Alaca MYO peynir üretti * HABERÝ 3 DE (Ç.HAK:481) AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, genel gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alaca MYO peynir üretti * HABERÝ 3 DE (Ç.HAK:481) AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, genel gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu."

Transkript

1 HÜBTUAM Mayýs ta teslim Hitit e 217 bin avroluk simülasyon laboratuvarý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisansüstü Simülasyon Laboratuvarý dün düzenlenen törenle hizmete açýldý. 3 boyutlu tasarým programlarýný içeren 10 adet yüksek özellikli bilgisayar ýn yer aldýðý laboratuvar, lisansüstü öðrencileri ve akademik personelin kullanýmýna sunuldu. Alaca MYO peynir üretti * HABERÝ 9 DA Lisansüstü Simülasyon Laboratuvarý düzenlenen törenle hizmete girdi. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Merkez Laboratuvar (HÜBTUAM) toplantýsý yapýldý. Hitit Üniversitesi Merkez Laboratuvarý Mayýs ayýnda bitiyor. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Laboratuvarýn TSE veya TÜRKAK Akreditasyonunun alýnmasýný çok önemsediðini ve bu konuda da yoðun çalýþýma yapýlmasý gerektiðinin altýný çizen Rektör, HÜBTUAM ýn yalnýzca Çorum için deðil, bölge ve ülke için de önemli bir araþtýrma merkezi olacaðýný * HABERÝ 3 DE DAFNE 1. SINIF LAMÝNANT PARKE 25 ÞUBAT 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:481) STOKLARIMIZ SINIRLIDIR ÝNCE ORMAN ÜRÜNLERÝ Vizyonumuz vergide Milletin iktidarýna hazýmsýzlar gönüllülüðü saðlamak Defterdar Özbay, 25. Vergi Haftasý kutlamalarý hakkýnda bilgi verdi Alaca da partisinin seçim bürosunu açan AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, halkýn iktidarýný hazmedemeyenlerin kirli senaryolara alet olduðunu Defterdar Tahsin Özbay, 25. Vergi Haftasý kutlamalarý ile ilgili düzenlediði basýn toplantýsýnda, "24 Þubat-2 Mart tarihleri arasýnda kutladýðýmýz Vergi Haftasý'nda temel vizyonumuz eðitimde gönüllülük esasýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýdýr." dedi. * HABERÝ 14 DE Kýlýçdaroðlu geliyor * HABERÝ 7 DE CHP Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu, 28 Þubat tan 29 Mart a kadar 30 günde 49 miting yapacak. * HABERÝ 17 DE AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, genel gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. Kemal Kýlýçdaroðlu Halit Çaðdaþ da dinlenmiþ Türkiye yi sarsan hukuksuz telefon dinleme olayýnda AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým ýn Danýþmaný Halit Çaðdaþ ýn da dinlendiði ortaya çýktý. * HABERÝ 6 DA Tahsin Özbay Dinlemeler ahlâki deðil AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu. telefon dinleme olaylarýna iliþkin yaptýðý açýklamada, Özel hayata müdahale. Son derece vahim bir durum dedi. * HABERÝ 5 DE Temel önceliðimiz tüm maðduriyetleri önlemek' Halit Çaðdaþ Çorum Ocak ta 610 konut sattý TUÝK verilerine göre, 2014 yýlý Ocak ayýnda Ocak ayýnda Çorum da 610 konut satýldý. * HABERÝ 2 DE MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan ile Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Aþaðý Sanayi Yardýmlaþma Dayanýþma ve Koruma Derneði Baþkaný Barýþ Uzun'u ziyaret MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Aþaðý Sanayi Yardýmlaþma Dayanýþma ve Koruma Derneði Baþkaný Barýþ Uzun'u ziyaretinde temel önceliklerinin esnafýn maðduriyetini önlemek olduðunu * HABERÝ 6 DA Gökçek ten Çorumlular a özel ilgi Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2014 ün Ocak ayýnda gerçekleþen konut satýþ istatistiklerini Ankara Büyükþehir Belediyesi tarafýndan düzenlenen Çorumlular Gecesi Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek in katýlýmýyla gerçekleþtirildi. * HABERÝ 4 DE Hattuþa Dünya Miras Alaný konulu toplantý dün gerçekleþti. UNESCO nun gözbebeði Hattuþa Periyodik Raporlama Toplantýsý dün Çorum Müzesi Salonu nda yapýldý. Toplantýda konuþan Kültür ve Turizm Uzmaný Umut Özdemir, Hititler in baþkentinin UNESCO nun gözbebeði hükmünde olduðunu ifade etti. * HABERÝ 12 DE DARISI DEVAMINA Biz bir ses verdik, Allah'ýn inayeti ile bu ses, büyük bir manevi fýrtýnaya dönüþüp, Ulu Cami'yi çocuklarla donattý. Rüzgar meleklerinin kanat takýp uçurduðu çocuklar, Ulu Cami'yi bereketlendirdi, nuruna nur kattý. Cennet bahçesinin yediveren gülleri olup, saf tuttular büyükleriyle omuz omuza. * HABERÝ DE

2 2 SALI 25 ÞUBAT 2014 Hizmet-Ýþ'te seçim hazýrlýðý ir süredir pasif hal- bulunan Hizmet Bde Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi'nde yeniden bir hareketlenmenin baþlayacaðýný duydum. Öðrendiðime göre, Çorum merkezde 138, Alaca ve Osmancýk ile beraber toplamda yaklaþýk 170 iþçi üyesi bulunan sendika, seçime gitmeye hazýrlanýyor. Hizmet Ýþ Sendikasý'nýn seçim takvimi Mayýs ayýnda gerçekleþecek. Ancak seçimin öne çekilmesi yönünde talepler var. Sendika baþkan adaylýðýna Hasan Yýlmaz, Kerim Yýlmaz, Celalettin Bayrak ve Mustafa Köroðlu'nun isimleri geçiyor. Sendikanýn halihazýrda temsilciliðini üstlenen Ýbrahim Eceviþ'in yeniden aday olmayacaðý söyleniyor. Sendikanýn temsilciliðini yürüten Ýbrahim Eceviþ'in yeniden aday olmayacaðý söyleniyor. Çorum Ocak ta 610 konut sattý Hitit Mutfaðý kitabýnýn yazarýna övgü D iyarkabýr lezzetlerini köþesine taþýyan Milliyet Gazetesi Yazarý Murat Bozok, Çorum Hitit Mutfaðý kitabýnýn yazarý Nilhan Aras ý övdü. Ýþte o yazý; Kendi deðerlerini bilmeden, evrenseli yakalamaya çalýþmak, beyhude bir çabadan öteye gitmiyor. Ýki gerçeði açýk açýk ortaya koymak gerekiyor. Birincisi, tartýþmasýz evlerinde dünyanýn en lezzetli yemeklerinin yapýldýðý bir ülkeyiz. Ýkincisi ise gastronomi dünyasýnda hiçbir varlýðýmýz, gücümüz ve bilinilirliðimiz yok. Birbirine zýt veya çeliþkili gibi gelebilecek bu iki gerçeði en azýndan baþlangýç düsturu olarak kabul edersek, çözüm bulmak daha kolay olabilir. Suçlu aramaya da gerek olmadýðýný düþünüyorum. Nitekim Türk gastronomisinin dolaylý veya dolaysýz unsuru olan hiç kimse masum deðil. Genç þeflerimizin birçoðu kendi yemeklerimize burun kývýrýyor. Zaten anneleri, halalarý, anneanneleri Milliyet Gazetesi Yazarý Murat Bozok geleneksel olanlarý yapabiliyor. Bu düþünceden yola çýkan þeflerimizin büyük bir kýsmý karnýyarýk yapmayý öðrenmeden, sushi yapma derdine düþüyor. Farklý kültürlerin yemeklerini bilmek tabii ki bir zenginlik ancak ana dilini doðru düzgün konuþmayý beceremeden yabancý dil öðrenmeye benziyor. O zaman da ne ana dilinizi ne de yabancý baþka bir dili doðru düzgün konuþamýyorsunuz. GURUR DUYDUM Geçen hafta Diyarbakýr sokaklarýnda dolaþýrken ve yörenin yemeklerini tadarken ne kadar þanslý olduðumuz bir kere daha yüzümüze vuruluyordu. Metro toptancý marketlerinin, Metro Kültür Yayýnlarý kapsamýnda çýkardýðý; Türk Mutfaðý nýn geleneksel lezzet ve deðerlerinin unutulmamasý ve uluslararasý platformlarda temsil edilmesi amacýyla hayata geçirdiði Bayram Çöreði Diyarbakýr Mutfaðý kitabýnýn izlerini takip ederken, zenginliðimizle gururlandým. Bu güzel kitabýn yazarý sevgili Nilhan Aras ýn Diyarbakýr mutfaðý dýþýnda Çorum, Hitit ve Gaziantep mutfaklarýný anlattýðý üç ayrý kitabý daha var. Hepsi birbirinden önemli ve deðerli. MEFTUNE YEMEÐÝ Diyarbakýr ýn en unutulmaz tatlarý ise meftunesi, kaburga dolmasý ve kadayýfý. Özellikle patlýcan veya kabaktan yapýlan meftune, baþlýbaþýna bir gastronomi þahaseri. Kuzu eti ve sebzelere sumak ekþisi ile lezzet verip, son noktayý sarýmsak ile vurmak gastronomi dehasý ve zenginliði gerektiyor. Meftune belki yurt dýþýnda adýný duyduðumuz yemekler kadar havalý gelmeyebilir. Ýnanýn lezzet olarak birçoðunu sulu dereye götürüp, susuz getirir. Sadece genç þefler tarafýndan pazarlanmalý ve devletimizin tutarlý bir gastronomi politikasý olmalý. Deðerini tam olarak bilmediðimiz yüzlerce meftunemiz var. Birilerinden baþlamak gerekiyor. Milliyet ürkiye Ýstatistik TKurumu (TÜÝK), 2014 ün Ocak ayýnda gerçekleþen konut satýþ istatistiklerini belirledi. Ýstatistiklere Türkiye de 2014 yýlý Ocak ayýnda 87 bin 639 konut satýldý. Samsun da konut satýþý yapýlýrken Çorum Ocak ayýnda 610 konut sattý. 257 konut satýþý yapan Tokat ý, 246 konutla Amasya izledi. Türkiye genelinde 2013 yýlýnda 1 milyon 157 bin 190 konut satýþ sonucu el deðiþtirdi Konut satýþlarýnda 2013 yýlýnda, Ýstanbul 234 bin 789 konut satýþý ile en yüksek paya (% 20,3) sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul u, 137 bin 773 konut satýþý (% 11,9) ile Ankara, 72 bin 421 konut satýþý (% 6,3) ile Ýzmir izledi. En az satýþ ise 138 konut ile Hakkari de gerçekleþti. Türkiye genelinde satýlan konutlarýn 460 bin 112 tanesi ipotekli, 697 bin 78 tanesi diðer satýþ türünde gerçekleþti. Türkiye de 87 bin 639 konut satýldý Konut satýþlarýnda 2014 yýlý Ocak ayýnda, Ýstanbul 17 bin 489 konut satýþý ile en yüksek paya (% 20) sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul u, 10 bin 141 konut satýþý (% 11,6) ile Ankara, 5 bin 300 konut satýþý (% 6,1) ile Ýzmir izledi. En az satýþ ise 3 konut ile Hakkari de gerçekleþti. Konut satýþ sayýsýnýn düþük olduðu diðer iller sýrasýyla 18 konut satýþý ile Ardahan ve 24 konut satýþ sayýsý ile Bayburt oldu. Ýpotekli konut satýþlarý 32 bin 46 olarak gerçekleþti Türkiye genelinde toplam konut satýþlarý içinde ipotekli satýþýn payý % 36,6 oldu. Ýpotekli satýþlarda Ýstanbul konut satýþý ile en yüksek paya (% 23,3) sahip oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2014 ün Ocak ayýnda gerçekleþen konut satýþ istatistiklerini belirledi. Toplam konut satýþlarý içerisinde ipotekli satýþ payýnýn en yüksek olduðu il % 51,2 ile Amasya oldu. Ocak ayýnda, Hakkari de ipotekli satýþ iþlemi gerçekleþmedi. Diðer satýþ türleri sonucunda 55 bin 593 konut el deðiþtirdi Diðer konut satýþlarýnda Ýstanbul 10 bin 35 konut satýþý ve % 18,1 pay ile ilk sýraya yerleþti. Ýstanbul daki toplam konut satýþlarý içinde diðer satýþlarýn payý % 57,4 oldu. Ankara 6 bin 124 diðer konut satýþý ile ikinci sýrada yer aldý. Ankara yý 3 bin 66 konut satýþý ile Ýzmir izledi. Ocak ayýnda diðer satýþ türlerinde en az satýþ ise 3 konut ile Hakkari de gerçekleþti. Konut satýþlarýnda 40 bin 155 konut ilk defa satýldý Türkiye genelinde konut satýþlarý içinde ilk satýþýn payý % 45,8 oldu. Ýlk satýþlarda Ýstanbul 7 bin 644 konut satýþý ile en yüksek paya (% 19) sahip oldu. Ýlk satýþta, Ýstanbul u 3 bin 920 konut ile Ankara ve 2 bin 127 konut satýþý ile Ýzmir izledi. Ýkinci el konut satýþlarýnda 47 bin 484 konut el deðiþtirdi Ýkinci el konut satýþlarýnda da Ýstanbul 9 bin 845 konut satýþý ve % 20,7 pay ile ilk sýraya yerleþti. Ýstanbul daki toplam konut satýþlarý içinde ikinci el satýþlarýn payý % 56,3 oldu. Ankara 6 bin 221 ile ikinci sýrada yer aldý, Ankara yý 3 bin 173 konut satýþý ile Ýzmir izledi. Yabancýlara konut satýþý Yabancýlara 2013 yýlýnda toplam 12 bin 181 adet konut satýldý. Yabancýlara yapýlan konut satýþlarýnda, Ocak 2014 te ilk sýrayý 464 konut ile Antalya aldý. Antalya ilini sýrasýyla 243 konut satýþý ile Ýstanbul, 119 konut satýþý ile Sakarya, 75 konut satýþý ile Muðla ve 70 konut satýþý ile Aydýn izledi.

3 SALI 25 ÞUBAT HÜBTUAM Mayýs ta teslim H Hitit Üniversitesi Merkez Laboratuvar (HÜBTUAM) toplantýsý yapýldý itit Üniversitesi Merkez Laboratuvar (HÜBTUAM) toplantýsý yapýldý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, HÜBTUAM Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, Müdür Yardýmcýlarý Yrd. Doç. Dr. Serhat Fevzi Özeren ve Yrd. Doç. Dr. Çetin Çakanyýldýrým, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul ile Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakültelerinden konuyla ilgili öðretim elemanlarýnýn katýlýmýyla Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) bilgilendirme ve istiþare toplantýsý düzenlendi. HÜBTUAM Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ ýn açýþ konuþmasýyla baþlayan toplantý, Rektör Prof.Dr. Alkan ýn yaptýðý sunumla devam etti. Rektör Alkan, HÜBTUAM ýn Mayýs ayýnda teslim alýnacaðýný hatýrlatarak, laboratuvarda görev yapan tüm öðretim elemanlarýndan ve özellikle grup baþkanlarýndan laboratuvarýn en geç yeni eðitim-öðretim yýlýna kadar tam anlamýyla çalýþýr hale getirilmesi için çalýþmalarýna aðýrlýk vermelerini istedi. Alkan, gereken her türlü desteðin, þimdiye kadar olduðu gibi, bundan sonrasýnda da verileceðini ifade etti. Laboratuvarýn TSE veya TÜRKAK Akreditasyonunun alýnmasýný çok önemsediðini ve bu konuda da yoðun çalýþýma yapýlmasý gerektiðinin altýný çizen Rektör, HÜBTUAM ýn yalnýzca Çorum için deðil, bölge ve ülke için de önemli bir araþtýrma merkezi olacaðýný, bilimsel ve yenilikçi bir anlayýþ kazandýrarak üniversiteye büyük bir katma deðer katacaðýný ifade etti. Toplantýda üniversiteninn yerleþke sorunun artýk son bulduðunu belirten Rektör, HÜBTUAM ve ihalesi tamamlanan ve bu yýl bitmesi planlanan TEKNOKENT ile birlikte üniversitenin bölgede etkin bir AR-GE merkezi olmamasý için hiç bir sebebin kalmadýðýný Toplantý, gündeme ait ve gündem dýþý soru ve cevaplar ile sonlandý. Haber Merkezi Alaca MYO yöneticileri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. Alaca MYO peynir üretti A HÜBTUAM ve ihalesi tamamlanan ve bu yýl bitmesi planlanan TEKNOKENT ile laca MYO Gýda Ýþleme Bölümü beyaz peynir satý bulduklarýný vurguladý. üretti. Kaya, yoðurttan ayrana, beyaz peynirden, lor Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda peynire kadar diðer süt ürünlerinin de ön çalýþmamühendisliði Bölümü tarafýndan yapýlan ekmek larý yapýldýktan sonra üretimlerini ileriki aylarda üretiminin ardýndan Alaca MYO Gýda Ýþleme Bööðrencilerle birlikte gerçekleþtirmeyi planladýklarýlümü nde de beyaz peynir üretimi gerçekleþtirildi. ný sözlerine ekledi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makarektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise, mýnda ziyaret eden Alaca MYO Müdürü Yrd. Doç. üniversitenin çalýþmalarý ile topluma örnek olup bidr. Murat Kaya, Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Ali linçlendirilmeleri konusunda farkýndalýk oluþturpalta ve Gýda Ýþleme Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Hamayý amaçladýðýný ve ayný zamanda bölüm öðrenlis Kablan, hijyenik koþullarda, güvenilir ve doðal cilerimize mezun olmadan önce uygulamalý eðitim yollarla üretilen beyaz peynir hakkýnda bilgiler ververebilmek doðrultusunda büyük bir çaba sarf etdi. tiklerini vurguladý. Alaca MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat KaÜniversitenin bilimin ýþýðýnda daha da güçleya, Ocak ayýnda Meslek Yüksekokulu na kurulan nerek, saðlýklý koþullarda ve konusunda uzman perlaboratuvar modelindeki Süt Ýþleme Tesisi nde Gýsonel ile gerçekleþtirdiði ekmek üretiminin yaný sýda Ýþleme Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Halis Kablan, ra beyaz peynir üretimi gerçekleþtirmesinin gurur Öðr. Gör. Eda Ýlhan ve Öðr. Gör. Büþra Cebeci nin ve mutluluk verici olduðunu da belirten Alkan, yapmýþ olduklarý çalýþmalar ve hazýrlanan formüekip çalýþmasýnda emeði geçenlere teþekkür etti. lasyonlardan sonra beyaz peynir üretiminin gerçekhaber Merkezi leþtirildiðini belirterek, Gýda Ýþleme Bölümü öðrencilerinin uygulama ve araþtýrma laboratuvarlarýnda sütün alýnmasý, temizlenmesi, santrifüjlenmesi, pastörizasyonu, standardizasyonu, homojenizasyonu, starter kültür katýlmasý, mayalanmasý, salamura edilmesi, paketlenmesine ve etiketlenmesine kadar bütün aþamalarýndaki teorik bilgilerini pratik bilgilerle pekiþtirme fýralaca MYO Gýda Ýþleme Bölümü beyaz peynir üretti. Etkili sunumun püf noktalarý OKÜP Amasya da toplandý Rektör Alkan, HÜBTUAM ýn Mayýs ayýnda teslim alýnacaðýný hatýrlattý. O H itit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafýndan düzenlenen Etkili Sunum Teknikleri konulu konferans Hitit Üniversitesi Rektörlüðü salonunda gerçekleþtirildi. Öðretim üyeleri ve öðrencilerin ilgi gösterdiði konferansa konuþmacý olarak Çankýrý Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça katýldý. Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn da katýldýðý programýn açýþ konuþmasýný Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran yaptý. Evkuran enstitü etkinlikleri hakkýnda bilgi verdi. Akademisyenlerin ve bilimle uðraþanlarýn elde ettikleri bilgileri meslektaþlarý ve kamuoyu ile paylaþma sorumluluðu taþýdýklarýný, bunun ise günümüzde ayrý bir disiplin haline geldiðini belirten Evkuran, bilmek ile bildiðini paylaþmak ve sunmak arasýnda bariz bir fark bulunduðunu, bilgi aktarýrken teknolojinin etkin ve doðru kullanýmýnýn herkes için kritik deðer taþýdýðýný ifade etti. Prof. Dr. Evkuran verdiði desteklerden dolayý Rektör Alkan a, konferans konuþmacýsý Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça ya ve katýlýmcýlara teþekkür etti. Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça ise, Etkili Sunum Teknikleri konulu konferansýnda beden dili, ses, görüntü, duruþ, renk kullanýmý, doðru slayt seçimi, içerik gibi konularda önemli bilgiler verdi. Doç. Dr. Akça, etkili bir sunumun gerçekleþtirilebilmesinde, sunum yapan kiþinin iletiþim kurabilme yeteneðinin, konuya yönelik hazýrlýðýnýn ve inancýnýn önemine iþaret etti. Özenle kullanýlan sözel/yazýlý ifadenin, anlamlý beden dilinin ve teknolojik görsel-iþitsel araçlarýn desteðinin etkili bir sunum için önemli olduðunu vurguladý. Konuþmasýna, sunum öncesi, sunum sýrasýnda ve sunum sonrasýnda yapýlmasý gereken hususlar hakkýnda bilgi veren Doç. Dr. Akça, etkili bir sunumda, konuþmacýnýn kýyafetinin nasýl olmasý gerektiði, heyecanýn nasýl üstesinden gelineceði, görsel sunumun nasýl hazýrlanmasý gerektiði konularý üzerinde durarak, konuþmacý ile dinleyiciler arasýnda gerçekleþecek göz temasýnýn, mimiklerin ve ses tonunun dengeli kullanýmýnýn öneminden bahsetti. Doç. Dr. Akça son olarak, sunum yapýlan mekanýn fiziksel durumunun, sunumun üzerindeki etkisinden bahsetti. Konferansýn sunum bölümünden sonra dinleyicilerin soru ve katkýlarýyla devam eden programýn sonunda Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça ya teþekkür etti. Haber Merkezi Hitit in enstitüleri büyüyor H Mustafa Demirer itit üniversitesi bünyesinde hizmet veren enstitülerin her geçen gün büyüdüðü bildirildi. Hitit Üniversitesi nden verilen bilgiye göre, EðitimÖðretim Yýlýnda 5 yüksek lisans programýnda 82 öðrenciye sahip olan Sosyal Bilimler Enstitüsü nde, bu yýl itibariyle 9 yüksek lisans, 5 doktora programý olmak üzere 14 lisansüstü programda 749 öðrenci eðitimlerini sürdürüyor. Benzer þekilde, 4 yüksek lisans programýnda 60 öðrenci ile eðitime baþlayan Fen Bilimleri Enstitüsü nde ise bu yýl itibariyle 5 yüksek lisans, 2 doktora programý olmak üzere toplam 7 lisansüstü programda 199 öðrenci ile eðitim faaliyetleri devam ediyor. Böylelikle her iki enstitüde 2010 yýlýnda 9 lisansüstü programda 142 öðrenci ile baþlanýlan lisanüstü eðitime bugün 21 programda 948 öðrenci ile devam ediliyor. Açýklamanýn devamýnda þu bilgiler yer aldý; Günümüzde üniversiteler lisans düzeyinde uluslararasý standartlara göre eðitim vermenin yaný sýra, lisansüstü programlar aracýlýðýyla da eðitimle birlikte ulusal/uluslararasý düzeyde araþtýrmalar yapmak ve ürettiði bilimsel veri, bulgu, yöntem ve süreçleri ülkesinin ve insanlýðýn yararýna kamuoyuyla paylaþmak yükümlülüðüne sahiptir. Yükseköðretimin bir parçasý olan ve gerçekleþtirilen araþtýrma ve geliþtirme çalýþmalarýyla gerek bilginin üretilmesi ve hayata aktarýlmasý gerekse nitelikli insan gücü yetiþtirme noktasýnda fonksiyonlarý olan lisansüstü eðitim stratejik öneme sahip olup, bir ülkenin hem uzman insangücü ihtiyacý için hem de akademisyen ve araþtýrmacý ihtiyacýnýn karþýlanmasý açýsýndan oldukça önemlidir. Bilim, teknoloji ve patent üretecek araþtýrmacý ve kalifiye iþ gücü yetiþtirmek, AR-GE çalýþmalarý yaptýrmak lisansüstü eðitimle mümkün olabilmektedir. Bu bilinçten hareketle, küresel çapta rekabet edebilir bir akademik kurum olabilmek için üniversitemizin lisansüstü eðitime bakýþý ve verilen önem, Enstitülerimiz bünyesinde her geçen yýl açýlan yeni programlarla ve diðer üniversitelerle ortak lisansüstü programlar açýlmasýna dönük gerçekleþtirilen çalýþmalarýmýzla bir kez daha ortaya çýkmaktadýr. Enstitülerimizde bu geliþmeler devam edecek olup, özellikle Sosyal Bilimler Enstitümüz bünyesinde tezsiz ve uzaktan eðitim ile lisansüstü eðitimine de baþlanmasý için hazýrlýklar yapýlmaktadýr. rta Karadeniz Bölgesi Üniversiteleri Akademik toplantýda, Sinop Üniversitesi nde yapýlan bir önceki Ýþbirliði Platformu (OKÜP) toplantýsý, Amasya toplantýda alýnan kararlar çerçevesinde öncelikli olaüniversitesi ev sahipliðinde gerçekleþtirildi. rak Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetlerinde ortak çalýþmalar ve iþbirlikleri baþta olmak üzere ünivertoplantýya Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. siteler arasýndaki pek çok akademik ve idari konu ele Dr. Metin Orbay, Ondokuzmayýs Üniversitesi Rektörü alýndý. Prof.Dr. Hüseyin Akan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bircan, Ordu Üniversitesi Rektörü Bir sonraki OKÜP toplantýsýnýn, Nisan Prof. Dr. Tarýk Yarýlgaç, Hitit Üniversitesi Rektörü 2014 tarihlerinde Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde, Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Canik Baþarý ÜniversiteÇorum da yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Haber Merkezi si Rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir, Gaziosmanpaþa Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Þahin, Giresun Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Kadakal ile üniversitelerin Genel Sekreterleri ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlarý katýldý. Ýki ayrý oturum þeklinde düzenlenen Orta Karadeniz Bölgesi Üniversiteleri Akademik Ýþbirliði Platformu Amasya da toplandý. 23. KURULUÞ YILIMIZA ÖZEL NÝSAN AYI UMRESÝ Kredi kartýna 6 taksit imkaný Dua, Dostluk ve Hizmetinize Talibiz 775 EURO A GRUBU SEYAHAT ACENTESÝ Umre ye gitmeyen kalmasýn Osmancýk Cad. Ulucami karþýsý No: 17/1 ÇORUM Tel: Faks: Cep: Selahattin-Yasir KÜÇÜK

4 4 SALI 25 ÞUBAT 2014 Gökçek Çorumlular Gecesi nde ürkiye de hane halký Tsayýsý 20 milyonu aþtý. Hane halký sayýsýnda Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ilk üç sýrada yer alýrken, Bayburt, Tunceli ve Ardahan son sýralarda yer aldý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Türkiye de hane halký sayýsýnýn 20 milyon 489 bin 721 e yükseldiðini Uras ýn verdiði bilgilere göre, hane halký sayýsýnýn illere göre sýralamasýnda 3 milyon 886 bin 890 ile Ýstanbul ilk sýrada yer alýrken, Ýstanbul u bir milyon 512 bin 188 ile Ankara, bir milyon 263 bin 312 ile Ýzmir takip etti. Uras, Diyarbakýr Bölge Müdürlüðüne baðlý Þanlýurfa nýn 287 bin 437 ile 18. sýrada, Diyarbakýr ýn ise 275 bin 921 ile 20. sýrada yer aldýðýný Diðer iller ve hane halký sayýlarý þöyle: "4. Bursa 782 bin 935, 5. Antalya 638 bin 424, 6. Konya 557 bin 522, 7. Adana 535 bin 719, 8. Mersin 470 bin 160, 9. Kocaeli 453 bin 935, 10. Manisa 410 bin 812, 11. Gaziantep 400 bin 637, 12. Balýkesir 395 bin 499, 13. Hatay 357 bin 956, 14. Kayseri 341 bin 910, 15. Samsun 337 bin 220, 16. Aydýn 320 bin 792, 17. Denizli 297 bin 663, 18. Þanlýurfa 287 bin 437, 19. Muðla 283 bin 213, 20. Diyarbakýr 275 bin 921, 21. Eskiþehir 270 bin 511, 22. Tekirdað 257 bin 96, 23. Kahramanmaraþ 249 bin 670, 24. Sakarya 249 bin 670, 25. Ordu 214 bin 556, 26. Trabzon 213 bin 190, 27. Malatya 191 bin 87, 28. Afyonkarahisar 188 bin 614, 29. Zonguldak 176 bin 326, 30. Van 173 bin 835, 31. Çanakkale 173 bin 96, 32. Kütahya 172 bin 850, 33. Erzurum nkara Büyükþehir ABelediyesi tarafýndan düzenlenen Çorumlular Gecesi Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek in katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Atatürk Spor Salonu nda düzenlenen gecede Gülsüm Kahraman, Nazlý Öksüz ve Ziya Yerlitaþ sevilen türküleri seslendirdi. Gecede konuþma yapan Baþkan Gökçek, Deðerli Çorumlu hemþerilerim, her zaman söylüyorum Çorum demek Ankara demek, Ankara demek Çorum demek. Çünkü Çorum daki Çorumlulardan daha çok Çorumlu Ankara da yaþýyor. Onun için iç içe olmuþuz, beraber olmu- Baþkaný Melih Gökçek in katýlýmýyla gerçekleþtirildi. þuz ve bizim size karþý olan muhabbetimizi biliyorsunuz. Allah hepinizden razý olsun diyorum. Herþey gönlünüzce olsun. Hepiniz Al- Atatürk Spor Salonu nda düzenlenen gecede Gülsüm Kahraman, Nazlý Öksüz ve Ziya Yerlitaþ sevilen türküleri seslendirdi. lah a emanet olun. Saðlýcakla kalýn, saðolun diye konuþtu. Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðrý ise, Bu akþam burada Çorum adýna, birlik beraberlik adýna, Çorum dan çok güzel türküler dinledik. Sayýn baþkanýmýza bu güzel geceden dolayý, bu imkaný tanýdýðýndan dolayý teþekkür ediyorum dedi. Baþkan Gökçek, Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr a teþekkür plaketi verirken, Hayri Çaðrý ise Melih Gökçek e çiçek sundu.(ýha) Hane Halký sýrasýnda 36 ncýyýz aradeniz Bölgesi'nin Ken büyük alýþveriþ, eðlence ve yaþam merkezi olarak 29 Mart 2013 tarihinde kapýlarýný açan Samsun Piazza AVM, Uluslararasý Alýþveriþ Merkezleri Konseyi (International Council of ShoppingCenters-ICSC) tarafýndan düzenlenen, Avrupa nýn En Ýyi Alýþveriþ Merkezleri kategorisinde finale kalarak ödüle bir adým daha yaklaþtý. Sektörün en önemli ve en prestijli ödülünün verileceði deðerlendirmede finale kalan Samsun Piazza, denize nazýr göz alýcý mimarisi, gün ýþýðýný tüm katlara yansýtan ferah ortamý, marka çeþitliliði, sürdürülebilirlik ilkesi, müþteri memnuniyeti, pazarlama faaliyetlerindeki baþarýsý, Çorumlular Gecesi Büyükþehir Belediye Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras 168 bin 74, 34. Sivas 167 bin 335, 35. Tokat 163 bin 197, 36. Çorum 159 bin 963, 37. Elazýð 142 bin 293, 38. Giresun 131 bin 929, 39. Isparta 129 bin 93, 40. Edirne 126 bin 712, 41. Mardin 124 bin 868, 42. Adýyaman 123 bin 891, 43. Osmaniye 121 bin 576, 44. Yozgat 121 bin 293, 45. Kastamonu 109 bin 810, 46. Kýrklareli 108 bin 423, 47. Uþak 105 bin 758, 48. Aksaray 95 bin 207, 49. Düzce 93 bin 967, 50. Amasya 93 bin 689, 51. Niðde 92 bin 929, 52. Rize 91 bin 76, 53. Aðrý 87 bin 671, 54. Batman 86 bin 586, 55. Burdur 83 bin 691, 56. Bolu 82 bin 861, 57. Kýrýkkale 81 bin 736, 58. Nevþehir 81 bin 543, 59. Karaman 69 bin 129, 60. Karabük 68 bin 376, 61. Yalova 66 bin 957, 62. Kýrþehir 65 bin 405, 63. Sinop 65 bin 295, 64. Muþ 64 bin 738, 65. Kars 62 bin 971, 66. Bilecik 62 bin 274, 67. Erzincan 61 bin 465, 68. Þýrnak 69 bin 348, 69. Çankýrý 58 bin 396, 70. Bingöl 56 bin 33, 71. Bitlis 55 bin 926, 72. Bartýn 55 bin 403, 73. Artvin 50 bin 685, 74. Siirt 48 bin 601, 75. Gümüþhane 38 bin 882, 76. Iðdýr 38 bin 577, 77. Hakkari 37 bin 243, 78. Kilis 30 bin 273, 79. Ardahan 25 bin 158, 80. Tunceli 24 bin 165 ve 81. Bayburt 19 bin 146."(ÝHA) Piazza finale kaldý ziyaretçi sayýsý ve satýþ performansý gibi birçok kriter dikkate alýnarak yapýlan deðerlendirmede farkýný ortaya koydu. Avrupa'nýn En Ýyi Alýþveriþ Merkezleri" ödülleri 2014'ün Nisan ayýnda Ýstanbul'da gerçekleþtirilecek Uluslararasý Alýþveriþ Merkezleri Konseyi'nin konferansýnda düzenlenecek özel bir törenle sahiplerini bulacak. Bünyesinde yer alan ulusal ve uluslararasý büyük markalarla kaliteli bir alýþveriþ sunmanýn yanýnda, sosyal yaþam merkezi konseptiyle öne çýkan, birbirinden ilginç sosyal aktivitelere, kültürel ve sanatsal etkinliklere imza atan Piazza Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi, Samsun'un yaný sýra Sinop, Çorum, Amasya, Ordu, Giresun ve Trabzon'dan gelen misafirlerini de aðýrlýyor. Rönesans Yönetim A.Þ Genel Müdürü Selçuk Þiþman, sektörün en prestijli ödülünü almaya bir adým kaldýðýný belirterek," Rönesans Gayrimenkul Yatýrým A.Þ bün- Piazza AVM, Uluslararasý Alýþveriþ Merkezleri Konseyi finale kaldý. yesinde Türkiye genelinde 11 alýþveriþ merkezimiz bulunuyor. Samsun un da aralarýnda bulunduðu 3 AVM yi bu yýl hizmete açtýk. Grubumuzun Kozzy ve Optimum Outlet ten sonra üçüncü alýþveriþ merkezi markasý olan Piazza nýn ilk halkasýný oluþturan Samsun Piazza nýn bu ödüle yaklaþmasý tesadüf deðil, altýnda yoðun bir emek ve ekip çalýþmasý var" dedi. Genel Müdür Þiþman, Rönesans imzasý taþýyan diðer AVM lerin daha önce aldýklarý bir çok ödül bulunduðunu da kaydetti.(ýha) Anadolu Kültür Merkezi, 25 il derneðini ayný çatý altýnda bir araya getiriyor. Çorumlular artýk Tahtakale Haný nda üyükþehir Be- tara- Blediyesi fýndan Bursa Ýl Dernekler Federasyonu na tahsis edilerek Tahtakale Haný nda iþlevlendirilen Anadolu Kültür Merkezi, 25 il derneðini ayný çatý altýnda bir araya getiriyor. Bursa daki hizmetlerini kentin her köþesine taþýyarak vatandaþlarýn yüzünü güldüren Büyükþehir Belediyesi, Türkiye nin diðer kentlerinden gelerek kültürlerini Bursa da yaþatan hemþehri derneklerinin de yüzünü güldürüyor. Sosyal sorumluluk çalýþmalarýyla da dikkati çeken Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Bursa Ýl Dernekleri Federasyonu bünyesindeki 25 hemþehri derneðinin kültürlerini yaþatmasý ve tanýtmasý hedefiyle Tahtakale Haný nda iþlevlendirilen Anadolu Kültür Merkezi, törenle hizmete açýldý. Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe, hemþeri derneklerinin kent kültürünü zenginleþtirdiðine deðinerek, Bursa mýz, kültür ve medeniyet kenti, tarih baþkentidir. Yeryüzünün cennet köþesi, her türlü nimeti barýndýran ve Anadolu nun deðiþik bölgelerinden göç alan kentimizde Edirne den Bitlis e kadar her kentten insan yaþamaktadýr. Anadolu Kültür Merkezi de farklý coðrafyalardan insanlarýn kültürlerini yaþatmalarýna ve dayanýþmasýna sahne olacak. Birlik ve beraberlik örneði sergileyecek ve Tahtakale Çarþýsý na da hareket katacak olan bu merkezi Bursa ya kazandýrmanýn onurunu yaþýyoruz. Anadolu Kültür Merkezi, birlik, beraberlik, kardeþlik ve dayanýþmanýn en güzel örneðini Tahtakale Haný nda yaþatacak diye konuþtu. BURSA, ANADOLU NUN BAÞKEN- TÝ Bursa da yaþamaktan dolayý þanslý olduðunu anlatan Baþkan Altepe, Bursa, çok özellikli bir kent. Zenginlikleri bünyesinde barýndýran, Osmanlý nýn ilk kurduðu, ecdat yadigarý kent Bursa. Sultanlarýn kurduðu bir þehir olan Bursa da, kent yönetimi olarak kültürümüzü yaþatmak adýna önemli çalýþmalar yapýyoruz. Bursa yý seviyoruz, bu þehre önem veriyoruz ve hep birlikte kalkýnýyoruz dedi. Baþkan Altepe, Bursa nýn her sokaðýna ansiklopedi yazýlacak bir kent olduðunu ifade ederek, Bursa bir merkez. Sultan Osman Gazi, Murat Hüdavendigar, Sultan 2. Murat, Çelebi Mehmet, Cem Sultan ve Þehzade Mustafa olmak üzere tüm ecdat Bursa da. Ecdadýn deðer verdiði, Anadolu nun baþkenti Bursa. Bu kente iz býrakmak, eserler oluþturmak bizim için þereftir. Bu kenti kalkýndýrmak ve geliþtirmek bize büyük mutluluk veriyor. Eserlerimizi ürkiye de ocak ayýnda en fazla patent baþvu- Ýstanbul dan yapýldý. Ocak ayýnda 319 Trusu patent baþvurusu yapýlýrken, 128 patent ise tescillendi. ÝHA muhabirinin Türk Patent Enstitüsü (TPE) verilerinden derlediði bilgilere göre, Türkiye de ocak ayýnda 319 patent baþvurusu yapýlýrken, 128 patent ise tescillendi. 39 ilde baþvuru yapýlýrken, 42 ilden ise baþvuru yapýlmadý. Patent baþvurularýnýn illere göre daðýlýmýnda, 105 baþvuru ile Ýstanbul ilk sýrada, 56 baþvuru ile Ankara ikinci sýrada, 22 baþvuru ile Kocaeli ise üçüncü sýrada yer aldý. Diðer iller ise þöyle: "Ýzmir 18, Konya 17,Bursa 12, Eskiþehir 11,Kayseri 10, Antalya, Gaziantep ve Düzce 6, Manisa 5, Samsun ve Tekirdað 4, Diyarbakýr, Erzurum, Hatay, Isparta ve Sakarya 3, Bilecik ve Dernekler Baþkan Altepe ye teþekkür etti. artýrarak deðerlerimize sahip çýkmaya devam edeceðiz. Bursa da son 5 yýlda 25 yýlda yapýlan hizmetten fazlasýný yaptýk. Bursa, yerel yönetimlerde örnek oldu. Artýk Bursa ismini dünyaya duyurdu. Bursa, diðer kentlere de örnek oluyor þeklinde konuþtu. Bursa da yaþayan herkesin bu kent adýna büyük bir sorumluluk taþýdýðýna iþaret eden Baþkan Altepe, Bursa daki kentlilik bilincinin oluþmasý önemli. Doðal güzellikler ve kültürel zenginliklerin geliþmesi, Bursa nýn her alanda örnek ve önder bir kent olmasý için sýnýr tanýmadan çalýþýyoruz. Hedeflerimiz büyük. Kültürümüze, insanýmýza sahip çýkmak için Anadolu Kültür Merkezi ni önemsiyoruz. Burada Anadolu þehirlerinin dayanýþmasý yaþatýlacak. Bursa nýn nabzý Tahtakale de Anadolu Kültür Merkezi nde atacak dedi. Baþkan Altepe, Vakýflar dan devralýnan mekanýn restore edilip iþlevlendirilmesinin ardýndan yapýlan açýlýþla birlikte; Afyonkarahisar, Adýyaman, Bitlis, Çorum, Malatya, Kütahya, Karabük, Tokat, Ordu, Manisa, Muðla, Kýrýkkale, Erzincan ve Zonguldak gibi kentlerin derneklerinin de aralarýnda bulunduðu 25 derneðe hizmet vereceðini Bursa Ýl Dernekleri Federasyonu Baþkaný Mustafa Dursun da 25 il derneðinden oluþan federasyonun Anadolu nun kardeþliðinin, kültürünün, birlik ve beraberliðinin mekanla artacaðýna iþaret ederek, Anadolu derneklerinin kaynaþmasý için gerekli olan mekanýn yýllardýr beklenen bir hizmet olduðunu Dursun, bu merkezi hayata geçiren Baþkan Altepe ye teþekkür ederek, çiçek verdi. AK Parti Ýl Baþkaný Cemalettin Torun ile Bursa Kent Konseyi Baþkaný Semih Pala ve Büyükþehir Belediyesi bürokratlarýnýn da katýldýðý, hemþeri dernekleri üyeleri ve vatandaþlarýnýn yoðun ilgi gösterdiði tören, Kütahya, Tokat Turhal, Elazýð ve Edirne yörelerinin halk oyunlarý gösterileriyle renklendi. Baþkan Altepe ve protokol üyeleri, kurdele kesimiyle açýlýþý yapýlan Anadolu Kültür Merkezi ni de gezerek, il derneklerinin yöresel kültürlerini gözlemlediler.(ýha) Patente 1 baþvuru Muðla 2, Adana, Artvin, aydýn, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Edirne, Mersin, Kýrklareli, Kütahya, Kahramanmaraþ, Muþ, Niðde, Sivas, Kýrýkkale, Yalova, Karabük ve Osmaniye illerinde birer patent baþvurusu yapýldý." Ocak ayýnda en fazla patent tescil edilen il Ýstanbul oldu. Ýstanbul 59 tescil ile ilk sýrada yer alýrken, Bursa 16 ile ikinci, Kocaeli 13 ile üçüncü sýrada yer aldý. Ocak ta 20 ile ait patentlerin tescili yapýlýrken, 61 ilde ise tescil edilen patent olmadý. Patent tescilinin illere göre daðýlýmý ise þöyle: "Ankara 9, Ýzmir 6, Tekirdað 5, Kayseri 4, Eskiþehir, Giresun, Konya da 2, Adana, Aydýn, Antalya, Balýkesir, Bilecik, Gaziantep, Isparta, Kütahya, Manisa ve Sivas ta ise birer patent tescil edildi."(ýha)

5 Özel hayata müdahale Mustafa Demirer K Parti Çorum Milletvekili ATBMM Ýdare Amiri Salim Uslu telefon dinleme olaylarýna iliþkin yaptýðý açýklamada, Özel hayata müdahale. Son derece vahim bir durum dedi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda düzenlenen kahvaltýlý toplantýya katýlmak üzere, AK Parti Genel Merkezi'ne gelen milletvekilleri, gazetecilerin, "paralel yapý"nýn telefon dinlemeleri iddialarýna iliþkin sorularý yanýtladý. Son derece vahim durumlar AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu da söz konusu dinlemeleri AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ardin'in Derik ilçe Msinde yýllarý arasýnda faili meçhul cinayete kurban giden 13 köylüyle ilgili hakkýnda dava açýlan Ankara Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Musa Çitil in yargýlanmasýna devam edildi. Çorum 2. Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen 5. duruþmaya Ankara Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Musa Çitil ve avukatý Yurdakun Yýldýz ile tanýk ve maðdur avukatlarý katýldý. Duruþmada mahkeme heyeti davaya katýlan tanýk Ýbrahim Dölek i dinledi. Duruþmada Dölek, Çitil in 1993 yýlýnda rütbesi ile görev yaptýðý dönemde kendisini tehdit ederek, iþkence yaptýðýný iddia etti yýlýnda arkadaþlarý ile Köseveli köyüne taziye ziyaretine gittiklerini ve köy giriþinde içerisinde bulunduklarý otomobilin jandarma tarafýndan durdurulduðunu dile getiren Dölek, Kimlik kontrolü yapýldýktan sonra üstümüz arandý. 3-4 saat sonra ise 10 a yakýn cemse köyün etrafýný sardý. O dönem yüzbaþý rütbesinde olan Musa Çitil beni tehdit etti. Daha sonra bizim gözlerimizi baðlayarak Derik Tabur Komutanlýðýna götürdüler. Sonra Ýlçe Jandarma Komutanlýðýna götürdüler. Kömürlük diye bir yere koydular. Benden baþka insanlarda vardý. Ýkinci günden sonra bana çeþitli iþkenceler yapýldý. Orada bir bayanda vardý. 3 kiþi sorguluyordu bizi. Sorgulayanlardan birisinin Musa Çitil olduðunu Köseveli köyündeki sesinden dolayý tanýdým. Bizi daha sonra Mardin e götürdüler. Orada iþkence yapýldý. Sonra bizi mahkemeye götürdüler. Serbest býrakýldým. Orada bir asker sen teröristsin git çýk daða bir daha karþýma çýkma gibi sözler söyledi dedi. "JANDARMA TEÞKÝ- LATI VE ÞAHSIM SUÇ ÖR- GÜTÜ GÝBÝ GÖSTERÝLME- YE ÇALIÞILIYOR" Ankara Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Musa Çitil ise, "Dölek in ne hangi tarihlerde Mersin den Mardin e geldiðini ve tehdit edildiðini teyit ediyor mu?" diye sordu. Dölek "evet" cevabýný vermesinin ardýndan Tuðgeneral Çitil, mahkeme heyetinden Dölek e cemse derken neyi kastettiðini sordu. Bunun üzerine söz alan Dölek, cemse olarak askeri araçlarý kastettiðini belirtti. Tanýk ve müþteki beyanlarýnýn hepsini dinlediðini ve somut bir delil ve belgeye dayanmadýðýný ifade eden Tuðgeneral Çitil, Jandarma Teþkilatý ve þahsýnýn suç örgütü gibi gösterilmeye çalýþýldýðýný Çitil, somut delil olmadýðý için þahsýna iddialarýn hepsini reddettiðini açýkladý. Tanýk avukatlarýnýn baský nedeniyle tanýk bulmakta zorlandýklarý yönündeki iddialara da deðinen Çitil, Tanýk bulmakta zonlandýklarýný belirttiler. Aslýnda tanýk bulmakta ben zorlanýyorum diye konuþtu. PÝRO AY CÝNAYETÝY- LE ÝLGÝLÝ MARDÝN CUM- HURÝYET BAÞSAVCILIÐI- NA ÝSÝMSÝZ MEKTUP GÖNDERÝLDÝ Öte yandan dava kapsamýnda görülen Piro Ay cinayetiyle ilgili Mardin Cezaevinden Mardin Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna isimsiz bir mektubun gönderildiði öðrenildi. Mektup un Çorum a ulaþmadýðý için içeriði hakkýnda bir açýklama yapýlmadý. Tanýk Hüseyin Ay, mektubun Mardin Cezaevinde yatan Nurettin P. tarafýndan gönderildiðini tahmin ettiklerini dile getirdi. Müþteki avukatlarý da özel hayata müdahale olarak gördüklerini ifade etti. Uslu, bir gazetecinin, "basýnda dinlenen kiþilerin yer aldýðý listeyi görüp görmediðini" sormasý üzerine, þöyle konuþtu: "Kabaca baktým benimle ilgili gözükmüyor. Daha önce 28 Þubat sürecinde sendika baþkanýyken benimle ilgili dinlemeler olmuþtu. Bunlar son derece vahim durumlar. Özel hayata müdahaleye yönelik tüm bu giriþimlerin yasa dýþý olduðunu, illegal olduðunu herkes biliyor. Hatta ahlaki olmadýðýný herkes biliyor. O açýndan bizim çýkardýðýmýz yasalarýn bir bölümü, özel hayatý korumak adýna, kiþi haklarýný korumak adýna gerçekleþtiði için zannediyorum devlet gereken önlemleri alacak." Tuðgeneral Çitil yargýlanýyor Mahkeme heyeti duruþmayý 14 Nisan tarihine erteledi. Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Musa Çitil in yargýlanmasýna devam edildi. þahsýn dinlenmesini talep etti. Duruþma sonunda müdahil avukatlar mahkeme heyetinden Ankara Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Musa Çetil in tutuklanmasý ve hakkýndaki soruþturma dosyasýnýn bir örneðinin de Ýçiþleri Bakanlýðýna gönderilmesini talep etti. Talepleri reddeden mahkeme heyeti duruþmayý 14 Nisan tarihine erteledi. Duruþmanýn ardýndan bir açýklama yapan avukat Erdal Kuzu, Dosyaya bir itiraf mektubu geldi. Ýddianame kapsamýnda bir cinayete iliþkin ve yanýnda baþka bir cinayete iliþkin açýk itiraflar var. Bizim sürekli söylediðimiz Jitem in örgütlü bir yapý olduðunu ve örgütsel þekilde çalýþtýðýna dair itiraflarý içeriyor. Fakat Mardin Cumhuriyet Baþsavcýlýðý bu itirafý yapan kiþinin beyanýna baþvurmuyor aslýnda delillerin karartýlmasýnýn önünü açmýþtýr. Ayný zamanda Musa Çitil e de bu delilin karartýlmasý için imkan tanýmýþtýr. Bunu mahkemede dile getirdik. Mektup söylediklerimizin teyididir. Musa Çitil in bunlarý tek baþýna gerçekleþtirmediðini örgütsel bir yapý çerçevesinde gerçekleþtirdiðinin açýk ifadesidir. Jitem i anlatan bir mektuptur. Mektubun kimden iliþkin þüphelerimizi mahkemeye söyledik. Piro Ay ýn nasýl öldürüldüðüne baþka bir yargýsýz infaza dair açýk anlatýmlar var. Jitem in örgütlü bir yapý olduðunu Musa Çitil inde onun Derik teki uygulayýcýsý olduðudur. Umarým mahkeme ciddiye alýr dedi.(ýha) ÇORUM ÝLK YAPI DENETÝM LTD. ÞTÝ. Uzman Kadrosuyla Kentsel Dönüþüm Hizmetlerine Baþlamýþtýr. Kadir Gülhan KARAGÖZOÐLU (Ýnþaat Mühendisi) Ýlknur GÖKTEPE (Mimar) Yeniyol Mah. Gazi Cad. Amasyalýlar Ýþ Mrk. No:5/9-10 Çorum Tel: Cep Tel: Cep Tel 2: Fax: e-posta: (Ç.HAK:466) SALI 25 ÞUBAT Ýl Özel Ýdaresi, Dodurga-Osmancýk Ýlçe Baðlantý Grup Yolu'nda iyileþtirme yapýlýyor. Dodurga-Osmancýk Yolu nda iyileþtirme çalýþmasý l Özel Ýdaresi, ÝDodurga-Osman- cýk Ýlçe Baðlantý Grup Yolu'nda Karayollarý standartlarýna göre iyileþtirme amaçlý çalýþma baþlattý. Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý ve Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Ýl Özel Ýdaresi'nden Genel Sekreter Ömer Arslan, Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray, Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürü Recep Çýplak ve yüklenici firma temsilcisi Serdar Öztürk, yapýlan çalýþmalarý kontrol etmek amacýyla bir inceleme gezisi gerçekleþtirdi. Grup yolunda gerçekleþtirilecek çalýþma kapsamýnda yaklaþýk 35 bin metrelik yol zemini ve kenarlarýnda kazý ÇORUM ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜNDEN (Çorum OSB Ýdari Ofis Binasý Yaptýrýlacaktýr.) Çorum Organize Sanayi Bölgesi Ýdari Ofis Binasý Yapým Ýþi kapalý zarfta teklif alýnarak yaptýrýlacaktýr. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Teklifi uygun görülen istekli ile anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Ayrýntýlý bilgi için; Ýhale dokümaný, Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü, Ankara Karayolu 12.Km. /ÇORUM adresinde görülebilir ve 500,00.-(Beþyüz) TL bedelle (CD ortamýnda) temin edilebilir. ( Ýhale Dokümanýnýn, posta yoluyla temin bedeli 550,00.- (Beþyüzelli) TL'dir.) Teklif verecek isteklilerin ihale dokümanýný almalarý zorunludur. Ýsteklilerce ihale dokümanýna uygun hazýrlanacak teklifler, son teklif verme tarih ve saatine (05 / 03 / 2014 tarihi - saat 17 : 00'e) kadar Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü Ankara Karayolu 12.Km. / ÇORUM adresine verilebileceði gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar Ýdareye ulaþmayan teklifler deðerlendirmeye alýnmaz. Postada olabilecek gecikmelerden Ýdare sorumlu tutulamaz. Ýdarece yapýlacak deðerlendirme sonucunda, en düþük teklif bedelini veren 5 (beþ) istekli (5 veya daha az teklif verilmesi halinde tamamý), yazýlý olarak davet edilerek Ýdarece tespit edilecek tarih ve saatte, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu huzurunda, en düþük teklif bedeli muhammen bedel kabul edilip, bu bedel üzerinden açýk eksiltmeye gidilecektir. Ýdare Kamu Ýhale Kanununa tabi olmayýp, yapacaðý incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, teklifleri deðerlendirmeye alýp almamakta, uygun bedelleri tespitte, ihaleyi yapýp yapmamakta, ertelemekte veya dilediðine yapmakta serbesttir. Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü Ankara Karayolu 12.Km. / ÇORUM Tel No : Faks No : Ýnternet Adresi : Yol çalýþmalarý yerinde incelendi. çalýþmasý ve yine yaklaþýk 20 bin metreküp dolgu yapýlacak. Yol güzergâhýna 5 tane kutu menfez ve 15 farklý noktaya HDPE Boru konulacak. Çalýþmalarla trafik akýþý rahatlatýlacak ve görüþ mesafesi Karayollarý standartlarýna uygun hâle getirilecek. Altyapý çalýþmalarý tamamlandýktan sonra ise geniþliði 6 metre olan yolda asfaltlama iþ-

6 6 SALI 25 ÞUBAT 2014 'Temel önceliðimiz tüm maðduriyetleri önlemek' Erol Taþkan HP Çorum Bele- Baþkan Mdiye Adayý Ercan Daþdan, Aþaðý Sanayi Yardýmlaþma Dayanýþma ve Koruma Derneði Baþkaný Barýþ Uzun'u ziyaret etti. Ziyarette esnafýn sorunlarý ve beklentileri ile ilgili bilgi alan MHP Baþkan Adayý Daþdan, "Hiçbir esnafýmýzýn maðdur olmamasý için ne yapýlmasý gerekiyorsa, önceliðimiz o olacaktýr." dedi. Belediye'nin aþaðý sanayi esnafýnýn mülkleri ile ilgili, "Ben yaptým oldu" anlayýþýnda hareket ettiðini ifade Daþdan dan Otogar ziyareti Mustafa Demirer illiyetçi Hareket MPartisi Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, seçim gezilerine Terminal ziyareti ile devam etti. Bazý parti yöneticileri ile birlikte Otogar'ý ziyaret eden Daþdan, burada hem esnaf hem de vatandaþlarla görüþtü. MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan ile Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Aþaðý Sanayi Yardýmlaþma Dayanýþma ve Koruma Derneði Baþkaný Barýþ Uzun'u ziyaret etti eden Daþdan, 30 Mart'ta ben yaptým oldu anlayýþýnýn sona ereceðini "Kimsenin mülkünü ucuza kapatma gibi bir anlayýþýmýz olamaz." diyen Daþdan, MHP Belediye Meclis Adaylarý'nýn da katýldýðý ziyarette, karþý karþýya gelinen insanlarýn baþka memleketin insaný olmadýðýný, Çorum'un insaný olduðunu ifade ederek, "Kimse malýný mülkünü kolay kazanmýyor. MHP Belediye Baþkaný Ercan Daþdan, Aþaðý Sanayi esnafýný ziyaret ederek destek istedi. Ýnsanlarýn yýllarýn birikimi olan iþyerlerini ben yaptým oldu anlayýþý ile ucuza kapatýlmasýný asla kabul etmeyiz. Göreve gelir gelmez ilk iþimiz, bunlarýn ipliðini pazara çýkarmak olacak." diye konuþtu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün, "Yetki meclisin, esnafa soracak deðiliz." Dediðini hatýrlatan Ercan Daþdan, kendisinin tam tersini yapacaðýný, Belediye Baþkaný olduðu zaman, hep esnafa sorarak adým atacaklarýný ifade etti. Terbiyesizliðin hesabýný soracaðým HP Belediye Baþkaný Ercan MDaþdan, temizlik iþçileri ile görüþmesinin engellendiðini belirterek, "Ýçtima saatinden evvel, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan'ýn talimatýyla iþçiler, normal saatinden erken daðýtýldý. Bu seçimi alacaðým ve bu terbiyesizliðin hesabýný soracaðým." dedi. Dernek ziyaretinde, sabah saatlerinde yaþananlarý aktaran Daþdan, "Bu saygýsýzlýk sadece bize yapýlan bir saygýsýzlýk deðil, ayný zamanda iþçi kardeþlerimize karþý yapýlmýþ bir saygýsýzlýktýr. Bu terbiyesizlik anlaþýlýr gibi deðildir. Güçleri yetiyorsa, gelsinler vatandaþla da görüþmemizi engellesinler. Onlar engelledi diye ben temizlik çalýþanlarý ile görüþemeyecek deðilim. Ýnþallah bunlarýn hesabýný 30 Mart'ta soracaðýz." sözleriyle yaþananlarýn siyasi nezakete sýðmadý- Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, seçim gezilerine Terminal ziyareti ile devam etti. Ercan Daþdan ýn Terminal ziyaretinde bazý parti yöneticileri hazýr bulundu. Saadet Partisi Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk ve Meclis Adaylarý, gazetemizi ziyaret etti. SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk tan Hakimiyet e nezaket ziyareti Çorum u beraber yönetmeye talibiz Erol Taþkan aadet Partisi Bele- Baþkan Adayý Sdiye Adnan Cýdýk ve Meclis Adaylarý, gazetemizi ziyaret etti. Çorum'u Çorumlu'yla birlikte yönetmek üzere yola çýktýklarýný ifade eden Cýdýk, halkýyla barýþýk bir belediye yönetimi sergileyeceklerini SP Belediye Meclis Adaylarý Haydar Kurtaran, Orhan Sakýnmaz, Salim Yýlmaz ve Abdullah Koçak'la birlikte gazetemizi ziyaret ederek, seçim çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Adnan Cýdýk, Çorumlular'ýn kendisine güvenmesini istediði konuþmasýnda, "Ben Çorum halkýndan birisiyim, bugün de yarýn da her an Çorum so- Ziyarette SP Belediye Meclis Adaylarý Haydar Kurtaran, Orhan Sakýnmaz, Salim Yýlmaz ve Abdullah Koçak hazýr bulundu. kaklarýnda dolaþan insan olacaðým. Meclis timize hizmet eden aðabeylerimizi, kardeþlerimizi, seçim olmadýðýný, yerel seçim olduðunu adaylarýmýzda, bu ablalarý- hatýrlatan Cýdýk, bu þehrin insanlarýndan olan teþkilatýmýz üyelerinden mýzý ve gençlerimizi esas yuvalarý olan par- seçimlerde baþbakan seçilmeyeceðini, Çodýr." oluþmaktatimize çaðýrýyoruz. rum'a belediye baþkamýzý dedi. Kapýmýz da, gönlümüz ný seçileceðini hatýrla- AK Parti'de bulunan de her zaman ontarak, Çorumlu'nun eski SP'lilere çaðrýda bulunan Cýdýk, "Geçmiþte bizim parlara açýktýr." diye konuþtu. Seçimlerin genel tercihini ona göre yapýlandýracaðýna inandýðýný bildirdi. Halit Çaðdaþ da dinlenmiþ Mustafa Demirer 2011/762 dosya numarasýyla yürütülen ürkiye yi sarsan hukuksuz telefon bir soruþturma dosyasý olduðunu öðrenmiþ bulunmaktayým. Neyle suçlandýðý- Tdinleme olayýnda AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým ýn Danýþmaný Halit Çaðdaþ ýn da dinlendiði ormarasýndan yaklaþýk 3 yýldýr devam etmý dahi bilmediðim ve dosya esas nutaya çýktý. tiði anlaþýlan bu soruþturmanýn gerek yürütülüþ tarzý, gerekse de açýða çýkma Çaðdaþ, telefonlarýnýn dinlendiðine dair bilgiye ulaþtýktan sonra ilgili þekli düþünüldüðünde, soruþturmanýn hukuka uygun yürütülmediði, özel hayatýmýn gizliliðinin ihlal edildiði ve hu- savcý hakkýnda Adalet Bakanlýðý na dava dilekçesi gönderdiðini duyurdu. kuk devleti ilkesinden uzaklaþýlarak hukuki güvenlik ilkesini zedelediði açýk Çaðdaþ yaptýðý açýklamada þöyle dedi; olmakla; Bugün itibariyle Yeni Þafak Gazetesi'nde yayýnlanan "Derin Kulak Pen- kaybý yaþamamak adýna basýna yansýyan Halit Çaðdaþ Ýþ bu soruþturmada daha ciddi hak silvanya" baþlýklý haberde yer alan haklarýnda uydurma bir terör örgütü ile baðlantýlý gösterilerek so- Edinme Kanunu gereðince aþaðýdaki hususlarda, bu soruþturmanýn içeriðinden 4982 sayýlý Bilgi ruþturma açýlan ve bu soruþturma kapsamýnda dinlenilen isimler arasýnda adým yer almaktadýr. fuz kalmak üzere, bilgi talep ediyorum: suç iþleyenler hakkýnda yapacaðým baþvurular mah- Bu konuda gerekli hukuki iþlemlere baþladýðýmýzý belirterek, bu hukuksuzluðun sonuna kadar ta- kim tarafýndan verilmiþtir ve bu dinleme ne kadar 1. Hakkýmdaki dinleme kararý hangi tarihte, kipçisi olacaðýmý belirtirim. Bu kapsamda konuya süre devam etmiþtir? iliþkin Bilgi Edinme Kanunu'na istinaden ilgi istemek üzere Adalet Bakanlýðý'na dilekçemizi iletmiþ 2. Dinleme kararý ve sonrasýnda var ise, uzatma kararlarý usule uygun þekilde alýnmýþ mýdýr? bulunuyoruz. 3. Dinlemeye esas teþkil eden suçlama/suçlamalar nelerdir? Haberin gazetelerde yer almasý üzerine yoðun þekilde arayarak duruma tepkilerini ileten tüm dostlarýma ve bu ülkede özgürlükler ve hukukun yanýnda yer alarak bu zorlu süreçte milletin yanýnda du- alýnmasýný gerektirecek "kuvvetli þüphe" kriteri 4. Tarafýma atfedilen suç için dinleme kararýnýn ranlara teþekkür ediyorum. oluþmuþ mudur? Adalet Bakanlýðý na iletilen dilekçenin örneði 5. Dinleme neticesinde elde edilmiþ ses kayýtlarýnýn muhafazasý güvenli ortamda yapýlabilmiþ ve ADALET BAKANLIÐI'NA soruþturma içeriðine saðlýklý biçimde aktarýlabilmiþ tarihli Yeni Þafak Gazetesi'nin midir? "Derin Kulak Pensilvanya" baþlýklý haberinden, hakkýmda Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca Çenesiz Finans Cafe ye konuk olacak ce Holding Yönetim Kuru- Baþkaný Erdem Çenesiz, Elu CNBC-e de Melda Yücel in hazýrlayýp sunduðu Finans Cafe programýnýn canlý yayýn konuðu olacak. Bugün saatleri arasýnda yayýnlanacak programda seramik sektörü ve Unicera Fuarý konu edilecek. Erdem Çenesiz

7 SALI 25 ÞUBAT Defterdar Özbay, 25. Vergi Haftasý kutlamalarý hakkýnda bilgi verdi Vizyonumuz vergide gönüllülük D Erol Taþkan ve gönüllülük esasýnýn vurgulanmasý için bir dizi etkinliklerle kutlamalarýn gerçekleþtirileceðini "Vergi toplumun en önemli unsurudur." diyen Özbay, Çorum Defterdarlýðý olarak en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmak için, mükellef odaklý çalýþmalarla görevlerini yerine getirmeye özen gösterdiklerini bildirdiði konuþmasýnda, maliye ve muhasebe camiasýyla birlikte tüm mükelleflerin vergi haftasýný kutladýðýný sözlerine ekledi. efterdar Tahsin Özbay, 25. Vergi Haftasý kutlamalarý ile ilgili düzenlediði basýn toplantýsýnda, "24 Þubat-2 Mart tarihleri arasýnda kutladýðýmýz Vergi Haftasý'nda temel vizyonumuz eðitimde gönüllülük esasýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýdýr." dedi. Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Turak, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ ve Vergi dairesi Müdürü Zeki Çevik'in de katýldýðý toplantýda, etkinliklerle ilgili bilgi veren Defterdar Özbay, vergi bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasý Vergilendirilmiþ kazancý benimsemeliyiz Gelir Ýdaresi ile mükellef arasýnda köprü görevi gören Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Gelir Ýdaremizin en orum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý büyük destekçileridirler. Çorum Serbest Muhasebeci Mali (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, 24 Þubat - 2 Müþavirler olarak bizler þimdiye kadar olduðu gibi bundan Mart tarihleri arasýnda kutlanan Vergi Haftasý nedeniyle mesaj sonra da mali idaremizle iþbirliði ve uyum içinde çalýþmaya yayýmladý. devam edeceðiz. Tüm zorluklar ve angaryalara raðmen iþ Vergi devletin tüm vatandaþlarýna yüklediði bir yükümlemler günü gününde yapýlmaktadýr. Yaklaþýk 2,5 milyon lülüktür. diyen Yýldýrým, þunlarý dile getirdi; Devletin sunmükellefin aylýk vergilerini süresinde ödemeleri camiamýz duðu hizmetlerden yararlanan vatandaþlar olarak hepimizin tarafýndan saðlanmaktadýr. devlete vergi ödemesi gerektiði gibi, vergi ödemek bir ülkede Bazý insanlar kurallarýn açýklarýndan yararlanarak veryaþayan her vatandaþýn en kutsal görevlerinden biridir. Kagilerinin bir kýsmýný ödemeyebilirler. Bu vergisini tam olarak zancýmýz üzerinden ödeyeceðimiz vergiler devletimiz tarafýnödeyen vatandaþlara çok büyük haksýzlýktýr. Orta düzeyde dan yine bizlere hizmet olarak geri dönecektir. kazanca sahip bir vatandaþ vergisini tam olarak öderken çok Vergi konusunda vatandaþlarýmýza düþen en önemli gödaha yüksek kazançlý bir vatandaþýn vergisini ödemekten çerev ise, alýþveriþleri karþýlýðýnda harcama belgesini alarak vermuzaffer Yýldýrým þitli yollarla caymasý devlete ve diðer vatandaþlara yapýlmýþ ginin hazineye intikalini saðlamaktýr. Yapýlan alýþveriþler karþýlýðýnda alýnan her harcama belgesi, fakire aþ, iþsize iþ saðlanmasýna, kabir saygýsýzlýktýr. Devlet herkesten vergi alarak bazý kazançlar elde eder, yýt dýþý ekonominin kayýt altýna alýnmasýna, gelir daðýlýmýnýn adaletli bir bu konuda unutulmamasý gereken en önemli nokta budur. Vergi tam ödenþekilde gerçekleþmesine, daha iyi saðlýk hizmeti, daha iyi bir eðitim düzemediðinde devletin halka verdiði hizmetlerin kalitesinin düþeceði unutulyine ulaþmaya katkýda bulunacaktýr. mazsa herkes vergi verir. Öðrencilerin okuduðu okullar, ulaþýmý saðlayan Kayýt dýþý ekonomi, verginin adil bir þekilde toplanmasýnýn önünde yollar, hastaneler, elektriðin daðýtýmý; vergiden elde edilen kazançlarla en büyük engel olduðu gibi gelir daðýlýmýnýn bozulmasý, haksýz kazanç ve saðlanmaktadýr. Her vatandaþýn ülkesine karþý en büyük sorumluluðu verhaksýz rekabetinde temelini oluþturur. Kayýt dýþý ekonomi ile mücadeleye gi vermektir. toplumu oluþturan herkesimdeki bireyler, kamu ve sivil toplum örgütleri "Vergi kaçýrýlmasýna sessiz kalan geleceðin yok olmasýna göz yukatýlmalýdýr. Ödenmeyen her kuruþ vergi, toplumun ve çocuklarýmýzýn gemandýr" diyor, verginin geleceðimizin teminatý olduðunu hatýrlatýyor bu leceðinden çalýnan mutluluktur, iþgücüdür, yatýrým ve hizmettir. Daha iyi vesileyle vergi ile iç içe olan herkesin vergi haftasýný kutluyor, saygýlarýbir yaþam ve daha iyi bir Türkiye için vergilendirilmiþ kazancý benimsemý sunuyorum. meliyiz ve benimsetmeliyiz. Ç Defterdar Ýhsan Özbay, maliyenin çalýþmalarý ile ilgili bilgiler verdi. Halka hizmetle mükellefiz Emre Kut 25. Vergi Haftasý törenle kutlanýyor. Atatürk Anýtý'nda düzenlenen törene Defterdar Ýhsan Özbay, Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Zeki Çevik, kuruma baðlý birim müdürleri ve personel katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Atatürk Anýtý'na çelenk sunuldu. Vali Baþköy'e ziyaret Defterdar Ýhsan Özbay Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Defterdar Ýhsan Özbay, Vergi Haftasý'nýn vergi mükelleflerinin sadece yýlda bir kez hatýrlanacak anlamý taþýmadýðýný Vergi Haftasý kutlamalarý kapsamýnda Vali Sabri Baþköy ziyaret edildi. Vergi Haftasý'nýn mükelleflerin taçlandýrýldýðý bir hafta olduðunu belirten Özbay, "Biz her zaman mükellefin emrinde ve hizmetinde olduk." Dedi. Vergide farkýndalýk oluþturmak Vali Sabri Baþköy ise, Vergi Haftasý'nýn çeþitli etkinlik- lerle kutlanmasýnýn vergi bilincinin yerleþtirilmesi ve farkýndalýk oluþturmada önemli olduðunu Çorum'da vergi farkýndalýðýnýn artýrýlmasý için mükelleflerin ödüllendirildiðini vurgulayan Baþköy, "Mükelleflerimizi ödüllendiriyoruz ki daha çok ki- þi üretsin, daha çok kiþi vergi versin. Yeni Defterdarlýk Hizmet Binasý'nýn yeri belli oldu. Askeri Kýþla'nýn alt köþesindeki 12 dönümlük alan tahsis edilecek. Halkla hiçbir zaman kopmamalýyýz. Bizler halka hizmet ediyoruz. Hepimiz halka hizmet etmekle mükellefiz. dedi. Safahat Okumalarý baþladý Hüseyin Kýr D ünya Çocuk ve Gençlik Derneði Ýl Temsilciliði tarafýndan hazýrlanan ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu Müdürlüðü, Ýl Özel Ýdaresi, Milli Eðitim Müdürlüðü, Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün destek verdiði Dünü ve Bugünü Safahat'la Anlamak adlý proje kapsamýnda düzenlenen Safahat Okumalarý geçtiðimiz Cumartesi günü baþladý. Yurt konferans salonunda düzenlenen açýlýþ Safahat Okumalarý geçtiðimiz Cumartesi günü baþladý. programýna Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Ýl Temsilcisi Osman Yüztgenç, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu Müdürü Erol Kavuncu ve yurtta kalan öðrenciler katýldý. Açýþ konuþmasýný yapan Yurt Müdürü Erol Kavuncu, proje hakkýnda da bilgi verdi. Projenin hazýrlanmasýnda ve uygulamasýnda emeði geçenlere teþekkür eden Kavuncu, projenin iki aþamadan oluþtuðunu belirtti. Kavuncu, Birinci aþamasýnda yurdumuzda Safahat Okumalarý gerçekleþtirilecek; ikinci aþamada ise Bursa ve Çanakkale illerini kapsayan bir gezi düzenlenecek" dedi. Daha sonra söz alan dernek Ýl Temsilcisi Osman Yüztgenç de, öðrencilere etkinliðe katýlarak projenin uygulanmasýna verdikleri destekten dolayý teþekkür ettikten sonra, Milletlerin hayatýnda önden giden, fikirleriyle, eserleriyle topluma yol gösteren öncülük etmiþ kiþiler vardýr. Mehmet Akif, milletimizin en sýkýntýlý günlerinde yaþamýþ; vaazlarýyla, konferans, yazý ve þiirleriyle milletimize umut aþýlamýþ, ýþýk olmuþ bir simadýr. Hüseyin Cahit'in ifadesiyle en lirik þiirleri hayatý olan Akif'i kýsa programlarla anlamak mümkün deðildir. Deðerli gençler, onun hayatýný ve eserlerini üzerinde durup düþünerek mutlaka okuyunuz diye konuþtu. Programýn ilk konuþmacýsý Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, konuþmasýna Mehmet Akif'in hayatý hakkýnda kýsa bir bilgi vererek baþladý. Yaþamadýðým hiçbir þeyi yazmadým diyen Akif'in þiirlerinde hâkim olan hüznün sebebinin O nun yaþadýðý dönemde ülkenin ve milletin içinde bulunduðu durumla baðdaþtýrmanýn doðru olacaðýný belirtti. Akif'in bütün fotoðraflarýnda yüzünde görülen hüznün eserlerinde de görülebildiðini belirten Kýr, Akif in Bülbül ve Köse Ýmam þiirlerini de okudu. Program sonunda, küçük bir çocuk tarafýndan okunan Ýstiklal Marþý görüntülerinin projeksiyonla gösterilmesi izleyiciler tarafýndan büyük alkýþ aldý. Programa katýlan öðrencilere Mehmet Akif'in Safahat adlý kitabý hediye edildi ve Akif'in Hayatý konulu fotoðraf sergisi gezildi. Elektrik parasý kavgasý Tedbir kararýna raðmen dövdü Dayaktan hastanelik oldu B Gülabibey Mahallesi Sanayi 1. Sokak ta komþular arasýnda ortak elektrik parasý yüzünden kavga çýktý. Ayný binada oturan Ürdün vatandaþý J.R.J.A. ile E.A. arasýnda ortak elektrik parasý yüzünden kavga çýktý. E.A. J.R.J.A. i dövdü. Taraflar Emniyet te ifade verdi. ti. Osmancýk ta inþaatta çalýþan iþçiler kavga et- Koyunbaba Mahallesi Vatan Caddesi ndeki bir inþaatta iþçi olarak çalýþan H.K., A.T. ile A.C. arasýnda tartýþma çýktý. Ýki iþçi arkadaþlarý A.C. yý dövdü. Aðýr yaralanan iþçi tedavi için Çorum a sevk edildi. Dayak atan iki iþçi gözaltýna alýndý. ahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 17. Sokak ta meydana gelen olayda, hakkýnda tedbir kararý olan koca, karýsýný dövdü. Irak vatandaþlarý karý kocanýn anlaþmazlýðý nedeniyle koca A.A.K. hakkýnda tedbir kararý verildi. Ancak A.A.K. buna uymayýp eþinin evine geldi ve karýsý R.A.K. ý dövdü. Kadýn, dayak sonrasý kocasýndan þikâyetçi oldu. Koca ise suçlamalarý kabul etti. Osmancýk ta da Þenyurt Mahallesi Osman Gazi Caddesi nde aile kavgasý yaþandý. Ü.D. ve eþi Ö.D. ailevi nedenlerden dolayý tartýþtý. Tartýþma sýrasýnda kocasýndan dayak yiyen kadýn, þikayetçi oldu. Atatürk Anýtý'nda düzenlenen törende saygý duruþunda bulunululdu ve Ýstiklâl Marþý okundu. Vergi Dairesi'ne karanfil T Emre Kut ürk Büro-Sen Þube Baþkaný Sami Çam ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vergi Haftasý nedeniyle Vergi Dairesi'nde çalýþan personele karanfil daðýttý. Vergi Dairesi önünde açýklamada bulunan Türk BüroSen Baþkaný Sami Çam, Vergi Dairesi çalýþanlarýnýn haftasýný kutladý, ardýndan Maliye çalýþanlarýna karannfil hediye ederek haftalarýný kutladý. Sami Çam, Vergi Dairesi'nde çalýþan personele karanfil daðýttý. Türk Büro-Sen Þube Baþkaný Sami Çam ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vergi Haftasý ný kutladý.

8 8 SALI 25 ÞUBAT 2014 Eski sanayi sitesi yerine modern tesis B ayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, çarþý esnafýný ziyaret ederek sorunlarýný dinledi. Esnafýn görüþ ve düþüncelerini alan Baþkan Ünlü, Ýlçe esnafý bizim herþeyimiz. dedi. Baþkan a sorunlarýný anlatan esnaf, yýkýlan eski sanayinin yerine neler yapýlabileceði konusunda da fikirlerini paylaþtýlar. Belediye olarak her türlü imkâný vatandaþa sunduklarýný belirten Baþkan Ünlü, Her za- Baþkan Ünlü, Ýlçe esnafý bizim herþeyimiz. dedi. man belirttiðim gibi ilçe dir. Ýþlerimizin yoðunlularla ziyarete geliyoruz esnafý bizim herþeyimizðu arasýnda uzun aralýkama her zaman aklýmda- dýr. Bugün hem yýkýlan eski sanayi hakkýnda bilgiler almak hem de esnaflarýmýzýn sýkýntýlarýný dinlemek için ziyarete geldik. Küçük Sanayi Sitesi nin taþýnmasýndan sonra, Eski Sanayi Sitesi atýl bir durumdaydý. Bu nedenle ilçemizin giriþinde çevre ve görüntü kirliliði yapmaktaydý. Yýkýlan eski sanayi sitesinin yerine modern bir tesis yapmayý düþünüyoruz, tesisi yaparken mülkiyet sahiplerinin de fikirlerini alarak ortak bir projeye imza atacaðýz. diye konuþtu. Sungurlu ilçesi Kahveciler ve Lokantacýlar Esnaf Odasý ile Terziler ve Berberler Esnaf Odasý'nýn yeni yerlerinin açýlýþý yapýldý. Sungurlu da 2 oda yeni yerine taþýndý Ç orum un Sungurlu ilçesi Kahveciler ve Lokantacýlar Esnaf Odasý ile Terziler ve Berberler Esnaf Odasý'nýn yeni yerlerinin açýlýþý yapýldý. Çýnarlar Pasajý 2. katýna taþýnan odalarýn açýlýþ törenine Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, siyasi parti temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Açýlýþ kurdelesi Çýnarlar Pasajý 2. katýna taþýnan odalarýn açýlýþ töreni yapýldý. Belediye Baþkan Adaylarý ve ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç tarafýndan hep birlikte kesilirken, etkinlik yapýlan ikramýn ar- dýndan sona di.(ýha) er- Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, çarþý esnafýný ziyaret ederek sorunlarýný dinledi. Ýtfaiyeciler Çankýrý da eðitimde Ç ankýrý Belediyesi ve Akademi Network iþbirliði ile Yangýn Sonrasý Olay Yeri Ýnceleme Teknikleri konulu eðitim semineri gerçekleþtirildi. Belediye Meclis Salonu nda gerçekleþtirilen eðitim programýna Çankýrý Belediyesi Ýtfaiyesi nin yaný sýra, Aksaray, Amasya, Çorum, Karabük, Kastamonu, Kýrþehir ve Sinop il ve ilçelerininden itfaiye erleri katýldý. Eðitim kapsamýnda itfaiye erlerine yangýn ve patlayýcý madde kavramý, yangýn teorisi, gaz patla- Yangýn Sonrasý Olay Yeri Ýnceleme Teknikleri konulu eðitim semineri gerçekleþtirildi. malarý, yangýnlarýn çýkýþ ve yangýn sonrasý olay Eðitim sýrasýnda itsebepleri, hedef olaylara yeri inceleme konularýnfaiye erlerini ziyaret eden daha bilimsel yaklaþmak da çeþitli bilgiler verildi. Çankýrý Belediye Baþka- ný Ýrfan Dinç, itfaiye hizmetlerini son yýllarda kalitesinin artýðýný belirterek, ''Ýtfaiye erlerimiz insan hayatý için savaþýyor. Böyle önemli bir birimin eðitimi için biz de üzerimize düþen görevi yerine getirmeye çalýþýyoruz'' þeklinde konuþtu. Seminer hakkýnda ÝHA muhabirine bilgi veren kurs eðitmeni Yunus Kýzmaz'da, çeþitli seminerlerle itfaiye teþkilatýnda görev yapan personelin geliþen teknoloji kapsamýnda bilgi ve deneyimlerini arttýrmayý hedeflediklerini (ÝHA) Dönüþemeyen dershanelere müjde M illi Eðitim Bakaný Nabi Avcý, özel okula dönüþemeyen dershanelerin, farklý kurslar veya anaokullarýna dönüþebileceðini Avcý, "Milli Eðitim Komisyonunda bu konular görüþüldü. Muhalefetin katkýlarý ile komisyondan geçti. Kamuoyu da zaman içerisinde daha fazla bilgilenecek. Türkiye'de özel okullarýn oraný yüzde üç buçuk, Avrupa ortalamasý yüzde on beþ. Eðer özel yatýrýma özel sektöre sivil toplumu normal eðitime çekemezsek o eski ortalamalarýn çok uzaðýnda kalýrýz. Dolayýsý ile gerçekten iyi niyetle Türk eðitimine hizmet etmek isteyen þimdi çok daha uygun, çok daha yararlý, çok daha iþlevsel bir seçenek sunuyoruz. Dershaneler özel okula dönüþürler. Fakat özel okula dönüþemeyenler farký kurslara dönüþe bilirler. Anaokuluna dönüþebilirler" dedi. Eðitime çok iyi hizmet edebilmek için pek çok seçenek oldu- Sungurlu ve Boðazkale ilçelerine Eylül ayýnda atanan toplam 60 stajyer öðretmen Amasya yý gezdiler. Stajyer öðretmenler Amasya yý gezdi Ç Özel okula dönüþemeyen dershaneler farklý kurslar veya anaokullarýna dönüþebilecek ðunu belirten Avcý, "Dershane iþletmecileri önüne pek çok seçenek koyduk. Ýyi niyetli olanlar kendi içlerinde fiziki altyapýlarýna en uygun olanlarý seçebilirler. Kamuoyunun bildiði gibi, çok teþvikler, kredi kolaylýðý, öðrenci desteðine varýncaya kadar pek çok teþvik un- suru koyduk. Ýyi niyetli eðitimciler için yollar daha da geniþlemiþ oldu " diye konuþtu.(ýha) 40 bin öðretmen atanacak M Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý Temmuz ayýnda 40 bin öðretmen atamasý yapýlacaðýný duyurdu. illi Eðitim Bakaný Nabi Avcý Temmuz ayýnda 40 bin öðretmen atamasý yapýlacaðýný duyurdu. "Eðitimde saðlýkta, adalette emniyette ulaþýmda her alanda çocuklarýmýza çok daha geliþmiþ bir Türkiye býrakacaðýz" diye konuþan Bakan Avcý, þunlarý söyledi: Eðitimde 812 bin küsur öðretmenimiz var. Biz gelene kadar 2002 tarihi itibariyle söylüyorum, öðretmen sayýsý 425 bindi. Þu an 812 bin öðretmenimiz var. Ýnþallah Temmuz ayýnda 40 bin öðretmen daha alacaðýz ve hýzla eksikliklerimizi gidereceðiz." orum un Sungurlu ve Boðazkale ilçelerine Eylül ayýnda atanan toplam 60 stajyer öðretmen Amasya yý gezdiler. Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen geziye, Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Þube Müdürleri Erdal Aksoy ve Mesut Höçük, Boðazkale Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ali Þanlý ve öðretmenler katýldýlar. Ferhatla Þirin Parký, Etnoðrafya Müzesi, Beyazýd Camii, Hazeranlar Konaðý, Bimarhane ve Kralkaya Mezarlarý gibi tarihi ve turistik yerleri gezen öðretmenler, Amasyayý çok beðendiklerini ve mutlaka tekrar gelmek istediklerini söylediler. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun; tüm öðretmenlerin yaþadýklarý yakýn çevreyi iyi bilmeleri gerektiðini, bunun eðitimin önemli bir parçasý olduðunu ve bu bilgiye de ancak gezerek ve yerinde görerek sahip olunabileceðini ifade etti.(ýha) Gezi Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlendi. Öðretmenler Amasya nýn tarihi deðerlerini tanýdý.

9 SALI 25 ÞUBAT Hitit e 217 bin avroluk simülasyon laboratuvarý Recep Mebet itit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisansüstü Simülasyon Laboratuvarý dün düzenlenen törenle hizmete açýldý. Açýlýþa Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, bazý öðretim elemanlarý ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile lisansüstü eðitim öðrencileri katýldý. Avrupa Birliði Hayat Boyu Öðrenme Programý kapsamýnda, Hitit Üniversitesi tarafýndan hazýrlanan bilimsel proje çerçevesinde donatýlan bilgisayar labortuvarýnýn açýlýþýný Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri yaptý. Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan kabul edilen 217 bin 77 ' luk bütçeye sa hip yenilik transferi projesi kapsamýnda sayýsal analiz ve 3 boyutlu simülasyon teknikleri hakkýnda öðrencilerin, akademisyenlerin ve ilgili sektörlerin farkýndalýklarýnýn arttýrýlmasý amaçlanýyor. 4 ÜLKENÝN ÝÞBÝRLÝÐÝ Lisansüstü Simülasyon Laboratuvarý düzenlenen törenle hizmete açýldý. 217 BÝN AVROLUK PROJE Açýlýþta konuþan Osman Eðri, Ar-Ge çalýþmalarýnýn önemini vurgulayarak çalýþmada emeði geçen Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul ve proje ekibini kutladý. 217 bin avroya mâl olan projenin Hitit Üniversitesi ne saðladýðý katkýya da dikkat çeken Prof. Dr. Eðri, Mühendislik Fakültemiz büyük projelere imza atmaya devam ediyor dedi. Üniversite yönetimi olarak her zaman projelerin destekçisiyiz diyen Eðri, açýlýþý yapýlan Lisansüstü Simülasyon Laboratuvarý nýn hayýrlý-uðurlu olmasýný diledi. Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, laboratuvarla ilgili bilgiler verdi. MÜHENDÝSLÝK E MODERN LABORATUVAR Projenin ortaklarý arasýnda Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Hitit Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD), Anova Mühendislik, Ýspanya dan Basque Centre for Applied Mathematics ve Miguel Altuna Institute, Ýsveç Lund University ve Ýngiltere Southampton University yer alýyor. Proje ortaklarý tarafýndan hazýrlanan Sayýsal analiz ve 3 boyutlu simülasyon teknikleri ile ilgili çeþitli yazýlý ve görsel eðitim materyalleri proje web sitesi ( üzerinden çok kýsa bir süre içerisinde ücretsiz olarak kullanýma sunulacak. Proje kapsamýnda Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nde, Anova Mühendislik tarafýndan 2 adet ve Basque Centre for Applied Mathematics tarafýndan l adet olmak üzere toplamda 3 adet eðitim verildi. Proje kapsamýnda; Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Laboratuvarý nda Lisansüstü Simülasyon Laboratuvarý kuruldu. Yenilik transferi projesi dahilinde kurulan laboratuvarda yapýlacak çalýþmalarý anlatan Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, Hitit YÜKSEK ÖZELÜniversitesi ne modern bir Laboratuvarda sayýsal analiz ve 3 boyutlu simülasyon teknikleri uygulanýyor. LÝKLÝ BÝLGÝSAYARLAR laboratuvar daha kazandýrdýklarýný Hitit Üniversitesi Sayýsal analiz ve 3 Rektörlüðü tarafýndan 10 boyutlu simülasyon tekadet yüksek özellikli bilniklerinin uygulanacaðý lagisayar ve Ansys, Comboratuvarlarda yetiþecek sol, Solidworks gibi debilim insanlarýnýn gerek ðiþik katý modelleme ve Çorum gerekse ülke ekoanaliz yazýlýmlarý lisanslý nomisine önemli katkýlar olarak temin edilerek lisaðlayacaðýna inandýðýný sansüstü öðrencilerin ve belirten Halil Aykul, projeakademik personelin ye destek kurum ve kurukullanýmýna sunuldu. luþlara teþekkür etti. Aykul, proje hakkýnda ise þu bilgiproje ortaklarýndan leri verdi: HÝTÝTSÝAD yine bu kapsamda Lisansüstü Si Avrupa Birliði Hayat Kurulan laboratuvarda 10 adet yüksek özellikli bilgisayar kullanýma sunuldu. mülasyon Laboratuvarý nýn Boyu Öðrenme Programý, 'Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi' kapsamýnda Hitit Ünitefriþatýný (bilgisayar masalarý, sandalyeler, projektör, yazý tahtasý, versitesi Mühendislik Fakültesi yürütücülüðünde 'Knowledge Transbroþür ve afiþler ) üstlenerek kullanýma hazýr hale getirilmesi için gefer of Numerical Analysis And 3D Simulation Technologies Applied rekli malzemeleri temin etti ve Mühendislik Fakültesi ne hibe etti. on Engineering Research Programmes' isimli AB projesi l Kasým Proje ortaklarýndan Anova Mühendislik ise Hitit Üniversitesi 2012 tarihinde baþladý. Proje, 3-4 Nisan 2014 tarihinde Hitit ÜniverRektörlüðü nde Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Ansys Uygulasitesi nin ev sahipliðinde gerçekleþtirilecek olan kapanýþ toplantýsý malarý konulu bir seminer düzenledi. ile sona erecek. Leonardo da Vinci Hayat Boyu Öðrenme Programý kapsamýnda Projelerin destekçisiyiz diyen Rektör Yardýmcýsý Eðri, Lisansüstü Simülasyon Laboratuvarý nýn hayýrlý-uðurlu olmasýný diledi. Ürün Tasarýmýnda Bilgisayar Destekli Mühendislik konulu seminer Rektörlük salonunda gerçekleþti. Bilgisayar Destekli Mühendislik seminerinde kürsüye gelen Mustafa Duyar Ürün tasarýmýnda son teknolojiyi anlattý Mustafa Duyar H Recep Mebet Ürün Tasarýmýnda Bilgisayar Destekli Mühendislik konulu seminer dün Çorum da gerçekleþti. Anova Mühendislik Lisansüstü öðrencileri yapýlan sunumu ilgiyle izledi. tarafýndan organize edilen seminer, Hitit Üniversitesi mülasyon Laboratuvarý nda yapýlacak çalýþmalarý anrektörlüðü Konferans Salonu nda düzenlendi. latan Aykul, Anova Mühendislik in de eðitim faaliyetleri ile projeye destek verdiðini Anova Mühendislik Ýþ Geliþtirme Yöneticisi Mustafa Duyar ýn konuþmacý olarak yer aldýðý semiarçelik gibi ünlü markalarýn da çözüm ortaðý nere Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. olan Anova Mühendislik in alanýnda uzman bir kuruluþ olduðuna dikkat çeken Prof. Dr. Aykul, projeye Osman Eðri, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. saðladýklarý katký nedeniyle firma yöneticilerine tehalil Aykul, bazý öðretim elemanlarý ile lisansüstü þekkür etti. öðrencileri katýldý. Yapýlan sunumlarýn ardýndan kürsüye gelen Programýn açýþ konuþmasýný yapan Prof. Dr. Mustafa Duyar ise bilgisayar destekli mühendislik ve Halil Aykul, AB Hayat Boyu Öðrenme Programý Ansys uygulamalarý hakkýnda bilgiler verdi. Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi' kapsasinevizyon gösterilerinin de yer aldýðý seminer, mýnda yapýlan çalýþmalardan bahsetti. soru-cevap bölümünün ardýndan sona erdi. Proje dahilinde açýlýþý yapýlan Lisansüstü Si- AK Parti nin yeni seçim araçlarý konvoy halinde þehir turu attý. AK Parti nin seçim araçlarý görücüye çýktý Recep Mebet A dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Çorum Ýl Teþkilatý, 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler Seçimi nde kullanacaðý propaganda araçlarýný dün görücüye çýkardý. Hürriyet Meydaný nda sergilenen 4 minibüs, 1 midibüs ve 1 otobüsten oluþan propaganda araçlarý, AK Partili seçmenlerin beðenisine sunuldu. Üzerlerinde Daima Millet, Daima Hizmet, Yeni Türkiye Yolunda Bi Daha Çorum sloganlarý ile Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve AK Parti Çorum Belediye Baþkan Adayý Muzaffer Külcü nün fotoðraflarýnýn yer aldýðý araçlar, konvoy halinde þehir turu attarak seçim faaliyetlerinde kullanýlmaya baþladý. Mahalli Ýdareler Seçimi nde kullanýlacak propaganda araçlarý görücüye çýktý. Araçlar dün Hürriyet Meydaný nda AK Partili seçmenlerin beðenisine sunuldu.

10 10 SALI 25 ÞUBAT 2014 DARISI DEV Erol Taþkan B iz bir ses verdik, Allah'ýn inayeti ile bu ses, büyük bir manevi fýrtýnaya dönüþüp, Ulu Cami'yi çocuklarla donattý. Rüzgar meleklerinin kanat takýp uçurduðu çocuklar, Ulu Cami'yi bereketlendirdi, nuruna nur kattý. Cennet bahçesinin yediveren gülleri olup, saf tuttular büyükleriyle omuz omuza. Yanlarýndan hiç eksik olmayan saflýk, temizlik, masumluk ve günahsýzlýklarýyla adým attýlar huzura. Her birinin hatýrýna, Allah rahmet indirdi göklerden, adeta gözle görülür, elle tutulur derecesinde. Soluklarý karýþtý manevi iklime, her bir nefes Allah aþkýnýn gönlümüzdeki ateþine körük oldu, can kattý aþkýmýza. Safa ile Merve arasýnda koþar gibi koþtu çocuklar saf tutanlarýn arasýnda. Cennet ýrmaklarýnýn çaðlayanlarý gibi aktýlar oradan oraya. Kimse sus demedi, kimse dur demedi, býrakýn aksýnlar ýrmaklar gibi dercesine sükut etti cemaat. Cennet kuþlarýný ürkütmemek, rahmet meleklerini davet etmek istercesine açtýlar gönül kapýlarýný çocuklar için. Cami büyüdü, gönüller büyüdü, aþk büyüdü, rahmet büyüdü o sabah. Allah için atýlan her bir adýmýna meleklerin kanat serdiði nazendeler, bakýþlarýndaki muhabbetle coþtular günün en bereketli vaktinde. Kim bilir ne diye dualar ettiler Allah'a? Umuyoruz ki, kendileri hatýrýna cemaatin affýný, maðfiretini dilemiþlerdir Yüce Yaradan'dan. Ýnþallah demiþlerdir ki; "Allah'ým sen annemi, babamý affet. Onlarý bize hayýrlý anne-baba, bizi de onlara hayýrlý evlat nasip et. Allah'ým bizi emrolunduðumuz ahlak üzerine yaþat ve büyüt. Memleketimize birlik, dirlik, selamet, huzur, güven ver. Dünyanýn dört bir yanýnda zulmün pençesinde inleyen çocuklarý ve ailelerini koru, zalimi kahret. Bizi ve cümle Ümmet-i Muhammedi fitne, fesat ve þeytanýn þerrinden emin eyle. Bizi dostuna dost, düþmanýna düþman kýl. Soframýzý, ömrümüzü, saðlýðýmýzý, aklýmýzý, ailemizin kazancýný, huzurumuzu, mutluluðumuzu, baþarýmýzý, iyiliðimizi sonsuz rahmetinle bereketlendir. Ey bizi yoktan var eden Allah'ým, bizi, ailemizi ve cümle kullarýný ibadetle þereflendirdiðin kullarýndan eyle. Kalplerimizi her türlü maddi ve

11 SALI 25 ÞUBAT 2014 DEVAMINA günün ndileri 'dan. t. OnAlmlekeir yazalimi manevi hastalýklardan muhafaza eyle. Kabir azabýndan koruduðun, imanla yaþayýp imanla göç eden kullarýndan eyleyip, ahirette Peygamber Efendimiz'in hamd sancaðý altýnda bir arada toplanmayý bizlere ve ailelerimize nasip eyle." Bir umuyoruz ki böyle dua etmiþ olsunlar ve biz de o günahsýz aðýzlardan çýkan dualara amin demiþ olalým. Onlarýn hatýrýný katalým araya da, Allah'a boyun büküp, affýmýzý dileyelim. Kalplerin, bayram sabahý muhabbetini yaþadýðý bu sabah namazlarýna, en azýndan her hafta çocuklarýmýzý getirelim, cennet çeþmelerinden içer gibi içelim bu muhabbet pýnarýndan. Darýsý devamýna dualarýyla tekrarýný dileyen çok sayýda insanýn talebini buradan okurlarýmýzla paylaþýyoruz. Ýnþallah her birimiz zaten vazifeli olduðumuz namazýn müdavimi olmakla birlikte, çocuklarýmýzla da her hafta cu- martesi günü koþup geliriz Ulu Cami'ye. Nefsimize pay çýkarmadan, ben yaptým-ben ettim demeden, Allah nasip etti biz geldik edebiyle ve duasýyla atalým adýmlarýmýzý Allah için. Gözbebeðimiz yavrularýmýzýn yollarýna kurulan binlerce tuzaðýn varlýðýndan haberdar olma basireti ile, onlarý tuzaklara düþmeden hayat sürebilmeleri için bu güvenli limanlarda güçlendirelim. Onlarýn arþa açýlan avuçlarýnda, mis kokulu nefesleriyle zikrettikleri dualarýnda yer alalým her daim. Görenin gözüyle görüp, sevenin kalbiyle sevebilmek için, erenleri tarihin geçmiþlerinde deðil, yaný baþýmýzdaki masumlarýn kalbinde arayalým. Bu coþkuyu önce çocuklarýmýzdan, sonra da kendimizden esirgemeyelim. Ezan seslerinin semalarýný inleten bir memlekette yaþýyor olmanýn þükrüyle, ezana hasret Müslümanlar'ýn varlýðýný da hatýrlayýp, nimetin kýymetini bilelim. Kapanmadan tövbe kapýlarý, vermeden son nefesi, fýrsat elimizde iken koþalým camilerimize. Ümmet'in cemaatinde bir halka da biz olup, adýmýzý cemaat ehli olarak yazdýralým, omuz baþlarýmýzdaki katip meleklerine. 11

12 12 SALI 25 ÞUBAT 2014 Hattuþa UNESCO nun gözbebeði Recep Mebet Müze Salonu nda düzenlenen programda Hattuþa ile ilgili bilgiler verildi. Hattuþa Dünya Miras Alaný konulu toplantý dün gerçekleþti. Düzenlenen toplantýya bazý kamu ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri de katýldý. Hattuþa Dünya Miras Alaný konulu toplantý dün Çorum Müzesi Salonu nda yapýldý. Toplantýya Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü UNESCO Dünya Miras Alanlarý Þubesi nden Kültür ve Turizm Uzmaný Umut Özdemir ve Seda Duzcu konuþmacý olarak katýldý. Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Þube Müdürü Osman Yüztgenç, Çorum Müzesi Müdürü Arkeolog Dr. Önder Ýpek, kazý baþkanlarý ve akademisyenler ile bazý kamu ve sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin de katýldýðý toplantýda UNESCO Dünya Mirasý listesinde yer alan Hattuþa ele alýndý. Toplantýda kürsüye gelen Kültür ve Turizm Uzmaný Umut Özdemir, UNESCO Dünya Mirasý listesinde Türkiye den 11 tarihi alanýn yer aldýðýný hatýrlattý. Hattuþa nýn bu alanlar içerisinde eþsiz bir yere sahip olduðunu belirten Umut Özdemir, Hititler in baþkentinin UNESCO nun gözbebeði hükmünde olduðunu ifade etti. Hattuþa dan çýkarýlan 30 bin çivi yazýlý Hitit tabletinin de UNESCO Dünya Belleði nde yer aldýðýný vurgulayan Özdemir, toplantýda ele alýnan meselelerin raporlaþtýrýlarak Temmuz ayýnda Paris teki UNESCO Dünya Miras Merkezi ne gönderileceðini açýkladý. Raporlama çalýþmasýnýn her altý yýlda bir gerçekleþtirildiðini dile getiren Özdemir, Çatalhöyük ve Safranbolu nun ardýndan Hattuþa yý ziyaret ettiklerini kaydetti. Toplantý ile ilgili olarak yapýlan yazýlý açýklamada ise þu bilgilere yer verildi: Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile UNESCO arasýndaki Dünya Mirasýnýn Korunmasýna Dair Sözleþme uyarýnca Dünya Miras Listesi ne dahil edilen alanlarýn Periyodik Raporlarý ilgili paydaþlarla toplantýlar yapýlarak hazýrlanýyor. Ayrýca periyodik raporlama ile dünya miras alanýna iliþkin ulusal ve yerel düzeyde farkýndalýk oluþturma, alanýn deðerlerinin daha iyi anlaþýlmasý, bu deðerleri tehdit eden faktörlerin tespit edilerek kurumlar arasý iþbirliði ile çözüm önerilerinin sunulmasý ve nihayetinde eylem planýnýn oluþturulmasý hedefleniyor. Bu nedenle ülkemizdeki 11 Dünya Miras Alaný içinde yer alan ve 28 Kasým 1986 yýlýnda 377 sýra numarasý listeye dahil edilen Hitit Baþkenti Hattuþa ile ilgili olarak da bir rapor hazýrlanarak UNESCO Dünya Miras Merkezi ne gönderilecek. Hattuþa daki incelemelerin ardýndan Çorum Müzesi nde düzenlenen bu toplantý ile hazýrlanacak rapora iliþkin istiþarelerde bulunulacak. Köy meydanýnda düzenlenen programda duayý Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu yaptý. Kösürelik te yaðmur duasý Ç Recep Mebet orum merkeze baðlý Kösürelik Köyü nde önceki gün yaðmur duasý yapýldý. Öðle namazýnýn ardýndan köy meydanýnda yapýlan duaya Kösürelik Köyü Muhtarý Seydi Afacan ve köy halký katýldý. Þehir merkezinde yaþayan Kösürelikliler in de büyük ilgi gösterdiði duaya Eskikaradona (Karadonayþe), Delibekiroðlu, Kýnýk, Kýnýkdeller, Kireçocaðý, Gökdere, Büyüroðlu, Sarýþeyh, Sazdeðirmeni ve Kiranlýk gibi çevre köylerden de katýlým oldu. Kösürelik Köyü Camii Ýmam Hatibi Ali Güher in Kuran-ý Kerim tilateviyle baþlayan programda duayý Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu yaptý. ÇÝFTÇÝLERÝN YAÐIÞ ÖZLEMÝ Toplantýda Hattuþa ile ilgili çalýþmalar istiþare edildi. Umut Özdemir Seda Duzcu Örnek duyarlýlýk Ç HABER YORUM/Recep Mebet orum Müzesi Müdürü Arkeolog Dr. Önder Ýpek dün gerçekleþen Hattuþa Dünya Miras Alaný konulu toplantýnýn yarým saatlik gecikme ile baþlayacaðýný bildirdi. Telefonla arayarak gecikmeyi önceden haber veren Önder Ýpek, Boðazkale deki incelemeler nedeniyle misafir heyet programa saat sýralarýnda iþtirak edecek. Biliyorum ki basýn mensuplarý olarak zamanla yarýþýyorsunuz. Sizleri yarým saat bekletmeyelim diye haberdar etmeyi istedim dedi. Basýn mensuplarýnýn çoðu zaman muzdarip olduðu betletilme problemi konusunda örnek bir duyarlýlýk gösteren Müze Müdürü Önder Ýpek, samimi yaklaþýmý ile takdiri hak etti. Pek alýþýk olmadýðýmýz bu örnek davranýþý okurlarýmýzla paylaþýrken Önder Bey i hassasiyetinden dolayý bir kez daha tebrik ediyoruz. Müze Müdürü Arkeolog Dr. Önder Ýpek, örnek davranýþý ile takdir topladý. Çorum un yaný sýra Türkiye genelinde yaþanan kuraklýða dikkat çekilen duada rahmet için eller semaya açýldý. Köy meydanýnda saf tutan vatandaþlar ise yapýlan duaya hep bir aðýzdan âmin diyerek eþlik ettiler. Köy halkýnýn imece usulüyle organize ettiði program hakkýnda bilgi veren Haþim Çabuk, son yýllarýn en kurak kýþýný geçiren Çorum da çiftçilerin büyük bir özlemle yaðýþ beklediðini Su sýkýntýsýnýn her geçen daha da hissedilir olduðunu vurgulayan Çabuk, Gökten hayýrlý rahmet, yerden hayýrlý bereket diliyoruz dedi. Geleneksel olarak düzenlenen program, yapýlan duanýn ardýndan cami bahçesinde verilen yemekle sona erdi. Köy halkýnýn imece usulüyle düzenlediði programda davetlilere yemek ikram edildi. Duanýn ardýndan cami bahçesinde yemek verildi. Düzenlenen programa civar köylerden de katýlým oldu. Kösürelik Köyü nde gerçekleþen programda çiftçilerin yaðýþ özlemi dile geldi.

13 SALI 25 ÞUBAT Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:25 Rebi ûl-âhýr: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:12 Þubat 1429 Kasým: ÞUBAT HATIRLATMA: KIBLE SAATÝ VAKTÝ: Takvimimizde her þehir için gösterilen Kýble Saati vaktinde, Güneþ'e doðru dönen kimse, Kâbe yönüne dönmüþ ve o yerin kýblesini bulmuþ olur. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK HACIBEY HAMAMLIÇAY SEYDÝM AKKENT CEZAEVÝ GÜNEÞ VEFAT EDENLER 1-Mustafa, Mehmet, Halil ve Özcan ÇEVÝK- GEDEY' in babasý; Gazi ÇEVÝKGEDEY. 2-Mecitözü' nden gelme, Huzur Kýrtasiye eski sahibi Muammer KOÇAK' ýn kýz kardeþi, Kahraman ÖLÇER, Sedat ve Hüseyin AKSOY' un kayýnvalidesi: Müyesser DOÐAN. 3-Kuþsaray Köyü' nden gelme, Satýlmýþ, Rýza, Ercan ve Ceylan KOCA ile Zehra DEMÝRCÝ' nin babasý; Mustafa KOCA. 4-Eþençay Köyü' nden gelme, Sadýk TURAN' ýn aðabeyi, Engin ve Ali TURAN' ýn babasý; Haydar TURAN Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Allah ýn sonsuz rahmet okyanusundan Mevlana denizine inen hikmet damlalarý 24 Fikrettin ÇIPLAK Emekli Din Görevlisi Gençliðinde kuyruða giren devletçilerin hepsi bu ihtiyar çalgýcýyý aramaz, sormaz olmuþlardý. Öyle ki, bir ekmeðe muhtaç olmuþ, aç susuz kalmýþ. Þimdiki zamanda bile gençliðinde kazandýðýný içki, kumar ve zina yollarýnda har vurup harman savuran, sonunda bakým evresinde ölümünü bekleyen sanatçýlarý duyup görüyoruz. Bunlar her zaman olan hadiselerdir. Böylece günlerin birinci itibarýný kaybetmiþ, yaþlýlýk nedeni ile aranmaz olmuþ olan yaþlý çengi, mezarlýða gitmiþ, sazýmý dünyada dinleyen yok. Orada Ulu Allah a sesimi duyurayým diyerek mezarlýkta çalmaya baþlamýþ. Tabi ki gece karanlýðýnda. Zamanýnda (kerrü fer) kelli felli olan adama selam veren saðlar olmayýnca ölülerin mekanýna gitmiþ. Hz. Mevlana nýn bir sözü var; Saðlardan fayda ümidini kesenler, ölülerden istimdada (yardýma) baþlarlar buyurur. Demek ki, bu çengi de bu duruma düþmüþ. Yüz sanatçý bir araya gelse bu çenginin yanýnda sönük kalýrken, bugün kemal bitmiþ (çengi-þarkýcý için) zeval baþlamýþtýr. Mevlana hazretleri yaþlý çalgýcýnýn acýklý durumu nedeniyle bazý gerçeklere deðiniyor, ve diyor ki; Dünyada hiçbir þey aynýyle devam etmiyor. Devamlý deðiþken bir durum dünyanýn ve bu dünyada yaþam sürenlerin ilahi kaderi olduðunu anlatýyor. Diyor ki; Ayrý lisanlarý konuþan iki kiþi, nasýl anlaþacak. Belki iþaretle anlaþacak ama ne kadar anlaþacak. Ýnsanlar hayvanlarýn dilini bilemez. Karýncalar birbirlerini dinler ve konuþurmuþ. Yürüyen iki karýnca karþýlaþtýklarýnda durup bir miktar eðleniyor. Demek ki konuþuyorlar. Mevlana hazretleri Ýnsan karýnca ile nasýl konuþur. Karýnca ile konuþmak için Hz. Süleyman A.S. olmasý lazýmdýr... Ve devam ediyor: Sað insan, ölü ile nasýl konuþur. Ölünün ahvalini bilmek için mucize veya keramet sahibi olmalýdýr. Yani ya peygamber veya ulu veli olmalýdýr ki, bu da Ulu Allah ýn dilemesi ile olur. Hz. Mevlana bu örnekleri uzun uzun anlattýktan sonra, diyor ki; Hz. Ömer zamanýnda yaþlý maðdur çengi (çalgýcý) gençliðinde sesiyle sazýyla, sözüyle Zühre yýldýzýnýn bile hased ettiði o güzel sesinin, kart bir eþek sesine dönmesi, yükseklerde uçan kartallarýn ters dönüp yere düþmesi nasýl acý ise, çenginin þan ve þöhretinin ne halden ne hale geldiðini ifade ediyor. Hz. Mevlana çengi olayý nedeni ile demek istiyor ki; Þu fani dünyanýn hiçbir þeyine güvenilmez. Çünkü hayatta en zor iþ istikrar, kararlý ve düzenliliðin sürdürülmesi olayýdýr. Öyle ise kendisine güvenilemeyen bir insanla nasýl dostluk yapýlabilir. Ýþte dünya bu diyor Hz. Mevlana. Yazýmýza konu olan mutrip (çalgýcý ihtiyar) gençliðinde gayet güzel sesli bir hanende (þarkýcý) iken, zamanýn geçmesi ile yaþlanan þarkýcýya kimse itibar etmez oldu. O kadar ki, zamanýnda þakþak için ellerini kýrarcasýna çarpanlar, þakþakçýlar, þimdi avaz bir sesle haykýrarak Sus ey surnayi hakani, sukutun musiki olsun. Yani, sus ey þarkýcý, senin bedbaht (kötü) sesini kes ki, sükutun musiki olsun diye zamanýnda þakþakladýðý adamý, sükuta mecbur ediyorlar. Ýþte bu dünyanýn ne þehvetine ve ne de þöhretine güvenilmez. Dostlarýn düþman, dertlerin derman olur. Tabirini almalý. Sözün özü Allah a dayanmalý. Her iþi geçerli iken zamanýnda gerekiyorsa býrakmalý. O zaman bilsen de dünya seni yaþatýr ve Baki olan bu kubbede hoþ bir sada imiþ þair Baki nin sözü gerçek olur. Mevlana nýn adýnýn baki-anýlýr olduðu gibi... (Sürecek) Yüksek voltajlý elektrik akýmý kalpte ritim bozukluðu ve solunum durmasýna baðlý ani ölüme ne- Karbonmonoksit, kokusuz, renksiz, rahatsýz edi- Karbonmonoksit zehirlenmesi: den olabilir. ci olmayan beþ duyumuz ile fark edilmesi olanaksýz Elektrik çarpmasýndan korunma: bir gazdýr. Genellikle soba kullanýmýnýn sýk olduðu 1. (Bilhassa evimizde küçük çocuðumuz varsa) Çocuk korumalý prizler veya kapaklý prizler ter- Karbonmonoksit zehirlenmelerinde ilkyardým: sonbahar ve kýþ aylarýnda görülür. cih edilmelidir 1. Kapý ve pencereler açýlmalý, ortam havalandýrýlmalý. 2. Elektrikli battaniyelerin fiþi yatmadan önce çekilmeli.(çocuklar altýna kaçýrabilir) Mahir ODABAÞI 2. Hasta yürütülmemeli ve temiz havaya çýkarýlmalý, Sivil Savunma Uzmaný Milli Eðitim Müdürlüðü 3. Bilgisayar, televizyon, çaycý, saç kurutma makinesi, elektrikli süpürge, ütü vs. gibi elektrikli 3. Hemen 112 acil yardým aranmalý aletlerin iþi bitince fiþi çekilmelidir.(ayrýca, prizde BOÐULMALAR: takýlý cihazlarýn çalýþmasa bile elektrik sarfiyatý yaptýðýný uzmanlar söylemektedir) Bebek ve küçük çocuklarýn dünyayý keþfetme yollarýndan biri de ele geçirdikleri nesneleri aðýzlarýna atmalarýdýr. Uygun boyuttaki her þey tehlikelidir. Gýdalar, süs eþyalarý, oyuncaklar ne- 4. Elektrik kablolarý, üçlü prizler ayakaltýnda olmamalýdýr. (Bulaþýk, çamaþýr makinesi hortumu çýkabilir. Bu nedenle hayatýný kaybedenler olmaktadýr)) fes borusuna kaçabilir. Boðulmalardan korunma: 5. Elektrikli aletler sudan uzak tutulmalý, kullanýlmadýðý zaman prizden çekilmelidir yaþ altý çocuklara hava yolunu týkayabilecek gýdalarý vermeyin Elektrik çarpmasýnda ilk yardým: 2. Bebekler katý gýdalara baþlayýnca birkaç diþ ile çiðnenmesi zor olan ham meyveleri vermeyin ( elma, armut, ayva vs ) 1. Mümkün mertebe soðukkanlý, sakin olunmalý. Ayrýca kendi güvenliðimiz de düþünülmeli. 3. Evde çerez ve diðer ikram tabaklarýna küçük ellerin ulaþmamasýna dikkat edin 2. Elektrik akýmý kesilmeli. 3. Akýmý kesme ihtimali yoksa izole ( plastik, kuru tahta, 4. Oyuncak alýrken imalatçýnýn yaþ tavsiyelerine uyun; bazý gazete kaðýdý tomarý vs.) bir cisimle elektrik temasý kesilmelidir. oyuncaklar boðulmaya neden olacak küçük parçalar içerebilir; 4. Kesinlikle su ile müdahale edilmemelidir. paketleri okumakla kalmayýn, sizde oyuncaðý inceleyin. 5. Hasar gören yer temiz bir bezle örtülmeli. 5. Bebeðinizin oyuncaðýndan eksilmiþ parçalarýn varlýðýna 6. Týbbi yardým istenmelidir. dikkat edin ( göz, menteþe, pil vs ). ZEHÝRLENMELER: 6. Büyük çocuðunuza, kendi oyuncaklarýnýn kardeþi için Ýki üç yaþlarýnda daha çok görülür. Fazla meraklý olmalarý tehlike yaratabileceðini öðretin. ve büyükleri taklit etmeye çalýþmalarý bunda büyük etkendir. Fare zehiri, böcek ilacý, tiner ve bahçe kimyasallarý çok tehlikelidir. 8. Çanta ve cüzdanýnýzdaki bozuk paralarý çocuklarýnýzýn 7. Plastik torba ve balonlarý çocuklardan uzak tutun. Zehirlenmelerden korunma: ulaþamayacaðý yerlere koyun. 1. Bütün ilaçlar kilit altýnda tutulmalýdýr 9. Yatakta MP3 veya telefonla kulaklýkla müzik dinleyerek 2. Boþ bile olsa ilaç kutularý ve þiþeleri ortalýkta bulundurulmamalýdýr. * uyumayýn. Kulaklýk boðaza dolanabilir. 3. Þaka da olsa hiçbir çocuða ilacýn þeker olduðu söylenmemelidir. Lakin vakitsiz gelirse, çocuklar zorda kalýr, ''Ölüm kaderde var, erde geçte mutlak yakalar 4. Periyodik olarak kullanýlan (tansiyon vs) ilaçlar emniyetli yerde muhafaza edilmelidir. Anneleri daha çok aðlar Kazalar vakitsiz öldürmesin'' Kadir Yüktaþýr com Gram METEOROLOJÝ Yýl:24 Sayý: ÞUBAT 2014 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Sonuna Kadar. Her hangi bir meselede baþlangýç ve sonuç önemlidir Ýþte Risale-i Nur. Ýþte Yeni Asya Kur'an eczanesinden çýkan son tefsir Kýyamete kadar devam edecek bir serüvendir. Yeni Asya onun bir nevi muhafýzý, Bir borozanýdýr. Geçen 44 yýl Gelecek zamaný? Sonuna kadar. Ona gönül vermek kuru bir sevda hiç deðildir. O "Matbubat zamaný ile ders vermek zamaný" nýn adýdýr. Bediüzzaman bu müjdeyi verirken, Mektubatta, mektubunun baþ tarafýna "Bu mektup çok ehemmiyetlidir" diye bir not düþmüþtür. "Hakikat çekirdekler"inin hemen bitiminde olan bu mektup bir emir ve vasiyet mahiyetindedir. "Risale-i Nur bu mübarek vatanýn manevi halaskarý olmak haysiyetiyle; þimdi dehþetli iki manevi def etmek için matbuat alemi ile tezahüre baþlamak ve ders vermek zaman geldi veya gelecek gibidir zannederim. Alemi Ýslam ýn bu mübarek vatanýn ahalisine pek þiddetli itiraz ve ittihamalarýný izale etmek için matbuat lisaný ile konuþmak lazým gelmiþ diye kalbime ihtar edildi" Ýþte meselenin mihenk noktasý budur. (Sürecek) Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 93, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER SEDEF ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI VEFA GAZÝ CAD. NO:53/B KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 SALI 25 ÞUBAT 2014 Hazýmsýzlar kirli senaryolara alet oldular AK Parti Çorum Milletvekili Salim Usða gitme cesareti olmayamadýklarý için sandýlu, halkýn iktidarýný hazmedemeyenlerin kirli senaryolara alet olduðunu AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, partisinin Alaca ilçesinde açtýðý seçim bürosunu ziyaret etti. Seçim bürosunda bir araya geldiði partililere hitap eden AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, halkýn iktidarýný hazmedemeyenlerin kirli senaryolara alet olduðunu Yine halk iktidarýný hazmedemeyenlerin devlet iktidarý diye bir þey uydurduðunu AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, genel gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. yanlar bizim Tayyip Erdoðan la sorunumuz var. Baþka sorunumuz yok diyorlar. Beddua ediyorlar uzun adama. O uzun adam hayatýný ortaya koymuþ birisidir. Bir düðünlük bayramlýk gömleði birde kefenlik gömleði var ifadelerini kullandý. 17 Aralýk operasyonun ardýndan ülkeden kaçan sýcak paranýn 14 milyar dolar olduðunu açýklayan Uslu, yabancý sermayenin kaçmasýnýn ve halkýn karýþamayacaðýný ifade ettiklerini dile getiren Us- lu, devletin iktidar alaný dedikleri söylemin aslýnda azýnlýðýn kendi ve halkla paylaþmak istemediði iktidar alaný olduðunu kaydetti. Daha önce Türk Silahlý Kuvvetleri nin ihtiyaçlarýnýn yüzde 25 ini yerli imkanlarla karþýlarken bugün bu oranýn yüzde 56 ya ulaþtýðýna dikkat çeken Uslu, hedeflerinin en kýsa sürede bu oraný yüzde 60 a çýkarmak, 2023 yýlýnda da yüzde 100 e yükselterek yerli savunma sanayi araçlarýyla TSK nýn ihtiyacýný karþýlamak olduðunu ülkedeki güven ortamýnýn ortadan kalkmasý demek olduðunu dile getirdi. Böyle bir ülkede yatýrým olmazsa faturayý yükselen döviz nedeniyle yatýrýmcý ve milletin ödeyeceðini vurgulayan Uslu, esas hýrsýzýn fakir fukaranýn geleceðine göz dikenler olduðunu belirtti. 30 Mart ta Türkiye yi karýþtýrma hesabý yapanlara ya fýrsat verileceðini ya da dur deneceðini dile getiren Uslu, þunlarý kaydetti: Geleceðimizle oynayanlarýn oyunlarýný bozacaðýz. Bunu açýkladý. Uslu, bir taraftan ekonomik ve siyasi istikrarý saðla- böyle göreceðiz. Bu sýradan bir seçim deðil. Bu ülkeye geleceðine mýþ diðer taraftan da dostuna güven veren düþmanýna korku salan insanlarýna çocuklarýmýzýn geleceðine zulüm edilmek isteniyor. Yeniden bir istikrarsýzlýk dönemine bir bataða götürülmek isteniyor. askeri bakýmdan güçlü bir Türkiye istediklerinin altýný çizdi. AK kadrolarýn güçlü bir Türkiye hayaliyle çalýþýrken birilerinin ayaðýna prangalar vurulmuþ bir Türkiye arzu ettiðine dikkat çe- Bu bataða daha önce girdik ve çýkamadýk. Her ay bir þehit tabutu geliyordu. Yüreðimiz daðlanýyordu. Terörden nemalananlara kahrediyoruz. Keþke barýþ süreci daha önce yaþansaydý ve evlatlarýmýken Uslu, güçlü Türkiye ye karþý çýkanlarýn ülkenin IMF, Dünya Bankasý, Amerika ya baðýmlý kalmasýný, Ýsrail in yayýlmacýlýðýna, zulmüne, akýttýðý kana karýþmamasýný istediklerini belirtti. zý topraða vermemiþ olsaydýk. Barýþ sürecini torpilleyenler kendilerinin varlýðýný sürdürmek istiyorlar. Ülkeyi kriz kaos içerisinde tutarak teslim almaya çalýþýyorlar. Millet kaybediyor silah tüccarlarý Ülkenin önünü kesmek için yapýlan operasyonlarla Türkiye ye tuzaklar kurulduðunu anlatan Uslu, kurulan tuzaklara karþýn Allah ýnda bir hesabýnýn bulunduðuna dikkat çekti. Uslu, Avrupa kazanýyor. Türkiye Ýslam coðrafyasýnda bir umut oldu. Kiminse para yardýmý kimisine gýda yardýmý yapýyorsunuz. Herkese ihtiyacý ülkelerinin kendi ülkelerinde yaþananlara karþý kalkan görevi görürken, Türkiye nin içiþlerine anýnda müdahale etmeye çalýþtýklarýna vurgu yaptý. Milletin yüzde 50 sinin oyuyla iktidara gelen AK Parti nin yýkýlamayacaðýný görenlerin farklý söylemler geliþtirdiðine dikkat çeken Uslu, 28 Þubat ta rahmetli Erbakan Hoca için sandýkla gelen sandýkla gider diyorlardý. Ayný çevreler þimdi sandýk her þey demek deðildir diyor. Dün baþka konuþuyorlar bugün baþka. Dün söylediklerini bugün tekzip ediyorlar. Cemil Meriç Olimpus daðýnýn çocuklarý olan oranda yardým ve þefkat elini uzatýyor. Bizim varlýk sebebimizde bu. Baþbakanýmýzý diktatörlükle suçlayanlar binlerce insanýn ölümünden sorumlu olan kiþiyle fotoðraf çektirdiler. Oynanan oyun çok büyük. 11 yýldýr ses çýkaramayanlar, gönlümüzde olanlar eðer bugün çýkmýþ adeta Amerika yý yeniden keþfeder gibi ithamlarda bulunuyorsa gece yarýlarý operasyon düzenleyerek bir kýsým insanlarý ve devletin kurumu olan MÝT in baþkaný da dahil içeri alýp baþbakaný hedef yapýyorsa o zaman bu seçimleri yapacaðýmýz yatýrýmðýna ile Hira daðýnýn çocuklarýnýn kavgasýdýr bu diyor. Hira dalardan daha büyük anlamlar taþýyor. Küresel ölçekli bir senaryo ile inanan Hira dan gelen mesaja inanan o mesajý yaþam biçimi karþý karþýyayýz. Vekil oluruz olmayýz bunlar nasip iþi sandýktan çýkýp mazbatayý alýncaya kadar nasip iþidir. Baþbakan seçimleri kay- varlýk sebebi haline getirdiðimiz elimizdeki imkanlarý Türkiye nin kalkýnmasýna kullandýðýmýz için buna izin vermek istemiyorlar. betmiþ batýlý güçlerin maþalarýnýn oh oldu diyeceði bir sonuca bizim gönlümüz aklýmýz vicdanýmýz el vermez. Onun için hepimizi Aramýzda çürük elmalar var mýdýr? Vardýr. Kimlerse bunlar cezasý verilir. Aramýzdaki çürük elmalar yüzünden tüm aziz asil milleti suçlamak, suçlu görmek sonrada AK Parti ye oy verenleri yok sa- gece gündüz demeden koþturacaðýz (ÝHA) Uslu, seçim bürosu açtý AK AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Alaca seçim bürosunu ziyaret etti. Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Alaca seçim bürosunu ziyaret etti. Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Fatih Yaðlý ve Sami Aðýrcan ile AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz ün hazýr bulunduðu ziyarette Uslu, partililere hitap etti. AK Parti iktidarýnda Çorum da 2.5 milyarlýk vergi tahsil edilirken 8.3 milyar TL lik yatýrým yapýldýðýný dile getiren AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu, Alaca nýn da bu pastadan hak ettiði payý aldýðýný Uslu, ancak yapýlan hizmetleri görmek istemeyen çevrelerin olduðuna dikkat çekti. AK Parti hükümetinin Çorum a hep iyi gözle baktýðýný dile getiren Uslu, hiçbir beklenti içerisine girmeden þehre katký verdiðini ifade etti. Çorum da 19 yýl önce temeli atýlan ama hala eðitime geçememiþ bir polis okulunun bulunduðunu dile getiren Uslu, Þeker Fabrikasýnýn yanýna polis okulu için bir arazi tahsisi yaptýk. Projesi çiziliyor. Haziran ayýnda projesi bitmiþ olacak. Kýsa sürede polis okulumuzu Çoruma açmýþ olacaðýz. Bu çoruma artý deðer saðlamýþ olacak. 5 yýldýr OSB de arazi yok geniþleyemiyoruz. 5 yýl sonra uðraþýlýp becerilemeyen iþi 15 günde bitirdik. OSB 215 hektar arazi kazandýrdýk. Araziyi aldýk parselasyonunu yaptýk oranýn bütün alt yapý iþlemlerini Sanayi Bakanlýðý yapacak. Herkesin faydalanacaðý bir yatýrým olacak dedi. Eðitim alanýnda yapýlan çalýþmalara da deðinen Uslu, Hitit Üniversitesinin geldiðimizde 7 bin 500 öðrencisi vardý. Þuanda öðrenci sayýmýz 12 bin 600 oldu. Yerleþkesi merkezde 180 bin metrekare idi. Þuanda 943 bin metrekareye ulaþtý. Ýlçelerdeki okul yerleþkesi 138 bin metrekareye çýkarýldý. Alaca ya Meslek Yüksek Okulu kazandýrdýk. 3 bölümümüz vardý. 5 bölüm daha açýyoruz. Öðrenci sayýmýz 152 den lere çýkmýþ olacak. Ýlçe ekonomisine katký saðlayacak. Alaca ya modern bir yerleþke yapýyoruz. Modern binaya kavuþmak yeterlimi deðil. Yeni bölümler lazým. Onun içinde 3 bölüm için daha YÖK ten onay bekliyoruz. Bir üniversitenin içerisinde olmasý gereken tüm birimleri yüksekokul bünyesinde toplamýþ olacaðýz. MYO inþaatýmýz ise hýzla devam ediyor ifadelerini kullandý. Ýlçelere doðalgaz getirilmesi noktasýnda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile görüþtüklerini ve bu konuda karþýlaþýlan engelleri anlattýklarýný dile getiren Uslu, Alaca nýn, Osmancýk ve Ýskilip in doðalgaz beklediðini ifade ettik Mayýs ayýnda yeni bir karar çýkardý hükümet. Nüfusu 10 bin üzerindeki ilçeler ve elektrik abonesinin yüzde 60 nýn müracaatý olmak üzere. Mesken abonesinin yüzde 60 ýna çevirdik. Yaptýðýmýz çalýþmalar sonucu yapýlan düzenlemelerle mevzuat sorunu aþýldý. Belediye baþkanlarýmýzda buna destek verdi. Ve ihaleleri yapýldý. 9 ilçeye doðalgaz verilmesi kararlaþtýrýldý. Bunlarýn 3 tanesi Çorum un ilçesi. Takým oyunuyla bunu çözdük bu iþi.hem yarým kalmýþ iþleri tamamladýk. Hem yeni yatýrýmlara doðru yürüyoruz. Alaca da nüfus 50 binin altýnda olduðu için arýtma tesisi olmaz deniyordu. Þimdi 8 milyon TL lik bir yatýrým yapýlacak DSÝ üstlendi.s ihaleler yapýldý. Kazmayý vurdu. Arýtma tesisi ve su isale hattý çalýþmalarý baþladý. Çorum a çaðrý merkezi konuþuluyordu. 800 kiþinin istihdam edileceði çaðrý merkezini OSB ye kuruyoruz. Mayýs ayýnda inþaat bitecek. Toplum Yararýna Çalýþma Programý çerçevesinde 3 bin 500 kiþi istihdam edildi. Toplam 10 milyon TL7lik bir para 3 bin 500 kiþinin evine ekmek aþ olarak sofrasýna konuldu. Koçhisar barajý sulama projesi yapýmý 944 milyon lira, enerji nakil hattý 180 milyon sulama ise 150 milyon TL. Alaca yý þaha kaldýracak. Sulu tarýma geçmek suretiyle burada kaliteli tohum alma imkanýz olacak. Arazi toplulaþtýrmasýna gitmeden katma deðer yaratmanýn imkaný yok. Tarýmsal sanayi ile tarýmý buluþturacak büyük iþletmeler kurmamýz için arazi toplulaþtýrmamýz gerekiyor dedi. MÝLLETÝN EMANETÝNE SAHÝP ÇIKTIK Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz ise, devraldýklarý hizmet bayraðý ve emanetini en iyi þekilde koruyarak ilçe halkýna layýk olmaya çalýþtýklarýný Milletin emanetine en ufak halel getirmediklerini dile getiren Baþkan Eyvaz, hizmet bayraðýný daha üst seviyelere taþýmak için bugüne kadar olduðunu gibi bundan sonra da çalýþmaya devam edeceklerini belirtti. Alaca Belediyesi olarak projeleri hayata tek tek geçirirken en büyük destekçilerinin halk olduðunu dile getiren Eyvaz, enerjilerini hep projelere verdiklerini ve ileriye bakarak yollarýna devam ettiklerini belirtti. Eyvaz, 2013 yýlý içerisinde yapýmýna baþlanan Ayhan ve Cengizhan mahallelerinin ortak kullanacaðý bir modern parký halkýmýzýn hizmetine sunduk. Alaca deresini ýslah ettiðimizde buraya bir de park yapýlmasý sosyal açýdan önemliydi. Hemen harekete geçerek bölgeye içerisinde oyun gruplarý, havuzlarý gibi bir çok sosyal donatýyý barýndýran büyük bir park kazandýrdýk. Hizmete sunduðumuz toplumun tüm kesimlerinin beðenisini kazanmýþ durumda. Yürüyüþ parkurumuzun da devamýný getirmeyi planlýyoruz dedi yýlý içerisinde TOKÝ tarafýndan ilçeye yaptýrýlan 140 konutun yapýmýnýn tamamlandýðýný belirten Baþkan Eyvaz, geçtiðimiz aylarda konutlarýn kura çekiliþini gerçekleþtirerek hak sahiplerine evlerini teslim ettiklerini hatýrlattý. 140 konuttan oluþan TOKÝ, yine modern kent olma yolunda önemli bir çalýþma olduðunu anlatan Eyvaz, ikinci etap TOKÝ konutlarý için ise arazi üzerinde çalýþmalarýnýn devam ettiðini kaydetti. Eyvaz, sebze pazarýnýn üzerini de kapatarak vatandaþlarýn hizmetine sunduklarýný belirtti. ALACA DA AK PARTÝ BAYRAÐI DALGALANACAK AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz ise, Alaca da Ak parti bayraðýnýn dalgalanmaya devam edeceðini AK Parti yi milletin kurduðunu ve tabelalarýný milletin astýðýný dile getiren Tokgöz, AK Parti ye olan teveccüh ve ilginin ülke üzerinde oynanan oyunlara ciddi bir cevap olduðunu belirtti. Bugüne kadar ne aldanan olduklarýný nede aldatan olduklarýný dile getiren Tokgöz, kimseyi ötekileþtirmeden siyasi düþüncesine bakmadan herkesi kucaklarýný belirtti. Alaca yý bir bütün olarak gördüklerini dile getiren Tokgöz, Yapýlan her hizmette insaný merkeze aldýk. Boþ laf üretmek yerine hizmet ürettik. Kimseyle polemiðe girmeden yolumuza devam ettik. Ev ev dolaþacaðýz. Kapý kapý dolaþacaðýz. Hizmetlerimizi anlatacaðýz. AK Parti yerel seçimlerde yine Alaca ya damgasýný vuracak dedi. AK Parti Kargý da seçim startý verdi Parti Çorum un AKKargý ilçesinde seçim çalýþmalarýna start verdi. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, parti yöneticileri ile birlikte Kargý ilçesinde partililerle buluþtu. Ýlk olarak parti binasýnda düzenlenen aday tanýtým toplantýsýna katýlan Ceylan, daha sonra sonra ilçede bulunan esnaflarý ziyaret etti. Esnaflara bol kazanç temennisinde bulunan Ceylan, AK Parti Kargý Belediye Baþkan adayý Zeki Þen e destek istedi. Amaçlarýnýn AK Parti nin Kargý daki oy oranýný yükseltmek olduðunu dile getiren Ceylan, Kargý da seçimden yana zaten bir sýkýntýmýz AK Parti Çorum un Kargý ilçesinde seçim çalýþmalarýna start verdi. eçim çalýþmalarý kapsamýnda Kargý ilçe- aday tanýtým toplantýsýna katýlan Ssinde AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 30 Mart yerel seçimlerinin Türkiye için bir milat olduðunu Aday tanýtým toplantýsý ve esnaf ziyaretlerinin ardýndan açýklama yapan AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 17 Aralýk operasyonlarýyla baþlayan süreçte ülkesine ve milletine hizmet edenlerin cezalandýrýlmak istendiðine dikkat çekti. Merhum Adnan Menderes in 1950 yýlýnda yeter söz milletin diyerek, milletinde desteðini arkasýna alarak yola çýktýðýný anlatan Ceylan, Türkiye yi dikta edilen raydan çýkararak, yeni bir dönemi baþlatýp birçok reformu gerçekleþtirdiðini belirtti. Bu büyüme ve deðiþimden rahatsýz olan yapýnýn düðmeye bastýðýný ve Adnan Menderes in idam edildiðini hatýrlatan Ceylan, Çünkü Türkiye nin büyümesini ve geliþmesini istemediler. Bugün baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan da ayný sözü söylüyor, Yeter söz milletin diyor ve onun için, dün Adnan Menderes e yapýlanlar bugün Recep Tayyip Erdoðan a yapýlmak isteniyor. Bugün bize kimler operasyon yapýyorsa, dün Adnan Menderes e de ayný yapý operasyon yaptý. Milletin iradesiyle yönetime gelen Menderes i astýran dýþ güçler sonra nasýl bir iktidar istiyorlarsa öyle bir iktidarý baþa getirdiler. Çünkü Türkiye nin büyümesinden geliþmesinden korkuyorlardý. Türkiye artýk üreten bir güç ve Ortadoðuda söz sahibi lider bir ülke haline geldi. Dýþa baðýmlý borç içinde yüzen bir ülke olmaktan çýktý. 55 yýl sonra ilk kez IMF ile baðýmýzý kestik. Ýþte dün uydurma davalarla Menderes i asanlar bugün ayakkabý kutularýyla, baþbakanýmýzýn oðlunun vakfýyla, para sayma makineleriyle ayný þeyi yapmaya çalýþýyorlar. Halkýna kim hizmet ediyorsa onun baþýný almak yok dedi. 30 Mart mahalli idareler seçimlerinde Kargý da en yüksek oyu alan parti olacaklarýna emin olduðunu dile getiren Ceylan, Her þey ortada. Hükümetimizin ve belediyemizin ilçeye yaptýklarý yatýrýmlar ortada. Ýnanýyorum ki Kargý haklýda bunu karþýlýksýz býrakmayacaktýr. Kargý da yapacak iþimiz çok. Yaptýklarýmýz yapacaklarýmýzýn teminatýdýr. Bu yapýlan yatýrýmlarda rahmetli belediye baþkanýmýz Ahmet Hamdi Akpýnar ýn katkýsý büyüktür. Halkýmýzýn iradesine güvenimiz tam, halk kimi istiyorsa, kime güveniyorsa onu seçecektir diye konuþtu. Esnaf ziyaretlerinin ardýndan Kargý Belediyesi ni ziyaret eden Ceylan, belediye baþkaný Mustafa Baþpýnar a 8 aylýk süre içerisinde yaptýðý çalýþmalardan dolayý AK Parti adýna teþekkür etti. Parti olarak bu süre içerisinde Baþpýnar la hiçbir sorun yaþamadýklarýný ve uyum içerisinde çalýþtýklarýný belirten Ceylan, Baþkanýmýzýn partimizi en iyi þekilde temsil ederek, koltuðu doldurdu. Yaptýðý çalýþmalardan ve dolayý kendisine partim adýna teþekkür ediyorum. Tabi ki bundan sonraki süreçte de birlikteyiz, beraberiz cümlelerini kullandý. (ÝHA) 30 Mart seçimleri milat istiyorlar ve yerine nasýl yönetmek istiyorlarsa o kiþileri getiriyorlar te yapýlmaya çalýþýlan Sarýkýz, Ayýþýðý darbe planlarýnda bunlarý gördük dedi. Ceylan, Türkiye nin Ak Parti iktidarýnda en parlak dönemini yaþadýðýný vurguladý. Ülkenin en önemli ve dýþ güçleri rahatsýz eden projelerinin baþta 3. havalimaný olduðunu dile getiren Ceylan, havalimanýnýn hizmete girmesiyle birlikte Türkiye nin konum itibariyle bölgenin lojistik merkezi olacaðýný, 100 milyon yolcunun bu havalimanýný kullanacaðýný ve Türkiye ye yýllýk 30 milyar dolar getiri saðlayacaðýný dile getirdi. Diðer önemli bir projenin de Kanal Ýstanbul olduðunu, bu projenin halen baðýmsýz olamadýðýmýz boðazlarýmýzda baðýmsýz olmamýzý saðlayacaðýný dile getiren Ceylan, Kanalistanbul projesi ile birlikte Montrö boðazlar sözleþmesini baypas olacaðýna iþaret etti. Yapýlmakta olan Nükleer enerji santralleri ile þuanda yüzde 80 ini dýþarýdan ithal edilen enerji konusunda dýþa baðýmlýlýðýn sona ereceðini dile getiren Ceylan, Daha 3. Köprü ve bir çok projeyi saymýyorum. Ýþte þimdi 17 Aralýk operasyonunda tutuklananlara bir bakmak lazým. Kimler tutuklandý? Bu projelerin ihalesini alan müteahhit firmalarýn patronlarý. Tek suçlarý bu ihaleleri almak. 17 Aralýk operasyonu millete yapýlan bir operasyondur. Ne zaman ülke olarak toparlandýk, ayaða kalktýk, millet için bir þeyler yaptýk önümüze engeller çýkarttýlar. Eðer bu süreçte biz bu partiyi terk edersek, nefsimize uyarsak, en büyük milletin vebali üzerimizdedir. Bunun için hepimiz nefsimizi ayaklar altýna alacaðýz, yoksa bunun zararý bütün millete olur. Onun için 30 Mart seçimleri ülkemiz için bir milattýr. Kim bu gemiden inerse, bu milletin eli yakasýnda olur diye konuþtu. (ÝHA)

15 ÇRT ye dava açýldý Ç Mustafa Demirer orum Radyo Televizyonu (ÇRT) hakkýnda dava açýldý. Belediye den yapýlan yazýlý ve mesajlý duyuruda, Belediyemiz aleyhine televizyonunda iftara kampanyasý yürüten (ÇRT) Halil Ýbrahim Söylemez hakkýnda tehdit ve þantaj yaparak belediyeden para sýzdýrmaya çalýþmak iddiasýyla 3 yýl hapis istemli ceza davasý açýldý. Kamuoyuna saygýyla duyurulur. ifadelerine yer verildi. Söylemez den cevap orum Radyo Televizyonu (ÇRT) AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Ýbra- Söylemez, ÇRT hakkýnda açýlan davayla ilgili açýklama yaptý. Çhim Söylemez açýklamasýnda, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün Kanal 19 televizyonunda yaptýðý konuþma, basýn savcýlýðýnýn talebi üzerine yargýya intikal etti. Konu ile ilgili açýlan dava Belediye Basýn Bürosu tarafýndan servis edilmiþtir. Elbette ki dava görülecek; þantaj var mý, yok mu buna yargý karar verecek. Ama kamuoyu rahat olsun. ÇRTbugüne kadar þantaja, tehdide hiç boyun eðmedi. Þantaj yapýyorlar diye þantaj yapanlara, attýklarý iftiralara boyun eðmeyeceðiz. Bizden birtakým talebi oldu, haksýz kazanç elde etmek istedi, vermedik diye bu haberleri yapýyorlar demek için yapýlan bu çirkin oyun tutmayacaktýr. Bizi susturmak, doðru haber yapmamýzý önlemek için yapýlan bu tür oyunlarla bizi sindiremezler. Doðrularý sadece doðrularý söylemeye, haber yapmaya devam edeceðiz. Kamuoyuna saygýyla duyururum. ifadelerine yer verdi. Intrado, Cenevre yolcusu arataþ Otomotiv Sa- Müdürü Ýbrahim Ktýþ Saçmacý, Peter Schreyer imzalý Hyundai Intrado nun Cenevre de sahne almaya hazýrlandýðýný Saçmacý, Son yýllarda ürettiði modern otomobillerle tüm dikkatleri üzerine çeken Hyundai, geliþtirdiði yeni nesil konsept modeli Intrado sayesinde de yepyeni bir tasarým anlayýþý gözler önüne seriyor. Geçtiðimiz yýl Hyundai Motor Grubu'nun Baþ Tasarýmcýsý olarak göreve baþlayan Peter Schreyer'in ilk Hyundai konsepti olarak öne çýkan Intrado, markanýn gelecekte izleyeceði yol hakkýnda da ipuçlarý sunuyor. dedi. Bu yýl 84. Cenevre Otomobil Fuarý'nda ziyaretçilerin karþýsýna çýkacak olan Hyundai Intrado nun, geleceðin mobilite ihtiyaçlarýný karþýlayacaðýný belirten Saçmacý, Intrado ile ilgili þu açýklamalarda bulundu: Intrado ile birlikte yepyeni bir tasarým anlayýþýna ve vizyona sahip olan Hyundai, geliþmiþ yakýt teknolojileri açýsýndan da bir adým öne çýkmýþ oluyor. Müþterilerinin beklentileri göz önüne alýnarak geliþtirilen Intrado adlý konsept, kullanýcýlarýyla Edebiyat Bülteni 9. sayýsý çýktý Ýbrahim Saçmacý sezgisel etkileþim saðlarken ayný zamanda aktif yaþam tarzýný pratik kullaným özellikleriyle destekliyor. Günlük hayata kolayca adapte olabilen geliþtirilmiþ yakýt teknolojili Intrado, Hyundai'nin yeni çizgilerini gözler önüne sererken ayný zamanda inovasyon anlamýnda da markaya pozitif bir enerji katýyor. Hyundai'nin ultra hafif otomobiller projesine göre þekillendirilen Intrado, en son teknoloji ýþýðý altýnda geliþtirilmiþ malzemeler kullanýlarak üretildi. Yeni konsept, markanýn geliþmiþ tasarým dilinden esintiler sunarken ayný zamanda gelecekteki hidrojenle çalýþan yakýt hücreli otomobillere de farklý bir bakýþ açýsý getiriyor. In- Mustafa Demirer ürkiye Dil ve Edebi- Derneði Çorum Tyat Þubesi'nin çýkardýðý Edebiyat Bülteni'nin 9. Sayýsý çýktý. Üçüncü yaþýna giren Edebiyat Bülteni'nin bu sayýsýnda Turhan Candan, Mustafa Özçelik, Halit Yýldýrým, Nihat Örs, Adem Arslan, Kenan Yaþar, Mehmet Okumuþ, Nuray Alper, Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Nur Ersen, Gülsen Özdemir, Sergül Vural, Melike Kurtaran, Nurcan Bayraktar, Halil Manuþ, Salim Kanat, Edip Uðurludað, Arap Kurt, Nuh Comba, Fatih Ortakçý, Ömer Kiday, Satý Karaca Özpamuk ve Leyla Yýldýrým'ýn eserlerine yer veriliyor. Turhan Candan, sunum yazýsýnda þunlarý belirtiyor; "Yeni bir yýla, yeni bir yaþýmýza girerken buruk bir sevinç yaþarýz. Kazandýklarýmýza sevinirken kaybettiklerimize üzülürüz. Ömür defterinden bir sayfa daha yýrtýlmýþtýr. Ya da kum saatimizden birkaç kum tanesi daha eksilmiþtir. Ama yine de bir yýl daha büyümüþüzdür, bir yýl daha tecrübelenmiþizdir. Büyümek dedim de Edebiyat Bülteni'miz de bir yýl daha büyüdü yýlý Ocak ayýnda ilk sayýmýzla "merhaba" demiþtik siz deðerli okurlarýmýza. Edebiyatsever gençlerle yayýmladýðýmýz dergimiz, üç yaþýna girdi ve 9. sayý ile okurlarýný selamlýyor. Ýlk sayýmýzý takdim ederken "Vedalarla kavis çizen hayat, merhabalarla yeni bir yörüngeye kavuþuyor. Yeni bir mevsim baþlýyor harfler, sesler, renkler arasýnda. Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þu- trado'da kullanýlacak olan yeni nesil sistemler, ayrýca seri üretim yakýt hücreli ix35 Fuel Cell'in geliþtirilmesine de katký saðlayacak. Bu konseptle birlikte gelecekte daha hafif ve daha geliþmiþ platformlar kullanacaðýný vurgulayan Hyundai, araçlarýn içerisindeki bazý donaným aðýrlýklarýnýn azaltýlarak daha ekonomik yakýt tüketimleri elde edilebileceðinin de altýný çizmiþ oluyor. 0'dan 100 km/s hýza 8.0 saniyede çýkan Intrado'nun maksimum hýzýysa 180 km/s. Intrado, geleceðin Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi'nin çýkardýðý Edebiyat Bülteni'nin 9. Sayýsý çýktý. besi olarak bir yýlý geride býraktýk. "Dilimiz kimliðimizdir." anlayýþýný temel alan çalýþmalarýmýzla dilimize, kültürümüze ve tarihi deðerlerimize yerel bir damar oluþturma gayesini taþýyoruz." demiþtim. Bugün bu amacý gerçekleþtirmek adýna aldýðýmýz mesafeye baktýðýmda, bu dokuz adýmýn ne kadar da anlam dolu olduðunu görünce yorgunluklarý, kýrgýnlýklarý unutuyor; biraz daha aþk ve þevkle yola revan oluyoruz. Çorum'da dilimiz konusunda bir farkýndalýk oluþturmak, doðru yakýt teknolojilerini bünyesinde barýndýrarak 36 kwh'lýk Li-ion bir pil kullanýyor. Yeni nesil hidrojen yakýt hücreli konsept Intrado, deposundaki hidrojen sayesinde 700 kilometrelik bir menzile de sahip oluyor. Hidrojen yakýt hücreli kardeþi ix35 Fuel Cell gibi egzozundan sadece su çýkaran Intrado, Hyundai'nin çevreye karþý gösterdiði duyarlýlýðý bir kez daha kanýtla- Hyundai Intrado Cenevre de sahne almaya hazýrlanýyor. mýþ oluyor. Geliþtirilmiþ performansýna ek olarak Intrado, düþük aðýrlýk ve yorum" dedi. verimli güç aktarýmý sayesinde de daha fazla Hyundai ekonomik bir tüketim sergiliyor. Hyundai Motor Grup Baþ Tasarýmcýsý Peter Schreyer, konsept ile ilgili olarak, "Intrado, markaya yepyeni bir bakýþ açýsý getirirken ayný zamanda yenilenme açýsýndan bizim için büyük bir önem taþýyor. Ayrýca Hyundai müþterilerinin kiþisel mobilite gereksinimlerini karþýlayabilen ve kullanýcýlarýna özgürlük veren yenilikçi modellerimizden birisi. Bu konseptimiz, bizlere yeni bir þeyleri keþfetmenin sevincini yaþatýrken ayrýca gelecekteki otomobillerimizin daha heyecan verici olabileceðinin bir simgesi olarak da öne çýkýyor. Son derece mantýklý, keyifli ve bir o adýmlar atmak, okuyan, düþünen, yazan her yaþtan insanýmýza destek vermek ve halkýmýzý yeni eserlerle buluþturmak için bir zemin olmasý gayesiyle çýkardýðýmýz "Edebiyat Bülteni"miz, bu yolculuðunda siz deðerli okurlarýnýn ve yazarlarýnýn teveccühü ile hedefe doðru yürüyüþüne devam ediyor. Bu dokuz sayýda gördük ki Çorum ölçeðinde çýkýp ülke genelinde artýk biz de varýz diyebiliyoruz. Dostlarýmýz memleketimizin farklý köþelerinden bizi arayýp "Yeni sayý ne zaman çýkýyor?" diye soruyorlar. Bizden daha kadar pratik bir konsept hazýrladýðýmýzý düþünü- Intrado konsept otomobil, tamamen sürücü odaklý olarak tasarlandý. Ayný zamanda fonksiyonellik bakýmýndan da gelecek vaad eden konseptte, genellikle high-end materyaller kullanýlýyor. Karbon fiber kokpite sahip otomobilin iç mekanýnda kullanýlan "Beaufort Orange" adlý turuncu rengi ise karbon malzemelerle kontrast oluþturmasý için tercih edilmiþ. Intrado, super-hafif karbon bir gövde üzerinde inþa edilirken ayrýca tamiri veya onarýmý kolay parçalara sahip. Dayanýklý ve hafif olan otomobilin daha fazla esneklik sunmasýnýn yaný sýra yakýt tüketiminde de avantaj elde edilmesi saðlanýyor. heyecanla yeni sayýlarýmýzý bekleyenlerimiz var, þükürler olsun. Edebiyatýmýzýn nabzý dergilerde atar dersek abartmýþ olmayýz. Tanzimat'tan bu yana edebiyat dergileri; edebiyatýmýzýn geliþmesinde önemli bir rol oynamýþtýr. Bu sayýmýzda biraz eleþtirel bakýþla dergiciliðimizi ele aldýk. Yine birbirinden güzel þiirler, öyküler ile misafir olduk gönüllerinize. Kadromuza her sayýda yeni isimler katýlmakta ve daha da zenginleþmekteyiz. Dergimizin ulaþtýðý her ilden, her ilçeden yazýlar gelmekte. Katký veren herkese teþekkür ediyoruz. Önümüzdeki sayýmýzý merhum Abdurrahim Karakoç'a ayýrmayý düþünüyoruz. Þimdiden vefalý kalemleri edebiyatýmýzýn bu ustasý için yazmaya davet ediyoruz. Yine, yeni bir sayýda, yeniden edebiyatla buluþmak üzere, Selam ile..." Dergi, Dil ve Edebiyat Derneði'nden temin edilebilir. SALI 25 ÞUBAT Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi, Samanyolu Koleji nin Somalili öðrencilerini misafir etti. Somalili öðrencilerden ziyaret imse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi, Saman- Koleji nin Somalili öðrencilerini misafir Kyolu etti. Misafir öðrenciler Ahmet Muhammed, Muhammed Abdulkadir, Abdulgaffar Ýbrahim, Muhammed Abdulkadir ve Ahmed Abdi, Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç la yaptýklarý görüþmede derneðin yurt içi ve yurt dýþýndaki faaliyetleri ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldýlar. Dernek olarak toplumun yardým deðerlerini etkin hale getirerek din, dil, ýrk ve cinsiyet ayýrýmý gözetmeksizin, saygýnlýklarýný koruma hassasiyetiyle yurt içi ve yurt dýþýndaki ihtiyaç sahiplerine acil ve kalýcý çözümler oluþturup yardýmda bulunduklarýný anlatan Aykaç, yoksulluðun uðradýðý her yerde ve her durumda görev baþýnda olduklarýný, yoksullukla mücadele ederek herkes için müreffeh bir dünyanýn inþasýna hizmet etmeyi amaçladýklarýný Somali de yapýlan yarým faaliyetlerinden de bahseden Aykaç, su kuyularý, yetim ve katarakt projelerinin yaný sýra mesleki edindirme kurslarý da açtýklarýný, bu kurslarla insanlara yatýrým yaptýklarýný ve böylece bölge insanýnýn yeniden hayata tutunmalarýný saðladýklarýný ifade etti. Aykaç, Çorum'da eðitim alan Somalili öðrencilere burs verdiklerini, saðlýk sigortasý yaptýrdýklarýný, ülkelerine gidiþ-dönüþ uçak bileti ücretlerini karþýladýklarýný ve yýllýk giysi ihtiyaçlarýný temin ettiklerini de sözlerine ekledi. Türkiye de bulunmaktan memnun olduklarýný ifade eden Somalili öðrenciler de kendilerine maddi ve manevi destek veren Samanyolu Koleji ve Kimse Yok Mu Derneði ne teþekkür ettiler. Görüþme sonunda Somalili öðrencileri hediyelerle uðurlayan Aykaç, Samanyolu Koleji idareci ve öðretmenlerine teþekkür etti. 'Bu tasarý kýyýmýn habercisi' Emre Kut yasa kýyýmýn habercisidir. 15 yýldýr bu amu Sen Ýl Baþkaný Mahmut Al- Milli Eðitim Bakanlýðý ile neticiler var. Bu tasarý paralel yapýlan- iþi yapan ve iþinde tecrübe kazanan yö- Kparslan ilgili yasa tasarýsýnýn yeni bir kýyýmýn manýn habercisidir. Bu Türkiye'de birilerini habercisi olduðunu savundu. Alparslan, sendika merkezinde yaptýðý açýklamada, tasarýnýn onaylanmasýný gerdeðe girmeyi bekleyen heyecanlý gelin gibi bekleyenler olduðunu iddia etti. Alparslan, yeni yasa ile okullarda müdür, müdür yardýmcýlarý, Milli Eðitim þube müdürlerinin tamamen deðiþeceði anlamýna geldiðini belirterek, þöyle dedi; "Bu yasaya sessiz kalamayýz. Eðer bu yasa geçerse Milli Eðitim'de 10 Mahmut Alparslan ötekileþtirme çabasýdýr." Dedi. Yasanýn kabul edilmemesi için bugün bazý sendikalar ile ortak bir eylem yapacaklarýný belirten Alparslan, "Tüm mücadelemize raðmen MEB Yasa Tasarýsý TBMM Milli Eðitim Komisyonu'ndan geçmiþtir. Komisyondan geçen MEB Yasa Tasarýsý'ný protesto etmek için saat 12.30'da PTT önünde buluþuyoruz. Tüm eðitim çalýþanlarýný ve yöneticilerini eylemimize bine aþkýn yöneticinin görevine son verilecektir. Bu bekliyoruz" diye konuþtu. Obeziteden uzak nesil kadýnlarýn elinde orum Halk Saðlý- Müdürlüðü Bu- Çðý laþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar ve Kanser Þubesi Obezite Birimi personellerinden Hemþire Serap Bülbül ve Nurhan Yurtel, ev hanýmlarýna Saðlýklý Beslenme ve Fiziksel Aktivite konulu bilgilendirme eðitimi verdi. Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý Þubat ayý etkinliði, Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi nde gerçekleþtirildi. Eðitimde ev hanýmlarýna; saðlýklý bireylerin yetiþmesinde oynadýklarý rolün önemi, evde kahvaltý yapmadan güne baþlanmamasý, özellikle okul çaðýndaki çocuklar için öðün atlanýlmamasý, her öðünde mutlaka dört temel besin grubundan tüketilmesinin saðlanmasý, günde en az litre su tüketilmesine dikkat edilmesi, mutfakta tencere yemeðine özendirilmesi, yemekte tuz kýsýtlanmasý, genetik obezite dýþýnda beslenme alýþkanlýðý yüzünden obezitenin arttýðýna dikkat çekilmesi, her gün mutlaka 30 dakika yürüyüþ yapýlmasý, evde yapýlan rutin ev iþlerini aktivite yerine geçmediðine dikkat edilmesi, fiziksel aktiviteyi artýrmak adýna kýsa mesafeleri yürüyerek, uzak mesafelerde ise araçlardan bir durak önce inerek yürüyüþün saðlanmasý ve gün içerisinde telefonla konuþurken ayakta ve yürüyerek konuþulmasý konularýnda bilgi verilirken, ev hanýmlarýnýn toplumdaki yerinin önemi de anlatýldý. Yetiþtirdikleri bireylerle dengeli, saðlýklý beslenen çocuklarýn gelecekte obeziteden uzak, saðlýklý, yaþam kalitesi yüksek, mutlu bir toplumun ilk adýmýný oluþturduðu bunun anahtarýnýn da ev hanýmlarýnýn elinde olduðu ifade edildi. Bayat Anadolu Kariyer Günleri ne baþlýyor ayat Anadolu Li- öðrencileri Bsesi, doðru meslek þeçimi konusunda bilgilendirmek amacýyla 6 Mart 2014 tarihinde Kariyer Günleri ne baþlayacak. Meslek seçimi konusunda öðrencilere rehber olmak amacýyla her ay bir meslek grubunu okula davet Ev hanýmlarýna Saðlýklý Beslenme ve Fiziksel Aktivite konulu bilgilendirme eðitimi verildi. ederek meslek tanýtýmý gerçekleþtireceklerini belirten Okul Müdürü Tarýk Nakcý, tanýtýmý yapýlacak ilk mesleðin Akademisyenlik olduðunu Bu kapsamda Kariyer Günleri nin ilk konuðu Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Elmas Aslan olacak.

16 16 SALI 25 ÞUBAT 2014 Vatandaþ asfalt, çocuklar park istedi Parti Osmancýk AKBelediye Baþkan Adayý Hamza Karataþ, Osmancýk'ýn en uzak mahalleri olan Temençe, Karapýnar ve Ören de vatandaþlarýn taleplerini dinledi. Ören de düzenlenen mevlidin ardýndan vatandaþlarýn taleplerini dinleyen Karataþ, daha sonra Karapýnar ve Temençe ile mahallere baðlý parça yerleþim yerleri Çorak ve Ambarköy'de vatandaþlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde Karataþ a mahallelerinin hizmet ihtiyaçlarýný aktaran vatandaþlar ortak sorun olarak ulaþým ve öðrenci sorununa dikkat çekti. Belediye tarafýndan tahsis edilen öðrenci servisinin bazý yerleþim noktalarýna uðramadýðýný kaydeden mahalle sakinleri öðrencilerin maðdur olduðunu ifade ettiler. Karapýnar ve Çiftlikler Mahallesi nin çok geniþ bir yerleþim alaný olduðunu vurgulayan AK Parti Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Hamza Karataþ, seçim çalýþmalarýný sürdürüyor. vatandaþlar, en büyük sorunlarýnýn ise yollarýn asfalt olmayýþýnýn olduðunu dile getirdiler. Kýþýn aþýrý çamur, yazýn da aþýrý toz ile baþa çýkamadýklarýný belirten mahalle sakinleri Karataþ'tan yollarýn asfalt yapýlmasýný, lerin bu zamana kadar yeterli hizmet alamamalarý nedeni ile geliþemediðini ve bakýmsýz kaldýðýný ifade etti. Mahalle sakinlerinin özellikle asfalt, içme suyu, öðrenci servisi ve çocuk parký gibi istekle- Ýlçenin en uzak yerleþim noktasýndan þehir merkezine kadar bir bütün olduðunu kaydeden Karataþ, belediye baþkanýnýn hizmet ayrýmý yapmasýnýn mümkün olmadýðýný Ýlçe halkýnýn yaþapýlmasýný çocuklar ise park yarini öncelikli olarak not dýðý her noktaya beledilerin istediler. aldýðýný kaydeden Karataþ, ye hizmetlerinin eksiksiz Þehir içinde köy gibi mahallelerimiz var Kenar mahallerde vatandaþlarýn taleplerini not alan Karataþ, ilçe merkezine uzak mahallerinin vatandaþlarýn talepye öncelikli yatýrým planý kapsamýnda deðerlendirileceðini ifade etti. Belediye hizmetini uzaðý yakýný olmaz götürüleceðini dile getiren Karataþ, Ýlçemiz çok geniþ bir yerleþim alanýna sahip. Bu durum her ne kadar belediye hizmetlerini zorlaþtýrsa da ilçemizin rahat büyümesi açýsýndan bir avantajdýr. Ancak ne yazýk ki kenar mahallerimiz bu zamana kadar belediye hizmetlerinden yeterince pay alamamýþtýr. Mahallerimiz ilçe merkezinde köy konumunda kalmýþlardýr. Oysa belediye hizmetlerinin uzak yakýn ayrýmý olamaz diye düþünüyorum. Kentin her hangi bir noktasýnda yaþam varsa ne kadar uzak olursa olsun belediye oraya öncelikli olarak yol götürmelidir, içme suyu vermelidir, kanalizasyon yapmalýdýr. Belediye ilçe merkezi için saðladýðý her imkaný bu mahallerimiz için de saðlamalýdýr. Ýnþallah biz belediye baþkanlýðýna geldiðimiz de uzak yakýn demeden her mahallemize gerekli yatýrýmlarý götüreceðiz. Bu mahallelerimizin ihtiyaçlarýný mahalle sakinlerimiz ile birlikte belirleyip, birlikte çözüme kavuþturacaðýz. diye konuþtu. Yýldýrým, þoförler cemiyetine aday ýllardýr nakliyecilik iþiyle uðraþan Cemal Yýldýrým, 6 Nisan Yurt içi ve yurt dýþý karayolu taþýmacýlýðý yapan Ytarihinde yapýlacak olan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler firmalarýmýz bile yüksek girdi fiyatlarý ve akaryakýt Odasý Baþkanlýðý seçimlerinde baþkanlýða aday olduðunu açýkladý. Þoförlerin yýllardýr çözüm bekleyen sorunlarýna çare olmak yonculuk ise bitme noktasýndadýr. fiyatlarý ile baþ edemez durumda iken, bireysel kam- için yola çýktýðýný kaydeden Yýldýrým, tüm üyelerden destek istedi. ortamýnda çoðu kez düþük ücretle hatta mazot parasý- Nakliyeci-Kamyoncu esnafý yýkýcý bir rekabet 2 Þubat tarihinde yapýlan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler na taþýma yapma zorunda kalmaktadýr. Mazot fiyatlarýndaki büyük artýþlar, nakliye fiyatýna bile yansýtýla- Odasý Genel Kurulu'nda tekrar baþkan seçilen Recep Kayýkçý'nýn, Baþkanlýðýný Seçim Kurulunun onaylamayarak, mazbatasýný iptal etmesi üzerine gözler 6 Nisan'da yapýlacak olan seçim- Zaten, çok aðýr bürokrasi ve maliyetlerle boðumamaktadýrlere çevrildi. þan sektörde, denetimsizlik de haksýz rekabet yaratmaktadýr. Yabancýlarýn sektördeki aðýrlýðý ve sanayi- Bu tarihte yapýlacak olan baþkanlýk seçimlerine çok sayýda kiþinin aday olmasý beklenirken, uzun yýllardýr nakliyecilik iþiyle uðraþan Cemal Yýldýrým, 6 Nisan 2014 tarihinde yapýlacak konusunda titiz davranmamalarý yakýnda yüklerini tacilerimizin de tercih yaparken, yerli firmalarý seçme Cemal Yýldýrým olan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý seçimlerinde aday olduðunu açýkladý. doðurabilir. Bu gidiþle, sektörü yabancý tekellere terk þýyacak uluslararasý taþýmacý bulamamalarý sonucunu 30 yýldýr kamyonculuk yaptýðýný belirten Yýldýrým, nakliyecilerin etmek zorunda kalabileceðimiz düþünülürse, baþta ihracatçýlarýmýz ve karþýlaþtýklarýn tüm sorunlarý yakinen bildiðini ve bu sorunlara çözüm sanayicilerimiz bugünden doðru tercihler yapmak durumundadýrlar. aramak için yola çýktýðýný Nakliyecilik yapan esnaflarýn sorunlarýnýn yýllardýr çýð gibi büyüdüðünü ve bu sorunlarýn kýsa sürede çözül- yeni araçlarda ÖTV, geçici vergi gibi birçok vergi çeþidi ile boðuþan ve Gelir vergisi, motorlu taþýtlar vergisi, araç muayenesi, egzoz pulu, memesi halinde binlerce nakliyecinin iþ býrakmak zorunda kalacaðýný Bað-Kur primini ödeyemeyen kamyoncu esnafýna, K1, C2, SCR gibi kaydeden Yýldýrým, çözüm için bu zorlu ve onurlu göreve talip olduðunu bildirdi. tirmektedir. yetki belgelerinin ücretlerinin çok yüksek olmasý da ayrý bir maliyet ge- Çorum'un en çok kamyoncu bulunan iller arasýnda yer aldýðýný hatýrlatan Yýldýrým, nakliyeci esnafýnýn sorunlarý ve çözüm önerileri haklar ile yurt dýþý çýkýþý olan yada deniz yoluyla taþýmacýlýk yapanlar ara- Yurt içi taþýmacýlýk yapan bireysel kamyoncuya yapýlan uygulamakýnda þunlarý söyledi: "Taþýmacýlýk faaliyeti, insanlýk tarihi kadar eski, sýndaki uygulamalar da birbiriyle çeliþmektedir. Bu kadar olumsuz çalýþma þartlarýna dayanamayan kamyoncu esnafý bir bir tükenmektedir. teknolojik geliþmelere baðlý olarak þekillenen, sosyal, kültürel ve ekonomik yönü olan bir olgudur. Kamyoncu esnafýnýn vergi ve sigorta primlerinin yeniden ele alýnmasý, kilometre baþýna fiyat hesabý getirilmesi, nakliye ücretlerine, tonaj 1950'li yýllarýn baþlarýnda karayollarý yatýrýmlarýna verilen siyasi destekle, karayollarý taþýmacýlýðý ön plana çýkarak önem kazanmýþ, bu geliþme ise sektörde daha örgütlü olmayý, düzenli ve sistemli çalýþma ve kilometre hesabýný baz alarak standart bir ölçü belirlenmesi ve kayýt düzenini gerekli kýlmýþtýr. dýþýlýðýn önlenmesi adýna çýkarýlan denetimlerin etkin bir þekilde devam edilmesi gibi birçok haklý talebinin deðerlendirilmesi gerekmektedir. Karayolu taþýmacýlýk sektörümüz, 1970'lý yýllardan itibaren hýzla geliþme göstermiþ ve bugün Avrupa'nýn en fazla kamyon ve TIR sayýsýna sahip olan ülke konumuna getirmiþtir. Bugün kamyon sayýmýz 750 rýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý, kamyoncu esnafýna nefes aldýracaktýr" Ayrýca taþýt pulu taksit sayýsýnýn artýrýlmasý, birikmiþ vergi borçla- bine ulaþýrken, ülkemizde yurtiçi eþya taþýmacýlýðýnýn yüzde 92'si karayolu ile gerçekleþmektedir. Genel Kurulu'nda tekrar baþkan seçilen Recep Kayýkçý'nýn, baþkanlýðýný 2 Þubat Pazar günü yapýlan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Günümüzde hemen hemen her sektörde yaþanan ekonomik sýkýntýlar yoksulluk ve iþsizliði artýrmýþ, bu olumsuz geliþmelerden en fazla nin ise Recep Kayýkçý'nýn mahkeme kararýndan dolayý kesinleþmiþ ceza- Seçim Kurulu onaylamayarak, mazbatasýný iptal etmiþti. Mazbata iptali- etkilenen kesimlerden biri de kamyoncu esnafý olmuþtur. sý bulunduðu için mazbatasýnýn iptal edildiði belirtilmiþti. Kayýkçý'nýn Nakliye sektörü kazanç açýsýndan en sýkýntýlý dönemini yaþamaktadýr. Maliyet girdileri ve akaryakýt fiyatlarýnýn yüksekliðinden büyük sý- için 6 Nisan 2014 tarihinde yeniden genel kurul yapýlmasý kararlaþtýrýl- baþkanlýðýnýn iptali nedeniyle Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý kýntý çeken nakliyeciler bunun yanýnda iþ yokluðu da yaþamaktadýrlar. mýþtý. Seyyah Bizim Ýller Mustafa Demirer G eçtiðimiz yýllarda uygulanan ve gençler tarafýndan çok beðenilen Seyyah Bizim Ýller gezi projesinin baþvurularý baþladý. Seyyah Bizim Ýller Projesi; kendi imkânlarýyla il dýþýnda herhangi bir geziye veya gençlik aktivitelerine katýlmamýþ gençlere öncelik verilen bir hareketlilik projesi olarak dikkat çekiyor yaþ grubunda ki herkesin baþvurabileceði gezi etkinliði ücretsiz. Ulaþým yeme, içme gibi tüm masraflar Gençlik ve Spor Bakanlýðýnca karþýlanýyor. Günübirlik yapýlacak gezilerde gençler gittikleri yerlerin tarihi ve kültürel dokularýný, turistik yerlerini ve doðal güzelliklerini görme þansý buluyor. Bilgi ve baþvuru hakkýnda Baþvurular için kontenjanlarýn sýnýrlý olduðu belirtilirken, gezilere katýlmak isteyenler baþvurularýný Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi ne þahsen yapmalarý gerekiyor. Projeyle ilgili ayrýntýlý bilgi almak isteyenler (0 364) numaralý telefondan bilgi edinebilir. Gezi baþvuru formu ve gençlik merkezi üye formunu (ücretsiz) Facebook tan (Mahmut AtalayGm) ve Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü resmi sitesinden edinebilirsiniz. Geziler 1-15 Nisan tarihleri arasýnda yapýlacak. Gezi programý: yaþ grubu Amasya, Tokat, Kastamonu illerinden birini tercih edebilecektir yaþ grubu Boðazkale, Alacahöyük, Çorum - Merkez (Müze) Geçtiðimiz yýllarda uygulanan ve gençler tarafýndan çok beðenilen Seyyah Bizim Ýller gezi projesinin baþvurularý baþladý. Ýl Genel Meclisi 3 Mart ta Ýl Genel Meclisi Mart ayý toplantýsý 3 Mart 2014 tarihinde yapýlacak. Saat da baþlayacak toplantýda gündem maddeleri görüþülecek. AK Parti Çorum Teþkilatý, 30 Mart ta yapýlacak yerel seçimler için çalýþmalarýný sürdürüyor. AK Parti seçim programýný belirledi Parti Çorum Teþkilatý, AK30 Mart ta yapýlacak yerel seçimler için çalýþmalarýný sürdürüyor. Ýl Seçim Kurulu Koordinasyon Merkezi SKM Baþkanlýðýnda seçim çalýþmalarýný yürüten AK Parti Teþkilatý, il genelinde AK Partili adaylara seçim kýlavuzu yapýlan programlar dahilinde önceki hafta, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan baþkanlýðýnda Kargý, Ortaköy, Boðazkale ve Alaca ilçelerini ziyaret ederek, seçim gününe kadar yapýlacak programlarýný belirledi. SKM Toplantýsý na Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, SKM Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Kasým Aksoy, Sami Aðýrcan, Cemalettin Polattaþ, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri Memduh Akbaþ, Tuba Tuna, Serap Yýldýrým ve Ýl Genel Meclis Üyesi Adaylarý katýldý. eçim kampanyasýna Sivas'tan baþ- AK Parti, Baþbakan Recep Slayan Tayyip Erdoðan'ýn talimatýyla tüm adaylarýna, uymalarý gereken kurallarý ve seçim kazandýracak taktikleri içeren kýlavuz gönderdi. Özellikle seçmenle iletiþim konusundaki püf noktalara dikkat çekilen kýlavuzun detaylarý Akþam Gazetesi'nde yer aldý. Gazetenin haberine göre, adaylar öncelikle bulunduklarý toplumun kanaat önderleriyle iletiþim kuracak. Bir diðer madde ise günümüzün fenomeni haline gelen sosyal medya. Bu konuda, kýlavuzda adaylara, "Sosyal medya manipülasyona açýk olduðundan, adaylar sosyal ve dijital medya mecralarýný kullanýrken dikkat etmeli, seçmenle tartýþmamalýdýr. Adaylar, resmi hesaplardan güncel bilgileri seçmenle paylaþmalý, sorularý cevapsýz býrakmamalý. Hiçbir ayrým gözetmeden düðün, toplantý ve cenaze gibi önemli olaylardan vaktinde haberdar olmalý ve törenlere katýlmalýdýr." uyarýsýnda bulunuluyor. Kýlavuzda dikkat çeken bir baþka uyarý ise diðer partilerin adaylarý ile ilgili. Adaylara, diðer partilerin adaylarýný kötülememeleri ve sadece kendi partisinin icraat ve çalýþmalarýný anlatmalarý isteniyor. Maçlarý kaçýrmayýn Adaylara kýlavuzda ayrýca vatandaþla bütünleþmelerini saðlamak amacýyla, þehrin amatör ve profesyonel spor kulüplerinin maçlarýný gitmesi öneriliyor. Kýlavuzda yer alan diðer bir uyarý ise adaylarýn seçmene göndereceði özel mesaj ve kýyafetleriyle ilgili. Kýlavuzda bu konuyla ilgili "Adaylar, aday olduklarý bölgedeki ve ülkemizdeki önemli olaylarý ve günleri kaçýrmamaya özen göstermeli, kutlama ve tebrik mesajlarý ile seçmene ulaþmaya çalýþmalýdýr. Adaylar, seçim alanlarýna ve katýlacaklarý aktivitelere göre kýyafet belirlemelidir. Partimizin kullanacaðý promosyonlar yasal çerçeveler içerisinde kullanýlmalý ve seçmen profili dikkate alýnarak cinsiyet ve yaþ gruplarýna göre sýnýflandýrýlmalýdýr. Kadýn ve erkeklerin promosyonlarý karýþtýrýlmamalý, çocuklarýn kullanabileceði promosyonlar ise gençlere daðýtýlmamalýdýr." deniliyor. SBS öncesi tanýma turu avuz Sultan Selim YOrtaokulu, rehberlik faaliyetleri kapsamýnda lise tanýtým gezilerine baþladý. Rehberlik servisinin organize ettiði tanýtým gezisine okulun Rehber Öðretmeni Mehmet Koç, Fen Teknoloji Öðretmeni Hüseyin Sakýcý ve Görsel Sanatlar Öðretmeni Ahmet Uysal da katýldý. Seviye Belirleme Sýnavý (SBS) na girecek öðrenciler, sýnavdan önce Fen Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi ve Güzel Sanatlar Çorumlular ýn tiyatro ilgisi Mustafa Demirer evlet Tiyatrolarý'nýn bu haftaki oyununda üç se- yüzde 100 doluluk oranýna ulaþýldý. Dansta Devlet Tiyatrolarý Müdürü Ýbrahim Yýldýz, oyuna olan ilgiden duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Þubat 2014 tarihlerinde Tiyatro Müdürlüðümüz sahnesinde Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun oyunu olan Lütfen Kýzýmla Evlenir misiniz? oyununa gelen Çorum Eczacýlar Odasý Yönetimine ve tüm üyelerine, halkýmýza duyurulmasýnda katký saðlayan deðerli basýnýmýza ve tüm seyircilerimize teþekkür ederiz. dedi. Yýldýz, 7-8 Mart 2014 tarihindeki Ölüm Öpücüðü adlý oyuna tüm tiyatro severleri davet etti. Devlet Tiyatrolarý'nýn bu haftaki oyununda üç seansta yüzde 100 doluluk oranýna ulaþýldý. Yavuz Sultan Selim Ortaokulu, rehberlik faaliyetleri ve Spor Lisesi ni gezerek, tercih yapabilecekleri okullarý görüp, planlý çalýþma ve bi- kapsamýnda lise tanýtým gezilerine baþladý. linçli tercihin önemini bir kez daha kavradýlar. Okul idaresi, rehberlik faaliyetleri kapsamýnda okul tanýtým gezilerine devam edileceðini belirtti. Þehitler Gecesi programý düzenlenecek. Þehitler Gecesi 28 Þubat ta lim Yayma Cemiyeti ve Akýncýlar ÝDerneði organizesinde Þehitler Gecesi programý düzenlenecek. Programa Þehit Metin Yüksel'in dava arkadaþlarýndan Gazeteci Yazar Mehmet Þahin katýlacak. Program, 28 Þubat Cuma günü saat da Ýlim Yayma Cemiyeti Konferans Salonu nda baþlayacak.

17 SALI 25 ÞUBAT 2014 Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri KIZIL ÞAHÝN Ercan AYANCI deki koyu lekeler açýkça görülür ve bunlar þahindekinden daha belirgindir. El teleklerinin uçlarý siyah, iç kýsýmlarý beyazdýr. Eriþkinlerde firar hattý koyu bir bantla çevrelenir. Uçuþta üstten görünümünde ise en tipik ve ayýrýcý özelliði kuyruk sokumu ve kuyruk üstünün sýrtla kontrast oluþturacak derecede açýk renk görünmesidir. Özellikle uzak mesafede uçan kýzýl þahinleri tanýmlamada üstten çok açýk görünen kuyruk rengi yardýmcý olur. Habitatý com Tanýmý En iri yýrtýcý kuþlarýmýzdan biridir. Þahine (Buteo buteo) göre daha iri, daha uzun kanatlý, daha uzun kuyruklu, daha uzun bacaklý ve daha kýzýl tonlardadýr. Uçuþta bir þahinden çok kaya kartalýný (Aquila chrysaetos) andýrýr. Erkek ve diþi bireyler arasýnda görünüþ farký yoktur. Sadece diþi bireyler erkekten biraz daha iri olur. Kýzýl þahin de, týpký þahinde olduðu gibi açýktan koyuya pek çok renk varyasyonu (don) görülür. Genel olarak baþ ve göðüs rengi oldukça açýk, buna karþýlýk böðür ve karýn bölümleri daha koyu renklidir. Sýrtý kýzýl/kahve tonlarda olup koyu desenler taþýr. Kuyruk genellikle tüm gövde renginden daha açýk tonda bir kýzýldýr. Kuyruk eriþkinlerde çizgisiz olup genç bireylerde enine ince çizgiler vardýr. Koyu donlu kýzýl þahinlerin kuyruk sonunda kalýn ve koyu renkli enine bir bant bulunur. Uçuþta alttan en tipik özelliði olarak el bileklerin- Kýzýl þahinin habitatý genellikle bozkýr, tarým arazisi gibi açýk alanlardýr. Ancak bunlarýn yaný sýra çok sýk olmayan makilik alanlarda, daðlarda, etrafýnda açýk alanlar bulunan orman kenarlarýnda da yaþar. Yuvasýný çoðunlukla yüksek kayalýklara yapar. Çalý çýrpýdan oluþan büyükçe yuvasýný kaya kovuklarýna kurar. Uygun kayalýk bulunmayan yerlerde aðaçlara da yuva kurduðu görülür. Yayýlýþý 17 Yavru bakýmý için eþler birlikte çalýþýr. Yavrular uçtuktan sonra da bir süre yuva yakýnlarýnda dolaþýr ve ebeveyni tarafýndan beslenir. Yayýlýþý Kýzýl þahin popülasyonunun çoðu yerleþik kuþlardýr. Ancak Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya'nýn kuzey enlemlerindeki popülasyon kýþ aylarýnda güneye doðru göç eder(afrika ve Güney Asya'ya kadar). Türkiye'deki popülasyon büyük ölçüde yerlidir ve kýzýl þahin ülkemizde yýl boyu görülebilir. Popülasyonu Türün Batý Palearktik popülasyonunun en fazla çift olduðu tahmin edilmektedir. Bunun en fazla çiftinin Türkiye'de, çiftinin Orta Asya'da, çiftinin Balkanlar'da yaþadýðý tahmin edilmektedir. Bu daðýlýma göre türün popülasyonunun en büyük kýsmý Türkiye'de yaþamaktadýr. Fotoðraf: Çorum da çekildi Dünya daðýlýmý Kuzey Afrika, Ortadoðu'nun bir kýsmý, Balkanlar, Anadolu, Orta Asya'dýr. Avrupa popülasyonu Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'la sýnýrlýdýr. Türkiye'de hemen her bölgede görülmekle birlikte Ýç Ege, Orta Anadolu ve Doðu Anadolu platolarýnda çok daha yaygýndýr. Beslenme Kýzýl þahinin temel besinini küçük ve orta boy memeliler oluþturur. Tarla fareleri, yer sincaplarý (gelengi), tavþanlar; ayrýca sürüngenler (kertenkele, keler ve yýlanlar) en çok yöneldiði avlardýr. Nadiren de olsa leþlerle beslendiði görülmüþtür. Kýzýl þahinler tüm gündüz yýrtýcýlarý gibi tek eþli (monogam)'dir. Yýlda sadece bir kez kuluçka yaparlar. Yumurta sayýsý 2-4 arasýnda deðiþir. Diþi mart sonu-nisan ortasý döneminde yumurtlar.kuluçka 35 gün sürer. Yavrular 40 gün kadar yuvada kalýrlar. Kýlýçdaroðlu 11 Mart ta Çorum da HP Genel Baþkan Kemal KýC lýçdaroðlu, 28 Þubat tan 29 Mart a kadar 30 günde 49 miting Kocaeli, Sakarya, Cumartesi Ýstanbul ve 16 Mart Pazar günü yapacaðý Ankara mitingiyle ikinci yapacak. haftayý da 15 mitingle tamamlamýþ olacak. CHP Lideri Kýlýçdaroðlu, 28 Þubat Cuma günü Balýkesir ve Ça17 Mart Pazartesi günü minakkale gezileriyle baþlayacaðý yetinglerine Elazýð ve Tunceli ile derel seçim turunu 29 Mart günü Ýsvam edecek olan Genel Baþkan tanbul mitingiyle tamamlayacak. Kýlýçdaroðlu, 18 Mart Salý günü Bazý günler 3 miting yapacak olan Muðla, Çarþamba Aydýn, PerþemGenel Baþkan Kýlýçdaroðlu, olaðabe Tokat, Sivas, Cuma Gaziantep, nüstü koþullarla karþýlaþýlmazsa 2 Cumartesi Ýzmir, 23 Mart Pazar Mart günü Eskiþehir, 3 Mart günü günü de Antalya da yerel seçim Edirne ve Kýrklareli, 4 Mart günü kampanyasýný sürdürecek, mitingtekirdað ve Ýstanbul, 5 Mart günü lerde konuþacak. Kemal Kýlýçdaroðlu Rize ve Artvin, 6 Mart günü GireSeçime altý gün kala 24 sun, Trabzon, 7 Mart günü Ordu, Mart ta Isparta ve Burdur da misamsun, 8 Mart günü Adana, 9 Mart günü de Mersin de ting yapacak olan Kýlýçdaroðlu, Salý günü Denizli, Uþak, yapacaðý 16. mitingle ilk haftayý tamamlayacak. Çarþamba Manisa, Perþembe Hatay ve Adana, Cuma AnKýlýçdaroðlu, 10 Mart pazartesi günü Niðde, Kayse- kara, 29 Mart Cumartesi günü ise Ýstanbul da bir kez dari, Salý günü Çorum, Amasya, Sinop, Çarþamba Bolu, ha mitingle þehir turu yapacak ve gece Ankara ya dönedüzce, Karabük, Perþembe Bartýn, Zonguldak, Cuma rek 30 günde 49 miting yapmýþ olacak. (ÝHA) Nuhut, Arasta yý yýkmayacaðýz C Recep Mebet umhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçimler öncesinde esnaf ziyaretlerine devam etti. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Belediye Meclis ve Ýl Genel Meclis Üyesi Adaylarý'nýn da eþlik ettiði ziyaretlerde, Ayakkabýcýlar Arastasý esnafýndan destek istendi. Nuhut, arastanýn yýkýlacaðýna dair sözler üzerine, "Yýkmak yok, restore edilecek." dedi. Nuhut, Çocukluðunun arastada geçtiðini hatýrlatarak, "Burasý tarihi bir doku. Burayý sizlerin de desteði ile hep birlikte koruyacaðýz." diye konuþtu. Esnaf ziyareti sýrasýnda tarihi dokunun yýkýlmasýnýn yanlýþ olacaðýný vurgulayan CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, "Bu tarihi doku benim hayallerimi süslüyor. Belediye Baþkaný olduðumda ilk iþim burasý için hazýrladýðýmýz projeyi hayata geçirmek olacak. Burayý hep birlikte koruyacaðýz. Yýkmak yok, restore edilecek. Baþkan olmasam bile burayý yýkacak olurlarsa dozerin altýna yatarým, yine de yýktýrtmam." þeklinde konuþtu. Hep yýkacaðýz diyorlar ama bizi taþýyacaklarý bir yer yok diyen arasta esnafý ise, ka- lýcý bir çözüm önerisi beklediklerini ifade etti. Esnafýn sözlerine üzerine konuþan Nuhut, "Bu tarihi dokuyu yýkmadan buraya tuvalette yapýlýr, kafede yapýlýr. Arastayla il- gili projelerimi yakýn bir tarihte basýn toplantýsý düzenleyerek açýklayacaðým. Arastaya ve emlak vergilerinde yaþanan yüksek rakamklara makûl bir düzenleme ya- Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Belediye Baþkan Adayý Erdoðan Bolat, dün bazý muhtarlýk ziyaretlerinde bulundu. HDP den muhtar ziyareti Ýpek Özüyaðlý Ceren Kartan H alklarýn Demokratik Partisi (HDP) Belediye Baþkan Adayý Erdoðan Bolat, dün bazý muhtarlýk ziyaretlerinde bulundu. HDP yöneticileri ile birlikte seçim çalýþmalarýný sürdüren Bolat, Yeniyol, Çepni ve Karakeçili mahalle muhtarlarýný ziyaret ederek destek istedi. Muhtarlýklarý ziyaret edenler arasýnda HDP katýlýmcýlarýndan Belediye Eþbaþkaný Adayý Meryem Karataþ, Belediye Eþbaþkan Adayý Erdoðan Bolat ve HDP merkez ilçe Baþkaný Ümit Küçük Bayatlý da hazýr bulundu. Eþbaþkan Adayý Meryem Karataþ yerinde sorunlarý dinlemek, mahalle meclisi oluþturmak ve bir oluþum baþlatmayý istediklerini belirterek, bu þekilde muhtarlýklara iþlev kazandýrmayý hedeflediklerini dile getirdi. Bolat, Yeniyol, Çepni ve Karakeçili mahalle muhtarlarýný ziyaret ederek destek istedi. Cengiz Topel esnafýna ziyaret Demokratik PartiHsialklarýn (HDP) Eþbaþkan Adaylarý, esnaf ziyaretlerine Cengiz Topel Caddesi esnafý ile devam etti. Ziyaretlere HDP Ýl Baþkaný Abdulkadir Yýldýz, Merkez Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçimler öncesinde esnaf ziyaretlerine devam etti. Ýlçe Baþkaný Ümit Küçükba- yatlý, Belediye Eþbaþkan Adaylarý Erdoðan Bolat ve Meryem Karataþ ýn yaný sýra bir çok partili katýldý. Esnafýn Þehir Senin ve Eþbaþkanlýk ile ilgili sorularýný yanýtlayan HDP Eþbaþkan Adaylarý Erdoðan Bolat ve Meryem Karataþ, Þehir Senin þiarýyla kamunun malýnýn halka ait olduðunu, dolayýsýyla bunun üzerinde yapýlacak her türlü tasarrufun halka ait olmasý gerektiðini; eþbaþkanlýk sistemiyle de bu hakkýn kullanýmýnda kadýn ve erkeðin eþit hakka sahip olduðunu vurguladýlar.

18 18 SALI 25 ÞUBAT 2014 En kötü futbolu oynadýk P ençlik ve Spor Ba- tarafýndan Basketbol Ýl Karmalarý Düzce grubunda mücadele eden Çorum kýz ve Gkanlýðý Olimpiyatlara hazýrlýk erkek takýmlarý oynadýklarý beþ maçtan da maðlubiyetle ayrýldýlar. amacýyla her branþta düzenlenen yýldýzlar Ýl kar- yaptýklarý beþ maçtan da yapýlan il karmalarý müsabakalarýna kýzlarda kým üç grupta mücadele yenilirken Amasya ya keklerde ise dokuz ta- maçlarda Bolu ya maðlubiyetle ayrýldýlar. malarý Basketbol ayaðýnda Çorum takýmlarý Þubat tarihleri arasýnda Düzce de mücadele ederken er- takýmý grubunda yaptýðý maðlup oldu. sekiz takým iki grupta etti. Erkeklerde Çorum lik farklý skorla Kýzlarda ise Çorum takýmý ilk maçýnda Kastamonu dan üç kat fark yedi ve rakibine maðlup oldu. Ýkinci maçýnda Samsun a yenilen Çorum karmasý son maçýnda ise Bartýn önünde hiç bir varlýk gösteremedi ve rakibine lik skorla maðlup oldu. Yüksel BASAR Düzce de yapýlan yýldýzlar basketbol karmalarý müsabakalarýnda mücadele eden Çorum takýmlarý toplu halde Yarýþ iyice kýzýþtý BAL 6. grupta þampiyonluk yarýþý ile ligde kalma yarýþý son hafta maçlarý ile iyice kýzýþtý. Lider Etimesgut Belediyespor un Kýrþehirspor deplasmanýnda maðlup olmasý üzerine grupta þampiyonluk yarýþý iyice kýzýþtý. Temsilcilerimiz Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor arasýndaki yarýþ bu hafta yeni bir þekil aldý ve Ýskilip Belediyespor haftalar sonra tehlikeli bölgeden yukarý çýktý. Yarýþýn sezon sonuna kadar nefes nefese devam edecek gibi görünüyor. Formanýzý çýkarýn defolun gidin azar günü sahasýnda Çorum Belediyespor a 2-1 maðlup olarak düþme potasýna giren Sakaryaspor da taraftarlar maç sonunda futbolculara büyük tepki gösterdiler. Maçýn bitiþ düdüðüyle futbolcularý tribüne çaðýran taraftarlar Formanýzý çýkarýn defolun gidin giden tempo tuttular. Bunun üzerine tamamý Sakarya lý futbolculardan kurulu kadro baþlarý önde soyunma odasýnýn yolunu tuttular. Murat KARASU ölgesel Amatör Lig 6. Grupta zirve Byarýþý iyice kýzýþtý. Lider Etimesgut Belediyespor un takipçilerinden Yeþil Kýrþehirspor deplasmanýnda aldýðý 1-0 lýk maðlubiyetle dört takýmýn þampiyonluk yarýþýna yeniden ortak etti. Temsilcilerimizden Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor ise haftalar sonra ilk kez yer deðiþtirdiler. Ligin 19. hafta maçlarýnda lider Etimesgut Belediyespor, Yeþil Kýrþehirspor deplasmanýndan maðlup dönünce 39 puanda kaldý. Kýrþehirspor ise bu galibiyetle 37 puana yükseldi ve zirveye iyice yaklaþtý. Sincan Belediyespor ise tek atarak kazanmaya Tosya önünde de devam etti ve zirveye ortak oldu. Grupta mücade eden iki temsilcimiz haftalar sonra yer deðiþtirdiler. Çorumspor, Kýrýkkalespor deplasmanýndan 3-0 lýk maðlubiyetle dönerek bu haftayýda puansýz kapattý. Ligin ikinci yarýsýnda iki beraberlik alabilen Çorumspor bu maðlubiyetle sýralamada en büyük rakibi konumundaki Ýskilip Belediyespor la yer deðiþtirdi. Ýskilip Belediyespor ise oldukça sýkýntýlý çýktýðý Gölbaþý Belediyespor karþýsýnda özellikle savunma ve kalecisinin performansý ile bir puaný alarak sahadan ayrýldý ve haftalar sonra bir üst sýraya yükselmeyi baþardý. Ligde 20. hafta maçlarý bu hafta sonu oynanacak. Çorumspor ligde tehlikeli bölgeden uzak kalmak isteyen Aksaray Belediyespor ile sahasýnda puan mücadelesi ederken diðer temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ise ikinci yarýda beklenmedik bir düþüþ gösteren ve iddiasýný kaybeden Nevþehir Gençlikspor deplasmanýnda puan arayacak. Özgür ARZOÐLU orumspor Teknik Direktörü Hasan ÇAtalay, Kýrýkkalespor deplasmanýnda ikinci yarýdaki en kötü futbolu oynadýklarýný ve sonucunda farklý maðlup olduklarýný Atalay, hafta boyunca çok iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdiklerini ve mutlak puan için Kýrýkkalespor maçýna gittiklerini belirterek Ligde tehlikeli bölgeden kurtulmak için grubun rahat takýmlarýndan Kýrýkkalespor önünde puan almayý hedefliyorduk. Ancak maç baþladýktan sonra ortaya koyduðumuz futbol karþýsýnda ne söyleyeceðimi bilemiyorum. Hafta içindeki çalýþmalardaki performanslarýyla umut veren futbolcularýmýn bu halini görünce söyleyecek söz bulamýyorum. Bu kadar kötü futbola çok þey söylemek gerçekte zor. Futbolcularýn bu kadar isteksiz ve kazanma isteðinden uzak olmasýna bir anlam veremedim. Sonuçta bir maç kaybettik ve futbolda dün yoktur yarýn vardýr. Bizde Kýrýkkalespor maçýndan gerekli dersleri çýkartarak evimizde üst üste oynayacaðýmýz iki maçta toplayacaðýmýz puanlarla yeniden çýkýþa geçmek istiyoruz. Bu maçlardaki performansýmýzla Çorumspor un var olduðunu ispatlamak amacýndayýz dedi. Halil ÖZTÜRK Beþ maç beþ maðlubiyet Çorumspor Kýrýkkalespor deplasmanýndaki maðlubiyetiyle ateþ hattýna indi Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ÇORUM Telefon: BAL 6. Grup Haftanýn Görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý: MKE Kýrýkkalespor - Çorumspor : 3-0 Ýskilip Belediyespor- Gölbaþý Belediye : 0-0 Aksaray Belediye - Nevþehir Gençlikspor : 5-0 Baðlum Belediye - Safranboluspor : 3-0 Kastamonuspor - Bartýnspor : 1-2 Sincan Belediyespor- Tosya Belediyespor : 1-0 Yeþil Kýrþehirspor - Etimesgut Belediyespor : 1-0 -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Etimesgut Bel Sincan Belediye Yeþil Kýrþehir Bartýnspor Gölbaþý Bele Baðlumspor Tosya Belediye MKE Kýrýkkale Nevþehir Genç, Aksaray Bel Kastamouspor Ýskilip Bele Çorumspor Safranbolu Kastamonu ve Safranbolu nun hükmen maðlubiyeti var Önümüzdeki hafta programý 2 Mart pazar : Çorumspor- Aksaray Belediyespor. Nevþehir Gençlik - Ýskilip Belediyespor. Bartýnspor - Baðlum Belediyespor. Etimesgut Belediye - Sincan Belediyespor. Gölbaþý Belediyespor - Kastamonuspor. Safranboluspor - Yeþil Kýrþehirspor. Tosya Belediyespor - MKE Kýrýkkalespor. Armutçu: Çok önemli bir puan aldýk S Teknik Direktör Nihat Armutçu Gölbaþý maçýndan sonra soyunma odasýnda futbolcularýný tebrik etti ahasýnda Gölbaþý Belediyespor ile golsüz berabere kalarak haftayý bir puanla kapatan ve sýralamada bir üste çýkan Ýskilip Belediyespor da moraller yerine geldi. Teknik Direktör Nihat Armutçu güçlü bir takýmdan önemli bir puan aldýklarýný belirterek Bunu devam ettirerek sezon sonunda ligde kalan taraf olmak istiyoruz dedi. Ligde dar bir kadro ile mücadele ettiklerini birde buna cezalý ve sakat futbolcularýn çokluðu eklendiðini belirten Nihat Armutçu, Grubun þampiyon adaylarýndan bir takým önünde verdiðimiz mücadele ile çok önemli bir puan kazandýk. Bu maçtaki mücadelelerinden dolayý futbolcularýmý yürekten kutluyorum. Bizim açýmýzdan son derece önemli bir puan. Ýnþallah ligin kalan haftalarýnda alacaðýmýz puanlarla ligi Çorumspor un üzerinde bitiririz. Þu anda avantaj yakaladýk ancak önümüzde çok zorlu bir yarýþ bulunuyor dedi. Armutçu, Gölbaþý Belediyespor lu futbolcunun maçta omuzunun kýrýlmasýnýn kendilerini son derece üzdüðünü belirterek asýl önemli olanýn insan saðlýðý olduðunu söyledi ve futbolcuya acil þifaler diledi. Ýskilip Belediye Baþkan adaylarý Belediyespor soyunmla odasýna giderek baþarýlar diledi Ýskilip Belediyespor a siyasilerden destek B ölgesel Amatör Lig de mücadele eden Ýskilip Belediyespor a siyasilerden destek. Mavi beyazlý takýmýn pazar günü sahasýnda oynadýðý Gölbaþý Belediyespor maçýný Belediye Baþkaný Numan Sezer, Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Melih Alpsar, AK Parti Belediye Baþkan Adayý Recep Çatma, MHP Belediye Baþkan Adayý Fikri Kýsar ile 800 kadar taraftar izledi. Maç öncesinde Belediye Baþkan adaylarý Ýskilip Belediyespor soyunma odasýný ziyaret ederek futbolculara baþarýlar dilediler. Bu ziyaretten mutlu olan futbolcular desteðin devam etmesi halinde güzel günlerin yakýn olduðunu söylediler. Kaptan Turgay ise büyük özveri göstererek sakat olmasýna raðmen maç öncesinde Teknik Heyet ile görüþerek forma giymek istediðini Maçtaki performansý ile büyük beðeni toplayan Turgay, maç sonunda yaptýðý deðerlendirmede güzel günlerin yakýn olduðunu Gölbaþý Belediyespor karþýsýnda aldýklarý bir puanla sýralamada averajlada olsa Çorumspor un üzerine yer aldýklarýný belirten kaptan Turgay Ligi Çorumspor un üzerinde tamamlamak için elimizden gelen herþeyi yapacaðýz. Taraftarlarýmýzdan bize olan inançlarýný hiç bir zaman kaybetmemesini istiyoruz. Onlarýn desteðiyle sezon sonunda ligde kalan takým biz olacaðýz dedi. Hurþit BOZKURT Beþinci hafta BEÞLÝK oldu 1. Küme Final Grubunda beþinci hafta maçlarýnda 1. Küme Büyükler Play-Off ligi Haftanýn Sonuçlarý: Eti Lisesi - Osmancýkspor : 0-5 Osmancýk Belediyespor - Ulukavakspor : 0-1 üç maçtan ikisi 5-0 la tamamlandý. Ulukavakspor yoluna kayýpsýz devam ederken Ulukavakspor, bende varým dedi ve evinde farklý kazandý. Osmancýkspor ise galibiyet sevincini deplasmanda yaþadý. Amatör Küme Final Grubunda ilk Henüzgalibiyetleri PUAN DURUMU sürdürdü. Alaca Belediyespor - Çimentospor : yarý bir erteleme maçý bulunmayan iki takým dýþýnda tamamlandý. Ýlk TAKIMLAR O G B M A Y P Eti Lisesi Gençlikspor yarýnýn son haftasýnda ile Osmancýkspor arasýndaki maçtan konuk 2. Alaca Belediye Ulukavakspor oynanan üç maçtan ikisinde takýmlar 5-0 lýk takým 5-0 gibi farklý 3. Osmancýk Bel galibiyetlerle sahadan skorla galip ayrýlarak ilk ayrýldýlar. Ulukavakspor galibiyetin sevnicini yaþadý. Ýlk yarý bu hafta so- 4. Çimentospor beþinci galibiyetinide 5. Osmancýkspor nu Alaca Belediyespor tecrübeli ismi Bülent in 6. Eti Lisesi ile Eti Lisesi Gençlikspor arasýnda oynanacak 2 Mart Pazar : kafasýndan bulduðu tek golle kazandý. erteleme maçýyla sona Alaca Belediyespor - Eti Lisesi Gençlikspor. Ligde ilk yarýda erecek. Ligde ikinci yarý 16 Mart Pazar : oynadýðý beþ maçýndan iki haftalýk aranýn ardýndan 16 Mart pazar günü Eti Lisesi Gençlik - Ulukavakspor. üçünden 1-0 lýk skorlarla galip ayrýlan Ulukavakspor un bu üç maç- Alaca Belediyespor -Osmancýk Belediyespor. oynanacak maçlarla Çimentospor- Osmancýkspor. baþlayacak. taki gollerinide atan Bülent bir anlamda takýmýný zirveye taþýyan isim oldu. Osmancýk Belediyespor lider önündeki mücadelesi ile puan için çaba gösterdi ancak son vuruþlarda baþarýlý olamayýnca sahadan puansýz ayrýldý. Geçen hafta Ulukavakspor a uzatma dakikalarýnda yediði golle maðlup olan Alaca Belediyespor ise yarýþta bende varým demek için kazanmak zorunda olduðu maçta Çimentospor önünde ilk yarýdaki etkili oyunu ile 5-0 kazanarak lideri takibini Osmancýkspor, Eti Lisesi Gençliksporkarþýsýnda aldýðý farklý galibiyetle moral buldu

19 SALI 25 ÞUBAT ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 25 ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi litre motorin satýþý iþi. Muhammen bedel: Satýþ günü itibariyle EPDK nýn belirlemiþ olduðu birim fiyat. Yer: Ankara Yolu 6. km Tuzcu Otomotiv / Çorum Saat: ÞUBAT Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Boðazkale Ýlçe Müftülüðü Hizmet Binasý onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: ÞUBAT Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: Ýl Emniyet Müdürlüðü Lojistik Þube Müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, Mecitözü ilçe, Sökelek mevkii, Hisarkavak köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 2 arazinin satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 37 ER 647 plakalý, 1993 model Renault marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kültür Yedieminli Otoparký Çorum Saat: Kamu Hastaneleri Birliði 2014 yýlý temizlik malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mah. Kaçak mevkii, 603 ada, 14 parsel arsa vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýbrahim KARAKUÞ Abdullah oðlu 1961 Küçüklaçin Doðumlu (Ç.HAK:476) YÝTÝK Alaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi ve Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa DEMÝRPENÇE Hayri oðlu 1958 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:475) YÝTÝK Dodurga Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý, Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum D+E sýnýfý sürücü belgemi, Ulaþtýrma Bakanlýðýndan almýþ olduðum SRC 2 ve SRC 4 belgelerimi ve Samsun Ticaret Odasý ndan almýþ olduðum dijital sürücü kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Abdurrahman ÞANAL Recep oðlu 28/07/1982 Osmancýk Doðumlu (Ç.HAK:468) YÝTÝK Oðuzlar Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Selvi UÇAK Osman kýzý 1996 Oðuzlar Doðumlu (Ç.HAK:473) 7 MART Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 83 kalem ilaç alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: MART T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 DK 263 plakalý, 2004 model, Ford marka, Transit tipli, beyaz renkli dizel kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 EY 568 plakalý, 1992 model Renault marka, L 423 tipli, bordo renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Mimar Sinan Mah. Galericiler Sitesi 8. Sokak No: 10 Çorum Saat: MART T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2366 Ada no, 316 Parsel no, Ulukavak Mah. Mahalle/Mevkii, 3. katta dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Uðurludað ilçesi, Yüzgeç Mahallesi, Baþkýþla mevkii, 237 ada, 8 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,03 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ile merkez ilçe, Ýlice Mahallesi, Yukarý Ýlice mevkii, 95 ada, 8 parsel nolu meyveli bað niteliðinde 4.286,00 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, Ýskilip ilçe, 64 ada no, 17 parsel no, Bahabey Mahallesi nde m2 yüzölçüme sahip bahçe vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi (Satýþ Memurluðu nun þerhi) Saat: MART T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mahallesi 574 ada, 253 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,10 Yer: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi (Satýþ Memurluðu) Saat: MART T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesinde 3231 ada, 5 parselde 714,43 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesi, 2945 ada, 81 parselde 368,31 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,16 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesinde 721 ada, 5 parselde 425,70 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki bahçeli iki katlý kavgir ev vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi No: 6 adresinde bulunan 3 katlý binanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliye Sarayý Saat: T.C. Bayat Ýcra Dairesi Çorum Bayat ilçesi 56 ada, 100 parsel, üzerinde 82 m2 kargir kümes ve 75 m2 tek katlý kargir ev bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.186,00 Yer: Bayat Hükümet Konaðý Saat: NÝSAN T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çomar Mahallesi Çomar mevkiinde bulunan tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Gülabibey Mah. ada 2926, parsel 1 de kayýtlý arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Oðuzlar ilçesi, Karadonlu Mah. Karadonlu mevkii, 407 ada, 34 parsel de 3 katlý betonarme karkas olarak inþa edilmiþ binanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: KÝRALIK veya SATILIK DÜKKAN Akþemseddin Caddesi nde bulunan 500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr. (Ç.HAK:477) (Yurt Yapý karþýsý) Tel: (Ç.HAK:266) (Ç.HAK:463) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Ýnþaat Mühendisi veya Mimar Aranýyor Þirketimiz ve þantiyelerimizde görevlendirilmek üzere en az 3 yýl deneyimli Ýnþaat Mühendisi veya Mimar aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. AL-KA ÝNÞ. ve ÝNÞ. MALZ. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Karakeçili Mah. 14. Sok. Kültür Apt. 2/3 ÇORUM SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: AÞÇI ARANIYOR Izgara ve tabldot ustasý aranmaktadýr. Not: Dolgun ücret+sigorta Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:464) Zümre Sofrasý Ev Yemekleri Mür. Tel: DEVREN SATILIK BÝLGÝSAYAR KURSU 14 ADET KURS ONAYI ALINMIÞ SERTÝFÝKA KURS PROGRAMI 22 ADET BÝLGÝSAYAR 1 ADET AKILLI TAHTA 1 ADET PROJEKSÝYON 1 ADET BÜYÜK FOTOKOPÝ MAKÝNASI 2 ADET LAZER YAZICI 1 ADET BÜYÜK LAZER YAZICI 1 ADET KATI YAKIT KAT KALORÝFERÝ BÜRO MASA VE KOLTUKLARI BULUNAN BÝLGÝSAYAR KURSU DEVAM EDEN KURSÝYERLERÝ ÝLE BÝRLÝKTE UYGUN FÝYATA DEVREDÝLECEKTÝR. ÝNTERNET CAFE OLMAYA UYGUNDUR. (Ç.HAK:474) ÝRTÝBAT TEL: DEVREN KÝRALIK Etüd merkezi veya kurs yeri olarak kullanýlabilecek iþyerimiz devren (Ç.HAK:478) kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:450) (Ç.HAK:426) (Ç.HAK:435) (Ç.HAK:479) (Ç.HAK:383) ELEMANLAR ARANIYOR Lokantamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý tercihen sigara içmeyen dönerci kalfasý, kasap kalfasý ve vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Ýsteklilerin þahsen aþaðýdaki numaraya baþvurmalarý gerekmektedir SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 100 m2, 20 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinde sürekli çalýþtýrýlmak üzere 30 yaþýný aþmamýþ kaynakçý eleman aranýyor. Mür. Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Çiftlik 11 dönüm arazi, 650 m2 kapalý alan, elektrik, su mevcut Ankara yolu üzeri Sazdeðirmeni Köyü. Ýrtibat numarasý Medet KIROÐLU SATILIK DÜKKAN Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ÇORUM Tel:

20 SALI 25 ÞUBAT 2014 Ýnancýnýzý kaybettiðiniz zaman hata yaparsýnýz Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað iki haftalýk kabusun ardýndan Sakaryaspor maçýný kazanarak moral bulduklarýný Ýki haftalýk süreçte gerek içerde gerekse bir savaþ verdiklerini belirten Özbað gelinen bu noktada artýk kaybetme lükslerinin kalmadýðýný Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað tamam yada devam niteliðinde büyük önem taþýyan maçta Sakaryaspor önünde aldýklarý galibiyetin çok önemli olduðunu belirterek kötü gidiþe son vermek yeni bir baþlangýç yapmak adýna bu galibiyetin anlamýnýn çok fazla olduðunu Takým olarak ligde son iki maçta aldýklarý maðlubiyetlerin ardýndan büyük bir iç ve dýþ sarsýntýlar geçirdiklerini belirten Özbað Bu maçta kaybedilecek puanla rakiple aramýzdaki puan farký 11 e çýkacaktý. Kaybedilen bir maçtan sonra puan sýralamasýnda çok büyük düþüþler olabiliyor. Sandýklýspor maðlup oldu sekizinci sýraya kadar geriledi. Biz bunun bilincinde olarak Sakaryaspor maçýna çýktýk. Önceki iki haftaya göre daha istekli ve mücadeleci bir futbol ortaya koyduk. Fazla pozisyonlar bulduk ancak kalemizde de pozisyonlar verdik. Sakarya meydan savaþýndan üç puanla çýktýðýmýz için mutluyuz. Bu maç öncesinde gerek dýþýrda gerekse içerde büyük savaþlar verdik. Þunu biliyoruzki savaþlar hiç bir zaman bitmez sadece yer deðiþtirir. Kazandýðýmýz üç puanla yeniden ikinci sýraya yükseldik. Ancak puan sýralamasýnda bir maç kaybedildiði zaman çok aþaðýya inmek mümkün. Bu galibiyetle zirveye tutunduk ve en kötü ihtimalle ilk beþ içinde yer alma yolunda avantaj yakaladýk. Lideri yakalamak için onun bir düþüþ yaþamasý bizimde iyi bir çýkýþ yapmamýz gerekiyor. Bizim iþimiz motivasyonu saðlamak ve futbolcularýmýzý maçlara hazýrlamak. Ýnancýmýzý kaybettiðimiz zaman hata yaparsýnýz. Tabiki yaþanýlanlar ve yaþatýlanlar üzüntü veriyor. Bunlardan gerekli dersleri çýkarmamýz gerekiyor. hazýrlýklarýna bugün baþlayacak olan Sakaryaspor karþýsýnda kötü gidiþe son verdiðimiz için Çorum Belediyespor karþýlaþmanýn mutluyuz dedi. Halil ÖZTÜRK sentetik çimde oynanacak olmasýndan dolayý bu hafta tüm antrenmanlarý Mimar Sinan sentetik çim sahada yapacak. Kýrmýzý Siyahlýlar bugün saat da yapacaðý antrenmanla Sandýklýspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacak. Antrenmanlar Mimar Sinan da Çorum Belediyespor hafta sonu Elibol Sandýklýspor ile oynayacaðý maçýn sentetik çimde oynanacak olmasýndan dolayý bu hafta antrenmanlarýný Mimar Sinan sahasýnda yapacak. Pazar günü Elibol Sandýklýspor ile deplasmanda oynayacaðý maçýn Apandist ameliyatý olan Oðuzhan Saraçoðlu on gün süreyle Samsun da dinlenecek. Fatih i dikiþlerde durduramadý Kýrýkhanspor maçýnda baþýna aldýðý darbeyle dikiþ atýlan Fatih Bolat buna raðmen oyuna devam etti ve 74. dakikada hemde kafayla attýðý golle takýmýna üç puan getiren isim oldu. Fatih Bolat ý baþýna atýlan dikiþlerde durduramýyor. Ayvalýkgücüspor un Kýrýkhanspor ile oynadýðý maçýn ilk dakikalarýnda aldýðý darbe sonucunda kafasýna dikiþ atýlan Fatih Bolat oyuna devam etti ve 74. dakikada skoru 2-1 yapan golü atarak takýmýna çok önemli üç puan kazandýrdý. Geçen sezon Çorumspor formasý giyen ve bu sezon transfer yapan isimler arasýnda en fazla forma giyen isim olan Fatih Bolat baþarýlarýný sürdürüyor. Genç futbolcu ligdeki 12. golünü Kýrýkhanspor karþýsýnda hemde dikiþ atýlan kafasý ile attý. Rakibi önünde evinde 1-0 maðlup duruma düþen Ayvalýkgücüspor un ilk yarýnýn sonlarýnda bulduðu golle devreyi 1-1 berabere tamamladý. Ýkinci yarýda kafasýna aldýðý darbe nedeniyle dikiþ atýlan ve oyuna devam eden Fatih Bolat maçýn 74. dakikasýnda attýðý golle takýmýný 2-1 galibiyete taþýdý ve üç puan getiren isim oldu. Fatih Bolat bu golle sayýsýný 12 ye çýkardý. 3. Lig 3. grupta Fatih Bolat 17 golle birinci sýrada bulunan Keçiörengücü nden Yýldýray Koçal ýn ardýndan ikinci sýrada bulunuyor. Saraçoðlu bir ay yok Ç o r u m Belediyespor da Oðuzhan Saraçoðlu bir ay yok. Geçtiðimiz hafta içinde rahatsýzlanarak hastaneye kaldýrýlan muayenesinde kesin teþhis konamayan Oðuzhan Saraçoðlu aðrýlarýnýn artmasý üzerine acilen ameliyatý alýnmýþtý. Apandist ameliyatý olan Oðuzhan Saraçoðlu cumartesi günü hastaneden taburcu edildi. Masör Ali Akýnalp, Oðuzhan Saraçoðlu nun on gün süreyle Samsun a gittiðini burada dinleneceðini Akýnalap, Oðuzhan Turhan Sofuoðlu, Emir ve Murathan ý takip ediyor Futbol Federasyonu Ýzleme Komitesi nde görevli Turhan Sofuoðlu, Çorum Belediyespor u takip ediyor. Ligde geçtiðimiz haftalanda Sancaktepe Belediyespor ile Ýstanbul da oynanan maçý izleyen Turhan Sofuoðlu pazar günüde kýrmýzý siyahlý takýmýn Sakaryaspor ile oynadýðý maçý izledi. Maç öncesinde Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað ile sohbet eden ve futbolcular hakkýnda bilgiler alan Turhan Sofuoðlu Türk futbolu hakkýnda da görüþlerini dile getirdi. Turhan Sofuoðlu nun Belediyespor da Murathan ve Emir i takibe aldýðý bu futbolcularý önümüzdeki haftalarda da takip edeceði ve gösterecekleri performansa görede rapor vereceði öðrenildi. Hurþit BOZKURT Saraçoðlu nun on gün sonra Çorum a gelerek yürüyüþ ve düz koþuya baþlayacaðýný belirterek sahalara dönmesinin ise bir ayý bulacaðýný belirtti. Çorum Belediyespor un Sakaryaspor karþýsýnda aldýðý galibiyetle moral bulan futbolcular maçýn ardýndan ligde sýkýntýlý günler geçiren Sakaryaspor lu futbolcularý böyle dostça teselli ettiler. Maç sonu yaþanan bu güzellik Sakaryaspor taraftarlarýnýn futbolculara yoðun tepkisiyle soyunma odasýnda son buldu, Çorum Belediyespor u Sakaryaspor deplasmanýnda yalnýz býrakmayan taraftarlar Ender Acar ýn ailesi oldu. Kýrmýzý Siyahlý takýmda iki sezondur forma giyen Ender Acar 3 Ekim 1990 Sakarya doðumlu. Memleketi Sakarya da amatör olarak baþladýðý futbolculuk hayatýnda Aydýnspor da ilk profesyonel imzayý atan ardýndan da Lüleburgazspor takýmlarýnda forma giyen Ender Acar iki sezondur formasýný giydiði Çorum Belediyespor ile Sakaryaspor maçýna çýktýðýnda tribünde Acar ailesi kalabalýk bir grupla onu yalnýz býrakmadýlar. Maç boyunca tribünden hem Ender e hemde Belediyespor a destek veren Acar ailesi maçýn 35. dakikasýnda çocuklarýnýn attýklarý golle büyük sevinç yaþadýlar. Son dakikalarda yaþanan sýkýntýya raðmen Belediyespor un galibiyetiyle mutlu olan Acar ailesi maçýn ardýndan da Ender ile birlikte Sakarya Atatürk Stadý ndan mutlu þekilde ayrýldýlar. Harun AKKAYA Ender in ailesi Judo Anadolu Yýldýzlarý Liginde Çorum ikinci turda Kastamonu da yapýlan Anadolu Yýldýzlarý Judo Ligi ilk etabýnda Çorum karmasý erkeklerde ikinci kýzlarda ise üçüncü olarak ikinci tura yükselmeyi baþardý. Çorum takýmýnda tek altýn madalyayý bayanlar 63 Kg da Sevda Kardelen Aktaþ kazandý. Ýkinci tur maçlarý Mart ta Amasya da yapýlacak. Kastamonu da yapýlan Judo Anadolu Yýldýzlar Ligi ilk etabýnda Çorum kamasý erkeklerde ikinci bayanlarda ise üçüncü olarak ikinci turda mücadele etmeye hak kazandý Þubat tarihlerinde Kastamonu da yapýlan ilk etap grup maçlarýna sekiz ilden 59 u erkek 49 u bayan toplam 108 sporcu katýldý. Çorum dokuz kýz ve dokuz erkek sporcu ile katýldýðý grup maçlarýnda Çorum lu sporcular bir altýn, üç gümüþ ve on tane ise bronz madalya kazandý. Bayanlar 63 Kg da Sevda Kardelen Aktaþ birinci olurken 44 kg da Þeyde Hacer Yaðlý gümüþ madalya kazanýrken bronz madalya kazanan bayan sporcular ise 32 Kg da Kübra Tosun, 36 Kg da Nursena Öztürk, 40 Kg Ebru Demiröz, 48 Kg Elif Uðurlu ve 57 Kg da ise Hasret Sabuncu. Erkeklerde ise 34 Kg da Duman Kutluhan Alpaslan ve 66 Kg da Hakan Mustafa Yurdakul ikinci olarak gümüþ madalya kazanýrken 38 Kg da Tunahan Murat, 42 Kg da Bayram Þahin. 55 Kg da Cahit Can Zileli, 60 Kg Yusuf Yenilmez +66 Kg Emircan Solak ise üçüncü olarak bronz madalya aldýlar. Yapýlan müsabakalar sonunda erkeklerde Samsun 86 puanla birinciliði kazanýrken Çorum 47 puanla ikinci Düzce 37 puanla üçüncü Bolu ise 22 puanla dördüncü oldu. Sinop ve Zonguldak ise ilk altýya girerek ikinci turda mücadele etmeye hak kazandýlar. Bayanlarda ise Samsun 70 puanla birinciliði kazanýrken Düzce 59 puanla ikinci Çorum 45 puanla üçüncü Bartýn ise 34 puanla dördüncü oldu. Sinop ve Kastamonu ise beþinci ve altýncý olarak ikinci turda mücadele etmeye hak kazandýlar. Ýkinci tur maçlarý Mart tarihlerinde Amasya da yapýlacak. Amasya da yapýlacak ikinci tur maçlarýna Kastamonu grubundan gelecek altý takým ile Ordu da yapýlan grup maçlarý sonunda ilk altý sýrayý alan illerin karmalarý katýlacak. Burada yapýlan müsabakalar sonunda ilk üç sýrayý alan takýmlar Nisan tarihlerinde Samsun da yapýlacak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak. Özgür ARZOÐLU Kastamonu da yapýlan Ýl karmalarýnda kýz ve erkeklerde ilk üç içinde yer alan Çorum takýmý toplu halde

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3842341 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) SH 6 1 4797 4799 3842343 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 3210101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,835 87,835 3210103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,718 87,718 3210105 ABANT İZZET

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı