T.C SINCAN KAYMAKAMLIGI Ilce Milli Egitim Mudurlugu. TUM MESLEK LISEERI MUDURLUKLERINE SiNCAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C SINCAN KAYMAKAMLIGI Ilce Milli Egitim Mudurlugu. TUM MESLEK LISEERI MUDURLUKLERINE SiNCAN"

Transkript

1 T.C SINCAN KAYMAKAMLIGI Ilce Milli Egitim Mudurlugu Bolum :Mes.ve Tek.Egt. Say1 : F Konu :Kongre Bildiri Cagr~ Mektubu TUM MESLEK LISEERI MUDURLUKLERINE SiNCAN ilgi: ll Milli Egitim Mudurlugu Mes.ve Tek. Egt. Bol tarihli ve say111 yazlsl. ll Milli Egitim Mudurlugunun ilgi yazl ve ekinin birer ornegi ili9ikte gonderilmi Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. Sube Muduru EKLER: 1 - Yaz~ ve ekleri( 8 Sayfa).I V.H.K.~ : C. BARAN $ef : s. OZCAN Hiikijrnet Konag~ Tandogan Mah. Zeki Ugur Cad. Sincan-ANKARA Ayrlntlll Bilgi i~in irtibat: ~.Ozdemir Sef Telefon: Faks: Elektronik A4:

2 T.C. ANKARA VALIL~GI Milli Egitim Say1 : /5 1.05/ Konu: Kongre Bildiri Cagri Mektubu ilgi :Tiirkiye I? Kurumu Genel Miidiir1iigi.i IF ve Meslek Danipmanlig~ Dairesi Ba,skanligin~n 29/07/20 13 tarihli say111 yazisi. Avrupa Rehberlik Merkezi (EUROGUIDANCE) faaliyetleri 2009 yllindan bu yana Tiirkiye I? Kurumu Genel Mudiirliigii I$ ve Meslek Danigrnanhgi Dairesi Ba~kanbginca yiiriitiilmektedir. Bu kapsamda hazirlanan yillik plan qerqevesinde, ilk kez Uluslararasl katll~mli "1.Uluslararasi 1,s ve Meslek Danipmanllgi Kongresi" Yildirim Beyazit ~niversitesi igbirligi ile Kasim tarihinde Ankara'da diizenlenecegine ili,skin ilgi yazi ve ekinin bir ornegi ili$ikte gonderilmi~tir. Bilgilerinizi, konunun ~l~elerinize bail1 Mesleki ve Teknik Egitim Mudiirliiklerine duyurulmaslni rica ederim. Fethi DAG Miidiir a. Sube Miidiirii..,. ',:.-,., ". - L.,, EKLER: 6 ;, ;, llgi Yazi ve Eki( 1Adet 7 Sayfa) n. - % DA~ITIM: B Plani,. ~,.., *. -.,;..I.L.,.,.,:).. l~-a-,3 I..., ' :.,,..., '-1: ;;r7;i >' ;!LLA![.,.c.;..A :-.~; ;:$l.;riia:;.-...a. d. "..' C* Bu belge, 5070 say111 Elektronik lmza Kanununun 5 inci maddesi geregince guvenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~tir Evrnk tcyidi http~//evrak~orgu.n~el.g~~.tr adresindcn Oabb-d23d-3a8O-aa?c-5684 kudu ile yaplldbilir. MEB Re,sevlel-Karnpi~su 1 Blok No:22 BepcvleriANKARA Elek~ronik Ag: vww.meb.gov.tr Ayr~nt~l~ bilgi ism: Z. S. CARDAK Memu1 Tel: (0 3 12)

3 , Say1 : Konu :Kongre Bildiri Cagn Mektubu I.L. TURKIYE t$ KURUMU GENEL MUDURLOGU is vc Meslek Danrqrnanl~gr Dairesi Ba$kanlrg~ I.ULUSLARARASI 15 VE MESLEK DANI$MANU&I ANKARA, T~RK~YE KASIM 201i KONGRES~ ie,,!r;..."*...,..- *, ;;,d ORGAN~WYON KOM~TES~ Avrupa Rehberlik Merkezi (EUROGUIDANCE) faaliyetlerl ZW9 yllrndan bu yana Kurumurnuzca yirriitulmektedlr. Bu kapsamda hazlrlanan y~ll~k plan Cergevesinde, ilk kez Uluslararasl katlllmll % Uluslaromsr I$ vc Meskk Don~~munl~ilr Konpresla duzenlenecektir. Kongrenin ternel amacl; mesleki rehberlik ve danl$manlrk hizrnetleri alanlndaki akademik ~al~$malar~n payla$llrnasl, Gzendirilmesi ve bu aiana bilimsei kaynak satlanmas~dlr. Bunun yanl slra, Avrupa Rehberllk Merkezi ve Avrupa Blrliglndekl ~af~$malarfn tanrhlrnasl ve kurum/ku~lu$lar araslndak~ i$blrll~lnin geli$tirilrnesi hedeflenmektedir. Her y~i farkl~ Gniversitelerie I$birliii hal~nde gergekiestirilmed planlanan kongrenln ilki Kurumurnuz ve Yild~r~m Beyaz~t Universltesi i~birligi ile Kmm 2013 tarihleri araslnda Ankara'da dilzenlenecektir. Ekte yer aian "Blldlri Cagr~ Mektubu' nda belirtilen ternalar ~erpvesinde bildlri anerlsi sunulabllecektir. SC)z konusu oner~lerin en geg 15 EylulM13 tarihine kadar elektronik posta adresine ghnderiimesi gerekmektedlr. "Kongre Bilirn Kurulu" tarafindan yap~lacak degerlendlrmenin ardlndan kabul edllen bildirl onerileri 25 Eklm 2013 tarihine kadar Bnerl sahiplerine bildirilecektir. Dlkernizde ilk kez dilzenlenecek olan Kongrenin, hernli payda$lar~m~zdan bin olan Kururnunuz vedekedl personelinizin katk~ ve kat~l~mlarryla daha etkili ve verimli olacag~ inanc~n~ ta$lmaktaylz. Bilgi edinilmesini ve geregini an/rica ederim. EK : Ek-1 : Kongre Bildiri Cagr~s~ DA~ITIM: Gelen Evrak K,No : Kongre Paydq (Ek Kmuldu) Milli Eeitim BakanlQlna (Ek Konuldu) Callgma ve Sosyal GOvenlik Bakanl~glna (Ek Konuldu) Kalk~nma Bakanl~tma (Ek Konuldu) Purkiye /$$i ~endilkali onf fed eras yo nu (Ek Konuldu).,...A- r-.,'. Gelen ~vrak~arihl : 1.31,..?.,.(&I... ~ak-19 Konfederasyonu (EL Konuldu) TUrkiye I$veren Sendikalan Konfederasyonu (Ek Konuldu) Not. Bu GW& 1070 Sylls Kanua ymner E-IHZA tk ~rnzahrnlltlr. Aslm GMker KESKIN Genel MiidUr V. (. *;,,,.. :,.. hniyct Mah. MFY~~M Bulvan N0:42 Ymimahalle/~rs Aynntlll biigi idn iflibat. C. CAN ""2:-~-...'~ GOKYAY Tclcfon: (312) Faks: (312) c-pa: isvmeslck.dairebsk~kur.gov.tr Eiehmnik Ah: w\nv.iskur.gov.tr TCirkiye is Kururnu Genel Miidurlugu Ylldlrlm Beyant i]niversitesi 6 1 ~ KURULU: 1 ~ 1. Prof. Dr. Banu Yazgan [NANC(Toros Universitesi) 2. Prof. Dr. Bilal SAMBUR (Ylldlrlm Beyaz~t ~niversitesi) 3. Prof. Dr. Binnur YES~LYAPRAK (Ankara ~niversitesi) 4. Prof. Dr. Erdal Tanas KARAG~L (Y~ld~rlrn Beyaz~t Universitesi) 5. Prof. Dr. EyCp BED~R (Gazi ilniversitesi) 6. Prof. Dr. Fusun AKK~K (Avrupa Hayat Boyu Rehberlik ve Politika A& (ELGPN) Uzrnanr) 7. Prof. Dr. Kas~m KARATAS (Hacettepe universltesi) ~ 8. Prof. Dr. Mehmet BARCA (Y~ld~r~m Beyaz~t Unlversitesi) (Ege Oniversitesi) 9. Prof. Dr. Ragrp OZYUREK 10. Prof. Dr. Revhan 0lLGl~ (Orta Do&u Teknik Universitesi) 11. Prof. Dr. Spencer NILES (Pensilvanya Universitesi) 12. Prof. Dr. Susan WHISTON (Indiana {Jniversitesi) 13. Prof. Dr. Tuncay ERGENE (Hacettepe (jniversitesi) 14. Prof. Dr. Turan ONDES (Atatiirk ~niversitesi) 15. Prof. Dr. Tony WAlTS (Ingiltere Avrupa Hayat Boyu Rehberlik ve Politika MI (ELGPN) Uzrnanr) 16. Dog. Dr. Ali Kills ( Pamukkale Universltesi) 17. Doc. Dr. BOlent BAYAT (Gazi ~niversitesi) 18. Doc. Dr. Handan KUMAS (Parnukkale Unlversitesi) 19. Dog. Dr. Kamil ORHAN (Parnukkale ~niversitesi) 20. Doc. Dr. Metin P~SK/N (Ankara Universitesi) 21. Dog. Dr. Oya Yerin GONERi (Orta Dogu Teknik ~niversitesi) 22. DOG. Dr. Seher Sevim (Ankara Universitesi) 23. Doc. Dr. Turker TOPALHAN (Gazi Universitesi) 24. Yrd. Dog. Dr. As11 GBNCO (Cankaya Oniversitesi) 1

4 Callstay bildiri sunurnlar~ 15'er dakika sureli olacakve her gal~~tayoturumunda en fazla 3 sunum CALLSTAY TEMALARI: 1. Alana 0zel Yuksek Lisans-Doktora Prograrnlarln~n Tasarlanmasl-i~erikleri 2. Bireyrel Oan~grnanl~kta Danl$rnan Nitelikleri Posterler, 25 Kaslm 2013 tarihine kadar elden ya da kargo ile teslirn edilmelidir. (Poster metinleri, bildiri tam metin teslim tarihinde, e-pasta ile iletilmelidir.) Temalar, teorik ya da uygulamal~ olarak ele allnabilecegl gibi rneta-analitik ya da disiplinler arasl gallgrnalar da olabilir. 3. 0zeI istihdarn Kururnlar~n~n Yap~sl, cal~ganlar~ ve Hizmetleri 4. Ljniversite Kariyer Merkezlerinin Yap~s~, Callganlar~ ve Hizmetleri 5. Geng igsizligi Sorununun Coziirnune Yonelik Polit~kalar BEKLENEN KATKILAR: Psikoloji, psikolojik danlgrnanl~k ve rehberlik, sosyoloji, eeitirn, ekonorni ve sosyal hizmet gibi alanlardan arastlrmac~, akademisyen ve uygularnac~larln bildiri onerileri beklenmektedir. Bu uluslararas~ kongre, alanla ilgili ~al~~an kurum/kurulu~/enstitu/organizasyonlara ve gal15anlarlna, politika yap~c~lara, uluslararas~ Sivil Toplum Kurulu~larlna ve ogrencilere de ag~kt~r. B~LD~R~LER VE POSTER Bildiriler bireysel/ortak sunurn ya da poster geklinde olabilir. Her bir bildiri onerisi 3 akademisyen taraf~ndan degerlendirilecektir. Bildiri onerisi ozeti en az 350 sozciik en fazla 500 sozcuk olmal~dlr. Yazl tipi, Arial 12 punto arallks~z olrnai~dlr. "APA" format1 ornek olarak al~nabilecektir. Bildiri onerilerinize terna konusunu ve anahtar kelimeleri de eklemeniz eerekmektedir. Posterler maksirnurn A0 (84,l cm x 118,9 crn) boyutunda olrnal~d~r. Bildiri ve posterler tercihen ingilizce ya da Tiirkge haz~rlanabilir. Her otururnda, otururna konu olan terna ile ilgili her biri dakika sijren en farla 5 sunurn yapllacakt~r.

5 TEMA ACIKLAMALAR: TEMA 1/ Karar Alma: Meslek Seqimi, Meslek Deki$tirme, Meslekte ilerleme: Bireylerin ya$amlarlndaki Gnemli sbreglerden biri de meslek segimidir. Meslek segirninin bir "karar alma" mekanizmasl olrnastndan yola gkarak, siirecin bayndan sonuna kadar olan tijm agarnalar~ onemlidlr. Soz konusu kariyer geli~im siirecini inceleyen teorik ve uyguiamall gal18malar bu oturumda tart~q~lacakt~r. TEMA 2/ Kariyer Y6netim Becerilerinin Geli~tirilmesi: Beceriler, bireyin en onernli yonelirnlerinden biri olan 1sve meslek sgirninde de bireyin yetkinlikleri olgusiinde etkili olurlar. Karlyer becerilerinin neler oldugunun bilinmesi, bu becerilerin geli~tirilrnesine ve yonellmlerin/seqimlerin "sa&l~klt" olmaslna yard~rncl olmaktadlr. Bu oturumda, kariyer yiioetim becerilerinin geli~tirilmesi (koror verme, furklndo olmo, degi~im becerilerl, ki$isel forkrndolrk, i~girci, piyososr bilgileri-istjhdorn payla$rlacaktrr. becerileri) ile ilglli teorik ve uygularnal~ gall~malar TEMA 3/ Karlyer Gelisim Siirecini Etkileyen Faktorler: Ggrenrne, alg~, geligim, sosyal algc, sosyal biiis, ki$ilik, egitim, gevre, toplum, ekonomik yap1 ve kultiir tek baglna ya da etkile~irnli olarak kariyer gelisirn sureclerini etkileyen faktdrler olarak gbriilrnektedir. Bu kapsamda, ilgili faktorlerin etkisinin ol~ulmesi ve bu faktorlerin etkisinin y6nu kariyer geli~im sureglerl ile is ve meslek dan~$rnanllg~ hizmetlerinin sunumunda onernli unsurlardand~r. Bu oturumda konuyla ilgili teorlk ve uygularnall bildiriler tartlsllacaktlr. TEMA 4/ Bireysel Y6nelimler ve l~gocci Ihtiya~lar~: Kariyer se~irni konusunda bireysel ydnelimler ve i$giicu piyasaslnln ihtiya~larl farkllllklar gasterebilir. Egitim-istihdam iligkisindeki tutarslzl~klar politika yaplcllarln dikkatinl qekrnekte ve qozulrnesi gereken onemli bir konu olarak goriilrnektedir. Alanda $all$an uzmanlar ise, bireyin kendi ilgisine, bilgi-beceri-yeteneklerine, mesleki dekerierine sore ig ve meslek segrnesi ve hizmetler~n bu dojlrultuda planlanmasl, yap~land~r~lrnasln~ gilndeme getirmektedir. Bireyler, i~gucune kat~llrn yerine, akademik yasamda yer alrnay~, sanat-spor alanlartnda gall$mayl tercih edebilirler. Kimileri de giri~imci olmak isteyebiiir. Bireysel ve toplurnsal ihtiyaglarla ilgili bu yakla$~mlarait aragtlrmalar, teori ve uygularnalar bu otururnun konusunu olugturmaktad~r. TEMA S/ Kaynrk ve YLlnternler, pl~gan Yeterllliklerl: I? ve meslek danl$rnanlli~ alanlnda kullanllan kaynak ve ygnternlerin nitdieinin ve te$itlili(ilnin, suretler ve ihtlyatlar temel al~narak geli$t\rilmesi-zenginlepirilmesi dnemlldir. Yine, bu alanda ~ailgan kisilerin nitellklerinin belirlenmesi, yeteriiliklerln guncellenmesi, alana ozel egitirn programlarlnln gelistirilmesi ve yayg~nlagt~nlmastn~n akademik temelll ~all>rnalar!n qlktllarlyla desteklenince daha anlamlr olacagl dii$ijniilrnektedir. Bu oturumda sunulacak bildiriierin soz konusu konulara I $I~ tutmast, yeni uygulama ve ydntemlerin tarti~llmas~ beklenmektedir. TEMA 6/ Hayat Boyu Rehberllkte Kallte Gilvence Sistemlerl: Kalite algiim sistemlerinin gelipirilmesi, yayglnla$t~rllmasl ve sijrdiirulebilirliei, hizrnetlerin etkin ue verimli yuriitulmesine en ijnernli katklyt verecek unsurlardlr. Katite guvence sistemlerinin sadece mesleki ybnelimin ilk agamasl igin dekil hayat boyu rehberiik yakiaslrntyla geli$tirrlmesin)n ve izlenrnesinin onernli oldu& ddgijn51mektedlr, Ayrlca, bu kapsarnda ~all~ma ya$aml hayat tablolarr da geli$tiri\ebillr. Bilimsel gal~grnalarln ~~ktllarbntn, planlama gal~gmalarrnln temeli olrnasl gerektiki yakla$lmlyla, bu ternada tartl$llacak bildirilerin, alana ve uygulamalardaki eksiklere Onemli katkrlarl olacagl dii$iinijlmektedir. TEMA 71 Bzel Gruplar t5in (Kad~nlar, Gender, Engellller vb.) Dan~$manllk Hizmetleri: Danqmanllk yak\apmi, butun hedef gruplarln ihtiyaclar~na uysun prograrnlar geii$tirilmesi aniaylpnt benimsemrktedir Hedef gruplara 6zel uygulama. yontem ve prrrgramlarrn cqifli]i(inde birtakjm eksiklikler godenmektedir dzel gruplar iqin de, bu yrnev.de yapllacak b ~ t (~Il~maIar~n, h ala-~a beml ~atktlart olacab dli#namektedlr. Oturumda konuyla ilgtii teorik ve uygulamal~ bildiriler paylag~lacaktlr.

6

I. ULUSLARARASI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRE PROGRAMI 28 29 KASIM 2013 BİLKENT OTEL, ANKARA

I. ULUSLARARASI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRE PROGRAMI 28 29 KASIM 2013 BİLKENT OTEL, ANKARA I. ULUSLARARASI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRE PROGRAMI 28 29 KASIM 2013 BİLKENT OTEL, ANKARA 28 KASIM 2013 AÇILIŞ PROGRAMI 28 KASIM 2013 Perşembe 09.00 09.30 Kongre Kayıt 09.30 10.15 Açılış, Saygı Duruşu

Detaylı

T.C. SINCAN KAYMAKAMLIGI llee Milli Egitim Miidiirliigii

T.C. SINCAN KAYMAKAMLIGI llee Milli Egitim Miidiirliigii -----------... - ~~LC~~:~rtaogretim SAY1 :66294070-200- 1475~ KONU : Kongre T.C. SINCAN KAYMAKAMLIGI llee Milli Egitim Miidiirliigii TUM OKUL VE KURUM MUDURLUKLE~?SE 1lgili : 11 Milli Egitim Mudurlugunun28.08.2013

Detaylı

I. ULUSLARARASI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRESİ 28-29 KASIM 2013 / ANKARA

I. ULUSLARARASI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRESİ 28-29 KASIM 2013 / ANKARA I. ULUSLARARASI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRESİ 28-29 KASIM 2013 / ANKARA 1 2 SUNUŞ Köklü bir geçmişe sahip olan İŞKUR, 2003 yılından bu yana, yeniden yapılanma çalışmaları ile bilimsel, sosyal, ekonomik

Detaylı

Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi Kapsamında Yapılan Araştırmalara Çağrı Duyurusu ile İlgili Açıklamalar

Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi Kapsamında Yapılan Araştırmalara Çağrı Duyurusu ile İlgili Açıklamalar Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi Kapsamında Yapılan Araştırmalara Çağrı Duyurusu ile İlgili Açıklamalar Son yıllarda Türkiye de kadınların refah durumunda, özellikle sağlık

Detaylı

Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği

Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı MART 2013 - EYLÜL 2014 / SAYI: 11 Editörden Değerli Okurlar, Sağlık Hizmetleri

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ VE YAZILI İLETİŞİM BAŞARININ MATEMATİKSEL FORMÜLÜ

PROJE YÖNETİMİ VE YAZILI İLETİŞİM BAŞARININ MATEMATİKSEL FORMÜLÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK TURİZMİ TOPLANTISI 14 Nisan 2015, Antalya PROJE YÖNETİMİ VE YAZILI İLETİŞİM BAŞARININ MATEMATİKSEL FORMÜLÜ Prof. Dr. Ahmet Çevik TUFAN Yıldırım

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Karar No : 260 Karar Tarihi : 25/10/2008 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 08/03/2008 tarihli yazıda, aynen; 2009 yılı Mart ayında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi hazırlıklarına tüm yurt

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Liseler Arası III. DÜNYAYI KURTARAN SÜPER KAHRAMAN TASARIMI Yarışması ŞARTNAME

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Liseler Arası III. DÜNYAYI KURTARAN SÜPER KAHRAMAN TASARIMI Yarışması ŞARTNAME İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Liseler Arası III. DÜNYAYI KURTARAN SÜPER KAHRAMAN TASARIMI Yarışması ŞARTNAME Yarışmanın Adı Liseler Arası III. DÜNYAYI KURTARAN SÜPER KAHRAMAN

Detaylı

2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı Disiplinlerarası Tasarım 27-28-29 Nisan 2015

2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı Disiplinlerarası Tasarım 27-28-29 Nisan 2015 2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı Disiplinlerarası Tasarım 27-28-29 Nisan 2015 Disiplinlerarası tasarım 21. Yüzyıl da bilgiyi yöntemle birleştirebilen ve yorumlama yeteneğini ürüne dönüştüren

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK YAZI BİÇİMLEME 482BK0009 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER 22 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 22 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 24 C- Diğer Hususlar 24

II- AMAÇ ve HEDEFLER 22 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 22 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 24 C- Diğer Hususlar 24 2013 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 01 I- GENEL BİLGİLER 03 A- Misyon ve Vizyon 03 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 04 C- İdareye İlişkin Bilgiler 05 1- Fiziksel Yapı 05 2- Örgüt Yapısı 08 3- Bilgi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 214 YILI PERFORMANS PROGRAMI Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! Sunuş Yeni kurulan bir devlet üniversitesi olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ), ülkemizde

Detaylı

SOSYAL HAKLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU III

SOSYAL HAKLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU III SOSYAL HAKLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU III BİLDİRİLER Düzenleyen KOCAEL ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES ÇALIfiMA EKONOM S VE ENDÜSTR L fik LER BÖLÜMÜ yay n 116 25-26 EK M 2011 SOSYAL HAKLAR

Detaylı

T.e. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Egitim Teknolojileri Genel MUdUrlUgii. SAMSUN VALiLi{;iNE (Milli Egitim Miidiirliigii)

T.e. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Egitim Teknolojileri Genel MUdUrlUgii. SAMSUN VALiLi{;iNE (Milli Egitim Miidiirliigii) T.e. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Egitim Teknolojileri Genel MUdUrlUgii Sayl Konu : MEB - Intel Ogretmen Program1 Yan~masl : B.08.0.ETG.0.65.04.00-774.04 - q brf 2 5' I 05 I 2009 SAMSUN VALiLi{;iNE (Milli Egitim

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (BÜNSEM)

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (BÜNSEM) T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (BÜNSEM) 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 12 Sunuş 21. yüzyıl sürekli ilerleyen ve gelişen teknolojinin sonucu olarak

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ İstanbul, 2009 T.C. İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR I- GENEL ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi'nde Rektör adına imzaya yetkili

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ YAZI BİÇİMLEME 482BK0009

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ YAZI BİÇİMLEME 482BK0009 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ YAZI BİÇİMLEME 482BK0009 Ankara 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Resmi Yazışma Kuralları Yrd. Doç. Dr. Gülten ALIR Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü galir@ybu.edu.tr - gultena@gmail.com Taslak 2 Yazı / Resmi yazı / Belge nedir? Yasal düzenleme

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ SAYI:25 YIL:5 MAYIS-HAZİRAN 2005 ISSN: 1300-2341 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ İKİ AYDA BİR YAYINLANIR ÜCRETSİZDİR. İş Sağlığı

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Programlarında Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinin Üstlenebileceği Roller Üzerine Bir Değerlendirme Ömür Bilsay KUL ÖZ Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T. C. AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SAYI : B.30.2.AKD.0.70.82.00/ 01 HAZĠRAN 2009 KONU : Kamu Ġç Kontrol Standartlarına

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı 14 Kasım 2013 Bağlı Birimler CENGİZ ÖZCAN GENEL SEKRETER YARDIMCISI (Teknik İşler) O.FATİH SOYSAL REEL SEKTÖR AR-GE VE UYG. DAİRE BAŞK. KOBİ

Detaylı

www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr

www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr İÇİNDEKİLER Mavi Bayrak Başvuruları İçin Son Tarih 10 Ocak 2012! Mavi Bayrak Uluslararası Ulusal Koordinatörler Toplantısı Almanya da Yapıldı

Detaylı

MESLEKÎ BİLGİ, REHBERLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

MESLEKÎ BİLGİ, REHBERLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ MESLEKÎ BİLGİ, REHBERLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ Amaç Madde 1- Bu protokolün amacı, tanımlanan taraflar arasında, meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde iş birliği

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

TÜRKİYE DE EKÖK ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ İÇİN TEKNİK YARDIM HİZMETİ

TÜRKİYE DE EKÖK ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ İÇİN TEKNİK YARDIM HİZMETİ Türkiye 2008 Ulusal Programı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TÜRKİYE DE EKÖK ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ İÇİN TEKNİK

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU 2009 ÖNSÖZ... 2 YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. AMAÇ VE KAPSAM... 6 II. STRATEJİK EYLEM PLANI... 7 III. ÇALIŞMA PRENSİPLERİ...

Detaylı