OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ TDE 101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 202 Öğrencilerin okuma laboratuarlarında bağımsız okuma süreçlerini kullanmalarını öğretmek; ders sorumlusu gözetiminde ayrı ayrı okuma çalışması yapmak; yazma becerilerinin geliştirilmesi için bağımlı ve bağımsız yazma çalışmaları gerçekleştirmek. TDE 102 Okuma ve Yazma Eğitimi II 202 Öğrencilerin okuma laboratuarlarında bağımsız okuma süreçlerini kullanmalarını öğretmek; ders sorumlusu gözetiminde ayrı ayrı okuma çalışması yapmak; yazma becerilerinin geliştirilmesi için bağımlı ve bağımsız yazma çalışmaları gerçekleştirmek. TDE 103 Osmanlı Türkçesi I 223 Osmanlıca yazma-okuma kuralları ve imla özellikleri, değişik metinler üzerinde yapılacak çalışmalarla kavratılmaya çalışılacaktır. TDE 104 Osmanlı Türkçesi II 223 Osmanlıca da kullanılan Arapça-Farsça ana kurallar. Akşam-ı Seb a, Sülasi bablar ( 9 bab ) ve bunların ism-i Fail ve ism-i Mef ulleri. Ayrıca ism-i zaman, ism-i mekan, ism-i alet, ism-i mensub, ism-i tssgir, Sıfat-ı Müşebbehe, Mübalağa Sigaları, Arapça-Farsça basit sayılar, gün, ay, mevsim isimleri, seçilecek metinler üzerinde verilmeğe çalışılacaktır. TDE 105 Eski Türk Edebiyatına Giriş 202 Eski Türk edebiyatı adlandırmasının nedenleri, bu edebiyatın doğmasına sebep olan tarihi hadiseler, Türklerin İslamiyet i kabulüyle başlayan edebi anlayış ve bu anlayışın tarihi durakları. Edebi şekil ve türler ve bu türlerle ortaya konan ilk eserler; Eski edebiyatın temel estetik kuralları. Bütün bu ana konular seçilen örnek metinlerle izaha çalışılacaktır. TDE 106 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları 202 Eski Türk edebiyatı metinlerinin oluşturulması sürecinde şâirlerin başvurdukları temel kaynaklar öğrencilere anlatılacak ve bu kaynaklarla ilgili anlatımlar seçilen örnek metinlerden hareketle kavratılmaya çalışılacaktır. TDE 107 Yeni Türk Edebiyatına Giriş 202 Tanzimat devrinin tarihi, siyasi, kültürel, bilimsel-teknik ve ekonomik şartlarından hareketle Yeni Türk edebiyatının oluşum şartlarını ve doğuşunu açıklamak. TDE 108 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları 202 Yeni Türk edebiyatının doğuşunda etkili olan yeni okullar, tiyatro gibi yeni sanat dalları, sosyal hayatın değişmesi, basın alanındaki yenilikler vs. nin yeni bir edebiyata nasıl kaynaklık ettiğini ortaya koymak. TDE 109 Ses Bilgisi 202 Bu ders, akustik ses bilim, fizyolojik ses bilim gibi genel ses bilim konuları yanında, Türkiye Türkçesinin sesleri, bu seslerin özellikleri; ses olayları, ses değişimleri gibi konulara odaklanmaktadır. TDE 110 Şekil Bilgisi 202 Bu ders, Türkiye Türkçesinde yer alan anlamlı ve görevli biçimbirimler; görevli biçimbirimlerin işlevleri, yapım ve çekim ekleri, ek kalıplaşmaları gibi konular üzerine odaklanmaktadır.

2 TDE 111 Halkbilimine Giriş I 202 Halkbiliminin (Folklorun) tanımı, konuları, dünyada ve Türkiye de Halk Bilimi çalışmalarının tarihçesi, Halk Biliminin yazılı, sözlü ve görsel kaynakları hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca sahada Folklor derleme metod ve teknikler (gözlem, görüşme, anket vs. ) hakkında bilgiler aktarılacaktır. Halk Bilimi Kuramları ve uygulamalı Halk Bilimi kavramı üzerinde durulacaktır.sosyal normlar hakkında bilgi sunulacaktır. TDE 112 Halkbilimine Giriş II 202 Türk Kültürüne ait temel enstrümanlar ve kültür kodları tanımlanacak; Eski Türk inançları ve bunların günümüzdeki yansımaları üzerinde durulacaktır. Ayrıca; Geleneksel Tiyatro, Halk Zanaatları, Göçerlik ve yaylacılık, Geçiş dönemleri (doğum, sünnet, evlilik ve ölüm) ile ilgili kutlamalar üzerinde durulacaktır. Halk edebiyatının Atasözleri, Deyim, Bilmece, Ninni, Tekerleme, Yanıltmaca, Dua ve beddua gibi türleri tanıtılacaktır. TDE 113 Temel Edebiyat Bilgileri I 202 Edebiyat sanatının ve biliminin edebiyat tarihi, edebi metin inceleme, edebiyat teorisi ve edebiyat eleştirisi gibi alt alanlarını tanıtmak; edebi türleri izah etmek; örneklere dayalı olarak bu türlerin özelliklerini açıklamak; edebiyat kavram ve terimleri hakkında bilgi vermek. TDE 114 Temel Edebiyat Bilgileri II 202 Edebiyat sanatının ve biliminin edebiyat tarihi, edebi metin inceleme, edebiyat teorisi ve edebiyat eleştirisi gibi alt alanlarını tanıtmak; edebi türleri izah etmek; örneklere dayalı olarak bu türlerin özelliklerini açıklamak; edebiyat kavram ve terimleri hakkında bilgi vermek. TDE 115 Türk Dili Tarihine Giriş 202 Bu derste Türk dilinin başlangıcından günümüze ulaşıncaya kadar geçirmiş olduğu evreleri incelenmektedir. Altay dil ailesinden başlayarak Türk dilinin tarihi lehçeleri, karakteristik özellikleri, önemli temsilcileri ve eserleri dersin ana konusunu teşkil etmektedir. Ayrıca yazı dili sahibi Türk boylarının tarihleri, coğrafyaları ve kültürleri de ana hatlarıyla aktarılmaktadır TDE 116 Türk Dili Turihi II 202 Türk dilinin tarihî devrelerinden Eski Türkçe, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi. Türkiye Türkçesine geçiş ve Çağdaş Türk lehçelerinin doğuşu TDE 117 Edebiyat Felsefesi ve Estetik 202 Edebiyat kendi karakteristiği hakkında sorular soran bir disiplindir. Bu bağlamda edebiyatın mahiyeti esas alınmak üzere, estetik çerçevesinde edebi metinlerin tartışılması. TDE 118 Edebiyat Sosyolojisi 202 Edebiyat eserleri ile onların sosyal bağlamları arasındaki ilişkileri inceleyerek metni kavramak. TDE 201 Osmanlı Türkçesi III yüzyıllar arası manzum ve mensur eserlerden örnek metinler ( Gazel, kaside, mesnevi vb. Tezkire, tarih, seyehatname vb.) metinler üzerinde çalışılacak, bunlardaki Osmanlıca unsurlar hakkında bilgi verilecektir. TDE 202 Osmanlı Türkçesi IV 223 I. yarıyıldaki çalışmalara devam edilecektir. TDE 203 Göstergebilim I 202 Bu ders, anlambilim, dilbilim, fonetik, mimarlık, sosyoloji, psikanaliz gibi bir çok bilim dalı ve disiplinin oluşturduğu disiplinlerarası bir disiplin olan göstergebilimin göstergeler, kodlar; bunların çözümü gibi konuları üzerine odaklanır

3 TDE 204 Göstergebilim II 202 I. yarıyıldaki derslere devam edilecektir. TDE 205 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I 202 Kasidenin ilk ortaya çıkış yeri, Arap ve İran Edebiyatında kaside ve gelişimi; Türk edebiyatına kasidenin gelişi, ilk örnekler ve 16. yüzyıla kadar olan gelişim süreci, kasidenin sosyal, siyasi, edebi ve eleştirel hayati yansıtmadaki önemi örnek metinlerle işlenecektir. TDE 206 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) II Yüzyıldan itibaren kasidenin Eski Türk Edebiyatındaki yeri ve önemi, bu yüzyıldan sonra kaside tür ve biçiminde meydana gelen değişiklikler ve bu değişikliklerde Nef î nin yeri ve önemi işlenecek ve Türk Sosyal, siyasal, eleştirel ve edebî hayatının bir vesikası olarak kasidelerin önemi gösterilmeye çalışılacaktır. TDE 207 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I 202 Yeni Türk edebiyatının ilk örneği olan Tanzimat şiirini şairler, şiirler ve şiir alanındaki gelişmeler açısından incelemek. TDE 208 Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman I 202 Yeni Türk edebiyatında hikaye ve roman türünün doğuşunu ve ilk örneklerini tanıtmak; Tanzimat dönemini; hikaye ve romancılar, hikaye ve roman örnekleri ve hikaye ve roman alanındaki gelişmeler açısından incelemek. TDE 209 Dilbilim I Dilbilim : Amacı, gelişmesi, esasları. TDE 210 Dilbilim II Dilbiliminin temel kavram, yöntem ve uygulamaları. TDE 211 Kelime Bilgisi 202 Bu ders, kavramlaştırma, adlaştırma gibi genel dilbilim konuları yanında Türkiye Türkçesinin sözcük türleri (isimler, fiiller, sıfatlar, zarflar, zamirler, ünlemler, edatlar, bağlaçlar), bunlarla ilgili yapım ve çekim bilgileri üzerine odaklanmaktadır. TDE 212 Cümle ve Metin Bilgisi 202 Bu ders, dil tipolojisi, söylem ve metin bilgisi gibi genel dilbilim konuları yanında Türkçenin söz dizimi, cümle ögeleri, öge ilişkileri, cümle türleri gibi söz dizimiyle ilgili konulara odaklanmaktadır. TDE 213 Anonim Halk Edebiyatı I 202 Halk Edebiyatının mensur anlatım türlerinden, masal, efsane, fıkra gibi konular üzerinde metin bağlamlı olarak durulacaktır. TDE 214 Anonim Halk Edebiyatı II 202 Halk Edebiyatının manzum anlatım türlerinden destanlar üzerinde durulacak; İslamiyet öncesine ait örnek metinler işlenecektir. Ayrıca Dede Korkut Kitabındaki destanî hikâyeler incelenecektir. TDE 215 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri I 202 Batı edebiyatında en etkili olan edebiyat eleştiri ve kuramlarının tarihsel ve uygulamalı açılardan kavratılması. TDE 216 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri II 202 Batı edebiyatında en etkili olan edebiyat eleştiri ve kuramlarının tarihsel ve uygulamalı açılardan kavratılması.

4 TDE 217 Köktürkçe 202 Türk dilinin en eski metinleri olan Göktürk yazıtlarının dil yapısı tanıtılmaktadır. Ayrıca bu yazıtların azıldığı Göktürk alfabesi de öğretilmektedir. Türkiye Türkçesinin de dayandığı Göktürkçe yazı dilimizin en eski metinleri olduğundan Türk dilinin en eski şekli kabul edilmektedir. TDE 218 Eski Uygurca 202 Türk yazı dilinin anayurttaki ikinci evresini teşkil eden Eski Uygurca zengin kültürü ve bu kültürün yansıdığı metinleriyle kendisinden sonraki lehçelere önderlik etmiştir. Derste Eski Uygur Türkçesinin dil yapısı ve edebiyat ürünleri tanıtılmaktadır. Ayrıca bu metinlerin yazıldığı Uygur alfabesi öğretilmektedir. TDE 301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel) I 202 Gazel biçiminin ortaya çıkışı; Arap ve İran Edebiyatında gazel ve tarihi gelişimi; gazel türleri ve bu türlerin adlandırılmasındaki temel kıstaslar; Türk edebiyatına gazelin gelişi ve tarihi serüven, gazel türleri, bu türlerin dilsel ve içeriksel değişiminde rol oynayan önemli edebi akımlar (Türkî-i Basit vb.); 16. yüzyıla kadar olan süreçten seçilecek örnek metinlerle verilmeye çalışılacaktır. TDE 302 Eski Türk Edebiyatı (Gazel) II yüzyıldan sonraki dönemlerde Türk edebiyatında gazel ve gazel örnekleri; gazel biçim ve türlerinde meydana gelen değişiklikler, en önemli gazel şâirlerinin örnek metinleriyle verilmeye çalışılacak ve ilerleyen dönemlerde bu şekildeki mühim değişiklikler yapacak hareketlere (mahallileşme vb.) de değinilecektir. TDE 303 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II 202 Servet-i Fünun, Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat dönemlerini şairler, şiirler ve şiir alanındaki gelişmeler açısından incelemek. TDE 304 Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman II 202 Yeni Türk edebiyatında hikaye ve roman alanında büyük bir gelişimin kaydedildiği Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat dönemlerini; hikaye ve romancılar, hikaye ve roman örnekleri ve hikaye ve roman alanındaki gelişmeler açısından incelemek. TDE 305 Şair Tezkireleri 202 Türk edebiyatının en önemli edebiyat tarihi kaynaklarından olan ve biyografi türünün eski adı olan tezkire edebiyatının doğuşu, bu türün Türk edebiyatına gelişi ve gelişimi Türk tezkire yazarlarının eserlerinden seçilen örnek metinlerle verilmeye çalışılacaktır. TDE 306 Eski Türk Edebiyatı (Nesir) 202 Türk edebiyatında nesrin doğuşu, ilk örnekler, üsluplarına göre nesir adlandırmaları; nesrin tarihi gelişimi, yüzyıllara göre önemli nesir yazarlarının eserlerinden seçilen örneklerle incelenmeye ve öğrenciye kavratılmaya çalışılacaktır TDE 307 Tasavvufî Halk Edebiyatı I 202 Tasavvufi Halk Edebiyatının Tarihi, yazılı ve sözlü kaynakları tasavvufî terimler ve tasavvuf ekolleri üzerinde durulacaktır. Tasavvufî Halk Edebiyatının nazım türleri ve şekilleri hakkında bilgi verilecektir. Bu edebiyatın kurucusu Ahmet Yesevî ve Divân-ı Hikmeti tanıtılacaktır TDE 308 Tasavvufî Halk Edebiyatı II 202 Tasavvufî Halk Edebiyatının Anadolu daki kurucuları (Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Pir Sultan Abdal) temsilcileri ve onların eserleri hakkında bilgi verip, yüzyıllara göre tasavvuf edebiyatıyla ilgili çeşitli metinler incelecektir.

5 TDE 309 Anlatı Bilimi I 202 Kurmaca metinlerin yapısalcı açıdan sistematik analizi. TDE 310 Anlatı Bilimi II 202 Kurmaca metinlerin yapısalcı açıdan sistematik analizi. TDE 311 Metin Çözümleme (Şiir) 202 Yaygın bir edebiyat türü olan şiir, destan ve diğer manzum metinlerin nasıl çözümlenip yorumlanacağının yöntemlerini açıklamak; farklı örnekler üzerinde şiir çözümleme yöntemlerini uygulamak. TDE 312 Metin Çözümleme (Nesir) 202 Nesre dayalı edebi türler olan masal, hikaye, roman, makale ve deneme gibi metin örneklerinin nasıl çözümlenip yorumlanacağının yöntemlerini açıklamak; farklı örnekler üzerinde nesir çözümleme yöntemlerini uygulamak. TDE 313 Karahanlı Türkçesi 202 Karahanlı Türkçesinin genel Türk dili tarihi ve kapsamındaki yeri. Türkçenin doğu kolunda yer alan Karahanlı Türkçesinin tarih ve dil tarihi açılarından ele alınmasıyla söz konusu Türk dilinin önce ve sonraki dönemler arasındaki benzerlik ve farklılıkların özümsenmesi ve bu şekilde dilde nasıl bir gelişme olduğunu ortaya koymak.. TDE 314 Harezm-Kıpçak Türkçesi 202 Harezm dönemi hakkında tarihî bilgiler. Devrin eserleri ve üzerlerinde yapılan çalışmalar. Devrin eserlerinden Nehcü'l-Feradis ve Kısasü'l-Enbiya'nın tıpkı basımlarından seçilmiş orijinal yazılı metinler üzerinde okuma, transkripsiyon, manalandırma, ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları; metinlerden hareketle devrin karakteristik gramer özelliklerinin gözden geçirilmesi. TDE 401 Eski Türk Edebiyatı (Musammatlar) 202 Üç ya da daha fazla mısradan oluşan bendlerden meydana gelen şiirler anlamına gelen musammatlar Eski Türk Edebiyatında çok kullanılmış edebî şekillerdir. Bu dönemde çok değişik adlarla anılan musammatların en önemlileri, temsil mahiyeti yüksek şâirlerden seçilen örneklerle verilmeye çalışılacak; musammatların kültürel, siyasal, eleştirel ve edebi hayatımızda oynadığı önemli rollere değinilecektir. TDE 402 Eski Türk Edebiyatı (Mesnevi) 202 Eski Türk edebiyatının en önemli nazım biçimlerinden biri olan mesnevinin doğuşu, gelişimi ve bu nazım biçiminin Türk edebiyatına gelişi, ilk önemli örnekler; hamse geleneği ve önemli hamse yazarları ve eserleri. Türk edebiyatında en önemli mesneviler, şâirleri ve eserlerinden örnekler. TDE 403 Yeni Türk Edebiyatında Şiir III Cumhuriyet in ilanından 1980 lere kadar gelişen modern Türk şiirini; şairler, şiirler ve şiir alanındaki gelişmeler açısından incelemek. TDE 404 Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman III 202 Cumhuriyet in ilanından 1980 lere kadar gelişen modern Türk hikaye ve romanını; hikaye ve romancılar, hikaye ve roman örnekleri ve hikaye ve roman alanındaki gelişmeler açısından incelemek. TDE 405 Bilimsel Araştırma Teknikleri I 021 Her öğrenci bir hocanın rehberliğinde hazırlayacağı bir bitirme tezi etrafında bilimsel araştırma ve inceleme esaslarını kavramaya çalışacak, bulgularını güzel ve etkili bir şekilde yazmayı öğrenecektir.

6 TDE 406 Bilimsel Araştırma Teknikleri II 021 I. yarıyıldaki çalışmalara devam edilecektir. TDE 407 Âşık Edebiyatı I 202 Türklerde Ozanlık Geleneği; ve sözlü kültür, usta-çırak ilişkisi, rüya motifi, Âşık Tarzı Şiir söyleme geleneğindeki değişmeyen unsurlar, Âşık Edebiyatının gelişim tarihi ve geleneğin bugünkü durumu hakkında bilgiler verilecek. Âşık Edebiyatının Anadolu daki ilk temsilcilerinden Karacaoğlan ve Köroğlu ve şiirleri hakkında bilgiler sunulacaktır. TDE 408 Âşık Edebiyatı II 202 Âşık Edebiyatının yüzyıllara göreönemli temsilcileri (Âşık Ömer, Dertli, Gevheri, Erzurumlu Emrah, Dadaloğlu, Bayburtlu Zihni, Narmanlı Sümmanî, Âşık Veysel, Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova, Âşık Reyhani ve Âşık Meydani gibi) tanıtılacak ve bu edebiyatın oluşturduğu manzum metinler çözümlenecektir. TDE 409 Yaratıcı Yazarlık (Kuram) 202 Değişik edebi türlerde (roman, hikaye, şiir, oyun vs.) yaratıcı yazma teknikleri hakkında kuramsal bilgilerin verilmesi. TDE 410 Yaratıcı Yazarlık (Atölye) 202 Kuramsal bilgilerin sınıf içi uygulamalarının yapılması; öğrencilerin ürettiği metinlerin tartışılması ve sunulması. TDE 411 Halk Hikayesi I 202 Türk Halk hikayelerinin tür-şekil özellikleri hakkında bilgiler verilecektir. Halk hikayelerimiz üzerine yapılan ilk çalışmalar tanıtılacaktır. Halk hikayelerinin diğer halk edebiyatı türleri ile ilişkisi üzerinde durulacak ve halk hikayeleri örnekleri bu teorik çerçevede incelenecektir. TDE 412 Halk Hikayesi II 202 Anonim veya Âşıkların tasnif ettiği (meydana getirdiği) halk hikayeleri örnekleri yapı, bağlam, işlev ve sosyo-kültürel dinamikler açısından incelenip değerlendirilecektir TDE 413 Çağdaş Türk Edebiyatında Şiir lerden günümüze kadarki gelişim sürecinde modern Türk şiirini; şairler, şiirler ve şiir alanındaki gelişmeler açısından incelemek. TDE 414 Çağdaş Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman lerden günümüze kadarki gelişim sürecinde modern Türk hikaye ve romanını; hikaye ve romancılar, hikaye ve roman örnekleri ve hikaye ve roman alanındaki gelişmeler açısından incelemek.. TDE 415 Çağdaş Türk Lehçeleri I 202 Bu ders, yeryüzünün değişik bölgelerinde yaşayan Türk dili konuşurlarının kültürleri, lehçeleri, ağızları, bu lehçe ve ağızların Türkiye Türkçesinden farklılıkları gibi konular üzerine odaklanmaktadır. TDE 416 Çağdaş Türk Lehçeleri II 202 I. yarıyıldaki çalışmalara devam edilecektir.

7 TDE 421 Altay Dilleri Kuramı 202 Türk dili, dünya dilleri arasında henüz kanıtlanmamış olsa da Altay dil ailesinden sayılmaktadır. Altay dilleri kuramı: Türkçe, Moğolca, Tunguzca, Mançuca, Korece ve Japonca nın birbiriyle akraba diller olduğu tezine dayanmaktadır. Bugüne kadar bu diller arasında önemli ses denklikleri kurulmuştur. Derste bu kuramın kuruluş tarihçesiyle birlikte gramer ve leksik dayanakları aktarılmaktadır. TDE 429 Eski Anadolu Türkçesi 202 Türk dilinin 12.yy da Anadolu da Oğuz şivesine dayalı olarak kurulan ve 16. yy a kadarki dönemi içine alan bu yazı dilinin belli başlı hususiyetleriyle öğretilmesi.eski Anadolu Türkçesi nde görülen belli başlı ses olayları ve ses değişmeleri, döneme ait karakteristik ek örnekleri.dönemin sözlük dağarcığına has belli başlı örnekler.verilen bilgilere tanıklık eden metinlerin, yazılı örneklerin, imlâ-ses ilişkisine dayanan belli başlı problemlerin çözümünü de içine alacak şekilde okunup incelenmesi. TDE430 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ 202 Çağatay Türkçesinin belli başlı ses ve şekil bilgisi özellikleri. Metinlerden hareketle devrin karakteristik gramer özelliklerinin gözden geçirilmesi.çağatay sözlüklerinin incelenmesi. ZORUNLU SEÇMELİ DERSLER TDE 315 Diksiyon 202 Bu ders, ses eğitimi ve sesin etkili kullanımı, topluluk önünde konuşurken soluğun denetimi, Türkiye Türkçesinin ölçünlü konuşma kuralları, konuşma aygıtına esneklik kazandırma, süre, tonlama, ezgi, vurgu kuralları, hitabet sanatı gibi konulara odaklanmaktadır. TDE 316 Çocuk Edebiyatı 202 Çocuk edebiyatının tarihçesi, çocuk yayınlarında aranacak özellikler hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca çocuk edebiyatına ait türler: masal, fıkra, tekerleme, mani, yanıltmaca ve çocuk hikâye metinleri üzerinde durulacaktır. TDE 317 Türk Tiyatro Tarihi 202 Tiyatronun doğuşu, Türkiye de Tiyatronun başlaması, Tiyatro yazarları ve yapıtları. TDE 318 Sahne Bilgisi (seçmeli) 202 Tiyatro sanatının temelini oluşturan sahne, oyun, oyuncu, yönetmen, dekor, kostüm, ışık, efekt vs. gibi unsurları tanıtmak. TDE 319 Dil Gelişimi ve İletişim (seçmeli) 202 Bu ders, sözel ve sözel olmayan iletişim, dil kazanımı ve gelişimi; çocuk dil gelişimi, dil gelişimini etkileyen etmenler, çocuk dil gelişimi araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikler, ikinci dil edinimi; konuşma bozuklukları, konuşma becerilerinin geliştirilmesi gibi konular üzerine odaklanmaktadır. TDE 320 Türk Dilinin Genel Sorunları (seçmeli) 202 Bu ders, Türk dilinin bilim dili olma yolundaki sıkıntıları; terim yapma sorunları; yabancı dillerin Türk dili üzerindeki etkileri; Türk dili grameri konusundaki tartışmalar gibi konular üzerine odaklanmaktadır TDE 321 Türk Kültür Tarihi 202 Türk Kültürünün temel dinamikleri üzerinde durulacak ve bunların tarihi seyri, gelişim ve değişimi hakkında bilgi verilecek.

8 TDE 322 Günümüz Halk Kültürü 202 Günümüzde şehirde ve kırsalda yaşayan Halk Kültürüne ait değerler, gelenekler, Türk mutfağı, Halk Eğlenceleri, Çocuk oyunları, Halk inançları gibi konular işlenecektir. TDE323 Türklük Bilimi Tarihi 202 Türkoloji nin tanımı, yapısı ve bu alanda alanında yapılan çalışmaların, ortaya konan eserlerin sistematik bir biçimde kavratılarak, tarihsel süreçte Türklük Biliminin geçirdiği evreler. TDE 324 Türk Kültürünün Temel Metinleri (seçmeli) 202 Göktürk Yazıtlarından başlayarak. Divanü Lügati t-türk, Atabetü l-hakayık, Kutadgu Bilig, Divan-ı Hikmet, Mesnevi (Mevlana), Dede Korkut Hikayeleri, Garipname (Aşık Paşa) Mevlit (Süleyman Çelebi) vs. gibi Türk kültürünün temel metinlerini tanıtmak ve incelemek. TDE 325 Edebiyat ve Diğer Sanatlar İlişkisi (seçmeli) 202 Edebiyat sanatının estetik yapısına katkıda bulunan musiki, resim, karikatür, tiyatro, sinema ve mimari gibi sanatların edebi metinle ilişkisini örneklerden hareketle ortaya koymak. TDE 326 Sinema ve Edebiyat (seçmeli) 202 Edebi metinlere yansıyan sinematik anlatım tekniklerinin edebiyat estetiğine yaptığı katkıyı ortaya koymak; edebi metinlerin klip, TV, sinema filmi ve TV dizisi haline getirilmelerini tartışmak. TDE 417 Divan Edebiyatı ve Eleştiri (Seçmeli) Türk Edebiyatında eleştiri tarihçesinin önemli duraklarından birisi de Divan edebiyatı metinleridir. Divan edebiyatı edebi metinleri (tezkireler, dibaceler, mecmualar, mesneviler, kıtalar, terkib ve terci-i bentler, münşeatlar, surnameler, kasideler vb. edebi tür ve şekiller) eleştiri tarihimizin önemli metinleri olarak okunacak ve incelenecektir. TDE 418 Divan Edebiyatı ve Tarih (seçmeli) 202 Divan edebiyatı metinleri tarihe şahitlik bakımından önemli metinlerdir. Şairler zaman zaman kendi tanıklıklarını edebi metinlerle ebedileştirmişlerdir. Bu derste, divan edebiyatının metinlerine devrinin bir tanığı olması yönüyle bakılacak ve edebiyatın bu yönü kavratılmaya çalışılacaktır. TDE 419 Günümüz Halk Edebiyatı (seçmeli) 202 Günümüzde Anonim veya Âşık tarzı Halk Edebiyatı metinlerinin derlenmesi, ortaya çıkarılması ve incelenmesi; modern metinlerde Halk Edebiyatına ait unsurların tespiti. TDE 420 Türk Dünyası Edebiyatı (Seç.) 202 Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin yazınları ve yazınsal evreleri ile yazınlarının önemli şair ve yazarlarının yapıtları üzerinde durulacak. TDE 422 Anadolu Ağızları (SEÇ.) 202 Karadeniz ve Ege yöresi ağızları. İç Anadolu ve Doğu Anadolu ağızları TDE 423 Dünya Edebiyatı (seçmeli) 202 Başta klasik metinler olmak üzere, Doğu ve Batı edebiyatlarının hemen her dile çevrilen önemli eserlerini tanıtmak. TDE 424 Dünya Edebiyatından Seçme Metinler (seçmeli) 202 Başta klasik metinler olmak üzere, Doğu ve Batı edebiyatlarının hemen her dile çevrilen önemli metinlerini incelemek.

9 TDE 425 Türk Destanlarının Tahlili (seçmeli) 202 Özellikle günümüzde daha çok önem kazanmış olan Türk boylarına ait destan metinlerinin çözümlenmesi; bunların sosyal, tarihsel bağlamsal arka planının ortaya çıkarılması. Ayrıca İslami dönem Türk destanlarının (Battalnâme, Danişmentnâme, Saltuknâme gibi) tahlil edilecektir. TDE 426 Karşılaştırmalı Halk Edebiyatı (seçmeli) 202 Türk Halk Edebiyatı metinlerini diğer milletlere ait Halk Edebiyatı metinleriyle karşılaştırma imkanı sağlanacak. Örneğin Şehnâme, Binbir Gece Masalları, Kelile ve Dimne, İlyada ve Odysseia, Nibelungen destanı, Alman halk masalları ve Türk dünyasından seçilecek metinlerle karşılaştırmalar denenecektir. TDE 427 Modern Edebiyat Eleştirisi (seçmeli) 202 Kitap ve dergi gibi yeni basılan yayın organlarında veya konferans, sempozyum, panel, söyleşi vs. gibi etkinliklerde ilk olarak yayınlanan veya sunulan edebiyat konulu güncel makale ve yazıların incelenmesi; bu yazılardaki eleştiri yönteminin tanıtılması. TDE 428 Postmodernist Edebi Yaklaşımlar (seçmeli) 202 Edebi metinlerdeki postmodernist unsurları tartışmak; postmodernist tavrı benimseyen şairler, yazarlar ve eleştirmenlerin postmodernist edebi yaklaşımlarını tanıtmak.

T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ(I.Ö-II.Ö) DERS İÇERİKLERİ

T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ(I.Ö-II.Ö) DERS İÇERİKLERİ T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ(I.Ö-II.Ö) DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF, 1. YARI YIL TDE13101 TÜRK DİLİNİN SES BİLGİSİ 3 0 3 3 6 ZORUNLU Türkiye Türkçesi merkez

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. DÖNEM TRK 101 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ (2+0+2) AKTS 3 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ. Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ. Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS TDE 101 101020 Salı, 15:00-16.00 4+0 4 6 Dersin Adı

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Dini Bilgiler I (3-0-3) Din kavramı, dinin kaynağı,anlamı,işlevi:dinlerde iman kavramı,iman-akıl ilişkisi,iman-ahlak

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İletişim Bilimi HİT 101 Bu derste iletişim biliminin temel kavramları üzerinde durulmaktadır. Teorik

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ AITB191 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-1 Dersin Amacı: Osmanlı İmparatorluğu, yapısal özellikleri ve yıkılma dönemi,

Detaylı

Bölüm koordinatörünün adı soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ. Bölümdeki öğrenci ve öğretim üyesi sayıları, başlıca araştırma alanları

Bölüm koordinatörünün adı soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ. Bölümdeki öğrenci ve öğretim üyesi sayıları, başlıca araştırma alanları A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI: Bölüm koordinatörünün adı soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ Bölüm koordinatörünün adresi: AKÜ F.E.F. TDE Bölümü ANS Kampüsü 0300 Afyonkarahisar / Türkiye Bölüm koordinatörünün

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

2015-2016 İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDATI DERS TANIMLARI. ELL 101 İngilizce Dilbilgisi

2015-2016 İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDATI DERS TANIMLARI. ELL 101 İngilizce Dilbilgisi 2015-2016 İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDATI DERS TANIMLARI ELL 101 İngilizce Dilbilgisi Bu derste, sözcüklerin yapısal değişiklikleri ve cümle oluştururken diğer sözcüklerle nasıl bir araya geldikleri

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER TRE 111 223000000000111 Çevirmenler İçin Türkçe 3 0 3 Bu dersin amacı, geleceğin çevirmenlerinin Türkçe yi doğru ve arı kullanımına katkı sağlamaktır. Türkçe nin yapısal

Detaylı

Temel Dini Bilgiler I (3-0-3)

Temel Dini Bilgiler I (3-0-3) DKAB Eğitimi Lisans Programı Ders İçerikleri I. YARIYIL Temel Dini Bilgiler I (3-0-3) Din kavramı, dinin kaynağı, anlamı, işlevi. Dinlerde iman kavramı, iman-akıl ilişkisi, imanahlak ilişkisi, Allah a

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler TDE101 Türkiye Türkçesi I (3 0) 3 AKTS: 5 Türkiye Türkçesinin tarihî gelişimi, dil bilgisinin temel kavramları, Türkiye Türkçesinin ses

Detaylı

GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS PROGRAMI DERS TANIMLARI

GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS PROGRAMI DERS TANIMLARI Ek - 2 GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS PROGRAMI DERS TANIMLARI I. Yarıyıl GDE 101 Okuma - Yorumlama I Dersin amacı Gürcü Alfabesinin yazı kurallarının ve farklı konu ile üslübü olan metinlerinin okuma stratejisi

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İMT 101 Okuma Becerisi 3 0 3 Öğrencinin

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT LİSANS DERS PROGRAMI HAZIRLIK SINIFI I. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T U K E

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT LİSANS DERS PROGRAMI HAZIRLIK SINIFI I. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T U K E KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT LİSANS DERS PROGRAMI HAZIRLIK SINIFI I. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T U K E H01 Arapça Dil Bilgisi Sarf I 5 0 5 6 H03 Arapça Dil Bilgisi Nahiv

Detaylı

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS DERS PROGRAMI

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS DERS PROGRAMI KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS DERS PROGRAMI I.YARIYIL DERS DERSİN ADI T U K E KODU İLA101 Türk Dili - I 2 0 2 2 İLA103 Atatürk İlke ve İnkılapları I 2 0 2 2 İLA105 Yabancı

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı