KAMU TERCİHİ TEORİsİ VE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU TERCİHİ TEORİsİ VE"

Transkript

1 KAMU TERCİHİ TEORİsİ VE TÜRKİYE'DE YEREL VERGİLERİN ALGıLANMASı.... * Isa SAGBAŞ Bu çalışmada yerel vergilerin nasıl algılandıkları konusu anket yöntemiyle araştırılmıştır. Anket sonucuna göre çoğunluk ödedikleri vergi miktarının 'önemsiz' denecek kadar düşük olduğunu kabul etmektedir. Örnek kitlenin çoğunluğu ödedikleri vergi ile aldıkları hizmetin kalitesi arasında bir ilişkiden (mali bağlantı) haberdar olduklarım belirtmişlerdir. Mükelleflerin bu mali bağlantının farkında olmaları vergilerin algılanması yönünde iyi bir göstergedir. Ancak Kamu Tercihi Teorisi'ne göre seçmenin bu bağlantıdan kaynaklanan tercihinin yerel seçimlerde oyunu etkileyen faktörlerden birisi olması gerekmektedir. Ancak elde ettiğimiz bulgu bunu doğrulamamıştır. Vergi miktarının vatandaş için önemsiz olması 'mali bağlantının' sağlıklı bir şekilde kurulamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle, 'vergilerin algılanmasımn' yerelleştirmenin yarar/arın ın elde edilmesine olan pozitifkatkısı gerçekleşmemektedir. Anahtar Sözcükler: Yerel vergiler, kamu tercihi teorisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, vergilerin algılanması. GİRİş Yerel yönetimlerin finansmanında kullanılacak vergilerle ilgili ilkelerden birisi vergilerin uygulanabilir olmasıdır (Gibson ve Travers, 1986: 5-7). Yerel vergilerin uygulanabilir olması ilkesi vergilerin halk tarafından iyi algılanmasını gerektirir. Çünkü vergileri ödeyecek olan halkın vergiye nasıl tepki vereceğinin yaşamsal bir önemi vardır. İngiltere'de bir yerel vergi olarak hayata geçirilrnek istenen baş (kelle) vergisine halk tepki göstermiş ve ödemek istememiştir. Bu yerel vergi reformu girişimi 'halkın' hesaba alınmamasının olumsuz sonuçlarını göstermek bakımından güzel bir örnektir. Bu başarısız girişim zamanın Başbakanı Thatcher'in de siyasi hayatının sona ermesine neden olmuştur (Kösecik, 2000: 214). ABD'de Pensilvanya eyaletinde gerçekleştirilen başarılı bir emlak vergisi reformunun yalnızca belirli sayıda yerel yönetirnde uygulanıp yaygınlaşmamasının nedeni olarak, bu reformun halka ve sivil toplum kuruluşlarına yeterince anlatılmamış olması gösterilmiştir (Hartzok, 1997: 205). Yerel vergiler yerel yönetimlerin harcamalarının finansman kaynaklarından birisinin olmasının yanı sıra yerelleştirmenin beklenilen yararlarının gerçekleşebilmesi açısından da çok önemlidir. Yerelleştirmeden ekonomik (kamu kay Yrd.Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi ilbf Öğretim Üyesi. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 36 Sayı 1 Mart 2003, s

2 ı 70 Amme İdaresi Dergisi nakları daha verimli ve etkin kullanılacaktır) ve politik (yerel yönetimler bir demokrasi okulu kabul edilir) yararlar beklenir. Yerelleştirmeden beklenilen yararların gerçekleşebilmesi için olmazsa olmaz koşullardan birisi, seçimle gelen yerel yöneticilerin seçmenlere karşı hesap verme sorumluluğunun olmasıdır. Buna karşılık vatandaşların da yerel yöneticilerin ödediği vergiyi harcadığının bilincinde olması, yani vergileri algılaması gerekmektedir. Yerel vergiler konusunda yapılan çalışmalarda genellikle yerel yöneticilerin düşünceleri araştırılmaktadır. Yerel vergileri ödeyenıerin yerel vergiler konusunda ne düşündükleri ise gerektiği kadar ilgi çekmemiştir. Ancak gelişmiş ülkelerde yerel vergilerin algılanması ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır} Örneğin İngiltere'de Mali Çalışmalar Enstitüsü eğitim düzeyi ile yerel vergi davranışları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır (Swain, 1998: 7). Bu çalışmanın amacı, Türkiye örneğinde yerel vergiler konusunda vergi ö deyenlerin düşüncelerini ve bu vergileri nasıl algıladıklarını, Kamu Tercihi Teorisi ile ilişkitendirerek, araştırmaktır. KAMU TERCİHİ TEORİsİ VE YEREL VERGİLEMENİN ÖNEMİ Mali yerelleştirme merkezi hükümete ait olan harcama yapma ve gelir toplama yetkisinin bir kısmının doğrudan seçilmişlerce yönetilen yerel yönetimlere aktarılmasıdır. Mali yerelleştirme ile kamu kaynaklarının daha verimli kullanılacağı; mali yerelleştirme lehine argümanların temelini oluşturmaktadır. Mali yerelleştirmenin iki ayağından birisi gelir (vergi) toplama yetkisinin bir kısmının merkezden alınıp yerel yönetimlere aktarılmasıdır. Yerel yönetimlerin vergi toplamasının iki olumlu sonucu vardır: Yerel vergi kaynaklarının harekete geçirilmesi: Yerel yönetimlerin kendi bölgelerinde bulunan vergilenebilir kaynaklar üzerinden vergi alma konusunda inisiyatifleri varsa, ekonominin daha hızlı büyüyen sektörlerini merkezi otoriteden daha hızlı bir şekilde vergi kaynağı haline getirebilirler. Gelir toplama konusunda yerel yönetimlere yetki aktarımı ile ülkenin toplam vergi miktarı artırıldığı gibi yerel yönetimler mali bakımdan daha güçlü olacaklardır (Shah ve Kureshi, 1994: xv; Bahl ve Linn, 1992: 386) Yerel yöneticilerin siyasal sorumluluk üstlenmelerinde vergilemenin anahtar roloynaması: Yerel yöneticiler ortaya koydukları politikalardan dolayı merkezi hükümete ve kendilerini seçen halka karşı sorumludurlar. Yerel yöneticilerin halka karşı sorumlu olmaları (siyasal sorumlulukları) ya da sorumluluk duyma- i Akademik çalışmalarda daha çok merkezi vergilerin (gelir ve kurumlar vergisi gibi) algılanması araştınlmıştır. Örnegin Pommerehne ve Schneider (1978: 381) mali yanılsama (fıscal illusion) konusunu merkezi vergilerin algılanması ile ilişkilendirerek araştırmıştır. Bu çalışmada bireylerin vergi yükünün büyüklügü ve kamu harcamalarının kendilerince karşılanan kısmının büyükıngü üzerinde sistematik 'algılama' hatasına düştükleri gözlemlenmiştir. Bu çalışmada algılama hatalarının vergi sisteminin kompleks olmasının yanısıra, uygulanan demokratik karar verme mekanizmasının da sonucu oldugu ileri süıiilmektedir.

3 Kamu Tercihi Teorisi ve Türkiye 'de Yerel Vergilerin Algılanması ı 71 ları kıt kamu kaynaklarının verimli kullanılmasında verimliliğin sağlanması için zorunlu koşullardan birisidir. Yerel yönetici ve seçmen arasındaki 'sorumluluk bağlantısının' kurulabilmesi için seçim sisteminin ve yerel vergileri toplama mekanizmasının iyi bir şekilde çalışması gerekmektedir. Seçim sistemi: Yerelleştirmeden beklenen yararların elde edilebilmesi için yerel yöneticilerin kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş bir seçim sistemi ile göreve gelmiş olması gerekir. Kamu Tercihi Teorisine göre tıpkı piyasa mekanizmasında olduğu gibi bireysel çıkarlar politik aktörleri harekete geçirmektedir (Watt, 1987: 143). Seçmen kendi çıkarlarını oyları ile yansıtmaktadır. Yöneticilerin seçimle göreve gelmelerinin yararları şunlardır: 1) seçimlerde halk kendi önceliklerini ve tercihlerini yansıtmaktadır, 2) yerel politikacılar yeniden seçilebilmek için kamu kaynaklarının kullanılmasında daha dürüst ve verimli olurlar, 3) yerel yöneticiler halkın gereksinmelerine daha duyarlı olurlar (Davey, 1996: 65). İyi çalışan bir yerel vergi sistemi: Yerel vergi mükellefinin, ödediği vergi ile yerel yönetiminin yaptığı harcamalar arasında bir bağlantının farkına varması, yerel yöneticilerin halka karşı daha sorumlu davranmaları sonucunu doğurur (Green Paper, 1986: 28). Bunun böyle olabilmesi için yerel yönetimlerin harcamalarının önemli bir kısmının yerel vergilerle karşılanması gerekir. Bu da iyi çalışan bir yerel vergi sistemi ile mümkün olacaktır (Wallich, 1992: 63). Bu koşul yerine gelirse yerel vergi mükellefleri ödedikleri vergilerin nerelerde ve nasıl kullanıldığı konusunda yerel yöneticiler üzerinde baskı unsuru olabilecek buna karşılık yerel yöneticiler de halka karşı kendilerini daha sorumlu hissedeceklerdir. Kamu Tercihi Teorisi yaklaşımına göre vergi sisteminin işlevlerinden birisi kamu sektöründe etkili 'karar verme mekanizmasını' geliştirmektir. (Dates, ı 999: 67-70).2 Bir vergi sisteminin en önemli işlevi şu olmalıdır: Vergi sisteminin kamu harcamalarının maliyeti olan vergi-fiyatlarının (tax-price) doğru sinyalini vermesi gerekir ki bireyler kamu ile ilgili kararlarında bunu dikkate alabilsinler. Yerel yönetimler düzeyinde de kamu tercihi yaklaşımının sonucu olarak, vergi miktarları, bireylerce hissedilecek ve bireylerin sunulan kamu harcamaları programlarının mali boyutundan haberdar olacakları şekilde belirlenmelidir. Eğer yerel vergiler yerel yönetimlerin sundukları hizmetlerin maliyetini yansıtmıyorsa, vergiler iyi mali kararlar için gerekli olan bilgiyi vergi mükelleflerine ulaştırmaktan uzaktır. Örneğin, yerel yönetim harcamaları tamamen yerel şirketlerden alınacak kurumlar vergileri ile finanse edilirse kurumlar vergisi ö deyenlerin dışındakiler yerel harcamaların maliyetini yüklenmedikleri için bu harcamaların nasıl yapıldığı ya da israfa kaçılıp kaçılmadığı gibi konularda çok 2 Bu ve izleyen paragrafoates'ten (1999) özetlenerek alıntı yapılmıştır.

4 i 72 Amme İdaresi Dergisi az düşüneceklerdir. Bu noktaların ışığında değerlendirecek olursak emlak vergisi iyi bir yerel yönetim finansman aracıdır. Emlak vergisinin kendisinden beklenilen işlevleri yerine getirebilmesi için vergi mükellefleri tarafından algılanacak kadar yüksek olması gerekir. Bu yerel yönetim harcamalarının maliyetinin vatandaşlar tarafından farkına varılması açısından önemlidir. Bu bölümde çalışmanın teorik arka-planı açıklanmaya çalışılmış, Kamu Tercihi Teorisi 'nin ışığında yerel vergilerin algılanmasının önemi vurgulanmıştır. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE BULGULAR Türkiye'de belediyeler yedi tür vergi toplamaktadırlar: Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, eğlence, haberleşme, elektrik ve gaz tüketimi, yangın sigorta. Bunlardan en önemli olanları emlak ve çevre temizlik vergileridir. Diğer yerel vergilerden farklı olarak, emlak ve çevre temizlik vergileri daha geniş bir tabandan toplanmaktadır. İzleyen çizelgede gösterildiği gibi bu vergiler toplam belediye gelirleri içinde diğer vergilere oranla önemli bir yere sahiptir. Bu nedenlerle bu çalışmada yalnızca bu iki yerel verginin ödeyenıeri tarafından nasıl algılandığı araştırılmıştır. Daha önce merkezi hükümetçe toplanmakta olan emlak vergisi 1986 yılında belediyelere aktarılmıştır. Çevre temizlik vergisi ise ilk kez 1994' de uygulamaya konulmuştur. 3 Çizelge ı. Belediye Gelirlerinin Yapısı Toplam belediye gelirlerinin % si olarak Büyükşehir belediyeleri Büyükşehir ilçe belediyeleri Standart belediyeler Gelir paylaşımı (nüfus esaslı) Gelir paylaşımı (yalnızca büyükşehir belediyeleri için %5'lik pay) vergiler 3 20 Lo Emlak Çevre temizlik Diğer vergiler Vergi dışı gelirler (harçlar, cezalar, belediye mülk gelirleri gibi) Toplam Bu oranlar i 995 yılı belediye kesin hesaplanndan toplanan veriler kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır.... Büyükşehir belediyelerinin emlak ve çevre temizlik vergi toplama haklan yoktur. Büyükşehir ilçe belediyelerinin topladıklan vergilerden aktarma yapmalan gerekmektedir. Ancak bu paylaşım uygulamada istisnalar hariç gerçekleşmemektedir. 3 Çevre temizlik vergisi bir 'özel fayda vergisi' kabul edilebilir çünkü belediyeler tarafından sunulan atık toplama ve kanalizasyon hizmetinin bir karşılığı 'gibi' alınmaktadır. Özel fayda vergisi ile ilgili bilgi için bakınız Bird ve Wallich (1992: 56).

5 Kamu Tercihi Teorisi ve Türkiye 'de Yerel Vergilerin Algılanması ı 73 Çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. 4 Veriler, çapraz tablo ve Ki-kare test yöntemleri ile analiz edilmiştir. Çalışmada vergilerin algılanması ile ilgili dört temel konu araştırılmıştır: Vergi mükelleflerinin emlak ve çevre temizlik vergileri konusunda temel bilgilere sahip olup olmadıkları: Eğer mükellefler yerel vergiler konusunda temel bilgilere sahipler ise bu vergileri algıladıkları yönünde gösterge olarak kullanılabilir. Araştınnadan elde ettiğimiz sonuç, mükelleflerin yerel vergiler konusunda temel bilgilere sahip olduklarıdır. Kamu Tercihi Teorisi'nin bir alt dalı olarak kabul edilen Ortanca Seçmen Modeli 'nin temel varsayımlarından birisi seçmenlerin kendilerine önerilen alternatif politikaların maliyetleri ve yararlarına İlişkin tam bir bilgiye sahip olduklarıdır (Brown ve Jackson, 1987: 108). Bu çerçevede seçmenlerin ödedikleri vergiler ile aldıkları kamu hizmeti arasında i lişki kurabilmeleri için vergileri algılayabilmeleri, bunun için de temel bilgilere sahip olmaları gerekir. Ankette bunu test etme amacı ile sorular yöneltilmiştir. Genelolarak vergi mükelleflerinin yerel vergi sistemi hakkında temel bilgilere sahip oldukları gözlemlenmiştir, örneğin yerel vergi oranlarının merkezi otorite tarafından belirlendiğinin bilinmesi, vergilerin son ödeme günlerinin izlenmesi gibi. Araştınnada uygulanan ankette mükelleflerin geçen yıla ait ödedikleri miktarları hatırlayıp hatırlamadıkları sorulmuştur. Örnek kitlenin %55'i bir önceki yıl ödedikleri emlak vergisinin miktarını hatırlayamamıştır. Ancak örnek kitlenin %67'si ödedikleri çevre temizlik vergisi miktarını hatırlamışlardır. Bu bulgular halkın çevre temizlik vergisi ile daha ilgili olduklarının göstergesi olarak kullanılabilir. Böyle bir bulgunun emlak vergisinin kurumsal yapısından kaynaklandığı ileri sürülebilir. Çevre temizlik vergisi her yıl için belirlenen rakamlar üzerinden ödenmektedir. Ancak emlak vergisi beyan usulüne göre toplanan ve toplanması dört yıla yayılmış bir vergidir. Yıllık taksitlerle ve önemsiz kabul edilen miktarla ödenen verginin miktarının hatırlanmaması doğal karşılanabilir. Yerel vergilerle yerel hizmetlerin kalitesi ve miktarı arasındaki mali bağlantıdan vergi mükelleflerinin haberdar olup olmadıkları: Ortanca Seçmen Modeli'nde bireylerin kendilerine teklif edilen alternatif kamu politikalarının maliyetleri ve faydaları hakkında tam bilgiye sahip oldukları varsayılır (Brown ve Jackson, ı 987: ı 08). Bu tam bilgiye dayalı olarak seçmen kendi çıkarını maksimize etmeğe çalışacak kendisi için en ucuz kamusal mal ve hizmet paketini sunan politikacıyı seçecektir. Bu bağlamda seçmenin ödediği vergi ile aldığı veya alacağı kamu hizmetinin arasındaki bağlantının farkında olması gerekir. Bu bağlantı mali bağlantı olarak adlandırılmaktadır. 4 Bu çalışmada 92 emlak ve/veya çevre temizlik vergi mükellefinin tamamladığı anket fonnları değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Örnek kitlenin sayısının az olduğu iddia edilebilir. Örnek kitlenin sayısın azlığı, sınırlı olanaklarla yapılan bu çalışmanın bir kısıtı olarak kabul edilmelidir.

6 174 Amme İdaresi Dergisi çalışmamızda bu mali bağlantıdan mükelleflerin haberdar olup olmadıkları test edilmiştir. Örnek kitlenin çoğunluğu (%71) ödedikleri vergi miktarı ile aldıkları hizmetin kalitesi arasında bir ilişkinin olduğunu bildiklerini ifade etmişlerdir. Bu bulgunun ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir. Mükelleflerin mali bağlantının yalnızca farkında olmaları, yerelleştirmenin beklenilen yararlarının gerçekleşmesi için gerekli olan mali bağlantı fonksiyonunun çalıştığı anlamına gelmez. Vatandaş verdiği oylarla bu mali bağlantı konusunda ne düşündüğünün sinyalini vermelidir. Seçmenin mali bağlantı ile ilgili kanaatlerinin, onun yerel seçimlerdeki oyunu etkileyecek faktörlerden birisi olması gerekir. Ancak Türkiye örneğinde, aşağıda açıklanacağı gibi, seçmenin oyunda mali bağlantı ile ilgili kanaatlerinin etkisinin olmayacağı gözlemlenmiştir. Aşağıda gösterilen çapraz tablodan (çizelge 2), mali bağlantıdan haberdar olduğunu söyleyen grubun çoğunluğunun vergisinin artırılması ya da vergilerin harcamalara göre değiştirilmesini istediklerini öğreniyoruz. Çizelge 2. Vergi Miktara ile Ahnan Hizmetlerin Kalitesi Arasıoda İlişki Ödenen emlak vergisi "ödenen vergi miktarı ile alınan hizmetlerin kalitesi arasında ilişki var"! Evet Artınımalı 16 - Azaltılmalı 10 4 Aynı kalmalı LO LO Harcamalara göre değiştiritmeli 26 4 Aşağıdaki çizelge 3'de elde ettiğimiz bulgu da (ödedikleri vergi miktarını az bulanların çoğunluğu vergilerin artırılmasını veya vergilerin harcamalara göre değiştirilmesini istemektedirler) çizelge 2'deki bulguya paraleldir. Çizelge 3. Vergi Miktarı Konusunda Görüşler Hayır i Ödenen emlak vergisi "ödenen vergi miktarı çok fazla değil" Evet Artınımalı 16 - Azaltılmalı 6 8 Aynı kalmalı 10 ıo Harcamalara göre değiştiri Imel i Hayır i Örnek kitlenin çoğunluğu (%54) ödediği yerel vergi miktarının az olduğunu düşünmektedir. Bu kütlenin büyük çoğunluğu aşağıdaki çapraz tablo da (çizelge 4) gösterildiği gibi ödedikleri vergi :niktarı ile aldıkları hizmetin kalitesi arasındaki ilişkinin farkında olduklarını ifade etmişlerdir. Çizelge 5'de gösterilen Kikare testi de bu bölümde elde ettiğimiz bulgularımızı doğrulamaktadır.

7 Kamu Tercihi Teorisi ve Türkiye 'de Yerel Vergilerin Algılanması ı 75 Çizelge 4. Vergi Miktarı ve Mali Bağlantı Mali bağlantının farkında mısınız? "Ödenen vergi miktarı i evet 44 8 fazla değil" i hayır evet hayır Çizelge 5. Vergi Miktarı ve Mali Bağlantı İlişkisinin Ki-kare Test Sonucu Ödenen yerel vergi miktarının artırılması ile mali bağlantı kurma Sonuçlar %5 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Hesaplanan -i Tablor Sonuç ı 15,061 7,82 İki değişken bağımlı Bu tablolardan elde ettiğimiz bulgular örnek kitlenin karşılaştıkları problem için doğru çözümü üretebildiklerini göstermektedir. Böyle bir bulgunun tersi bulunmuş olsa idi, yani hem mali bağlantıdan haberdar hem de vergilerin azaltılmasını isteselerdi, bu ödenen vergi miktarı ile alınan hizmetin kalitesi arasında bir ilişkinin farkında olmanın bir anlam ifade etmediğinin göstergesi olurdu. Çünkü örnek kitlenin % 78'i aldıkları belediye hizmetlerinin miktarını, %80'i ise hizmetlerin kalitesini yetersiz bulmaktadır, Mükelleflerin yerel vergilerle, seçimler ve yerel politikacılar arasında bir bağ kurup kurmadıkları: Türkiye'de emlak vergisinin oranlarını merkezi hükümet belirlemektedir. Çalışmada bir 'varsayım' kullanılarak örnek kitleye "eğer emlak vergi oranını belirlemek belediye başkanının yetkisine bırakılmış olsa idi, diğer tercihleriniz sabit kalmak varsayımı ile daha düşük oranda vergi alacağını vaat eden belediye başkan adayını mı seçerdiniz?" sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya çoğunluk (%67) hayır cevabını vermiştir. Türkiye'de yerel yönetimlere yüklenilen fonksiyonların sınırlılığı ve yerel vergilerin mevcut durumu göz ö nünde tutulduğunda bu beklenilen bir cevaptır. Kamu Tercihi Teorisi'ne göre seçmen kendi çıkarlarını maksimize etmek i çin kendisine daha ucuza kamusal mal ve hizmetleri sunacağını vaat eden politikacıya oy verecektir (Borooah, 1993: ). Ancak çalışmamızda 'daha ucuza kamu hizmeti vaadinin' işlevsiz olacağı görülmektedir. Daha az vergi vaadi seçmeni etkilemeyecektir. Buna iki neden ileri sürülebilir: I) Halkın yararlandığı kamusal mal ve hizmetlerin birçoğu ve halk için göreli önemi fazla olanları (eğitim, sağlık, polis gibi) yerel yönetimlerce değil merkezi hükümetçe sunulmaktadır. Bu yapıda halk ödediği vergiler ile karşılığında elde ettikleri hizmetler için yerel yönetimlerden daha fazla merkezi hükümeti sorumlu görecektir. 2) Örnek kitlenin çoğunluğu (%56) ödedikleri vergi miktarını düşük bulmaktadır. Yine çoğunluk ödediği emlak vergisini hatırlayamamıştır. Yerel vergilerin halkın bütçesi içindeki yeri önemsizdir. Halk ödediği verginin miktarını

8 ı 76 Amme İdaresi Dergisi düşük bulmaktadır; zaten az olan miktarın daha azaltılması vaadi seçmenleri etkilemeyecektir. Yerel vergilerin algılanmasını etkileyebilecek diğer faktörler (vergi mükellefinin eğitim düzeyi ve yörenin demografik özellikleri): Çalışmada yerel vergilerin algılanmasını etkileyebilecek faktörler de araştırılmıştır. Vergi mükelleflerinin eğitim düzeyi ve bulunulan yerin nüfus büyüklüğünün vergi algılamasını etkileyebileceği düşünülmüştür. Bu amaçla tahmin edilen Ki-kare test sonuçları aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Ödenen vergiyi hatırlama ile eğitim düzeyi arasında bir ilişki bulunamamıştır. Eğitim düzeyi arttıkça vergi mükelleflerinin ödedikleri vergi İle aldıkları hizmet arasındaki mali bağlantının farkına varma oranları da artmaktadır. Benzer bir şekilde bulunulan yerin nüfusu arttıkça vergi mükelleflerinin ödedikleri vergi ile aldıkları hizmet arasındaki mali bağlantının farkına varma oranları da artmaktadır. Bu iki bulgunun yorumu şudur. Eğitim düzeyi yüksek olan ve daha kalabalık yerlerde yaşayan mükelleflerin vergilerle daha ilgili oldukları ve vergileri daha iyi algıladıkları iddia edilebilir. Kalabalık yerlerde yaşayan halkın yerel yönetimlerin sunduğu hizmetleri (toplu taşımacılık gibi) daha çok kullandığı, dolayısıyla yerel vergilerle daha ilgili oldukları düşünülebilir. Çizelge 6. Yerel Vergilerin Algılanmasını Etkileyebilecek Diğer Faktörlerin Kikare Test Sonuçları 2000 yılında ödenen emlak vergisinin miktarını hatırlama ile eğitim durumu ilişkisi 2000 yılında ödenen çevre temizlik vergisinin miktarını hatırlama ile eğitim durumu ilişkisi Mali bağlantı kunna ile ile eğitim durumu ilişkisi Mali bağlantı kunna ile bulunulan yerin nüfus büyüklüğü ilişkisi Bulunulan yerin nüfus büyüklilğü ile yerel verginin artınıması ilişkisi Sonuçlar %5 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Hesaplanan -l Tablo'l Sonuç i 0,227 7,82 İki değişken bağımsız 6,523 7,82 İki değişken bağımsız 11,91 3,84 İki değişken bağımlı 12,128 7,82 İki değişken bağımlı 9,781 15,5 İki değişken bağımsız SONUÇveDEGERLENDİRME Türkiye'de merkezi hükümetin topladığı vergilerin (gelir ve kurumlar vergisi gibi), Kamu Tercihi Teorisi'nin varsayım. olan seçmen-politikacı arasında olması gereken mali bağlantıyı sağlama konusunda geniş bir tabana yayılmadığı için başarısız olduğu iddia edilebilir. Bu konuda (Akalın, 1996: 47) şunları söylemektedir: "Türkiye'de demokrasiye geçtiğimiz yıllardan beri açık bütçe politikasının enflasyonun sürüp gitmesinin nedeni seçmenlerin yüzde 80'inin gelir vergisi mükellefi bu

9 Kamu Tercihi Teorisi ve Türkiye 'de Yerel Vergilerin Algılanması 177 lunmamaları, yani bedavacı olmalarıdır... parlamentolara vücut veren, ilk ve en güçlü dayanak bütçe hakkıdır. Bir başka deyişle halkın temsilcileri eli ile vergilendirilmesidir. Ancak beşte dördü vergi mükellefi olmayan bir seçmen topluluğu tarafından seçilen bir parlamentonun işlevinin ne olduğu sorgulanmak durumundadır." bir şe Yerel vergilerin merkezi vergilere göre daha fazla tabana yayıldığı iddia edilebilir. Bu iddiayı kanıtlayacak bir veriye sahip değiliz. Ancak emlak ve çevre temizlik vergileri kişilerin kaçınamayacakları bir vergi konusuna sahiptir ki bu da evdir. Merkezi hükümet düzeyinde sağlanamayan mali bağlantının, yerel vergilerin geniş bir tabana yayılması nedeniyle hiç olmazsa yerel düzeyde sağlanması beklenilir. Ancak, yerel vergi sistemi de mali bağlantıyı sağlıklı kilde kurmada başarısız olmaktadır. çalışmamızdan elde ettiğimiz bulgular ışığında iki neden ileri sürülebilir. ı) Mevcut sistemde yerel vergiler gerçekçilikten uzak bir şekilde düşük rakamlarda alınmaktadır. Örnek kitlenin çoğunluğu ödediği yerel vergi miktarının az olduğunu düşünmektedir. 2) Yerel yönetimler yerel kaynaklardan daha fazla merkezi hükümetçe finanse edilmektedir. Çizelge ı 'deki oranlar bunu kanıtlamaktadır. Yerel vergilerin toplam belediye gelirleri içinde önemsiz bir kalem olması durumunda, yerel yöneticiler kendilerini göreve getirenlere karşı değil, kendisini finanse eden merkezi hükümete karşı daha fazla sorumlu hissedeceklerdir. Aynı şekilde halk da aldığı yerel hizmetler ile merkezi hükümeti ilişkilendirecektir. Sonuçta yerel vergi sistemi yalnızca yerel yönetimleri finanse etme işlevini yerine getirecek; ancak yerelleştirmeden beklenilen yararların gerçekleşmesi için olmazsa olmaz bir koşul niteliğindeki mali bağlantıyı sağlama işlevini yerine getirmede başarısız olacaktır. KAYNAKÇA Akalın, G. (1996), Ekonomik Anayasa Paneli, TisK Organizasyonu, Ankara. Bahl, R.W. ve Linn, J.F. (1992), Urban Publie Finance in Developing Countries, The World Bank & Oxford University Press, New York. Bird, R.M. ve Wallich, C. (1992), Financing Loeal Government in Hungary, Policy Research Working Papers, WPS 869, The World Bank, Washington, D.C. Borooah, V.K. (1993), "Public Choice: An Introductory Survey", Jackson, P.M.(ed.) Current Issues in Publie Seetor Eeonomies, MacMillan, London, s Brown, C.V. ve Jackson, P.M. (1987), Publie Seetor Eeonomies, 3. Edition, Blackwell, Oxford. Davey, KJ. (1996), The Structure of Functions of Urban Goveroment, Davey, KJ. (ed.) Urban Management: The Challenge ofgrowth, Avebury, Aldershot, s s Vergi mükellefi/seçmen sayısı oranının Türkiye'de % 25, ABD'de ise % 62 olduğu tespit edilmiştir (Güngör, 2001: 199).

10 178 Amme İdaresi Dergisi Gibson,1. ve Travers, T. (1986), The Financing of Local Government, Davis, H. (ed.) Reports on the Future Role oforganisation oflocal Government, Inlogov, The University of Birmingham, Birmingham. Green Paper (1986), Payingfor Local Government, Cmnd. 9714, London. Güngör, K. (2001), Arz Yönlü İktisat Aracı Olarak Vergi İndirimleri Politikası ve Türkiye, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Hartzok, A. (1997), "Pennsylvania's Success with Local Property Tax Reform", American Journal ofeconomics & Sociology, VoL.56, No:2, s Kösecik, M. (2000), "Baş Vergisinin Başbakan Thatcher'in İstifasındaki Rolü", Afyon Kocatepe Üniversitesi iibf Dergisi, c.2, n. 1, s Oates, W. (1999), "Local Property Taxation: An Assessment", Assessment Journal, VoL.6, No:5, s Pommerehne, W.W. ve Schneider, F. (1978), 44Fiscal Illusion, Political Institutions, and Local Public Spending", Kyklos, VoL.3 l, s Shah, A. and Qureshi, Z. (1994), lntergovernmental Relations in fndonesia, World Bank Discussion Papers, No:239, The World Bank, Washington, D.C. Swain, H. (1998), 44Local Tax Anitudes Change with Degree", Times Higher Education Supplement, No:l337, Wallich, C.I. (1992), Fiscal Decentralisation: lntergovernmental Relations in Russia, Studies of Economies in Transformation, n.6, The World Bank, Washington, D.C. Watt, P.A. (1987), Topics in the Analysis of Government Expenditure and Interventİon: A Public Choice Approach, Yayınlanmamış Doktora Tezi, The University of York, York.

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 A) ÖRNEK BİR KONUT PROJESİ BAZINDA VERGİ YÜKÜ Aşağıdaki çalışmada, örnek olarak 100 konutluk bir gayrimenkul projesi belirli varsayımlarla ele alınarak,

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

Türkiye de Motorlu Taşıtlardan Alınan Vergi ve Harçların Yerel Yönetim Bütçeleri Açısından Değerlendirilmesi

Türkiye de Motorlu Taşıtlardan Alınan Vergi ve Harçların Yerel Yönetim Bütçeleri Açısından Değerlendirilmesi Türkiye de Motorlu Taşıtlardan Alınan Vergi ve Harçların Yerel Yönetim Bütçeleri Açısından Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ Arş.Gör. Emre ATSAN Motorlu Taşıtların Vergilendirilmesi Motorlu

Detaylı

Devlet Bütçesi 1927 yı nda yürürlüğe giren Muhasebe-i Umumiye Kanununda yer alan bütçe tanı

Devlet Bütçesi 1927 yı nda yürürlüğe giren Muhasebe-i Umumiye Kanununda yer alan bütçe tanı Devlet Bütçesi 1927 yılında yürürlüğe giren Muhasebe-i Umumiye Kanununda yer alan bütçe tanımının özellikleri: Devlet müesseselerince hazırlanmasıgelir gider tahmini olmasıuygulanmasına önceden izin verilmesi

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEMET ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı Kapsam

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Zeynep Önder Giriş Türkiye dünyadaki en büyük sigara tüketici ülkelerden biridir. A.B.D. Tarım Bakanlığı verilerine göre, 199-1999 yılları arasında dünyadaki

Detaylı

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Muhasebat Genel Müdürlüğü OCAK-EYLÜL 2011 DÖNEMİ MAHALLİ İDARELER KONSOLİDE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2010 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 2,6 MİLYAR TL BÜTÇE FAZLASI

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kamu Maliyesi ECO321 Güz 5 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Sevinç Rende

DERS PROFİLİ. Kamu Maliyesi ECO321 Güz 5 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Sevinç Rende DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Kamu Maliyesi ECO321 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları Dersin

Detaylı

6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÖZET : 11.9.2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

İBB KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULAMASI. Türker EROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürü

İBB KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULAMASI. Türker EROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürü İBB KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULAMASI Türker EROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürü Antalya Nisan, 2012 SUNUMUN İÇERİĞİ 1. Mevzuat Özeti 2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Katı Atık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış,

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, İÇİNDEKİLER Önsöz v Giriş 1 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, 1.1. Kamu Ekonomisi Analizinin Ardında Yatan Doktriner Görüşler: 5 1.1.1. Sosyal Sözleşmeci

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1 BÜTÇE E UYGULAMA AŞAMASINDA A AMASINDA PARLAMENTONUN İZLEME\GÖZETİM FONKSİYONU: KOMİSYONLARIN ROLÜ VE BÜTÇE B E ANALİZ Z KAPASİTES TESİ Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme tirme

Detaylı

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER 4.bölüm EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI 1.Kaynak Dağılımında Etkinlik:

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI MODÜL KONU BAŞLIKLARI ÖĞRENME HEDEFLERİ VE KAZANIMLAR 1 SÜRESİ MUAFİYETLER Finansal Planlamanın Temel İlkeleri 1. Finansal planlama süreci 2. Finansal hedeflerin belirlenmesi 3. Finansal planlama uygulaması

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU İktisat Bölümü A. GENEL BİLGİLER İktisat bölümünde yüksek lisans yapan her öğrenci ders aşamasının

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

tepav Tasarruf kamudan başlar Nisan2012 N201124 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Tasarruf kamudan başlar Nisan2012 N201124 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2012 N201124 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp KALKAN 1 Analist, Ekonomi Etütleri Tasarruf kamudan başlar Türkiye nin cari açık sorunu ve bunun altında yatan

Detaylı

Sosyoekonomi / 2006-2 / 060208. Deniz Aytaç. Sosyo Ekonomi

Sosyoekonomi / 2006-2 / 060208. Deniz Aytaç. Sosyo Ekonomi Sosyoekonomi / 2006-2 / 060208. Deniz Aytaç Sosyo Ekonomi Temmuz-Aralık 2006-2 Maastricht Antlaşması Yakınlaşma Kriterleri Çerçevesinde Bütçe Disiplini ve Türkiye ile İlgili Bir Karşılaştırma Deniz Aytaç

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) MALİYE ABD YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Kodu

Detaylı

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç Eğitim Sistemi: Okul kurucuları 01/01/08 de basılmıştır Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç'te okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI

SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ Hazırlayan:

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

Kamu Maliyesi (ECON 304) Ders Detayları

Kamu Maliyesi (ECON 304) Ders Detayları Kamu Maliyesi (ECON 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamu Maliyesi ECON 304 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

İstanbul İli. Trafik Eğilimleri Anketi

İstanbul İli. Trafik Eğilimleri Anketi LOJİSTİK UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ İstanbul İli Trafik Eğilimleri Anketi Şubat, 2014 Fikri Mülkiyet Hakları Saklıdır ÇALIŞMA EKİBİ Bülent TANLA (Danışman) Prof. Dr. Okan Tuna (Koordinatör-Raportör)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN

TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN 19. Pratisyen Hekimlik Kongresi 17 Mayıs 2015 - İSTANBUL Dr. Onur HAMZAOĞLU Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Türkiye de Yerel Yönetimlerin Kamu Kesimi Bütçesi Üzerine Etkileri

Türkiye de Yerel Yönetimlerin Kamu Kesimi Bütçesi Üzerine Etkileri 1 Türkiye de Yerel Yönetimlerin Kamu Kesimi Bütçesi Üzerine Etkileri Duran BÜLBÜL * Özet Dünyada meydana gelen gelişmelere paralel olarak kamu yönetiminde de değişme ve gelişmeler yaşanmaktadır. Tüm dünyada

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.3 ve 5.1 PROJELERİNDEN ÖRNEKLER TR-5.1-7-2008-R3 Gelecek Bugündür-Gençlik Politikalarına

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0. 19-115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

Detaylı

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 111 İST, 30. 12. 2011 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Vergi Takvimimizde yer alan tarihler, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, beyan ve ödeme

Detaylı

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Jarmo Vakkuri Yerel Kamu Ekonomileri Profesörü Tampere Üniversitesi, İşletme Bölümü FI-33014 University

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi

Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi A. Genel Olarak Bütçe Kodlaması Bütçenin, klasik ve çağdaş olmak üzere iki işlevi bulunmaktadır. Bütçe

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi?

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? 1. Varlık barışı yasası neyi amaçlıyor? Cevap) Varlık barışı yasası şirketler açısından 01/01/2008 tarihi önceki dönemler için

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları

MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları MHP Anketinin Sonuçları Anket sonuçları iki bölümde sunulmaktadır. İlk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili sonuçları grafikler yardımı ile

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü

Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü Derya Sevinç July 14, 2006, Kayseri Kalkınma Ajansları:Genel Görünüm Slide 2 Avrupa AB

Detaylı

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, 1. GENEL OLARAK Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülecek görevler, Belediyedeki diğer dairelerin aksine, Merkezi Hükümet tarafından 5018 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulmuş bulunan, Strateji

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLUĞ selcukburak@hasiloglu.com

Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLUĞ selcukburak@hasiloglu.com Sosyal Belediyeciliğe Teknolojik Bir Araç:SİBİYO SB Haşıloğlu, N Karkın, HS Çalhan Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLUĞ selcukburak@hasiloglu.com Sağlıklı Kentler Birliği 6.Yıl Konferansı 16 Ekim, Pamukkale Katılımcı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, kamuoyunu yani halkın kanaatlerini karar alıcıların ve uygulayıcıların meşruiyetini sürdüren önemli bir faktör olarak görmektedir.

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ Projenin Amacı: Çok şubeli kuruluşların şube lokasyon seçimlerinde ve ayrıca mevcut şubelerinin potansiyel/verimlilik analizlerinde

Detaylı

T. C. Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İşletme Birliği 2013 Yılı Dönemi Kasım Ayı 2.Olağan Meclis Toplantısı Gündemi 05.11.

T. C. Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İşletme Birliği 2013 Yılı Dönemi Kasım Ayı 2.Olağan Meclis Toplantısı Gündemi 05.11. T. C. Birinci Oturum: 1-07.05.2013 tarihli 2013 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması 2-2014 Yılı Bütçe Teklifi nin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi 3-2014 yılı Atıksu

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Neden Yazılım Sektörü? Yazılım Sektörü, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir bileşeni olarak rekabet avantajı sağlama

Detaylı

Yoksulluk Sınırı Nasıl Hesaplanır?

Yoksulluk Sınırı Nasıl Hesaplanır? B i r l i k t e Ö ğ r e n e l i m Yoksulluk Sınırı Nasıl Hesaplanır? Mahmut S. YARDIM 1 Yoksulluğun çok boyutlu bir olgu olması, tanımlanmasında ve ölçülmesinde farklı yaklaşımların kullanılmasına yol

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Hande UZUNOĞLU Vergi, yüzyıllar boyunca devletlerin en önemli ve sağlam gelir kaynakları olmuştur. Geçmiş zamanda kimi hükümdarlıklarda halkın üzerine koyduğu

Detaylı

Ders Notları Dr. Murat ASLAN. Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır.

Ders Notları Dr. Murat ASLAN. Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır. Ders Notları Dr. Murat ASLAN Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır. genişleme trend Daralma Kriz, küçülme 12,00 Reel Büyüme Hızı Oranı 1950-2008

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Hanehalkı Gözünden Kamu Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk Ocak 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Hanehalkı Gözünden Kamu Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk Ocak 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hanehalkı Gözünden Kamu Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk Ocak 2013 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2 Çalışmanın Yöntemi 5-6 Ocak 2013

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu

Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu Türkiye de yaklaşık 10 yıldan beri daha da saçma gelmeye başlayan pek çok olayın sebebi koordinasyon ve iletişim sorunudur. Çoğu zaman

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bu yayına elektronik ortamda  adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÜCRETSİZDİR Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 118 Aralık 2010 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

Dış Ticaret Politikası-Giriş Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman

Dış Ticaret Politikası-Giriş Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Dış Ticaret Politikası-Giriş Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman 2 Đçerik 1.Dış Ticaret Politikası-Giriş: Tanım, Genel Ekonomi Politikası içindeki Yeri, Teori-Politika Farkı, Devlet Müdahalesinin Gerekliliği;

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Hareket Noktası Kendi işini kurmaya karar vermede başlıca etkenler şunlardır: 1. İşini kaybetmek, 2. İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki, 3. Bir iş fırsatının belirlenmesi, 4. Daha çok

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2013 tarih ve 9 sayılı (2 nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

tepav Haziran2011 N201143 POLİTİKANOTU 12 Haziran 2011 Seçiminde Seçim Sisteminin Parlamento Yapısına Etkileri

tepav Haziran2011 N201143 POLİTİKANOTU 12 Haziran 2011 Seçiminde Seçim Sisteminin Parlamento Yapısına Etkileri POLİTİKANOTU Haziran2011 N201143 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Dr. Türkmen Göksel Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr. Yetkin Çınar Öğretim Üyesi, Ankara

Detaylı