gereksiz yere yer tutan" bu "muamma" görünüþe bakýlýrsa týpký bizim bugün olduðu gibi o zamanda Baresch'in kafasýný kurcalýyordu. Collegio Romano'da bir cizvit alimi olan Athanasius Kircher'in bir Koptik sözlük yayýnladýðýný ve Mýsýr hierogliflerini "deþifre ettiðini" öðrenince, yazýdan örnek bir kopyayý Roma'ya Kircher'e göndererek ipuçlarý istedi. Kircher'e yazdýðý 1639 tarihli mektup, elyazmasýndan söz eden bugüne kadar bulunmuþ en eski tarihli kayýt. Kircher'in kitabý elde etmek istemesinden konuyla ilgilendiði anlaþýlýyor. Ne var ki Baresch kitabý vermeyi kabul etmedi. Ama Baresch'in ölümü üzerine elyazmasý o sýrada Prag'daki Charles Üniversitesi'nin rektörü olan Jan Marek Marci'ye geçti. O da kitabý hemen çok eski arkadaþý olan Kircher'e gönderdi. Marci'nin 1666 tarihli önyazýsý hala elyazmasýna iliþik bulunuyor. Sonraki 200 yýl boyunca kitaba ait herhangi bir kayýda rastlanmýyor. Ama kitap muhtemelen, Victor Emmanuel II'nin birliklerinin þehri 1870'de ele geçirip Papal Devletleri ilhak etmesine kadar Collegio Romano'nun kütüphanesinde kaldý. Yeni Ýtalyan hükümeti Kilise'nin birçok malýna el koydu ve bunlar arasýnda Collegio Kütüphanesi de bulunuyordu. Ama bu olmadan hemen önce Üniversite kütüphanesinde bulunan ve el koymadan muaf tutulan birçok kitap alelacele üniversitenin öðretim üyelerinin özel kütüphanelerine aktarýldý. Bu nedenledir ki, Voynich elyazmasý, o zamanlar Cizvit tarikatýnýn baþý ve Üniversite'nin rektörü olan Petrus Beckx'in mührünü hala taþýyor. Beckx'in "özel" kütüphanesi, 1866'da Cizvitler tarafýndan satýn alýnan ve Roma yakýnlarýndaki büyük bir kýr sarayý olan Villa Mondragone'ye taþýndý. 1912'de, para sýkýntýsý çeken Collegio Romano Marci'nin 1665'de Kircher'e gönderdiði mektup. Mektuba göre kitabýn yazarý Fransisken rahip ve çokyönlü bilimadamý Roger Bacon'dý.

7 kitaplarýndan bazýlarýný satmaya karar verdi. Wilfrid Voynich buradan 30 elyazmasý satýn aldý ve bunlar arasýnda sonradan kendi adý verilen elyazmasý da bulunuyordu. 1930'da öldüðünde elyazmasý, The Gadfly romanýnýn yazarý Ethen Lilian Voynich'e geçti. O da 1960'da öldüðünde elyazmasýný yakýn arkadaþý Anne Nill'e býraktý. Anne Nill 1961 yýlýnda kitabý bir diðer eski kitap satýcýsý Hans P. Kraus'a sattý. Bir alýcý bulamayan Kraus elyazmasýný 1969 yýlýnda Yale Üniversitesi'ne baðýþladý. Voynich Elyazmasýný gün ýþýðýna çýkaran ve ona adýný veren kiþi: Ethen Lilian Voynich

8 Kitabýn yazarý kim? Sýrrý hala çözülememiþ bulunan bu kitabý kimin yazdýðý bilinmiyor. Ama elyazmasýnýn muhtemel yazarý olarak bazý isimler geçiyor. Bu isimlerden en ünlüleri þunlar: Roger Bacon Marci'nin 1665'de Kircher'e gönderdiði önyazýda, merhum arkadaþý Raphael Mnishovsky'ye göre kitap Bohemya Kralý II. Rudolf ( ) tarafýndan 600 düka'ya (bugünün parasýyla 31 bin dolar kadar) satýn alýnmýþtý. Mektuba göre, kitabýn yazarý Fransisken rahip ve çokyönlü bilimadamý Roger Bacon'dý ( ). Marci "bu konuda bir yorumda bulunmak istemediðini" söylese de Voynich bu iddiayý oldukça ciddiye aldý ve bunu teyid etmek için epey çaba harcadý. Onun bu kannati 80 yýl boyunca çoðu deþifre giriþimlerini güçlü bir þekilde etkiledi. Ne var ki, Voynich elyazmasýný inceleyen ve Bacon'ýn kitaplarýný bilen bilim adamlarý bu olasýlýðý kesin bir þekilde reddettiler. Jacobus Sinapius 1921 yýlýndan önce Voynich tarafýndan Voynich elyazmasýnýn birinci sayfasýndan alýnan bir fotostatik reprodüksiyon silinmiþ olan soluk bir yazýnýn varlýðýný ortaya çýkardý. Kimyasallarýn yardýmýyla bu yazýda "Jacobj a Tepenece" ismi okunabildi. Bunun Latince adýyla Jacobus Sinapius olarak bilinen Tepenecli Jakup Horcicky olduðu düþünüldü. Bitkisel týp uzmaný olan Jacobus Sinapius Rudolf II'nin özel hekimi botanik bahçelerinin bakýcýsýydý. Voynich ve ondan sonra gelen birçok kiþi bu "imza"dan Jacobus'un kendisinin elyazmasýnýn yazarý olabileceðini düþündü. Ne var ki Jacobus'un imzasýnýn sonradan bir belgede bulunan imzayla uyuþmadýðý görüldü. Birden çok yazar Bir ABD Donanma kriptografý olan Prescott Currier 1970'lerde elyazmasý üzerinde çalýþtýðýnda "Þifalý bitkiler" bölümünün farklý istatistiksel ve görünüþe göre farklý elyazýlarýna sahip iki kýsma ayrýlabileceðini gözlemledi. Buradan Voynich elyazmasýnýn ayný alfabeyi kullanan iki yada daha fazla yazar tarafýndan kaleme alýnmýþ olduðu sonucuna vardý. Ne var ki, daha sonraki çalýþmalar bu sonucun doðru olmadýðýný gösterdi. Kitabý inceleyen bir elyazýsý uzmaný bütün elyazmasýnýn sadece tek bir el tarafýndan yazýldýðýný ortaya koydu. Bu da, "Þifalý bitkiler" bölümündeki sözkonusu farklýlýðýn, yazýnýn basitçe iki geniþ zaman aralýðýnda yazýlmýþ olmasýndan kaynaklanabileceðini gösteriyor.

9 Kitabýn içeriðine iliþkin teoriler Bitkiler Kitabýn ilk bölümü hemen tümüyle bitkiler hakkýnda. Ama bitkileri tanýlama yolundaki çabalar büyük ölçüde baþarýsýz olmuþ durumda. Bu bitkiler ne gerçek bitki örnekleriyle, ne de varolan bitkilerin stilize çizimleriyle bir benzerlik taþýmýyor. Biri yabani menekþe ve diðeri de baldýrýkara olmak üzere yalnýzca iki bitki belli bir ölçüde tanýlanabilmiþ durumda. Farmakolojik taslaklara uyan bitki resimleri bunlarýn temiz kopyalarýymýþ gibi görünmekle birlikte, eksik kýsýmlar aykýrý görünümde ayrýntýlarla tamamlanmýþ. Gerçekte bitkilerin çoðu bileþik bir görünüm sergiliyor: örneðin, bir türün köklerinin bir diðerinin yapraklarýna baðlanmýþ olduðu görülebiliyor. Elyazmasýnýn günümüze kalan sayfalarýnýn verdiði genel izlenim, bunun bir bitkisel ilaçlar hazýrlama kitabý olduðu veya ortaçað ya da erken modern dönem týbbýna iliþkin konular içerdiði yönünde. Ne var ki resimlerin kafa karýþtýran ayrýntýlarý kitabýn kökenine, metninin içeriðine ve yazýlma amacýna iliþkin bir çok teorinin ortaya atýlmasýna sebip olmuþ durumda. Bunlardan bazýlarý þöyle: Simya "Biyoloji" bölümündeki havuzlar veya borular simya ile bir iliþkiye iþaret ediyor olabilir. Ne var ki dönemin simya kitaplarý ortak bir resim diline sahip; bu kitaplarda süreçler ve materyaller belli imgelerle (kartal, karakurbaðasý, mezarda bir adam, yatakta bir çift v.s.) ya da standart metinsel sembollerle (ortasýnda haç olan bir daire v.s.) temsil ediliyor. Ve bunlarýn hiçbirine Voynich elyazmasýnda rastlanmýyor.

10 Simyacýl bitki kitabý Antik þifalý bitkiler uzmaný olan Sergio Toresella Voynich elyazmasýnýn bir simyacýl bitki kitabý olabileceðini söylüyor. Buna göre kitap þarlatan bir doktorun müþterilerini etkilemek için hazýrladýðý ve gerçekte olmayan bitkilerle süslediði düzmece bir kitap. Görünüþe bakýlýrsa Kuzey Ýtalya'da tam da bu dönemde böylesi kitaplarýn üretildiði görülüyor. Ne var ki bu türden kitaplar stil ve format olarak Voynich elyazmasýndan oldukça farklý ve bunlarýn hepsinin açýk bir dille yazýldýðý görülüyor. Mikroskoplar ve teleskoplar "Astronomi" bölümündeki dairesel bir çizim dört kavisli kolu olan çarpýk biçimli bir nesneyi gösteriyor. Bazýlarý bunun ancak bir teleskop yoluyla elde edilebilecek bir galaksi resmi olabileceði yorumunda bulunuyor. Diðer çizimler de bir mikroskop yoluyla görülebilecek hücreler olarak yorumlanýyor. Bu da kitabýn kökeninin ortaçaðdan ziyade erken modern döneme dayandýðýna iþaret ediyor. Ne var ki kurulan bu benzerlikler oldukça kuþkulu: yakýndan bakýldýðýnda, "galaksi"nin orta kýsmý daha çok bir su havuzunu andýrýyor. Astrolojik bitki kitabý Astrolojik yaklaþýmlar bitki toplamada elyazmasýnýn yazýldýðý tarihlerde yaygýn olan diðer týbbi prosedürlerde oldukça önemli bir rol oynuyordu. Ne var ki, muhtemelen klasik gezegenleri gösteren aþikar Burç sembolleri bir kenara býrakýlacak olursa, hiç kimse, bilinen astroloji gelenekleri içerisinde bu resimleri yorumlamayý baþaramadý.

11 Kitabýn diline iliþkin teoriler güçlendirilmiþ olabilecek popüler Vigenere þifresini içeriyordu. Bazýlarý þifrelemeden önce sesli harflerin kaldýrýldýðýný öne sürdü. Bu minval üzere çeþitli þifreleme iddialarý ortaya kondu; ne var ki bunlardan hiçbiri yaygýn bir kabul görmedi. Bunun baþlýca sebebi öne sürülen deþifre algoritmalarýnýn kullanýcýnýn birçok tahminine dayanýyor olmasý ve bu þekilde herhangi bir rasgele semboller dizisinden anlamlý bir metin ortaya çýkarýlabilir olmasýydý. Bugüne dek Voynich elyazmasýnýn "dili"nin ne olduðuna iliþkin sayýsýz teoriler ortaya atýldý. Bunlardan bazýlarý þunlar: Harf-tabanlý þifre Bu teori, Voynich elyazmasýnýn Avrupa dillerinden birinde yazýlmýþ anlamlý bir metin içerdiðini ve metnin Voynich "alfabesi"yle ve harfler üzerinde bir algoritmanýn kullanýldýðý bir tür þifre yoluyla bilinçli bir þekilde anlaþýlmaz kýlýndýðý görüþüne dayanýyor. Bu, 20. yüzyýldaki deþifre etme giriþimlerinin çoðu için bir hipotez teþkil etti. Bunlarýn arasýnda 1950'lerin baþlarýnda William F. Friedman'ýn baþýný çektiði Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansý kriptograflarýnýn oluþturduðu bir ekip de bulunuyor. Harflerin yerine baþka harfler konduðu basit þifreler, çözülmesi çok kolay olduðu için bir kenara býrakýlabilirdi; böylece deþifre çabalarý genellikle, 1460'larda Alberti tarafýndan icat edilen çok-alfabeli þifreler üzerine yoðunlaþtý. Bu sýnýf, boþluklar ve/ya da denk sembollerin, harflerin yeniden düzenleniþin, yanlýþ kelime ayrýmlarýnýn kullanýmýyla Bu teori için temel argüman Avrupalý bir yazar tarafýndan tuhaf bir alfabenin kullanýmýnýn ancak enformasyonu gizleme çabasýyla açýklanabilir olmasýydý. Kitabýn yazarý olabileceði öne sürülen Roger Bacon þifreler hakkýnda bilgi sahibiydi ve elyazmasýnýn tahminî yazýlma tarihi bir sistematik disiplin olarak kriptografinin doðumuna kabaca denk düþmektedir. Ne var ki bu teoriye karþý, çok-alfabeli þifrenin Voynich elyazmasýnda görülen Zipf yasasý gibi "doðal" istatistiksel yönleri normalde bozmasý gerektiði yolunda bir gözlem bulunuyor. Ayný zamanda, çok-alfabeli þifrelerin 1467'de icad edilmiþ olmasýna raðmen, bunlarýn çeþitlemeleri ancak 16. yüzyýlda popüler hale geldi; bu da Voynich elyazmasýnýn yazýlmýþ olabileceði tarihten çok sonrasýna tekabül ediyor. Kod kitabý þifresi Bu teoriye göre, Voynich elyazmasýndaki "kelimeler" gerçekte bir sözlük veya kod

12 kitabýna bakýldýðýnda anlaþýlabilecek þifreler. Bu teorinin temel kanýtý bu kelimelerin iç yapýsý ve uzunluk daðýlýmýnýn þifreleme için o dönemde doðal bir seçim olabilecek Romen rakamlarýndakine benzer olmasý. Ne var ki kitap-tabanlý þifrelersadece kýsa mesajlar için elveriþlidir çünkü bunlarý yazmak da okumak da çok zaman alýcýdýr. Görsel þifre James Finn 2004 yýlýnda yayýnlanan Pandora'nýn Umudu (Pandora's Hope) adlý kitabýnda Voynich elyazmasýnýn gerçekte görsel olarak kodlanmýþ Ýbranice olduðunu öne sürdü. Bir kez Voynich harfleri "Avrupa Voynich Alfabesi" (EVA) kýlavuz olarak kullanýlarak doðru olarak transkipt edildiðinde, birçok Voynich kelimesinin okuyucuyu þaþýrtmak için farklý bozunumlarla tekrarlanan Ýbranice kelimeler olduðu görülebilirdi. Buna göre, örneðin elyazmasýndaki "ain" kelimesi "göz" anlamýna gelen Ýbranice kelimenin yerine kullanýlmýþtýr. Bu kelime ayný zamanda "aiin" veya "aiiin" olarak farklý bozunmuþ versiyonlarda karþýmýza çýkmakla birlikte bunlar aslýnda ayný kelimelerdir. Bunun gibi görsel þifrelemenin diðer yöntemleri de kullanýlmýþtýr. Bu görüþün ana argümaný, bu görüþün deþifre etme konusunda daha matematiksel yaklaþýmlara dayanan diðer araþtýrmacýlarýn elyazmasýný deþifre etmedeki baþarýsýzlýðýný açýklayabilmesidir. Bu görüþe karþý ana argüman ise ayný metnin olasý alternatif görsel yorumlamalarýn çokluðu göz önüne alýndýðýnda böylesi bir niteliksel þifrelemenin þifre çözücünün yeteneklerine aðýr bir yük yüklüyor olmasýdýr. Böyle olunca ne kadarýnýn þifreleyicinin yorumunu ve ne kadarýnýn þifre çözücünün yorumunu yansýttýðýný ayýrmak oldukça zordur. Mikrografi 1912 yýlýnda yeniden keþfedilmesinden sonra kitabýn sýrlarýný ortaya çýkarma yönündeki ilk çabalardan biri 1921 yýlýnda Pensilvanya Üniversitesi'nden William Newbold'un çalýþmasýydý. Newbold'un hipotezi, görünür metnin anlamsýz olduðu ama herbir "harf"in gerçekte ancak büyüteç altýnda farkedilebilecek bir dizi küçük iþaretler dizisinden oluþtuðunu öne sürüyordu. Buna göre, antik Yunan stenosuna dayanan bu iþaretler yazýnýn gerçek içeriðini oluþturan ikinci bir yazý düzlemini oluþturuyordu. Bu bilgiyi kullanarak, Newbold bütün paragraflarý çözdüðünü iddia etti. Newbold'a göre kitabýn yazarý Bacon'du ve Leeuwenhoek'ten dörtyüz yýl önce bir bileþik mikroskop kullanmýþtý. Ne var ki, Chicago Üniversitesi'nden John Manly bu teoride ciddi kusurlar olduðunu gösterdi. Her steno karakterin bir çok þekilde yorumlanabileceði varsayýlýyordu ve bunlardan hangisinin doðru olduðunu belirlemenin güvenilir bir yolu yoktu.

13 Newbold'un yöntemi ayný zamanda anlaþýlýr bir Latince üretilinceye kadar yeniden düzenlenmesini gerektiriyordu. Sadece bu faktörler bile sistemin mikroskobik iþaretlerden neredeyse her þeyin "okunabileceði" kadar esnek olduðunu gösteriyordu. Bir Ýbrani mikrografi geleneði olmasýna raðmen, hiçbir yerde Newbold'un ortaya çýkardýðý kadar karmaþýk þekiller bulunmuyor. Yakýndan bakýlýnca bunlarýn pürtüklü parþömen üzerinde kuruyan mürekkebin oluþturduðu çatlaklar olduðu görülüyor. Manly'nin bu itirazlarýyla mikrografi teorisi bugün terkedilmiþ bulunuyor. Steganografi Bu teoriye göre Voynich elyazmasýnýn metni büyük ölçüde anlamsýz, ama göze çarpmayan ayrýntýlarda anlamlý bir enformasyon içeriyor. Bu örneðin, her kelimenin ikinci harfi veya herbir satýrdaki harflerin sayýsý olabilir. Steganografi adý verilen bu teknik çok eski ve 1499 yýlýnda Johannes Trithemius tarafýndan betimlendi. Ama bu argümana yönelik eleþtiriler zaten baþtanbaþa þifreli yazýlmýþ bir metnin, gizli bir þifrenin varolduðunu saklama amacýný taþýyan steganografi'nin temel amacýna aykýrý düþtüðünü savunuyor. Egzotik doðal dil Dilbilimci Jacques Guy Voynich elyazmasý metninin deðiþtirilmiþ bir alfabeyle düz olarak yazýlmýþ bir egzotik doðal dilden oluþtuðunu öne sürüyor. Kelime yapýsý gerçekte birçok Doðu ve Orta Asya dil ailesininkine benziyor. Bu dillerin çoðunda kelimeler tek bir heceden oluþur ve heceler tonal örüntüler de dahil olmak üzere oldukça zengin bir yapýya sahiptir. Bu teori tarihsel açýdan belli bir ölçüde makul görünüyor. Genellikle kendi alfabelerine sahip bu diller Batýlýlar için oldukça zordu ve bu da çoðu kez Latin harfleriyle ve bazen de uydurma harfler kullanýlarak bazý fonetik alfabelerin icad edilmesine yol açtý. Bilinen örneklerin Voynich elyazmasýndan çok sonra olmasýna raðmen, tarih Marco Polo'nun 13. yüzyýldaki yolculuðundan bile önce bunu yapmýþ olabilecek yüzlerce kaþif ve misyonerin varlýðýný kaydediyor. Voynich elyazmasýnýn yazarý bu açýdan bakýldýðýnda Avrupa'da yaþayan veya bir Avrupa misyonunda eðitim görmüþ bir Doðu Asyalý da olabilir. Bu teoriyi destekleyen ana argüman bunun þimdiye dek test edildiði kadarýyla Voynich elyazmasý metninin bütün istatistik özellikleriyle uyumlu olmasýdýr. Örneðin, Çince ve Vietnamca metinlerde bulunan ikilenmiþ ve üçlenmiþ kelimeler Voynich elyazmasýnda kabaca ayný sýklýkla karþýmýza çýkmaktadýr. Bu teori ayný zamanda görünüþte rakamlarýn ve artikel ve baðlayýcý fiiller gibi Batý sentaktik özelliklerinin olmayýþýný ve resimlerdeki genel anlaþýlmazlýðý da açýklýyor. Bir diðer muhtemel ipucu da birinci sayfada yer alan ve yukarýdan aþaðý yazýlmýþ ve kötü bir þekilde kopyalanmýþ Çin tarzý bir kitap baþlýðýna benzeyen iki büyük kýrmýzý sembol. Öte yandan yýlýn görünüþte 365 güne deðil de 360 dereceye bölünmüþ olmasý Çin tarým takviminin özellikleri arasýnda yer alýyor. Bu teoriye karþý ana argüman, Pekin'deki Bilimler Akademisi'ndeki bilimadamlarý da dahil olmak üzere hiç kimsenin resimlerde Asya sembolizmi ve Asya bilimine iliþkin

14 herhangi bir açýk örnek bulamamýþ olmalarý. Öte yandan 2003 yýlýnda Polonya'dan Zbigniew Banasik elyazmasýnýn Mançu dilinde kaleme alýndýðýný öne sürerek elyazmasýnýn birinci sayfasýnýn eksik bir çevirisini yaptý. Birden fazla dilin karýþýmýndan oluþan bir dil Leo Levitov 1987 yýlýnda yayýnlanan Solution of the Voynich Manuscript: A liturgical Manual for the Endura Rite of the Cathari Heresy, the Cult of Isis adlý kitabýnda elyazmasýnýn bir "çokdilli sözlü dilin" transkripsiyonu olduðunu öne sürdü. Öne sürdüðü deþifre yönteminde üç Voynich harfi bir heceyi oluþturuyor ve bunlar da birçok Eski Fransýzca ve Eski Yukarý Almanca kelimeleri ödünç alýnmýþ ortaçað Flamancasýndan oluþan bir karýþým meydana getiriyor. Levitov'a göre, Endura ayini ölümün eþiðinde olduðuna inanýlan kiþilere ötenazi uygulanmasý ritüelinden baþka bir þey deðil. Levitov, Voynich elyazmasýndaki hayal ürünü bitkilerin herhangi bir bitki türünü temsil etmeyip, inancýn gizli simgeleri olduðunu belirtiyor. Levitov'a göre incelikli su tesisatýyla birbirine baðlanmýþ havuzlardaki kadýnlar kanýn ýlýk suya akýtýldýðý ötenazi ritüelinin kendisini temsil ediyor. Göksel olanla benzerliði olmayan burçlar ise Ýsis'in kanatlarýndaki yýldýzlarý temsil ediyor. Bu teori bazý bakýmlardan sorgulandý. Öncelikle, Hýristiyan gnostisizminin bir parçasý olan Cathar inancýnýn herhangi bir þekilde Ýsis'le bir ilgisi yok. Ýkinci olarak bu teori kitabýn yazýldýðý tarihi 12. veya 13. yüzyýla kadar götürüyor. Bu da Roger Bacon teorisini savunanlarýn inandýðýndan bile eski bir tarih. Üçüncü olarak Endura ritüeli kanýn akýtýlmasý deðil, oruç tutularak gerçekleþtirilen bir ritüel. Yapay dil Voynich elyazmasýndaki kelimelerin tuhaf içsel yapýsý William F. Friedman ve John Tiltman'ý, metnin þifresiz olarak yapay bir felsefî dilde yazýlmýþ olabileceði sonucuna götürdü. Bu tür yapay dillerde kelime daðarcýðý bir kategori sistemi içerisinde düzenlenir. Bu þekilde, bir kelimenin anlamý harflerin ardýþýklýðýndan çýkarýlabilir. Örneðin, modern yapay dillerden biri olan Ro dilinde "bofo-" renklerin kategorisidir ve bu harflerle baþlayan herhangi bir kelime bir rengi adlandýrýr. Bu þekilde örneðin bofoc kýrmýzý ve bofof sarý anlamýna gelir. Felsefî dil kavramý oldukça eski. Bu ilk kez John Wilkins'in 1668 yýlýnda yayýnladýðý Philosophical Language adlý kitabýnda ifade edildi. En bilinen örneklerde kategoriler soneklerle alt bölümlere ayrýlýyor. Bunun sonucu olarak, belli bir konudaki metin benzer öneklere sahip birçok kelimeden oluþuyor. Örneðin, bütün bitkiler veya hastalýklar ayný harflerle baþlýyor. Bu durum Voynich metninin tekrarlý bir yapýya sahip olmasýný açýklayabilir. Ne var ki, þimdiye kadar hiç kimse Voynich elyazmasýnda herhangi bir önek veya soneke makul bir anlam verebilmiþ deðil. Ve bunun da ötesinde felsefî dillerin bilinen örnekleri daha geç bir tarihe, 17. yüzyýla ait. Aldatmaca Voynich elyazmasý metninin ikilenmiþ veya üçlenmiþ kelimeler gibi tuhaf özellikleri, hayalî bitkiler gibi resimlerinin þüpheli

15 içeriði, tarihsel referansýnýn olmayýþý ve deþifre edilmeye çok dirençli oluþu bir çok kiþiyi elyazmasýnýn gerçekte bir aldatmacadan baþka bir þey olmadýðý sonucuna götürdü. 2003'de bilgisayar uzmaný Gordon Rugg Voynich elyazmasýna benzer özellikleri olan bir metnin bir önekler, kökler ve sonekler tablosu kullanýlarak üretilebileceðini gösterdi. Amabazýlarý Gordon Rugg'un deneylerinde üretilen sözde-metinlerin Voynich elyazmasýndaki kelimelere ve sýklýklara sahip olmamasýndan dolayý, bunlarýn "Voynich" diline benzerliðinin yüzeysel olduðunu öne sürüyor. Elyazmasýnýn otantik olduðunu savunanlarýn temel görüþü kitabýn basit bir aldatmaca olmak için gereðinden çok fazla incelikli olmasý. Birçok ciddi dilbilimci ve tarihçi elyazmasýný çok karmaþýk ve düþündürtücü buluyor. Elyazmasýnýn yazýldýðý tahmin edilen dönemdeki aldatmacalar baþtansavma ve kaba olma eðiliminde. Eðer elyazmasý bir aldatmaca ise bunun çok incelikli bir aldatmaca olduðunu kabullenmek gerekiyor. Ve bu durumda bile metnin niye yazýlmýþ olduðu belirsizliðini sürdürüyor. Dil uzmanlarý elyazmasýnýn doðal dillerde bulunan ve uydurma metinlerde genellikle olmayan belli kelime istatistiklerine (Zipf yasasý) sahip olduðunu belirtiyorlar. Öte yandan, bazý araþtýrmalar uydurma metinlerin bu türden özellikler gösterebildiðine iþaret ediyor. Rugg'un kendisi de eski teknikler kullanýlarak Voynich'in bir aldatma olarak yazýlmasýnýn mümkün olduðunu belirtirken, bunun illaki Voynich'in bir aldatmaca olmasý anlamýna gelmediðini kabul ediyor. Her ikisinin olmasý da mümkün. Ve Voynich elyazmasý hala gizemini bütün ihtiþamýyla korumayý sürdürüyor.

16 Popüler kültürde Voynich Voynich elyazmasý popüler kültürü etkilemiþ görünüyor. - Necronimicon adýndaki büyü kitabý H.P. Lovecraft'ýn Cthulhu Miti fantazisinde yer alýyor. Lovecraft Necronomicon'u muhtemelen Voynich elyazmasýndan habersiz olarak yarattý. Ama Colin Wilson 1969'da Cthulhu Miti Hikayeleri'nde yer alan "Lloigor'un Dönüþü" adlý kýsa bir hikaye yayýnladý ve bu hikayede hikayenin kahramaný Voynich elyazmasýnýn büyü kitabýnýn eksik bir nüshasý olduðunu keþfediyordu. Bundan sonra, hayalî bir kitap olan Necronomicon diðer yazarlar tarafýndan sýk sýk Voynich elyazmasýyla özdeþleþtirildi. - Voynich elyazmasý Brad Strickland'in The Wrath of the Grinning Ghost adlý kitabýnýn ana olay örgüsüdür. Bu kitap John Bellairs tarafýndan yazýlmaya baþlayan Jonny Dixon serisinin bir parçasýdýr. - Codex Seraphinianus Voynich elyazmasý stilinde yaratýlmýþ bir sanat yapýtýdýr. Çaðdaþ besteci Hanspeter Kyburz Voynich elyazmasýna dayanan bir orkestra parçasý yazdý. - Valerio Evangelisti nin Romanzo di Nostradamus adlý yapýtýnda Voynich Elyazmasý, ünlü Fransýz Astrolog Nostradamus un bütün ömrü boyunca karþýsýnda savaþtýðý bir kara büyü kitabý olarak gösterilir. Broken Sword adlý bilgisayar oyununda Voynich Elyazmasý, Yeni Tapýnak Þövalyeleri ile ilgili bir entrikanýn merkezini oluþturur. Elyazmasý, yakýn bir gelecekte Dünya da vuku bulacak sel ve büyük depremler gibi büyük felaketler hakkýnda kehanette bulunur. - Radiata Stories adlý bilgisayar oyununda, Voynich elyazmasý Vareth Enstitüsü nde bulunan kitaplardan biridir. -Ilium ve Olympos adlý kitaplarýnda, Dan Simmons voynix olarak adlandýrýlan baþsýz siborg benzeri yaratýklarý betimler. - Popco adlý romanýnda Scarlett Thomas ana karakterinin Voynich Elyazmasýný deþifre etme giriþimleri yoluyla temel kriptografiyi ortaya koyar. - m1dy adlý Japon tekno þarkýcýsý son albümlerinden birine Voynich Tracks adýný verdi. Ýtalyan mimar ve endüstri tasarýmcýsý Luigi Serafini nin Voynich Elyazmasý ndan esinlenerek 1976 to 1978 yýllarý arasýnda hazýrladýðý Codex Seraphinianus adlý ilginç kitaptan bir sayfa.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya "d" ile gösterilir.

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya d ile gösterilir. bilgi NOKT DOÐRU Yollardaki þeritler, tren raylarý, iki duvarýn kesiþimi, elektrik telleri vb. doðru modelleridir. Doðru, sonsuz tane noktadan oluþtuðu için baþlangýç ve bitiþ noktasý yoktur. Gösterimi

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý

Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý 39 Jules Feiffer's America Jules Feiffer Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý Levent Gönenç Elinizde tuttuðunuz bu kitap bugüne kadar Amerikan toplumu üzerine yapýlmýþ en yetkin sosyolojik

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2.Bölüm - Meraklýsýna Akýl yunlarý 5 Dakika 1.Yýldýz Savaþlarý Diyagramdaki her satýra, sütuna ve kapalý alana ikiþer yýldýz yerleþtirin. Yýldýzlar bi

2.Bölüm - Meraklýsýna Akýl yunlarý 5 Dakika 1.Yýldýz Savaþlarý Diyagramdaki her satýra, sütuna ve kapalý alana ikiþer yýldýz yerleþtirin. Yýldýzlar bi Bölüm 2 Meraklýsýna Akýl yunlarý 16 Aðustos 2015 15:15-16:30 5 Dakika Puan SRULAR 1a. Yýldýz Savaþlarý 1b. Yýldýz Savaþlarý 2a. X 2b. X 3a. Tapa 3b. Tapa 4a. Yol 4b. Yol 5a. Patika luþturma 5b. Patika

Detaylı

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z bilgi HARFLERİ TANIYALIM Sesleri yazıda göstermemizi sağlayan işaretlere harf denir. Dilimizde 29 farklı harf bulunmaktadır. Bu harflerin hem küçük hem de büyük şekilleri vardır. Bunlar, alfabemizde belli

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

ed by trial version, http://www.pdf-convert.com

ed by trial version, http://www.pdf-convert.com ed by trial version, http://www.pdf-convert.com ed by trial version, http://www.pdf-convert.com YAZARLARIN DÝKKATÝNE 1-Kadýn Doðum Dergisi yýlda 4 kez olmak üzere üç ayda bir yayýnlanýr. Kadýn Hastalýklarý

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

0-0 Eðitim Öðretim Yýlý ANKARA ÝLÝ LÝSELER ARASI "8. AKIL OYUNLARI YARIÞMASI" Ankara Ýli Liseler Arasý 8.. Akýl Oyunlarý Yarýþmasý, Mayýs 0 tarihinde Özel Sýnav Koleji ev sahipliðinde, Sýnav Eðitim Kurumlarý,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Dört tane kart aþaðýda görüldüðü gibi sýralanmýþlardýr. Yalnýzca iki kartýn yerleri birbirleriyle deðiþtirilerek aþaðýdaki sýralamalardan hangisini elde etmek mümkün deðildir? A) B)

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISBN : 978-605 - 4313-56 - 3 İÇİNDEKİLER (5) Geometrik Cisimler ve (8) Birimleri (11) Ölçme ve Değerlendirme - 1 (13) Ölçme ve Değerlendirme - 2 (15) Ölçme ve Değerlendirme - 3 (18) Sıvıları Ölçme (27)

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları AKDAY 3.Sınıf Türkçe Anlam bilgisi Günlük işlerdeki diyalog Cümle bilgisi Cümleri uygun kelimelerle tamamlama Cümlede gereksiz kullanılan kelime Anlamlı ve kurallı cümleler kurma Sözlük çalışması Konu

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

ilkokul 3 ve 4. sınıflar zeka oyunları turnuvası

ilkokul 3 ve 4. sınıflar zeka oyunları turnuvası ilkokul 3 ve 4. sınıflar zeka oyunları turnuvası Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Sompo Japan olarak, kurulduğumuz 1888 yılından bugüne, 8 ülkede sigorta sektörünün öncüsü konumundayız. u konum

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı