T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. AMBULANS HAVA ARACI ĠġLETĠLMESĠNE DAĠR ESASLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. AMBULANS HAVA ARACI ĠġLETĠLMESĠNE DAĠR ESASLAR"

Transkript

1 AMBULANS HAVA ARACI ĠġLETĠLMESĠNE DAĠR ESASLAR 1- Kapsam Türkiye genelinde ve gerektiğinde yurt dıģında kullanılmak üzere, kiralanan ambulans hava araçlarının iģletimi hususlarını kapsar. 2- Tanımlar: Bu Genelgede geçen tanımlar; Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, Genel Müdürlük: Sağlık Bakanlığı nü, Hava Ambulans Operasyon Merkezi: Genel Müdürlük bünyesinde ambulans helikopterlerin sorumluluk sahası dıģına görevlendirmelerinin yapıldığı ve ambulans uçak taleplerinin alındığı ve görevlendirildiği 24 saat esasına göre hizmet veren merkezi, 112 Acil KKM: 112 acil il ambulans servisi komuta kontrol merkezini, Yüklenici: Bakanlıkla hava ambulans hizmet sözleģmesi yapan ticari kuruluģu, Tam UçuĢ Günü: Gün UTC ile UTC arasındaki süreyi, Gün Doğumu-Gün Batımı: GüneĢin doğması ile batması arasında geçen süreyi, Hasta: Hava ambulans aracı ile acil sağlık hizmeti ve nakil ihtiyacı olan acil yaralı ve/veya hastayı, Çekirdek Personel: Ġdarenin hava aracında görev yapmasını uygun gördüğü bir doktor, bir yardımcı sağlık personeli (anestezi teknisyeni, ambulans ve acil bakım teknikeri, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru, hemģire) ile görevin yerine getirilebilmesi için sivil havacılık mevzuatı ile belirlenmiģ asgarî nitelik ve sayıda uçuģ mürettebatını (pilot, ikinci pilot ve/veya ilgili teknik personel) Ambulans Hava Aracı: Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans hava aracı olarak kiralanan uçak ve ambulans helikopteri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM): Havacılıkla ilgili teknik ve operasyonel faaliyetlerin denetiminde yetkili olan otoriteyi, KĠK: Kamu Ġhale Kurumunu UçuĢ ĠĢletme Müdürlüğü: Yüklenicinin SHGM onayı ile kurduğu uçuģlardan sorumlu birimi UçuĢ Süresi -Helikopter: Helikopterin pervane pallerinin dönmeye baģladığı andan itibaren, uçuģ sonunda park yerinde motorunu durdurarak pervane pallerinin durduğu ana kadar geçen toplam süreyi, UçuĢ Süresi -Uçak: Ambulans uçağın motorlarının çalıģmaya baģladığı andan itibaren, uçuģ sonunda park yerinde motorlarının durdurulmasına kadar geçen süreyi, Sorumlu Pilot: Ambulans hava aracının her türlü harekâtından sorumlu ve belirli ehliyete sahip pilotu UçuĢ Görev Süresi: Tek bir uçuģ yada uçuģ serilerinden oluģmuģ bir uçuģ görevi için, uçuģ ekip üyesinin uçuģ hazırlığı ile baģlayan ve aynı uçuģ veya uçuģ serilerinin sonundaki tüm uçuģ görevlerinden muaf tutulduğu toplam süreyi, Ödemeye Esas UçuĢ Süresi: Hava araçlarının motorlarının çalıģtırılması ile stop edilmesi arasında geçen motorların fiilen çalıģtığı toplam süreyi, Ġfade eder. 1

2 3- Ambulans Hava Araçlarının ĠĢletilmesine Dair Genel Esaslar 3.1. Hava ambulans araçlarına verilecek görevler iģbu Genelge esasları dahilinde yapılır Ambulans helikopterler Bakanlıkça belirlenen illerde konuģlandırılacak ve gün doğumugün batımı esasına göre hizmet verecektir. Ambulans uçaklar Ankara ilinde konuģlandırılacak ve tam uçuģ günü hizmet verecektir Ambulans helikopterlerinin sorumluluk sahası içinde görev emri ve kara ambulans sistemiyle entegrasyonu, konuģlanılan ilin 112 acil KKM ce sağlanacaktır. Hava ambulans helikopterlerinin çağrı adı Hava+Ġl Plakası olarak (Örnek Ankara için Hava 06) tanımlanacaktır. Birden fazla hava aracı bulunan illerde Hava+Ġl Plakası na ilave A ve B Ģeklinde tanımlanacaktır Ambulans uçak hizmet sunumu sırasında Bakanlık Hava Ambulans Operasyon Merkezi ile yapılacak olan haberleģmede sorun yaģanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasından Yüklenici sorumludur. Hava ambulans uçaklarının konuģlanma yeri Ankara Esenboğa havaalanı olup, burada konuģlanma ve görev iniģ kalkıģlarıyla ilgili gerekli yasal gerekliliklerin yerine getirilmesinden yüklenici sorumludur. Ambulans uçakların kara ambulans veya ambulans helikopter sistemiyle entegrasyonu, hava ambulans operasyon merkezi tarafından görev verilen ilin 112 acil KKM since sağlanacaktır Yüklenici, Bakanlık onayı olmadan hava araçlarının konuģlanma yerlerini değiģtiremez. Hava araçlarının konuģlanma yerleri; Bakanlık tarafından alt yapısının oluģturulması kaydıyla değiģtirilebilir Helikopterler, görev emrini takiben 7 (yedi) dakika (meteorolojik Ģartların elvermesi durumunda) içerisinde kalkacaktır. Ambulans helikopterlerin görev bölgesi dıģında görevlendirilmesi halinde, yeni bölgede hava aracı ve personel için gerekli olabilecek her türlü Ģahsi malzeme, yeterli miktarda yağ ve hidrolik gibi ikmal maddeleri de ilgili bölgeye götürülmesinden yüklenici sorumludur. Bu tür görevlendirmelerde kalkıģ 30 (otuz) dakikayı geçmeyecektir Hava ambulans uçakları, görev emrini aldıktan sonra mücbir sebepler dıģında (yükleniciden kaynaklanmayan gecikmeler) 60 dakika içerisinde kalkacaktır Bakanlık bu hava araçlarını hasta/yaralı nakli dıģında, personel ve tıbbi malzeme nakli amacıyla da görevlendirebilir. Bu Ģekildeki görevlendirmelerde gerekli olan uçuģ emniyet tedbirlerini alarak görevin yapılmasından yüklenici sorumludur UçuĢ mürettebatının uçuģ ve uçuģ görev süreleri SHGM tarafından yayınlanan Sivil Havacılık Talimatlarına (SHT) uygun planlanacaktır. Yüklenici çekirdek personelin yasada belirtilen günlük azami görev ve uçuģ saatlerinin dolmasını sebep göstererek hizmetin 2

3 sunumunu durduramaz. Yüklenici bu gibi durumlar için gerekli tedbirleri almak ve yeterli sayıda çekirdek personeli bulundurmak zorundadır UçuĢ görevleri esnasında hava ambulans araçları, SHGM tarafından onaylanmıģ Hava Aracı El Kitabı ve üretici firma dökümanlarına uygun seyrüsefer ve haberleģme sistemlerine sahip olmalıdır. Seyrüsefer iletiģim ekipmanları her zaman faal olacak ve görev bölgesinde tespit edilen frekansta bulunacaklardır Hava ambulans araçlarında görev yapacak çekirdek personelin Bakanlıkça gösterilecek konuģlanma mekanlarındaki barınma ve sosyal ihtiyaçlarının temininden, personel arasındaki iletiģimin sağlanmasından ve alınması gereken uluslararası standartlara uygun eğitim ve sertifikasyonlardan yüklenici sorumludur Hava ambulans uçuģ operasyonları SHGM tarafından yayınlanmıģ havacılık mevzuatına göre hazırlanmıģ ve SHGM tarafından onaylanmıģ operasyon el kitabına uygun olarak icra edilecektir UçuĢ süresinin not alınması sorumlu pilot ve yüklenicinin sorumluluğundadır ve bu süre teknik kayıtlarla uyumlu olmalıdır Ambulans hava araçları için uçuģ imkanı sağlayan meteorolojik Ģartların ve görüģ mesafesinin uygun olup olmadığı hakkındaki karar sorumlu pilota aittir. Yüklenici yerine getirmediği görevler için Genel Müdürlük talep ettiğinde gerekçelerini belgelemek zorundadır Yüklenici hava araçlarının sorumlu oldukları bölgeler ile Bakanlıkça belirlenen heliport ve iniģ/kalkıģ yerlerine ait yaklaģma/kalkıģ koridorlarına ait haritaları bulundurmak zorundadır Yüklenici hava ambulanslarındaki uçuģ ekibi ile sağlık ekibi arasında uçuģ öncesi, sonrası ve esnasında bilgi alıģveriģinin, göreve ve hastaların ihtiyaçlarına uygun Ģekilde olması için gerekli önlemleri alır Ambulans hava araçlarında, acil tıbbi yardım ve nakil esnasında tıbbi destek için gerekli olabilecek her türlü ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin bulundurulmasından ve bunlarda oluģacak eksikliklerin temininden Yüklenici sorumludur Bakanlık hava ambulans hizmetinin kontrolü ve analizi için her türlü bilgiyi Yükleniciden isteyebilir. Bakanlıkca istenilebilecek temel bilgiler; Hava aracı konuģlanmıģ illerdeki çekirdek personelin listesi, görevleri ve eğitim sertifikaları, Diğer kurum ve kuruluģlarca yükleniciye verilen onay, ruhsat ve belgeler Bakanlıkca belirlenen periyotlarda hava ambulans hizmetlerine yönelik istatistiki bilgiler 3

4 SHGM tarafından onaylanmıģ El kitapları ve Minimum Ekipman Listesi (MEL) Hava araçlarına monte edilmiģ haberleģme ve tibbi cihazlar listesi (model ve seri numaraları vb.) Hava araçlarında bulunan ilaç, serum ve diğer malzemelerin listesi Hava araçlarının bakım, onarım ve arıza zamanları ve bunlara iliģkin hizmet dıģı kalma süreleri Hava ambulans hizmeti verilen her bir hasta/yaralı için EK-1 de örneği verilen Ġl Ambulans Servisi ÇalıĢma Yönergesi ekindeki 112 Acil Ambulans Servisi Ambulans Kayıt Formu, plaka yerine hava aracı çağrı adı yazılarak doldurulacaktır Hastaneler; ambulans helikopter iniģ/kalkıģ pisti yaptırmak için Ġl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla alacağı Bakanlık oluru neticesinde, SHGM ile gerekli prosedürleri tamamlar Kapsama alanı içindeki il sağlık müdürlükleri, hava ambulans hizmetinde kullanılacak hastanelere ait kapasite bilgilerini (kardiyoloji, yanık, travma, yeni doğan, doğum vb) güncel olarak tutmak, hava aracının konuģlandığı il sağlık müdürlüğü ile Bakanlığa bildirmekten sorumludur Ġl Sağlık Müdürlükleri, güvenlik açısından çalıģır vaziyetteki hava aracına yaklaģma ve uzaklaģma konusunda; Heliport ve iniģ/kalkıģ alanlarında hasta/yaralıları hava ambulansına götürmek/almak için gönderecekleri kara ambulansları ve sağlık ekipleri ile heliportu olan hastanelerin hava ambulansı görevinde çalıģacak sağlık ekiplerinin belirlenmesinden, Belirlenen bu personele Yüklenicinin sağlık personeli tarafından hava ambulansına yaklaģma ve uzaklaģma eğitimi aldırılmasından, Eğitim verilen personelin güncel isim listesi ve eğitim programlarının güvenlik, emniyet ve hizmet amacıyla bir dosyada tutulmasından sorumludur. 4. Ambulans Hava Araçlarının Ġkmal, Bakım, Emniyet ve Sigorta Esasları: 4.1. Ambulans hava araçlarının görev için uçuģ süresi ücretlendirmesi hariç, bakım ve iģletmesi, uçuģ ekibinin ücret, iaģe, barınma, sağlık ve ulaģım gibi her türlü giderleri yüklenici tarafından karģılanacaktır. Ġlaç ve tıbbi sarf malzemeleri yüklenici tarafından temin edilecektir Yüklenici ambulans helikopterler için gerekli periyodik bakım ve kontrolleri, ambulans hava aracının yedeklemesini yapmak kaydıyla yürütür. Ambulans helikopterin arızalanması ve arızanın giderilemediği durumlarda ise yedek hava aracı ile ikame edilme süresi 24 saati geçmeyecektir SHGM tarafından onaylanmıģ Bakım Yönetim El Kitabına göre ambulans hava araçlarının her türlü bakımının yapılması, yedek parçalarının ve yakıtının temin edilmesi yüklenici tarafından karģılanacaktır. 4

5 4.4. Görevin devamı süresince yakıt ikmali ve ikmalde öncelik almak maksadı ile ilgili, meydan otoritesi ile havada çok önceden telsiz veya telefon teması sağlanarak ikmal talebinde bulunulacaktır. Bunun için gerekli protokol ve mali iģlemler yüklenici tarafından önceden sağlanmıģ olacaktır Yüklenici hizmet verdiği ambulans hava araçlarını her an faal ve göreve hazır vaziyette bulunduracak, her türlü personel, teçhizat, yakıt eksikliği ve arıza nedeni ile uçuģ yapılamaması ihtimaline karģı gerekli önlemleri alacaktır Ambulans hava araçlarının konuģlandığı yerde gece-gündüz güvenlik tedbirlerinin SHGM tarafından onaylanmıģ Güvenlik Planına göre alınmasından Yüklenici sorumludur. Heliportların güvenliği ise heliport iģletmecisi tarafından sağlanır Hava ambulans görevleri esnasında havaalanlarının/meydanların açılması ve alınacak yer hizmetlerinden yüklenici sorumludur. 5. Ambulans Hava Araçlarının KonuĢlanma Bölgelerinde Hizmetlerin Kontrol, Muayene ve Kabulleri: 5.1. KonuĢlanma bölgelerinde hava ambulansların hizmet kontrolü: Ambulans uçakların muayene kabul ve hakediģlere ait hizmet kontrolleri hizmet alım teknik ve idari Ģartname esasları çerçevesinde Bakanlıkça yerine getirilecektir. KonuĢlanma bölgelerinde ambulans helikopterlerin hizmet alım kontrolleri her hava aracı için konuģlandığı il sağlık müdürlüğünce yapılacaktır Ambulans hava araçları için yüklenici ile yapılan sözleģme kapsamında aylık ödemeye esas garanti edilen uçuģ süreleri her bir helikopter için 30 saat, her bir ambulans uçak için 60 saat olarak belirlenmiģtir. (Bu sürelere ait ücretler uçuģ olmasada Bakanlıkça ödenmektedir.) Ambulans helikopterlerin kontrolleri için görevlendirilen ambulans servis baģhekimleri hava aracının konuģlandığı bölgede uçuģ ekibi ile irtibatlı bulunacaktır Ambulans helikopterlerin verilecek görevlere iliģkin uçuģ süreleri yüklenici tarafından yerleģtirilmiģ hava araç takip kiti ile takip edilecektir. Her uçuģ sonunda 112 acil ambulans servisi hava ambulans kayıt formu ile EK-2 de örneği verilen uçuģ takip formu doldurulacak ve yüklenici vekili ile müģtereken kayıt altına alınacaktır. Görevin yerine getirilmesi esnasında geçecek süreye iliģkin doldurulan formla ilgili kayıtlarda oluģacak ihtilaf durumunda Bakanlıkça tutulan kayıtlar esas alınacaktır Yapılan kontrollerde ambulans helikopterin ilgili Teknik ġartname hilafına hareket edildiği tespit etiiği taktirde, Ġdari ġartnamede ön görülen ihtar ve cezalar için EK-3 de örneği verilen ihtar ve ceza tutanağı tanzim edilecektir. Yapılan görev sonunda doldurulan belgeler yüklenici vekiline imza ettirilerek bir sureti yüklenici veya vekiline verilecektir. Belgeler 30 günlük periyot sonunda muayene ve kabul komisyonlarının değerlendirmesi için 5

6 Standart Form KĠK 056.0/H Hizmet ĠĢleri Kabul Teklif Belgesine eklenerek yapılacak iģleme esas teģkil etmek üzere ilgili il sağlık müdürlüğüne verilecektir Ambulans helikopterlerin hak ediģlerinin ödenmesine esas hizmet kontrolleri: Ġl sağlık müdürlüklerince her 30 günlük periyot sonunda kendi bölgesinde konuģlanan ambulansı helikopterlerin günlük hizmetlere ait aylık hak ediģlerin ödenmesine esas olacak hizmet kontrol ve kabulünü yapmak üzere 3 asil ve 3 yedek üyeden oluģan bir komisyon kurulacaktır. Ġl sağlık müdürlüklerince teģkil edilecek, komisyon üyeleri ismen Bakanlığa bildirilecektir Her 30 günlük periyot sonunda yüklenici vekilinin yazılı müracaatı üzerine, komisyon üyelerince Ek-4 de örneği verilen Hizmet ĠĢleri Kabul Teklif Belgesi (Standart Form KĠK 056.0/H) ve ekleri bu komisyonca kontrol edilerek düzenlenecektir. Sonra ödemeye esas teģkil etmek üzere EK-5 de örneği verilen Hizmet ĠĢleri Kabul Tutanağı (Standart Form KĠK 057.0/H) Ġl Sağlık Müdürünün veya görevlendireceği yetkilinin onayını takip eden 30 günlük periyodun en geç 3. gününe kadar Bakanlığa gönderilecektir Anılan günlerin tatil günlerine rastlaması halinde yapılacak iģlemler tatili takip eden ilk mesai günü yerine getirilecektir. 6. Diğer Hususlar: 6.1. Hava ambulans araçları için yükleniciler kiralama süresince aģağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür; Her türlü travmatik veya travma dıģı acil hastalara, hastane dıģı acil tıbbi yardım yapılması, Hastanın, bulunduğu yerden en uygun hastane merkezine taģınması, Kritik ağır hastaların, bir hastaneden baģka bir hastaneye taģınması, Gerektiğinde yeni doğmuģ hasta bebeklerin kuvöz içinde taģınması, Kitlesel acil durumlarda ilk yardım ve taģıma, Ġlaç, numune, kan türevleri, sağlık malzeme ve ekipmanlarının tedariki ile ilgili acil taģıma, Organ nakli amaçlı acil taģıma, Helikopterler için deniz, göl, baraj ve dağlık bölgeler gibi ulaģımın zor olduğu alanlarda uygun teçhizatla hasta ve yaralıya, acil ilkyardım, nakil, nakil esnasında tıbbi destek ve tedaviye yönelik hizmetleri, istihdam ettiği çekirdek personel vasıtasıyla yürütmek. Ayrıca yükleniciler; Bakanlık veya il sağlık müdürlüklerince görevlendirilecek personelin emniyet içerisinde uçuģunu sağlamak ve bu personelin hizmet sunmasını sağlamaya yönelik her türlü tedbiri alacaktır. 6

7 7. Hava Ambulans Hizmetlerinin Sevk ve Ġdaresi 7.1. Hizmetin Sevk ve Ġdaresi Hizmetin Yönetimi Genel Müdürlük, ülke düzeyinde hava ambulans hizmetlerinin yönetiminden sorumludur. Ambulans helikopterlerin sorumluluk sahası dıģına görevlendirmeleri ile ambulans uçakların tüm görevlendirmeleri Hava Ambulans Operasyon Merkezi tarafından yapılır. Ambulans helikopterler EK-6 da belirtilen sorumluluk sahalarında hizmet vereceklerdir. Ambulans helikopterlerin sorumluluk sahasındaki sevk ve idaresi helikopterin konuģlandığı ilin Ġl Ambulans Servisi BaĢhekimliği tarafından yürütülür. Helikopterin konuģlandığı ilin Ġl Sağlık Müdürü adına Acil Sağlık Hizmetleri ġube Müdürlüğü tarafından Bakanlıkça belirlenen kriterler çerçevesinde denetlenir. Ambulans uçakların denetimini Genel Müdürlük yapacaktır Yönlendirme Ambulans uçaklar Hava Ambulans Operasyon Merkezi tarafından yönlendirilir. Yönlendirme, Hava Ambulans Operasyon Merkezinde nöbetçi danıģman hekim tarafından telsiz/telefon sistemi aracılığı ile (ulaģılamıyorsa diğer her türlü iletiģim araçları kullanılabilir) hava ambulans ekibinin görevlendirilmesi suretiyle yerine getirilir. Ayrıca operasyon merkezi durumun niteliğine göre ihtiyaç duyduğu diğer kurum ve kuruluģları da bilgilendirir Ambulans helikopterler konuģlandığı il 112 Acil KKM tarafından yönlendirilir. Yönlendirme, BaĢhekim onayını takiben, 112 Acil KKM tarafından telsiz/telefon sistemi aracılığı ile (ulaģılamıyorsa diğer her türlü iletiģim araçları kullanılabilir) en kısa sürede, hava ambulans ekibinin görevlendirilmesi suretiyle yerine getirilir. Ayrıca 112 acil KKM durumun niteliğine göre ihtiyaç duyduğu diğer kurum ve kuruluģları da bilgilendirir Sorumluluk sahası dıģına görevlendirilecek ambulans helikopterler Hava Ambulans Operasyon Merkezi tarafından helikopterlerin konuģlandığı il 112 acil KKM aracılığıyla yönlendirilir. Görev emrini alan il 112 acil KKM, bu Genelgede yer alan esaslar çerçevesinde yönlendirmeyi yapar KKM helikopteri uygun heliporta/iniģ alanına yönlendirir. 112 Acil KKM yönlendirmeyi takiben, sevk edilen hastane acil servisini olay hakkında bilgilendirir. Hastanın tedavi göreceği sağlık kuruluģunda uygun heliport mevcut değil ise buraya en yakın iniģ kalkıģ bölgesi tespit edilerek uçuģ ekibine bilgi verir. KKM bu bölgeden hastayı teslim alıp hastaneye nakil edilmesi için yeterli sayıda kara ambulansını sağlar. KKM ekip tarafından müdahale esnasında talep edilen tıbbi danıģmanlık için 24 saat süre ile gerekli tıbbi danıģman bulundurmak veya tıbbi danıģmanlık yapacak Ġl Sağlık Müdürlüğünün teklifi Valiliğin onayı ile yetkilendirilmiģ uzman hekime yönlendirmekle yükümlüdür. Gerektiğinde eğitim hastaneleri ve üniversitelerin ilgili bölümlerindeki uzman hekimlerden de bilgi desteği alınır. 7

8 Afet ve olağandıģı durumlarda toplu hava ambulans görevlendirmelerinde görev takibi ve koordinasyon Hava Ambulans Operasyon Merkezi tarafından yapılır Hava Ambulans Hizmetlerinde ĠĢ AkıĢı Hava Ambulans Talebi Çağrısı Hizmete ulaģmada ilk aģama, hava ambulans ile tahliye gerektiren durumlarda 112 Acil KKM ye yapılan baģvuru niteliğindeki çağrıdır. Çağrı 112 acil KKM ye; VatandaĢlardan Sağlık kurum ve kuruluģlarından Hava ambulans araçlarının hizmet sahası içerisindeki diğer illerin komuta merkezlerinden Polis, Jandarma, Ġtfaiye ve diğer kurtarma ekiplerinden 112 numaralı telefon aracılığı ile veya diğer iletiģim araçları vasıtası ile yapılır Çağrı KarĢılama: 112 KKM ye gelen çağrılarda; Çağrı karģılayıcı yapılan ihbarda hava ambulansı kullanılabileceğini düģünüyorsa, çağrıyı vakit kaybetmeden KKM danıģman hekimine aktarır. KKM danıģman hekimi kendisine ulaģan çağrılarda hava ambulansı kullanılacağını düģünüyorsa çağrıyı KKM baģhekimine aktarır. Konu zaten bir hava ambulans talebi ise çağrı doğrudan KKM baģhekimine aktarılır Çağrının il 112 KKM tarafından Değerlendirilmesi ve Vaka Bildirimi KKM topladığı bilgiler ve hava ambulans görevlendirilmesi genel ve tıbbi kriterleri ıģığında, talebin hava ambulans hizmeti gerektirip gerektirmediğini değerlendirir. Değerlendirme yetkisi çağrıyı alan KKM deki danıģman hekime aittir. Hekim, talebin hava ambulans hizmeti gerektirmediğine veya genel ve tıbbi esaslar dâhilinde endikasyonun olmadığına kanaat getirir ise talebi reddetme yetkisine sahip olup, bu takdirde gerekli görülür ise diğer acil sağlık yardımı unsurlarını yönlendirmekle de yükümlüdür. KKM deki danıģman hekim, sorumluluk sahası dıģına hava ambulansı ile nakle karar vermiģ ise Hava Ambulans Operasyon Merkezine onay için baģvurur. KKM deki danıģman hekim, sorumluluk sahası içerisinde ambulans helikopter görevlendirilmesine karar vermiģ ise Öncelikle hava ambulansına bir vaka verilebileceği bildirilir. Bu sırada hava ambulansıyla elde edilen ilk bilgiler paylaģılır. (hasta ya da olay, konum, gidilecek yer vs) Bu hava ambulansı için görev verilebilir talimatı dır ve saat not edilir. Hemen ardından en hızlı iletiģim yolu ile 112 KKM baģhekimine bilgi verilerek onay istenir. Onayın ardından vaka hava ambulansına bildirilir. Mümkünse bu sırada, hasta/yaralı hakkında ayrıntılı bilgi, hava ambulansının nereye ineceği, hastanın hangi hastaneye taģınacağı bu hastane için hangi iniģ alanının kullanılacağı hava ambulansına bildirilir ve bu hava ambulansı için müdahale edin talimatı dır ve saat not edilir. 8

9 Bazı durumlarda (olay çok açık ve net, onay çok hızlı ise) görev verilebilir talimatı ile müdahale edin talimatı arasında çok kısa süre olabileceği gibi görev verilebilir talimatı atlanarak direkt olarak müdahale edin talimatı verilebilir. BaĢhekim onayı ile hava ambulansına müdahale edin talimatı verilene kadar gerekli hazırlıklar yapılır, olayın durumuna göre bu çalıģmaların bir kısmı hava ambulansına talimat verildikten sonra da yapılabilir. Müdahale edin talimatının ardından hava ambulansı kaptanı tarafından meteorolojik ve teknik çalıģma yapılarak uçuģun yapılıp yapılamayacağı belirlenir. Pilot onayının ardından kalkıģ gerçekleģtirilir. Helikopter ambulans uçuģlarından önce tahmini uçuģ süreleri hesaplanırken gün batımı da göz önüne alınır. Ġl 112 KKM ler bölge içi görevlendirmelerde uçuģ baģlarken ve tamamlandığında Hava Ambulans Operasyon Merkezine bilgi vereceklerdir Çağrının Hava Ambulans Operasyon Merkezi tarafından Değerlendirilmesi ve Vaka Bildirimi Hava Ambulans Operasyon Merkezinde talebi alan danıģman hekim bu Genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde ambulans uçak ve/veya ambulans helikopter görevlendirilmesine karar verir. DanıĢman hekim ambulans uçak görevlendirilmesine karar vermiģ ise; Öncelikle hava ambulansına bir vaka verilebileceği bildirilir. Bu sırada hava ambulansıyla elde edilen ilk bilgiler paylaģılır. (hasta ya da olay, konum, gidilecek yer vs) Bu hava ambulansı için görev verilebilir talimatı dır ve saat not edilir. Hemen ardından en hızlı iletiģim yolu ile ġube Müdürü veya Daire BaĢkanına bilgi verilerek onay istenir. Onayın ardından vaka hava ambulansına bildirilir. Mümkünse bu sırada, hasta/yaralı hakkında ayrıntılı bilgi, hava ambulansının nereye ineceği, hastanın hangi hastaneye taģınacağı bu hastane için hangi iniģ alanının kullanılacağı hava ambulansına bildirilir ve bu hava ambulansı için müdahale edin talimatı dır ve saat not edilir. Bazı durumlarda (olay çok açık ve net, onay çok hızlı ise) görev verilebilir talimatı ile müdahale edin talimatı arasında çok kısa süre olabileceği gibi görev verilebilir talimatı atlanarak direkt olarak müdahale edin talimatı verilebilir. ġube Müdürü/Daire BaĢkanı onayı ile hava ambulansına müdahale edin talimatı verilene kadar gerekli hazırlıklar yapılır, olayın durumuna göre bu çalıģmaların bir kısmı hava ambulansına talimat verildikten sonra da yapılabilir. Müdahale edin Talimatı nın ardından hava ambulansı kaptanı tarafından meteorolojik ve teknik çalıģma yapılarak uçuģun yapılıp yapılamayacağı belirlenir. Pilot onayının ardından kalkıģ gerçekleģtirilir. Hava Ambulans Operasyon Merkezi danıģman hekimi sorumluluk sahası dıģına ambulans helikopter görevlendirilmesine karar vermiģ ise; Ġl 112 KKM ne bir vaka verilebileceği bildirilir. 9

10 Hemen ardından en hızlı iletiģim yolu ile ġube Müdürü veya Daire BaĢkanına bilgi verilerek onay istenir. Onayın ardından vaka il 112 KKM e bildirilir. Görev emrini alan il 112 KKM, ambulans helikopter görevlendirme prosedürünü baģhekim onayı almaksızın yürütür. Hava Ambulans Operasyon Merkezi; kara ambulansı, deniz ambulansı veya diğer acil sağlık araçları ile koordinasyon gereken durumlar ve helikopterden uçağa gibi zincir Ģeklinde nakil gereken durumlarda gerekli koordinasyonu il 112 acil KKM aracılığıyla sağlar Hava Ambulans Ekibi Tarafından UçuĢ Görevinin Alınması ve Ġcrası Hava ambulans görevlendirmesi yapıldığında, Hava ambulans operasyon merkezi, 112 acil KKM ve/veya kaza/olay yerinde bulunan 112 acil ekibi tarafından hava ambulans mürettebatına aģağıda belirtilen bilgiler sağlanmalıdır. Hasta/yaralı sayısı ve tıbbi durumları, Varsa ihtiyaç duyulan özel ekipman, Helikopter için iniģ bölgesinin yeri (mümkünse GPS koordinatları ile), fiziki ve çevre durumu, Helikopter için iniģ bölgesindeki hava durumu (yağıģ olup olmadığı/bulut durumu/görüģ mesafesi/rüzgâr Ģiddeti ve yönü vb.) Helikopter için iniģ bölgesi civarındaki muhtemel tehlikeler (elektrik telleri-sık ağaçlarantenler vs.). Ġrtibat telefon numaraları ve varsa telsiz frekansı. KKM görev verilebilir ve hazır beklemede kalın statülerinde, uçuģ iģletme müdürlüğünü belirli aralıklarla durumla ilgili bilgilendirecektir. UçuĢ talebinin alınmasını müteakip, sorumlu pilot tarafından kalkıģ yeri, yol boyu ve iniģ yerinin en son geçerli meteorolojik Ģartlarını değerlendirilerek uçuģ görevinin yapılıp yapılamayacağı kararı verilecektir. Görevin yapılabileceği kararı verildiği takdirde, helikopter mürettebatı en geç 7 dakika içerisinde, uçak mürettebatı en geç 60 dakika içerisinde kalkıģ yapacak Ģekilde süratle uçuģ hazırlığına baģlayacaktır. Görevin yapılamayacağı kararının verilmesi halinde, durum gerekçeli olarak Hava Ambulans Operasyon Merkezi/112 acil komuta kontrol merkezine bildirilecektir UçuĢ Hazırlığı: Görev talimatı alındıktan sonra görevin yapılmasına karar verilmesini takiben; Ġlgili personel tarafından hava aracı uçuģa hazırlanacaktır. Sorumlu Pilot tarafından ilgili uçuģ planlaması yapılacaktır. UçuĢ ekibi tarafından görevle ilgili hastanın alınacağı veya götürüleceği ilin 112 acil KKM ile koordine edilecektir. Sorumlu pilot tarafından diğer çekirdek personele bekleme yerinde kısa uçuģ brifingi verilecektir. 10

11 UçuĢ Görev Brifingi: Sorumlu Pilot tarafından hava ambulans sağlık ekibine; Görevin niteliği, Gidilecek yer, Rota, Tahmini uçuģ süresi, Son meteorolojiyi kapsayacak Ģekilde kısa bir uçuģ brifingi verilecektir Hasta / Yaralı Bindirme Prosedürleri: Hasta/yaralının durumu hava ambulansına bindirilmeden önce stabilize edilmeli ve sedyeye alınarak emniyet kemerleri takılmalıdır. Uçaklarda motor susturulmadan indirme, bindirme ve yaklaģma yapılmayacaktır. Helikoptere yaklaģma ve uzaklaģma helikopter önünden sağ ve sol 45 derecelik açılarla yapılacak, hasta/yaralı helikoptere mümkün mertebe rotor palleri durmuģ vaziyette bindirilecektir. Hasta/yaralı sağlık personeli tarafından bindirilecek, lüzumu halinde bölgedeki diğer sağlık personelinden de istifade edilecektir. Hastanın teslimi sırasında epikriz, hastaya ait tıbbi doküman ve varsa diğer belgeler hava ambulans personeline teslim edilecektir. Kara ambulanslarının havaalanı apronuna giriģleri için gerekli prosedürler havaalanının bulunduğu ilin 112 KKM tarafından sağlanacaktır. Acil ve zorunlu hallerde paller dönerken hasta/yaralı bindirilecek ise, yükleme helikopter personeli tarafından, pilotun bilgisi ve onayı dahilinde, rotor ve kuyruk rotor pallerine dikkat edilerek yapılacaktır. Diğer sağlık personelinden istifade gerekiyorsa bu sayı 2 kiģiyi geçmeyecektir. Hiçbir Ģekilde pilot tarafından iģaret edilmedikçe uçak/helikoptere harici baģka kiģiler yaklaģtırılmayacaktır. Mümkün olan hallerde yerdeki personelle hava ambulans personeli telsiz vasıtasıyla haberleģecektir. Mürettebatın hazır olduğu kontrol edildikten sonra uçuģ el kitabındaki usullere uygun olarak kalkıģ yapılacaktır Hasta / Yaralı Kabindeyken Yol Boyu Prosedürleri: Hasta/yaralı kabin içerisindeyken her zaman sedyede yatar ve emniyet kemerleri takılı vaziyette tutulacaktır. UçuĢ emniyeti açısından oturarak veya sedyeye alınarak emniyet kemeri takılmadan nâkile izin verilmeyecektir. Nakil sırasında gerekli görülüyor ise tıbbî müdahale sürdürülecektir. Nakil sırasındaki tıbbı müdahalenin yürütülmesi için bilgi desteğine ihtiyaç duyulur ise, uygun kurum ve kuruluģlar ile 112 acil KKM üzerinden veya iletiģim imkânı var ise doğrudan temas kurulur. Hasta/yaralıya nakil esnasında gerekli temel ve ileri yaģam desteği (BLS/ALS) sağlık ekibi tarafından mevcut tıbbi donanım kullanılmak suretiyle sağlanacaktır. 11

12 Mümkünse 112 acil KKM ve/veya ilgili hastane ile telsiz teması sağlanarak hasta/yaralının durumu, tahmini varıģ zamanı ve ilave isteklerle ilgili bilgi verilecektir. Zaruri hallerde ilgili meydan otoritesinin (ATC) aracılığı talep edilecektir. Pilotlar hiçbir Ģekilde hasta/yaralının tıbbi durumundan dolayı uçuģ emniyetini aksatacak tehlikeye atacak duygusal karar (kestirme diyerek rotayı dağlık bölgeden veya uzun süre su üzerinden geçirmek, buluta girmek, helikopter limitlerini zorlayacak aģırı sürat/manevra vb.) vermeyecekler, bu konudaki baskıları dikkate almayacaklardır. Sağlık ekibi hava aracının elektrik sisteminden beslenen tıbbi cihaz, elektrik motoru, aparat ve benzerlerinin kullanımı esnasında, muhtemel bir elektrik sistem arızası veya yangınının belirtisi olabilecek normal dıģı ısınma, ark yapma veya duman tespit ettiğinde derhal cihazı durdurarak fiģini çıkaracak, durumdan sorumlu pilotu haberdar edecektir. Kabin içerisinde defibrilatör kullanılırken, hasta/yaralının izolasyonu yapılmamıģ bir yere temas etmesi neticesi uçuģ ekibinin ve kabindeki diğer personelin elektrik Ģokuna maruz kalmaması için çok dikkatli davranılacaktır. Zorunlu haller dıģında ambulans hava araçlarına refakatçi alınmayacaktır Hasta / Yaralı Helikopter Kabinindeyken YaklaĢma ĠniĢ: Hastane heliportu veya iniģ/kalkıģ yerine yaklaģıldığında mümkünse telsiz teması kurularak, iniģ yerinin ve hasta/yaralının durumu ile ilgili son bilgiler karģılıklı paylaģılacaktır. Telsiz teması varsa ilgili meydan otoritesi (ATC) ve 112 acil KKM ile temas kurularak son yaklaģma rapor edilecektir. Gerekirse iniģ yerinin keģfi yapılarak yaklaģma istikameti ve iniģ noktası tespit edilir. ĠniĢ esnasında helikopter içerisindeki diğer personel etrafı gözetleyecek ve tehlikeli bir durum gördüğünde sorumlu pilotu ikaz edeceklerdir. ĠniĢ yerinde görevli personel haricinde personel bulunmadığı, yabancı madde hasarı (FOD) oluģturarak helikoptere zarar verebilecek serbest malzeme olmadığından emin olunduktan sonra, helikopter uçuģ el kitabında belirtilen usullere uygun olarak iniģ gerçekleģtirilir. ĠniĢi müteakip tıbbi personel helikopterden inerek, hasta/yaralının indirilmesine nezaret edecektir. KonuĢlanan hastane dıģında bir hastaneye iniģ yapılması halinde, kısa süre içerisinde tekrar kalkıģ planlanıyor ise, yakıt durumu da değerlendirilerek motor çalıģır vaziyette, kısa sürede kalkıģ yapılmayacaksa motor stop edilerek beklenecektir. Yerde beklerken helikoptere özellikle arka kısımdan yetkisiz hiçbir personelin veya aracın yaklaģmasına müsaade edilmeyecektir. Motor susturularak uzun süre beklenecekse ilgili meydan otoritesi (ATC) ile telsiz veya telefonla bilgi verilerek uçuģ planı kapatılacak, kalkıģ öncesinde tekrar açılacaktır. 112 acil KKM ye ve uçuģ iģletme müdürlüğüne görevin tamamlandığı rapor edilecektir. Helikopter sağlık ekibi Bakanlık tarafından belirlenen konuģlanma yerine iniģ yapmıģ ise uçuģ sonrası kontrol ve ikmalleri tamamlayarak müteakip görev için bekleme pozisyonuna geçecektir Helikopterden Hasta / Yaralı Ġndirme Prosedürleri: 12

13 Hasta/yaralı helikopterden mümkün mertebe rotor palleri durmuģ vaziyette helikopter sağlık personeli tarafından indirilecektir. Lüzumu halinde bölgedeki diğer sağlık personelinden de istifade edilecek ancak helikopter personelinin nezaretinde olacaklardır. Acil ve zorunlu hallerde paller dönerken indirilecek ise, helikopter personeli tarafından, pilotun bilgisi ve onayı dahilinde, rotor ve kuyruk rotor pallerine dikkat edilerek indirilecektir. Diğer sağlık personelinden istifade gerekiyorsa bu sayı 2 kiģiyi geçmeyecektir. Hasta/yaralının iniģ alanında ilgili hastane personeline veya o hastaneye nakil edecek kara ambulansına devri ile görev tamamlanmıģ olacaktır. Hasta/yaralının devir ve teslimi helikopter sağlık ekibi tarafından doldurulan 112 acil il ambulans servisi ambulans kayıt formu ile yapılır. Küvöz ile hasta nakli yapılan vakalarda, hastayı teslim almaya gelen kara ambulansındaki küvözün önceden ısıtılması ve uygun ısıda muhafaza edilmesi için gerekli tedbirler kara ambulansı ekibince alınacaktır UçuĢ Sonrası Kontroller: UçuĢun tamamlanmasını müteakip aģağıdaki iģlemler yapılır; Sorumlu pilot tarafından uçuģ el kitabındaki usullere uygun olarak aracın uçuģ sonrası kontrolleri yapılıp, bir sonraki görev için hazır olduğu teyit edilecektir Tıbbi personel tarafından tıbbi ekipman kontrol edilecek, malzeme sarf edilmiģ ise bir sonraki görev için tamamlanacaktır. UçuĢ teknisyeni tarafından araç kontrol edilecek, yakıt/yağ/hidrolik ikmali yapılacak, varsa arızaların giderilmesi baģlatılacaktır. Teknisyen nezaretinde yer destek personeli tarafından aracın temizliği yapılacaktır. Ġlgili personel tarafından yapılan kontrol neticelerinden pilot haberdar edilerek aracın bir sonraki görev için hazır olduğu teyit edilecektir. Ġlgili personel tarafından gerekli kayıtlar tutularak ilgili yerlere ulaģtırılacaktır Acil Servis Tarafından Yürütülecek ĠĢlemler Acil servis, hastanın ihtiyaç duyacağı hazırlıkları, nakil iģlemi gerçekleģmeden önce yerine getirir. Helikopter iniģ alanı hastanede ise çevre güvenliğinin alınması, alanın boģ tutulması ve ıģıklandırılması hastane baģhekimliğinin sorumluluğundadır. Acil servis, hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluģunun nevine ve hastanın diğer özelliklerine bakmaksızın, stabilizasyon sağlanıncaya kadar bütün tıbbî hizmetleri sunar. Vakanın tedavisinin baģka bir sağlık kuruluģunda sürdürülmesi zorunlu ise, hastanın durumuna en uygun kuruluģ ile mutabakat sağlandıktan sonra, tıbbî bakım ve tedavisine devam edilmesi için, acil servis sorumlu tabibi 112 acil KKM den sevk iģleminin gerçekleģtirilmesini ister. 112 acil KKM göndereceği ekip ile hastanın sevkini gerçekleģtirir. Ancak, sevk iģlemi, ambulans ekibinin dıģında baģkaca personel ve araç desteği gerektiriyorsa, sevk eden kuruluģ gerekli desteği sağlar. 13

14 7.3. Hava Ambulans Ġle Hasta Nakli Ġçin Tıbbi Kriterler: Genel Kriterler: AĢağıdaki kriterlerin bir veya birkaçının varlığı ile hava ambulans görevlendirilebilir. Bu kriterler; Kara ambulansı ile olay yerine ulaģma süresinin 30 dakika veya daha fazla uzadığı durumlar, Arazi ve iklim Ģartlarının kara yolu ile hastaya ulaģımı zorlaģtırdığı veya engellediği durumlar, Hastanın karayolu ile uygun bir sağlık kuruluģuna götürülmesi için geçecek zamanın hastanın hayatta kalması veya sakat kalması açısından tehdit oluģturduğu durumlar, Afet veya olağan dıģı durumlar, Adalardan veya deniz üzerinden hasta nakli gereken durumlar, Olay yerine sağlık personelinin hızlı bir Ģekilde nakli gereken durumlar, Aynı anda birden fazla hasta/yaralının taģınması gereken durumlar, Yurtiçi ve yurtdıģına personel, hasta/yaralı veya tıbbi malzeme ve ekipman nakli gerektiği durumlar, YurtdıĢından ülkemize hasta nakli yapılacağı durumlar, Organ, organ nakli olacak hasta veya organ nakli ekibinin taģınması gerektiği durumlar, Salgın vb durumlarda aģıların ihtiyaç bölgelerine soğuk zincir Ģartlarında taģınması gereken durumlar, Acil ihtiyaç durumlarında kan ve kan ürünlerinin nakli gereken durumlar, Hastanın acil müdahalesi ve stabilizasyonu bir sağlık merkezinde yapıldıktan sonra ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi nedeni ile nakli zorunlu olan hastalar EriĢkin ve çocuk hastaların acil müdahalesi ve stabilizasyonu yapıldığı halde ve yoğun bakım ihtiyacı gerektiren durumlarda hastanın bulunduğu ilde veya bölgede yoğun bakımlarda yer bulunamadığı durumlar, Yoğun bakım koģullarında izlenmesi gereken yenidoğanların yenidoğan yoğun bakım ünitelerine nakli gereken durumlar, Yukarıda belirtilen durumlar dıģında Genel Müdürlükçe uygun görülen görevler Anatomik ve Fizyolojik Bulgular: Hava ambulans görevlendirilmesini düģündüren anatomik ve fizyolojik bulgular: Bilinç kapalı veya bilinç durumu giderek bozuluyor ise Sistolik kan basıncı 90 mmhg nın altında ise, çocuk için yaģa uygun kan basıncı değerlerinin altında ise Solunum hızı dakikada 10 defadan az ya da 30 defadan çok ise, çocuk için yaģa uygun solunum değerlerinin üzerinde veya altında ise Glasgow koma skoru yetiģkinde 10 un çocukta 12 nin altında ise Solunum arresti veya apne varsa Travma skoru eriģkinde 12 nin çocuklarda 8 in altında ise Göğüs, karın, baģ, boyun ya da kasıklarda açık yaralanma varsa 14

15 Progresif Ģoka götüren kırıklar varsa (2 ya da daha fazla uzun kemik kırığı veya pelvis kırığı) Yelken göğüs El, ayak veya uzuv kopması Nörolojik bulgu veren spinal yaralanma ġoka neden olabilecek yanık (vücut alanının yüzde 20 sinden fazla 2. ve 3. derece veya yüz boyun el ayak genital bölgede) Solunum yolu yanığı, inhalasyon veya kimyasal yanık Suda boğulmalar Multitravmalı hastalar Fibrinolitik tedavi gerektiren vasküler olaylar Akut koroner sendrom 7.4. Hava Ambulansı ile Hasta Nakli Uygun Olmayan Durumlar Hava ambulansı ile hasta nakli uygun olmayan durumlar; Hastanın sağlığı açısından uçuģuna mani durumlar, (Müdahale edilmemiģ; pnömotoraks, pnömomediastinum, pnömokranium, gazlı gangren, ileus gibi) Hava ambulansın inmesine uygun alan bulunmayan veya güvenlik gibi nedenlerden dolayı izin verilmeyen yerler için gelen çağrılar, Dekontaminasyon yapılmamıģ, radyoaktif/kimyasal kontamine hastalar DavranıĢ bozukluğu ve Ģiddete baģvurabilecek psikiyatrik hastalar 8. Yürütme: Bu Genelgede yer alan hususların yürütülmesinden Sağlık Bakanlığı sorumludur. 9. Yürürlük: Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Genelgenin yayımlanma tarihi ititbari ile tarih ve sayılı Genelge yürürlülükten kadırılmıģtır. EKLER : EK Acil Ambulans Servisi Ambulans Kayıt Formu EK-2 UçuĢ takip formu EK-3 Ġhtar ve ceza tutanağı EK-4 Standart Form KĠK 056.0/H Hizmet ĠĢleri Kabul Teklif Belgesi EK-5 Standart Form KĠK 057.0/H Hizmet ĠĢleri Kabul Tutanağı EK-6 Ambulans helikopter sorumluluk sahaları 15

16 Kurum KaĢesi Prot. No Tarih Kodu Adı Plaka İSTASYON T.C.... SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI ÜCRET TAHAKKUKUNA ESAS OLAN FİŞ SAATLER HASTA BİLGİLERİ Çağrı Saati Adı Soyadı : Adres : Ġstasyona DönüĢ HASTANIN SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ / mmhg / mmhg Kurtarma Yapıldı mı? E H Düzenli Düzenli Yapıldı Ġse Kim Yaptı? Aritmik Düzensiz (3) Fleksör Yanıt /dk /dk... Filiform Dispne VatandaĢ Alınmıyor Yok KODU AÇIKLAMALAR : /dk (6) Emre Ġtaat /dk (5) Ağrıyı Lokalize Et. (4) Konfüze (4) Ağrıdan Kaçınma (2) Extensör Yanıt (1) Yanıt Yok K YaĢ T.C. Kimlik No SSK Emekli SOSYAL GÜVENCE Memur (...) Emekli Sandığı SSK ÇalıĢan SSK ÇalıĢan Aile Yak. (2) Anlamsız Bağırma (1) Yanıt Yok Bağ-Kur ÇalıĢan Bağ-Kur Emekli Bağ-Kur Tarım YeĢil Kart Özel Sigorta Güvencesiz.. Sigortalının Baba Adı Karne No Vize Tarihi Adı Soyadı Doğum Tar. Sos.Güv.No Karnenin Yakınlığı Doğum Yeri Tahsis No Alındığı Ġl ÇAĞRI TİPİ ÇAĞRI NEDENİ OLAY YERİ Telsiz Medikal Yangın Elektrik Çar. DüĢme LPG Ev Araçta Otel Sağlık Kurumu Telefon Trafik Kaz. Ġntihar AteĢli Silah Alkol-Ġlaç Tedbir Yaya Büro Lokanta Resmi Daire Diğer ĠĢ Kazası Boğulma Kimyasal Künt Trav. Protokol Suda Fabrika Banka Eğitim Kurumu Diğer Kaza Allerji Kesici-Delici Yanık Arazi Sokak Yurt Huzurevi İLK MUAYENE BULGULARI GLASGOW KOMA SKALASI Pupiller Deri Saat Kan Basıncı Nabız Solunum Motor Verbal Göz Açma Normal Miyotik Midriatik Anizokorik Reak. Yok Fiks Dilate ÖN TANI : Olay Yerine VarıĢ Hastaya VarıĢ O.Y.den AyrılıĢ Hastaneye VarıĢ Normal Soluk Siyanotik Hiperemik Ġkterik Terli EK ĠL AMBULANS SERVĠSĠ AMBULANS KAYIT FORMU E (5) Oriente (3) Uygunsuz Sözler (1) Yanıt Yok SSK Emekli Aile Yak. G.K.S. Puanı : (4) Spontan (3) Sesle (2) Ağrıyla Cami vb. Spor Salonu Stadyum DURUMU Kırmızı Kod Sarı Kod YeĢil Kod Siyah Kod Sosyal End. Yerinde Müdahale Hastaneye Nakil Hastaneler Arası Nakil Tıbbi Tetkik Ġçin Nakil Eve Nakil SONUÇ Ex Yerinde Bırakıldı Ex Morga Nakil Nakil Red Diğer UlaĢılan Görev Ġptali BaĢka Araçla Nakil Tlf.la BĢk Araçla N. Asılsız Ġhbar Yaralanan Yok Olay Yerinde Bek. NAKLEDİL. HASTANE Devlet H Üniver.H. 1 PLAKA NO SĠGORTA ġġrketġ ADI SĠGORTA POLĠÇE NO SSK H Özel H Hast. 4 KAZAYA KARIŞAN ARAÇLARIN Uygulama İŞLEM KODU ADET İŞLEM KODU ADET İŞLEM ADET Yolu İŞLEM KODU ADET Muayene (Acil) HAVA YOLU KULLANILAN İLAÇ ( IV. IM. SC. ) KULLANILAN MALZEME ġ.ġ. Ambulans Ücreti Balon Valf Maske Novalgin amp. Enjektör 2 cc GENEL MÜDAHALE Aspirasyon uygul. Voltaren amp. Enjektör 5 cc Enjeksiyon IM Orofaringeal tüp uyg. Spazmotek amp. Enjektör 10 cc Enjeksiyon IV Endotrakeal entüb Adrenalin 0,5 amp. Kelebek set Enjeksiyon SC Mekanik ventilasyon Adrenalin 1mg amp. I.V. Katater ( No:14-22 ) Ġ.V. Ġlaç uygulaması Oksijen inh. tedavisi Atropin 0,5 amp. I.V. Katater ( No:24 ) Damar yolu açılması DİĞER İŞLEMLER Atropin 1 mg. amp. Serum seti Sütür (küçük) Nornal doğum Dopamin 200 mg amp. Steril eldiven Mesane sondası takl Kan Ģekeri ölçümü Dobutrex flakon Cerrahi eldiven Mide yıkanması Lokal anestezi NaHCO3 amp. Spanç Pansuman (küçük) Tırnak avülziyonu Diazem amp. Sargı bezi Apse açmak Transkutan PaO2 ölç Aminocardol amp. Ġdrar torbası Yabancı cisim çıkart Sütür alınması Lasix amp. Bistüri ucu ( No: ) Yanık pansum (küçük) Ca Glukonat %10 amp. Entübasyon tüpü (Balonlu) Yanık pansum (orta) YENİDOĞAN İŞLEMLERİ Metiler amp Entübasyon tüpü (Balonsuz) NG sonda takma Transport küvözü ile nakil Avil amp. Airway Kulaktan buģon temiz Yenidoğan canlandırma Dekort amp. Foley sonda ( No: ) Kol atel.(kısa) Yenidoğan I.M. enjeksiyon Prednol 20 mg. amp. Nazo gastrik son. (No: ) Bacak atel.(kısa) Yenidoğan I.V. enjeksiyon Prednol 40 mg. amp. Atravmatik ipek (No: 3/0) Cilt traksiyonu uygula Yenidoğan I.V. mayi tak Prednol 250 mg. amp. Atravmatik kat-küt (No: 3/0) Servikal collar uygul. Yenidoğan entübasyonu Beloc amp. Doğum seti Travma yeleği SIVI TEDAVİSİ ADET Digoxin amp. Yanık battaniyesi Vakum sedye uygula. %0.9 NaCl 250 cc. Aritmal amp. %2 O2 Maskesi hazneli eriģkin Sırt tahtası uygula. %0.9 NaCl 500 cc. Ġsoptin Aamp. O2 Maskesi hazneli pediatrik DOLAŞIM DESTEĞİ %5 Dextroz 250 cc. Kapril 25 mg tab. O2 Kanülü nazal eriģkin CPR (Resüsitasyon) %5 Dextroz 500 cc. Nidilat kap. O2 Kanülü nazal pediatrik EKG %20 Dextroz 500 cc. Ġsordil 5 mg. tab. Monitör pedi Defibrilasyon (CPR) %20 Mannitol 150 cc. Coraspin 300 mg. tab. Servikal collar (Boy: ) Kardiyoversiyon Ġsolyte P 500 cc. Elastik bandaj Cut down Teobag Flaster Kanama kontrolü HASTANENİN HASTA REDDİ HASTANIN HİZMET REDDİ : Ambulansla gelen görevli hekim bana nedenlerle hastayı hastanın hemen tedavisi / hastaneye nakli gerektiğini, aksi halde kötü sonuçlar hastanemize kabul edemiyorum. Hastanın baģka hastaneye nakli için gerekli stabilizasyonu doğurabileceğini anlayacağım Ģekilde ayrıntılı olarak anlattı. Buna rağmen sağladım. ġu anda durumu baģka bir kuruma nakil için uygundur. Kaşe İmza tedaviyi / hasta naklini kabul etmiyorum. Ġmza Kurumun / Hastanenin Adı Hastanın / Hasta yakınının Hekimin Adı Soyadı : Adı Soyadı :... HASTAYI TESLİM ALANIN AMBULANS PERSONELİNİN ADI SOYADI İMZA Yukarıda belirtilen... Kalem Yukarıda açık kimliği yazılı kiģiye Adı Soyadı HEKĠM hizmeti aldım. ekibimizce yapılan tetkik ve Ünvanı SAĞLIK PER. Hasta Adı Soyadı (Ġmza) tedaviler kayıtlarımıza uygundur. KaĢe SÜR./ TEKN. Dr. KaĢe Ġmza Her nüsha ayrı ayrı imzalanacak. Ġmza-Onay

17 EK -2 17

18 1. HAVA ARACININ TAHSĠS EDĠLDĠĞĠ BÖLGE Bölge : Sorumlu Ġdare : KonuĢlanma yeri : 2. HAVA ARACI TANITIMI Yüklenici adı : Hava aracı çağrı adı : 3. CEZANIN ÖZET OLARAK ĠSTENME SEBEBĠ FORM EK HAVA ARAÇLARINA UYGULANACAK ĠHTAR-CEZA TUTANAĞI 4. TUTANAĞI YAZAN ĠDARE VEYA KONTROL ELEMANI Adı Soyadı : Asli Görevi : Ġmzası : 5. YÜKLENĠCĠ VEKĠLĠ Adı Soyadı : Ġmzası : 6.CEZA UYGULANMASI ONAYI a. Yukarıda yazılı tutanak incelenmiģ ve hava aracına 3 üncü maddede özetlenen bilgiler nedeni ile Hizmet Alımı Tip Ġdari ġartnamenin / Hizmet Alımı Tip SözleĢmenin... maddeleri gereğince hava aracı için ĠHTAR cezası uygun görülmüģtür... /.. / 20.. b. Yukarıda yazılı tutanak incelenmiģ ve Hizmet Alımı Ġdari ġartnamenin/hizmet Alımı SözleĢmenin... maddeleri gereğince adı geçen hava aracına. günlük garanti edilen uçuģ saati ücretinin periyodik ödemelerden CEZA OLARAK kesilmesi uygun görülmüģtür... /.. / 20.. NOT: -Hava Aracındaki Yüklenici vekiline elden 1 adet verilecek Ġdare Yetkilisi -Sorumlu Ġdare (Muayene ve kabul komisyonunca iģleme tabi tutulmak üzere) (Ġhtar-Ceza tutanağını kontrol elemanı tanzim etmiģ ise STD Form KĠK.056.0/H Hizmet iģleri kabul teklif belgesine eklenecek) 18

19 EK -4 HĠZMET ĠġLERĠ KABUL TEKLĠF BELGESĠ (1) ĠĢin Adı :... Yüklenicinin adı/ticari ünvanı :... SözleĢme tarihi :... SözleĢme bedeli :... SözleĢmeye göre iģin süresi (takvim günü) :... SözleĢmeye göre iģin bitirilmesi gereken tarih :... Varsa süre uzatımları :... Süre uzatımı dahil iģin bitirilmesi gereken tarih :... ĠĢin bitirildiği tarih :......iģinin bitirildiğine iliģkin yüklenici... ın verdiği...tarihli dilekçe üzerine...nın talimatı ile, yukarıda yazılı iģin ön incelemesi...tarihinde tarafımızdan/tarafından yapılmıģ, iģin sözleģmesine uygun olarak tamamlandığı/tamamlanmadığı ve bu kabule hazır olduğu/olmadığı tespit edilmiģtir. Gereğinin yapılmasını arz ederim/ederiz.. Tarih:... Görevli veya görevlilerin : Adı Soyadı ve Ġmzaları : Görev ünvanları : (1) Kontrol TeĢkilatı tarafından tespit edilen eksik veya kusurlu iģ kısımlarına iliģkin bilgiler bir liste halinde bu belgeye eklenir. Standard Form KĠK056.0/H Hizmet ĠĢleri Kabul Teklif Belgesi 19

20 EK -5 HĠZMET ĠġLERĠ KABUL TUTANAĞI ĠĢin Adı :... Yüklenicinin adı/ticari ünvanı :... SözleĢme tarihi :... SözleĢme bedeli :... SözleĢmeye göre iģin süresi (takvim günü) :... SözleĢmeye göre iģin bitirilmesi gereken tarih :... Varsa süre uzatımları :... Süre uzatımı dahil iģin bitirilmesi gereken tarih :... ĠĢin bitirildiği tarih :......ile yüklenici... arasında imzalanan sözleģme kapsamında gerçekleģtirilen iģ için düzenlenen KABUL TEKLĠF BELGESĠ'nden ön incelemenin yapıldığı anlaģılmıģ olup:... tarihli makam oluru ile; BaĢkan... üye... üye...olmak üzere teģkil edilen MUAYENE VE KABUL KOMĠSYONUMUZ kontrol teģkilatı ve yüklenici hazır olduğu halde tarihleri arasında iģyerine (kabul için öngörülen yere) giderek yüklenici tarafından yapılmıģ iģleri kabul bakımından incelemiģ ve aģağıda yazılı hususları tespit etmiģtir. Yapılan iģin sözleģme ve eklerine uygun olduğu ve kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaların bulunmadığı görülmüģtür. ANCAK (1) SONUÇ: Kabul bakımından muayene ve inceleme iģlemlerinin yapılması görevi Komisyonumuza verilmiģ bulunan söz konusu iģin yukarıda belirtilen (varsa ayrıntıları veya gerekçeleri ekli sayfalarda sayılan ve gösterilen) Kayıtlarla ve bitim tarihi de... olarak itibar edilmek üzere kabulünün yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüģ ve... Makamın onayına sunulmak üzere iģ bu Kabul Tutanağı... nüsha olarak düzenlenmiģtir. Tarih:... YÜKLENĠCĠNĠN Adı Soyadı veya MUAYENE VE KABUL KOMĠSYONU Adı, Soyadı, Meslek ve Görev Ünvanları, Ġmzaları Ticari Ünvanı ve Ġmzası Kabul Tutanağının onay tarihi Yetkili makamın imzası (1) Buraya muayene ve kabul komisyonu üyelerinin düģünceleri ile varsa kusur ve noksanların kaç maddeden ibaret olduğu, tamamlanması için gereken süre yazılacaktır. Standard Form KĠK057.0/H Hizmet ĠĢleri Kabul Tutanağı 20

21 EK 6 17 AMBULANS HELĠKOPTERĠNĠN GÖREV SAHASI 1-ANKARA DA KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTERLER: Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum (Mecitözü ve Ortaköy ilçeleri hariç), Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu, Konya (sadece Kulu ilçesi) EskiĢehir (Sivrihisar, Günyüzü, Mihalıççık, Beylikova ve Alpu ilçeleri). 2-ĠSTANBUL DA KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTERLER: Ġstanbul, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Kırklareli, Edirne (Ġpsala, KeĢan ve Enez Ġlçeleri hariç) Tekirdağ (Malkara ve ġarköy ilçeleri hariç). 3-ANTALYA DA KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTER: Antalya, Burdur, Mersin (sadece Anamur ve Bozyazı ilçeleri) Isparta (sadece Sütçüler, Yarıbademli, Aksu, Eğirdir ve Atabey ilçeleri), Denizli (sadece Serinhisar, Acıpayam, Beyağaç, Tavas, Kale ve Çameli, ilçeleri) ve Muğla (sadece Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri). 4-KAYSERĠ DE KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTER: Kayseri, Yozgat, KırĢehir, NevĢehir, Niğde, Sivas, Adana (sadece Tufanbeyli Ġlçesi) KahramanmaraĢ (sadece Göksun, Ekinözü, AfĢin ve Elbistan ilçeleri). 5-DĠYARBAKIR DA KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTER: Diyarbakır, Batman, Mardin, ġanlıurfa, Malatya, Elazığ, Tunceli (Pülümür ilçesi hariç) Bingöl (Kığı, Yedisu, Adaklı, Karlıova ve Solhan ilçeleri hariç) Siirt, ġırnak (Uludere ve BeytüĢĢebap ilçeleri hariç). 6-ERZURUM DA KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTER: Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Bayburt, Tunceli (sadece Pülümür ilçesi) Bingöl (sadece Kığı, Yedisu, Adaklı, Karlıova ve Solhan ilçeleri). 7-ĠZMĠR DE KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTER: Ġzmir, Manisa, Aydın, Muğla (Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri hariç) Balıkesir (sadece Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye). 8-ÇANAKKALE DE KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTER: Çanakkale,(Gökçeada ve Bozcaada dahil), Balıkesir (sadece Edremit ve Havran Ġlçeleri), Edirne (sadece Ġpsala, KeĢan ve Enez Ġlçeleri), Tekirdağ (sadece Malkara ve ġarköy Ġlçeleri). 9-BURSA DA KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTER: Bursa, Bilecik, Yalova, Balıkesir (Edremit, Havran, Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye Ġlçeleri hariç). 10-AFYON DA KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTER: Afyon, Kütahya, UĢak, EskiĢehir (Sivrihisar, Günyüzü, Mihalıççık, Beylikova ve Alpu Ġlçeleri hariç), Denizli (Serinhisar, Acıpayam, Beyağaç, Tavas, Kale ve Çameli ilçeleri hariç). 11-KONYA DA KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTER: Konya (Kulu ilçesi hariç), Karaman ve Aksaray. 12-ADANA DA KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTER: Adana (sadece Tufanbeyli ilçesi hariç), Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, KahramanmaraĢ (Göksun, Ekinözü, AfĢin ve Elbistan ilçeleri hariç), Mersin (Anamur ve Bozyazı ilçeleri hariç). 13-SAMSUN DA KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTER: 21

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü AMBULANS HAVA ARACI İŞLETİLMESİNE DAİR ESASLAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü AMBULANS HAVA ARACI İŞLETİLMESİNE DAİR ESASLAR AMBULANS HAVA ARACI İŞLETİLMESİNE DAİR ESASLAR 1- Kapsam Türkiye genelinde ve gerektiğinde yurt dışında kullanılmak üzere, kiralanan ambulans hava araçlarının işletimi hususlarını kapsar. 2- Tanımlar:

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. AMBULANS HAVA ARACI ĠġLETĠLMESĠNE DAĠR ESASLAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. AMBULANS HAVA ARACI ĠġLETĠLMESĠNE DAĠR ESASLAR AMBULANS HAVA ARACI ĠġLETĠLMESĠNE DAĠR ESASLAR 1- Kapsam Türkiye genelinde ve gerektiğinde yurt dıģında karģılaģılabilecek olan acil durumlarda kullanılmak üzere, Bakanlıkça belirlenmiģ olan illerde konuģlandırılmıģ

Detaylı

Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları Ġle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları Ġle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği Sağlık Bakanlığından: 7 Aralık 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26369 Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları Ġle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından:

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 30 EYLÜL 2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ACİL SERVİS VE HASTA NAKİL ARAÇLARI ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-28 Haziran 2013 Yayımlandığı Tarih 28 Haziran 2013 Sayı 2013-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Tarsus Devlet Hastanesi Ana ve Ek Hizmet Binası Acil Servis olarak,acil Servis e baģvuran hastaların

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI 2013 AFETLER: 1. Ġç Afetler / Olağan Üstü Durumlar a. Patlama (Bomba,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. 10 Nisan 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28260 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AMBULANSLAR VE ACĠL SAĞLIK ARAÇLARI ĠLE AMBULANS HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 7/12/2006

Detaylı

TASLAK Balonla Hava TaĢıma ĠĢletmeciliği Talimatı (SHT-BALON) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASLAK Balonla Hava TaĢıma ĠĢletmeciliği Talimatı (SHT-BALON) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden; TASLAK Balonla Hava TaĢıma ĠĢletmeciliği Talimatı (SHT-BALON) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu talimatın amacı, Türk Hava Sahasında

Detaylı

Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sa lık Bakanlı ı ndan Resmi Gazete Tarih : 08.07.2001 Sayı : 24454 Amaç Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i B R NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 01/04/1988-88/12777 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 15/05/1959-7269 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

ORYANTASYONU REHBERİ

ORYANTASYONU REHBERİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ECZANE PERSONELİ VE ECZANECI ORYANTASYONU Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

[Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi]

[Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi] T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ 2011 MALĠ YILI PAZARLIK USULÜ ĠLE 103 KALEM TIBBĠ CĠHAZ (SARF) ALIMI MAL ALIMLARINA AĠT TĠP SÖZLEġME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi]

Detaylı

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA GERĠLĠM (OG) ALÇAK GERĠLĠM (AG) ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekelerġnġn ARIZA ONARIM BAKIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ SĠSTEM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 14.10.1999 tarih ve 23846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 27.02.2001 - Sayı : 24331 (Değişiklik)

Detaylı

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi 1366.Sokak No:3 Balgat/ANKARA adresinde

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ Kurum: Sağlık Bakanlığı Kabul Tarihi: 27.03.2002 R.G. Tarihi: 27.03.2002 R.G. No: 24708 BĠRĠNCĠ KISIM: Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.KKG.0.19/108-01- Konu: Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele 01.02.2010 03379 GENELGE 2010/02 Artık Dünya da hayvan sağlığı ve halk sağlığının birlikte ele alınması, oluģturulacak yeni

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden; Balonla Hava Taşıma İşletmeleri Talimatı (SHT-BALON) Revizyon 02 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, Türk Hava Sahasında

Detaylı

Resmi Gazete Tarih : 7 Aralık 2006 Sayı : 26369. Değişiklik Resmi Gazete : 4 Aralık 2007 Sayı : 26720

Resmi Gazete Tarih : 7 Aralık 2006 Sayı : 26369. Değişiklik Resmi Gazete : 4 Aralık 2007 Sayı : 26720 Resmi Gazete Tarih : 7 Aralık 2006 Sayı : 26369 Değişiklik Resmi Gazete : 4 Aralık 2007 Sayı : 26720 Değişiklik Resmi Gazete : 17 Ekim 2008 Sayı : 27027 Değişiklik Resmi Gazete : 04 Nisan 2012 Sayı : 28254

Detaylı

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

T.C SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/ 377 10/06/2011 Konu : ÇalıĢma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı tespit iģlemleri ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ve ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 2010 AFETLERDE SAĞLIK

Detaylı