DEMOKRATİK DEĞERLERİN EĞİTİMİNDE YÖNTEM VE ZAMANLAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMOKRATİK DEĞERLERİN EĞİTİMİNDE YÖNTEM VE ZAMANLAMA"

Transkript

1 DEMOKRATİK DEĞERLERİN EĞİTİMİNDE YÖNTEM VE ZAMANLAMA Rüştü YEŞİL* Davut AYDIN** Özet: Değerler, insanın çevresindeki durumları tanıma ve anlamada kullandığı temel ölçütlerdir. İnsan değer üreten tek varlıktır. Değerlerin önemli bir özelliği, doğuştan bireyle birlikte gelmeyip yaşanılarak ve öğrenilerek kazanılmasıdır. Bu nedenle değerlerin edinimi başlı başına bir eğitim sorunudur. Bu çalışma, değer eğitiminde izlenecek yöntemler ve ne zaman başlaması gerektiği ile ilgili bazı belirlemeler yapmak amacıyla yapılmıştır. Değerler, öğretim yöntemleri ve insanların gelişim özellikleri konularında yazılmış eserler incelenmiş ve bu üç ayrı çalışma alanı bütünleştirilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonunda, bireyin gelişim süreci ve değerlerin özellikleri birlikte ele alındığında, değerler eğitiminde ilk çocukluk döneminin en kritik dönem olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, değerlerin yaşadığı eğitim ortamı, hedef değerlerle donanık eğitimciler ve değerleri görme ve yaşama fırsatı veren öğretim yöntemleri, değerler eğitiminin başarılı olabilmesi için ön şartlardır. Ayrıca bireyin öğrenme hızına uygunluk, kişisel güdülerinden hareket etme, pekiştireç kullanma, dönüt ve düzeltmelerde bulunma, değerler eğitiminin hedeflerine ulaşmasında belirgin etkiye sahiptir. Anahtar Kelimeler: Değer, Değer Eğitimi, Yöntem, Demokratik Değerler The Method and Timing in Democratic Values Education Abstract: Values are one of the scales that is used to understand and evaluate in the circumstance of individuals. The human being is the unique creature that produces value. One of the important characters of value that it is not acquired from birth but by learning. So, gaining value is the only matter of education. * Yrd. Doç. Dr. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi, ** Yrd. Doç. Dr. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi,

2 Rüştü YEŞİL / Davut AYDIN This study was done to find out what are the methods for value education and to clearify initial time. The literature related with value, teaching methods and characteristics of human development were searched and these three study fields were integrated with. In the end of study, it was determined that regarding individual development process and the specifications of values, the most critical period is childhood in values education. Also, there are some pre-conditions for education of values to be successful which are the circumstances, instructors who are qualified with values, recognizing the values and methods in the classroom. Moreover, individual development of students, learning speed, motivation, reinforcement, feed-back and corrections have a great influence to reach educational goals. Giriş İnsan, çevresindeki varlıkları anlamlandırmada kendisine özgü belirli ölçütler kullanır. Bu ölçütler kimi zaman duyu organlarının kimi zaman da duygusal yönün bir ürünüdür. Duyu organları ile elde ettiği özellikleri varlıkları tanımlamada kullanan insan, o varlığa önem atfetmede, kıymet biçmede duygusal olarak sahip olduğu izlenimlerden yararlanır. Duygusal olarak sahip olunan bu izlenimlere genel olarak değer adı verilir. Belirli değerleri bulunmayan birey ya da toplum düşünmek imkansızdır. Bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlardır (Özgüven (1999) dan akt. MEB, 2006, 54). Değerler; insanları birleştiren birer olgu, duygu ve heyecanları ilgilendiren birer yargı, davranışları yönlendiren birer güdüdürler (MEB, 2006, 54). Değerler bir bakıma hayatın gayeleridir (Güngör, 2000, 84). Zaten farklı bireylerden oluşan topluma o toplum olma özelliğini katan temel belirleyici, bireyleri tarafından ortaklaşa kabul edilen değerler bütünüdür. Türk milleti, İslam toplumu, Anadolu insanı, Karadenizliler gibi adlandırmaların, gruplamaların altında yatan temel gerçekliklerin başında, o grubun bireylerinin paylaştığı değerler gelmektedir. 66 TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos 2007

3 Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama Değerlerin birey ya da toplum açısından önemli bir işlevi, ona bir bakış açısı vermesi, varlığı ve bulunduğu yer hakkında onu bilinçlendirmesidir. Çevresindeki olgu ve olaylara anlam vermede, önem atfetmede, değer biçmede, kendine konum belirlemede birey ve toplumu yönlendiren, eline ölçütler sunan özellikler, sahip olduğu değerler bütününden başka bir şey değildir. Tozlu ya (1992, 52-53) göre farklı toplumların oluşması, birbirlerini etkilemesi, varlığını dünyanın her yerinde hissettirmesi, sahip olduğu değerlerin yüceliği ve benimsenmişlik düzeyi ile ilgilidir. Düşüncelerde oluşması nedeniyle insanı ve toplumu maddi gerçekliğin ötesine taşıma gücüne sahip olan değerler aynı zamanda bireyleri bilinçli olarak bir arada tutma, birlikte yaşatma, varlığını devam ettirme gücünü de barındırır. Bir taraftan toplumları birbirinden ayırırken diğer taraftan tüm insanların paylaştığı özelliklerin kaynağını oluşturması yönüyle de değerler birleştirici ve bütünleştirici bir güce sahiptir. Toplumsal değerler toplumları birbirinden farklılaştırırken evrensel değerler tüm insanlığı birleştiricidir. Değerleri bilimsel bir temele oturtma, bir bilim olarak görme çalışması sürecinde önce, onun kültürlere göre farklılaştığı dikkat çekmiş; ancak daha sonra, kimi filozoflarca evrensel bir değerler sistemi oluşturulabileceği düşüncesi benimsenmiştir. Örneğin Locke, ahlak sistemleri ne kadar farklı olursa olsun ahlakın kültürle ilişkili olmadığını, her kültürde üniversal değerlerin bulunabileceğini savunmuştur. H. Spencer de farklılıklar üzerinde çokça durmasına rağmen ortak değerler üzerine inşa edilecek bir ahlak ilminin kurulabileceğine inanmaktadır (Güngör, 2000, 21). Alkan ın (2002, 69) ifadesiyle paylaşılacak ana fikir de, özgün bir toplum olmayı sağlayan ayrıntılar da değerlerden oluşmaktadır. Burada ana fikir, insan haklarına saygı, hoşgörü, özgürlük gibi evrensel değerleri ifade ederken ayrıntılar ise her bir toplumun tarihinden, coğrafyasından, inançlarından getirdiği gelenek ve görenekleri, ananevi özellikleri kapsamaktadır. Bu bütünlük içinde bakıldığında değerlerin, hem tüm insanlığı kuşatan hem de her bir toplumun insanlık içerisindeki konumunu belirleyen önemli bir öge olduğu anlaşılmaktadır. TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos

4 Rüştü YEŞİL / Davut AYDIN Güçlü bir toplum olma yolunda zamana ve şartlara bağlı olarak bir araya gelen insanların bu hedeflerine ulaşması, bireyleri tarafından paylaşılan ve benimsenen değerlerin çokluğu ve bağlayıcılık gücü ile yakından ilişkilidir. Bireylerini bir arada tutacak nicelik ve nitelikte değere sahip olan toplumlar varlığını devam ettirirken değerlerdeki çürüme, yenilenmeme, gelişmeme, aktarılmama sorunu o toplumun tarih olmasını, varken yok olmasını beraberinde getirir. Her sistem, inanç, felsefe, yaşam tarzı belirli değerler üzerine kuruludur. Belki de sistem, inanç ya da yaşam biçimlerinin en önemli ortak özelliği belirli değerler üzerine kurulu olması ve insana mutluluk vermek üzere ortaya çıkmasıdır. Her sistem için değerin yapısı, mantığı ve işlevi aynıdır. Türk ile Almanın, Müslüman ile Hıristiyan ın, Karadenizli ile Akdenizlinin, doğulu ile batılının değerlerinde farklılıklar vardır ama hepsi için de değer aynı yapı, mantık ve işleve sahiptir. Hepsi için de değer, soyut özelliklere sahip olan ama davranışlara yön verme gücüne sahip, kendilerini tanımlarken sıklıkla kullandıkları ölçütler düzeneğidir. Bu düşünceden yola çıkarak, daha belirgin bir kapsam oluşturmak ve daha somut yorum ve önerilerde bulunmak amacıyla çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde genel değer kavramından ziyade demokratik değerler üzerinde örnekler verilecektir. Demokrasinin güncelliği ve Türk toplumunun öncelikli hedefleri arasında yer alması nedeniyle böyle bir tercih yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı değer kavramını yeniden tanımlamak, değerler listesi çıkarmak ya da birey ve toplum açısından önemini açıklamak değildir. Genelde bütün değerlerin, özelde ise demokratik değerlerin yeni nesle aktarımı sürecinde nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği ve bu yöntemlerin bireyin gelişimi ile ilişkisini irdelemek amaçlanmıştır. Bu amaç ve kapsamla çalışma boyunca başlıca şu sorulara cevap aranmıştır: 1. Değerlerin öğrenilme biçimi ile öğretim yöntemlerinin özellikleri arasında nasıl bir ilişki vardır? 2. Değerlerin eğitiminde etkin olarak kullanılabilecek yöntemler nelerdir ve niçin bu yöntemler etkilidir? 3. Bireyin gelişimi çerçevesinde değerler eğitimine ne zaman başlanılmalıdır? 68 TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos 2007

5 Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama 4. Bireyin gelişim çağ ve özellikleri ile değer eğitimi yöntemleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu sorulara cevap bulmak üzere önce bir konu alanı olarak değerlerin özellikleri ele alınmış ve bu özelliklerle öğretim yöntemleri arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. Daha sonra da bireyin gelişim yön ve özellikleri ile değer eğitimi yöntemleri arasındaki ilişkiler irdelenmiş, zamana bağlı olarak uygun yöntemler önerilmeye çalışılmıştır. Konu Alanı Olarak Değerler ve Öğretim Yöntemleri İle İlişkisi Değerler her şeyden önce insani özelliklerdir. Hatta Tozlu ya (1992, 52) göre belki de insanı diğer varlıklardan ayıran en temel özellik onun değerler var edebilmesidir. Bireysel boyutta var edilen değerler, kendi içerisinde tutarlı ve akla uygun olması durumunda, zamanla topluma mal olmakta ve toplumsal bir özelliğe dönüşmektedir. Benimsenen bu özellikler bireyi ya da toplumu tanımada, tanımlamada, yönünü ve konumunu belirlemede, diğer toplumlardan ayırmada kullanılabilecek tutarlı, doğruluk miktarı yüksek özellikler durumuna dönüşür. Değerler konusunda geniş bir çalışma yapan Alport, Vernen ve Lindzey den (1960) sonra değerler, estetik, teorik (veya ilmi), iktisadi, siyasi, sosyal ve dinî olmak üzere altı grupta ele alınmaya başlanmıştır. Güngör, bunlara bir de ahlaki değerleri eklemiştir. Rokeach a (1973) göre ise değerler gaye değerler ve vasıta değerler olmak üzere ikiye ayrılır. Gaye değerlere eşitlik, aile güvenliği, sosyal itibar, ekonomik güç; vasıta değerlere ise nezaket, sorumluluk, çalışma, zekâ örnek olarak verilebilir (Akt. Güngör, 2000, 84-85). Tüm bu değer sistemleri ya da türleri birbiriyle iç içedir. Siyasi değerle sosyal ya da ekonomik değerler, gaye değerlerle vasıta değerler birbirini etkiler, tutum ya da davranışları birlikte oluştururlar. Her biri ayrı sistem olmakla birlikte aynı zamanda değerler sisteminin de birer çarkı gibidir. Değer kavramını tanımlamaya dönük yapılan çalışmalar incelendiğinde onun genel olarak şu özelliklere sahip olduğu anlaşıl- TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos

6 Rüştü YEŞİL / Davut AYDIN maktadır (Anonim, 1988, 345; Doğan, 1996, 258; Öncül, 2000, 281; Cevizci, 1997, 167; Güngör, 2000, 27-28): 1. Farklı bilim alanlarına göre farklı anlamları çağrıştırması, 2. Öznel ve soyut özellikleri içermesi, 3. Varlık ya da olaylara dönük olması ve onları değerlendirmede bir ölçüt işlevi görmesi, 4. Sosyal, psikolojik, ahlaki ve estetik boyutlarının olması, 5. Her insan ya da toplumda bulunması 6. Bireyin ve toplumun davranışlarının yönünü belirlemede etkin olması, 7. Bilmekten ziyade benimseme ve adanma üzerine temellenmesi ve 8. Kalıtsal olmayıp sonradan kazanılması. Bu özellikler çerçevesinde değer kavramını, insanın herhangi bir varlık ya da olaya bakış açısını ve verdiği önemi yansıtan, benimseme esasına dayalı, davranışlara yön verme gücüne sahip psikolojik, sosyal, ahlaki ve estetik boyutlu inanç ve kanaatler bütünü olarak tanımlamak mümkündür. Değerlerin önemi onun objektif bir esasa dayanıp dayanmamasında değil, insan davranışlarının yol göstericisi olarak oynadığı roldedir (MEB, 2006, 54). Bazı istisnalar dışında insan davranışları ve değerleri bilişsel sistemin bir yansımasıdır. Değerler çoğunlukla davranışta birer bağımsız değişken olarak rol oynar. Her cins davranışın (ahlaki, fiziki, ekonomik vb.) ilgili olduğu değerler sahası vardır ve bu sahalar arasında da bütünlük söz konusudur. Örneğin ahlaki değerler bireyin sadece ahlaki davranışlarını değil ekonomik, fiziksel, estetik vb. davranışlarını da yönlendirir (Güngör, 2000, 73-74). Demokratik değerler ise demokrasinin üzerinde hayat bulduğu ve onun yaşama, insana, olaylara ve genel olarak tüm varlıklara bakış açısını yansıtan yönünü ifade eder. Demokratik değerlerin tam bir listesini çıkarmak mümkün olmamakla birlikte insan haklarına saygı, eşitlik, özgürlük, katılma, uzlaşma, serbest tartışma ortamı, 70 TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos 2007

7 Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama açıklık, hoşgörü, çoğulculuk, farklılaşma, hukuk devleti, sosyal devlet, şiddetten kaçınma, eleştirel düşünme ve ifade etme özgürlüğü gibi değerler üzerinde bilim adamı, yazar ve düşünürlerin hemfikir olduğu gözlenmektedir (Yeşil, 2002, 5; Büyükkaragöz, 1989, 26; Uysal, 1984, 1; Rainer ve Guyton, 1999, 122). Demokratik değerlerin bireyler açısından en önemlisi, insan şahsiyetine duyulan saygı ve bunun doğal sonucu olarak bireysel iradeye verilen önemdir (Tozlu, 1998, 24). Bir diğer ifade ile insanı, yalnızca insan olması nedeniyle değerli görmek; düşüncesine, iradesine, şahsiyetine saygı göstermek, demokrasinin en temel değeridir. Değerlerin önemli bir özelliği, doğuştan kalıtsal olarak bireyle birlikte gelmeyip yaşamın içinde kazanılmasıdır. Birey, ileriki dönemlerde kişiliğini, bakış açısını, davranışlarının yönünü belirleyecek, onun tanınmasında temel ölçütler olarak işlev görecek değerleri yaşarken kazanır. Bu yüzden bireyin belirli değerlerin farkına varması, yeni değerler üretmesi, benimsemesi ve kişiliğine mal ederek davranışları ile sergilemesi başlı başına bir eğitim sorunudur. Buna kısaca değerler eğitimi denilmektedir. Toplumları oluşturan değerler sisteminin gelişmesi ve bireylerin o topluma aidiyetlik duygularının güçlenmesi, kişiliklerinin ve zihniyetlerinin o değerlerle donanık hale gelmesine bağlıdır (Selçuk, 1998, 562; Sarıbay, 1998, 80). Toplumun, kendisini oluşturan bireylerden kendi değerleri çerçevesinde davranışlar göstermesini bekleyebilmesi için öncelikle bu konuda onları bilgi ve bilinç sahibi yapması gerekir. Belirli değerler çerçevesinde davranışlar sergileme, olgunlaşma ile de ilişkili olmakla birlikte daha büyük ölçüde öğrenme ile ilişkilidir. Olgunlaşmanın buradaki etkisi, bireyin öğrenebilme yeterliğine ulaşması ile sınırlıdır. Asıl önemli olan ise öğrenmedir (Güngör, 2000, 24). Bireyler olgunlaşma düzeyine bağlı olarak belirli değerleri algılar, anlar ama öğrenme yoluyla benimser ve davranışlarına aktarır. Değerler eğitimi bir zihniyet ve kültür sorunu olarak görülmelidir. Yasa ve yönetmeliklerde yer almasıyla, öğretim programlarına konu başlıkları olarak yerleştirilmesiyle veya çeşitli baskı yolları TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos

8 Rüştü YEŞİL / Davut AYDIN ile değer eğitimi verilemez. Elbette yasa ve yönetmeliklerde ya da eğitim programlarında belirli değerlerin yer alması değer eğitimi açısından önemlidir. Ancak bireylerin davranışlarını şekillendiren asıl belirleyici öge, benimsenmiş olan değerlerdir. İnsan davranışlarına, değerleri bilmekten ya da bilinen değerlerden çok, değerleri benimsemek ya da benimsenmiş değerler yön verir. Değerler eğitimi sürecinde benimseme ve adanmışlık, bilme ya da zorlanmaya göre daha belirleyicidir. Bireyler çoğu zaman yasa ve yönetmeliklerde yer aldığı için değil benimsedikleri için bazı değerlere sahip olurlar ve bunlara göre de davranışlar sergiler (Yeşil, 2002, 59). Değerlerin birey ve toplum açısından önemi ve işlevi, yapı ve özellikleri göz önüne alındığında değerler eğitimi zorunlu bir hal almaktadır. Hem bireyin davranışsal özellikleri hem de her toplum ya da sistemin varlıklarını koruma ve devam ettirme arzusu değerler eğitimini gerektirmektedir. Ancak burada önemli olan verilecek değer eğitiminin amacına hizmet etmesi ya da hedeflerine ulaşmasıdır. Bu da nasıl bir değerler eğitimi? sorusunu ön plana çıkarmaktadır. 2. Değerler Eğitiminde Yöntem Tüm eğitimcilerin üzerinde hemfikir olduğu düşüncelerden biri, eğitimin amaçlarına ulaşmasında, izlenilen yöntemin belirleyici bir etkiye sahip olduğudur. Yöntem, eğitim sürecine şekil ve renk veren, iklimi belirleyen, sürecin nasıllığını ifade eden temel ögedir. İmkanlar çerçevesinde, hedef ve konunun özelliklerine ve öğrenciye göre belirlenir (Yeşil, 2004, 2). Bu genel kabul, değer eğitiminde izlenecek yöntem ya da yöntemlerin belirli özellikleri taşıması gerektiğini ortaya koymaktadır. Değer eğitimi ile ilgili olarak farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni hazırladığı ilköğretim programında değer eğitimine dönük olarak başlıca (1) değer açıklamak, (2) ahlaki muhakeme, (3) değer analizi ve (4) gözlem yoluyla öğretim yaklaşımlarını önermektedir. Bunlardan değer açıklamak, bireylerin öncelikle sahip oldukları değerlerin yapı ve özelliklerinin farkında olmalarını sağlamak amacıyla yapılan bilgilendirme çalışmalarını içermektedir. Ahlaki muhakeme, öğrencilere farklı ahlaki ikilem- 72 TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos 2007

9 Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama ler sunularak onların bunlar arasında muhakemeler yapmalarına ve bu konulardaki problemlerine ve çıkmazlarına çözümler getirmelerine dönük çalışmalar yapmalarını gerektirmektedir. Değer analizi ile öğrencilere, değerlerin nedenleri ve nasılları gibi yönlerden düşünmeleri, akılcı yaklaşımlar sergileyerek çıkarımlarda bulunmaları amaçlanmaktadır. Gözlem yoluyla değer öğretimi yaklaşımında ise öğrencilere, doğal bir öğrenme yolu olan gözlemler yaptırarak değerleri ve yaşama yansımalarının kavratılması önerilmektedir (MEB, 2006, 55-58). Bir konu alanı olarak değerlerin öğrenilmesi, daha çok rol öğrenilmesi şeklinde olan bir sosyal öğrenmedir. Herkesin toplum içinde bir konumu (kız, erkek, memur, evli, genç vb.) ve bu konum için toplumun uygun gördüğü roller vardır. Bireyler, toplumun o konuma biçtiği role göre belirli değerleri benimser ve davranış haline getirir. Örneğin erkek için cesaret, azim, sebat, soğukkanlılık gibi değerler, zamanla erkek bireylerce değer olarak kabul edilir ve bunlara uygun davranışlar sergilenir (Güngör, 2000, 70). Değerler eğitiminde karşılaşılan önemli sorunlardan biri, onun bilgi boyutunun esas alınıp tutum ve davranış boyutunun genellikle göz ardı edilmesidir. Çünkü değerler, bilgi, duygu ve davranış olaylarının bir terkibi halindedir (Güngör, 2000, 24). Değerlerin eğitimine de bu bütünlük içinde bakılmalıdır. Bilmek önemli olmakla birlikte benimsenip davranışlara yön vermediği sürece değer eğitiminin başarısından söz edilemez. Bilgi boyutu kısaca, değerlerin ne olduğunu, neleri içerdiğini ve özelliklerini içerir. Duygu boyutu benimseme, kabul etme, önemine inanma gibi duygusal özelliklerden ve tutumlardan oluşur. Davranış boyutu ise değerlere ilişkin sahip olunan bilgi ve duyguların davranışlara yansımasını kapsar. Yalnızca bilgiler verilip duygularla tamamlanmadığı sürece değerler, basit hesaplar konusu olmaktan öte gidemez (Güngör, 2000, 26). Ortaya konulan tavır ve davranışlar, bilinçten ve benimsenmekten yoksun, başkası istediği için yapılan davranışlara dönüşür. Bu davranışların ise kalıcılığından söz etmek mümkün değildir. Değer olarak bir güç ya da kıymet ifade etmez, geçici bir nitelik taşır. Bu yaklaşım, eğitime yanlış bakışın ürünüdür ve başlı başına yöntem TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos

10 Rüştü YEŞİL / Davut AYDIN sorunudur. Çünkü değerler, insanların kendi aralarında veya çeşitli kurumlarla ilişkiye girdiklerinde, bir şeyler istediklerinde, olumlu ya da olumsuz olaylarla yüzleştiklerinde, düşüncelerini açıklayabildiklerinde yaşama geçer. Yasalarda, eğitim programlarında, ders kitaplarında yer alan parlak sözler, toplumsal gerçeklerle yüzleştiklerinde anlam bulurlar (Büyükkaragöz, 1989, 3; Yeşil, 2002, 57; Yeşil, 2004, 3). Demokratik değerlerin eğitimi açısından Türkiye nin yarım yüzyıllık çok partili demokrasi hayatı bu savı desteklemektedir. Bu kısa dönemde Türk demokrasisi bir çok kez, açık veya gizli olarak kesintiye uğramıştır. Ancak hepsinde de bu darboğazları aşmak için, kurumlar üzerinde durulmuştur. Bunları doğuran temel nedenlere inilmemiştir. Oysa ki çoğu kez darboğazın nedeni, kurumların eksikliği veya yetersizliği değildir. Çoğunlukla temelde, kurumları işleten siyasal oyuncuların demokratik değerleri yaşantıya yeterince yansıtamamaları yatmaktadır. Burada temel belirleyici etkenin, demokratik değerlerin benimsenmemesi nedeniyle davranışları yönlendiremediği gerçeği çoğu zaman göz ardı edilmiştir (Özbudun, 1989, 4-5). Halbuki demokrasi öncelikle, demokratik değerleri benimsemiş bireyleri ve bu bireylerin davranışlarında demokrasinin yaşamasını gerektirir. Nitekim Türkiye de ve diğer ülkelerdeki eğitim programlarında demokrasi konularına yer verilmesine, adına sempozyum, kongre ve paneller düzenlenmesine, kitap ve makaleler yazılmasına rağmen, demokratik değerlerin sık sık ihlal edildiği görülmektedir. Bu durum, verilen demokratik değerler eğitiminin etkisiz olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun önemli bir nedeni, eğitim anlayışının ve öğretim yöntemlerinin etkisizliğidir. Bilindiği üzere okullarımızda genellikle, öğrencilere düşünme, ifade etme, tartışma, katılma vb. demokratik davranışları sergileme imkanı tanımayan, öğretmen merkezli anlayışa dayanan anlatma yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem, demokratik değerler bilgisinin verilmesinde etkili olabilir; ancak tutum ve davranış kazandırmada etkili olması güçtür. ABD de Howard Mehlinger ve İngiltere de Keith Webb tarafından iki ayrı araştırma yapılmıştır. Araştırmalar sonunda bu 74 TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos 2007

11 Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama ülkelerde görev yapan öğretmenlerin, öğrencilerini demokratik değerler alanında eğitirken, bilgi merkezli yaklaşımdan çok tutum ve davranış merkezli yaklaşımları kullanmaya yöneldiği belirlenmiştir (Lister, 1982, 10-11). Bu yöneliş, Türkiye de görev yapan öğretmenler arasında da yayılmalı ve eğitimin bilgi merkezli bölümünü ifade eden değerlerin öğretimi yerine tüm boyutlarına dengeli şekilde yer veren değerlerin eğitimi yaklaşımı eğitim kurumlarına egemen olmalıdır. Değerler eğitiminin tutum ve davranışlara etki etmesi için tartışma, koşullandırma ve örnek olma yöntemler etkili olabilir. Çünkü tartışma, duygu ve düşüncelerin açıklanmasına; koşullandırma, yaptırma ve yaşatmaya; örnek olma ise görmeye ve somutlaştırmaya önemli katkılar sağlayan yöntemlerdir (Kuzgun, 1982, 160). Moore a (1999, 211) göre tutum, değer ve davranışların değiştirilmesinde tartışma yöntemi genellikle anlatım yöntemine göre daha etkilidir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değer eğitimine dönük olarak önerilen yaklaşımlar da, bilgilenmenin ötesinde yorum, muhakeme, ilişkilendirmeler gibi etkinliklerle değerlerin bilgi düzeyinden bilinç düzeyine, tutum ve davranış boyutuna geçmesinin temin edilmesi önerilmektedir (MEB, 2006, 55). Değer eğitimi sürecinde pekiştireçler de önemli bir etkiye sahiptir. Bireyin sergilediği davranışların temelindeki değerlerin toplumsal desteğe sahip olması ve toplumca teşvik görmesi o değerlerin bireylerin kişiliklerine yerleşmesine yol açarken desteğin zayıflaması ya da geri çekilmesi o değerlerin dejenere olmasına ve değişmesine neden olur (Güngör, 2000, 70). Değerler eğitimi, bir Çin atasözü olan işitirim ve unuturum, görürüm ve hatırlarım, yapar ve anlarım eğitsel yaklaşımı üzerine temellenebilir. Bu konuların eğitim ve öğretimi tartışma, sorun çözme ve eleştirel düşünmeyi, dinleme ve gösterileni olduğu gibi tekrarlamaktan çok etkin katılımı gerektirir (Chapman, Spirer, Spirer ve Whitbeck, 1997, 366; Dewey, 1996, 43). Bu nedenle değer eğitiminde; her öğrencinin öğrenme hızına uyan, öğrencinin kişisel güdüsünden hareket eden, öğrenciye seçme imkanı veren ve bu konuda ona yardımcı olunan yöntemler tercih edilmelidir. Öğrencilere TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos

12 Rüştü YEŞİL / Davut AYDIN olabildiğince gözlem ve deney yapma, yaşama, düşündürme, ortak araştırma ve inceleme yapma imkanı sağlayan etkinlikler düzenlenmelidir (Büyükkaragöz, 1989, 25; MEB, 2006, 55-58). Örneğin hoşgörü, sorumluluk, dayanışma, hak bilinci, uzlaşma, katılım gibi demokratik değerlerin öğrenilmesinin, davranışlarla gösterilmesinin en iyi, belki de tek yolu uygulamadan geçmektedir. Tutum ve davranışlar, önce örnek bireylerin davranışlarında gözlenip sonra da kendilerine uygulama imkanı verilerek bireylere kazandırılabilir (Lister, 1982, 11). Tibbits (1994, 364) demokratik değerlerin öğrencilere, okul kültürü içerisinde ve kendi kendilerine yaptıkları örgün öğrenme ve öğretme çalışmalarıyla kazandırılabileceğini belirtmektedir. Buna göre değer eğitimi de en ideal şekilde, hedef değerlerin yaşadığı, somut yansımalarının gözlendiği ortamlarda yaparak, yaşayarak ve gözlenerek öğrenilebilir. Eğitim ortamına değerlerin rengini vermesi, kokusunu katması, bu eğitimdeki başarıya önemli katkılar sağlar. Değerler eğitimi sürecinde model insan ya da grupların iyi örnek oluşturması, öğrenmenin somutlaşması ve kalıcılığının artması açısından önemlidir. Gözlem yoluyla öğrenme yaklaşımının temel yöntemlerinden biri, model alma yoluyla öğrenmedir (MEB, 2006, 58). Ancak bireyin sürekli olarak bir bireyi model almadığı bilinmelidir. Bazen de birey bir grubu, grup ta bir başka grubu model olarak alabilir. Model alınan gruba sosyal psikolojide referans grubu denir. Birey referans grubunu belirlerken öncelikle kendisinin de içinde bulunduğu grubu seçme eğilimindedir. Ancak bu gruptan izole olmuşsa, varlığını hissettiremiyorsa, beğenmediği davranış kalıpları varsa başka bir grubu referans grubu olarak almaya başlar. Bir grubun referans grubu olarak alınmasını sağlayan etkenler arasında grubun sosyal bünye içindeki itibarı, üst tabakalarda bulunması sayılabilir (Güngör, 2000, 69). Değer eğitiminde bireyin bu model seçme yaklaşımı ve ölçütleri dikkate alınarak ona uygun model birey ya da gruplar oluşturulmalıdır. Bireyin bu gruplar içerisinde yer alması, görev alması, varlığını hissettirmesi için fırsat ve imkanlar sunulmalıdır. Değerler eğitiminin özellikle tutum ve davranış kazandırma 76 TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos 2007

13 Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama boyutunda başarılı olabilmesi için uygulama ağırlıklı, süreç temelli ve yaşantı merkezli yöntemler kullanılmalıdır. Başta okul ve aile olmak üzere işyerinde, cadde ve sokakta, tüm sosyal ilişkilerde bireylerin, değerleri hem görerek hem de yaşayarak öğrenebilmesini sağlayacak yöntemler tercih edilmelidir. Öğretim yöntemleri bireylere bu değerleri görme ve yaşama fırsatı veren yöntemler olmalıdır. Grup çalışmaları özendirilerek, değerlerin işlendiği filmler izletilerek, tartışmalar yaptırarak, çevredeki kişi, kurum ve kuruluşlarla öğrencileri etkileşime sokarak, çeşitli derslerde kuramsal ve uygulamaya dönük bilgiler verilerek, değerler eğitimine katkıda bulunulabilir. Özellikle öğrencilerin bilişsel yönden etkinleşmeleri, zihinsel ve duygusal yönden ikna olmaları için probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımları; bu yaklaşımlara uygun düşen problem çözme, işbirlikli öğrenme, tartışma, örnek olay, gösteri, benzetim, öyküleme, drama ve rol yaptırma, diğer sanatsal etkinlikleri de içeren düşünmeye, ifade etmeye ve yaşamaya dönük strateji ve yöntemler (Bacanlı, 1999, 91-92); pekiştireçler, dönüt ve düzeltmeler değerler eğitiminde kullanılmalıdır. Yöntem zenginliği, etkin katılım ve bilişsel, duyuşsal ve psikomotor boyutları içeren çok yönlü öğrenme, değer eğitiminin temel ilkeleri olarak kabul edilmelidir. 3. Değerler Eğitimine Başlama Zamanı Değerler eğitimine ne zaman başlanılması gerektiği sorunu da bu eğitim sürecinin başarıyla sonuçlanması açısından önemli bir konudur. Bu soruna sağlıklı bir çözüm yolu bulmak, bireyin gelişim özellikleri ile eğitim kurumlarını ve özellikle de Türk eğitim sisteminin yapısını birlikte ele almakla mümkündür. Çünkü bireyleri belirli değerlerle donatma görevi öncelikle eğitim kurumlarına düşmektedir. Birey ve toplum böyle bir beklenti içerisindedir. Bu kurumların kuruluş amaçlarından birisi de budur. Çocukların öncelikle karşı karşıya kaldıkları eğitim kurumları aile ve okullardır. Bunların dışında arkadaş çevresi ve iletişim araçlarının da çocuklar üzerindeki eğitsel açıdan etkisi göz ardı edilemez. Bunlardan aile plansız, okullar ise planlı birer eğitim ku- TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos

14 Rüştü YEŞİL / Davut AYDIN rumudur. Kıncal a (1991, 23) göre çocuk ve ergenin eğitiminden, geleceğinden aileler birinci derecede sorumlu olmakla birlikte okul bu konuda aileyi izleyen ikinci sorumlu kurumdur. Aile bir öğretme öğrenme sistemidir ve ebeveyn çocukların ilk öğretmenidir. Bu yönleriyle okul ve aile, daha birçok işlevleri olmasına rağmen, eğitim işlevi diğer işlevlerinin önüne geçen iki kurum görünümündedir (Hamby, 1992, 57-58). Bireyin gelişim dönemlerine göre aile, okul ve diğer eğitim ortamları birey üzerinde farklı dönemlerde farklı düzeyde etkiye sahip olur. Değerler eğitimi kişiliğe yönelen bir eğitim alanıdır. Amacı bireylerde, belirli değerlerle donanık bir kişilik oluşturmaktır. Değerleri kişiliğe mal etmek, tüm tutum ve davranışlarını belirleme ve yönlendirme gücüne sahip ölçütler haline dönüştürmektir. Çünkü kişilik, bireyin ruhsal ve toplumsal tepkilerinin tümüne verilen addır (Oğuzkan, 1993, 86). Bireyin bütün ilgilerini, tavırlarını, niteliklerini, çevreye uyum özelliklerini özetleyen bir kavramdır (Başaran, 1974, 195). Psikologlar ahlaki gelişmeyi 16 yaşına kadar tamamlanan bir süreç olarak görürler. Daha sonraki dönemlerde birey artık başkalarının empoze ettiği kalıplara hiç düşünmeden uymak yerine kendi kendine ahlaki hükümler vermeye, bilinçli davranmaya başlar. Ahlak öğrenme ve davranış oluşturma ömür boyu sürer (Güngör, 2000, 68). Piaget ye göre çocukta ahlaki düşüncenin gelişmesi başlıca iki aşama halindedir. Ahlaki bir düşünceye henüz sahip olmayan çocukluk döneminde ilk etki, etraftaki aile büyüklerinin etkisiyle şekillenir ve otoriteci bir ahlaki özellik gelişir. Çocuk, bu otoriteci büyüklerin direktiflerini mutlak ve değişmez gerçek kabul eder. Bu dönem 7-8 yaşlarına kadar sürer. İkinci aşamada otonomi dönemine geçilir bu dönemde çocuk, ahlakı değişmez prensipler olarak değil karşılıklı anlaşmaya ve şartlara bağlı olarak değişebilen normatif bir sistem olarak görür (Güngör, 2000, 45). Doğumdan sonraki ilk yılların, kişiliğin oluşumu bakımından kritik dönem olduğu; özellikle okul öncesi dönemde kazanılan tutum ve davranışların kalıcılığını vurgulayan birçok bilim adamı bu- 78 TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos 2007

15 Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama lunmaktadır (Erden ve Akman, 1996, 76; Başaran, 1974, 196; Uysal, 1984,83; Anonim, 1994, 303). Nitekim, çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar, onlardaki kişiliğin temel özelliklerinin doğumdan sonraki ilk beş yıl içerisinde önemli ölçüde oluştuğunu göstermektedir (Ersanlı ve diğerleri, 2005, 195; Başaran, 1974, 196; Selçuk, 1996, 50-51; Güzel, 1990, 397; Anonymous, 1985, 58). Çocukların çocukluk dönemi deneyimlerinin etkisi ömür boyu göreli olarak sürmektedir. Bu dönemde edinilen temel yönelimler ileriki hayatını önemli ölçüde etkilemektedir. Küçük yaşlarda bireylere gerekli eğitimin verilmesiyle, değerlerin üzerinde şekillenebileceği psikolojik bir temel oluşturulur. Ayrıca çocuklarda, yetişkinlere göre gözlem yeteneği, ilgi ve istekle eyleme geçme, bir şeyler yapma gibi özelliklerin daha çok olduğu ve bireyin toplumsallaşmasının ve geleceğin toplumuna yön vermesi çalışmalarının en verimli olarak öğrenildiği dönemin çocukluk dönemi olduğu bilinmektedir (Dewey, 1996, 46). Zihinlerinin tazeliği, ilgi ve merak kapasitelerinin yüksekliği, ihtiyaçlarının fazlalığı gibi etkenler, çocuğun verimli öğrenebilmesini etkileyen önemli özellikleridir. Değerler eğitimi açısından bu özelliklerden en etkili şekilde yararlanabilmek için, çocuğun doğumu ile bu eğitimin verilmesine başlanılmalıdır. Shafer e (1987, 197) göre genel olarak ilkokul, diğer insanların haklarına saygıyı, sorumluluğu, işbirliğini, hoşgörüyü ve diğer demokratik değerleri çocuklara kazandırmakla görevli ve bu konuda onlara büyük oranda yardımcı olma imkanına sahip bir kurumdur. İlkokul öğretmenleri de öğrencilerin, kendi toplumlarındaki insanları karakterize edebilen kültürel farklılıkları çocuklara kazandırma imkanına sahip ve bununla görevlendirilmiş kişilerdir. Yine bunun gibi bir eğitim kurumu olarak aile ve çocukların ilk eğitimcisi olan ebeveyn de aynı imkana sahip ve aynı görevi üstlenmişlerdir sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu na göre eğitim sistemimizin temelini, okul öncesi eğitim oluşturmaktadır. Ancak bu kademe zorunlu ve Türkiye genelinde tam olarak yerleşmiş bir eğitim kademesi değildir (madde 19). Bundan dolayı bütün çocuklar okul öncesinde planlı bir eğitime tabi tutulamamaktadırlar. Ülkemizde bu TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos

16 Rüştü YEŞİL / Davut AYDIN eksiklik, zorunlu bir öğretim kademesi olan ilköğretim (madde 22) ile aşılmaya çalışılmaktadır. Bundan dolayı demokratik değerler eğitiminin planlı bir eğitim kurumu olarak okul öncesi eğitim kurumlarında verilmesi gerekir ancak, ilköğretim kademesinde bu eğitim zorunlu olarak verilmelidir. Sonuç ve Tartışma Değerler bireyi ve toplumu tanıma ve tanımlamada kullanılabilecek, davranışları yönlendirme gücüne sahip, birey ve toplum açısından varlık ve devamlılık ölçütüdür. Bilgi, duygu ve davranış boyutları bulunan bir bütünlük gösterir. Bireyler ve toplumlar farklı değerlere sahip bulunmakla birlikte bu değerler yapı, mantık ve işlev açısından aynı özelliklere sahiptir. Kişilik tohumlarının atıldığı ve önemli ölçüde netleştiği ilk çocukluk dönemi değerler eğitimi açısından çok önemlidir. Genel olarak değerler kişiliğe ve kültüre dönük bir yapıya sahiptir. Kalıtsal olarak nesilden nesile geçme gibi bir özelliğe sahip olmadığı için başlı başına bir eğitim sorunudur. Buna göre değerler eğitiminin istenilen düzeyde yapılması; belirli değerlerle donanık bireylerin yetiştirilmesi için, çocukluk döneminde sağlam bir temelin atılması gerekir. Bireyin toplumsallaşma süreci, gelişim özellikleri, değerlerin yapı ve özellikleri dikkate alındığında değerler eğitiminin bireyin doğumu ile başlaması bir zorunluluk halini almaktadır. Okul öncesi dönemde aile, okul döneminde ise hem aile hem de okul başta olmak üzere medya, arkadaş çevresi gibi bireyi eğitme ve yönlendirme gücüne sahip tüm kişi, kurum ve kuruluşlar bu süreçte önemli rol oynamaktadır. Değerler eğitiminin etkin olarak verilmesi, hedeflenen değerlerin hakim olduğu bir eğitim ortamını, bu değerlerle donanık eğitimcileri ve yine bu değerleri görme ve yaşama fırsatı veren eğitim yöntemlerini gerektirmektedir. Bu yüzden değerler eğitiminde kullanılacak yöntemler yaşantı merkezli, üründen çok sürece önem veren ve uygulama ağırlıklı olmalıdır. Hedeflenen değerlerin bireylerde kişilik özelliğine dönüşmesi için bu ögeler arasında işbirliği bulunmalıdır. 80 TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos 2007

17 Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama Her dönemde yapılacak değerler eğitiminde bireyin öğrenme hızı, kişisel güdüleri dikkate alınmalı, yerinde ve zamanında pekiştireçlerden yararlanılmalı ve mutlaka dönüt-düzeltmelerde bulunulmalıdır. Her zaman için kişiliğin ilk oluşum döneminde gerekli özenin gösterilmesinin, yanlış ve kötü bir kişiliği değiştirme işine göre daha kolay, kalıcı ve zaman, emek ve parasal açıdan daha ekonomik olduğu göz ardı edilememelidir. Ayrıca bireyin gelişim özellikleri, öğrenme tarzları, hazırbulunuşluk düzeyleri, ilgi, ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak değerler eğitiminde farklı öğretim yöntemlerinin kullanılması gerektiği de belirtilmelidir. Piaget in bilişsel gelişim kuramı çerçevesinde okul öncesi dönem çocuğunun öğrenme özellikleri göz önünde bulundurularak yaşantı merkezli, görmeye ve taklit etmeye dayalı öğretim yöntemleri kullanılmalıdır. Çünkü bu dönem çocukları iyi birer gözlemcidirler ve öğrenmelerinin tamamını çevresiyle etkileşime geçerek ve çevresindeki kişilerin tutum ve davranışlarını taklit ederek gerçekleştirmektedirler. Buna bağlı olarak bu dönem çocuklarına verilecek değerler eğitiminde gözlem, model olma, yaptırıp yaşatma gibi yöntemler tercih edilmelidir. İlköğretim I. kademe çocuğu ise somut işlemler döneminde bulunmaktadır. Öğreneceği şeyleri somutlaştırmalar yardımıyla öğrenmektedir. Bu dönem çocuğuna da yaparak yaşayarak öğrenme, model olma, gözlem fırsatları verme, filmler izletme gibi yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. Soyut tartışmalara, kavram analizlerine girilmemeli, ezberletmelerden olabildiğince uzak durulmalıdır. İlköğretim II. kademe öğrencileri ise soyut işlemler döneminde bulunmaktadırlar ve artık bu öğrencilere değerler eğitiminin teorik temelleri verilebilir, tartışmalar yaptırılabilir, yeni değerler üretmeleri ya da eski değerleri eleştirmeleri istenebilir. Değer analizleri, araştırma ve gözleme dayalı muhakeme ve değer açıklama çalışmaları daha yoğun biçimde yapılabilir. Buna göre ilköğretim II. kademeden itibaren tartışma, sorgulama, araştırma ve incelemeler yaptırma, seminer ve konferanslarla bilgilendirmelerde bulunma gibi teorik temelli yöntem ve teknikler kullanılmaya başlanmalıdır. TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos

18 Rüştü YEŞİL / Davut AYDIN KAYNAKLAR ALKAN, Ahmet Turan (2002). Kalem İşleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul. ANONİM (1988). Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. ANONİM (1994) Uluslararası Aile Yılı Özel İhtisas Komisyon Raporu, Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı, Ankara. ANONYMOUS (1985). Education In Modern Society. OECD Publucations, Paris. BACANLI, Hasan. (1999). Duyuşsal Davranış Eğitimi. Nobel Yayın dağıtım, Ankara. BAŞARAN, İbrahim Ethem (1974). Eğitim Psikolojisi, AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara. BÜYÜKKARAGÖZ, S.Savaş (1989). Ortaöğretimde Demokrasi Eğitimi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Konya. CEVİZCİ, Ahmet (1997). Felsefe Sözlüğü, Ekin Yayınları, Ankara. CHAPMAN, A., Spirer, H.; Spirer, L. and Whitbeck, C. (1997). Science, scientists, and human rights education. in J. Andreopoulos & R. P. Claude (Eds.), in Human rights education fort the twenty-first entury (pp ), Philadelphia: University of Pennsylvania Press. CHAPMAN, Audrey; Spirer, Herbert; Spirer, Louise and Whitbeck, Caroline. Science, Scientists, and Human Rights Education, Human Rights Education For The Twenty-First Century, University of Pensilvanya Press, Philadelphia-1997, pp.: DEWEY, John (1996). Demokrasi ve Eğitim, (Çev.: M. Salih Otaran), Başarı Yayımcılık A.Ş., İstanbul. DOĞAN, D.Mehmet. (1996). Büyük Türkçe Sözlük, İz Yayıncılık, İstanbul. ERDEN, Münire ve Akman, Yasemin (1996). Eğitim Psikolojisi, TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos 2007

19 Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama Baskı, Arkadaş Yayınları, Ankara. ERSANLI, Kurtman ve diğerleri. (2005). Gelişim ve Öğrenme. (Editör: K. Ersanlı ve E. Uzman). Lisans Yayıncılık, İstanbul. GÜNGÖR, Erol (2000). Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar, Ötüken Yayınları, İstanbul. GÜZEL, Abdurrahman(1990). Ailede Çocuk Eğitimi, I. Aile Şûrası Bildirileri (17-20 Aralık 1990), Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, Ankara. HAMBY, John V. (1992). The school-family link: A key to dropout prevention, L. Kaplan (Ed.), Education and The Family, Allyn and Bacon A Division of Simon and Schuster, Inc. 160 Gould Street, Massachusets. KINCAL, Remzi Y. (1991). Okul-Aile Birliğinin Fonksiyonunu Gerçekleştirme Düzeyi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum. KUZGUN, Yıldız (1982). İnsan Hakları ve Eğitim, Ionna Kuçuradi (Der.), İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Meteksan Ltd. Şti., Ankara. LISTER, Ian (1982). Issues in Teaching and Learning About Human Rights, General Education, Volume: 36, pp: MEB. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Programı. MEB Yayınları, Ankara. MOORE, Kenneth D. (1999). Middle and Secondary School Instructional Methods. McGraw Hill College, New-York. OĞUZKAN, A.Ferhan (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü, 3. Baskı, Gül Yayınevi, Ankara. ÖNCÜL, Remzi (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi, İstanbul. ÖZBUDUN, Ergun (1989). Tarihsel Gelişim İçinde Demokrasi ve Eğitim: Demokratik Toplumun Temeli Olarak Eğitim, Demokrasi İçin Eğitim, TED Yayınları, Ankara. RAİNER, Julie and Guyton, Edith (1999). Democratic practices in TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos

20 Rüştü YEŞİL / Davut AYDIN teacher education and the elementary classroom, Teaching and Teacher Education, Number: 15, pp: SARIBAY, A. Yaşar (1998). Siyaset, Demokrasi ve Kimlik, Asa Kitabevi, Bursa. SELÇUK, Sami (1998). Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara. SELÇUK, Ziya. (1996). Eğitim Psikolojisi. Pegem Yayınevi, Ankara. SHAFER, Susanne.F.(1987). Human rights education in schools, N.B. Tarrow (Ed), Human Rights and Education,:Pergamon Press, New-York. TIBBITS, Felisa (1994). Human Rights Education in Schools in The Post Communist Context, European Journal of Education, Volume: 29, Number: 4, pp.: TOZLU, Necmettin (1992), Eğitim Problemlerimiz Üzerine Düşünceler, YYÜ Eğitim Fakültesi, Van. TOZLU, Necmettin (1998). Erdemli Toplum Olma Yolunda, 21. Yüzyıl Yayınları, Ankara. UYSAL, Birkan (1984). Siyasal Katılma ve Katılma Davranışına Ailenin Etkisi, TODAİE Yayınları, Ankara. YEŞİL, Rüştü (2004). Demokrasi Eğitiminde Tartışmanın Yeri ve Önündeki Engeller, Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu (20-21 Mayıs), Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale. YEŞİL, Rüştü (2002). Okul ve Ailede İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, Nobel Yayınevi, Ankara. 84 TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos 2007

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri KAM 314 Her İkisi 3 0

Detaylı

Bireyler ve Toplumlar Öykü ve Öğretim

Bireyler ve Toplumlar Öykü ve Öğretim Bireyler ve Toplumlar Öykü ve Öğretim tanım Öyküleme, yeni icat edilmiş bir uygulama olamamasına rağmen geçmişi yüzyıllar öncesine ulaşan bir öğretim tekniği olmadığı da belirtilmelidir. 20.Yüzyılın ikinci

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sınıf Nedir? Ders yapılır Yaşanır Zaman geçirilir Oyun oynanır Sınıf, bireysel ya da grupla öğrenme yaşantılarının gerçekleştiği

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Psikolojisi KAM 318 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

HAFTA VE TARİH KONU/KONULAR ANAHTAR SORULAR AMAÇ/AMAÇLAR KAYNAKLAR SORUMLU ÖĞRENCİLER. değerlendirme takip. akıcı geçmesi için 1999.

HAFTA VE TARİH KONU/KONULAR ANAHTAR SORULAR AMAÇ/AMAÇLAR KAYNAKLAR SORUMLU ÖĞRENCİLER. değerlendirme takip. akıcı geçmesi için 1999. ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ULUSLAR ARASI İLAHİYAT ve YAYGIN DİN ÖĞRETİMİ VE UYGULAMALARI BÖLÜMÜ 2010 2011 ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL DİNİ AHLAKİ GELİŞİM VE ÖĞRENME DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTA

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin?

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Öğrenmede değişen ne???? İnsanlar ve hayvanların öğrenmelerindeki farklar? Öğrenme??? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

EĞİTİMDE PLANLAMA 1. DERS

EĞİTİMDE PLANLAMA 1. DERS EĞİTİMDE PLANLAMA 1. DERS I. KALKINMA VE EĞİTİM Dünya üzerindeki tüm ülkelerin amacı kalkınmış bir ülke olmaktır. Bir ülkenin kalkınmışlığının göstergesi, sahip olduğu teknolojik düzeyle ilgilidir. Sadece

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Ders No : 0310420098 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİMİN TOPLUMSAL(SOSYAL) TEMELLERİ. 5. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN TOPLUMSAL(SOSYAL) TEMELLERİ. 5. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN TOPLUMSAL(SOSYAL) TEMELLERİ 5. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ Giriş Toplumsal Sosyalleşme ve Toplum Toplumsal Temel Olarak Eğitim

Detaylı

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii BÖLÜM I GELİŞİM 1. ÜNİTE GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, GELİŞİMİN TEMEL İLKELERİ VE GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER... 1 GELİŞİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI

DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI VELİ BÜLTENİ DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI Günümüzde ulaşım ve iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, Dünya giderek çeşitli kültürlerin, ırk ve etnik kökenden insanların, farklı diller konuşarak

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

1.Öğrenci nitelikleri 2.Öğretim hizmetinin niteliği 3.Öğrenme ürünleri. Tam Öğrenme Kuramı - Bloom

1.Öğrenci nitelikleri 2.Öğretim hizmetinin niteliği 3.Öğrenme ürünleri. Tam Öğrenme Kuramı - Bloom Tam Öğrenme Kuramı - Bloom Bloom, geliştirmiş olduğu tam öğrenme modelinde okul ortamı gibi toplu öğrenmelerde gözlenen bireysel farklılıkların nedenlerini incelemekte ve bu tür bireysel farklılıkları

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ 1 TEFTİŞ/DENETİM Denetim, planlanan örgütsel amaçlardan sapmayı önlemek için, örgütün islemesini izleme ve düzeltme sürecidir (Başaran, 2000, 137). Denetim, öğretmenlerin

Detaylı

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar 225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar Bilgi Nedir? Bilme edimi, bilinen şey, bilme edimi sonunda ulaşılan şey (Akarsu, 1988). Yeterince doğrulanmış olgusal bir önermenin dile getirdiği

Detaylı

2. BÖLÜM Hayat Bilgisi Öğretim Programının Yapısı ve Özellikleri

2. BÖLÜM Hayat Bilgisi Öğretim Programının Yapısı ve Özellikleri İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM Geçmişten Günümüze Hayat Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Şimşek Hayat Bilgisi Dersinin Tanımı ve Kapsamı... 3 Hayat Bilgisi Dersinin Tarihçesi... 4 Hayat Bilgisi Dersinin Amaçları (Kazanımları)...

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İyi ve kötü, yanlış ve doğru kavramlarını tanımlar, Etik bilincini geliştirmeye ve insanları aydınlatmaya

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ 2016-2017 Öğretim Yılı Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TANIMI, KAPSAMI, ÖNEMİ, AMAÇLARI ve TEMEL İLKELERİ İnsanın gelişim öyküsü doğum

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB211 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRECİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRECİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRECİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar İnsan: Biyo-kültürel ve sosyal bir varlıktır. 1. Biyolojik boyut: İnsanın insan olabilmesi için temel bir neden olarak görülür. Diğer

Detaylı

Okul Dönemi Çocuklarda

Okul Dönemi Çocuklarda Okul Dönemi Çocuklarda Fiziksel ve motor gelişim Bilişsel açıdan gelişim Psikososyal gelişim Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Dönemi Çocuklarda (7-11 yaş) Gelişimin Görevleri

Detaylı

DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI

DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:5 DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI Değerler bizim hayatımıza yön veren davranışlarımızı şekillendiren anlam kalıplarıdır.

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ PROGRAM Öğrenme kuramları öğrenmeyi açıklamaktadır. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve en iyi öğrenmenin nasıl olabileceği vb. ile ilgili temel ilkeler ve süreçler bir

Detaylı

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 arası) Türkçe dersinin temel amaçlarından biri öğrenenleri

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ (Teorik Çerçeve) Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

DEĞERLER EĞİTİMİ (Teorik Çerçeve) Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DEĞERLER EĞİTİMİ (Teorik Çerçeve) Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Değerler Eğitimi Değer Kavramı? Okullar Değer Öğretimi Yapmalı mı? - Niçin Değerler Eğitimi? Hangi

Detaylı

İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği)

İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği) 660 İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği) Hikmet ZELYURT, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, hikmetzelyurt@hotmail.com Özet Bu araştırmanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI YAZAR HAKKINDA 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI YAZAR HAKKINDA 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR... v KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI... vii YAZAR HAKKINDA... ix 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE 1.1. ÜSTÜN YETENEKLİLİĞE TARİHSEL BAKIŞ...

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI FELSEFE

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI FELSEFE YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI FELSEFE CEVAP 1: (TOPLAM 7 PUAN) Galileo Galilei Dünya yuvarlaktır dediğinde, hiç kimse ona inanmamıştır. Bir dönem maddenin en küçük parçası molekül zannediliyordu. Eylemsizlik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sosyal Psikoloji-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı GENEL KAMU

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309. 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu. İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK

HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309. 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu. İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu 2 Kredi Teorik : 2 s/hafta Türkçe İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK e-posta : serapbulduk@maltepe.edu.tr Dersle İlgili

Detaylı

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction)

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Prof. Dr. Nuray Senemoğlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları

Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri

Detaylı

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojisi PSY 203 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 102 Psikolojiye Giriş II Dersin

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

BILIMSEL Eğitimde ortaya çıkan problemlere bilimsel arastırma yöntemlerini kullanarak çözüm arama EKONOMİK Mevcut olanaklarla uyumlu,

BILIMSEL Eğitimde ortaya çıkan problemlere bilimsel arastırma yöntemlerini kullanarak çözüm arama EKONOMİK Mevcut olanaklarla uyumlu, PROGRAMIN TEMELLERİ PROGRAMIN TEMELLERİ BILIMSEL Eğitimde ortaya çıkan problemlere bilimsel arastırma yöntemlerini kullanarak çözüm arama EKONOMİK Mevcut olanaklarla uyumlu, SOSYAL Programlar bireyin sosyal

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28 İÇİNDEKİLER Önsöz/ Ahmet Yıldız 5 Giriş 11 Psikoloji kökenli modeller 15 Davranışçılık 15 Bilişselcilik 17 Bilişsel Yapılandırmacılık 20 Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları

E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati E-Devlet ve Uygulamaları KAM 411 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Değerler Eğitimi Planımız;

DEĞERLER EĞİTİMİ. Değerler Eğitimi Planımız; Değerler Eğitimi Planımız; DEĞERLER EĞİTİMİ Kurul ve komisyonların kuruluş, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasların tüm okullarımızda 2010/53 no lu genelgeye uygun, birlik içinde

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

İÇERİK VE İÇERİK DÜZENLEME ÖĞRETIM İLKE VE YÖNTEMLERI- II. HAFTA

İÇERİK VE İÇERİK DÜZENLEME ÖĞRETIM İLKE VE YÖNTEMLERI- II. HAFTA İÇERİK VE İÇERİK DÜZENLEME ÖĞRETIM İLKE VE YÖNTEMLERI- II. HAFTA İÇERİK Hedefler İçerik Hedef davranışları kazandıracak biçimde ünite ve konuların düzenlenmesi İçerik, hedef davranışlara göre düzenlenir.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Meral MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22.05. 1979 3. Unvanı: Öğr. Gör. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi 1997-

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar

Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 211-215 Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar The Principles That Shape The Proffessional Knowledge and Skills

Detaylı

EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR. 1. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR. 1. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TEMEL KAVRAMLAR KÜLTÜR EĞİTİM İNSAN YAŞANTI SÜREÇ DAVRANIŞ İNFORMAL EĞİTİM FORMAL EĞİTİM ÖRGÜN

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Duygu ile ilgili alanyazında araştırmacıların, biyolojik temelli olan, diğer hayvanlarla paylaşılan, tüm kültürlerde görülen ve evrensel

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru

Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru Aldemir, S. (004). Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru, İlköğretim-Online, 3(), 4-47, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru Salih ALDEMİR salihaldemir65@mynet.com

Detaylı