Elektronik Ticaret Bülteni mayıs 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektronik Ticaret Bülteni mayıs 2007"

Transkript

1 Geçen Ay Neler Oldu Tek Hedef Bilişim KOSGEB VE Türk Telekom un işbirliği ile KOBİ lerin ihtiyaçlarõ olan bilgisayar donanõm, yazõlõm ve eğitim hizmetlerine kolayca sahip olabilmeleri için sõfõr faizli banka kredisi almalarõnõ sağlayan Tek Hedef Bilişim projesi başlatõldõ. Tek Hedef Bilişim Projesi, Türkiye deki küçük ve orta boy işletmelerin çetin rekabet koşullarõnda teknoloji ve bilişim eğitimi olanaklarõna günün gerektirdiği şartlarda sahip olmalarõ, KOBİ leri birer e-kobi'ye dönüştürmeyi hedeflemekte ve bilgisayarsõz, internetsiz KOBİ kalmamasõ amaçlanmaktadõr. Projeden imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve KOSGEB saha taramasõndan geçmiş bütün KOBİ'ler yararlanabiliyor. Proje kapsamõnda sõfõr faizli bilişim kredisi ise Vakõfbank tarafõndan veriliyor, tüm teknik donanõmlarõn kurulumlarõ ücretsiz yapõlõyor, Türk Telekom tarafõndan 2 ay ücretsiz, sõnõrsõz internet erişimi hediye ediliyor, KOBİ temsilcilerine yine ücretsiz bilişim eğitimi veriliyor. Internet Haftasõ Kutlandõ Toplumda internet bilincini yaratmak, interneti tanõtmak, büyütmek, güvenli internet kullanõmõ konusunda halkõ aydõnlatmak, sorunlarõ ve çözüm yollarõnõ tartõşmak amacõyla düzenlenen İnternet Haftasõ, bu yõl 9-22 Nisan tarihleri arasõnda Bilişim Sivil Toplum Kuruluşlarõ Platformu (BT-STK) tarafõndan çeşitli etkinliklerle kutlandõ. Internet Yaşamdõr sloganõyla yola çõkõlan İnternet Haftasõ õnda, düzenlenen çeşitli panel, seminer ve konferanslarda Türkiye internetinin gündemindeki sorunlar tartõşõldõ: Özellikle yönetişim, yasal düzenlemeler, serbestleşme, internet ve telekomünikasyon sektörünün gelişimi, bireysel güvenlik, güvenli internet ve bilgi toplumu kavramlarõ gibi konular ele alõndõ. 1

2 Teknolojik Haberler Dizüstüler Gitse de Bilgileri Kurtarabilirsiniz Dizüstü bilgisayarlar kullanõm ve taşõnabilirlik kolaylõğõ sayesinde bilgisayar kullanõcõlarõnõn en gözde çalõşma ortamõnõ oluşturuyor. Yanõmõzda taşõyabileceğimiz ya da evimizde bulundurabileceğimiz hala en pahalõ taşõnabilir elektronik ekipmanlar arasõnda olan dizüstlerinin başõna bir şey geldiğinde yerine yenisinin konulabileceği, elektronik eşyalara özgü kasko hizmetleri veya ev-işyeri sigortasõ kapsamõnda bu cihazlara yapõlan yatõrõmõn geri alõnmasõ mümkün. Ancak dizüstü bilgisayarlarõn çalõnmasõ halinde giden sadece elektronik alet değil gizli şirket bilgileri, yedeklenmemiş fotoğraf albümü, ya da üzerinde aylarca çalõşõlmõş bir rapor da olabilir. Bilgisayardaki dosyalarõ boş CD veya DVD ye, USB belleğe yedekleyerek, bilgisayarõn açõlõştaki BIOS menüsü üzerinden kolay tahmin edilemeyecek bir şifre koyarak, bunun yanõnda sabit diskin çalõnan bilgisayardan çõkarõlõp başka bir bilgisayara takõlmasõ halinde içindeki verilere ulaşõlmasõnõ engellemesine yarayan bir de sabit disk şifresi yerleştirip ikinci bir güvenlik katmanõ yaratarak bilgisayarlarõn içindeki veriler koruma altõna alõnabilir ve bilgisayarõ çalanõn işine yaramayacak hale getirilebilir. Ayrõca, bilgisayarõn marka, model ve seri numarasõnõ bir yere not ederek ileride cihazõn bulunmasõ veya çalanõn çözdürmek için yetkili servise başvurmasõ durumunda bu bilgi işe yarayabilir. CeBIT te Öne Çõkanlar Dünyanõn En Büyük LCD Televizyonu Dijital görüntü paneli üreticilerinin en çok yatõrõm yaptõğõ alan LCD ekranlar. 108 inç (276 cm), LED aydõnlatmalõ, XL20 modelli ve ilk USB den görüntü alan bu monitör, grafik kartõ kullanmadan ve sadece USB 2.0 arabirimi üzerinden altõya kadar ekrandan oluşan çoklu monitör sistemi kurulabiliyor. Mönitöre gömülü sürücü sayesinde USB den bilgisayara bağlanan monitör otomatik olarak tanõtõlõyor ve kullanõlmaya hazõr hale geliyor. 2

