Kuruçeflme de direnifl kazand

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuruçeflme de direnifl kazand"

Transkript

1 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin ÇIKTI Say : 23 *Y l:1* 8-21 A ustos 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: X Sald r lara karfl barikat Bat da rant, Do u da operasyon; Yanan bizim ormanlar m z... Sistemin çürümüfllü ü, ikiyüzlülü ü, yozlu u son süreçteki geliflmelerle birlikte bir kez daha kan tlan rken egemenlerden sorunlar n çözümünü beklemek hayalden öte sistemin devam n sa lamaya onay vermektir. Egemenler aras dalaflta yeni bir aflamaya girildi i AKP nin kapatma davas ndaki geliflmelerle birlikte ortaya iyice ç km flt r. Sistem, bu dalaflla birlikte kendini tekrar tekrar teflhir ederken, bizler esas gündemlerimiz olan yoksulluk, iflsizlik, geleceksizlik, demokratik haklar m z n kazan lmas mücadelesine yo unlaflmal y z. Geçen say m zda dedi imiz gibi, halk n kendi gündemleri vard r. Öyleyse bizler bu gündemler do rultusunda hareket ederek sald r lara karfl barikat olmal y z. Kuruçeflme de direnifl kazand Halk n yaflad sorunlardan sadece biri olan bu y k m bizlere birçok deneyim kazand rm flt r. Ayn flekilde evleri y k lacak olan halka gerçek düflman gösterme olana sa lam flt r. Yasalar iflçiden yana de il! Ankara flçi-köylü okurlar olarak 30 Temmuz 2008 tarihinde, 175 gündür direniflte olan TEGA iflçilerini ziyaret amac ile Sincan Organize Sanayi Bölgesi ne gittik. 12 saatlik vardiyalarla, ikifler kiflilik gruplar halinde nöbet tutan iflçilerle grev süreci ve yaflad klar s k nt larla ilgili bir söylefli gerçeklefltirdik. Sayfa 4 Sendika benim do al hakk m! Çapa T p Fakültesi nde çal flan temizlik iflçileri, çal flma koflullar n n de ifltirilmesi ve insanca yaflanacak bir ücret için sendikalaflmaya karar verdiler. Belediye- fl Sendikas na üye olan iflçiler çal flt klar tafleron flirketle toplu sözleflme görüflmeleri sürdürürken iflten at ld. Yaklafl k bir ayd r Çapa T p Fakültesi nin bahçesinde bekleyen iflçileri ziyaret ederek direnifle dair düflüncelerini sorduk. Sayfa 5 Ortak mücadele önemlidir... Kindar gözleri var bu faflizmin, öyle kindar ki, kan bürümüfl adeta. Kirli savafl taktiklerinden medet uman bu eli kanl faflizm acizlik içinde, durduramayaca gerilla savafl n ormanlar atefle verme takti ini kullanarak bast rmaya çal fl yor. Medya her zamanki gibi devletinin yan nda saf tutmufl, hatta öyle ki, saflar her zaman oldu u gibi gayet s k. Sayfa 6 Kuruçeflme Dere Mahallesi ne 18 Temmuz günü gelen y k m ekipleri, örgütlü mahalle halk ile karfl laflt klar için y k m 4 A ustos a ertelemifllerdi. Bu süre zarf nda mahalleli ve devrimciler hemen bir toplant alarak sürecin de erlendirmesini yapm fl, eksiklikler ve olumluluklar tart fl lm flt. Toplant - lardan 4 A ustos ta gelece i düflünülen y k m ekiplerine karfl daha örgütlü bir durufl sergilemek için zmir deki DKÖ ler ve sendikalar gezilerek destek ça r s isteme karar ç km flt. Kolektif bir flekilde bizler ve Halk nisiyatifinin eksiklikleri ortaya konulmufl, elefltiri ve özelefltiri yap lm flt. Hemen sonras nda ÇHD mahalleye gelerek hukuki süreci bafllatm fl, dilekçeler verilmifl ve fiehir Planlamac lar Odas ndan gelen arkadafllar mahalleliyi bilgilendirmiflti. Sayfa 7 Örgütlenme hakk için tek bafl na direnen bir kad n n öyküsü... Emine Arslan, bir ay aflk n bir süredir Sefaköy deki DESA fabrikas n n önünde oturarak sendika hakk için direnen bir kad n iflçi. 8 y l boyunca emek verdi i, gece-gündüz, hafta sonu demeden al nterini ak tt fabrika tam da emeklili ine bir ay kala Arslan iflten att. Örgütlenme hakk için direnen ve patronun adamlar taraf ndan sürekli bask alt nda tutulmaya çal fl lan Emine Arslan a b rakal m sözü ve kad nlar n direnince yaflam nas l da güzellefltirdi ine tan k olal m beraber... Sayfa 12 Direniflte iki ay geride b rakan Unilever iflçileri, ilk günkü kararl l klar n koruyorlar. Direniflin 64. gününde bir kez daha Unilever iflçilerinin yan na gittik. flçilerden ald m z bilgilere göre önemli bir de ifliklik olmam fl. Patron hala görüflmeye yanaflm - yormufl. Ancak onlar y lg nl a kap lmamakta kararl lar. Sayfa 5 Sendikal say s art yor Gebze Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyet sürdüren E-Kart fabrikas ndan ç kar lan iflçiler, ald klar grev karar n geceli-gündüzlü hayat geçirmeye devam ediyor. Direniflin 44. gününde bir kez daha görüfltü ümüz iflçiler, greve ç karken 19 civar nda olan sendikal iflçi say s n n, bugün 30 un üzerine ç kt n belirtmekteler. Sayfa 5 flçi köylü den Gerçek düflmanlar m z görelim Ülkemizde son bir ay içinde yaflanan geliflmeler tüm demokratikleflme söylemlerine ra men devletin niteli i, egemen klikler aras ndaki çat flmalar vb. konularla ilgili oldukça net verileri bizlere sunmaktad r. Sayfa 2 S n fsal Yaklafl m Emekçinin Gündemi Pusula Evrensel Bak fl Tahkimat, sald r ve barikat Grev ve direnifllerin Toplu fl Sözleflmesindeki önemi Sayfa 3 Sayfa 4 Devrimci rolün ve misyonun kavranmas Sayfa 11 Uflaklar n-piyonlar n de iflmez sonu... Sayfa 13

2 Yaşamın İçinden İşçi-köylü Ağustos 2008 Emekçiler ölüyor, sa l k sistemi tekellerin cebini dolduruyor! işçi-köylü den Gerçek düflmanlar m z görelim! SSGSS Yasas ile birlikte h z kazanan sosyal y k m sald r lar n n yans - malar, iflçi-emekçi y nlar n, çal flma, emeklilik ve sa l k baflta olmak üzere, tüm yaflam alanlar nda kendini hissettiriyor. Mezarda emeklilik reva görülen, özellefltirme, tafleronlaflt rma ile ifl güvenceleri ortadan kald r lan, iflsizli e mahkum edilen emekçilerin sa l k haklar ise, paran kadar sa l k, paran kadar yafla fleklinde özetlenebilecek biçimde gasp ediliyor. Sistem sahipleri, ya ma, talan ve de daha fazla kâr h rs u runa, genifl y nlar n yaflama hakk n ellerinden almaya çal fl yor. Özellikle de sa l k alan ndaki insan yaflam n hiçe sayan uygulamalarla, çok say da yoksul emekçinin yaflam hakk ortadan kald r l yor. Ülkemizde son y llarda ortaya ç - kan kene vakalar na ba l, K r m Kongo Kanamal Atefli (KKKA) sonucu ölümleri de, yaflam hakk na dönük sald r lardan biri olarak görmek, çok da yanl fl bir yaklafl m olmayacak. Çünkü kenelerden bulaflan KKKA nden yaflam n yitirenlerin say - s her geçen artarken, ortaya ç kt bölge say s da giderek geniflliyor. Sa l k uzmanlar, kenelerin sadece, halsizlik, atefl, kas a r s, bafl a r s, bo az a r s, bulant, kusma, ishal, ani bafllayan afl r halsizlik, yorgunluk, eklem ve kas a r s ve de kar n a r s gibi belirtilerle ortaya ç kan KKKA hastal n de il, örne in romatizma benzeri flikayetlerle kendisini gösteren Lyme ve daha birçok enfeksiyona da neden oldu unu söylemekteler. Son dönemdeki birçok vakada da görüldü ü gibi, KKKA keneye ba l hastal klar n en ölümcülü durumundayken, Lyme hastal n n antibiyotiklerle tedavi edilebilen bir hastal k oldu u söyleniyor. Sa l k uzmanlar, yine kene s rmas yla bulaflan bu hastal n üç aflamas oldu unu söylemekteler. Birinci aflamada s r n çevresinde deri döküntüleri ve k zar kl klar olufluyor, ikinci aflamada artrit, yani romatizmaya benzer semptomlar görülüyor, üçüncü aflamada ise organlar etkileniyormufl. Ancak Lyme hastal - n n, kronik oldu u ve hastalar n basit bir antibiyotik tedavisiyle iyileflebildi i belirtiliyor. Bu hastal n Avrupa da da yayg n olarak görüldü ü biliniyor. Ülkemizde ise son aylarda ard arda yaflanan ölümlerden de anlafl laca Dr. R dvan Turan üzere, KKKA hastal n yayan kenelerin halk sa l n, onun da ötesinde yaflam n tehdit eden ciddi bir sorun olarak karfl m za ç kt n görmekteyiz. Ve halk n ç karlar n ilgilendiren tüm konularda oldu u gibi, devlet-hükümet yetkililerinin bu soruna karfl de- il ciddi, neredeyse hiçbir önlem almad na flahit olmaktay z. Sorunun birinci dereceden muhatab olan Sa l k Bakanl ise, en küçük bir ciddiyet tafl mayan, paçalar n z çoraplar - n z n içine sokun yönlü önlem önerisini sürdürüyor. Keneye ba l KKKA yoksullar vuruyor! Kenelere ba l, halk sa l n ciddi biçimde tehdit eden bu durumu ve de genel olarak sa l k sisteminde gelinen noktay, Sar gazi de bulunan Bar fl Poliklini i nin doktorlar ndan Dr. R dvan Turan ile görüfltük. R dvan Turan la sohbete; Keneler uzunca y llard r bilinmesine karfl n, KKKA denilen bu hastal k pek bilinmiyordu. Bu mikrobu tafl yan keneler neden son y llarda ço ald? yönlü bir soruyla bafll yoruz ve flu yan t al yoruz. Bu vakayla ilgili henüz ciddi bir araflt rma yap lm fl de il. Bu virüs eskiden de vard, ancak bu kadar yayg n de ildi. Ekolojik dengenin bozulmas yla birlikte ekolojik sistemde ciddi sorunlar yaflan yor. Do al zincir bozulmufl durumda. Örne in keneleri yiyen çok say da canl yok oluyor, popülasyon azal yor, bu da kene say s nda art fl getiriyor diyor ve ekliyor: Do an n dengesini bozan, emperyalist-kapitalist sistemdir. Bugün birçok fleyin dengesi bozulmufltur. Do aya bu kadar müdahale edilmese, bugün böyle bir sorun da olmazd belki. Dr. Turan, KKKA nin kimyasal, biyolojik sald r vb. nedenlerle aç klanmaya çal fl lmas n ise, çok somut veri- Sa l k uzmanlar, kenelerin sadece, halsizlik, atefl, kas a r s, bafl a r s, bo az a r s, bulant, kusma, ishal, ani bafllayan afl - r halsizlik, yorgunluk, eklem ve kas a r s ve de kar n a r s gibi belirtilerle ortaya ç kan KKKA hastal n de il, örne in romatizma benzeri flikayetlerle kendisini gösteren Lyme ve daha birçok enfeksiyona da neden oldu unu söylemekteler. lere dayanmad için do ru bulmuyor ve bilimsel tezlerden hareket etmek gerekiyor diyor. Yetkililerin, özellikle de Sa l k Bakanl n n konuya iliflkin yaklafl m na iliflkin ise Sa l k Bakan sorunun üzerinde durmuyor. Hatta medya niye haber yap - yor? diye de elefltiriyor. Sa l n bafl ndakiler böyle yaklafl rsa, sorunun bu boyuta gelmesi elbette kaç n lmaz oluyor sözleriyle aç kl yor. Elinde çekiç olan her fleyi çivi olarak görür Sa l k Bakanl n n bir bütün olarak da hükümet ve devlet yetkililerinin, soruna karfl duyars zl n n alt nda ise, söz konusu olan n halk sa l olmas n n yatt n belirtiyor ve Keneye ba l ölümler a rl kl olarak, tar m emekçilerini ya da pikni e giden yoksul emekçi kesimleri vuruyor. Yani emekçiler ölüyor. Bunun içindir ki, sorun flu an egemen s n flar aç s ndan çok da yak c bir hal alm fl de il. Oysa en az ndan bilinçlendirme kampanyalar, korunmaya dönük önlemlerin yayg n olarak halka anlat lmas vb. giriflimler de bulunulabilir. Bugün aç s ndan yap labilecekler bunlar olarak görünüyor bana. Çünkü kesin çözüme dönük henüz somut bir araflt rma, herhangi bir ad m yok. Mesela flu an piyasada olan losyon vb. ilaçlar n etkisi flüpheli. Afl olabilir mi diye sorulacak olursa; flu an böyle bir afl yok ve egemenlerin mevcut tutumuna bak ld nda, k sa vadede olaca na da inanm yorum diyor. Dr. Turan, son dönemde s kça yap ld söylenen ilaçlaman n da çözüm olmaktan uzak oldu unu belirtiyor. Hatta durumu daha da a rlaflt rd n söylüyor. Çünkü ilaçlama çözüm olmad gibi, keneleri yiyen baflka canl lar da öldürdü ü için, kene vakalar - n n daha da yayg nlaflmas na hizmet ediyor. K sacas hükümet tüm sorunlara nas l yaklafl yorsa, bu soruna da öyle yaklafl yor diye de ekliyor ve elinde çekiç olan her fleyi çivi olarak görür benzetmesini yap yor. Kene sorununda izlenen politikan n ise bekle gör politikas oldu unun alt n çiziyor ve zaten bir bütün olarak, ciddi bir halk sa l problemi yafland n, mevcut sistemin hastal klar önlemeyi de il, tedavi etmeyi amaçlad n belirtiyor ve çünkü tedavi daha masrafl. Bu da ilaç tekellerinin daha fazla kâr etmesi anlam na geliyor diyor. Dr. Turan tüm bunlar n da yine emperyalist-kapitalist sistemin sonucu oldu una inan yor. Sohbetimiz böylece, kenelerden bir bütün olarak sa l k sistemindeki çarp kl klara, halk n sa l k hakk na dönük sald r lara ve de bu ba lamda SSGSS ad alt ndaki sosyal y k m sald - r s na geliyor. Turan bu noktada flunlar söylüyor: SSGSS ile birlikte yüzlerce y ll k s n f mücadelesi kazan mlar elden al nmaya çal fl l yor. Ancak bu politikalar bugün ortaya ç kmad. Daha 80 lerin bafl ndan itibaren, dönemin hükümetleri taraf ndan hayata geçirilmeye dönük ad mlar at ld. Ad neo-liberal politikalar olan bu politikalar, AKP ile birlikte iyice ayyuka ç kt. Ayr ca zaten TC hiçbir zaman sosyal devlet olmam flt r. Sa l k ve e itim bugün sermaye aç s ndan çok kârl alanlar olarak görülmekte. SSGSS ile birlikte art k paran varsa sa l k da var denilmekte. Kimse bize lütufta bulunmayacak! Sigorta hastanelerinin d fl ndaki hastanelerden al nan sa l k hizmetlerinin ise, sa l n sosyal bir hak olmaktan ç kar lmas na dönük giriflimlerin ürünü oldu unu söylüyor. Sa l k hizmetlerine getirilen k s tlamalarda getirilen kasada para yok gerekçesinin de gerçe i yans tmad n düflünüyor ve bunu da flöyle ifade ediyor: Asl nda sa l - a para ayr ld, ancak ayr lan bu para hastane tekellerinin cebine girdi. Habire özel hastane aç yorlar ve bu hastaneler fatura gönderiyor ve devlet de sa l a ayr - lan paray bu faturalar için harc yor. Yani asl nda sa l a harcama oluyor, ancak sa l k sistemini iyilefltirmeye dönük de il, hastane tekellerinin cebini doldurmaya dönük oluyor. Asl nda sa l k hizmetlerine ulafl m yok. Ve bu durum SSGSS yasas ile birlikte daha da artacak. Ayr ca SSGSS sadece bir semboldür. Sa l n tamamen tekellefltirilmesinin sembolüdür. Dr. R dvan Turan ile, keneden bafllay p, SSGSS ye varan sohbetimize, iflçi-emekçilere dönük ve de yine neoliberal politikalar n ürünü olan, genel sald r larla devam ediyoruz. Ve oradan da bu sald r lar n nas l geri püskürtülebilece ine geliyoruz. Bu noktada mücadelenin önemi gündeme geliyor. Hem de ciddi bir mücadelenin gereklili i. Bu ciddi mücadelenin nas l olmas gerekti ini ise, flu sözlerle ifade ediyor: Emekçi kesimlere karfl yükseltilen neo-liberal dalga, emekçilerin mücadeleyi yükseltmesini zorunlu k l yor. Bu dalga ancak ciddi bir direniflle geri püskürtülebilir. Böyle ciddi bir direnifl olursa, kazan m da olur diyor ve ekliyor: Kimse bize lütufta bulunmayacak. Haklar m z mücadele ederek kazanmak durumunday z. (Kartal) Ülkemizde son bir ay içinde yaflanan geliflmeler tüm demokratikleflme söylemlerine ra men devletin niteli i, egemen klikler aras ndaki çat flmalar vb. konularla ilgili oldukça net verileri bizlere sunmaktad r. Ergenekon Operasyonu ile bafllayarak AKP kapatma davas n n sonuçlanmas ile devam eden ve geçen say m zda da dikkat çekti imiz gibi seviyesi düflürülen ve halka karfl sald r larda ve emperyalizmin talimatlar do rultusunda orta yolun bulundu u egemen klikler aras dalafl n gerçek hedefinin ne oldu unu da ortaya koyan geliflmelerdir bunlar. Nitekim AKP nin kapat lmayaca n n, sadece Hazine yard m n n yar s n n kesilece inin karara ba lanmas ve Ergenekon iddianamesinin aç klanmas n n ard ndan emekçiler cephesinden yaflananlar bu belirlemelerimizi do rulamaktad r. Egemenler cephesinde yaflanan bu kap flmalar n bugün gelinen aflamada daha düflük yo unluklu ele al nacak olmas bizler taraf ndan do ru okunmal ve do ru de erlendirilmelidir. AKP nin kapat lmamas n demokrasinin zaferi fleklinde aç klamaya çal flanlar oldu u gibi, kapat lsayd ülke kaosa sürüklenirdi, flimdi en az ndan sükûnetin sa lanmas daha kolay olacak vb. yorumlarla bilinç bulan kl yaratmaya çal flanlar da olmaktad r/olacakt r. Yine emekçi halk m z kötünün içinden iyiyi seçmeye zorlama amaçl pratikler sergilenmekte, taraf olmama ad na egemen s - n f kliklerine kan tafl ma yolu seçilebilmektedir. Burada as l sorun genifl emekçi kesimlerin kendi sorunlar etraf nda örgütlenmelerinin önünü açmak, bunun araçlar n yaratmak ve örgütlülüklerini oluflturmakt r. Yukar da da de indi imiz gibi kapatma davas n n sonucunun kesinleflmesi ve Ergenekon iddianamesinin aç klanmas n n ard ndan do algaza yap lan % 18 lik zam, Türkiye Kürdistan nda gerillaya karfl operasyonlar n orman yakmalarla birlikte geniflleyerek devam etmesi, tekrar s n r ötesi sald r planlar n n dillendirilmesi egemen kliklerin kendi aralar ndaki dalafl hangi boyutta olursa olsun gerçek düflmanlar n n kim oldu unu asla unutmad klar n ve her koflulda bu ezeli düflmana karfl kol kola olacaklar n göstermektedir. Geçti imiz süreç boyunca ulafl mdan, g daya, elektrikten, do algaza kadar genifl bir yelpazede yap lan zamlar n önümüzdeki süreçte de devam edece inin sinyalleri de yine egemen s n f temsilcileri taraf ndan aymazca verilmektedir. Adeta otomati e ba lanm fl zamlar karfl s nda ezilenlerin yaflam koflullar giderek daha da a rlaflmaktad r. Geliflmeler göstermektedir ki, tüm bu sorunlar n afl lmas kimi egemen s n f temsilcilerinin propaganda etti i gibi kemer s kmakla mümkün de ildir. Çünkü her ne kadar kendi içlerinde göreceli bir anlaflma sürecinin start verildiyse de dünyada ve ülkemizde yayg nlaflarak geniflleyen kriz önümüzdeki sürecin egemenler aç s ndan hiç de istikrarl geçmeyece inin, aksine buhran n derinleflece inin ipuçlar n vermektedir. Uzun bir dönemdir kitle hareketlerinde devam eden yükselifli süreçteki geliflmelerle birlikte ele al nd m zda egemenlerin bu süreci istikrar içinde atlatamayacaklar ortaya ç kmaktad r. Örne in T S görüflmeleri halen devam etmekte, önemli say daki bir kitle görüflmelerin sonuçlar - n beklemekte ve direnifllerine devam etmektedir. Birçok bölgede irili ufakl direnifller sürmektedir. Kimi yerlerde y - k m sald r s karfl s nda örgütlenen halk, kolektif bir flekilde y k mlar karfl s nda durmakta ve devletin geri ad m atmas - n sa lamaktad r. Bu koflullar içinde bizlere düflen en önemli görev, genifl kitlelere kötünün iyisini seçmek zorunda olmad m z göstermek, alternatif oldu umuzu ve alternatiflerimizi ortaya koymak, gerçek düflmanlar m z göstermek ve egemen s - n flar n oyunlar n bozmakt r. Bizlerin, ezilen emekçi halk m z n kendi gündemlerimiz bulunmaktad r. Zamlar karfl s nda her gün yaflam daha da zorlaflan, evi bafl na y k lan, ormanlar yak lan, evlatlar katledilen halk m z n s k nt s bizim de s k nt m zd r, ac s bizim de ac m zd r. Öyleyse ac lar m z öfkeye dönüfltürme görevi emekçi halk m zla birlikte bizim de omuzlar m zdad r. Egemenler aras dalafl vesilesiyle sistemin teflhiri önemli bir yerde durmakla birlikte, esas halka olarak halk n kendi gündemlerini ve kurtulufl mücadelesini almak konusunda yan lg ya/eksikli e düflmemek, rüzgar nerden esiyorsa o tarafa bükülmemek gerekir. Bugün bar nma hakk için, ekonomik ve sosyal haklar için, insanca yaflama ve çal flma koflullar n n sa lanmas için direnen ve mücadele eden kitlelerin yan nda olmal ve onlardan ö renmeliyiz. Bir devrimci için bofl zaman diye bir fley olmad aç kt r. Bofl dedi imiz zamanlarda da halk n içinde olmak, onlardan/onlar n yaflamlar ndan ö renmek bizler için vazgeçilmezdir. Sefaköy de tek bafl na direniflte olan Emine Arslan n yan nda bir-iki saatimizi geçirmemizin ve ondan ö renmemizin önünde hiçbir engel yoktur. Ya da barikatlar kalkt ktan sonra da Kuruçeflme halk yla beraber olmak, barikat d fl nda da neler yaflad klar n ö renmek flartt r. Çukurova da mevsimlik tar m iflçileriyle birlikte bir akflam sohbeti yapman n bize katacaklar tart flmas zd r. Birbirimizle geçirdi imiz zaman kitlelerden ö renerek ve onlar n yaflamlar içinde yer alarak harcamak kitlelerden ö renmenin ilk ad m olabilir. Unutmayal m, onlar olmaks z n, onlar anlamaks z n ve onlardan ö renmeksizin devrimcilik yapabilece ini düflünen birey, ad m ad m intihara sürükleniyor demektir.

3 8-21 Ağustos 2008 İşçi-köylü 3 Politika gündem Ülkemizde faflist sistemin ikiyüzlülü ünü, çürümüfllü ünü, yozlu unu ve ne kadar bozuk bir iflleyifle sahip oldu unu son süreçteki geliflmeler bizlere tekrar tekrar kan tlamaktad r. Bu düzenin sahiplerinin halk düflman yüzünün yan s ra kendi içlerinde dahi ne kadar pervas z olduklar n anlamak, düzenin iflleyiflinde en önemli ortak yönlerinin s n rs z ya ma, talan ve soygun oldu u iyice ortaya ç kmaktad r. Derinleflen ekonomik ve siyasi kriz, sistemin sahipleri aç s ndan sürecin hiç de iyiye gitmedi ini bizlere göstermektedir. Ergenekon davas ile ortaya saç - lan belgeler devletin tüm suçlar n, kirli ifllerini/iflleyiflini bir yandan daha net flekilde görmemizi sa larken bu belgelerle faflist sistemin tüm suçlar - n n devlet içinde devlete ra men güç kazanan (!) bir avuç kötü niyetli (!) çeteye y k lmaya çal fl lmas ayn zamanda devletin temize ç kar lmas amac n da içermektedir. Yo un bir bilgi kirlili i içinde sunulan belgelerle, binlerce sayfal k delillerle, s radan telefon konuflmalar ndan çok gizli belgelere kadar her bilgi üst üste y larak kitlelerin bilinci buland - r lmaya çal fl lmakta, do ruyu yanl fltan ay rt etmesi engellenmek istenmekte, böylece komplo teorilerine inanmam z ve süreci de erlendirirken devlet gerçe ini es geçmemiz beklenmektedir. Bununla birlikte gerek ülke içinde gerekse de bölge genelinde TC ye düflen görevlerin birikmesi ve etkili flekilde yerine getirilmesi ihtiyac ve ekonomik krizin alarm zilleri çalmas nedeniyle ABD ve AB emperyalistlerinin do rudan ve aç ktan müdahalesiyle bu ç kar dalafl nda özellikle daha baflat rol oynayan ordu ile hükümet aras nda geçici ve zoraki bir uzlaflma sa lanm flt r. Bu dalafl bir yandan devletin iflleyiflinde belirsizliklere yol açabilece i gibi çok fazla bilginin deflifre edilmesi sistemin meflruiyet sorununu da pekifltirecektir. Bu nedenle belirli bir aflamaya gelindikten sonra sürecin yavafl yavafl söndürülmesi gerekecektir. flte bunun bir örne ini de Anayasa Mahkemesi nin (AYM) AKP nin kapat lmas ile ilgili ald son kararda görmek mümkündür. Daha önceki süreçlerde de klikler çat flmada önemli roller oynayan AYM, ald hukuki aç dan skandal kararlarla ç kar çat flmas n n yönlendirilmesine hizmet etmifltir. AKP ile ilgili ald son karar da çok say da tutars zl k tafl mas na ra men emperyalizmin tam da istedi i gibi bir orta yol bulunmas n sa lad için egemen s n flar aç s ndan kabul edilebilir bir karar olmufltur. AKP nin sadece 1 oyla kapat lmamas, hazine yard m n n yar s n n kesilmesi ve laiklik karfl t odak oldu- unun kabul edilmesi ile AKP nin hizaya gelmesi yolunda ciddi bir ihtar yap ld aç klan rken hem Kemalist bürokratik kli in hem de AKP nin temsil etti i kli in tam anlam yla memnun olmad ancak kabul edilebilir sayd, tamam yla siyasal bir karara imza at lm flt r. AKP nin beklendi i gibi kapanmamas daha karar aç klanmadan önce büyük medyan n söylemlerinden ve finansal hareketlilikten anlafl lmaktad r. Bu bir yandan ülkemizde hukuki bir sistemin burjuva normlar dahilinde dahi var olmad n, hukukun üstünlü ü-ba ms zl gibi kavramlar n zaten birer palavradan ibaret oldu unu ve ülkemizde bunun biçimsel yönünün bile kotar lamad n bizlere gösterirken öte yandan karar n aç klanmas n n hemen ard ndan, öncesinde haz rlanan aç klamalar n ve ça r lar n pefli s ra yap lmas da bu uzlaflman n halka karfl bir birliktelik oldu unu anlamam z sa lamaktad r. Erdo an n ulusa seslenifl konuflmas n AYM karar n aç klamadan 3 saat önce haz rlam fl olmas bunun bir göstergesiyken özellikle Cumhurbaflkan A. Gül ün sistemin temsilcilerine birlik-beraberlik ça r s yaparak ortak hedef olarak terörün ezilmesini göstermesi uzlaflman n hangi konularda oldu unu ilan etmektedir. flte bu dönemde 26 Temmuz da Güngören de gerçekleflen 2 bombal sald r sonucu 18 kiflinin yaflam n yitirmesi sistem taraf ndan bu yönde de erlendirilen ve flovenist propagandaya malzeme edilen bir gündem olmufltur. Do rudan sivil halka yönelik gerçekleflen, kabul edilmesi mümkün olmayan bu sald r y üstlenmedi ini PKK nin net flekilde ifade etmesine ra men hükümetin ve medyan n do rudan PKK yi hedef almas, faflist Baykal n ve medyan n Kürt ulusunu hedef göstererek halk aya a kalkmaya ça rmas ve linçleri-faflist sald r lar teflvik etmesi ve Kandil e yönelik hava sald r lar n n yeniden yo- unlaflmas önümüzdeki dönemde sistemin Kürt ulusuna yönelik sald r lar - n yo unlaflt raca n bizlere göstermektedir. Bomban n patlamas n n ard ndan bombay koyan kiflinin Emniyet in arflivindeki 100 bini aflk n terörist listesinde bulunamamas, 3-4 gün sonra yakalanan ve bombac olarak ilan edilen kifliler için de herhangi bir somut kan t sunulamad ndan yaln zca örgüt üyesi olma gerekçesiyle tutuklan p bombalaman n dava gerekçesi say lmamas meselenin bilinçli bir yönlendirme oldu unu bizlere göstermektedir. Bu sald r n n köklerinin daha derinlerde oldu unu ise ayn gün Kerkük te seçimlerle ilgili protesto gösterisi yapan binlerce Kürt e yönelik gerçeklefltirilen bombal sald r sonucu 25 kiflinin öldü ü sald r dan da anlamak mümkündür. Sald r y gerçeklefltirenlerin olay yerinde tespit edilmesi ve faillerin J TEM taraf ndan kurulan, TC taraf ndan desteklenen ve I. Kürdistan ndaki Türkmenler aras nda hiçbir siyasal deste i olmayan mafyavari bir örgüt olan Irak Türkmen Cephesi üyeleri olmalar da Kürt halk na yönelik planlar n ciddiyetini anlamam z sa lamaktad r. Bu sald r lar flovenizmi yükseltmeyi ve Kürt ulusuna yönelik linççifaflist sald r lar teflvik etmekle beraber daha önemlisi TC nin önümüzdeki dönemde imha-inkâr eksenli siyasetini TSK-AKP iflbirli i ve ABD-AB deste i ile sürdürece- ini göstermektedir. Bunun muhtemel en önemli aya ise hava harekâtlar n takiben sonbaharda I. Kürdistan na yönelik bir kara harekât n n gündeme gelmesidir. K fl ay nda büyük bir gürültü ile I. Kürdista- Egemenlerin halk düflman yüzü her vesileyle teflhir olurken... Teröre karfl mücadele nin yan s ra art k AB do rultusunda ad mlar n h zlanmas gerekti ini, reformlar n ç kaca n aç kça belirten sistemin temsilcilerine medya üzerinden yükselen sivil anayasa ça r - lar da yeniden gündeme gelecektir. Bunun kitlelerde bir beklenti yaratmas da muhtemeldir. n na giren ordunun Zap ta karfl laflt - muazzam ve kahramanca direniflin ard ndan sessizce ve apar topar geriye dönmesi ve ilkbahar ve yaz sürecinde Bölgede yaflanan yo un çat flmalar ve devletin gerillan n baflar l taktik sald r lar karfl s nda ald a r kay plar ordunun pervas zl n ve sald rganl n da art rmaktad r. Gerilla karfl s nda çaresizli ini ormanlar yakmakta, halka yönelik iflkence ve bask y art rmakta gören sistemin rövanfl alma hedefiyle yeniden I. Kürdistan ndaki gerilla üslerini karadan da hedef almas büyük bir ihtimaldir ve haz rl klar o yöndedir. Teröre karfl mücadele nin yan s ra art k AB do rultusunda ad mlar n h zlanmas gerekti ini, reformlar n ç kaca n aç kça belirten sistemin temsilcilerine medya üzerinden yükselen sivil anayasa ça r lar da yeniden gündeme gelecektir. Bunun kitlelerde bir beklenti yaratmas da muhtemeldir. Ancak sistemin gerek Kürt ulusuna yönelik imha-inkâr politikalar ndaki srar ve Kürt ulusunun direngen-dinamik kesimlerine yönelik tasfiye amaçl sald r lar gerekse de iflçilerin-emekçilerin taleplerine ve hareketlili ine yönelik sald rgan tutumlar bu reform, demokratikleflme ambalaj ile sunulan yasalar n yeni sald r paketleri olaca ve a za çal nan bir parça bal n yan s ra a r bedellere neden olaca da sistemin gerçek yüzünü bilenler aç s ndan öngörülebilir olgulard r. AB ye uyum programlar yla bir yandan kitlelerde bir beklenti yarat lmak hedeflenirken öte yandan hem Kürt ulusuna hem de emekçilere yönelik sald r lar onaylayan-destekleyen-meflrulaflt ran AB emperyalizminin gerçekli ini ve gerici yüzünü aç k etmektedir. Faflizmin tüm bask lar na maddi-manevi her türlü deste i sunan AB nin ard ndan de iflim-demokrasi talebine sahip olan kitlelerin önüne bunun öncüsü reklam ile ç kmas, yine AKP nin halka yönelik tüm tahammülsüzlü üne, sald rganl na ra men liberal ayd n larca ülkenin demokratikleflmesi yolunda süreci gö üsleyebilecek yegane parti olarak sunulmas imaj ve reklam ça nda belirli bir etki yaratabilecektir. Ancak imaj, ambalaj ve reklam ne kadar etkili olursa olsun gerçeklik tüm bunlar silip süpürecektir. Bu anlamda aç kt r ki gerçeklerin savunucusu olan devrimci ve komünist güçler aç s ndan bu sahteli i deflifre etmek, ambalaj n alt ndaki köhneli i göstermek ve kitleleri kendi s n fsal ve ulusal talepleri do rultusunda demokratik devrim talebiyle harekete geçirmenin olanaklar oldukça fazlad r. S n fsal Yaklafl m TAHK MAT, SALDIRI VE BAR KAT Hakim s n f klikleri aras ndaki çat flmal süreçte yeni bir aflamaya girildi i, Ergenekon iddianamesinin aç klanma ve kabulünün ard ndan, Anayasa Mahkemesi karar yla kesinleflmifl bulunuyor. Bu aflaman n, temel gündem/sorunlar etraf nda birlik, kendi kap flmalar nda düflük yo unluklu ve daha uygun araç ve yöntemlerle mücadele olaca da z mni olarak belirlenmifl durumdad r. Bir önceki yaz m zda, iç hesaplaflmadan halkla hesaplaflmaya do ru derken dikkat çekmeye çal flt m z husus, sürecin bu aflamaya do ru gidifliydi. ABD nin Türkiye eski Büyükelçisi, flimdinin stratejik merkezler dan flman /ajan Mark Parris in yaklafl k 3 hafta önceki Türkiye ziyaretinin ard ndan yapt tahminlerin flafl rt c biçimde do ru ç kmas (oylaman n 6-5 sonuçlanaca, AKP nin kapat lmayaca, karar n A ustos bafl na kadar aç klanaca ), komplo teorisyenlerinin ilgi alan na girecek bir durum olsa gerektir! Bu durumda, olay n politik boyutu ama özellikle de iflleyifline dair y llar n tecrübesine kulak vermek gerekecektir: Kapatma görüflünü tafl yanlar do rulayan ama biraz daha l ml olunmas n isteyen, kamuoyundaki tepkileri de dindirmeye yönelik bir karar. Bu karar bir orta yoldur; siyasi uzlaflmad r. Ben bir üyenin karar n n sonradan de ifltirildi ini ve 7 ço unlu unun 6 ya indirilerek kapatman n ç kmad n düflünüyorum. (Yekta Güngör Özden, Anayasa Mahkemesi eski Baflkan, ) Anayasa Mahkemesi nin karar, özellikle son haftalardaki geliflmeler dikkatle takip edilmiflse, sürpriz olarak de erlendirilmemelidir. Belli bir uzlaflman n sa land ve taraflar n süreci en az hasarla atlatmas için pazarl klar n yap lmakta oldu u aç a ç km fl bulunuyordu. ABD ve AB li emperyalistlerin srar artm fl, bunlara ait medyada yaz lanlar, AKP ye flartl destek içeren bir havaya dönüflmüfl, dizginlemenin kapatma de il farkl yollarla cezaland rmadan geçti i ifade edilmeye bafllanm flt. Propaganda merkezleri, kapatmama ya gerekçe olarak istikrardan öte fliddet yanl s slam ülkede ve bölgede büyütmemeyi öncelemifllerdir. Nihayet ülke sath nda da kesin kanaatçilerin oran h zla de iflmeye, AKP ye bloke ederek flans tan ma e iliminde olanlar n say s nda art fl görülmeye bafllam flt. Sürecin henüz bafllar nda kendi içinde savunma yap p yapmamay dahi tart flacak kadar umutsuz olan AKP; ABD ve AB li emperyalistlerin aç k-dolayl desteklerine ve Ergenekon hamlesine karfl n bütünüyle rahatlayamam fl olmal ki, orgeneral (Eruygur ve Tolon) kozlar n (ilk iddianameye koymay p, darbe senaryolar na bulaflt rmayarak) elde tutmay tercih etmiflti. AKP süreci yönetirken, rahat ve kendinden emin bir görüntü vermeye çal flsa da durumunun ne kadar kritik oldu u oylama sonucuyla da kan tland. Nitekim, karar n aç klanmas sonras nda baflta Tayyip Erdo an olmak üzere tüm parti ileri gelenlerinin verdi i zafer tepkisi, bu ruh halinin bir di er ispat olarak okunabiliyordu. AKP ile ilgili karar her ne kadar mevcut hükümetin devam, AKP-TSK iflbirli inin sürmesi, ABD ve AB li emperyalistlerin iste i yönünde istikrarl bir sürece onay anlam tafl - yorsa da, di er yandan merkezi devlet yap lanmas nda belirli bir gücü elinde bulunduran Kemalist klik aç - s ndan da ciddi bir güç ve a rl n tescili anlam na gelmektedir. AKP yi s n rl ve kontrollü biçimde hareket etmeye zorlayan, bunu mevcut yasalar uyar nca belli bir yapt r m ve ihtarla, üstelik ezici bir ço unlukla karar alt na alan bu sonuç, tek yanl biçimde AKP nin zaferi olarak okunamaz/okunmamal d r. AKP, emperyalistlerin tam (ama hiç kuflkusuz flartl ) deste i ile yol alman n ve TSK ile iflbirli ini sürdürmenin avantajlar na sahiptir. Ama hepsi o kadar. Oysa dünyan n büyük metropollerinden akan ve ülke ekonomisini feci biçimde kuflatan (içerde giderek bozulan durum da cabas ) ekonomik krizle bafla ç kmak durumundad r. Kapat lmama karar n n hemen ard ndan do algaza ortalama yüzde 18 lik (son 7 ayda yüzde 35) zam yap lm flt r. Bunun için ilk etapta bafllatt zam ya murlar özellikle Eylül ay nda daha derin sosyal çalkant lara yol açacakt r. Yerel seçimler için takvim ifllemeye bafllam flt r. Seçim ekonomisi ile krize iliflkin tedbirlerin birlikte kotar lmas büyük bir açmaz yaratacakt r. Toplu sözleflmeler pefli s ra gelmektedir. Bir bölümünde flimdiden t kanma ve krizler bafl göstermifltir. Sendikal alana eskisi gibi hükmetme flanslar olamayacakt r. Ulusal soruna iliflkin giderek a rlaflan gündemle bafla ç kabilmek bir yana, yine yerel seçimlere yönelik faaliyetin bölgeye yönelik bir dizi hesab gerektirmesi durumu iyice içinden ç k lmaz bir hale getirmifltir Klik çat flmas n n cisimlendi i davalardan Anayasa Mahkemesi ndeki, iddiaya uygun/do rulayan biçimde ve ezici ço unlukla AKP yi s n rlayan, damgalayan tarzda sonuçlanm fl ne var ki di eri yeni bafllayan ve uzun süreye yay lacak bir pozisyonda, deyim yerindeyse AKP nin kuca nda kalm flt r. Ergenekon dosyas, resmen aç klanan (ve kabul edilen) iddianamesiyle daha aç k biçimde görüldü ü üzere, TC tarihinin hukuk tekni i ve sistemati i aç s ndan belki de gelmifl geçmifl en pespaye davas konumundad r. Bunun temel sebebi, sadece halka karfl ifllenen hemen hiçbir suçun iddianameye konu edilip edilmemesi de ildir. Ama bunun ötesinde, zaman ve mekan tan maks z n, birbiriyle ilgili-ilgisiz bir y n kifli ve olay n, binlerce hukuka ayk r delil ve spekülasyona da dayan larak, çok çeflitli senaryolar alt nda birbirine kat larak ve kar flt r larak, tam bir hengame ve keflmekefl içerisinde, ortak bir dava ve örgüt düzleminde sunulmas d r. Öyle ki baflsavc iddianameyi bas na duyurdu u s rada buradaki terör örgütü bildi imiz terör örgütü tan mlar - na uymuyor türünden ak llara seza bir hukuk (suçta ve cezada kanunilik ilkesi, TCK md.2) d fl aç klama yapmakta sak nca görmemifltir. Dolay s yla yap lan ifli, bir grup savc n n acemili i olarak düflünmek/yorumlamak safdilliktir. Bu kaos ve karmafla içerisinde, her türlü suçun ifllendi i ve ifllenebilece i bu batakl kta, her türlü iflbirli inin gerçekleflebilece i görüntüsü alt nda, devrimci ve yurtsever örgütlere de yer verme gayreti, durumun anlafl lmas için bizlere birinci ipucunu vermektedir. Bir di er ipucu, devlete ait bütün örgüt ve kurumlar bo- az na kadar her fleyleriyle bu rezilliklerin içerisindeyken, bu durum geçmiflten beri kendi rapor ve belgeleri ile dahi sabitken, iddianamede itinayla bunun aksinin söylenmifl olmas d r ( bu çete organizasyonunun ordu ve M T içine s zmay baflaramad ). Ve tabi bir di er önemli husus; halka, devrimcilere, yurtseverlere, komünistlere, ilerici ve demokratlara karfl ifllenen binlerce suça iliflkin hiç ama hiçbir izin bu milyonlarca sayfal k klasörlerde bulunmamas - d r. Gazi katliam gibi kimi sald r ve provokasyonlara iliflkin istisnai örnekler ise ellerindeki ajan ve itirafç - lar n de erlendirmek suretiyle olaylar sapt rmak, kafalar buland rmak ve devrimcilere karfl afla l k senaryolar için an lmak istenmifltir. Faflist diktatörlü ün her zaman için esas hedefinin s n f mücadelesi do rultusunda tahkimat oldu u do ru biçimde kavranmal d r. Gerçek düflmanlar n n, komünistler, devrimci ve yurtsever güçler, kendilerine karfl savaflanlar, direnenler oldu u unutulmamal d r. Her f rsat ve vesileyle bu yönde tezgah kurmaya, propaganda yürütmeye çal flacaklar, çeflitli senaryolar yazacaklar ve provokasyonlar örgütleyecekleri iyi bilinmelidir. Bu yeminli halk düflmanlar, s n flar n iyi temsil etmektedir. Birbirleriyle kap fl rken bile as l düflmanlar n n kim oldu unu asla unutmazlar! Maddi gerçekleri gizlemek, olgular karartmak ve sapt rmak için ellerinden geleni yaparlar. Faflizmin yarg sistemi bu felsefe üzerine kuruludur, bu gerçek ak llardan ç kar lmamal d r! Ergenekon dosyas nda yarg lanacak olan kimi kontr-gerilla eskisi, mafya bozuntusu, k z l-elmac, Kemalist kli in ak l hocas ve bilumum halk düflman, faflistler tayfas, t pk Susurluk davas nda oldu u gibi beraat ve göstermelik cezalar ile aklanacakt r. Bu dava, AKP nin üzerine kalm flt r ve uzun süreye yay larak zaman ilac ile çözülecektir. Yap lmas gereken, daha önce de sözünü etti imiz gibi, davan n aç l fl (operasyonun yürütülüfl) amac n, kurgusunu, ülkemizdeki kontr-gerilla gerçe ini teflhir etmek ancak halk n as l gündemine yo unlaflmak olmal d r. Mevcut dava üzerinden beklenti do uracak herhangi bir durufl sergilenmesine izin verilmemelidir. Susurluk sürecinde yürütülen kampanya ile koflullar farkl d r. ddianame aç klanm fl, AKP-TSK n n davaya nas l bir yön verece i belli olmufltur. Yürütülecek olan propaganda-teflhir faaliyetinde bu çerçeve korunmal d r. Bir k s m sosyalist etiketli liberal-reformist parti, grup ve çevrenin darbecili e karfl olma, tarafs zl - a tav r ad na, AKP ye de karfl y z flerhiyle, mevcut davay zorlama takti i, ince bir iflbirlikçilik hesab içermiyorsa e er, büyük bir aymazl kt r. Bunlar n kitleleri yanl fl yönlendirmesine karfl s k biçimde mücadele yürütülmelidir. Murat Belge den Ömer Laçiner e, Bask n Oran dan Ahmet Altan a onlarca sosyalist eskisinin devrimci, ilerici, komünistlere de sürekli biçimde sataflarak yön verdi i bu çevrelere inat, Ergenekon davas - n n karakutusu olarak ünlenen Tuncay Güney isimli ajan-provokatör; ABD ye ç kar lmas n n ard ndan hahaml a s n p kapa att Kanada dan son derece yal n ve aç k biçimde konuflmaktad r: Olan bitenler iki Mehmet in kavgas d r. Ergenekon un tümü çözülürse Türkiye de sistem çöker. Çünkü sistemin kendisi Ergenekon dur. Yak nda iki taraf anlaflacak ve sistem devam edecek. fiimdiden anlaflmaya bafllam fllard r. (TV Net, ) Hakim s n flar n as l dert ve s k nt s n n nerede bafllad ve bitti i çok aç k biçimde görülebilmektedir. AY Mahkemesi karar üzerine çeflitli bakanlar n demeçleri ile kimi patron örgütlerinden gelen tepkiler, bu durumu ortaya koymaktad r. Ekonominin önünü açan bir karar, art k iflimize bakal m, nefes almam - za yol açt diyenler, bir yandan zam dü mesine yeniden basarken di er yandan Güngören katliam için tezgahlad klar senaryoyu ilan etmekte gecikmemifllerdir. Bask ve sald r - lar n hangi yönde geliflip yo unlaflaca bellidir. Bu konuda hiç de flafl rt - c olmayan koalisyon, daha çat flmalar n n harareti so umayan taraflar aras nda kurulmufl, hatta rekabete dönüflmüfl durumdad r. Bizim de ayn h z ve refleksle bu sald r ve manevralar yan tlayacak bir örgütlenme içerisinde barikat oluflturmam z gerekmektedir.

4 İşçi/köylü İşçi-köylü Ağustos 2008 Yasalar iflçi ve emekçiden yana uygulanm yor! Ankara flçi-köylü okurlar olarak 30 Temmuz 2008 tarihinde, 175 gündür direniflte olan TEGA iflçilerini ziyaret amac ile Sincan Organize Sanayi Bölgesi ne gittik. 12 saatlik vardiyalarla, ikifler kiflilik gruplar halinde nöbet tutan iflçilerle grev süreci ve yaflad klar s - k nt larla ilgili bir söylefli gerçeklefltirdik. lk andan itibaren bizi s cak bir ilgiyle karfl layan iflçi arkadafllar n yaflad klar tüm s k nt lara ra men yürüttükleri onurlu mücadeleye dört elle sar ld klar na ve bunu sürdürmekte ne kadar kararl olduklar na tan kl k ettik. Sohbetimize ilk olarak Engin Eldefl le bafllad k. Eldefl 4 y l aflk n süredir bu ifl yerinde çal fl yor. Ondan grev sürecine kadar nas l geldiklerini ve neler yaflad klar n anlatmas n istiyoruz. Kanunlar paras olanlar içindir Çal flma saatleri fazlayd, 12 saat çal fl p 425 YTL al yorduk. Cumartesi-Pazar normal izin vard, ama mesaiye kal yorduk. Sonra sendikay getirelim dedik. En az ndan girdi imiz ç kt m z saat, maafl m z, iznimiz belli olsun diye. Baflta herkes onaylad bu fikrimizi. Daha sonra, bu iste imizi patron duydu ve bizi engellemek için mesaileri kald rd, herkesi 425 YTL ye mahkûm etti, zaten k t kanat geçiniyorduk mesaiyi de kald r nca elimizi kolumuzu ba lad. Daha önce maafl m z ay n 5 inde al yorduk, sonra 15 ine kadar ç kt. Biz maafllar m z n 575 YTL ye ç kar lmas n flçi s n f hareketinde baz dönemsel olaylar ve zamanlar hareketin de ifliminde ya da örgütlenmesinde oldukça önemli yer tutar/tutmaktad r. Bugüne kadar s n f içerisindeki çal flmalarda bu dönemsel süreçler görünmesine karfl n ona uygun pratiklerin yaflama geçirilmedi ini de görmekteyiz. Bugün, 2000 li y llar n bafl ndan itibaren s n f hareketinde grev ve direnifllerin en yo un oldu u süreci yaflamaktay z. Bu süreçte örgütlenmelerin giderek artt n, buna karfl l k iflten at lmalar n yo unlaflt n, talep ettik, yap lan görüflmelerle bunu 550 YTL ye kadar indirdik fakat bu da kabul edilmedi ve böylece 7 fiubat a kadar gelindi. 120 kifli ç kt k greve, 15 kifli patronun iflbirlikçisi ç kt. Baz lar ise dayanamad, kira bir yandan, borçlar bir yandan, ailelerin bask s bir yandan, bunun için çal flmaya bafllad lar. fiu anda 87 kifli grevde, bunun 75 i baflka yerlerde sigortal olarak çal flmaya bafllad. Geriye kalan 12 kifli de nöbet tutuyor, çal flan 75 kifli ise günlük nöbet paras veriyor bize. - Grevin ilk günlerinden bu yana neler yafland? - Biz grev karar n ast m z gün, patron Sincan Organize Sanayi Bölgesi nde bulunan di er 16 fabrika sahibiyle bir toplant yapt. Di er patronlar ifl yeri sahibinin zarar n karfl layacaklar n ancak sendikay hiçbir flekilde fabrikaya sokmamas gerekti ini söylemifller, destek olacaklar - na dair söz vermifller. Yasalara göre Tersanelerdeki ifl cinayetlerinin ard arkas kesilmiyor. fl cinayetlerine bir kurban da geçti imiz günlerde verildi ve böylece tersanelerde yaflanan ifl cinayetlerinde yaflam n yitirdi i tespit edilebilen iflçi say s 101 oldu. GEMSAN tersanesi ATLAS Gemi tafleron firmada bak mc olarak çal flan brahim Çelik adl tersane iflçisi, 29 Temmuz Sal günü kompresör dairesinde bak m yaparken meydana gelen patlama Emekçinin Gündemi Grev ve direnifllerin toplu ifl sözleflmesindeki önemi bu nedenle direnifllerin yayg nlaflt - n görüyoruz. Örnek alarak DE- SA, Unilever, Yörsan, Arçelik, Çapa Temizlik, Uzel, E-Kart vb. direnifller verilebilir. Di er yandan toplu ifl sözleflmelerinde yeni haklar verilmedi i gibi mevcut haklar da almak isteyen patronlara karfl grevlerin artt n görmekteyiz. Direnifl ve grevler, toplu sözleflme dönemlerinde egemenler ile iflçi s n f aras ndaki mücadelenin önemli ayaklar ndan biridir. Bu anlamda bu süreçler oldukça önemlidir. Her sonuç, yeni bir normalde bizlere fabrikadan yemek verilmesi, tuvalet ihtiyac m z n karfl - lanmas gerekiyor fakat içeriye al nm yoruz. D flar dan geliyor yemek (sendikadan bahsediyor). - Jandarma ve özel güvenlikçilerin size karfl tutumu nedir? - Herkes iflverenden yana olmufl, 6 ayd r buraday m, bir gün gelip iflçinin yan nda olan görmedim ne jandarma, ne güvenlik Buran n güvenli i iflverenden yana zaten. Kalabal bile kabul etmiyorlar. 2 kifliden fazla olundu u zaman güvenlik geliyor, jandarma geliyor, da l n burada toplanmak yasak diyorlar. - fiu an fabrikadaki durum nedir? - fiu an burada makinenin bafl nda çal flan 40 kifli var. Onlar da bizim sayemizde prim yap yor. Eskiden 500 alanlar fluan bizim sayemizde al yor. Zaten bizim sonucu yaflam n kaybetti. Yaflanan bu son ifl cinayetinin ard ndan kamuoyuna bir aç klama yapan Limter- fl Sendikas : Tafleronluk sistemi tersanelerdeki en ciddi sorun olmay sürdürmektedir, art k kangrene dönüflmüfltür. Yine ayn flekilde, yasa d fl l k, kurals zl k üst seviyelerde seyir etmektedir. Bu koflullarda tersanelerde, ifl kazalar n n ve ifl cinayetlerinin devam etmesi bir s r de ildir dedi. greve ç kmam z n sebebi 575 YTL yi vermemesiydi. Patron bizimle anlaflm yor ama içerdeki iflçilere 800 milyon maafl veriyor, art mesaisi de var. Zaten içerdeki iflçileri de böyle tutuyor. Bunlar n hepsini sendikay buraya sokmamak için yap yor. - Greve bafllad ktan sonra de iflen bir fley oldu mu hayat n zda? - Kanunlar ö rendik, hakk n oldu u halde hakk n alam yorsun, kanun kaçak iflçi çal flt r lamaz diyor ama iflveren çal flt r yor. Kaçak iflçi de ödüyor üç befl kurufl, iflini bitiriyor. Bu ülkede kanunlar hep paras olandan yana iflliyor. Yasalar bu ülkede iflçiden ve emekçiden yana uygulanm yor. Zaten uygulan - yor olsa flu an burada ne iflimiz var. Örgütlü çal flmak istiyoruz Bu uzun sohbetin ard ndan Bülent Gülel le konuflmaya bafll yoruz. fiu an beklemekten baflka yapacaklar bir fley olmad n ancak direnifle devam edeceklerini ve haklar n alana kadar da mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini söylüyor. Biz iflçilerle sohbete dalm flken sendikadan iflçilerin ö len yemekleri geliyor. Böylelikle yemeklerini getiren Birleflik Metal- fl Anadolu fiube Baflkan Rasim Gündal ile de sohbet etme imkan buluyoruz ve geliflmeleri bizlere anlatmas n sürecin ateflleyicisi ya da söndürücüsü rolü oynamaktad r. Grev ve direnifllerde ve toplu ifl sözleflmelerde kazanabilmek için öncelikle karfl lafl lacak problemler konusunda iflçilerin bilinçlendirilmeleri, do ru bir önderlik ile örgütlenmeleri gerekmektedir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki; bu süreçlere do ru önderlik edilirse ideolojik sapmalar da engellenir, iflçilerin sorun ve sald r lar daha bütünlüklü görmesi sa lan r. Bugün yaflanan ve yaflanacak olan grev, direnifl ve toplu sözleflmeleri bu eksende ele almal y z. Bu direnifller s n f n yeni haklar almas nda oldukça önemli bir yer tutmaktad r. Direnifllerin son zamanlardaki küçük de olsa kazanmalar daha büyük direniflleri yaratm flt r. Çok de il 2007 y l nda Petrol- fl Sendikas n n örgütlendi i Novamed de direniflin kazan m günümüzdeki di er direnifllerin uzun vadeli ve srarl sürmesini, kazanmaya kilitlenmesini önemli derecede etkilemifltir. Yani s - n f hareketinde direnifller, grevlerin bafllamas nda tafl y c rol oynamaktad r. Ancak direnifllerin kazanmas için de esas olarak oturaca zemin önemlidir. Bazen tek kiflilik bir direnifl bile, oldukça önemli mesajlar vermektedir. Sefaköy deki direnifl bu anlamda önemli ve örnektir. Bir yandan direnifller devam ederken di er yandan on binlerce belediye iflçisi de grev aflamas na gelmifl durumdad r. Burada önemli olan iflçilerin kendi ç karlar n n iflçi s n f n n bütününün ç karlar istiyoruz. lk olarak bu iflyerinde örgütlendik ve yetkiyi ald k. flveren bu aflamada hiçbir problem ç karmad. Yasal süreçte sözleflme görüflmelerine bafllad k. Fakat daha sonra farkl hareket etti ve sendikay kabul etmedi. lk baflta flunu belirtmeliyim; buradaki grev sadece ücret talebiyle de il biz burada örgütlü mücadele yürütme talebi ile de greve ç kt k. Daha sonra iflveren yasal olmayan bir tak m ifller yapt. Grevin 2. günü kaçak iflçi çal flt rmaya bafllad. Sonra özel güvenlikçiler grevdeki arkadafllara silah çekti, kald ki hala gelen ziyaretçilerimizi bile buraya sokmamaya çal fl yorlar. Biz hem sendika olarak hem de iflçiler olarak gidebildi i son noktaya kadar direniflimizi sürdürmekte kararl y z. Bu güzel söyleflinin ard ndan iflçilerin yan ndan ayr lmaya haz rlan rken ekleyecekleri bir fley olup olmad n soruyoruz ve diyorlar ki; Sesini yükseltmezsen ve bir fleylerin mücadelesini vermezsen ömür boyu böyle gider, bizler bunu de ifltirmek için buraday z Son olarak Bir gece gelip sizinle burada nöbet tutsak sizin aç n zdan bir sak nca olur mu? diye bir soru yöneltiyoruz ve karfl - l nda; Bir gün olmaz sürekli gelmeniz laz m, bir gün olursa anlamazs n z, iki günde bir gelmelisiniz ki neler yaflad m z görmüfl, anlam fl olursunuz diyorlar. Gazetelerimizi verdikten sonra en k sa zamanda tekrar ziyarete gelece imiz konusunda söz vererek oradan ayr l yoruz. (Ankara) Ambarl iflçileri; Kölelikten kurtulmak istiyoruz! Göztepe de boykot Ücretsiz yemek haklar ellerinden al nmak istenen sa l k emekçileri, gerçeklefltirdikleri bir dizi eylem ve etkinlikle, yemek haklar n n gasp edilmesini protesto etmeye devam ediyorlar. SES öncülü ünde gerçeklefltirilen eylemlerden biri de 24 Temmuz da, Göztepe E itim ve Araflt rma Hastanesi nde yap ld. Burada yemek boykotuna bafllayan sa l k emekçileri, acil servis önünde yapt klar bir bas n aç klamas yla, yemek haklar n n ellerinden al nmak istenmesine tepki gösterdiler. SES fiube Baflkan Erdal Güzel taraf ndan yap lan aç klamada, g da maddeleri ile elektrik, su, akaryak t gibi tüketim maddelerine yap lan zamlar n emekçilerin yaflam n çekilmez hale getirdi i vurguland ve IMF güdümlü AKP ve Maliye Bakanl n n, yatakl tedavi kurumlar nda çal flan emekçilerin yemeklerini dahi paral hale getirdi i belirtildi. (Kartal) Büyükçekmece de bulunan Ambarl Liman nda çal flan iflçiler insanca çal flma koflullar için sendikaya üye oldu. Arkas Holding e ba l Arser fl Makinalar Servis ve Ticaret A.fi. de çal flan 406 iflçi 20 Haziran da Liman- fl Sendikas na üye olarak örgütledi. flçilerin örgütlendi ini duyan Arkas patronu, üye iflçileri bir gecede internet üzerinden bir baflka kurulufllar olan Marport Liman flletmeleri Sanayi ve Ticaret A.fi. ye geçirerek ayn gün 5 iflçiyi, daha sonra da yani 15 Temmuz 2008 tarihinde ise 52 iflçiyi iflten ç kard. Patronun bu tutumunu protesto eden iflçiler sendikaya sahip ç - karak direnifle geçti. 16 Temmuz günü Ambarl liman nda toplanan iflçiler patronun hukuksuz uygulamalar na karfl sabaha kadar limanda bekleyerek eylem yapt. Eylemde iflçiler ad na konuflan Liman- fl Sendikas Baflkan Muzaffer Akp nar, sendikan n iflçilerin en demokratik hakk oldu unu dile getirerek iflçilerin sendikalar ndan vazgeçmeyeceklerini söyledi. 22 Temmuz günü Arkas Holding in fiiflli Esentepe de bulunan binas önünde bir araya gelen iflçiler Arkas patronunu protesto etti. Direne direne kazanaca- z, flimizi ve haklar m z istiyoruz pankart açan iflçiler Ölmek var dönmek yok, Sendika hakk m z söke söke al r z sloganlar n hayk rarak öfkelerini dile getirdi. Eflleri ve çocuklar ile birlikte eyleme kat lan yaklafl k 200 iflçi ad na konuflan Liman- fl Baflkan Muzaffer Akp nar, Arkas Holding in iflçileri, cep telefonlar na mesaj atarak bir günde hukuksuz bir fleklide iflten ç kar ld klar n söyledi. Eylem, iflçi efllerinin yapt klar konuflmalar ile sona erdi. Eylem sonras nda holding iflçilerin ifl kurallar na uymad klar gerekçesiyle iflten at ld klar n iddia eden bir aç klama yapt. Eylem s ras nda Arkas Holding görevlileri holding aleyhinde bir haber yap l p yap lmad n kontrol etmek için gazetecilerin iletiflim adreslerini istedi. ( stanbul) Tersanelerde yeni bir ifl cinayeti Selah Tersanesi nde kazan m Tersanelerde yaflanan son ifl cinayetine genifl bir kesimden de tepkiler sürerken, Selah Tersanesi nde çal flan, ancak ücretlerini alamayan iflçiler direnifle geçti. Alacaklar n talep eden 33 iflçi, 1 A ustos akflam mesai bitiminden sonra tersane önünde toplanarak, tafleron patronla görüflmek istediler. Tafleronun tersanede bulunmad n ö renen iflçiler, Limter- fl Sendikas na baflvurarak, sendika arac l ile Selah Tersanesi patronu ile görüflmeye çal flt lar. Ancak görüflme girifliminden sonuç alamayan iflçiler, 2 A ustos sabah 7.30 dan itibaren Selah Tersanesi önünde direnifle geçtiler. 3 ayl k maafllar n alamayan iflçiler, yap lan görüflmeler ve maafllar n n ödenmeye bafllamas yla birlikte, akflam saatlerine do ru eylemlerine son verdiler. (Kartal) ile bir ve paralel oldu unu görmelerini sa lamakt r. Bugün iflçilerin mevcut haklar - n n korunmas n sa lamak için iflçilere karfl bafllat lan sald r lar do ru anlamak gerekmektedir. Çünkü bu do ru anlafl lmazsa grevlerden de baflar l ç kmak mümkün de ildir. Grev süreçlerinin iflçilerin en politikleflti i süreç oldu u da unutulmamal d r. Bu nedenle direnifller, sözleflmeler ve grevler s n f n okuludur. S n f n siyasallaflaca en önemli süreçlerdir. Biz DDSB liler süreci bu bilinçle ele almal ve ayn zamanda sistemin teflhirini yapaca m z bir süreç olarak iflletmeliyiz. Bu nedenle bu süreçte s n f örgütleme yönlü çabam z daha da art rarak hareket etmeliyiz. Sendikalardan ziyaretler 19 Temmuz 2008 günü çeflitli flubelerden gelen sendikac lar önce Hayat TV yi ziyaret ettiler, daha sonra Ambarlar da iflten at lan iflçilerle bulufltular. Aralar nda DDSB lilerin de bulundu u ekip önce Hayat TV yi ziyaret ederek kapatman n süreç ile birlikte de erlendirilmesi gerekti ini dile getirdi. Ard ndan liman iflçileri ziyaret edildi. Burada bir konuflma yapan Musa Servi, Bugün size yap lan bu sald r dün Çapa da Cerrahpafla da temizlik iflçilerinin; Desa da deri iflçilerinin; Arçelik iflçilerinin; E-Kart ta Bas n- fl üyelerinin, Unilever ve Yörsan iflçilerinin örgütlenmesi ve grevlerinde de yap lan iflçilerin örgütlenmesini engelleme sald r s - d r dedi. (H. Merkezi) Desa iflçisi yaln z de il! Yaklafl k bir ayd r Sefaköy de bulunan Desa Deri Fabrikas önünde direniflte olan Emine Arslan a destek ziyareti gerçeklefltirildi. 26 Temmuz Cumartesi günü fabrika önünde toplanan Deri- fl Sendikas Direne direne kazanaca z sloganlar n hayk rd. Desa patronunun sendika düflman tutumunu protesto eden iflçiler sendikalaflmaktan vazgeçmeyeceklerini dile getirdiler. Fabrika önünde konuflan Deri- fl Genel Baflkan Musa Servi, Desa direniflinin patron taraf ndan k r lmak istendi ini ancak tüm bask lara ra men direniflin devam etti ini söyledi. Eyleme Deri fl Tuzla flube yöneticileri, belediye- fl 2 No lu fiube Baflkan Hasan Gülüm, Türk- fl stanbul fiubeler Platformu ve Metal- fl de destek verdi. ( stanbul) AKA Deri de direnifl Deri patronlar n n örgütsüzlefltirme sald r lar sürüyor. DESA Deri Fabrikas ndan ç kar lan iflçilerin direniflinin üç aya yaklaflt günlerde, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi nde de iflten ç karmalar yaflan yor. Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyet yürüten AKA Deri Fabrikas, sudan denecek nedenlerle iki iflçiyi iflten ç kard. flten ç kar lan iki deri iflçisi ise, direnifle bafllad. Deri- fl Sendikas n n örgütlü oldu u iflyerinden ç kar lan, iflyeri temsilcisi Bayram Ateflo lu ve sendika üyesi Servet Ünal adl iflçiler, fabrika önündeki bekleyifllerini sürdürüyorlar. Geliflmelere iliflkin bilgi ald m z Deri- fl Sendikas Tuzla fiube yöneticileri, son iflten ç karmalar n da, yine patronlar n örgütsüzlefltirme sald r lar kapsam nda ele al nmas gerekti ini söylemekte ve patronla görüflmelerin sürdü ünü vurgulamaktalar. Sendika yöneticileri ayr ca, 45 kiflinin çal flt iflyerinde grevin bafllamas ndan beri üretim gerçekleflmedi ini, içerdeki iflçilerin de direniflteki arkadafllar n sahiplendi ini belirtmekteler. 2 iflçinin iflten ç kar lmas n n, patronla iflçiler aras nda evraklarla ilgili yaflanan bir tart flma sonucu gerçekleflti ini de sözlerine ekleyen sendika yönetimi, bunun iflten ç karmaya, böylelikle örgütlü iflçileri tasfiye etmeye dönük bir tezgah olabilece i ihtimalini de göz ard etmediklerinin alt n çizmekteler. (Kartal) Belediye floförlerinin direnifli sürüyor 2 ay aflk n bir süredir TÜMT S e üye olduklar için iflten at lan 133 belediye otobüsü floförü her gün Büyükflehir Belediye binas önünde efl ve çocuklar ile birlikte seslerini kamuoyuna ve iflçi düflmanl nda srar eden, kendi yandafllar na rant sa layan ve bu ranttan nemalanan, kendi yasalar n ve hukukunu hiçe sayan Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan Hikmet fiahin e duyurmak için bas n aç klamas yap - yor. Eylemlerinde ajitasyon konuflmalar ile çevreye bilgi verirken, çevreden de sl k ve alk fllarla eyleme destek verilmekte. 28 Temmuz günü bas n aç klamas n okuyan TÜMT S Genel Sekreteri Günel Y lmaz Y llarca çok düflük ücretle zor koflullarda görev yapan üyelerimiz iki ay aflk nd r iflsiz. Bu ne düflmanl kt r ki aileleriyle birlikte yüzlerce insan açl a mahkum ediyorsunuz? dedi. (Bursa)

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Nepal de burjuvazinin ihaneti Temmuz da gerekli oy

Nepal de burjuvazinin ihaneti Temmuz da gerekli oy iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin ÇIKTI Say : 22 www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 25 Temmuz-7 A ustos 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Halk n kendi gündemi var! 8 Sömürücü,

Detaylı

±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur!

±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! ±CMYK Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! K. Marks, daha önceki üretim tarzlar n n aksine burjuvazinin üretim araçlar n ve böylelikle üretim iliflkilerini ve onlarla birlikte, toplumsal iliflkilerin

Detaylı

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi!

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Uzmanlar ekonomik kriz ve onun etkisiyle yükselmekte olan iflsizli in, önümüzdeki süreçte de artaca n, krizin y llara varan etkileri olaca - n belirtiyorlar. Bu öngörüye

Detaylı

±CMYK. rinlefltirecek yasalar ç kart ld -ç kar lmaya devam ediyor.

±CMYK. rinlefltirecek yasalar ç kart ld -ç kar lmaya devam ediyor. ±CMYK Yeni bir sald r yasas daha... AKP hükümetinin ikinci dönemi, kendi aralar nda yaflad klar fliddetli dalafllara ra men halk m za-emekçilere yönelik sald r lar n yo unlaflt bir dönem oldu. Varolan

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

halefeti sar, hükümeti ise k rm z kart göstererek protesto etti. Sayfa 5 Bayra n kap p sokaklara f rlayan in- tutukland

halefeti sar, hükümeti ise k rm z kart göstererek protesto etti. Sayfa 5 Bayra n kap p sokaklara f rlayan in- tutukland Emperyalist-kapitalist sistem a r hasta Önce flunu anlayal m. Bu 50 y lda, hatta muhtemelen 100 y lda bir yaflanabilecek bir olay diyor Amerikan Merkez Bankas Eski Baflkan Greenspan. Emperyalizmin 1929

Detaylı

Emekçiler bahar erken getirdi!

Emekçiler bahar erken getirdi! ±CMYK iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin fis ZL E SYAN EDEL M, ÖRGÜTLÜ MÜCADELEY YÜKSELTEL M KURULTAYINDA BULUfiALIM! Yer: Mecidiyeköy Kültür Merkezi Adres: Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak No:

Detaylı

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı

19 fiubat-4 Mart 2010

19 fiubat-4 Mart 2010 TEKEL direnişi işçi sınıfının tarihsel bilincidir TEKEL direnişi sınıf hareketine güçlü bir canlanma getirdi. Bunun çok yönlü kazanımları hiçbir biçimde gözardı edilemez. Ankara daki kitlesel miting ve

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele

fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele Irkç l k ve sald rganl a meflruluk Egemen s n flar n, özellikle kiral k kalemflorlar n, görsel medyan n yapt savafl ç rtkanl öyle bir hal ald ki, egemenlerin parlamentodaki figüranlar n n bafl Tayyip bile

Detaylı

*Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350. gibi patron örgütlenmelerini de içine alarak sürüyor. Sayfa 8. flte devlet terörü

*Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350. gibi patron örgütlenmelerini de içine alarak sürüyor. Sayfa 8. flte devlet terörü iflflççi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttnet.net.tr Say : 2007-01 01 *Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350 Komprador sermaye, evdeki bulgurdan olmak

Detaylı

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na...

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na... flçi-köylü kapat ld SUSTURULAMAZ! Özgür gelecek. DESA patronunun gücü direnifli sat n almaya yetmiyor Özel Say : 2008/1 *Y l:1 *14-27 Kas m 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X umutyayimcilik@ttmail.com

Detaylı

Devlet terörde s n r tan mad!

Devlet terörde s n r tan mad! ±CMYK Say : Kapitalizmin gündemi kriz... fiimdiye kadar ekonomik kalk nman n önündeki engellerin özellefltirmeyle kald r lmas ndan ve yabanc sermayenin topyekün ülkeyi istila etmesinden büyük sevinç ve

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

Halk muhalefetine tesettür!

Halk muhalefetine tesettür! POL T KA GÜNDEM Düzen, hizmetkârlar n dinlenmeye ald! 22 Ocak günü sürpriz bir flekilde 8 ayl k bir takip ve haz rl k sürecinin ard ndan yap ld söylenen Ergenekon Operasyonu yla 50 nin üzerinde insan gözalt

Detaylı

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi Dış politika açılımlarında yeni bir şey var mı? TC nin son dönemde dış politikada attığı adımlar gündemde ön sıralarda yerini almakta. AKP nin hükümete geldiği günden bu yana dış politikasını arka plandan

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Ç I K T I Sayı: 62 * * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X DEĞİŞEN ANAYASA, DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET 4 Bileşik kuvvetler üzerinden it dalaşı Tekel direnişi ve balyoz operasyonunun

Detaylı

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma 2009 da şahit olduk İşçi düşmanlığının, emek düşmanlığının ayyuka çıktığı bir yıl oldu 2009. Emekçilere saldırının durmadığı, egemenlerin halkın en küçük talebine tahammül edemediği bir yıldı. Faşizm tarafından

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Gücümüz Birli imizde! UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU Merhabalar, Ekonomik ve siyasi krizin derinleflti

Detaylı

Asimilasyon kazanı, dejenerasyon kuyusu

Asimilasyon kazanı, dejenerasyon kuyusu İnönü; Kahraman mı diktatör mü? CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ın AKP hükümetini Hitler e benzetmesi ile yeni bir tartışmanın fitili de ateşlendi. Başbakan Baykal a yanıt verirken TC nin kanlı sicili de

Detaylı

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Devletin maden karası yüzü Taşeron çalışma/çalıştırma; güvencesiz çalıştırmanın, emek sömürüsünün, işçinin haklarının gasp edilmesinin en sık yaşandığı biçimidir. Bu sistemde işçinin örgütlenme hakkı yoktur!

Detaylı

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar,

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar, Merhabalar, YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU çinden geçti imiz dönemde en yo un tart fl lan konu Kürt ulusal sorununun nas l bir sürece evrilece idir. Sistem bir yandan henüz somut bir içeri i olmasa da aç l

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır Açılım sınırları aştı: Esat ve Erdoğan ın tasfiye kardeşliği Kürt ulusal sorununun yaşandığı tek alanın TC sınırları içerisinde olmadığı bilinmektedir. Emperyalist anlaşma masalarında dört parçaya bölünen

Detaylı