KAMU TERCİHİ TEORİsİ VE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU TERCİHİ TEORİsİ VE"

Transkript

1 KAMU TERCİHİ TEORİsİ VE TÜRKİYE'DE YEREL VERGİLERİN ALGıLANMASı.... * Isa SAGBAŞ Bu çalışmada yerel vergilerin nasıl algılandıkları konusu anket yöntemiyle araştırılmıştır. Anket sonucuna göre çoğunluk ödedikleri vergi miktarının 'önemsiz' denecek kadar düşük olduğunu kabul etmektedir. Örnek kitlenin çoğunluğu ödedikleri vergi ile aldıkları hizmetin kalitesi arasında bir ilişkiden (mali bağlantı) haberdar olduklarım belirtmişlerdir. Mükelleflerin bu mali bağlantının farkında olmaları vergilerin algılanması yönünde iyi bir göstergedir. Ancak Kamu Tercihi Teorisi'ne göre seçmenin bu bağlantıdan kaynaklanan tercihinin yerel seçimlerde oyunu etkileyen faktörlerden birisi olması gerekmektedir. Ancak elde ettiğimiz bulgu bunu doğrulamamıştır. Vergi miktarının vatandaş için önemsiz olması 'mali bağlantının' sağlıklı bir şekilde kurulamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle, 'vergilerin algılanmasımn' yerelleştirmenin yarar/arın ın elde edilmesine olan pozitifkatkısı gerçekleşmemektedir. Anahtar Sözcükler: Yerel vergiler, kamu tercihi teorisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, vergilerin algılanması. GİRİş Yerel yönetimlerin finansmanında kullanılacak vergilerle ilgili ilkelerden birisi vergilerin uygulanabilir olmasıdır (Gibson ve Travers, 1986: 5-7). Yerel vergilerin uygulanabilir olması ilkesi vergilerin halk tarafından iyi algılanmasını gerektirir. Çünkü vergileri ödeyecek olan halkın vergiye nasıl tepki vereceğinin yaşamsal bir önemi vardır. İngiltere'de bir yerel vergi olarak hayata geçirilrnek istenen baş (kelle) vergisine halk tepki göstermiş ve ödemek istememiştir. Bu yerel vergi reformu girişimi 'halkın' hesaba alınmamasının olumsuz sonuçlarını göstermek bakımından güzel bir örnektir. Bu başarısız girişim zamanın Başbakanı Thatcher'in de siyasi hayatının sona ermesine neden olmuştur (Kösecik, 2000: 214). ABD'de Pensilvanya eyaletinde gerçekleştirilen başarılı bir emlak vergisi reformunun yalnızca belirli sayıda yerel yönetirnde uygulanıp yaygınlaşmamasının nedeni olarak, bu reformun halka ve sivil toplum kuruluşlarına yeterince anlatılmamış olması gösterilmiştir (Hartzok, 1997: 205). Yerel vergiler yerel yönetimlerin harcamalarının finansman kaynaklarından birisinin olmasının yanı sıra yerelleştirmenin beklenilen yararlarının gerçekleşebilmesi açısından da çok önemlidir. Yerelleştirmeden ekonomik (kamu kay Yrd.Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi ilbf Öğretim Üyesi. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 36 Sayı 1 Mart 2003, s

2 ı 70 Amme İdaresi Dergisi nakları daha verimli ve etkin kullanılacaktır) ve politik (yerel yönetimler bir demokrasi okulu kabul edilir) yararlar beklenir. Yerelleştirmeden beklenilen yararların gerçekleşebilmesi için olmazsa olmaz koşullardan birisi, seçimle gelen yerel yöneticilerin seçmenlere karşı hesap verme sorumluluğunun olmasıdır. Buna karşılık vatandaşların da yerel yöneticilerin ödediği vergiyi harcadığının bilincinde olması, yani vergileri algılaması gerekmektedir. Yerel vergiler konusunda yapılan çalışmalarda genellikle yerel yöneticilerin düşünceleri araştırılmaktadır. Yerel vergileri ödeyenıerin yerel vergiler konusunda ne düşündükleri ise gerektiği kadar ilgi çekmemiştir. Ancak gelişmiş ülkelerde yerel vergilerin algılanması ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır} Örneğin İngiltere'de Mali Çalışmalar Enstitüsü eğitim düzeyi ile yerel vergi davranışları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır (Swain, 1998: 7). Bu çalışmanın amacı, Türkiye örneğinde yerel vergiler konusunda vergi ö deyenlerin düşüncelerini ve bu vergileri nasıl algıladıklarını, Kamu Tercihi Teorisi ile ilişkitendirerek, araştırmaktır. KAMU TERCİHİ TEORİsİ VE YEREL VERGİLEMENİN ÖNEMİ Mali yerelleştirme merkezi hükümete ait olan harcama yapma ve gelir toplama yetkisinin bir kısmının doğrudan seçilmişlerce yönetilen yerel yönetimlere aktarılmasıdır. Mali yerelleştirme ile kamu kaynaklarının daha verimli kullanılacağı; mali yerelleştirme lehine argümanların temelini oluşturmaktadır. Mali yerelleştirmenin iki ayağından birisi gelir (vergi) toplama yetkisinin bir kısmının merkezden alınıp yerel yönetimlere aktarılmasıdır. Yerel yönetimlerin vergi toplamasının iki olumlu sonucu vardır: Yerel vergi kaynaklarının harekete geçirilmesi: Yerel yönetimlerin kendi bölgelerinde bulunan vergilenebilir kaynaklar üzerinden vergi alma konusunda inisiyatifleri varsa, ekonominin daha hızlı büyüyen sektörlerini merkezi otoriteden daha hızlı bir şekilde vergi kaynağı haline getirebilirler. Gelir toplama konusunda yerel yönetimlere yetki aktarımı ile ülkenin toplam vergi miktarı artırıldığı gibi yerel yönetimler mali bakımdan daha güçlü olacaklardır (Shah ve Kureshi, 1994: xv; Bahl ve Linn, 1992: 386) Yerel yöneticilerin siyasal sorumluluk üstlenmelerinde vergilemenin anahtar roloynaması: Yerel yöneticiler ortaya koydukları politikalardan dolayı merkezi hükümete ve kendilerini seçen halka karşı sorumludurlar. Yerel yöneticilerin halka karşı sorumlu olmaları (siyasal sorumlulukları) ya da sorumluluk duyma- i Akademik çalışmalarda daha çok merkezi vergilerin (gelir ve kurumlar vergisi gibi) algılanması araştınlmıştır. Örnegin Pommerehne ve Schneider (1978: 381) mali yanılsama (fıscal illusion) konusunu merkezi vergilerin algılanması ile ilişkilendirerek araştırmıştır. Bu çalışmada bireylerin vergi yükünün büyüklügü ve kamu harcamalarının kendilerince karşılanan kısmının büyükıngü üzerinde sistematik 'algılama' hatasına düştükleri gözlemlenmiştir. Bu çalışmada algılama hatalarının vergi sisteminin kompleks olmasının yanısıra, uygulanan demokratik karar verme mekanizmasının da sonucu oldugu ileri süıiilmektedir.

3 Kamu Tercihi Teorisi ve Türkiye 'de Yerel Vergilerin Algılanması ı 71 ları kıt kamu kaynaklarının verimli kullanılmasında verimliliğin sağlanması için zorunlu koşullardan birisidir. Yerel yönetici ve seçmen arasındaki 'sorumluluk bağlantısının' kurulabilmesi için seçim sisteminin ve yerel vergileri toplama mekanizmasının iyi bir şekilde çalışması gerekmektedir. Seçim sistemi: Yerelleştirmeden beklenen yararların elde edilebilmesi için yerel yöneticilerin kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş bir seçim sistemi ile göreve gelmiş olması gerekir. Kamu Tercihi Teorisine göre tıpkı piyasa mekanizmasında olduğu gibi bireysel çıkarlar politik aktörleri harekete geçirmektedir (Watt, 1987: 143). Seçmen kendi çıkarlarını oyları ile yansıtmaktadır. Yöneticilerin seçimle göreve gelmelerinin yararları şunlardır: 1) seçimlerde halk kendi önceliklerini ve tercihlerini yansıtmaktadır, 2) yerel politikacılar yeniden seçilebilmek için kamu kaynaklarının kullanılmasında daha dürüst ve verimli olurlar, 3) yerel yöneticiler halkın gereksinmelerine daha duyarlı olurlar (Davey, 1996: 65). İyi çalışan bir yerel vergi sistemi: Yerel vergi mükellefinin, ödediği vergi ile yerel yönetiminin yaptığı harcamalar arasında bir bağlantının farkına varması, yerel yöneticilerin halka karşı daha sorumlu davranmaları sonucunu doğurur (Green Paper, 1986: 28). Bunun böyle olabilmesi için yerel yönetimlerin harcamalarının önemli bir kısmının yerel vergilerle karşılanması gerekir. Bu da iyi çalışan bir yerel vergi sistemi ile mümkün olacaktır (Wallich, 1992: 63). Bu koşul yerine gelirse yerel vergi mükellefleri ödedikleri vergilerin nerelerde ve nasıl kullanıldığı konusunda yerel yöneticiler üzerinde baskı unsuru olabilecek buna karşılık yerel yöneticiler de halka karşı kendilerini daha sorumlu hissedeceklerdir. Kamu Tercihi Teorisi yaklaşımına göre vergi sisteminin işlevlerinden birisi kamu sektöründe etkili 'karar verme mekanizmasını' geliştirmektir. (Dates, ı 999: 67-70).2 Bir vergi sisteminin en önemli işlevi şu olmalıdır: Vergi sisteminin kamu harcamalarının maliyeti olan vergi-fiyatlarının (tax-price) doğru sinyalini vermesi gerekir ki bireyler kamu ile ilgili kararlarında bunu dikkate alabilsinler. Yerel yönetimler düzeyinde de kamu tercihi yaklaşımının sonucu olarak, vergi miktarları, bireylerce hissedilecek ve bireylerin sunulan kamu harcamaları programlarının mali boyutundan haberdar olacakları şekilde belirlenmelidir. Eğer yerel vergiler yerel yönetimlerin sundukları hizmetlerin maliyetini yansıtmıyorsa, vergiler iyi mali kararlar için gerekli olan bilgiyi vergi mükelleflerine ulaştırmaktan uzaktır. Örneğin, yerel yönetim harcamaları tamamen yerel şirketlerden alınacak kurumlar vergileri ile finanse edilirse kurumlar vergisi ö deyenlerin dışındakiler yerel harcamaların maliyetini yüklenmedikleri için bu harcamaların nasıl yapıldığı ya da israfa kaçılıp kaçılmadığı gibi konularda çok 2 Bu ve izleyen paragrafoates'ten (1999) özetlenerek alıntı yapılmıştır.

4 i 72 Amme İdaresi Dergisi az düşüneceklerdir. Bu noktaların ışığında değerlendirecek olursak emlak vergisi iyi bir yerel yönetim finansman aracıdır. Emlak vergisinin kendisinden beklenilen işlevleri yerine getirebilmesi için vergi mükellefleri tarafından algılanacak kadar yüksek olması gerekir. Bu yerel yönetim harcamalarının maliyetinin vatandaşlar tarafından farkına varılması açısından önemlidir. Bu bölümde çalışmanın teorik arka-planı açıklanmaya çalışılmış, Kamu Tercihi Teorisi 'nin ışığında yerel vergilerin algılanmasının önemi vurgulanmıştır. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE BULGULAR Türkiye'de belediyeler yedi tür vergi toplamaktadırlar: Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, eğlence, haberleşme, elektrik ve gaz tüketimi, yangın sigorta. Bunlardan en önemli olanları emlak ve çevre temizlik vergileridir. Diğer yerel vergilerden farklı olarak, emlak ve çevre temizlik vergileri daha geniş bir tabandan toplanmaktadır. İzleyen çizelgede gösterildiği gibi bu vergiler toplam belediye gelirleri içinde diğer vergilere oranla önemli bir yere sahiptir. Bu nedenlerle bu çalışmada yalnızca bu iki yerel verginin ödeyenıeri tarafından nasıl algılandığı araştırılmıştır. Daha önce merkezi hükümetçe toplanmakta olan emlak vergisi 1986 yılında belediyelere aktarılmıştır. Çevre temizlik vergisi ise ilk kez 1994' de uygulamaya konulmuştur. 3 Çizelge ı. Belediye Gelirlerinin Yapısı Toplam belediye gelirlerinin % si olarak Büyükşehir belediyeleri Büyükşehir ilçe belediyeleri Standart belediyeler Gelir paylaşımı (nüfus esaslı) Gelir paylaşımı (yalnızca büyükşehir belediyeleri için %5'lik pay) vergiler 3 20 Lo Emlak Çevre temizlik Diğer vergiler Vergi dışı gelirler (harçlar, cezalar, belediye mülk gelirleri gibi) Toplam Bu oranlar i 995 yılı belediye kesin hesaplanndan toplanan veriler kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır.... Büyükşehir belediyelerinin emlak ve çevre temizlik vergi toplama haklan yoktur. Büyükşehir ilçe belediyelerinin topladıklan vergilerden aktarma yapmalan gerekmektedir. Ancak bu paylaşım uygulamada istisnalar hariç gerçekleşmemektedir. 3 Çevre temizlik vergisi bir 'özel fayda vergisi' kabul edilebilir çünkü belediyeler tarafından sunulan atık toplama ve kanalizasyon hizmetinin bir karşılığı 'gibi' alınmaktadır. Özel fayda vergisi ile ilgili bilgi için bakınız Bird ve Wallich (1992: 56).

5 Kamu Tercihi Teorisi ve Türkiye 'de Yerel Vergilerin Algılanması ı 73 Çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. 4 Veriler, çapraz tablo ve Ki-kare test yöntemleri ile analiz edilmiştir. Çalışmada vergilerin algılanması ile ilgili dört temel konu araştırılmıştır: Vergi mükelleflerinin emlak ve çevre temizlik vergileri konusunda temel bilgilere sahip olup olmadıkları: Eğer mükellefler yerel vergiler konusunda temel bilgilere sahipler ise bu vergileri algıladıkları yönünde gösterge olarak kullanılabilir. Araştınnadan elde ettiğimiz sonuç, mükelleflerin yerel vergiler konusunda temel bilgilere sahip olduklarıdır. Kamu Tercihi Teorisi'nin bir alt dalı olarak kabul edilen Ortanca Seçmen Modeli 'nin temel varsayımlarından birisi seçmenlerin kendilerine önerilen alternatif politikaların maliyetleri ve yararlarına İlişkin tam bir bilgiye sahip olduklarıdır (Brown ve Jackson, 1987: 108). Bu çerçevede seçmenlerin ödedikleri vergiler ile aldıkları kamu hizmeti arasında i lişki kurabilmeleri için vergileri algılayabilmeleri, bunun için de temel bilgilere sahip olmaları gerekir. Ankette bunu test etme amacı ile sorular yöneltilmiştir. Genelolarak vergi mükelleflerinin yerel vergi sistemi hakkında temel bilgilere sahip oldukları gözlemlenmiştir, örneğin yerel vergi oranlarının merkezi otorite tarafından belirlendiğinin bilinmesi, vergilerin son ödeme günlerinin izlenmesi gibi. Araştınnada uygulanan ankette mükelleflerin geçen yıla ait ödedikleri miktarları hatırlayıp hatırlamadıkları sorulmuştur. Örnek kitlenin %55'i bir önceki yıl ödedikleri emlak vergisinin miktarını hatırlayamamıştır. Ancak örnek kitlenin %67'si ödedikleri çevre temizlik vergisi miktarını hatırlamışlardır. Bu bulgular halkın çevre temizlik vergisi ile daha ilgili olduklarının göstergesi olarak kullanılabilir. Böyle bir bulgunun emlak vergisinin kurumsal yapısından kaynaklandığı ileri sürülebilir. Çevre temizlik vergisi her yıl için belirlenen rakamlar üzerinden ödenmektedir. Ancak emlak vergisi beyan usulüne göre toplanan ve toplanması dört yıla yayılmış bir vergidir. Yıllık taksitlerle ve önemsiz kabul edilen miktarla ödenen verginin miktarının hatırlanmaması doğal karşılanabilir. Yerel vergilerle yerel hizmetlerin kalitesi ve miktarı arasındaki mali bağlantıdan vergi mükelleflerinin haberdar olup olmadıkları: Ortanca Seçmen Modeli'nde bireylerin kendilerine teklif edilen alternatif kamu politikalarının maliyetleri ve faydaları hakkında tam bilgiye sahip oldukları varsayılır (Brown ve Jackson, ı 987: ı 08). Bu tam bilgiye dayalı olarak seçmen kendi çıkarını maksimize etmeğe çalışacak kendisi için en ucuz kamusal mal ve hizmet paketini sunan politikacıyı seçecektir. Bu bağlamda seçmenin ödediği vergi ile aldığı veya alacağı kamu hizmetinin arasındaki bağlantının farkında olması gerekir. Bu bağlantı mali bağlantı olarak adlandırılmaktadır. 4 Bu çalışmada 92 emlak ve/veya çevre temizlik vergi mükellefinin tamamladığı anket fonnları değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Örnek kitlenin sayısının az olduğu iddia edilebilir. Örnek kitlenin sayısın azlığı, sınırlı olanaklarla yapılan bu çalışmanın bir kısıtı olarak kabul edilmelidir.

6 174 Amme İdaresi Dergisi çalışmamızda bu mali bağlantıdan mükelleflerin haberdar olup olmadıkları test edilmiştir. Örnek kitlenin çoğunluğu (%71) ödedikleri vergi miktarı ile aldıkları hizmetin kalitesi arasında bir ilişkinin olduğunu bildiklerini ifade etmişlerdir. Bu bulgunun ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir. Mükelleflerin mali bağlantının yalnızca farkında olmaları, yerelleştirmenin beklenilen yararlarının gerçekleşmesi için gerekli olan mali bağlantı fonksiyonunun çalıştığı anlamına gelmez. Vatandaş verdiği oylarla bu mali bağlantı konusunda ne düşündüğünün sinyalini vermelidir. Seçmenin mali bağlantı ile ilgili kanaatlerinin, onun yerel seçimlerdeki oyunu etkileyecek faktörlerden birisi olması gerekir. Ancak Türkiye örneğinde, aşağıda açıklanacağı gibi, seçmenin oyunda mali bağlantı ile ilgili kanaatlerinin etkisinin olmayacağı gözlemlenmiştir. Aşağıda gösterilen çapraz tablodan (çizelge 2), mali bağlantıdan haberdar olduğunu söyleyen grubun çoğunluğunun vergisinin artırılması ya da vergilerin harcamalara göre değiştirilmesini istediklerini öğreniyoruz. Çizelge 2. Vergi Miktara ile Ahnan Hizmetlerin Kalitesi Arasıoda İlişki Ödenen emlak vergisi "ödenen vergi miktarı ile alınan hizmetlerin kalitesi arasında ilişki var"! Evet Artınımalı 16 - Azaltılmalı 10 4 Aynı kalmalı LO LO Harcamalara göre değiştiritmeli 26 4 Aşağıdaki çizelge 3'de elde ettiğimiz bulgu da (ödedikleri vergi miktarını az bulanların çoğunluğu vergilerin artırılmasını veya vergilerin harcamalara göre değiştirilmesini istemektedirler) çizelge 2'deki bulguya paraleldir. Çizelge 3. Vergi Miktarı Konusunda Görüşler Hayır i Ödenen emlak vergisi "ödenen vergi miktarı çok fazla değil" Evet Artınımalı 16 - Azaltılmalı 6 8 Aynı kalmalı 10 ıo Harcamalara göre değiştiri Imel i Hayır i Örnek kitlenin çoğunluğu (%54) ödediği yerel vergi miktarının az olduğunu düşünmektedir. Bu kütlenin büyük çoğunluğu aşağıdaki çapraz tablo da (çizelge 4) gösterildiği gibi ödedikleri vergi :niktarı ile aldıkları hizmetin kalitesi arasındaki ilişkinin farkında olduklarını ifade etmişlerdir. Çizelge 5'de gösterilen Kikare testi de bu bölümde elde ettiğimiz bulgularımızı doğrulamaktadır.

7 Kamu Tercihi Teorisi ve Türkiye 'de Yerel Vergilerin Algılanması ı 75 Çizelge 4. Vergi Miktarı ve Mali Bağlantı Mali bağlantının farkında mısınız? "Ödenen vergi miktarı i evet 44 8 fazla değil" i hayır evet hayır Çizelge 5. Vergi Miktarı ve Mali Bağlantı İlişkisinin Ki-kare Test Sonucu Ödenen yerel vergi miktarının artırılması ile mali bağlantı kurma Sonuçlar %5 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Hesaplanan -i Tablor Sonuç ı 15,061 7,82 İki değişken bağımlı Bu tablolardan elde ettiğimiz bulgular örnek kitlenin karşılaştıkları problem için doğru çözümü üretebildiklerini göstermektedir. Böyle bir bulgunun tersi bulunmuş olsa idi, yani hem mali bağlantıdan haberdar hem de vergilerin azaltılmasını isteselerdi, bu ödenen vergi miktarı ile alınan hizmetin kalitesi arasında bir ilişkinin farkında olmanın bir anlam ifade etmediğinin göstergesi olurdu. Çünkü örnek kitlenin % 78'i aldıkları belediye hizmetlerinin miktarını, %80'i ise hizmetlerin kalitesini yetersiz bulmaktadır, Mükelleflerin yerel vergilerle, seçimler ve yerel politikacılar arasında bir bağ kurup kurmadıkları: Türkiye'de emlak vergisinin oranlarını merkezi hükümet belirlemektedir. Çalışmada bir 'varsayım' kullanılarak örnek kitleye "eğer emlak vergi oranını belirlemek belediye başkanının yetkisine bırakılmış olsa idi, diğer tercihleriniz sabit kalmak varsayımı ile daha düşük oranda vergi alacağını vaat eden belediye başkan adayını mı seçerdiniz?" sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya çoğunluk (%67) hayır cevabını vermiştir. Türkiye'de yerel yönetimlere yüklenilen fonksiyonların sınırlılığı ve yerel vergilerin mevcut durumu göz ö nünde tutulduğunda bu beklenilen bir cevaptır. Kamu Tercihi Teorisi'ne göre seçmen kendi çıkarlarını maksimize etmek i çin kendisine daha ucuza kamusal mal ve hizmetleri sunacağını vaat eden politikacıya oy verecektir (Borooah, 1993: ). Ancak çalışmamızda 'daha ucuza kamu hizmeti vaadinin' işlevsiz olacağı görülmektedir. Daha az vergi vaadi seçmeni etkilemeyecektir. Buna iki neden ileri sürülebilir: I) Halkın yararlandığı kamusal mal ve hizmetlerin birçoğu ve halk için göreli önemi fazla olanları (eğitim, sağlık, polis gibi) yerel yönetimlerce değil merkezi hükümetçe sunulmaktadır. Bu yapıda halk ödediği vergiler ile karşılığında elde ettikleri hizmetler için yerel yönetimlerden daha fazla merkezi hükümeti sorumlu görecektir. 2) Örnek kitlenin çoğunluğu (%56) ödedikleri vergi miktarını düşük bulmaktadır. Yine çoğunluk ödediği emlak vergisini hatırlayamamıştır. Yerel vergilerin halkın bütçesi içindeki yeri önemsizdir. Halk ödediği verginin miktarını

8 ı 76 Amme İdaresi Dergisi düşük bulmaktadır; zaten az olan miktarın daha azaltılması vaadi seçmenleri etkilemeyecektir. Yerel vergilerin algılanmasını etkileyebilecek diğer faktörler (vergi mükellefinin eğitim düzeyi ve yörenin demografik özellikleri): Çalışmada yerel vergilerin algılanmasını etkileyebilecek faktörler de araştırılmıştır. Vergi mükelleflerinin eğitim düzeyi ve bulunulan yerin nüfus büyüklüğünün vergi algılamasını etkileyebileceği düşünülmüştür. Bu amaçla tahmin edilen Ki-kare test sonuçları aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Ödenen vergiyi hatırlama ile eğitim düzeyi arasında bir ilişki bulunamamıştır. Eğitim düzeyi arttıkça vergi mükelleflerinin ödedikleri vergi İle aldıkları hizmet arasındaki mali bağlantının farkına varma oranları da artmaktadır. Benzer bir şekilde bulunulan yerin nüfusu arttıkça vergi mükelleflerinin ödedikleri vergi ile aldıkları hizmet arasındaki mali bağlantının farkına varma oranları da artmaktadır. Bu iki bulgunun yorumu şudur. Eğitim düzeyi yüksek olan ve daha kalabalık yerlerde yaşayan mükelleflerin vergilerle daha ilgili oldukları ve vergileri daha iyi algıladıkları iddia edilebilir. Kalabalık yerlerde yaşayan halkın yerel yönetimlerin sunduğu hizmetleri (toplu taşımacılık gibi) daha çok kullandığı, dolayısıyla yerel vergilerle daha ilgili oldukları düşünülebilir. Çizelge 6. Yerel Vergilerin Algılanmasını Etkileyebilecek Diğer Faktörlerin Kikare Test Sonuçları 2000 yılında ödenen emlak vergisinin miktarını hatırlama ile eğitim durumu ilişkisi 2000 yılında ödenen çevre temizlik vergisinin miktarını hatırlama ile eğitim durumu ilişkisi Mali bağlantı kunna ile ile eğitim durumu ilişkisi Mali bağlantı kunna ile bulunulan yerin nüfus büyüklüğü ilişkisi Bulunulan yerin nüfus büyüklilğü ile yerel verginin artınıması ilişkisi Sonuçlar %5 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Hesaplanan -l Tablo'l Sonuç i 0,227 7,82 İki değişken bağımsız 6,523 7,82 İki değişken bağımsız 11,91 3,84 İki değişken bağımlı 12,128 7,82 İki değişken bağımlı 9,781 15,5 İki değişken bağımsız SONUÇveDEGERLENDİRME Türkiye'de merkezi hükümetin topladığı vergilerin (gelir ve kurumlar vergisi gibi), Kamu Tercihi Teorisi'nin varsayım. olan seçmen-politikacı arasında olması gereken mali bağlantıyı sağlama konusunda geniş bir tabana yayılmadığı için başarısız olduğu iddia edilebilir. Bu konuda (Akalın, 1996: 47) şunları söylemektedir: "Türkiye'de demokrasiye geçtiğimiz yıllardan beri açık bütçe politikasının enflasyonun sürüp gitmesinin nedeni seçmenlerin yüzde 80'inin gelir vergisi mükellefi bu

9 Kamu Tercihi Teorisi ve Türkiye 'de Yerel Vergilerin Algılanması 177 lunmamaları, yani bedavacı olmalarıdır... parlamentolara vücut veren, ilk ve en güçlü dayanak bütçe hakkıdır. Bir başka deyişle halkın temsilcileri eli ile vergilendirilmesidir. Ancak beşte dördü vergi mükellefi olmayan bir seçmen topluluğu tarafından seçilen bir parlamentonun işlevinin ne olduğu sorgulanmak durumundadır." bir şe Yerel vergilerin merkezi vergilere göre daha fazla tabana yayıldığı iddia edilebilir. Bu iddiayı kanıtlayacak bir veriye sahip değiliz. Ancak emlak ve çevre temizlik vergileri kişilerin kaçınamayacakları bir vergi konusuna sahiptir ki bu da evdir. Merkezi hükümet düzeyinde sağlanamayan mali bağlantının, yerel vergilerin geniş bir tabana yayılması nedeniyle hiç olmazsa yerel düzeyde sağlanması beklenilir. Ancak, yerel vergi sistemi de mali bağlantıyı sağlıklı kilde kurmada başarısız olmaktadır. çalışmamızdan elde ettiğimiz bulgular ışığında iki neden ileri sürülebilir. ı) Mevcut sistemde yerel vergiler gerçekçilikten uzak bir şekilde düşük rakamlarda alınmaktadır. Örnek kitlenin çoğunluğu ödediği yerel vergi miktarının az olduğunu düşünmektedir. 2) Yerel yönetimler yerel kaynaklardan daha fazla merkezi hükümetçe finanse edilmektedir. Çizelge ı 'deki oranlar bunu kanıtlamaktadır. Yerel vergilerin toplam belediye gelirleri içinde önemsiz bir kalem olması durumunda, yerel yöneticiler kendilerini göreve getirenlere karşı değil, kendisini finanse eden merkezi hükümete karşı daha fazla sorumlu hissedeceklerdir. Aynı şekilde halk da aldığı yerel hizmetler ile merkezi hükümeti ilişkilendirecektir. Sonuçta yerel vergi sistemi yalnızca yerel yönetimleri finanse etme işlevini yerine getirecek; ancak yerelleştirmeden beklenilen yararların gerçekleşmesi için olmazsa olmaz bir koşul niteliğindeki mali bağlantıyı sağlama işlevini yerine getirmede başarısız olacaktır. KAYNAKÇA Akalın, G. (1996), Ekonomik Anayasa Paneli, TisK Organizasyonu, Ankara. Bahl, R.W. ve Linn, J.F. (1992), Urban Publie Finance in Developing Countries, The World Bank & Oxford University Press, New York. Bird, R.M. ve Wallich, C. (1992), Financing Loeal Government in Hungary, Policy Research Working Papers, WPS 869, The World Bank, Washington, D.C. Borooah, V.K. (1993), "Public Choice: An Introductory Survey", Jackson, P.M.(ed.) Current Issues in Publie Seetor Eeonomies, MacMillan, London, s Brown, C.V. ve Jackson, P.M. (1987), Publie Seetor Eeonomies, 3. Edition, Blackwell, Oxford. Davey, KJ. (1996), The Structure of Functions of Urban Goveroment, Davey, KJ. (ed.) Urban Management: The Challenge ofgrowth, Avebury, Aldershot, s s Vergi mükellefi/seçmen sayısı oranının Türkiye'de % 25, ABD'de ise % 62 olduğu tespit edilmiştir (Güngör, 2001: 199).

10 178 Amme İdaresi Dergisi Gibson,1. ve Travers, T. (1986), The Financing of Local Government, Davis, H. (ed.) Reports on the Future Role oforganisation oflocal Government, Inlogov, The University of Birmingham, Birmingham. Green Paper (1986), Payingfor Local Government, Cmnd. 9714, London. Güngör, K. (2001), Arz Yönlü İktisat Aracı Olarak Vergi İndirimleri Politikası ve Türkiye, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Hartzok, A. (1997), "Pennsylvania's Success with Local Property Tax Reform", American Journal ofeconomics & Sociology, VoL.56, No:2, s Kösecik, M. (2000), "Baş Vergisinin Başbakan Thatcher'in İstifasındaki Rolü", Afyon Kocatepe Üniversitesi iibf Dergisi, c.2, n. 1, s Oates, W. (1999), "Local Property Taxation: An Assessment", Assessment Journal, VoL.6, No:5, s Pommerehne, W.W. ve Schneider, F. (1978), 44Fiscal Illusion, Political Institutions, and Local Public Spending", Kyklos, VoL.3 l, s Shah, A. and Qureshi, Z. (1994), lntergovernmental Relations in fndonesia, World Bank Discussion Papers, No:239, The World Bank, Washington, D.C. Swain, H. (1998), 44Local Tax Anitudes Change with Degree", Times Higher Education Supplement, No:l337, Wallich, C.I. (1992), Fiscal Decentralisation: lntergovernmental Relations in Russia, Studies of Economies in Transformation, n.6, The World Bank, Washington, D.C. Watt, P.A. (1987), Topics in the Analysis of Government Expenditure and Interventİon: A Public Choice Approach, Yayınlanmamış Doktora Tezi, The University of York, York.

YEREL YÖNETİMLERİN MALİ ÖZERKLİĞİ *

YEREL YÖNETİMLERİN MALİ ÖZERKLİĞİ * İrfan TÜRKOĞLU YEREL YÖNETİMLERİN MALİ ÖZERKLİĞİ * İrfan TÜRKOĞLU** ÖZET Bu çalışmanın amacı, 2003 yılından sonra Türkiye nin kamu mali yapısında başlamış yeni oluşumları belediyelerin mali özerkliği kapsamında

Detaylı

YEREL YÖNETİM BAŞARISINI VE SEÇMEN TERCİHİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: BUCAK İLÇESİNDE BİR ARAŞTIRMA

YEREL YÖNETİM BAŞARISINI VE SEÇMEN TERCİHİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: BUCAK İLÇESİNDE BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 YEREL YÖNETİM BAŞARISINI

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE STRATEJİK PLANLAMA: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE STRATEJİK PLANLAMA: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, 2012 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 16, 2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE STRATEJİK PLANLAMA: KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

Vergiye Gönüllü Uyum Sağlanmasında Fayda İlkesinin Rolü

Vergiye Gönüllü Uyum Sağlanmasında Fayda İlkesinin Rolü Vergiye Gönüllü Uyum Sağlanmasında Fayda İlkesinin Rolü Suat Hayri Şentürk Yrd. Doç. Dr., Gümüşhane Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü suathayrisenturk@yahoo.com Vergiye Gönüllü Uyum Sağlanmasında Fayda

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER ABSTRACT KEY WORDS

ANAHTAR KELİMELER ABSTRACT KEY WORDS i ÖZ Bu çalışmanın temel amacı devletin yeniden yapılanma süreci içerisinde önemli yer tutan özelleştirme uygulamaları sonucunda, el değiştiren kamu işletmelerinin durumlarını Nazilli Sümerbank örneği

Detaylı

Yerel Yönetişim Sorunları Açısından Londra Büyükşehir Yönetimi

Yerel Yönetişim Sorunları Açısından Londra Büyükşehir Yönetimi Yerel Yönetişim Sorunları Açısından Londra Büyükşehir Yönetimi Hasan Canpolat * - M. İlker Haktankaçmaz ** Özet: 1980 lerden beri tüm dünyada yaşanan gelişmeler sonucu kamu ile vatandaş arasındaki ve buna

Detaylı

Belediyelerin Birleşmesinin Nüfus, Gelir, Kamu Harcamaları, Katılım, Hizmet Kalitesi ve Vatandaş Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi

Belediyelerin Birleşmesinin Nüfus, Gelir, Kamu Harcamaları, Katılım, Hizmet Kalitesi ve Vatandaş Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2015, C:7, S:1, s. 151-163 Year:2015, Vol:7, No:1, s. 151-163 Belediyelerin Birleşmesinin Nüfus, Gelir,

Detaylı

KAMU EKONOMİSİ TEORİSİNİN GELİŞMESİNDE KAMU TERCİHİ TEORİSİNİN ETKİSİ

KAMU EKONOMİSİ TEORİSİNİN GELİŞMESİNDE KAMU TERCİHİ TEORİSİNİN ETKİSİ KAMU EKONOMİSİ TEORİSİNİN GELİŞMESİNDE KAMU TERCİHİ TEORİSİNİN ETKİSİ Dr. Mustafa SAKAL* ÖZET Kamu ekonomisi teorisindeki gelişmeler kamu ekonomisinin genişlemesiyle de yakından ilişkili bir konudur. Zaman

Detaylı

Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Verimlilik: Karaman Belediyesi Hizmetleri Üzerine Bir Uygulama 1

Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Verimlilik: Karaman Belediyesi Hizmetleri Üzerine Bir Uygulama 1 Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Verimlilik: Karaman Belediyesi Hizmetleri Üzerine Bir Uygulama 1 Nihat IŞIK * Filiz DEMİR ** Özet Bu çalışmada, Karaman Belediyesi üzerinde bir alan araştırması yapılarak

Detaylı

Mali Yerelleşme ve Yerel Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Türkiye Örneği

Mali Yerelleşme ve Yerel Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Türkiye Örneği Mali Yerelleşme ve Yerel Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Harun Yüksel * Özet: Bu çalışmada, Türkiye için 1990-2006 yılları arasında yerel düzeyde (iller) mali yerelleşmenin illerin

Detaylı

KAMU HARCAMALARININ YANSIMA ANALİZİ A.BORA ELÇİN

KAMU HARCAMALARININ YANSIMA ANALİZİ A.BORA ELÇİN KAMU HARCAMALARININ YANSIMA ANALİZİ A.BORA ELÇİN ANKARA, 2012 İÇİNDEKİLER ŞEKİL DİZİNİ...ii GİRİŞ... 1 1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 1.1. Kamu Gelirleri... 2 1.2. Kamu Harcamaları... 2 1.3. Kamu Gelirleri(vergi)

Detaylı

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma *

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞEN ** I. Giriş Gelişmekte olan ülkelerde kronik bütçe açıkları ile enflasyon arasında iki yönlü bir nedensellik bağının

Detaylı

YEREL SEÇİMLERDE SPORTİF HİZMETLERİN SEÇMEN TERCİHİNE OLAN ETKİSİ (KONYA, KARAMAN, AKSARAY ve NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ)

YEREL SEÇİMLERDE SPORTİF HİZMETLERİN SEÇMEN TERCİHİNE OLAN ETKİSİ (KONYA, KARAMAN, AKSARAY ve NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ) YEREL SEÇİMLERDE SPORTİF HİZMETLERİN SEÇMEN TERCİHİNE OLAN ETKİSİ (KONYA, KARAMAN, AKSARAY ve NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ) Yusuf BARSBUĞA* ÖZET Toplumsal hizmetlerin oluşturulması ve halka sunulmasında önemli bir

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 4 Sayfa: (35-47) ÜAS 2009 Özel BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Zeliha KAYGISIZ*,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DENETİM BİRİMİ OLARAK YMM LERİN VERGİ KAYBINI ÖNLEMEDE ETKİSİ: YMM LER ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Kayahan

Detaylı

KATI ATIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME

KATI ATIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI (KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ) KATI ATIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME Doktora Tezi Refik YASLIKAYA Ankara-2004

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 2013 Manas Journal of Social Studies Vol.: 2 No: 1 2013 YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Doç.

Detaylı

Milletvekili Adaylarının Seçim Kampanyalarının Finansmanı: 2011 Genel Seçimlerine İlişkin Bir İnceleme

Milletvekili Adaylarının Seçim Kampanyalarının Finansmanı: 2011 Genel Seçimlerine İlişkin Bir İnceleme EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 13 Sayı: 1 Ocak 2013 ss. 53-62 Milletvekili Adaylarının Seçim Kampanyalarının Finansmanı: 2011 Genel Seçimlerine İlişkin Bir İnceleme Financing Electoral

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 129 KAMU TERCİHİ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE SEÇİM EKONOMİSİ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 129 KAMU TERCİHİ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE SEÇİM EKONOMİSİ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 129 KAMU TERCİHİ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE SEÇİM EKONOMİSİ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Nurdan KUŞAT * ve Nilgün DOLMACI ** Özet Gelişmekte olan

Detaylı

YEREL SİYASET VE YEREL HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNE BAKIŞI: YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YEREL SİYASET VE YEREL HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNE BAKIŞI: YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YEREL SİYASET VE YEREL HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNE BAKIŞI: YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZEL Niğde Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve

Detaylı

NEDEN BAĞIMSIZ BİR MERKEZ BANKASI

NEDEN BAĞIMSIZ BİR MERKEZ BANKASI NEDEN BAĞIMSIZ BİR MERKEZ BANKASI Fatma CESUR Trakya Üniversitesi ÖZET Merkez bankaları; ülkelerin para politikasını belirler, yürütür, karar alır ve alınan kararları uygulamalarıyla ülke ekonomisinin

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri nde Mahalli İdarelerin Mali Yapısı ve Merkezi İdare İlişkileri

Amerika Birleşik Devletleri nde Mahalli İdarelerin Mali Yapısı ve Merkezi İdare İlişkileri Amerika Birleşik Devletleri nde Mahalli İdarelerin Mali Yapısı ve Merkezi İdare İlişkileri Mehmet ARSLAN Prof.Dr., Balıkesir Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü marslan04@gmail.com Mine BİNİŞ Yrd. Doç. Dr.,

Detaylı

Türkiye de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği

Türkiye de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2010 Cilt: 47 Sayı: 549 A. B. YERELİ - İ. KOBAL - A. M. KÖKTAŞ 5 Türkiye de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği Özet Ahmet Burçin YERELİ 1 İsmail KOBAL

Detaylı

İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği

İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği Y.2014, Cilt 4, Sayı 2, ss.301-326 Y.2014, Volume 4, Issue 2, pp.301-326 İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği Kadir ÇELİK Sorumlu Yazar, Zonguldak Gelir İdaresi Başkanlığı,

Detaylı

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ Ahmet GÜNEŞ Cumhuriyet University, Turkey ahmetgunes5050@gmail.com ÖZET Türkiye, siyasal bir deneyim

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI KAMU HARCAMALARINDA ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN İÇ DENETİMİN ROLÜ Yüksek Lisans Tezi RASİM SARIKAYA

Detaylı

Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi H. Hakan YILMAZ * Mustafa BİÇER ** Özet Çalışmada, öncelikle temsili demokrasi çerçevesinde bütçe hakkının

Detaylı

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 10, Sayı:1, 2008 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma Aypar T. Uslu Mehmet

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YATIRIM BÜTÇESİNİN ETKİN YÖNETİMİ VE TÜRKİYE İÇİN MODEL ÖNERİSİ NURAY DENİZ DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA

Detaylı

E-MUNICIPALITY APPLICATIONS IN TURKEY AND THE CASE OF KONYA

E-MUNICIPALITY APPLICATIONS IN TURKEY AND THE CASE OF KONYA 162 TÜRKİYE DE E-BELEDİYE E UYGULAMALARI VE KONYA ÖRNEĞİ ÖZ Ali ŞAHİN * İnternet teknolojisinin kamu yönetiminde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla birlikte merkezi yönetim dışında yerel yönetimlerde

Detaylı