K sa k sa... K sa k sa... K sa k sa... K sa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K sa k sa... K sa k sa... K sa k sa... K sa"

Transkript

1 Hepatit B Monotematik Kongresi Gerçekle tirildi Av ru pa Ka ra ci er Der ne i ta raf ndan des tek le nen,"he pa tit B M no te ma tik Kon gre si" ne de niy le فstan bul'da düzen le - nen bas n top lant s nda ko nu an kon gre ba kan lar Prof. Dr An to nio Cra xi ile Prof. Dr. Ci han Yur dayd n ülke le rin da - ha çok he pa tit C üze rin de yo un la t n an cak He pa tit B' nin de te da vi edil me me si ha lin de kro nik le ip ka ra ci er has - tal klar na ne den ola bi le ce i ni hat ta ka ra ci er nak li ge rek ti - re cek so nuç lar do u ra bi le ce i ni be lirt ti ler. Prof.Dr. Antonio CRAXف Prof.Dr. Cihan YURDAYDIN Son 10 y lda he pa tit B en fek si yo nu nun do al sey ri, tan ve te da vi ye yan t de er len dir me le rin de ve ni ha yet te da vi sin de ba d ndürücü ge li me ler ya and. Bu ge li me ler ar tan bir h zla sürüyor. O ne den le Av ru pa Ka ra ci er Der ne i, bu ge - li me le ri de er len dir mek üze re, 7 ve 8 Ekim 2005 ta rih le - rin de Lütfi K rdar Kon gre Mer ke zi'nde, 50'den faz la ko nu - su nun dünya çap nda uz man seç kin ko nu mac n n kat ld sa de ce He pa tit B has tal n il gi len di ren mo no te ma tik bir kon gre düzen len di. Kon gre yi Türki ye da hil dünyan n pek çok ülke sin den ge len 800 bi lim adam iz le di. Prof. Dr. Yur dayd n, dünya nüfu su nun üçte bi ri nin ha ya t - n n bir d ne min de he pa tit B virüsü ile kar la t n, dünya - da 400 mil yon ki i nin he pa tit B virüsü ta d n be lirt ti. Yak la k y lda 1 mil yon ki i ise he pa tit B virüsünün ne den ol du u ka ra ci er has tal klar ile kar kar ya kald n s zle - ri ne ek le di. Prof. Dr. Yur dayd n, ülke miz de nüfu sun yak la - k yüzde 4'ünün, ya ni 3 mil yo na yak n ki i nin he pa tit B vi - rü sü ta d n be lir te rek, bu ki i le rin 1/5'in de kro nik ka ra - ci er has tal ge li me ris ki bu lun du u nu ifa de et ti. Top - lant da He pa tit B te da vi si ne de i nen Yur dayd n, i ne ile te da vi de ba ar n n yüzde 25 ol du u nu be lir te rek "ف ne ya - n n da hap ek lin de 3 ilaç var, d rdüncüsü de nümüzde ki y l pi ya sa ya ç ka cak" de di. He pa tit B a s n n ko ru yu cu lu - u nun mür bo yu sürdü ünü be lir ten Yur dayd n, ye ni do - an lar n ve okul ça nda ki ço cuk lar n mut la ka a lan mas ge rek ti i ni vur gu lad. قeker Hastas na Grip A s kan Prof. Dr. Temel Y lmaz, Türkiye Di ya bet Vakf bas n top lant s nda diyabet ve grip hakk nda bil giler verdi. Prof. Dr. Temel Y lmaz, diyabet ya da halk ara s nda bilinen ad yla eker hastal n n ya am kalitesini ciddi biçimde etki - leyen ve tedavisi mümkün olmayan bir hastal k oldu unu dile getirdi. Toplant da diyabet hastala r n n ya amlar boyunca sürekli diyet yapmak ve zel tedbirler almak zorunda kald klar n s yleyen Prof. Dr.Temel Y lmaz, grip gibi toplum genelini etkileyen salg n hastal klar n diyabetliler için san landan çok daha büyük bir tehdit olu turdu unu da vurgulad. Türkiye Diyabet Vakf ve Diyabetle Ya am Derne i Ba - Diyabetli bir hasta için gribin, a r ve ate ten daha ciddi tehlikelere yol açt n ifade eden Prof. Dr. Y lmaz, grip ve 80 ACTUAL MEDICINE KASIM 2005

2 zatürreye ba l lümlerin say s n n diyabetlilerde nor mal hastalara g re üç kat daha fazla oldu unun da alt n çizdi. Ayr ca yine hastaneye yatma oran n n da bu hastalarda 6 kat daha fazla oldu unu belirtti. Prof. Dr. Y lmaz, tüm bu nedenlerden dolay ba ta diyabetliler olmak üzere risk grubundaki herkesin a yapt rmas gerekti ini dile getirdi. Prof. Dr. Y lmaz ayr ca قubat 2005'de yürürlü e gi ren Maliye Bakanl Bütçe Uygulama Talimat na g re, Emekli Sand, Ba -Kur veya Ye il Kart mensubu olan ve di yabet gibi kronik bir hastal olanlar n, grip ve zatürre a lar n n devlet taraf ndan denmeye ba lad n da vurgulad. Prof. Dr. Y lmaz, hiçbir sosyal güvencesi olmayan e ker hastalar için ise Diyabetle Ya am Derne i'nin ücretsiz grip a s kampanyas ba lataca n duyurdu. Roche'tan 3 Milyon Kutu Grip فlac Ba Roc he Gru bu, Dünya Sa l k ضrgütü'ne (WHO) 3 mil yon ku tu grip ilac ba nda bu lun du. Roc he, Türki ye'ye de 20 bin ku tu grip ilac g nde ri yor. Roc he, k sa bir süre nce "Acil Yan t Sto u" ad yla Dünya Sa l k ضrgütü'ne (WHO) 3 mil yon ku tu grip ilac ba la - d. S z ko nu su ilaç sto ku nun olas bir salg n du ru mun da ne e kil de ve ne za man kul lan la ca na ili kin tüm ka rar ver me yet ki si Dünya Sa l k ضrgütü'ne ait bu lu nu yor. Roc he, bu nun yan s ra Türki ye'de baz kümes hay van la r n - da H5N1 virüsüne rast lan mas n n ard ndan 200 bin do za kar l k ge len 20 bin ku tu grip ilac n Türki ye'ye g nder me ka rar ald. فlaç lar pan de mi s ras nda, ha ya ti risk ta yan ki - i le re an ti vi ral te da vi amac yla kul lan la cak. Bu nun la be ra - ber, Türki ye'de ku lar da g rülen baz va ka lar d nda has - tal n in san la ra da geç ti i ne ili kin im di ye de in her han - gi bir kan ta rast lan mad. Roc he, ku gri bi ile il gi li ola rak geç ti i miz haf ta da Sa l k Ba kanl 'na 5 bin ku tu grip ilac ba lam t. Roc he'a hükümet ler ta raf ndan stok lan mak amac yla ula an her grip ilac ta le bi Roc he ta raf ndan ta lep s ras na g re plan lan yor ve mümkün olan en k sa süre de haz rla na rak il gi li ülke ye sevk edi li yor. Bel اevresinin ضlçülmesi Kalp Hastal na Kar Basit ve ضnemli Bir Ad m kal nla mas n n kalp has tal ris ki ni art rd n bi li yor. Has ta lar n be te bir den az, dok tor lar ndan bel çev re le ri ni lçme si ni bek li yor. "Sha pe of The Na ti ons" ara t rmas Ha zi ran 2005'te top - lum ge ne lin de, kalp has tal ris ki ol du u sap ta nan lar da ve bi rin ci ba sa mak dok tor lar nda; "kar n b lge sin de ki a r ya - lan man n kalp has tal ris ki ni art rd bil gi si ni ve an la y - n " de er len dir mek amac yla 27 ülke de yürütüldü. Türki ye da hil 27 ülke de yap lan bir ara t rman n so nuç lar, on dok tor dan alt s n n kar n b lge sin de ki ya lar kalp has - tal için an laml bir risk fakt rü ola rak ka bul et ti i ni g s - ter di. An cak ka mu oyu nun küçük bir b lümü, bel çev re si nin Dünya Kalp Fe de ras yo nu ta raf ndan des tek le nen çal ma - n n so nuç lar, ab do mi nal obe zi te ve kalp has tal aras nda - ki ili ki nin Türki ye'de ki dok tor lar n yüzde 53'ü ve ka mu - oyu nun yüzde 29'u ta raf ndan bi lin di i hal de bu nun ey le - me d nü me di i ni g ster di. Türki ye'de has ta lar n sa de ce küçük bir b lümü bel çev re si kal nl n n, ken di le ri ni yük- KASIM 2005 ACTUAL MEDICINE 81

3 sek kalp da mar has tal ris ki ne ma ruz b rakt n n fark nda. Risk li has ta lar n yaln zca yüzde 8'i bel çev re si nin dok tor lar ta raf ndan lçülme si ni bek li yor. Be den Kütle فndek si ne (BMI) g re da ha iyi bir g ster ge ol - du u dü ünülen bel çev re si lçümü; kalp has tal, di er da - mar has tal klar ve ya di ya bet gi bi bo zuk luk lar n ge li me ris - ki yüksek ola bi le cek ki i le rin be lir len me si nin ba sit ve pra tik bir yo lu. Yüksek risk li bel çev re si kal nl klar ; Ku zey Ame ri - ka'da; kad nlar için 88, er kek ler için 102 cm, Or ta ve La tin Ame ri ka'da; kad nlar için 80, er kek ler için 90 cm, Or ta Do - u, Hin dis tan ve As ya'da; kad nlar için 80, er kek ler için 90 cm, Ja pon ya'da; kad nlar için 90, er kek ler için 85 cm ve dün - yan n ge ri ka lan nda; kad nlar için 80, er kek ler için 95 cm. Sa l kl bir ki lo ve vücut ek li ni sürdürmek te mel ne me sa - hip, çünkü bel çev re si nin kal nl ko ro ner ar ter has tal (KAH) ris ki ni art r yor. An cak, "Sha pe of The Na ti ons" a - ra t rmas n n so nuç lar Türki ye'de ki ge nel popülas yo nun ha - len mut lak vücut a rl na odak lanm ol du u nu g ste ri yor. Popülas yo nun yüzde 65'i a rl klar n basküle ç ka rak de er - len dir di i ni s ylüyor. Bel çev re si ni lçe rek vücut a rl klar n ne re de ta d klar na odak la nan lar n oran ise yüzde bir. Te da vi de ki iler le me le re ra men, kalp da mar has tal klar bü - tün dünya da nde ge len lüm ne de ni ol ma ya de vam edi yor. Her y l dünya çap nda 17 mil yon lüm ve ya her üç lümden bi ri kalp has tal ve in me so nu cun da mey da na ge li yor y l nda, kalp has tal n n ge li mek te olan ülke ler de nde ge len lüm ne de ni ola ca he sap lan yor. Kalp da mar has tal klar n n art na katk da bu lu nan di er bir fakt r olan diyabet s kl nda 2025 y l nda yüzde 72 art bek le niyor. Ab do mi nal obe zi te (bel çev re sin de ki art la lçülür), anor - mal ko les te rol düzey le ri, insülin di ren ci, tip 2 di ya bet, me - ta bo lik sen drom, hi per tan si yon ile inf la mas yon ve trom boz gi bi kalp has tal na (mi yo kard en farktüsü, in me) yol aça bi - len çe it li risk fakt rle ri nin ge li me siy le ba lant l. Ab do mi - nal obe zi te si olan ki i ler, dok tor lar na git tik le rin de bu ila ve risk fakt rle rin den bi ri ve ya da ha faz las ile kar la yor lar. Bel çev re sin de ki art ba ms z ola rak kalp da mar has tal ris kin de ki art la ba lant l. Bel çev re si nin lçülme si, a r ki lo lu ve ya obez ki i le rin de er len di ril me sin de dok tor la ra sa l k ris ki ko nu sun da nem li bil gi ler sa l yor. "فyile me Yoksa ضdeme de Yok" yon te da vi sin de kul lan lan ilac ile ba la ya cak olan sis te - min, has ta ve ilaç fir mas aras nda güve ni tek rar olu tu ra - ca na inan l yor. Dok to ru nun tav si ye et ti i e kil de ve re çe - te si ne uy gun te da vi yi uy gu la yan an cak te da vi ile iyi le me kay de de me yen has ta la ra, s z ko nu su ilac n ücre ti ia de edi - le cek. Sa l k sekt ründe, Av ru pa Bir li i'ne üye baz ülke ler ile ABD ve فskan di nav ülke le rin de uy gu la nan "فyi le me Yok - sa, ضde me de Yok" (Mo ney Back Gua ran tee) sis te mi Türki - ye'de Ba yer فlaç Fir mas na ait bir ilaç için uy gu lan ma ya ba - land. Ba yer'in ge çen y l so nun da Türki ye'de pi ya sa ya ç kard ve be de li sos yal sa l k ku rum lar ta raf ndan den me yen erek si - Sis te mi tan tmak için düzen le nen bas n top lant s nda ko nu - an Ba yer Türki ye Me di kal Di rekt rü Dr. Bu rak Pak kal, ge - çen y l so nun da Türki ye' de pi ya sa ya ç kart lan ve be de li sos yal sa l k ku rum lar ta raf ndan den me yen erek si yon te - da vi sin de kul lan lan bir ilac için bu sis te mi uy gu la ma ya koy duk lar n ve im di ye ka dar ta lep edi len ge ri de me nin ise yüzde 10'u geç me di i ni s yle di. Fir man n Türki ye Sa l k ـrünle ri Gru bu Ge nel Müdürü Wer ner de Prins ise sis te min uy gu land ge li mi Ame ri ka ve فskan di nav ülke le rin de bu çal man n olum lu so nuç lar ver di i ni be lir te rek, bu ülke ler de, dok tor de ne ti min de te da - vi ger çek le ti ril di i ve re çe te uy gu la mas çok yayg n ol du u için te da vi de ba ar oran n n yüksek ol du u nu be lirt ti. 82 ACTUAL MEDICINE KASIM 2005

4 Prins, "Bu pi lot çal may bu y l so nu na ka dar sürdüre ce iz, y l so nun da bir de er len dir me ya pa ca z. Olum lu yan t ver - me si du ru mun da bu mo lekülün d nda farkl mo leküller de de ayn uy gu la may yap may amaçl yo ruz" de di. AIDS Sava m Derne i Sa l k Personeli E itimlerine Haz r Av ru pa Bir li i, T.C. Sa l k Ba kanl ve فstan bul فl Sa l k Mü dürlü ü ta raf ndan des tek le nen "Sa l k Per so ne li'nin HIV/AIDS ve CYBE'lar (Cin sel Yol la Bu la an En fek si yon) E i ti mi Pro je si", sa l k per so ne li ne e i tim ve re cek eki bin e - i til me siy le ha ya ta ge çi ril di. S ra da 300 sa l k per so ne li var. Top lum sal alan lar da ki ve has ta ne ler de ki AIDS ger çe i ne, düzen le di i bas n top lant s yla vur gu ya pan AIDS Sa va m Der ne i, "Sa l k Per so ne li'nin HIV/AIDS ve CYBE'lar E i ti mi Pro je si"nin ne mi ne ve ge rek li li i ne de in di. AIDS Sa va m Der ne i'nin, HIV/AIDS ve CYBE'lar ko - nu sun da, top lum sal alan lar da ve sa l k ku ru lu lar nda kar - la la bi le cek ayr mc l nle ye bil mek için AB fon lar yla uy gu la ma ya ba lad "Sa l k Per so ne li nin HIV/AIDS ve CYBE'lar E i ti mi Pro je si", sa l k per so ne li ni e i te cek eki bin e i tim le ri nin ta mam lan mas yla ye ni bir iv me ka zand. Pro - je nin gel di i a a may ka mu oyu na du yur mak amac yla dü - zen le nen bas n top lant s na; Pro je Ba kan Prof. Dr. قükran Ata mer قim ek, Pro je Ko or di nat rü Se mi re Ka ya han ve Psi ko log Ay e Kay han kat ld. Pro je Ba kan Prof. Dr. قükran Ata mer قim ek, pro je nin dü - nü ne ve bugün ge li nen nok ta ya de i ne rek; "2005 May s ay nda pro je ye ba lad m zda çok he ye canl yd k. He ye ca - n m z im di iki ye kat land. Pro je de çok nem li bir a a ma - ya gel dik. Art k has ta ne ler de yiz. Ni san ay nda ilk par ti e i - ti mi miz bi ti yor. Bu i in se me re si ni, nümüzde ki y ldan iti - ba ren al ma ya ba la ya ca z" di ye ko nu tu. Psi ko log Ay e Kay han, bir HIV po zi tif li nin ya da bir AIDS has tas n n, top lum sal alan lar da ve has ta ne ler de ma ruz kal - d ayr mc l n, psi ko lo ji le rin de ne tür trav ma lar mey da na ge tir di i ne de in di ve her ke si "em pa ti" kur ma ya da vet et ti. Pro je Ko or di nat rü Se mi re Ka ya han ise فstan bul'da ki 19 has ta ne ve bun la ra ba l kan mer kez le rin den 300 sa l k per so ne li nin e i ti mi ko nu sun da bil gi ver di. Uz man lar, AIDS ko nu sun da kar la la bi le cek ayr mc l n ka mu sa l n teh dit eden bir bo yu ta gel di i g rü ünde bir - le i yor lar. AIDS Sa va m Der ne i, Türki ye'de ve dünya da bir il ke im za ata rak, has tal k bu la m ki i le re kar ayr mc l kla müca de le çal ma lar n ba latt. HIV/AIDS ve CYBE'lar ko nu sun da sa l k çal an lar n n e i tim le ri nin 1 y lda ta mam lan mas ng rülüyor. A r n Varsa Sesini Duyur! olan ve ih mal edi len bir sa l k prob le mi ola rak kar m za ç k yor. El de ki bil gi ler ve ge li me ler 20. yüzy l n so nun da, a r n n en nem li sa l k so run lar ndan bir ta ne si ol du u ger çe i ni or ta ya ç kar yor. A r n n tan s ve te da vi si ko nu - sun da at la cak her ad m, in sa ni ve top lum sal ge li me yi bir üst ba sa ma a ta ya cak. A r, bi rey sel ve top lum sal ola rak son de re ce cid di so nuç lar Av ru pa Bir li i'nin sa l k po li ti ka lar nda be lir le yi ci rol ler üstle nen Av ru pa A r Te ki lat lar Fe de ras yo nu (EFIC) ta - raf ndan her y l tüm Av ru pa ülke le ri ile e za manl ola rak düzen le nen "A r s z Ya am Haf tas "n n be in ci si, bu y l Ekim ta rih le ri aras nda ger çek le ti. "A r n n ça re si var" me saj n n ve ril di i haf ta da, kro nik a r çe ken has ta la ra e i tim ler le do ru he kim ve yer tav si ye sin de bu lu nul du. KASIM 2005 ACTUAL MEDICINE 83

5 Kro nik a r l has ta la ra, "A r n n ça re si var" ça r s n n ya p l - d "A r s z Ya am Haf tas "n n bu y lki et kin lik le ri nin ko - nu su ise "Ya l da A r " ol du. Haf ta bo yun ca her ülke de has ta la ra ve he kim le re y ne lik top lant lar yap ld. Günümüzün nem li sa l k so run lar ndan bi ri olan kro nik a r için yap lan har ca ma lar, kalp da mar has tal klar, e ker ve hi per tan si yon için har ca nan dan da ha faz la ve ülke eko - no mi le ri ni et ki le ye bi le cek bo yut ta. Yap lan ara t rma lar, eri kin le rin yüzde 50'si nin bir ya da da ha çok kro nik a r dan yak nd n g ste ri yor. Kro nik a r, ki i le rin ken di si için ol du u ka dar ya ratt ikin cil kay plar ne de niy le ai le si ve top lum için de son de re ce a r bir yük olu tu ru yor. Bu ne den le kro nik a r n n ba l ba na bir has tal k ola rak ele al nmas ge rek ti i ni s yle yen Av ru pa A r Te ki lat lar Fe - de ras yo nu Ba kan Prof. Dr. Ser dar Er di ne, A r haf tas n n ilk günü düzen le nen bas n top lant s nda, "Bi rey le rin a r ko - nu sun da bi linç len di ril me si ge re ki yor. A r kat lan lmas ge - re ken bir ka der de il dir. A r çek mek te olan has ta lar n ba - vu ra bi le ce i kli nik le rin ol du u ge ni top lum ke sim le ri ne ya - y l mal d r. Has ta lar n a r te da vi si için ba vu ra cak lar mer - kez le rin say s ve ka li te si ni art ra cak nem li bir ge li me, a r ko nu su nun t bb n ayr bir uz manl k dal ha li ne gel me si ola - cakt r. Tüm dünya da ol du u gi bi ülke miz de de bu nun la il - gi li yap lan ma çal ma lar sürmek te dir" de di. A r n n t bbi ol du u ka dar top lum sal bir so run ola rak da kar m za ç kt n vur gu la yan Prof. Dr. Ser dar Er di ne, "Ya - l nüfu sun yüzde 25-50'si kro nik a r çe ki yor, bu ra kam 2020 y l nda ya l nüfu sun d rtte üçünü olu tu ra cak. Kro - nik a r, dünya da her y l 700 mil yon i gücü kayb ve 60 mil yar do lar za ra ra ne den olu yor. Ayr ca kro nik a r çe ken bi rey ler de bir süre son ra psi ko lo jik ra hats zl klar mey da na ge li yor. Oy sa ki kro nik a r yüzde oran nda ilaç lar n do ru kul lan lmas ile te da vi edi le bi li yor" de di. Top lant da kro nik a r çe ken Türkan Ol gun ve Ha kan Ba - de mir isim li iki has ta da kro nik a r n n ya am lar nda ne gi - bi zor luk la ra yol açt n ve te da vi son ras nda ya am lar nda mey da na ge len de i im le ri bas n men sup lar ile pay la t. e-pharma Eczac lar Gelece e Haz rl yor TEKB üyesi eczac lar n, eczanelerini daha etkin y netebil - me lerini ve hem kendilerini hem de birlikte çal t klar ki ileri geli tirmelerini sa layan derslerin yer ald e-pharma, eczac n n toplum sa l n n korunmas aç s ndan sahip ol - du u misyonu gerçekle tirmesinde ona katk da bulunmay he defliyor. Program; stok, finans, ürün y netimi gibi i let - me konular n n yan s ra, hasta odakl eczac l k, eczac l kta ye ni kavramlar gibi birçok mesleki konular içeriyor. Eczac lar n e-e itim platformu e-pharma, ilk mezunlar n ver di. Program, eczac lar n gelece e haz rlanmalar na yar - d mc oluyor. Tüm Eczac Kooperatifleri Birli i (TEKB) taraf ndan 6 ay nce ba lat lan e-pharma e itim program, ilk mezunlar n verdi. Türkiye'nin farkl b lgelerinden 11 eczac, ba l bu - lun duklar kooperatiflerden sertifikalar n ald. TEKB Y netim Kurulu Ba kan Eczac Sait Yücel, e-phar - ma'n n, eczac lara, ça m z n teknolojisini kullanarak mes - le ki bilgi ve becerilerini en üst düzeye ç karma, mesleki bilgilerinin yan s ra ihtiyaçlar olan i letme bilgilerini de edinme, b ylece daha kaliteli ve ça da hizmet sunma olana verdi ini; bu programla, eczac lar n gelece e haz rlanma la - r na yard m etmek istediklerini s yledi. فyi Eczac l k Uygulamalar ve Eczane ف letmecili i kapsa - m n da 16 dersten olu an e-pharma program na, Bizim ec za - ne.com portal üzerinden ula l yor. Arzu eden üyeler, üyesi olduklar kooperatiften bedeli kar l nda alacaklar kullan c ad ve ifresi ile programdan yararlanabiliyorlar. Ec za - 84 ACTUAL MEDICINE KASIM 2005

6 c lar, kendileri için haz rlanan derslere, diledikleri zamanda ve diledikleri yerden online eri im sa layabiliyorlar. Prog - ram, finanstan hasta odakl eczac l a kadar çok çe itli ders - lerden olu uyor. Sankyo Pharma'n n orijinal molekülü olan OLMESARTAN art k Türkiye'de Sank yo ta raf ndan ge li ti ri len, ye ni An gi oten sin II Re sept r Blo ke ri Ol me sar tan Me dok so mil, Türki ye'de 2005 y l Ekim ay ba nda 10 mg, 20 mg ve 40 mg'l k doz lar da ol - mak üze re iki fir ma ta raf ndan lan se edil di. Türki ye'nin yan s ra tüm Av ru pa ülke le rin de Ol me sar tan' n Sank yo Phar ma ile bir lik te co - mar ke ting hak lar na sa - hip olan ف.E. Ula gay-me na ri ni Hi per sar mar kas yla, فs - pan ya,yu na nis tan ve Türki ye'de Ol me sar tan' n co- mar ke - ting hak lar na sa hip olan Pfi zer ise Ol me tec mar kas yla ürün lans man lar n ger çek le tir di ler. فlaç Türki ye'de uz man he kim ta raf ndan re çe te len di in de tü müyle ge ri de me plan na da hil edil di. Ol me sar tan mo no te ra pi si yüksek ce vap oran yüzde siy le bir lik te iyi de re ce de kan bas nc dü ü le ri sa l yor. Av ru pa Kar di yo lo ji Bir li i ve Av ru pa Hi per tan si yon Bir li - i ta raf ndan ne ri len Ol me sar tan' n mo no for mu 32 ülke - de kul lan l yor. Deva Holding A.ق. ـç Farkl ـrününü Türk T bb n n Hizmetine Sundu "H. pylori te da vi - sinde TEK'' sloga n ile su nu lan TRفO' nun her bir blis te - rinde 2 a det 500 mg Kla rit ro mi sin tablet, 2 adet 30 mg Lan - sop ra zol mikropellet kapsül ve 2 adet 1 g Amoksisilin tablet bu lu nuyor. H.pylori eradikas yon tedavisinde sabah ve ak am olarak kullan lan TRفO, 7 ve 14 Blisterlik tedavi paketi ile hizmete sunuldu. 'Sa m, solum, - nüm, arkam MEL- CAM' slogan ile sunulan,me lok si - kam etken maddesi içeren ilaç an ti enf - lamatuar, analjezik ve antipiretik et kilere sa - hip. 7,5 mg ve 15 mg 30 tablet formlar ile bulunuyor.bu zellikleriyle a r l os - teoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit teda vi sin de kulla n l yor. ''Mantara Kar '' slogan ile gün de tek doz kullan lan TEK - FفN' Terbinafin HCl etken mad desi ile 250 mg 14 tab let, 250 mg 28 tablet ve 30 ml sprey der mal %1 formlar ile bulunu yor.tekfفn geni spekt rumlu antifungal etkiye sahip olup, Trichophyton, Mic rosporum, Epi der mophy - ton floccosum gibi dermofitlerin, Candida albicans cinsi maya mantarla r n n ve Pity - ros porum tipi saç, deri ve t rna n fungal enfeksi yon la r n - da etkili. Tekfin derma tofitlere, küf mantarlar na ve di morfik mantarlara kar fungusid etki g steriyor. Maya man tarlar na kar etkinli i ise mantarlar n türüne ba l ola rak fungusid veya fungustatik olabiliyor. KASIM 2005 ACTUAL MEDICINE 85

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

K sa k sa... K sa k sa... K sa k sa... K sa

K sa k sa... K sa k sa... K sa k sa... K sa Türk Kardiyoloji Derne i nin Yeni Ba kan ve Y netim Kurulu Belirlendi Prof.Dr. اetin EROL Ankara ـniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji ABD Türk halk n kalp ve da mar has tal klar ko nu sun da bil gi len

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa

K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa Ebeveynler A ² Konusunda Daha Fazla Bilgi Sahibi Olmak stiyor ri nin a ²la ma g³ndem le rin de en ³stte yer al mas² ge re ken ve ha ya ti teh li ke ta ²yan has tal²klar olan bo ma ca, te ta noz ve dif

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa

Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa Türkiye'de yaklaþýk 5 milyon kiþiyi etki - leyen diyabetle mü ca dele hýz kazandý. Araþtýrmacý Ýlaç Firmalarý Derneði (AÝFD), Türkiye'deki milyonlarca çocuk ve eriþkine yönelik te davi seçeneklerini büyük

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa

Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa IVUS ( Ýntravasküler Ultrason) Yöntemiyle Koroner Arter Hastalýðýný Gerilettiði Gösterilen Ýlk Statin AS TE RO ID Çalýþmasý'nda, ro su vas ta ti nin (CRES TOR ) ate - rosk le ro zun ter si ne çev ril me

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı Seher ÜNVER, a Emine DİRİ, b İlker ERCAN c a Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Doç.Dr. Celaleddin ÇELİK a a Din Sosyolojisi AD, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kayseri Ya

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet 80 li yıl lar bo yun ca em per ya list metro pol ler de ar ka ar ka ya gla dio skan dal la rı pat la mış tı. Özel lik le Ba tı Av ru pa nın emper ya

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı