K sa k sa... K sa k sa... K sa k sa... K sa

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K sa k sa... K sa k sa... K sa k sa... K sa"

Transkript

1 Hepatit B Monotematik Kongresi Gerçekle tirildi Av ru pa Ka ra ci er Der ne i ta raf ndan des tek le nen,"he pa tit B M no te ma tik Kon gre si" ne de niy le فstan bul'da düzen le - nen bas n top lant s nda ko nu an kon gre ba kan lar Prof. Dr An to nio Cra xi ile Prof. Dr. Ci han Yur dayd n ülke le rin da - ha çok he pa tit C üze rin de yo un la t n an cak He pa tit B' nin de te da vi edil me me si ha lin de kro nik le ip ka ra ci er has - tal klar na ne den ola bi le ce i ni hat ta ka ra ci er nak li ge rek ti - re cek so nuç lar do u ra bi le ce i ni be lirt ti ler. Prof.Dr. Antonio CRAXف Prof.Dr. Cihan YURDAYDIN Son 10 y lda he pa tit B en fek si yo nu nun do al sey ri, tan ve te da vi ye yan t de er len dir me le rin de ve ni ha yet te da vi sin de ba d ndürücü ge li me ler ya and. Bu ge li me ler ar tan bir h zla sürüyor. O ne den le Av ru pa Ka ra ci er Der ne i, bu ge - li me le ri de er len dir mek üze re, 7 ve 8 Ekim 2005 ta rih le - rin de Lütfi K rdar Kon gre Mer ke zi'nde, 50'den faz la ko nu - su nun dünya çap nda uz man seç kin ko nu mac n n kat ld sa de ce He pa tit B has tal n il gi len di ren mo no te ma tik bir kon gre düzen len di. Kon gre yi Türki ye da hil dünyan n pek çok ülke sin den ge len 800 bi lim adam iz le di. Prof. Dr. Yur dayd n, dünya nüfu su nun üçte bi ri nin ha ya t - n n bir d ne min de he pa tit B virüsü ile kar la t n, dünya - da 400 mil yon ki i nin he pa tit B virüsü ta d n be lirt ti. Yak la k y lda 1 mil yon ki i ise he pa tit B virüsünün ne den ol du u ka ra ci er has tal klar ile kar kar ya kald n s zle - ri ne ek le di. Prof. Dr. Yur dayd n, ülke miz de nüfu sun yak la - k yüzde 4'ünün, ya ni 3 mil yo na yak n ki i nin he pa tit B vi - rü sü ta d n be lir te rek, bu ki i le rin 1/5'in de kro nik ka ra - ci er has tal ge li me ris ki bu lun du u nu ifa de et ti. Top - lant da He pa tit B te da vi si ne de i nen Yur dayd n, i ne ile te da vi de ba ar n n yüzde 25 ol du u nu be lir te rek "ف ne ya - n n da hap ek lin de 3 ilaç var, d rdüncüsü de nümüzde ki y l pi ya sa ya ç ka cak" de di. He pa tit B a s n n ko ru yu cu lu - u nun mür bo yu sürdü ünü be lir ten Yur dayd n, ye ni do - an lar n ve okul ça nda ki ço cuk lar n mut la ka a lan mas ge rek ti i ni vur gu lad. قeker Hastas na Grip A s kan Prof. Dr. Temel Y lmaz, Türkiye Di ya bet Vakf bas n top lant s nda diyabet ve grip hakk nda bil giler verdi. Prof. Dr. Temel Y lmaz, diyabet ya da halk ara s nda bilinen ad yla eker hastal n n ya am kalitesini ciddi biçimde etki - leyen ve tedavisi mümkün olmayan bir hastal k oldu unu dile getirdi. Toplant da diyabet hastala r n n ya amlar boyunca sürekli diyet yapmak ve zel tedbirler almak zorunda kald klar n s yleyen Prof. Dr.Temel Y lmaz, grip gibi toplum genelini etkileyen salg n hastal klar n diyabetliler için san landan çok daha büyük bir tehdit olu turdu unu da vurgulad. Türkiye Diyabet Vakf ve Diyabetle Ya am Derne i Ba - Diyabetli bir hasta için gribin, a r ve ate ten daha ciddi tehlikelere yol açt n ifade eden Prof. Dr. Y lmaz, grip ve 80 ACTUAL MEDICINE KASIM 2005

2 zatürreye ba l lümlerin say s n n diyabetlilerde nor mal hastalara g re üç kat daha fazla oldu unun da alt n çizdi. Ayr ca yine hastaneye yatma oran n n da bu hastalarda 6 kat daha fazla oldu unu belirtti. Prof. Dr. Y lmaz, tüm bu nedenlerden dolay ba ta diyabetliler olmak üzere risk grubundaki herkesin a yapt rmas gerekti ini dile getirdi. Prof. Dr. Y lmaz ayr ca قubat 2005'de yürürlü e gi ren Maliye Bakanl Bütçe Uygulama Talimat na g re, Emekli Sand, Ba -Kur veya Ye il Kart mensubu olan ve di yabet gibi kronik bir hastal olanlar n, grip ve zatürre a lar n n devlet taraf ndan denmeye ba lad n da vurgulad. Prof. Dr. Y lmaz, hiçbir sosyal güvencesi olmayan e ker hastalar için ise Diyabetle Ya am Derne i'nin ücretsiz grip a s kampanyas ba lataca n duyurdu. Roche'tan 3 Milyon Kutu Grip فlac Ba Roc he Gru bu, Dünya Sa l k ضrgütü'ne (WHO) 3 mil yon ku tu grip ilac ba nda bu lun du. Roc he, Türki ye'ye de 20 bin ku tu grip ilac g nde ri yor. Roc he, k sa bir süre nce "Acil Yan t Sto u" ad yla Dünya Sa l k ضrgütü'ne (WHO) 3 mil yon ku tu grip ilac ba la - d. S z ko nu su ilaç sto ku nun olas bir salg n du ru mun da ne e kil de ve ne za man kul lan la ca na ili kin tüm ka rar ver me yet ki si Dünya Sa l k ضrgütü'ne ait bu lu nu yor. Roc he, bu nun yan s ra Türki ye'de baz kümes hay van la r n - da H5N1 virüsüne rast lan mas n n ard ndan 200 bin do za kar l k ge len 20 bin ku tu grip ilac n Türki ye'ye g nder me ka rar ald. فlaç lar pan de mi s ras nda, ha ya ti risk ta yan ki - i le re an ti vi ral te da vi amac yla kul lan la cak. Bu nun la be ra - ber, Türki ye'de ku lar da g rülen baz va ka lar d nda has - tal n in san la ra da geç ti i ne ili kin im di ye de in her han - gi bir kan ta rast lan mad. Roc he, ku gri bi ile il gi li ola rak geç ti i miz haf ta da Sa l k Ba kanl 'na 5 bin ku tu grip ilac ba lam t. Roc he'a hükümet ler ta raf ndan stok lan mak amac yla ula an her grip ilac ta le bi Roc he ta raf ndan ta lep s ras na g re plan lan yor ve mümkün olan en k sa süre de haz rla na rak il gi li ülke ye sevk edi li yor. Bel اevresinin ضlçülmesi Kalp Hastal na Kar Basit ve ضnemli Bir Ad m kal nla mas n n kalp has tal ris ki ni art rd n bi li yor. Has ta lar n be te bir den az, dok tor lar ndan bel çev re le ri ni lçme si ni bek li yor. "Sha pe of The Na ti ons" ara t rmas Ha zi ran 2005'te top - lum ge ne lin de, kalp has tal ris ki ol du u sap ta nan lar da ve bi rin ci ba sa mak dok tor lar nda; "kar n b lge sin de ki a r ya - lan man n kalp has tal ris ki ni art rd bil gi si ni ve an la y - n " de er len dir mek amac yla 27 ülke de yürütüldü. Türki ye da hil 27 ülke de yap lan bir ara t rman n so nuç lar, on dok tor dan alt s n n kar n b lge sin de ki ya lar kalp has - tal için an laml bir risk fakt rü ola rak ka bul et ti i ni g s - ter di. An cak ka mu oyu nun küçük bir b lümü, bel çev re si nin Dünya Kalp Fe de ras yo nu ta raf ndan des tek le nen çal ma - n n so nuç lar, ab do mi nal obe zi te ve kalp has tal aras nda - ki ili ki nin Türki ye'de ki dok tor lar n yüzde 53'ü ve ka mu - oyu nun yüzde 29'u ta raf ndan bi lin di i hal de bu nun ey le - me d nü me di i ni g ster di. Türki ye'de has ta lar n sa de ce küçük bir b lümü bel çev re si kal nl n n, ken di le ri ni yük- KASIM 2005 ACTUAL MEDICINE 81

3 sek kalp da mar has tal ris ki ne ma ruz b rakt n n fark nda. Risk li has ta lar n yaln zca yüzde 8'i bel çev re si nin dok tor lar ta raf ndan lçülme si ni bek li yor. Be den Kütle فndek si ne (BMI) g re da ha iyi bir g ster ge ol - du u dü ünülen bel çev re si lçümü; kalp has tal, di er da - mar has tal klar ve ya di ya bet gi bi bo zuk luk lar n ge li me ris - ki yüksek ola bi le cek ki i le rin be lir len me si nin ba sit ve pra tik bir yo lu. Yüksek risk li bel çev re si kal nl klar ; Ku zey Ame ri - ka'da; kad nlar için 88, er kek ler için 102 cm, Or ta ve La tin Ame ri ka'da; kad nlar için 80, er kek ler için 90 cm, Or ta Do - u, Hin dis tan ve As ya'da; kad nlar için 80, er kek ler için 90 cm, Ja pon ya'da; kad nlar için 90, er kek ler için 85 cm ve dün - yan n ge ri ka lan nda; kad nlar için 80, er kek ler için 95 cm. Sa l kl bir ki lo ve vücut ek li ni sürdürmek te mel ne me sa - hip, çünkü bel çev re si nin kal nl ko ro ner ar ter has tal (KAH) ris ki ni art r yor. An cak, "Sha pe of The Na ti ons" a - ra t rmas n n so nuç lar Türki ye'de ki ge nel popülas yo nun ha - len mut lak vücut a rl na odak lanm ol du u nu g ste ri yor. Popülas yo nun yüzde 65'i a rl klar n basküle ç ka rak de er - len dir di i ni s ylüyor. Bel çev re si ni lçe rek vücut a rl klar n ne re de ta d klar na odak la nan lar n oran ise yüzde bir. Te da vi de ki iler le me le re ra men, kalp da mar has tal klar bü - tün dünya da nde ge len lüm ne de ni ol ma ya de vam edi yor. Her y l dünya çap nda 17 mil yon lüm ve ya her üç lümden bi ri kalp has tal ve in me so nu cun da mey da na ge li yor y l nda, kalp has tal n n ge li mek te olan ülke ler de nde ge len lüm ne de ni ola ca he sap lan yor. Kalp da mar has tal klar n n art na katk da bu lu nan di er bir fakt r olan diyabet s kl nda 2025 y l nda yüzde 72 art bek le niyor. Ab do mi nal obe zi te (bel çev re sin de ki art la lçülür), anor - mal ko les te rol düzey le ri, insülin di ren ci, tip 2 di ya bet, me - ta bo lik sen drom, hi per tan si yon ile inf la mas yon ve trom boz gi bi kalp has tal na (mi yo kard en farktüsü, in me) yol aça bi - len çe it li risk fakt rle ri nin ge li me siy le ba lant l. Ab do mi - nal obe zi te si olan ki i ler, dok tor lar na git tik le rin de bu ila ve risk fakt rle rin den bi ri ve ya da ha faz las ile kar la yor lar. Bel çev re sin de ki art ba ms z ola rak kalp da mar has tal ris kin de ki art la ba lant l. Bel çev re si nin lçülme si, a r ki lo lu ve ya obez ki i le rin de er len di ril me sin de dok tor la ra sa l k ris ki ko nu sun da nem li bil gi ler sa l yor. "فyile me Yoksa ضdeme de Yok" yon te da vi sin de kul lan lan ilac ile ba la ya cak olan sis te - min, has ta ve ilaç fir mas aras nda güve ni tek rar olu tu ra - ca na inan l yor. Dok to ru nun tav si ye et ti i e kil de ve re çe - te si ne uy gun te da vi yi uy gu la yan an cak te da vi ile iyi le me kay de de me yen has ta la ra, s z ko nu su ilac n ücre ti ia de edi - le cek. Sa l k sekt ründe, Av ru pa Bir li i'ne üye baz ülke ler ile ABD ve فskan di nav ülke le rin de uy gu la nan "فyi le me Yok - sa, ضde me de Yok" (Mo ney Back Gua ran tee) sis te mi Türki - ye'de Ba yer فlaç Fir mas na ait bir ilaç için uy gu lan ma ya ba - land. Ba yer'in ge çen y l so nun da Türki ye'de pi ya sa ya ç kard ve be de li sos yal sa l k ku rum lar ta raf ndan den me yen erek si - Sis te mi tan tmak için düzen le nen bas n top lant s nda ko nu - an Ba yer Türki ye Me di kal Di rekt rü Dr. Bu rak Pak kal, ge - çen y l so nun da Türki ye' de pi ya sa ya ç kart lan ve be de li sos yal sa l k ku rum lar ta raf ndan den me yen erek si yon te - da vi sin de kul lan lan bir ilac için bu sis te mi uy gu la ma ya koy duk lar n ve im di ye ka dar ta lep edi len ge ri de me nin ise yüzde 10'u geç me di i ni s yle di. Fir man n Türki ye Sa l k ـrünle ri Gru bu Ge nel Müdürü Wer ner de Prins ise sis te min uy gu land ge li mi Ame ri ka ve فskan di nav ülke le rin de bu çal man n olum lu so nuç lar ver di i ni be lir te rek, bu ülke ler de, dok tor de ne ti min de te da - vi ger çek le ti ril di i ve re çe te uy gu la mas çok yayg n ol du u için te da vi de ba ar oran n n yüksek ol du u nu be lirt ti. 82 ACTUAL MEDICINE KASIM 2005

4 Prins, "Bu pi lot çal may bu y l so nu na ka dar sürdüre ce iz, y l so nun da bir de er len dir me ya pa ca z. Olum lu yan t ver - me si du ru mun da bu mo lekülün d nda farkl mo leküller de de ayn uy gu la may yap may amaçl yo ruz" de di. AIDS Sava m Derne i Sa l k Personeli E itimlerine Haz r Av ru pa Bir li i, T.C. Sa l k Ba kanl ve فstan bul فl Sa l k Mü dürlü ü ta raf ndan des tek le nen "Sa l k Per so ne li'nin HIV/AIDS ve CYBE'lar (Cin sel Yol la Bu la an En fek si yon) E i ti mi Pro je si", sa l k per so ne li ne e i tim ve re cek eki bin e - i til me siy le ha ya ta ge çi ril di. S ra da 300 sa l k per so ne li var. Top lum sal alan lar da ki ve has ta ne ler de ki AIDS ger çe i ne, düzen le di i bas n top lant s yla vur gu ya pan AIDS Sa va m Der ne i, "Sa l k Per so ne li'nin HIV/AIDS ve CYBE'lar E i ti mi Pro je si"nin ne mi ne ve ge rek li li i ne de in di. AIDS Sa va m Der ne i'nin, HIV/AIDS ve CYBE'lar ko - nu sun da, top lum sal alan lar da ve sa l k ku ru lu lar nda kar - la la bi le cek ayr mc l nle ye bil mek için AB fon lar yla uy gu la ma ya ba lad "Sa l k Per so ne li nin HIV/AIDS ve CYBE'lar E i ti mi Pro je si", sa l k per so ne li ni e i te cek eki bin e i tim le ri nin ta mam lan mas yla ye ni bir iv me ka zand. Pro - je nin gel di i a a may ka mu oyu na du yur mak amac yla dü - zen le nen bas n top lant s na; Pro je Ba kan Prof. Dr. قükran Ata mer قim ek, Pro je Ko or di nat rü Se mi re Ka ya han ve Psi ko log Ay e Kay han kat ld. Pro je Ba kan Prof. Dr. قükran Ata mer قim ek, pro je nin dü - nü ne ve bugün ge li nen nok ta ya de i ne rek; "2005 May s ay nda pro je ye ba lad m zda çok he ye canl yd k. He ye ca - n m z im di iki ye kat land. Pro je de çok nem li bir a a ma - ya gel dik. Art k has ta ne ler de yiz. Ni san ay nda ilk par ti e i - ti mi miz bi ti yor. Bu i in se me re si ni, nümüzde ki y ldan iti - ba ren al ma ya ba la ya ca z" di ye ko nu tu. Psi ko log Ay e Kay han, bir HIV po zi tif li nin ya da bir AIDS has tas n n, top lum sal alan lar da ve has ta ne ler de ma ruz kal - d ayr mc l n, psi ko lo ji le rin de ne tür trav ma lar mey da na ge tir di i ne de in di ve her ke si "em pa ti" kur ma ya da vet et ti. Pro je Ko or di nat rü Se mi re Ka ya han ise فstan bul'da ki 19 has ta ne ve bun la ra ba l kan mer kez le rin den 300 sa l k per so ne li nin e i ti mi ko nu sun da bil gi ver di. Uz man lar, AIDS ko nu sun da kar la la bi le cek ayr mc l n ka mu sa l n teh dit eden bir bo yu ta gel di i g rü ünde bir - le i yor lar. AIDS Sa va m Der ne i, Türki ye'de ve dünya da bir il ke im za ata rak, has tal k bu la m ki i le re kar ayr mc l kla müca de le çal ma lar n ba latt. HIV/AIDS ve CYBE'lar ko nu sun da sa l k çal an lar n n e i tim le ri nin 1 y lda ta mam lan mas ng rülüyor. A r n Varsa Sesini Duyur! olan ve ih mal edi len bir sa l k prob le mi ola rak kar m za ç k yor. El de ki bil gi ler ve ge li me ler 20. yüzy l n so nun da, a r n n en nem li sa l k so run lar ndan bir ta ne si ol du u ger çe i ni or ta ya ç kar yor. A r n n tan s ve te da vi si ko nu - sun da at la cak her ad m, in sa ni ve top lum sal ge li me yi bir üst ba sa ma a ta ya cak. A r, bi rey sel ve top lum sal ola rak son de re ce cid di so nuç lar Av ru pa Bir li i'nin sa l k po li ti ka lar nda be lir le yi ci rol ler üstle nen Av ru pa A r Te ki lat lar Fe de ras yo nu (EFIC) ta - raf ndan her y l tüm Av ru pa ülke le ri ile e za manl ola rak düzen le nen "A r s z Ya am Haf tas "n n be in ci si, bu y l Ekim ta rih le ri aras nda ger çek le ti. "A r n n ça re si var" me saj n n ve ril di i haf ta da, kro nik a r çe ken has ta la ra e i tim ler le do ru he kim ve yer tav si ye sin de bu lu nul du. KASIM 2005 ACTUAL MEDICINE 83

5 Kro nik a r l has ta la ra, "A r n n ça re si var" ça r s n n ya p l - d "A r s z Ya am Haf tas "n n bu y lki et kin lik le ri nin ko - nu su ise "Ya l da A r " ol du. Haf ta bo yun ca her ülke de has ta la ra ve he kim le re y ne lik top lant lar yap ld. Günümüzün nem li sa l k so run lar ndan bi ri olan kro nik a r için yap lan har ca ma lar, kalp da mar has tal klar, e ker ve hi per tan si yon için har ca nan dan da ha faz la ve ülke eko - no mi le ri ni et ki le ye bi le cek bo yut ta. Yap lan ara t rma lar, eri kin le rin yüzde 50'si nin bir ya da da ha çok kro nik a r dan yak nd n g ste ri yor. Kro nik a r, ki i le rin ken di si için ol du u ka dar ya ratt ikin cil kay plar ne de niy le ai le si ve top lum için de son de re ce a r bir yük olu tu ru yor. Bu ne den le kro nik a r n n ba l ba na bir has tal k ola rak ele al nmas ge rek ti i ni s yle yen Av ru pa A r Te ki lat lar Fe - de ras yo nu Ba kan Prof. Dr. Ser dar Er di ne, A r haf tas n n ilk günü düzen le nen bas n top lant s nda, "Bi rey le rin a r ko - nu sun da bi linç len di ril me si ge re ki yor. A r kat lan lmas ge - re ken bir ka der de il dir. A r çek mek te olan has ta lar n ba - vu ra bi le ce i kli nik le rin ol du u ge ni top lum ke sim le ri ne ya - y l mal d r. Has ta lar n a r te da vi si için ba vu ra cak lar mer - kez le rin say s ve ka li te si ni art ra cak nem li bir ge li me, a r ko nu su nun t bb n ayr bir uz manl k dal ha li ne gel me si ola - cakt r. Tüm dünya da ol du u gi bi ülke miz de de bu nun la il - gi li yap lan ma çal ma lar sürmek te dir" de di. A r n n t bbi ol du u ka dar top lum sal bir so run ola rak da kar m za ç kt n vur gu la yan Prof. Dr. Ser dar Er di ne, "Ya - l nüfu sun yüzde 25-50'si kro nik a r çe ki yor, bu ra kam 2020 y l nda ya l nüfu sun d rtte üçünü olu tu ra cak. Kro - nik a r, dünya da her y l 700 mil yon i gücü kayb ve 60 mil yar do lar za ra ra ne den olu yor. Ayr ca kro nik a r çe ken bi rey ler de bir süre son ra psi ko lo jik ra hats zl klar mey da na ge li yor. Oy sa ki kro nik a r yüzde oran nda ilaç lar n do ru kul lan lmas ile te da vi edi le bi li yor" de di. Top lant da kro nik a r çe ken Türkan Ol gun ve Ha kan Ba - de mir isim li iki has ta da kro nik a r n n ya am lar nda ne gi - bi zor luk la ra yol açt n ve te da vi son ras nda ya am lar nda mey da na ge len de i im le ri bas n men sup lar ile pay la t. e-pharma Eczac lar Gelece e Haz rl yor TEKB üyesi eczac lar n, eczanelerini daha etkin y netebil - me lerini ve hem kendilerini hem de birlikte çal t klar ki ileri geli tirmelerini sa layan derslerin yer ald e-pharma, eczac n n toplum sa l n n korunmas aç s ndan sahip ol - du u misyonu gerçekle tirmesinde ona katk da bulunmay he defliyor. Program; stok, finans, ürün y netimi gibi i let - me konular n n yan s ra, hasta odakl eczac l k, eczac l kta ye ni kavramlar gibi birçok mesleki konular içeriyor. Eczac lar n e-e itim platformu e-pharma, ilk mezunlar n ver di. Program, eczac lar n gelece e haz rlanmalar na yar - d mc oluyor. Tüm Eczac Kooperatifleri Birli i (TEKB) taraf ndan 6 ay nce ba lat lan e-pharma e itim program, ilk mezunlar n verdi. Türkiye'nin farkl b lgelerinden 11 eczac, ba l bu - lun duklar kooperatiflerden sertifikalar n ald. TEKB Y netim Kurulu Ba kan Eczac Sait Yücel, e-phar - ma'n n, eczac lara, ça m z n teknolojisini kullanarak mes - le ki bilgi ve becerilerini en üst düzeye ç karma, mesleki bilgilerinin yan s ra ihtiyaçlar olan i letme bilgilerini de edinme, b ylece daha kaliteli ve ça da hizmet sunma olana verdi ini; bu programla, eczac lar n gelece e haz rlanma la - r na yard m etmek istediklerini s yledi. فyi Eczac l k Uygulamalar ve Eczane ف letmecili i kapsa - m n da 16 dersten olu an e-pharma program na, Bizim ec za - ne.com portal üzerinden ula l yor. Arzu eden üyeler, üyesi olduklar kooperatiften bedeli kar l nda alacaklar kullan c ad ve ifresi ile programdan yararlanabiliyorlar. Ec za - 84 ACTUAL MEDICINE KASIM 2005

6 c lar, kendileri için haz rlanan derslere, diledikleri zamanda ve diledikleri yerden online eri im sa layabiliyorlar. Prog - ram, finanstan hasta odakl eczac l a kadar çok çe itli ders - lerden olu uyor. Sankyo Pharma'n n orijinal molekülü olan OLMESARTAN art k Türkiye'de Sank yo ta raf ndan ge li ti ri len, ye ni An gi oten sin II Re sept r Blo ke ri Ol me sar tan Me dok so mil, Türki ye'de 2005 y l Ekim ay ba nda 10 mg, 20 mg ve 40 mg'l k doz lar da ol - mak üze re iki fir ma ta raf ndan lan se edil di. Türki ye'nin yan s ra tüm Av ru pa ülke le rin de Ol me sar tan' n Sank yo Phar ma ile bir lik te co - mar ke ting hak lar na sa - hip olan ف.E. Ula gay-me na ri ni Hi per sar mar kas yla, فs - pan ya,yu na nis tan ve Türki ye'de Ol me sar tan' n co- mar ke - ting hak lar na sa hip olan Pfi zer ise Ol me tec mar kas yla ürün lans man lar n ger çek le tir di ler. فlaç Türki ye'de uz man he kim ta raf ndan re çe te len di in de tü müyle ge ri de me plan na da hil edil di. Ol me sar tan mo no te ra pi si yüksek ce vap oran yüzde siy le bir lik te iyi de re ce de kan bas nc dü ü le ri sa l yor. Av ru pa Kar di yo lo ji Bir li i ve Av ru pa Hi per tan si yon Bir li - i ta raf ndan ne ri len Ol me sar tan' n mo no for mu 32 ülke - de kul lan l yor. Deva Holding A.ق. ـç Farkl ـrününü Türk T bb n n Hizmetine Sundu "H. pylori te da vi - sinde TEK'' sloga n ile su nu lan TRفO' nun her bir blis te - rinde 2 a det 500 mg Kla rit ro mi sin tablet, 2 adet 30 mg Lan - sop ra zol mikropellet kapsül ve 2 adet 1 g Amoksisilin tablet bu lu nuyor. H.pylori eradikas yon tedavisinde sabah ve ak am olarak kullan lan TRفO, 7 ve 14 Blisterlik tedavi paketi ile hizmete sunuldu. 'Sa m, solum, - nüm, arkam MEL- CAM' slogan ile sunulan,me lok si - kam etken maddesi içeren ilaç an ti enf - lamatuar, analjezik ve antipiretik et kilere sa - hip. 7,5 mg ve 15 mg 30 tablet formlar ile bulunuyor.bu zellikleriyle a r l os - teoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit teda vi sin de kulla n l yor. ''Mantara Kar '' slogan ile gün de tek doz kullan lan TEK - FفN' Terbinafin HCl etken mad desi ile 250 mg 14 tab let, 250 mg 28 tablet ve 30 ml sprey der mal %1 formlar ile bulunu yor.tekfفn geni spekt rumlu antifungal etkiye sahip olup, Trichophyton, Mic rosporum, Epi der mophy - ton floccosum gibi dermofitlerin, Candida albicans cinsi maya mantarla r n n ve Pity - ros porum tipi saç, deri ve t rna n fungal enfeksi yon la r n - da etkili. Tekfin derma tofitlere, küf mantarlar na ve di morfik mantarlara kar fungusid etki g steriyor. Maya man tarlar na kar etkinli i ise mantarlar n türüne ba l ola rak fungusid veya fungustatik olabiliyor. KASIM 2005 ACTUAL MEDICINE 85

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 MELEK ve İNSAN k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-3-9 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi info@okumayitesvik.com

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Tüm sektörlere yönelik bir sistem! Interpower Uluslararası Güç Kaynağı Kontrol Vanaları Konusunda Yenilik: PVD Pinch Vanalar Yeni Nesil Hidrolik Eksen Kontrolü AxisPro

Detaylı

İslâm'ın Cihad Kavramı (Felsefî Bir Analiz)

İslâm'ın Cihad Kavramı (Felsefî Bir Analiz) ÇEVİRİ İslâm'ın Cihad Kavramı (Felsefî Bir Analiz) Ali Raza TAHİR a a Felsefe Bölümü, Pencap Lahor Üniversitesi, Pakistan Çev. Faruk ÖZDEMİR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun,

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım www.me di cal-tri bu ne.com.tr Sağlık mensuplarına özel gazetedir. TÜRKİYE İlk multidisipliner sanal hastane İstanbul Sağlık Müdürü, Türkiye nin ilk ve tek multidisipliner sanal hastanesini Medical Tribune

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 2. - 3. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı