ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Ocak 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4393 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝSTEM. Dolgun Dalgýçoðlu Ali Osman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Ocak 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4393 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝSTEM. Dolgun Dalgýçoðlu Ali Osman"

Transkript

1 Kasým ayýnda ülkemizdeki zam þampiyonu fasulye mi, yoksa tarhana mý oldu bilemeyiz... Ancak Aralýk ayýnda þampiyon kabak olmuþ... Biz demedik mi, kabak halkýn baþýna patladý diye! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Ocak 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4393 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý HANGÝ BÝRÝNÝ YAZMALI? 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... HÜKÜMET DÜÞERSE, KENDÝ KENDÝNE DÜÞER ANCAK! Erdoðan Baybars SÝSTEM Dolgun Dalgýçoðlu Ali Osman ASGARÝ ÜCRETÝ SAVUNMAK TÝLKÝLÝK KENDÝMDEN UTANIYORUM... Mehmet Levent Ali Kiþmir Yatýrýmcýlara devlet tarafýndan kiralanan vakýf mallarý da kredi karþýlýðý artýk bankalara ipotek verilebilecek... Teþvik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý dün Birikim Özgür Baþkanlýðý'ndaki Bütçe ve Plan Komitesi tarafýndan meclise sevkedilmek üzere onaylandý... Sýrada Keyfi olarak çalýþanlarý durduran... Ýþverene yargýdan tokat Doðu Akdeniz Üniversitesi yönetimi tarafýndan sözleþmesi keyfi biçimde feshedilen öðretmen Yüksek Mahkeme'de açtýðý davayý kazandý... DAÜ-SEN yaptýðý açýklamada bu kararýn yalnýz üniversite tarafýndan deðil, toplumumuzdaki tüm iþverenler tarafýndan dikkate alýnmasý gerektiðini belirtti sayfada Vakýf mallarý Tasarýnýn mecliste yasalaþmasý halinde, kendine ait olmayan devlet malýný da artýk isteyen bankaya ipotek edebilecek... Vakýflar Örgütü ve Din Ýþleri Dairesi'nin tasarrufunda olup yatýrýmcýya kiralanmýþ olan gayrýmenkuller ipotek kapsamýnda... Bu yasa tasarýsýnýn da bazý 'özel' kiþiler için hazýrlandýðý öne sürülüyor... Tasarýda þöyle deniliyor: "Ýpotek iþlemi, kira süresi ve kira sözleþmesinin yatýrýmcýya saðladýðý hak ile sýnýrlýdýr. Bu fýkraya konu gayrýmenkuller ile ilgili yapýlan sözleþmeler Vakýflar Ýdaresi'nin izni ile belirleyeceði þartlar ile Tapu ve Kadastro Dairesi'ne kaydedilir ve ipotek edilir..." Hükümetin bu yasa tasarýsý ile ilgili gerekçesi ekonomik ve sosyal kalkýnmaya destek olmak ve yatýrýmlarýn önünü açmak... "Afrika'dan Mektup"ta ve 6. sayfada Yeni ilahiyat okulu Gökçebel: Hükümet açýklama yapmalý KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, "Maðusa'da hangi gerekçeyle okul açýlacaðýný ortaya koymak ve buna dur demek eðitim bakanlýðýnýn, hükümetin görevidir" dedi... Gökçebel: Kýbrýs Türk toplumu AKP'yi kumarhaneleri, casinolarý, otelleri, bet ofisleri, off-shore bankalarý, þirketleri ve özelleþtirmeleriyle yakýndan tanýyor... "Söz konusu okulla ilgili hiçbir merciden izin alýnmayýp ilgili bakanlýða haber verilmediðini" belirten Gökçebel, AKP'nin kurduðu imparatorluðu yandaþ sermayedarlarý ve kukla siyasi taraftarlarýyla Kýbrýs'ta da yaþatmak istediklerini vurguladý sayfada Geçiciler sorunu Özyiðit: Hükümet zamana oynadý Geçicilerin durdurulmasý konusunda kesin karar almayýp bunu Mart'a býrakan hükümetin bu tavrýný Cemal Özyiðit 6 ay sonraki yerel seçimlere yönelik bir hareket olarak deðerlendirdi sayfada Büyük ikramiye Kazanan talihli adýný açýklamadý 600 bin TL'nin talihlisi çekini banka aracýlýðýyla aldý sayfada BM'den uyarý Hatay'daki TIR'ýn savcý tarafýndan aranmasýna izin verilmemesi uluslararasý skandal oldu sayfada

2 KAMU HÝZMETÝ KOMÝSYONU UYARDI Þener LEVENT Açý "ÖÐRETMENLÝK SINAVLARINDA KÝMLÝK KARTI VEYA KÝMLÝÐÝ DOÐRULAYACAK BELGE ÝBRAZI ZORUNLU" "KÝMLÝÐÝNÝ BELGELEYEMEYEN ADAYLAR SINAVA ALINMAYACAK" Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), bugün yapýlacak öðretmenlik sýnavlarýna girecek adaylarýn kimlik kartý veya kimliðini doðrulayan bir belge ibraz etmesinin zorunlu olduðunu bildirdi. KHK Baþkaný Kamil Kayral tarafýndan dün yapýlan açýklamaya göre, kimliðini belgeleyemeyen adaylar sýnava alýnmayacak. Sarýkamýþ yürüyüþüne KKTC'den 180 kiþi SARIKAMIÞ ÞEHÝTLERÝNÝ ANMA YÜRÜYÜÞÜNDE KKTC'YÝ TEMSÝL EDECEK 180 KÝÞÝ GENÇLÝK DAÝRESÝ TARAFINDAN BELÝRLENDÝ Sarýkamýþ Þehitlerini anma yürüyüþü programýnda Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'yi temsil edecek 180 kiþinin belirlendiði bildirildi. Gençlik Dairesi Basýn Bürosu imasýyla dün yapýlan açýklamaya göre, KKTC, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan organize edilen etkinlikte, TCKKTC Gençlik Deðiþim Programý çerçevesinde temsil edilecek. Açýklamada, Sarýkamýþ Harekâtýnda soðuktan donarak þehit olan binlerce askerin anýlacaðý; katýlýmcýlara Sarýkamýþ olaylarý hakkýnda bilgi verilecek olan yürüyüþ programý için Gençlik Dairesi Müdürlüðüne 580 müracaat yapýldýðý kaydedildi. MAÐUSA'DA BÝR ÇAY OCAÐINDA ELEKTRÝK AKIMI HIRSIZLIÐI Gazimaðusa'daki bir çay ocaðýnda, Ekim 2012'den düne kadarki sürede kaçak elektrik kullanýldýðý saptandý. Toplam 3 bin 600 TL deðerinde elektrik akýmý hýrsýzlýðý yaptýðý saptanan A.M. (E-55) hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Zanlýnýn, eþinin çalýþtýrdýðý çay ocaðýnýn elektriðinin kesik olmasýna raðmen sayaca kanunsuz olarak müdahale ettiði ve elektrik akýmý hýrsýzlýðý yaptýðý belirtildi. YER YER HAFÝF YAÐMUR BEKLENÝYOR Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de, bugün yer yer hafif yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, KKTC 5-10 Ocak tarihleri arasýnda parçalý ve az bulutlu olacak. Bölge, alçak basýnç sistemiyle genellikle üst atmosferdeki soðuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. En yüksek hava sýcaklýðý iç kesimler ve sahillerde santigrat derece dolaylarýnda seyredecek. DP-UG GÝRNE KONGRESÝ BUGÜN Demokrat Parti-Ulusal Güçler (DP-UG) Girne Ýlçesi 9. Olaðan Kongresi bugün yapýlacak. DP-UG Genel Merkezi'nden yapýlan açýklamaya göre, kongre saat 17.00'de Oscar Vuni Palace Otel'de gerçekleþtirilecek. Kongrede, faaliyet ve mali raporlar görüþülecek; yeni ilçe yönetimi için seçim yapýlacak. HANGÝ BÝRÝNÝ YAZMALI? Çoluk çocuk yargý önünde! Abbas ELMAS- Lefkoþa'da Narkotik ekipleri tarafýndan düzenlenen uyuþturucu operasyonunda tasarrufunda yaklaþýk 1 buçuk gram bonzai bulunan 17 yaþýndaki T.Y ile olayla baðlantýlý olduðu iddia edilen 16 yaþýndaki K.D dün yargý huzuruna çýkarýlarak 6 gün süreyle tutuklandý. Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü'nde görevli polis memuru Mehmet Bayram, zanlýlar T.Y ile K.D'nin 31 Aralýk 2013 tarihinde meydana gelen "uyuþturucu madde tasarrufu" suçundan methaldar olduðunu söyledi. Söz konusu tarihte Lefkoþa Suralriçi bölgesinde tespit edilen zanlý T.Y'nin üzerinde ve evinde yapýlan aramada yaklaþýk 1 buçuk gram aðýrlýðýnda sentetik cannabinoid türü olduðuna inanýlan uyuþturucu madde bulunarak emare olarak alýndýðýný kaydeden Bayram, zanlý K.D'nin de olayla baðlantýlý görülerek gözaltýna alýndýðýný belirtti. Zanlýlar aleyhinde baþlatýlan soruþturmada birçok kiþiden ifade alýndýðýný ve birçok kiþinin sorgulandýðýný aktaran Bayram, zanlýlarýn tasarrufunda bulunan emarelerin parmak izi analizine gönderildiðini ve sonuçlarýnýn beklendiðini söyledi. Bayram, ayrýcý zanlýlardan kan ve idrar örnekleri de alýnarak analize gönderildiðini kaydederek, zanlýlarýn söz konusu maddeyi nereden ve kimden aldýklarý yönünde de ciddi bir soruþturma baþlatýldýðýný aktardý. Zanlýlar aleyhinde baþlatýlan soruþturmanýn henüz tamamlanmadýðýnýbelirten Mehmet Bayram, zanlýlar aleyhinde yürütülen tahkikatýn selameti açýsýndan 6 gün daha poliste tutuklu kalmalarýný talep etti. Huzurundaki þahadeti deðerlendiren Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit ise zanlýlar aleyhinde baþlatýlan polis soruþturmasýnýn selameti açýsýndan istenilen süreyi verdi. Parmak izi analizi bekleniyor! Abbas ELMAS- Lefkoþa'da yeni yýl öncesi tasarruflarýnda yaklaþýk 15 gram sentetik cannabinoid türü olduðuna inanýlan madde bulunarak tutuklanan Ýmam Büyükakþeker, Serap Temiz ve Malik Toran isimli kiþiler dün yeniden yargý huzuruna çýkarýlarak tutukluluk süreleri 3 gün daha uzatýldý. Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü'nde görevli polis memuru Cemal Ramiz, zanlýlarýn Aralýk tarihinde Lefkoþa ve Maðusa'da meydana gelen "Uyuþturucu madde tasarrufu, alma ve verme suçlarýndan methaldar olduklarýný söyledi. Zanlýlarýn 30 Aralýk tarihinde mahkeme emriyle 3 gün süreyle tutuklandýðýný aktaran Ramiz, zanlýlarýn tutukluluk sürelerinde birçok kiþiden ifade alýndýðýný, birçok kiþinin sorgulandýðýný, zanlýlarýn tasarrufunda bulunan 5 paketin parmak izi analizine gönderildiðini ve çýkacak sonuçlara göre tahkikatýn seyrinin deðiþebileceðini belirtti. Zanlýlarýn serbest kalmasý halinde aranan emarelere ve alýnacak ifadelere olumsuz etki edebileceðine dikkat çeken Cemal Ramiz, yürütülen polis soruþturmasýnýn selameti açýsýndan zanlýlarýn 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarýný talep etti. Huzurundaki þahadeti ve zanlýlarýn itirazý olmamasýný dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit ise, yürütülün tahkikatýn selameti açýsýndan zanlýlarýn 3 gün daha poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Çiziktir di Çiziktirdi Toplumumuzdaki sorunlarý yazacaksam, tek bir konuyu yazmak geçmiyor içimden... Neden? Halkalarýnýn tümü de paslanmýþ ve çürümüþ bir zincirdir çünkü bu... Bir halkayý onarmak ne iþe yarar ki? Zaten geriye kalan halkalar iþlevini yitirmiþse, tek bir halkanýn onarýlmasý mümkün mü? Hangi birini yazayým? Filtresiz santral bacalarýný mý? Lefke'deki zehirli maden atýklarýný mý? Baz istasyonlarýný mý? Taþocaklarýnýn kemirdiði daðlarýmýzý mý, yoksa daðlarýmýzda hala ortadan kaldýramadýðýmýz þövenlik simgesi bayraðýmýzý mý? Okul yerine cami yapmamýzý mý? Altyapýsý olmayan yollarýmýzdaki trafik kurbanlarýmýzý mý? Elektrik faciamýzý mý? Kýbrýs Türk Hava Yollarý'ný mý, Ercan'ý mý? Gram gram yakalanan uyuþturucuda bugüne kadar neden hiçbir barona polisin kolunun uzanamadýðýný mý? Karþýlýklý ihracatta bizi yirmiye katlayan 'kurtarýcý'mýzý mý yazayým? Narenciye ve zeytin üreticilerinin dertlerini mi? Limandaki sigara ve içki kaçakçýlýklarýný mý? Asgari ücrete mahkum ailelerin hayatla nasýl boðuþtuðunu mu? Surlariçindeki tarihin nasýl yok olduðunu mu? Polisin neden hala sivile baðlanmadýðýný mý? Merkez Bankasý'nýn neden bizim elimizde olmadýðýný mý? Mazbatalarý mý ve hala devam eden bileþik faiz rezaletini mi? Devlet hastanelerinin periþan halini mi? Geçicileri mi yazayým, kalýcýlarý mý? Vergisi silinen hatýrlýlarý mý, vergisi yüzünden mahkemeye verilenleri mi? Neden Euro'ya geçmeyip hala Türk Lirasý kullandýðýmýzý mý? Maraþ'ý daha ne kadar yýlanlara çýyanlara yedireceðimizi mi? Polise neden tartýþmasýz bir genel müdür atayamadýðýmýzý mý? Vicdani redden dolayý yargýlanan arkadaþlarýmýzý mý? Türkiye'nin neden burada hala kýrk bin asker bulundurduðunu mu? 1974'ün hala paylaþýlamayan ganimetini mi? Toplum olarak neden bu kadar yozlaþtýðýmýzý ve bencilleþtiðimizi mi? Kermeslerle baðýþlarla ayakta durmaya çalýþan kanserlilerimizi mi, yuvalardaki kimsesiz çocuklarýmýzý mý, kana muhtaç talasemialýlarýmýzý mý, engellilerimizi mi, özürlülerimizi mi, diyabetlilerimizi mi? Söyleyin... Neyi yazayým? Hangi birini? Sizin okumaktan býktýðýnýz Kýbrýs meselesini mi? Bizi bu hale kimlerin düþürdüðünü mü? Celal Hordan'ý mý yazayým, Ýrsen Küçük'ü mü? Eroðlu'nu mu, Özgürgün'ü mü? "Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi" sözünü mü açýklayým? "Ayný tas, ayný hamam" feryatlarýna mý tercüman olayým? Yolsuzluk dosyalarýný kapatanlardan hesap mý sorayým? Bu topluma yüzbinlerce dolara mal olan dýþ temsilciliklerin ne iþe yaradýðýný mý sorayým? Kendi parasý, üretimi, ihracatý ve tanýnmýþlýðý olmayan bu diyarda bazýlarýmýzýn hangi mucizenin eseri olarak büyük servetler kazandýðýný mý sorayým? Bir þarkýcýya bir gecede yüzbinlerce lira ödeyenlerin yýl sonu neden zarar gösterip de hiç vergi ödemediklerini de ben mi sorayým? Elektrikte milyonlarca borcu birikenlerden neden zamanýnda hiç tahsilat yapýlmadýðýný ve elektriklerinin neden kesilmediðini mi sorayým? Nüfusu mu sorayým? Kaçýmýzýn eski Kýbrýslý, kaçýmýzýn yeni Kýbrýslý olduðu hakkýnda izahat mý isteyim? Söyleyin... Nerelerden çýkýp da baðýrayým... Artýk yetiþir... Artýk yetiþir... Deðmez bunlarý yazmaya artýk ikide bir... Kökünü kurutmalý bu düzenin... Perakendeci deðil, toptancý olmalý... Onarýlacak tarafý kalmadý... Toptan yýkýlmalý... Hazýrsanýz yýkalým... Söyleyin Hazýr mýsýnýz?..

3 AFRÝKA dan mektup... SIRADA VAKIF MALLARI VE ÖZLENEN POLÝS GENEL MÜDÜRÜ Bakanlar Kurulu tarafýndan onaylanan ve Resmi Gazete'de de yayýnlanan Teþvik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý, dün Birikim Özgür baþkanlýðýndaki Bütçe ve Plan Komitesi tarafýndan da onaylanarak meclise sevkedildi... Bu tasarýya göre Vakýflar Örgütü ve Din Ýþleri Dairesi'nin tasarrufunda olup yatýrýmcýya kiralanmýþ olan gayrýmenkuller de kredi karþýlýðý bankalara ipotek edilebilecek... Yani bir þirket veya kiþi, kendine deðil, devlete ait olan bir gayrýmenkulü de bundan sonra bankaya ipotek verebilecek... Peki, borcunu ödeyemediði takdirde ne olacak? Vakýf malý bankanýn tasarrufuna geçecek! Vakýf mallarýnýn da düpedüz yaðmalanmasýndan baþka nedir ki bu? Sýzan bilgilere göre, bu yasa tasarýsý da bazý yasalar gibi 'kiþiye özel' yapýlmýþ... Yani kýyak tütüyor bu da... Yasa tasarýsýnda Türkiye Kalkýnma Bankasý, KKTC Kalkýnma Bankasý ve KKTC'deki Bankalar Yasasý altýnda faaliyet gösteren tüm bankalarýn bu yasadan yararlanabileceði belirtilerek þöyle deniliyor: "KKTC'de devlete ait olup yatýrýmcýya kiralanmýþ veya özel kiþilere ait gayrýmenkuller üzerinde ipotek tesis edilebilir ve bu kredilerle ilgili olarak her türlü teminat alabilirler." Ýpotekle ilgili þartlar da belirlenmiþ tasarýda... O da þöyle: "Ýpotek iþlemi, kira süresi ve kira sözleþmesinin yatýrýmcýya saðladýðý hak ile sýnýrlýdýr. Bu fýkraya konu gayrýmenkuller ile ilgili yapýlan sözleþmeler Vakýflar Ýdaresi'nin izni ve belirleyeceði þartlar ile Tapu ve Kadastro Dairesi'ne kaydedilir ve ipotek edilir. Kira sözleþmelerinin Tapu ve Kadastro Dairesi'ne kaydý esnasýnda, kiracý tarafýndan iki yýl kira bedelinin %15 oranýnda kayýt harcý ödenir. Kaydý yapýlmayan sözleþmeler de geçerli olmakla birlikte bu madde kurallarý uyarýnca ipotek konusu olamaz." Mecliste bunun yasalaþmasý halinde neler olacaðýný göreceðiz hep birlikte... Kimler hangi devlet, hangi Vakýf malýný bankaya ipotek vererek kredi alacak... Bundan yararlanmak için kimler girecek en baþta sýraya... CTP hükümeti de UBP'nin izinden gidiyor aslýnda... Ýradesi ipotek altýnda olan bir hükümet... Bakýn Polis Genel Müdürü ile ilgili atamada neler yaþanýyor... Ne Yorgancýoðlu'na soran var, ne de Serdar'a... Serdar, "Sen bana haber vermedin" diyor Yorgancýoðlu'na... Yorgancýoðlu da ona "Bana da kimse haber vermedi" diyor... Sonra da Serdar "Ýki kadýndan hiçbiri olmasýn da baþka biri olsun" diye çýkýyor iþin içinden... Neden? Kadýn düþmaný mý Serdar? Oysa bize göre Pervin Haným da, Þenay Haným da bu görev için çok uygun... Ýlk kez bir kadýn polis genel müdürümüz olacaðýna sevineceðimize üzülüyor muyuz?.. GEÇÝCÝLER SORUNU Özyiðit'ten hükümete tepki "HÜKÜMET GEÇÝCÝLER KONUSUNDA KESÝN KARAR ALMAK YERÝNE ZAMANA OYNADI" Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, hükümet ortaklarý Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleþik Güçler (CTP- BG) ile Demokrat Parti Ulusal Güçlerin (DP-UG) geçiciler konusunda "kesin karar almak yerine, zamana ve tribünlere oynadýðýný" savundu. Özyiðit, 366 kiþinin tamamen kurultay hesabýyla, üstelik münhal olmadan ve sýnavsýz bir þekilde iþe alýndýðýný anýmsatarak, "Söz konusu kiþilerin diðer binlerce kiþiden ayrýcalýðý olmamalý. Fýrsat eþitliði herkese eþit sunulmalýdýr. Hükümet en kýsa zamanda devletteki münhal kadrolarýný ilan etmelidir" dedi Özyiðit yazýlý açýklamasýnda, bu konuda iki parti liderinin açýkladýklarý kararýn birçok bilinmezlikle ve soru iþareti ile dolu olduðunu öne sürdü. Özyiðit, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nun geçicilerle ilgili; "Sözleþmeleri 31 Aralýk'ta sona erecek ve uzatýlmayacak" söyleminden geri adým attýðýný, Baþbakan Yardýmcýsý Serdar Denktaþ'ýn ise "UBP ile koalisyon kurarým" söylemi ile koalisyon ortaðý CTP-BG'ye þantaj yaptýðýný iddia etti. Hükümetin bugüne kadar aldýðý kararlarla güven vermediðini, seçim öncesi sözler ile hükümet olduktan sonrasý yapýlanlarýn tamamen ters olduðunu savunan Özyiðit, geçiciler konusunda da hem bir sürü belirsizlik olduðunu, hem de hükümete yönelik büyük bir güvensizlik yaþandýðýný iddia etti. Özyiðit, 3 aylýk uzatma sürecinde nelerin yaþanacaðý konusunda hükümete kimsenin güvenmediðini de iddia ederek, geçicilerle ilgili kararda sürenin 3 ay uzatýldýðýný, 6 ay sonra ise yerel seçimler olduðunu anýmsattý ve kararýn seçimlere yönelik alýndýðý yönünde ciddi iddialar olduðunu kaydetti yýlý bütçesinde geçicilerle ilgili bütçenin ciddi oranda artýrýldýðýný savunan Özyiðit, bunun da 2014 yýlýnda geçici çalýþan sayýsýnýn artacaðý anlamýna geldiði görüþünü dile getirdi ve bir yandan geçici alýmýna son verileceði söylenirken, diðer yandan geçicilerle ilgili bütçenin artýrýlmasýnýn ortada bir "samimiyetsizlik" olduðunu gösterdiðini savundu. Hükümete yönelik eleþtirilerde bulunan ve halkýn CTP ile DP'ye, "UBP'nin býraktýðý yerden devam etsin ve onun yaptýðý keyfi ve usulsüz icraatlarý onaylasýn" diye destek vermediðini belirten Özyiðit, halkýn hükümetten, kamu vicdanýný rahatsýz eden keyfi ve usulsüz icraatlarý iptal etmesini veya geri almasýný, ayrýca hesap sormasýný beklediðini vurguladý. Özyiðit, fýrsat eþitliðine ve hakkaniyete tamamen aykýrý olan istihdamlara onay vermelerinin mümkün olmadýðýný da belirterek, yapýlan bir yanlýþa müdahale etmeyenlerin dahasý ortak olanlarýn da yanlýþý yapan kadar sorumlu olduklarýný kaydetti. Kurultay kazanmak için UBP delege yakýnlarýný kamuya "geçici" adý altýnda istihdam ederek kullanan ve kamuyu zarara uðratan eski Baþbakan Ýrsen Küçük ve attýklarý imzalarla uygulamaya onay veren kiþilerin bu konuda mutlaka hesap vermeleri gerektiðini kaydeden Özyiðit, bu konuda yasal Yeni ilahiyat okuluna tepki GÖKÇEBEL: "HANGÝ GEREKÇEYLE OKUL AÇILACAÐINI ORTAYA KOYMAK VE BUNA DUR DEMEK EÐÝTÝM BAKANLIÐI ÝLE HÜKÜMETÝN GÖREVÝDÝR" Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Baþkaný Tahir Gökçebel, Kýbrýs'ta eðitim, din ve kültür entegrasyonu yapmaya çalýþan Türkiye'deki Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin, ilahiyat eðitimi verecek yeni bir okul açtýrtmaya çalýþtýðýný iddia etti. Gökçebel, sözkonusu okulla ilgili hiçbir merciden izin alýnmayýp ilgili bakanlýða haber verilmediðini belirterek, "Maðusa'da hangi gerekçeyle okul açýlacaðýný ortaya koymak ve buna dur demek eðitim bakanlýðýnýn, hükümetin görevidir" dedi. Gökçebel dün yaptýðý açýklamada, Gazimaðusa bölgesinde ilahiyat eðitimi verecek bir okul açýlacaðý yönündeki haberleri deðerlendirdi. Gökçebel, Türkiye'de iktidarda bulunan AKP'yi eleþtirerek, "Kurduklarý vesayet imparatorluðunu, yandaþ sermayedarlarý ve kukla siyasi taraftarlarýyla Kýbrýs'ta da yaþatmak istemektedirler" dedi. "Kýbrýs Türk toplumunun AKP'yi kumarhaneleri, gazinolarý, otelleri, bet ofislerini, off-shore bankalarý, þirketleri, özelleþtirmeleriyle yakýndan tanýdýðýný" ifade eden Gökçebel, "Dayatma paketlerini, özelleþtirme adý altýnda gasp ettiklerini iyi bilmekteyiz. Gerektiðinde acýmasýzca polisi halka kýþkýrttýðýný, þiddet kullandýðýný, her fýrsatta Kýbrýs Türk toplumuna hakaret ettiðini, Türkiye halkýný jurnallediðini, beslemeler dediðini sürekli hatýrlamaktayýz" dedi. Gökçebel, þöyle devam etti: "Kýbrýs'ta sözde paketler, özelleþtirmeler, istilalarla ekonomik alt yapýyý güçlendiren AKP, bugün din sömürüsü yaparak, cemaat ve tarikatlarý kullanarak kültürel, dini, siyasi üst yapýlarýný düzenlemeler ile çalýþmalarýn ivedi olarak hayata geçirilmesi çaðrýsýnda bulundu. "CTP DE UBP DE SABIKALIDIR" Özyiðit, 366 kiþinin tamamen kurultay hesabýyla, üstelik münhal olmadan ve sýnavsýz bir þekilde iþe alýndýðýný, binlerce gencin ise dýþarýda iþsiz beklediðini belirterek, "Söz konusu kiþilerin diðer binlerce kiþiden ayrýcalýðý olmamalý. Fýrsat eþitliði herkese eþit sunulmalýdýr. Bunun olmadýðý durumda adaletten ve haktan bahsetmek mümkün deðildir" dedi. Özyiðit, münhalsiz ve sýnavsýz istihdamlar konusunda CTP'nin de "sabýkalý" olduðu suçlamasýnda bulunarak, gelinen aþamada yapýlmasý gerekenin; bu sözleþmelerin yenilenmemesi ve ihtiyaca göre devletteki münhal kadrolarýnýn derhal ilan edilmesi olduðunu belirtti. Özyiðit açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Hükümet en kýsa zamanda devletteki münhal kadrolarýný ilan etmelidir. Hem kamudaki geçicilere, hem de delege yakýný olmadýklarý için baþvuru hakký bile verilmeyen tüm iþsizlere, müracaat hakký tanýnmalýdýr. Bu arada Kamu Hizmeti Komisyonu ile ilgili yasa Meclis'ten geçirilerek yönetiminin baðýmsýz ve demokratik olmasý saðlanmalýdýr, tüm sýnav, mülakat ve diðer yöntemler yeni oluþturulacak Kamu Hizmeti Komisyonu tarafýndan düzenlenip uygulanmalýdýr. Böylece münhal sayýsý kadar gencimizin kamuda iþe baþlatýlmasý, geri kalanlarýn ise özel sektörde istihdamý ya da kendi iþini kurmasý ile ilgili teþviklerin yapýlmasý saðlanmalýdýr." tamamlamak istemektedir. Dinle ilgisi olmayan kapitalist, pragmatik bir anlayýþla her yolu kullanarak imparatorluðunu devam ettirme çabasýndadýr. AKP'nin Kýbrýs'taki eðitim, din, kültür entegrasyonu bu anlayýþýn eseridir. Hükümetlerimiz, bakanlarýmýz acaba bunun farkýnda deðil midir? Eðer farkýnda iseler ve sýrf koltuklarda kalsýnlar diye görmezlikten geliyorlarsa ortada halka ihanet var demektir." existence Elvan Levent YILIN BAÞI HERÞEYÝN SONU Christmas merasimi geçti, yeni yýl merasimi geçti... Yeme-içme, parti, balo, alýþ-veriþ, gezmetozma, hediye faslý bitti. Büyük ikramiye rüyasý sona erdi. Ve herkesin üstüne bayram sonrasý bir maraz çöktü adeta, 'herþey yine eskisi gibi' bunalýmý... Saat geceyarýsýný vurur vurmaz, saraydan eve koþan külkedisinin halinden de beter durumdayýz bana sorarsanýz. Sihir bozuldu, Jingle Bells þarkýlarý sustu, noel baba kýzaðýna atlayýp, ortalýktan adeta toz oldu. Biz de burada, zamlar, tavana vuran döviz ve borçlarýný ödemeyen bir 'devlet'le baþbaþa kaldýk. Ýyi mi? Yeni bir yýlýn baþýnda, herþeyin sonundaymýþýz gibi bir manzara var karþýmýzda. Haberlere bakýlýrsa, Türkiye'deki durumlar oldukça karýþýk ve yakýn bir gelecekte de aydýnlýk günler görünmüyor eþikte doðrusu. Belki birkaç Ýskandinav ülkesi dýþýnda, dünyanýn geriye kalanýnýn durumu da hiç açýcý deðil. Bakýn, geçenlerde Moskova'da Hamlet'i kendine göre yeni bir yorumla sahneleyen Danimarkalý yönetmen Robert Lepage, yaþadýðýmýz dünyayý Hamlet'in Elsinore'üne benzetmiþ. Elsinore, Shakespeare'in Hamlet oyununun geçtiði Danimarka'daki ünlü Kronborg kalesi... Hamlet'i ise tüm gücüyle sistemin dýþýnda kalmaya gayret eden günümüzün yalnýz insaný ile özdeþleþtiriyor... Bugün global sosyal 'að'lar sayesinde herkes herkesin ne yediðini, ne içitiðini, nereye gittiðini, ne yaptýðýný, ne düþündüðünü bildiði bu dünyada, Snowden ve Assange gibi içinde bulunduðumuz sistemi deþifre etmeye çalýþýrken bir anlamda 'að'a düþen kiþilerin de modern birer 'Hamlet' olduklarýný söylüyor. Peki, Japonya'daki Fukushima Nükleer Santrali'nde çalýþtýracak iþçi bulamadýklarýndan, o civardaki evsizleri toplayýp o santralde karýn tokluðuna çalýþtýranlar... Onlara ne demeliydik? Bu durumda o iþçiler kim oluyordu peki? Modern 'Sefiller' mi? Bizim mesela burada 'Çýplak Kral' masalýnýn en modern versiyonu olduðumuzdan hiçbir kuþku duymuyorum ben þahsen. Yýllardýr baþarýyla sahneledikleri ve bizim de üstün bir performans göstererek oynadýðýmýz bir baþyapýt adeta... Benim küçükken 'Kibritçi Kýz'la birlikte en sevdiðim Anderson masallarýndandý. Masalýn sonunda, kalabalýðýn arasýndan sýyrýlýp, parmaðýyla iþaret ettiði kralýn çýplak olduðunu söyleyebilecek cesarete sahip tek kiþi olan o küçük çocuða büyük bir hayranlýk duymuþtum. Þimdi halâ o çocuða hayranlýk duyuyorum. Öte yandan da artýk burada kaçýnýlmaz olarak bu oyunun sonun geldiðimizi de düþünüyorum. Geriye yapýlacak tek birþey kalýyor bana göre... O usta terzilerin yýllardýr olmayan bir elbiseyi diktiklerini itiraf etmeleri... Ve kralýn da çýrýlçýplak olduðu halde, üzerinde bir elbise varmýþ gibi davrandýðýný kabul etmesi... Ardýndan da perdeleri son kez indirsinler... Sonra sahnenin arkasýna geçip, orada neler olup bittiðine bakalým hep birlikte. Fena mý olurdu? Nasýl olsa bu kadar yýldýr bu sahnenin önünde durup bu oyunu izliyoruz, deðil mi? Geçip bir de perdenin ardýnda neler olup bittiðine bakmamýzýn zamaný gelmedi mi? Kral, giyinsin artýk. Ama çýplak kalacaksa eðer, giyinik numarasý yapmaktan da vazgeçsin.

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Koca bir yýl gelip geçti hayrýný göremedik Onlar hep zam dediler biz ise hep gam dedik Ve gördük ki dolmadý ne yazýk ki çilemiz Bir yýl daha hiç gelmeyen o Godot'yu bekledik Kalay KKTC'NÝN ÝMAM'I YOK MU? CHP milletvekili Hüseyin Aygün twitter'da þöyle bir mesaj attý: "Yargýtay'ýn, emniyetin imamý var. Hala duymayan varsa, Hanefi Avcý'nýn Haliç'te yaþayan Simonlar kitabýný okusun. Soru artýk þu; Ordunun, yani TSK'nýn imamý kim?" TSK'nýn "eski imamý" olarak eski Genelkurmay Baþkaný Hilmi Özkök'ü iþaret eden Aygün, "Peki ama bugünkü baþ imam kim?" diye sordu. Emniyetin imamý var, Ordunun imamý var, Yargýtay'ýn imamý var Peki Türkiye'nin kalýn baðýrsaðýna dönüþen KKTC'nin bir imamý yok mu? Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent ASGARÝ ÜCRETÝ SAVUNMAK TÝLKÝLÝK Tabiri caiz midir, deðil midir bilmem ama haberi okuduðumda aklýma "aç tavuk kendini buðday ambarýnda sanýrmýþ" sözü geldi. Türkiye ekonomikman çöktü... Siyasetinin ekonomiyi belirlediði hatta hukukun da siyasetin gerisinde olduðu düþünüldüðünde Türkiye'nin vahameti daha iyi ortaya çýkar. Daha düne kadar dünyaya hükmetmeye aday olduðunu, ekonomik zenginliðinden söz edilerek, yeni imparatorluk kurma maskaralýklarýyla uðraþýldýðý hatýrlanýrsa, bir anda ne oldu da Türkiye bataða gömüldü? Türk Lirasý'nýn döviz karþýsýnda eridiðini ve yerlerde süründüðünü söylemeye gerek yok... El þeyiyle gerdeðe girmekti yapýlanlar. Buraya kadardý... Amrika'nýn Yeni Dünya Düzeni'ndeki siyasetinin, kendisine tab olmayanlarý ve raydan çýkanlarý, huysuz çocuklarý nasýl yola getirdiðini bu gazetede çok yazdýk, çizdik. Ya sopa, ya havuç... Sovyetler Birliði'nin yýkýlmasýyla Amerikan sömürü taktiði de bu ikilem üzerine oturtuldu. Türkiye'ye hep havuç uzatýldý. Raydan çýkýldýðýnda darbeler geldi ve NATO'nun çocuklarý gerekeni yaptýlar! Yýllarca kullandýðý Usame Bin Ladin'i bir anda düþman ilan edip ardýna düþen ve giremediði kapýlarý, dünyanýn en büyük teröristi olduðunu saklamaya çalýþarak, terörizm yalanýyla açan ABD, Türkiye'de de oyunu baþka türlü oynadý. Yýllarca kullandýðý Türk ordusunu bir anda Tayyip'e pasivize ettirerek ancak her an da kullanabileceði þekilde kýþlasýna soktu. Ýmamýn ordusuydu artýk elinin altýndaki... Yaramaz çocuk Tayyip'in zamanla Menderesvari karþýt hareketleri benimsenmedi. Kulaðý çekildi olmadý... Tokatlandý en sonunda! Ve yolsuzluk ve rüþvet operasyonu için düðmeye basýldý... Durum ortada... Bir anda dünyanýn en güçlü ülkesi ilan edilen Türkiye'nin kaðýttan kaplandan beter olduðu ortaya çýktý. AKP þimdi gözünü Kýbrýs'taki petrole ve doðalgaza çevirdi. "Adanýn neresinde çýkarsa çýksýn, petrol ve doðalgaz Kýbrýs'ýn tümüne aittir" fetvasýný verdi. Tayyip söylemedi bunu... TC Enerji Bakaný Taner Yýldýz'a söyletti... Dediði doðru ama onun kafasýnýn gerisinde yatan tilkilik baþka... Aklýnca Rumlar, "Tamam yahu biz madem ki iliþkilerimiz karþýlýklý nezaket içerisinde olacak, gazdan elde edilecek kârýn bir kýsmýný da Kýbrýslý Türklere verelim" diyecekler. Tabii bu durum Kýbrýslýtürklere bir þey getirmeyecek. Buraya hükmeden kim ise gazdaki kâr payýný da hanesine o yazacak... KKTC Ercan Havalimaný'ndaki Sivil Havacýlýk Dairesi'nin KKTC üzerinden geçen uçaklara hizmet vermesinin karþýlýðýný Türkiye aldýðý gibi... Doðalgazý da "barýþ" adýna alýrlarsa ballý börek olmaz mý? Büyükkonuk ve Erenköy'de hýrsýzlýk yapan 4 kiþi tutuklandý 2 sene sonra yakalandýlar Gamze BAYKUR- Büyükkonuk ve Erenköy'de 2012 yýlý içerisinde hýrsýzlýk yapan Hasan Cihan, Hüseyin Ercan Özbabalýk, Denizcan Bulut ve Taner Bulut isimli kiþiler 2 sene sonra tespit edilerek tutuklandýlar. "Geceleyin ev açma", "Dükkan açma" ve "Sirkat" suçlamalarýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan her 4 zanlý da 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalacaklar. Para, sigara ve aðaç kesme motoru çaldýlar Olayýn tahkikat memuru Ahmet Köse, zanlý Hasan Cihan, Hüseyin Ercan Özbabalýk, Denizcan Bulut ve Taner Bulut'un 2012 yýlý Þubat ve Mart aylarý içerisinde Büyükkonuk ve Erenköy'de 1500 TL nakit para, 875 TL deðerinde 90 paket sigara ve aðaç kesme motoru çaldýklarýný açýkladý. Zanlýlarýn geçtiðimiz gün tespit edilerek tutuklandýðýný belirten Köse, zanlýlarýn suçlarýný kabul ettiklerini ancak çeliþkili ifade verdiklerini söyledi. Zanlýlar aleyhine yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Köse, her 4 zanlýnýn da 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Tutuklu kalacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Hasan Cihan, Hüseyin Ercan Özbabalýk, Denizcan Bulut ve Taner Bulut'un tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Geçtiðimiz yýl Maðusa Serbest Limaný'nda bulunan sigara ambarýna girerek 961 koli sigara çalan Mustafa Çelik tutuklandý Aranan sigara hýrsýzý yakalandý Gamze BAYKUR- Maðusa'da 2013 yýlý Haziran ve Eylül aylarý içerisinde serbest liman bölgesinde bulunan ve Mehmet Ergün'e ait olan sigara ambarýný Umut Gül, Zafer Gül, Savaþ Yýldýz, Kaðan Baþbuð, Ecevit Kunna ve Serdar Kunna ile açarak 961 koli sigara çalan Mustafa Çelik uzun süren aramalar sonucu yakalandý. "Bina açma" ve "Sirkat" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Çelik, tutuksuz yargýlanmak üzere teminata baðlanarak serbest býrakýldý. 874 bin 644 TL deðerinde sigara çaldý Olayýn tahkikat memuru Cemil Awwad, zanlý Mustafa Çelik'in 2013 yýlý Haziran ve Eylül aylarý arasýnda Serbest Liman Bölgesinde bulunan ve Mehmet Ergün'e ait olan sigara ambarýna birçok kez girerek 874 bin 644 TL deðerindeki 961 koli sigarayý sirkat ettiðini açýkladý. Awwad, 2013 yýlý Kasým ayý içerisinde ise ayni meseleden dolayý Umut Gül, Zafer Gül, Savaþ Yýldýz, Kaðan Baþbuð, Ecevit Kunna ve Serdar Kunna'nýn da teminata baðlandýðýný anýmsattý. Zanlý aleyhine yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Awwad, zanlý Çelik'in uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Teminata baðlandý Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Mustafa Çelik'in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine, 10 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaþýnýn 50'þer bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Asgari ücrete itiraz edecekmiþ bazý sendikalar. Bu itirazdan olumlu bir sonuç çýkacaðýný hiç sanmýyorum. Keþke çýksa... Ama bugüne kadar çok gördük bu itirazlarýn olumlu bir deðiþime yol açmadýðýný. Hükümet sözünde durup uygulamayý 1 Ocak'ta baþlatýrsa mesele yok. Yeter ki itirazlardan dolayý bir gecikme yaþanmasýn. Bu arada muhalefet ve sendikalara da seslenmek lâzým. Ayýp yahu!.. Bir "Sefalet ücreti" diye tutturmuþ gidiyorsunuz asgari ücret için. Ama Özkan bey pabuç býrakýr mý böyle yaygaralara? Þrakkadak yanýtýný verdi iþte. "Asgari ücret bizim hükümetimiz döneminde 1 defada 145 TL artýrýldý" (!) Nasýl yanýt ama? Aldýnýz mý aðzýnýzýn payýný? Hade kesin artýk mýzmýzlanmayý da o sefalet ücretini safahat ücreti olarak görmeye çalýþýn! 1 defada 145 TL. Asgari ücretlilerin neyine yetmez deðil mi?! Ömür adamsýnýz sayýn baþbakan. "3 yýlda 178 TL artýrýlan asgari ücreti biz 1 defada 145 TL ardýrdýk" diyorsunuz. Büyük baþarý deðil mi? Siz hep 1 defada yaparsýnýz ne yaparsanýz. KKTC tarihinde bir ilk olarak elektriðe yüzde 30 zammý da 1 defada yapmýþtýnýz! Tam kýþ giriþinde tüpgaza 5 TL birden zammý da! Birkaç defada yaptýklarýnýz da yok deðil tabii. Mesela akaryakýt zamlarýný haftada 23 defada yapmanýz gibi! "Geliþen süreçte asgari ücretin yeterli olmadýðý gözlemlenirse tekrar deðerlendirilebilir" diyor sayýn baþbakan. Geliþen sürecin kaç aylýk olduðu açýk deðil. 6 aydan 1 yýla kadar meydan! Peki, kim nasýl tespit edecek bu süreçte asgari ücretin yeterli olup olmadýðýný? Ýþe yarar mý bilmem ama benim acizane bir önerim var bu konuda. Baþta cumhurbaþkaný, meclis baþkaný ve baþbakan olmak üzere bütün bakan ve milletvekillerine 2 ay süreyle 8-10 bin TL'lik maaþlarýnýn yerine 1560 TL'lik asgari ücret ödensin. Eðer sürecin sonunda "yeterlidir" derlerse tamam. Muhterem yönetici ve vekillerimizin yaþamlarýndan daha iyi bir kriter mi olacak?! Yalnýz küçük bir ilâve yapalým. Herkes 1560 TL'lik asgari ücretle nasýl geçindiðini, bu parayý her þeye nasýl yetiþtirdiðini de bir zahmet açýklayacak! Ki "sefalet ücreti" diyenlere ders olsun! Ýcabýnda böyle "sefalet ücretleriyle" de geçinilebileceðini görsünler! Lüks bir fantazi oldu deðil mi? Birþey deðil... Asgari ücreti savunan baþbakanýmýza hediyem olsun!

5 5 4 Ocak 2014 Cumartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Ýradenin ve egemenliðin ne kadarý Kýbrýslý Türklerindir? MÝÞ-MIÞLAR 16 ve 17 yaþýnda iki çocukta esrar bulunmuþ. - Ana babalarý nerdeymiþ? Dünya 2014'e sýcak bir merhaba demiþ , dönüp bakmadý bile ama! Bu yýllar böyledir iþte Burnu kýllý olurlar Hele ilk aylarýnda. Baþbakan Yorgancýoðlu "Bütün geçicilerin statüsü deðiþecek" demiþ. - Eeee Ha "piskot" ha "bisküvi". Ne fark edecek yani! Usulsüzlüðe kýlýf uydurmaktan baþka bir þey deðil bunlar. DP/UB kurultayý 26 Ocak'ta yapýlacakmýþ. - Offf yahu Yeni yýlda da mý rahat yok bu kurultaylardan. Astroloji uzmaný Abdülaziz, çözüme yaklaþtýðýmýzý söylemiþ. - Ne kadar yaklaþtýk acaba? Kapsama alaný içine girebildik mi bari? 2013 yýlýnda KKTC'de çok önemli geliþmeler olmuþ. - Evet Buzdolabýndaki hýyar bile geceden sabaha 2 kat büyüdü. Allah razý olsun üreticilerimizden. BKP Ýrsen Küçük'ün yargýlanmasýný istemiþ. - Yargýlansýn yargýlanmasýna da "þahit" giren yok ki! Ünlü futbolcu Yýlmaz Burak, yýlbaþýný Girne'de sevgilisi ile birlikte geçirmiþ. - E siz da bir tuhafsýnýz vallahi!.. Asker arkadaþýný alýp da mý geleceydi yani. Hükümet düþerse, kendi kendine düþer ancak! - Bu hükümet çok sürmez düþecek!.. Sözünü esirgemez bir arkadaþtý yanýmdaki... Hükümetin düþeceði yönündeki bu iddiaya, kendi açýsýndan açýk bir yorum getirdi: - Siimden aþaða Kasýmpaþa! Sonra da dönüp bana sordu: BÖYLE BÝR ANDI - Sen ne den? - Ben düþtüler bilirdim Düþmediler mi yoksa, dedim. Attý kahkahayý. - Düþtüler Düþtüler ama birbirine sarýlýp kalktýlar gene. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Hükümeti düþürmeye çalýþanlar olduðu yönünde iddialar ortaya atýldý. Doðrudur Ama bunda yadýrganacak bir durum yok ki! Her dönem, her hükümetin kuyusunu kazan birileri çýkar mutlaka. Bakýn Erdoðan hükümetinin baþýna gelenlere Piþmiþ tavuðun baþýna gelmedi böylesi,.. Düþürmek istiyorlar ki, kendileri otursun o koltuklara Ya da kendi adamlarý Bundan daha doðal ne olabilir yani. Demokrasi terbiyemiz buna çok müsait. Evet Hükümeti düþürmek isteyenler var. Ama ben, hükümeti düþürmek isteyenlerin yoðun bir çaba içinde olduðunu düþünmüyorum. Sinsice yaklaþýp, Baþbakana bayda atmalarýný da beklemiyorum. Hiç gerek yok böyle numaralara. Hükümet zaten yalpalýyor Ya birbirine bayda atacaklar, birlikte düþecekler Ya da Yine kendi yedikleri muz kabuklarýna basýp, kendi kendilerini düþürecekler. Ýzleyin göreceksiniz. BÝR YIL 3 BAÞBAKAN GÖRÜRSE! Türkiye'de sigara, otomobil, alkol ve cep telefonuna zam yapýlmýþ olmasý, örnek alýnacak bir davranýþtýr. Oh be Bitti 2013 de kurtulduk ün arkasýndan iyi konuþana rastlamadým þimdiye kadar. Kim aðzýný açsa, bir uðursuzluðundan, musibetliðinden bahsediyor. Ýnsafsýzlýk ediyorsunuz ama Hangi yýl 3 tane baþbakan gördü ki. Gitti Küçük, geldi Siber Gitti Siber Geldi Yorgancýoðlu Üstelik yanýnda Denktaþ da! E daha ne beklerdiniz yani!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu SÝSTEM (Ýstanbul)- Yýllarca sömürülen ülkelere bakmak yeterlidir çoðu yanlýþý görebilmek için Baðýmsýzlýðýn ne kadar deðerli olduðunu anlamaya yeter sanýrým o bakýþ. Biz 1960'a kadar hiç özgür olamadýk. Gelen geçen daldý Kýbrýs'a. Gücü olan, "Patron benim" dedi Hem seyrüsefer masraflarýný topladý vergi diye, hem de ülkelerine para gönderdiler. Ayrýca kaynaklarýmýzý birer çekirge gibi istila edip tükettiler. Ormanlarýmýz vardý Mesarya'dan Trodos'lara, Maðusa'ya kadar. Þimdi nerede? Ormanlarýmýz vardý Beþparmaklar'da dizili Tarla açtýlar, villa yaptýlar ve pazarladýlar oralarý Bakýrýmýz vardý Lefke'nin yeraltýnda. Yeraltý zenginliðimizdi Kazdýlar, götürdüler, çevremizi kirleterek olduðu gibi býraktýlar. Bölgede ne hava temiz kaldý, ne toprak. Bölgedeki deniz bile zehirle dolu. Ve bugün ne balýðý balýk, ne plajlarý plaj Þimdi sýrada yeraltý sularýmýz ve daðlarýmýz var Yeraltý sularýmýz taþýnan nüfus ile neredeyse bitirildi. Yerine ise güya bize iyilik yapýlacak diye denizaltýndan borularla taþýnacaðý söyleniyor. Onu bile yaparlarken topraðýmýza el koydular. Baðýmsýzlýk baþkadýr. Ezilsen de Fakirlikten inlesen de. Kendin çare üretiyorsun. Kendin uðraþýp çýkýþ yolu buluyorsun. Baþkalarý senin yerine karar verirse, ayýkla pirincin taþýný. Ayýklayacak pirinç de olmaz senin zaten Gelelim tarih bilgimize Kýbrýslýlar baðýmsýzlýk için EOKA'yý kurdular. Sömürgeciye karþý savaþ vereceklerdi Alkýþlanacak bir durum bu. Baðýmsýzlýk için daða çýkmak. Maðaralarda yatmak. Kayalardan yastýk, yýldýzlardan yorgan yapmak. Silah taþýmak, ölümü göze almak. Fakat Ve meðer EOKA'yý ne yazýk ki özgürlük getirecek diyerek tam baðýmlýlýða götürmek isteyenler kurdurtmuþ. Oyunu eksik olmasýn diye de karþýsýna TMT'yi monte etmiþ Bu tuzaktý. Ve biz tuzaða geldik. Öldük, öldürdük Kazanan ise, oyun kurucu oldu. Bugün bakalým etrafýmýza Baðýmsýz bir devletimiz orada duruyor. Ancak halký týpký bölünmüþ memleketleri gibi iki parça Bunun neresi baðýmsýz? Memleketin kuzeyindeki bir siyasi: " Ortada bir günah ya da yanlýþ varsa, ülkeyi yöneten siyasilerindir Eðer ortada bir kusur varsa, bu kusur sistemdedir" dedi. Diðer siyasi, "Esas kabahatliler yöneticiler olduðu tespiti doðrudur, amacýmýz sistemin çalýþmasýný saðlamaktýr" dedi. Kendisinde hiç suç yokmuþ gibi Siyasi, "sistem suçlu" dedi. Oysa biraz tarihe, biraz da günümüzü doðru bakabilseler görecekler. Ki sistem, yapýsýyla, meclisiyle, kuruluþuyla hatta siyasileriyle gerçekten yanlýþ Yüksek Mahkeme öðretmeni haklý buldu DAÜ-SEN: "ÖÐRETMENÝN SÖZLEÞMESÝNÝN FESHÝ YASALARA AYKIRI BULUNDU" Yüksek Ýdare Mahkemesi'nin, Doðu Akdeniz Ýlkokulu, Kreþi ve Doðu Akdeniz Koleji'nin, Doða Koleji'ne verilmesi sürecinde, devam eden sözleþmesi Doðu Akdeniz Üniversitesi tarafýndan tek taraflý feshedilen bir öðretmenin açtýðý davada, fesih kararýnýn, yasalara aykýrý olduðu kararýný verdiði bildirildi. Bir öðretmenin DAÜ'ye karþý açtýðý davayý kazandýðýný bildiren Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý (DAÜ-SEN), kararýn tüm iþverenlerce dikkate alýnmasýný istedi. DAÜ-SEN tarafýndan yapýlan açýklamada, mahkeme kararýnda davacýnýn sözleþmesi feshedilirken, ilgili tüzüklerin öngördüðü herhangi bir yönetmeliðe dayalý olarak, herhangi bir performans deðerlendirmesi yapýlmadýðýnýn ve davacýya, sözleþmesinde belirtilen yükümlülüklerine aykýrý hareket ettiðine dair herhangi bir uyarýda bulunulmadýðýnýn yer aldýðý kaydedildi. Açýklamada, Yüksek Mahkeme'nin, DAÜ'nün iþe son verme nedenlerini, iþine son verilecek kiþilerin sayý ve kategorilerini ve uygulama süresi ile ilgili bilgileri davacýnýn üyesi olduðu DAÜ-SEN'e bildirmediðini belirttiðine de yer verildi. "TÜM ÝÞVERENLER DÝKKATE ALMALI" DAÜ-SEN'den yapýlan açýklamada, kararýn yalnýzca DAÜ tarafýndan deðil Kýbrýs'ýn kuzeyinde bulunan tüm iþverenler tarafýndan dikkate alýnmasý gerektiði kaydedilerek, "Artýk bu ülkede 'Mali zorluklar içindeyiz; performanslarý iyi deðil; kalite düþüyor; ne yapalým baþka çaremiz yok' gibi basma kalýp sebeplere dayanan, sübjektif deðerlendirmeler sonucu çalýþanlarýn iþine son verilmesi uygulamalarýna dur demenin zamaný çoktan gelmiþtir" ifadeleri yer aldý. Açýklamada, þöyle denildi: "Eðer iþ sözleþmesini feshedecekseniz yasalar ve ILO sözleþmeleri bu iþlemi nasýl gerçekleþtireceðinizi açýk seçik ortaya koyuyor. Bu önemli noktaya vurguyu da sendikalar deðil Yüksek Ýdare Mahkemesi yapýyor. DAÜ özelinde ise hem 2008 yýlýnda imzalanmýþ toplu iþ sözleþmesinin hem de 'Akademik Personelin Kadro ve Çalýþma Tüzüðü'nün' öngördüðü üzere adil, uygulanabilir, nesnel ve çalýþanlarý geliþtirmeye yönelik performans ölçme ve deðerlendirme sisteminin ilgili paydaþ gruplarýn görüþ ve katkýlarýyla bir an önce kurulmasý gerekliliðinin altýný bir kez daha çizmek isteriz." DAÜ-SEN tarafýndan yapýlan yazýlý açýklama þöyle devam etti: "Doðu Akdeniz Üniversitesi, yaþanan süreçte akademik yetersizlik, öðrenci sayýsýndaki düþüþ ve kalitenin yükseltilmesi hususlarýna dayanarak DAÝ ve DAK'taki öðretmenlerin sözleþmesini feshetmiþtir. Ancak, mahkeme DAÜ Yönetiminin KOMÝTE "TEÞVÝK (DEÐÝÞÝKLÝK) YASA TASARISINI" ONAYLADI Vakýf mallarý da ipoteðe verilebilecek Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün "Teþvik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsýný (Ývedi)" madde madde görüþerek, oybirliði ile onayladý. Meclis'ten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün Birikim Özgür baþkanlýðýnda toplandý. Komitenin onayladýðý "Teþvik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsýnýn (Ývedi)" genel gerekçesi þöyle: "Bu Yasa Tasarýsý ile Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik ve sosyal kalkýnmasýna destek olacak, öðretmenlerin akademik yetersizliðini kanýtlayamadýklarý yönünde bulgu yapmýþtýr. Ayný zamanda öðrenci sayýsýnýn düþüþü veya kalitenin yükseltilmesi gerekçeleri de doðrudan öðretmenlerden kaynaklanabilecek sebepler olmadýðý için gösterilen sebeplerin sözleþmenin feshini haklý kýlamayacaðý yönünde karar vermiþtir." Açýklamada, mahkemenin, öðrenci sayýsýnýn azalmasý halinde, çalýþanlarýn iþten durdurulmasý ile ilgili uygulanacak yöntemin, hakkaniyete uygun, objektif kriterlerle yarar unsuru gözetilerek belirlenmesi gerektiðini vurguladýðý kaydedildi. yurtiçi ve yurtdýþýndaki gerçek ve tüzel kiþilerin gerçekleþtirecekleri yatýrýmlarýn önünün açýlmasý için kullandýrýlacak yatýrým kredilerinin hacminin, ipotek ve teminat imkanlarýnýn düzenlenmesi amaçlanmýþtýr." Komite daha sonra "Tasfiye Edilmiþ ve edilecek Olan Halen Mevcut Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri, Döner Sermayeli Kuruluþlar ve Devletin Sermayelerine Ýþtirak Etmiþ Olduðu Kamu Kuruluþlarýnýn Borçlarýnýn Ödenmesi (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsýný (Ývedi)" görüþerek, oybirliði ile onayladý. Büyük ikramiyeyi kazanan talihli ikramiyesini banka aracýlýðýyla aldý Devlet Piyangosu'nun 31 Aralýk'ta çekilen yýlbaþý piyangosunda, büyük ikramiye olan 600 bin TL'yi kazanan kiþi, dün banka aracýlýðýyla çekini aldý. Kazananýn kimliði açýklanmazken, ikramiyenin isabet ettiði numaralý biletin, Lefkoþa'daki bir bayiden satýn alýndýðý açýklandý. Baþbakan Yardýmcýlýðý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlýðý Koordinatörü Süleyman Göktaþ büyük ikramiye çekini, müþterisi adýna Türkiye Ýþ Bankasý Gönyeli Þubesi Müdürü Mustafa Yorulmaz'a teslim ederken, Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoðlu ve Piyangolar ve Bahisler Sorumlusu Mustafa Piro da hazýr bulundu. GÜNLÜK YÝNE ÝSVÝÇRE BANKALARI, YÝNE GÝZLÝ HESAPLAR Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre, Ýsviçre'den gizli hesaplarýn listesini alan Almanya'nýn, Erdoðan'ýn 'çok özel' sýrlarýna ulaþtýðý iddia ediliyor. Türkiye'de iktidarla kavgaya giren Gülen Cemaati'nin, bu bilgilerin peþine düþtüðü öne sürülüyor. WikiLeaks belgelerinde, "Erdoðan'ýn Ýsviçre'de 8 ayrý hesabý var" iddiasý ortaya atýlmýþ ve bu hesap bilgilerini içeren CD'nin Almanlar'ýn eline geçtiði öne sürülmüþtü. Cemaate yakýn bazý kaynaklar, "CD'deki çok özel bilgiler Merkel'in de eline geçmiþ durumda. Erdoðan, 2008'deki Ludwigshafen yangýnýnda Almanya'yý aðýr þekilde suçlayacaktý. Ancak, CD hatýrlatýldý, sustu" yorumunda bulunuyor. Ýsviçre, AB'nin de baskýsýyla bankacýlýk sistemini yumuþatýp hükümetler açýsýndan bilgi alýnýr hale getirmiþ, iki yýl önce, Euro/Dolar milyonerlerinin hesaplarýný içeren CD'yi Alman makamlarýna teslim etmiþti. ÖZERSAY'IN SORUSU YANITLANMADI Kudret Özersay'ýn Kýb-Tek Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet Akim'e sorduðu soruya henüz cevap alýnamadý. Soru, taksitlere baðlanan borç miktarý ve bunlarýn þimdiye kadar ne kadar ödendiði þeklindeydi... Ýsmet Bey bu soruyu yanýtlamak için ne kadar süre ister acaba? BÝR SORU DA BÝZDEN Usulsüz olarak istihdam edilenlerin derhal durdurulmasýný talep edenlere soruyoruz: Bugüne kadar Kamu Hizmeti Komisyonu sýnavý ile iþe alýnanlarýn hepsi de usulüne uygun mu alýndý? VAKIF MALLARI Teþvik Deðiþiklik Yasa Tasarýsý meclis komitesinde onaylanmýþ... Nedir bu, bilir misiniz? Bundan sonra kiralanan Vakýf mallarý da bankalarda ipoteðe verilebilecek! Devlet malý þahsi mal gibi ipoteðe nasýl verilebilir? Ganimet bitti, sýra Vakýf mallarýna mý geldi? KABAK Kasým ayýnda ülkemizdeki zam þampiyonu fasulye mi, yoksa tarhana mý oldu bilemeyiz... Ancak Aralýk ayýnda þampiyon kabak olmuþ... Biz demedik mi, kabak halkýn baþýna patladý diye! Týrnak... "Zamanla kýrdýk korkunun çarkýný Þener Levent'i konuk ettik televizyon programýna... Yazdýklarýný söyledi. Bunca yazýlan ve söylenenden sonra Þener Levent'i dinlemek toplumun tüm kesimlerinde algýlama anlamýnda, deprem gibi sarsýntý yarattý Konuþan bir toplum için daha gidecek çok yolumuz var " Hasan HASTÜRER (Kýbrýs) "Biz, sýradan insanlar, büyüklerimizin kaval çalmalarýna yýllardan beridir alýþtýk. Varsýn 2014 de zamlar, endiþeler, huzursuzluklar yýlý olsun. Onlar kaval çalmaya, biz de dinlemeye devam edelim." Özcan ÖZCANHAN (Star) " 'Burasý KKTC' dediðimizde ise kýzýyor birileri... Ve yapýþtýrýyorlar hemen cevabý: 'KKTC sonsuza dek yaþayacak'... Ýnsanýný huzur ve güvenlik içinde yaþatamadýktan sonra... Ona güven telkin edemedikten sonra... Bir devleti sonsuza dek yaþatmak nasýl mümkün olur, birisi de bize bunu anlatsýn bir zahmet..." Ali TEKMAN (Kýbrýs Postasý) Günün Kahramaný CEMAL ÖZYÝÐÝT Mehmet Çakýcý'dan görevi devraldýktan sonra aktif bir siyaset izlediði gözlemlenen TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, geçiciler konusunda hükümetin tavrýný eleþtirerek "Hükümet karar almak yerine zamana oynadý" dedi. Usulsüz kurultay istihdamlarýnýn durdurulmasýna yönelik kararýn Mart'a býrakýlmasýný 6 ay sonra yapýlacak yerel seçimlere bir yatýrým olarak niteleyen Özyiðit BKP gibi "Ýrsen Küçük yargýlanmalýdýr" demedi. Oysa asýl suçlularýn da cezalandýrýlmasýný talep etmesi gerekirdi deðil mi? Ayrýca bir de þu: Bu memlekette hakkýyla iþe alýnan kaç kiþi var ki?

7 4 Ocak 2014 Cumartesi Bir bidon benzin döküp yaktý! Haspolat'ta faaliyet gösteren Þener Trading isimli iþ yerinde 1 Ocak tarihinde çýkan yangýnla ilgili iþyeri çalýþaný S.E (K-24) kundaklama þüphesi ile tutuklanmasýnýn ardýndan dün ek tutukluluk istemi ile yeniden yargý huzuruna çýkarýldý. Mahkemede açýklama yapan polis, zanlýnýn iþyeri hesaplarýnda açýðý olduðu için bunalýma girdiði ve Lefkoþa'daki bir benzinciden aldýðý 15 TL'lik benzini Haspolat'taki iþ yerine dökerek kibritle yaktýðýný söyledi. Zanlý hakkýnda soruþturma maksatlý 4 gün daha tutukluluk emri alýndý. Abbas ELMAS- Haspolat'ta faaliyet gösteren ÞenerTrading isimli iþ yerinde 1 Ocak tarihinde çýkan yangýnla ilgili iþyeri çalýþaný S.E (K-24) kundaklama þüphesi ile polis tarafýndan baþlatýlan soruþturma kapsamýnda dün yeniden yargý huzuruna çýkarýlarak hakkýnda 4 gün daha ek tutukluluk emri alýndý. Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görevli polis çavuþu Ercan Atasay, zanlýnýn 1 Ocak 2014 tarihinde saat sýralarýnda Haspolat'ta meydana gelen "Kundaklama, Kasti hasar ve müstahdem tarafýndan sirkat" suçundan methaldar olduðunu söyledi. Ercan Atasay, söz konusu tarihte Haspolat'ta faaliyet gösteren Fikri Þener'in sahibi ve iþletmecisi olduðu Sener isimli iþ yerinde yangýn çýktýðý öðrenildiðini ve baþlatýlan soruþturmada çýkan yangýnýn iþyerinde muhasebe sorumlusu olarak çalýþan S.D'nin kundaklama yaptýðý hakkýnda ciddi bulgulara rastladýklarýný kaydetti. Yangýn sonucunda zanlýnýn sol eli ve saçlarý birinci derecede yandýðý ve zanlýnýn Lefkoþa Devlet Hastanesi'ne sevk edildiðini aktaran Atasay, zanlýnýn kontrolleri tamamlandýktan sonra yangýnla ilgili ifadesi alýnmak üzere þubeye celp edildiðini aktardý. Ercan Atasay, yapýlan sorgulamada zanlýnýn gönüllü ifade vererek söz konusu suçlarý iþlediðini kabul ettiðini kaydetti. Kaçak yollarýn kapatýlmamasýna tepki TKÖD : DEVLET, KAÇAK YOLLARI KAPATMA GÜCÜNÜ KENDÝNDE BULAMIYORSA TRAFÝKTE SÖZÜN BÝTTÝÐÝ YERDEYÝZ Trafik Kazalarýný Önleme Derneði (TKÖD), trafikte tehlike yaratan kaçak yollarýn kapatýlmamasýný, kapatýlanlarýn bazýlarýnýn da ertesi gün açýlmasýný eleþtirerek, "Devlet, kaçak yollarý kapatma gücünü kendinde bulamýyorsa trafikte sözün bittiði yerdeyiz" deðerlendirmesinde bulundu. TKÖD Baþkaný Mehmet Avcý yazýlý açýklamasýnda, 22 Kasým 2013 tarihinde Karayollarý Dairesi, Polis Genel Müdürlüðü, Lefkoþa Kaymakamlýðý, Girne Kaymakamlýðý ve Dikmen Belediye Baþkanlýðý'na basýnla da BKP: Güven arttýrýcý önlemler hayata geçirilmeli Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, Kýbrýs'ta kapsamlý çözüm müzakerelerinin daha fazla zaman kaybedilmeden bir an önce baþlamasýný ve bütünlüklü çözüm sürecine paralel, Maraþ'ýn yasal sahiplerine iade edilerek, Maðusa Limaný ve Ercan Havalimaný'nýn da eþ zamanlý açýlmasýný talep etti. BKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan yaptýðý yazýlý açýklamada, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un, Kýbrýs'a iliþkin son raporunun ön kopyasýnda, iki toplum arasýndaki ekonomik, sosyal, kültürel, spor ve benzeri alanlardaki temaslarýn, müzakerelerin yeniden baþlamasýna olumlu etki yapacaðýný vurguladýðýna dikkat çekerek, "Ban'ýn vurguladýðý gibi güven artýrýcý önlemlerin ve temaslarýn her alanda hayata geçirilmesi daha fazla engellenmemelidir" Zanlý verdiði gönüllü ifadesinde iþyeri hesaplarýnda 2 bin TL açýðý olduðu için psikolojik bunalýma girdiðini ve açýkla ilgili belgeleri yok etmek için söz konusu suçu iþlediðini belirttiðine deðinen Atasay, zanlýnýn söz konusu tarihte Macila Petrol Ýstasyonu'na giderek bidonla 15 TL karþýlýðýnda benzin aldýðý kamera kayýtlarýnda ve tanýk ifadelerinde kanýtlandýðýný aktardý. Zanlý aldýðý benzini Haspolat'ta Bülent Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Þener Trading isimli iþ yerine giderek 4x3 ebatlarýndaki ofisin çeþitli yerlerine benzini döktükten sonra kibritle ateþlediðini kaydeden Ercan Atasay, zanlýnýn da bu sýrada sol elinin ve saçlarýnýn yandýðýný belirtti. Atasay, gerçekleþtirilen tanýtma merasiminde ise söz konusu benzin istasyonu çalýþanlarý S.D'nin benzin alan kiþi olduðu teyit edildiðini kaydetti. Zanlýnýn doktor kontrolünden paylaþýlan birer mektup gönderdiklerini ve tehlikelere dikkat çektiklerini hatýrlattý. Bu yazýda "Lefkoþa - Girne anayolu, Gönyeli çemberi- Boðazköy kavþaðý arasýnda kalan anayol kýsmýnda, anayola giriþ-çýkýþlar yol koruma þeridiyle yasaklanmýþ olmasýna raðmen, yol güvenliðini tehdit edecek, insan hayatýný tehlikeye atacak ve kaçýnýlmaz trafik kazalarýna neden olacak þekilde anayola yasadýþý olarak giriþ ve çýkýþlar oluþturulduðunu" ilgili makamlara bildirdiklerini kaydeden Avcý, 40 günü aþkýn süre geçtiði halde yazýlarýna yanýt dedi. Futbolun yeniden birleþtirilmesi yönünde her iki federasyonun attýðý tarihi adýmýn devam etmesi gerektiðini belirterek, onaylanan anlaþmanýn hayata geçirilmesi için gereken adýmlarýn atýlmasýný isteyen Ýzzet Ýzcan, bir sonraki adýmýn Maraþ, Maðusa ve Ercan konusunda atýlmasý gerektiðini vurguladý. Güven arttýrýcý önlemlerin kapsamlý çözüm süreci ile paralel bir þekilde hayata geçirilmesini talep eden Ýzcan, þunlarý kaydetti: "Kapsamlý çözüme gidilen süreçte eþzamanlý bir þekilde Maraþ yasal sahiplerine iade edilmeli, Maðusa Limaný AB kontrolünde, Ercan Havaalaný ise Uluslararasý Sivil Havacýlýk Örgütü denetiminde açýlmalýdýr. Bunun yanýnda Türkiye Limanlarýný Kýbrýs geçirildiðini ve hastanede kalmasýný gerektirecek herhangi bir yaralanma olmadýðýna da deðinen Atasay, zanlý hakkýnda baþlatýlan polis soruþturmasýnýn halen devam ettiðini, alýnacak ifadeler ve þirket bilgisayarlarýnda inceleme yapýlacaðýný kaydetti. Polis çavuþu Atasay, zanlýnýn serbest kalmasý halinde aranan emarelere ve alýnacak ifadelere olumsuz etki edebileceðine dikkat çekerek, yürütülen polis soruþturmasýnýn selameti açýsýndan zanlýnýn 4 gün daha poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Huzurundaki þahadeti ve zanlý avukatýnýn itirazý olmamasýný dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit, zanlýnýn olayla baðlantýlý olabileceðine bulgu yaparak yürütülen polis soruþturmasýnýn selameti açýsýndan 4 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný emretti. alamadýklarýný belirtti. Avcý, "kaçak tali yollarýn bazýlarýna devlet tarafýndan biraz toprak dökülerek kapatýlmýþ gibi yapýldýðýný", ancak kapatýlan yollarýn bazýlarýnýn ertesi gün birileri tarafýndan tekrar açýldýðýný bildirdi. TKÖD Baþkaný Avcý, halen açýk tutulan bu kaçak yollarýn insan hayatýný tehlikeye soktuðuna dikkat çekerek, "Olayýn daha da üzücü yaný ise devletin kaçak tali yollarý kapatma gücünü kendinde bulamamasýdýr. Bu da trafikte sözün bittiði yerde olduðumuzun göstergesidir" dedi. Cumhuriyeti'ne açmalý, Kýbrýs Cumhuriyeti de Türkiye'nin AB üyelik sürecinde müzakere baþlýklarýna koyduðu vetoyu kaldýrmalýdýr. Taraflarý daha fazla zamana oynamaktan vazgeçip kapsamlý çözüm müzakerelerine kaldýðý yerden biran önce baþlamaya çaðýrýyoruz." BKP Genel Baþkaný Ýzcan, müzakerelerin baþlamasý için zeminin açýk ve net olduðunu da kaydederek, "Müzakere zemini sayýn Talat ve sayýn Hristofyas'ýn ortak açýklamalarýnda yer alan ve BM Güvenlik Konseyi tarafýndan da benimsenen tek egemenliði, tek vatandaþlýðý ve tek uluslararasý temsiliyeti olan siyasi eþitliðe dayalý iki toplumlu, iki bölgeli federasyondur. Egemenlik iki toplumdan kaynaklanacak ve bölünmez olacaktýr" dedi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ESKÝ BANKA MALLARIYLA KTHY ÇALIÞANLARI... Eski bir banka çalýþaný olduðunu söyleyen yurttaþýmýz tasfiye halindeki bankalarýn mal varlýklarýndan elde edilen meblaðýn KTHY çalýþanlarýnýn alacaklarýnýn ödenmesine kullanýlacaðýný öðrendiði için tepki koydu. Adý yanýmýzda saklý yurttaþýmýzýn sözleri þöyle: "Ben eski bir banka çalýþanýyým. Bankalar battýðý dönemde birçok arkadaþýmýz devlette baþka iþlere aktarýldý. Ben ve benim gibilere kimse elini uzatmadý. Bankalar battýðý dönemde benim gibi daha yüzlerce arkadaþým, çalýþan maaþlarýný alamadýlar, sosyal haklarýný ve alacaklarýný kimse karþýlamadý. Baþbakan Yorgancýoðlu, Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY) eski çalýþanlarýnýn alacaklarýný geçtiðimiz haftalarda ödeyeceklerini açýklamýþtý. Ancak daha sonra ödemenin yasal engele takýldýðýný söyledi yýlýnýn ilk Bakanlar Kurulu toplantýsýnda da bu konunun gündeme getirildiðini öðrendim. Söz konusu yasal engelin aþýlmasý için hazýrlanan Yasa Tasarýsý meclise gönderilecekmiþ. Baþbakan Yorgancýoðlu, Ocak ayýnýn 15'inde veya öncesinde KTHY çalýþanlarýn maðduriyetlerinin bir kýsmýný giderebileceklerini açýkladý. Bu maðduriyetin nasýl giderileceðini daha önce açýklayan Yorgancýoðlu, tasfiye halindeki bankalardan elde edilen gelirlerle bunu yapacaklarýný söylemiþti. Ben þimdi Yorgancýoðlu'na sormak istiyorum. Bizler bankalarýn batmasý sonucunda maðdur olduk. Bizim hakkýmýzý kim aradý, kim korudu. Bu ülkede batan bankalar nedeniyle ortaya çýkan tepkiler tüm diðer eylemleri geride býraktý. CTP'nin daha sonraki seçimde hükümet ortaðý olmasýnýn arkasýnda bu banka eylemleri vardýr. Þimdi biz maðdur bankacýlar olarak batan bankalardaki çalýþmýþlýklarýmýzý ve birçok maddi hakkýmýzý alamadýk. Batan bankalarýn mal varlýklarýný veya alacaklarýný tahsil ederek KTHY çalýþanlarýna hak diye verilmesi bana göre yanlýþ bir uygulamadýr. KTHY çalýþanlarýnýn haklarýný almasýnýn yanýndayým. Ancak bizim haklarýmýzdan hiç bahsedilmeden, bizim eski iþyerlerimizden elde edilecek gelirin baþka tarafa aktarýlmasý yanlýþtýr diye düþünüyorum." BÝZÝM DUVAR BU DUVARDA NE ÝMAN VAR, NE ÝMAM Bizim Mandra Yaðmurlu geçen 2-3 günün ardýndan Lefkoþa'nýn þehir içi yollarýndaki küçük yaralar feci þekilde açýlýr. Bazý yollarda derinliði 30 santimi geçen çukurlar, sürücüler için çok büyük tehlike arzetmeye baþlar. Vatandaþlar, tüm uyarýlara kulak týkayarak, yollardaki yaralarý zamanýnda tedavi edip onarmayan yetkililere ateþ püskürürken, sokaktaki adam "Bu yollara deðil salon araba, Landrover bile dayanmaz" diye kendi kendine söylenir.

8 8 4 Ocak 2014 Cumartesi Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir KENDÝMDEN UTANIYORUM... Uluçay, Maðusa'da incelemeler yaptý Ýçiþleri Bakaný Teberrüken Uluçay, bakanlýðýna baðlý dairelerle yerel yönetimlere baþlattýðý ziyaret ve incelemelerinin sonuncusunu, Gazimaðusa bölgesinde gerçekleþtirdi. Ýçiþleri Bakaný Teberrüken Uluçay, Gazimaðusa bölgesinde öðle saatlerine kadar Gazimaðusa Kaymakamlýðý, Gazimaðusa Þehir Planlama Dairesi, Gazimaðusa Tapu Dairesi ve Gazimaðusa Ýskan Dairesi'ni ziyaret ederek, personellerle tanýþtý, çalýþmalar hakkýnda yetkililerden bilgi aldý. Bakan Uluçay, dün öðleden sonra da Gazimaðusa Belediyesi ile Akdoðan ve Geçitkale bucaklarýný ziyaret etti. Uluçay ayrýca geçtiðimiz hafta sel felaketi yaþanan Ulukýþla'ya da giderek vatandaþlarla tekrar görüþtü. SEL ZARARLARI BAKANLAR KURULU'NDA ELE ALINACAK Uluçay, Gazimaðusa Kaymakamlýðý'nda yaptýðý açýklamada, sel felaketiyle ilgili zarar tespit çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan konunun Bakanlar Kurulu'nda ele alýnacaðýný ifade etti. Uluçay, sel felaketinin, yoðun çalýþma sonucunda en az zararla atlatýldýðýný vurgulayarak, çalýþma yapan Gazimaðusa Kaymakamlýðý ile diðer ekiplere teþekkür etti. Müsteþarlarýyla birlikte bakanlýðýna baðlý birimler ile yerel yönetimlere baþlattýðý çalýþma ziyaretlerinin sonuncusunu Gazimaðusa bölgesinde gerçekleþtirdiðini belirten Uluçay, ziyaretlerinde, karþýlaþýlan sorunlar ve eksiklikler hakkýnda istiþarelerde bulunacaðýný ifade etti. Arabacýoðlu, okullara ziyaretlere devam ediyor Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu, okullara gerçekleþtirdiði ziyaretlere devam ediyor. Arabacýoðlu, 2014 yýlýnýn ilk okul ziyaretini Atatürk Ýlkokulu'na yaptý; ardýndan Demokrasi ve Atleks Sanverler Ortaokullarýný da ziyaret etti. Ziyaretler sýrasýnda Arabacýoðlu'na, Ýlköðretim Dairesi Müdürü Ali Nizam ve Özel Kalem Müdürü Savaþ Uðurlu da eþlik etti. Arabacýoðlu yaptýðý açýklamada, Atatürk'ün ilkokulunun 1958'den beri hizmet veren bir eðitim kurumu olduðuna iþaret ederek, o dönemde bile eðitime verilen deðerin okulun 3 katlý, kullanýþlý binasýyla kendini gösterdiðini söyledi. Yaklaþýk 300 öðrencinin eðitim gördüðü Atatürk Ýlkokulu'nun altyapý eksikliðinin olmadýðýný gözleriyle görmekten mutluluk duyduðunu ifade eden Arabacýoðlu, haftada bir gerçekleþtirmeye çalýþtýklarý okul ziyaretlerine bundan sonra da devam edeceklerini belirtti. LTB'DEN GIDA ÜRETÝMÝ VE SATIÞIYLA ÝLGÝLÝ DENETÝM Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) baþkentteki gýda üreten ve satan iþ yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, insan saðlýðý açýsýndan temel teþkil eden et ve süt ürünlerine yönelik de etkin denetimlerine devam eden Halk Saðlýðý Þubesi ekipleri, belli bir program içerisinde Hamitköy ve Haspolat da dahil Lefkoþa Türk Belediyesi sýnýrlarý içerisindeki tüm imalathane ve satýþ yerlerini denetliyor. Halk Saðlýðý Þubesi'ne baðlý gýda mühendislerinin de içinde olduðu 4 ekip süt ürünlerinin üretildiði imalathanelerle satýþýnýn yapýldýðý marketler ile et ürünlerinin satýldýðý market ve kasaplarý belli aralýklarla rutin olarak denetliyorlar. Açýklamada, yapýlan denetimlerde rastgele alýnan numunelerin Veteriner Dairesi Merkez Teþhis ve Araþtýrma Laboratuarý ile Devlet Laboratuarý'nda tahlil edildikten sonra uygunsuz ürünleri üreten imalathanelere ve satýþýný yapan iþletmelere yazýlý ihbar, ürün toplatma veya iþyerini faaliyetten men etme gibi cezalar uygulandýðý da bildirildi.ayrýca market ve satýþ yerlerinde yapýlan denetimlerde ürün son kullaným tarihi geçmiþ, uygun saklama koþullarýnda satýþý yapýlmayan ve hijyen olmayan þartlarda satýþý yapýlan ürünlerin de imha edildiði kaydedildi. "Ben 36 yaþýnda bir insaným ve kendimden utanýyorum" Bu söylem bir okurumuza ait Sizce bu arkadaþýmýz neden kendinden utanýyor olabilir? Bana gönderilen mailin bu baþlýðýný ilk okuduðum anda aklýma birçok þey geldi Mesela bu arkadaþýmýz birisine tecavüz etmiþ olabilir Ya da dolandýrýcýlýk yapmýþtýr Belki de büyük bir vurgunun altýna imza atmýþtýr diye düþündüm Bir insan baþka hangi sebepten dolayý kendinden utanýr ki? Hýrsýzlýk, rüþvet, çocuk istismarý ve dahasý Bunlar da utanýlacak þeyler Tabii yapan kiþide utanacak yüz kaldýysa Fakat yazýnýn devamýný okudukça insanýn çýldýrmamasý elde deðil Bu arkadaþýmýz üniversite mezunu ve þu anda iþsiz durumda Evli ve iki çocuk babasý Ancak evli olmasýna raðmen baþýný sokacak bir evi dahi yok Neden mi? Çünkü þu anda iþsiz olduðu için bankalar ona kredi vermiyor Zaten arkadaþýmýz iþlediði dönemde de kendine güvenip kredi almaya yanaþmamýþ Nedenini ise, "kredi aldýðým anda sonumun hapishane olacaðýný biliyorum" diye özetliyor Babasý o henüz 13 yaþýndayken hayata gözlerini yummuþ Annesi ise yýllarca özel sektörde çalýþmýþ ve sigortalardan emekli olmuþ Yani elde, avuçta hiçbir þey yok Þu anda kendisi annesinde, çocuklarý ve eþi ise kaynanasýnda kalýyormuþ Çünkü onlara bakamýyormuþ Duruma bakar mýsýnýz? Ýki çocuðundan ve çok sevdiði eþinden ayrý yaþýyormuþ Bu nasýl bir adalet? 31 Aralýk'ta bir kesim insanýn evine 5 maaþ birden girerken, bu insanlarýn olmayan evlerini býrakýnýz, ceplerine tek kuruþ dahi girmedir Böyle anormal bir sistem ancak bizim gibi "muz cumhuriyetinde" olabilir, baþka bir yerde deðil Peki, bu arkadaþýmýzýn ya da eþinin eli iþ tutmuyor mu? Aksine her ikisi de evlendikleri dönemde çalýþýyormuþ ancak aldýklarý para geçinmelerine bile zor yetiþiyormuþ Ama yine de "mutlu ve huzurluyduk" diyor arkadaþýmýz Daha sonra eþi hamile kaldýðýný öðrenmiþ ve bu güzel haberi arkadaþýmýz ile paylaþmýþ Ne kadar güzel bir duygu deðil mi? Taa ki kadýn hamile olduðunu patronuna söyleyene kadar!.. Ne mi oldu? Tabi ki kadýn iþinden oldu ve tek maaþ ile geçinmek zorunda kaldýlar Arkadaþýmýz þimdiye kadar onlarca iþte çalýþmýþ Hamallýk, taksicilik, muhasebecilik, tezgahtar, pazarlamacý ve daha aklýnýza ne gelirse Üniversite diplomasý ile güneyde inþaat iþinde bile çalýþmýþ Ancak çalýþtýðý yerler ekonomik kriz nedeniyle iþçi durdurma kararý alýnca piyango hep bizim arkadaþa vurmuþ "Onlarca kez kamu sýnavlarýna girdim ve baþarýlý oldum ancak kamunun kapýsýnýn önünden dahi geçemedim" diyor Bu arkadaþýmýz "yaþamak için ne yapmam lazým" diye bana soruyor? "Bu durum beni kahrediyor, kendimden ve çocuklarýmýn yüzüne bakmaktan utanýyorum" diye isyan ediyor Bu arkadaþýmýza hiç tasvip etmediðim bir þey önereceðim Sevgili dostum, git bir partiye üye ol ve çabalayarak o partinin delegesi olmaya çalýþ Bunu baþardýðýn gün ise, kurultay ve/veya seçim dönemini beklemeye baþla ve o gün geldiðinde gereken adýmý at Çünkü bu ülkede ahlaký, onuru ve þerefi ile çalýþmak isteyene ekmek kalmadý!..

9 9 4 Ocak 2014 Cumartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV BÝR TIR DOLUSU SUÇ Yakalanan TIR'da arama yapýlamamasýnýn öyküsü çok büyük haber deðeri taþýyor. Ortada TIR dolusu bir suç bulunduðu ayan beyan oluyor. Danýþtay'ýn yürütmesini durdurduðu, yok hükmünde kalan "Adli kolluk genelgesi" yürürlükte. Savcýnýn TIR'ý arama emrini ne polis yerine getiriyor, ne jandarma. Yani Ýstanbul'da 17 Aralýk'ta baþlayan süreç þimdi Hatay iline sýçradý ve artýk ülkemizde yargýnýn kararlarý geçerli deðil. Geçerli deðil çünkü uygulanamýyor. Devletin gücü (polis, jandarma) artýk emirleri savcýlardan, yargýçlardan deðil valilerden, bakanlardan, baþbakandan alýyor. Þu þaþý kör topal yürüyen devlet modelinden artýk "Yargý erki yok edilmiþ" bir devlet modeline geçiyoruz. Üstelik yargý erkini yok edenleri yargýlamaya kalksanýz, onlarý yargýcýn karþýsýna dikecek polis de bulunamayacak. Bu ülkenin yargýçlarý, savcýlarý cübbelerini kuþanýp sokaða Neyse, cümleyi bitirmeyeyim. Yargý erki fiilen yok edilmiþ bir ülkede baþýmý belaya sokmayayým. Aydýn ENGÝN (T24) TARÝH 3 ARALIK 2012 Geçtiðimiz günlerde kapalý Maraþ'taki banka bodrumlarýnda bulunduðu iddia edilen para ve altýnlarý çalma giriþiminde bulunulduðu iddia edildi. Ýlgili haber hayalet kentte hazine mi var sorusunu gündeme getirdi... Gözden kaçmayanlar... AKP-CEMAAT KOALÝSYONU VE KKTC Allah'ýn izniyle "derin devlet"i de "darbeci ordu"yu da AKP-Cemaat koalisyonu elele vererek dümdüz etti. En azýndan öyle söylendi. AKP tarafýnda bulunanar þimdi 11 yýllýk ortaklarý olan Cemaat'i "devlet içinde paralel devlet" kurmakla suçluyorlar, "çete" diyorlar, "orduya kumpas kurdun" diyorlar. AKP, Gülencilerle birlikte karýþtýrdýðý bütün haltlardan sýyrýlarak sütten çýkmýþ "ak" kaþýðý oynamaya çalýþýyor. Peki, bu ayný yaðmurlarda ýslanan þimdi ise kavga eden bu iki ortaðýn Kýbrýs'ýn kuzeyinde ne haltlar karýþtýrdýklarýný merak etmiyor musunuz? DÝPNOT Ýsrail eski Baþbakaný 85 yaþýndaki Ariel Sharon'un 8 yýldan beridir komada olduðu Tel Aviv'deki saðlýk merkezinin müdürü, Sharon'un ölüme yaklaþtýðýný açýkladý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "300 öðrencinin eðitim gördüðü Atatürk Ýlkokulu'nun altyapý eksikliðinin olmadýðýný gözlerimle görmekten mutluluk duyuyorum." Mustafa ARABACIOÐLU (Eðitim Bakaný) VÝRGÜL... MAÐUSA'YA DA ÝMAM HATÝP AKP, Maðusa'da Ýmam Hatip Okulu açmaya hazýrlanýyormuþ da, Eðitim Bakanlýðý'na haber vermemiþ. AKP Türkiye'de kendi yaptýðý yasalarý çiðniyorken, alt yönetimi olan KKTC'de yasalara mý uyacak? Diyelim ki Eðitim Bakanlýðý'na haber verildi AKP'ye "bizim Ýmam Hatip okuluna ihtiyacýmýz yok" diyecek bir eðitim bakanýmýz mý var? Ne olacaðý belli deðil mi? Okul açýlacak, Arabacýoðlu açýlýþa gidecek, belki kurdeleyi kesecek, sonra da "orada kendimi yabancý hissettim" diyecek TRAFÝKTE SÖZ HÝÇ OLMADI KÝ, HEP KAN KONUÞTU "Devlet, kaçak yollarý kapatma gücünü kendinde bulamýyorsa trafikte sözün bittiði yerdeyiz." Mehmet AVCI (Trafik Kazalarýný Önleme Derneði Baþkaný) Bir zamanlar cývýl cývýldýlar... "Ýktidarýn çekirdeði gemileri yakmýþtýr. Bu durumda, Meclis teferruattýr" Þimdi pek çok kiþiye 'fantezi' gibi gelebilir ama Türkiye'de bir iç savaþýn koþullarý oluþuyor. Önceki gece yakalanan ve MÝT'in arattýrmadýðý TIR, bize çok þey anlatýyor. Ýktidar, iktidarýn istihbarat teþkilatý ve yanlarý sýra faaliyet yürüten 'sivil toplum' örgütleri, Suriye'deki 'Ýslamcý' kelle avcýlarýyla bir cephe oluþturuyor. AKP iktidarý ateþle oynuyor!.. AKP ve Pensilvanya Çetesi, arkalarýna ABD'nin siyasi desteðini ve CIA'nýn teknik imkanlarýný alarak, eski rejime dair ne varsa düzledi. Orduda tasfiyeler yapýldý. Amerikan icazetiyle iktidara gelen AKP, bütün ipleri eline aldý. Dökülen iktisadi yapý, Ortadoðu'daki çakallarýn kirli paralarýyla takviye ediliyor, Suriye iç savaþý 'Yeni Osmanlý'nýn tatbikat alaný haline geliyordu. AKP, Suriye'de savaþan kelle avcýlarýna silah yýðýnaðý yapmaya baþladý. Ýþin baþýnda, bu faaliyet ABD'nin planlarýyla örtüþüyordu. Ne var ki, Esad dirençli çýktý. 'Batý alemi' Suriye politikasýný deðiþtirmek zorunda kaldý. Oysa AKP 'Yeni Osmanlý' düþleri görmeye devam ediyordu. AKP ve istihbarat teþkilatý, Ýstanbul Fatih merkezli þeriatçý-faþist öbeklerle, Suriye'deki kelle avcýlarýna silah yýðýnaðý yapmaya devam ediyor. Yüz binlerce Suriyeli Türkiye'dedir ve sýnýrlar kevgir gibidir. On binlerce kelle avcýsý bir KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu gün Suriye'de, ertesi gün Türkiye'dedir. AKP, Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye'nin güneyinde kendi 'cihat' ordusunu oluþturmaktadýr. Fethullahçý tosunlar CIA'yla birlikte istedikleri operasyonu çeksinler; artýk, AKP cephesinde kýlýçlar çekilmiþtir. Ýktidar yargý süreçlerini takmayacaðýný ilan etmiþ, iktidarýn çekirdeði gemileri yakmýþtýr, bu durumda, Meclis teferruattýr. ABD'nin tam desteðini almýþ bir CHP muhalefeti dahi, kelle avcýlarýndan kendine bir iç savaþ ordusu oluþturan AKP karþýsýnda etkili olamaz. Türkiye bir 'þeriatçý faþizm' tehdidiyle yüz yüzedir. Bir süre sonra, Türkiye'de yerel ve genel seçimlerden söz etmek bir komedi halini alabilir. Zira iktidar kadrolarýnýn sürekli sözünü ettiði 'sandýk', aslýnda silah ve mühimmat sandýðýdýr. Ülkenin dört bir tarafýndan solculara yönelik saldýrý haberleri geliyor. Bu bir iþarettir. Ýktidar, BBP ve MHP tabanýný kendi yanýnda seferber etmenin hesabýný da yapmaktadýr. Buna dizginleri çözülmüþ Hizbullahçýlarý da ekleyin. Sadece solcular deðil, iþçi örgütleri, kadýnlar, gençlik, Kürt muhalefeti ve Alevilik tehdit altýndadýr. Bugün halkýn sokaklarda verdiði mücadele altýn kýymetindedir. Ne var ki; sokaktaki daðýnýk muhalefet örgütlenemezse, kendi yasalarýný da tanýmaz hale gelen AKP her türlü çýlgýnlýðý yapabilir. Ýç savaþ ihtimalini yabana atmayýn. 'Sol'un önünde çok önemli bir görev duruyor: Sokaðý birleþtirecek bir cephe. 12 Eylül öncesi, darbeye karþý bu görevi yerine getiremeyen 'Sol', bugün bu büyük sorumlulukla bir kez daha karþý karþýyadýr. Ülkeyi kabustan çýkarabilecek tek yol; birleþik devrimci bir cephenin inþasýdýr. ( Bu yazý HAKAN GÜLSEVEN'in "Yurt"ta yayýmlanan "Ýç savaþ hazýrlýðý ve cephe" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 4 Ocak 2014 Cumartesi GÜNEYDEN... ÇÝN FIRKATEYNÝ LÝMASOL LÝMANI'NDA Ýran'ýn kimyasal silahlarýnýn yok edilmesi operasyonunda yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait "Yancheang" isimli fýrkateyn Limasol Limaný'na demirledi. Politis ve diðer gazeteler, Çin'in Güney Kýbrýs Büyükelçisi Liu Ksinseng'in dün Rum Savunma Bakaný Fotis Fotiu'yla Savunma Bakanlýðý'nda görüþerek, fýrkateynin limana demirlemesi konusunu ele aldýðýný yazdý. Güney Kýbrýs'ýn BM operasyonuna verdiði desteði vurgulayan Fotiu'nun önümüzdeki günlerde fýrkateyni ziyaret etmesinin beklendiði bildirildi. Politis, Limasol Limaný'nýn, son dönemde birçok savaþ gemisinin ziyareti sebebiyle askeri limana dönüþme eðiliminde olduðunu yazdý. Limanda þu an Norveç ve Danimarka'ya ait savaþ gemilerinin bulunduðu vurgulandý. ÝSRAÝL PARSELLERÝNÝN SATIÞI SÝBER MÝLLÝ ARÞÝV'Ý ZÝYARET ETTÝ Milli Arþiv gazeteleri elektronik ortama aldý Arþivdekilerin dijital ortama aktarýlmasý çalýþmalarýyla ilgili TAK'a bilgi de veren Milli Arþiv ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Þengör, Milli arþivdeki en eski gazetenin Osmanlýca 1891 tarihli Zaman gazetesi olduðunu kaydetti. Þengör, Dijital ortama alýnan gazetelerin Atatürk Kültür Merkezi, Yakýn Doðu Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi ile de paylaþýldýðýný kaydetti. Cumhuriyet Meclisi ile Latin harfli Türkçe Gazetelerin paylaþýmý konusunda iþbirliðinin sürdüðünü kaydeden Þengör, 1942 ile 1950 arasýnda basýlan Halkýn Sesi ile arasýnda basýlan Bozkurt gazetelerinin tümünün "Meclis Kütüphane, Dokümantasyon Bilgi Ýþlem Þubesine" verildiðini Cumhuriyet, Limasol'un Sesi, Akýn Gazeteleri üzerinde çalýþmalarýn sürdüðünü anlattý yýlýnda basýlan Latin harfli Türkçe gazeteden baþlayarak günümüze kadar olan Kýbrýs Türk gazetelerinin dijital ortama almayý sürdüren Milli Arþiv ve Araþtýrma Merkezi bu çalýþmasýný Cumhuriyet Meclisi ile de paylaþýyor. Cumhuriyet Meclisi Sibel Siber, gazetelerin dijital ortama alýnmasý çalýþmalarýnýn sürdürüldüðü Milli Arþiv ve Araþtýrma Merkezini ziyaret etti. Ziyaretinde hem merkezin arþivini gezip, gazetelerin dijital (sayýla/elektronik) ortama alýnmasý çalýþmalarýný izledi, hem de Milli Arþiv ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Gökhan Þengör ile gazetelerin elektronik ortama alýnmasý konusunda iþbirliðini görüþtü. Elektronik ortama alýnan gazetelerin Cumhuriyet Meclisinin internet sitesinde yayýmlanmasý planlanýyor. Sibel Siber, 1300'lü yýllara ait kuran-ý Kerim ve 1570 yýlýna ait Lala Mustafa Paþa'ya ait Kuran-ý Kerimin muhafaza edildiði bölümleri de gezdi, söz konusu eserleri inceleme ve bilgi edinme fýrsatý buldu. INTERNET ÜZERÝNDEN PAYLAÞIM ÝÇÝN ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝYOR SÝBER Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Siber, Gökhan Þengör ile görüþmesinin baþýnda basýna yaptýðý açýklamada, Milli Arþiv'in Kýbrýs tarih ve kültürünün saklandýðý çök önemli ve anlamlý bir kurum olduðunu kaydetti. Kiþi olarak da milli arþivi önemsediðini kaydeden Siber, "Geçmiþimizi, neler olduðunu araþtýrmak, özellikle üniversitelerde master veya doktora eðitimi alan öðrencilerin merkeze olan ilgilisini arttýrmak ve basýnda daha çok yer almasýný saðlamak sorumluluklarýmýzdandýr diye düþünüyorum" dedi. Cumhuriyet Meclisi ile Milli Arþiv arasýndaki iþbirliðini geliþtirmeyi temenni eden Siber, "Ýnternet ortamýnda gazeteleri hem kalýcý kýlmak, hem de daha çok kiþinin yararlanmasýný saðlamak" amacýyla yapýlan iþbirliðinden dolayý teþekkür etti. ÞENGÖR Milli Arþiv ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Þengör de Milli Arþiv'in Meclis Baþkaný nezdinde de deðer görmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Eleman yetersizliðinden dolayý iþbirliðine her zaman açýk olduklarýný kaydeden Þengör, "Kýbrýs ile ilgili bilgi ne kadar çoðalýrsa ve ne kadar çok kiþiye ulaþýrsa, yeni bilgilerin üretilmesi de o kadar fazla olacaktýr" dedi. Milli Arþiv'deki elyazýlarý, karpostal, belge veya gazetelerin görsel kopyalarýnýn imkansýzlýklar nedeniyle merkezin internet sitesi üzerinden henüz paylaþýlamadýðýný kaydeden Þengür, dijital ortama alýnan gazetelerin Cumhuriyet Meclisi'nin internet sayfasý üzerinden yayýnlanacak olmasýndan duyduðu memnuniyeti de dile getirdi. Þengör, dijital ortama alma çalýþmalarýnýn gazetelerin yanýnda elyazmalarý, Fetva Eminliði Fonu belgeleri, Vakýf Dosyalarý, kartpostallar üzerinde sürdüðünü söyledi. Milli Arþiv ve Araþtýrma Merkezi, sitesi üzerinden arþivdeki belge ve dosyalarýn belge tarihi, adeti ve özeti gibi bilgilerin yer aldýðý "kataloglarý" paylaþýyor ancak söz konusu belge ve gazetelerin görsel olarak da paylaþýlmasý için çalýþmalar sürüyor. Gökhan Þengör, dijital ortama alma çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan ise söz konusu materyalleri internette paylaþýlmadan önce materyallerin tanýmlanmasý (metadeta) gerektiðini kaydetti. "Felsefemiz bilgi için halkýn buraya gelmesi yerine, bilginin onlarýn ayaðýna gitmesidir" diyen Þengör, arþivdeki bin 700 civarýndaki elyazmalarýnýn 400'ünün, Kýbrýs'la ilgili kartpostallarýn sayýsal ortama alýndýðýný Fetva Emin ile Vakýf dosyalarýnýn üzerinde çalýþmalarýn sürdüðünü de anlattý. Politis gazetesi Ýsrail basýnýnda yer alan haberlere dayanarak, Ýsrail hükümetinin, Noble, Delek ve Avner Oil þirketlerinden, Ýsrail'in doðal zenginliðinden yararlanýrken kartel kurduklarý için bir cezaya maruz kalmalarýný önlemek amacýyla, "Tanin" ve "Kariþ" isimli küçük parsellerde sahip olduklarý haklarý baþka þirketlere satmalarýný istediðini haber verdi. Öte yandan gazete, Noble Energy þirketinin ise, 12'nci parselde sahip olduðu imtiyaz haklarýnýn bir kýsmýný devretmek için, bu ay içinde Woodside, ENI, Total ve büyük olasýlýkla Çin devlet þirketi CNOOC'dan teklif kabul edeceðini anýmsattý. TC ENERJÝ BAKANI TANER YILDIZ'IN AÇIKLAMALARI TC Enerji Bakaný Taner Yýldýz'ýn açýklamalarý dünkü gazetelerde geniþ bir þekilde yer bulurken, Fileleftheros gazetesi "Tartýþmalý Bölgeler Dersi" baþlýklý haberinde, Barbaros gemisinin sözde Rum MEB'inde gezindiði esnada, TC Enerji Bakaný Taner Yýldýz'ýn ise, 2014 yýlýnda tartýþmalý bölgelerde araþtýrmalar yapýlmayacaðýný söylediðini belirtti. Politis gazetesi habere "Barbaros 2014 Yýlýnda Dikkatli Yýldýz, Tartýþmalý Bölgelerde Araþtýrmalar Yapýlmayacaðýný Söylüyor" baþlýklarýyla yer verirken, Alithia ise haberi "Rota Deðiþikliði mi Erdoðan'ýn Ýzlenim Yaratma Oyunlarý mý?" baþlýðýyla yayýmladý. Gazete, Barbaros araþtýrma gemisiyle ilgili yeni hareketlerin ve Erdoðan hükümetinin AB dönem baþkanlýðýný devralmasýndan ötürü Yunanistan'a yönelik açýlýmlarýnýn, "Rum-Yunan" tarafýnda ihtiyatlý iyimserlik yarattýðýný ekledi. Haber Haravgi gazetesinde "Türkler Kelimelerle Oynuyor"; Simerini'de ise "Türkiye Enerji Bakaný Barbaros'un Tartýþmalý Bölgelerden Uzak Olacaðýný Söylüyor" baþlýklarýyla yer buldu. UEFA'NIN ÞÝKE DOSYALARINDA GELÝÞME YOK Avrupa Futbol Federasyonlarý Birliði (UEFA)'nýn Güney Kýbrýs'ta sezonunda oynanan altý futbol karþýlaþmasýna iliþkin þike þüphesiyle dosya hazýrlayarak Futbol Federasyonu (KOP)'a gönderdiði, ancak soruþturmayý yürüten Rum polisinin henüz sonuca ulaþamadýðý bildirildi. Alithia gazetesi, eski futbol antrenörü de olan DÝSÝ Milletvekili Andreas Mihailidis'in bu konuda Eðitim Bakaný Kiriakos Kenevezos'a soru önergesi verdiðini, Kenevezos'un ise þike dosyalarýnýn polisin incelemesi altýnda olduðu bilgisini ilettiðini yazdý. UEFA'nýn þike yapýldýðýndan þüphelenilen maçlara iliþkin altý dosyayý KOP'a gönderdiðini, KOP'un da diðer delillerle birlikte dosyalarý polise teslim ettiðini yazan gazete, ancak polisten henüz bir yanýt gelmediðini vurguladý. Habere göre UEFA, sezonuna ait iki maç için de þike dosyasý hazýrlayarak KOP'a gönderdi.

11 4 Ocak 2014 Cumartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Birleþmiþ Milletler: TIR'larý arayýn! Birleþmiþ Milletler (BM) Ýnsani Ýþlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardýmcýsý Valerie Amos, Hatay'da önceki gece durdurulan TIR'la ile ilgili yaptýðý açýklamada "BM olarak sýnýrý geçecek tüm yardým TIR'larýnýn gümrük kontrolünden geçmesini istiyoruz" dedi. Hürriyet gazetesinden Razi Canikligil'in haberine göre, BM Genel Merkezi'nde yaptýðý basýn toplantýsýnda Hatay'ýn Kýrýkhan ilçesinde önceki gece ihbar üzerine durdurulan TIR'ýn Türkiye 'de krize yol açtýðýnýn ve içinde ne olduðu bilinmeyen TIR'ýn arama yapýlmadan Suriye'ye geçtiðinin hatýrlatýlmasý üzerine konuþan Amos þu ifadeleri kullandý: "Yardýmlar bir ülkeye geldiði zaman normal gümrük prosedürlerinden geçmek zorunda. Özellikle Suriye gibi bir ülkeye gideceði zaman Bazen hükümet kontrolü olur, bazen muhalif güçler kontrol yapar. Ancak Suriye gibi ülkelerde hükümet geçiþ yetkisi verir. Konvoylarýn evrak iþlemleri bu kontrol noktalarýnda yapýlýr. Bazen durdurulup kontrol edilirler. Bunlarýn içinde neler olduðuna bakarlar." Daha önce Suriye hükümetinin bu konvoylarda ameliyat malzemeleri taþýnmadýðý yönünde ýsrarcý olduðunu da hatýrlatan Amos sözlerine þöyle devam etti: "Biz TIR'larýn normal güvenlikten geçtikten sonra kontrol noktalarýnda gerekli evrak iþlemlerinin yapýlmasýný, daha sonra da serbest býrakýlmasýný istiyoruz. Bölgedeki mülteci kamplarýnýn sýnýrdan daha uzak noktalara kurularak askeri kamp haline getirilmesine engel olunmasýný da istemiþtik." TIR'ý yakalayan Savcý: Can güvenliðim kalmadý "Yurt" gazetesi, Hatay'da yaþanan TIR skandalýnýn detaylarýna ulaþtý. Edinilen bilgiye göre TIR'a o gece MÝT elemanlarý gizli eskortluk yapýyordu. Olay yerine gelen Terörle Mücadele'den Sorumlu Adana Baþsavcývekili Özcan Þiþman, "Can güvenliðim yok" dedi. TIR gecenin karanlýðýnda gözden kayboldu.hatay'da önceki akþam yaþananlar "Ýkinci Susurluk skandalý mý?'' sorusunu akýllarý getirdi. Yurt Gazetesi'nin Adana Cumhuriyet Savcýlýðý yetkililerinden edindiði bilgiye göre o gece þunlar yaþandý: "MÝT 'DEVLET SIRRI' DÝYE TIR'I ARATMADI" "Hatay Jandarma Komutanlýðý'na bir ihbar yapýldý. Adana'daki Savcý arama emri çýkardý. MÝT elemanlarý aramaya izin vermedi. MÝT mensuplarý aracýn kendilerine ait olduðunu söyledi. Araçta 4-5 kiþilik MÝT ekibi vardý. Aratmama gerekçelerinin 'Devlet sýrrý' olduðunu söylediler. Olay yerine Adana Baþsavcývekili Özcan Þiþman geldi. MÝT'çilere 'MÝT'in silah taþýma yetkisi yok' dedi. Ona da 'Devlet sýrrý' yanýtý verildi. Ýçiþleri Bakanlýðý ve Hatay Valisi'nin talimatýyla jandarma olay yerinden çekildi. Savcý Þiþman, TEM polislerine 'Buranýn güvenliðini saðlamak zorundasýnýz' dedi. Buna raðmen polisler ayrýldý. Olay yerindeki kiþi sayýsý bir anda 15'e yükseldi. Bu kiþiler kendilerini MÝT görevlileri olarak tanýttý." "CAN GÜVENLÝÐÝMÝZ YOK" Savcýnýn korumalarý savcýyý, "Bir þüpheli araç 3-4 kez yanýnýzdan geçti, can güvenliðimiz tehlikede olabilir' diye uyardý. Savcý arama yapmak istemesine raðmen arama yapacak kolluk görevlisi olay yerinde kalmadý. Savcý da 'Can güvenliðim kalmadý' diyerek hiçbir yaptýrýmda bulunamadý. TIR, savcýnýn gözünün önünde karanlýkta kayboldu. Nereye gittiði bilinmiyor." SAVCI'DAN 'TIR'DA DEVLET SIRRI' ENGELÝNE SUÇ DUYURUSU 'Devlet sýrrý niteliðinde malzeme var' gerekçesiyle müdahale ettirilmeyen MÝT'e ait TIR'ý aramak için tek baþýna kalan savcý gidenlerin tamamýndan þikayetçi oldu, suç duyurusunda bulundu. Adana Cumhuriyet Savcýsý Özcan Þiþman, mahkeme kararý bulunmasýna raðmen TIR'da arama yapýlmasýnýn engellendiðini vurguladý. Devletin tüm organlarýnýn TIR'ýn aranmamasý konusunda seferber olduðunu anlatan Þiþman, "Görevi kötüye kullanmak, yargý kararýnýn uygulanmasýný engellemek, emre itaatsizlik, tehdit" suçlamalarýyla þikayetçi olduðu kiþileri þöyle sýraladý: Hatay Cumhuriyet Baþsavcýsý, Kýrýkhan Baþsavcýsý, Hatay Ýl Jandarma Komutaný, emniyet yetkilileri, Hatay Valisi, Ýçiþleri Bakanlýðý yetkilileri, MÝT mensuplarý. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Mormenekþe skandalýna iliþkin rapor yayýmlandý Kýbrýslý Türk Mustafa Mehmet Mustafa'ya ait, Larnaka'ya baðlý "Dromolaksia" (Mormenekþe) köyünde bulunan arazinin, Rum Telekomünikasyon Dairesi (CYTA) Emeklilik Fonu tarafýndan yasadýþý þekilde satýn alýnmasý olayýný araþtýrmak için kurulan Araþtýrma Komitesi'nin tamamlanan raporunun dün kamu oyunun bilgisine sunulduðu belirtildi. Bilindiði üzere söz konusu rapor, Rum Ýçiþleri Bakaný Sokratis Hasikos'un talimatýyla kurulan ve de Eleonora Nikolaidu ve Thasos Neokleus'dan oluþan Araþtýrma Komitesi tarafýndan hazýrlandý. Fileleftheros gazetesi ve diðer gazeteler, rapor içerisinde yer alanlara geniþ bir þekilde yer verdiler. Fileleftheros gazetesi "Dromoloksia (Mormenkþe) cümbüþünde yer alanlarýn çemberinin geniþletileceðini" yazdý. Rum Baþsavcý Kostas Kliridis'in önünde, Mormenkþe'dek,i arazinin yasa dýþý alýmsatýmýna iliþkin yeni cezai kovuþturmalara yönelik unsurlarýn bulunduðunu yazan gazete söz konusu arazinin alým-satýmýna iliþkin olaylarý ve prosedürleri inceleyen Araþtýrma Komitesi'nin hazýrladýðý raporun dün kamu oyunun bilgisine getirildiðini belirtti. Gazete rapor içerisinde, söz konusu arazi için, CYTA Emeklilik Fonu'na alým-satýmýnýn normal bir þekilde ileriye götürülmesi için, çeþitli kiþilere rüþvet verildiðinin de bahsedildiði raporda, Araþtýrma Komitesi'nin tavsiyesi üzerine, CYTA'nýn, alým-satýma karýþan kiþiler hakkýnda disiplin soruþturmasý yapacaðýný da yazdý. Habere göre Araþtýrma Komitesi, olaya karýþan ancak þu ana kadar haklarýnda kovuþturma bulunmayan baþka kiþilerin isimlerine de atýfta bulundu. Gazete Rum Baþsavcý Kostas Kliridis'in de, olayla suçlanan diðer kiþiler hakkýnda cezai kovuþturma gerekip gerekmeyeceðini konusunu inceleyeceðini belirtti. Araþtýrma Komitesi'nin, tüm skandalýn, sermayesi olmayan bir þirketin ekonomik çýkarlarýný ileriye götürmek için devlet memurlarý, CYTA ve özel kiþiler tarafýndan gözlemlenen büyük kolaylýkla ilgili olduðuna dikkati çektiðini belirten gazete, Wadnic þirketi tarafýndan söz konusu arazinin, CYTA'ya satýlmasý konusunda tanýklýk yapan Hr.Yerasimu isimli kiþinin,wadnic þirketi sahibi Nikos Lillis'i, CYTA Yönetim Kurulu Baþkaný Stahis Kittis ile temas kurmasýný saðladýðý þeklinde açýklama yaptýðýný da yazdý. Gazete, HR.Yerosimu'nun tanýklýðý ýþýðýnda, Yerosimu'nun,, Lillis'in arabuluculuðuyla, KAYIPLARI ARARKEN ANTÝK KALINTILAR BULUNDU Rum basýnýnda dün yer alan bir haberde, ilk bakýþta 1974 yýlý kayýplarýna ait olduklarý düþünülen 55 kiþiye ait kalýntýlarýn, en nihayetinde "arkeolojik kalýntýlar" olarak nitelendirildikleri bildirildi. Fileleftheros gazetesi "Kayýplarý Ararken Antik Kalýntýlar Buldular" baþlýðýyla ilk sayfadan yayýmladýðý haberinde, bulunan kalýntýlarýn eski zamana ait olduklarýný ve 1974 yýlýnda deðil binlerce yýl önce gömüldüklerini yazdý. Elde ettiði bilgilere dayanarak, kimlik tespiti yapmalarý için kemiklerin gönderildiði uzmanlarýn bu sonuca vardýklarýný yazan gazete, bu 55 kalýntýnýn, kazýlar sonucunda bugüne kadar çýkarýlan toplam bin 12 kalýntýya dahil edildiðini belirtti. 55 eski kalýntýnýn haricinde, bin 12 kalýntýnýn içerisinde, baþlangýçta kayýp olduklarýna inanýlan ancak daha sonra 1974 yýlýnda hayatýný CYTA Yönetim Kurulu Baþkaný Stahis Kittis'e kolaylýk saðlayan Rum Þehircilik ve Planlama Dairesi Müdürü Hr.Ktoridis'i Lillis ile iliþkilendirdiðini de yazdý. H.Liotatis isimli baþka bir tanýk da o dönemde ayný kiþiler ve baþkalarý arasýnda görüþmelerin yapýldýðýný belirtti. Kýbrýslý Türk Mustafa Mehmet Mustafa'ya ait arazinin bir bölümünün, söz konusu Kýbrýslý Türk tarafýndan 31 Mart 2010 tarihinde Wadnic þirketinin üzerine devredildiðini anýmsatan gazete skandalýn ortaya çýkmasýna deðin geliþen olaylarýn ayrýntýlarýna da yer verdi. Haberi "Ekspres Süreç" þeklinde veren Alithia gazetesi, o dönemdeki "Dromoklasia"(Mormenekþe) Muhtarý Haralambos Tsuris'in, Rum Devlet Radyo Televizyonu RÝK'e yapmýþ olduðu açýklamalarýna yer verdi. Habere göre Tsuris açýklamasýnda, korkacak hiçbir þeyinin olmadýðý, ayrýca hiçbir þey yapmadýðýný, CYTA Emeklilik Fonu'nun çýkarlarýný teminat altýna aldýðýný söylerken Mormenekþe skandalýna karýþmadýðýný da belirtti. Gazete Tsuris için Wadnic þirketi sahibi Nikos Lillis ile yakýn olduðundan bahsedildiðini de anýmsattý. Gazete Araþtýrma Komitesi'nin raporunda, Mormenekþe'deki arazi üzerine yapýlacak olan çalýþmanýn büyüklüðüne bakýldýðý zaman söz konusu çalýþmaya iliþkin, inþaat izni ve diðer izinler gibi süreçlerin çok hýzlý iþlediðine de dikkati çektiðini yazdý. KIBRISLI MUSTAFA MEHMET MUSTAFA'NIN ÝKAMETÝ GÜNEY KIBRIS OLARAK GÖSTERÝLDÝ Simerini gazetesi ise Araþtýrma Komitesi'nin raporuna dayanarak "Dromoklasia'"daki (Mormenkþe) taþýnmaz malýn sahibi Kýbrýslý Türk Mustafa Mehmet Mustafa'nýn Gazi Maðusa'ya baðlý Mormenekþe'de (Limnia) ikamet ederken, Güney Kýbrýs'ta daimi ikamet ettiðini göstermek ve taþýnmaz malýnýn satýþýnýn Türk Mallarý Vasiliði tarafýndan onaylanmasý amacýyla iþlerinde çalýþmasý için Haralambos Liotatis'i iþe aldýðýný yazdý. Mustafa Mehmet Mustafa'nýn Liotatis'in yardýmýyla, Liotatis tarafýndan Derinya'da kirlanan bir ev için kendi adýna kira belgesi almayý baþardýðýný yazan gazete, ancak gerçekte Mustafa'nýn Gazi Maðusa'ya baðlý Mormenekþe'de ikamet etmeye devam ettiðini belirtti. kaybeden Rumlara ait olduklarý tespit edilen 70 kalýntýnýn bulunduðunu da anlatan gazete, Kýbrýs Türk ve Rum taraflarýnýn, toplam 2 bin 1 kayýp beyan ettiklerini ifade etti. Bu rakama dönemi kayýplarýnýn da dahil olduðunu yazan gazete, 818 kalýntýnýn antropolojik olarak analiz edildiðini ve bunlardan 475'ine kimlik tespiti yapýldýðýný yazdý. Gazete, kimlik tespiti yapýlan 475 kalýntý içerisinde, 74'te hayatýný kaybeden 70 kiþi ile 55 eski kalýntýnýn bulunduðunu da belirtti. 475 kalýntýnýn, kayýplarýn toplamýnýn neredeyse yüzde 25'ine denk geldiðini de belirten gazete, bazý kalýntýlarýn 2005 yýlýnda Kýbrýslý Türkler tarafýndan ortaya çýkarýldýðýný ve korunmak amacýyla saklandýklarýný ancak daha sonra Kayýp Þahýslar Komitesi'ne teslim edildiklerini de ileri sürdü. Gazete, toplam 814 yerde kayýp kazýlarý yapýldýðýný ekledi. Cezaevinde yeni intihar giriþimi Rum Merkezi Cezaevi'nde dün yeni bir intihar giriþimi yaþandýðý, uyuþturucu maddeyle iliþkili bir suçtan yatan Pontuslu bir Rum'un bileklerini keserek intihar etmeye çalýþtýðý bildirildi. Politis gazetesi, söz konusu þahsýn hastanede tedavisinin ardýndan cezaevine geri getirilerek özel gözetim altýna alýndýðýný belirtirken, geçtiðimiz hafta Suriye uyruklu bir þahsýn da intihar giriþimi sonrasýnda ayný gözetim birimine alýndýðýný ancak ikinci intihar giriþiminin baþarýlý olduðunu yazdý. SURÝYELÝLERÝN AÇLIK GREVÝ SÜRÜYOR Öte yandan Fileleftheros gazetesi, kaçak göçmenlerin tutulduðu "Menoya" tutukevinde kalan 42 Suriyelinin haksýz yere tutuklu olduklarý gerekçesiyle altý gündür açlýk grevinde olduklarýný yazdý. "KÝSA" isimli ýrkçýlýk karþýtý örgüt de yaptýðý açýklamada, Merkezi Cezaevi'nde bir Suriyelinin intiharýnýn ardýndan bu kiþilerden iki tanesinin intihar giriþiminde bulunduðunu belirterek Rum hükümetinin Suriyeli göçmenlere yönelik politikasýný eleþtirdi.

12 12 4 Ocak 2014 Cumartesi Gece kulüplerinden yine fuhuþ çýkmýþ. Yoksa siz devletin fuhuþ ektiði yerden turp çýkmasýný mý bekliyordunuz?! Bizim Duvar Suç sistemde deðil, sistemi kuranlardadýr GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Elektrikler habire kesiliyor. Ama bizim "asfalyalar" hâlâ atmýyor! MUHABBETLÝLER HADE GARDAÞ EYVA! -Hade be gardaþ, çek bir fýrt daha gidelim da yaklaþýyoruk 2014'e... Hade Raziye, galdýrýn gadeflerinizi... -Be Kemal, idare et oðlum da daha bir sahat var 12'ye... -Ben zatan 12'den sonra içmem Raziye... Bilin benim huyumu... Ama 12'ye gadar ordu gelse durduramaz beni... Tazele bu eþþeðinkini da bize!.. Biraz da gulumbýracýk kes... Zeytincik meytincik... Dönsün tekerlek... Hade eyva!.. Hýck!.. -Yok anam sen 12'ye gadar zor duracan ayakta... -Biþey deðil Raziyeciðim! Ben ayakta duramasam da, hýck! Ayakta duracak biri mutlaka vardýr! Mühim olan 12'den sonra onun ayakta durmasý, onun þahlanmasýdýr. Hýck! Beni bilin, iþdikçe coþarým!.. Aha dansöz da çýkdý!.. Allah!.. Göbek da mühim vallahi!.. Hade gardaþ, eyva!.. TEDAVÝ Ýki genç, çýplaklar kampýnda tanýþmýþ, arkadaþ olmuþtu. Yine bir gün kamptaki parkta güneþlenirlerken biri ötekine þöyle dedi: -Benim esasýnda çýplaklar kampýyla hiç ilgim yok. Mesleðim yankesicilik olduðu için beni buraya tedaviye gönderdiler... Asmaaltý konuþmalarý -Yok be gardaþ... Sen ne dersan de hiç þüpem galmadý artýk. -Ne þüpesi? Kimden? -Kimden olacak? Mehmet Ali Talat'tan. -Hayýrdýr, n'abdý gene? Türkiye otur dersa oturur, gak dersa gakarým dedi? -Onun gibi biþey... -Nasýl yani? -Elçilik önünde eylem yabmanýn annamý yogmuþ dedi. Haftanýn Gýdýgýdýsý UBP yönetiminin "Halk UBP'yi göreve çaðýrýyor" þeklindeki açýklamasý, yalnýz hiç güleceði olmayan vatandaþlarý güldürmekle kalmayýp, mandranýn tüm kargalarýný da gülmekten kýrýp geçirdiði için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Hilal Þimþek (TÜRKÝYE) -Hade yahu... Eyi okudun be yeðen? Olmaya da annamý çogdur dedi da sen yogdur annadýn? -Ne yahu... Okuduðmuzu annamayacag gadar gatsod zaneddin bizi? -Estaðfurullah... Çok þaþýrdým sadece... -E þaþýracak ne var bunda? Ýlk defasý deðil ya Talat'ýn. -E bu gadarý da olmaz be gardaþ artýk. Elçilik önünde eylem yabmag annamsýzmýþ ha... Halbuki en annamlý eylemler, elçilik önünde yapýlan eylemlerdir. Þu polis yaglaþdýrmaz bile bizi elçiliðin kapýsýna. Avrupa'nýn bile gararý var bu konuda. -Ne gararý? -Bu memlekedde olup biten her þeyden Türkiye sorumludur gararý. Da deyceg bana Talat elçiliðin önünde eylem yabmak annamsýzdýr? Çegsin bakalým grasoyu Türkiye'ye. Ama aðzýynan guþ dutsa o saraya giremez artýk. Ah da Akýncý bir garar versin aday olmaya... On dane Talat olsa duramaz garþýsýnda... ARAP ÇIKTI Köylünün birisi karýsýnýn aleyhine boþanma davasý açmýþtý. Hakim, adama niçin boþanmak istediðini sordu. Adam, þu cevabý verdi: -Efendim, bu kadar yýllýk çiftçiyim. Þimdiye kadar mýsýr ektim, mýsýr çýktý. Arpa ektim, arpa çýktý. Ama bu sefer yanýldým. Beyaz ektim arap çýktý. YANDIK Kamyon þoförü, jandarma karakolundan içeriye dalarak endiþeyle sordu: -Bu çevrede iri siyah köpekler var mý? -Yok! -Ya siyah inekler? -Yok! -Siyah atlar? -O da yok! -Eyvah, yandýk öyleyse, dedi þoför. Þu halde ezdiðim köyün papazý olsa gerek! Fikrinin Fikri LÂHMACUN PARTÝSÝ Talat, "Elçilik önünde eylem yapmanýn anlamý yok" demiþ. -Size göre Mehmet Ali bey... Oysa en anlamlý eylemler elçilik önünde yapýlan eylemlerdir... Gece kulüplerinden yine fuhuþ çýkmýþ. -Devletin fuhuþ ektiði yerden baþka ne çýkmasýný bekliyordunuz?! UBP yöneticilerine göre, halk UBP'yi göreve çaðýrýyormuþ. -Ýnanýrým... Olmayacak þey deðil. Ama UBP'yi göreve çaðýrmak için insanýn ya þiddetli bir akýl tutulmasýna uðramasý, ya da aklýnýn 10 karýþ havada olmasý gerekir! Hamit Bakýrcý, "Karayollarý Dairesi'ne ait taþocaðýnýn tahrip ettiði daðýn yok olan bölümünün artýk kurtarýlacak bir tarafý olmadýðýný söylemiþ. -Hade... Geçin mikrofonlarýnýzýn baþýna ve "KKTC'yi sonsuza dek yaþatacaðýz" diye bas bas baðýrýn! Cemal Özyiðit, iktidar olmalarý halinde paketlere hayýr diyeceklerini söylemiþ. -Birileri burada iktidar olunamayacaðýný, Ankara'dan kurtulmadan bunun mümkün olmadýðýný Cemal hocanýn kulaðýna fýsýldamalý. Yorgancýoðlu "2014 daha zor geçebilir" demiþ. -Boþ umut ve hayal tacirliði yapmadý en azýndan. Acý da olsa gerçeði söylemeyi tercih etti. Derviþ Eroðlu, "En önemli konu huzur ve güven içinde yaþamak" demiþ. -Gel gör ki bunlarýn ikisi de bizde yok! UBP'nin Geçitkale örgüt binasý, lahmacun salonu olarak kullanýlmaya baþlamýþ. -Ben dememiþ miydim bu parti ancak lahmacun partisi olur, diye?!. Elektrik kesintileri býktýrmýþ. -Hiç sanmýyorum. Býktýrsa, vatandaþ eli kolu baðlý böyle evinde oturur mu? Yorgancýoðlu asgari ücreti savunmuþ. -Ne yani... Sefalet ücreti demesini mi bekliyordunuz? Nazým Çavuþoðlu, 366 kurultay istihdamý için "suçlu sistemdir" demiþ. -Bence sistemin hiçbir suçu yok! Suçlu bu sistemi kuranlar ve "böyle gelmiþ böyle gitsin" diyenlerdir. TC AB Bakaný ve Baþmüzakereci Mevlüt Çavuþoðlu, "Yeni fasýllarýn açýlmasýný arzu ediyoruz" demiþ. -Bana sorarsanýz, yeni fasýllarýn açýlmasý deðil, Türkiye'de yaþanan yolsuzluk ve rüþvet operasyonundan sonra, açýlanlarýn da kapatýlmasý gerekir. Ö. Yorgancýoðlu asgari ücreti savunmuþ. Ne yani? Yoksa siz sefalet ücreti demesini mi bekliyordunuz?! Avucunuzu yalayýn!

13 13 4 Ocak 2014 Cumartesi ÖLÜMLÜ KAZALARAIN ÖNLENMESÝ ÝÇÝN Kaþif: Vatandaþlar kurallara uymalý Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif, trafik ve yol güvenliði ile ilgili birimlerin bakanlýðýn çatýsý altýnda toplanmasýyla verimin artacaðýný belirterek, hedeflerinin yollarda rahat, huzurlu ve güvenli seyahati saðlamak olduðunu söyledi. Kaþif, iki ay içinde, trafik ve yol güvenliðine iliþkin deðiþiklik yasalarýnýn Cumhuriyet Meclisi'nden geçirilip, uygulamaya konacaðýný ifade etti. Trafik kazalarý sonucu yaþanan ölümlerin son bulmasý için vatandaþlara da çaðrý yapan Kaþif, kurallara uyulmasýný istedi. Toplu taþýmacýlýkla ilgili adýmlar atýlacaðýný söyleyen Kaþif, toplu taþýmacýlýðýn geliþtirilmesinin, özellikle þehir içinde yaþanan trafik sýkýþýklýðýnýn giderilmesinde önemli rol oynayacaðýný vurguladý. Kaþif, TAK ve BRT'ye yaptýðý açýklamada, muhabirine trafik kazalarýnýn yýllara göre karþýlaþtýrýlmasý, kazalarýn nedenleri, araba sayýlarýyla ilgili de bilgi verdi. "KURALLARA UYULMALI" Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif, arka koltukta emniyet kemeri takmayý zorunlu kýlan yasaya raðmen, halk arasýnda bu alýþkanlýðýn henüz kazanýlmadýðýný kaydetti. Kaþif, 31 Aralýk'ta meydana gelen ve 9 yaþýndaki bir kýz çocuðunun hayatýný kaybetmesiyle sonuçlanan kazada da, çocuðun arka koltukta oturduðu, emniyet kemerinin takýlmamýþ olduðunu anýmsattý. Kaþif, "2013 yýlýnýn son gününde yaþanan kaza, umarým son ölümlü trafik kazasý olur" dedi. Halkýn yasalara ve trafik kurallarýna uymasý gerektiðini vurgulayan Kaþif, üzücü olaylar yaþanmamasý adýna tüm halka kurallara uymalarý çaðrýsý yaptý. "ÖLÜMLÜ KAZALAR 2013'TE ARTTI" Trafik kazalarýyla ilgili istatistiki bilgi veren Kaþif, 2003 yýlýnda 46 ölümlü kaza, 53 ölüm yaþandýðýný, bu rakamýn 2006 yýlýnda kadar artarken, 2006'dan itibaren düþmeye baþladýðýný kaydetti. Kaþif, 2010 yýlýnda 37 ölümlü kazada, 42 ölüm, 2011'de 40 ölümlü kazada, 42 ölüm, 2012'de 22 ölümlü kazada, 24 ölüm ve 2013'te de 43 ölümlü kazada 49 ölüm yaþandýðýný ifade etti yýlýnda ölümlü trafik kazalarýn ve ölüm sayýsýnýn bölgelere daðýlýmý ile ilgili bilgi veren Kaþif, ölümle sonuçlanan kazalarýn en çok Girne bölgesinde ve þehir dýþýnda meydana geldiðini kaydetti. Kaþif, þehir içinde, þehir dýþýnda olandan daha fazla kaza yaþandýðýný, ancak ölümlü kazalarýn, hemen hemen tümünün þehir dýþýnda yaþandýðýný belirtti. KKTC genelinde gerçekleþen ölümlü kazalarýn nedenlerine bakýldýðýnda, çoðunun alkol, dikkatsiz sürüþ ve aþýrý süratten kaynaklandýðýnýn görüldüðünü kaydeden Kaþif, 2013 yýlýnda meydana gelen 43 ölümlü kazanýn, 33'ünün alkollü, dikkatsiz ve aþýrý süratten, 10'unun diðer nedenlerden meydana geldiðinin görüldüðünü söyledi. Ülkede 2013 yýlý kasým ayý itibariyle, yolda giden araç sayýsýnýn 165 bin 581, toplam araç sayýsýnýn ise yaklaþýk 276 bin olduðunu kaydeden Kaþif, 2013 yýlýnda 6 bin 441 vatandaþa ehliyet verildiðini açýkladý. ortak hareket etmelerini saðlamaya çalýþtýklarýný belirterek, sorunlarýn dayanýþmayla aþýlabileceðini söyledi. mamografi, encill ve ligaþur cihazlarý baðýþladýðýný vurguladý. BEYOÐLU Kanser Charty Trust Derneði Baþkaný Angela Hasman ise, dernek olarak Dr. Akçiçek Hastanesi'ne yapmakta olduklarý baðýþlardan mutluluk duyduklarýný dile getirerek, baðýþýn halk ve dernek çalýþanlarýnýn katkýlarýyla gerçekleþtiðini söyledi. GÜLLE Saðlýk Bakaný Dr. Ahmet Gülle yaptýðý konuþmada, 'farklý fikirlerden yaralanma, hayati konularda ise olabildiðince birlikte ortak hareket etme' sözünden hareket eden bakanlýðýn düzenlemekte olduðu çalýþtaylarla saðlýk alanýnda faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütlerini Yalçýn Okut MÜCAHÝTLER VE MÜCAHÝTLÝK... Girne Akçiçek Hastanesi'ne týbbi cihaz baðýþý Kanser Charity Trust Derneði Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Cerrahi Servisi'ne týbbi cihaz baðýþýnda bulundu. Kapalý ve açýk cerrahilerde ameliyat süresini azaltan bunun yanýnda operasyonlarýn daha hijyenik ve kolay ortamda yapýlmasýný saðlayan yaklaþýk 50 bin TL dolayýnda 'Ligaþur' cihazýndan oluþan baðýþ, dün saat 10:30'da Girne Akçiçek Hastanesi'nde düzenlenen törenle, Kanser Charity Trust Derneði Baþkaný Angela Hasman tarafýndan Baþhekim Vekili Dr. Salih Beyoðlu'na teslim edildi. Saðlýk Bakaný Dr. Ahmet Gülle'nin de hazýr bulunduðu törene, Temel Saðlýk Hizmetleri Müdürü Dr. Emine Güllüelli, Yataklý Tedavi Kurumlarý Dairesi Müdürü Dr. Ahmet Ulutekin, Akçiçek Hastanesi Baþhekim Vekili Dr. Salih Beyoðlu, Yataklý Tedavi Kurumlarý Baþhekimi Dr. Adil Özyýlkan, Kanser Charity Trust Derneði Baþkaný Angela Hasman, doktor, hastane çalýþanlarý ve dernek üyeleri katýldý.törende Genel Cerrahi Uzmaný Dr. Koral Çaðman da cihaz hakkýnda bilgi sundu. Kalem Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Baþhekim Vekili Salih Beyoðlu ise derneðin hastaneye yapmakta olduðu katkýlardan övgüyle bahsederek, Kanser Charity Trust'ýn son iki yýlda hastaneye 350 bin Sterlin tutarýnda; eko, efor, dermatoskop, HASMAN DP-UG KURULTAYI 2 ÞUBAT'TA YAPILACAK Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) 9. Olaðan Kurultayý 2 Þubat Pazar günü yapýlacak. DP-UG Genel Sekreteri Bengü Þonya'dan alýnan bilgiye göre, önceki akþam toplanan DP-UG Merkez Yönetim Kurulu, Ýlçe örgütlerinden gelen talep üzerine, 26 Ocak'ta yapýlmasý planlanan kurultayý bir hafta erteleyerek 2 Þubat'ta yapýlmasýna karar verdi. Soru üzerine DP-UG'nin 2 bin 200 civarýnda delegeye sahip olduðunu, rakamýn tam olarak ilçe kongrelerinin tamamlanmasýyla netleþeceðini ifade eden Þonya, delege sayýsýnýn fazla olduðunu ancak bu sayýnýn parti tüzüðünde yer alan maddelere göre ortaya çýktýðýný anlattý. Þonya, ilçe kongrelerinin de sürdüðünü ifade ederek, Lefke ile Güzelyurt kongrelerinin tamamlandýðýný, yarýn Girne kongresinin yapýlacaðýný, geri kalan ilçe kongrelerinin de sýrasýyla yapýlýp tamamlanacaðýný kaydetti. Bizler de mücahitlik yaptýk. Tabii, Mücahitler in aðýr toplarý kadar ölümle burun buruna gelmedik ama; bizler de mücahitlik yaptýk ve bizler de ölümle karþý karþýya kaldýk. Üstelik, bizim kuþaðýn mücahit olduðu/ yapýldýðý yýllarda elimize verilen Birinci Büyük Paylaþým Savaþý ndan kalma eski piyade tüfekleri nerdeyse boyumuzu aþýyordu... O þartlarda mücahitlik yapmýþtýk... Yukarýdaki girizgâhý þunun için yaptým: Günümüzde Mücahitlik lânet olasý bir cinayet þebekesi olarak devam ediyor. Afganistan dan Sudan a, Libya dan Yemen e kadar kendilerine mücahit adý verilen katiller sürüsü mücahit olmakla öðünüyorlar; iþledikleri en acýmasýz cinayetlerini mücahitlik adýna iþliyorlar; ve de bundan öðünç de duyuyorlar... En son örneðini Suriye de gördük. 11 yýldýr Türkiye nin baþýna çöreklendirilen AKP taþeronluðu ile Suriye ye karþý örgütlenen emperyalist+islamofaþist saldýrýda mücahit adý altýnda örgütlendirilen katiller sürüsünün kelle kesip ciðer yediklerini de yine kendi yayýnlarýnda -gururla!- yayýnlamýþlardýr. Þimdi asýl soruya geçebiliriz. 50 li yýllarda baþlayan TMT örgütlenmesindeki TMT yeminlilerine mücahit adý verilmemiþti?.. Neden?.. Mücahit adý, 1963 senesinin son haftasýnda Tahtakala Mahallesi nde, bir geceyarýsý EOKA faþistlerinin Güzel Cemaliye ile þoförü Zeki Karabülük ü katletmeleri üzerine baþlayan toplumlararasý çatýþmalar akabinde yeraltýndan yeryüzüne çýkan TMT üyelerine verilmiþti. Neden? lerin ilk günlerinde ivme kazanan Enosis kampanyalarýna, ve ayný onyýlýn ortasýndan itibaren silahlý gerilla hareketine dönüþen EOKA ya karþý örgütlenen VOLKAN ve KARA ÇETE hareketleri; ve arkasýndan gelen daha örgütlü, daha profesyonel TMT örgütü kendilerini niye mücahitler diye adlandýrmamýþlardý da, 1963 ün son haftasýndaki iki ölümlü çatýþmalar sonunda yeraltýndan yeryüzüne çýkan TMT kendi mücadelesini mücahitlik ; ve üyelerini de mücahitler diye adlandýrmýþtý?.. Soru(n) budur. Son zamanlarda, Afganistan dan Sudan a ve Libya dan Çeçenistan a ve Yemen e kadar mücahitler adýný alan katiller sürüsü ile ayný adlandýrmaya nasib olmayý bizdeki mücahit dernekleri ve de veteranlarý nasýl karþýlýyorlar?.. Hazmedebiliyorlar mý acaba?.. Yukarýda belirttiðim nedenlerden ötürü, açýkcasý, ben hazmedemiyorum... Ve hep þu soruyu soruyorum: Kara Çete ve Volkan teþkilatlanmalarýnda, ilkel ve amatörce olsa bile, ABD-NATO-PentagonCIA müdahaleleri henüz daha baþlamamýþtý da ondan mý?.. TMT nin KARA ÇETE ve VOLKAN teþkilatlanmalarýný tasfiye ederek örgütlendiðini herkes biliyor. Þu gerçeklik de herkesçe bilinmektedir ki, TMT örgütlenmesi ile birlikte, Kýbrýslýtürklerin bütün yeraltý ve yerüstü örgütlerinin kontrolü TC Derin Devleti ne ve arkasýndaki Pentagon-CIA ya baðlanmýþtý. Mücahitler adý da o baðlantý içinde verilmiþ olmayabilir mi?.. Kimileri, Y.O. yine komplo teorileri kuruyor diye itiraz edebilirler yukarýda belirttiðimiz görüþlere. Peki, o itirazcýlarýn, 1963 sonu ve 64 baþlarýndan itibaren -daha önce hiç kullanýlmayan- mücahitllik ve mücahitler adlandýrmalarýnýn nereden ve de niye geldiðini de açýklamalarý gerekmez mi?.. Soru(m) herkese açýktýr ve cevap bekliyorum... Hamaset edebiyatý yapmak kolaydýr. Fakat Tarih Baba bizlerden gerçekçi cevaplar istemektedir.

14 14 4 Ocak 2014 Cumartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Birgün Eczanesi: 36 Kemal Aksay Cad. Taþkýnköy (Devpa Süpermarket YoluLastikçi Yusuf Çocuk Karþýsý) Tel: Ecem Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:127 Tel: Maðusa Ömür Eczanesi: Silahlý Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No:2 Sema Hotel Karþýsý Tel: Petek Eczanesi: Zafer Anýtý Ticaret Merkezi No:3/4 Tel: Girne Aþar Eczanesi: Mustafa Çaðatay Cad. Yetkili Ýþ Merkezi No:32 Su Dairesi Yaný Tel: Barýþ Eczanesi: Ýbrahim Nidai Cad. No:55 Lapta Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: BULMACA Soldan Saða: Millî Arþiv Dairesi'ne yardým Hazýrlayan: Osman Levent 1-Yazýnýn 1 2 bulunmasýndan önceki çaðlar (iki kelime). 1 2-Korunmak için birine veya bir yere býrakýlan 2 eþya veya kimse. Þimdi, þu anda. 3 3-Yara üzerine 4 yapýþtýrýlan özel olarak hazýrlanmýþ ilaçlý 5 küçük þerit. Televizyon camý. 4-Herhangi bir 6 kas kümesinin irade dýþý hareketi. Üstü 7 örtülü, önü açýk yer, sundurma. 5-Dumanýn 8 geride býraktýðý siyah leke. Hiç vakit 9 geçirmeden, çabucak. 10 Hayret bildirir. 6-Güzellik, incelik. 11 Pislik. 7-Yoksullara ve öðrencilere yiyecek daðýtmak için kurulmuþ hayýr kurumu. Harf okunuþu. 8-Tanrýnýn adlarýndan biri. Büyükanne. Ýlaç, merhem. 9-Halkýn aþaðý tabakasý. Baþka bir manzume örnek alýnarak ayný ölçü ve ayný uyakla yazýlan manzume. 10-Osmanlýlarda devletin bakanlýk, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paþa unvanýný taþýyan kimselere verilen ad. Kadýnlarýn kirpiklerini kývýrmak ve daha uzun göstermek için fýrça ile sürdükleri yaðlý sürme, maskara. 10-Bir þeyi bulmaya çalýþmak. Çocuk dilinde "Kötü, çirkin". Dünün çözümü Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eðitim Fakültesi öðrencileri, Millî Arþiv ve Araþtýrma Dairesi yeni binasýna materyal taþýnmasý, verilerin tasnif edilmesi ve sayýsal ortama aktarýlmasý çalýþmalarýna yardýmcý oldu. GAÜ'den verilen bilgiye göre, çalýþmada, sosyal sorumluluk proje dersi kapsamýnda GAÜ Eðitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Bölümü ile Türkçe Öðretmenliði Bölümü üçüncü ve dördüncü sýnýf 135 öðrenci yer aldý. Çalýþmalar Millî Arþiv ve Araþtýrma Daire Müdürü Gökhan Þengör'ün kontrolünde, GAÜ Yrd.Doç.Dr. Gökçe Yükselen Abdurrazzak Peler ve Öðr.Gör. Zeki Akçam tarafýndan yürütüldü. Çalýþma sonunda Daire Müdürü Gökhan Þengör, öðrencilere katkýlarýndan dolayý "teþekkür belgesi" takdim etti. Yukarýdan Aþaðýya: 1-Eski dilde "Hava deðiþimi". 2-Gözü görmeyen, kör. Özellikle çay demlemekte kullanýlan, kömür yakacak ocaðý içinde bulunan, bakýr, pirinç gibi metallerden yapýlmýþ musluklu kap. 3-Bir mal veya paranýn, belirli bir süre içinde emek verilmeden saðladýðý gelir. Azarlama, baþa kakma. 4-Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatýna son vermesi. Eski Yunan ve Roma'da yaþamý, töreleri taklit amacý güden komedi türü. 5-Helyum'un kýsaltmasý. Gömülmeden önce ölünün sarýldýðý beyaz bez. Radyum'un kýsaltmasý. 6-Bulunulan yere göre karþý yanda olan. Acýlar karþýsýnda dayanma gücünü yitirmeyen. 7-Ters okunuþu "Býrakýp gitme". Çok taneli bir sonbahar meyvesi. 8-Halk dilinde "Ceylan". Ýki, üç veya dört kiþi arasýnda 96 kâðýtla oynanan bir çeþit iskambil kâðýdý oyunu. 9-Ters okunuþu "Oyun kâðýtlarýnda, Oðlan, bacak". Harf okunuþu. Dolaylý anlatým. 10-Endüstri. Gerçekleþmesi için tasarlanan ve eriþmek istenilen þey, amaç. 11-Hayvan yuvasý. Eritilmiþ ve biraz yakýlmýþ þekerle yapýlan þekerleme. TUFAD & Vasilica 2013 ü birlikte uðurladýlar ( Mustafa ERKAN)- TUFAD (Turizm ve Folklor Araþtýrmalarý Derneði), yoðun ve yorucu çalýþmalarýn ardýndan Larnaka Kültür Sanat Derneði (Vasilica) ile yönetim kurullarý bazýnda bir yemek düzenledi. Yeni yýlý birlikte karþýlamak amacýyla organize edilen gecede samimi bir atmosfer ve bol sohbet vardý. TUFAD ve Vasilica yönetimleri 2014 yýlýnda da birlikte hareket ederek Kýbrýs'ta barýþ için ortak mücadele etme kararýný teyit ettiler ve 2014 yýlý programýný gözden geçirdiler. Her iki dernek yetkilileri birbirlerine olan güvenin tam olduðunu ve birlikte hareket etmekten mutlu olduklarýný, Kýbrýs'ta barýþ için her türlü katkýyý koymaya ve bu anlamda mücadeleye devam etmeye azimli olduklarýný dile getirdiler. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 4 Ocak 2014 Cumartesi Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Yönel emekli oldu Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Ali Yönel, yaþ haddinden dolayý emekliye ayrýldý. Milli Eðitim Bakanlýðý Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Bakanlýk personeli tarafýndan Yönel'e veda töreni düzenlendi. Veda töreninde konuþan Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu, Müsteþar Ali Yönel ile kýsa Baþbakanýn asgari ücret açýklamasýna YKP'den tepki Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nun asgari ücret konusundaki son açýklamalarýný eleþtirdi ve "Asgari ücretin yetersizliðinden haberi olmayanlar var" iddiasýnda bulundu. YKP Yürütme Kurulu tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, asgari ücret konusunda hükümette baþka, muhalefette baþka açýklamalar yapýldýðý DÝYABET DERNEÐÝ'NÝN KONUSU "DÝYABETÝN GÖZE ETKÝSÝ" Kýbrýs Türk Diyabet Derneði'nin "Sohbet Toplantýsý"nda "Diyabetin Göze Etkisi" konuþulacak. Diyabet Derneði yaptýðý açýklamada, Salý akþamý saat 18:00'de Diyabet Merkezi Eðitim Salonu'nda yer alacak sohbet toplantýsýnda, Kolan British Hospital Göz Hastalýklarý Uzmaný Operatör Dr. Erol Dülger konuþmacý olacak. Toplantýya üyelerle birlikte ilgi duyan herkes katýlabilecek. TABÝPLER BÝRLÝÐÝ'NÝN RESEPSÝYONU PAZAR AKÞAMI Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði'nin ertelenen 57. kuruluþ yýldönümü resepsiyonu Pazar akþamý yapýlacak. Tabipler Birliði tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre resepsiyon saat 19:30'da Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Merkez Binasýnda yer alacak. Gecede Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði tarihçesiyle ilgili belgesel sunumunun ardýndan Hafýz Cemal Lokmanhekim Kütüphanesinin açýlýþý gerçekleþtirilecek. Resepsiyonda þiir ve müzik dinletisi de yer alacak. Türk Tabipleri Birliði Genel Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Özdemir Aktan ve II. Baþkaný Prof. Dr. Gülriz Eriþgen de resepsiyona katýlacak. KONFERANS Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði "Týp ve Diþ Hekimliði Fakültelerinin açýlmasý, eðitim kalitesinin, kontenjanlarýn denetlenmesi ve akreditasyonu" konulu konferans düzenliyor. Tabipler Birliði'nden yapýlan açýklamaya göre konferans 6 Ocak 2014 Pazartesi günü saat 18:00'de Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Merkez Binasýnda yer alacak. Konferansta Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi II. Baþkaný Prof. Dr. Gülriz Eriþgen (Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Fizyoloji AD.Öðretim Üyesi) bir sunum gerçekleþtirecek. bir süre çalýþma fýrsatý bulduðunu ifade ederek, Yönel'in kendisini eðitime adamýþ, KKTC'deki eðitim kalitesinin arttýrýlmasý adýna hiç yorulmadan yýllarca emek vermiþ bir eðitimci olduðunu belirtti. Bakan Arabacýoðlu resmi olarak emekli olan Yönel'in her zaman Bakanlýk'ta bir çalýþma ofisi olabileceðini, Yönel'in deðerli fikirlerine ve projelerine her zaman ihtiyaçlarý olduðunu ifade savunularak, günlük 5 TL'ye denk gelen artýþýn yeterli olduðu yönündeki açýklamalar eleþtirildi. Açýklamada, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nun yetersiz olduðu gözlemlenirse yine artýrýlabileceðini söylemesinin yalnýzca espri olabileceði ileri sürüldü. Açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Asgari ücretlinin ne kadar zor koþullarda yaþamýný idare etmeye çalýþtýðýndan Kamu-Sen: Sýnav Ocak'ta yapýlmalý KÝTABET HÝZMETÝ ÇALIÞANLARININ YÜKSELME YERÝ SINAVLARININ OCAK'TA YAPILMASINI ÝSTEDÝ Kamu-Sen, Kamu Hizmeti Komisyonu Baþkaný Kamil Kayral'dan, kitabet hizmetleri çalýþanlarý için yükselme yeri sýnavlarýnýn Ocak ayý içerisinde ivedilikle baþlatýlarak sonlandýrýlmasýný istedi. Kamu-Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ, Baþbakanlýk, Baþbakan Yardýmcýlýðý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlýðý ile Personel Dairesi'ne de daðýtýmýný yaptýðý yazýsýnda, seçim yasaklarý, Kamu Hizmeti Komisyonunda yaþanan sýkýntýlar ve baþka nedenlerle münhal ilan edilen bazý yükselme yeri kadrolarýnýn sýnavlarýnýn Aralýkta zam þampiyonu kabak 2013'TE TÜKETÝCÝ FÝYATLARI ENDEKSÝ YÜZDE ARTTI Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), enflasyona gösterge kabul edilen tüketici fiyatlarý endeksinin geride býrakýlan 2013 yýlýnda yüzde arttýðýný açýkladý. Aralýk 2013'teki artýþ oraný ise yüzde 1.78 oldu. DPÖ Müsteþarý Ali Korhan'ýn açýklamasýna göre, tüketici fiyatlarýndaki geliþmeleri izlemek amacýyla 5 ilçede, önceden seçilmiþ perakende satýþ yerlerinden derlediði perakende fiyatlara göre her ay yayýnladýðý endekste aralýk ayýnda yüzde 1.78; 2012'nin aralýk ayýna göre ise yüzde deðiþim gerçekleþti yýlýndaki tüketici fiyatlarý endeksi artýþý ise yüzde 3.60 olmuþtu. Aralýk 2013'te ana harcama gruplarý itibarýyla Kasým 2013'e göre en yüksek artýþ yüzde 5.88 ile konut, su, elektrik, gaz ve diðer yakýtlar grubunda gerçekleþti. SADECE HABERLEÞME UCUZLADI Eðlence ve kültürde yüzde 3.47; eðitimde yüzde 1.45; ulaþtýrmada yüzde 1.28; gýda ve alkolsüz etti. Bakan Arabacýoðlu, emeklilik hayatýnda saðlýk ve mutluluk dilediði Yönel'e, hizmetlerinden dolayý plaket takdim etti. Ali Yönel de, 18 yýldan beridir çeþitli kademelerde hizmet verdiði Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan kopmanýn kendisi için çok zor olacaðýný belirterek, bugüne kadar birlikte çalýþtýðý, bakan, müdür ve personele teþekkür etti. haberi olmayan bir Baþbakan'a ülkeyi iyi gözlemlemesi çaðrýsý yapýyoruz. Yeni Kýbrýs Partisi olarak bir kez daha insanca, hakça, adil bir asgari ücret ve yasalara ve uluslararasý sözleþmelere uygun 40 saat çalýþma süreli, sosyal güvenceli, toplu sözleþmeli, sendikalý çalýþma yaþamý için mücadelenin yükseltilmesi çaðrýsý yaparýz". yapýlmasýnda gecikmeler yaþandýðýný ifade etti ve "Kitabet Hizmetleri sýnýflarýnýn III'üncü ve II'nci derecelerinin sýnavlarý bir yýlý aþkýn bir süredir münhal ilan edilmesine raðmen hala yapýlamamýþtýr" dedi. Önümüzdeki aylarda Kamu Hizmeti Komisyonumuzun iki üyesinin süresi dolacaðýndan, yerlerinin boþalacaðýný dile getiren Özkardaþ, yerlerine yeni atamalar yapýlana kadar yine sýnavlarýn yapýlamayacaðýný, ardýndan ise seçim yasaklarýnýn baþlayacaðýný kaydetti. Özkardaþ, "Zaten maðdur olan ve sýnava girmeyi bekleyen kitabet hizmetleri çalýþanlarý söz verildiði gibi Ocak 2014 içerisinde sýnavlarýnýn bitirilmesini talep etmektedirler. Sayýn Baþkan, önümüzdeki yaþanmasý muhtemel olumsuzluklarý da dikkate alarak, bu sýnavlarýn ivedilikle baþlatýlarak sonlandýrýlmasýný bekliyoruz" dedi. içeceklerde yüzde 1.07; çeþitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.05; lokanta ve otellerde 1.02; giyim ve ayakkabýda yüzde 0.88; saðlýkta yüzde 0.34; mobilya, ev aletleri ve ev bakým hizmetlerinde yüzde 0.27; alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.01 artýþ; haberleþmede ise yüzde 0.11 düþüþ saptandý. 246 MADDEDE ARTIÞ, 69 MADDEDE DÜÞÜÞ DPÖ verilerine göre, aralýk ayýnda endekste kapsanan 246 maddenin ortalama fiyatý kasýma göre artarken, 69 maddenin ortalama fiyatý düþtü. En yüksek fiyat artýþý gösteren ilk üç mal yüzde ile kabak, yüzde 150 ile TC Milli Piyango Bileti (þans oyunlarý masraflarý) ve yüzde 100 ile KKTC Devlet Piyangosu bileti (þans oyunlarý masraflarý) oldu. En yüksek fiyat düþüþü gösteren ilk üç mal ise; yüzde ile çiçek lahanasý (Karnabahar), yüzde ile brokoli ve yüzde ile domates oldu. 15 Üreticilere bakanlýktan duyuru KÜÇÜKBAÞ HAYVAN ÜRETÝCÝLERÝNÝN DOÐRUDAN GELÝR DESTEÐÝ 2013 YILI ÝKÝNCÝ TAKSÝT ÖDEMELERÝ ÝÇÝN BEYAN SÜRESÝ 10 OCAK'A KADAR UZATILDI Küçükbaþ hayvan üreticilerine ödenecek desteklerle ilgili baþvuru süresi uzatýldý. Gýda, Tarým ve Enerji Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, küçükbaþ hayvan üreticilerinin 2013 yýlý ikinci taksit Doðrudan Gelir Desteði ödemelerinin yapýlabilmesi için Merkez veya Kaza Veteriner Daireleri'ne hayvan miktarlarýný güncel olarak beyan etmeleri için daha önce 31 Aralýk 2013'e kadar verilen süre 10 Ocak 2014 tarihine kadar son kez olmak üzere uzatýldý. Küçükbaþ hayvan üreticilerinin, hayvan ve iþletmeleri ile ilgili bilgileri 10 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar, Merkez veya Kaza Veteriner Daireleri'nden alacaklarý forumlarý doldurarak veteriner dairelerine müracaat etmeleri gerekiyor. Açýklamada, müracaat esnasýnda üreticilerin kimlik kartlarýnýn fotokopilerini ve kayýt defterlerini de yanlarýnda getirmesi istendi. Bakanlýk küçükbaþ hayvan üreticilerini, gününde bildirim yapýlmamasý halinde doðrudan gelir desteði ödemesi yapýlmayacaðý konusunda da uyardý. DAÜ'DE SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTLERÝ KONUÞULDU Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü Öðretim Üyesi ve Su Altý Araþtýrma ve Görüntüleme Merkezi Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek'in moderatörlüðünde gerçekleþtirilen "Çevre ve Ýnsan" televizyon programýna bu hafta Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi Baþkaný ve Akdeniz Politikalar Merkezi Direktörü Anýl Kaya konuk oldu. ODTÜ KUZEY KIBRIS'TAN ÇÖP SORUNU ÇÖZÜMÜNDE ÝÞBÝRLÝÐÝ ÖNERÝSÝ ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'na, KKTC'deki katý atýk sorununun (çöp sorunu) çözümü konusunda destek ve iþbirliði önerisinde bulundu. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu'ndan yapýlan açýklamaya göre, üniversiteden bir heyet, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý, Yerel Yönetimler Müdürü Erkan Tekeli'yle gerçekleþtirdiði görüþmede, katý atýk sorunuyla ilgili görüþ ve önerilerini sundu. Heyet ayrýca Mart 2013'te üniversitede gerçekleþtirilen "KKTC'de Katý Atýk Yönetimi: Mevcut Durum ve Ýleriye Yönelik Tespitler" baþlýklý çalýþtayýn sonuç raporunu da takdim etti. "GÖLGELER VE SURETLER" BARAKA'DA GÖSTERÝLÝYOR Baraka Kültür Derneði'ni n "Ýzle-Tartýþ" etkinliðinde bir Kýbrýs filmi izlenecek. Yönetmenliðini ve senaristliðini Kýbrýslý sinemacý Derviþ Zaim'in yaptýðý "Gölgeler ve Suretler", bu akþam saat 19.00'da derneðin Kýzýlbaþ'taki lokalinde gösterilecek. Baraka'dan verilen bilgiye göre, gösterime, filmde rol alan oyuncu Erol Refikoðlu ve kostüm tasarýmcýsý Hüseyin Özinal da katýlarak, film sonrasýnda izleyicilerle söyleþi gerçekleþtirecek. AHMET GÖZÜGÜZEL ANISINA FOTOÐRAF SERGÝSÝ Yeniboðaziçi'nde, 26 Haziran'da geçirdiði trafik kazasý sonrasýnda tedavi gördüðü hastanede 18 Temmuz'da yaþamýný yitiren Ahmet Gözügüzel anýsýna, ailesi ve arkadaþlarý tarafýndan fotoðraf sergisi düzenleniyor. "O'nun Iþýðý" adý verilen sergi, Gözügüzel'in doðum günü olan 6 Ocak Pazartesi günü saat 18.00'de, Gazimaðusa'da Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre Sarayý'nda açýlacak. KHORA'DAN 3 YENÝ KÝTAP Khora Yayýnevi, yeni yýla 3 kitapla girdiðini duyurdu. Khora Yayýnevi tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Nafia Akdeniz'in "Yok", Aliye Ummanel'in "Kuyu" adlý þiir kitaplarýnýn yaný sýra Gürkan Uluçhan'ýn "Keçiboynuzu" romaný okurlarýn beðenisine sunuldu.

16

17 4 Ocak 2014 Cumartesi 17

18 18 4 Ocak 2014 Cumartesi

19 4 Ocak 2014 Cumartesi Tereke Ýdare Nizamnamesi, Tereke Ýdare Memurluðu Tayini için Ýstida (Vasiyetnameli) Tereke Ýstida No: 297 / 2013 Lefkoþa Kaza Mahkemesinde Vasiyetname Tenfiz Salahiyeti Müteveffiye Lefkoþa'lý Berin Lewis meselesi hakkýnda; Malumunuz olsun ki, 8 gün sonunda Lefkoþa sakinlerinden Özkul Özyiðit ve Londra sakinlerinden Kerim Selçuk Fuad n/d Kerim Fuad, merhume Lefkoþa'lý Berin Lewis Terekesine, vasiyetnamesi tahtýnda idare memuru olmak için yukarýda zikrolunan Mahkemeye müracaat ederek talepte bulunacaktýr. Yukarýdaki süre içerisinde itirazda bulunmadýðýnýz takdirde müstediler mutasavver emri almakta serbest olacaktýr. Özkul Özyiðit ve Kerim Selçuk Fuad Mutasavver Ýdare Memurlarý AÇIK ARTIRMA USULÜ ÝLE SATIÞ ÝLANI Aþaðýda tarif edilen mal tapu kütüðünde kayýtlý, hissesi satýþý yürütmeye tayin edilen Lefkeli HALÝL KAMBURCA Tarafýndan 12/OCAK/2013 tarihinde Pazar günü saat da Yeþilýrmak muhtarlýk kahvehanesinde açýk artýrma usulü ile satýlacaðý duyurulur. Ýsmi yukarýda belirtilen þatýs memuruna açýk artýrmanýn baþlayacaðý saate kadar yazýlý teklifler yapýlabilir. Kayýt Köy/Kasaba Pafta/Plan Parsel Malýn Yüz Kayýtlý No Tanýmý Ölçümü Hisse 9267 Yeþilýrmak XVIII/47 136/2 Hane ve Hepsi Avlu Not: Konu parsel içerisinde Hane ve Avlu olmasýna raðmen yerinde harap durumda bir oda mevcuttur. Satýlacak mal ve aleni satýþ koþullarý hakkýnda Yeþilýrmak muhtarlýk kahvehanesinde asýlmýþ olan aleni satýþ bildirisinden (Form N70) satýþ memurundan veya Kaza Tapu Dairesi Güzelyurt dan her türlü ayrýntýlý bilgi alýnabilir. Not: Çekle yapýlacak ödemelerde çekler banka teminatlý olmalýdýr. BMS 1/13 K.T.A. Güzelyurt Gönyeli bölgesinde Labrador cinsi yavru köpek bulunmuþtur. Ýrtibat numarasý: ELEMAN ARANIYOR Paket servis elemaný ve parttime veya full time çalýþacak bayan garson aranýyor SATILIK ARAZÝ Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 20 bin Stg. Tel: LOTUS MASAJ MERKEZÝ Kas aðrýlarý ve tutulmalarýnda uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz DUYURU Sevgili okurlar, her Pazar günü Lefkoþa'daki açýk pazarda gönüllü hayvansever dostlarýmýz ikinci el eþya satýþý yapýyorlar. Bu satýþtan saðlanan gelirin tümü sokaktaki hayvanlarýn beslenme ve tedavisine harcanmaktadýr. Eðer bu güzel amaca ortak olmak istiyorsanýz, evinizdeki kullanmadýðýnýz 2. el eþyayý (kýyafet, çanta, ayakkabý, ev gereçleri vs.) gazetemize ulaþtýrabilirsiniz. Dolabýnýzýn köþesinde yýllarca tozlanan bir kazak, bir sokak hayvanýnýn hayatýný kurtarabilir. Daha fazla bilgi için facebook'taki "Sessiz Kullar-The Silent Ones" sayfasýný ziyaret edebilir veya numaralarý arayabilirsiniz. ELEMAN ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak bay-bayan eleman aranýyor. Tel: SATILIK DÜKKAN Esnaf ve Zanaatkarlar Sitesi nde satýlýk dükkan. Tel: AYZER EMLAK Kiralýk K. Kaymaklý'da 3+1 full eþyalý lüks daire Metropol bölgesinde 3+1 beyaz eþyalý zemin kat daire Yenikent'te 2+1 full eþyalý daire 800 TL Gönyeli'de 3+1 full eþyalý lüks daire Merit Otel karþýsý 3+1 full eþyalý daire. Satýlýk Serdarlý yeni bölgede 120 metrekare bahçeli, garajlý müstakil ev Aþaðý Dikmen'de 3+1 bahçeli dubleks yeni ev Çatalköy'de 1 dönüm 1 evlek arsa içerisinde müstakil yeni ev K. Kaymaklý Yaman bölgesinde metrekare 2. kat daire Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire Kiralýk daire Haspolat'ta 2+1 daire Tel: Satýlýk arsa Güzelyurt ta 6000 ayakkare arsa Fiyatý TL Tel: ELEMAN ARANIYOR Lefkoþa Küçük Esnaf Sitesindeki dikiþ atölyesinde çalýþabilecek eleman aranýyor. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Lefkoþa da Türk malý 3+1 yeni apartman dairesi Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kermiya Sosyal Konutlarda 3+1 daire Stg GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: SATILIK ARSA Çanakkale bölgesinde þehit arsasý Stg. Tel: SATILIK Yeni anneler için Lansinoh (Ýngiltere) marka 1 ay kullanýlmýþ 2 pompalý anne sütü saðým makinasý ve yeni doðmuþ bebek için Avrupa malý 2 ay kullanýlmýþ lacivert renkli portbebe. Tel:

20 Galatasaray'da Hamit sürprizi! Galatasaray'da Hamit Altýntop sevinci yaþanýyor. Yaklaþýk 5 aydýr formasýndan uzak kalan ve nisan ayýnda sahalara dönmesi beklenen tecrübeli oyuncunun Antalya kampýna katýlabileceði öðrenildi. Belinde yaþadýðý sakatlýk nedeniyle Almanya'da ameliyat olan ve daha önce sahalara dönüþünün nisan ayýný bulabileceði ifade edilen baþarýlý futbolcu, tahmin edilenden önce formasýna kavuþabilir. Voleybolda Türkiye - Kýbrýs Cumhuriyeti maçýný izledik Bu kez Ankara'da karþýlaþtýlar Voleybol Bayanlar Dünya Þampiyonasý Elemeleri'ndeki ilk maçýnda Ankara'da Türkiye-Kýbrýs Cumhuriyeti karþýlaþtý. Türkiye güçsüz rakibi Kýbrýs'ý 3-0 maðlup etti. Kýbrýslý Türkler bu maçý yine ekranlarda izledi. Son yýllarda sýk sýk Türkiye ve Kýbrýs Cumhuriyeti'nin uluslararasý spor müsabakalarýnda karþýlaþmalarý birbirlerini tanýmýyor açýklamalarýna yine iyi bir cevap oldu Voleybol Bayanlar Dünya Þampiyonasý Elemeleri'nde Ankara'da ilk maçýnda Kýbrýs Cumhuriyeti ile karþýlaþan Türkiye sahadan 3-0 galip ayrýldý. Kýbrýslý Türkler bu maçý yine ekranlarda izledi. Son yýllarda sýk sýk Türkiye ve Kýbrýs Cumhuriyeti'nin uluslararasý spor müsabakalarýnda karþýlaþmalarý birbirlerini tanýmýyor açýklamalarýna yine iyi bir cevap oldu Türkiye A Milli Bayan Voleybol Takýmý, 2014 FIVB Dünya Þampiyonasý'na Avrupa'dan katýlacak ülkelerin belirleneceði CEV Avrupa Kýta Elemeleri 3. tur I Grubu ilk maçýnda, TVF Baþkent Voleybol Salonu'nda Kýbrýs Cumhuriyeti ile karþý karþýya geldi. NTV Spor ve NTVSpor.net'ten canlý yayýnlanan maça iyi baþlayan Türkiye ilk seti 25-9 kazanmayý bildi. Ýkinci sete de ayný hýzlý baþlayan Türkiye ilk oyunda olduðu gibi seti 25-9 önde kapattý ve durumu 2-0'a taþýdý. Üçüncü sette de Kýbrýs Cumhuriyeti 'ne þans tanýmayan Türkiye seti maçý da 3-0 kazanarak elemelere galibiyetle baþladý. Bugün Saat 15:00'de TÜRKÝYE - UKRAYNA 05 OCAK PAZAR Saat 15:00'de TÜRKÝYE-ROMANYA Lapta Yavuzlar ve Levent þampiyon- KKTC Orta Okullar Masa Tenisi þampiyonasý dün Masa Tenisi Federasyonu Salonu'nda yapýldý. Sabah baþlayýp öðlen tamamlananan müsabakalr sonunda bayanlarda Lapta Yavuzlar Lisesi,erkeklerde Levent Koleji þampiyon oldu... Yakýn Doðu Bayraktar'ý 9-5 maðlup etti Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Milli Günler Okul Sporlarý ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimi'nin düzenlediði Ortaokullu Yýldýz Kýzlar Hentbol Þampiyonasý'na dün Yakýn Doðu Koleji rakibi Bayraktar Ortaokulu'nu 8-5 maðlup etti. Atatürk Spor Salonu'nda oynana karþýlaþmanýn ilk yarýsýný 7-3 galip kapatan Yakýn Doðu Koleji, ikinci yarýda sadece iki sayý yapmasýna raðmen karþýlaþmayý 9-5 kazanmasýný bildi. Maðusa'da oynanan Ortaokullu Yýldýz Erkekler Hentbol Þampiyonasý'nda da galibiyetin sahibi YDK oldu. Mehmetçik ile karþýlaþan YDK takýmý, karþýlaþmayý 11-6 gibi farklý bir skorla kazandý. YDK: 8 - Bayraktar: 5 HAKEMLER: Tansel Esengil, Ahmet Kuþçu. YAKIN DOÐU KOLEJÝ: Tevhide, Özlem, Dilem, Dilek, Gülben, Mubeccel, Hicran, Ýrem, Elena, Yaðmur. BAYRAKTAR ORTAOKULU: Zeynep, Nefise, Nuray, Kubra, Afet, Süeyha, Çise, Kardelen, Gülçin, Sevilay, Duygu, Gamzenur, Büþra, Gülfidan. ÝLK DEVRE: 7-3 YDÜ. Ortaokullu Yýldýzlar Eskrim Þampiyonasý tamamlandý Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Milli Günler Okul Sporlarý ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimi'nin tarafýndan düzenlenen Ortaokullu Yýldýzlar Eskrim Þampiyonasý dün düzenlendi. Girne Amerikan Üniversitesi'nin Ortaokullar Spor Salonu'nda gerçekleþen þampiyonada Mayýs TMK; Yakýn Doðu Koleji; Girne Amerikan Koleji; Anafartalar Lisesi ve Oðuz Veli Ortaokulu olmak üzere 5 okul mücadele etti. English School of Kyrenia, okul tatil olduðu için þampiyonaya katýlamadý. Flöre ve kýlýç kategorilerinde toplam 45 sporcunun hamle yaptýðý dünkü mücadelenin flöre kategorisinde Girne Amerikan Koleji hem erkeklerde, hem de kýzlarda þampiyon oldu. Kýlýç Kategorisi mücadelesinde ise, erkeklerde Anafartalar Ortaokulu, kýzlarda Yakýn Doðu Koleji þampiyon oldular. Dünkü yarýþlarda dereceye giren sporcular KKTC Yýldýzlar Eskrim Takýmýna alýndý. KKTC Yýldýzlar Eskrim Takýmý, Ocak 2014 tarihlerinde Kocaeli'nde düzenlenecek olan Türkiye Yýldýzlar Eskrim Þampiyonasý'nýn finallerinde ülkemizi temsil edecek. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Aralýk 2013 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4387 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Aralýk 2013 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4387 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Asgari ücreti nasýl buldunuz? 1560 TL olmuþ... Yerinde saymýþ yani... Hatta daha da geri! Dövizin týrmanýþýndan önce elinize 600 Euro geçiyordu... Þimdi ise 600'ün de altýna düþtü! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR. Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA... 3 Rum polisinin tutuklanmasýndan sonra güneyde sýkýntý yaþayan turizmcilerimiz ve taksicilerimiz Eroðlu'ndan destek istediler. Biz demedik mi, akýlsýz baþýn cezasýný hep akýllýlar çeker? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN... "Mazi kalbimde bir yara" derler... Ama "Geçmiþe mazi, geleceðe gazi" diyenler de var. Veya kýsaca "Dün dündür, bugün de bugün"... Tükürdüðünü yalamasýný bilmeyenler bu sýnýfý hiç geçer mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Ekim 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4320 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Ekim 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4320 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ercan Havaalaný'ndan Ýstanbul'a gidiþ-geliþ 500 TL... Larnaka'dan Budapeþte'ye gidiþ-geliþ 140 Euro, yani 370 TL... Bu kadar 'mutlu' olduysak, o da 'Mutlu Barýþ Harekatý' sayesinde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı