OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ TDE 101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 202 Öğrencilerin okuma laboratuarlarında bağımsız okuma süreçlerini kullanmalarını öğretmek; ders sorumlusu gözetiminde ayrı ayrı okuma çalışması yapmak; yazma becerilerinin geliştirilmesi için bağımlı ve bağımsız yazma çalışmaları gerçekleştirmek. TDE 102 Okuma ve Yazma Eğitimi II 202 Öğrencilerin okuma laboratuarlarında bağımsız okuma süreçlerini kullanmalarını öğretmek; ders sorumlusu gözetiminde ayrı ayrı okuma çalışması yapmak; yazma becerilerinin geliştirilmesi için bağımlı ve bağımsız yazma çalışmaları gerçekleştirmek. TDE 103 Osmanlı Türkçesi I 223 Osmanlıca yazma-okuma kuralları ve imla özellikleri, değişik metinler üzerinde yapılacak çalışmalarla kavratılmaya çalışılacaktır. TDE 104 Osmanlı Türkçesi II 223 Osmanlıca da kullanılan Arapça-Farsça ana kurallar. Akşam-ı Seb a, Sülasi bablar ( 9 bab ) ve bunların ism-i Fail ve ism-i Mef ulleri. Ayrıca ism-i zaman, ism-i mekan, ism-i alet, ism-i mensub, ism-i tssgir, Sıfat-ı Müşebbehe, Mübalağa Sigaları, Arapça-Farsça basit sayılar, gün, ay, mevsim isimleri, seçilecek metinler üzerinde verilmeğe çalışılacaktır. TDE 105 Eski Türk Edebiyatına Giriş 202 Eski Türk edebiyatı adlandırmasının nedenleri, bu edebiyatın doğmasına sebep olan tarihi hadiseler, Türklerin İslamiyet i kabulüyle başlayan edebi anlayış ve bu anlayışın tarihi durakları. Edebi şekil ve türler ve bu türlerle ortaya konan ilk eserler; Eski edebiyatın temel estetik kuralları. Bütün bu ana konular seçilen örnek metinlerle izaha çalışılacaktır. TDE 106 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları 202 Eski Türk edebiyatı metinlerinin oluşturulması sürecinde şâirlerin başvurdukları temel kaynaklar öğrencilere anlatılacak ve bu kaynaklarla ilgili anlatımlar seçilen örnek metinlerden hareketle kavratılmaya çalışılacaktır. TDE 107 Yeni Türk Edebiyatına Giriş 202 Tanzimat devrinin tarihi, siyasi, kültürel, bilimsel-teknik ve ekonomik şartlarından hareketle Yeni Türk edebiyatının oluşum şartlarını ve doğuşunu açıklamak. TDE 108 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları 202 Yeni Türk edebiyatının doğuşunda etkili olan yeni okullar, tiyatro gibi yeni sanat dalları, sosyal hayatın değişmesi, basın alanındaki yenilikler vs. nin yeni bir edebiyata nasıl kaynaklık ettiğini ortaya koymak. TDE 109 Ses Bilgisi 202 Bu ders, akustik ses bilim, fizyolojik ses bilim gibi genel ses bilim konuları yanında, Türkiye Türkçesinin sesleri, bu seslerin özellikleri; ses olayları, ses değişimleri gibi konulara odaklanmaktadır. TDE 110 Şekil Bilgisi 202 Bu ders, Türkiye Türkçesinde yer alan anlamlı ve görevli biçimbirimler; görevli biçimbirimlerin işlevleri, yapım ve çekim ekleri, ek kalıplaşmaları gibi konular üzerine odaklanmaktadır.

2 TDE 111 Halkbilimine Giriş I 202 Halkbiliminin (Folklorun) tanımı, konuları, dünyada ve Türkiye de Halk Bilimi çalışmalarının tarihçesi, Halk Biliminin yazılı, sözlü ve görsel kaynakları hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca sahada Folklor derleme metod ve teknikler (gözlem, görüşme, anket vs. ) hakkında bilgiler aktarılacaktır. Halk Bilimi Kuramları ve uygulamalı Halk Bilimi kavramı üzerinde durulacaktır.sosyal normlar hakkında bilgi sunulacaktır. TDE 112 Halkbilimine Giriş II 202 Türk Kültürüne ait temel enstrümanlar ve kültür kodları tanımlanacak; Eski Türk inançları ve bunların günümüzdeki yansımaları üzerinde durulacaktır. Ayrıca; Geleneksel Tiyatro, Halk Zanaatları, Göçerlik ve yaylacılık, Geçiş dönemleri (doğum, sünnet, evlilik ve ölüm) ile ilgili kutlamalar üzerinde durulacaktır. Halk edebiyatının Atasözleri, Deyim, Bilmece, Ninni, Tekerleme, Yanıltmaca, Dua ve beddua gibi türleri tanıtılacaktır. TDE 113 Temel Edebiyat Bilgileri I 202 Edebiyat sanatının ve biliminin edebiyat tarihi, edebi metin inceleme, edebiyat teorisi ve edebiyat eleştirisi gibi alt alanlarını tanıtmak; edebi türleri izah etmek; örneklere dayalı olarak bu türlerin özelliklerini açıklamak; edebiyat kavram ve terimleri hakkında bilgi vermek. TDE 114 Temel Edebiyat Bilgileri II 202 Edebiyat sanatının ve biliminin edebiyat tarihi, edebi metin inceleme, edebiyat teorisi ve edebiyat eleştirisi gibi alt alanlarını tanıtmak; edebi türleri izah etmek; örneklere dayalı olarak bu türlerin özelliklerini açıklamak; edebiyat kavram ve terimleri hakkında bilgi vermek. TDE 115 Türk Dili Tarihine Giriş 202 Bu derste Türk dilinin başlangıcından günümüze ulaşıncaya kadar geçirmiş olduğu evreleri incelenmektedir. Altay dil ailesinden başlayarak Türk dilinin tarihi lehçeleri, karakteristik özellikleri, önemli temsilcileri ve eserleri dersin ana konusunu teşkil etmektedir. Ayrıca yazı dili sahibi Türk boylarının tarihleri, coğrafyaları ve kültürleri de ana hatlarıyla aktarılmaktadır TDE 116 Türk Dili Turihi II 202 Türk dilinin tarihî devrelerinden Eski Türkçe, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi. Türkiye Türkçesine geçiş ve Çağdaş Türk lehçelerinin doğuşu TDE 117 Edebiyat Felsefesi ve Estetik 202 Edebiyat kendi karakteristiği hakkında sorular soran bir disiplindir. Bu bağlamda edebiyatın mahiyeti esas alınmak üzere, estetik çerçevesinde edebi metinlerin tartışılması. TDE 118 Edebiyat Sosyolojisi 202 Edebiyat eserleri ile onların sosyal bağlamları arasındaki ilişkileri inceleyerek metni kavramak. TDE 201 Osmanlı Türkçesi III yüzyıllar arası manzum ve mensur eserlerden örnek metinler ( Gazel, kaside, mesnevi vb. Tezkire, tarih, seyehatname vb.) metinler üzerinde çalışılacak, bunlardaki Osmanlıca unsurlar hakkında bilgi verilecektir. TDE 202 Osmanlı Türkçesi IV 223 I. yarıyıldaki çalışmalara devam edilecektir. TDE 203 Göstergebilim I 202 Bu ders, anlambilim, dilbilim, fonetik, mimarlık, sosyoloji, psikanaliz gibi bir çok bilim dalı ve disiplinin oluşturduğu disiplinlerarası bir disiplin olan göstergebilimin göstergeler, kodlar; bunların çözümü gibi konuları üzerine odaklanır

3 TDE 204 Göstergebilim II 202 I. yarıyıldaki derslere devam edilecektir. TDE 205 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I 202 Kasidenin ilk ortaya çıkış yeri, Arap ve İran Edebiyatında kaside ve gelişimi; Türk edebiyatına kasidenin gelişi, ilk örnekler ve 16. yüzyıla kadar olan gelişim süreci, kasidenin sosyal, siyasi, edebi ve eleştirel hayati yansıtmadaki önemi örnek metinlerle işlenecektir. TDE 206 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) II Yüzyıldan itibaren kasidenin Eski Türk Edebiyatındaki yeri ve önemi, bu yüzyıldan sonra kaside tür ve biçiminde meydana gelen değişiklikler ve bu değişikliklerde Nef î nin yeri ve önemi işlenecek ve Türk Sosyal, siyasal, eleştirel ve edebî hayatının bir vesikası olarak kasidelerin önemi gösterilmeye çalışılacaktır. TDE 207 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I 202 Yeni Türk edebiyatının ilk örneği olan Tanzimat şiirini şairler, şiirler ve şiir alanındaki gelişmeler açısından incelemek. TDE 208 Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman I 202 Yeni Türk edebiyatında hikaye ve roman türünün doğuşunu ve ilk örneklerini tanıtmak; Tanzimat dönemini; hikaye ve romancılar, hikaye ve roman örnekleri ve hikaye ve roman alanındaki gelişmeler açısından incelemek. TDE 209 Dilbilim I Dilbilim : Amacı, gelişmesi, esasları. TDE 210 Dilbilim II Dilbiliminin temel kavram, yöntem ve uygulamaları. TDE 211 Kelime Bilgisi 202 Bu ders, kavramlaştırma, adlaştırma gibi genel dilbilim konuları yanında Türkiye Türkçesinin sözcük türleri (isimler, fiiller, sıfatlar, zarflar, zamirler, ünlemler, edatlar, bağlaçlar), bunlarla ilgili yapım ve çekim bilgileri üzerine odaklanmaktadır. TDE 212 Cümle ve Metin Bilgisi 202 Bu ders, dil tipolojisi, söylem ve metin bilgisi gibi genel dilbilim konuları yanında Türkçenin söz dizimi, cümle ögeleri, öge ilişkileri, cümle türleri gibi söz dizimiyle ilgili konulara odaklanmaktadır. TDE 213 Anonim Halk Edebiyatı I 202 Halk Edebiyatının mensur anlatım türlerinden, masal, efsane, fıkra gibi konular üzerinde metin bağlamlı olarak durulacaktır. TDE 214 Anonim Halk Edebiyatı II 202 Halk Edebiyatının manzum anlatım türlerinden destanlar üzerinde durulacak; İslamiyet öncesine ait örnek metinler işlenecektir. Ayrıca Dede Korkut Kitabındaki destanî hikâyeler incelenecektir. TDE 215 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri I 202 Batı edebiyatında en etkili olan edebiyat eleştiri ve kuramlarının tarihsel ve uygulamalı açılardan kavratılması. TDE 216 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri II 202 Batı edebiyatında en etkili olan edebiyat eleştiri ve kuramlarının tarihsel ve uygulamalı açılardan kavratılması.

4 TDE 217 Köktürkçe 202 Türk dilinin en eski metinleri olan Göktürk yazıtlarının dil yapısı tanıtılmaktadır. Ayrıca bu yazıtların azıldığı Göktürk alfabesi de öğretilmektedir. Türkiye Türkçesinin de dayandığı Göktürkçe yazı dilimizin en eski metinleri olduğundan Türk dilinin en eski şekli kabul edilmektedir. TDE 218 Eski Uygurca 202 Türk yazı dilinin anayurttaki ikinci evresini teşkil eden Eski Uygurca zengin kültürü ve bu kültürün yansıdığı metinleriyle kendisinden sonraki lehçelere önderlik etmiştir. Derste Eski Uygur Türkçesinin dil yapısı ve edebiyat ürünleri tanıtılmaktadır. Ayrıca bu metinlerin yazıldığı Uygur alfabesi öğretilmektedir. TDE 301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel) I 202 Gazel biçiminin ortaya çıkışı; Arap ve İran Edebiyatında gazel ve tarihi gelişimi; gazel türleri ve bu türlerin adlandırılmasındaki temel kıstaslar; Türk edebiyatına gazelin gelişi ve tarihi serüven, gazel türleri, bu türlerin dilsel ve içeriksel değişiminde rol oynayan önemli edebi akımlar (Türkî-i Basit vb.); 16. yüzyıla kadar olan süreçten seçilecek örnek metinlerle verilmeye çalışılacaktır. TDE 302 Eski Türk Edebiyatı (Gazel) II yüzyıldan sonraki dönemlerde Türk edebiyatında gazel ve gazel örnekleri; gazel biçim ve türlerinde meydana gelen değişiklikler, en önemli gazel şâirlerinin örnek metinleriyle verilmeye çalışılacak ve ilerleyen dönemlerde bu şekildeki mühim değişiklikler yapacak hareketlere (mahallileşme vb.) de değinilecektir. TDE 303 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II 202 Servet-i Fünun, Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat dönemlerini şairler, şiirler ve şiir alanındaki gelişmeler açısından incelemek. TDE 304 Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman II 202 Yeni Türk edebiyatında hikaye ve roman alanında büyük bir gelişimin kaydedildiği Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat dönemlerini; hikaye ve romancılar, hikaye ve roman örnekleri ve hikaye ve roman alanındaki gelişmeler açısından incelemek. TDE 305 Şair Tezkireleri 202 Türk edebiyatının en önemli edebiyat tarihi kaynaklarından olan ve biyografi türünün eski adı olan tezkire edebiyatının doğuşu, bu türün Türk edebiyatına gelişi ve gelişimi Türk tezkire yazarlarının eserlerinden seçilen örnek metinlerle verilmeye çalışılacaktır. TDE 306 Eski Türk Edebiyatı (Nesir) 202 Türk edebiyatında nesrin doğuşu, ilk örnekler, üsluplarına göre nesir adlandırmaları; nesrin tarihi gelişimi, yüzyıllara göre önemli nesir yazarlarının eserlerinden seçilen örneklerle incelenmeye ve öğrenciye kavratılmaya çalışılacaktır TDE 307 Tasavvufî Halk Edebiyatı I 202 Tasavvufi Halk Edebiyatının Tarihi, yazılı ve sözlü kaynakları tasavvufî terimler ve tasavvuf ekolleri üzerinde durulacaktır. Tasavvufî Halk Edebiyatının nazım türleri ve şekilleri hakkında bilgi verilecektir. Bu edebiyatın kurucusu Ahmet Yesevî ve Divân-ı Hikmeti tanıtılacaktır TDE 308 Tasavvufî Halk Edebiyatı II 202 Tasavvufî Halk Edebiyatının Anadolu daki kurucuları (Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Pir Sultan Abdal) temsilcileri ve onların eserleri hakkında bilgi verip, yüzyıllara göre tasavvuf edebiyatıyla ilgili çeşitli metinler incelecektir.

5 TDE 309 Anlatı Bilimi I 202 Kurmaca metinlerin yapısalcı açıdan sistematik analizi. TDE 310 Anlatı Bilimi II 202 Kurmaca metinlerin yapısalcı açıdan sistematik analizi. TDE 311 Metin Çözümleme (Şiir) 202 Yaygın bir edebiyat türü olan şiir, destan ve diğer manzum metinlerin nasıl çözümlenip yorumlanacağının yöntemlerini açıklamak; farklı örnekler üzerinde şiir çözümleme yöntemlerini uygulamak. TDE 312 Metin Çözümleme (Nesir) 202 Nesre dayalı edebi türler olan masal, hikaye, roman, makale ve deneme gibi metin örneklerinin nasıl çözümlenip yorumlanacağının yöntemlerini açıklamak; farklı örnekler üzerinde nesir çözümleme yöntemlerini uygulamak. TDE 313 Karahanlı Türkçesi 202 Karahanlı Türkçesinin genel Türk dili tarihi ve kapsamındaki yeri. Türkçenin doğu kolunda yer alan Karahanlı Türkçesinin tarih ve dil tarihi açılarından ele alınmasıyla söz konusu Türk dilinin önce ve sonraki dönemler arasındaki benzerlik ve farklılıkların özümsenmesi ve bu şekilde dilde nasıl bir gelişme olduğunu ortaya koymak.. TDE 314 Harezm-Kıpçak Türkçesi 202 Harezm dönemi hakkında tarihî bilgiler. Devrin eserleri ve üzerlerinde yapılan çalışmalar. Devrin eserlerinden Nehcü'l-Feradis ve Kısasü'l-Enbiya'nın tıpkı basımlarından seçilmiş orijinal yazılı metinler üzerinde okuma, transkripsiyon, manalandırma, ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları; metinlerden hareketle devrin karakteristik gramer özelliklerinin gözden geçirilmesi. TDE 401 Eski Türk Edebiyatı (Musammatlar) 202 Üç ya da daha fazla mısradan oluşan bendlerden meydana gelen şiirler anlamına gelen musammatlar Eski Türk Edebiyatında çok kullanılmış edebî şekillerdir. Bu dönemde çok değişik adlarla anılan musammatların en önemlileri, temsil mahiyeti yüksek şâirlerden seçilen örneklerle verilmeye çalışılacak; musammatların kültürel, siyasal, eleştirel ve edebi hayatımızda oynadığı önemli rollere değinilecektir. TDE 402 Eski Türk Edebiyatı (Mesnevi) 202 Eski Türk edebiyatının en önemli nazım biçimlerinden biri olan mesnevinin doğuşu, gelişimi ve bu nazım biçiminin Türk edebiyatına gelişi, ilk önemli örnekler; hamse geleneği ve önemli hamse yazarları ve eserleri. Türk edebiyatında en önemli mesneviler, şâirleri ve eserlerinden örnekler. TDE 403 Yeni Türk Edebiyatında Şiir III Cumhuriyet in ilanından 1980 lere kadar gelişen modern Türk şiirini; şairler, şiirler ve şiir alanındaki gelişmeler açısından incelemek. TDE 404 Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman III 202 Cumhuriyet in ilanından 1980 lere kadar gelişen modern Türk hikaye ve romanını; hikaye ve romancılar, hikaye ve roman örnekleri ve hikaye ve roman alanındaki gelişmeler açısından incelemek. TDE 405 Bilimsel Araştırma Teknikleri I 021 Her öğrenci bir hocanın rehberliğinde hazırlayacağı bir bitirme tezi etrafında bilimsel araştırma ve inceleme esaslarını kavramaya çalışacak, bulgularını güzel ve etkili bir şekilde yazmayı öğrenecektir.

6 TDE 406 Bilimsel Araştırma Teknikleri II 021 I. yarıyıldaki çalışmalara devam edilecektir. TDE 407 Âşık Edebiyatı I 202 Türklerde Ozanlık Geleneği; ve sözlü kültür, usta-çırak ilişkisi, rüya motifi, Âşık Tarzı Şiir söyleme geleneğindeki değişmeyen unsurlar, Âşık Edebiyatının gelişim tarihi ve geleneğin bugünkü durumu hakkında bilgiler verilecek. Âşık Edebiyatının Anadolu daki ilk temsilcilerinden Karacaoğlan ve Köroğlu ve şiirleri hakkında bilgiler sunulacaktır. TDE 408 Âşık Edebiyatı II 202 Âşık Edebiyatının yüzyıllara göreönemli temsilcileri (Âşık Ömer, Dertli, Gevheri, Erzurumlu Emrah, Dadaloğlu, Bayburtlu Zihni, Narmanlı Sümmanî, Âşık Veysel, Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova, Âşık Reyhani ve Âşık Meydani gibi) tanıtılacak ve bu edebiyatın oluşturduğu manzum metinler çözümlenecektir. TDE 409 Yaratıcı Yazarlık (Kuram) 202 Değişik edebi türlerde (roman, hikaye, şiir, oyun vs.) yaratıcı yazma teknikleri hakkında kuramsal bilgilerin verilmesi. TDE 410 Yaratıcı Yazarlık (Atölye) 202 Kuramsal bilgilerin sınıf içi uygulamalarının yapılması; öğrencilerin ürettiği metinlerin tartışılması ve sunulması. TDE 411 Halk Hikayesi I 202 Türk Halk hikayelerinin tür-şekil özellikleri hakkında bilgiler verilecektir. Halk hikayelerimiz üzerine yapılan ilk çalışmalar tanıtılacaktır. Halk hikayelerinin diğer halk edebiyatı türleri ile ilişkisi üzerinde durulacak ve halk hikayeleri örnekleri bu teorik çerçevede incelenecektir. TDE 412 Halk Hikayesi II 202 Anonim veya Âşıkların tasnif ettiği (meydana getirdiği) halk hikayeleri örnekleri yapı, bağlam, işlev ve sosyo-kültürel dinamikler açısından incelenip değerlendirilecektir TDE 413 Çağdaş Türk Edebiyatında Şiir lerden günümüze kadarki gelişim sürecinde modern Türk şiirini; şairler, şiirler ve şiir alanındaki gelişmeler açısından incelemek. TDE 414 Çağdaş Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman lerden günümüze kadarki gelişim sürecinde modern Türk hikaye ve romanını; hikaye ve romancılar, hikaye ve roman örnekleri ve hikaye ve roman alanındaki gelişmeler açısından incelemek.. TDE 415 Çağdaş Türk Lehçeleri I 202 Bu ders, yeryüzünün değişik bölgelerinde yaşayan Türk dili konuşurlarının kültürleri, lehçeleri, ağızları, bu lehçe ve ağızların Türkiye Türkçesinden farklılıkları gibi konular üzerine odaklanmaktadır. TDE 416 Çağdaş Türk Lehçeleri II 202 I. yarıyıldaki çalışmalara devam edilecektir.

7 TDE 421 Altay Dilleri Kuramı 202 Türk dili, dünya dilleri arasında henüz kanıtlanmamış olsa da Altay dil ailesinden sayılmaktadır. Altay dilleri kuramı: Türkçe, Moğolca, Tunguzca, Mançuca, Korece ve Japonca nın birbiriyle akraba diller olduğu tezine dayanmaktadır. Bugüne kadar bu diller arasında önemli ses denklikleri kurulmuştur. Derste bu kuramın kuruluş tarihçesiyle birlikte gramer ve leksik dayanakları aktarılmaktadır. TDE 429 Eski Anadolu Türkçesi 202 Türk dilinin 12.yy da Anadolu da Oğuz şivesine dayalı olarak kurulan ve 16. yy a kadarki dönemi içine alan bu yazı dilinin belli başlı hususiyetleriyle öğretilmesi.eski Anadolu Türkçesi nde görülen belli başlı ses olayları ve ses değişmeleri, döneme ait karakteristik ek örnekleri.dönemin sözlük dağarcığına has belli başlı örnekler.verilen bilgilere tanıklık eden metinlerin, yazılı örneklerin, imlâ-ses ilişkisine dayanan belli başlı problemlerin çözümünü de içine alacak şekilde okunup incelenmesi. TDE430 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ 202 Çağatay Türkçesinin belli başlı ses ve şekil bilgisi özellikleri. Metinlerden hareketle devrin karakteristik gramer özelliklerinin gözden geçirilmesi.çağatay sözlüklerinin incelenmesi. ZORUNLU SEÇMELİ DERSLER TDE 315 Diksiyon 202 Bu ders, ses eğitimi ve sesin etkili kullanımı, topluluk önünde konuşurken soluğun denetimi, Türkiye Türkçesinin ölçünlü konuşma kuralları, konuşma aygıtına esneklik kazandırma, süre, tonlama, ezgi, vurgu kuralları, hitabet sanatı gibi konulara odaklanmaktadır. TDE 316 Çocuk Edebiyatı 202 Çocuk edebiyatının tarihçesi, çocuk yayınlarında aranacak özellikler hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca çocuk edebiyatına ait türler: masal, fıkra, tekerleme, mani, yanıltmaca ve çocuk hikâye metinleri üzerinde durulacaktır. TDE 317 Türk Tiyatro Tarihi 202 Tiyatronun doğuşu, Türkiye de Tiyatronun başlaması, Tiyatro yazarları ve yapıtları. TDE 318 Sahne Bilgisi (seçmeli) 202 Tiyatro sanatının temelini oluşturan sahne, oyun, oyuncu, yönetmen, dekor, kostüm, ışık, efekt vs. gibi unsurları tanıtmak. TDE 319 Dil Gelişimi ve İletişim (seçmeli) 202 Bu ders, sözel ve sözel olmayan iletişim, dil kazanımı ve gelişimi; çocuk dil gelişimi, dil gelişimini etkileyen etmenler, çocuk dil gelişimi araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikler, ikinci dil edinimi; konuşma bozuklukları, konuşma becerilerinin geliştirilmesi gibi konular üzerine odaklanmaktadır. TDE 320 Türk Dilinin Genel Sorunları (seçmeli) 202 Bu ders, Türk dilinin bilim dili olma yolundaki sıkıntıları; terim yapma sorunları; yabancı dillerin Türk dili üzerindeki etkileri; Türk dili grameri konusundaki tartışmalar gibi konular üzerine odaklanmaktadır TDE 321 Türk Kültür Tarihi 202 Türk Kültürünün temel dinamikleri üzerinde durulacak ve bunların tarihi seyri, gelişim ve değişimi hakkında bilgi verilecek.

8 TDE 322 Günümüz Halk Kültürü 202 Günümüzde şehirde ve kırsalda yaşayan Halk Kültürüne ait değerler, gelenekler, Türk mutfağı, Halk Eğlenceleri, Çocuk oyunları, Halk inançları gibi konular işlenecektir. TDE323 Türklük Bilimi Tarihi 202 Türkoloji nin tanımı, yapısı ve bu alanda alanında yapılan çalışmaların, ortaya konan eserlerin sistematik bir biçimde kavratılarak, tarihsel süreçte Türklük Biliminin geçirdiği evreler. TDE 324 Türk Kültürünün Temel Metinleri (seçmeli) 202 Göktürk Yazıtlarından başlayarak. Divanü Lügati t-türk, Atabetü l-hakayık, Kutadgu Bilig, Divan-ı Hikmet, Mesnevi (Mevlana), Dede Korkut Hikayeleri, Garipname (Aşık Paşa) Mevlit (Süleyman Çelebi) vs. gibi Türk kültürünün temel metinlerini tanıtmak ve incelemek. TDE 325 Edebiyat ve Diğer Sanatlar İlişkisi (seçmeli) 202 Edebiyat sanatının estetik yapısına katkıda bulunan musiki, resim, karikatür, tiyatro, sinema ve mimari gibi sanatların edebi metinle ilişkisini örneklerden hareketle ortaya koymak. TDE 326 Sinema ve Edebiyat (seçmeli) 202 Edebi metinlere yansıyan sinematik anlatım tekniklerinin edebiyat estetiğine yaptığı katkıyı ortaya koymak; edebi metinlerin klip, TV, sinema filmi ve TV dizisi haline getirilmelerini tartışmak. TDE 417 Divan Edebiyatı ve Eleştiri (Seçmeli) Türk Edebiyatında eleştiri tarihçesinin önemli duraklarından birisi de Divan edebiyatı metinleridir. Divan edebiyatı edebi metinleri (tezkireler, dibaceler, mecmualar, mesneviler, kıtalar, terkib ve terci-i bentler, münşeatlar, surnameler, kasideler vb. edebi tür ve şekiller) eleştiri tarihimizin önemli metinleri olarak okunacak ve incelenecektir. TDE 418 Divan Edebiyatı ve Tarih (seçmeli) 202 Divan edebiyatı metinleri tarihe şahitlik bakımından önemli metinlerdir. Şairler zaman zaman kendi tanıklıklarını edebi metinlerle ebedileştirmişlerdir. Bu derste, divan edebiyatının metinlerine devrinin bir tanığı olması yönüyle bakılacak ve edebiyatın bu yönü kavratılmaya çalışılacaktır. TDE 419 Günümüz Halk Edebiyatı (seçmeli) 202 Günümüzde Anonim veya Âşık tarzı Halk Edebiyatı metinlerinin derlenmesi, ortaya çıkarılması ve incelenmesi; modern metinlerde Halk Edebiyatına ait unsurların tespiti. TDE 420 Türk Dünyası Edebiyatı (Seç.) 202 Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin yazınları ve yazınsal evreleri ile yazınlarının önemli şair ve yazarlarının yapıtları üzerinde durulacak. TDE 422 Anadolu Ağızları (SEÇ.) 202 Karadeniz ve Ege yöresi ağızları. İç Anadolu ve Doğu Anadolu ağızları TDE 423 Dünya Edebiyatı (seçmeli) 202 Başta klasik metinler olmak üzere, Doğu ve Batı edebiyatlarının hemen her dile çevrilen önemli eserlerini tanıtmak. TDE 424 Dünya Edebiyatından Seçme Metinler (seçmeli) 202 Başta klasik metinler olmak üzere, Doğu ve Batı edebiyatlarının hemen her dile çevrilen önemli metinlerini incelemek.

9 TDE 425 Türk Destanlarının Tahlili (seçmeli) 202 Özellikle günümüzde daha çok önem kazanmış olan Türk boylarına ait destan metinlerinin çözümlenmesi; bunların sosyal, tarihsel bağlamsal arka planının ortaya çıkarılması. Ayrıca İslami dönem Türk destanlarının (Battalnâme, Danişmentnâme, Saltuknâme gibi) tahlil edilecektir. TDE 426 Karşılaştırmalı Halk Edebiyatı (seçmeli) 202 Türk Halk Edebiyatı metinlerini diğer milletlere ait Halk Edebiyatı metinleriyle karşılaştırma imkanı sağlanacak. Örneğin Şehnâme, Binbir Gece Masalları, Kelile ve Dimne, İlyada ve Odysseia, Nibelungen destanı, Alman halk masalları ve Türk dünyasından seçilecek metinlerle karşılaştırmalar denenecektir. TDE 427 Modern Edebiyat Eleştirisi (seçmeli) 202 Kitap ve dergi gibi yeni basılan yayın organlarında veya konferans, sempozyum, panel, söyleşi vs. gibi etkinliklerde ilk olarak yayınlanan veya sunulan edebiyat konulu güncel makale ve yazıların incelenmesi; bu yazılardaki eleştiri yönteminin tanıtılması. TDE 428 Postmodernist Edebi Yaklaşımlar (seçmeli) 202 Edebi metinlerdeki postmodernist unsurları tartışmak; postmodernist tavrı benimseyen şairler, yazarlar ve eleştirmenlerin postmodernist edebi yaklaşımlarını tanıtmak.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ TDE 101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 202 Öğrencilerin okuma laboratuarlarında bağımsız okuma süreçlerini kullanmalarını öğretmek; ders sorumlusu

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TDE 101 Retorik Bilgisi AKTS 5, KREDİ (3+0) 3 Söz sanatları, tür, şekil bilgilerini kavramak ve bu alanla ilgili terimler bilgisine sahip

Detaylı

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu ABANT İET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık ınıfı Dersleri ANABİLİM DALI :Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı : Türk Dili Birinci Yarıyıl/First emester Dersi Adı T U

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü *BEL5BEH3M* Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı Sayı :70677404/105.04/E.80966 13/09/2017 Konu :2017-2018 Güz Dönemi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TDE 515 CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE VE ROMANI Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TDE 515 Öğrenim Türü Örgün Öğretim Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Yüksek Lisans

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

2. SINIF. KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL

2. SINIF. KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ORTAÖĞRETĠM SOSYAL ALANLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 700 Özel Konular Z 5 0 0 30 TAE 701 Kültür Kuramları ve Türkiyat Araştırmaları

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ GÜZ YARIYILI

DERS İÇERİKLERİ GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ GÜZ YARIYILI Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri I Bu dersin içeriğini, divan şiirinin belli başlı temsilcilerine ait gazel, kaside ve musammat örneklerinin incelenmesi oluşturmaktadır.

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. DILB1001 Dilbilimine Giriş

DERS İÇERİKLERİ. DILB1001 Dilbilimine Giriş DERS İÇERİKLERİ DILB1001 Dilbilimine Giriş 1 2 0 0 2 4 Türkçe Zorunlu Dil bilimi tarihine kısa bir bakış, dil biliminin konusu, yazının saygınlığı, ses biliminin ilkeleri, dil göstergesinin öz niteliği,

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI [EK-1] TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKEK LİAN DERLERİNE AİT BİLGİLER ıra Ders Kodu Dersin Adı /Z Öğretim Üyesi AKT T U K 1 TDE1D501 Danışmanlık 0 1 0 2 TDE1M502 eminer M 7,5 0 2 0 3 TDE1U503

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) I.YARIYIL II.YARIYIL 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 3 3 102 Türk

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ Sınıf Saat Dersin Kodu ve Adı: L U Öğretim Üyesi/Elemanı 1 09:00-10:00 YDL185 - Yabancı Dil (İngilizce) (N.Ö.) 58 - Okt.

Detaylı

Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : 0020110025 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ TARİHİ II Ders No : 0020110014 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER 1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER TDE 501 Klâsik Osmanlı Türkçesi Metinleri I Klasik

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 600 Özel Konular Z 4 0 0 30 TAE 601 Türkiyat Araştırmalarına Giriş I Z

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU ve SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL (GÜZ) TDE 151 ESKİ TÜRK EDEBİYATI-I(Zorunlu)

Detaylı

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I. KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.YARIYIL RU 103 Rus Edebiyati Tarihi 2-0-2 Rusça okutulan bu derste

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ I VE II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ I VE II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ I VE II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ TDE101 Türk Dili / Ses Bilgisi 303 5 Dilin tanımı, mahiyeti, kültürle ilişkisi, dünyadaki

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI 1. SINIF

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI 1. SINIF HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI 1. SINIF Zorunlu Dersler Listesi (TDE Kod: 349) Dersin Sorumlusu Gün Saat Derslik T P K

Detaylı

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI IV Ders No : 0020110030 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

2 273 A-Seçmeli I (Şiir İncelemeleri) A-Seçmeli I (Çağdaş Türk Ede.Metin İnc.)

2 273 A-Seçmeli I (Şiir İncelemeleri) A-Seçmeli I (Çağdaş Türk Ede.Metin İnc.) 434002712012-2. SINIF GÜZ A-Seçmeli I No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS 1 271 A-Seçmeli I (Türkçenin Gelişme Ev releri) 3 0 3 5 2 273 A-Seçmeli I (Şiir İncelemeleri) 3 0 3 5 3 275 A-Seçmeli I (Çağdaş

Detaylı

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ GÜZ YARIYILI YÜKEK LİAN DERLERİ DER KODU ZORUNLU/ EÇMELİ DERİN ADI KREDİİ ELIT 709 Z Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi ELIT 711 Araştırma Yöntemleri ELIT 735 Uygulamalı Dilbilim: Yabancı Dil Öğretimi ve Öğrenimi

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ESKİ TÜRK EDEBİYATI I Ders No : 0020110003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI II Ders No : 0020110013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS KATALOGU)

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS KATALOGU) T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS KATALOGU) BİRİNCİ YIL Kod 1. Sınıf l. Dönem (I. YARIYIL) St. T U K AKTS Kod 1. Sınıf ll. Dönem (II. YARIYIL) St.

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (4 YILLIK) 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl

Detaylı

TEA 600* Seminer Zorunlu 0 3 6. TEA 602 Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6 TEA 604 Eğitim Đstatistiği Seçmeli 3 0 6 TEA 606

TEA 600* Seminer Zorunlu 0 3 6. TEA 602 Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6 TEA 604 Eğitim Đstatistiği Seçmeli 3 0 6 TEA 606 TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI DOKTORA PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM - ÖĞRETĐM PLANI Güz Dönemi Kodu Dersin Adı Ders Türü T P AKT S TEA 600* Seminer Zorunlu 0 3 6 TEA 601 Bilimsel Araştırma

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE %0 HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINACAK ASGARİ DERSLER FEL0* İLKÇAĞ FELSEFESİ 5 5 FEL04* FELSEFİ KAVRAMLAR VE TERİMLER 5 5 FEL06* VARLIK FELSEFESİ 5 5 FEL08* KLASİK MANTIK 4 5 5 FEL0* BİLİM TARİHİ 4

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI III Ders No : 0020110023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PLANI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PLANI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. SINIF - I. YARIYIL TDE 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 TDE 103 TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ I 2 0 2 TDE 109 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I 2 0 2 TDE 111 YENİ TÜRK EDEBİYATINA

Detaylı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI

EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2017-2018 GÜZ DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Detaylı

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR 15 1.1. Dilin Tanımı 16 1.1.1. Dil Tabii Bir Vasıtadır 17 1.1.2. Dil, Kendi Kanunları Olan Canlı Bir Varlıktır 17 1.1.3. Dil, Temeli Bilinmeyen Zamanlarda

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I. DERS SAAT İ TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAM DERS DERS DERS DERS P 08.30 Tanzimat Sonrası Türk Ş. Şekil Değişiklikleri Prof Dr. Fazıl Şerh Geleneği Eleştiri

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MODERN DİLLER YÜKSEK OKULU MÜTERCİM - TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MODERN DİLLER YÜKSEK OKULU MÜTERCİM - TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL ADI BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 MTR - 101 Leksikoloji 3 0 3 MTR - 103 Yazılı Anlatım I 2 0 2 MTR - 105 Çeviriye Giriş I 3 0 3 MTR - 107 Gramer I 2 2 3 MTR - 109

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ. 1.Sınıf / Güz Dönemi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ. 1.Sınıf / Güz Dönemi TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 1 1.Sınıf / Güz Dönemi TDE101 Türkiye Türkçesi I Türkçenin sesleri; oluşmaları, boğumlanma özellikleri, kelimelerdeki sıralanışları, yüklendikleri görevler ve uğradıkları

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: : Yavruturna

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI 1. Sınıf Zorunlu Dersler Dersin Sorumlusu Gün Saat Derslik T P K AKTS TDE 112-01 TÜRKİYE

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ. Zorunlu Dersler I.

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ. Zorunlu Dersler I. T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ Zorunlu Dersler I.YARIYIL TDE101 Türkiye Türkçesi I (3 0) 3 AKTS: 5 Türkiye Türkçesinin tarihî

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI I. SINIF / I. YARIYIL YDİ101 YDF101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Fransızca YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) 4 0 4 4 1 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 2 2 1 TDİ101 Türk

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Sürüm: 1 Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi 1. Sunuş... 5 2. Giriş... 6 3. Yönetici Özeti... 9 4. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKİYE TÜRKÇESİ I Ders No : 0020000 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 8 5 1 02 Anlatıma Hazırlık 2 1 03 Anlatımda Tema ve Konu 4 2 1 04 Anlatımda Sınırlandırma 2 1 05 Anlatımın ve Anlatıcının

Detaylı

3.SINIF / DERS ADI S.ERSÖZ A.MORKOÇ (Z02-Z03-Z04) (Z02-Z03-Z04-Z08) (Z02-Z03-Z04-Z08) Temel Bilgi Teknolojileri (Z02-Z03-Z04-Z08)

3.SINIF / DERS ADI S.ERSÖZ A.MORKOÇ (Z02-Z03-Z04) (Z02-Z03-Z04-Z08) (Z02-Z03-Z04-Z08) Temel Bilgi Teknolojileri (Z02-Z03-Z04-Z08) SINAV TARĐHĐ 13.11.2017 14.11.2017 15.11.2017 16.11.2017 17.11.2017 1.SINIF / DERS ADI 3.SINIF / DERS ADI 2.SINIF / DERS ADI 4.SINIF / DERS ADI 10.00-10.50 11.10-12.00 13.00-13.50 14.10-15.00 Beden Eğitimi

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 I. BÖLÜM EDEBİYAT NEDİR? 1.1. Edeb den Edebiyata...11 1.2. Edebî Eser...13 1.3. Edebî Metin...14 1.4. Edebiyat Bilimi...33 1.5. Edebiyat Sosyolojisi...33 1.6. Edebiyat Tarihi...35

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Poetika (Kavram ve Tarihçe) Ders No : 8107010010 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI

TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI Güz Dönemi Ders Kodu Dersin Adı T P AKTS Ders Türü TEA 500* Seminer 3 0 6 Zorunlu TEA 501 Sosyal Bilimlerde

Detaylı

Türk edebiyatı nazım şekilleri, nazım türleri, aruz ve hece ölçüsü, edebi akımlar, edebi kuramlar,

Türk edebiyatı nazım şekilleri, nazım türleri, aruz ve hece ölçüsü, edebi akımlar, edebi kuramlar, Osmanlıca I 1214401 I 4 4 6 Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arap alfabesi, Harflerin yazılış ve birleşme şekilleri, gramer ve imla kuralları, ekler ve köklerin yazılışı, matbu metinlerin okunup yazılması.

Detaylı

NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci. bireyler

NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci. bireyler NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci bireyler NEDEN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ? TEL: 0 212 359 66 56 E-posta: tkl@boun.edu.tr Web: www.turkishliterature.boun.edu.tr

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ (4 0 0) (AKTS: 6) Osmanlı Türkçesi terimi, alfabe, transkripsiyon

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 DİL, DİLLER VE TÜRKÇE... 1 1. Giriş... 2 2. Dilin Özellikleri... 2 3. Yeryüzündeki Diller... 2 4. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri... 4 5. Türk Yazı Dilinin Gelişmesi Eski Türkçe...

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ TDE1001 ESKİ TÜRK EDEBİYATI I (3 0 3) AKTS:4 Divan Edebiyatı terimi içine alan dönem. Oluşması ve gelişmesi. Zirve şahsiyetleri ve eserlerinden örnekler. Bu edebi şekillerden

Detaylı

1.Sınıf Güz Yarıyılı (1. Yarıyıl) Ders Planı Ders Kodu. 1.Sınıf Bahar Yarıyılı (2. Yarıyıl) Ders Planı. Zorunlu/ Teorik Uygulama Toplam Kredi AKTS

1.Sınıf Güz Yarıyılı (1. Yarıyıl) Ders Planı Ders Kodu. 1.Sınıf Bahar Yarıyılı (2. Yarıyıl) Ders Planı. Zorunlu/ Teorik Uygulama Toplam Kredi AKTS İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2017-2018 YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 170 Kredi ve 240 AKTS

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ I Ders No : 0020110021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS TANIMLARI. GSF 123 DESEN I Ders kapsamında çizim prensipleri, süreçleri ve malzemeleri; biçim, hacim ve kompozisyon düzeni tanıtılmaktadır.

DERS TANIMLARI. GSF 123 DESEN I Ders kapsamında çizim prensipleri, süreçleri ve malzemeleri; biçim, hacim ve kompozisyon düzeni tanıtılmaktadır. DERS TANIMLARI BİRİNCİ YARIYIL TÜRK 101 TÜRK DİLİ I Ders, dil-duygu bağıntısı kurmayı öğretmeyi; Türkçe'nin genel yapı özelliklerini kavratmayı; metin çözümlemeyi, özet çıkarmayı, not tutmayı, rapor yazmayı

Detaylı

I. YARIYIL. ALA103 Sözlü İletişim Becerileri I

I. YARIYIL. ALA103 Sözlü İletişim Becerileri I I. YARIYIL ALA101 Almanca Dilbilgisi I Almanca basit ve karmaşık dil yapılarının incelenmesi; cümle dizimindeki yapı kurallarının öğretilmesi; sözcük bilgisi ile dil yapıları ilişkisi konusunda bilgi ve

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve ayısı: 13/07/2016-E.20738 UŞAK ÜNİVERİTEİ Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı *BEAM1YVF* ayı : 57496967-300- Konu : Müfredat OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : 16/06/2016

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı *BE8AR6MY* Sayı : 57496967-100- Konu : Final -Bütünleme Sınav Tarihleri İlgi : 11/05/2016 tarihli, 58066181-100-14568 sayılı yazınız. Anabilim Dalımız

Detaylı

1. SINIF /// MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ /// TÜRK DİLİ

1. SINIF /// MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ /// TÜRK DİLİ 1. SINIF /// MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ /// TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2016/2017 BAHAR DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI ANA BİNA ZEMİN KAT DERSLİK 2 (D2),ANA BİNA ZEMİN KAT AMFİ 1 (A1), EK

Detaylı

1. SINIF /// MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ /// TÜRK DİLİ

1. SINIF /// MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ /// TÜRK DİLİ 1. SINIF /// MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ /// TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2016/2017 BAHAR DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI ANA BİNA ZEMİN KAT DERSLİK 2 (D2),ANA BİNA ZEMİN KAT AMFİ 1 (A1), EK

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı