ĐLKÖĞRETĐM 3. SINIF ÖĞRENCĐLERĐNĐN AKTĐF KELĐME SERVETĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA (UŞAK ĐLĐ MERKEZ ÖRNEĞĐ) Afife TURGUT(SĐNGĐL) Yüksek Lisans Tezi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐLKÖĞRETĐM 3. SINIF ÖĞRENCĐLERĐNĐN AKTĐF KELĐME SERVETĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA (UŞAK ĐLĐ MERKEZ ÖRNEĞĐ) Afife TURGUT(SĐNGĐL) Yüksek Lisans Tezi"

Transkript

1 ĐLKÖĞRETĐM 3. SINIF ÖĞRENCĐLERĐNĐN AKTĐF KELĐME SERVETĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA (UŞAK ĐLĐ MERKEZ ÖRNEĞĐ) Afife TURGUT(SĐNGĐL) Yüksek Lisans Tezi Danışman: Yard. Doç. Dr. Selcen ÇĐFCĐ Eylül, 2008 Afyonkarahisar

2 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TÜRKÇE EĞĐTĐM ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ĐLKÖĞRETĐM 3. SINIF ÖĞRENCĐLERĐNĐN AKTĐF KELĐME SERVETĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA (UŞAK ĐLĐ MERKEZ ÖRNEĞĐ) Hazırlayan Afife TURGUT(SĐNGĐL) Danışman Yard. Doç. Dr. Selcen ÇĐFCĐ AFYONKARAHĐSAR

3 YEMĐN METNĐ Yüksek Lisans tezi olarak hazırlandığım Đlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Aktif Kelime Servetine Üzerine Bir Araştırma (Uşak Đli Merkez Örneği) adlı çalışmanın, tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin Kaynakça da gösterilen eserlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanmış olduğumu belirtir ve bunu onurumla doğrularım../../2008 Afife TURGUT(SĐNGĐL) i

4 TEZ JÜRĐ KARARI VE ENSTĐTÜ MÜDÜRLÜĞÜ ONAYI Đmza Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Selcen ÇĐFCĐ Jüri Üyeleri: Yard. Doç. Dr. Đsmail ACUN Yard. Doç. Dr. Cüneyt AKAR.. Afife TURGUT(SĐNGĐL) un Đlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Aktif Kelime Servetinin Belirlenmesi (Uşak / Merkez Örneği) baslıklı tezi.. tarihinde, yukarıdaki jüri tarafından Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği nin ilgili maddeleri uyarınca Türkçe Eğitimi Anabilim dalında Yüksek Lisans tezi olarak değerlendirilerek kabul edilmiştir. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Enstitü Müdürü ii

5 YÜKSEKLĐSANS TEZ ÖZETĐ ĐLKÖĞRETĐM 3. SINIF ÖĞRENCĐLERĐNĐN YAZILI ANLATIMLARINDAKĐ AKTĐF KELĐME SERVETĐNĐN BELĐRLENMESĐ (UŞAK/MERKEZ ÖRNEĞĐ) Afife TURGUT(SĐNGĐL) AFYON KOCATEPE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI Eylül 2008 TEZ DANIŞMANI: Yard. Doç. Dr. Selcen ÇĐFCĐ Bu çalışmada, Uşak ili merkezinde bulunan dokuz ilköğretim okulunun (Mehmet Akif Ersoy Đlköğretim Okulu, Mehmet Sadık Boz Đlköğretim Okulu, Milli Egemenlik Đlköğretim Okulu, Eşe ve Halil Erdoğdu Đlköğretim Okulu, Hasan Hilmi Đlköğretim Okulu, Bir Eylül Đlköğretim Okulu) 3. sınıfında okuyan 90 öğrencinin tamamının yazılı anlatımdaki aktif kelime servetleri incelenmiştir. Adı geçen okullardaki 3. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarındaki aktif kelime servetlerini belirleyebilmek için, öğrencilere üç türde (anı, otobiyografi, serbest konulu) yazılı anlatım yaptırılmış ve alınan 270 adet yazılı doküman bilgisayar ortamına aktarılarak öğrencilerin kullandıkları kelimeler değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda, toplam kelimelik havuzun oluştuğu ve 1966 çeşit kelime kullanıldığı tespit edilmiş ve en çok kelimenin serbest konulu türde, en az kelimenin ise otobiyografi türünde kullanıldığı görülmüştür. Bunun yanında, yazılı anlatımda kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla kelime kullandıkları belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca, türlere ve cinsiyetlere göre kelime listeleri oluşturulmuş, bu listelerde geçen kelimelerle daha önce bu alanda yapılmış diğer çalışmaların listelerindeki kelimeler karşılaştırılarak ortak kelimelerden oluşan listeler hazırlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Kelime, Kelime Serveti, Yazılı Anlatım, Türkçe Eğitimi. iii

6 ABSTRACT IDENTIFICATION OF ACTIVE VOCABULARY ON WRITTEN EXPESSION OF PRIMARY SCHOOL: 3. GRADE(EXAMPLE OF UŞAK) Afife TURGUT(SĐNGĐL) Turkish Education Main Science Branch Afyonkarahisar Kocatepe University Sociol Sciences Irstitute September 2008 Advisor: Asist. Prof. Dr. Selcen ÇĐFCĐ The aim of this study is the identification of active vocabulary on written expression of grade primary school students in Uşak (Mehmet Akif Ersoy Primary School, Mehmet Sadık Boz Primary School, Milli Egemenlik Primary School, Eşe ve Halil Erdoğdu Primary School, Hasan Hilmi Primary School, Bir Eylül Primary School ) In order to indentify the active vocabulary of the grade students in the mentioned schools, students were wanted to Express themselves in three branches of writting. (memory, autobigoyraphy, free topic) and 270 obtained subjects of 90 students were computed. According to this evaluation, it has been found out that students used words in total 1966 of which are different. In this study, it can be seen that free topic writting is the branche that students used the vocabulary the most and autobiography is the branche that student used the words the least. Furthermore, it has also been found out that girls used more words in writting than the boys. In the end of our study, vocabulary lists were formed according to the branches of writting and sexuality of the students. Words in these lists were compored to similer studies. Key Words: Word, active vocabulary, written expession, Turkish educetion iv

7 ÖNSÖZ Đnsanlar duygu ve düşüncelerini dil aracılığı ile ifade ederler. Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en büyük vasıtadır. Bir dilin zenginliği, o toplumda yaşayan insanların sosyo-kültürel zenginliği ile aynı doğrultuda paralellik gösterir. Kültürel açıdan çeşitlilik ve zenginlik gösteren toplumların dilleri de aynı oranda gelişmiştir. Kelimeler, insanların duygu ve düşüncelerini aktarmak için en büyük araçtır. Özellikle konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilebilmesi, zengin bir kelime serveti ile mümkün olacaktır. Bir milletin bilim, sanat ve kültürel açıdan zenginliği o milletin kelime servetiyle doğru orantılıdır. Bu çalışmamızda ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarındaki aktif kelime serveti belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın bir diğer yönü de dilimizin zenginliğini ortaya çıkarmak ve kelime hazinemizin artırılması için yapılması gereken çalışmalar hakkında bir fikir sahibi olunmasını sağlamaktır. Çalışmam süresince büyük bir sabırla ve titizlikle çalışmamı takip eden kıymetli hocalarım Yard. Doç. Dr. Selcen ÇĐFCĐ ve Yard. Doç. Dr. Musa ÇĐFCĐ ye, bana yardımlarından dolayı yüksek lisans arkadaşlarıma ve sevgili eşim Halil SĐNGĐL e manevi desteklerinden dolayı annem ve babama teşekkür ederim. Afife TURGUT (SĐNGĐL) v

8 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa YEMĐN METNĐ... i TEZ JÜRĐSĐ KARARI VE ENSTĐTÜ MÜDÜRLÜGÜ ONAYI...ii ÖZET...iii ABSTRACT...iv ÖNSÖZ v ĐÇĐNDEKĐLER.. vi TABLOLAR VE GRAFĐKLER LĐSTESĐ LĐSTESĐ viii KISALTMALAR DĐZĐNĐ....xi GĐRĐŞ PROBLEM DURUMU ÇALIŞMANIN AMACI ÇALIŞMANIN ÖNEMĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM ALAN LĐTERATÜRÜ 1.DĐL DĐL VE DÜŞÜNCE KAVRAMLARI DĐL, TOPLUM VE KÜLTÜR KELĐME SERVETĐ VE ÖNEMĐ TÜRKĐYE DE BUGÜNE KADAR YAPILMIŞ OLAN KELĐME SERVETĐ ÇALIŞMALARI ĐKĐNCĐ BÖLÜM YÖNTEM 1. EVREN VE ÖRNEKLEM KAPSAM VE SINIRLILIKLAR 20 vi

9 3. VARSAYIMLAR VERĐLERĐN TOPLANMASI VERĐLERĐN ÇÖZÜMLENMESĐ KAVRAMLAR VE TANIMLARI AKTĐF KELĐME SERVETĐ KELĐME SERVETĐ ÇEŞĐT KELĐMELER VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ CĐNSĐYET SÖZLÜĞÜ TÜR SÖZLÜĞÜ GENEL SÖZLÜK ORTAK SÖZLÜKLER ÜÇÜNCÜBÖLÜM BULGULAR VE YORUMLAR SINIF ÖĞRENCĐLERĐNĐN GENEL KELĐME SERVETĐ SINIF ÖĞRENCĐLERĐNDE SOSYO-EKONOMĐK SEVĐYEYE GÖRE KELĐME SERVETĐ SINIF ÖĞRENCĐLERĐNDE CĐNSĐYET VE SEVĐYEYE GÖRE KELĐME SERVETĐ SINIF ÖĞRENCĐLERĐNDE KONU TÜRÜNE VE SOSYO-EKONOMĐK SEVĐYE GÖRE KELĐME SERVETĐ SINIF ÖĞRENCĐLERĐNDE CĐNSĐYETE VE KONU TÜRÜNE GÖRE KELĐME SERVETĐ SINIF ÖĞRENCĐLERĐNDE CĐNSĐYETE, SEVĐYEYE VE KONU TÜRÜNE GÖRE KELĐME SERVETĐ CĐNSĐYETE GÖRE TOPLAM KELĐME SERVETĐ SINIF ÖĞRENCĐLERĐNĐN TÜRLERE GÖRE GENEL KELĐME SERVETĐ VERĐLERĐN ÖNCEKĐ ÇALIŞMA VERĐLERĐYLE KARŞILAŞTIRILMASI..49 vii

10 SONUÇ VE DEĞERLENDĐRME 53 KAYNAKÇA EKLER EK 1: TÜM GRUPTAKĐ ERKEK ÖGRENCĐLERĐN ANI TÜRÜNDEKĐ ÇESĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 2: TÜM GRUPTAKĐ ERKEK ÖĞRENCĐLERĐN OTOBĐYOGRAFĐ TÜRÜNDEKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 3: TÜM GRUPTAKĐ ERKEK ÖĞRENCĐLERĐN SERBEST KONUDAKĐ ÇESĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 4: TÜM GRUPTAKĐ KIZ ÖĞRENCĐLERĐN ANI TÜRÜNDEKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 5: TÜM GRUPTAKĐ KIZ ÖĞRENCĐLERĐN OTOBĐYOGRAFĐ TÜRÜNDEKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 6: TÜM GRUPTAKĐ KIZ ÖĞRENCĐLERĐN SERBEST KONUDAKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜGÜ EK 7: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ALT SEVĐYEDEKĐ ÖĞRENCĐLERĐN BÜTÜN TÜRLERDE ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 8: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ORTA SEVĐYEDEKĐ ÖĞRENCĐLERĐN BÜTÜN TÜRLERDE ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 9: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ÜST SEVĐYEDEKĐ ÖĞRENCĐLERĐN BÜTÜN TÜRLERDE ÇEŞĐT VE SIKLIK SAYISI EK 10: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ALT SEVĐYEDEKĐ KIZ ÖĞRENCĐLERĐN BÜTÜN TÜRLERDE ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 11: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ORTA SEVĐYEDEKĐ KIZ ÖĞRENCĐLERĐN BÜTÜN TÜRLERDE ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ viii

11 EK 12: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ÜST SEVĐYEDEKĐ KIZ ÖĞRENCĐLERĐN BÜTÜN TÜRLERDE ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ..126 EK 13: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ALT SEVĐYEDEKĐ ERKEK ÖĞRENCĐLERĐN BÜTÜN TÜRLERDE ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 14: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ORTA SEVĐYEDEKĐ ERKEK ÖĞRENCĐLERĐN BÜTÜN TÜRLERDE ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 15: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ÜST SEVĐYEDEKĐ ERKEK ÖĞRENCĐLERĐN BÜTÜN TÜRLERDE ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 16: ERKEK ÖĞRENCĐLERĐN BÜTÜN TÜRLERDE ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 17: KIZ ÖĞRENCĐLERĐN BÜTÜN TÜRLERDE ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 18: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ALT SEVĐYEDEKĐ ÖĞRENCĐLERĐN ANI TÜRÜNDE ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 19: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ORTA SEVĐYEDEKĐ ÖĞRENCĐLERĐN ANI TÜRÜNDE ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 20: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ÜST SEVĐYEDEKĐ ÖĞRENCĐLERĐN ANI TÜRÜNDE ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ. 176 EK 21: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ALT SEVĐYEDEKĐ ÖĞRENCĐLERĐN OTOBĐYOGRAFĐ TÜRÜNDE ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ..180 EK 22: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ORTA SEVĐYEDEKĐ ÖĞRENCĐLERĐN OTOBĐYOGRAFĐ TÜRÜNDE ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ 183 EK 23: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ÜST SEVĐYEDEKĐ ÖĞRENCĐLERĐN OTOBĐYOGRAFĐ TÜRÜNDE ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 24: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ALT SEVĐYEDEKĐ ÖĞRENCĐLERĐN SERBEST KONUDA ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 25: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ORTA SEVĐYEDEKĐ ÖĞRENCĐLERĐN SERBEST KONUDA ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ ix

12 EK 26: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ÜST SEVĐYEDEKĐ ÖĞRENCĐLERĐN SERBEST KONUDA ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 27: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ALT SEVĐYEDEKĐ KIZ ÖĞRENCĐLERĐN ANI TÜRÜNDEKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 28: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ALT SEVĐYEDEKĐ KIZ ÖĞRENCĐLERĐN OTOBĐYOGRAFĐ TÜRÜNDEKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 29: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ALT SEVĐYEDEKĐ KIZ ÖĞRENCĐLERĐN SERBEST KONUDAKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 30: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ORTA SEVĐYEDEKĐ KIZ ÖĞRENCĐLERĐN ANI TÜRÜNDEKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ..215 EK 31: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ORTA SEVĐYEDEKĐ KIZ ÖĞRENCĐLERĐN OTOBĐYOGRAFĐ TÜRÜNDEKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 32: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ORTA SEVĐYEDEKĐ KIZ ÖĞRENCĐLERĐN SERBEST KONUDAKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 33: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ÜST SEVĐYEDEKĐ KIZ ÖĞRENCĐLERĐN ANI TÜRÜNDEKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 34: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ÜST SEVĐYEDEKĐ KIZ ÖĞRENCĐLERĐN OTOBĐYOGRAFĐ TÜRÜNDEKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 35: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ÜST SEVĐYEDEKĐ KIZ ÖĞRENCĐLERĐN SERBEST KONUDAKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ.236 EK 36: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ALT SEVĐYEDEKĐ ERKEK ÖĞRENCĐLERĐN ANI TÜRÜNDEKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 37: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ALT SEVĐYEDEKĐ ERKEK ÖĞRENCĐLERĐN OTOBĐYOGRAFĐ TÜRÜNDEKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK ERKEK SÖZLÜĞÜ x

13 EK 38: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ALT SEVĐYEDEKĐ ÖĞRENCĐLERĐN SERBEST KONUDAKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ..243 EK 39: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ORTA SEVĐYEDEKĐ ERKEK ÖĞRENCĐLERĐN ANI TÜRÜNDEKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 40: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ORTA SEVĐYEDEKĐ ERKEK ÖĞRENCĐLERĐN OTOBĐYOGRAFĐ TÜRÜNDEKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ..251 EK 41: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ORTA SEVĐYEDEKĐ ERKEK ÖĞRENCĐLERĐN SERBEST KONUDAKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ..255 EK 42: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ÜST SEVĐYEDEKĐ ERKEK ÖĞRENCĐLERĐN ANI TÜRÜNDEKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 43: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ÜST SEVĐYEDEKĐ ERKEK ÖĞRENCĐLERĐN OTOBĐYOGRAFĐ TÜRÜNDEKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 44: SOSYO-EKONOMĐK GÜCÜ ÜST SEVĐYEDEKĐ ERKEK ÖĞRENCĐLERĐN SERBEST KONUDAKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ.266 EK 45: 90 ÖĞRENCĐNĐN ANI TÜRÜNDEKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 46: 90 ÖĞRENCĐNĐN OTOBĐYOGRAFĐ TÜRÜNDEKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ EK 47: 90 ÖĞRENCĐNĐN SERBEST KONUDAKĐ ÇEŞĐT VE SIKLIK SÖZLÜĞÜ..282 EK 48: GENEL SÖZLÜK EK 49: ORTAK SÖZLÜK 1 (ALT SEVĐYEDEKĐ ÖĞRENCĐLERĐN SÖZLÜĞÜNDEKĐ ORTAK KELĐMELERĐN ÇEŞĐT SÖZLÜĞÜ) EK 50: ORTAK SÖZLÜK 2 (ORTA SEVĐYEDEKĐ ÖĞRENCĐLERĐN SÖZLÜĞÜNDEKĐ KELĐMELER ĐLE ÜST SEVĐYEDEKĐ ÖĞRENCĐLERĐN SÖZLÜĞÜNDEKĐ ORTAK KELĐMELERĐN ÇEŞĐT SÖZLÜĞÜ) EK 51: ORTAK SÖZLÜK 3 ( ALT SEVĐYEDEKĐ ÖĞRENCĐLERĐN SÖZLÜĞÜNDEKĐ KELĐMELER ĐLE ÜST SEVĐYEDEKĐ ÖĞRENCĐLERĐN SÖZLÜĞÜNDEKĐ ORTAK ) KELĐMELERĐN SÖZLÜĞÜ xi

14 EK 52: ORTAK SÖZLÜK 4 (TÜM GRUPTAKĐ ÖĞRENCĐLERĐN SÖZLÜĞÜNDEKĐ ORTAK KELĐMELERĐN ÇEŞĐT SÖZLÜĞÜ) EK 53: ORTAK SÖZLÜK 5 (ANI TÜRÜNÜN SÖZLÜĞÜNDEKĐ KELĐMELER ĐLE OTOBĐYOGRAFĐ TÜRÜNÜN SÖZLÜĞÜNDEKĐ ORTAK KELĐMELERĐN ÇEŞĐT SÖZLÜĞÜ) EK 54: ORTAK SÖZLÜK 6 (OTOBĐYOGRAFĐ TÜRÜNÜN SÖZLÜĞÜNDEKĐ KELĐMELER ĐLE SERBEST KONUNUN SÖZLÜĞÜNDEKĐ ORTAK KELĐMELERĐN ÇEŞĐT SÖZLÜĞÜ) EK 55: ORTAK SÖZLÜK-7 (ANI TÜRÜNÜN SÖZLÜĞÜNDEKĐ KELĐMELER ĐLE SERBEST KONUNUN SÖZLÜĞÜNDEKĐ ORTAK KELĐMELERĐN ÇEŞĐT SÖZLÜĞÜ.319 EK 56: ORTAK SÖZLÜK 8 (TÜM TÜRLERĐN SÖZLÜĞÜNDEKĐ ORTAK KELĐMELERĐN ÇEŞĐT SÖZLÜĞÜ)..323 EK 57: ORTAK SÖZLÜK 9 (KIZ ÖĞRENCĐLERĐN SÖZLÜĞÜNDEKĐ KELĐMELERLE ERKEK ÖĞRENCĐLERĐN SÖZLÜĞÜNDEKĐ ORTAK KELĐMELERĐN ÇEŞĐT SÖZLÜĞÜ) EK 58: ORTAK SÖZLÜK 10 (ÖRNEKLEM GRUBUNUN BÜTÜN TÜRLERDEKĐ VE HER ĐKĐ CĐNSĐYETTEKĐ ORTAK KELĐMELERĐN ÇEŞĐT SÖZLÜĞÜ EK 59: ÜNSAL IN, ÇIPLAK IN, DURU NUN, KARAHAN IN, BAŞPINAR IN, ÖZTEKĐN ĐN ÇALIŞMALARI ĐLE BĐZĐM ÇALIŞMAMIZIN GENEL SÖZLÜĞÜNDEKĐ ORTAK KELĐMELERĐN SÖZLÜĞÜ. 334 xii

15 TABLOLAR LĐSTESĐ Sayfa Tablo-1: 3. Sınıf Öğrencilerinin Genel Kelime Serveti.23 Tablo-2: 3. Sınıf Alt Düzey Öğrencilerin Kelime Serveti Tablo-3: 3. Sınıf Orta Düzey Öğrencilerin Kelime Serveti Tablo-4: 3. Sınıf Üst Düzey Öğrencilerin Kelime Serveti Tablo-5: 3. Sınıf Alt Grup Kız Öğrencilerin Kelime Serveti. 26 Tablo-6: 3. Sınıf Orta Grup Kız Öğrencilerin Kelime Serveti...26 Tablo-7: 3. Sınıf Üst Grup Kız Öğrencilerin Kelime Serveti 26 Tablo-8: 3. Sınıf Alt Grup Erkek Öğrencilerin Kelime Serveti. 27 Tablo-9: 3. Sınıf Orta Grup Erkek Öğrencilerin Kelime Serveti...27 Tablo-10: 3. Sınıf Üst Grup Erkek Öğrencilerin Kelime Serveti 28 Tablo-11: 3. Sınıf Alt Grup (Anı) 29 Tablo-12: 3. Sınıf Orta Grup (Anı)..29 Tablo-13: 3. Sınıf Üst Grup (Anı) 29 Tablo-14: 3. Sınıf Alt Grup (Otobiyografi).30 Tablo-15: 3. Sınıf Orta Grup (Otobiyografi)...30 Tablo-16: 3. Sınıf Üst Grup (Otobiyografi). 31 Tablo-17: 3. Sınıf Alt Grup (Serbest Konu) 32 Tablo-18: 3. Sınıf Orta Grup (Serbest Konu)..32 Tablo-19: 3. Sınıf Üst Grup (Serbest Konu) 32 Tablo-20: 3. Sınıf Kızlar (Anı) Tablo-21: 3. Sınıf Kızlar (Otobiyografi)..34 Tablo-22: 3. Sınıf Kızlar (Serbest Konu). 34 Tablo-23: 3. Sınıf Erkekler (Anı). 35 Tablo-24: 3. Sınıf Erkekler (Otobiyografi).. 36 Tablo-25: 3. Sınıf Erkekler (Serbest Konu). 36 Tablo-26: 3. Sınıf Alt Grup Kızlar (Anı).39 Tablo-27: 3. Sınıf Alt Grup Kızlar (Otobiyografi)..39 Tablo-28: 3. Sınıf Alt Grup Kızlar (Serbest Konu).39 Tablo-29: 3. Sınıf Orta Grup Kızlar (Anı)...40 Tablo-30: 3. Sınıf Orta Grup Kızlar (Otobiyografi) 40 xiii

16 Tablo-31: 3. Sınıf Orta Grup Kızlar (Serbest Konu).. 40 Tablo-32: 3. Sınıf Üst Grup Kızlar (Anı). 41 Tablo-33: 3. Sınıf Üst Grup Kızlar (Otobiyografi)..41 Tablo-34: 3. Sınıf Üst Grup Kızlar (Serbest Konu).41 Tablo-35: 3. Sınıf Alt Grup Erkekler (Anı).42 Tablo-36: 3. Sınıf Alt Grup Erkekler (Otobiyografi)...42 Tablo-37: 3. Sınıf Alt Grup Erkekler (Serbest Konu). 43 Tablo-38: 3. Sınıf Orta Grup Erkekler (Anı)...43 Tablo-39: 3. Sınıf Orta Grup Erkekler (Otobiyografi). 43 Tablo-40: 3. Sınıf Orta Grup Erkekler (Serbest Konu) 44 Tablo-41: 3. Sınıf Üst Grup Erkekler (Anı). 45 Tablo-42: 3. Sınıf Üst Grup Erkekler (Otobiyografi)..45 Tablo-43: 3. Sınıf Üst Grup Erkekler (Serbest Konu). 45 Tablo-44: Kız Öğrencilerin Toplam Kelime Serveti...46 Tablo-45: Erkek Öğrencilerin Toplam Kelime Serveti...46 Tablo-46: 90 Öğrencinin Anı Türünde Verdiği Kelime Serveti..47 Tablo-47: 90 Öğrencinin Otobiyografi Türünde Verdiği Kelime Serveti...48 Tablo-48: 90 Öğrencinin Serbest Türde Verdiği Kelime Serveti 48 xiv

17 GRAFĐKLER LĐSTESĐ Grafik-1: Sosyo-Ekonomik Seviyeye Göre Kelime Serveti...24 Grafik-2: Düzeltme Formülünden Sonra Oluşan Sosyo-Ekonomik Seviyeye Göre Kelime Serveti...25 Grafik-3: Kız Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Seviyeye Göre Kelime Serveti..26 Grafik-4: Erkek Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Seviyeye Göre Kelime Serveti.28 Grafik-5: Anı Türü ve Sosyo-Ekonomik Seviye Göre Kelime Serveti.. 29 Grafik-6: Otobiyografi Türü ve Sosyo-Ekonomik Seviyeye Göre Kelime Serveti.31 Grafik-7: Serbest Konunun Sosyo-Ekonomik Seviyeye Göre Kelime Serveti...32 Grafik-8: Kız Öğrencilerin Konu Türüne Göre Kelime Servet...34 Grafik-9: Erkek Öğrencilerin Konu Türüne Göre Kelime Serveti. 36 Grafik-10: Cinsiyet ve Türlere Göre Toplam Kelime Serveti..37 Grafik-11: Cinsiyet ve Türlere Göre Toplam Çeşit Kelime Serveti.37 Grafik-12: Cinsiyete Göre Kelime Serveti Grafik-13: Türlere Göre Kelime Serveti...48 Grafik-14: Tüm Tezlerin Toplam ve Çeşit Kelime Bakımından Karşılaştırılması.49 Grafik-15: Yapılan Çalışmaların Toplam Kelime Sayısı Bakımından Alt ve Üst Grupların Karşılaştırılması 50 Grafik-16: Yapılan Çalışmaların Çeşit Kelime Sayısı Bakımından Alt ve Üst Grupların Karşılaştırılması Grafik-17: Yapılan Çalışmalarda Kız ve Erkek Öğrencilerin Toplam Kelime Sayısı Bakımından Karşılaştırılması..51 Grafik-18: Yapılan Çalışmalarda Kız ve Erkek Öğrencilerin Çeşit Kelime Sayısı Bakımından Karşılaştırılması xv

18 KISALTMALAR DĐZĐNĐ MEB. : Millî Eğitim Bakanlığı TDK: Türk Dil Kurumu TÖV: Türkiye Öğretmenler Vakfı xvi

19 GĐRĐŞ 1.PROBLEM DURUMU Đnsan, doğası gereği düşünen bir varlıktır. Duygu ve düşüncelerini ifade etmek ve karşısındakine anlatma gereksinimi duymaktadır. Bu bakımdan dili araç olarak kullanmaktadır. Đnsanlar, duygu ve düşüncelerini dil aracılığı ile çevresindeki insanlara aktarırken kelime denilen şekil birliklerinden yararlanırlar. Đnsanlar dış dünyaya ait olan nesnel gerçeği dilin kendilerine sunmuş olduğu sembolik ifadeler ile algılarlar. Semboller ve hareketleri kelimeler ile ifade ederken konuşma ya da yazı dilinden faydalanırlar. Yazılı ve sözlü anlatım birbirini tamamlayan bir bütün gibidir. Bu iki kavramın ihtiyaç duyduğu temel malzemeler kişinin kelime servetini meydana getirmektedir. Yazma, konuşma gibi bir anlatım yoludur. Ancak ondan ayrı beceriler de gerektirir. Öğrencilerin bir konuda istenileni uygun bir biçimde yazması, onların konuşma ve düşünme yetilerine bağlıdır. Bu yönden yazma çalışmalarını konuşmalara bağlama, yazılı anlatma etkinliklerinin çıkış noktası olacaktır. Çünkü öğrencilerin okul içi ve okul dışı hayatlarında ilk başvurdukları anlaşma aracı konuşmadır (Demirel, 2004: 102). Birey konuştuklarını daha düzgün ifade etmek için yazılı ifadeleri kullanmayı tercih edecektir. Türkçe dersinin genel amaçlarından biri de öğrencinin kelime servetini geliştirmek ve güzelleştirmektir. Bir öğrencinin kelime servetini geliştirmek için öğrencinin kullandığı kelime servetinin bilinmesi gerekir. Her insan, kendini yazılı ve sözlü olarak anlatmak ve toplumda bu yolla başkalarıyla iletişim kurmak ister. Sözlü ve yazılı anlatım her ne kadar birbirini tamamlayan bir bütün olsa da ayrıldığı noktalar da bulunmaktadır. Yazı dili konuşma diline göre daha kapsamlıdır. Çünkü kişi konuşma dilinde o an aklına ne gelirse ifade etmektedir. Düşünmesi için zaman kısıtlı olduğundan ifade tarzı da dar olmaktadır. Fakat konuşma dilinde kişi daha fazla düşünmeye zaman bulabilecektir. Ayrıca konuşma dilinin geri dönüşü olmadığı için hata olasılığı daha fazladır. Yazı dilinde ise bu hata daha aza indirilmektedir. Kişi yazı dilinde hata yapsa bile bunu sözlü olarak ifade etmediği için kolaylıkla hatasını düzeltebilir. Bu bakımdan kişinin sözlü 1

20 anlatım ile yazılı anlatımda kullandığı kelime serveti açısından farklılık meydana gelmektedir. Bu çalışmada, ilköğretim 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin yazılı anlatımda hangi düzeyde bir kelime servetine sahip oldukları tespit edilmeye çalışılacaktır. Đnsanların kendilerini ifade etmek için kelime denilen araçtan yararlandığı düşünülürse, bireyin iyi iletişim kurabilmesi de kelime hazinesinin o kadar geniş olmasına bağlıdır. Bu açıdan kelime serveti büyük önem taşımaktadır. Eğitimcilere düşen büyük görevlerden biri de kişinin duygu ve düşüncelerini kaç kelime ile ifade ettiklerini bilmeleridir. Kişinin kelime servetinin etkileyen etmenler arasında ailesinin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durum, yaş grubu, cinsiyet gibi faktörler bulunmaktadır. Çalışmamızda öğrencilerin yaşları, cinsiyetleri, öğrenim durumları ve sosyoekonomik durumları göz önünde bulundurulmuştur. 2. ÇALIŞMANIN AMACI Çalışmanın amacı, Uşak ili merkez ilköğretim okulları 3. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarındaki aktif kelime servetini tespit etmektir. 3. ÇALIŞMANIN ÖNEMĐ Đnsan sosyal bir varlıktır, duygularını, düşüncelerini, fikirlerini, hükümlerini birbirlerine anlatmak, maksatlarını birbirlerine aktarmak için dil denilen vasıtaya başvurur. Bu sebeple yaşadığı çevrede olup biten bütün değişiklikleri algılayıp anlamlandırmak için de dili araç olarak kullanır. Dil insanlar arası anlaşmayı sağlayan bir vasıtadır. Đnsanlar kelimelerle anlaşırlar. Kelimeler dilin temel yapısını oluşturur. Bir dilin iki yönü vardır. Bunlardan ilki kişilerin iletişim kurmak için sesli olarak görüşürken, yani konuştukları zaman kullandıkları konuşma dili; diğeri ise yazıda kullanılan yani 2

21 insanların duygu ve düşüncelerini yazıya dökerek kullandıkları dildir. Konuşma dili gelişigüzeldir. Yani insan karşısındaki kişiye ifadelerini anlatırken o an aklına geleni söyler. Ama yazı dilinde insan daha fazla düşünmeye fırsat bulduğu için anlatmak istediklerini tam olarak ifade etmek için dikkat eder. Düşünce gelişigüzel olmadığı için, dil tam bir ifade kabiliyetine sahip olur. Bu nedenle yazı dili konuşma dilinden daha sağlam ve daha açık bir yapıya sahiptir. Konuşma becerisi düşüncelerin aktarımıdır. Öyleyse insan kelimelerle düşünür. Bir kişi ne kadar çok kelime biliyorsa o oranda çok düşünce üretebilir. Sonuçta dil düşünmenin de bir vasıtası olmuştur. Ana dilimizde cümleler kurarak düşünürüz. Düşünme sonucunda konuşma ortaya çıkmıştır. Đnsanlar düşündüklerini aktarırken yazılı ya da sözlü olarak düşüncelerini ifade ederler. Đnsanlar sözlerini uzaktakilere ulaştırmak ya da uzun zaman saklamak ihtiyacı ile onları daha dayanıklı bir işaret sistemine çevirmeyi düşünmüşler, yazıyı icat etmişlerdir (Banguoğlu, 2000: 10). Bunun sonucunda da sözlü ve yazılı anlatım faaliyetlerinden yararlanırlar. Sözlü ifadeler yazılı ifadelere göre daha kolay bir şekilde dile getirilebilir fakat sözlü ifadelerde hatayı düzeltme payı çok azdır. Yazılı ifadeler sözlü ifadelere göre daha uzun zamanda ifade edilir ama kişi duygu ve düşüncelerini daha kapsamlı anlatabilir. Bu nedenle yazılı ifadeler sözlü ifadelere göre daha düzenlidir. 3

22 BĐRĐNCĐ BÖLÜM ALAN LĐTERATÜRÜ 1. DĐL Birey aile çevresinde okul, iş ve diğer ortamlarda genellikle ya konuşandır ya da dinleyendir. Bireyin doğasında var olan özelliklerinden dolayı konuşma gereksinimi duygu ve düşüncelerini çevresine anlatma gereksinimi duyar. Bu sebepten dolayı birey her zaman kelimelere ve kelimelerin oluşturduğu dile ihtiyaç duyar. Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan en etkin iletişim aracıdır. Đnsanlar duygularını, düşüncelerini, fikirlerini, hükümlerini birbirlerine nakletmek, meramlarını birbirlerine anlatmak için dil denilen vasıtaya başvururlar (Ergin, 1998: 3). Dilin insanlar arasında iletişim aracı olarak kullanılması dile toplumsal bir özellik yüklemektedir. Bundan dolayı dil toplumla kültür arasında bağ kurmada görev almaktadır. Dil insanların meramlarını anlatmak için kullandıkları bir sesli işaretler sistemidir. Elle, başla, gözle, kaşla işaretler yaparak da bazı duygularımızı, düşünce ve dileklerimizi anlatırız. Fakat en mükemmel anlatma vasıtamız dildir (Banguğolu, 2000: 9). Đnsanlar birbirleriyle iletişim kurarken sesli olmayan vücut dili dediğimiz jest ve mimikleri kullanırlar. Bu şekilde de kendilerini ifade etmiş olurlar. Fakat jest ve mimikler iletişimde önemli olmasına rağmen dilin yerini tutamaz. Dil, insanların oluşturduğu toplumlarda kullanılır. Her toplumun kendi bireyleri arasında anlaşma sağlamaları, iletişim kurmaları dil olgusuyla gerçekleşmektedir. Hayvanlar da kendi aralarında iletişim kurmakta, hatta problem çözme ve araç kullanmada başarı sağlamakta, buna karşın dil öğrenmede insanlar kadar başarılı olamamaktadır. Doğa üzerinde dil yetisini kazanma ve dili bu derecede etkili bir iletişim aracı olarak kullanma ancak insana özgü bir yetenektir (Demirel, 2004: 3). Đnsanlar dil sayesinde düşünürler. Dil düşünmenin vasıtası olmuş olur. Bu sayede düşünme organı olan beyni desteklemiş olur. Düşünme kelimeler aracılığı ile 4

23 oluştuğundan birey kendini ifade etmek için cümleler kurmaya başlar. Bu şekilde konuşma başlamış olur. Zaten insanı diğer varlıklardan ayıran en büyük özellik düşünmesi ve bunu dile getirerek aktarabilmesidir. Dil olmasa düşünce ve duygu da gelişemezdi, insan topluluğu ilerlemez, bir medeniyet yaratamazdı (Banguoğlu, 2000: 10). Dilin en önemli özelliği de insanları bir dil birliği altında barındırması yani toplumları oluşturmasıdır. Geçmişten günümüze baktığımız zaman toplumları oluşturan en büyük etmeninin dil olduğu görülmektedir. Çünkü dil insanları sosyalleştirdiği için onlara kimlik kazandırır ve bu sayede toplulukları oluşturmuş olur. Zeynep Korkmaz dilin tanımını yaparken toplumu oluşturan kişilerin düşünce ve duygularının o toplumda ses ve anlam bakımından geçerli ortak öğeler ve kurallardan yararlanılarak başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü ve gelişmiş bir sistem (Korkmaz ve diğer., 1995) olarak tanımlamaktadır. Buradan hareketle dil insan, toplum, kültür arasında bağ kuran bir araçtır diyebiliriz. Kişi doğasında bulunan aitlik özelliğinden ötürü kendini bir topluluk içinde bulmak ister. Toplum içinde saygı görmek ve sosyal statüsünü belirlemeye özen gösterir. Sosyal yapı içinde kendini daha iyi ifade eden bireyler toplum tarafından daha kolay ve çabuk kabul görür. Duygu ve düşüncelerini hiç sıkıntı çekmeden ifade eden birey daha sağlam ilişkiler kurar. Kişi yaşamının pek çok döneminde dili doğru kullanmasına bağlı olarak başarıyı daha kolay yakalayabilir. 2. DĐL VE DÜŞÜNCE KAVRAMLARI Đnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği şüphesiz zekâsı ve düşünebilme yeteneğidir. Đnsanın iç dünyasını zekâ, duygu ve düşünceler oluşturur. Sosyal bir varlık olan insan hayalleri düşüncelerini ve duygularını dış dünyasına yansıtmak ister. Đnsanın iç dünyası ile dış dünyası arasında köprü kuran en büyük yardımcısı dildir. Yeni doğmuş bir çocuğun taklitle başlayan kelimeleri öğrenme döneminden, kafasında kavramlar yer ettikçe, yavaş yavaş nasıl bilinçli bir dil 5

24 öğrenme dönemine geçtiği göz önünde bulundurulursa, kişinin iç dünyası ile dış dünyasını birbirine bağlayan dilin ortaya çıkışı daha iyi kavranır (Korkmaz ve diğer., 1995). Dil aracılığı ile bireyin benliği gerçeklik kazanır. Bireyin ruh dünyası, toplum ve çevre şartlarına bağlı olarak dil sayesinde gelişir. Đç dünya ile dış dünya arasındaki bağlantı dil ile sağlandığı için dil benliğin vazgeçilmez bir parçasıdır. Birçok dilbilimci dil ile düşünce arasında yakın bir ilişki bulunduğunu söylemektedirler. Düşüncenin ancak dille gerçekleşebildiği görüşünü benimserler (Korkmaz ve diğer., 1995). Çünkü onlara göre düşünce sonucunda konuşma meydana gelmektedir. Konuşma ile dil de ayrılamaz bir bütün gibidir. Đnsan zekâsını, insanın iç dünyasını yansıtan duygu ve düşüncelerini dış dünyaya dil ile aktardığına göre, dil ile düşünce iç içe girmiş durumdadır. Karşılıklı ilişkiler bakımından bu iki kavramı birbirinden ayırmak mümkün değildir. Çünkü insan, konuşan, sözlerini dışa ifade eden daha doğrusu dilini kullanan yani düşünen ve düşüncelerinin aktaran sosyal bir varlıktır. Eğer bir dil, anlatım gücü bakımından yeterince genişlik, dolgunluk ve olgunluk kazanamamışsa, insanın iç dünyasındaki birçok değerler dışa verilme imkânından yoksun kalır. Bu bakımdan dil zenginliğinin ve mükemmelliğinin, dil düşünce bağlantısı açısından büyük bir değeri vardır (Korkmaz ve diğer., 1995). Dil, kalıplaşmış değişmez bir yapıya sahiptir. Tarihi, sosyal ve kültürel değişmelere bağlı olarak sürekli bir akış halindedir. Çünkü dil ve düşünce sürekli iç içe olduğu için düşüncedeki değişiklik doğal olarak dili de etkileyecek ve dile de yansıyacaktır. Buradan hareketle dil canlı ve sosyal bir varlıktır. Bir dilin yapısında bulundurduğu değerler o toplumun düşünce benliğine yön veren unsurdur. Bu nedenle bir toplumun düşünce gücünü anlamak istiyorsak o milletin diline daha çok önem vermemiz gerekir. 6

25 3. DĐL, TOPLUM VE KÜLTÜR Dil insanları toplum olma bilincini aşılayan ve oluşturulan ortak değerleri nesillerden nesillere aktaran bir köprü görevindedir. Đnsanlar sosyal varlıklar oldukları için tek başlarına hayatlarını devam ettiremezler. Tabiatı gereği iletişim kurmak ister. Bu nedenlerle en küçük topluluk olan aileden başlamak üzere millete kadar insanlar bir toplum içinde yaşarlar. Her toplumun kendi bireyleri arasında anlaşma sağlamaları, iletişim kurmaları dil olgusuyla gerçekleşmektedir (Demirel, 2004: 3). Dil toplumda insanları birbirine bağlayan bağ gibidir. Dil sayesinde birey toplum olma şuurunu kazanır. Bireydeki dil bağı ve toplum olma duygusu fertleri birbirine yakınlaştırarak toplum olma bilincini oluşturur. Büyük Çin düşünürü Konfüçyüs, dilin toplum yaşamında taşıdığı önemi ise şöyle açıklar: Konfüçyüs'e, Bir ülkenin yöneticisi olsanız ilk yapacağınız iş ne olurdu? diye sorarlar. Konfüçyüs şöyle cevap verir: Hiç şüphesiz dili gözden geçirmekle başlardım. der ve şöyle devam eder: Dil düzensiz olursa sözler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa, yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Görevler gereği gibi yapılamazsa, âdetler ve kültür bozulur. Âdetler ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa, şaşkınlık içine düşen halk, ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. Đşte bunun için hiçbir şey dil kadar önemli değildir. Bir toplumun oluşması ve devamını sağlamak, mutlaka o toplumun kullandığı ortak bir dil sayesinde olur. Kültürün sözlük anlamı, tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin (Türk Dil Kurumu [ TDK], 1998) 7

26 Kültür, insanı diğer canlılardan ayıran dolayısıyla insana özgü bir özelliktir. Geçmişten günümüze kadar baktığımızda tarih sayfasında yer alan her topluluğun kendine özgü birer kültürleri bulunmaktadır. Kültür, toplumdan topluma ayırıcı bir özellik taşıdığı halde, aynı toplum içinde, bireyleri birbirleri ile kaynaştıran ve uyumlu kılan bir niteliği de bünyesinde barındırmaktadır. Fertleri toplum içinde birbirleri ile uyumlu kılan ve ortak yaşayışın tabiî bir sonucu olan ortak davranışlar, çok yönlü ve çeşitlidir. Çeşitli dinler, gelenek ve görenekler, ahlâk, hukuk eğitimi, dil, tarih, edebiyat, sanat, ekonomi, tarım v.b. hep bu çerçevenin içine giren unsurlardır. Bundan dolayıdır ki, kültür, genel bir anlatımla, bir insan topluluğunun yüzyıllarca devam eden ortak yaşayışından doğan maddi ve manevî değerlerinin, birikimlerinin ve davranış tarzlarının bütünüdür diye tarif edilebilir (Korkmaz ve diğer., 1995). Bir milleti sahip olduğu kültür değerlerindeki zenginlik aynı zamanda o milletin az ve çok gelişmişlik düzeyini de gösterir. Hayata renk katan dil, her toplumun ruhunun aynasıdır. Bir toplumun kültür seviyesini ve dünya görüşünü tespit etmek isteyenlerin, o toplumun kullandığı dili incelemeleri yeterlidir (Alan, 1994: 21). Bir toplumun sözlü ve yazılı bütün kültür değerleri dil aracılığı ile aktarıldığı için, dil sosyal yapının ve kültürün bir aynası durumundadır. Bir yazar, bir şair, bir bilim adamı duygu ve düşüncelerini kendi toplumlarındaki bireylere sadece dili sayesinde ulaşabilir. 4. KELĐME SERVETĐ VE ÖNEMĐ Sözlü olarak bir düşüncenin başkalarına aktarılmasında en büyük rolü kelimeler oluşturmaktadır. Çünkü birey çevresindekilere düşüncelerini kelimeler aracılığı ile anlatır. Bir nevi kelimeler kavramları somutlaştırdığı için düşüncenin yapı taşlarıdır. Kelimeler, anlamlı ses topluluklarıdır. Bir bildirişme sistemi olan dilin en önemli ve güçlü ögesi bizce kelimedir (Aksan, 1978: 17). Bir anlaşma aracı olan kelimeler, aynı dili konuşan toplumların ortak malıdır. Tosunoğlu kelime serveti hakkında şöyle demiştir: Aynı dili kullanan insanların birbirini anlaması için ortak bir kelime servetine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç, 8

27 temel kelime servetinin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır (http://www.eğitim.aku.edu.tr). Bir toplumu oluşturan bireylerin ortak ögelerinden birisi de aynı dili kullanıyor olmalarıdır. Dil birliği olan bireylerin birbirini anlamaları için aynı zamanda ortak bir kelime hazinelerinin de olmaları gerekir. Bu ortak kelime hazinesi o toplumun kelime servetinin oluşturur. Kelime servetini toplum ortak kullandığı için birey bulunduğu çevreden hazır olarak alır. Aynı zamanda kelime serveti geçmişle geleceği birbirine bağlayan bir köprü görevindedir. Kişinin toplum içinde yer edinmesi, rahat iletişim kurabilmesi, toplumun içinde kendini değerli görmesi, toplumla aynı dili konuşmasıyla mümkündür. Bu sebeple bireyin toplumla iyi iletişim kurabilmesi için ortak kelime servetinden yeteri kadar faydalanması gerekir. Bir milletin bütün var ları herhangi bir şekilde, kelimeler vasıtasıyla dilde mevcut bulunduğundan kelime serveti, yani sözlük, o dilin evrenini oluşturur. Bu evren, ortak bir paydadır. Her birey bu paydadan kapasitesi (eğitim, yaş, zekâ, cinsiyet vb.) ölçüsünde pay alır. Ana dili öğretiminin görevi, herkesin alacağı payı çoğaltmaktır. Sözlüğün bütün kelimelerini bilmek, ortak paydadan çok pay aldığını göstermez. Önemli olan, payı aktif hâle getirmektir ve bireyin, bildiği kelimeleri uygulamaya aktarabilmesidir. Bildiğimiz her kelimeyi, tabiî olarak, kullanmayız. Söz gelimi, Sümer dili uzmanı, Sümerce kelimeleri iletişim unsuru olarak kullanmaz; aynı şekilde, Klâsik Türk Edebiyatı uzmanı, Fuzuli nin kelimeleri ile diyalog kurmaz. Bunlar gibi tanıma, anlama maksadıyla yararlandığımız kelimeler pasif kelime serveti mizi oluşturur; duygu, düşünce, hayal, merak ve kabullerimizi aktarmakta kullandığımız kelimeler ise aktif kelime serveti mizdir. Türkçe öğretiminde önem taşıyan da aktif kelime servetinin geliştirilmesi; öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri ve kendilerine ifade edilenleri doğru anlamalarına yarayacak bir kelime servetine sahip olmalıdır (Çifci, 1998: 66) Çocuğun okuldan önceki hayatında oluşan söz dağarcığının temeli dinlemeye dayanır. Çocuk, dinleme yoluyla tam bir öğrenme gerçekleştiremediği gibi dinlemenin tekrarı olmadığı için duyduğu kelimeleri uzun süreli belleğine alamaz ve unutur. Okul çağında çocuk, farklı zihinsel etkinliklerle kelimeleri kullanma fırsatı bulacağından, aktif kelime servetini geliştirir. Bireyin kelimeyi kullanım sıklığı önemlidir. Öğrenci ilk kez duyduğu kelimeyi daha çabuk unutacağı için kullanması beklenmemelidir. Öğretim süresince yapılan pekiştirme ve alıştırmalar, kelimeleri 9

28 önce pasif kelime hazinesine, daha sonra da aktif kelime hazinesine dâhil edecektir. Bireyin düşünmeyi ve anlama kabiliyetini geliştirdiği ve iletişimi etkin bir hale getirdiği için aktif kelime serveti daha ön plana çıkmaktadır. Celal Demir, kişinin aktif kelime serveti ile pasif kelime serveti arasında büyük farklılıkların olmaması gerektiğini dile getirmiştir. Eğer bu iki kelime serveti arasında büyük farklılıklar olursa; dinlediğini ve okuduğunu anlayan ama derdini anlatamayan bireylerin ortaya çıkacağını ifade etmektedir (http://yayim.meb.gov.tr). 5. TÜRKĐYE DE BUGÜNE KADAR YAPILMIŞ OLAN KELĐME SERVETĐ ÇALIŞMALARI Bugüne kadar yapılan Türkiye deki mevcut dil araştırmaları, anadilinin eğitimöğretimine ve çağın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olmaktan ziyade, dildeki gramer hususiyetlerini yeni yaklaşımlarla ele almaktadır. Yapılmış birkaç araştırma dışında, Türk dili ile ilgili bazı önemli meselelerin ve Türkçenin mevcut yapısıyla ilgili inceleme çalışmalarının çok fazla olmadığı görülür. Yapılmış araştırmaların çoğu kelime hazinesinin tespitine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bu araştırmaların hemen hemen tamamı ilköğrenim çağının ilk basamakları ile ilgilidir (Çifci, 1991: 12). Harıt ın, Samsun ve Ankara Đllerinin 6 7 Yaş Çocuklarında Kelime Hazinesi Araştırması (Harıt, 1972) adlı çalışmasında, Ankara ve Samsun illerindeki okullar bulundukları bölgelerin sosyo-ekonomik durumlarına göre gruplandırılmıştır. Kelime Hatırlatma Oyunu yöntemiyle, toplam 9351 öğrenciden materyal toplamıştır. Elde ettiği kelimeleri frekanslarına göre iki gruba ayırarak alfabetik sıraya göre bir liste hâlinde vermiştir. Ancak sonuçlar ve toplanan materyaller hakkında yeterli bilgi verilmemiştir. Bu nedenle, yapılan bu çalışmadan çok fazla faydalanma imkânı bulunmamaktadır. 10

29 Bir Grup Üniversite Öğrencisi Üzerinde Kelime Serveti Araştırması (Çifci, 1991) adlı çalışmasında Çifci Ankara Üniversitesi Fen-Fakültesi nin son sınıf öğrencilerinden birer otobiyografi ve kompozisyon metni yazmalarını istemiş; sonucunda da aynı öğrenci grubuna ait toplam 102 adet otobiyografi ve kompozisyon metni üzerinde çalışmıştır. Bu şekilde öğrencilerin yazılı anlatımda en çok kullandıkları kelime hazinesini 1324 kelime olarak belirtmiştir. Đlkokul birinci sınıfta öğretilecek kelimeleri belirlemek amacıyla Parslar, yaptıkları çalışmaları için 698 kelimeden oluşan bir liste oluşturmuşlardır. Çalışmalarında yöntem olarak; gözleme dayalı tahmin, eser taraması ve mukayese yolundan faydalanmışlardır. Đlk önce ilk okuma kitaplarındaki kelimeleri tespit edip bu kelimelere aritmetik ve hayat bilgisi derslerinde kullanılan kelimeleri ilâve etmişlerdir. Đkinci aşamada, evde günlük yaşamda kullanılan kelimeleri, gözlem ve tayin yoluyla belirleyip listeye dahil etmişlerdir. Son olarak da hazırlamış oldukları listeyi Thorndike ve Gates in kelime listeleri ile karşılaştırıp listeye son şeklini vermişlerdir (Pars, 1954). Bilgen in kelime hazinesi konusundaki çalışması, ilkokulun ilk üç sınıfında kullanılan dile yönelik bir çalışmadır. Bilgen in çalışmasında kullandığı yöntem eser tanıma yöntemidir. Đlkokulun birinci, ikinci ve üçüncü sınıf Türkçe, matematik ve hayat bilgisi dersi kitaplarındaki kelimeleri sayarak bir kelime listesi oluşturmuştur. Bu çalışmada kelimelerin kullanım sıklıkları da verilmiştir. Sözü edilen liste tahmine dayalı olarak hazırlandığından temel kelime hazinesi olarak yaklaşmak doğru olmayabilir (Bilgen, 1988). Farklı Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Çevreden Gelen Birinci Sınıf Çocuklarının Dil Gelişimine Okulun Etkisi (Davaslıgil, 1985) adını taşıyan Davaslıgil in doktora çalışmasında, farklı yöntemler (Andre Rey in resim testi, Descoudres dil testi, N. Limbosch ve C. Volf tarafından düzenlenmiş olan lügatçe ve dil testi, objelere sözlü tepki testi) kullanmak suretiyle farklı bir yol izlemiştir. Dört farklı testin uygulanmasından oluşan yöntem, hatırlama ve adlandırmaya dayanmaktadır. Bizim bu araştırmada problemimiz, şanslı ve şanssız sosyo- 11

30 ekonomik ve kültürel çevreden gelen her iki grup deneğimizin birinci sınıfın başında ve sonunda lügâtçelerini nicelik ve nitelik bakımından incelemek, sözcük türlerinin kullanılma oranlarını ve cümledeki işlevlerini belirtmektir. diyen Davasligil, bir anlamda çalışmasının amacının ve yöntemlerinin sınırlarını çizen çalışmasında, kelimelerin gramatiksel kategoriler seviyesinde ne ölçüde tanındığını grupları karşılaştırarak ortaya koymuştur. Buradan hareketle Davaslıgil, yetişme çevresinin, çocukların dil gelişimine nasıl bir etkisi olduğunun tespitini yapmaya çalışmıştır. Yaşın a ait olan yayınlanmamış yüksek lisans tezinde, ilkokul ve üniversite öğrencilerini hece/cümle; kelime/cümle; morfem/kelime, hece/kelime ve hece/morfem oran ve miktarları bakımından incelemiştir. Sonucunda, sadece hece/cümle münasebetinin, dil gelişimini ölçme bakımından yeterli güvenirliliği taşıdığı kanaatine varmıştır (Yaşın, 1981). Ancak, Türkçenin eklemeli bir dil oluşu, Türkçe kelimelerin ortalama iki veya üç heceden meydana gelmesi, Yaşın'ın vardığı sonucun tartışmaya çok açık olduğunu gösterir. Aksarı ile Köksal a ait bir başka çalışmalarında, Almanya da öğrenim gören birinci ve beşinci sınıf öğrencilerinin temel kelime servetleri ile öğrenimleri için gerekli olan kelimelere yönelik bir araştırmaya yer vermişlerdir. Araştırmacılar, ses kaydı yoluyla elde ettikleri 2180 kelimeyi müfredat programında yer alan ünitelere göre tasnif etmişler, gramatikal olarak da (fiil, sıfat, edat gibi) bölümlendirmeler yapmışlardır (Aksarı ve Köksal, 1988). Baykoç ile Arı, Aylık Türk Çocuklarında Dilin Kazanımı (Baykoç ve Arı, 1989) adlı çalışmalarında aylık çocukların dil kazanımlarındaki aşamaları incelemişlerdir. Çalışmalarında dört ayrı yöntem kullanmışlardır: gözlem, görüşme, ses kaydı, not tutma. Đfadelerdeki hece sayıları, cümledeki kelime sayıları, kullanılan kelimelerin nitelikleri, kelime birleşimlerinin dil bilgisi yönünden dağılımları, eylem kiplerinin kullanımları, zarf ve ünlem kazanımı ve çekim eklerinin kullanımı ele alınarak çocukların bunları hangi aylarda, hangi sırayla kazandıkları tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda kelime listesi çıkartılmamış ama aylık çocukların 12

31 100 kelime bildikleri belirtilmiştir. Bu yönüyle çalışma, kelime hazinesi araştırmalarına kaynaklık etme özelliğindedir. Dökmen ve Yaşın, hece ile cümle arasındaki nisbî mukayesenin farklı yaş ve öğrenim seviyelerindeki öğrenciler için de geçerli olup olmadığını inceleyerek, Zehra Yaşın ın yöntemiyle elde edilmiş olan sonucu doğrulamışlardır (Dökmen ve Yaşın, 1988) Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü (Göz, 2003) adlı çalışmasında Göz, ilk adım olarak Türkçeyi temsil edebilecek nitelikte bir havuzun oluşturulmasıyla başlamıştır. Havuza hangi tür materyallerden hangi oranlarda alınacağını tespit için danışmanlar belirlenmiş, bir de soruşturma yapılmıştır. Tamamı yüksek okul mezunu, yaşlarında ve hemen her meslekten 209 erkekten oluşan bir gruba yazılı olarak şu soru yöneltilmiştir: Aşağıdaki kategorilerin okuma hayatımız içindeki oranlarını, (% cinsinden) tahmini olarak yazın! Sözü edilen kategoriler ise sırasıyla şunlardır: Basın, Roman-Hikâye, Bilim, Popüler Bilim, Güzel Sanatlar-Biyografi, Hobi, Din, Muhtelif. Bu ana kategorilerden Basın, Roman-Hikâye ve Güzel Sanatlar, kendi içlerinde ayrıldıkları alt bölümler hâlinde havuza alınmışlardır. Basın ana kategorisi için her gün en yüksek tirajlı üç gazeteden birisi dönüşümlü olarak alınmış; ayrıca bu gazetelerin dışında üç gazete grubu oluşturulmuş ve aynı şekilde, her gün bu üç gazete grubunun birisinden dönüşümlü olarak alınmıştır. Gazetelerden, güncel haberler dışındaki bütün sütunlardan örnekler alınmıştır. Roman-Hikâye ana kategorisi kendi içinde Aşkmacera, Mizah, Polisiye, Tarihî ve Muhtelif alt kategorilerine ayrılmış ve materyal seçimi buna göre yapılmıştır. Güzel sanatlar ana kategorisi Sinema-Tiyatro, Müzik, Resim-Heykel, Mimarî, Şiir ve Muhtelif alt kategorilerine ayrılmıştır. Okul kitapları kategorisinde ise ikinci sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar olan okul ders kitaplarından materyal seçilmiştir. Tüm kategoriler için kitap seçiminde sadece üç ölçüt kullanılmıştır: yazar(lar)ının Türk olması, 1995 yılından (dahil) sonra yayımlanmış olması ve ihtiyaç duyulan kategoriye ait olması. 13

32 Havuz dört aşamada oluşturulmuştur: Materyalin temin edilerek tarayıcı vasıtasıyla bilgisayara aktarılması, tarayıcı tahrifatının düzeltilmesi, bağlam düzeltmelerinin yapılması ve kelimelerin yalın hâllerine indirgenerek hazinenin oluşturulması. Havuzdaki kelime hatalarının düzeltilmesi, kontekst düzeltmelerinin yapılması, çok anlamlı kelimelerin şifrelenmesi ve özel isimlerin ayıklanmasından sonra, kelimeler işlenerek sıklık listesi oluşturulmuştur. Buna göre kelimelik Kelime Sıklığı Sözlüğü ortaya çıkmıştır. Afyon il merkezinde yaptığı çalışmada Ünsal (2005), ilköğretim 5 ve 8. ile ortaöğretimin 11. sınıflarında okuyan otuzar öğrenciyi rastgele yöntemi yle seçerek, öğrencileri üç farklı türde (anı, otobiyografi, serbest konulu) belli bir süre konuşturup ses kayıt cihazıyla kayıt yaparak öğrencilerin konuşma becerilerindeki aktif kelime hazinesini tespit etmeye çalışmıştır. Ünsal, seçtiği öğrencilerin kelime servetlerini öğrencilerin sosyo-ekonomik seviyelerine, cinsiyetlerine, sınıflarına ve kelimelerin türlerine göre incelemiştir. Bu çalışmada, öğrencilerin sözlü anlatım becerilerinde kullandıkları aktif kelime servetleri listeler hâlinde verilerek, daha sonra yapılacak çalışmaların da yardım ve katkılarıyla hazırlanacak ortak bir liste için önemli bir kaynak oluşturulmuştur. Uşak ili merkezinde yaptığı çalışmada Çıplak (2005), ilköğretim 5 ve 8 ile ortaöğretimin 11. sınıfında okuyan otuzar öğrenciyi rastgele yöntemi yle seçerek, öğrencilerin yazılı anlatımda kullandıkları aktif kelime hazinelerini belirlemeye çalışmıştır. Çalışmada, öğrencilere anı, atasözü açıklaması ve serbest konularda yazılar yazdırılmış ve toplanan 270 adet yazılı materyaldeki kelimeler sayılmıştır. Çıplak, elde ettiği verileri öğrencilerin cinsiyetlerine, sınıflarına, sosyo-ekonomik düzeylerine ve kelimelerin türlerine göre gruplandırarak bu gruplar arasında mukayeseler yapmıştır. Bu çalışma da, hazırlanacak ortak kelime listeleri için çok önemli bir kaynak niteliğindedir. 14

33 Duru (2007), Uşak ili Sivaslı ilçesinde yaptığı çalışmada, ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinden rastgele yöntemi yle seçtiği öğrencilerin yazılı anlatımda kullandıkları aktif kelime servetini belirlemeye çalışmıştır. Çalışmada, öğrencilere anı, otobiyografi, serbest konularda yazılar yazdırılmış toplanan 342 adet yazılı materyaldeki kelimeler saydırılmıştır. Duru, elde ettiği verileri öğrencilerin cinsiyetine ve kelime türlerine göre gruplandırarak bu gruplar arasında mukayeseler yapmıştır. Bu çalışma da, hazırlanacak ortak kelime listeleri için çok önemli bir kaynak niteliğindedir. Karahan ın (2007), Uşak ili Ulubey ilçesinde yaptığı çalışmada, ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinden rastgele yöntemi yle seçtiği öğrencilerin yazılı anlatımda kullandıkları kelime servetini belirlemeye çalışmıştır. Çalışmada, öğrencilere anı, gezi yazısı, serbest konulu yazılar yazdırılmış toplanan 255 adet veri bilgisayar ortamında saydırılmıştır. Karahan, elde ettiği verileri öğrencilerin cinsiyetine ve kelime türlerine göre gruplandırarak bu gruplar arasında karşılaştırmalar yapmıştır. Yapılan bu çalışma, hazırlanacak ortak bir liste için önemli bir kaynak oluşturulmuştur. 15

34 ĐKĐNCĐ BÖLÜM YÖNTEM 1. EVREN VE ÖRNEKLEM Araştırmanın evreni Uşak ili ilköğretim 3. sınıf öğrencileri, örneklemi ise Uşak ili merkezinde bulunan ilköğretim okullarının (Mehmet Akif Ersoy Đlköğretim Okulu, Mehmet Sadık Boz Đlköğretim Okulu, Milli Egemenlik Đlköğretim Okulu, Hasan Hilmi Đlköğretim Okulu, Eşe ve Halil Erdoğdu Đlköğretim Okulu, Bir Eylül Đlköğretim Okulu, 23 Nisan Đlköğretim Okulu, Üftade Đlköğretim Okulu, Gazi Mustafa Kemal Đlköğretim Okulu) 3. sınıfında okuyan toplam 90 öğrencidir. 2. KAPSAM VE SINIRLILIKLAR Araştırmanın evreni Uşak ili ve örneklemi Uşak il merkezinde bulunan 3. sınıf ilköğretim öğrencileri olarak karar verildikten sonra, araştırma amacına uygun 9 tane okul (Mehmet Akif Ersoy Đlköğretim Okulu, Mehmet Sadık Boz Đlköğretim Okulu, Milli Egemenlik Đlköğretim Okulu, Hasan Hilmi Đlköğretim Okulu, Eşe ve Halil Erdoğdu Đlköğretim Okulu, Bir Eylül Đlköğretim Okulu, 23 Nisan Đlköğretim Okulu, Üftade Đlköğretim Okulu, Gazi Mustafa Kemal Đlköğretim Okulu) belirlendi. Okullar öncelikle şu gruplara ayrılmıştır: 1. Sosyo-ekonomik gücü düşük dereceli öğrencilerin okuduğu okullar 2. Sosyo-ekonomik gücü orta dereceli öğrencilerin okuduğu okullar 3. Sosyo-ekonomik gücü yüksek dereceli öğrencilerin okuduğu okullar Belirlenen bu okullarda toplam doksan öğrenciden üç farklı türde 270 adet yazılı veri toplanmıştır. Her üç düzey için seçilen öğrencilerden altısı sosyo-ekonomik gücü düşük öğrencilerin okuduğu okullardan; bir diğer altı kişilik grup sosyo-ekonomik gücü yüksek öğrencilerin okuduğu okullardan, on sekiz öğrenci ise sosyo-ekonomik gücü orta derecede olan öğrencilerin okuduğu okullardan alınmıştır. 16

35 Sosyo-ekonomik gücü orta derecede olan öğrencilerin diğer gruplara göre fazla sayıda seçilmesi, bu seviyenin bizi ortalama sonuçlara ulaştırabileceği düşüncesindedir. Çıkacak sonuçların, ülkemizin diğer bölge ve illerinde çıkabilecek sonuçlara benzeyeceği tahmin edilmektedir. 3. VARSAYIMLAR 1. Araştırma için kullanılan örneklem, evreni temsil ettiği varsayılmıştır. 2. Öğrencilerin yazmaya karşı hazır bulunuşluk düzeyleri ve tutumları bilinemediği varsayılmıştır. 3. Öğrencilerin uygulama esnasında içinde bulundukları fiziki ortamın (ışık, ses, konum, ısı vb.) yazma becerilerine etkisinin ne ölçüde olduğu bilinemediği varsayılmıştır. 4. Araştırmada kullanılan edebi türlerden (anı, otobiyografi, serbest konu) hangisinin daha fazla kelime kullanmaya olanak sağladığını bilinemediği varsayılmıştır. 4. VERĐLERĐN TOPLANMASI Uşak ili merkezinde bulunan dokuz ilköğretim okulunun (Mehmet Akif Ersoy Đlköğretim Okulu, Mehmet Sadık Boz Đlköğretim Okulu, Milli Egemenlik Đlköğretim Okulu, Hasan Hilmi Đlköğretim Okulu, Eşe ve Halil Erdoğdu Đlköğretim Okulu, Bir Eylül Đlköğretim Okulu, 23 Nisan Đlköğretim Okulu, Üftade Đlköğretim Okulu, Gazi Mustafa Kemal Đlköğretim Okulu) 3. sınıfında okuyan 90 öğrencinin tamamından üç farklı türde (otobiyografi, anı, serbest konulu) yazı yazmaları istenmiştir. 90 öğrencinin 45 i kız, 45 i ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerden istenen üç farklı anlatım türündeki yazılar, 11/12/2006 ile 22/12/2006 tarihleri arasında birer gün arayla ve her gün aynı saatte (5. ders saati) yazdırılmıştır. Öğrencilerden veriler toplanırken ilk olarak onları en çok etkileyen hiç unutamadıkları bir anılarını yazmaları istenmiştir. Anılarını yazarken öğrencilere, sadece olayları değil, olaylar karşısında neler hissettiklerini de mümkün olduğunca 17

ĐLKÖĞRETĐM 5. SINIF ÖĞRENCĐLERĐNĐN AKTĐF KELĐME SERVETĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA (MANĐSA / TURGUTLU ĐLÇESĐ ÖRNEĞĐ) Ozan BAŞPINAR Yüksek Lisans Tezi

ĐLKÖĞRETĐM 5. SINIF ÖĞRENCĐLERĐNĐN AKTĐF KELĐME SERVETĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA (MANĐSA / TURGUTLU ĐLÇESĐ ÖRNEĞĐ) Ozan BAŞPINAR Yüksek Lisans Tezi ĐLKÖĞRETĐM 5. SINIF ÖĞRENCĐLERĐNĐN AKTĐF KELĐME SERVETĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA (MANĐSA / TURGUTLU ĐLÇESĐ ÖRNEĞĐ) Ozan BAŞPINAR Yüksek Lisans Tezi Danışman: Yard. Doç. Dr. Selcen ÇĐFCĐ Eylül, 2008 Afyonkarahisar

Detaylı

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ PROJENİN ADI: KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJENİN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört lise ve altı imam hatip ortaokuldaki

Detaylı

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ÖZEL BİLGE İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. Sayfa ÖNSÖZ... 10

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. Sayfa ÖNSÖZ... 10 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... 10 BÖLÜM I ANADİLİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER... 1 Anadilinin Birey ve Toplum Yaşamındaki Önemi... 1 Anadili Öğretiminin Temel İşlevleri... 5 ANADİLİ ÖĞRETİMİNİN ETKİNLİK

Detaylı

YEMİN METNİ 05.09.2008. Mehmet ÖZTEKİN

YEMİN METNİ 05.09.2008. Mehmet ÖZTEKİN YEMİN METNİ Yüksek Lisans tezi olarak sunduğum İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Aktif Kelime Serveti Üzerine Bir Araştırma (Düzce / Akçakoca İlçesi Örneği) adlı çalışmanın, tarafımdan bilimsel ahlak

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK İçindekiler Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Giriş... 1 Dil ve Anadili Tanımı... 2 Türkçenin Özellikleri... 4 İlkokul

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA 1-PROJENİN ADI: HAYDİ HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2-PROJENİN ÖZETİ: 2013-2014 eğitim- öğretim yılında okulumuz da gerçekleştireceğimiz

Detaylı

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : 3464 Teorik : Pratik : Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

GEDĐZ (MERKEZ) ĐLKÖĞRETĐM 8.SINIF ÖĞRENCĐLERĐNĐN AKTĐF KELĐME SERVETLERĐNĐN TESPĐTĐ (YAZILI ANLATIM) (GEDĐZ ĐLÇE ÖRNEĞĐ) Hüsniye TÜYSÜZ

GEDĐZ (MERKEZ) ĐLKÖĞRETĐM 8.SINIF ÖĞRENCĐLERĐNĐN AKTĐF KELĐME SERVETLERĐNĐN TESPĐTĐ (YAZILI ANLATIM) (GEDĐZ ĐLÇE ÖRNEĞĐ) Hüsniye TÜYSÜZ i GEDĐZ (MERKEZ) ĐLKÖĞRETĐM 8.SINIF ÖĞRENCĐLERĐNĐN AKTĐF KELĐME SERVETLERĐNĐN TESPĐTĐ (YAZILI ANLATIM) (GEDĐZ ĐLÇE ÖRNEĞĐ) Hüsniye TÜYSÜZ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Yrd.

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar.

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ

ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ Öğrencilerin okumaya karşı sıkıcı ve gereksiz algılarını değiştirmek ve okumayı hayatlarının bir parçası haline getirmek amacıyla okuma çalışmasını sınıf ortamından

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM TARİHİ II Ders No : 0310440061 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi... 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine

Detaylı

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN,

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Ders No : 0310340020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder.

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.3. Bilginin farklı biçimlerde saklanabileceğini kavrar.

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri

Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : 0310500015 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet AKÇATAŞ Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edeb. Öğr. Selçuk Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİMDALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİMDALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİMDALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜ TARİH ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARI, BECERİ VE TUTUMLARINA ETKİSİ DOKTORA TEZİ

Detaylı

İletişimin Sınıflandırılması

İletişimin Sınıflandırılması İletişimin Sınıflandırılması Toplumsal ilişkiler sistemi olarak Kişiler arası Grup i Örgüt i Toplumsal Grup ilişkilerinin yapısına göre Biçimsel olmayan (informel) / yatay Biçimsel / Formel) /dikey Kullanılan

Detaylı

MODÜLDE KULLANILAN SEMBOLLER

MODÜLDE KULLANILAN SEMBOLLER Bilimin bizden istediği şey, kullanılmış otomobil alırken ya da TV reklamlarından gördüğümüz ağrı kesicilerin kalitesini denerken gösterdiğimiz kuşkuculuğu diğer konularda da kullanmak. Carl SAGAN MODÜLDE

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (9 EYLÜL-25 EKİM 2013) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19 İçindekiler 1 Okul Psikolojik Danışmanlığı Mesleği 1 Bir Meslek Olarak Psikolojik Danışmanlık 2 Tarihsel Geçmiş 3 Kimlik 5 Okul Psikolojik Danışmanlığının Gelişimi 6 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

Ders Adı : A.SEÇ.II:DİK.EKS.VE HİPER.BOZ.OLAN Ç.VE EĞT. Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4.

Ders Adı : A.SEÇ.II:DİK.EKS.VE HİPER.BOZ.OLAN Ç.VE EĞT. Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.II:DİK.EKS.VE HİPER.BOZ.OLAN Ç.VE EĞT. Ders No : 0310500086 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ * Ders No : 0310400070 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB208 4 1+2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık. Okul Eğitimi Süresi. Ders. Saati

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık. Okul Eğitimi Süresi. Ders. Saati DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ BÖLÜM 2 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ YAPISI VE ÖZELİKLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ BÖLÜM 2 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ YAPISI VE ÖZELİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÇATAK Bölüm Hedefleri... 1 Sosyal Bilgiler ve Sosyal Bilimler... 2 Programlar Üzerinden Sosyal Bilgilerin Tarihi

Detaylı

Ders Adı : YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler

Ders Adı : YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM Ders No : 0310500140 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI: 5 SAYI: 5 ANASINIFI SINIF IV. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA: Dünyanın İşleyişi SÜRE: 10.04.2017-09.06.2017 ANA FİKİR: Hayvanların yaşamları üzerinde çevrenin ve insanların

Detaylı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3 BİLSEM Page 2 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI Page 3 Okullarda uygulanan örgün eğitim programı: İlköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu ortam ve çevresinde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : 03040004 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB 03 +2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI FEN VE TEKNOLOJİ Anabilim Eğitim Kurumalarında Fen ve Teknoloji dersi, sınıf öğretmenleri ve Fen Bilgisi Branş öğretmenlerinin işbirliği ile hazırlanan

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı T.C. Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Neden Facebook, Twitter Tarzı Sosyal Paylaşım Sitelerine

Detaylı

1 Bilişsel Psikolojiye Giriş 1

1 Bilişsel Psikolojiye Giriş 1 İÇİNDEKİLER Ön söz xiv Teşekkürler xvii 1 Bilişsel Psikolojiye Giriş 1 Kısa Tarih 1 Çağrısımsal (İlişkisel) Dönem 1 Bilişsel Dönem 5 Eğitimde Bilişsel Konular 5 Bir Örnek 9 Özet 11 Önerilen Kaynaklar 12

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI EKİM 2 & 4 EKİM EKİM 1 4 412 EYLÜL 3 AY HAFTA SAAT 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI UNITE 1 HEDEFLER KAZANIMLAR Okuduğu metnin konusunu

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantıda Bulunanlar : SIRA NO TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI BRANŞI 1 Müdür Yardımcısı

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Türk Dili I El Kitabı

Türk Dili I El Kitabı Türk Dili I El Kitabı Editörler Osman Gündüz Osman Mert Yazarlar Sıddık Bakır Yasin Mahmut Yakar Osman Mert Kürşad Çağrı Bozkırlı Erhan Durukan Nurşat Biçer Oğuzhan Yılmaz M. Abdullah Arslan Osman Gündüz

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder.

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü

Detaylı