DEMOKRATİK DEĞERLERİN EĞİTİMİNDE YÖNTEM VE ZAMANLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMOKRATİK DEĞERLERİN EĞİTİMİNDE YÖNTEM VE ZAMANLAMA"

Transkript

1 DEMOKRATİK DEĞERLERİN EĞİTİMİNDE YÖNTEM VE ZAMANLAMA Rüştü YEŞİL* Davut AYDIN** Özet: Değerler, insanın çevresindeki durumları tanıma ve anlamada kullandığı temel ölçütlerdir. İnsan değer üreten tek varlıktır. Değerlerin önemli bir özelliği, doğuştan bireyle birlikte gelmeyip yaşanılarak ve öğrenilerek kazanılmasıdır. Bu nedenle değerlerin edinimi başlı başına bir eğitim sorunudur. Bu çalışma, değer eğitiminde izlenecek yöntemler ve ne zaman başlaması gerektiği ile ilgili bazı belirlemeler yapmak amacıyla yapılmıştır. Değerler, öğretim yöntemleri ve insanların gelişim özellikleri konularında yazılmış eserler incelenmiş ve bu üç ayrı çalışma alanı bütünleştirilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonunda, bireyin gelişim süreci ve değerlerin özellikleri birlikte ele alındığında, değerler eğitiminde ilk çocukluk döneminin en kritik dönem olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, değerlerin yaşadığı eğitim ortamı, hedef değerlerle donanık eğitimciler ve değerleri görme ve yaşama fırsatı veren öğretim yöntemleri, değerler eğitiminin başarılı olabilmesi için ön şartlardır. Ayrıca bireyin öğrenme hızına uygunluk, kişisel güdülerinden hareket etme, pekiştireç kullanma, dönüt ve düzeltmelerde bulunma, değerler eğitiminin hedeflerine ulaşmasında belirgin etkiye sahiptir. Anahtar Kelimeler: Değer, Değer Eğitimi, Yöntem, Demokratik Değerler The Method and Timing in Democratic Values Education Abstract: Values are one of the scales that is used to understand and evaluate in the circumstance of individuals. The human being is the unique creature that produces value. One of the important characters of value that it is not acquired from birth but by learning. So, gaining value is the only matter of education. * Yrd. Doç. Dr. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi, ** Yrd. Doç. Dr. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi,

2 Rüştü YEŞİL / Davut AYDIN This study was done to find out what are the methods for value education and to clearify initial time. The literature related with value, teaching methods and characteristics of human development were searched and these three study fields were integrated with. In the end of study, it was determined that regarding individual development process and the specifications of values, the most critical period is childhood in values education. Also, there are some pre-conditions for education of values to be successful which are the circumstances, instructors who are qualified with values, recognizing the values and methods in the classroom. Moreover, individual development of students, learning speed, motivation, reinforcement, feed-back and corrections have a great influence to reach educational goals. Giriş İnsan, çevresindeki varlıkları anlamlandırmada kendisine özgü belirli ölçütler kullanır. Bu ölçütler kimi zaman duyu organlarının kimi zaman da duygusal yönün bir ürünüdür. Duyu organları ile elde ettiği özellikleri varlıkları tanımlamada kullanan insan, o varlığa önem atfetmede, kıymet biçmede duygusal olarak sahip olduğu izlenimlerden yararlanır. Duygusal olarak sahip olunan bu izlenimlere genel olarak değer adı verilir. Belirli değerleri bulunmayan birey ya da toplum düşünmek imkansızdır. Bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlardır (Özgüven (1999) dan akt. MEB, 2006, 54). Değerler; insanları birleştiren birer olgu, duygu ve heyecanları ilgilendiren birer yargı, davranışları yönlendiren birer güdüdürler (MEB, 2006, 54). Değerler bir bakıma hayatın gayeleridir (Güngör, 2000, 84). Zaten farklı bireylerden oluşan topluma o toplum olma özelliğini katan temel belirleyici, bireyleri tarafından ortaklaşa kabul edilen değerler bütünüdür. Türk milleti, İslam toplumu, Anadolu insanı, Karadenizliler gibi adlandırmaların, gruplamaların altında yatan temel gerçekliklerin başında, o grubun bireylerinin paylaştığı değerler gelmektedir. 66 TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos 2007

3 Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama Değerlerin birey ya da toplum açısından önemli bir işlevi, ona bir bakış açısı vermesi, varlığı ve bulunduğu yer hakkında onu bilinçlendirmesidir. Çevresindeki olgu ve olaylara anlam vermede, önem atfetmede, değer biçmede, kendine konum belirlemede birey ve toplumu yönlendiren, eline ölçütler sunan özellikler, sahip olduğu değerler bütününden başka bir şey değildir. Tozlu ya (1992, 52-53) göre farklı toplumların oluşması, birbirlerini etkilemesi, varlığını dünyanın her yerinde hissettirmesi, sahip olduğu değerlerin yüceliği ve benimsenmişlik düzeyi ile ilgilidir. Düşüncelerde oluşması nedeniyle insanı ve toplumu maddi gerçekliğin ötesine taşıma gücüne sahip olan değerler aynı zamanda bireyleri bilinçli olarak bir arada tutma, birlikte yaşatma, varlığını devam ettirme gücünü de barındırır. Bir taraftan toplumları birbirinden ayırırken diğer taraftan tüm insanların paylaştığı özelliklerin kaynağını oluşturması yönüyle de değerler birleştirici ve bütünleştirici bir güce sahiptir. Toplumsal değerler toplumları birbirinden farklılaştırırken evrensel değerler tüm insanlığı birleştiricidir. Değerleri bilimsel bir temele oturtma, bir bilim olarak görme çalışması sürecinde önce, onun kültürlere göre farklılaştığı dikkat çekmiş; ancak daha sonra, kimi filozoflarca evrensel bir değerler sistemi oluşturulabileceği düşüncesi benimsenmiştir. Örneğin Locke, ahlak sistemleri ne kadar farklı olursa olsun ahlakın kültürle ilişkili olmadığını, her kültürde üniversal değerlerin bulunabileceğini savunmuştur. H. Spencer de farklılıklar üzerinde çokça durmasına rağmen ortak değerler üzerine inşa edilecek bir ahlak ilminin kurulabileceğine inanmaktadır (Güngör, 2000, 21). Alkan ın (2002, 69) ifadesiyle paylaşılacak ana fikir de, özgün bir toplum olmayı sağlayan ayrıntılar da değerlerden oluşmaktadır. Burada ana fikir, insan haklarına saygı, hoşgörü, özgürlük gibi evrensel değerleri ifade ederken ayrıntılar ise her bir toplumun tarihinden, coğrafyasından, inançlarından getirdiği gelenek ve görenekleri, ananevi özellikleri kapsamaktadır. Bu bütünlük içinde bakıldığında değerlerin, hem tüm insanlığı kuşatan hem de her bir toplumun insanlık içerisindeki konumunu belirleyen önemli bir öge olduğu anlaşılmaktadır. TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos

4 Rüştü YEŞİL / Davut AYDIN Güçlü bir toplum olma yolunda zamana ve şartlara bağlı olarak bir araya gelen insanların bu hedeflerine ulaşması, bireyleri tarafından paylaşılan ve benimsenen değerlerin çokluğu ve bağlayıcılık gücü ile yakından ilişkilidir. Bireylerini bir arada tutacak nicelik ve nitelikte değere sahip olan toplumlar varlığını devam ettirirken değerlerdeki çürüme, yenilenmeme, gelişmeme, aktarılmama sorunu o toplumun tarih olmasını, varken yok olmasını beraberinde getirir. Her sistem, inanç, felsefe, yaşam tarzı belirli değerler üzerine kuruludur. Belki de sistem, inanç ya da yaşam biçimlerinin en önemli ortak özelliği belirli değerler üzerine kurulu olması ve insana mutluluk vermek üzere ortaya çıkmasıdır. Her sistem için değerin yapısı, mantığı ve işlevi aynıdır. Türk ile Almanın, Müslüman ile Hıristiyan ın, Karadenizli ile Akdenizlinin, doğulu ile batılının değerlerinde farklılıklar vardır ama hepsi için de değer aynı yapı, mantık ve işleve sahiptir. Hepsi için de değer, soyut özelliklere sahip olan ama davranışlara yön verme gücüne sahip, kendilerini tanımlarken sıklıkla kullandıkları ölçütler düzeneğidir. Bu düşünceden yola çıkarak, daha belirgin bir kapsam oluşturmak ve daha somut yorum ve önerilerde bulunmak amacıyla çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde genel değer kavramından ziyade demokratik değerler üzerinde örnekler verilecektir. Demokrasinin güncelliği ve Türk toplumunun öncelikli hedefleri arasında yer alması nedeniyle böyle bir tercih yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı değer kavramını yeniden tanımlamak, değerler listesi çıkarmak ya da birey ve toplum açısından önemini açıklamak değildir. Genelde bütün değerlerin, özelde ise demokratik değerlerin yeni nesle aktarımı sürecinde nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği ve bu yöntemlerin bireyin gelişimi ile ilişkisini irdelemek amaçlanmıştır. Bu amaç ve kapsamla çalışma boyunca başlıca şu sorulara cevap aranmıştır: 1. Değerlerin öğrenilme biçimi ile öğretim yöntemlerinin özellikleri arasında nasıl bir ilişki vardır? 2. Değerlerin eğitiminde etkin olarak kullanılabilecek yöntemler nelerdir ve niçin bu yöntemler etkilidir? 3. Bireyin gelişimi çerçevesinde değerler eğitimine ne zaman başlanılmalıdır? 68 TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos 2007

5 Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama 4. Bireyin gelişim çağ ve özellikleri ile değer eğitimi yöntemleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu sorulara cevap bulmak üzere önce bir konu alanı olarak değerlerin özellikleri ele alınmış ve bu özelliklerle öğretim yöntemleri arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. Daha sonra da bireyin gelişim yön ve özellikleri ile değer eğitimi yöntemleri arasındaki ilişkiler irdelenmiş, zamana bağlı olarak uygun yöntemler önerilmeye çalışılmıştır. Konu Alanı Olarak Değerler ve Öğretim Yöntemleri İle İlişkisi Değerler her şeyden önce insani özelliklerdir. Hatta Tozlu ya (1992, 52) göre belki de insanı diğer varlıklardan ayıran en temel özellik onun değerler var edebilmesidir. Bireysel boyutta var edilen değerler, kendi içerisinde tutarlı ve akla uygun olması durumunda, zamanla topluma mal olmakta ve toplumsal bir özelliğe dönüşmektedir. Benimsenen bu özellikler bireyi ya da toplumu tanımada, tanımlamada, yönünü ve konumunu belirlemede, diğer toplumlardan ayırmada kullanılabilecek tutarlı, doğruluk miktarı yüksek özellikler durumuna dönüşür. Değerler konusunda geniş bir çalışma yapan Alport, Vernen ve Lindzey den (1960) sonra değerler, estetik, teorik (veya ilmi), iktisadi, siyasi, sosyal ve dinî olmak üzere altı grupta ele alınmaya başlanmıştır. Güngör, bunlara bir de ahlaki değerleri eklemiştir. Rokeach a (1973) göre ise değerler gaye değerler ve vasıta değerler olmak üzere ikiye ayrılır. Gaye değerlere eşitlik, aile güvenliği, sosyal itibar, ekonomik güç; vasıta değerlere ise nezaket, sorumluluk, çalışma, zekâ örnek olarak verilebilir (Akt. Güngör, 2000, 84-85). Tüm bu değer sistemleri ya da türleri birbiriyle iç içedir. Siyasi değerle sosyal ya da ekonomik değerler, gaye değerlerle vasıta değerler birbirini etkiler, tutum ya da davranışları birlikte oluştururlar. Her biri ayrı sistem olmakla birlikte aynı zamanda değerler sisteminin de birer çarkı gibidir. Değer kavramını tanımlamaya dönük yapılan çalışmalar incelendiğinde onun genel olarak şu özelliklere sahip olduğu anlaşıl- TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos

6 Rüştü YEŞİL / Davut AYDIN maktadır (Anonim, 1988, 345; Doğan, 1996, 258; Öncül, 2000, 281; Cevizci, 1997, 167; Güngör, 2000, 27-28): 1. Farklı bilim alanlarına göre farklı anlamları çağrıştırması, 2. Öznel ve soyut özellikleri içermesi, 3. Varlık ya da olaylara dönük olması ve onları değerlendirmede bir ölçüt işlevi görmesi, 4. Sosyal, psikolojik, ahlaki ve estetik boyutlarının olması, 5. Her insan ya da toplumda bulunması 6. Bireyin ve toplumun davranışlarının yönünü belirlemede etkin olması, 7. Bilmekten ziyade benimseme ve adanma üzerine temellenmesi ve 8. Kalıtsal olmayıp sonradan kazanılması. Bu özellikler çerçevesinde değer kavramını, insanın herhangi bir varlık ya da olaya bakış açısını ve verdiği önemi yansıtan, benimseme esasına dayalı, davranışlara yön verme gücüne sahip psikolojik, sosyal, ahlaki ve estetik boyutlu inanç ve kanaatler bütünü olarak tanımlamak mümkündür. Değerlerin önemi onun objektif bir esasa dayanıp dayanmamasında değil, insan davranışlarının yol göstericisi olarak oynadığı roldedir (MEB, 2006, 54). Bazı istisnalar dışında insan davranışları ve değerleri bilişsel sistemin bir yansımasıdır. Değerler çoğunlukla davranışta birer bağımsız değişken olarak rol oynar. Her cins davranışın (ahlaki, fiziki, ekonomik vb.) ilgili olduğu değerler sahası vardır ve bu sahalar arasında da bütünlük söz konusudur. Örneğin ahlaki değerler bireyin sadece ahlaki davranışlarını değil ekonomik, fiziksel, estetik vb. davranışlarını da yönlendirir (Güngör, 2000, 73-74). Demokratik değerler ise demokrasinin üzerinde hayat bulduğu ve onun yaşama, insana, olaylara ve genel olarak tüm varlıklara bakış açısını yansıtan yönünü ifade eder. Demokratik değerlerin tam bir listesini çıkarmak mümkün olmamakla birlikte insan haklarına saygı, eşitlik, özgürlük, katılma, uzlaşma, serbest tartışma ortamı, 70 TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos 2007

7 Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama açıklık, hoşgörü, çoğulculuk, farklılaşma, hukuk devleti, sosyal devlet, şiddetten kaçınma, eleştirel düşünme ve ifade etme özgürlüğü gibi değerler üzerinde bilim adamı, yazar ve düşünürlerin hemfikir olduğu gözlenmektedir (Yeşil, 2002, 5; Büyükkaragöz, 1989, 26; Uysal, 1984, 1; Rainer ve Guyton, 1999, 122). Demokratik değerlerin bireyler açısından en önemlisi, insan şahsiyetine duyulan saygı ve bunun doğal sonucu olarak bireysel iradeye verilen önemdir (Tozlu, 1998, 24). Bir diğer ifade ile insanı, yalnızca insan olması nedeniyle değerli görmek; düşüncesine, iradesine, şahsiyetine saygı göstermek, demokrasinin en temel değeridir. Değerlerin önemli bir özelliği, doğuştan kalıtsal olarak bireyle birlikte gelmeyip yaşamın içinde kazanılmasıdır. Birey, ileriki dönemlerde kişiliğini, bakış açısını, davranışlarının yönünü belirleyecek, onun tanınmasında temel ölçütler olarak işlev görecek değerleri yaşarken kazanır. Bu yüzden bireyin belirli değerlerin farkına varması, yeni değerler üretmesi, benimsemesi ve kişiliğine mal ederek davranışları ile sergilemesi başlı başına bir eğitim sorunudur. Buna kısaca değerler eğitimi denilmektedir. Toplumları oluşturan değerler sisteminin gelişmesi ve bireylerin o topluma aidiyetlik duygularının güçlenmesi, kişiliklerinin ve zihniyetlerinin o değerlerle donanık hale gelmesine bağlıdır (Selçuk, 1998, 562; Sarıbay, 1998, 80). Toplumun, kendisini oluşturan bireylerden kendi değerleri çerçevesinde davranışlar göstermesini bekleyebilmesi için öncelikle bu konuda onları bilgi ve bilinç sahibi yapması gerekir. Belirli değerler çerçevesinde davranışlar sergileme, olgunlaşma ile de ilişkili olmakla birlikte daha büyük ölçüde öğrenme ile ilişkilidir. Olgunlaşmanın buradaki etkisi, bireyin öğrenebilme yeterliğine ulaşması ile sınırlıdır. Asıl önemli olan ise öğrenmedir (Güngör, 2000, 24). Bireyler olgunlaşma düzeyine bağlı olarak belirli değerleri algılar, anlar ama öğrenme yoluyla benimser ve davranışlarına aktarır. Değerler eğitimi bir zihniyet ve kültür sorunu olarak görülmelidir. Yasa ve yönetmeliklerde yer almasıyla, öğretim programlarına konu başlıkları olarak yerleştirilmesiyle veya çeşitli baskı yolları TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos

8 Rüştü YEŞİL / Davut AYDIN ile değer eğitimi verilemez. Elbette yasa ve yönetmeliklerde ya da eğitim programlarında belirli değerlerin yer alması değer eğitimi açısından önemlidir. Ancak bireylerin davranışlarını şekillendiren asıl belirleyici öge, benimsenmiş olan değerlerdir. İnsan davranışlarına, değerleri bilmekten ya da bilinen değerlerden çok, değerleri benimsemek ya da benimsenmiş değerler yön verir. Değerler eğitimi sürecinde benimseme ve adanmışlık, bilme ya da zorlanmaya göre daha belirleyicidir. Bireyler çoğu zaman yasa ve yönetmeliklerde yer aldığı için değil benimsedikleri için bazı değerlere sahip olurlar ve bunlara göre de davranışlar sergiler (Yeşil, 2002, 59). Değerlerin birey ve toplum açısından önemi ve işlevi, yapı ve özellikleri göz önüne alındığında değerler eğitimi zorunlu bir hal almaktadır. Hem bireyin davranışsal özellikleri hem de her toplum ya da sistemin varlıklarını koruma ve devam ettirme arzusu değerler eğitimini gerektirmektedir. Ancak burada önemli olan verilecek değer eğitiminin amacına hizmet etmesi ya da hedeflerine ulaşmasıdır. Bu da nasıl bir değerler eğitimi? sorusunu ön plana çıkarmaktadır. 2. Değerler Eğitiminde Yöntem Tüm eğitimcilerin üzerinde hemfikir olduğu düşüncelerden biri, eğitimin amaçlarına ulaşmasında, izlenilen yöntemin belirleyici bir etkiye sahip olduğudur. Yöntem, eğitim sürecine şekil ve renk veren, iklimi belirleyen, sürecin nasıllığını ifade eden temel ögedir. İmkanlar çerçevesinde, hedef ve konunun özelliklerine ve öğrenciye göre belirlenir (Yeşil, 2004, 2). Bu genel kabul, değer eğitiminde izlenecek yöntem ya da yöntemlerin belirli özellikleri taşıması gerektiğini ortaya koymaktadır. Değer eğitimi ile ilgili olarak farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni hazırladığı ilköğretim programında değer eğitimine dönük olarak başlıca (1) değer açıklamak, (2) ahlaki muhakeme, (3) değer analizi ve (4) gözlem yoluyla öğretim yaklaşımlarını önermektedir. Bunlardan değer açıklamak, bireylerin öncelikle sahip oldukları değerlerin yapı ve özelliklerinin farkında olmalarını sağlamak amacıyla yapılan bilgilendirme çalışmalarını içermektedir. Ahlaki muhakeme, öğrencilere farklı ahlaki ikilem- 72 TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos 2007

9 Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama ler sunularak onların bunlar arasında muhakemeler yapmalarına ve bu konulardaki problemlerine ve çıkmazlarına çözümler getirmelerine dönük çalışmalar yapmalarını gerektirmektedir. Değer analizi ile öğrencilere, değerlerin nedenleri ve nasılları gibi yönlerden düşünmeleri, akılcı yaklaşımlar sergileyerek çıkarımlarda bulunmaları amaçlanmaktadır. Gözlem yoluyla değer öğretimi yaklaşımında ise öğrencilere, doğal bir öğrenme yolu olan gözlemler yaptırarak değerleri ve yaşama yansımalarının kavratılması önerilmektedir (MEB, 2006, 55-58). Bir konu alanı olarak değerlerin öğrenilmesi, daha çok rol öğrenilmesi şeklinde olan bir sosyal öğrenmedir. Herkesin toplum içinde bir konumu (kız, erkek, memur, evli, genç vb.) ve bu konum için toplumun uygun gördüğü roller vardır. Bireyler, toplumun o konuma biçtiği role göre belirli değerleri benimser ve davranış haline getirir. Örneğin erkek için cesaret, azim, sebat, soğukkanlılık gibi değerler, zamanla erkek bireylerce değer olarak kabul edilir ve bunlara uygun davranışlar sergilenir (Güngör, 2000, 70). Değerler eğitiminde karşılaşılan önemli sorunlardan biri, onun bilgi boyutunun esas alınıp tutum ve davranış boyutunun genellikle göz ardı edilmesidir. Çünkü değerler, bilgi, duygu ve davranış olaylarının bir terkibi halindedir (Güngör, 2000, 24). Değerlerin eğitimine de bu bütünlük içinde bakılmalıdır. Bilmek önemli olmakla birlikte benimsenip davranışlara yön vermediği sürece değer eğitiminin başarısından söz edilemez. Bilgi boyutu kısaca, değerlerin ne olduğunu, neleri içerdiğini ve özelliklerini içerir. Duygu boyutu benimseme, kabul etme, önemine inanma gibi duygusal özelliklerden ve tutumlardan oluşur. Davranış boyutu ise değerlere ilişkin sahip olunan bilgi ve duyguların davranışlara yansımasını kapsar. Yalnızca bilgiler verilip duygularla tamamlanmadığı sürece değerler, basit hesaplar konusu olmaktan öte gidemez (Güngör, 2000, 26). Ortaya konulan tavır ve davranışlar, bilinçten ve benimsenmekten yoksun, başkası istediği için yapılan davranışlara dönüşür. Bu davranışların ise kalıcılığından söz etmek mümkün değildir. Değer olarak bir güç ya da kıymet ifade etmez, geçici bir nitelik taşır. Bu yaklaşım, eğitime yanlış bakışın ürünüdür ve başlı başına yöntem TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos

10 Rüştü YEŞİL / Davut AYDIN sorunudur. Çünkü değerler, insanların kendi aralarında veya çeşitli kurumlarla ilişkiye girdiklerinde, bir şeyler istediklerinde, olumlu ya da olumsuz olaylarla yüzleştiklerinde, düşüncelerini açıklayabildiklerinde yaşama geçer. Yasalarda, eğitim programlarında, ders kitaplarında yer alan parlak sözler, toplumsal gerçeklerle yüzleştiklerinde anlam bulurlar (Büyükkaragöz, 1989, 3; Yeşil, 2002, 57; Yeşil, 2004, 3). Demokratik değerlerin eğitimi açısından Türkiye nin yarım yüzyıllık çok partili demokrasi hayatı bu savı desteklemektedir. Bu kısa dönemde Türk demokrasisi bir çok kez, açık veya gizli olarak kesintiye uğramıştır. Ancak hepsinde de bu darboğazları aşmak için, kurumlar üzerinde durulmuştur. Bunları doğuran temel nedenlere inilmemiştir. Oysa ki çoğu kez darboğazın nedeni, kurumların eksikliği veya yetersizliği değildir. Çoğunlukla temelde, kurumları işleten siyasal oyuncuların demokratik değerleri yaşantıya yeterince yansıtamamaları yatmaktadır. Burada temel belirleyici etkenin, demokratik değerlerin benimsenmemesi nedeniyle davranışları yönlendiremediği gerçeği çoğu zaman göz ardı edilmiştir (Özbudun, 1989, 4-5). Halbuki demokrasi öncelikle, demokratik değerleri benimsemiş bireyleri ve bu bireylerin davranışlarında demokrasinin yaşamasını gerektirir. Nitekim Türkiye de ve diğer ülkelerdeki eğitim programlarında demokrasi konularına yer verilmesine, adına sempozyum, kongre ve paneller düzenlenmesine, kitap ve makaleler yazılmasına rağmen, demokratik değerlerin sık sık ihlal edildiği görülmektedir. Bu durum, verilen demokratik değerler eğitiminin etkisiz olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun önemli bir nedeni, eğitim anlayışının ve öğretim yöntemlerinin etkisizliğidir. Bilindiği üzere okullarımızda genellikle, öğrencilere düşünme, ifade etme, tartışma, katılma vb. demokratik davranışları sergileme imkanı tanımayan, öğretmen merkezli anlayışa dayanan anlatma yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem, demokratik değerler bilgisinin verilmesinde etkili olabilir; ancak tutum ve davranış kazandırmada etkili olması güçtür. ABD de Howard Mehlinger ve İngiltere de Keith Webb tarafından iki ayrı araştırma yapılmıştır. Araştırmalar sonunda bu 74 TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos 2007

11 Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama ülkelerde görev yapan öğretmenlerin, öğrencilerini demokratik değerler alanında eğitirken, bilgi merkezli yaklaşımdan çok tutum ve davranış merkezli yaklaşımları kullanmaya yöneldiği belirlenmiştir (Lister, 1982, 10-11). Bu yöneliş, Türkiye de görev yapan öğretmenler arasında da yayılmalı ve eğitimin bilgi merkezli bölümünü ifade eden değerlerin öğretimi yerine tüm boyutlarına dengeli şekilde yer veren değerlerin eğitimi yaklaşımı eğitim kurumlarına egemen olmalıdır. Değerler eğitiminin tutum ve davranışlara etki etmesi için tartışma, koşullandırma ve örnek olma yöntemler etkili olabilir. Çünkü tartışma, duygu ve düşüncelerin açıklanmasına; koşullandırma, yaptırma ve yaşatmaya; örnek olma ise görmeye ve somutlaştırmaya önemli katkılar sağlayan yöntemlerdir (Kuzgun, 1982, 160). Moore a (1999, 211) göre tutum, değer ve davranışların değiştirilmesinde tartışma yöntemi genellikle anlatım yöntemine göre daha etkilidir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değer eğitimine dönük olarak önerilen yaklaşımlar da, bilgilenmenin ötesinde yorum, muhakeme, ilişkilendirmeler gibi etkinliklerle değerlerin bilgi düzeyinden bilinç düzeyine, tutum ve davranış boyutuna geçmesinin temin edilmesi önerilmektedir (MEB, 2006, 55). Değer eğitimi sürecinde pekiştireçler de önemli bir etkiye sahiptir. Bireyin sergilediği davranışların temelindeki değerlerin toplumsal desteğe sahip olması ve toplumca teşvik görmesi o değerlerin bireylerin kişiliklerine yerleşmesine yol açarken desteğin zayıflaması ya da geri çekilmesi o değerlerin dejenere olmasına ve değişmesine neden olur (Güngör, 2000, 70). Değerler eğitimi, bir Çin atasözü olan işitirim ve unuturum, görürüm ve hatırlarım, yapar ve anlarım eğitsel yaklaşımı üzerine temellenebilir. Bu konuların eğitim ve öğretimi tartışma, sorun çözme ve eleştirel düşünmeyi, dinleme ve gösterileni olduğu gibi tekrarlamaktan çok etkin katılımı gerektirir (Chapman, Spirer, Spirer ve Whitbeck, 1997, 366; Dewey, 1996, 43). Bu nedenle değer eğitiminde; her öğrencinin öğrenme hızına uyan, öğrencinin kişisel güdüsünden hareket eden, öğrenciye seçme imkanı veren ve bu konuda ona yardımcı olunan yöntemler tercih edilmelidir. Öğrencilere TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos

12 Rüştü YEŞİL / Davut AYDIN olabildiğince gözlem ve deney yapma, yaşama, düşündürme, ortak araştırma ve inceleme yapma imkanı sağlayan etkinlikler düzenlenmelidir (Büyükkaragöz, 1989, 25; MEB, 2006, 55-58). Örneğin hoşgörü, sorumluluk, dayanışma, hak bilinci, uzlaşma, katılım gibi demokratik değerlerin öğrenilmesinin, davranışlarla gösterilmesinin en iyi, belki de tek yolu uygulamadan geçmektedir. Tutum ve davranışlar, önce örnek bireylerin davranışlarında gözlenip sonra da kendilerine uygulama imkanı verilerek bireylere kazandırılabilir (Lister, 1982, 11). Tibbits (1994, 364) demokratik değerlerin öğrencilere, okul kültürü içerisinde ve kendi kendilerine yaptıkları örgün öğrenme ve öğretme çalışmalarıyla kazandırılabileceğini belirtmektedir. Buna göre değer eğitimi de en ideal şekilde, hedef değerlerin yaşadığı, somut yansımalarının gözlendiği ortamlarda yaparak, yaşayarak ve gözlenerek öğrenilebilir. Eğitim ortamına değerlerin rengini vermesi, kokusunu katması, bu eğitimdeki başarıya önemli katkılar sağlar. Değerler eğitimi sürecinde model insan ya da grupların iyi örnek oluşturması, öğrenmenin somutlaşması ve kalıcılığının artması açısından önemlidir. Gözlem yoluyla öğrenme yaklaşımının temel yöntemlerinden biri, model alma yoluyla öğrenmedir (MEB, 2006, 58). Ancak bireyin sürekli olarak bir bireyi model almadığı bilinmelidir. Bazen de birey bir grubu, grup ta bir başka grubu model olarak alabilir. Model alınan gruba sosyal psikolojide referans grubu denir. Birey referans grubunu belirlerken öncelikle kendisinin de içinde bulunduğu grubu seçme eğilimindedir. Ancak bu gruptan izole olmuşsa, varlığını hissettiremiyorsa, beğenmediği davranış kalıpları varsa başka bir grubu referans grubu olarak almaya başlar. Bir grubun referans grubu olarak alınmasını sağlayan etkenler arasında grubun sosyal bünye içindeki itibarı, üst tabakalarda bulunması sayılabilir (Güngör, 2000, 69). Değer eğitiminde bireyin bu model seçme yaklaşımı ve ölçütleri dikkate alınarak ona uygun model birey ya da gruplar oluşturulmalıdır. Bireyin bu gruplar içerisinde yer alması, görev alması, varlığını hissettirmesi için fırsat ve imkanlar sunulmalıdır. Değerler eğitiminin özellikle tutum ve davranış kazandırma 76 TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos 2007

13 Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama boyutunda başarılı olabilmesi için uygulama ağırlıklı, süreç temelli ve yaşantı merkezli yöntemler kullanılmalıdır. Başta okul ve aile olmak üzere işyerinde, cadde ve sokakta, tüm sosyal ilişkilerde bireylerin, değerleri hem görerek hem de yaşayarak öğrenebilmesini sağlayacak yöntemler tercih edilmelidir. Öğretim yöntemleri bireylere bu değerleri görme ve yaşama fırsatı veren yöntemler olmalıdır. Grup çalışmaları özendirilerek, değerlerin işlendiği filmler izletilerek, tartışmalar yaptırarak, çevredeki kişi, kurum ve kuruluşlarla öğrencileri etkileşime sokarak, çeşitli derslerde kuramsal ve uygulamaya dönük bilgiler verilerek, değerler eğitimine katkıda bulunulabilir. Özellikle öğrencilerin bilişsel yönden etkinleşmeleri, zihinsel ve duygusal yönden ikna olmaları için probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımları; bu yaklaşımlara uygun düşen problem çözme, işbirlikli öğrenme, tartışma, örnek olay, gösteri, benzetim, öyküleme, drama ve rol yaptırma, diğer sanatsal etkinlikleri de içeren düşünmeye, ifade etmeye ve yaşamaya dönük strateji ve yöntemler (Bacanlı, 1999, 91-92); pekiştireçler, dönüt ve düzeltmeler değerler eğitiminde kullanılmalıdır. Yöntem zenginliği, etkin katılım ve bilişsel, duyuşsal ve psikomotor boyutları içeren çok yönlü öğrenme, değer eğitiminin temel ilkeleri olarak kabul edilmelidir. 3. Değerler Eğitimine Başlama Zamanı Değerler eğitimine ne zaman başlanılması gerektiği sorunu da bu eğitim sürecinin başarıyla sonuçlanması açısından önemli bir konudur. Bu soruna sağlıklı bir çözüm yolu bulmak, bireyin gelişim özellikleri ile eğitim kurumlarını ve özellikle de Türk eğitim sisteminin yapısını birlikte ele almakla mümkündür. Çünkü bireyleri belirli değerlerle donatma görevi öncelikle eğitim kurumlarına düşmektedir. Birey ve toplum böyle bir beklenti içerisindedir. Bu kurumların kuruluş amaçlarından birisi de budur. Çocukların öncelikle karşı karşıya kaldıkları eğitim kurumları aile ve okullardır. Bunların dışında arkadaş çevresi ve iletişim araçlarının da çocuklar üzerindeki eğitsel açıdan etkisi göz ardı edilemez. Bunlardan aile plansız, okullar ise planlı birer eğitim ku- TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos

14 Rüştü YEŞİL / Davut AYDIN rumudur. Kıncal a (1991, 23) göre çocuk ve ergenin eğitiminden, geleceğinden aileler birinci derecede sorumlu olmakla birlikte okul bu konuda aileyi izleyen ikinci sorumlu kurumdur. Aile bir öğretme öğrenme sistemidir ve ebeveyn çocukların ilk öğretmenidir. Bu yönleriyle okul ve aile, daha birçok işlevleri olmasına rağmen, eğitim işlevi diğer işlevlerinin önüne geçen iki kurum görünümündedir (Hamby, 1992, 57-58). Bireyin gelişim dönemlerine göre aile, okul ve diğer eğitim ortamları birey üzerinde farklı dönemlerde farklı düzeyde etkiye sahip olur. Değerler eğitimi kişiliğe yönelen bir eğitim alanıdır. Amacı bireylerde, belirli değerlerle donanık bir kişilik oluşturmaktır. Değerleri kişiliğe mal etmek, tüm tutum ve davranışlarını belirleme ve yönlendirme gücüne sahip ölçütler haline dönüştürmektir. Çünkü kişilik, bireyin ruhsal ve toplumsal tepkilerinin tümüne verilen addır (Oğuzkan, 1993, 86). Bireyin bütün ilgilerini, tavırlarını, niteliklerini, çevreye uyum özelliklerini özetleyen bir kavramdır (Başaran, 1974, 195). Psikologlar ahlaki gelişmeyi 16 yaşına kadar tamamlanan bir süreç olarak görürler. Daha sonraki dönemlerde birey artık başkalarının empoze ettiği kalıplara hiç düşünmeden uymak yerine kendi kendine ahlaki hükümler vermeye, bilinçli davranmaya başlar. Ahlak öğrenme ve davranış oluşturma ömür boyu sürer (Güngör, 2000, 68). Piaget ye göre çocukta ahlaki düşüncenin gelişmesi başlıca iki aşama halindedir. Ahlaki bir düşünceye henüz sahip olmayan çocukluk döneminde ilk etki, etraftaki aile büyüklerinin etkisiyle şekillenir ve otoriteci bir ahlaki özellik gelişir. Çocuk, bu otoriteci büyüklerin direktiflerini mutlak ve değişmez gerçek kabul eder. Bu dönem 7-8 yaşlarına kadar sürer. İkinci aşamada otonomi dönemine geçilir bu dönemde çocuk, ahlakı değişmez prensipler olarak değil karşılıklı anlaşmaya ve şartlara bağlı olarak değişebilen normatif bir sistem olarak görür (Güngör, 2000, 45). Doğumdan sonraki ilk yılların, kişiliğin oluşumu bakımından kritik dönem olduğu; özellikle okul öncesi dönemde kazanılan tutum ve davranışların kalıcılığını vurgulayan birçok bilim adamı bu- 78 TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos 2007

15 Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama lunmaktadır (Erden ve Akman, 1996, 76; Başaran, 1974, 196; Uysal, 1984,83; Anonim, 1994, 303). Nitekim, çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar, onlardaki kişiliğin temel özelliklerinin doğumdan sonraki ilk beş yıl içerisinde önemli ölçüde oluştuğunu göstermektedir (Ersanlı ve diğerleri, 2005, 195; Başaran, 1974, 196; Selçuk, 1996, 50-51; Güzel, 1990, 397; Anonymous, 1985, 58). Çocukların çocukluk dönemi deneyimlerinin etkisi ömür boyu göreli olarak sürmektedir. Bu dönemde edinilen temel yönelimler ileriki hayatını önemli ölçüde etkilemektedir. Küçük yaşlarda bireylere gerekli eğitimin verilmesiyle, değerlerin üzerinde şekillenebileceği psikolojik bir temel oluşturulur. Ayrıca çocuklarda, yetişkinlere göre gözlem yeteneği, ilgi ve istekle eyleme geçme, bir şeyler yapma gibi özelliklerin daha çok olduğu ve bireyin toplumsallaşmasının ve geleceğin toplumuna yön vermesi çalışmalarının en verimli olarak öğrenildiği dönemin çocukluk dönemi olduğu bilinmektedir (Dewey, 1996, 46). Zihinlerinin tazeliği, ilgi ve merak kapasitelerinin yüksekliği, ihtiyaçlarının fazlalığı gibi etkenler, çocuğun verimli öğrenebilmesini etkileyen önemli özellikleridir. Değerler eğitimi açısından bu özelliklerden en etkili şekilde yararlanabilmek için, çocuğun doğumu ile bu eğitimin verilmesine başlanılmalıdır. Shafer e (1987, 197) göre genel olarak ilkokul, diğer insanların haklarına saygıyı, sorumluluğu, işbirliğini, hoşgörüyü ve diğer demokratik değerleri çocuklara kazandırmakla görevli ve bu konuda onlara büyük oranda yardımcı olma imkanına sahip bir kurumdur. İlkokul öğretmenleri de öğrencilerin, kendi toplumlarındaki insanları karakterize edebilen kültürel farklılıkları çocuklara kazandırma imkanına sahip ve bununla görevlendirilmiş kişilerdir. Yine bunun gibi bir eğitim kurumu olarak aile ve çocukların ilk eğitimcisi olan ebeveyn de aynı imkana sahip ve aynı görevi üstlenmişlerdir sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu na göre eğitim sistemimizin temelini, okul öncesi eğitim oluşturmaktadır. Ancak bu kademe zorunlu ve Türkiye genelinde tam olarak yerleşmiş bir eğitim kademesi değildir (madde 19). Bundan dolayı bütün çocuklar okul öncesinde planlı bir eğitime tabi tutulamamaktadırlar. Ülkemizde bu TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos

16 Rüştü YEŞİL / Davut AYDIN eksiklik, zorunlu bir öğretim kademesi olan ilköğretim (madde 22) ile aşılmaya çalışılmaktadır. Bundan dolayı demokratik değerler eğitiminin planlı bir eğitim kurumu olarak okul öncesi eğitim kurumlarında verilmesi gerekir ancak, ilköğretim kademesinde bu eğitim zorunlu olarak verilmelidir. Sonuç ve Tartışma Değerler bireyi ve toplumu tanıma ve tanımlamada kullanılabilecek, davranışları yönlendirme gücüne sahip, birey ve toplum açısından varlık ve devamlılık ölçütüdür. Bilgi, duygu ve davranış boyutları bulunan bir bütünlük gösterir. Bireyler ve toplumlar farklı değerlere sahip bulunmakla birlikte bu değerler yapı, mantık ve işlev açısından aynı özelliklere sahiptir. Kişilik tohumlarının atıldığı ve önemli ölçüde netleştiği ilk çocukluk dönemi değerler eğitimi açısından çok önemlidir. Genel olarak değerler kişiliğe ve kültüre dönük bir yapıya sahiptir. Kalıtsal olarak nesilden nesile geçme gibi bir özelliğe sahip olmadığı için başlı başına bir eğitim sorunudur. Buna göre değerler eğitiminin istenilen düzeyde yapılması; belirli değerlerle donanık bireylerin yetiştirilmesi için, çocukluk döneminde sağlam bir temelin atılması gerekir. Bireyin toplumsallaşma süreci, gelişim özellikleri, değerlerin yapı ve özellikleri dikkate alındığında değerler eğitiminin bireyin doğumu ile başlaması bir zorunluluk halini almaktadır. Okul öncesi dönemde aile, okul döneminde ise hem aile hem de okul başta olmak üzere medya, arkadaş çevresi gibi bireyi eğitme ve yönlendirme gücüne sahip tüm kişi, kurum ve kuruluşlar bu süreçte önemli rol oynamaktadır. Değerler eğitiminin etkin olarak verilmesi, hedeflenen değerlerin hakim olduğu bir eğitim ortamını, bu değerlerle donanık eğitimcileri ve yine bu değerleri görme ve yaşama fırsatı veren eğitim yöntemlerini gerektirmektedir. Bu yüzden değerler eğitiminde kullanılacak yöntemler yaşantı merkezli, üründen çok sürece önem veren ve uygulama ağırlıklı olmalıdır. Hedeflenen değerlerin bireylerde kişilik özelliğine dönüşmesi için bu ögeler arasında işbirliği bulunmalıdır. 80 TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos 2007

17 Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama Her dönemde yapılacak değerler eğitiminde bireyin öğrenme hızı, kişisel güdüleri dikkate alınmalı, yerinde ve zamanında pekiştireçlerden yararlanılmalı ve mutlaka dönüt-düzeltmelerde bulunulmalıdır. Her zaman için kişiliğin ilk oluşum döneminde gerekli özenin gösterilmesinin, yanlış ve kötü bir kişiliği değiştirme işine göre daha kolay, kalıcı ve zaman, emek ve parasal açıdan daha ekonomik olduğu göz ardı edilememelidir. Ayrıca bireyin gelişim özellikleri, öğrenme tarzları, hazırbulunuşluk düzeyleri, ilgi, ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak değerler eğitiminde farklı öğretim yöntemlerinin kullanılması gerektiği de belirtilmelidir. Piaget in bilişsel gelişim kuramı çerçevesinde okul öncesi dönem çocuğunun öğrenme özellikleri göz önünde bulundurularak yaşantı merkezli, görmeye ve taklit etmeye dayalı öğretim yöntemleri kullanılmalıdır. Çünkü bu dönem çocukları iyi birer gözlemcidirler ve öğrenmelerinin tamamını çevresiyle etkileşime geçerek ve çevresindeki kişilerin tutum ve davranışlarını taklit ederek gerçekleştirmektedirler. Buna bağlı olarak bu dönem çocuklarına verilecek değerler eğitiminde gözlem, model olma, yaptırıp yaşatma gibi yöntemler tercih edilmelidir. İlköğretim I. kademe çocuğu ise somut işlemler döneminde bulunmaktadır. Öğreneceği şeyleri somutlaştırmalar yardımıyla öğrenmektedir. Bu dönem çocuğuna da yaparak yaşayarak öğrenme, model olma, gözlem fırsatları verme, filmler izletme gibi yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. Soyut tartışmalara, kavram analizlerine girilmemeli, ezberletmelerden olabildiğince uzak durulmalıdır. İlköğretim II. kademe öğrencileri ise soyut işlemler döneminde bulunmaktadırlar ve artık bu öğrencilere değerler eğitiminin teorik temelleri verilebilir, tartışmalar yaptırılabilir, yeni değerler üretmeleri ya da eski değerleri eleştirmeleri istenebilir. Değer analizleri, araştırma ve gözleme dayalı muhakeme ve değer açıklama çalışmaları daha yoğun biçimde yapılabilir. Buna göre ilköğretim II. kademeden itibaren tartışma, sorgulama, araştırma ve incelemeler yaptırma, seminer ve konferanslarla bilgilendirmelerde bulunma gibi teorik temelli yöntem ve teknikler kullanılmaya başlanmalıdır. TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos

18 Rüştü YEŞİL / Davut AYDIN KAYNAKLAR ALKAN, Ahmet Turan (2002). Kalem İşleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul. ANONİM (1988). Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. ANONİM (1994) Uluslararası Aile Yılı Özel İhtisas Komisyon Raporu, Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı, Ankara. ANONYMOUS (1985). Education In Modern Society. OECD Publucations, Paris. BACANLI, Hasan. (1999). Duyuşsal Davranış Eğitimi. Nobel Yayın dağıtım, Ankara. BAŞARAN, İbrahim Ethem (1974). Eğitim Psikolojisi, AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara. BÜYÜKKARAGÖZ, S.Savaş (1989). Ortaöğretimde Demokrasi Eğitimi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Konya. CEVİZCİ, Ahmet (1997). Felsefe Sözlüğü, Ekin Yayınları, Ankara. CHAPMAN, A., Spirer, H.; Spirer, L. and Whitbeck, C. (1997). Science, scientists, and human rights education. in J. Andreopoulos & R. P. Claude (Eds.), in Human rights education fort the twenty-first entury (pp ), Philadelphia: University of Pennsylvania Press. CHAPMAN, Audrey; Spirer, Herbert; Spirer, Louise and Whitbeck, Caroline. Science, Scientists, and Human Rights Education, Human Rights Education For The Twenty-First Century, University of Pensilvanya Press, Philadelphia-1997, pp.: DEWEY, John (1996). Demokrasi ve Eğitim, (Çev.: M. Salih Otaran), Başarı Yayımcılık A.Ş., İstanbul. DOĞAN, D.Mehmet. (1996). Büyük Türkçe Sözlük, İz Yayıncılık, İstanbul. ERDEN, Münire ve Akman, Yasemin (1996). Eğitim Psikolojisi, TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos 2007

19 Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama Baskı, Arkadaş Yayınları, Ankara. ERSANLI, Kurtman ve diğerleri. (2005). Gelişim ve Öğrenme. (Editör: K. Ersanlı ve E. Uzman). Lisans Yayıncılık, İstanbul. GÜNGÖR, Erol (2000). Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar, Ötüken Yayınları, İstanbul. GÜZEL, Abdurrahman(1990). Ailede Çocuk Eğitimi, I. Aile Şûrası Bildirileri (17-20 Aralık 1990), Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, Ankara. HAMBY, John V. (1992). The school-family link: A key to dropout prevention, L. Kaplan (Ed.), Education and The Family, Allyn and Bacon A Division of Simon and Schuster, Inc. 160 Gould Street, Massachusets. KINCAL, Remzi Y. (1991). Okul-Aile Birliğinin Fonksiyonunu Gerçekleştirme Düzeyi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum. KUZGUN, Yıldız (1982). İnsan Hakları ve Eğitim, Ionna Kuçuradi (Der.), İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Meteksan Ltd. Şti., Ankara. LISTER, Ian (1982). Issues in Teaching and Learning About Human Rights, General Education, Volume: 36, pp: MEB. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Programı. MEB Yayınları, Ankara. MOORE, Kenneth D. (1999). Middle and Secondary School Instructional Methods. McGraw Hill College, New-York. OĞUZKAN, A.Ferhan (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü, 3. Baskı, Gül Yayınevi, Ankara. ÖNCÜL, Remzi (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi, İstanbul. ÖZBUDUN, Ergun (1989). Tarihsel Gelişim İçinde Demokrasi ve Eğitim: Demokratik Toplumun Temeli Olarak Eğitim, Demokrasi İçin Eğitim, TED Yayınları, Ankara. RAİNER, Julie and Guyton, Edith (1999). Democratic practices in TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos

20 Rüştü YEŞİL / Davut AYDIN teacher education and the elementary classroom, Teaching and Teacher Education, Number: 15, pp: SARIBAY, A. Yaşar (1998). Siyaset, Demokrasi ve Kimlik, Asa Kitabevi, Bursa. SELÇUK, Sami (1998). Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara. SELÇUK, Ziya. (1996). Eğitim Psikolojisi. Pegem Yayınevi, Ankara. SHAFER, Susanne.F.(1987). Human rights education in schools, N.B. Tarrow (Ed), Human Rights and Education,:Pergamon Press, New-York. TIBBITS, Felisa (1994). Human Rights Education in Schools in The Post Communist Context, European Journal of Education, Volume: 29, Number: 4, pp.: TOZLU, Necmettin (1992), Eğitim Problemlerimiz Üzerine Düşünceler, YYÜ Eğitim Fakültesi, Van. TOZLU, Necmettin (1998). Erdemli Toplum Olma Yolunda, 21. Yüzyıl Yayınları, Ankara. UYSAL, Birkan (1984). Siyasal Katılma ve Katılma Davranışına Ailenin Etkisi, TODAİE Yayınları, Ankara. YEŞİL, Rüştü (2004). Demokrasi Eğitiminde Tartışmanın Yeri ve Önündeki Engeller, Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu (20-21 Mayıs), Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale. YEŞİL, Rüştü (2002). Okul ve Ailede İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, Nobel Yayınevi, Ankara. 84 TSA / Yıl: 11, S: 2, Ağustos 2007

HAYAT BİLGİSİNDE KİŞİSEL NİTELİK(DEĞER) ÖĞRETİMİ

HAYAT BİLGİSİNDE KİŞİSEL NİTELİK(DEĞER) ÖĞRETİMİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 1, p. 15146, January 01 HAYAT BİLGİSİNDE KİŞİSEL NİTELİK(DEĞER) ÖĞRETİMİ TEACHING THE VALUE OF LIFE

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ NE GENEL BİR BAKIŞ

DEĞERLER EĞİTİMİ NE GENEL BİR BAKIŞ DEĞERLER EĞİTİMİ NE GENEL BİR BAKIŞ Dr. Kubilay YAZICI ÖZ: Bireyin kendisini, toplumun ise bireyi, kontrol etmesini sağlayan unsurların başında değerler gelmektedir. Sahip olunan değerler kişinin toplum

Detaylı

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KONULARIN İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULMAKTA OLAN DERS KİTAPLARI İÇERİSİNDEKİ YERİNİN İNCELENMESİ

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KONULARIN İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULMAKTA OLAN DERS KİTAPLARI İÇERİSİNDEKİ YERİNİN İNCELENMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KONULARIN İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULMAKTA OLAN DERS

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

Journal of International Management and Social Researches Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN:2148-1415

Journal of International Management and Social Researches Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN:2148-1415 Journal of International Management and Social Researches Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN:2148-1415 Türk Eğitim Sisteminde Trafik Eğitiminin Yeri ve Yapılması Gerekenler Dr. Hakan

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI İLE TÜRKÇE DERSİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE ETKİSİ ÖZET

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE ETKİSİ ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 293-309, ANKARA-TURKEY BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE ETKİSİ Mesut BULUT ** ÖZET Bilgi

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI BAŞARISIZLIK YÜKLEMELERİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI BAŞARISIZLIK YÜKLEMELERİ İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI BAŞARISIZLIK YÜKLEMELERİ Hazırlayan: Öznur AYDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hülya GÜVENÇ Lisansüstü Eğitim,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI İLKOKUL 1. SINIF UYUM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ NİN 1 183. SAYILARINDA YER ALAN MASAL METİNLERİNİN, 11 14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL, DUYUŞSAL VE PSİKOMOTOR

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklerin Öğretmen ve Ebeveyn Görüşlerine Dayalı Olarak Belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Esra Öz

İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklerin Öğretmen ve Ebeveyn Görüşlerine Dayalı Olarak Belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Esra Öz İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklerin Öğretmen ve Ebeveyn Görüşlerine Dayalı Olarak Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi) Esra Öz 2009 ÇOMÜ BAP Proje No: 2007/84 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış

Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış bir nevi bu norm silsilesinin fotoğrafını çeker. Felsefe, etik olarak adlandırılan bir alan geliştirir ve insanı temelaldığı zaman değer ve ahlak öznesi olan bireyin birbirleri ile ilşkisini sorgular.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ Hazırlayan: Çiğdem GÖNÜL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ethem Nazif BAYAZITOĞLU Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

TÜRKİYE DE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİĞİN GELİŞİM SÜRECİ. Sultanberk HALMATOV

TÜRKİYE DE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİĞİN GELİŞİM SÜRECİ. Sultanberk HALMATOV TÜRKİYE DE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİĞİN GELİŞİM SÜRECİ Sultanberk HALMATOV Doktora Tezi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Arzu GÜLBAHÇE 2014 (Her Hakkı Saklıdır) T. C. ATATÜRK

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC EĞİTİM SETİ TASARIMI Selahattin ALAN YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI KONYA, 2006 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

ERG RAPORLARI. elefltirel düflünme

ERG RAPORLARI. elefltirel düflünme ERG RAPORLARI elefltirel düflünme ele tirel dü ünme prof. dr. ipek gürkaynak prof. dr. füsun üstel prof. dr. sami gülgöz ele tirel dü ünme Eğitim Reformu Girişimi (ERG) iki önemli gereksinimin karşılanmasına

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Demokrasinin Eğitime Yansımaları Hakkındaki Görüşleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Üniversite Öğrencilerinin Demokrasinin Eğitime Yansımaları Hakkındaki Görüşleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 12-27 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 12-27 Üniversite Öğrencilerinin Demokrasinin Eğitime Yansımaları

Detaylı

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI Ankara 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı