KRONİK HEPATİT C ENFEKSİYONUNDA MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN DÜZEYLERİNİN VE MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN POLİMORFİZMLERİNİN TEDAVİ CEVABINA ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRONİK HEPATİT C ENFEKSİYONUNDA MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN DÜZEYLERİNİN VE MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN POLİMORFİZMLERİNİN TEDAVİ CEVABINA ETKİSİ"

Transkript

1 T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KRONİK HEPATİT C ENFEKSİYONUNDA MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN DÜZEYLERİNİN VE MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN POLİMORFİZMLERİNİN TEDAVİ CEVABINA ETKİSİ Dr. Süheyla KÖMÜR UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. A. Seza İNAL ADANA 2010

2 T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KRONİK HEPATİT C ENFEKSİYONUNDA MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN DÜZEYLERİNİN VE MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN POLİMORFİZMLERİNİN TEDAVİ CEVABINA ETKİSİ Dr. Süheyla KÖMÜR UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. A. Seza İNAL Bu tez, Çukurova Üniveristesi Tıp Fakültesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. Proje no: TF2009LTP029 ADANA 2010

3 TEŞEKKÜR Tezimin seçimi ve yürütülmesinde bana ışık tutup yol gösteren, desteğini esirgemeyen tez hocam sayın Yrd. Doç. Dr. A. Seza İnal a, Uzmanlık eğitimi süresince bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım, destek ve yardımlarını gördüğüm Prof. Dr. Hasan SZ Aksu ya, Prof. Dr. Yeşim Taşova ya, Yrd. Doç. Dr. Behice Kurtaran a, Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Candevir e, Uzmanlık eğitimi süresince birlikte çalışmaktan onur ve mutluluk duyduğum sevgili asistan arkadaşlarıma ve servis çalışanlarına, Çalışma süresince verilerin toplanmasında gösterdikleri yakın ilgi ve yardımları için tüm poliklinik çalışanlarına, Laboratuvar çalışmalarında her türlü kolaylığı gösteren sayın Prof. Dr. Eren Erken ve Suzan Dinkçi ye, Tüm eğitimim süresince manevi destek veren sevgili annem ve kardeşlerime, Uzmanlık eğitimi ve tezimin her aşamasında maddi-manevi yardımından ve gösterdiği özveriden dolayı değerli eşim ve varlığından güç aldığım canım kızıma Sonsuz teşekkürler I

4 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR I İÇİNDEKİLER II TABLO LİSTESİ III ŞEKİL LİSTESİ IV KISALTMALAR LİSTESİ V ÖZET ve ANAHTAR SÖZCÜKLER VI ABSTRACT-KEYWORDS VII 1.GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER Hepatit C Virüsü Epidemiyoloji Bulaşma Yolları Patogenez Doğal Seyir ve Klinik Şekiller Tanı Tedavi Kompleman Sistemi ve Hepatit C Klasik Kompleman Yolu Alternatif Kompleman Yolu Lektin Yolu MBL ve Enfeksiyon Hastalıkları MBL ve Otoimmün Hastalıklar MBL ve HCV Enfeksiyonu GEREÇ ve YÖNTEM Serum MBL Düzeylerinin Ölçümü Hazırlık Aşaması Test Protokolü MBL Kodon 54 Mutasyonunun Belirlenmesi MBL Geni Kodon 54 Mutasyonunun PCR-RFLP ile Saptanması Amplifikasyon Ürünlerinin Restriksiyon Enzimleri ile Kesilmesi İstatistiksel Analiz BULGULAR TARTIŞMA SONUÇ ve ÖNERİLER 65 KAYNAKLAR 66 ÖZGEÇMİŞ 78 II

5 TABLO LİSTESİ Tablo No Sayfa No Tablo 1. Kronik hepatit C enfeksiyonuna bağlı karaciğer dışı bulgular.15 Tablo 2. HCV araştırılması gereken kişiler..16 Tablo 3. Farklı skorlama sistemlerine göre fibrozisin evrelendirilmesi.19 Tablo 4. Kronik hepatit C enfeksiyonunda tedavi kontrendikasyonları...21 Tablo 5. Tedavinin endikasyonları.23 Tablo 6. Tedaviye hasta temelinde karar verilmesi gereken durumlar..23 Tablo 7. KHC tedavisinde yanıtı olumlu yönde etkileyen faktörler 26 Tablo 8. MBL ve patojenler arasındaki in vitro etkileşim 33 Tablo 9. Optimum amplifikasyonun gerçekleştirildiği PCR reaksiyonu karışımı.42 Tablo 10. MBL kodon 54 mutasyonu için PCR sıcaklıkları.42 Tablo 11. MBL geni kodon 54 mutasyonunu kesim reaksiyonu..43 Tablo 12. Hastaların ve sağlıklı kontrol grubunun demografik özellikleri 44 Tablo 13. Hastaların tedavi öncesi laboratuvar değerleri...45 Tablo 14. KVY ı etkileyen faktörler..47 Tablo 15. KHC tedavisinde izlenen yan etkilerin sıklığı..48 Tablo 16. KHC hastaları ve sağlıklı kontrol grubunda MBL2 geni 54. kodondaki mutasyon oranları 49 Tablo 17. Cinsiyetlere göre MBL2 geni 54. kodondaki mutasyon oranları..49 Tablo 18. MBL düzeyleri 50 Tablo 19. Karaciğer fibrozis derecesi ve MBL düzeyleri 52 Tablo 20. KHC tedavi cevabı ve kodon 54 mutasyonu 52 Tablo 21. KHC tedavi yanıtı ve MBL düzeyleri...53 Tablo 22. KHC ve MBL çalışmaları..62 III

6 ŞEKİL LİSTESİ Şekil No Sayfa No Şekil 1. Kodon 54 mutasyonu ve MBL düzeyi arasındaki ilişkinin Box Plot Grafiği ile gösterilmesi..51 IV

7 KISALTMA LİSTESİ AHC: Akut hepatit C ALT: Alanin-aminotransferaz ELISA: Enzyme-Linked Immunoassay EVY: Erken virolojik yanıt HBV: Hepatit B virüsü HCV: Hepatit C virüsü HIV: Human immunodeficiency virus HLA: Human lökosit antijen HSV: Herpes simpleks virüsü HVR: Hypervariable region HVY: Hızlı virolojik yanıt IFN: İnterferon IRES: İnternal ribozome entry site İÜ: İnternasyonel ünite KHC: Kronik hepatit C KTB: Karbonhidrat tanımlayıcı bölge KVY: Kalıcı viral yanıt MASP: Mannan associated serine proteases MBL: Mannoz bağlayıcı lektin MHC: Majör histokompatibilite NTR: Nontranslated regions ORF: Open reading frame PEG-IFN: Pegile interferon RA: Romatoid artrit RFLP: Restriction fragment length polymorphism RT-PCR: Revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu SLE: Sistemik lupus eritematozus STL: Spesifik T lenfosit TSY: Tedavi sonu yanıt VKİ: Vücut kitle indeksi V

8 ÖZET Kronik Hepatit C Enfeksiyonunda Mannoz Bağlayan Lektin Düzeylerinin ve Mannoz Bağlayan Lektin Polimorfizmlerinin Tedavi Cevabına Etkisi Amaç: Hepatit C virüsü kronik karaciğer hastalığının en sık nedenidir. Dünyada yaklaşık 170 milyon kişinin hepatit C virüsü ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir. Hepatit C enfeksiyonunun doğal seyir ve klinik gidişi virüs ve konağın immün cevabının etkileşimi ile ilişkilidir. Bağışıklık sisteminin önemli bir öğesi olan mannoz bağlayan lektin genetik polimorfizme sahiptir ve belirli genotiplere sahip bireylerin daha ciddi ve uzun süreli enfeksiyonlara yatkınlığı bilinmektedir. Mannoz bağlayan lektinin hepatit C virüsü enfeksiyonundaki rolü mannoz bağlayan lektin seviyeleri ve polimorfizmlerinin hastalık seyiri ve tedavi cevabını inceleyen az sayıda çalışmada gösterilmiştir. Biz bu çalışmada mannoz bağlayıcı lektin düzeyi ve mannoz bağlayan lektin geni polimorfizmleri ile tedavi cevabı arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada kronik hepatit C hastaları ve kontrol grubunda serum mannoz bağlayan lektin düzeyleri ELİSA yöntemi ölçüldü ve kodon 54 mutasyon varlığı PCR-RFLP tekniği ile araştırıldı. Çalışmaya pegile interferon ve ribavirin kombinasyonu ile tedavi edilmiş 50 kronik hepatit C hastası ve 75 sağlıklı kontrol alındı. Bulgular: Kodon 54 mutasyonu hepatit C hastalarında kontrol grubuna oranla daha sıktı fakat aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Hasta ve kontrol gruplarında kodon 54 mutasyonu olanlarda serum mannoz bağlayan lektin düzeyleri belirgin olarak düşük bulundu. Hepatit C hastalarında mannoz bağlayan lektin düzeyi kontrol grubuna göre daha düşük olmakla birlikte iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Ayrıca tedavi yanıtı saptanan ve saptanmayan hastalarda serum mannoz bağlayıcı serum düzeyleri ve mutasyon sıklığı oranları benzerdi. Sonuç: Düşük mannoz bağlayan lektin düzeyleri hepatit C enfeksiyonuna duyarlılığı artırmamaktadır ve mannoz bağlayan lektin düzeyinin hastalığın seyiri ve tedavi cevabı üzerine belirgin bir etkisi saptanmamış olmakla birlikte daha net sonuçlar ortaya koyabilmak için daha geniş hasta gruplarını içeren çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar sözcükler: Hepatit C enfeksiyonu, interferon, kodon 54, mutasyon, tedavi cevabı VI

9 ABSTRACT Effects of Levels of Mannose Binding Lectin and Mannose Binding Lectin Polymorphisms to the Response of Treatment in Chronic Hepatitis C Infection Objectives: Hepatitis C virus is the most frequent cause of chronic liver disease. It is estimated that approximately 170 million people are infected with HCV worldwide. The natural history and outcome of HCV infections are usually associated with the interaction of virus and the host immune response. Mannose binding lectin, a key factor of the immune system, has genetic polymorphism, and individuals who carry certain genotypes of mannose binding lectin are known to be more prone severe and prolonged infectious diseases. A role for mannnose binding lectin in hepatitis C virus infection had been indicated by few previous studies examining mannose binding lectin levels and polymorphisms in relation to disease progression and response to treatment. We undertook this study to investigate the correlation of treatment response with serum concentration of mannose binding lectin and polymorphisms of mannose binding lectin gene. Material and Methods: In this study, serum mannose binding lectin concentration was measured by ELISA and codon 54 mutation of mannose binding lectin gene was searched with PCR-RFLP method both in chronic hepatitis C infected patients and control group. Fifty hepatitis C infected patients treated with combination of pegylated interferon and ribavirin and 75 healthy controls were included into study. Results: Codon 54 mutation was increased in hepatitis C infected patient compared to control subjects but there was no statistically significant difference between two groups. There was statistically significant decrease in serum mannose binding lectin concentration in subject with codon 54 gene mutation. Relatively higher decrease in mannose binding lectin concentration in hepatitis C virus infected patients compared to control group was not statistically significant. Also mutation frequencies and mannose binding lectin serum concentration were similar between responders and non-responders. Conclusion: Low mannose binding lectin levels does not increase susceptibility to hepatitis C infection, and mannose binding concentrations does not have a major influence on the course of the disease and response to antiviral therapy but a larger sample size is necessary to confirm the present results. Keywords: Codon 54, hepatitis C virus infection, interferon, mannan binding lectin, mutation, treatment response VII

10 1. GİRİŞ ve AMAÇ Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonu tüm dünyada yaygın, oldukça ciddi bir sağlık sorunudur. Dünyada HCV enfeksiyonunun ortalama sıklığı % 3 civarındadır. Dünya genelinde yaklaşık 170 milyon HCV ile enfekte hasta vardır. 1 HCV enfeksiyonu kronik karaciğer hastalığı, siroz ve hepatoselüler karsinom gibi ciddi karaciğer hastalıklarının ana nedenlerinden biridir. Kronik karaciğer hastalığının en az % 40 ından sorumludur. Yılda 100 binin üzerinde karaciğer kanseri olgusunda HCV etkendir. Avrupa ve Amerika da karaciğer transplantasyonlarının başta gelen nedeni kronik HCV enfeksiyonudur. Pegile interferon ve ribavirin kombinasyonu standart tedavi olarak uygulanmaktadır. Tedavi süresi ve tedavi yanıtı genotipe bağlı olarak değişir. Tedavi yanıtı virüse (genotip ve viral yük) ve konağa (fibrozis, yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, enfeksiyon süresi) ait birçok faktörden etkilenmektedir. 2 Kompleman yolundaki genetik defektlerin de tedavi cevabını etkilediği çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. 3,4 Kompleman sisteminin bir yolu olan lektinler karbonhidrat bağlayan proteinlerdir ve doğal bağışıklıkta rol oynarlar. Mannoz bağlayıcı lektin (MBL) hepatositler tarafından sentezlenen, karbonhidrat bağlayan bir proteinidir. MBL eksikliği insanlarda görülen en sık immün defekttir. Bu eksiklik, MBL genindeki ekzon-1 in 52, 54 ve 57. kodonlarında tek nokta mutasyonları ile açıklanmıştır. Bu mutasyonlar sıklık sırasıyla varyant D, B, C ve A olarak tanımlanmıştır. Bu varyant aleller, MBL de yapısal değişikliğe neden olarak, düşük MBL düzeylerine neden olur. 5 MBL, bakteri, virus, fungus, protozoalar gibi birçok mikroorganizma ile etkileşir. Birçok çalışmada; düşük MBL düzeyi ve MBL gen polimorfizmi ile mikrobiyal enfeksiyon riskinin arttığı gösterilmiştir. 6 Çalışmalar, MBL gen polimorfizmleri ile HCV nin klinik seyri, prognozu ve tedavi cevabı arasında ilişki olabileceğini göstermiştir. Fakat mekanizmalar, hala çok net değildir. MBL düzeyi ile HCV progresyonu, komplikasyonları arasındaki ilişki ve klinik pratikte serum MBL düzeyinin önemi net olarak ortaya konmamıştır. Japonya da yapılmış çalışmalarda MBL eksikliği ile interferon tedavisine cevapsızlık ve siroza ilerleme arasında ilişki bulunmuştur. Diğer çalışmalarda; kronik hepatit C enfeksiyonunun klinik seyiri ve tedaviye yanıt ile MBL ilişkisinin olup olmadığı konusunda çelişkili sonuçlar saptanmıştır. Fakat bu çalışmalar az sayıdadır ve MBL mutasyonlarının etnik kökenlerdeki dağılım çeşitliliğine bağlı olarak farklı sonuçlar elde edilmiştir. 3,4,7 1

11 Görüldüğü gibi HCV ve MBL ilişkisi konusundaki bilgiler netlik kazanmamıştır. Çalışmamızda kronik hepatit C (KHC) hastalarında MBL düzeyi ve MBL gen polimorfizmlerinin tedavi cevabına etkisini araştırdık. 2

12 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Hepatit C Virüsü Hepatit C virüsü parenteral yolla bulaşan non-a non-b hepatitlerinin en önemli nedenidir. İnsanlarda akut hepatit, kronik hepatit, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen, Flaviviridae ailesinde yer alan, zarflı, tek zincirli küresel bir RNA virüsüdür. 8 Viriyonun ve Genomunun Yapısı HCV yaklaşık 50 nm çapında, lipit bir zarf taşıyan küçük bir virüstür. Hücre kültüründe üretilemeyişi ve serumda düşük titrelerde bulunmasından dolayı viriyonun özellikleri ayrıntılı olarak bilinememektedir. HCV nin immunelektron mikroskopi ile görüntülenmesi başarılabilmiş, nm büyüklüğünde, üzerinde zarfı delerek çıkan ince dikensi yapılar taşıyan partiküller görüntülenmiştir. 9 HCV genomu tek sarmallı pozitif RNA molekülüdür. Tek bir open reading frame (ORF) içeren yaklaşık 3020 aminoasitli poliproteini kodlar. 8 ORF nin 5 ve 3 uçlarında 230 ve 341 nükleotidlerinde nontranslated regions (NTR) vardır. 5 ve 3 NTR nin her ikisi de poliprotein çevrilmesi ve genom replikasyonu için gerekli RNA yapısını içerir. Etkenin pozitif RNA virüsu olarak değerlendirilmesinin sebebi mrna görevi yapabilen tek sarmallı bir RNA içermesidir. 5 NTR, nükleotid uzunluğunda tüm dünyadaki genotipler arasında çok fazla benzerlik gösteren bir bölgedir. I den IV e kadar yapısal domain içerir. Domain III psödoknot içerir. Domain IV te ORF nin translasyon başlangıç kodonu bulunur. Domain II, III, IV ve kor bölgesini kodlayan bölgenin ilk 24 ile kırkıncı nükleotidleri ribozomlara doğrudan bağlanmayı sağlayan internal ribozome entry site (IRES) ı oluşturur. AUG kodonu, ribozomun 40S alt birimine bağlanmayı ve poliprotein translasyonunun başlamasını IRES aracılığı ile sağlar. HCV genomundaki IRES bölgesi konağın translasyonel mekanizmasının dinamik işleticisidir. 3 NTR bölgesi değişken 40 nükleotidlik bölge ve değişmez ana bağlanma yapısını da içeren, HCV genotipi içinde korunan 98 nükleotidlik internal poli/poliprimidin bölgesini içerir. Bu bölge viral replikasyonun başlamasında önemli rol oynar. HCV nin farklı genotiplerine göre değişmek üzere poly U veya poly A ile sonlanmaktadır. Poly U bölgesinden sonra çok iyi korunmuş 98 baz uzunluğunda 3 dizisi bulunmaktadır. Bu bölgenin replikasyon sırasında negatif RNA zincir sentezinin başlamasında replikaz tanıma bölgesi olarak çalıştığı düşünülmektedir. 9 3

13 HCV ORF sinin kodladığı poliprotein, translasyon esnasında ve sonrasında endoplazmik retikulum membranında hücresel ve viral proteazlar ile on ayrı proteine dönüşür. Bunların bir kısmı virüsün enfeksiyöz ve dış ortamda bütünlüğünü korumasını sağlayan yapısal proteinlerdir. Yapısal olmayan proteinler ise başlıca genomun enfekte hücreler içinde replikasyonunu düzenler. Poliproteinlerin N ucundan itibaren yaklaşık dörtte birlik bölümü yapısal proteinleri, kalan kısmı ise yapısal olmayan proteinleri oluşturur 9. Yapısal proteinler bir viral kapsid olan kor ve iki zarf glikoproteini E1 ve E2 dir. Konak hücre sinyal peptidazları ile salınırlar. Yapısal proteinler viroporin olduğu düşünülen 63 aminoasit içeren membran peptidi p7 ile yapısal olmayan proteinlerden ayrılır. Kor proteini çok immünojenik bir proteindir. Önemli işlevi nükleokapsidin sitoplazmada paketlenmesini sağlamaktır. Bunun dışında Hepatit B virüsü (HBV) replikasyonunun baskılanması, hücre siklusunun düzenlenmesi, tümör oluşumu, apoptoz ve lipid metabolizmasını etkilemek gibi bir çok biyolojik etkisi vardır. 1 Zarf proteinleri konak hücreye bağlanma, giriş ve konak hücre membranı ile birleşmede gereklidirler. E2 geninin önemli bir özelliği ilk 27 aminoasidine denk gelen bölgenin çok fazla genetik değişkenlik göstermesidir. Bu bölge hypervariable region 1 (HVR-1) olarak adlandırılmaktadır. Bu aminoasitler HCV genotipleri arasında ve hatta aynı genotipin alt tipleri arasında bile % 80 den fazla değişkenlik göstermektedir. HVR-1 bölgesinin nötralize edici epitoplar taşıyabileceği ve immün seleksiyon için bağışıklık sisteminin ağır baskısı altında oluştuğu düşünülmektedir. Bir diğer çok değişken bölge HVR-2 genotip 1 ile infekte hastalarda E2 glikoproteininde bulunmuştur. Yedi aminoasitte % 100 dizi farkı gösterilmiştir. 10 Yapısal olmayan (nonstructurel: NS) proteinlerin NS2 den NS5B ye kadar olanları viral replikasyon ve poliprotein işlenmesinde kullanılır. NS poliproteininin proteolizi komplekstir ve iki farklı proteinaza gereksinim vardır; NS2-3 için çinko bağımlı metalloproteinaz ve NS3 ün N- terminal bölgesinde sınırlı NS3 serin proteinaz. NS2-NS3 proteinaz, otokatalitik mekanizmalarla hızla oluşan NS2/NS3 teki bölünmeye özel görünmektedir. Kalan NS proteinler NS3 proteinaz ve kofaktörü NS4A tarafından salınır. NS3 proteininin C-terminal bölgesi NTPaz ve RNA helikaz aktivitesine sahiptir. NS4B endoplazmik retikulum ile ilişkili translasyona yardımcı integral membran proteinidir. NS5A yapısı ve fonksiyonu bilinmeyen polifosforile proteindir. Bu proteinin interferona (IFN) yanıtta potansiyel rolü olduğu düşünülmektedir. IFN tedavisine yanıt ile NS5A nın bir bölgesindeki mutasyonlar arasında korelasyon tanımlanmıştır. 11 NS5B RNA 4

14 bağımlı RNA polimeraz (RdRp) dır. 8 NS5B nin C-terminalinde Cis-acting replikasyon elemanı (SL3-CRE) bulunmuştur. Bu yapı RNA nın içindeki zorunlu uç bağlantılarını oluşturur. 12 HCV Replikasyonu HCV karaciğerin yanısıra periferik kan mononükleer hücreleri, lenfoid foliküller ve kemik iliğinde de replike olmaktadır. 5,6 Virüsün yaşam döngüsü hücre yüzey reseptörüne bağlanmasıyla başlar. Bu bağlanmada LDL, CD81 gibi birçok HCV reseptörünün rol aldığı ileri sürülmektedir. 3 Ardından viral RNA sitoplazmada serbest kalır ve viral RNA genom soyunur. 5 NTR deki IRES ile ilişkili translasyon, hücresel ve viral proteazlarla poliproteinin işlenmesi gerçekleşir. RNA nın replikasyonu olduktan sonra viral partiküller paketlenir, viriyon olgunlaşır ve konak hücreden serbestleşir. 5,6 HCV Genotipleri ve Subtipleri HCV nin genom düzeyinde değişkenliği fazladır. Bunun nedeni RNA ya bağımlı RNA polimerazların düzeltme aktivitelerinin olmamasıdır. HCV viriyonunun kandaki yarı ömrü yaklaşık 2,5 saat olduğu ve kronik enfekte kişilerde her gün ortalama viriyon oluştuğu hesaplanmıştır. Altı genotip ve doksandan fazla subtip tanımlanmıştır. Genotipe ek olarak konak içinde genetik farklılıkların oluşturduğu açık olmayan ilişkili varyantlar quasispesises (türümsü) olarak adlandırılmıştır. Bunlar rastgele değil konağa uyum sağlayan mutantlar arasından çıkmaktadır. Genomun kısalığı, mutasyon oranının fazlalığı sonucunda birbirinden bir veya birden fazla nükleotid farkı olan virüsler ortaya çıkar. Genomik sekanslarda % 35 lere, subtiplerde ise % 20 lere varan farklar vardır. 13 Bu farklılıkların hem tedavi direncinde hem de aşı çalışmalarındaki başarısızlıkta rolü olduğu düşünülmektedir. 14 HCV de mutasyon sıklığı 0,9-1,92 x 10-3 baz/yıl olarak bulunmuştur. En hızlı değişen bölge E2 bölgesindeki HVR-1 yapısıdır. Protein yüzeyde yerleşmiş olan hidrofilik aminoasitler daha değişken olup konak komponentleri ile ilişkiyi düzenlemede yüksek potansiyele sahiptirler. 1,8,15 Hem insanlarda hem şempanzelerde yapılan çalışmalarda değişik genotiplerin biyolojik etkiler açısından fark göstermediği bulunmuştur. Viral genotipler antiviral tedaviye yanıt açısından önemlidir. Bağımsız tahmin ettirici bir özellik taşırlar. Özellikle HCV genotip 1 enfeksiyonu IFN tedavisine olumsuz yanıttan sorumlu tutulmaktadır. 16 Genotip 1b enfeksiyonu karaciğer kanseri gelişmesinde büyük ölçüde bağımsız bir risk faktörüdür. 16,17 Genotip 1b li hastalarda hastalığın süresi ile siroz gelişimi arasında bir ilişki bulunmuştur. 1,16 5

15 Epidemiyoloji HCV enfeksiyonu tüm dünyada yaygın, oldukça ciddi bir sağlık sorunudur. Dünyada HCV enfeksiyonunun ortalama sıklığı % 3 civarındadır. Dünya genelinde yaklaşık 170 milyon HCV ile enfekte hasta vardır. 1,15,18 Gelişmiş ülkelerde HCV sıklığı % 1-2 arasında değişmektedir. Sosyoekonomik düzeyi düşük olanlarda, yaş arasında ve erkek cinsiyette prevalans daha yüksektir. 18 HCV enfeksiyonunun dünyadaki dağılımı farklıdır. Asya ve Afrika ülkelerinde prevalans yüksek, Kuzey Amerika nın endüstrileşmiş ülkeleri, Kuzey ve Batı Avrupa ile Avusturalya da ise prevalans daha düşüktür. Avrupa da genel prevalans ülkeler arasında değişmekle birlikte % 1 dir. Almanya da prevalans % 0,6, Fransa da % 1,1, Japonya da % 1,5-2,3 ve İtalya da % 2,2 gibi düşük bulunmuştur. Çin de prevalans % 3,2, en yüksek prevalansa sahip olan Mısır da % dir 18. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nde anti-hcv testi pozitif 3,9 milyon olgunun (genel toplumun % 1,8 i) 2,7 milyonunun kronik enfekte olduğu ve yılda yaklaşık yeni enfekte olgunun saptandığı bildirilmektedir. ABD de 2015 yılına kadar HCV enfeksiyonlu olguların dört kat ve 2020 li yıllara kadar HCV nin neden olduğu karaciğer hastalığına bağlı ölümlerin ise üç kat artması beklenmektedir. 19,20 Ülkemizde yapılan çalışmalarda anti-hcv pozitifliği oranı % 1-2,4 arasında bulunmuştur. 21 Dünya üzerinde en sık genotip 1, 2 ve 3 mevcuttur. Subtiplere bakıldığında tip 1a Kuzey Amerika ve Avrupa da baskınken, Japonya ile Güney ve Doğu Avrupa da 1b baskındır. Tip 2a ve 2b göreceli olarak Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya da sıktır. Genotip 3 Güney Asya da endemiktir ve 3a özellikle Avrupa ve ABD de damar içi uyuşturucu kullananlarda sıktır. Genotip 4 Orta doğu, Mısır ve Orta Amerika da, genotip 5 Güney Afrika da ve genotip 6 ise Hong Kong, Makao ve Vietnam da daha sık bulunur. 16,22 Türkiye deki HCV suşlarının çoğunluğunu subtip 1b (% 66,7-100) oluşturmaktadır. Bunu subtip 1a (% 3,45-33,7) ve 4 (% 3,7) izlemektedir Bulaşma Yolları HCV başlıca parenteral, cinsel ilişki ve perinatal yollarla bulaşır. Kan-kan ürünleri transfüzyonu, doku-organ transplantasyonu ve damar içi uyuştucu kullanımı HCV bulaşı için en iyi tanımlanmış risk faktörlerindendir. 24 A.Parenteral bulaş: Hepatit C vakalarının 1-2/3 ünden sorumludur. 21,24 6

16 1. Kan ve kan ürünleri transfüzyonu: 1990 yılından önce anti-hcv taramalarının yapılmadığı dönemde bu yolla sık bulaş olmuştur. HCV 1970 li yılların sonları ile 1980 li yılların başlarında transfüzyon ile nakledilen en önemli viral etken olmuş ve bu yıllarda yapılan transfüzyonlarda olguların yaklaşık % 7-10 unda virüsün bulaştığı gösterilmiştir. HCV ile kontamine kan ve kan ürünü alanların % 90 ından fazlasında HCV enfeksiyonu gelişir. Talasemi veya hemofili gibi çok sayıda transfüzyon yapılan hastalarda HCV enfeksiyon sıklığı daha yüksektir. 21 Kan ve organ donörlerinde 1990 lı yılların başlarından itibaren (ülkemizde 1996 yılı) duyarlı tarama testlerinin kullanımı ile bu yollarla virüsun bulaş oranı son derece azalmıştır. Hepatit C virüsünün tarama yapılan kan örnekleriyle geçiş riski günümüzde 1/ dir. Bu düşük orandaki bulaşın da nedeni muhtemelen donörde anti-hcv antikorları oluşmadan kan alınmasıdır Hemodiyaliz: Hemodiyaliz hastalarında kronik karaciğer hastalığının en sık nedeni HCV enfeksiyonudur. Bu hasta grubunda prevalans yaklaşık % 8 dir. 24 Viral Hepatitle Savaşım Derneği nin epidemiyolojik analiz sonuçlarına göre hemodiyaliz hastalarında anti-hcv pozitiflik oranı % 41,5 tir. Türk Nefroloji Derneği verilerine göre ise bu oran % 21,3 tür. 26 Ayaktan periton diyalizi yapan hastalarda anti-hcv pozitiflik oranı % 6,8 bulunmuştur. Hemodiyaliz hastalarında HCV enfeksiyonu için risk faktörleri kan transfüzyonu, transfüze edilen kan miktarı ve hemodiyaliz süresidir. 27 Hemodiyaliz ünitelerindeki HCV enfeksiyonu epidemileri genellikle enfeksiyon kontrol önlemlerinin yeterli uygulanmamasından kaynaklanır. Bunlar; çeşitli alet ve ekipmanların farklı hastalara kullanılırken dezenfekte edilmemesi, medikasyonların hazırlandığı ve dağıtıldığı araçların hastalar için ortak kullanımı, birden fazla sayıda kullanım dozu içeren ilaçların çok sayıda hasta için kullanımı, hasta değişimindeki diyaliz istasyonundaki kontamine kovaların rutin olarak değiştirilmemesi veya temizlenip dezenfekte edilmemesi, diyaliz makinalarının rutin temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmaması, dökülen kanların hemen temizlenmemesidir Organ transplantasyonu: Organ transplant alıcıları HCV enfeksiyonu için ciddi risk taşırlar. Bu hastalarda enfeksiyon transplantasyondan önce mevcut olan hastalığın nüksü, transplantasyondan sırasında yapılan transfüzyon veya vericide varolan enfeksiyon sonucu gelişmektedir. İmmünsüprese organ alıcılarında antikor testleri HCV enfeksiyonunun prevalans ve bulaşını göstermede daha az değerlidir. Bu nedenle bu hastalarda HCV-RNA testi gerekebilir. 28 7

17 4. Nozokomiyal bulaş: Yetersiz dezenfeksiyon ve kontamine aletlerin kullanımıyla olur. HCV enfeksiyon sıklığı hastanın kaldığı servise göre değişmekle birlikte % 2-20 arasındadır Damar içi uyuşturucu kullanımı: Gelişmiş ülkelerde HCV enfeksiyonunun primer bulaş yolu damar içi uyuşturucu kullanımıdır. Yeni tanı konmuş HCV enfeksiyonlu olguların çoğunda damar içi uyuşturucu kullanımı saptanmakta ve bu yol virüs bulaşının yaklaşık % 60 ından sorumlu tutulmaktadır yaş üzerinde damar içi uyuşturucu kullanımına bağlı bulaş ABD de % 68 ve Avusturalya da % 80 dir. Uyuşturucu kullanımına başladıktan yaklaşık bir yıl sonra olguların % 65 i HCV ile enfekte olmaktadır. Avrupa da da en önemli risk faktörü damar içi uyuşturucu ilaç kullanımıdır. Damar içi uyuşturucu kullananlarda Norveç te % 67, İtalya da % 60 oranında HCV enfeksiyonu gözlenmiştir. 20 B. Şüpheli parenteral bulaş 1. Dövme: Dövme ile HCV bulaşı olabilir. Tayvan da yapılan bir çalışmada dövme yaptıran başka risk faktörü olmayan genç ve sağlıklı 87 kişinin % 12,6 sında anti-hcv pozitif bulunmuştur. Kontrol grubunda ise bu oran % 2,4 tür Akupunktur: Uygun şekilde sterilize edilmeyen iğnelerle ve deneyimsiz kişiler tarafından yapıldığında akupunktur potansiyel bir risk faktörü olabilir Sağlık personeli: HCV ile enfekte hastalardan sağlık personeline bulaş bilinmektedir. Genel popülasyona göre kıyaslandığında sağlık çalışanları bir miktar daha artmış risk taşımaktadır. 21,30 Seroprevalans çalışmaları hastanede çalışanlarda anti-hcv sıklığını yaklaşık % 1 oranında göstermektedir. Bu oran genel popülasyondan farklı değildir. İğnenin tipi ile bulaş arasında yakın ilişki vardır. İçi delikli olmayan iğnelerin batması ile oluşan riske göre içi delik veya kanül batması sonucu oluşan risk daha yüksektir. 21 Konjuktivaya kan sıçraması ile HCV bulaşının olduğuna dair vaka raporları olmasına karşın sağlam deri ve mukoz membranlar ile enfeksiyon gelişmemektedir. 31 C. Non-parenteral bulaş 1. Anneden bebeğe geçiş: Anti-HCV pozitif kadınlardan doğan bebeklerin yaklaşık % 5 inde perinatal bulaş olabilir. Annede HIV ile koenfeksiyon ve üçüncü trimestrde yüksek HCV viremisi varlığında bebeğe geçiş riski 2-4 kat daha fazladır. Enfekte annelerin sütü ile beslenen bebeklerde, HCV enfeksiyon riski artmamaktadır. 1,32 Bulaş riskini arttıran diğer faktörler damar içi uyuşturucu bağımlılığı ve HCV genotipidir. Anti-HCV anneden pasif olarak bebeğe geçebildiği için yenidoğanlarda hastalığın erken tanısında HCV-RNA testi gerekir. 32 8

18 Elektif olarak membran rüptüründen önce yapılan sezaryen, anneden bebeğe HCV geçiş riskini azaltabilir Cinsel yolla bulaş: HCV nin cinsel temasla bulaş riski çok düşük olmasına rağmen semen ve tükrükte HCV-RNA pozitifliği saptanabilir. CDC verilerine göre tüm hepatit C li olguların ancak % 5 inde cinsel yol bulaştan sorumludur. Türkiye de ise şüpheli cinsel öykü oranı % 1,5 bulunmuştur. 33 Uzun süreli monogamik ilişkisi olanlarda HCV bulaş riski % 0-0,6 gibi son derece düşüktür. 34 Bu sonuç, bulaş için ek risk faktörlerinin varlığının önemli olduğunu göstermektedir. Cinsel partnerin etkenin bulaşı açısından yüksek risk grubunda olması (homoseksüel veya biseksüel yaşam tarzı, damar içi uyuşturucu kullanımı), partner sayısının fazla olması, cinsel ilişki ile bulaşan başka hastalıkların varlığı HCV nin bulaşma olasılığını artırır. 24,34 Tükrükte saptanan HCV partiküllerinin infektivite yeteneği şu ana kadar gösterilememiştir Aile içi bulaş: Hepatit B de olduğu gibi HCV de de aile içi bulaş söz konusudur. Anti- HCV seropozitif 225 hastanın 4530 aile bireyinde, HCV enfeksiyon sıklığı % 4,9 bulunmuştur ve bu oran kan donörlerinde saptanan prevalansın üstündedir 36. Ülkemizde bildirilen aile içi bulaş 37, 38, 39 oranları % 0-4,2 arasında değişmektedir. 4. Diğer bulaş yolları: HCV ile enfekte kişilerin kanla kontamine olma riski olan diş fırçası, tıraş malzemeleri gibi şahsi eşyaları bulaş açısından risk taşır. HCV nin bulaş yolları ve risk faktörleri konusunda yoğun bilgi birikimine rağmen olguların % unda enfeksiyon kaynağı saptanamamaktadır Patogenez HCV enfeksiyonu için deneysel modellerin azlığı ve akut enfeksiyon tanısının az olmasından dolayı viral klerens mekanizması tam anlaşılamamıştır. Belirli klas II majör histokompatibilite (MHC) alellerinin varlığı gibi konak farklılıkları tanımlanmıştır. 1 Humoral İmmünite Patogenezde humoral veya hücresel bağışıklığın hangisinin daha önemli yer tuttuğu kesin değildir. Gerek insanlarda gerekse şampanzelerde daha önce HCV enfeksiyonu geçirmiş olguların başka HCV suşlarıyla enfekte olabildikleri gösterilmiştir. 40,41 Dolayısıyla HCV ye karşı geliştirilen bağışıklığın zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Diğer bir olasılık ise konağın bağışıklık mekanizmalarından kaçmasıdır. İnsanlarda HCV enfeksiyonunun yüksek oranda kronikleşmesi de bağışık yanıtın yetersizliğinin bir başka kanıtıdır. HCV enfeksiyonunda virüsün antijenine 9

19 karşı ilk gelişen antikor yanıtı NS3 ve kapsid proteinlerini hedeflemektedir. Daha sonra NS4 ve kılıf proteinlerine (E1 ve E2) karşı antikor gelişir. Başka virüslere karşı gelişen antikor yanıtlarına göre daha uzun bir sürede antikor gelişmektedir. Hem koruyucu bağışıklık hem immünopatogenez açısından antikorların rolü çok iyi bilinmemektedir. Şempanzelerle yapılan çalışmalarda dolaşımda antikor varken yeni enfeksiyonlar oluşturulabilmiştir. HCV ye karşı koruyucu bir bağışıklık oluşmamasına rağmen serumda nötralizan antikorlara rastlanmıştır. Deneyler, bu nötralizan antikorların başlıca hedefinin tüm HCV genomu içinde en değişken bölge olan HVR-1 bölgesi olduğunu göstermiştir. Bu antikorların enfeksiyon seyrini etkilediği düşünülmektedir. HCV ile enfekte kişilerin serumlarında HVR-1 e karşı gelişmiş antikorlarla virüsün immün kompleksler oluşturduğuna dair kanıtlar bulunmuştur. Kronik enfeksiyon sırasında HVR varyasyon kalıbının enfeksiyonda önemli rolü olduğu düşünülmektedir. HCV enfeksiyonunda kapsid bölgesine karşı gelişen antikorlar başlıca IgG1 ve IgG3 izotiplerini kapsamaktayken diğer HCV proteinlerine karşı gelişen antikorlar IgG1 izotipindedir. Çok sayıda HVR-1 varyantı ile reaksiyon veren antikor varlığı bu antikorların korunmada etkili olmayacağını düşündürmektedir. Söz konusu sonuçlar aşı çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. 42 Hücresel İmmünite HCV ye bağlı akut enfeksiyonda hem CD4+ antijene özgül helper T lenfositler hem de CD8+ sitotoksik T lenfositler son derece önemli rol oynar 43. İnsan ve şempanzelerde akut enfeksiyonun klerensi güçlü CD4+ ve CD8+ T hücre yanıtı eşliğinde gelişir. İmmünsüpresyon altında viremi düzeyindeki dalgalanmalar, HIV ile koenfekte hastalarda hastalığın kötüleşmesi, immün ilişkili mekanizmaların viral eliminasyondan sorumlu olduğunu göstermektedir. 42 CD4+ T lenfositlerin başlıca görevi antijene özgül B hücre ve CD8+ T lenfositlerin aktivitelerini kontrol eden lenfokinleri salgılayarak düzenleyici rol oynamaktır. Tümör nekrozis faktör alfa, IFN gama, interlökin 2 gibi sitokinler birçok antiviral mekanizmayı aktive etmektedir. Akut HCV enfeksiyonunda viral klerens ile virüsun yapısal olmayan proteinlerine karşı yöneltilen ve kalıcı olması gereken poliklonal, multispesifik, proliferatif CD4+ T lenfosit yanıtı arasında sıkı korelasyon gösterilmiştir. Kronik enfeksiyonda bile güçlü bir T helper 1 yanıtının, hastalığın daha az inflamatuvar seyretmesi ile ilişkili olduğu görülmüştür. 41,42 İyileşmiş hastalarda immün yanıt incelendiğinde, HCV ye özel bellek CD4+ T lenfositlerin virüsun yok edilmesinden sonra bile devam ettiği gösterilmiştir. Bu hücreler kronik enfekte hastalarda 10 kat daha fazladır. CD4+ T lenfositler koruyucu immünitenin gerekli ve 10

20 önemli bir parçasıdır. Daha önce HCV geçirmiş şempanzelerde, CD4+ T lenfositleri toplandıktan sonra güçlü bir HCV ye özel CD8+ T lenfositi yanıtı olmasına rağmen virüs yok edilememiştir. Bu da CD4+ T lenfositlerinin yokluğunda kronik enfeksiyonun daha sık görülmesini açıklamaktadır. 42 CD8+ T lenfositler antiviral sitokinler gibi sitotoksik olmayan mekanizmaları kullanarak ve enfekte hücreleri direkt öldürerek viral eliminasyonda önemli rol alır. Akut enfekte hastalarda enfeksiyonun ilk 6 ayı içinde gelişen multispesifik spesifik T lenfosit (STL) yanıtı virüsun kontrolü ile ilişkilidir. STL nin virüsün eliminasyonunda büyük rolünün olduğu birçok çalışmada gösterilmesine rağmen kronik enfeksiyondaki önemi açık değildir. Kronik HCV li hastalarda intrahepatik lenfositik infiltrasyon ve periferik kanda HCV ye özel CD8+ STL lerin saptanmasına rağmen virüs persiste edebilir. Bu sitotoksik hücrelere rağmen süren persistans yine de açıklanamamaktadır ve hücre ölümünün virüsu elimine etmek için yeterli olmadığını göstermektedir. 44 Karaciğer ve kandaki güçlü poliklonal STL yanıtı daha düşük viremi düzeyi ile ilişkilidir. HCV ye özel CD8+ STL lerin viral klerenste değilse de virüsun kontrolü için yeterli olduğu gösterilmiştir. 42 Ayrıca HCV ile reenfekte şempanzelerin analizinde gösterildiği gibi, bellek CD8+ T lenfositler reenfeksiyon kontrolünde hayati rol oynar. 45 Bazı deneysel şempanze modellerinde reenfeksiyona karşı korunmada hem CD4+ hem de CD8+ T lenfositlerin kritik rol oynadığı gösterilmiştir. 42 Viral Persistans Viral persistansın olası mekanizmalarından birisi konağın enfeksiyonunun erken dönemde geliştirdiği bağışık yanıtın yetersiz olması olasılığıdır. Doğal immün yanıtın yetersizliği viral antijenlerin düşük düzeyde salınması, antijen sunan hücre tipi, bu hücrelerin enfekte olması, T helper hücrelerin sitokin profili, nötralizan antikorların eksikliği veya yokluğu gibi adaptif yanıt uyarımının eksikliğinden veya virüse özgü sitotoksik T lenfosit aktivasyon yetersizliği, T hücre yardımının yetersizliği gibi adaptif yanıtın sürdürülememesinden kaynaklanabilir. Başka bir olasılık ise virüsun bağışıklık sisteminden kaçabilmesidir. 42,46 HCV nin konağın immün yanıtından kaçma yolları olarak T hücre varyant epitopları gibi B hücre varyantlarının da olması, lipitlerle HCV nin ilişkisi sonucu nötralizan antikorlardan viral partiküllerin saklanması, konak immün yanıtını şaşırtmada kullanılan boş viral partiküller gibi tuzakların üretimi, konak immün yanıtının aracıları ile viral antijenlerin direkt etkileşimi, 11

21 karaciğer dışı rezervuarların kullanımı ve antijen sunan hücre fonksiyonunun bozulması olasılığı olarak bildirilmektedir. 46 HCV antijenik epitopları için T hücreleri inaktive etme potansiyeli olan özel antagonistik peptidlerin üretilmesi immün reaksiyona rağmen persistansın olası bir açıklamasıdır. Böylesi antagonizmalar T hücre üretiminin varlığında bile virüsun uzun dönem persistansını açıklayabilir. Ayrıca HCV ye özgül T hücreler fonksiyone olmayabilir. Başka bir mekanizma da IFN sistemi ile virüsün interferansıdır. Son zamanlarda enfekte kişilerin karaciğer biyopsilerinde IFN-α etkisiyle HCV interferansı doğrulanmıştır. 42,47 HCV nin kor ve E2 proteini immünsüpresif özelliğe sahiptir. Kor proteini C1q reseptörüne bağlanır ve T hücre aktivasyonunu baskılar. CD81 reseptörüne E2 proteininin bağlanmasını hızlandıran doğal öldürücü hücreleri bu hücrelerin fonksiyonlarını inhibe eder. Kor proteini, fas ilişkili apoptozu artırarak karaciğer hasarını indükler ve periferik T hücrelerin fonksiyonunu bozar Doğal Seyir ve Klinik Şekiller HCV enfeksiyonu akut ve kronik seyirli olsa da, çoğunun anikterik ve asemptomatik seyretmesi nedeniyle hepatit C enfeksiyonunun akut dönemde tanınması oldukça güçtür. 15 Akut HCV enfeksiyonu, temastan bir-üç hafta sonra kanda HCV-RNA nın ortaya çıkması yanında, semptomatik ve ikterik vakalarda; halsizlik, iştahsızlık, hafif kas ağrıları, sarılık gibi belirtilerle seyreder. Bu belirtiler genellikle düzelir. Virüs ile teması takiben olguların % inde iyileşme gözlenirken, % inde kronik hepatit gelişmektedir. Enfeksiyonun oluşma yaşı hastalığın kronikleşme riski ve ilerleme hızı ile ilişkili olan en önemli faktördür. Etnik köken (zenciler beyazlara göre daha fazla), erkek cinsiyet, akut enfeksiyonu klinik olarak hafif, belirtisiz, anikterik geçirme, HIV (Human immunodeficiency virus) enfeksiyonu kronikleşme oranını artıran diğer faktörlerdir. 15,48 Çocuklarda ve adölesan dönemde enfeksiyonun spontan iyileşme oranı yaklaşık % tir. Bu olguların % 2-4 ünde 20 yıl sonra siroz gelişir. Erişkinlerde ise virüsün kaybolma oranı son derece düşüktür ve 20 yıl veya daha uzun sürede siroza ilerleme oranı % tir. Siroz gelişen olgularda karaciğer dekompansasyon oranı yılda % 4-5 ve karaciğer kanseri insidansı yılda % 1-5 tir. 48 Doğal seyir sürecinde hastaların çoğunda ilerleyici karaciğer hasarının ortaya çıkışı sinsidir. Hastaların yaklaşık 1/3 ünde yıl içinde (hızlı fibrotik ilerleme), 1/3 ünde yıl 12

22 içinde (intermediate fibrotik ilerleme) ve 1/3 ünde ise 30 yıldan sonra (yavaş fibrotik ilerleme) siroz gelişir. Normal alanin-aminotransferaz (ALT) lı kişilerde hastalığın ilerleme hızı yavaştır. İlerleyici karaciğer hastalığının gelişmesine etki eden birçok faktör vardır. Bunlar, enfeksiyonun ileri yaşta alınması (>40 yaş), kronik alkol kullanımı (erkeklerde >30 gr/gün, kadınlarda >20 gr/gün), HIV veya HBV koenfeksiyonu, erkek cinsiyet, karaciğerdeki inflamasyon ve fibrozisin derecesidir. 48 Irk, şişmanlık, karaciğer yağlanması, diyabet, immün yetmezlik HCV persistansında etkili diğer faktörlerdendir. 24,48 Serumdaki viral yük, genotip 3 dışı enfeksiyonlar, enfeksiyon etkeninin bulaş yolu ve karaciğerdeki viral yük fibrozis üzerine etkili değildir. Human lökosit antijen (HLA) tipi ile siroza ilerleme arasında ilişki vardır. HLA-B54 artmış siroz riski ile, DRB1*0301 ise siroz gelişmemesi ile koreledir. 1,15 Akut Hepatit C (AHC) ve Fulminan Hepatit C: AHC enfeksiyonunun inkübasyon süresi 3-20 hafta olup, ortalama 7-8 haftadır. % olgu asemptomatiktir ve bu nedenle tanı koymak zordur. Olguların % 75 inden fazlası anikterik veya subikteriktir. Serum ALT düzeyi, genellikle 600 Ü/L yi aşmaz ve eğer varsa, ikter 4 hafta kadar sürer. Fulminan hepatit gelişimi çok nadirdir. AHC geçirenlerin ortalama % 25 inde iyileşme olup olay kronikleşmezken, % 25 inde karaciğerdeki harabiyet hafif düzeyde kalmakta ve ciddi bir ilerleme göstermemektedir. Hastaların yarısında ise ilerleyici bir seyir göstermektedir. Bu hastalarda ALT düzeyi ya sürekli yüksek kalmakta ya da aralıklı yükselip normal sınırlara gelmektedir. Bazı hastalarda ise serum ALT düzeyi kalıcı olarak normal sınırlar içinde olmasına rağmen, histolojik olarak ilerleme göstermektedir. Değişik ülkelerden bildirilen fulminan hepatit olgularının farklı olması, konağa ve viral suşlara ilişkin varyasyonlardan kaynaklanmaktadır. 48 AHC nin spesifik tanı koydurucu histolojik özellikleri mevcut değildir. Makro veya mikroveziküler tipte olabilen yağlanma sıklıkla gözlenir, hafif derecededir. Asidofilik dejenerasyon ve asidofil yapılar izlenir. Belirgin sinüzoidal ve portal iltihap vardır. Safra duktus hasarı vardır, fakat duktus kaybı gözlenmez. Benekli nekroz mevcuttur. 1 Kronik Hepatit C En az altı ay boyunca serumda HCV-RNA nın saptanması KHC olarak tanımlanır. 48 KHC hastalarında spontan temizlenme oranı her yıl için % 0,5 tir. 15 KHC hastalarının büyük kısmında herhangi bir yakınma olmayıp, % 70 i asemptomatik seyreder. Olguların çok az bir bölümünde halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık gibi yakınmalar vardır. Genellikle siroz, karaciğer yetmezliği veya karaciğer kanseri ortaya çıkana kadar asemptomatik 13

23 bir seyir söz konusudur. Bazı hastalarda karaciğer dışı bulgular saptanabilir. HCV-RNA düzeyi sabit seyrederken serum ALT düzeyleri semptomlardan bağımsız olarak dalgalanmalar gösterir, ancak ALT düzeyinin normal olması karaciğer hasarının olmadığını göstermez. 24,49 Karaciğer kanseri kronik hepatit C enfeksiyonunun geç dönem bir komplikasyonudur. KHC enfeksiyonu olanların % 2,5 inde ortaya çıkar. Genellikle sirotik olgularda görülür. HCV ilişkili sirozlu hastalarda karaciğer kanser gelişme insidansı her yıl için % 2-5 olarak bildirilmiştir ve kanser riski HCV enfeksiyonu olmayanlara göre 17 kat artmıştır. 48 Kanser gelişmesine yol açan risk faktörleri karaciğer hastalığının ilerlemesine yol açan faktörlerle aynıdır. Sağ üst kadran ağrısı sıklıkla görülür. Bazı olgular asemptomatik olabilir. Serum alfa feto protein düzeyi çok yüksektir. Kesin tanı karaciğer biyopsisi ile konur. Görüntüleme yöntemleri tanıda yardımcıdır. 15 Karaciğer Dışı Bulgular HCV enfeksiyonunun, sadece karaciğeri tutan bir enfeksiyon değil, sistemik bir hastalık olduğu düşünülmektedir. 48,50 HCV, polimorfonükleer hücrelere, monositlere ve B lenfositlerine afinite gösterir. T hücreleri bu virüs ile enfekte değildir. HCV ile immün sistemin etkileşimi sonucu HCV ye bağlı karaciğer dışı bulgular ortaya çıkar. 50 HCV ile enfekte kişilerin % 1-2 sinde karaciğer dışı bulgular görülür. 48 KHC seyrinde bir çok otoimmün veya lenfoproliferatif hastalık tanımlanmıştır (Tablo 1). En sık esansiyel mikst kriyoglobulinemi görülmekle birlikte membranoproliferatif glomerülonefrit ve porfiria kutanea tarda bunların başlıcalarıdır

24 Tablo 1. Kronik hepatit C enfeksiyonuna bağlı karaciğer dışı bulgular 1.Otoimmün hastalıklar Artrit Otoimmün tiroidit Diyabet İdiyopatik trombositopenik purpura Miyastenia gravis Sjögren sendromu 2.Dermatolojik hastalıklar Eritema multiforme Eritema nodozum Liken planus Porfiria kutanea tarda Kaşıntı Psöriyazis Vaskülit 3.Hematolojik hastalıklar Aplastik anemi Esansiyel mikst kriyoglobulinemi Monoklonal gamopati Lenfoma 4.Nörolojik hastalık Periferik nöropati 5.Oküler hastalıklar Mooren s korneal ülserleri Üveit 6.Akciğer hastalığı İdiyopatik pulmoner fibrozis 7.Renal hastalıklar Membranoproliferatif glomerülonefrit 15

25 Tanı Hepatit C tanısı, HCV enfeksiyonunun gösterilmesi ve karaciğer hasarının derecesinin belirlenmesini kapsar. Diğer yandan hastanın tedavi için aday olup olmadığının belirlenmesi de tanı sürecinin diğer bir kısmını oluşturur. Günümüzde ülkemizdeki tanı testlerinin uygulanacağı kişiler çoğu zaman rutin tetkikler sırasında veya kan bankaları tarafından yapılan tarama testleri sonucunda anti-hcv pozitifliği saptanan olgulardır. HCV enfeksiyonunun tanınması için optimal yöntem öyküsünde risk saptanan olguların taranması ve belirgin risk taşıyan kişilerin tetkikidir. HCV araştırılması gereken kişiler Tablo 2 de gösterilmiştir. 2 Tablo 2. HCV araştırılması gereken kişiler Geçmişte ya da halen mevcut olan damardan ilaç bağımlılığı (bir kez dahi damardan enjeksiyon yapılmış kişiler tetkik edilmelidir.) Enfeksiyon prevalansının yüksek saptandığı kişiler o HIV ile enfekte bireyler o 1987 yılından önce faktör konsantresi uygulanmış hemofili hastaları o Hayatının herhangi bir döneminde hemodiyaliz uygulanmış kişiler o Nedeni bulunamayan transaminaz yüksekliği saptanan kişiler Öncesinde kan transfüzyonu veya organ transplantasyonu yapılmış kişiler o Daha sonra HCV saptanan donör kanı transfüze edilenler o Temmuz 1992 tarihinden önce kan transfüzyonu yapılanlar o Temmuz 1992 tarihinden önce organ transplantasyonu yapılmış olanlar HCV enfekte anneden doğan bebekler Sağlık personeli, acil servis çalışanı veya güvenlik görevlilerinde iğne ile yaralanma veya mukozal kan teması sonrasında HCV enfekte kişilerin cinsel eşleri En önemli risk faktörü kan veya kan ürünü transfüzyonudur. Bu nedenle özellikle duyarlı testlerin taramalarda kullanılmaya başlandığı yıllardan önce herhangi bir nedenle kan veya kan ürünü almış kişilerin HCV açısından tetkiki gereklidir. Diğer risk faktörleri arasında damardan ilaç bağımlılığı, enfekte kişi ile cinsel ilişki, çok eşlilik, doğum sırasında bebeğin teması ve sağlık personeli arasında enfekte kan ile temas sayılabilir. Monogam cinsel ilişki ile ev içi 16

26 gerekir. 2 Laboratuvar Yöntemleri temaslarda diş fırçası, jilet gibi malzemelerin ortak kullanımı dışındaki temaslarda, bulaşın çok düşük oranlarda olduğu akılda tutulmalıdır. Bunlar dışında açıklanamayan transaminaz yüksekliği saptanan kişiler, hemodiyaliz hastaları ve HIV enfekte kişilerin tetkik edilmesi Günümüzde HCV enfeksiyonu için en pratik tarama testi, ikinci kuşak enzim immünassay (EIA-2) yöntemi ile antikor araştırılmasıdır. Bu test ile elde edilecek sonuç rekombinant immünblot assay (RIBA) yöntemi ile ya da HCV-RNA araştırılarak doğrulanabilir. RIBA ile her bir HCV antijenine karşı gelişen antikorlar araştırılır ve EIA-2 ya göre testin özgüllüğü daha yüksektir. HCV-RNA nın araştırılabileceği testlerden kalitatif revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) yöntemi tanının doğrulanması için yeterli ve kantitatif testlere göre basit bir yöntemdir. 1,52 Antikor Araştırma Yöntemleri 1. ELISA (EIA) Enzyme-Linked Immunoassay veya Enzyme Immunoassay olarak adlandırılan yöntemde rekombinant HCV antijenleri kullanılarak antikor araştırılır. Birinci jenerasyon testlerde tek antijen ile çalışılırken, sonraki jenerasyon testlerde antijen sayısı artırılmıştır. Günümüzde standart olarak ikinci ya da üçüncü jenerasyon testler kullanılmaktadır. Amerika da FDA tarafından Abbott HCV EIA 2.0 (Abbott Laboratories, Abbott Park IL) ve ORTHO HCV Version 3.0 ELISA (Ortho-Clinical Diagnostics, Raritan, NJ) testleri onaylanmıştır. Bu testlerin özgüllüğü % 99 un üzerindedir. 52 Yalancı pozitiflik otoimmün hastalığı olanlarda, KHC enfeksiyonu olan anneden doğan bebeklerde söz konusu olabilir. HIV enfeksiyonu, solid organ transplantasyonu, agamaglobulinemi, hemodiyaliz hastaları gibi immünsüpresyon veya akut enfeksiyon durumunda yanlış negatif sonuçlar elde edilebilir. Anti-HCV nin gelişmesi için ortalama sekiz haftalık süre geçmesi gerektiğinden erken dönemde kesin tanı için HCV-RNA bakılmalıdır. 53,54 17

27 2. RIBA RIBA ile her bir HCV antijenine karşı gelişen antikorlar araştırılır ve EIA-2 ya göre testin özgüllüğü daha yüksektir. Klinikte kullanımı çok sınırlı olmakla birlikte anti-hcv pozitifliği ve HCV-RNA negatifliği saptanan hastada durumu açıklayıcı olabilir. RIBA nın negatifliği anti- HCV nin yalancı pozitifliğini gösterecektir. RIBA pozitifliğinde ise iki veya daha fazla testte HCV-RNA nın negatifliğinin gösterilmesi geçirilmiş enfeksiyon lehine olacaktır. 55 HCV-RNA Araştırma Yöntemleri Anti-HCV pozitifliği saptanan hastada HCV-RNA nın belirlenmesi gerekir. HCV ile enfekte hastalarda genellikle saptanabilir düzeyde HCV-RNA bulunduğundan ve tedavi kararından önce viremi düzeyinin belirlenmesi gerektiğinden çoğu zaman kantitatif yöntemler kullanılır. Ancak kantitatif testlerin duyarlılığı kalitatif testler kadar yüksek olmadığından enfeksiyonun doğrulanması ya da kantitatif yöntemlerle negatif saptanan HCV-RNA nın doğrulanması için kalitatif yöntemler kullanılabilir Kalitatif Yöntemler HCV-RNA PCR gibi amplifikasyon yöntemleri ya da transkripsiyon aracılı amplifikasyon yöntemleri ile araştırılabilir. FDA tarafından onaylanmış PCR testleri mevcuttur: Amplicor 2.versiyon, Cobas Amplicor 2.versiyon, Ampliscreen, Versant HCV-RNA kalitatif testi, Procleix HIV-1/HCV testi. 2 2.Kantitatif Yöntemler HCV-RNA düzeylerini belirlemek için kullanılabilecek testler hedef amplifikasyonuna veya sinyal amplifikasyonuna dayalı testlerdir. Kantitatif testlerde sonuçlar daha standardize olduğundan internasyonel ünite (İÜ) olarak rapor edilmelidir. FDA nın onayladığı RT-PCR temelli testlerde alt limit İÜ/mL arasındadır. 2,56 HCV-RNA düzeyi tedaviye yanıt olasılığının değerlendirilmesi ve tedavi sırasındaki düzey değişikliklerinin izlenmesi için gereklidir. 28,56 Viral Genotip Tayini: HCV genotipi ELİSA ile genotipe özgü HCV epitoplarına karşı oluşan antikorların gösterilmesi ile de serolojik olarak tespit edilebilir. Ticari olarak (Murex; 1-6 HCO2, Abbott Lab. North Chicago, Illinios) kitlerde kronik enfekte hastaların yaklaşık % 90 ında yorumlanabilir sonuçlar elde edilir. Bu ticari kitler genotip 1-6 ayrımını yapabilir, ancak alt tip ayrımını yapamaz

28 HCV genotipleri direkt sekans analizleri veya revers hibridizasyon yöntemleri ile saptanabilir. Günümüzde onay almış kitlerde hatalı tiplendirme nadirdir. % 1-4 oranında karışık genotipler klinik tablodan sorumlu olabilir. HCV enfeksiyonunda tedaviye yanıt olasılığını, tedavi süresini ve ribavirin dozunu belirlemek için tedavi öncesi genotip tayini yapılmalıdır. 2,16,24 Karaciğer Biyopsisi: Karaciğer biyopsisi hastalığın şiddeti, ilerlemesi ve prognoz hakkında en güvenilir bilgileri veren bir tanı yöntemidir. Ancak son yıllarda etkin tedavilerin geliştirilmesi ile birlikte HCV enfekte hastalarda biyopsi gerekliliği hem komplikasyon riski hem de örnekleme hataları nedeniyle tartışılmaktadır. Biyopsi klinik tanının doğrulanmasının yanında eşlik eden diğer karaciğer hastalıklarının tanısı, nekroinflamasyonun derecelendirilmesi, fibrozisin evrelendirilmesi ve izlem-tedavi kararı için son derece önemlidir. Karaciğerdeki nekroinflamasyon ve fibrozisi değerlendiren değişik skorlama sistemleri kullanılmaktadır. Tablo 3 te farklı sistemlere göre fibrozis evrelendirilmesinin karşılaştırılması verilmiştir. 57 Tablo 3. Farklı skorlama sistemlerine göre fibrozisin evrelendirilmesi Histolojik bulgu Ishak METAVIR Knodell Fibrozis yok Bazı portal alanlarda fibröz genişleme Portal alanların çoğunda fibröz genişleme Portal alanların çoğunda fibröz genişleme ve nadir köprüleşme Portal alanların çoğunda fibröz genişleme ve sık köprüleşme Şiddetli köprüleşme ve nadir nodül 5 3 Siroz Tanıda kullanılan diğer yöntemler: Karaciğer biyopsisinin invazif bir işlem olması nedeniyle fibrozisi gösteren alfa-2 makroglobulin, haptoglobulin, apolipoprotein A1, gamma glutamil transferaz, hiyaluronik asit, prokollajen III peptid gibi bir çok non-invazif test tanımlanmıştır. Testler tek veya panel şeklinde yapılabilmektedir. Konuyla ilgili değişik araştırma sonuçları bildirilmektedir. Hepatik fibrogenez ile ilgili bilgiler arttıkça bu biyolojik göstergelerin tanıdaki yeri konusunda daha net sonuçlara ulaşılacaktır. KHC nin siroz ve karaciğer kanseri gibi komplikasyonları açısından görüntüleme yöntemleri, alfafetoprotein düzeyinin saptanması gibi tanısal yöntemler kullanılmakla beraber günümüzde tanıda altın standart kabul edilen yöntem karaciğer biyopsisidir. 51,57 19

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KLĠNĠK BAKTERĠYOLOJĠ VE ENFEKSĠYON HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI HEPATĠT B VE AġI KONUSUNDA ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLGĠ, TUTUM VE DAVRANIġININ ARAġTIRILMASI Dr.

Detaylı

YANDAL UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI

YANDAL UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI KRONİK HEPATİT B Lİ HASTALAR İLE HEPATİT B YE KARŞI SPONTAN BAĞIŞIKLIK KAZANAN KİŞİLER ARASINDA PROGRAMLANMIŞ HÜCRE ÖLÜM GENİ POLİMORFİZİMLERİNİN

Detaylı

ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT B Lİ OLGULARDA RELAPS GELİŞİMİ VE RELAPSA ETKİ FAKTÖRLER

ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT B Lİ OLGULARDA RELAPS GELİŞİMİ VE RELAPSA ETKİ FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ Uz. Dr. A.CÜNEYT MÜDERRİSOĞLU ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT

Detaylı

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. ALİ ASAN TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3.DAHİLİYE KLİNİĞİ KLİNİK ŞEF DOÇ DR NECATİ YENİCE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3.DAHİLİYE KLİNİĞİ KLİNİK ŞEF DOÇ DR NECATİ YENİCE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3.DAHİLİYE KLİNİĞİ KLİNİK ŞEF DOÇ DR NECATİ YENİCE KALICI VİROLOJİK YANIT SAĞLANAN KRONİK HEPATİT B VE C Lİ HASTALAR İLE VİROLOJİK

Detaylı

GEBELERDE HEPATİT B SEROPREVALANSI VE HBsAg(+) GEBELERDE INTRAUTERİN GEÇİŞİN RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

GEBELERDE HEPATİT B SEROPREVALANSI VE HBsAg(+) GEBELERDE INTRAUTERİN GEÇİŞİN RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ ve ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ UZM.DR. SAMİ HATİPOĞLU GEBELERDE HEPATİT B SEROPREVALANSI

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN Hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu, bütün dünyada sık görülen ciddi seyirli bir karaciğer hastalığıdır. Bilindiği gibi Batı Ülkelerinde HBV infeksiyonunun sıklığı

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KRONİK HBV ENFEKSİYONU OLAN RENAL TRANSPLANTASYON YAPILAN HASTALARDA GREFT MORTALİTE VE MORBİDİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER UZMANLIK

Detaylı

TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ

TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ Đç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

Detaylı

Hepatit E Virus. Dr.Saadet Yazıcı

Hepatit E Virus. Dr.Saadet Yazıcı Hepatit E Virus Dr.Saadet Yazıcı Plan Giriş Virusun özellikleri Coğrafi dağılım Klinik bulgular Tanı Tedavi Korunma Insanda viral hepatite neden olan A, B, C, D, ve E olmak üzere 5 farklı virus vardır

Detaylı

ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ T. C. ĐSTANBUL BĐLĐM ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ HEMŞĐRELĐK YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Hemşire Nurdan ŞAHĐN

Detaylı

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ T IP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI DR. FATMA POLAT SEMERCİ UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI PROF.

Detaylı

Hepatitlerde Laboratuvar Tanı

Hepatitlerde Laboratuvar Tanı Hepatitlerde Laboratuvar Tanı Hepatit A virusu (HAV): Akut hepatitte, lökosit sayısı normal veya hafif düşük ve kısmen lenfositoz vardır. Hastalık daha ciddi seyrettiğinde lökositler 12000/mm 3 den daha

Detaylı

SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI

SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI T.C S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Klinik Şefi: Doç.Dr. Nail Özgüneş SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI

Detaylı

ERZURUM BÖLGESİNDE 0-5 YAŞ ARASI GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA TESPİT EDİLEN ROTAVİRUSLARIN MOLEKÜLER TİPLENDİRİLMESİ. Hakan AYDIN

ERZURUM BÖLGESİNDE 0-5 YAŞ ARASI GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA TESPİT EDİLEN ROTAVİRUSLARIN MOLEKÜLER TİPLENDİRİLMESİ. Hakan AYDIN ERZURUM BÖLGESİNDE 0-5 YAŞ ARASI GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA TESPİT EDİLEN ROTAVİRUSLARIN MOLEKÜLER TİPLENDİRİLMESİ Hakan AYDIN Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. Osman AKTAŞ Doktora

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ ii T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE TÜBERKÜLOZ HASTALARINDA SERUM NEOPTERİN DÜZEYLERİ İLE TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE TÜBERKÜLOZ HASTALARINDA SERUM NEOPTERİN DÜZEYLERİ İLE TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI ve GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 8. KLİNİK Doç. Dr. ESİN TUNCAY SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE TÜBERKÜLOZ HASTALARINDA SERUM NEOPTERİN DÜZEYLERİ

Detaylı

HASTANE ÇALIŞANLARINDA LATENT TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU TANISINDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ İLE QUANTIFERON-TB GOLD TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

HASTANE ÇALIŞANLARINDA LATENT TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU TANISINDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ İLE QUANTIFERON-TB GOLD TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Doç. Dr. Attila SAYGI HASTANE ÇALIŞANLARINDA LATENT TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU TANISINDA TÜBERKÜLİN CİLT

Detaylı

VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK. Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL

VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK. Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Patoloji Birimi VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL Dişhekimliği Kütüphanesi Bornova. İzmir 2007 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

BEHÇET HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE PERİODONTAL SAĞLIK DÜZEYİ VE İLGİLİ KLİNİK PARAMETRELERİN AKUT FAZ PROTEİNLERİYLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BEHÇET HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE PERİODONTAL SAĞLIK DÜZEYİ VE İLGİLİ KLİNİK PARAMETRELERİN AKUT FAZ PROTEİNLERİYLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEHÇET HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE PERİODONTAL SAĞLIK DÜZEYİ VE İLGİLİ KLİNİK PARAMETRELERİN AKUT FAZ PROTEİNLERİYLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SİGARA BIRAKMANIN İMMÜN SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ Uzmanlık Tezi Dr. Gül Özlem TÜRKKAN Tez Danışmanı Doç. Dr. Şule AKÇAY 1 Ankara, 2008

Detaylı

Siroz % 70-80. Hepatosellüler Karsinom

Siroz % 70-80. Hepatosellüler Karsinom B5-2 HEPATİT D İNFEKSİYONU: TANI Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu Hepatit D Virus (HDV) infeksiyonu koinfeksiyon veya süperinfeksiyon şeklinde ortaya çıkabilir. HDV Hepatit B Virus (HBV) ile birlikte koinfeksiyona

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

ANTİ-HCV TARAMASI YAPILMIŞ OLAN KAN VERİCİLERİNDE RT-PZR İLE HCV RNA TARAMA ÇALIŞMASI

ANTİ-HCV TARAMASI YAPILMIŞ OLAN KAN VERİCİLERİNDE RT-PZR İLE HCV RNA TARAMA ÇALIŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANTİ-HCV TARAMASI YAPILMIŞ OLAN KAN VERİCİLERİNDE RT-PZR İLE HCV RNA TARAMA ÇALIŞMASI Burcu ÇUHADAR DİSİPLİNLERARASI HEPATOLOJİ ANA BİLİM

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKIN LENFOMALI HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI ( 3 AY) CD 4, CD 8, CD 20, CD 25, CD 56 ve AKUT FAZ REAKTANLARI (C-Reaktif

Detaylı

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI NEFROLOJİ BİLİM DALI PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

GEÇİRİLMİŞ HEPATİT B İNFEKSİYONUNUN KRONİK HEPATİT C TEDAVİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. (Uzmanlık Tezi) Dr. Bahadır Ceylan

GEÇİRİLMİŞ HEPATİT B İNFEKSİYONUNUN KRONİK HEPATİT C TEDAVİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. (Uzmanlık Tezi) Dr. Bahadır Ceylan T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Eğitim Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği. Klinik Şefi; Dr. Muzaffer Fincancı GEÇİRİLMİŞ HEPATİT B İNFEKSİYONUNUN KRONİK HEPATİT C

Detaylı