KIBRIS TUKK YÖHETİMİ MECLİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIBRIS TUKK YÖHETİMİ MECLİSİ"

Transkript

1 KIBRIS TUKK YÖHETİMİ MECLİSİ Z A B I T L A R I 26'ncı Birleşim 7 HAZİRAN 1974, CUMA

2

3 - 2 - GÜNDEM: BOLUM: A 1* Aşıra Faizi önleme Kural Teklifi Amme Hizmeti Kural Tasarısı. 3. Türk Cemaat Meclisi Şahsî Vergiler (Gelir Vergisi) Kanununu Tâdil Eden Kural Teklifi Asgarî Ücretler Kural Tasarısı. 5. Mahalli Seçimler İle İlgili 21 Şubat 1974 tarih ve 19 sayılı Meclis Kararını Tâdil Eden Karar Teklifi, BOLÜM: E BOLÜM: C Sorular ve Cevaplar. BOLÜM:33 Kural Tasarılarının sunulması.

4 - 3 - BİRİNCİ OTURUM Açılış Saatij BAŞKAN - Dr. Necdet H. Unel KATİP - Dr. Halûk Avni BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ikinci dönem, dördünctl yıl, yirmi altıncı birleşimi açıyorum. Nisap? KATİP - Mevcuttur. BAŞKAN - Nisap mevcuttur. Gündeme geçmezden evvel güadem dışı konuşmalar vardır. Sıra ile söz verilecektir. Sayın Dr. Şemsi Kâzım; "Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanının toplumlararası görüşmeler hakkındaki son beyanatı" hakkında gündem dışı konuşma yapacaktır. Söz verilmiştir. Buyurun. DR. ŞEMSİ KAZIM (B a f) - Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlar; toplumlararası görüşmeler, altı yıl kadar önce Sayın Cumhurbaşkan Muavini Denktaş ile Temsilciler Meclisi Başkanı Glafkos Kleridis arasında Beyrut'ta başlamış ve altı yıl kadar sürmüştür. Toplumlararası görüşmeler bu altı yıllık devre içerisinde birçok kereler kesilme tehlikesi göstermiş, anlaşamama durumuna girmiş, bazan bazı hususlarda anlaşma olduğu beyanları olmuş ve netice itibariyle son birkaç aydaki duruma gelinmiştir.

5 - 4 - Birkaç ay önce Rum tarafı, birden bire, Anavatanın Federasyon tezini öne sürmesi üzerine bu görüşmeleri kesmiştir. Masadan kalkmış ve epey yaygara koparmıştır. Neticede Birleşmiş Milletlerin ve Türk tarafının ve Anavatanın, Yunanistan'ın ve birçok diğer ülke devletlerinin gayretleri sonucu görüşmelerin 4 Haziran'da yeniden başlayacağı saptanmıştır. Bu görüşmeler, durduğu yerden ve yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde alman bir karar mucibince ve Genel Sekreterin görüşlerine uyarak yeniden başlamış olacaktır. Ne acıdır ki bir hafta önce Rum Yönetimi Başkanı birden bire bir beyanat vermiş ve söylediği de şu oldu; "Türklere ne kanton, ne bölge idaresi, ne federasyon, ne de ortaklık veriyoruz, vermiyeceğiz. Ve ısrar ettikleri takdirde görüşmelerin de hiçbir işe yaramayaoağmı alenen beyan etmiş oluyorum". Arkadaşlar, bunu söyleyen Rum Yönetiminin Başkanı durumunda olan, en yüksek mevkide, en mesuliyetli mevkide olan bir kişidir. Bu sözler, toplumlararası görüşmelerin tam yeniden başlayacağı bir devreye rast geliyor. Benim üzerinde durmak istediğim husus şudur arkadaşlar: Kıbrıs Türk Cemaatı 1963 kanlı Rum saldırılarından sonra on bir, on iki yıllık devre içerisinde eğer masaya oturmaya hak kazanmışsa, binlerce şehit vermiştir. Büyük fedakârlıklar yapmıştır ve halen Kıbrıs'ta de-facto olarak hükümet mevcuttur. Eğer bugün masaya oturuluyorsa, bunların sayesinde, Anavatanımızın kararlılığı sayesinde, Anavatanımızın bu davaya bütün ağırlığını koyması sayesinde oturuyoruz. Yoksa Rum Yönetimi Başkanının söylediği gibi bize herhangi bir ihsanda bulunulmuyor. S e nelerce Kıbrıs Türkünü masaya kabul etmeyen Rum Yönetimi -eğer kabul etmişse- bugün dimdik ayakta ve vazife başında bekleyen Kıbrıs Türk Mücahidi sayesinde, Kıbrıs Türk Cemaatının her ferdinin göstermiş olduğu fedakârlık sayesinde ve Anavatanın bütün ağırlığı ile bu davaya sahip çıkması sayesinde Kıbrıs Türk Cemaatı bir toplum olarak masaya oturnuştur. Ve masada, eşit şartlar içerisinde müzakere masasmdadır, Ve Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanının söylediği gibi Kıbrıs Türklerine herhangi bir ihsanda bulunma durumu yoktur. Kendilerinden veyahut da kendi Yönetiminden, veyahut da kendi cemaatından Türk tarafına bir şey verme durumu mevcut değildir. Şunu da biliyoruz ki, bir şey almak istersek ancak kuvvetimiz nisbetinde alabiliriz. Kuvvetimizin yettiği nisbette hak koparabiliriz.

6 Hak, maalesef bugünkü asarda da verilmiyor, ancak alınabiliyor. Onun için Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanının yapmış olduğu bu mevsimsiz çıkış, hakikaten müzakereleri baltalayıcı nitelik taşımaktadır. Biz yine Türk tarafı olarak ve son Cumhurbaşkan Muavininin de gazetelerde beyanatını gördük. Hüsnüniyetle masaya oturmak için yine hazır olduğumuz söylenmiştir. Ancak kanaatimce bütün bunlara rağmen Rum tarafının hüsnüniyetle hareket etmediği, hiçbir zaman bize hak vermek niyetinde olmadığı bir kere daha ortaya çıkmış olması dolayısıyle bizim de gereken tedbirleri, gereken hazırlığı, gereken adımları atmamız icap ettiği görüşündeyim, Şunu da belirtmek isterim ki, görüşmelerin yapılması, görüşmelere iştirakimiz yanlışıyım ve birçok meselelerin ancak masa başında halledilebileceğine de kaniyim. Fakat bunu yaparken, Rumların da hiçbir zaman hüsnüniyet sahibi olmadıklarını ve en ufak bir fırsatı ellerine geçirdikleri takdirde muhakkak ki bizi ezmek için veya bize hak vermemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını göz önünde tutmamız lâzımdır. Kanımca bu hususta uyanık olmamız, bu hususta gereken tedbirleri almamız icap eder gprüşündeyim, Teşekkür ederim, BAŞKAîT - Teşekkür ederim. Sayın Kemal D e niz bey şu konularda gündem dışı konuşacaktır, 1, Gelir Vergisi Emeklilik Tâdil Kuralı ile özel emekliye ayrılanlara hayat pahalılığı verilmesi. 3. Din görevlilerinin durumu. 4, Sosyal Yardım Dairesinin fakirlere yaptığı yardım» Söz verilmiştir, Buyurun.,,/6,,

7 - 6 - M. KEMAL DENİZ (Lefkoşa) - Sayın Başkan, sayın üye arkadaşlar; Yüksek Meclisimizde bugün, Gelir Vergisi hakkında birkaç söz söylemek için söz almış bulunuyorum. Hepimizin bildiği gibi Meclisimiz, Gelir V e rgisi için iki kural geçirmiştir. Biri; Genel Vergi Tâdil Kuralı. Diğeri de; Şahsî Vergiler. Kıbrıs Türkü, iki vergiyi kaldıramayacağı için tek bir gelir vergisi, genel verginin tatbik edilmesini istemiştin. Müesseselerde mecburi defter tutma, büyük müesseselerde tatbik edilmelidir. Daha açıkçası, yanlarında kâtip çalıştıran müesseselere tatbik edilmelidir. Ayrıca takdir komisyonu peşin olarak vergi tarh etmemelidir. Gerekçe olarak; bir müessese çalışmadan kâr veya zarar yaptığını nasıl bilecek. Bu görüşlerimi, 1972 Şahsî Vergiler Kuralı Yüksek Meclisimizde görüşülürken arzetmiştim. Bugün müşahade ettiğimize göre bu yeni vergi sistemleri halkımız arasında hoşnutsuzluk yaratmaktadır. Vergi takdir komisyonu oturarak kendi aklınca iş yerlerine bir senelik vergi tarhı yapıyor. Bu takdir edilen vergiler, küçük iş yerleri, esnaf, çiftçi için çok ağır geliyor. Formayı iyi okuyanlar itirazlarını yapıyorlar. Okumayanlar ise, itiraz yapmak için günü geçirenler tamamen vergilerini ödeyiyorlar. Gününde ödemeyenler faizleri ile birlikte ödüyorlar. Sene sonu vergi durumu için kâr ve zarar hesapları daireye gönderiliyor ve aylar geçtiği halde maalesef bu bilançolar üzerinde işlem yapılmıyor. Kuralda ve gelir formasının altında, genel verginin, takdir edilecek gelir vergisinden fazla olması halinde bu gibi fazlalığın yüzde ellisi derhal iade edilir deniyor. Fakat gönderilen kâr ve zarar hesaplarına bakan yok. Bir taraftan bir tarafa atılır. Ve fakir tüccar, esnafın, borçlanarak verdiği para orada hapsedilip kalıyor. Küçük tüccar ve esnaf bu vergiyi bankadan borçlanarak, yüzde on beş veya on sekiz oranında faiz ödeyerek vermiştir. Verdiği paranın yarısını olsun almak ümidi içinde çırpınmakta ve sıkıntı içinde kalmaktadır. Bu gecikmeler vergi mükellefleri arasında dedikodulara mevzu olmakta ve hem de hoşnutsuzluk yaratmaktadır. Bu durumun önüne hemen geçilmesi gerekmektedir. Vergiler tamam olarak alınmalı, fazla vergi tarh edilenlere fazlalıklar hemen geri verilmelidir.

8 Türk çarşısı son günlerde "büyük bir kriz geçirmektedir. Bir de böyle aksilikler zuhur ederse, birkaç seneye kadar birçok mağazalar kapanmış olacaktır. Ziyaret ettiğimiz köylerde köylülerimiz, kendilerine gönderilen vergi formalarından şikâyet etmektedirler. Bu köylerin bazılarına meselâ; Meriç, doksan? Koç Yatağı, yüz yirmi; Gaziveren, yüz otuz vergi forması gönderilmiştir. Bu köylerimiz inkişaf halinde olduklarına göre, değil vergi formaları göndermemiz, düşük faizle kredi sağlamamız lâzımdır. Her köyde birkaç kişi vergi verecek durumda olabilir. Onlara forma gönderilmelidir. Yoksa yüzlerce kişiyi vergi formalarıyle rahatsız etmek doğru değildir. Hatta Matyat göçmenlerinden beş altı kişiye de vergi formaları gönderilmiştir. Mücadele içinde olan bir cemaat fertleriyiz. Kazanlar elbette seve seve vergilerini Yönetime vereceklerdir. Bu, bir şeref ve kanunî bir borçtur. Bundan kaçınmak doğru değildir Emeklilik Tâdil Kuralı ile özel emekliye ayrılanlara hayat pahalılığı verilmesi mevzuu. Bir müddet evvel vermiş olduğum bir soru önergesi ile, 1971 Emeklilik Tâdil Kuralı ile emekliye ayrılan on senelik hizmeti dolduran muvazzaf tekaüdiyeli herhangi bir memura, Kuralın özel hükümleri tahtında emekliye ayrılanlara hayat pahalılığının niçin verilmediğini sormuştum. Bugüne kadar bir cevap alamadım. Yalnız 17 Mayıs 1974 tarihinde Maliye ve İktisadî İşler Üyeliğinin Lârnaka nilletvekili Sayın Mustafa Güryel'e verdiği cevap elimizdedir. Bu cevapta deniyor ki; " yılında herhangi bir hayat pahalılığı mevzuu bütçeye konmamıştır." 3'üncü maddesinde cevabın diyor ki: "Özel haklarla emekliye ayrılanların halen almakta oldukları emekli maaşı, rayiç hayat pahalılığı ile etkisini kaybedeceği nazara alınarak ileriki malî yıllarda bu sınıfa da hayat pahalılığı verilmesi teklif edilebilecektir.,/8,.

9 - 8 - Bu yıl bütçemizde bu sınıfa girenlere hayat pahalılığı verilmesi için olanak mevcut değildir" deniyor. Bu cevap geçen hafta Yüce Meclisimizde okundu. Eminim ki bu cevap sizi tatmin etmemiştir. Biz yine ısrar ediyoruz ve diyoruz ki; bu Kural ile vaktinden evvel emekliye ayrılmağa hak kazanmış saygıdeğer polis, memur vatandaşlarımız bu hayat pahalılığı tahsisatına hak kazanmışlardır. Büyük bir ümitsizlik ve hoşnutsuzluk içerisinde olan bu vatandaşlarımıza Yönetim olarak hiç vakit kaybetmeden yardım elimizi uzatmamız lâzımdır, 3. İmamlarımızın, din görevlilerin durumu. Mukaddes camilerimizde yüz elli kadar din görevlisi seve seve hizmet görmektedirler. Bugün bu imamların maaşlarının beş lira ile on beş lira arasında olduğunu hepimiz biliyoruz. Birkaç imamımız ancak otuz-kırk beş arasında maaş almaktadır. Bu, ne acıdır arkadaşlar. İmam demek, bir cemaatın reisi demektir. İmam demek aydınlatıcı demektir, önder demektir. Bir imamın arkasında durduğumuz zaman ona tâbi oluyoruz. 0, dinimizin mümtaz bir temsilcisidir. Biz imamları hakir görerek onlara lâyık oldukları mevkilere göre maaş vermezsek en büyük hatayı işlemiş oluruz. Evkaf ve Din İşleri Dairesi aynı çatı altında iki müessesedir. Evkafta çalışan müdür, müdür muavini, memur ve hademeye kadar herkese hayat pahalılığı verilirken, din yetkililerine ve din görevlilerine beş kuruş artış vermemek, soruyorum, hangi sosyal adalet çerçevesine girer? Çok az maaş alan bu insanlara onar lira daha hayat pahalılığı vermekle ne kaybediyoruz? Bunun aksi olarak vermemekle utanç duyuyoruz. Bir imam, sekiz liraya, on liraya bir camiye tâyin ediliyor. Dedelerimiz bize kıymeti biçilmeyen milyonlarca lira kıymetinde büyük bir servet bırakmıştır. Bu servetin kazancıyle cami ve imamlarımıza maaşlarının verilmesi icap eder. Müezzinlerimizin de aynı şekilde artışlar alması lâzımdır. İyi sesli müezzinlerimizi camilerimize temin etmemiz lâzımdır. Rum tarafı bugün papazlara bilâkaydüşart altmış lira maaş ve yüzde otuz sekiz de hayat pahalılığı verirken^ biz bu din görevlilerini açlıktan öldürüyoruz. Hatta Evkaf Yüksek Komisyonunun aldıkları bazı kararlarla, din ile alâkası olmayan birçok yerlere avuçlar dolusu paralar sarf etmektedirler. Artık tahammülün bu kadarı da, bu din adamlarına çok geliyor. En kısa zamanda din görevlilerine hiç olmazsa onar lira bir hayat pahalılığının verilmesi gerekmektedir. Ve bu hayat pahalılığının

10 - 9 - da 1 Mart 1974 tarihinden itibaren kendilerine uygulanması gerekmektedir. Bunun, ilgililere duyurulmasını rica ediyorum. 4. Sosyal yardımlardan yardım gören fakirler. Sosyal Yardım Teşkilâtından yardım gören fakirler, ayda, dört lira iki yüz mil gibi bir yardım görmektedirler. Maalesef son hayat pahalılığında, bu, yardım gören fakirlere birkaç kuruş daha almaları için bir ilâve yapılmamıştır. Bu fakirler, hiç olmazsa bu fakirlerin aldıkları dört lira iki yüz mil yerine, on lira kadar bir aylık almaları gerekmektedir. Bu hususta geçenlerde sormuş olduğum soruya bir cevap alamadım. Bu bakımdan üzgünüm. Fakirler, bir cemaatın bütün varlığı ile, desteği ile ve onlara birer sıcak Çorba göndermekle geçinebilirler. Bu hususta önerimi yapmış bulunuyorum. Cevap bekliyorum. Yine temas ediyorum. Eğer bu üç sınıfın; yani 1971 yılında özel şekilde emekliye ayrılanlar, imamlar ve bir de bu fakirlere artış, yapılmayacak olursa, kendi maaşıma yapılmış olan on lira hayat pahalılığını maalesef geri iade etmek mecburiyetinde kalacağım. Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ederim. Gündem dışı üçüncü konuşmacı, Sayın Ozker Yaşın bey. Lefkoşa Türk kesiminde otobüs işletmeciliği. Konu: Söz verilmiştir. Buyurun. M. OZKER YAŞIN (Lefkoşa) - Sayın Başkan, sayın üye arkadaşlarım; 1963 kanlı olayları başladığı zaman Lefkoşa f nın Türk kesiminde bir otobüs işletmeciliği yoktu. Anavatanımızın yardımları ile Göçmenköy kurulduktan ve Göçmenköye göçmenlerimiz yerleştirildikten sonra böyle bir yola gidilmesi düşünülmüş ve Lefkoşa Türk kesimindeki ilk otobüs işletmeciliği Göçmenköy ile Lefkoşa arasında yapılmağa başlamıştır../10..

11 Başlangıçta GSçmenköy ile Lefkoşa arasında işletilen ve özellikle Göçmenköy halkını Lefkoşa'ya ulaştıran hu otobüsler gayet eski, kötü arabalardı ve bu yüzden birçok şikâyetler geliyordu. Zamanla Ortaköy de bu işletmeciliğe katıldı. Ve o eski, berbat arabaların yerine bugün gerçekten iftihar edilecek yeni, güzel otobüsler konmuş bulunmaktadır. Ancak, bu otobüs işletmeciliği maalesef ideal bir şekilde olmadığından birtakım şikâyetler ve sıkıntılar doğmaktadır. Yüce Mecl isin bilgisine bu aksaklıkları arzetmek için söz almış bulunuyorum. Kendim de sık sık otobüs yolculuğu yapan bir kişi olduğum iç in bu aksaklıkları tesbit etmiş bir arkadaşınızım. Sayın arkadaşlar; otobüs işletmeciliği yeni başlatıldığında Göçmenköy-Ortaköy ve Lefkoşa arasında otobüs işleten kişiler hepsi birleşmişler ve bilet çıkartarak ve muayyen saatlerde, belirli yerlerden hareket ederek birbirleri ile rekabet yapmayarak bu işletmeciliği uygun bir şekle sokmuşlardı. Bir iki yıl önce bu anlaşmayı bozup herkes kendi başına otobüsünü işletmeye başlamıştır. Ve ondan sonra da gerçekten tatsız ve tehlikeli bir durum ortaya Çıkmıştır. Durum şus Otobüslerin, gerek Göçmenköy'den, gerek Lefkoşa'dan ekseriyetle belirli bir kalkış saatleri yok. Otobüs yol cusunu doldurduktan sonra hareket etmekte veyahut yoldaki mevcut yolcuları almak için kalkmakta ve bazan birbirleri ile yarış eder duruma girmektedirler. Bu durumda birçok kazalara sebep olmaktadırlar. Lefkoşa'dan, belirli bir yerden kalkan otobüse binip Göçmenköy'e veyahut Ortaköy'e gidecek bir yolcu, nihayet bu otobüsün beş dakika veya on dakika sonra gideceği yere varacağını düşünerek otobüse biner. Ve dünyanın her yerindeki otobüslere de nihayet insan bindiği zaman, gideceği bir yere az çok ne kadar zamanda varacağını düşünerek binmektedir. Oysaki bizdeki otobüs işletmeciliğinde bu, şansa kalmış bir durumdur ve aksamaktadır. Lefkoşa'dan belirli bir yerden Göçmenköy 1 e gitmek için binen yolcu, şayet otobüs dolu değilse Girne kapısında bazan yarım saat, bazan kırk beş dakika otobüsün içinde beklemek mecburiyetinde kalmaktadır. Bu şekilde bir otobüs işletmeciliğinin de olmayacağını kabul etmek lâzım. Yoldaki çeşitli duraklardaki yolcuları kendisinden evvel kalkmış bir otobüsten daha önce o noktaya varıp almak isteyen otobüs şoförü, önündeki arabaları normalin üstünde bir süratle zaman zaman geçmekte ve iki otobüs, bazan bayağı birbirleri ile yansa girmektedirler.,/ll,.

12 Bu yarışın çok kalabalık olan Ortaköy-Köşklü Çiftlik ve Göçmenköy yollarında ne büyük mahzurlar çıkardığını takdirinize bırakıyorum. Sayın arkadaşlarım, bu konuyu buraya getirmemdeki esas sebep şu: Kanımca, Belediye ve içişleri Üyeliği ve trafik, mevcut otobüslerin işlemelerini, kalkış ve varış saatlerini bir düzene koymalıdır. Bugün edindiğim bilgiye göre, Lefkoşa Ortaköy ve Gönyeli arasında on bir otobüs sefer yapmaktadır ve son birkaç aydan beri bu otobüslere -Türkiye'de olduğu gibi- bir minibüs, bir kaptı kaçtı da katılmıştır. Bunların kalkış ve belirli bir yere varış saatleri belli olmadığı gibi yoldaki durumları da normal trafiği aksatacak bir şekilde olmaktadır. Belediyemiz, belirli yerlere otobüs durakları yapmış bulunmaktadır ve iftiharla söyleyebilirim ki, son zamanlarda bu durakların üstü kapanmış ideal duraklar şekline getirilmiştir. Fakat bu otobüsler bu duraklardan gayrı o kadar çok yerde durmaktadırlar ki, yolda yolcu almak, yolcu bindirmek için durmamaları gerekir. Bilhassa iş saatlerinde normal trafik akımı, bu otobüslerin biçimsiz duruşları yüzünden aksamaktadır. Bugün hayat pahalılığı Rum tarafında olduğu gibi bizim tarafımızı da kasıp kavuruyor ve özellikle benzin fiyatlarına yapılan büyük zam, memur sınıfını güç durumlara getirmektedir. Eğer bu otobüs işletmeciliği ideal bir duruma getirilirse, halkın otobüslere rağbeti daha çok artacak ve Türk kesimlerindeki benzin sarfiyatı daha az olacaktır. Çünkü bir memur elbette oldukça düşük bir ücretle otobüsle işine gelmeyi, otobüsle evine dönmeyi, arabasıyle evine dönmekten daha kârlı bulduğu için otobüse rağbet edecektir. Ve aslında benzin fiyatları yükseldikten sonra bu rağbet gözle görülür bir şekilde artmıştır. Ancak otobüslerin kalkış,.ve varış saatlerinin iyi kontrol edilmemesi, yollarda sık sık durmaları, bazan müşteri almak için içindeki yolcuyu kırkj kırk beş dakika belli bir yerde bekletmeleri bu aksaklıklara sebep olmaktadır. Ve otobüs şoförlerinin, zaman zaman diğerinden daha önde giderek yoldaki yolcuyu alma arzuları da, son haftalar içinde birçok kazaları zincirleme bir şekilde tekrarlamalarına sebep olmuştur. Bu kürsüden şu öneride bulunacağım: Belediyemiz, İçişleri üyeliği ve Trafik Polisi otobüslerin işleme durumlarını dikkatle kontrol etmelidir. Bunlara belirli saatler vermelidir../12..

13 Bir otobüs belirli bir duraktan, kalkış yerinden şu saatte kalktığı zaman son durağa nihayet şu zamanda, saatte varması gerekir. Ve bir otobüsün o gün içinde yapacağı sefer sayısının da tesbit edilmesinin bu aksaklıkları giderme yönünde büyük faydası olacağı bir gerçektir. Şimdiki hercümerç durum devam ettiği takdirde ve bu şekilde kontrolsüzlük devam ettiği takdirde kazalar çoğalacak ve otobüs yolculuğu Lefkoşa Türk halkı için cazip bir durum olmaktan çıkarak işkence haline gelecektir. Ve maalesef şimdiki uygulama ideal bir uygulama değildir. Kanımca, Belediye ve trafik müdürleri otobüslerin bu harket durumlarını ciddi bir şekilde kontrol ederse bu aksaklık rahatlıkla giderilecektir. Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ederim. Sayın arkadaşlar, gündem dışı konuşmalar bitmiştir. gündeme geçiyoruz. Şimdi Bu arada gündemin A Bölümünde 5 numaralı konu; Mahallî Seçimlerle îlgili 21 Şubat 1974 tarih ve 19 sayılı Meclis Kararını Tâdil Eden Karar Teklifi. Şimdi şu anda, Hukuk Komitesi ve İdarî İşler Komitesi müşterek bir toplantıda, önemine ve aktüel konusuna binaen konuyu etüd etmektedirler ve halen bitmiş değildir. Bu itibarla başlangıç olarak gündemin A Bölümünden değil, B Bölümünden başlayarak, B ve C'nin müzakere edilmesini ve bunların hitamında A'ya geçilmesi hususunu teklif ediyor ve Yüce Meclisin oyuna arzediyorum. Şu halde A yerine B'den başlayarak devam edilmesi ve bunların hitamında A'ya geçme hususunu Yüce Meclisin oyuna arzediyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. Kabul etmeyenler? Mevcut : değildir. Şu halde B kısmında gündeme devam ediyoruz. B Bölümüi Boş. C Bölümünde s Sorular ve Cevaplar. 5 Cevap ve 4 Soru mevcuttur. Bunların okunmasına başlanıyor sıra ile.../13..

14 KATİP C,89 ve C.90 KIBRIS TURK YÖNETİMİ MECLİSİ İ-İAGUSA ÜYESİ- SAYIN FUAT VEZİROGLU'NUN 11 NİSAN 1974 TARİHLİ SORULARI- NA YÜRÜTME KURULU BAŞKANLIĞININ 3O MAYIS 1974 TARİHLİ CEVABI. 1. Kooperatif Merkez Bankası Ticaret ve Levazım Şubesi stokvmda teneke kutular içinde meyve suyu vardır. 2. Bunlar "Fresca Foods Ltd." den 30 Haziran, 1973 tarihinde satın alınmıştır. Portokal ve greypfurut sularının aslî miktarı 4765 karton olup kıymeti 5331 lira idi. t 3. ^alen stokta 1836 lira kıymetinde 1700 karton greypfurut meyve suyu mevcuttur. Yapılan tahlil neticesi bunlarda herhangi bir bozukluk olmadığı tesbit edilerek satışına devam edilmektedir, 4. Tahlil neticesinde portokal sularının bozuk olduğu tesbit edilmiş ve 2198 kartonu firmaya iade edilerek parası tahsil edilmiştir. Geriye kalan 538 lira değerinde 498 kartonun iadesi görüşülmektedir. Bir anlaşmaya varılamazsa firma aleyhine dava açılacaktır. 5. Ticaret-Levazım Şubesine yatırılmış sermaye 117,000 lira civarındadır. Bu miktar dışında Şube, eşya alımı için Bankadan borçlanmakta ve borçlu cari hesaba faiz ödemektedir.../i4..

15 C KIBRIS TTJRK YÖNETİMİ MECLİSİ BAF ÜYESİ SAYIN BEHİÇ KALKAN»İN 3 HAYIS 1974 TARİHLİ SORUSUNA EĞİTİM VE ÖĞRENİM İŞLERİ ÜYELİĞİNİN YÜRÜTME KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İLETİLEN 6 HAZİ- RAN 1974 TARİHLİ CEVABI. Baf Kurtuluş Lisesi inşaatı, Yürütme Kurulu kararma uygun olarak hazırlanan plân ve proje çerçevesinde 12 Ocak, 1974 tarihinde ihaleye çıkarılmıştı. Ancak, gerekli para emanet fonlarından temin edilemeyince, 1974 Malî Yılı İnkişaf Bütçesinde Maarif maksatları için öngörülen tahsisatın 45,000,- 'sının Baf Kurtuluş Lisesi inşaatına ayrılması hususunda çalışmalar sürdürülmüş ve 6 Mayıs, 1974 tarihinde olumlu yönde neticelenmiştir. Gerekli paranın temini yönünde çalışmalar devam ederken 12 Ocak, 1974 tarihinde en ucuz ihaleyi veren Mustafa Kombos, aradan zaman geçmesi nedeni ile teklifini geri çekmiştir, İkinci düşük teklifi veren Müdüroğlu İnşaat Şirketi de teklifinin geçerli sayılamayacağını beyan edince, Baf Kurtuluş Lisesi inşaatı 10 Mayıs, 1974 tarihinde yeniden. ihaleye çıkarılmıştır. 21 Mayıs, 1974 tarihinde söz konusu okul inşaatı ihalesini Güven İnşaat Şirketi 68,900,-'ya kazanmış bulunmaktadır. Bütün gerekli formaliteler tamamlanmış olup inşaata pek yakında başlanacaktır..,/l5.

16 C.97" KIBRIS TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ LEFKOŞA ÜYESİ SAYIN M. OZKER YAŞIN'IN 3 MAYIS 1974 TARİHLİ SORUSUNA ÇALIŞMA, REHABİLİTASYON VE SOSYAL İŞLER ÜYELİĞİ- NİN YÜRÜTME KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İLETİLEN 30 MAYIS 1974 TARİHLİ CEVABI. Peristerona, 1960 nüfus sayımına göre 476 Türk ve 69O Rum nüfuslu karma bir köydür. Lefkoşa-Omorfo ve Lefke anayolu.üzerinde önemli 'bir mevkide ve son derece verimli topraklara sahiptir. Köy -arazisinin fbso gibi mühim bir kısmı Türklere, ^40'ı' da Rumlara aittir olayları nedeniyle Türkler Peristerona'yı terketmek - zorunda kalmışlar ve Lefkoşa, Lefke, Doğancı, Gaziveren, Ortaköy ve Boğaz bölgesine yerleşmişlerdir yılında, Rum Yönetimince bir kısım Türklerin evleri tamir edilmiş ve geri dönmeye başlamışlardır. Rumi Yönetimince 17 ev tamir edildiği iddia edilmiş ise de yerinde yapılan.inceleme sonucunda 12 evin tamir edildiği tesbit edilmiştir. Rum Yönetimince yapılan tamirat yeterli değildi. i Halen Peristerona'ya 21 Türk ailesi toplam olarak 76 kişi dönmüş bulunmaktadır. Bir kısım raal sahipleri de her gön veyet. arşsıra gidip gelmektedirler. Türk Yönetimince köy kahvehanesi ve camii tamir edilmiş köye öğretmen gönderilmiş ve okul eğitime açılmıştır. Geri dönenlere çeşitli kredi yardımları yapılmaktadır. Peristerona halkının köylerine dönebilmeleri ve evlerinin tamir edilmesi için gerekli gayret ve çalışmalar sürdürülmektedir Ağustos ayında adamıza gelen "Center for Nonviolent Conflict Resolution"a bağlı, A.B.D. Pensilvanya Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Paul Hare başkanlığındaki "Kıbrıs Göçmenleri Yerleştirme Projesi".Ekibiyle yapılan görüşmelerde Türk göçmenlerin köylerine dönmek istedikleri kesinlikle belirtilmiş ve Rum Yönetiminin göçmenlerimize uyguladığı baskı ve engeller dile getirilmiştir. Ekip mensupları Rum Yönetimi ilgilileri ile de görüşmeler yaparak konunun derinliğine inmeğe çalıştılar. Başlangıçta, Rum Yönetimi ilgilileri, göçmenlerin dönüşünü Türk Liderliğinin engellediği şeklinde görüş beyan ettiler. Ancak Ekip mensupları bizzat göçmenlerle yaptıkları temaslarda gerçeği görmüşler ve Rum Yönetimi ilgililerine, Türk göçmenlerin köylerine dönmek için istekli ve hazır olduklarını söylemişlerdir. Bu arada dönüşü öngörülen.,/l6..

17 köyler arasından Yorgoz, Peristerona, Lâpta ve Dereliköy seçilerek gerekli araştırma yapılmış ve geri dönmek istiyenler tesbit edilmiştir. Prof. Hare ve Ekibinden birkaç kişi Peristerona, Yorgoz ve Dereliköy 1 de fasılalarla konaklamak suretiyle araştırmalara katılmışlardır yılında Peristerona'ya dönüş için yapılan araştırma sonucuna göre; 55 aile geri dönmek için istekli olduğunu, 21 aile geri ' dönmek istemediğini, 8 aile de kararsız olduğunu belirtmiştir. Daha sonra geri dönmek için istekli olan aile sayısı 63'e yükselmiştir. Prof. Hare ve Ekibinin çalışmaları sonucunda, Rum Yönetimi, göçmenlerin dönüşüne yardımcı olacağını belirtmiş ve gerekli para 'tahsisi için, üzerinde görüş birliğine varılan Peristerona, Yorgoz, Lâpta ve Dereliköy için tamirat keşfi yapılmıştır. Rum Yönetimi Plânlama ve İnşaat Dairesi mühendislerince yapılan ve Ocak 1974'de tamamlanan keşfe göre söz konusu dört köydeki Türk evlerinin tamiri için 359 bin lira gerektiği tesbit edilmiştir. Rum Yönetimi ilgilileri 1973 yılının kurak geçmesi nedeniyle bu kadar para tahsis edilemeyeceği, başlangıç için 100 bin lira üzerinde durulduğu ve I974 Ocak ayı sonunda konunun Bakanlar Kurulu'na götürüleceğini belirttiler. Bu arada Prof, Hare ve Ekibi 2-3 aylık bir süre için Kıbrıs'tan ayrıldılar. Nisan 1974'de geri geldikleri zaman henüz tamirata başlanmadığı için üzüntülerini beyan ettiler. Göçmenlerin köylerine döndürülmesi için gerekli çalışma ve araştırmalar olumlu bir şekle girdiği ve iş para tahsisine gelip dayandığı zaman Rum Yönetimi verdiği sözü tutmamış, konuya politik açıdan bakarak samimiyetsiz tutumunu ortaya koymuştur. Uzun bir süreden beri devam ettirilen Rum propagandası değiştirilmiş ve bu defa da "Türk Liderliği, Türk bölgelerini genişletmek için göçmenleri geri döndürmek üzere baskı yapıyor" şeklinde beyanlara başlanmıştır. Prof, Hare ve Ekibi bu durumu üzüntüyle izlemişlerdir; çünkü başlangıçta bu konuya insanî açıdan bakılacağı ve politikadan uzak kalınacağı üzerinde görüş birliğine varılmıştı. Rum tarafı; Beşli görüşmelerin kesilmesi ile oevcut politik ortam, Başbakan Bülent Ecevit'in Federasyon demeci ile Makarios'un Çin ziyareti nedeniyle gerekli para tahsisi konusunun bir süre daha askıda kalabileceği ve muhtemelen Mayıs ayı sonunda yeniden Rum Bakanlar Kurulu'nda görüşülebileceğini belirtmişlerdir.../17..

18 - 17 Rum Yönetimi«nin oyalama siyaseti güttüğü bu sayede kesinlikle anlaşılmıştır. Prof. Hare ve Ekibinin çalışmaları da sonuç verememiştir. Rum tarafına güvenimiz olmadığı için Prof, Hare'ın bağlı olduğu örgüt kanalıyla Uluslararası bir çağrı yapılması ve göçmenlerin döndürülmesi için Fon kurulması önerilmiştir. İçte ve dışta para ve malzeme toplanması görüşü benimsenmiş ve "Center for Nonviolent Conflict Resolution" örgütü faaliyete geçmişti. İlk tamirat için tarafımızdan Peristerona seçilmiştir. Programa 19 köy alınmıştır. Bunların tamirat tutarı 800 bin liradır. Başarılı olunursa Peristerona 1 daki tamirat çalışmaları devam edecektir../l8,.

19 C.98 KIBRIS TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ LEFKOŞA ÜYESİ SAYIN ALİ SÜHA'NIN 17 MAYIS 1974 TARİHLİ SORUSUNA ÇALIŞ- MA, REHABİLİTASYON VE SOSYAL İŞLER ÜYELİĞİNİN YÜ- RÜTME KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İLETİLEN 7 HA- ZİRAN 1974 TARİHLİ CEVABI Bütçesine ilişkin olarak muhtaçlık durumları kalmıyan veya köylerine dönmeleri halinde yardım almamaları gerekenlerle, rehabilite edilenlere yapılmakta olan para yardımı durdurulmuştur. Ancak "bu işlem yapılırken "Göçmen statüsünden çıkarılma" diye bir değerlendirme söz konusu değildir. Yardımların yapılma nedeni, Meclisce kabul edilen kuralda belirtildiği gibi "Muhtaçlıktır" Bu durumu kalmıyan veya başka bir kaynaktan geliri olanlara yardim devam ettirilmemektedir Bütçesine ilişkin olarak göçmenlik statüsünden çıkarma yapılmamıştır. Ancak rehabilitesi tamamlanan Süleymaniye köylülerine "Göçmen" yardımı kesilmiş, gerekli olanlara sosyal yardım verilmesine devan edilmiştir. Yorgoz, Teknecik ve Peristerona'ya yerleştirilenlerden muhtaçlık durunu kalmıyanlarla, evi tamir edildiği halde dönmiyenlere yardım kesilmiştir. 2. Kazalara göre 1974 bütçesine ilişkin "Göçmen yardımları" dağılımı şöyledir; Lefkoşa-Gime 90,500,. Lefke 45,000,- Baf 46,000. Lârnaka 27,300,. Leymosun 12,425,- Mağusa 10,000,- Bütçe tahsisatı çerçevesinde kalınması zorunluğu ve göçmen yardımı alma yeteneği değerlendirilmiş ve Lefkoşa-Girne kazasında 14, Lefke 48, Baf 5, Lârnaka 2, Leymosun ve Mağusa'dan l'er kişiye yardım kesilmiştir.../17..

20 Ancak yıl içinde de, durumlarına göre yardım -'kesilmesi ve bağlanması devam edecektir» a) 1974 bütçesinde göçmen yardımlarında %30 artış yapılmıştır Buna göre toplam tahsisat 231 bin 225 lira olmuştur. b) Muhtaç göçmenlere uygulanacak yeni yardim kıstasları da tesbit edilmiştir kıstasları şöyle idi s Dul veya bekâr Evli (Karı-Koca) iki kişi çocuğa kadar çocuk başına kıstasları ise şöyle oldus- Dul veya bekâra 12.- Evli çocuksuz (2 kişi) çocuğa kadar her çocuk için 2.- Bu" suretle "Muhtaç göçmenin" tatminine çalışılmıştır 4. Bütçede tasarruf değil ^30'luk artış mevcuttur* Ancak yıl sonuna kadar "Muhtaçlık" durumunu kaybeden veya rehabilite edilenlerden kesilecek yardımlatm tasarruf edilmesi olanağı vardır../20..

21 KIBRIS TURK YÖNETİMİ MECLİSİ MAGUSA IJYESİ SAYIN FUAT VEZİROGLU'NUN YTJRUTME KURULU BAŞKANLIĞINA 5 HAZİRAN 1974 TARİHLİ SORUSU. Yönetim memurlarına barem işi artışların 1 Mart 1974'den itibaren ve Mart 1974 sonunda ilk ödeme yapılmak üzere verileceğinin yetkililerce duyurulduğu yüksek malûmlarmızdır. ^ Aradan 3 ayı aşkın bir zaman geçtiği halde Yürütme Kurulu'nun bu karar ya da vaadinin uygulanmadığı görülmektedir. Bunun nedenleri hususunda Meclis'in aydınlatılmasına tavassutlarınızı istirham ederim, KIBRIS TURK YÖNETİMİ MECLİSİ LEFKOŞA ÜYESİ SAYIN M. KEMAL DENİZ'İN YÜRÜTME KURULU BAŞKANLIĞINA 7 HAZİRAN 1974 TARİHLİ SORUSU. 1. Atatürk Meydanında, Saray Onü Camii diye anılan Türk yapısı camimizin * halen evlendirme dairesi olarak kullanıldığı hepinizin malûmudur. Bu mabedimiz yüzlerce sene Türk-Müslüman kardeşlerimize ibadethane olarak hizmet etmiştir. Yine de cami olarak hizmete açılmalıdır. Evlendirme Dairesi bir başka binaya nakledilmelidir, Anavatanımızda evlendirme daireleri belediye salonlarında veya başka binalarda yapılıyor. Biz de bu güzel Camimizi yeniden ne zaman ibadete açacağız. 2. Ağalar Camisi diye isimlendirilen Haydarpaşa okulunun yanındaki Fetih Camimizin de ibadete açılması gerekmektedir. Bu güzel cami bugün ambar şeklinde kullanılmaktadır. Vakit kayıp edilmeden Fetih camilerimizden biri olan Ağalar camisinin de ibadete açılmasını görmek en büyük arzumuzdur. Bu iki camiin açılması hususunda ilgililer ne düşünüyor. Meclisimizi aydınlatmalarını rica ederim.../21..

22 S* 102 KIBRIS TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ GİRNE ÜYESİ SAYIN MUSTAFA HACI AHMET'İN YÜRÜTME KURULU BAŞKANLI- ĞINA 7 HAZİRAN 1974 TARİHLİ SORUSU. En ücra köylerimize kadar içme suyu tedarik edilmesine rağmen Lef koşa 1 nm çok yakınında olan Göçeri köyüne bugüne kadar içme suyu tedarik edilmemiştir. Gerek Taşra toplantılarında ve gerekse Köy Muhtarı tarafından ilgililer nezdinde yapılan teşebbüslere defalarca olumlu cevap verildiği halde hâlâ teminine başlanılmamıştır. Ne vakit başlanılacağının açıklanması. S,103 KIBRIS TURK YÖNETİMİ MECLİSİ GİRNE ÜYESİ SAYIN MUSTAFA HACI AHMET'İN YÜRÜTME KURULU BAŞKANLI- ĞINA 7 HAZİRAN 1974 TARİHLİ SORUSU. t Gime kasabasında Eski Mezarlık diye bilinen yere Evkaf İdaresi inşaata gidileceğini açıklamasına rağmen bugüne kadar inşaata gidilmemiştir. İdareye ve dolayısıyle orda yaşayan Türk sekenesine büyük geliri olacak olan böyle bir inşaatın tatbikine ne zaman gidileceğinin açıklanması. BAŞKAN - Arkadaşla.r, C Bölümü bitmiştir. Nisap vardır, devam ediyoruz. D Bölümüne geçiyoruz. Kural Tasarılarının sunulması. İki adet Tüzük Tasarısı ve bir adet Tâdil Tasarısı mevcuttur. Havale ediliyor Sanayi ve Turizm Yatırımları Teşvik Tüzüğü Tasarısı. Maliye ve İktisadî İşler Komitesine havale edilmiştir. Tasarısı Sanayi ve Turizm Yatırımları Faiz İadesi Fonu Tüzüğü Maliye ve İktisadî İşler Komitesine havale edilmiştir../22,.

23 Mahallî İdare ve Mensupları (Görev Sürelerinin Devamlılığı ve Meşruiyeti) Kural Tasarısı. İdarî İşler Komitesine havale edilmiştir. Bu üçüncü konuda bir ivedilik mevzu bahistir. İvedilik hususunu Yüce Meclisin oyuna arzediyorum. arkadaşlarımız? Kabul eden üçüncü konunun ivediliğini kabul eden arkadaşlarımız? Kabul.edilmiştir. Ştı halde D Bölümü de bitmiştir. A Bölümüne.geçmezden evvel kısa bir süre için oturuma ara veriyoruz. Teşekkür ederim. (Birinci oturum 17.35'de kapanmış, ikinci oturum 18.00'de açılmıştır.) İKİNCİ OTURUM BAŞKAN - İkinci oturumu açıyorum. Nisap? KATİP - Mevcut efendim. BAŞKAN - Mevcuttur. Devam ediyoruz. dönüyoruz. Şimdi; Gündemin B, C ve D Bölümleri bitmiştir. 5 numaralı konu hazırdır. A Bölümüne ediyorum. Sayın Hukuk Komitesi Başkanından Raporun okunmasını rica../23..

24 HUKUK KOMİTESİ BAŞKANI ÜMİT SÜLEYMAN (Lefkoşa) - Hazır Bulunanlar: Hukuk Komitesi; İdarî İşler Komitesi: Ümit Süleyman Mustafa Çağatay Ali Ekrem Yusuf Avcıoğlu Fuat Veziroğlu Başkan Mustafa Ha«ı Ahmet Dr. Halûk Avni M. Ozker Yaşın Dr. Burhan Nalbandoğlu KIBRIS TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ HUKUK KOMİTESİ İLE İDARÎ İŞLER KOMİTESİNİN "MAHALLÎ ŞEŞİM- " LERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ 19 SAYILI MECLİS KARARININ TADİLİ İLE İLGİLİ KARAR"HAKKINDAKİ RAPORUDUR. Komitelerimiz 7 Haziran 1974 tarihinde toplanarak Meclis Başkanı tarafından yapılan Karar Teklifini görüşmüştür. Toplantımıza Adalet ve İçişleri üyesi Sayın Nejat Konuk iştirak ederek Yürütme Kurulunun Karar'Teklifi hususundaki görüşlerini Komitelerimize intikal ettirmiştir. Komitelerimiz Sayın Üyenin vermiş olduğu bilgi ışığında Karar Teklifinin kabul edilmesini oy çoğunluğu ile Meclise tavsiye eder. Sayın Dr. Burhan Nalbandoğlu Karar Teklifinin aleyhinde olduğunu ve Sayın Fuat Veziroğlu'nun da hakkını mahfuz tuttuğunu belirtmiştir. Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ederim. Söz isteyen arkadaşımız? Rapor ve Karar Teklifi hakkında söz isteyen arkadaşımız?./24..

25 Sayın Dr. Burhan Nalbandoğlu. Buyurun. DR. BURHAN NALBANDOĞLU (Mağusa) - Saygıdeğer milletvekilleri, Sayın Başkan, konunun başlangıcından itibaren tereddütler içinde olduğumu belirtmek isterim. Bu tereddütler içinde olduğumu belirtmek isterim. Bu tereddütlerimi Sayın Meclisin bilgisine sunacağım. Hatırlarda olduğu gibi bundan bir müddet önce mahallî idarelerinin görev sürelerini uzatmak için bir Kanun Teklifi, bir Kural Teklifi Yürütme Kurulu tarafından Meclisimize sunulmuştu. İlgili Komiteye, İdarî İşler Komitesine iletildi. İdarî İşler Komitesindeki görüş ve temayüller şu noktada toplandı s Her süre sonunda konuş bir ertesi yıla yahut süreye erteleniyor. Bütün üyeler Mecliste bu seçimlerden yana olduklarını, fakat şartların uygun olmadıklarını, binaenaleyh yapılmaması gerektiğini söylerler ve Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana hiçbir muhtar, mahallî seçimlerin, belediye seçimlerinin de yapılmadığı ortada. Daha gerilere gidiyoruz ve görüyoruz ki, 1915 senesinden beri de muhtar seçimleri yapılmamış. Muhtarlık seçimleri, ileri derecede küçük bölgelere inhisar eden seçimler, pek fazla gürültüsü çıkmayacağı da belli. Böyle olmasına rağmen yapılmıyor. Komitenin Meclise yaptığı teklif, bu karar süresini bir sene müddetle değil, üç ay müddetle uzatmak şeklinde oldu. Ve bu arada bir karar teklifi de ilgili Komitece Meclis Başkanlığına verildi. Denildi ki, bu üç aylık süre zarfında seçimlerin yapılacağı ilân edilsin. Bu suretle senelerden beri yapılmayan, bu toplumun fertlerinden alman bu seçme ve seçilme hakkı verilsin, Dolayısıyle seçimler yapılsın. İşte bunun üzerine Yürütme Kurulundan sesler geldi. Bu seçim lerin yapılması mahzurludur şeklinde beyanlarda bulunuldu, G e len bu yazı veyahut telkin, Meclisin ilgili Komitesinde yani İdarî İşler Komitesinde görüşülmeden Rum Temsilciler Meclisi toplanarak mahallî seçimlerin Rum bölgelerinde yapılması gerektiğini ilân etti. Bunun üzerine bizim beyanımız da, toplumca yaptığımız beyan da ortada kalmış oldu. Deniliyordu ki beyanda, bu seçimlerin yapılması bizim toplum çıkarlarımız bakımından zararlıdır, o onun için yapılmasın. Bu defa Rumlar yapmaya kalkınca -pek iyi hatırlıyorum- Meclise yeşil ışık yakıldı denildi ve bu../25..

26 hususta işte bunun hava ekibini karşılayacak olan Anavatanımızdan da sorulması dilekleri ile konu bir müddet daha bekletildi. Sonunda "evet, siz de böyle bir kanunu geçirebilirsiniz" denildi ve biz de Meclisten, bu seçimlerin şu şu şu günlerde, yanılmıyorsam Haziran'ın ilk haftasından başlamak üzere aralıklı olarak bölge bölge yapılmasına gidildi ve bunlar için de karar alındı. Bu kararlar Mecliste alındıktan sonra resmî ceridede, Kıbrıs Türk Yönetiminin resmî yayın organında Sayın Reisicumhur Yardımcısının imzası ile yapılan kanun niteliğindeki bir bildiride, geçtiğimiz Haziran'ın altıncı günü Limasol ve Baf kazaları için namzetliği koyma son günü olarak tesbit edildi. Sonradan öğrendik ki, mahallî idareler, kaza kaymakamlıkları veyahut üstündeki üst makamlar veya seçim memurlukları bir idarî tasarrufla, vatandaşın namzetliğini koyma işlemlerini yapmadılar veya yaptırmadılar. Halbuki Meclisimizden bu kanun niteliğinde, kural niteliğindeki karar geçmiş, resmî ceridede Reisicumhur Muavininin imzası ile ilân edilmiş. Bunun yapılmaması için hiçbir makam yetki vermemiş veya Meclis başka bir karar almamış. Yaptırılmadı ve neticede bu iki kazamızın kişileri namzetliklerini koyamadılar. Şunu belirteyim ki, bu gayrı kanunî, hiç bir şekilde izahı mümkün olmayan bir durumdur. Şimdi öğreniyoruz ki Rum Yönetiminin Meclisinde bu Kuralın geçmesini, bu Kanunun geçmesini yani mahalli seçimlerin yapılmasını öngören bir karar sureti varmış. Kararın alınıp alınmadığı da belli değil. Oyle bir temayülden dolayı B a şkanlıktan verildi -kusura bakmayın, ben anlayamamıştım- sonradan tartışmalar ilerledikçe anladık ki Meclis Başkanımız Sayın Necdet Unel özel bir karar sureti olduğuna göre sistemimiz de, yani Necdet Unel T e klifi diyebiliriz adına bu yapılan teklifin. Bu seçimlerin, mahallî seçimlerin yapılmamasını salık veriyor ve Karar Sureti Komitelere gönderiliyor ve netice itibarı ile "zaten hava müsait değil, öyle telkin edildi" deniliyor. Şunu da söyliyeyim ki Anavatanımızdan gelen bir telkine karşı çıkacak değilim. Bunu, bu Meclisten beyan etmeyi bir şeref duyarım. İlgili arkadaşlar, telkin aü.mış olanlar, Sayın İçişleri üyesi veya Sayın Başkan bunu Meclis kürsüsünden beyan ederlerse burda yazdırdığım "karar suretinin aleyhine oy kullanacağım" lâfını da geri çekmeye hazır olduğumu belirtmek isterim. Arkadaşlar ben bunu buraya yazdırırken, şundan dolayı yazdırdım: Bir öyledir denildi, tekrar dönüldü o teklif edildi, tam tersi söylendi.../26..

27 e Ondan sonra Mecliste alman kararlar sanki Meclisçe değiştirilmiş gibi icraata geçildi. İlgili Üyelere, ilgili memurlara direktifler verildi ve neticfe itibarı ile de, Mecliste tecelli eden millî iradeye karşı çıkıldı. O bakımdan ben bunlara karşı, buraya, oyumu ters yönde kullanacağımı yazdırdım. Saygılar sunarım. ' BAŞKAN - Sayın arkadaşlar, soru tevdi edildiği için cevap vermek mecburiyetindeyim. Meclis Başkanı vereceği beyanlar için Sayın mebus Nalbandoğlu'nun önerilerine veyahut emirlerine göre hareket edecek durumda ve mevkide değildir bir. İki: Yüce Meclisin sayın üyeleri; bu Karar, Necdet ünel Teklifi denen Karar Teklifinin Meclise sunulmasından önce Başkanlık odasında toplanılmış ve gereken hususlar arkadaşlara kısa fakat açık bir şekilde izah edilmişti. Bu itibarla bunların yeniden bu Meclis kürsüsünden ifade edilmesinin lüzumlu olduğu kanaatinde değilim. Bu hususu belirtmek lüzumunu duydum. Durum ortadadır, açıktır. Daha evvel konuşulmuştur, içerde konuşulmuştur. Her şeyin bu kürsüden konuşulması zarureti yoktur. Bazı konuşmaların fayda yerine zarar vereceğini de düşünmek mecburiyeti vardır. Teşekkür ederim. Zannediyorum cevabımı vermiş oldum. Başka söz isteyen arkadaşımız varsa söz verilecektir. Şemsi bey, buyurun. DR. ŞEMSİ KAZIM (Baf) - Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlar; hakikaten önemli bir konu müzakere edilmektedir. Burhan bey arkadaşımızın konuşmasını dinledim. Haklı olduğu taraflar vardır. Ancak, senelerce idarî mekanizmada bulunmuş bir arkadaşınız olarak ben de bir iki kelime söylemek istiyorum. Maalesef bugün, halen çarpışma içerisinde demeyim de fevkalâde şartlar içerisinde bulunan bir cemaatız, bir Meclisiz; bir Yönetimiz. Ye Meclisimiz -aklımda kaldığına göre- Köy İhtiyar Heyetleri seçimine karar verirken, /

28 Rumların aldığı bir karar neticesinde öyle bir duruma girmiştir. V e belirtilmemiş olmasına rağmen bu şartlı bir karardır. Tabiî Rumlar böyle bir seçimi ertelediği zaman haklı olarak bunu Türk tarafının da ertelemesi icap ediyor, etmektedir. Bunun birçok mahzurlarını geçen defa bir çok arkadaşlarımız belirtmişlerdir. Cemaat problem» lerinde, muhakkak ki her yönü ile problemleri etüd edip de o şekilde karar almak mecburiyetindeyiz. Gönlümüz başka bir şey arzu etmiş olsa dahi, Bütün Meclis arkadaşlarımız muhakkak ki seçimlerin yapılmasını arzulamaktadır, istemektedir. Ama bu seçimlerin yapılması cemaata çok fazla zarar verecekse bundan imtina edilmesi de bir zaruret halini almış olur. Onun için Burhan bey arkadaşımız haklıdır bazı görüşlerinde. Fakat diğer yönden, gerek Hukuk Komitesi arkadaşlarımız, gerekse İdarî İşler Komitesi arkadaşlarımız, gerekse Meclis Başkanı veyahut Adalet ve İçişleri üyeliğinin de almak zorunda kaldığı bazı karar veyahut da sunmak mecburiyetinde kaldığı bazı kararların yerinde olduğu görüşündeyim. Bunu belirtmek istiyorum. BAŞKAN - Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen? KATİP - Fuat V e ziroğlu. BAŞKAN - Fuat bey buyurun. FUAT VEZİROĞLU (Mağusa) - Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; bir karar teklifi ile muhtar seçimlerinin daha önce Meclis tarafından tesbit edilen günlerde yapılmaması ve ileriki bir tarihe, belirsiz bir tarihe bırakılması önerilmektedir. Haklı bir gerekçesi varsa böyle bir teklifin, gerçekten bırakılır. Ancak haklı bir gerekçesi olup olmadığı hususunda bendeniz tereddütteyim. Herhangi bir karara varamamış durumdayım ve bu hususta Meclis kâfi derecede aydınlatılmış değildir kanısındayım. Gerekçesine göre teklifin, Rumlar yapmadığı için yahut yapmama havasına girdiği için biz de yapmıyalım ve biz de yapmamak havasına girelim deniyor. İlk nazarda içinde bulunduğumuz siyasî ortam,/28,.

29 dikkate alındığında, hatta makul görünen bir gerekçe havası var. Fakat biraz geçmişe doğru gidersek akla başka hususlar gelmektedir. Muhtar seçimlerinden çok daha önemli olan 1973 Cumhurbaşkan Yardımcılığı seçimleri sırasında; "Rumlar yapsa da yapmasa da biz bu seçimi yapacağız" şeklinde kesin bir kararlılık içine girilmişti. Şimdi, belki haklı bir gerekçesi vardı o zaman, belki yoktu. Şimdi, araoan bir buçuk sene geçtikten sonra ve durumda aynı şartlar devam ettiğine göre, daha az önemli bir seçim söz konusu olurken, niçin illâ Rumları takip etmek mecburiyeti vardır? Temenni ederdik ki Yürütme Kurulundan bir temsilci Mecliste hazır bulunsun ve Meclis Genel Kurulunu aydınlatsın. Biz de parmak kaldırırken evet yahut hayır istikametinde, niye parmak kaldırdığımızı bilelim. Yani karanlıklar içinde kalmayalım. Yürütme Kurulu, gereken aydınlığa Meclisi kavuştursun ve ona göre bir karara varalım. Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; bu dediğim şey yapılmamıştır ve kafamızda bir istifham olarak durmaktadır. Niçin 73'de daha önemli bir seçimi Rum'a rağmen yapmak kararmdaydık da bugün daha az önemli bir seçimde Rum'u takip etmek lüzumu hasıl olmuştur? İzah etsinler bunu Meclise, gönül rahatlığı içinde biz de müsbet oy kullanalım. Ama bir izahat verilmek ve bir aydınlık getirilmek mecburiyeti vardır kanaatindeyim. Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; geçen defa malumlarınız olduğu veçhile İdarî işler Komitesi, Mahallî İdarelerin Görev Süresinin uzatılmayarak seçim yapılması yönünde bir teklifle Meclise gelmişti ve yine hatırlayacaksınız, o teklif üzerine Sayın Cumhurbaşkan Yardımcısından Meclise bir yazı gönderilmişti. Ve bu kürsüden o yazı Meclise okunmuştu. Şu, şu, "şu sebepten bu seçimlerin yapılması mahzurludur deniyordu ve adeta, yani muhtar seçimleri yapıldığı takdirde vatan millet elden gidiyor havasına getiriliyordu. Uç gün sonra Rumlar seçim kararı alınca, Rumlar seçim kararı alınoa Yürütmeden gelen yazı boşlukta kaldı, pat diye yere oturdu ve üç gün sonra yüz seksen derecelik bir dönüşle -üç gün evvel seçim yapmak için hava müsait değildi, ama üç gün sonra şartlar değişti- seç yapabiliriz havasına girdiler ve seçim yapılması hususunda Meclisle birlik oldular. Bunu anlatmaktan maksadım şu; Bizimle birlik olarak

30 o» bir seçim yapılması yönüne gittiler. Meclisten kanun geçti. Günleri de tesbit edildi. Şimdi yapılmamasını istiyorlar. Daha az önemli bir konuda gerekçesiyle uzun uzun Meclis Başkanına yazı yazıp izah etmişlerdi. Bugün de aynı şekilde bir yazı ile veyahut Meclise gelerek izah etmelerinde ne mahzur vardı? Ben anlayamıyorum. Eğer Meclis kürsüsünden seçim yapmayalım demenin bir mahzuru olsaydı, geçen defa zaten Yürütme Kurulu Başkanı mektup gönderip Meclis kürsüsünden okutmazdı. Bir mahzuru olmadığına g'öre bu defa daha önemli bir konu karşısındayız. Çünkü, Meclis yetişip kanun yapmıştır. 0 kanuna göre, seçim yapmayalım ve yeni bir kanunla seçimi erteleyelim derken, herhalde Meclisin karşısına ciddi bir gerekçeyle ve ciddi bir aydınlatma ile çıkmak lâzımdı. Bu aydınlatma yapılmadığı için bendeniz tereddütteyim ve raporda, müsbet veya menfi şekilde oy kullanacağımı belirtmedim» Hakkımı mahfuz tutmak mecburiyetinde kaldım bu açıklamayı yapabilmek için. Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; Meclis bir kanun yapmıştır. Bu kanuna göre 6 Haziran 1974 tarihinde yani dün, Limasol ve Baf kazalarında vatandaşların kanunen yetkili makamlara başvurup aday olma hakları vardı. Kanunen bu, hakları idi. Öğrendiğimize göre Yürütme Organı bir talimatla, Kanunun bu hükmünü bertaraf ve fiilen iptal etmiş ve adaylık için müracaat edecek vatandaşların aday olarak kaydedilmemelerini kaza amirliklerine bildirmiştir. Kaza amirlikleri de aday müracaatlarını reddetmişler, kabul etmemişlerdi. Fiili durum bu. Yani Meclisin iradesi çiğnenmiş, kanun çiğnenmiş. Şimdi seçim yapmamak icap ediyorsaydı, aday olmamak da icap ediyorsaydı, hakikaten seçim yapılmasın, aday da olunmasın. Hiçbir itirazımız yok. Ama 6 Haziranda Yürütme Organı aday olma günü olduğunu bildiğine göre bunun tedbirini önceden alacaktı. Tedbirini önceden alacaktı yahut da, önceden tedbirini alamazsa bile 6 Haziranda müracaat eden vatandaşı aday olarak kaydedecekti. Sonra da Meclise tasarı sevkedip seçimi ertelettirecekti ve o müracaat edip aday kaydolan vatandaşın adaylığı baki kalmak şartıyle seçim ertelenmiş olacaktı. Bu surette Kanun ihlâl edilmemiş olacaktı. Yani bu, halen yürürlükte olan Muhtar Seçimi Kanununu ertelemek gibi bir gerekçe ile o kanunun herhangi bir maddesini ihlâl etmek hakkını vermiyor kanun kimseye..,/30,.

31 Haziranda gelen vatandaşı sen aday olarak kaydedersin, 8 Haziranda da kanunen seçimi ertelersin Meclisten tasarı geçirerek. Bu suretle Kanunun hem hükmü yerine gelmiş hem seçim de ertelenmiş olur. Şimdi bu yola gidilmemiştir. Fiilen Meclisin yaptığı kanun Çiğnenmiştir ve Meclis bu hususta yara almıştır, yaralanmıştır. Kim tamir edecektir bu yarayı? Bu hususta hiç olmazsa Yürütme Organından Meclise ufacık bir izahat vermek tenezzülü dahi niye duyulmamıştır? Kendilerinin teklifi ile Meolis bir kanun yapmıştır. 0 kanunu bizzat çiğnemişlerdir ve niçin çiğnediklerini, en basit nezaket usullerine dahi uyarak Meclise ufacık bir izahatta bulunmak lüzumunu duymamışlardır ve bu, Meclisi daha da yaralayıcı bir tutumdur. Bunun izahının ve hesabının verilmesi lâzımdır. Bu, en azından bir hukuk skandali teşkil etmektedir. Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; bendeniz illâ ve illâ seçim yapılsın iddiası ve ısrarında değilim. Toplumun bugünkü menfaatleri, seçim yapılmamasını gerektiriyorsa, seçim yapmayalım. Ben de katılırım. Ama toplumun menfaatleri seçim yapmamamızı gerektirir şeklinde bir aydınlık gelmemiştir Yürütme Organından Meclise. Bendeniz müsbet veya menfi yönde oy kullanacağımı belirtmeyeceğim. Bekleyeceğim böyle bir aydınlık gelsin ya ilgili üyelikten, ya Yürütme Organından, ya Komite Başkanından. Kararımı ondan sonra vereceğim. Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ederim. Güryel beye söz vermezden evvel Fuat beye de kısaca cevap vermek mecburiyetini hissediyorum. Ana prensipler itibarı ile Sayın Fuat Veziroğlu» nuıı sözlerinin mühim bir kısmına iştirak etmekle beraber, Meclise, Yürütme Kurulundan, üyeliğinden veyahut Başkanlığından sureti kafiyede hiçbir şekilde bir işaret gelmemiştir ve Meclis hiçbir şekilde bu konuda aydınlatılmamıştır iddiasını kabul etmeme imkân ve ihtimal yoktur.

32 S a ym Fuat Vşziroğlu geçen "birleşime, su veya bu sebeple gelmemiş bir arkadaşımızdır. Geçen birleşimde,.daha doğrusu birleşimin arifesinde Yüce Meclis, bu salonda değil fakat Başkanlık odasında kısaca fakat gayet açık olarak bu konuda aydınlatılmış ve bu Meclisin mümessili yahut temsilcisi durumunda olan Başk? na yapılan telefon konuşması, verilen hava gayet bariz bir şekilde arkadaşlara verilmiştir. Eğer Sayın Fuat Yeziroğlu arkadaşımız burda olsa idi kendileri de dolayısıyle bu konuda aydınlatılmış olurlardı. Ben hâlâ, muayyen konuların Meclisi aydınlatma babında bu kürsüden değil fakat o odadan yapılmasının daha doğru olacağı kanaatinde olduğumu Yüce Meclise bir daha arzetmek durumunda olduğumu teyid etmek vaziyetindeyim. Kısaca Fuat V e ziroğlu arkadaşımın -hukukî bakımdan sözlerine iştirak etmekle beraber- Meclise Yürütmeden hiçbir aydınlatıcı hava gelmemiştir ve Meclise ulaştırılmamıştır sözlerine iştirak etmeye müsaadesi ile imkân ve ihtimal yoktur. Kısaca cevap vermiş olduğumu zannediyorum. Söz Mustafa Güryel beydedir. Buyurun. MUSTAFA GURYEL (Lârnaka) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; müzakeresini yaptığımız karar teklifi görünüşü itibarı ile kısa ve basit olmakla beraber, bu mevzuda Yüce Meclisin alacağı karar, gerçekten toplumun büyük menfaatlerinin ya lehine olacaktır veya aleyhine olacaktır. Peşinen arzetmek gerekir ki, bütün demokratik ülkelerde mahallî idareler kademesinde veya siyasî kademelerde olsun, iş başına gelenler seçim yolu ile gelmektedir. Bu, demokrasinin, bilhassa özgürlükçü demokrasinin temel prensibidir ve bu bakımdan Sayın Nalbandoğlu ile hemfikirim ve muhakkak bugüne kadar bunun yapılması gerekirdi. Ancak bugünkü şartlar içerisinde -tek taraflı olarak- Türk toplumu böyle bir seçime giderse millî menfaatlerine halel gelmez mi? Aslında bu sorunun cevabını bulduğumuz zaman bu konuda karar almak da basit olacaktır. Kanaatimce Yüce Meclis bundan evvel bu konuda karar alırken, Rumların muhakkak surette../32..

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA / DONEM: II t KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ Z A B I T L A R I 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA - 2 - GÜNDEM; BOLUM: A 1. 1970 Disiplin Adliye Kurulları (Geçici Hükümler) Kural Tasarısı. 2. Sosyal

Detaylı

KIBRIS TÜRK YÖNET+HÎ MECIÎSİ. Vuncü Birleşin 31 EKİİI 1972 SALI

KIBRIS TÜRK YÖNET+HÎ MECIÎSİ. Vuncü Birleşin 31 EKİİI 1972 SALI DÖNEM; II YIL: 3 KIBRIS TÜRK YÖNET+HÎ MECIÎSİ Z A B I T L A P. I Vuncü Birleşin 31 EKİİI 1972 SALI - 2 - GÜÎp)EM: BÖIJ^Î: A 1. 1970 ICira Kontrol (Geçici Hü-ümler) Kural Tasarısı 2. 1971 Kıbrıs Türk Yönetimi

Detaylı

KIBRIS TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 31«inoi Birleşim (3»üncü Olağanüstü Birleşim) 12 TEMMUZ 1974, CUMA

KIBRIS TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 31«inoi Birleşim (3»üncü Olağanüstü Birleşim) 12 TEMMUZ 1974, CUMA DOHBMr II YIL: 4 / s KIBRIS TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ Z A B I T L A R I 31«inoi Birleşim (3»üncü Olağanüstü Birleşim) 12 TEMMUZ 1974, CUMA GÜNDEMs BOLUM; A 1. 1974 İktisadî Kalkınma Teşvik Fonu (Tâdil) Ttizügtt

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

Sayı: 31/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 31/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Devlet, Kurumsal, Şehit ve Kayıp Şehit Cenaze Törenlerine İlişkin Kuralları

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: II YASAMA YILI: 1992/2 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 30'uncu Birleşim 10 Nisan 1992, Cuma İÇİNDEKİLER I. GELEN EVRAK II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A.

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

Personel alımları devam edecek

Personel alımları devam edecek Personel alımları devam edecek Şubat 25, 2012-11:55:50 Bozdağ, AA Editör Masası'nda Anadolu Ajansı'nın yurt dışı, yurt içi temsilcileriyle birim editörlerinin sorularını yanıtladı. Bekir Bozdağ, ''Diyanet'te

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek 2 ve 4ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 nci ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine Dair nın C. Senatosunca

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ YÖNETMELİĞİ GİRİŞ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ YÖNETMELİĞİ GİRİŞ LÜĞÜ HİZMET TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam GİRİŞ Madde 1-Bu Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisini ziyaret eden Devlet Başkanı ve Devlet Büyüklerine; Ofise katkıda bulunan yerli ve

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar. Kısa İsim 41/1989 18/1991 27/1993 22/1998

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

KIBRIS TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 7'nci Birleşim 10 ARALIK 1971 CUMA

KIBRIS TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 7'nci Birleşim 10 ARALIK 1971 CUMA t / DONEM: II YIL: 2 KIBRIS TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ Z A B I T L A R I 7'nci Birleşim 10 ARALIK 1971 CUMA GÜNDEM; 30LUM; A 1. 1970 Disiplin Adliye Kurulları (Geçici Hükümler) Kural Tasarısı. 2. Sosyal Sigorta

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK 6559 ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/12/2015 No : 2015/8302 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 3/6/2011 No : 633 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/12/2015

Detaylı

Birleşik Kurul. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Oluşumu ve Gelişme Esasları) Tüzüğü. Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa

Birleşik Kurul. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Oluşumu ve Gelişme Esasları) Tüzüğü. Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Oluşumu ve Gelişme Esasları) Tüzüğü Resmi Gazete Sayı 82 Tarih 24.7.1990 EK III A E 313 Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Bu döküman, Resmi Gazete Yayınlanmış Tüzüğünün Elektronik

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 30.06.2008 Seri B, Sıra No:3 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/65 5667 sayılı Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim

Detaylı

KIBRIS TÜRK YÖNETİMİ MECLÎSİ ZABITLARI inci Birleşim 21 MAYIS 1971 CUMA

KIBRIS TÜRK YÖNETİMİ MECLÎSİ ZABITLARI inci Birleşim 21 MAYIS 1971 CUMA KIBRIS TÜRK YÖNETİMİ MECLÎSİ ZABITLARI 28 1 inci Birleşim 21 MAYIS 1971 CUMA GÖHDEM; BÖLÜM: A 1. 1970 Disiplin Adliye Kurulları (Geçici Hükümler) Kural Tasarısı. 2. Sosyal Sigorta Kural Tasarısı. 3. 1970

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

FİRMALARIN PLAKA TAHDİTİ GÖRÜŞLERİ

FİRMALARIN PLAKA TAHDİTİ GÖRÜŞLERİ FİRMALARIN PLAKA TAHDİTİ GÖRÜŞLERİ 31 Ağustos 2015 Pazartesi 10:13 İSTAB yönetim kurulu üyesi 11 firmanın sahipleri de hem plaka tahdidi hem okul ücret zamlarına yönelik düşüncelerini açıkladılar. RÖPORTAJ:

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-005 Konu : Belediye Gelirleri Kanunu nda yer alan çevre temizlik vergisi ile ilgili maktu tutarlar yeniden değerleme oranında artırılması ve 2017 yılında uygulanacak emlak

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[1-2015/25]-65729 25.05.2016 Konu : Kamu personeline verilen konaklama

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlık İl Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenen çiftçi eğitim kurslarında teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden öğretici/uzman öğretici veya

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı Konu : B0İMİ0000014-2032 : Bakanlığımıza Bağlı Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden (Kamplardan) Yararlanma GENELGE 2005/57 04.04.2005 Bakanlığımız,

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

Sirküler 2016 / 069. İstanbul,

Sirküler 2016 / 069. İstanbul, Sirküler 2016 / 069 Referansımız: 1048 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 26.10.2016 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MALİ TÜZÜĞÜ

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MALİ TÜZÜĞÜ GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MALİ TÜZÜĞÜ [(16.7.2003 R.G. 82 EK III A.E. 513 Sayılı Tüzüğün), (14.7.2004 R.G. 102 EK III A.E. 389), (4.2.2010 R.G. 18 EK III A.E. 74), (16.8.2011 R.G. 137 EK III A.E.

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-125[5/1-h-2016]-25294 08/12/2015 Konu : Yurt dışında yapılan inşaat işinde

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Sirküler No: 2013/122 Tarih: 03.06.2013 YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 1) Kanundan kimler faydalanabilir? Kanundan Gerçek ve Tüzel Kişiler Faydalanabilir. (Esnaf, Serbest Meslek Erbabı,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[VUK1-19974]-107246 18.04.2017 Konu : İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR 6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR İbrahim ERCAN * Bilindiği üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine,

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 19.10.2005 tarih ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu na bir geçici madde eklenmesi (İhlas Finans Mağdurlarının Alacaklarının İadesi) Hakkında Kanun Teklifi gerekçesiyle

Detaylı

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3)

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 10.03.2008 Sirküler No: 2008/40 5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:3) 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2008-34

SİRKÜLER RAPOR 2008-34 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı.

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Şayet bir grup şirketi iseniz, diğer bir deyişle ilişkili şirketlerden mal ve veya hizmet alıp satıyorsanız,

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ 27.05.2017/69-1 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ ÖZET : 6183 sayılı AATUH Kanuna eklenen 48/A maddesinde vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

Muhterem Hayrettin Karaman Hocam,evvela selam eder,saygılar sunarım. 1974 yılı İmam-Hatib talebeliğimden beri sizleri duyduk ve istifade ettik.

Muhterem Hayrettin Karaman Hocam,evvela selam eder,saygılar sunarım. 1974 yılı İmam-Hatib talebeliğimden beri sizleri duyduk ve istifade ettik. HAYRETTİN KARAMAN HOCAMA CEVAB Muhterem Hayrettin Karaman Hocam,evvela selam eder,saygılar sunarım. 1974 yılı İmam-Hatib talebeliğimden beri sizleri duyduk ve istifade ettik. Ancak sizlerin bazı noktalarda

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : III YASAMA YILI: 1/1994 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 27 1 nci Birleşim 3 Mayıs 1994, Salı Sayfa İÇİNDEKİLER I. GELEN EVRAK 2616 II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 400 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27716 Resmi Gazete Tarihi 01.10.2010 Kapsam VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:400) Giriş 23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı