KAMU TERCİHİ TEORİsİ VE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU TERCİHİ TEORİsİ VE"

Transkript

1 KAMU TERCİHİ TEORİsİ VE TÜRKİYE'DE YEREL VERGİLERİN ALGıLANMASı.... * Isa SAGBAŞ Bu çalışmada yerel vergilerin nasıl algılandıkları konusu anket yöntemiyle araştırılmıştır. Anket sonucuna göre çoğunluk ödedikleri vergi miktarının 'önemsiz' denecek kadar düşük olduğunu kabul etmektedir. Örnek kitlenin çoğunluğu ödedikleri vergi ile aldıkları hizmetin kalitesi arasında bir ilişkiden (mali bağlantı) haberdar olduklarım belirtmişlerdir. Mükelleflerin bu mali bağlantının farkında olmaları vergilerin algılanması yönünde iyi bir göstergedir. Ancak Kamu Tercihi Teorisi'ne göre seçmenin bu bağlantıdan kaynaklanan tercihinin yerel seçimlerde oyunu etkileyen faktörlerden birisi olması gerekmektedir. Ancak elde ettiğimiz bulgu bunu doğrulamamıştır. Vergi miktarının vatandaş için önemsiz olması 'mali bağlantının' sağlıklı bir şekilde kurulamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle, 'vergilerin algılanmasımn' yerelleştirmenin yarar/arın ın elde edilmesine olan pozitifkatkısı gerçekleşmemektedir. Anahtar Sözcükler: Yerel vergiler, kamu tercihi teorisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, vergilerin algılanması. GİRİş Yerel yönetimlerin finansmanında kullanılacak vergilerle ilgili ilkelerden birisi vergilerin uygulanabilir olmasıdır (Gibson ve Travers, 1986: 5-7). Yerel vergilerin uygulanabilir olması ilkesi vergilerin halk tarafından iyi algılanmasını gerektirir. Çünkü vergileri ödeyecek olan halkın vergiye nasıl tepki vereceğinin yaşamsal bir önemi vardır. İngiltere'de bir yerel vergi olarak hayata geçirilrnek istenen baş (kelle) vergisine halk tepki göstermiş ve ödemek istememiştir. Bu yerel vergi reformu girişimi 'halkın' hesaba alınmamasının olumsuz sonuçlarını göstermek bakımından güzel bir örnektir. Bu başarısız girişim zamanın Başbakanı Thatcher'in de siyasi hayatının sona ermesine neden olmuştur (Kösecik, 2000: 214). ABD'de Pensilvanya eyaletinde gerçekleştirilen başarılı bir emlak vergisi reformunun yalnızca belirli sayıda yerel yönetirnde uygulanıp yaygınlaşmamasının nedeni olarak, bu reformun halka ve sivil toplum kuruluşlarına yeterince anlatılmamış olması gösterilmiştir (Hartzok, 1997: 205). Yerel vergiler yerel yönetimlerin harcamalarının finansman kaynaklarından birisinin olmasının yanı sıra yerelleştirmenin beklenilen yararlarının gerçekleşebilmesi açısından da çok önemlidir. Yerelleştirmeden ekonomik (kamu kay Yrd.Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi ilbf Öğretim Üyesi. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 36 Sayı 1 Mart 2003, s

2 ı 70 Amme İdaresi Dergisi nakları daha verimli ve etkin kullanılacaktır) ve politik (yerel yönetimler bir demokrasi okulu kabul edilir) yararlar beklenir. Yerelleştirmeden beklenilen yararların gerçekleşebilmesi için olmazsa olmaz koşullardan birisi, seçimle gelen yerel yöneticilerin seçmenlere karşı hesap verme sorumluluğunun olmasıdır. Buna karşılık vatandaşların da yerel yöneticilerin ödediği vergiyi harcadığının bilincinde olması, yani vergileri algılaması gerekmektedir. Yerel vergiler konusunda yapılan çalışmalarda genellikle yerel yöneticilerin düşünceleri araştırılmaktadır. Yerel vergileri ödeyenıerin yerel vergiler konusunda ne düşündükleri ise gerektiği kadar ilgi çekmemiştir. Ancak gelişmiş ülkelerde yerel vergilerin algılanması ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır} Örneğin İngiltere'de Mali Çalışmalar Enstitüsü eğitim düzeyi ile yerel vergi davranışları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır (Swain, 1998: 7). Bu çalışmanın amacı, Türkiye örneğinde yerel vergiler konusunda vergi ö deyenlerin düşüncelerini ve bu vergileri nasıl algıladıklarını, Kamu Tercihi Teorisi ile ilişkitendirerek, araştırmaktır. KAMU TERCİHİ TEORİsİ VE YEREL VERGİLEMENİN ÖNEMİ Mali yerelleştirme merkezi hükümete ait olan harcama yapma ve gelir toplama yetkisinin bir kısmının doğrudan seçilmişlerce yönetilen yerel yönetimlere aktarılmasıdır. Mali yerelleştirme ile kamu kaynaklarının daha verimli kullanılacağı; mali yerelleştirme lehine argümanların temelini oluşturmaktadır. Mali yerelleştirmenin iki ayağından birisi gelir (vergi) toplama yetkisinin bir kısmının merkezden alınıp yerel yönetimlere aktarılmasıdır. Yerel yönetimlerin vergi toplamasının iki olumlu sonucu vardır: Yerel vergi kaynaklarının harekete geçirilmesi: Yerel yönetimlerin kendi bölgelerinde bulunan vergilenebilir kaynaklar üzerinden vergi alma konusunda inisiyatifleri varsa, ekonominin daha hızlı büyüyen sektörlerini merkezi otoriteden daha hızlı bir şekilde vergi kaynağı haline getirebilirler. Gelir toplama konusunda yerel yönetimlere yetki aktarımı ile ülkenin toplam vergi miktarı artırıldığı gibi yerel yönetimler mali bakımdan daha güçlü olacaklardır (Shah ve Kureshi, 1994: xv; Bahl ve Linn, 1992: 386) Yerel yöneticilerin siyasal sorumluluk üstlenmelerinde vergilemenin anahtar roloynaması: Yerel yöneticiler ortaya koydukları politikalardan dolayı merkezi hükümete ve kendilerini seçen halka karşı sorumludurlar. Yerel yöneticilerin halka karşı sorumlu olmaları (siyasal sorumlulukları) ya da sorumluluk duyma- i Akademik çalışmalarda daha çok merkezi vergilerin (gelir ve kurumlar vergisi gibi) algılanması araştınlmıştır. Örnegin Pommerehne ve Schneider (1978: 381) mali yanılsama (fıscal illusion) konusunu merkezi vergilerin algılanması ile ilişkilendirerek araştırmıştır. Bu çalışmada bireylerin vergi yükünün büyüklügü ve kamu harcamalarının kendilerince karşılanan kısmının büyükıngü üzerinde sistematik 'algılama' hatasına düştükleri gözlemlenmiştir. Bu çalışmada algılama hatalarının vergi sisteminin kompleks olmasının yanısıra, uygulanan demokratik karar verme mekanizmasının da sonucu oldugu ileri süıiilmektedir.

3 Kamu Tercihi Teorisi ve Türkiye 'de Yerel Vergilerin Algılanması ı 71 ları kıt kamu kaynaklarının verimli kullanılmasında verimliliğin sağlanması için zorunlu koşullardan birisidir. Yerel yönetici ve seçmen arasındaki 'sorumluluk bağlantısının' kurulabilmesi için seçim sisteminin ve yerel vergileri toplama mekanizmasının iyi bir şekilde çalışması gerekmektedir. Seçim sistemi: Yerelleştirmeden beklenen yararların elde edilebilmesi için yerel yöneticilerin kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş bir seçim sistemi ile göreve gelmiş olması gerekir. Kamu Tercihi Teorisine göre tıpkı piyasa mekanizmasında olduğu gibi bireysel çıkarlar politik aktörleri harekete geçirmektedir (Watt, 1987: 143). Seçmen kendi çıkarlarını oyları ile yansıtmaktadır. Yöneticilerin seçimle göreve gelmelerinin yararları şunlardır: 1) seçimlerde halk kendi önceliklerini ve tercihlerini yansıtmaktadır, 2) yerel politikacılar yeniden seçilebilmek için kamu kaynaklarının kullanılmasında daha dürüst ve verimli olurlar, 3) yerel yöneticiler halkın gereksinmelerine daha duyarlı olurlar (Davey, 1996: 65). İyi çalışan bir yerel vergi sistemi: Yerel vergi mükellefinin, ödediği vergi ile yerel yönetiminin yaptığı harcamalar arasında bir bağlantının farkına varması, yerel yöneticilerin halka karşı daha sorumlu davranmaları sonucunu doğurur (Green Paper, 1986: 28). Bunun böyle olabilmesi için yerel yönetimlerin harcamalarının önemli bir kısmının yerel vergilerle karşılanması gerekir. Bu da iyi çalışan bir yerel vergi sistemi ile mümkün olacaktır (Wallich, 1992: 63). Bu koşul yerine gelirse yerel vergi mükellefleri ödedikleri vergilerin nerelerde ve nasıl kullanıldığı konusunda yerel yöneticiler üzerinde baskı unsuru olabilecek buna karşılık yerel yöneticiler de halka karşı kendilerini daha sorumlu hissedeceklerdir. Kamu Tercihi Teorisi yaklaşımına göre vergi sisteminin işlevlerinden birisi kamu sektöründe etkili 'karar verme mekanizmasını' geliştirmektir. (Dates, ı 999: 67-70).2 Bir vergi sisteminin en önemli işlevi şu olmalıdır: Vergi sisteminin kamu harcamalarının maliyeti olan vergi-fiyatlarının (tax-price) doğru sinyalini vermesi gerekir ki bireyler kamu ile ilgili kararlarında bunu dikkate alabilsinler. Yerel yönetimler düzeyinde de kamu tercihi yaklaşımının sonucu olarak, vergi miktarları, bireylerce hissedilecek ve bireylerin sunulan kamu harcamaları programlarının mali boyutundan haberdar olacakları şekilde belirlenmelidir. Eğer yerel vergiler yerel yönetimlerin sundukları hizmetlerin maliyetini yansıtmıyorsa, vergiler iyi mali kararlar için gerekli olan bilgiyi vergi mükelleflerine ulaştırmaktan uzaktır. Örneğin, yerel yönetim harcamaları tamamen yerel şirketlerden alınacak kurumlar vergileri ile finanse edilirse kurumlar vergisi ö deyenlerin dışındakiler yerel harcamaların maliyetini yüklenmedikleri için bu harcamaların nasıl yapıldığı ya da israfa kaçılıp kaçılmadığı gibi konularda çok 2 Bu ve izleyen paragrafoates'ten (1999) özetlenerek alıntı yapılmıştır.

4 i 72 Amme İdaresi Dergisi az düşüneceklerdir. Bu noktaların ışığında değerlendirecek olursak emlak vergisi iyi bir yerel yönetim finansman aracıdır. Emlak vergisinin kendisinden beklenilen işlevleri yerine getirebilmesi için vergi mükellefleri tarafından algılanacak kadar yüksek olması gerekir. Bu yerel yönetim harcamalarının maliyetinin vatandaşlar tarafından farkına varılması açısından önemlidir. Bu bölümde çalışmanın teorik arka-planı açıklanmaya çalışılmış, Kamu Tercihi Teorisi 'nin ışığında yerel vergilerin algılanmasının önemi vurgulanmıştır. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE BULGULAR Türkiye'de belediyeler yedi tür vergi toplamaktadırlar: Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, eğlence, haberleşme, elektrik ve gaz tüketimi, yangın sigorta. Bunlardan en önemli olanları emlak ve çevre temizlik vergileridir. Diğer yerel vergilerden farklı olarak, emlak ve çevre temizlik vergileri daha geniş bir tabandan toplanmaktadır. İzleyen çizelgede gösterildiği gibi bu vergiler toplam belediye gelirleri içinde diğer vergilere oranla önemli bir yere sahiptir. Bu nedenlerle bu çalışmada yalnızca bu iki yerel verginin ödeyenıeri tarafından nasıl algılandığı araştırılmıştır. Daha önce merkezi hükümetçe toplanmakta olan emlak vergisi 1986 yılında belediyelere aktarılmıştır. Çevre temizlik vergisi ise ilk kez 1994' de uygulamaya konulmuştur. 3 Çizelge ı. Belediye Gelirlerinin Yapısı Toplam belediye gelirlerinin % si olarak Büyükşehir belediyeleri Büyükşehir ilçe belediyeleri Standart belediyeler Gelir paylaşımı (nüfus esaslı) Gelir paylaşımı (yalnızca büyükşehir belediyeleri için %5'lik pay) vergiler 3 20 Lo Emlak Çevre temizlik Diğer vergiler Vergi dışı gelirler (harçlar, cezalar, belediye mülk gelirleri gibi) Toplam Bu oranlar i 995 yılı belediye kesin hesaplanndan toplanan veriler kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır.... Büyükşehir belediyelerinin emlak ve çevre temizlik vergi toplama haklan yoktur. Büyükşehir ilçe belediyelerinin topladıklan vergilerden aktarma yapmalan gerekmektedir. Ancak bu paylaşım uygulamada istisnalar hariç gerçekleşmemektedir. 3 Çevre temizlik vergisi bir 'özel fayda vergisi' kabul edilebilir çünkü belediyeler tarafından sunulan atık toplama ve kanalizasyon hizmetinin bir karşılığı 'gibi' alınmaktadır. Özel fayda vergisi ile ilgili bilgi için bakınız Bird ve Wallich (1992: 56).

5 Kamu Tercihi Teorisi ve Türkiye 'de Yerel Vergilerin Algılanması ı 73 Çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. 4 Veriler, çapraz tablo ve Ki-kare test yöntemleri ile analiz edilmiştir. Çalışmada vergilerin algılanması ile ilgili dört temel konu araştırılmıştır: Vergi mükelleflerinin emlak ve çevre temizlik vergileri konusunda temel bilgilere sahip olup olmadıkları: Eğer mükellefler yerel vergiler konusunda temel bilgilere sahipler ise bu vergileri algıladıkları yönünde gösterge olarak kullanılabilir. Araştınnadan elde ettiğimiz sonuç, mükelleflerin yerel vergiler konusunda temel bilgilere sahip olduklarıdır. Kamu Tercihi Teorisi'nin bir alt dalı olarak kabul edilen Ortanca Seçmen Modeli 'nin temel varsayımlarından birisi seçmenlerin kendilerine önerilen alternatif politikaların maliyetleri ve yararlarına İlişkin tam bir bilgiye sahip olduklarıdır (Brown ve Jackson, 1987: 108). Bu çerçevede seçmenlerin ödedikleri vergiler ile aldıkları kamu hizmeti arasında i lişki kurabilmeleri için vergileri algılayabilmeleri, bunun için de temel bilgilere sahip olmaları gerekir. Ankette bunu test etme amacı ile sorular yöneltilmiştir. Genelolarak vergi mükelleflerinin yerel vergi sistemi hakkında temel bilgilere sahip oldukları gözlemlenmiştir, örneğin yerel vergi oranlarının merkezi otorite tarafından belirlendiğinin bilinmesi, vergilerin son ödeme günlerinin izlenmesi gibi. Araştınnada uygulanan ankette mükelleflerin geçen yıla ait ödedikleri miktarları hatırlayıp hatırlamadıkları sorulmuştur. Örnek kitlenin %55'i bir önceki yıl ödedikleri emlak vergisinin miktarını hatırlayamamıştır. Ancak örnek kitlenin %67'si ödedikleri çevre temizlik vergisi miktarını hatırlamışlardır. Bu bulgular halkın çevre temizlik vergisi ile daha ilgili olduklarının göstergesi olarak kullanılabilir. Böyle bir bulgunun emlak vergisinin kurumsal yapısından kaynaklandığı ileri sürülebilir. Çevre temizlik vergisi her yıl için belirlenen rakamlar üzerinden ödenmektedir. Ancak emlak vergisi beyan usulüne göre toplanan ve toplanması dört yıla yayılmış bir vergidir. Yıllık taksitlerle ve önemsiz kabul edilen miktarla ödenen verginin miktarının hatırlanmaması doğal karşılanabilir. Yerel vergilerle yerel hizmetlerin kalitesi ve miktarı arasındaki mali bağlantıdan vergi mükelleflerinin haberdar olup olmadıkları: Ortanca Seçmen Modeli'nde bireylerin kendilerine teklif edilen alternatif kamu politikalarının maliyetleri ve faydaları hakkında tam bilgiye sahip oldukları varsayılır (Brown ve Jackson, ı 987: ı 08). Bu tam bilgiye dayalı olarak seçmen kendi çıkarını maksimize etmeğe çalışacak kendisi için en ucuz kamusal mal ve hizmet paketini sunan politikacıyı seçecektir. Bu bağlamda seçmenin ödediği vergi ile aldığı veya alacağı kamu hizmetinin arasındaki bağlantının farkında olması gerekir. Bu bağlantı mali bağlantı olarak adlandırılmaktadır. 4 Bu çalışmada 92 emlak ve/veya çevre temizlik vergi mükellefinin tamamladığı anket fonnları değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Örnek kitlenin sayısının az olduğu iddia edilebilir. Örnek kitlenin sayısın azlığı, sınırlı olanaklarla yapılan bu çalışmanın bir kısıtı olarak kabul edilmelidir.

6 174 Amme İdaresi Dergisi çalışmamızda bu mali bağlantıdan mükelleflerin haberdar olup olmadıkları test edilmiştir. Örnek kitlenin çoğunluğu (%71) ödedikleri vergi miktarı ile aldıkları hizmetin kalitesi arasında bir ilişkinin olduğunu bildiklerini ifade etmişlerdir. Bu bulgunun ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir. Mükelleflerin mali bağlantının yalnızca farkında olmaları, yerelleştirmenin beklenilen yararlarının gerçekleşmesi için gerekli olan mali bağlantı fonksiyonunun çalıştığı anlamına gelmez. Vatandaş verdiği oylarla bu mali bağlantı konusunda ne düşündüğünün sinyalini vermelidir. Seçmenin mali bağlantı ile ilgili kanaatlerinin, onun yerel seçimlerdeki oyunu etkileyecek faktörlerden birisi olması gerekir. Ancak Türkiye örneğinde, aşağıda açıklanacağı gibi, seçmenin oyunda mali bağlantı ile ilgili kanaatlerinin etkisinin olmayacağı gözlemlenmiştir. Aşağıda gösterilen çapraz tablodan (çizelge 2), mali bağlantıdan haberdar olduğunu söyleyen grubun çoğunluğunun vergisinin artırılması ya da vergilerin harcamalara göre değiştirilmesini istediklerini öğreniyoruz. Çizelge 2. Vergi Miktara ile Ahnan Hizmetlerin Kalitesi Arasıoda İlişki Ödenen emlak vergisi "ödenen vergi miktarı ile alınan hizmetlerin kalitesi arasında ilişki var"! Evet Artınımalı 16 - Azaltılmalı 10 4 Aynı kalmalı LO LO Harcamalara göre değiştiritmeli 26 4 Aşağıdaki çizelge 3'de elde ettiğimiz bulgu da (ödedikleri vergi miktarını az bulanların çoğunluğu vergilerin artırılmasını veya vergilerin harcamalara göre değiştirilmesini istemektedirler) çizelge 2'deki bulguya paraleldir. Çizelge 3. Vergi Miktarı Konusunda Görüşler Hayır i Ödenen emlak vergisi "ödenen vergi miktarı çok fazla değil" Evet Artınımalı 16 - Azaltılmalı 6 8 Aynı kalmalı 10 ıo Harcamalara göre değiştiri Imel i Hayır i Örnek kitlenin çoğunluğu (%54) ödediği yerel vergi miktarının az olduğunu düşünmektedir. Bu kütlenin büyük çoğunluğu aşağıdaki çapraz tablo da (çizelge 4) gösterildiği gibi ödedikleri vergi :niktarı ile aldıkları hizmetin kalitesi arasındaki ilişkinin farkında olduklarını ifade etmişlerdir. Çizelge 5'de gösterilen Kikare testi de bu bölümde elde ettiğimiz bulgularımızı doğrulamaktadır.

7 Kamu Tercihi Teorisi ve Türkiye 'de Yerel Vergilerin Algılanması ı 75 Çizelge 4. Vergi Miktarı ve Mali Bağlantı Mali bağlantının farkında mısınız? "Ödenen vergi miktarı i evet 44 8 fazla değil" i hayır evet hayır Çizelge 5. Vergi Miktarı ve Mali Bağlantı İlişkisinin Ki-kare Test Sonucu Ödenen yerel vergi miktarının artırılması ile mali bağlantı kurma Sonuçlar %5 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Hesaplanan -i Tablor Sonuç ı 15,061 7,82 İki değişken bağımlı Bu tablolardan elde ettiğimiz bulgular örnek kitlenin karşılaştıkları problem için doğru çözümü üretebildiklerini göstermektedir. Böyle bir bulgunun tersi bulunmuş olsa idi, yani hem mali bağlantıdan haberdar hem de vergilerin azaltılmasını isteselerdi, bu ödenen vergi miktarı ile alınan hizmetin kalitesi arasında bir ilişkinin farkında olmanın bir anlam ifade etmediğinin göstergesi olurdu. Çünkü örnek kitlenin % 78'i aldıkları belediye hizmetlerinin miktarını, %80'i ise hizmetlerin kalitesini yetersiz bulmaktadır, Mükelleflerin yerel vergilerle, seçimler ve yerel politikacılar arasında bir bağ kurup kurmadıkları: Türkiye'de emlak vergisinin oranlarını merkezi hükümet belirlemektedir. Çalışmada bir 'varsayım' kullanılarak örnek kitleye "eğer emlak vergi oranını belirlemek belediye başkanının yetkisine bırakılmış olsa idi, diğer tercihleriniz sabit kalmak varsayımı ile daha düşük oranda vergi alacağını vaat eden belediye başkan adayını mı seçerdiniz?" sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya çoğunluk (%67) hayır cevabını vermiştir. Türkiye'de yerel yönetimlere yüklenilen fonksiyonların sınırlılığı ve yerel vergilerin mevcut durumu göz ö nünde tutulduğunda bu beklenilen bir cevaptır. Kamu Tercihi Teorisi'ne göre seçmen kendi çıkarlarını maksimize etmek i çin kendisine daha ucuza kamusal mal ve hizmetleri sunacağını vaat eden politikacıya oy verecektir (Borooah, 1993: ). Ancak çalışmamızda 'daha ucuza kamu hizmeti vaadinin' işlevsiz olacağı görülmektedir. Daha az vergi vaadi seçmeni etkilemeyecektir. Buna iki neden ileri sürülebilir: I) Halkın yararlandığı kamusal mal ve hizmetlerin birçoğu ve halk için göreli önemi fazla olanları (eğitim, sağlık, polis gibi) yerel yönetimlerce değil merkezi hükümetçe sunulmaktadır. Bu yapıda halk ödediği vergiler ile karşılığında elde ettikleri hizmetler için yerel yönetimlerden daha fazla merkezi hükümeti sorumlu görecektir. 2) Örnek kitlenin çoğunluğu (%56) ödedikleri vergi miktarını düşük bulmaktadır. Yine çoğunluk ödediği emlak vergisini hatırlayamamıştır. Yerel vergilerin halkın bütçesi içindeki yeri önemsizdir. Halk ödediği verginin miktarını

8 ı 76 Amme İdaresi Dergisi düşük bulmaktadır; zaten az olan miktarın daha azaltılması vaadi seçmenleri etkilemeyecektir. Yerel vergilerin algılanmasını etkileyebilecek diğer faktörler (vergi mükellefinin eğitim düzeyi ve yörenin demografik özellikleri): Çalışmada yerel vergilerin algılanmasını etkileyebilecek faktörler de araştırılmıştır. Vergi mükelleflerinin eğitim düzeyi ve bulunulan yerin nüfus büyüklüğünün vergi algılamasını etkileyebileceği düşünülmüştür. Bu amaçla tahmin edilen Ki-kare test sonuçları aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Ödenen vergiyi hatırlama ile eğitim düzeyi arasında bir ilişki bulunamamıştır. Eğitim düzeyi arttıkça vergi mükelleflerinin ödedikleri vergi İle aldıkları hizmet arasındaki mali bağlantının farkına varma oranları da artmaktadır. Benzer bir şekilde bulunulan yerin nüfusu arttıkça vergi mükelleflerinin ödedikleri vergi ile aldıkları hizmet arasındaki mali bağlantının farkına varma oranları da artmaktadır. Bu iki bulgunun yorumu şudur. Eğitim düzeyi yüksek olan ve daha kalabalık yerlerde yaşayan mükelleflerin vergilerle daha ilgili oldukları ve vergileri daha iyi algıladıkları iddia edilebilir. Kalabalık yerlerde yaşayan halkın yerel yönetimlerin sunduğu hizmetleri (toplu taşımacılık gibi) daha çok kullandığı, dolayısıyla yerel vergilerle daha ilgili oldukları düşünülebilir. Çizelge 6. Yerel Vergilerin Algılanmasını Etkileyebilecek Diğer Faktörlerin Kikare Test Sonuçları 2000 yılında ödenen emlak vergisinin miktarını hatırlama ile eğitim durumu ilişkisi 2000 yılında ödenen çevre temizlik vergisinin miktarını hatırlama ile eğitim durumu ilişkisi Mali bağlantı kunna ile ile eğitim durumu ilişkisi Mali bağlantı kunna ile bulunulan yerin nüfus büyüklüğü ilişkisi Bulunulan yerin nüfus büyüklilğü ile yerel verginin artınıması ilişkisi Sonuçlar %5 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Hesaplanan -l Tablo'l Sonuç i 0,227 7,82 İki değişken bağımsız 6,523 7,82 İki değişken bağımsız 11,91 3,84 İki değişken bağımlı 12,128 7,82 İki değişken bağımlı 9,781 15,5 İki değişken bağımsız SONUÇveDEGERLENDİRME Türkiye'de merkezi hükümetin topladığı vergilerin (gelir ve kurumlar vergisi gibi), Kamu Tercihi Teorisi'nin varsayım. olan seçmen-politikacı arasında olması gereken mali bağlantıyı sağlama konusunda geniş bir tabana yayılmadığı için başarısız olduğu iddia edilebilir. Bu konuda (Akalın, 1996: 47) şunları söylemektedir: "Türkiye'de demokrasiye geçtiğimiz yıllardan beri açık bütçe politikasının enflasyonun sürüp gitmesinin nedeni seçmenlerin yüzde 80'inin gelir vergisi mükellefi bu

9 Kamu Tercihi Teorisi ve Türkiye 'de Yerel Vergilerin Algılanması 177 lunmamaları, yani bedavacı olmalarıdır... parlamentolara vücut veren, ilk ve en güçlü dayanak bütçe hakkıdır. Bir başka deyişle halkın temsilcileri eli ile vergilendirilmesidir. Ancak beşte dördü vergi mükellefi olmayan bir seçmen topluluğu tarafından seçilen bir parlamentonun işlevinin ne olduğu sorgulanmak durumundadır." bir şe Yerel vergilerin merkezi vergilere göre daha fazla tabana yayıldığı iddia edilebilir. Bu iddiayı kanıtlayacak bir veriye sahip değiliz. Ancak emlak ve çevre temizlik vergileri kişilerin kaçınamayacakları bir vergi konusuna sahiptir ki bu da evdir. Merkezi hükümet düzeyinde sağlanamayan mali bağlantının, yerel vergilerin geniş bir tabana yayılması nedeniyle hiç olmazsa yerel düzeyde sağlanması beklenilir. Ancak, yerel vergi sistemi de mali bağlantıyı sağlıklı kilde kurmada başarısız olmaktadır. çalışmamızdan elde ettiğimiz bulgular ışığında iki neden ileri sürülebilir. ı) Mevcut sistemde yerel vergiler gerçekçilikten uzak bir şekilde düşük rakamlarda alınmaktadır. Örnek kitlenin çoğunluğu ödediği yerel vergi miktarının az olduğunu düşünmektedir. 2) Yerel yönetimler yerel kaynaklardan daha fazla merkezi hükümetçe finanse edilmektedir. Çizelge ı 'deki oranlar bunu kanıtlamaktadır. Yerel vergilerin toplam belediye gelirleri içinde önemsiz bir kalem olması durumunda, yerel yöneticiler kendilerini göreve getirenlere karşı değil, kendisini finanse eden merkezi hükümete karşı daha fazla sorumlu hissedeceklerdir. Aynı şekilde halk da aldığı yerel hizmetler ile merkezi hükümeti ilişkilendirecektir. Sonuçta yerel vergi sistemi yalnızca yerel yönetimleri finanse etme işlevini yerine getirecek; ancak yerelleştirmeden beklenilen yararların gerçekleşmesi için olmazsa olmaz bir koşul niteliğindeki mali bağlantıyı sağlama işlevini yerine getirmede başarısız olacaktır. KAYNAKÇA Akalın, G. (1996), Ekonomik Anayasa Paneli, TisK Organizasyonu, Ankara. Bahl, R.W. ve Linn, J.F. (1992), Urban Publie Finance in Developing Countries, The World Bank & Oxford University Press, New York. Bird, R.M. ve Wallich, C. (1992), Financing Loeal Government in Hungary, Policy Research Working Papers, WPS 869, The World Bank, Washington, D.C. Borooah, V.K. (1993), "Public Choice: An Introductory Survey", Jackson, P.M.(ed.) Current Issues in Publie Seetor Eeonomies, MacMillan, London, s Brown, C.V. ve Jackson, P.M. (1987), Publie Seetor Eeonomies, 3. Edition, Blackwell, Oxford. Davey, KJ. (1996), The Structure of Functions of Urban Goveroment, Davey, KJ. (ed.) Urban Management: The Challenge ofgrowth, Avebury, Aldershot, s s Vergi mükellefi/seçmen sayısı oranının Türkiye'de % 25, ABD'de ise % 62 olduğu tespit edilmiştir (Güngör, 2001: 199).

10 178 Amme İdaresi Dergisi Gibson,1. ve Travers, T. (1986), The Financing of Local Government, Davis, H. (ed.) Reports on the Future Role oforganisation oflocal Government, Inlogov, The University of Birmingham, Birmingham. Green Paper (1986), Payingfor Local Government, Cmnd. 9714, London. Güngör, K. (2001), Arz Yönlü İktisat Aracı Olarak Vergi İndirimleri Politikası ve Türkiye, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Hartzok, A. (1997), "Pennsylvania's Success with Local Property Tax Reform", American Journal ofeconomics & Sociology, VoL.56, No:2, s Kösecik, M. (2000), "Baş Vergisinin Başbakan Thatcher'in İstifasındaki Rolü", Afyon Kocatepe Üniversitesi iibf Dergisi, c.2, n. 1, s Oates, W. (1999), "Local Property Taxation: An Assessment", Assessment Journal, VoL.6, No:5, s Pommerehne, W.W. ve Schneider, F. (1978), 44Fiscal Illusion, Political Institutions, and Local Public Spending", Kyklos, VoL.3 l, s Shah, A. and Qureshi, Z. (1994), lntergovernmental Relations in fndonesia, World Bank Discussion Papers, No:239, The World Bank, Washington, D.C. Swain, H. (1998), 44Local Tax Anitudes Change with Degree", Times Higher Education Supplement, No:l337, Wallich, C.I. (1992), Fiscal Decentralisation: lntergovernmental Relations in Russia, Studies of Economies in Transformation, n.6, The World Bank, Washington, D.C. Watt, P.A. (1987), Topics in the Analysis of Government Expenditure and Interventİon: A Public Choice Approach, Yayınlanmamış Doktora Tezi, The University of York, York.

Kamu Tercihi Yaklaşımında Yerel Vergiler

Kamu Tercihi Yaklaşımında Yerel Vergiler Kamu Tercihi Yaklaşımında Yerel Vergiler Doç. Dr. Şevki Özbilen Nazilli İİBF Öğretim Üyesi Günümüzde devletin bir takım görevlerini yerel yönetimlere aktarması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi

Detaylı

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 A) ÖRNEK BİR KONUT PROJESİ BAZINDA VERGİ YÜKÜ Aşağıdaki çalışmada, örnek olarak 100 konutluk bir gayrimenkul projesi belirli varsayımlarla ele alınarak,

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Zorunlu. Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI. Zorunlu. Lisans Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Kamu Maliyesi Dersin Kodu ECO 396 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık

Detaylı

Devlet Bütçesi 1927 yı nda yürürlüğe giren Muhasebe-i Umumiye Kanununda yer alan bütçe tanı

Devlet Bütçesi 1927 yı nda yürürlüğe giren Muhasebe-i Umumiye Kanununda yer alan bütçe tanı Devlet Bütçesi 1927 yılında yürürlüğe giren Muhasebe-i Umumiye Kanununda yer alan bütçe tanımının özellikleri: Devlet müesseselerince hazırlanmasıgelir gider tahmini olmasıuygulanmasına önceden izin verilmesi

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

Türkiye de Motorlu Taşıtlardan Alınan Vergi ve Harçların Yerel Yönetim Bütçeleri Açısından Değerlendirilmesi

Türkiye de Motorlu Taşıtlardan Alınan Vergi ve Harçların Yerel Yönetim Bütçeleri Açısından Değerlendirilmesi Türkiye de Motorlu Taşıtlardan Alınan Vergi ve Harçların Yerel Yönetim Bütçeleri Açısından Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ Arş.Gör. Emre ATSAN Motorlu Taşıtların Vergilendirilmesi Motorlu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Zeynep Önder Giriş Türkiye dünyadaki en büyük sigara tüketici ülkelerden biridir. A.B.D. Tarım Bakanlığı verilerine göre, 199-1999 yılları arasında dünyadaki

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi

Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi Eser Pirgan Matur Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Kalkınma Bakanlığı 24 Ekim 2014 03.11.2014 1 Sunum Planı Yurtiçi Tasarrufların Kalkınma

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Turizm Sektörü Açısından Rehberler ve Profesyonel Turist Rehberlerinin Hukuki Statüsü

İÇİNDEKİLER. Turizm Sektörü Açısından Rehberler ve Profesyonel Turist Rehberlerinin Hukuki Statüsü İÇİNDEKİLER Önsöz... vıı Kısaltmalar... ıx Tablolar Listesi... xvıı Giriş... 1 Birinci Bölüm Turizm Sektörü Açısından Rehberler ve Profesyonel Turist Rehberlerinin Hukuki Statüsü 1. ÖN BİLGİLER... 7 1.1.

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Tarım Piyasalarının Analizi. Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI. Tarım Piyasalarının Analizi. Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Lisans Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Tarım Piyasalarının Analizi Seçmeli

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Muhasebat Genel Müdürlüğü OCAK-EYLÜL 2011 DÖNEMİ MAHALLİ İDARELER KONSOLİDE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2010 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 2,6 MİLYAR TL BÜTÇE FAZLASI

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEMET ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı Kapsam

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kamu Maliyesi ECO321 Güz 5 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Sevinç Rende

DERS PROFİLİ. Kamu Maliyesi ECO321 Güz 5 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Sevinç Rende DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Kamu Maliyesi ECO321 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları Dersin

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

İBB KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULAMASI. Türker EROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürü

İBB KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULAMASI. Türker EROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürü İBB KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULAMASI Türker EROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürü Antalya Nisan, 2012 SUNUMUN İÇERİĞİ 1. Mevzuat Özeti 2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Katı Atık

Detaylı

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Jarmo Vakkuri Yerel Kamu Ekonomileri Profesörü Tampere Üniversitesi, İşletme Bölümü FI-33014 University

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- Değerlendirme Raporu Doğrudan ve Temsili Demokrasi Merkezi ve Yerel Yönetimler Şeffaflık www.tkmm.net 1 2 ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) Türkiye

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1 BÜTÇE E UYGULAMA AŞAMASINDA A AMASINDA PARLAMENTONUN İZLEME\GÖZETİM FONKSİYONU: KOMİSYONLARIN ROLÜ VE BÜTÇE B E ANALİZ Z KAPASİTES TESİ Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme tirme

Detaylı

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım Temel haklar Santé Belçika herkese vatandaşlık ve İnsan Haklarına saygıyı temin eden Demokratik Devlet hakka saygıyı temin eder. Devlet, sadece

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri

Detaylı

KAMU TERCİHİ 2 1. POLİTİK PİYASA

KAMU TERCİHİ 2 1. POLİTİK PİYASA KAMU TERCİHİ 2 1. POLİTİK PİYASA 2 1.1. POLİTİKACI VE SEÇMENLERİN DAVRANIŞI 3 1.1.1. Kamu Malları 3 1.1.2. Dışsallıklar 3 1.2. ÇIKAR GRUPLARI VE YENİDEN BÖLÜŞÜM 4 1.2.1. Ortanca Seçmen Kuramı 4 1.3. GELİRİN

Detaylı

Yerel Yönetimlerin Kamu Özel Sektör İşbirliği Modelleri

Yerel Yönetimlerin Kamu Özel Sektör İşbirliği Modelleri T.C. B A Ş B A K A N L I K H A Z İ N E M Ü S T E Ş A R L I Ğ I Yerel Yönetimlerin Kamu Özel Sektör İşbirliği Modelleri 21 Ekim 2009 Gündem Yerel yönetimlerin KÖİ nedir? Yerel yönetimlerin KÖİ projeleri

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) MALİYE ABD YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Kodu

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI MODÜL KONU BAŞLIKLARI ÖĞRENME HEDEFLERİ VE KAZANIMLAR 1 SÜRESİ MUAFİYETLER Finansal Planlamanın Temel İlkeleri 1. Finansal planlama süreci 2. Finansal hedeflerin belirlenmesi 3. Finansal planlama uygulaması

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi

Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi A. Genel Olarak Bütçe Kodlaması Bütçenin, klasik ve çağdaş olmak üzere iki işlevi bulunmaktadır. Bütçe

Detaylı

6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÖZET : 11.9.2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç Eğitim Sistemi: Okul kurucuları 01/01/08 de basılmıştır Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç'te okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış,

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, İÇİNDEKİLER Önsöz v Giriş 1 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, 1.1. Kamu Ekonomisi Analizinin Ardında Yatan Doktriner Görüşler: 5 1.1.1. Sosyal Sözleşmeci

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

tepav Tasarruf kamudan başlar Nisan2012 N201124 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Tasarruf kamudan başlar Nisan2012 N201124 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2012 N201124 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp KALKAN 1 Analist, Ekonomi Etütleri Tasarruf kamudan başlar Türkiye nin cari açık sorunu ve bunun altında yatan

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA İYİ YÖNETİŞİM (GOOD GOVERNANCE) Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA İYİ YÖNETİŞİM (GOOD GOVERNANCE) Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI NDA İYİ YÖNETİŞİM (GOOD GOVERNANCE) Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan İYİ YÖNETİŞİM Devlet yönetiminde temsil, katılım ve denetimin,etkin bir sivil toplumun, hukukun üstünlüğünün,

Detaylı

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ TAN 01 VERGİ LERİ 129.085.00 38.248.6, 6.318.952,80 87.695.316,76 119.624.409,99 80.874.099,63 609.727,08 80.264.372,55 39.360.7,44 67,00 01 02 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 84.000.00 36.940.153,39

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin Adı: Araştırma Teknikleri Dersin Kodu: MLY210 Kredi/AKTS: 2 Kredi/4AKTS Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi

Detaylı

VERGİ TEORİSİ NEDİR? Vergilendirmede dört temel: -Vergi teorisi -vergi hukuku -vergi tekniği -ulusal ve uluslararası vergi sistemi

VERGİ TEORİSİ NEDİR? Vergilendirmede dört temel: -Vergi teorisi -vergi hukuku -vergi tekniği -ulusal ve uluslararası vergi sistemi VERGİ TEORİSİ NEDİR? Vergilendirmede dört temel: -Vergi teorisi -vergi hukuku -vergi tekniği -ulusal ve uluslararası vergi sistemi Vergi, tüm gerçek ve tüzel kişilerin doğal ortağı olan devletin ekonomik

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER 4.bölüm EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI 1.Kaynak Dağılımında Etkinlik:

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Anket formu. 2. Bilgilerini girmek üzere olduğunuz kurum aşağıdaki hangisidir?

Anket formu. 2. Bilgilerini girmek üzere olduğunuz kurum aşağıdaki hangisidir? Anket formu Bu anket formu www.monitor.coop adresinde de doldurulabilir. Eğer anket formunu kağıt üzerinde doldurmayı tercih ederseniz, lütfen doldurulmuş formu şu adrese gönderiniz: Alex Rigotti (Eposta:

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ VE İKİNCİL MEVZUATI

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ VE İKİNCİL MEVZUATI T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ VE İKİNCİL MEVZUATI 24 AĞUSTOS 2016 2/42 5746 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 1 Tasarım Merkezleri nin Ar-Ge Merkezleri ne sağlanan destek

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı. K.MARAŞ'TA SON ANKET Anket Sonuçları MHP yi İşaret Etti Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Kamu Maliyesi (ECON 304) Ders Detayları

Kamu Maliyesi (ECON 304) Ders Detayları Kamu Maliyesi (ECON 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamu Maliyesi ECON 304 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. DAYANAK Kurumsal Yönetim Komitesi nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

Amerikan Siyasal ve Secim Sistemi Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri

Amerikan Siyasal ve Secim Sistemi Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri Siyasal Siyasal ve Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri Dr. Kerem Ozan Kalkan Ankara Yeminli Mali Musavirler Odasi Ankara, Turkiye 15 Nisan, 2011 Siyasal 1 Siyasal 1 Cok yeni bir ornek 2 A.B.D. Baskanlik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0. 19-115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Yard. Doç. Dr. ŞULE ÖZSOY Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

İSTANBUL DA İNSANİ BİR YAŞAM SÜRDÜRMENİN MALİYETİ TL OLARAK BELİRLENDİ

İSTANBUL DA İNSANİ BİR YAŞAM SÜRDÜRMENİN MALİYETİ TL OLARAK BELİRLENDİ İGİAD Türkiye de insani bir yaşam sürdürmenin maliyetini araştırdı İSTANBUL DA İNSANİ BİR YAŞAM SÜRDÜRMENİN MALİYETİ 1.950 TL OLARAK BELİRLENDİ Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), asgari

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI

SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ Hazırlayan:

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMASI VE 113 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİYLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİNDE DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMASI VE 113 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİYLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER KATMA DEĞER VERGİSİNDE DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMASI VE 113 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİYLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu nun 15 inci maddesinin

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

Türkiye, Sağlığı Açısından Ne Kadar Avrupalı? Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Öğretim Elemanı, Hacettepe Üniversitesi Ziyaretçi Araştırmacı, LSE Health

Türkiye, Sağlığı Açısından Ne Kadar Avrupalı? Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Öğretim Elemanı, Hacettepe Üniversitesi Ziyaretçi Araştırmacı, LSE Health Türkiye, Sağlığı Açısından Ne Kadar Avrupalı? GSS Avrupalılığı Sağlamada Ne Ölçüde Etklili Olur? Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Öğretim Elemanı, Hacettepe Üniversitesi Ziyaretçi Araştırmacı, LSE Health Sağlığa

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı