T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. AMBULANS HAVA ARACI ĠġLETĠLMESĠNE DAĠR ESASLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. AMBULANS HAVA ARACI ĠġLETĠLMESĠNE DAĠR ESASLAR"

Transkript

1 AMBULANS HAVA ARACI ĠġLETĠLMESĠNE DAĠR ESASLAR 1- Kapsam Türkiye genelinde ve gerektiğinde yurt dıģında kullanılmak üzere, kiralanan ambulans hava araçlarının iģletimi hususlarını kapsar. 2- Tanımlar: Bu Genelgede geçen tanımlar; Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, Genel Müdürlük: Sağlık Bakanlığı nü, Hava Ambulans Operasyon Merkezi: Genel Müdürlük bünyesinde ambulans helikopterlerin sorumluluk sahası dıģına görevlendirmelerinin yapıldığı ve ambulans uçak taleplerinin alındığı ve görevlendirildiği 24 saat esasına göre hizmet veren merkezi, 112 Acil KKM: 112 acil il ambulans servisi komuta kontrol merkezini, Yüklenici: Bakanlıkla hava ambulans hizmet sözleģmesi yapan ticari kuruluģu, Tam UçuĢ Günü: Gün UTC ile UTC arasındaki süreyi, Gün Doğumu-Gün Batımı: GüneĢin doğması ile batması arasında geçen süreyi, Hasta: Hava ambulans aracı ile acil sağlık hizmeti ve nakil ihtiyacı olan acil yaralı ve/veya hastayı, Çekirdek Personel: Ġdarenin hava aracında görev yapmasını uygun gördüğü bir doktor, bir yardımcı sağlık personeli (anestezi teknisyeni, ambulans ve acil bakım teknikeri, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru, hemģire) ile görevin yerine getirilebilmesi için sivil havacılık mevzuatı ile belirlenmiģ asgarî nitelik ve sayıda uçuģ mürettebatını (pilot, ikinci pilot ve/veya ilgili teknik personel) Ambulans Hava Aracı: Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans hava aracı olarak kiralanan uçak ve ambulans helikopteri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM): Havacılıkla ilgili teknik ve operasyonel faaliyetlerin denetiminde yetkili olan otoriteyi, KĠK: Kamu Ġhale Kurumunu UçuĢ ĠĢletme Müdürlüğü: Yüklenicinin SHGM onayı ile kurduğu uçuģlardan sorumlu birimi UçuĢ Süresi -Helikopter: Helikopterin pervane pallerinin dönmeye baģladığı andan itibaren, uçuģ sonunda park yerinde motorunu durdurarak pervane pallerinin durduğu ana kadar geçen toplam süreyi, UçuĢ Süresi -Uçak: Ambulans uçağın motorlarının çalıģmaya baģladığı andan itibaren, uçuģ sonunda park yerinde motorlarının durdurulmasına kadar geçen süreyi, Sorumlu Pilot: Ambulans hava aracının her türlü harekâtından sorumlu ve belirli ehliyete sahip pilotu UçuĢ Görev Süresi: Tek bir uçuģ yada uçuģ serilerinden oluģmuģ bir uçuģ görevi için, uçuģ ekip üyesinin uçuģ hazırlığı ile baģlayan ve aynı uçuģ veya uçuģ serilerinin sonundaki tüm uçuģ görevlerinden muaf tutulduğu toplam süreyi, Ödemeye Esas UçuĢ Süresi: Hava araçlarının motorlarının çalıģtırılması ile stop edilmesi arasında geçen motorların fiilen çalıģtığı toplam süreyi, Ġfade eder. 1

2 3- Ambulans Hava Araçlarının ĠĢletilmesine Dair Genel Esaslar 3.1. Hava ambulans araçlarına verilecek görevler iģbu Genelge esasları dahilinde yapılır Ambulans helikopterler Bakanlıkça belirlenen illerde konuģlandırılacak ve gün doğumugün batımı esasına göre hizmet verecektir. Ambulans uçaklar Ankara ilinde konuģlandırılacak ve tam uçuģ günü hizmet verecektir Ambulans helikopterlerinin sorumluluk sahası içinde görev emri ve kara ambulans sistemiyle entegrasyonu, konuģlanılan ilin 112 acil KKM ce sağlanacaktır. Hava ambulans helikopterlerinin çağrı adı Hava+Ġl Plakası olarak (Örnek Ankara için Hava 06) tanımlanacaktır. Birden fazla hava aracı bulunan illerde Hava+Ġl Plakası na ilave A ve B Ģeklinde tanımlanacaktır Ambulans uçak hizmet sunumu sırasında Bakanlık Hava Ambulans Operasyon Merkezi ile yapılacak olan haberleģmede sorun yaģanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasından Yüklenici sorumludur. Hava ambulans uçaklarının konuģlanma yeri Ankara Esenboğa havaalanı olup, burada konuģlanma ve görev iniģ kalkıģlarıyla ilgili gerekli yasal gerekliliklerin yerine getirilmesinden yüklenici sorumludur. Ambulans uçakların kara ambulans veya ambulans helikopter sistemiyle entegrasyonu, hava ambulans operasyon merkezi tarafından görev verilen ilin 112 acil KKM since sağlanacaktır Yüklenici, Bakanlık onayı olmadan hava araçlarının konuģlanma yerlerini değiģtiremez. Hava araçlarının konuģlanma yerleri; Bakanlık tarafından alt yapısının oluģturulması kaydıyla değiģtirilebilir Helikopterler, görev emrini takiben 7 (yedi) dakika (meteorolojik Ģartların elvermesi durumunda) içerisinde kalkacaktır. Ambulans helikopterlerin görev bölgesi dıģında görevlendirilmesi halinde, yeni bölgede hava aracı ve personel için gerekli olabilecek her türlü Ģahsi malzeme, yeterli miktarda yağ ve hidrolik gibi ikmal maddeleri de ilgili bölgeye götürülmesinden yüklenici sorumludur. Bu tür görevlendirmelerde kalkıģ 30 (otuz) dakikayı geçmeyecektir Hava ambulans uçakları, görev emrini aldıktan sonra mücbir sebepler dıģında (yükleniciden kaynaklanmayan gecikmeler) 60 dakika içerisinde kalkacaktır Bakanlık bu hava araçlarını hasta/yaralı nakli dıģında, personel ve tıbbi malzeme nakli amacıyla da görevlendirebilir. Bu Ģekildeki görevlendirmelerde gerekli olan uçuģ emniyet tedbirlerini alarak görevin yapılmasından yüklenici sorumludur UçuĢ mürettebatının uçuģ ve uçuģ görev süreleri SHGM tarafından yayınlanan Sivil Havacılık Talimatlarına (SHT) uygun planlanacaktır. Yüklenici çekirdek personelin yasada belirtilen günlük azami görev ve uçuģ saatlerinin dolmasını sebep göstererek hizmetin 2

3 sunumunu durduramaz. Yüklenici bu gibi durumlar için gerekli tedbirleri almak ve yeterli sayıda çekirdek personeli bulundurmak zorundadır UçuĢ görevleri esnasında hava ambulans araçları, SHGM tarafından onaylanmıģ Hava Aracı El Kitabı ve üretici firma dökümanlarına uygun seyrüsefer ve haberleģme sistemlerine sahip olmalıdır. Seyrüsefer iletiģim ekipmanları her zaman faal olacak ve görev bölgesinde tespit edilen frekansta bulunacaklardır Hava ambulans araçlarında görev yapacak çekirdek personelin Bakanlıkça gösterilecek konuģlanma mekanlarındaki barınma ve sosyal ihtiyaçlarının temininden, personel arasındaki iletiģimin sağlanmasından ve alınması gereken uluslararası standartlara uygun eğitim ve sertifikasyonlardan yüklenici sorumludur Hava ambulans uçuģ operasyonları SHGM tarafından yayınlanmıģ havacılık mevzuatına göre hazırlanmıģ ve SHGM tarafından onaylanmıģ operasyon el kitabına uygun olarak icra edilecektir UçuĢ süresinin not alınması sorumlu pilot ve yüklenicinin sorumluluğundadır ve bu süre teknik kayıtlarla uyumlu olmalıdır Ambulans hava araçları için uçuģ imkanı sağlayan meteorolojik Ģartların ve görüģ mesafesinin uygun olup olmadığı hakkındaki karar sorumlu pilota aittir. Yüklenici yerine getirmediği görevler için Genel Müdürlük talep ettiğinde gerekçelerini belgelemek zorundadır Yüklenici hava araçlarının sorumlu oldukları bölgeler ile Bakanlıkça belirlenen heliport ve iniģ/kalkıģ yerlerine ait yaklaģma/kalkıģ koridorlarına ait haritaları bulundurmak zorundadır Yüklenici hava ambulanslarındaki uçuģ ekibi ile sağlık ekibi arasında uçuģ öncesi, sonrası ve esnasında bilgi alıģveriģinin, göreve ve hastaların ihtiyaçlarına uygun Ģekilde olması için gerekli önlemleri alır Ambulans hava araçlarında, acil tıbbi yardım ve nakil esnasında tıbbi destek için gerekli olabilecek her türlü ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin bulundurulmasından ve bunlarda oluģacak eksikliklerin temininden Yüklenici sorumludur Bakanlık hava ambulans hizmetinin kontrolü ve analizi için her türlü bilgiyi Yükleniciden isteyebilir. Bakanlıkca istenilebilecek temel bilgiler; Hava aracı konuģlanmıģ illerdeki çekirdek personelin listesi, görevleri ve eğitim sertifikaları, Diğer kurum ve kuruluģlarca yükleniciye verilen onay, ruhsat ve belgeler Bakanlıkca belirlenen periyotlarda hava ambulans hizmetlerine yönelik istatistiki bilgiler 3

4 SHGM tarafından onaylanmıģ El kitapları ve Minimum Ekipman Listesi (MEL) Hava araçlarına monte edilmiģ haberleģme ve tibbi cihazlar listesi (model ve seri numaraları vb.) Hava araçlarında bulunan ilaç, serum ve diğer malzemelerin listesi Hava araçlarının bakım, onarım ve arıza zamanları ve bunlara iliģkin hizmet dıģı kalma süreleri Hava ambulans hizmeti verilen her bir hasta/yaralı için EK-1 de örneği verilen Ġl Ambulans Servisi ÇalıĢma Yönergesi ekindeki 112 Acil Ambulans Servisi Ambulans Kayıt Formu, plaka yerine hava aracı çağrı adı yazılarak doldurulacaktır Hastaneler; ambulans helikopter iniģ/kalkıģ pisti yaptırmak için Ġl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla alacağı Bakanlık oluru neticesinde, SHGM ile gerekli prosedürleri tamamlar Kapsama alanı içindeki il sağlık müdürlükleri, hava ambulans hizmetinde kullanılacak hastanelere ait kapasite bilgilerini (kardiyoloji, yanık, travma, yeni doğan, doğum vb) güncel olarak tutmak, hava aracının konuģlandığı il sağlık müdürlüğü ile Bakanlığa bildirmekten sorumludur Ġl Sağlık Müdürlükleri, güvenlik açısından çalıģır vaziyetteki hava aracına yaklaģma ve uzaklaģma konusunda; Heliport ve iniģ/kalkıģ alanlarında hasta/yaralıları hava ambulansına götürmek/almak için gönderecekleri kara ambulansları ve sağlık ekipleri ile heliportu olan hastanelerin hava ambulansı görevinde çalıģacak sağlık ekiplerinin belirlenmesinden, Belirlenen bu personele Yüklenicinin sağlık personeli tarafından hava ambulansına yaklaģma ve uzaklaģma eğitimi aldırılmasından, Eğitim verilen personelin güncel isim listesi ve eğitim programlarının güvenlik, emniyet ve hizmet amacıyla bir dosyada tutulmasından sorumludur. 4. Ambulans Hava Araçlarının Ġkmal, Bakım, Emniyet ve Sigorta Esasları: 4.1. Ambulans hava araçlarının görev için uçuģ süresi ücretlendirmesi hariç, bakım ve iģletmesi, uçuģ ekibinin ücret, iaģe, barınma, sağlık ve ulaģım gibi her türlü giderleri yüklenici tarafından karģılanacaktır. Ġlaç ve tıbbi sarf malzemeleri yüklenici tarafından temin edilecektir Yüklenici ambulans helikopterler için gerekli periyodik bakım ve kontrolleri, ambulans hava aracının yedeklemesini yapmak kaydıyla yürütür. Ambulans helikopterin arızalanması ve arızanın giderilemediği durumlarda ise yedek hava aracı ile ikame edilme süresi 24 saati geçmeyecektir SHGM tarafından onaylanmıģ Bakım Yönetim El Kitabına göre ambulans hava araçlarının her türlü bakımının yapılması, yedek parçalarının ve yakıtının temin edilmesi yüklenici tarafından karģılanacaktır. 4

5 4.4. Görevin devamı süresince yakıt ikmali ve ikmalde öncelik almak maksadı ile ilgili, meydan otoritesi ile havada çok önceden telsiz veya telefon teması sağlanarak ikmal talebinde bulunulacaktır. Bunun için gerekli protokol ve mali iģlemler yüklenici tarafından önceden sağlanmıģ olacaktır Yüklenici hizmet verdiği ambulans hava araçlarını her an faal ve göreve hazır vaziyette bulunduracak, her türlü personel, teçhizat, yakıt eksikliği ve arıza nedeni ile uçuģ yapılamaması ihtimaline karģı gerekli önlemleri alacaktır Ambulans hava araçlarının konuģlandığı yerde gece-gündüz güvenlik tedbirlerinin SHGM tarafından onaylanmıģ Güvenlik Planına göre alınmasından Yüklenici sorumludur. Heliportların güvenliği ise heliport iģletmecisi tarafından sağlanır Hava ambulans görevleri esnasında havaalanlarının/meydanların açılması ve alınacak yer hizmetlerinden yüklenici sorumludur. 5. Ambulans Hava Araçlarının KonuĢlanma Bölgelerinde Hizmetlerin Kontrol, Muayene ve Kabulleri: 5.1. KonuĢlanma bölgelerinde hava ambulansların hizmet kontrolü: Ambulans uçakların muayene kabul ve hakediģlere ait hizmet kontrolleri hizmet alım teknik ve idari Ģartname esasları çerçevesinde Bakanlıkça yerine getirilecektir. KonuĢlanma bölgelerinde ambulans helikopterlerin hizmet alım kontrolleri her hava aracı için konuģlandığı il sağlık müdürlüğünce yapılacaktır Ambulans hava araçları için yüklenici ile yapılan sözleģme kapsamında aylık ödemeye esas garanti edilen uçuģ süreleri her bir helikopter için 30 saat, her bir ambulans uçak için 60 saat olarak belirlenmiģtir. (Bu sürelere ait ücretler uçuģ olmasada Bakanlıkça ödenmektedir.) Ambulans helikopterlerin kontrolleri için görevlendirilen ambulans servis baģhekimleri hava aracının konuģlandığı bölgede uçuģ ekibi ile irtibatlı bulunacaktır Ambulans helikopterlerin verilecek görevlere iliģkin uçuģ süreleri yüklenici tarafından yerleģtirilmiģ hava araç takip kiti ile takip edilecektir. Her uçuģ sonunda 112 acil ambulans servisi hava ambulans kayıt formu ile EK-2 de örneği verilen uçuģ takip formu doldurulacak ve yüklenici vekili ile müģtereken kayıt altına alınacaktır. Görevin yerine getirilmesi esnasında geçecek süreye iliģkin doldurulan formla ilgili kayıtlarda oluģacak ihtilaf durumunda Bakanlıkça tutulan kayıtlar esas alınacaktır Yapılan kontrollerde ambulans helikopterin ilgili Teknik ġartname hilafına hareket edildiği tespit etiiği taktirde, Ġdari ġartnamede ön görülen ihtar ve cezalar için EK-3 de örneği verilen ihtar ve ceza tutanağı tanzim edilecektir. Yapılan görev sonunda doldurulan belgeler yüklenici vekiline imza ettirilerek bir sureti yüklenici veya vekiline verilecektir. Belgeler 30 günlük periyot sonunda muayene ve kabul komisyonlarının değerlendirmesi için 5

6 Standart Form KĠK 056.0/H Hizmet ĠĢleri Kabul Teklif Belgesine eklenerek yapılacak iģleme esas teģkil etmek üzere ilgili il sağlık müdürlüğüne verilecektir Ambulans helikopterlerin hak ediģlerinin ödenmesine esas hizmet kontrolleri: Ġl sağlık müdürlüklerince her 30 günlük periyot sonunda kendi bölgesinde konuģlanan ambulansı helikopterlerin günlük hizmetlere ait aylık hak ediģlerin ödenmesine esas olacak hizmet kontrol ve kabulünü yapmak üzere 3 asil ve 3 yedek üyeden oluģan bir komisyon kurulacaktır. Ġl sağlık müdürlüklerince teģkil edilecek, komisyon üyeleri ismen Bakanlığa bildirilecektir Her 30 günlük periyot sonunda yüklenici vekilinin yazılı müracaatı üzerine, komisyon üyelerince Ek-4 de örneği verilen Hizmet ĠĢleri Kabul Teklif Belgesi (Standart Form KĠK 056.0/H) ve ekleri bu komisyonca kontrol edilerek düzenlenecektir. Sonra ödemeye esas teģkil etmek üzere EK-5 de örneği verilen Hizmet ĠĢleri Kabul Tutanağı (Standart Form KĠK 057.0/H) Ġl Sağlık Müdürünün veya görevlendireceği yetkilinin onayını takip eden 30 günlük periyodun en geç 3. gününe kadar Bakanlığa gönderilecektir Anılan günlerin tatil günlerine rastlaması halinde yapılacak iģlemler tatili takip eden ilk mesai günü yerine getirilecektir. 6. Diğer Hususlar: 6.1. Hava ambulans araçları için yükleniciler kiralama süresince aģağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür; Her türlü travmatik veya travma dıģı acil hastalara, hastane dıģı acil tıbbi yardım yapılması, Hastanın, bulunduğu yerden en uygun hastane merkezine taģınması, Kritik ağır hastaların, bir hastaneden baģka bir hastaneye taģınması, Gerektiğinde yeni doğmuģ hasta bebeklerin kuvöz içinde taģınması, Kitlesel acil durumlarda ilk yardım ve taģıma, Ġlaç, numune, kan türevleri, sağlık malzeme ve ekipmanlarının tedariki ile ilgili acil taģıma, Organ nakli amaçlı acil taģıma, Helikopterler için deniz, göl, baraj ve dağlık bölgeler gibi ulaģımın zor olduğu alanlarda uygun teçhizatla hasta ve yaralıya, acil ilkyardım, nakil, nakil esnasında tıbbi destek ve tedaviye yönelik hizmetleri, istihdam ettiği çekirdek personel vasıtasıyla yürütmek. Ayrıca yükleniciler; Bakanlık veya il sağlık müdürlüklerince görevlendirilecek personelin emniyet içerisinde uçuģunu sağlamak ve bu personelin hizmet sunmasını sağlamaya yönelik her türlü tedbiri alacaktır. 6

7 7. Hava Ambulans Hizmetlerinin Sevk ve Ġdaresi 7.1. Hizmetin Sevk ve Ġdaresi Hizmetin Yönetimi Genel Müdürlük, ülke düzeyinde hava ambulans hizmetlerinin yönetiminden sorumludur. Ambulans helikopterlerin sorumluluk sahası dıģına görevlendirmeleri ile ambulans uçakların tüm görevlendirmeleri Hava Ambulans Operasyon Merkezi tarafından yapılır. Ambulans helikopterler EK-6 da belirtilen sorumluluk sahalarında hizmet vereceklerdir. Ambulans helikopterlerin sorumluluk sahasındaki sevk ve idaresi helikopterin konuģlandığı ilin Ġl Ambulans Servisi BaĢhekimliği tarafından yürütülür. Helikopterin konuģlandığı ilin Ġl Sağlık Müdürü adına Acil Sağlık Hizmetleri ġube Müdürlüğü tarafından Bakanlıkça belirlenen kriterler çerçevesinde denetlenir. Ambulans uçakların denetimini Genel Müdürlük yapacaktır Yönlendirme Ambulans uçaklar Hava Ambulans Operasyon Merkezi tarafından yönlendirilir. Yönlendirme, Hava Ambulans Operasyon Merkezinde nöbetçi danıģman hekim tarafından telsiz/telefon sistemi aracılığı ile (ulaģılamıyorsa diğer her türlü iletiģim araçları kullanılabilir) hava ambulans ekibinin görevlendirilmesi suretiyle yerine getirilir. Ayrıca operasyon merkezi durumun niteliğine göre ihtiyaç duyduğu diğer kurum ve kuruluģları da bilgilendirir Ambulans helikopterler konuģlandığı il 112 Acil KKM tarafından yönlendirilir. Yönlendirme, BaĢhekim onayını takiben, 112 Acil KKM tarafından telsiz/telefon sistemi aracılığı ile (ulaģılamıyorsa diğer her türlü iletiģim araçları kullanılabilir) en kısa sürede, hava ambulans ekibinin görevlendirilmesi suretiyle yerine getirilir. Ayrıca 112 acil KKM durumun niteliğine göre ihtiyaç duyduğu diğer kurum ve kuruluģları da bilgilendirir Sorumluluk sahası dıģına görevlendirilecek ambulans helikopterler Hava Ambulans Operasyon Merkezi tarafından helikopterlerin konuģlandığı il 112 acil KKM aracılığıyla yönlendirilir. Görev emrini alan il 112 acil KKM, bu Genelgede yer alan esaslar çerçevesinde yönlendirmeyi yapar KKM helikopteri uygun heliporta/iniģ alanına yönlendirir. 112 Acil KKM yönlendirmeyi takiben, sevk edilen hastane acil servisini olay hakkında bilgilendirir. Hastanın tedavi göreceği sağlık kuruluģunda uygun heliport mevcut değil ise buraya en yakın iniģ kalkıģ bölgesi tespit edilerek uçuģ ekibine bilgi verir. KKM bu bölgeden hastayı teslim alıp hastaneye nakil edilmesi için yeterli sayıda kara ambulansını sağlar. KKM ekip tarafından müdahale esnasında talep edilen tıbbi danıģmanlık için 24 saat süre ile gerekli tıbbi danıģman bulundurmak veya tıbbi danıģmanlık yapacak Ġl Sağlık Müdürlüğünün teklifi Valiliğin onayı ile yetkilendirilmiģ uzman hekime yönlendirmekle yükümlüdür. Gerektiğinde eğitim hastaneleri ve üniversitelerin ilgili bölümlerindeki uzman hekimlerden de bilgi desteği alınır. 7

8 Afet ve olağandıģı durumlarda toplu hava ambulans görevlendirmelerinde görev takibi ve koordinasyon Hava Ambulans Operasyon Merkezi tarafından yapılır Hava Ambulans Hizmetlerinde ĠĢ AkıĢı Hava Ambulans Talebi Çağrısı Hizmete ulaģmada ilk aģama, hava ambulans ile tahliye gerektiren durumlarda 112 Acil KKM ye yapılan baģvuru niteliğindeki çağrıdır. Çağrı 112 acil KKM ye; VatandaĢlardan Sağlık kurum ve kuruluģlarından Hava ambulans araçlarının hizmet sahası içerisindeki diğer illerin komuta merkezlerinden Polis, Jandarma, Ġtfaiye ve diğer kurtarma ekiplerinden 112 numaralı telefon aracılığı ile veya diğer iletiģim araçları vasıtası ile yapılır Çağrı KarĢılama: 112 KKM ye gelen çağrılarda; Çağrı karģılayıcı yapılan ihbarda hava ambulansı kullanılabileceğini düģünüyorsa, çağrıyı vakit kaybetmeden KKM danıģman hekimine aktarır. KKM danıģman hekimi kendisine ulaģan çağrılarda hava ambulansı kullanılacağını düģünüyorsa çağrıyı KKM baģhekimine aktarır. Konu zaten bir hava ambulans talebi ise çağrı doğrudan KKM baģhekimine aktarılır Çağrının il 112 KKM tarafından Değerlendirilmesi ve Vaka Bildirimi KKM topladığı bilgiler ve hava ambulans görevlendirilmesi genel ve tıbbi kriterleri ıģığında, talebin hava ambulans hizmeti gerektirip gerektirmediğini değerlendirir. Değerlendirme yetkisi çağrıyı alan KKM deki danıģman hekime aittir. Hekim, talebin hava ambulans hizmeti gerektirmediğine veya genel ve tıbbi esaslar dâhilinde endikasyonun olmadığına kanaat getirir ise talebi reddetme yetkisine sahip olup, bu takdirde gerekli görülür ise diğer acil sağlık yardımı unsurlarını yönlendirmekle de yükümlüdür. KKM deki danıģman hekim, sorumluluk sahası dıģına hava ambulansı ile nakle karar vermiģ ise Hava Ambulans Operasyon Merkezine onay için baģvurur. KKM deki danıģman hekim, sorumluluk sahası içerisinde ambulans helikopter görevlendirilmesine karar vermiģ ise Öncelikle hava ambulansına bir vaka verilebileceği bildirilir. Bu sırada hava ambulansıyla elde edilen ilk bilgiler paylaģılır. (hasta ya da olay, konum, gidilecek yer vs) Bu hava ambulansı için görev verilebilir talimatı dır ve saat not edilir. Hemen ardından en hızlı iletiģim yolu ile 112 KKM baģhekimine bilgi verilerek onay istenir. Onayın ardından vaka hava ambulansına bildirilir. Mümkünse bu sırada, hasta/yaralı hakkında ayrıntılı bilgi, hava ambulansının nereye ineceği, hastanın hangi hastaneye taģınacağı bu hastane için hangi iniģ alanının kullanılacağı hava ambulansına bildirilir ve bu hava ambulansı için müdahale edin talimatı dır ve saat not edilir. 8

9 Bazı durumlarda (olay çok açık ve net, onay çok hızlı ise) görev verilebilir talimatı ile müdahale edin talimatı arasında çok kısa süre olabileceği gibi görev verilebilir talimatı atlanarak direkt olarak müdahale edin talimatı verilebilir. BaĢhekim onayı ile hava ambulansına müdahale edin talimatı verilene kadar gerekli hazırlıklar yapılır, olayın durumuna göre bu çalıģmaların bir kısmı hava ambulansına talimat verildikten sonra da yapılabilir. Müdahale edin talimatının ardından hava ambulansı kaptanı tarafından meteorolojik ve teknik çalıģma yapılarak uçuģun yapılıp yapılamayacağı belirlenir. Pilot onayının ardından kalkıģ gerçekleģtirilir. Helikopter ambulans uçuģlarından önce tahmini uçuģ süreleri hesaplanırken gün batımı da göz önüne alınır. Ġl 112 KKM ler bölge içi görevlendirmelerde uçuģ baģlarken ve tamamlandığında Hava Ambulans Operasyon Merkezine bilgi vereceklerdir Çağrının Hava Ambulans Operasyon Merkezi tarafından Değerlendirilmesi ve Vaka Bildirimi Hava Ambulans Operasyon Merkezinde talebi alan danıģman hekim bu Genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde ambulans uçak ve/veya ambulans helikopter görevlendirilmesine karar verir. DanıĢman hekim ambulans uçak görevlendirilmesine karar vermiģ ise; Öncelikle hava ambulansına bir vaka verilebileceği bildirilir. Bu sırada hava ambulansıyla elde edilen ilk bilgiler paylaģılır. (hasta ya da olay, konum, gidilecek yer vs) Bu hava ambulansı için görev verilebilir talimatı dır ve saat not edilir. Hemen ardından en hızlı iletiģim yolu ile ġube Müdürü veya Daire BaĢkanına bilgi verilerek onay istenir. Onayın ardından vaka hava ambulansına bildirilir. Mümkünse bu sırada, hasta/yaralı hakkında ayrıntılı bilgi, hava ambulansının nereye ineceği, hastanın hangi hastaneye taģınacağı bu hastane için hangi iniģ alanının kullanılacağı hava ambulansına bildirilir ve bu hava ambulansı için müdahale edin talimatı dır ve saat not edilir. Bazı durumlarda (olay çok açık ve net, onay çok hızlı ise) görev verilebilir talimatı ile müdahale edin talimatı arasında çok kısa süre olabileceği gibi görev verilebilir talimatı atlanarak direkt olarak müdahale edin talimatı verilebilir. ġube Müdürü/Daire BaĢkanı onayı ile hava ambulansına müdahale edin talimatı verilene kadar gerekli hazırlıklar yapılır, olayın durumuna göre bu çalıģmaların bir kısmı hava ambulansına talimat verildikten sonra da yapılabilir. Müdahale edin Talimatı nın ardından hava ambulansı kaptanı tarafından meteorolojik ve teknik çalıģma yapılarak uçuģun yapılıp yapılamayacağı belirlenir. Pilot onayının ardından kalkıģ gerçekleģtirilir. Hava Ambulans Operasyon Merkezi danıģman hekimi sorumluluk sahası dıģına ambulans helikopter görevlendirilmesine karar vermiģ ise; Ġl 112 KKM ne bir vaka verilebileceği bildirilir. 9

10 Hemen ardından en hızlı iletiģim yolu ile ġube Müdürü veya Daire BaĢkanına bilgi verilerek onay istenir. Onayın ardından vaka il 112 KKM e bildirilir. Görev emrini alan il 112 KKM, ambulans helikopter görevlendirme prosedürünü baģhekim onayı almaksızın yürütür. Hava Ambulans Operasyon Merkezi; kara ambulansı, deniz ambulansı veya diğer acil sağlık araçları ile koordinasyon gereken durumlar ve helikopterden uçağa gibi zincir Ģeklinde nakil gereken durumlarda gerekli koordinasyonu il 112 acil KKM aracılığıyla sağlar Hava Ambulans Ekibi Tarafından UçuĢ Görevinin Alınması ve Ġcrası Hava ambulans görevlendirmesi yapıldığında, Hava ambulans operasyon merkezi, 112 acil KKM ve/veya kaza/olay yerinde bulunan 112 acil ekibi tarafından hava ambulans mürettebatına aģağıda belirtilen bilgiler sağlanmalıdır. Hasta/yaralı sayısı ve tıbbi durumları, Varsa ihtiyaç duyulan özel ekipman, Helikopter için iniģ bölgesinin yeri (mümkünse GPS koordinatları ile), fiziki ve çevre durumu, Helikopter için iniģ bölgesindeki hava durumu (yağıģ olup olmadığı/bulut durumu/görüģ mesafesi/rüzgâr Ģiddeti ve yönü vb.) Helikopter için iniģ bölgesi civarındaki muhtemel tehlikeler (elektrik telleri-sık ağaçlarantenler vs.). Ġrtibat telefon numaraları ve varsa telsiz frekansı. KKM görev verilebilir ve hazır beklemede kalın statülerinde, uçuģ iģletme müdürlüğünü belirli aralıklarla durumla ilgili bilgilendirecektir. UçuĢ talebinin alınmasını müteakip, sorumlu pilot tarafından kalkıģ yeri, yol boyu ve iniģ yerinin en son geçerli meteorolojik Ģartlarını değerlendirilerek uçuģ görevinin yapılıp yapılamayacağı kararı verilecektir. Görevin yapılabileceği kararı verildiği takdirde, helikopter mürettebatı en geç 7 dakika içerisinde, uçak mürettebatı en geç 60 dakika içerisinde kalkıģ yapacak Ģekilde süratle uçuģ hazırlığına baģlayacaktır. Görevin yapılamayacağı kararının verilmesi halinde, durum gerekçeli olarak Hava Ambulans Operasyon Merkezi/112 acil komuta kontrol merkezine bildirilecektir UçuĢ Hazırlığı: Görev talimatı alındıktan sonra görevin yapılmasına karar verilmesini takiben; Ġlgili personel tarafından hava aracı uçuģa hazırlanacaktır. Sorumlu Pilot tarafından ilgili uçuģ planlaması yapılacaktır. UçuĢ ekibi tarafından görevle ilgili hastanın alınacağı veya götürüleceği ilin 112 acil KKM ile koordine edilecektir. Sorumlu pilot tarafından diğer çekirdek personele bekleme yerinde kısa uçuģ brifingi verilecektir. 10

11 UçuĢ Görev Brifingi: Sorumlu Pilot tarafından hava ambulans sağlık ekibine; Görevin niteliği, Gidilecek yer, Rota, Tahmini uçuģ süresi, Son meteorolojiyi kapsayacak Ģekilde kısa bir uçuģ brifingi verilecektir Hasta / Yaralı Bindirme Prosedürleri: Hasta/yaralının durumu hava ambulansına bindirilmeden önce stabilize edilmeli ve sedyeye alınarak emniyet kemerleri takılmalıdır. Uçaklarda motor susturulmadan indirme, bindirme ve yaklaģma yapılmayacaktır. Helikoptere yaklaģma ve uzaklaģma helikopter önünden sağ ve sol 45 derecelik açılarla yapılacak, hasta/yaralı helikoptere mümkün mertebe rotor palleri durmuģ vaziyette bindirilecektir. Hasta/yaralı sağlık personeli tarafından bindirilecek, lüzumu halinde bölgedeki diğer sağlık personelinden de istifade edilecektir. Hastanın teslimi sırasında epikriz, hastaya ait tıbbi doküman ve varsa diğer belgeler hava ambulans personeline teslim edilecektir. Kara ambulanslarının havaalanı apronuna giriģleri için gerekli prosedürler havaalanının bulunduğu ilin 112 KKM tarafından sağlanacaktır. Acil ve zorunlu hallerde paller dönerken hasta/yaralı bindirilecek ise, yükleme helikopter personeli tarafından, pilotun bilgisi ve onayı dahilinde, rotor ve kuyruk rotor pallerine dikkat edilerek yapılacaktır. Diğer sağlık personelinden istifade gerekiyorsa bu sayı 2 kiģiyi geçmeyecektir. Hiçbir Ģekilde pilot tarafından iģaret edilmedikçe uçak/helikoptere harici baģka kiģiler yaklaģtırılmayacaktır. Mümkün olan hallerde yerdeki personelle hava ambulans personeli telsiz vasıtasıyla haberleģecektir. Mürettebatın hazır olduğu kontrol edildikten sonra uçuģ el kitabındaki usullere uygun olarak kalkıģ yapılacaktır Hasta / Yaralı Kabindeyken Yol Boyu Prosedürleri: Hasta/yaralı kabin içerisindeyken her zaman sedyede yatar ve emniyet kemerleri takılı vaziyette tutulacaktır. UçuĢ emniyeti açısından oturarak veya sedyeye alınarak emniyet kemeri takılmadan nâkile izin verilmeyecektir. Nakil sırasında gerekli görülüyor ise tıbbî müdahale sürdürülecektir. Nakil sırasındaki tıbbı müdahalenin yürütülmesi için bilgi desteğine ihtiyaç duyulur ise, uygun kurum ve kuruluģlar ile 112 acil KKM üzerinden veya iletiģim imkânı var ise doğrudan temas kurulur. Hasta/yaralıya nakil esnasında gerekli temel ve ileri yaģam desteği (BLS/ALS) sağlık ekibi tarafından mevcut tıbbi donanım kullanılmak suretiyle sağlanacaktır. 11

12 Mümkünse 112 acil KKM ve/veya ilgili hastane ile telsiz teması sağlanarak hasta/yaralının durumu, tahmini varıģ zamanı ve ilave isteklerle ilgili bilgi verilecektir. Zaruri hallerde ilgili meydan otoritesinin (ATC) aracılığı talep edilecektir. Pilotlar hiçbir Ģekilde hasta/yaralının tıbbi durumundan dolayı uçuģ emniyetini aksatacak tehlikeye atacak duygusal karar (kestirme diyerek rotayı dağlık bölgeden veya uzun süre su üzerinden geçirmek, buluta girmek, helikopter limitlerini zorlayacak aģırı sürat/manevra vb.) vermeyecekler, bu konudaki baskıları dikkate almayacaklardır. Sağlık ekibi hava aracının elektrik sisteminden beslenen tıbbi cihaz, elektrik motoru, aparat ve benzerlerinin kullanımı esnasında, muhtemel bir elektrik sistem arızası veya yangınının belirtisi olabilecek normal dıģı ısınma, ark yapma veya duman tespit ettiğinde derhal cihazı durdurarak fiģini çıkaracak, durumdan sorumlu pilotu haberdar edecektir. Kabin içerisinde defibrilatör kullanılırken, hasta/yaralının izolasyonu yapılmamıģ bir yere temas etmesi neticesi uçuģ ekibinin ve kabindeki diğer personelin elektrik Ģokuna maruz kalmaması için çok dikkatli davranılacaktır. Zorunlu haller dıģında ambulans hava araçlarına refakatçi alınmayacaktır Hasta / Yaralı Helikopter Kabinindeyken YaklaĢma ĠniĢ: Hastane heliportu veya iniģ/kalkıģ yerine yaklaģıldığında mümkünse telsiz teması kurularak, iniģ yerinin ve hasta/yaralının durumu ile ilgili son bilgiler karģılıklı paylaģılacaktır. Telsiz teması varsa ilgili meydan otoritesi (ATC) ve 112 acil KKM ile temas kurularak son yaklaģma rapor edilecektir. Gerekirse iniģ yerinin keģfi yapılarak yaklaģma istikameti ve iniģ noktası tespit edilir. ĠniĢ esnasında helikopter içerisindeki diğer personel etrafı gözetleyecek ve tehlikeli bir durum gördüğünde sorumlu pilotu ikaz edeceklerdir. ĠniĢ yerinde görevli personel haricinde personel bulunmadığı, yabancı madde hasarı (FOD) oluģturarak helikoptere zarar verebilecek serbest malzeme olmadığından emin olunduktan sonra, helikopter uçuģ el kitabında belirtilen usullere uygun olarak iniģ gerçekleģtirilir. ĠniĢi müteakip tıbbi personel helikopterden inerek, hasta/yaralının indirilmesine nezaret edecektir. KonuĢlanan hastane dıģında bir hastaneye iniģ yapılması halinde, kısa süre içerisinde tekrar kalkıģ planlanıyor ise, yakıt durumu da değerlendirilerek motor çalıģır vaziyette, kısa sürede kalkıģ yapılmayacaksa motor stop edilerek beklenecektir. Yerde beklerken helikoptere özellikle arka kısımdan yetkisiz hiçbir personelin veya aracın yaklaģmasına müsaade edilmeyecektir. Motor susturularak uzun süre beklenecekse ilgili meydan otoritesi (ATC) ile telsiz veya telefonla bilgi verilerek uçuģ planı kapatılacak, kalkıģ öncesinde tekrar açılacaktır. 112 acil KKM ye ve uçuģ iģletme müdürlüğüne görevin tamamlandığı rapor edilecektir. Helikopter sağlık ekibi Bakanlık tarafından belirlenen konuģlanma yerine iniģ yapmıģ ise uçuģ sonrası kontrol ve ikmalleri tamamlayarak müteakip görev için bekleme pozisyonuna geçecektir Helikopterden Hasta / Yaralı Ġndirme Prosedürleri: 12

13 Hasta/yaralı helikopterden mümkün mertebe rotor palleri durmuģ vaziyette helikopter sağlık personeli tarafından indirilecektir. Lüzumu halinde bölgedeki diğer sağlık personelinden de istifade edilecek ancak helikopter personelinin nezaretinde olacaklardır. Acil ve zorunlu hallerde paller dönerken indirilecek ise, helikopter personeli tarafından, pilotun bilgisi ve onayı dahilinde, rotor ve kuyruk rotor pallerine dikkat edilerek indirilecektir. Diğer sağlık personelinden istifade gerekiyorsa bu sayı 2 kiģiyi geçmeyecektir. Hasta/yaralının iniģ alanında ilgili hastane personeline veya o hastaneye nakil edecek kara ambulansına devri ile görev tamamlanmıģ olacaktır. Hasta/yaralının devir ve teslimi helikopter sağlık ekibi tarafından doldurulan 112 acil il ambulans servisi ambulans kayıt formu ile yapılır. Küvöz ile hasta nakli yapılan vakalarda, hastayı teslim almaya gelen kara ambulansındaki küvözün önceden ısıtılması ve uygun ısıda muhafaza edilmesi için gerekli tedbirler kara ambulansı ekibince alınacaktır UçuĢ Sonrası Kontroller: UçuĢun tamamlanmasını müteakip aģağıdaki iģlemler yapılır; Sorumlu pilot tarafından uçuģ el kitabındaki usullere uygun olarak aracın uçuģ sonrası kontrolleri yapılıp, bir sonraki görev için hazır olduğu teyit edilecektir Tıbbi personel tarafından tıbbi ekipman kontrol edilecek, malzeme sarf edilmiģ ise bir sonraki görev için tamamlanacaktır. UçuĢ teknisyeni tarafından araç kontrol edilecek, yakıt/yağ/hidrolik ikmali yapılacak, varsa arızaların giderilmesi baģlatılacaktır. Teknisyen nezaretinde yer destek personeli tarafından aracın temizliği yapılacaktır. Ġlgili personel tarafından yapılan kontrol neticelerinden pilot haberdar edilerek aracın bir sonraki görev için hazır olduğu teyit edilecektir. Ġlgili personel tarafından gerekli kayıtlar tutularak ilgili yerlere ulaģtırılacaktır Acil Servis Tarafından Yürütülecek ĠĢlemler Acil servis, hastanın ihtiyaç duyacağı hazırlıkları, nakil iģlemi gerçekleģmeden önce yerine getirir. Helikopter iniģ alanı hastanede ise çevre güvenliğinin alınması, alanın boģ tutulması ve ıģıklandırılması hastane baģhekimliğinin sorumluluğundadır. Acil servis, hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluģunun nevine ve hastanın diğer özelliklerine bakmaksızın, stabilizasyon sağlanıncaya kadar bütün tıbbî hizmetleri sunar. Vakanın tedavisinin baģka bir sağlık kuruluģunda sürdürülmesi zorunlu ise, hastanın durumuna en uygun kuruluģ ile mutabakat sağlandıktan sonra, tıbbî bakım ve tedavisine devam edilmesi için, acil servis sorumlu tabibi 112 acil KKM den sevk iģleminin gerçekleģtirilmesini ister. 112 acil KKM göndereceği ekip ile hastanın sevkini gerçekleģtirir. Ancak, sevk iģlemi, ambulans ekibinin dıģında baģkaca personel ve araç desteği gerektiriyorsa, sevk eden kuruluģ gerekli desteği sağlar. 13

14 7.3. Hava Ambulans Ġle Hasta Nakli Ġçin Tıbbi Kriterler: Genel Kriterler: AĢağıdaki kriterlerin bir veya birkaçının varlığı ile hava ambulans görevlendirilebilir. Bu kriterler; Kara ambulansı ile olay yerine ulaģma süresinin 30 dakika veya daha fazla uzadığı durumlar, Arazi ve iklim Ģartlarının kara yolu ile hastaya ulaģımı zorlaģtırdığı veya engellediği durumlar, Hastanın karayolu ile uygun bir sağlık kuruluģuna götürülmesi için geçecek zamanın hastanın hayatta kalması veya sakat kalması açısından tehdit oluģturduğu durumlar, Afet veya olağan dıģı durumlar, Adalardan veya deniz üzerinden hasta nakli gereken durumlar, Olay yerine sağlık personelinin hızlı bir Ģekilde nakli gereken durumlar, Aynı anda birden fazla hasta/yaralının taģınması gereken durumlar, Yurtiçi ve yurtdıģına personel, hasta/yaralı veya tıbbi malzeme ve ekipman nakli gerektiği durumlar, YurtdıĢından ülkemize hasta nakli yapılacağı durumlar, Organ, organ nakli olacak hasta veya organ nakli ekibinin taģınması gerektiği durumlar, Salgın vb durumlarda aģıların ihtiyaç bölgelerine soğuk zincir Ģartlarında taģınması gereken durumlar, Acil ihtiyaç durumlarında kan ve kan ürünlerinin nakli gereken durumlar, Hastanın acil müdahalesi ve stabilizasyonu bir sağlık merkezinde yapıldıktan sonra ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi nedeni ile nakli zorunlu olan hastalar EriĢkin ve çocuk hastaların acil müdahalesi ve stabilizasyonu yapıldığı halde ve yoğun bakım ihtiyacı gerektiren durumlarda hastanın bulunduğu ilde veya bölgede yoğun bakımlarda yer bulunamadığı durumlar, Yoğun bakım koģullarında izlenmesi gereken yenidoğanların yenidoğan yoğun bakım ünitelerine nakli gereken durumlar, Yukarıda belirtilen durumlar dıģında Genel Müdürlükçe uygun görülen görevler Anatomik ve Fizyolojik Bulgular: Hava ambulans görevlendirilmesini düģündüren anatomik ve fizyolojik bulgular: Bilinç kapalı veya bilinç durumu giderek bozuluyor ise Sistolik kan basıncı 90 mmhg nın altında ise, çocuk için yaģa uygun kan basıncı değerlerinin altında ise Solunum hızı dakikada 10 defadan az ya da 30 defadan çok ise, çocuk için yaģa uygun solunum değerlerinin üzerinde veya altında ise Glasgow koma skoru yetiģkinde 10 un çocukta 12 nin altında ise Solunum arresti veya apne varsa Travma skoru eriģkinde 12 nin çocuklarda 8 in altında ise Göğüs, karın, baģ, boyun ya da kasıklarda açık yaralanma varsa 14

15 Progresif Ģoka götüren kırıklar varsa (2 ya da daha fazla uzun kemik kırığı veya pelvis kırığı) Yelken göğüs El, ayak veya uzuv kopması Nörolojik bulgu veren spinal yaralanma ġoka neden olabilecek yanık (vücut alanının yüzde 20 sinden fazla 2. ve 3. derece veya yüz boyun el ayak genital bölgede) Solunum yolu yanığı, inhalasyon veya kimyasal yanık Suda boğulmalar Multitravmalı hastalar Fibrinolitik tedavi gerektiren vasküler olaylar Akut koroner sendrom 7.4. Hava Ambulansı ile Hasta Nakli Uygun Olmayan Durumlar Hava ambulansı ile hasta nakli uygun olmayan durumlar; Hastanın sağlığı açısından uçuģuna mani durumlar, (Müdahale edilmemiģ; pnömotoraks, pnömomediastinum, pnömokranium, gazlı gangren, ileus gibi) Hava ambulansın inmesine uygun alan bulunmayan veya güvenlik gibi nedenlerden dolayı izin verilmeyen yerler için gelen çağrılar, Dekontaminasyon yapılmamıģ, radyoaktif/kimyasal kontamine hastalar DavranıĢ bozukluğu ve Ģiddete baģvurabilecek psikiyatrik hastalar 8. Yürütme: Bu Genelgede yer alan hususların yürütülmesinden Sağlık Bakanlığı sorumludur. 9. Yürürlük: Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Genelgenin yayımlanma tarihi ititbari ile tarih ve sayılı Genelge yürürlülükten kadırılmıģtır. EKLER : EK Acil Ambulans Servisi Ambulans Kayıt Formu EK-2 UçuĢ takip formu EK-3 Ġhtar ve ceza tutanağı EK-4 Standart Form KĠK 056.0/H Hizmet ĠĢleri Kabul Teklif Belgesi EK-5 Standart Form KĠK 057.0/H Hizmet ĠĢleri Kabul Tutanağı EK-6 Ambulans helikopter sorumluluk sahaları 15

16 Kurum KaĢesi Prot. No Tarih Kodu Adı Plaka İSTASYON T.C.... SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI ÜCRET TAHAKKUKUNA ESAS OLAN FİŞ SAATLER HASTA BİLGİLERİ Çağrı Saati Adı Soyadı : Adres : Ġstasyona DönüĢ HASTANIN SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ / mmhg / mmhg Kurtarma Yapıldı mı? E H Düzenli Düzenli Yapıldı Ġse Kim Yaptı? Aritmik Düzensiz (3) Fleksör Yanıt /dk /dk... Filiform Dispne VatandaĢ Alınmıyor Yok KODU AÇIKLAMALAR : /dk (6) Emre Ġtaat /dk (5) Ağrıyı Lokalize Et. (4) Konfüze (4) Ağrıdan Kaçınma (2) Extensör Yanıt (1) Yanıt Yok K YaĢ T.C. Kimlik No SSK Emekli SOSYAL GÜVENCE Memur (...) Emekli Sandığı SSK ÇalıĢan SSK ÇalıĢan Aile Yak. (2) Anlamsız Bağırma (1) Yanıt Yok Bağ-Kur ÇalıĢan Bağ-Kur Emekli Bağ-Kur Tarım YeĢil Kart Özel Sigorta Güvencesiz.. Sigortalının Baba Adı Karne No Vize Tarihi Adı Soyadı Doğum Tar. Sos.Güv.No Karnenin Yakınlığı Doğum Yeri Tahsis No Alındığı Ġl ÇAĞRI TİPİ ÇAĞRI NEDENİ OLAY YERİ Telsiz Medikal Yangın Elektrik Çar. DüĢme LPG Ev Araçta Otel Sağlık Kurumu Telefon Trafik Kaz. Ġntihar AteĢli Silah Alkol-Ġlaç Tedbir Yaya Büro Lokanta Resmi Daire Diğer ĠĢ Kazası Boğulma Kimyasal Künt Trav. Protokol Suda Fabrika Banka Eğitim Kurumu Diğer Kaza Allerji Kesici-Delici Yanık Arazi Sokak Yurt Huzurevi İLK MUAYENE BULGULARI GLASGOW KOMA SKALASI Pupiller Deri Saat Kan Basıncı Nabız Solunum Motor Verbal Göz Açma Normal Miyotik Midriatik Anizokorik Reak. Yok Fiks Dilate ÖN TANI : Olay Yerine VarıĢ Hastaya VarıĢ O.Y.den AyrılıĢ Hastaneye VarıĢ Normal Soluk Siyanotik Hiperemik Ġkterik Terli EK ĠL AMBULANS SERVĠSĠ AMBULANS KAYIT FORMU E (5) Oriente (3) Uygunsuz Sözler (1) Yanıt Yok SSK Emekli Aile Yak. G.K.S. Puanı : (4) Spontan (3) Sesle (2) Ağrıyla Cami vb. Spor Salonu Stadyum DURUMU Kırmızı Kod Sarı Kod YeĢil Kod Siyah Kod Sosyal End. Yerinde Müdahale Hastaneye Nakil Hastaneler Arası Nakil Tıbbi Tetkik Ġçin Nakil Eve Nakil SONUÇ Ex Yerinde Bırakıldı Ex Morga Nakil Nakil Red Diğer UlaĢılan Görev Ġptali BaĢka Araçla Nakil Tlf.la BĢk Araçla N. Asılsız Ġhbar Yaralanan Yok Olay Yerinde Bek. NAKLEDİL. HASTANE Devlet H Üniver.H. 1 PLAKA NO SĠGORTA ġġrketġ ADI SĠGORTA POLĠÇE NO SSK H Özel H Hast. 4 KAZAYA KARIŞAN ARAÇLARIN Uygulama İŞLEM KODU ADET İŞLEM KODU ADET İŞLEM ADET Yolu İŞLEM KODU ADET Muayene (Acil) HAVA YOLU KULLANILAN İLAÇ ( IV. IM. SC. ) KULLANILAN MALZEME ġ.ġ. Ambulans Ücreti Balon Valf Maske Novalgin amp. Enjektör 2 cc GENEL MÜDAHALE Aspirasyon uygul. Voltaren amp. Enjektör 5 cc Enjeksiyon IM Orofaringeal tüp uyg. Spazmotek amp. Enjektör 10 cc Enjeksiyon IV Endotrakeal entüb Adrenalin 0,5 amp. Kelebek set Enjeksiyon SC Mekanik ventilasyon Adrenalin 1mg amp. I.V. Katater ( No:14-22 ) Ġ.V. Ġlaç uygulaması Oksijen inh. tedavisi Atropin 0,5 amp. I.V. Katater ( No:24 ) Damar yolu açılması DİĞER İŞLEMLER Atropin 1 mg. amp. Serum seti Sütür (küçük) Nornal doğum Dopamin 200 mg amp. Steril eldiven Mesane sondası takl Kan Ģekeri ölçümü Dobutrex flakon Cerrahi eldiven Mide yıkanması Lokal anestezi NaHCO3 amp. Spanç Pansuman (küçük) Tırnak avülziyonu Diazem amp. Sargı bezi Apse açmak Transkutan PaO2 ölç Aminocardol amp. Ġdrar torbası Yabancı cisim çıkart Sütür alınması Lasix amp. Bistüri ucu ( No: ) Yanık pansum (küçük) Ca Glukonat %10 amp. Entübasyon tüpü (Balonlu) Yanık pansum (orta) YENİDOĞAN İŞLEMLERİ Metiler amp Entübasyon tüpü (Balonsuz) NG sonda takma Transport küvözü ile nakil Avil amp. Airway Kulaktan buģon temiz Yenidoğan canlandırma Dekort amp. Foley sonda ( No: ) Kol atel.(kısa) Yenidoğan I.M. enjeksiyon Prednol 20 mg. amp. Nazo gastrik son. (No: ) Bacak atel.(kısa) Yenidoğan I.V. enjeksiyon Prednol 40 mg. amp. Atravmatik ipek (No: 3/0) Cilt traksiyonu uygula Yenidoğan I.V. mayi tak Prednol 250 mg. amp. Atravmatik kat-küt (No: 3/0) Servikal collar uygul. Yenidoğan entübasyonu Beloc amp. Doğum seti Travma yeleği SIVI TEDAVİSİ ADET Digoxin amp. Yanık battaniyesi Vakum sedye uygula. %0.9 NaCl 250 cc. Aritmal amp. %2 O2 Maskesi hazneli eriģkin Sırt tahtası uygula. %0.9 NaCl 500 cc. Ġsoptin Aamp. O2 Maskesi hazneli pediatrik DOLAŞIM DESTEĞİ %5 Dextroz 250 cc. Kapril 25 mg tab. O2 Kanülü nazal eriģkin CPR (Resüsitasyon) %5 Dextroz 500 cc. Nidilat kap. O2 Kanülü nazal pediatrik EKG %20 Dextroz 500 cc. Ġsordil 5 mg. tab. Monitör pedi Defibrilasyon (CPR) %20 Mannitol 150 cc. Coraspin 300 mg. tab. Servikal collar (Boy: ) Kardiyoversiyon Ġsolyte P 500 cc. Elastik bandaj Cut down Teobag Flaster Kanama kontrolü HASTANENİN HASTA REDDİ HASTANIN HİZMET REDDİ : Ambulansla gelen görevli hekim bana nedenlerle hastayı hastanın hemen tedavisi / hastaneye nakli gerektiğini, aksi halde kötü sonuçlar hastanemize kabul edemiyorum. Hastanın baģka hastaneye nakli için gerekli stabilizasyonu doğurabileceğini anlayacağım Ģekilde ayrıntılı olarak anlattı. Buna rağmen sağladım. ġu anda durumu baģka bir kuruma nakil için uygundur. Kaşe İmza tedaviyi / hasta naklini kabul etmiyorum. Ġmza Kurumun / Hastanenin Adı Hastanın / Hasta yakınının Hekimin Adı Soyadı : Adı Soyadı :... HASTAYI TESLİM ALANIN AMBULANS PERSONELİNİN ADI SOYADI İMZA Yukarıda belirtilen... Kalem Yukarıda açık kimliği yazılı kiģiye Adı Soyadı HEKĠM hizmeti aldım. ekibimizce yapılan tetkik ve Ünvanı SAĞLIK PER. Hasta Adı Soyadı (Ġmza) tedaviler kayıtlarımıza uygundur. KaĢe SÜR./ TEKN. Dr. KaĢe Ġmza Her nüsha ayrı ayrı imzalanacak. Ġmza-Onay

17 EK -2 17

18 1. HAVA ARACININ TAHSĠS EDĠLDĠĞĠ BÖLGE Bölge : Sorumlu Ġdare : KonuĢlanma yeri : 2. HAVA ARACI TANITIMI Yüklenici adı : Hava aracı çağrı adı : 3. CEZANIN ÖZET OLARAK ĠSTENME SEBEBĠ FORM EK HAVA ARAÇLARINA UYGULANACAK ĠHTAR-CEZA TUTANAĞI 4. TUTANAĞI YAZAN ĠDARE VEYA KONTROL ELEMANI Adı Soyadı : Asli Görevi : Ġmzası : 5. YÜKLENĠCĠ VEKĠLĠ Adı Soyadı : Ġmzası : 6.CEZA UYGULANMASI ONAYI a. Yukarıda yazılı tutanak incelenmiģ ve hava aracına 3 üncü maddede özetlenen bilgiler nedeni ile Hizmet Alımı Tip Ġdari ġartnamenin / Hizmet Alımı Tip SözleĢmenin... maddeleri gereğince hava aracı için ĠHTAR cezası uygun görülmüģtür... /.. / 20.. b. Yukarıda yazılı tutanak incelenmiģ ve Hizmet Alımı Ġdari ġartnamenin/hizmet Alımı SözleĢmenin... maddeleri gereğince adı geçen hava aracına. günlük garanti edilen uçuģ saati ücretinin periyodik ödemelerden CEZA OLARAK kesilmesi uygun görülmüģtür... /.. / 20.. NOT: -Hava Aracındaki Yüklenici vekiline elden 1 adet verilecek Ġdare Yetkilisi -Sorumlu Ġdare (Muayene ve kabul komisyonunca iģleme tabi tutulmak üzere) (Ġhtar-Ceza tutanağını kontrol elemanı tanzim etmiģ ise STD Form KĠK.056.0/H Hizmet iģleri kabul teklif belgesine eklenecek) 18

19 EK -4 HĠZMET ĠġLERĠ KABUL TEKLĠF BELGESĠ (1) ĠĢin Adı :... Yüklenicinin adı/ticari ünvanı :... SözleĢme tarihi :... SözleĢme bedeli :... SözleĢmeye göre iģin süresi (takvim günü) :... SözleĢmeye göre iģin bitirilmesi gereken tarih :... Varsa süre uzatımları :... Süre uzatımı dahil iģin bitirilmesi gereken tarih :... ĠĢin bitirildiği tarih :......iģinin bitirildiğine iliģkin yüklenici... ın verdiği...tarihli dilekçe üzerine...nın talimatı ile, yukarıda yazılı iģin ön incelemesi...tarihinde tarafımızdan/tarafından yapılmıģ, iģin sözleģmesine uygun olarak tamamlandığı/tamamlanmadığı ve bu kabule hazır olduğu/olmadığı tespit edilmiģtir. Gereğinin yapılmasını arz ederim/ederiz.. Tarih:... Görevli veya görevlilerin : Adı Soyadı ve Ġmzaları : Görev ünvanları : (1) Kontrol TeĢkilatı tarafından tespit edilen eksik veya kusurlu iģ kısımlarına iliģkin bilgiler bir liste halinde bu belgeye eklenir. Standard Form KĠK056.0/H Hizmet ĠĢleri Kabul Teklif Belgesi 19

20 EK -5 HĠZMET ĠġLERĠ KABUL TUTANAĞI ĠĢin Adı :... Yüklenicinin adı/ticari ünvanı :... SözleĢme tarihi :... SözleĢme bedeli :... SözleĢmeye göre iģin süresi (takvim günü) :... SözleĢmeye göre iģin bitirilmesi gereken tarih :... Varsa süre uzatımları :... Süre uzatımı dahil iģin bitirilmesi gereken tarih :... ĠĢin bitirildiği tarih :......ile yüklenici... arasında imzalanan sözleģme kapsamında gerçekleģtirilen iģ için düzenlenen KABUL TEKLĠF BELGESĠ'nden ön incelemenin yapıldığı anlaģılmıģ olup:... tarihli makam oluru ile; BaĢkan... üye... üye...olmak üzere teģkil edilen MUAYENE VE KABUL KOMĠSYONUMUZ kontrol teģkilatı ve yüklenici hazır olduğu halde tarihleri arasında iģyerine (kabul için öngörülen yere) giderek yüklenici tarafından yapılmıģ iģleri kabul bakımından incelemiģ ve aģağıda yazılı hususları tespit etmiģtir. Yapılan iģin sözleģme ve eklerine uygun olduğu ve kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaların bulunmadığı görülmüģtür. ANCAK (1) SONUÇ: Kabul bakımından muayene ve inceleme iģlemlerinin yapılması görevi Komisyonumuza verilmiģ bulunan söz konusu iģin yukarıda belirtilen (varsa ayrıntıları veya gerekçeleri ekli sayfalarda sayılan ve gösterilen) Kayıtlarla ve bitim tarihi de... olarak itibar edilmek üzere kabulünün yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüģ ve... Makamın onayına sunulmak üzere iģ bu Kabul Tutanağı... nüsha olarak düzenlenmiģtir. Tarih:... YÜKLENĠCĠNĠN Adı Soyadı veya MUAYENE VE KABUL KOMĠSYONU Adı, Soyadı, Meslek ve Görev Ünvanları, Ġmzaları Ticari Ünvanı ve Ġmzası Kabul Tutanağının onay tarihi Yetkili makamın imzası (1) Buraya muayene ve kabul komisyonu üyelerinin düģünceleri ile varsa kusur ve noksanların kaç maddeden ibaret olduğu, tamamlanması için gereken süre yazılacaktır. Standard Form KĠK057.0/H Hizmet ĠĢleri Kabul Tutanağı 20

21 EK 6 17 AMBULANS HELĠKOPTERĠNĠN GÖREV SAHASI 1-ANKARA DA KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTERLER: Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum (Mecitözü ve Ortaköy ilçeleri hariç), Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu, Konya (sadece Kulu ilçesi) EskiĢehir (Sivrihisar, Günyüzü, Mihalıççık, Beylikova ve Alpu ilçeleri). 2-ĠSTANBUL DA KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTERLER: Ġstanbul, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Kırklareli, Edirne (Ġpsala, KeĢan ve Enez Ġlçeleri hariç) Tekirdağ (Malkara ve ġarköy ilçeleri hariç). 3-ANTALYA DA KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTER: Antalya, Burdur, Mersin (sadece Anamur ve Bozyazı ilçeleri) Isparta (sadece Sütçüler, Yarıbademli, Aksu, Eğirdir ve Atabey ilçeleri), Denizli (sadece Serinhisar, Acıpayam, Beyağaç, Tavas, Kale ve Çameli, ilçeleri) ve Muğla (sadece Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri). 4-KAYSERĠ DE KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTER: Kayseri, Yozgat, KırĢehir, NevĢehir, Niğde, Sivas, Adana (sadece Tufanbeyli Ġlçesi) KahramanmaraĢ (sadece Göksun, Ekinözü, AfĢin ve Elbistan ilçeleri). 5-DĠYARBAKIR DA KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTER: Diyarbakır, Batman, Mardin, ġanlıurfa, Malatya, Elazığ, Tunceli (Pülümür ilçesi hariç) Bingöl (Kığı, Yedisu, Adaklı, Karlıova ve Solhan ilçeleri hariç) Siirt, ġırnak (Uludere ve BeytüĢĢebap ilçeleri hariç). 6-ERZURUM DA KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTER: Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Bayburt, Tunceli (sadece Pülümür ilçesi) Bingöl (sadece Kığı, Yedisu, Adaklı, Karlıova ve Solhan ilçeleri). 7-ĠZMĠR DE KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTER: Ġzmir, Manisa, Aydın, Muğla (Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri hariç) Balıkesir (sadece Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye). 8-ÇANAKKALE DE KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTER: Çanakkale,(Gökçeada ve Bozcaada dahil), Balıkesir (sadece Edremit ve Havran Ġlçeleri), Edirne (sadece Ġpsala, KeĢan ve Enez Ġlçeleri), Tekirdağ (sadece Malkara ve ġarköy Ġlçeleri). 9-BURSA DA KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTER: Bursa, Bilecik, Yalova, Balıkesir (Edremit, Havran, Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye Ġlçeleri hariç). 10-AFYON DA KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTER: Afyon, Kütahya, UĢak, EskiĢehir (Sivrihisar, Günyüzü, Mihalıççık, Beylikova ve Alpu Ġlçeleri hariç), Denizli (Serinhisar, Acıpayam, Beyağaç, Tavas, Kale ve Çameli ilçeleri hariç). 11-KONYA DA KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTER: Konya (Kulu ilçesi hariç), Karaman ve Aksaray. 12-ADANA DA KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTER: Adana (sadece Tufanbeyli ilçesi hariç), Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, KahramanmaraĢ (Göksun, Ekinözü, AfĢin ve Elbistan ilçeleri hariç), Mersin (Anamur ve Bozyazı ilçeleri hariç). 13-SAMSUN DA KONUġLANAN AMBULANS HELĠKOPTER: 21

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. AMBULANS HAVA ARACI ĠġLETĠLMESĠNE DAĠR ESASLAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. AMBULANS HAVA ARACI ĠġLETĠLMESĠNE DAĠR ESASLAR AMBULANS HAVA ARACI ĠġLETĠLMESĠNE DAĠR ESASLAR 1- Kapsam Türkiye genelinde ve gerektiğinde yurt dıģında karģılaģılabilecek olan acil durumlarda kullanılmak üzere, Bakanlıkça belirlenmiģ olan illerde konuģlandırılmıģ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) .. VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) Acil tıbbi müdahaleyi gerektiren durumlarda, hastanın tıbbi müdahalenin yapılabileceği sağlık kuruluģuna en seri Ģekilde ulaģtırılması ve gereken müdahalenin zamanında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü AMBULANS HAVA ARACI İŞLETİLMESİNE DAİR ESASLAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü AMBULANS HAVA ARACI İŞLETİLMESİNE DAİR ESASLAR AMBULANS HAVA ARACI İŞLETİLMESİNE DAİR ESASLAR 1- Kapsam Türkiye genelinde ve gerektiğinde yurt dışında kullanılmak üzere, kiralanan ambulans hava araçlarının işletimi hususlarını kapsar. 2- Tanımlar:

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 MADDE l 11/05/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

ACİL TIP TEKNİSYENİ A- GÖREVLER

ACİL TIP TEKNİSYENİ A- GÖREVLER TANIM Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle birdenbire hastalanan insanlara iyileģtirici yönde ilk müdahaleyi yapan kiģidir. A- GÖREVLER

Detaylı

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır.

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Ayrıca olağan ve olağan dışı durumlarda hasta ve yaralıların kayıtlarının

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 2016-YILI AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

112 Acil Operasyon Yönetim Sistemi

112 Acil Operasyon Yönetim Sistemi 112 KOMUTA KONTROL MERKEZİ 112 Acil Operasyon Yönetim Sistemi 112 Hızır Acil Servisler için geliştirilen çözümler ile Komuta Kontrol Merkezlerinin ve bu Merkezler tarafından yönlendirilen ekiplerin yazılımlar

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MAYIS-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MART-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ŞUBAT-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; kamu kaynaklarının

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.PGM.0.23.06.04-134- 69145 22 / 08 / 2006 Konu : İlköğretim Müfettişlerinin 2006 yılı Nakil İşlemleri. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN)

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN) S.N O BATI AKDNĠZ GÜMRÜK V TĠCART MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) Antalya Gümrük Müdürlüğü Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Bodrum Gümrük Müdürlüğü Marmaris Gümrük Müdürlüğü

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi)

BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi) BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi) Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 05-12 Aralık 2007 tarihleri arasında, elektronik ortamda alınacak

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR .. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM TEKNĠK ġartname I. KONU II. KAPSAM III. ISTENEN ÖZELLIKLER IV. NAKLİYE V. MUAYENE VE KONTROL VI. GARANTİ DĠĞER HUSUSLAR I. KAPSAM II. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.A.P.K. 0000000/

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR 15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj 15 01 05 Kompozit ambalaj 20 01 01 Kâğıt ve karton 15 01 02 Plastik ambalaj 20 01 39 Plastikler 02 01 04 Atık Plastikler 16 01 19 Plastikler 15 01 03 Ahşap ambalaj 20 01

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞTİRME KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ MEVZUAT 3 2. İLKELER 3 3. GENEL AÇIKLAMALAR 3 A. ALAN DEĞİŞTİRMELER 4 1. Başvuru

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB)

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) Mesleki yeterlilik konusunda bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığımıza intikal eden görüş, öneri,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı