ANKARA BÖLGESÝ VETERÝNER HEKÝMLER ODASI BÜLTENÝ. Canberk TÝFTÝKÇÝOÐLU YÖNETÝM KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BÖLGESÝ VETERÝNER HEKÝMLER ODASI BÜLTENÝ. Canberk TÝFTÝKÇÝOÐLU vetberk@gmail.com YÖNETÝM KURULU"

Transkript

1

2 E D Ý T Ö R D E N 41 Kere Maþallah! Hani insan hayat hikâyesini anlatmaya doðduðu geceden Soðuk bir kýþ günüydü vb diye baþlar ya. Bu kavram benim için beþ yýl önce 13 Eylül 2001 de deðiþti. Bu tarih, benim Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ne giriþ tarihimdir. O gün ne kadar büyük bir camianýn içine girdiðimi fark ettim. Çünkü bir gün bana Hayvanýmýn bir hastalýðý var, ne yapmalýyým? Acaba et veya süt alýrken nelere dikkat etmeliyim? Zoonoz nedir? diye soran kiþilere rahatlýkla cevap verebileceðimi anladým. Artýk sýradan bir insan kimliðinden sýyrýlmýþtým. Geleceðim için yaþam savaþýmýn yanýnda bir de kendi mesleðim için, kendi ülkem için var olma savaþým baþlamýþtý ve hiç bitmeyecekti. Yýl 2006 oldu ve üniversitemden mezun oldum. Geçici diplomamý aldýðým zaman beni gururlandýran iki sözcük vardý; Ünvan: VETERÝNER HEKÝM. Ýþte benim hakkýmda bilmeniz gereken bu kadar, yeni mezunum ve mesleðim adýna her þeyi yapmak için can atýyorum. Benim gibi her þeyi yapmaya hazýr olan dokuz kiþi daha tanýdým. Yepyeni Yönetim Kurulumuzla yaþ ortalamamýzý aþaðýya çektik. Genç, dinamik, Atatürk ilke ve devrimlerinden ödün vermeyen, mesleðimizin gerektirdiklerini bilen, çaðdaþ anlayýþýmýzla veteriner hekimlerin yani siz meslektaþlarýmýzýn her zaman yanýndayýz. Kýrk birinci dönem yönetimine "kýrk bir kere maþallah" diyorum. Her þey dilediðimiz gibi gider umarým. Bültenin editörlüðü yanýnda odamýzýn desteði ile mesleðimizin tanýtýmý için çalýþmalarým olacak. Özellikle görsel açýdan mesleðimizi anlatmayý planlýyorum. Bu konuda alt yapýyý oluþturduktan sonra çalýþmalarýmýz ile ilgili bilgileri internet sitemizde ve Bültenimizde bulabileceksiniz. Bizleri bekleyen birçok sorun ve zorluk var. Bunlarý ancak el birliðiyle, gönül birliðiyle yenebiliriz. Mesleðimizi yükseltmek, hak ettiði saygýyý kazandýrmak sadece bizlerin elindedir. Her geçen gün kan kaybediyoruz, boþluklardan yararlananlar mesleðimizi karalýyor ve çalýþma alanlarýmýza müdahale ediyor. Mesleðimiz insanlara yanlýþ aktarýlýyor. Bu gidiþatý durdurmak için, zorluklarýný bilerek çýktýk bu yola. Duyarsýz kalmadýðýmýz her an mesleðimizin kliþeleþmiþ görüntüsünden kurtulmasý adýna büyük bir adýmdýr. Üç ayda bir çýkan bültenimizde sorunlarýmýzý, meslek hakkýndaki yeni geliþmeleri, bazen meslek dýþýndaki konularý, bazen mesleðimizin yer almasý gereken konularý bulacaksýnýz. Bülten konusunda bana güvenerek editörlük görevini layýk gören 41. Dönem Yönetim Kuruluna, ayrýca benden bu güne kadar desteklerini esirgemeyen aileme ve arkadaþlarýma teþekkürler. Yeni yönetim ve yepyeni bir anlayýþla hizmetinizde olacaðýz. Canberk TÝFTÝKÇÝOÐLU ANKARA BÖLGESÝ VETERÝNER HEKÝMLER ODASI BÜLTENÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odasý Adýna Sahibi Prof. Dr. Ayhan FÝLAZÝ Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nuri ÇAÐIÞ EDÝTÖR Canberk TÝFTÝKÇÝOÐLU Yazýþma Adresi: Ataç 1. Sokak 29/18 Yeniþehir/ANKARA Tel: Faks: YÖNETÝM KURULU Prof. Dr. Ayhan FÝLAZÝ Baþkan Dr.Nuri ÇAÐIÞ Genel Sekreter Gülay ALTAY Sayman Yýlmaz ARAL Serbest Üye Canberk TÝFTÝKÇÝOÐLU Serbest Üye Grafik ve Tasarým AJANS GERÇEKÜSTÜ Piyade Sok. 25/1 Çankay - ANKARA Tel: Faks: Baský ERTEM MATBAACILIK / ANKARA Basým Hatalarýndan Dolayý Odamýz Sorumlu Deðildir. Dergide yayýmlanan yazýlardan yasal olarak tümüyle yazarlarý sorumludur. 2 Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Kasým 2006

3 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R 41. OLAÐAN GENEL KURULUMUZ YAPILDI 4 ODALARIMIZ TARIM BAKANI ÝLE GÖRÜÞTÜ 8 HAYVAN HAKLARI PANELÝ 12 DÜNYA GIDA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 14 E-RÖPORTAJ: VETERÝNER HEKÝMLÝK - HALK SAÐLIÐI 20 KÜRESEL VÝRÜS ve RÝSK ÝLETÝÞÝMÝ 26 6 Veteriner Hekimliðinin 164. Yýlý 10 AB Ýlerleme Raporu Üzerine 16 Mehdi Eker e Açýk Mektup 18 Konay Ýl Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü Akredite Oldu 19 Hayvan Hastalýklarý ve Zoonozlarla Mücadele 29 Avrupalý Çiftçilerden TBMM ne Mektup 30 Tam Zamaný 31 Sevgili Hocama Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Kasým

4 H A B E R L E R 41. OLAÐAN GENEL KURULUMUZ YAPILDI Odamýzýn 41. Olaðan Genel Kurulu, 23 Eylül 2006 günü TED Koleji Konferans Salonu'nda yapýldý. TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyon üyelerinden Osmaniye Milletvekili Necati UZDÝL, Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN, Muðla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN, Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ýbrahim BURGU, Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Ý. Hakký ÝZGÜR, Veteriner Hekimler Derneði Genel Baþkaný Prof. Dr. Þakir Doðan TUNCER, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneði Baþkaný Prof. Dr. Sezai KAYA, Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Derneði Baþkaný Prof. Dr. Necmettin TEKÝN ve çok sayýda üyenin izlediði Genel Kurul'da Divan Baþkanlýðý'na Prof. Dr. Necmettin TEKÝN oy birliðiyle seçildi. Bu dönem bireysel olarak üye olduklarý halde Merkez Konseyi dâhil Bakanlýk bürokratlarýndan hiçbir katýlým olmamasý dikkat çekti. Oda Baþkaný Prof. Dr. Ayhan FÝLAZÝ, açýlýþ konuþmasýnda hayvancýlýðýn kuyusunun kazýldýðýný, hayvan hastalýklarýyla mücadele eden veteriner hekimlere bir imam kadar bile deðer verilmediðini belirterek, Cumhuriyet tarihinin ilk veteriner hekim Tarým Bakaný zamanýnda yapýlan bu haksýzlýklarýn bir an önce giderilmesini istedi. Veteriner Hekimler Derneði Baþkaný Prof. Dr. Þakir Doðan TUNCER ise Oda Baþkaný'nýn konuþmasýnýn altýna aynen imza attýðýný ve Tarým Bakanlýðý'nýn yanlýþ yapýlandýrýlmasýnýn bir an önce terk edilmesi gerektiðini belirtti. A.Ü. Veteriner Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ýb- 4 Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Kasým 2006

5 H A B E R L E R rahim BURGU ise YÖK'ün aldýðý karar ile fakültelerin artýk Veteriner Hekim unvaný vermediðini, bazý meslek örgütlerinin bu konu üzerinde hassasiyetle durduðu halde, bizim meslek örgütlerimizde bir hareket olmadýðýný üzüntüyle izlediðini söyledi ve meslek örgütlerimizin bu konuya el atmadýðý takdirde Bakanlýðýn iþin içinden çýkýlmayacak bir uygulama yapabileceðinin altýný çizdi. Osmaniye Milletvekili Necati UZDÝL ise "Öyle bir iktidarla karþý karþýyayýz ki, bir Tarým Yasasý çýkartýlýyor ama içinde tarým yok" dedi. Ramazan Kerim ÖZKAN, Tarým Bakanlýðý'nýn artýk iþlevini yitirdiðini ve birçok konuya duyarsýz kaldýðýný belirtti. Muðla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN, böylesine bir Genel Kurulda Tarým Bakanlýðý bürokratlarýný, Merkez Konseyi temsilcilerini göremediðini aslýnda onlarý hiçbir yerde göremediðini ve bunun için üzüldüðünü söyledi. Konuþmalarýn ardýndan sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Faporu oy birliði ile kabul edildi. Denetleme Raporu da okunarak oy birliðiyle aklandý. Ayrýca Genel Kurul'da taþýnmaz mal alýmý için 41. Dönem Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi de kararlaþtýrýldý. Genel Kurul oturumunun kapanmasýnýn ardýndan 24 Eylül 2006 günü yapýlan seçimlere tek listeyle girildi. 201 kiþinin oy kullandýðý, 4 oyun geçersiz sayýldýðý seçimlerde, Oda organlarýna seçilen kiþiler ve aldýklarý oylar da þöyle oluþtu: YÖNETÝM KURULU (ASIL) YÖNETÝM KURULU (YEDEK) DENETLEME KURULU 1. Ayhan FÝLAZÝ (Baþkan) Zeynep SEMEN Serdar ERTAÞ Nuri ÇAÐIÞ (Genel Sekreter) Nurgül SÖÐÜT Canan SÝNAN Yýlmaz ARAL Serkan ATAKAN Gülay ALTAY (Sayman) Ý. Murat NESLÝOÐLU Canberk TÝFTÝKÇÝOÐLU Mücteba BÝNÝCÝ 170 HAYSÝYET DÝVANI (ASIL) HAYSÝYET DÝVANI (YEDEK) BÜYÜK KONGRE DELEGELERÝ 1. Hakký TAN Osman ÝNAY Yücel AKINCI Bahattin KOÇ Hasan KOÇ Þakir Doðan TUNCER Harun YÖRGÜÇ Rahmi DEMÝR Ahmet KÝREMÝTÇÝ Yýldýrým ÝÇÖZ Asuman ÖZEN Sezer ÞAHÝN Yalçýn KÖKSAL 174 Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Kasým

6 H A B E R L E R VETERÝNER HEKÝMLÝÐÝN 164. YILI 6 Kasým Pazartesi günü, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Satý Baran Salonu'nda Veteriner Hekimliði Öðretiminin 164. Yýlý nedeniyle Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odasý ve Veteriner Hekimler Derneðinin ortaklaþa düzenledikleri bir panel yapýldý. Yöneticiliðini ÇESAV Baþkaný Dr. Ýmren AY- KUT'un yaptýðý panelin diðer konuþmacýlarý; Opr. Dr. Turhan ÇÖMEZ (Balýkesir Milletvekili), Prof. Dr. Saynur CANAT (Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Öðretim Üyesi), Solda saða Av. Mine Eren, Opr. Dr. Turan Çömez, Dr. Ýmran Aykut, Prof. Dr. Saynur Canat, Prof. Dr. Ýrfan Erol Prof. Dr. Ýrfan EROL (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi) ve Av. Mine EREN (Meliha Yýlmaz Doðal Hayatý Koruma ve Geliþtirme Saðlýk Eðitim Kültür Vakfý Baþkaný) katýldýlar. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan panelde, Odamýz üyelerinden Canberk TÝFTÝKÇÝOÐLU'nun hazýrlamýþ olduðu "Toplum Saðlýðý ve Veteriner Hekim" isimli kýsa film gösterildi. Ýlk açýlýþ konuþmasýný Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekaný Sayýn Prof. Dr. Ýbrahim BURGU yaptý. Eðitimin önemine deðinen BURGU, toplum saðlýðýnda rol oynayan veteriner hekimlerin ancak tam donanýmlý bir eðitimden sonra bu görevi hakkýyla yapabileceðini vurgulamýþtýr. Dernek Baþkaný ve Oda Baþkanýmýzýn konuþmalarýnýn ardýndan panele geçildi. Panelistlerden ilk konuþmayý Balýkesir Milletvekili Opr. Dr. Turan ÇÖMEZ yaptý. Konuþmasýnda Türkiye ile Avrupa'dan alýntýlar yapan ÇÖMEZ, "Saðlýklý bir toplum için tedaviden çok etkenlere karþý alýnan önlemlerin geleceðe daha iyi bir yatýrým" olduðuna dikkat çekti ve yapýlmasý gerekenler hakkýnda bilgiler sundu. Ken- 6 Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Kasým 2006

7 H A B E R L E R disi ve Saðlýk Bakanlýðý uygulamalarý hakkýnda da bilgi veren ÇÖMEZ, Türkiye'nin Avrupa standartlarýný yakalamasý için veteriner hekimlerin önemine de deðindi ve bununla ilgili olarak Avrupa'ya yolladýðýmýz tonlarca balýn veteriner hekim kontrolünden geçmediði için iade edildiðini örnek gösterdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ýrfan EROL söz aldý ve ülkemizde gýdaya baðlý olarak geliþen sorunlara örnekler verdikten sonra konuþmasýna veteriner hekimlerin yapmasý gerekenler hakkýnda bilgiler sundu. Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Saynur CANAT, veteriner hekimlerle toplumdaki bireylerin iliþkisine deðindi. Meliha Yýlmaz Doðal Hayatý Koruma ve Geliþtirme Saðlýk Eðitim Kültür Vakfý Baþkaný Av. Mine EREN, Vakýf çalýþmalarý ve barýnaklarý hakkýnda bilgiler verdikten sonra özellikle belediyelerdeki Veteriner Müdürlüklerinin kapatýlmasýndan sonra yaþadýklarý sýkýntýlarý dile getirdi. Son olarak ÇESAV Baþkaný Dr. Ýmren AY- KUT, veteriner hekimliðin toplum saðlýðýndaki yerinin önemini bir kez daha belirterek, Ankara Üniversitesi'nin bu konuda bir temel taþý olduðunu ve gelecekte çaðdaþ saðlýk sorunlarýn olmadýðý bir Türkiye için verdiði eðitimlerle veteriner hekimlik mesleðini yarýnlara taþýyacaðýný belirtti. Baþtan sona mesleðimiz ile ilgili olan bu panelde bir kez daha konumumuzun ne kadar önemli olduðu anlaþýldý. Acaba biz, yani veteriner hekimler bunun bilincinde miyiz? Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Kasým

8 H A B E R L E R Bursa Veteriner Hekimler Odasý'nýn, kendilerini ziyaret eden AKP milletvekili Sedat KIZIL- CIKLI'ya, Yetiþtirici Birliði ile aralarýndaki sorunlarý anlatmasý üzerine KIZILCIKLI bu konuyu ancak Tarým ve Köyiþleri Bakaný'nýn çözebileceðini söyleyerek Bakan'dan randevu istedi. Bursa Veteriner Hekimler Odasý'na destek olmak amacýyla bir araya gelen Veteriner Hekim Odalarý 29 Aðustos 2006 tarihinde Bakan'ý makamýnda ziyaret ettiler. ODALARIMIZ TARIM BAKANI ÝLE GÖRÜÞTÜ Bursa VHO Baþkaný Cem ÞEN'in yaný sýra Ankara VHO Baþkaný Prof. Dr. Ayhan FÝLAZÝ, Ýzmir VHO Baþkaný Serdar AKTOP, Ýstanbul VHO Genel Sekreteri Azmi YÜKSEL, Trakya VHO Baþkaný Muammer ÖÐÜT, Çanakkale VHO Baþkaný Burhan BAÐCI, Burdur VHO Baþkaný Þahin BAKIR, Antalya VHO Baþkaný M. Muammer SAYGILI ile Ýstanbul VHO Yönetim Kurulu Üyeleri Ýsmet ÇOLAKEL, Kemal KUTLAY ve Bursa VHO Yönetim Kurulu Üyesi Bahri YIL- DIRIM'dan oluþan heyeti beraberinde; Müsteþar Yardýmcýsý Nihat PAKDÝL, Tarýmsal Üretim ve Geliþtirme Genel Müdür Yardýmcýsý Adnan GÜLTEK ile birlikte kabul eden Tarým Bakaný M. Mehdi EKER, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn Eskiþehir Yolu'ndaki yeni binasýnda, Oda baþkanlarýndan veteriner hekimlerinin sorunlarýný dinledi. Kendisinin de bir veteriner hekim olduðunu hatýrlatan Bakan EKER, mesleðin halk saðlýðý ve gýda güvenliði açýsýndan taþýdýðý önemin bilincinde olduðunu vurguladý. Eker, bakanlýðý döneminde Türkiye'de tarým ve hayvancýlýða Cumhuriyet tarihinin en büyük desteðinin verildiðini belirterek, "Hayvancýlýða 17 çeþit destekleme yapýyoruz. Yýlda 83 milyon YTL olan desteklemeleri bu yýl 600 milyon YTL'ye çýkardýk. Böylece yýllýk süt üretimi 8,4 milyon tondan, 11 milyon tona çýktý asýl hedefimiz 20 milyon tondur. Ülkemizde tarým ve hayvancýlýðýn geliþmesi için cesur adýmlar atmayý sürdüreceðiz." diye konuþtu. Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehmet Mehdi EKER, "Tarým Danýþmanlarýnýn görev süreleri 2007 yýlý baþýnda sona erecektir. Tarým Danýþmanlarý'nýn memur olmasýný istemiyoruz. Tarým Danýþmanlýðý yerine daha iyi þartlarda vekil veteriner hekimliði uygulamasýna geçmek üzere Bakanlýðýmýzýn çalýþmalarý sürmektedir. Ancak 8 Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Kasým 2006

9 H A B E R L E R veteriner hekim bulmakta zorluk çekiyoruz. Odalarýn bölgelerinde bu konularda yayýn çalýþmasý yapmasýný istiyoruz. Hedefimiz bu yýlsonunda 2 bin 500 dolayýnda veteriner hekim ve ziraat mühendisinin vekil kadrolarla iþe baþlatýlmasý. Bu projemizi de en kýsa sürede tamamlayarak hayata geçireceðiz." dedi. Kamuda çalýþan veteriner hekimlerin maaþ ve özlük haklarý konusundaki soru üzerine, Bakan EKER; "Ben bu konuda söz vermedim, 29 Mart'ta kabul ettiðim Oda Baþkanlarý'na bu konuda çaba göstereceðimi söyledim. Ben Bakan olduktan sonra araþtýrma enstitülerinde çalýþan veteriner hekimlerin döner sermaye maðduriyetini giderdim yýlýndan sonra ilk defa 550 veteriner hekimin Bakanlýðýmda göreve baþlamasýný saðladým. Bu yýl Maliye Bakanlýðý'ndan yeni kadrolar talep ettik. Yýllardýr bu büyüklükte bir kadro açýlmamýþtý. Ayrýca yeni bir proje üzerinde çalýþýyoruz. Hedefimiz dolayýnda veteriner hekim ve ziraat mühendisinin vekil kadrolarla iþe baþlatýlmasý. Bu projemizi de en kýsa sürede tamamlayarak hayata geçireceðiz. Özlük haklarý ile ilgili sorunu da çözmek için giriþimlerimiz Hükümet olarak sürüyor. Bu konuda yasa tasarýmýz var" dedi. "Bir veteriner hekim olarak meslektaþlarýmýn sorunlarýný çözmek benim görevimdir" diyen Bakan EKER, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bunu, ülkemizdeki gýda güvenliðinin ve halk saðlýðýnýn tesisi için bir görev olarak görüyorum." Oda baþkanlarý tarafýndan kendisine iletilen sorunlarla ilgili olarak; Ýlaç fiyatlarý ile ilgili raporu hemen inceleyip gereðini yapacaðýný, desteklemelerde aksayan noktalarla ilgili olarak gerekli çalýþmalarýn yapýlacaðýný ifade etti. Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Kasým

10 H A B E R L E R AB Veteriner Hekim Platformu Basýn Açýklamasý AB ÝLERLEME RAPORU ÜZERÝNE... Gýda Güvenliði ve Veteriner Hizmetlerinde Sýnýfta Kaldýk! Avrupa Birliði'nin Türkiye'ye yönelik olarak hazýrladýðý Ýlerleme Raporu 8 Kasým 2006'da yayýmlanmýþtýr. Oldukça hacimli olan bu raporda, Platformumuz tarým, gýda güvenliði ve veteriner hekimlikle ilgili kýsýmlarda çok ilginç bazý noktalarý kamuoyu ile paylaþmakta yarar görmüþtür: Öncelikle raporda geçen ve geçen yýlki raporda daha ayrýntýlý bir þekilde altý çizilen konu Türkiye'nin AB'den canlý hayvan ve hayvan ürünlerinin ithaline iliþkin fiili yasaðýnýn devam etmesidir. Bildiðiniz gibi Türkiye gümrük anlaþmasýyla her yýl yaklaþýk ton et alacaðýný taahhüt ettiði halde, AB ülkelerinde çýkan deli dana hastalýðý nedeniyle 1996 yýlýnda bu ülkelerden canlý hayvan ve et ithalatýný durdurmuþtur. Uluslar arasý ticaret anlaþmalarý gereði ve tamamen tüketicileri korumaya yönelik alýnan bu karara karþý AB ülkeleri her defasýnda konuyu gündeme getirmiþ ve kendilerinin et karþýlýðýnda almayý taahhüt ettikleri karpuz ve salçayý hiçbir mazeret göstermeden almayý reddetmiþlerdir. Ancak bu yýlki ilerleme raporunda konuyu sadece birkaç cümleyle geçmeleri Hükümetimizin büyük olasýlýkla onlardan daha baþka þeyler almayý taahhüt ettiði anlamýna mý geliyor bilinmez ama zamanla göreceðimizi sanýyoruz. Çünkü et yerine buðday gibi tahýllarýn alýnacaðýna yönelik duyumlar alýnmýþ ve bu konuda anlaþma saðlandýðýna dair haberler medyada yer almýþtý veya birileri bazý yerli sermaye sahiplerinin bu konuda Hükümet'e baský yapacaklarýný ve baþarýlý sonuç alacaklarýný düþünüyor olabilirdi. Bilindiði gibi gýda stratejik bir konudur ve bütçe olanaklarý kýsýtlý, geliþmekte olan veya geliþmeyen ülkeler gýdanýn kaynaðý olan tarým ve hayvancýlýk sektörünü ancak yüksek gümrük vergileri ile koruyabilmektedirler. Buna raðmen 1995'te gerçekleþen Gümrük Birliði Anlaþmasýyla zamanýn idarecilerinin, bugünkü yýkýcý sonuçlarý önceden hazýrlamýþ olmasýna raðmen mucize eseri AB ülkelerinde BSE (Deli Dana) hastalýðý görülmesi bu sonucu biraz olsun geciktirmiþtir. Zoonoz (hayvanlardan insana bulaþan) bir hastalýðýn ortaya çýkmasý ve bu hastalýktan dolayý kim olursa olsun bir insanýn dahi yaþamýný yitirmesi, kabullenilecek bir konu elbette deðildir. AB ülkeleri, ülkemizdeki zoonoz hastalýklarý bahane ederek bizden hayvansal ürün almayý reddediyorlar ki; bu konuda yerden göðe kadar haklýlar ama onlarda bulunan BSE gibi öldürücü hastalýða raðmen bize hastalýklý etlerini zorla satmayý dayatýyorlarsa ne denir bilemeyiz. Hadi kýrmýzý etten vazgeçtik. Bugünkü tavuk eti üretim standartlarýmýzýn, iddia ediyoruz onlarýn birçoðundan daha üstün olmasýna karþýn halen ihracat onayý vermemeleri bile AB'nin ikiyüzlülüðünü göstermeye yetiyor. Ýlerleme raporunda veteriner hekimlikle ilgili en önemli eleþtiri, idari ve yasal yapýlanmanýn AB müktesebatýna uyum saðlamaya uygun ol- 10 Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Kasým 2006

11 H A B E R L E R madýðý ve hayvan hastalýklarýnýn kontrolü ve eradikasyonu konusunda baþarý saðlanamadýðý konusundadýr. Ýlerleme raporunda hayvan hastalýklarýyla mücadele çalýþmalarý için Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý'nýn idari kapasitesinin merkezi ve yerel olarak güçlendirilmesi gerektiðine vurgu yapýlmaktadýr. Yýllardýr veteriner hekim örgütleri çýrpýnýp duruyor: "1985'de kaldýrýlan (!) Veteriner Teþkilâtýný bize geri verin" diye. Hatta bunun için tüm topluma açýk olarak imza kampanyasý bile baþlattýk. Diyoruz ki; Bakanlýðýn mevcut idari yapýsý, sorumluluk karýþýklýðýna ve yetki uyuþmazlýklarýna yol açacak þekilde, genellikle farklý genel müdürlükler ve bölümler tarafýndan paylaþýlmýþ, acilen yeniden yapýlandýrýlmasý gerekiyor. Biz bu doðrularý hep söyledik duyan olmadý, bakalým þimdi AB ayný þeyleri söylemiþ, acaba duyacaklar mý? Yaþanan onca acý tecrübeden sonra ülkeyi idare edenler tarafýndan þu artýk çok iyi bilinmelidir ki; "Organize ve güçlü bir Veteriner Teþkilatý olmadan hastalýklarý asla kontrol altýna alamazsýnýz." Saðlýklý hayvan olmadan saðlýklý gýda elde edemezsiniz dolayýsýyla halkýmýzýn saðlýðýný da yeterince koruyamazsýnýz. Bizim için önemli olan söylediðimizin yapýlmasý deðil, kim söylerse söylesin doðrunun yapýlmasýdýr. Tarým Bakanlýðý halen yasal olmayan bir þekilde 441 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile yönetiliyor. Genel Müdürlükler arasýnda yetkiler bölünmüþ, koordinasyon yok. Taþra teþkilatý yükü kaldýramýyor. Personel (veteriner hekim, teknisyen vb) yetersiz, mali kaynaklar son derece kýsýtlý. Bulaþýcý hayvan hastalýklarý ve zoonozlarla mücadele etmesi gereken veteriner hekimler; sýðýrlara kulak küpesi takýp bunlarý bilgisayar veri tabanýna iþlemekten; asýl görevi olan hastalýkla mücadele, aþýlama, mezbahalar, et üretim yerleri ve çiftliklerin denetimi, gýda kontrolü, suni tohumlama denetimi gibi iþlerini yapamaz hale gelmiþtir! Yýllardýr süren bu idari ve yapýsal sorunlara, açlýk sýnýrýndaki ücretler de eklenince veteriner saðlýk çalýþanlarýnýn moral ve motivasyonlarý ciddi derecede bozulmuþtur. AB Ýlerleme Raporunda kuþ gribi ile mücadele konusunda belirtilen baþarý, mevcut yetersiz sistemin deðil, sadece özverinin eseridir. Yoksa öyle sanýldýðý gibi veteriner hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik ciddi anlamda deðiþen bir þey yoktur! Raporun bir diðer dikkat çekici yaný ise; Tarým Bakanlýðý ile Saðlýk Bakanlýðý arasýndaki iþbirliðinin yetersizliði. Bu konuda, Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Bakanlýðý haline geldiðinden aslýnda suçu Tarým Bakanlýðýnda aramamak gerekir. Saðlýk Bakanlýðý kendi görev alanýna giren koruyucu saðlýk hizmetlerini çoktan unutmuþ durumda. IMF yetkilileri bile saðlýk harcamalarýnýz arttý diye uyarýyor. Önemli olan hastayý tedavi etmekten çok hasta etmemektir. Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Kasým

12 H A B E R L E R Ülkemizde kuduz, kuþ gribi, þarbon, Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi, brusella gibi zoonoz hastalýklarýn kol gezdiði bir ortamda, Saðlýk Bakanlýðý veteriner hekimlerin görev alanýna giren bu hastalýklarý umursamýyor bile. Sayýn Bakan; "hayvan hastalýklarý Tarým Bakanlýðý'ný ilgilendirir" gibi talihsiz beyanatlar veriyor. Ama kuþ gribinden ölen 4 masum yavrunun veya Kýrým Kongo Kanamalý Ateþinden ölen 50 vatandaþýmýzýn hesabýný veremiyor. Saðlýk Bakanlýðý yaklaþan muhtemel kuþ gribinden korunmak için grip aþýsý satýþýný körükleyip yabancý tekellere rant saðlamaktan, ceset torbasý ve ilaç stoku yapmaktan baþka hiçbir önlem alamýyor! Gýda güvenliðini saðlamaya yönelik ve güya AB mevzuatýna uygun olarak 2004 yýlýnda büyük umutlarla hazýrlanan ve kurtarýcý gözüyle bakýlan 5179 sayýlý Gýda yasasý harap bir vaziyette. Genetiði deðiþtirilmiþ gýdalara iliþkin hiçbir düzenleme yapýlmamýþtýr. 3 yýldýr devam eden ve nedense bir türlü bitirilemeyen Biyogüvenlik Yasa Tasarýsý henüz Meclis gündemine bile alýnamamýþtýr. Gýda katkýlarýna iliþkin düzenlemeler yetersizdir. Müslüman bir ülkede domuz etinin serbestçe satýþýna karar veren Hükümetimiz "at eti yenir mi yenmez mi?" gibi gereksiz bir tartýþma yaratmýþtýr. Þimdi de haklý olarak "efendim, bu Gýda Yasasý uygun deðil, yenisine bakalým" diyerek yeni bir yasa taslaðý oluþturmuþ durumda. Demek ki biz söyleyince deðil de AB ülkeleri söyleyince oluyormuþ! Balýkçýlýk konusuna deðinmeye gerek var mý? Çünkü bunu artýk herkes biliyor ve söylüyor. Ülkemizin üç tarafý denizlerle çevrili olmasýna ve en güzel balýklar da bizim sularýmýzda olmasýna raðmen durumumuz içler acýsý. Bununla ilgili doðru dürüst bir mevzuat bulunmamaktadýr. Uygulamada kontrol ve denetim, hem Tarým Bakanlýðý'na hem de Ýçiþleri Bakanlýðý bünyesindeki Sahil Koruma'ya býrakýlmýþtýr. Bu faaliyetlerin etkinliði Bakanlýðýn yapýsý, insan kaynaklarýnýn yetersizliði, teknik donanýmýn yokluðu ve mevzuat eksikliðinden dolayý sýnýrlýdýr. Bilimsel araþtýrma ve izleme verileri yoktur. Kýsacasý hiçbir geliþme yoktur ve iþler, balýkçýlýk tabiriyle, rasgele yürümektedir. Kamuoyuna saygýyla sunulur Hayvan Haklarý Paneli Bir Özeleþtiri: Çankaya Belediyesi ile Doðayý ve Çevreyi Koruma Yaþatma Derneði (DOÐÇEV), Dünya Hayvanlarý Koruma Günü nedeniyle "Bir Özeleþtiri: Hayvan Sever Kimdir?" konulu bir panel düzenledi. Ýstanbul üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Tamer DODURGA'nýn baþkanlýðýný yaptýðý panele konuþmacý olarak; yönetmen Halit REFÝÐ, gazeteci-yazar Bekir COÞKUN, Psikiyatri uzmaný Dr. Gökben HIZLI, DOÐÇEV üyesi Yasemin DURU ve Hayvan Gönüllülerini temsilen de Berra ÖZBEY katýlmýþtýr. Çankaya Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen organizasyona katýlým hayli fazlaydý. Panel geçtiðimiz günlerde vefat eden hayvan dostu Prof. Dr. Ýsmet SUNGUR anýsýna saygý duruþu ile baþladý. Panelde, hayvan haklarýnýn korunmasý ve bu konudaki çabalar ele alýndý. Yönetmen Halit RE- FÝÐ, globalleþen dünyada yalnýz hayvanlarýn deðil, insanlarýn ve diðer tüm canlýlarýn da tehdit altýnda olduðunu belirterek, ekonomik kaygýlarýn ve paranýn bu tehdidin baþlýca nedenleri olduðunu söyledi. Hayvan haklarýnýn yerleþmesi konusunda umudunu yitirmediðini ifade eden REFÝÐ, bu alandaki sorunlarýn ülke kültüründen alýnan 12 Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Kasým 2006

13 H A B E R L E R Hayvan Sever Kimdir? güçle çözülebileceðini bildirdi. REFÝÐ, hayvan severlerin birbirlerinden güç almalarý gerektiðine de iþaret ederek, "Canlýlarý korumak isteyen herkesle sonuna kadar beraberim" dedi. Ayrýca insanlarýn ve diðer tüm canlýlarýn da tehdit altýnda olduðunu belirterek, ekonomik kaygýlarýn ve paranýn bu tehdidin baþlýca nedenleri olduðunu söyledi. Gazeteci-yazar Bekir COÞKUN da hayvan haklarý savunucularýnýn mücadelelerinde bazen sert bir tavýr sergilediklerini, bunu doðru bulmadýðýný, ancak anlayabildiðini söyledi. Hayvan severlerin hayvanlarýný çocuklarý gibi gördüklerini bu yüzden de bazen agresifleþebildiklerini belirten COÞKUN, "Bir erkek annelik duygusunu bilmez. Ama hayvan sevgisi! Köpeðim bana annelik duygusunu öðretti. Bir anne yavrusuna zarar verildiðini görse dayanabilir mi? Biz de dayanamýyoruz iþte" diye konuþtu. Hayvan severlerin hak mücadelesinde tavýrlarýný çok iyi belirlemeleri gerektiðini vurgulayan COÞKUN, hayvanlara yönelik yanlýþ tutumlar karþýsýnda hoþgörü tuzaðýna düþülmemesini istedi. Panelde, DOÐÇEV üyesi Yasemin DURU, Hayvan gönüllüsü Berra ÖZBEY ile Psikiyatrist Dr. Gökben HIZLI da hayvan severlik ve hayvan haklarýnýn uygulanmasý konusundaki eksikliklere iliþkin görüþlerini aktardý. Ayrýca Hayvan gönüllüsü Berra ÖZBEY konuþmasýnda hayvan saðlýðý, refahý, haklarý gibi konularda titiz ve istikrarlý çalýþmalarýndan dolayý Çankaya Belediye Baþkaný Muzaffer ERYILMAZ ve Oda Baþkanýmýz Prof. Dr. Ayhan FÝLAZÝ'ye ve tüm veteriner hekimlere teþekkür etti. Paneldeki ilginç diyaloglardan birisi de Psikiyatrist Dr. Gökben HIZLI'nýn yaþam haklarý ile ilgili konuþmasýnýn içinde "Hayvan severler toplum içinde sorunlu kiþiler gibi görülüyor" demesi üzerine oturum baþkaný DODURGA konuþmanýn ardýnda esprili bir tavýrla "Hayvan severler içinde sorunlular vardýr ama hayvan sevmeyenler çok mu normal?" demesiyle belki de bu gerçeði en güzel þekilde ifade etti. Sadece böyle günlerde hayvan dostlarýmýzý hatýrlamamalýyýz. Özellikle biz veteriner hekimlere bu konuda çok iþ düþüyor. Mesleðimizi gerçekten hak ettiði yerlerde görmek istiyorsak kendi alanýmýzda kusursuz bir þekilde çalýþmalýyýz. Dostlarýmýzý ve onlarýn dostlarýný her zaman koruyup kollamalýyýz. Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Kasým

14 H A B E R L E R DÜNYA GIDA GÜNÜ Dünya Gýda Günü Nedir? Dünya Gýda Günü Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü'nün (FAO) 1945 yýlýnda aldýðý bir karar üzerine her yýl 16 Ekim tarihinde kutlanmaktadýr. Dünya Gýda Günü'nün amacý, küresel bir sorun olan açlýða neden olan faktörlerin ortadan kaldýrýlmasýna yönelik acil önlemlerin alýnmasýna çaðrýda bulunmaktýr. Gýda Güvencesi BASIN AÇIKLAMASI FAO tarafýndan belirlenen bu yýlýn Dünya Gýda Günü'nün konusu: "Gýda Güvencesi"dir. Gýda güvencesi, bireyin gýdaya eriþme hakkýdýr. Herkesin yeterli gýdaya eriþme hakký, bireyin en temel hakkýdýr. Bugün dünyada 790 milyon insan, ne yazýk ki açlýk seviyesinde yaþamaktadýr. Aslýnda dünyada üretilen gýda, adil olarak daðýtýldýðýnda bütün insanlara yetecek niteliktedir. Ancak sömürgeci ülkeler bolluk içinde yaþarken, kaynaklarý ve temel hak ve özgürlükleri sömürülen ülkeler yeterli gýdaya eriþememektedir. Açlýkla karþý karþýya olan uluslar, zengin uluslara kahve ve pamuk üretimi yapýp satarak borçlarýný kapatmakla meþguldürler. Türkiye'de Durum Ülkemiz 1980'lere kadar kendine yeten ülkelerden birisi olmasýna karþýlýk, sözde sanayileþme ve çað atlama politikalarýyla, neredeyse her türlü gýda maddesinde dýþa baðýmlý bir ülke haline getirilmiþtir. Temel gereksinimimiz olan et, süt ve yumurtayý üretebilmek için bile dýþarýya baðýmlý bir durumdayýz. En çok övündüðümüz tavukçuluk konusunda AB ülkeleri istedikleri taktirde anaç tavuk vermeyerek tüm tavukçuluðumuzu bitirebilecek durumdadýrlar. Biz ne yapýyoruz? Bunlara alternatif oluþturabilecek köy tavukçuluðunu bitirmeye çalýþýyoruz. Milli tavuklarýmýz olan Denizli Horozu, Sultan Tavuðu gibi tavuklarýmýzý yok etmeye çalýþýyoruz. En yetkili aðýzlarýmýz bile "Artýk köy yumurtasý, köy tavuðu tarih olacak" diye demeç vermiþlerdir. Tavuklara yedirdiðimiz yemi bile üretemiyoruz. Meralarýmýzý yok ettik. Yem bitki- 14 Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Kasým 2006

15 H A B E R L E R leri üretimini bitirdik. Hayvanlara vereceðimiz yemin hammaddesini ABD, Brezilya ve Arjantin gibi ülkelerden ithal etmeye baþladýk. Ýhracat umutlarýmýzý dýþarýdan ithal edeceðimiz mallara baðladýk. Ülkemizin üç tarafý denizlerle çevrili olduðu halde balýkçýlýk konusunda bir ilerleme saðlanamadý. Balýkçýlarýmýza zorluklar çýkarmak için elden gelen her þey yapýldý. Çok basit önlemlerle önüne geçilebilecek durumdayken, balýk çiftlikleri "Çevre kirliliði yaratýyor" diye turizme feda edildi. Ama bu ne yaman çeliþkidir ki; denizlerimiz sanayileþmiþ ülkelerin atýk deposu haline getirildi. Türkiye'de Gýda Denetimi Yok Ülkemizde resmi verilere göre yaklaþýk gýda iþletmesi ve satýþ noktasý bulunuyor. Önceden gýda üretim yerlerini Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, satýþ noktalarýný ise Saðlýk Bakanlýðý ve Belediyeler iþbirliði halinde denetlemekteyken, 2004 yýlýnda çýkartýlan 5179 sayýlý Gýda Yasasý'yla denetim iþi tek otorite olan Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'na býrakýlmýþtýr. Bu kadar çok iþletmeye raðmen Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý yaklaþýk 5000 gýda denetim personeliyle bu iþin üstesinden gelememiþtir. Ardýndan çýkarýlan Belediyeler Yasasý ise buna aykýrý bir þekilde denetimde Belediyeleri de yetkili kýlmýþ, ancak bu gibi yerleri denetleme bilgi ve yeterliliðine sahip veteriner iþleri müdürlüklerini kapatmýþ ve tam bir kaos yaratmýþtýr. Gýda güvenliði tüccarýn insafýna býrakýlmýþtýr. Sonuç Türkiye'de yaþayan halkýn önemli bir kýsmý gýda güvencesinden yoksun bir halde yaþýyor. Dengeli beslenme saðlanamýyor. Bir ulusun yeterli gýda alýp almadýðý basit olarak tüberküloz (verem) hastalýðýnýn artýþýna bakarak rahatlýkla anlaþýlabilir. Geri kalmýþ ülkelerin bir sorunu olarak bilinen verem hastalýðý ülkemizde hýzla yayýlýyor. Artýk bu hastalýðý tedavi etmek için kullanýlan ilaçlar bile bir fayda getirmiyor. Uyarýyoruz Gýda, stratejik bir üründür. Açlýk, insanlarý her türlü kötülüðe sevk eder. Yeterli beslenmeyen bir insan, her türlü hastalýða duyarlý hale gelir. Yeterli beslenemeyen insanlar sömürülmeye mahkûmdurlar, ulusal baðýmsýzlýk tehlikeye girer. Hükümetin bir an önce ulusal gýda planýný oluþturmasý ve gýda güvenliðini saðlamasý bu ülke halkýna karþý olan en önemli sorumluluðudur. Kamuoyuna saygýyla duyurulur Prof. Dr. Ayhan FÝLAZÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odasý Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Kasým

16 Tarým ve Köyiþleri Bakaný Sayýn M H A B E R L E R Sayýn Veteriner Hekim Dr. M. Mehdi EKER, T.C. Tarým ve Köyiþleri Bakaný ÖSYM tarafýndan 2006 yýlý KPSS tercih kýlavuzunda yayýmlanan kadrolardan anlaþýldýðýna göre bu yýl içerisinde Bakanlýðýnýz merkez ve teþkilatýna 60 adet veteriner hekim alacaðýnýzý ilan etmiþsiniz. Ancak bu 60 veteriner hekim kadrosundan 34 tanesine sadece erkek olanlarýn alýnacaðý gibi temel bir koþul arandýðýna üzülerek tanýk olmaktayýz. Bildiðiniz gibi, Anayasamýzýn 10. Maddesinin birinci bendine göre "Herkes, dil, ýrk, renk, cinsiyet, siyasî düþünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayýrým gözetilmeksizin kanun önünde eþittir." Ayrýca ayný maddenin 2. bendi sizin de milletvekili olarak bulunduðumuz yasama döneminde tarihinde, 5170 sayýlý Kanunun 1. Maddesine göre "Kadýnlar ve erkekler eþit haklara sahiptir. Devlet, bu eþitliðin yaþama geçmesini saðlamakla yükümlüdür" diye deðiþtirilmiþtir. Bu deðiþikliðe elbette yürekten inanarak ve içinizden gelerek destek verdiðinize inanýyoruz. Bunun yanýnda yine Anayasamýzýn 49. Maddesi "çalýþma, herkesin hakký ve ödevidir", 70. Maddesi "Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkýna sahiptir. Hizmete alýnmada, görevin gerektirdiði niteliklerden baþka hiçbir ayýrým gözetilemez." demektedir. Anayasa'ya aykýrý hareket ettiðinizi düþünüyor musunuz? Sizin de bir meslektaþýmýz olarak bildiðiniz gibi, hayvanlarýn evcilleþtirilmesiyle doðup geliþen veteriner hekimlik yalnýz hayvan saðlýðý ile deðil insan saðlýðýyla da doðrudan ilgili bir meslek grubudur. Son günlerde gündemi oldukça meþgul eden kuþ gribi, Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi, þarbon ve kuduz gibi hastalýklarla bu duruma kamuoyu da yakýndan tanýklýk etmiþtir. Veteriner hekimlik zoonozlarýn kontrolü yanýnda, gýda hijyeni, hayvansal endüstri kaynaklý bulaþma ve kirlenmenin önlenmesi, karþýlaþtýrmalý hekimlik, laboratuar hayvanlarý hekimliði ile afetlerde ve diðer felaketlerde acil veteriner hekimliði hizmetleri gibi konularý kapsamaktadýr. Bakanlýðýnýzda 6500 adet veteriner hekim kadrosu olduðu halde mevcut çalýþan veteriner hekim sayýsý 2500 civarýndadýr ve sadece bu yýl için 2006 yýlý KPSS sýnavýna giren iþsiz veteriner hekim sayýsý Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Kasým 2006

17 H A B E R L E R M. Mehdi EKER'e Açýk Mektup civarýndadýr. Demek ki kamuoyunu yanýltan bazý kiþilerin iddia ettiði gibi ülkemizde yeterli veteriner hekim yok deðil. Yeterince veteriner hekim vardýr ve çoðunluðu da ekonomik nedenlerden dolayý kendileriyle ilgili olmayan baþka mesleklerde çalýþmaktadýr. Hiç kimse spor olsun diye bir sýnava girmez veya bu þekilde sýnava girenlerin sayýsý bir elin parmaklarýný geçmez. Hâlbuki sizin de açýkladýðýnýz gibi ülkemizde gýda satýþ noktasý ve gýda üretim iþletmesine karþý denetim yapacak sadece 5000 personeliniz bulunmaktadýr. Neredeyse her gün basýn ve televizyonlardan gýda konusunda yaþanan rezaletleri izliyor veya okuyoruz. Sizlerin de bu konuda bilgilendirildiðini sanýyoruz. Dünya Saðlýk Örgütü bu yýl kuþ gribi virüsünün büyük bir salgýna dönüþeceði ve insandan insana geçme özelliði kazanacaðýný ilan ederek bütün ülkelere hazýrlýk yapmalarý konusunda önerilerde bulunurken ne yapýlmaya çalýþýldýðýný anlamakta güçlük çekiyoruz. Kuþ gribini elinizdeki eksik eleman ve daðýnýk teþkilat yapýsýyla önleyerek mucize yaratmaya çalýþtýðýnýza inanýyoruz. Bununla birlikte 210 adet bayan kuran kursu öðreticisi kadrosu açýlmasýna raðmen, 60 kiþilik veteriner hekim kadrosu (üstelik bunlarýn 34 tanesi sadece erkek olacak) açýlmasýný esefle karþýlýyoruz. Elbette bu ülkenin kuran kursu öðreticisine de ihtiyacý vardýr. Ancak saðlýðýn daha ön planda olduðu da muhakkaktýr ve saðlýklý olmayan bir topluma dinini öðretmeniz mümkün deðildir. Saðlýk Bakanlýðý'ndan ümidimizi kestik, orasý Ýnsanlarý Tedavi Bakanlýðý haline geldi. Kendi kuruluþ yasasýnda yazan "koruyucu saðlýk hizmetleri" görevini çoktan unutmuþ durumda. Peki, bu ortamda halk saðlýðýnýn da önemi bilen ve bu þekilde eðitim almýþ bir veteriner hekim olarak, halkýn saðlýðýný korumanýn Bakanlýðýnýzýn elinde olduðunu hiç düþündünüz mü? Bildiðiniz gibi Türkiye'de mevcut 19 adet Veteriner Fakültesinden 17 tanesi faal durumdadýr ve hiç birinde alýnma þartý olarak cinsiyet ayrýmcýlýðý yapýlmamaktadýr. Kýz ve erkek öðrenciler ayný þartlarda eðitim görmektedir. Mezun olduktan sonra da zaten ayný þartlarda çalýþacaklarýný baþýndan beri kabul etmiþ durumdadýrlar. Bugün ülkemizin en ücra köþelerinde bile bayan veteriner hekimler, gerek kamuda ve gerekse özel kliniklerinde büyükbaþ hayvanlarýn suni tohumlamasýndan aþýlamasýna kadar her türlü zor þartlarda en az erkek veteriner hekimler kadar baþarýyla hizmetlerini yürütmektedirler. Bir erkeðin bile baþaramadýðý operasyonlarý kývrak zekâlarý ve becerikli elleriyle gerçekleþtirmekte ve hayvanlara þifa daðýtmaktadýrlar. Veteriner hekimlerin, Saðlýk Bakanlýðý'ndan dýþlandýðý, belediyelerde kadrolarýnýn elinden alýndýðý ve Çevre ve Orman Bakanlýðý'nýn kapýsýndan içeri alýnmadýðý bir ortamda Bakanlýðýnýzýn da bu kervana katýlmasý bizleri üzmektedir. Üstelik de siz Cumhuriyet döneminin ilk Veteriner Hekim Tarým Bakanýsýnýz. Meslektaþlarýnýzýn sizi hiçbir zaman unutmayacaðýna emin olabilirsiniz. Saygýlarýmýzý sunar, yanlýþlýðýn düzeltilmesi için gereðinin yapýlmasýný arz ederiz. ( ) Prof. Dr. Ayhan FÝLAZÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odasý Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Kasým

18 H A B E R L E R KONYA ÝL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜÐÜ AKREDÝTE OLDU Konya Ýl Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü Ulusal Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafýndan Nisan 2006 tarihlerinde yapýlan tetkik sonunda Kalite Yönetim Sistemi ve çeþitli laboratuvar birimlerinde 14 deney için akredite oldu. 16 Ekim 2006 tarihli Akreditasyon Kurulu toplantýsýnda, Konya Ýl Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü'nün akredite edilmesine karar verildi. Laboratuvar Müdürü Dr. M. Kürþat IÞIK, gelecek yýl yapýlacak takip denetimine yeni deneylerle hazýrlanarak kurumun akredite olduðu analiz sayýsýný sürekli olarak artýracaklarýný bildirdi. Akredite Laboratuvar Olmanýn Avantajlarý; Laboratuvar akreditasyonu, teknik yeterliliðin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararasý yüksek saygýnlýðý ifade eder. Laboratuvar akreditasyonu, laboratuvarlarýn yeterliliðinin resmi olarak tanýnmasýný saðlayarak müþterilere güvenilir deney, analiz ve kalibrasyon hizmetlerini belirleme ve seçmede kolay bir yöntem sunar. Laboratuvarýn akredite edilmesi için yapýlan iþlemler uluslar arasý kriterlere göre düzenlenmiþ ve standartlaþtýrýlmýþtýr. Akreditasyon için kullanýlan ortak yaklaþým sayesinde, akredite laboratuvarlar tarafýndan düzenlenen rapor ve sertifikalar uluslar arasý kabul görmektedir. Böylece, ülkeler arasýndaki mal ticaretinde o ürünle ilgili deney ve analiz tekrarlarý önlenerek masraflar azaltýlmaktadýr. Konya Ýl Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü uzun süredir TAGEM (Tarýmsal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü) bünyesinde Gýda Yem Araþtýrmalarý Grup Toplantýsý'na hazýrlanmýþ olduðu projelerle katýlmaktaydý. Bu yýl ilk defa TA- GEM'in onayýyla "Araþtýrma Yapmakla Görevli Kuruluþ" olarak toplantýya katýlan Konya Ýl Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü toplam18 yeni teklif projeden sunduðu 4 yeni teklif proje ile temsil edildi Mart (2006) tarihlerinde Antalya' da gerçekleþtirilen toplantý bu yýl yoðun ilgi gördü. Prof. Dr. Hasan FENERCÝOÐLU'nun baþkanlýk ettiði toplantýda, laboratuvar personeli tarafýndan sunulan projeler katýlýmcýlar tarafýndan beðeniyle karþýlandý. Konya Ýl Kontrol Laboratuvar Müdürü Dr. M. Kürþat IÞIK, 4 projenin de baþarýyla sunulduðunu, "Türkiye'de Çið Sütlerde Kullanýlan Hýzlý Antibiyotik Test Kitlerinin Hassasiyetlerinin Karýlaþtýrýlmasý" projesinin kesin kabul gördüðü; ayrýca sunulan bir diðer proje olan "Türkiye' de Yetiþtirilen Týbbi ve Aromatik Bitkilerden Elde Edilen Bitkisel Çaylar Ýçin Uygun Standardýn Ýyileþtirilmesi" projesinin de katýlýmcýlar ve TA- GEM tarafýndan kabul gördüðü, katýlýmcý kuruluþ sayýsýnýn artýrýlarak seneye tekrar sunulmasýna kesin karar verildiðini sözlerine ekledi. Toplantýda ilimizi temsil eden yeni teklif projeler þöyledir: Türkiye'de Çið Sütlerde Hýzlý Antibiyotik Test Kitlerinin Hassasiyetinin Karýlaþtýrýlmasý/Proje Lideri: Emrah TORLAK. Süt ve Süt Ürünlerinde Stafilokoklarýn Ýzolasyonu, Ýdentifikasyonu ve Enteretoksin Tespiti/Proje Lideri: Mukadderat GÖKMEN. Konya Bölgesinde Üretilen Sütlerde Somatik Hücre Sayýsý ve Mevsimsel Deðiþimi/Proje Lideri: Mukadderat GÖKMEN. Kontrollü Þartlarda Yetiþtirilen Týbbi ve Aromatik Bitkilerden Üretilen Bitkisel Çaylar için Uygun Standardýn Ýyileþtirilmesi /Proje Lideri: Tuba AYBEK. Araþtýrma yapmakla görevli diðer Ýl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri ise þöyle: Bursa Merkez Gýda Araþtýrma Enstitüsü, Ankara Ýl Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü, Ýzmir Ýl Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü, Çanakkale Ýl Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü, Konya Ýl Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü. Ýl Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü personeline ücretsiz, sertifikalý Ýngilizce kurs programý düzenledi. Ayrýca Müdürlük, mikrobiyolojik analizlerde zaman kaybýný ortadan kaldýran Yeni Mikrobiyolojik Teknikler konulu eðitime de ev sahipliði yaptý. 18 Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Kasým 2006

19 A B D O S Y A S I Hayvan Hastalýklarý ve Zoonozlarla Mücadele* Avrupa Komisyonu; 2007 yýlý için, hayvan hastalýklarýnýn eradikasyon, kontrol ve sürveyansý programlarýný finanse etmek için 193 milyon Euro'luk kaynaðý tarihinde onayladý. Avrupa Birliði'nin hazýrlamýþ olduðu 155 adet olan "Hayvan hastalýklarý ile mücadele programlarý" için, bu kaynak harcanacak. Özellikle insanlarda görülen hayvan hastalýklarý ile yapýlan mücadelede bu kaynak kullanýlacak. 1) Hayvan Hastalýklarý Eradikasyon Programlarý: 2007 yýlý için komisyona 10 hastalýðýn eradikasyonu için 61 program sunuldu. Bu programlardan 47'si için finansman saðlanmasý kabul edildi. Bu programlara 53 milyon Euro harcanacak. Bu kaynak daha çok Brucellosis, Tuberculosis ve Kuduz hastalýklarý ile mücadele programlarýnda kullanýlacak. Avrupa Birliði'nin doðu ülkelerinde son yýllarda kuduz hastalýðý ile mücadele için yapýlan program uygulamalarýnda baþarý elde edilmiþti. Kuduz hastalýðý daha çok efekte olan yabani hayvanlar tarafýndan yayýldýðý için, yabani hayvanlara aþý (antijen) içeren tuzak yemleri ile oral yolla aþýlama programlarý uygulanacak. 2) Zoonozlarýn Kontrol Programlarý: 18 ülkede kanatlýlarda zoonotik Salmonella kontrol programlarý için Euro finansman ayrýldý. 3) Kuþ Gribi Sürveyansý Programlarý: 2007 yýlýnda da üye ülkelerde kanatlýlarda ve yabani kuþlarda kuþ gribi sürveyansý devam edecek. Laboratuvar testlerinin finansmanýný Avrupa Birliði yapacak. Kuþ gribinin zayýf ya da yüksek patojen odaklarýnýn, en hýzlý ve etkili dedeksiyonu için, gerekli araç ve gereçlere harcanacak yýlýnda yabani kuþlarda yapýlan taramalarda hastalýðýn ticari iþletmelere bulaþmadan tespit edilmesi çok faydalý olmuþtu. 4) Deli Ýnek ve Scrapie Hastalýklarý Programlarý: Bu hastalýklarla eradikasyon, sürveyansý ve mücadele için Euro ayrýldý. Hastalýk, süratli ve etkili testlerin kullanýlmasý saðlanarak teþhis edilecek. *AB Veteriner Hekim Platformu Çalýþmasý Çeviren ve Hazýrlayan: Veteriner Hekim Ali OCAK / ÝZMÝR Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Kasým

20 R Ö P O R T A J Prof. Dr. Ayhan FÝLAZÝ ile Türk Saðlýk Sisteminde Hasta ve Hasta Yakýný Haklarý üzerine e-röportaj Veteriner Hekimlik - Halk Saðlýðý röportaj: Ýnsan hasta haklarý ile veteriner hekimliðin ilgisi var mýdýr? Bu iki bölüm arasýnda sürekli haberleþme, bilgi ve kaynak paylaþýmý var mý? Yanýt hayýr ise bunun nedenini öðrenebilir miyiz? Bu iletiþimsizlikten kim sorumludur? A.F. - Ýnsanlar, tarih boyunca hayvanlarla yakýn bir iliþki içinde bulunmuþlardýr. Göçebelik döneminden yerleþik hayata geçilmesinde hayvanlarýn evcilleþtirilmesinin önemi büyüktür. Evcilleþtirmeyle baþlayan süreçte, insanlar hayvanlarýn eti, sütü, derisi, yünü gibi ürünleri ile gücünden daha verimli olarak yararlanmanýn yollarýný aramýþlardýr. Bu süreç, üretimin kârlýlýðý ve sürekliliðinin yanýnda saðlýk sorunlarýný da içermiþ, çok büyük ekonomik kayýplara neden olduðu için insan ve hayvan saðlýðý konusu, çözüm gerektiren sorunlarýn en baþýnda gelmiþtir. Hayvanlarýn saðlýklarýnýn korunmasý, verimliliklerinin artýrýlmasý, insanlarýn saðlýklý ve uzun yaþayabilmeleri amacýyla saðlýklý hayvan ve hayvansal ürünlerin elde edilmesi, bu hizmetlerin daha bilgili ve uzman kiþilerce yapýlmasý gerekliliðini ortaya çýkarmýþtýr. Saðlýklý bir toplum saðlýklý insanlarla, saðlýklý insan saðlýklý gýdayla, saðlýklý gýda da saðlýklý bir hayvanla mümkündür. O nedenle insan hasta haklarý ile veteriner hekimliðin ilgisi çok yüksektir. Bu iki bölüm arasýnda 1980'lere kadar sürekli bir haberleþme, bilgi ve kaynak paylaþýmý mevcutken, daha sonra gittikçe azalmaya baþladý ve günümüzde neredeyse sýfýr noktasýna geldi. Bu iletiþimsizlikten 1980'lerden itibaren iþbaþýna gelen bütün iktidarlar sorumludur. Ýktidar olan kiþiler deðiþmiþ ama zihniyet deðiþmemiþtir. Hepsi birbirlerinin uzantýsý gibidir. Politikalar hep bir yerlerde belirlenmiþ ve bütün iktidarlar bunlarý sadece uygulamak durumunda býrakýlmýþlardýr.? Veteriner hekimlik ile hasta haklarý arasýndaki bað koptuðu/ihmal edildiði zaman bunun bedelini kim öder? A.F. - Tabii ki insan ve dolayýsýyla toplum öder. Ulusal baðýmsýzlýk tehlikeye girer. Bir insaný ölümle tehdit edemezsiniz, neticede verilecek bir caný vardýr, ama aç olan ve yeterli ve güvenli gýda alamayan bir insana her þeyi yaptýrabilirsiniz.? Bu bilgisizliðin ve(ya) ihmalin kötü sonuçlarýný önlemek için siz, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný olarak ne yaptýnýz? Gidiþatý onaylamadýðýnýz zamanlarda neler düþündünüz? Sadece düþünmekle mi kaldýnýz? A.F. - Çok güzel ve yerinde bir soru. Ýyi organize olmuþ toplumlarda her davanýn bir sahibi veya sahipleri vardýr. Çeþitli meslek topluluklarýnýn, kendi sorumluluklarý çerçevesine giren konularý organlarý (oda, dernek, birlik gibi) aracýlýðýyla teker teker ele alarak incelemeleri ve somut delillerle savunmalarý ve sorumluluk almýþ bulunan idari makamlarý uyarmalarý gereklidir. Þu veya bu þekilde aldanan veya konuyu iyi bilmediði için aldatýlan makamlara zamaný gelince yanlýþ uygulamalarý için çatmak, onlarý yermek, 20 Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Kasým 2006

21 R Ö P O R T A J genellikle iþin sonunda bu çareye baþvuranlarýn kendi suçluluklarýný gizlemek için baþvurduklarý bir davranýþtýr yýlýnda, dönemin Adalet Bakaný Sayýn Sýrrý ATALAY, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde bir törende yaptýðý konuþmasýnda "Davalarýmýza sahip çýkmasýný bilelim. Fikirlerine evlatlarý gibi sahip çýkan insanlarýn halledemeyecekleri meseleleri yoktur" dedikleri gibi biz tarihi görevimizi yapmak için elimizden geleni yaptýk. Þöyle ki, öncelikle davanýn sahipleri olan ve yýllardýr ezilmiþ, horlanmýþ, özlük haklarý ellerinden alýnmýþ olan meslektaþlarýmýzýn üzerlerindeki ölü topraðýný atmak için uðraþ verdik. Bunun için her türlü iletiþim araçlarýndan yararlanmaya, paneller ve çeþitli toplantý organizasyonlarýyla üzerlerindeki ölü topraðýný atmaya çalýþtýk. Öncelikle arkamýzdaki insan gücünü artýrmaya uðraþ verdik. Siyasi iktidarlarý yaptýklarý her yanlýþta uyarmaya ve her doðruda takdir etmeye çalýþtýk. Bunun için basýn ve medyada her seferinde yer almaya çalýþtýk. Kamuoyu oluþturabilmek için basýný ve medyayý bilgilendirmeye çalýþtýk, ancak basýnýn çoðunluðunun daha çok skandal niteliðinde ve magazin haberlerini tercih etmesi nedeniyle ne yazýk ki arzu ettiðimiz neticeyi alamadýk. Ölü topraðý sadece veteriner hekimlerin üzerinde deðil, tüm toplumun üzerine seriliydi ve bunu kaldýrmak da o kadar kolay olmayacaktý. Yanlýþ Kadrolaþma/Siyasi Malpraktis a - "Doðuda hayatýný kaybeden 4 yavrumuz aslýnda bu sistemin kurbanýdýr. 2 yýl önce Iðdýr'da Tarým Ýl Müdürlüðüne baðlý Hayvan Saðlýðý Þube Müdürlüðüne Açýk Öðretim Fakültesi Mezunu bir kiþi atandýðýnda dedik ki; "Adý hayvan saðlýðý olan bir þubenin baþýna saðlýktan anlamayan bir kiþiyi getirirseniz hayvan hastalýðýndan baþýnýzý alamazsýnýz. Kuþ gribi vakasý da bu bölgede Açýk Öðretim Mezunu bir Þube Müdürü'nün olduðu bölgede patladý. (Kaynak: A. FÝLAZÝ) b - "Kuþ gribini araþtýran enstitüyü kim kapatmýþtý?" Manisa Araþtýrma Enstitüsü ise teçhizat ve ekipmanlarýyla birlikte Ýzmir'de farklý bir alanda hizmet veren baþka bir enstitü içinde bir odaya hapsedildi. Þimdi Ýzmir'deki o enstitüyü de kapatmaya hazýrlanan Tarým Bakanlýðý, yapýlan yeni organizasyonla Veteriner Ýþleri Genel Müdürlüðü'nü de kaldýrdý. Kuþ gribi konusunda esprideki gibi- Ortadoðu ve Balkanlar'ýn en büyük araþtýrma enstitüsünün Türkiye'de olduðunu biliyor muydunuz? Manisa Tavuk Aþýlarý Üretim ve Tavuk Hastalýklarý Araþtýrma Enstitüsü, bu konuda koruyucu eðitim verdiði gibi, hastalýðýn aþýsýný da üretiyordu. "Üretiyordu" diyorum, çünkü enstitü 2 yýl önce "Zarar ediyor" diye satýþa çýkarýldý. Satýlmayýnca da kapatýldý! (Kaynak: ) c - "Hastalýklarý kontrol edemiyoruz." Tarým Bakanlýðý'nýn hayvancýlýk raporunda endiþe verici deðerlendirme yapýldý. Raporda "Þap, brusella, kuduz, þarbon, veba gibi hastalýklarý kontrol altýna alamýyoruz" denildi. Tarým Bakaný Mehmet Mehdi Eker'in Bakanlar Kurulu toplantýsýnda sunduðu raporda, hayvan hastalýklarý ile mücadele için bütçede ayrýlan ödeneklerin yetersizliðinden þikâyet edildi.(kaynak: AOF mezunu 4 kiþinin 2 yýl önce (Iðdýr ve Bitlis, diðer 2 tanesini su an hatýrlayamýyorum) Hayvan Saðlýðý Þube Müdürlüðü'ne atanmasýný þiddetle eleþtirmiþ ve zamanýn Tarým Bakaný Sami GÜÇLÜ bunu sadece gülerek karþýlamýþtý. 1999'da yeni gelen Saðlýk Bakaný Osman DURMUÞ da böyle bir kurumu oldukça gereksiz görerek kapattýrdý.? Yukarýdaki ilk iki örnek, hem kadrolaþma hem de özelleþtirme açýsýndan, insan ve hayvan hasta haklarý ihlallerine giren 'siyasi malpraktis' deðil midir? Niye kimse adalet karþýsýnda bedel ödemiyor? Biz koyun muyuz? A.F. - Öncelikle þunlarý düzeltmek istiyorum. 1. Veteriner teþkilatý 1984'de 212 sayýlý Kanun Hükmündeki Kararnameyle kaldýrýldý. Manisa'daki enstitü ise o zihniyetin uzantýsý olarak 2004 yýlýnda kapatýldý. Ýzmir'deki enstitü ise kapatýlmaya deðil etkinsizleþtirilmeye çalýþýlýyor. Ýzmir-Bornova Veteriner Araþtýrma Enstitüsünün yaný sýra Ýstanbul-Pendik, Ankara-Etlik, Adana, Samsun, Erzurum gibi toplam 8 veteriner araþtýrma enstitüsü, hayvan hastalýklarý konusunda Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Kasým

22 R Ö P O R T A J araþtýrma ve incelemeler yapan enstitüler. Yeni hazýrlanan Tarým Bakanlýðýnýn Görev Ve Teþkilatlarý Hakkýndaki Yasa Taslaðýnda tüm araþtýrma enstitülerin tek bir merkez altýnda (Tarýmsal Araþtýrmalar Merkezi Genel Müdürlüðü) bulunmasýný öngörüyor. Bunlarýn içinde bitki hastalýklarýný da içeren enstitüler var ve bitki ile hayvan ne yazýk ki ayný kefeye konuyor. Yýllarca önce Mustafa TAÞAR'ýn Tarým Bakanlýðý zamanýnda verdiði demeçlerinden "Balýðý bile bitki sýnýfýna koymuþlar" dediði gibi sapla saman birbirine karýþýyor. 2. Manisa'daki enstitü, kuþ gribinin aþýsýný üretmiyordu ama buna iliþkin hazýrlýklar yapýyordu ve belki kapatýlmamýþ olsaydý büyük olasýlýkla þimdiye kadar üretmiþ olacaktý. Sorduðunuz sorulara gelince bu durum hem kadrolaþma hem de özelleþtirme açýsýndan kesinlikle "siyasi bir malpraktis"'tir. Ancak þimdiye kadar kim adalet karþýsýnda bedel ödemiþtir ki garibanlar haricinde. Filmlere dikkat ediniz. Yabancý filmlerde hapishanedekiler toplumdan dýþlanmýþ en azýlý ve suç iþlemeye eðilimli mahkûmlar olduðu halde, bizim yerli filmlerde hapishanedekiler tamamen kader mahkûmu, aslýnda masum kimselerden oluþanlar kiþilerden oluþmaktadýr. Farkýnda olmadan bu durum filmlerimizin ruhuna bile iþlemiþ. Biz koyun deðiliz. Ama ne yazýk ki 12 Eylül 1980 darbesi, toplumun en aydýn kiþilerinin üzerinden bir silindir gibi geçti. Toplum sindirildi. Derin bir anesteziden uyanmak biraz geç olur bilirsiniz. Ama er geç bir uyanýþ olacak. Bundan hiç kimsenin kuþkusu olmasýn.? Üçüncü olaydaki vahim sonuç için ödenek yetersizliði tek neden midir? Paramýz çok olsa ne deðiþir? A.F. - Bu soruya Cumhuriyet gazetesinin her ayýn ikinci salý günü yayýmlanan Tarým ve Hayvancýlýk ekine kasým sayýsýnda çýkmak üzere göndermiþ olduðum makalede ayrýntýlarýyla deðiniyorum. Kýsaca þöyle; Hekimlikte temel kural hastanýn gösterdiði belirtilere ve çeþitli laboratuar verilerine göre teþhis koymak ve buna göre tedavi uygulamaktýr. Bakanlýðýmýzýn sunmuþ olduðu rapor sadece hastalýðýn belirtilerini ve çeþitli istatistikleri ortaya koymaktýr. Henüz teþhis konulamamýþtýr. Bu nedenle yapýlan tedavi yanlýþtýr. Yine hekimlikte iki çeþit tedavi olduðunu hatýrlatalým. Birinci tedavi þekli en doðru olan radikal tedavi þeklidir ki asýl nedene yönelik tedavi uygulamaktýr. Ýkinci tedavi þekli ise kesin teþhis konulamadýðý zaman uygulanan belirtilere yönelik tedavi þeklidir ve her zaman baþarýlý olmaz. Buradan þunu anlýyoruz; ya konulan teþhis yanlýþ ya da uygulanan tedavi yetersizdir. Hayvancýlýða sadece parasal destek yapmak veya hayvan ýslahýný yapmak için özel sektörü teþvik eden uygulamalar yapmakla, kanun ve yönetmelik çýkarmakla bu sorunun üstesinden gelemezsiniz. Bu desteklemeleri hayata geçirecek olan örgütlenmeyi kurmak zorundasýnýz. Siz yýllarca bu ülkede tüm il ve ilçelerde yaygýn olarak araç ve gereçleri ile çalýþmalar yapan veteriner teþkilatýný ortadan kaldýracak, il saðlýk müdürlükleriyle birlikte ortak çalýþmalar yürüten ve koruyucu halk saðlýðý hizmetlerini olanaksýzlýklara raðmen yürütmeye çalýþan belediye veteriner müdürlüklerini laðvedip kaçak kesimlere ve sokak hayvanlarýnýn üremesine davetiye çýkaracak, meralarý tahrip edecek, ormanlarýn yakýlýp yerine villalar yapýlmasýna göz yumup yaban hayatýný bozarak kenelerin evcil hayvanlara ve insanlara bulaþmasýna yol açacak, göçmen kuþlara konaklayacaklarý yer býrakmayacak, hayvan ýslahýný yapacak suni tohumlama teþkilatýnýn baþýna suni tohumlamanýn günah olduðunu ileri süren bir zatý getirecek, daha sonra oturup bunu nasýl çözeriz diye kara kara düþüneceksiniz. Mümkün deðil! Bizim koyduðumuz teþhis örgütlenme sorunudur. Tarým Bakanlýðý'ndaki örgütlenme çað dýþý bir örgütlenmedir ve bu örgüt yapýsýyla tarým kesimine para da yaðdýrsanýz olmaz.? Hasta en küçük týbbi veya doktor hatasýnda dava açma hakkýný kullanmak isterken neden böyle haberleri anlamýyor? Yoksa bu konuda, 22 Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Kasým 2006

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor. 2004 yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü"

Detaylı

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü dýþarýdan göz... 1 Haziran 2009 Sayý: 165...Sanatýn birçok alaný týp konularýndan beslendi, beslenmeye de devam ediyor. Özellikle sinemacýlar bazý rahatsýzlýklarý konu alarak hem güzel filmler çekiyorlar,

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan G(ö) reve devam Bu saldýrganlýðý durdurun! TTB 54. Büyük Kongresi yapýldý Türk Tabipleri Birliði nin 54. Büyük Kongresi 24-25 Haziran tarihlerinde yapýldý. Seçim sonucunda Etkin Demokratik Türk Tabipleri

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Ali Yýldýz. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Uður Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Barlýk'ý ziyaret ederek teþekkür etti.

Ali Yýldýz. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Uður Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Barlýk'ý ziyaret ederek teþekkür etti. Belediye binasý nereye yapýlmalý? HABER YORUM/MUSTAFA DEMÝRER Çorum Belediyesi, yeni hizmet binasýnýn yerinin tespiti için için Hürriyet Parký önünde anket standý kurdu. Çorumlu ya tercihlerini soruyor.

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Darýsý Saat Kulesi ne

Darýsý Saat Kulesi ne Anadolu nun þifreleri Hitit eserlerinde gizli Hitit dönemi eserleri, Anadolu tarihine ýþýk tutan bilgi ve belgeler içeriyor. ÇORUM Çorum daki arkeolojik kazýlarla gün yüzüne çýkarýlan Hitit dönemi eserleri,

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

TTB de görev deðiþimi

TTB de görev deðiþimi dýþarýdan göz......türk Tabipleri Birliði nin ve Tabip Odalarýnýn son yýllardaki çýðlýklarý bu uygulamalarý en güzel þekilde anlatýyor. Evet, bu yaþananlar, bu yapýlmak istenenler, týbba, etiðe ve bilime

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ Proje tamam para yok Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan

Detaylı

Yumurta üreticisi tedirgin!

Yumurta üreticisi tedirgin! 3 ilçe hastanesine 4 uzman doktor SAÐLIK Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 48. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülük Kurasý ile Sungurlu, Osmancýk ve Alaca Devlet Hastaneleri'nde görevlendirmek üzere 4 adet uzman

Detaylı

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor Çorum, Kore'de tanýtýlýyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Çorum baþta olmak üzere Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonunun tanýtýmý Güney Kore Dünya Seyahat Fuarý'nda yapýlýyor. SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý

Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý TKDK destekli iþletmeler OSB'de yükseliyor Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu kuruluþundan günümüze IPARD-1 Programý kapsamýnda 14 adet çaðrýya çýkarken ve bu çaðrýlar neticesinde Çorum Organize

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI TARIM VE MÜHENDÝSLÝK TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YAYIM ORGANI ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI BÝLÝM KURULU

Detaylı

Alo Kar Hattý hizmette

Alo Kar Hattý hizmette AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Diyarbakýr Ýçkale de restorasyon çalýþmalarý sýrasýnda bulunan kafataslarý ve kemiklere iliþkin Adli Týp Kurumu uzmanlarýnýn yaptýðý Ýlk izlenimimize göre, en az 50 yýllýk ve mezarlýk kemikleri þeklindeki

Detaylı

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini

Detaylı

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm BAŞKAN DAN Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm 2 004 Genel Yerel Yönetim Seçimleri ile göreve baþladýðýmýz seçim dönemimizin

Detaylı

2008 Yýlý Olaðan Genel Kurul Duyurusu. Bir 14 Mart Daha. Basýn Açýklamasý. Zaman Ruhlarýmýzýn Zamaný. Saðlýk Hizmetlerinde Verimlilik

2008 Yýlý Olaðan Genel Kurul Duyurusu. Bir 14 Mart Daha. Basýn Açýklamasý. Zaman Ruhlarýmýzýn Zamaný. Saðlýk Hizmetlerinde Verimlilik Ýmtiyaz Sahibi Dr. Gültekin Süleymanlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Selçuk Koçlar ANTALYA TABÝP ODASI YAYIN ORGANI HEKÝM GÜNCESÝ Yayýn Kurulu Dr. Nevzat Akyar Dr. Nevval Bayýr Çelik Dr. Þükrü Bayraktar Dr.

Detaylı