3 Ceplik Media Player lar 7 inç Display (800x480 Pixel, Renk); 40 veya 80 GByte Sabitdisk alanõ; 5,5 saat sürekli video oynatma, 25 saat sürekli ses çalma, WLAN g, MPEG-4, WMV, MPEG-2, H.264, MP3, WMA, WAV, AAC, AC3, PDF, JPG, BMP, PNG format desteği; 182 x 128 x 20 mm boyutlarõnda ve 630gram ağõrlõğõnda ve 1,8 inç Display (128x128 Pixel, Renk); 20 GByte Sabit disk alanõ; 20 Saat sürekli çalma, USB2.0, Stereo Line-Out; MP3, WMA, WAV, JPG, MP4 format desteği76 x 59 x 17mm boyutlarõnda ve 118gram ağõrlõğõnda olan bu 2 yeni Media Player Cebit 2007 fuarõnda göze çarpanlar arasõnda. Su Geçirmez Fare Kesinlikle su geçirmediği gibi su içinde de rahatlõkla kontrol edilebilen fare. Robot Spyke Evlerin güvenliğini sağlamak için tasarlanmõş Robot Spyke, yüzüne yerleştirilmiş olan web cam sayesinde görüntüleri kablosuz bir şekilde bilgisayarda izleyebiliyor, dõşarõdayken bile robot kontrol edebiliyor. Aynõ zamanda pili bitmek üzereyken de çõkardõğõ ilginç seslerle haber de veriyor. 3

4 Gelecek Ay Neler Var Cartist Zirvesi 07 Lütfi Kõrdar Uluslararasõ Kongre ve Sergi Sarayõ nda 3-5 Mayõs 2007 tarihleri arasõnda Cartist Kart Teknolojileri Fuarõ kapsamõnda düzenlenecek olan Cardist Zirvesi 07, dünyada ve Türkiye de kart teknolojileri alanõnda başarõlõ uygulamalara imza atmõş uzmanlar ve iş dünyasõnõn dev isimlerini bir araya getirecek. Cardist Zirvesi 07 içeriğindeki seminer, konferans ve panellerde kart teknolojileri ve bu teknolojilerin kullanõldõğõ sektörler masaya yatõrõlacak. Zirvede, kart teknolojilerinin geleceği, farklõ sektörlerdeki başarõlõ kart uygulamalarõ, temassõz kartlar ve bunlarõn farklõ kullanõm alanlarõ, mobil ödeme sistemleri ve sahtecilikten korunma gibi konular ele alõnacak. İTO nun Nisan Ayõnda Çõkan Yayõnlarõ KOBİ Borsalarõ Ticaret ve Sanayi Odasõnda Müteşekkil İstanbul İktisat Komisyonu Raporu Türkiye de Kalõpçõlõk Sektörünün Bugünü ve Yarõnõ Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi nden temin edilebilir. 4

5 5

KİTAPLAR. " Avrupa Birliği Balõkçõlõk Müktesebat Rehberi. Bandõrma Ticaret Odasõ.2007, 287 s.

KİTAPLAR.  Avrupa Birliği Balõkçõlõk Müktesebat Rehberi. Bandõrma Ticaret Odasõ.2007, 287 s. KASIM 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar 5! Seçilmiş Makaleler 6! Seçilmiş

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

UNAM - BİLKENT ULUSAL NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ NİN YENİ ŞİFRELEME SİSTEMİ

UNAM - BİLKENT ULUSAL NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ NİN YENİ ŞİFRELEME SİSTEMİ BİLİŞİM ZİRVESİ 09 CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı etkinlikleri arasında yer alan ve Türkiye nin en büyük iş platformu olarak belirtilen Bilişim Zirvesi 2009, 7-10 Ekim 2009 tarihleri arasında Beylikdüzü TÜYAP

Detaylı

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu HP Notebook Bilgisayar Başvuru Kõlavuzu Bildirim İşbu el kitabõ ve içerdiği örnekler olduklarõ gibi sağlanmõş olup herhangi bir bildirimde bulunulmaksõzõn değiştirilebilir. Hewlett-Packard Company bu el

Detaylı

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Giderleri Desteği

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Giderleri Desteği E-Ticaret Sitelerine Üyelik Giderleri Desteği Şirketler ve/veya SDŞ lerin (Sektörel Dış Ticaret Şirketi) ürünlerinin yurtdışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça

Detaylı

OCAK 2013 SAYI 38. IT ADVISOR www.itadvisor.com.tr OCAK 2013 SAYI 38 YEDEKLEMEDEN. Emre Pekar GlassHouse Türkiye Genel Müdürü E-ATIKLAR

OCAK 2013 SAYI 38. IT ADVISOR www.itadvisor.com.tr OCAK 2013 SAYI 38 YEDEKLEMEDEN. Emre Pekar GlassHouse Türkiye Genel Müdürü E-ATIKLAR MOBİL ODAKLI DEĞİŞİMİN RİSKLERİ IT ADVISOR www.itadvisor.com.tr OCAK 2013 SAYI 38 YEDEKLEMEDEN www.itadvisor.com.tr Emre Pekar GlassHouse Türkiye Genel Müdürü OCAK 2013 SAYI 38 E-ATIKLAR ekim 10 3 02 11

Detaylı

SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Meriç BEBİTOĞLU DIGITURK Kampanyalar Müdürü Anadolu Üniv. Yön. ve Org. Doktora Programõ GİRİŞ Yönetim, sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir olgu olma

Detaylı

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu 06 Eylül 2002 TS/BAS/02-73 TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin, kamu sektörünün internet tabanlõ toplumsal uygulamalarõnõ teşvik

Detaylı

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ T.C. Başbakanlõk Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Ekonomik Araştõrmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü e-ticaret Genel Koordinatörlüğü HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN

Detaylı

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif

Detaylı

MOBİL OPERATÖRLERİN YOL HARİTASI

MOBİL OPERATÖRLERİN YOL HARİTASI MOBİL OPERATÖRLERİN YOL HARİTASI IT ADVISOR www.itadvisor.com.tr MAYIS 2013 SAYI 42 www.itadvisor.com.tr Gökben Utkun Microsoft Türkiye İş Platformu Ürün Yöneticisi MAYIS 2013 SAYI 42 02 11 K 04 13 Haberler

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

mobil GIS Mobil GIS...1

mobil GIS Mobil GIS...1 Giriş Mobil GIS...1 Haberler İstanbul Tarihi Yarõmada, e-harita ile Internet'e taşõnõyor...5 Kadõköy Meydanõ, Haydarpaşa-Harem Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Projesi sonuçlandõ...6 Salgõn hastalõklarõ izlemede

Detaylı

E Devlet ve İnternet Veri Merkezleri

E Devlet ve İnternet Veri Merkezleri E Devlet ve İnternet Veri Merkezleri Haluk Tanrõkulu Türk Telekomünikasyon A.Ş. Bilişim Ağlarõ Dairesi Başkanlõğõ, Ankara Anahtar Sözcükler : İnternet veri merkezi, TCO, Veri Paylaşõmõ, dağõtõk yapõ, dõş

Detaylı

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU TEKNOLOJİ RAPORU TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU Başta 9. Cumhurbaşkanõmõz Sn. Demirel ve duayen işadamõmõz Sn. Sabancõ olmak üzere pek çok kişi tarafõndan, Türkiye de iyimser olmamõzõ gerektiren

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

TEKNOLOJİ DÜNYASINI DEĞİŞTİREN YATIRIMLAR

TEKNOLOJİ DÜNYASINI DEĞİŞTİREN YATIRIMLAR TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK KARŞI KARŞIYA IT ADVISOR www.itadvisor.com.tr HAZİRAN 2011 SAYI 19 AVRUPALI KOBİ LER BULUTU BENİMSEDİ TEKNOLOJİ DÜNYASINI DEĞİŞTİREN YATIRIMLAR www.itadvisor.com.tr STEVE BALLMER

Detaylı

Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar. İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT. adresine kaydetmeyi unutmayin

Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar. İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT. adresine kaydetmeyi unutmayin MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 1 Wednesday, January 11, 2006 12:22 PM Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT Ürününüzü www.pioneer-eur.com

Detaylı

Samsung Daha Akıllı Cihazlar, İçerik ve Servisler İçin Sınırları Zorluyor

Samsung Daha Akıllı Cihazlar, İçerik ve Servisler İçin Sınırları Zorluyor Samsung Daha Akıllı Cihazlar, İçerik ve Servisler İçin Sınırları Zorluyor Tüketici elektroniğinin yenilikçi ve lider gücü Samsung Electronics, bugün İstanbul da gerçekleştirdiği ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika

Detaylı

Merhaba! Biz perakende dünyasının büyüsünü keşfetmeye hazır bir grup araştırmacıyız.

Merhaba! Biz perakende dünyasının büyüsünü keşfetmeye hazır bir grup araştırmacıyız. Merhaba! Biz perakende dünyasının büyüsünü keşfetmeye hazır bir grup araştırmacıyız. Öncelikli amacımız perakende sektörünün sürekli olarak değişen dünyasını anlayarak başarıya giden yolda size ışık tutmak.

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

WEB KARTOGRAFYA. İSTANBUL, email: ulugtek@itu.edu.tr 2 Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

WEB KARTOGRAFYA. İSTANBUL, email: ulugtek@itu.edu.tr 2 Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ WEB KARTOGRAFYA Necla ULUĞTEKİN 1, İ. Öztuğ BİLDİRİCİ 2 1 İstanbul Teknik

Detaylı

dünyanın ilk 27 all-ın-one oyuncusu HP den HAREKET ALGILAYICILI bilgisayar

dünyanın ilk 27 all-ın-one oyuncusu HP den HAREKET ALGILAYICILI bilgisayar dünyanın ilk 27 all-ın-one oyuncusu {haber} MSI tarafından geliştirilen AG2712 isimli model, 27 inç ekrana sahip ve tamamen oyuncuların dikkatini çekmek için hazırlanmış. Full HD 1080p çözünürlüğü destekleyen

Detaylı

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Genel Koşullar HP, BU SINIRLI GARANTİDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA, İMA EDİLEN SATILMA

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

Türkiye Bilişim Derneği

Türkiye Bilişim Derneği Türkiye Bilişim Derneği www.istanbulbilisimkongresi.org.tr www.ibk.org Görsel Medya Sponsoru Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 1971 yılında kurulan ve Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek

Detaylı

T.C. İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN. Mart 2007

T.C. İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN. Mart 2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2008 2012 Mart 2007 i T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2008-2012 Mart 2007 ii ÖNSÖZ 1992 yõlõnda kurulan ve kõsa geçmişine

Detaylı

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme dinamo Temel Özellikler İçindekiler!!!!!!!!!!!!! Ana İşlem Prensibi Standart Görünüm Çok Dövizlilik Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Barcode Kullanõmõ Güvenlik Parametrik Tanõmlama

Detaylı