T.C. TARIM VE KÖY LER BAKANLI I Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TARIM VE KÖY LER BAKANLI I Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü"

Transkript

1 Say : B.12.0.KKG.0.19/ Konu : Ku Gribi ve/veya Newcastle Hastal Bölümlendirme Talimat Bilindi i üzere Ülkemizde ç kan Ku Gribi ve Newcastle hastal klar di er ülkelerin getirdikleri ihracat yasaklar nedeniyle Ülke ekonomisine büyük zararlar vermektedir. Bu nedenle OIE ve Avrupa Birli i mevzuatlar temel al narak haz rlanm olan Hastal ktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeli i tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girmi tir. Bu Yönetmelik çerçevesinde, Ku gribi (AI) ve/veya Newcastle (ND) hastal ndan ari hayvanc l k i letmelerinin olu turulmas amac yla Ku Gribi ve/veya Newcastle Hastal Bölümlendirme Talimat haz rlanm t r. Ku Gribi ve/veya Newcastle Hastal ndan ari bölüm olu turmak isteyen i letmelere bölüm izni verilmesi ve izin verilen bölümlerin denetlenmesine yönelik uygulama prensipleri a a da belirtilmi tir. 1.BÖLÜMÜN TANIMLANMASI 1.1.Bölüm; hayvanc l k i letmeleri ve onlarla ilgili yem üniteleri, kesimevleri, i leme tesisleri, vs. gibi i levsel birimler ile onlar n kar l kl ili kilerini, bir bölümdeki hayvanlar aras ndaki epidemiyolojik ayr ma ve farkl sa l k statüsüne sahip alt popülasyonlara olan katk lar da dahil olmak üzere tüm parçalar n n yerini göstererek aç k bir ekilde tan mlanmal d r. 1.2.Bu talimata göre bölümün tan m, Ku gribi ve/veya Newcastle hastal n n epidemiyolojik etkenleri, hayvan üretim sistemleri, biyogüvenlik uygulamalar, alt yap sal faktörler ve survey çerçevesinde yap lmal d r. 2.BÖLÜM ZN Ç N BA VURU 2.1.Bölüm izni almak için ba vuracak i letmenin veya üretim çiftli i, kuluçkahane, yem fabrikalar gibi i letmelerin, do rudan temas veya aerosol yay lmay engellemek üzere sa l k durumu bilinmeyen veya daha dü ük düzeyde olan di er kanatl i letmelerinden AI için minimum 300 metre ve ND için minimum 1 km uzakl kta olmas gerekir. 2.2.Ku gribi ve/veya Newcastle hastal için bölüm izni almak isteyen Bölüm sahibi/bölüm sorumlusu imzal dilekçesi ve a a da belirtilen bilgi ve belgeleri içeren 3 nüsha bölüm dosyas ile bölüm merkezinin ba l bulundu u l Müdürlü üne müracaat eder Her bir bölüm dosyas n n içinde iki ayr dosya bulunacakt r.

2 Ku gribi ve/veya Newcastle hastal klar n n epidemiyolojik statüsü ve risk faktörlerini dikkate alarak bölüm ve çevresini tan mlayan bilgi ve belgelerin bulundu u bölümle ilgili bir dosya bulunacakt r. Bu dosya içerisinde; a) Hastal ktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeli inin Ek-1 inde yer alan bir adet Beyanname, b) Bölümde yer alan tüm i letme veya i letmelere ait onayl çal ma izni fotokopisi, Halihaz rda kurulu hayvanc l k i letmelerinden henüz Bakanl kça verilen Çal ma zin Belgesine sahip olmayanlar n 9/8/2011 tarihine kadar ba vuru yapmas ve söz konusu çal ma izin belgesini 9/8/2013 tarihine kadar bölüm merkezinin ba l bulundu u il müdürlü üne teslim etmesi gerekmektedir. c) Hastal ktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeli i nin Ek-1 inde yer alan Beyanname ile bölümde olduklar beyan edilen tüm i letmelerin yerlerinin gösterildi i uygun ölçekli bir harita, ç) Bölümde yer alan tüm i letmelerin birbiriyle olan ili kisini ve bölümün i letmeleri aras ndaki i levsel etkile imleri ve ak grafi ini gösteren bir kroki veya ema, d) Bölüm i letmelerinin ihbar mecburi Ku gribi ve/veya Newcastle hastal yönünden geçmi i ve epidemiyolojik statüsü ile ilgili bilgileri içeren Ek-1 de yer alan Bölüm Çevresel Risk Faktörleri De erlendirme Raporu (Bu formda yer alan hayvan sa l ile ilgili bilgilerin doldurulmas na l/ lçe Müdürlükleri yard mc olur.), e) Bölüm içerisinde yer alan tüm i letmelerde uygulanan genel biyogüvenlik planlar, bu planlar n uygulanmas ndan sorumlu olan sorumlular, planlar n nas l denetlendi i, planlar n nas l do ruland ve izlendi i, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin nas l yap ld hakk nda genel bilgileri içeren bir özet bilgi ve bunlarla ilgili belgeler. (Bölüm i letmeleri için ortak haz rlanan HACCP Plan ve bölüm içerisindeki i letmeler aras nda giri ç k lar düzenleyen genel uygulama talimatlar ve biyogüvenlik planlar n n uygulanmas na yönelik programlar gibi) Bölüm dosyas n n içinde bölümde yer alan her bir i letmeye ait ayr ayr dosyalar n bulundu u bir dosya bulunacakt r. Her bir i letme dosyas n n içerisinde de; a) letmenin ihbar mecburi Ku gribi ve/veya Newcastle hastal yönünden çevresel risk faktörlerini dikkate alarak tan mlanmas n sa layan Ek-2 de yer alan letme Çevresel Risk Faktörlerinin De erlendirme Raporu (Bu formda yer alan hayvan sa l ile ilgili bilgilerin doldurulmas na l/ lçe Müdürlükleri yard mc olur.), b) Bölüm i letmelerinin etraf ndaki çit, engel, kilitli kap lar gibi fiziksel bariyerler ile i letme ve i letme içerisinde yer alan binalar n biyogüvenlik tedbirleri dikkate al narak giri yerlerinin tan mland ve biyogüvenlik seviyesine göre s n fland r larak renk kodlar yla emaland r ld i letme plan,

3 c) Renk kodlar ile emaland r lan yerlere giri için yetkili ve yetkisiz ki ilerin belirlendi ini gösteren i letmenin i leticisi veya bölüm sorumlusu taraf ndan imzalanan bir belge, Bu belgede yetkisiz ki ilerin giri lerine izin verilmiyorsa bunun nas l sa land veya bir plan çerçevesinde giri lerine müsaade ediliyorsa bu duruma ait bir plan n da olmas gerekmektedir. ç) Bölüm i letmelerinde i letme yönetimi, izlenebilirlik ve biyogüvenlik ile ilgili al nmas gereken önlemler Ek-3 de yer alan letmelerde Al nmas Gereken Önlemler bölümünde belirtilmi tir. Bölüm i letmelerinin dosyalar nda söz konusu önlemlerin al nmas n sa layacak ekilde haz rlanan ve Ek-4 de yer alan standart uygulama talimatlar ile bu talimatlar n uygulanmas na yönelik haz rlanan programlar ve uygulama kay tlar n n hangi belgelerle tutulaca n gösteren uygulama kay t formlar, d) Arili e konu hastal k veya hastal klar ile ilgili i letme içerisinde kritik kontrol noktalar n n ve kritik s n rlar n n belirlendi i, izleme yöntemleri, do rulama, düzeltici faaliyetler ve bunlarla ilgili kay tlar n nas l tutulaca n gösteren i letmeye ait HACCP plan. letme HACCP plan nda ise; - letme içerisine ve d ar s na ürün ak ile ilgili tan mlamalar n yap lmas, - Her bir ürün ve yol taraf ndan sunulan riske ait analizlerin yap lmas, - letmelerdeki kritik kontrol noktalar n n belirlenmesi, - Kritik kontrol planlar nda riski yok etmek için yap lmas gerekenlerin listesinin olmas gerekmektedir. Kanatl bulunan i letmelerin HACCP Plan nda ayr ca a a daki hususlar n da yer almas gerekmektedir. 1) Üretime ait tüm veriler ile belirlenmi dönemlere ait hastalanma ve ölüm oran, kullan lan ilaçlar, do an hayvanlar, yem ve su tüketimi ile ilgili kay tlar, 2) Aktif ve pasif survey ile tarama analizleri için numune alma planlar ile numune alma s kl, metotlar ve sonuçlar ile ilgili bilgileri, 3) Tüm ziyaretçileri izleyebilmek ve gerekti inde temas kurabilmek üzere, i letmeye gelen ziyaretçilerin kay t ve bilgileri, 4) Kullan lan a ile ilgili detay bilgi uygulama tarihleri ile a lama programlar ile ilgili bilgileri, 5) letmelerde çal an tüm personelin, biyogüvenlik tedbirleri ve yönetim uygulamalar ile HACCP plan n n kurallar konusunda e itildi ini gösteren belgeleri, 6) HACCP plan muhtemel tehlikelerin listesini ve bu tehlikelerin ortaya ç kma yollar n göz önünde bulundurmay,

4 7) Artan risk durumlar na kar al nacak önlemleri de içeren uygulamalar. 3.BÖLÜM ZN N N VER LMES 3.1.Bölümlendirme izni ba vurusunda bölüm merkezinin ba l bulundu u l Müdürlü üne verilen dilekçe, bilgi ve belgeler; il denetim ekibi taraf ndan 30 gün içerisinde incelenir. 3.2.Eksik görülen bilgi ve belgeler var ise yaz ile ba vuru sahibine tamamlat l r. 3.3.Yap lan inceleme sonucunda bilgi ve belgeleri uygun görülen bölüm, il denetim ekibince 15 gün içerisinde denetlenmeye ba lan r. Bölüm içerisinde yer alan i letmelerin en az %10 unun kapsayacak ekilde denetleme yap l r. 3.4.Yem üniteleri, kesimhane/kombina, i leme tesisleri, kuluçkahane ve dam zl klar gibi bölüm içerisinde yer alan i letmeler, uygulamada olan ilgili mevzuatlar çerçevesinde ve i letmelerde al nmas gereken önlemler ve standart uygulama talimatlar bak m ndan bu talimata göre denetlenir. Bu tip bir i letmede yap lan denetim sonucunda, ilgili mevzuatlar çerçevesinde doldurulmas gereken denetim raporu ve ek olarak bu Talimat n Ek-7 sinde yer alan denetim raporu doldurulur. 3.5.Kanatl üretim i letmeleri ise ilaç, a, yem, kümes kart gibi kay tlar Kanatl Sektörü Canl Üretim Faaliyetlerinin Denetimi ile ilgili 2006/10 say l Genelge kapsam nda, i letmelerde al nmas gereken önlemler ve standart uygulama talimatlar bak m ndan bu talimata göre denetlenir. Kanatl üretim i letmelerinde yap lan denetim sonucunda, 2006/10 say l Genelge kapsam nda yap lacak olan denetimleri de kapsayacak ekilde haz rlanan ve bu talimat n Ek- 7 sinde yer alan denetim raporu doldurulur. 3.6.Bölümde yer alan i letmelerin birden fazla il s n r içerisinde bulunmas durumunda her ilde ayr denetim ekipleri olu turulur. Her il denetim ekibi kendi il s n r içerisinde bulunan i letmeleri denetler. Koordinasyonu ise ba vuru yap lan l Müdürlü ü sa lar l denetim ekibi taraf ndan düzenlenen denetim raporlar nda, i letmede eksiklik tespit edilmi ise, eksikliklerin belirtildi i denetim raporunun bir sureti, i letme sahibine/sorumlusuna tutanakla teslim edilir, bölüm sorumlusuna ise resmi yaz ile eksikliklerin giderilmesi için gönderilir. 3.8.Denetim raporlar ndaki eksiklikleri gideren bölüm sorumlusu durumu il müdürlü üne yaz ile bildirerek yeni bir denetim yap lmas n talep eder. 3.9.Yerinde yap lan denetimler sonras nda il denetim ekibi taraf ndan bölüm i letmelerinde herhangi bir eksiklik tespit edilmezse, bölüm içerisinde yer alan kanatl üretim i letmelerinde

5 Ku gribi ve/veya Newcastle hastal klar na yönelik Ek-5 de yer alan aktif survey çal mas ba lat l r letmede yap lan survey sonucunda sertifikaland r lacak hastal a ait bulguya rastlanmad nda, müracaat dosyas n n bir nüshas, denetim raporlar ve survey sonuçlar l Müdürlü ü taraf ndan onaylanarak Genel Müdürlü e gönderilir Bakanl k denetim ekibi taraf ndan müracaat dosyas, denetim raporlar ve survey sonuçlar incelenir Genel Müdürlük il denetim ekibinin çal malar n esas alarak Hastal ktan Ari Bölüm Sertifikas düzenleyebilece i gibi Bakanl k Denetim Ekibini yerinde inceleme için görevlendirebilir letmeye bölüm izni Genel Müdürlük taraf ndan verilir. 4.HASTALIKTAN AR BÖLÜM SERT F KASININ DÜZENLENMES 4.1.Genel Müdürlük taraf ndan izin verilen bölüme Yönetmeli in Ek-2 sinde yer alan Hastal ktan Ari Bölüm Sertifikas tanzim edilir. 4.2.Genel Müdürlük taraf ndan düzenlenen Hastal ktan Ari Bölüm Sertifikas bölüm sorumlusuna verilmek üzere ilgili il müdürlü üne gönderilir l müdürlü ü, müracat dosyas n n di er 2 nüshas nda bulunan belgeleri onaylar, birer nüshas n ve Genel Müdürlük taraf ndan gönderilen Hastal ktan Ari Bölüm Sertifikas n Bölüm sorumlusuna teslim eder. 4.4.Sertifika, istenilen ko ullar n devaml l sa land sürece geçerlidir. 5.BÖLÜM ADININ VE Z N NUMARASININ VER LMES 5.1.Kanatl ile ilgili bölümlere bölüm ad olarak ba vuruda bulunan irketin ad verilir. 5.2.Bölüm izin numaras a a daki ekilde verilir. Örnek: TR-06-KE.0001: TR harfleri Türkiye yi, 06 l Kodunu, K harfi kanatl y, E harfi etlik tavu u, 0001 numaras ise bölüm izni verilen etlik bölümlere verilen s ray, TR-06-KY-0001: TR harfleri Türkiye yi, 06 l Kodunu, K harfi kanatl y, Y harfi yumurtac tavu u, 0001 numaras ise bölüm izni verilen yumurtac bölümlere verilen s ray, TR-06-KH-0001: TR harfleri Türkiye yi, 06 l Kodunu, K harfi kanatl y, H harfi hindi i letmelerini, 0001 numaras ise bölüm izni verilen hindi bölümlerine verilen s ray, TR-06-DK-0001: TR harfleri Türkiye yi, 06 l Kodunu, D harfi dam zl, K harfi kuluçkahaneyi, 0001 numaras ise bölüm izni verilen dam zl k ve kuluçkahane bölümlerine verilen s ray ifade eder.

6 5.3. Bölüm ad ve izin numaras verilen bölümlerle ilgili bir liste tutulur. 6.BÖLÜM DOSYASINDAK B LG VE BELGELERDE DE KL K YAPILMASI 6.1.Bölüm dosyas içerisinde yer alan bilgi ve belgelerde de i iklik yapmak isteyen bölüm sorumlusu, de i iklik yapaca bilgi ve belgelerden 3 nüsha haz rlayarak, de i iklik nedenlerini belirten bir dilekçe ile il müdürlü üne müracaat eder l Müdürlü ü de i ikli i istenen bilgi ve belgelerden bir nüshas n onaylayarak, de i iklik nedenlerini belirten bir yaz ile Genel Müdürlü e gönderir. 6.3.Genel Müdürlük bölüm dosyas ndaki bilgi ve belgelerde de i iklik yap lmas n uygun görürse bu durumu ilgili il müdürlü üne bildirir l müdürlü ünde bulunan ve de i ikli i istenen bilgi ve belgelerden 2 nüshas n onaylayarak, bir nüshas n bölüm sorumlusuna verir. Bir nüshas n da il müdürlü ünde bulunan bölüm dosyas ndaki de i ikli i istenen evraklar n üzerine takar, eski bilgi ve belgelerin üzerine de iptal yaz s yazar ve iptal tarihini üzerine not olarak dü er. 7. BÖLÜMLER N DENET M 7.1.Denetim Çe itleri: Genel Denetimler Bakanl k Denetim Ekibi ya da l Denetim Ekibi taraf ndan Hastal ktan Ari Bölüm Sertifikas na sahip bölümde, gerek görüldü ünde, sertifikaland rmaya esas hususlar n halen devam etti inin teyidi amac yla yap lan denetimlerdir Rutin Denetimler l denetim ekibi taraf ndan Hastal ktan Ari Bölüm Sertifikas na sahip bölümde y lda en az iki kez yap lan denetimlerdir l denetim ekibi i yo unlu u nedeniyle Hastal ktan Ari Bölüm Sertifikas na sahip bölümde yer alan kanatl i letmelerinin hepsini denetleyemeyecek ise, kanatl bulunan i letmelerin en az % 10 u a a daki risk de erlendirmesi ve basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullan larak denetlenecektir.

7 Risk de erlendirmesi ile denetlenecek i letmelerin tespitinde; a) Bir önceki denetim sonuçlar nda problem tespit edilen i letmeler, b) Kümes ya da i letme sahibinin de i mesi, c) hbari mecburi bir kanatl hastal n n ç kt veya ilaçlar n izin verilenlerden farkl kullan m veya bölümlendirme izni için istenilen ko ullar n devaml l n n sa lanmad konusunda al nan duyumlar, ç) Daha önce ihbar mecburi kanatl görüldü ü i letmeler, d) Kal nt izleme program çerçevesinde yap lan kontrollerde problem tespit edilenler, e) l müdürlü ünce i letmelerde kontrol yap lmas gerekli görülen di er nedenler dikkate al nacakt r Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi Kullan larak Denetlenecek letme Say lar n n Belirlenmesi; Risk de erlendirmesi ile belirlenen i letmelerin d nda kontrole al nacak i letmeler, bu yöntem kullan larak tespit edilecektir. Bu yöntem ile seçilecek i letmelerin say s bölümdeki kanatl i letme say s n n % 2 sinden az olmayacakt r. Basit tesadüfi örneklemede kura yöntemi veya basit tesadüfi örnekleme tablosu kullan lacakt r. Örne in: A Bölümünde 30 kanatl i letmesi var ise; her y l n 6 ay nda bu i letmelerin %10 u yani en az 3 i letme denetlenecektir. Denetlenecek kümeslerin tespitinde risk de erlendirmesi yukar daki kriterlere göre yap lacakt r. Bu ekilde tespit edilen kümeslerin say s toplam denetlenecek i letme say s ndan ç kar lacak ve kalan say da kümesin tespiti ise basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre yap lacakt r. Risk de erlendirmesine göre 1 kanatl i letmesi tespit edilmi se geri kalan 2 i letme basit tesadüfi örnekleme ile belirlenecektir. Bu yöntem 2 ekilde uygulanabilir. Kura Usulü ile Denetlenecek letmelerin Belirlenmesi: Bölümde az say da i letme bulunmas durumunda bu yöntem kullan labilinir. Bölümdeki tüm kanatl i letmelerine 1 den ba layarak say atlamaks z n s ra numaras verilir. Her bir i letmeye kar l k gelen bir numara bulunacakt r. Bölümde 30 kanatl i letmesi varsa numaralar 1 den ba layarak 30 a kadar verilir. Daha sonra i letme say s kadar numara ka tlara yaz larak bir torbaya at l r. Örne imizdeki 2 kanatl i letmesi bu yöntemle seçilece ine göre torbadan birer birer 2 adet numara çekilir. Çekilen numaraya kar l k gelen i letmeler denetime al n r.

8 Basit Tesadüfi Örnekleme Tablosu ile Denetlenecek Kümeslerin Belirlenmesi: Aynen kura usulündeki gibi numaralama yap l r. Ek-6 da yer alan Tesadüfi Örnekleme Tablosunun herhangi bir noktas ndan ba lan r. E er tablonun 3. kolonunda bulunan ile ba layan s radan ba layacak olursak, 30 kanatl i letmemiz oldu u için sondan 2 rakam kullanarak seçimimizi yapabiliriz. Bu kolandan a a do ru gidersek 30 un üzerinde olanlar ve ayn rakam ç kanlar at l r ve 2 adet numara tespit edinceye kadar seçme i lemine devam edilir. E er seçilecek numara fazla olursa kolonun biti ini takiben yan kolon kullan larak seçim i lemi yap l r. Bu numaralara kar l k gelen kanatl i letmeleri denetime al n r l denetim ekibi taraf ndan gerçekle tirilen denetime, i letmenin i letme sahibi ve/veya bölüm sorumlusu e lik edecek, denetimler s ras nda i letmelerde hijyen, izlenebilirlik, HACCP ve biyogüvenlik uygulamalar ve konu ile ilgili tutulan tüm kay tlar kar la t rmal olarak kontrol edilecektir Denetim bir plan dahilinde yap lacakt r ve denetimlere bölüm dosyas da götürülecek bölüm dosyas nda bulunan bilgi ve belgelere göre denetim gerçekle tirilecektir Rutin denetimlerin gere i gibi yap labilmesi için, denetim ekibi taraf ndan denetlenecek bölüm i letmelerine yeterli zaman ayr lacakt r Sürekli Denetimler Hastal ktan Ari Bölüm Sertifikas na sahip bölümde bölüm sorumlusu taraf ndan otokontrol amaçl olarak yap lan denetimlerdir En az üç ayda bir kez yap lacakt r Bölüm sorumlusu taraf ndan bölüm dosyas nda yer alan bilgi ve belgelere göre bölüm içerisinde yer alan tüm i letmelerdeki kay tlar, al nan biyogüvenlik tedbirleri ve uygulamalar konusunda sürekli olarak denetim alt nda tutulacakt r Bölüm içerisinde yer alan i letme say s fazla ise bölüm sorumlusu, i letme say s n dikkate alarak bölüm i letmelerinin denetimlerinden sorumlu olan bir veya birden fazla ki iden olu an iç denetim ekibi olu turabilir. Bölüm sorumlusu bu durumda, bölüm denetim ekibinde yer alacak ki ilerin uymas gereken kurallar ile ilgili haz rlanan uygulama talimat n, bölüm sorumlusu taraf ndan iç denetim ekiplerine verilen e itimlerle ilgili kay tlar ve iç denetim ekibinde bulunan ki ilerin isimlerini ilgili il müdürlü üne bildirecektir Bakanl k ve sektör taraf ndan, bölüm sorumlular ve iç denetim ekiplerine yönelik kanatl hastal klar, i letmelerde tutulan kay tlar, izleme sistemi, riskler, biyogüvenlik ve uygulamalar, survey gibi konularda gerekli e itimler düzenlenecektir Denetimlerin Yap lmas nda Dikkat Edilecek Hususlar

9 7.2.1.Bölüm sorumlusu / ç denetim ekibi, il denetim ekibi ve Bakanl k Denetim Ekibi taraf ndan yem üniteleri, kesimhane/kombina, i leme tesisleri, kuluçkahane, kanatl üretim i letmesi ve dam zl klar gibi i letmeler denetleniyor ise bu tip bir i letmede yap lan denetim sonucunda, ilgili mevzuatlar çerçevesinde doldurulmas gereken denetim raporu ve ek olarak bu Talimat n Ek-7 sinde yer alan denetim raporu doldurulacakt r letmelerde al nan tüm tedbirler, kay tlar ve belgeler çapraz olarak tek tek kontrol edilecektir. Denetimler s ras nda bölüm dosyas nda bulunan standart uygulama talimatlar ve bunlarla ilgili program ve kay tlarda tek tek kontrol edilecektir. Çapraz kontrol; i letme içerisindeki bir kay t, i letmedeki farkl bir belgede bulunuyorsa oradaki kay tla kar la t r larak veya bölüm içerisinde yer alan i letmelerden birinde tutulan kay t ba ka bir i letmeyi de ilgilendiriyorsa oradaki kay tla kontrol edilerek yap l r. Örne in: letmelerde tutulan ilaç, a ve yem kay tlar n n irsaliye veya fatura bilgileri ile kontrol edilmesi, i letmeye kuluçkahane veya yem fabrikas ndan gelen bir belgenin kuluçkahane veya yem fabrikas nda tutulan kay tlara uyup uymad veya veteriner hekim taraf ndan verilen reçete ka d n n bir nüshas n n veteriner hekimde olup olmad n n kontrol edilmesi gibi Kontrol edilen bilgi ve belgelerin üzerine denetimi yapan ki i taraf ndan ad ve soyad, kontrol edilen tarih yaz larak paraf at l r Sürekli denetimlere ait raporlar n bir nüshas i letmede, bir nüshas da bölüm sorumlu taraf ndan muhafaza edilir ve Bakanl k ya da il denetim ekibi yapt klar denetim esnas nda sürekli denetim sonuçlar n inceler l denetim ekibi taraf ndan 3 nüsha halinde düzenlenen denetim raporunun bir nüshas denetim yap lan i letmede b rak l r, bir nüshas resmi yaz ile bölüm sorumlusuna gönderilir. Bir nüshas da l Müdürlü ünde muhafaza edilir Bakanl k Denetim Ekibi taraf ndan 3 nüsha düzenlenen denetim raporunun bir nüshas denetimi yap lan bölümün sorumlusuna teslim edilir, bir nüshas l Müdürlü üne gönderilir, bir nüshas da Genel Müdürlük taraf ndan muhafaza edilir Genel, rutin ve sürekli denetim raporlar ile kalite çerçevesinde yap lan denetim sonuçlar düzenli olarak bölüm sorumlusu taraf ndan dosyalan r. 7.3.Denetimlerde eksiklik tespit edildi inde yap lacak i lemler Genel ve rutin denetimlerde sertifikaland rmaya esas hususlara ait eksikli in tespiti halinde, eksikliklerin giderilmesi için i letmelere 15 ile 30 gün aras nda bir süre verilir.

10 7.3.2.Bölüm i letmelerine verilen süre hemen faks ve e-posta ile daha sonra da yaz ile Genel Müdürlü e bildirilir ve bu süre içerisinde bölüm izni Genel Müdürlük taraf ndan ask ya al n r l denetim ekibi taraf ndan verilen süre sonunda yerinde yap lan denetimler sonucunda eksikliklerin giderildi i tespit edilirse bu durum hemen faks ve e-posta ile, daha sonra da yaz ile Genel Müdürlü e bildirilir ve bölüm izninin ask durumu kald r l r Eksikliklerin verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde ise bölüm izninin iptal edilmesi için durum yine faks ve e-posta ile daha sonra da yaz ile Genel Müdürlü e bildirilir. Genel Müdürlük taraf ndan verilen bölüm izni iptal edilir. 8. BÖLÜM ÇEVRES NDE M HRAK 8.1.Bölüme ait i letme veya i letmelerin çevresinde Ku gribi ve/veya Newcastle hastal görülürse 3285 say l Hayvan Sa l ve Zab tas Kanunu ve Yönetmeli i ile söz konusu hastal klara özel yönetmelikler kapsam ndaki karantina uygulamalar öncelikle bölüme de uygulan r. 8.2.Daha sonra mihrak çevresinde yer alan bölüme ait i letmeler il denetim ekibi taraf ndan riske yönelik olarak denetlenir l denetim ekibi taraf ndan bölüm i letmelerinde yap lan denetimlerde, Ku gribi ve/veya Newcastle hastal yla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmaz, bölüm sorumlusu taraf ndan riske yönelik uygulama talimatlar n n uygulamaya konuldu u ve buna yönelik bölüm sorumlusu/iç denetim ekibi taraf ndan denetimlerin yap ld, biyogüvenlik plan ve yönetim sistemi, survey çal malar ve di er önlemlere dikkat edildi i tespit edilirse hastal k mihrak ndan kaynaklanan hareket s n rlamalar bölüme dahil olan i letmeler için kald r labilir. 9. BÖLÜMDE M HRAK 9.1.Bölüme ait i letme veya i letmelerde bölüm sertifikas nda belirtilen Ku gribi ve/veya Newcastle hastal tespit edilirse, bölüm izni iptal edilir. 9.2.Bölüm i letmelerinde 3285 say l Hayvan Sa l ve Zab tas Kanunu ve Yönetmeli i ve söz konusu hastal klara özel yönetmelikler kapsam nda hastal a yönelik gerekli tüm önlemler al n r. 9.3.Hastal n sönü ünün ard ndan il denetim ekibi taraf ndan bölüm i letmelerinin tümü Hastal ktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeli i ve bu Talimatda yer alan hususlar konusunda denetlenir. 9.4.Yap lan denetimlerde eksiklik tespit edilmezse durum sertifika tanzimine esas olmak üzere Genel Müdürlü e bildirilir.

11 10. HASTALIK VE A ILAMA PROGRAMLARININ SURVEY 10.1.Bölümdeki kanatl i letmelerinde Ku gribi ve/veya Newcastle hastal ile ilgili aktif survey çal malar Ek-5 e göre yap l r Ku gribi ve/veya Newcastle hastal yönünden sertifikaland r lm tüm bölümlerdeki kanatl i letmeleri, ulusal Ku gribi ve/veya Newcastle hastal survey program n n içerisinde yer al r Bölüm i letmelerinin uygulama talimatlar nda belirtildi i ekilde Ku gribi ve/veya Newcastle hastal üphesi veya hastal k tespit edilmesi durumunda erken uyar sisteminin uygulanmas için bölüm sorumlusu ve il müdürlükleri beraber çal mal d r Bölüm i letmelerinin i leticileri veya bölüm sorumlusu bölümün tüm i letmelerindeki herhangi bir hastal k üphesini derhal l Müdürlü üne bildirecektir Bakanl k gerek duydu u zaman Ku gribi ve/veya Newcastle hastal na yönelik a lama programlar yapar, a lama program l Müdürlüklerince i letmelere bildirilir. Bölüme ait i letmelerde a lama programlar uygulan r. 11. BÖLÜM SORUMLUSUNUN SORUMLULUKLARI 11.1.Bölüm sorumlusu, Ku gribi ve/veya Newcastle hastal için bölüm izni almak isteyen her bir bölümde ve bölüm içerisinde yer alan i letmelerin kontrolü ile biyogüvenlik plan n n ve yönetim sisteminin uygulanmas ndan ve izlenmesinden i verenle birlikte sorumlu olan ki idir Bölümlendirme konusunda sorumlu ki i olarak l/ lçe Müdürlükleri ile devaml irtibat halinde olmas gerekir Bölüm dosyalar n n Talimatta belirtildi i ekilde haz rlanmas ndan sorumludur Bölüm i letmelerine ait standart uygulama talimatlar n n, programlar n ve kay t formlar n n haz rlanmas ndan veya haz rlat lmas ndan sorumludur. Baz uygulama talimatlar n n ve Talimatta belirtilen formlar n haz rlanmas nda ise l Müdürlükleri ile i birli i yapar l Müdürlü ü taraf ndan onaylanan bölüm dosyas, bölüm sorumlusu taraf ndan muhafaza edilir Bölüm dosyas ndaki i letmelere ait onaylanan bilgi ve belgelerin birer nüshas n n i letmelerde de bulunmas n sa lar Standart uygulama talimatlar n n uyguland ndan emin olmak için denetlemeler geli tirerek uygular, ayr ca uygulama talimatlar ile bu talimatlar n uyguland na dair kay tlar s k s k gözden geçirir.

12 11.8.Bölüm izni al nd ktan sonra bölümlendirme konusunda l Müdürlükleri ile tüm yaz malar yapmaya yetkilidir l Müdürlükleri ile yapt klar yaz malar bir dosyada bulundurmakla yükümlüdür. Ayr ca i letmelerle ilgili il müdürlükleri ile yapt yaz malar n birer nüshas n n da i letmelerdeki bölüm dosyas nda bulunmas n sa lar Kalite sistemi çerçevesinde yap lan dentimlerde dahil olmak üzere iç ve d denetlemelerin sonuçlar n düzenli olarak bir dosyada bulundurur, gerekti inde denetim için bu dosyalar il müdürlü ü yetkililerine gösterir. letmelerde yap lan denetimlere ait sonuçlar n bir nüshas n n da düzenli olarak i letmelerde bulunmas n sa lar Onayl bölüm dosyas ndaki bilgi ve belgelerin güncellenmesinden ve de i tirilmesinden sorumludur Bölümdeki tüm i letmelerin denetlenmesi ve kontrolünden sorumludur Kanatl i letmelerinde gerçekle tirilecek aktif survey program n n haz rlanmas ndan, uygulanmas ndan ve sonuçlar n n toplu halde saklanmas ndan sorumludur. Ayr ca i letmelerden al nan numunelere ait survey sonuçlar n n i letme dosyas nda da bulunmas n sa lar Bölümün tüm i letmelerindeki herhangi bir hastal k üphesini derhal l Müdürlü üne bildirir Bölüm içerisinde çal an de i ik personele yönelik, standart uygulama talimatlar ve HACCP gibi konularda e itim programlar n n haz rlanmas ndan ve uygulanmas ndan sorumludur Ku gribi ve Newcastle hastal n n epidemiyolojisi ile ilgili bilimsel verileri takip eder, bölüm i letmelerindeki risk yollar ve al nacak tedbirler konusunda kendisini geli tirir. 12. L MÜDÜRLÜKLER N N SORUMLULU U 12.1.Bölüm izni için il müdürlü üne müracaat eden bölümün sorumlusu olacak ki iye, bölüm dosyas n n haz rlanmas nda yol gösterir ve baz formlar n haz rlanmas nda (özellikle çevresel risk de erlendirme raporundaki ve di er bilgiler konusunda) bu ki ilere yard mc olur Bölüm izni için müracaat eden bölüme ait dosyan n incelenmesinden, bölüme ait i letmelerin yerinde yap lacak denetimlerinden ve, bölüm izni almas uygun görülen dosyan n Genel Müdürlü e gönderilmesinden sorumludur Bölüm dosyas nda bulunan bilgi ve belgelerin kontrolünden ve incelenmesinden sorumludur Bilgi ve belgeleri tam olan bölüme ait i letmelerin yerinde denetlenmesinden sorumludur.

13 12.5.Bilgi ve belgeleri tam ve uygun olan ve bölüm i letmelerinde yap lan denetimlere ait denetim raporlar nda eksiklik bulunmamas durumunda bölüme, bölüm izninin verilmesi için bölüm dosyas n n ve denetim raporlar n n birer nüshas n n Genel Müdürlü e gönderilmesinden sorumludur Bölüme ait i letmeler birden fazla il s n r nda bulunuyorsa bu illerle koordineli olarak çal maktan sorumludur Genel Müdürlükçe uygun görülen bölümün sorumlusuna, onaylad bölüm dosyas ile Hastal ktan Ari Bölüm Sertifikas n vermekle sorumludur Bölüm izni alan bölümlerin bu talimatta belirtildi i ekilde genel ve rutin olarak denetlenmesinden sorumludur Bölüm i letmelerinde yap lan denetimlere ait raporlar n ilgili bölüm sorumlusuna yaz ile bildirilmesinden sorumludur Denetim raporunda eksiklik tespit edilirse bölüm izninin ask ya al nmas için Genel Müdürlü e gerekli bildirimi yapmakla sorumludur Verilen süre içerisinde bölüm taraf ndan eksiklikler giderilmezse bölüm izninin iptali için Genel Müdürlü e gerekli bildirimi yapmakla görevlidir Bölüm sorumlusu veya iç denetim ekiplerine yönelik genel hijyen kurallar ve biyogüvenlik, izlenebilirlik, uygulama talimatlar n n uygulanmas ve HACCP gibi konularda sektörle i birli i içerisinde e itim programlar n n haz rlanmas ndan ve uygulanmas ndan sorumludur Bölüm i letmelerinin bulundu u ilçe müdürlüklerine, il müdürlü ü taraf ndan yap lan tüm uygulamalar ve sonuçlardan bilgi vermekten sorumludur Hayvan hareketlerinin kontrolünden, i letmelerde gerçekle tirilen aktif survey sonuçlar n n takibinden sorumludur ldeki kanatl hayvan üreten sektörlerin müdürleri, köy muhtarlar, avc dernekleri, yar ve süs kanatl lar gibi di er ilgili kanatl sektörlerindeki liderler ile etkili ortakl klar geli tirilmesinden ve bu ortakl klar yoluyla çe itli ku sektörlerinin yap s ve uygulamalar hakk nda iyi bilgi edinmekten sorumludur Düzenli olarak AI ve ND hakk ndaki bilimsel verileri takip etmekten ve bölüme ait standart uygulama talimatlar ndaki risk yollar n gözden geçirmekten sorumludur.

14 13. GENEL MÜDÜRLÜ ÜN SORUMLULU U l müdürlü üne yap lan müracaat sonras nda il denetim ekibi taraf ndan yerinde yap lan denetimlerle bölüm izni verilmesi uygun görülen bölüme ait bölüm dosyas n n Bakanl k Denetim Ekibince incelenmesi, gerekti inde yerinde yap lan denetimlerle kontrol edilmesi ve uygun görülen bölümlere bölüm izni verilerek, Hastal ktan Ari Bölüm Sertifikas n n tanzim edilmesinden sorumludur Sertifika verilen bölümlerin listesinin web sayfas nda yay nlanmas ndan sorumludur Bölüm izninin ask ya al nmas veya iptal edilmesinden sorumludur Gerekli görmesi durumunda bölüm i letmelerinde genel denetimler yapar, bu denetimler esnas nda l Müdürlüklerinin de çal malar n denetler Gerek duydu u zaman Ku gribi ve/veya Newcastle hastal ile ilgili ulusal survey program haz rlar ve uygulanmas n sa lar Gerek duydu u zaman Ku gribi ve/veya Newcastle hastal ile ilgili a lama program haz rlar ve uygulanmas n sa lar. Ku Gribi ve/veya Newcastle hastal ndan ari olmak için ba vuran i letmeler hakk nda yukar da belirtilen prensipler çerçevesinde i lemlerin ve denetimlerin yürütülmesi ve yukar daki hükümlerin uyguland i letmelere bölüm izni verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gere ini arz/rica ederim. DA ITIM: GERE : B LG : - 81 l Valili ine ( l Müdürlü ü) Tefti Kurulu Ba kanl na - 8 VKAE Müdürlü üne Hukuk Mü avirli i -YUM-B R TÜGEM - BESD-B R TAGEM

15 Ek-1 BÖLÜM ÇEVRESEL R SK FAKTÖRLER N N DE ERLEND RME RAPORU (Bölüm içerisinde yer alan i letmeler kadar sat r say s artt r l r.) letmenin Ad veya leticisinin Ad Soyad letmenin Adresi * letmenin AI ve ND hastal yla ilgili geçmi durumu ve tarihi AI Geçmi i: Tarihi: ND Geçmi i: Tarihi: letmenin 3 km çevresinde bulunan köy say s ve en yak n köyün i letmeye uzakl Toplam köy say s : Köylerdeki toplam kanatl say s : En yak n uzakl k: letmenin 3 km çevresinde bulunan ticari kanatl i letme say s ve en yak n ticari i letmenin uzakl Toplam i letme say s : letmelerdeki toplam kanatl say s : En yak n i letmenin uzakl : letmenin 3 km çevresinde bulunan pazar, hayvanat bahçesi ve di er toplanma alanlar n n say s ve en yak n yerin uzakl Toplam alan say s : Alanlardaki toplam duyarl hayvan say s : En yak n alan n uzakl : ** letmenin 5 km çevresinde bulunan önemli su kaynaklar n n say s ve en yak n n i letmeye uzakl Su kaynaklar n n toplam say s : Su kayna nda bulunan su ku u say s : En yak n su kayna uzakl : Çevresel risk faktörleriyle ilgili di er önemli bilgiler NOT: Bu form letme Çevresel Risk Faktörlerinin De erlendirme Formundaki bilgilere göre doldurulacakt r. * Bölüm i letmelerinin geçmi inde AI veya ND görülmü se, i letmedeki son hastal k görülme tarihi, mihrak say s ve uygulanan hastal k kontrol metotlar n gösteren bir belge, l/ lçe Müdürlü ü ile ortakla a haz rlanarak bölüm dosyas na konulacakt r. **En az 10,000 m 2 yüzey alan na sahip veya 500 ya da herhangi bir zamanda daha fazla su ku u popülasyonuna sahip su kaynaklar

16 Ek-2 LETME ÇEVRESEL R SK FAKTÖRLER N N DE ERLEND RME RAPORU letme Ad veya leticisinin Ad Soyad Adres letme Numaras letmenin Koordinatlar (ana giri te al n z) letmenin ba l oldu u irket varsa irketin ad letme irkete mi ait yoksa yüklenici mi? letmenin amac (Kuluçka, GP, dam zl k, üretim, yem fabrikas, kesimevi, vs.) letmenin birden fazla bölümde faaliyetleri var m? letmede bulunan türler letmede kümes varsa say s Kanatl bulunan i letmelerdeki toplam kanatl say s

17 Ek-3 LETMELERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Standart Uygulama Talimatlar (Ek-4) ve ekleri haz rlan rken veya incelenirken a a daki hususlara dikkat edilmelidir. 1- letme ve i letme bölümlerinin yönetimi ile ilgili önlemler 1.1. letmeye giren yumurta, civciv ve kanatl lar veya yem bölüm içerisindeki i letmelerden ya da bölümün d ndan Bakanl kça çal ma izni verilen i letmelerden temin edilmelidir letme ve i letme birimlerine giren ç kan personel, ziyaretçiler, araçlar, hayvanlar ve alet ile ekipmanlar kay t edilecektir letmelerde kedi, köpek, süs ku lar gibi evcil hayvanlar bulundurulmayacakt r letmelerde yabani hayvan, kemirici ve böcekler gibi zararl lara kar zararl kontrol program uygulanacakt r Kanatl i letmelerinde uygulanacak hepsi içeri, hepsi d ar yöntemi i letmeyi kapsayacak ya da kümesleri kapsayacakt r. 1.6.Kanatl i letmelerinde baz nedenlerden dolay ekleme veya seyreltme uygulan yorsa nedenleri belirtilecektir. 1.7.Kanatl i letmelerinde ilaç veya a bulunduruluyorsa kullan lan ilaçlar n bulundurulmas için bir adet ecza dolab, e er buzdolab nda bulundurulmas gereken ilaç veya a var ise i letmede bir adet buzdolab bulundurulacakt r letmeyi çevreleyen bariyer ve i letme giri kap s ile ilgili önlemler 2.1.Bölüme ait i letmelerin çevresi yeterli yükseklikte çit, duvar veya tel örgü ile çevrili olacakt r letme çevresinde bulunan çit, duvar veya tel örgü düzenli olarak en az ndan ayl k olarak bak m yap lacakt r letme d nda a r yük araçlar da dahil olmak üzere araçlar için yeterli park alan olacakt r letme giri kap s tek olacakt r. 2.5.Gerekli araç ve personelin giri ine izin verilen durumlar haricinde i letme giri indeki kap kapal ve kilitli tutulacakt r letme giri indeki kap da alarm olacakt r. (S n rl ve kontrollü giri olmas ve temas durumlar nda uyar vermesi aç s ndan) 2.7.Araçlar n temizlenip dezenfekte edilmesi için ana giri kap s nda yeterince geni, sert yüzeyli park yerleri bulunacak ve araçlar burada temizlenip dezenfekte edilecektir. 2.8.Temizlik ve dezenfeksiyonun at k sular n n akarsu ve yeralt sular na bula mas n engellemek içinde gerekli önlemler al nacakt r. (Yüzeyde su birikimini önlemek için uygun drenaj n yap lm olmas ve ara s ra bak m n n yap lmas gerekir.)

18 2.9.Temizleme ve dezenfeksiyon için i letme giri lerinde s cak veya so uk yüksek bas nçla (en az 100 bar) bas nçland r lm su ve uygun dezenfeksiyon ekipman mevcut olacakt r letme giri kap s nda temizlik ve dezenfeksiyon için yeterli su, deterjan ve dezenfektan bulunacakt r E er i letmelere ak am giri veya ç k yap l yorsa, i letme giri ini görünür hale getirmek, araçlar n temizlik ve dezenfeksiyonunu yapabilmek için yeterli kland rma sa lanacakt r letme giri kap s nda bulundurulmas gereken ekipman ve malzemelerin listesi olacakt r. 3. letme personeli ile ilgili önlemler 3.1. letmede çal an personelin bölüm içinde yada d nda bölüm içinde beslenen ayn türden hayvanlar beslememesi veya yak n temasta olmamas yada sertifika kapsam ndaki hastal klara kar hassas hayvanlarla temas içinde olmamas ve av ve yaban hayat ile temasta bulunmamas için gerekli tedbirler al nacakt r. (Beyanname al nmas ve yerinde kontrol gibi) 3.2. letme giri lerinde personelin d ar da giydi i k yafetlerle içeriye girmesi engellenecek ve buna yönelik gerekli tedbirler i letme giri lerinde al nacakt r. letme d nda personel taraf ndan giyilen tüm ayakkab lar i letme içerisine girerken veya ç karken temizlenecek ve dezenfekte edilecektir. Kanatl bulunan i letmelerde ise personelin i letme giri inde ayakkab ve k yafetlerini de i tirmesi için odalar n n bulunmas gerekir letmeler taraf ndan tüm personele, de i im odalar nda giymeleri için ayakkab ve k yafet sa lanm olacakt r. 3.4.De i ik bölümlerde çal an personelin uygulamas gereken genel ve özel hijyen kurallar belirlenecektir. 4. Ziyaretçiler ile ilgili önlemler 4.1. letme giri lerinde ziyaretçiler için yeterli özel ayakkab veya k yafetler (mümkünse tek kullan ml k) bulundurulacakt r letme giri lerinde tüm ziyaretçiler için bir kay t defteri veya formu tutulacak ve bu kay t defteri veya forma Ku gribi ve/veya Newcastle hastal na kar hassas olan hayvanlarla son temas tarihi ve saati de i lenecektir. Ziyaretçiler bölümde beslenen ayn türden hayvanlarla veya sertifika düzenlenen hastal a kar hassas olan hayvanlarla son 48 saat içerisinde temas etmemi olmal, hatta riske ba l olarak enfekte olmu veya üpheli bir bölgeden gelen ziyaretçiler için bu süre daha uzun olmal d r. 5. Araçlar ile ilgili önlemler 5.1. letme içerisine girmesi ve ç kmas zorunlu olan araçlar belirlenecek, araçlar sadece görevleri amac yla kullan lacakt r. 5.2.Gerekli araçlar d ndaki tüm araçlar n i letme d na park etmesi sa lanacakt r letmeye giren ve ç kan tüm araçlar i letme giri kap s nda temizlenip dezenfekte edilecektir.

19 5.4.Araç sürücülerinin ayakkab ve k yafetlerini i letme giri kap s nda de i tirmesi veya tek kullan ml k k yafetler giymesi sa lanacakt r. 6.Ekipman ve materyaller ile ilgili önlemler 6.1. letmeye giren veya ç kan tüm ekipmanlar n temizlenmesi ve dezenfeksiyonu için özel ekipmanlar olacak ve giri ç k larda temizlenecek ve dezenfekte edilecektir. 6.2.Bölüm i letmeleri ve i letmedeki alanlar aras nda hangi ekipmanlar n payla laca belirlenecektir letmeye giren veya ç kan, üretim ile ilgili olan tüm materyaller temizlenecek ve dekontamine edilecektir ya da tek kullan ml k olan materyaller kullan lacakt r. ( bu gübre, yem, testere tozu, benzin gibi temizlenemeyen ve dezenfekte edilemeyen materyalleri kapsamamaktad r ) 6.4. Yumurta naklinde ve depolanmas nda kullan lan materyaller ya temizlenip dezenfekte edilecek yada tek kullan ml k materyaller kullan lacakt r. 7.Binalar ile ilgili önlemler 7.1.Binalar yabani kanatl lar, kediler, yabani domuzlara ve kemirgenlere kar dayan kl olacak ve rutin bir ekilde bak mlar sa lanacakt r. 7.2.Bina etraflar bitkilerden ar nm olacakt r. 7.3.Yükleme ve bo altma alanlar n n kolayl kla ve etkili bir ekilde temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için toprak olmamas ve sert bir zemine sahip olmas gerekmektedir. Tüm da t mlardan önce ve sonra temizlenecek ve dezenfekte edilecektir. 7.4.Binalar n rutin temizli i ve dezenfeksiyonu yap lacakt r. 8. Çevre ile ilgili önlemler 8.1.Yem ve yemek art klar an nda temizlenecektir letme ve çevresinde su birikintisi bulunmamal d r letme içerisinde durgun su olmayacakt r letme içerisindeki bo alanlar n tüm zemini çimli veya çak ll yada sert zemin olmal, çal l k olmamal d r letmedeki kontrollü giri yerleri çöp ve birikintilerden temizlenecektir. 9.Yem ve su ile ilgili önlemler 9.1. letmenin su kayna n n kanatl lara ait patojenlerin kontaminasyonundan ari oldu u bilinmelidir. (örne in klorlama veya UV tedavisi yoluyla) 9.2. letme suyu yabani kanatl lar, kemirgenler vs. taraf ndan kontamine edilmeden depolanacak, üretim yerleri veya kümeslere kapal boru yoluyla ta nacakt r.

20 9.3 çme suyu depolar ve su tanklar güne ten korunacak ve rutin olarak temizlenip dezenfekte edilecektir. 9.4.Yem özel araçlar ve ekipmanlarla uygulama talimat na uygun olarak ta nacakt r. 9.5.Yem depolar (veya konteyn rlar ) yabani kanatl lar ve kemirgenler taraf ndan kontamine edilmeyecek yap da olmal ve yem kapal olarak kümeslere ta nmal d r. 9.6.Kanatl i letmelerinde yem deposu olarak konteyn r kullan lm yorsa, yem konulan bölümün duvarlar ile tabanlar temizli e ve dezenfeksiyona uygun olacakt r. Bu bölüm kuru, havadar ve temiz olacakt r. Yem çuvallar n n alt nda tahtadan bir zgara, yem çuvallar ile duvar aras nda da en az 10 cm. bo luk b rak lacakt r. stifler 5 çuvaldan fazla olmayacakt r. 9.7.Yem depolar n n temizli i ve dezenfeksiyonu yap lacakt r. 10. Kümesler ile ilgili önlemler letme içerisinde üretim yap lan bölümlere sadece sorumlu ki ilerin giri leri sa lanacak, üretim boyunca kap lar sürekli kapal ve kilitli tutulacak, izinsiz giri lere izin verilmemesi aç s ndan kap larda kap alarmlar olacakt r Tüm kanatl kümes giri lerinin içeride personel oldu u veya olmad zamanlar kilitli tutuluyor olmas gerekmektedir Tüm kanatl kümes giri lerinde kolayl kla görülebilen uygulama talimat nda belirtilen s n rl eri im i aretleri olacakt r Kümeslere personel ve ziyaretçilerin giri ç k lar ile ilgili uyacaklar kurallar belirlenecektir Kümeslerin çat alt, duvarlar ve tabanlar temizlik ve dezenfeksiyona uygun olacakt r Kümesin havaland rmas uygun olacak, kümes içinde çok a r amonyak ve toz bulunmamas için gerekli önlemler al nacakt r Kümeslerde yeterli kland rma olacakt r Farkl ya ve türdeki hayvanlar ayn kümeste bulundurulmamal d r Kümeslere yabani ku lar n girmesini engelleyecek tedbirler (ku teli gibi) al nacakt r Her kanatl kümesinin uygun bir ekilde in a edilmi bekleme odas olacakt r Tüm bekleme odalar bekleme odas n kullanan personelin say s için yeterli büyüklükte olacakt r Kümeslerin bekleme odalar nda veya bina d nda el y kama ve dezenfeksiyon için olanaklar olacakt r Hayvanlar n bulundu u yere giren tüm personel için tüm bekleme odalar nda özel k yafet ve ayakkab, ziyaretçiler içinde tek kullan ml k k yafet bulundurulacakt r Kümesin d ve iç giri lerinde kabul edilebilir ekilde ayak banyosu olacak ve bunlar periyodik olarak uygun ekilde temizlenip de i tirilecektir Bekleme odalar temizlenip dezenfekte edilecektir.

21 ki devre aras ndaki temizlik ve dezenfeksiyon süresi; hastal k ç kmamas durumunda en az bir hafta veya 10 gün (kümes alt n n kurumas na ba l olarak), hastal k ç kmas durumunda ise en az 21 gün olmal d r Kümeslere dönem sonunda uygulanacak temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili kurallar belirlenecektir. 11.Kümeslerin sa l k yönetimi ile ilgili önlemler 11.1.Kümesler her gün bak c lar taraf ndan kontrol edilecektir /10 Say l Genelge çerçevesinde kümeslerdeki üretim devrelerine ait tüm kay t ve belgeler tutulacakt r. (kümes kart, sevk belgeleri, ilaç, a, yem kullan m ile ilgili kay tlar ve belgeler) 11.3.Bölgede hastal k oldu u zaman artt r lacak olan biyogüvenlik tedbirleri belirlenecek ve sorumlu ki iler bu konuda bilgilendirilecektir letmede hastal ktan üphelenildi i zaman uygulamaya girecek olan bir acil durum plan olacak ve sorumlu ki iler bu konuda bilgilendirilecektir Ku gribi ve/veya Newcastle aktif surveyinin uygulamas ile ilgili talimatlar ve survey sonuçlar bulunacakt r letmedeki hayvanlara uygulanacak a uygulamalar ile ilgili talimatlar ve a lama program bulunmal d r. 12. Kanatl lardaki problemlerin ara t r lmas ile ilgili önlemler 12.1.Kanatl larda problem görülmesi durumunda numunelerin nas l al naca n ve hangi laboratuarlara nas l gönderilece i ile ilgili detaylar n ve sorumlular n belirlenmesi gerekir Hastal klar n erken tespiti için artan hastal k oran veya ölüm oran, azalan yem veya su tüketimi, azalan günlük canl a rl k art, hareketlerde de i im, azalan yumurta üretimi gibi parametrelerin izlenmesi amac yla ba lang ç noktalar belirlenecek, bu durumlarda nerelere acil bildirim yap laca ve sonras nda ne gibi uygulamalar yap laca konusunda talimat haz rlanacak ve sorumlu ki iler bu konuda yeterli olarak bilgilendirilecektir. 13. Ölü ve itlaf edilen kanatl lar n imhas ile ilgili 13.1.Kümeslerde ölen veya itlaf edilen kanatl lar s k s k toplan p, kapal kaplarla imha yerine ta nacakt r Kümes içinde ölen veya itlaf edilen hayvanlar bekletilmeden imha edilmelidir. Ölen veya itlaf edilen hayvanlar n imhas için yakma f r n, ölü imha çukuru, ölen hayvanlar n veya kanatl gübrelerinin biyogüvenlik ve hijyen kurallar çerçevesinde tekni ine uygun olarak, do al kimyevi gübreye çeviren sistemler, (Bu sistemlerin tekni ine uygun olup, olmad konusunda Bölge Veteriner Kontrol ve Ara t rma Enstitü uzmanlar yla i birli i yap lacakt r.) bir irketin rendering tesisi veya Belediyeler kullan labilinir. Belediyelerle yap lan sözle mede ise i letme art klar n n gömülece ine dair Belediye nin taahhüdü olmal d r. 14.Gübre ve altl k ile ilgili önlemler

22 14.1.Gübre ve altl n kümesten ç kart lmas, depolanmas, ta nmas ve imhas ile ilgili bilgi ve belgeler olacakt r Gübre ve altl k yabani kanatl lardan, kemirgenlerden ve böceklerden uzak tutulacakt r. 15. Biyogüvenlik kontrolü ile ilgili önlemler letmede biyogüvenlikten genel olarak sorumlu olmas için bir personel görevlendirilecektir. 16. E itimler ile ilgili önlemler Kal c personele genel hijyen ve biyogüvenlik ilkeleri, standart uygulama talimatlar ve HACCP konusunda en az 6 ayda bir e itim verilecektir Geçici personele i e ba lamadan önce genel hijyen ve biyogüvenlik ilkeleri, standart uygulama talimatlar ve HACCP konusundaki e itimler verilecektir. 17.HACCP ile ilgili önlemler 17.1.HACCP kontrolleri y ll k olarak ve gerekli oldu u zaman y ll k kontroller beklenilmeden yap lacakt r. 18. Standart uygulama talimatlar ile ilgili önlemler 18.1.Standart Uygulama Talimatlar, bölüm sorumlusu taraf ndan i letmede yap lacak olan sürekli denetimlerde gözden geçirilecek ve gerekiyorsa güncellenecektir. Ek-4 STANDART UYGULAMA TAL MATLARI letme ve i letme birimlerinde uygulanan faaliyetlerle ilgili haz rlanmas gereken asgari standart uygulama talimatlar a a da belirtilmektedir. Haz rlanan her bir standart uygulama talimat n n ekinde talimat n uygulanmas ndan sorumlu personel listesi, talimatlar n uygulanmas na yönelik geli tirilen kay t formlar ve varsa programlar yer almal d r. Bölüm i letmelerinin üretim özellikleri dikkate al nd nda a a daki uygulama talimatlar ndan ve belgelerinden baz lar n n haz rlanmas na gerek olmad gibi i letmeler taraf ndan a a da belirtilen hususlar n d nda da standart uygulama talimatlar haz rlanabilir. Standart Uygulama Talimatlar, i letmede de bir dosya içerisinde bulundurulacak, sorumlu ki ilere imza kar l teslim edilecek ve i letmedeki ilgili yerlere uygulama için as lacakt r. (Bölüm izni alan bölümün i letmelerinde tasdikli standart uygulama talimatlar bulundurulacakt r.) 1. letme ve i letme bölümlerinin yönetimi ile ilgili standart uygulama talimat 1.1.E er i letmeye giren yumurtalar, civcivler, kanatl lar veya yem bölümün d ndan getiriliyorsa Bakanl kça çal ma izni verilen i letmelerden temin edilmesine yönelik uygulama talimat, 1.2. letmeye giren ve ç kan yem, yumurta, civciv, kanatl veya kanatl eti gibi ürünlerin tedariki, ta nmas, depolanmas veya bak m konusunda haz rlanan uygulama talimatlar,

23 1.3. letme ve i letme birimlerine giren ç kan personelin, ziyaretçilerin, araçlar n, hayvanlar n ve alet ekipmanlar n kayd n n tutulmas ile ilgili uygulama talimatlar, 1.4.Yabani hayvan, kemirici ve böcekler gibi zararl lara kar uygulanan zararl kontrol program için uygulama talimat, 1.5. Kanatl i letmelerinde veya kümeslerde uygulanan hepsi içeri, hepsi d ar yöntemleriyle ilgili uygulama talimat, 1.6.Kanatl i letmelerinde baz nedenlerden dolay ekleme veya seyreltme uygulan yorsa bunlara ait uygulama talimat, 1.7.Kanatl i letmelerinde ilaç veya a bulunduruluyorsa bunlar n saklanmas ve kullanmas ile ilgili uygulama talimat. 2. letmeyi çevreleyen bariyer ve i letme giri kap s ile ilgili standart uygulama talimat 2.1. letme çevresindeki fiziksel bariyer ve i letme giri kap s n n özelliklerini tan mlayan ve bunlar n rutin bak m ile ilgili uygulama talimat, 2.2. letme giri kap s nda bulundurulacak alet ve malzemelerin listesi ve malzemelerin eksilmesi durumunda nereden ve nas l temin edilece ini aç klayan uygulama talimat, 2.3. letme giri kap s nda uygulanan temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili uygulama talimat, 2.4. letme giri kap s ile ikincil ula m noktalar aras ndaki ula m kontrolünün nas l yap laca n aç klayan uygulama talimat. 3. letme personeli ile ilgili standart uygulama talimat 3.1. letmede çal an personelin bölüm içinde ya da d nda bölüm içinde beslenen ayn türden hayvanlar beslememesi veya yak n temasta olmamas ya da sertifika kapsam ndaki hastal klara kar hassas hayvanlarla temas içinde olmamas için al nan tedbirlerle ilgili uygulama talimat, 3.2. letmeye giren personelin k yafet ve ayakkab lar n n de i imi de dahil olmak üzere i letmeye giri te uygulamas gereken kurallar ile ilgili uygulama talimat, 3.3.De i ik birimlerde çal an personelin uygulamas gereken genel ve özel hijyen kurallar ile ilgili uygulama talimatlar. 4.Ziyaretçilerle ilgili standart uygulama talimat 4.1. letmeye giren ziyaretçilerin uygulamas gereken kurallar ile ilgili uygulama talimat. 5.Araçlar ile ilgili standart uygulama talimat 5.1. letmenin içerisine giren ve ç kan araçlara uygulanmas gereken kurallar ile ilgili uygulama talimat, 5.2. letme d nda park edecek araçlar ile ilgili uygulama talimat, 5.3. letme içerisine girecek sürücülerin uygulamas gereken kurallar ile ilgili uygulama talimat. 6.Ekipman ve materyaller ile ilgili standart uygulama talimat 6.1. letmeye giren veya ç kan tüm ekipmanlar n temizlenmesi ve dezenfeksiyonu ile ilgili uygulama talimat, 6.2. letmedeki birimler aras nda hangi ekipmanlar n payla laca n tan mlayan uygulama talimat, 6.3.Paketleme materyallerinin tedarik, ta ma, depolama ve da t m nda uygulanacak kurallar ile ilgili uygulama talimat ve bunlarla ilgili geli tirilen uygulama formlar. 7.Binalar ile ilgili standart uygulama talimat

24 7.1.Binalar n yabani kanatl ve kemirgenlere kar dayan kl l n kontrol etmek için yap lan bak m ile ilgili uygulama talimat, 7.2.Bina etraflar n n bitkilerden temizlenmesi ile ilgili uygulama talimat, 7.3.Binalar n etraf nda beton yükleme apronlar bulunuyorsa bunlar n bak m ve temizlenmesi ile ilgili uygulama talimat, 7.4.Binalar n rutin temizli i ve dezenfeksiyonu ile ilgili uygulama talimatlar. 8. Çevre ile ilgili standart uygulama talimat 8.1.Yem ve yemek art klar n n temizlenmesi ile ilgili uygulama talimat, 8.2. letme içerisinde durgun su olu mas durumunda yap lacak i lemler ile ilgili uygulama talimat, 8.3. letme içerisindeki bo alanlar n bak m ile ilgili uygulama talimat, 8.4. letme içerisindeki çöplerin toplanmas ve i letmeden ç kar lmas ile ilgili uygulama talimat. 9.Yem ve su ile ilgili standart uygulama talimat 9.1. letmenin su kayna, suyun depolanmas, i lenmesi ve üretim yerlerine ula mas ile ilgili bilgiyi ve buralarda yap lacak rutin bak mlarla ilgili uygulama talimat, 9.2. letmeye getirilen yemlerin bo alt m ve depolanmas ile ilgili uygulama talimat, 9.3.Yem depolar n n temizli i ve dezenfeksiyonu ile ilgili uygulama talimat. 10. Kümeslerle ilgili standart uygulama talimat 10.1.Kümeslerin iç ve d giri kap lar n n güvenli i ve sinyali konusunda al nan tedbirler ile kümes giri ç k lar nda personel ve ziyaretçiler için uygulanacak kurallar ile ilgili uygulama talimatlar, 10.2.Bina d nda ve kümesteki geçi yerlerinde bulunan ayak banyolar n n bak m için uygulama talimat, Kanatl sürülerinin dönem sonunda binadan ç kmas ndan yeni sürülerin gelmesine kadarki sürede yap lan temizlik ve dezenfeksiyonla ilgili uygulama talimat, Bekleme odalar n n temizli i ve dezenfeksiyonu ile ilgili uygulama talimat. 11.Kümeslerin Sa l k Yönetimi ile ilgili standart uygulama talimat 11.1-Kümeslerin rutin kontrolü için uygulama talimat, 11.2.Kümesteki hayvanlara ait kay tlar n ve belgelerin tutulmas ile ilgili uygulama talimat, (2006/10 Say l Genelge çerçevesinde) 11.3.Ku gribi ve/veya Newcastle aktif surveyinin uygulanmas ile ilgili uygulama talimat, 11.4.Bölgede hastal k oldu u zaman artt r lacak biyogüvenlik uygulamalar ile ilgili uygulama talimat veya talimatlar, letmelerde hastal ktan üphelenildi i zaman uygulanacak acil eylem plan ve bununla ilgili uygulama talimat veya talimatlar, ( Du ve riskli kanatl larla ilgilenen çal anlar n tüm k yafetlerinin de i imi gibi ek önlemlerle ilgili talimatlarda dahil) letmedeki hayvanlara uygulanacak a larla ilgili, a lama program ve a uygulama talimatlar. 12. Kanatl lardaki problemlerin ara t r lmas ile ilgili standart uygulama talimat Kanatl larda görülen problemlerde numunelerin toplanmas ve teslim edilmesi ile ilgili uygulama talimat Hastal klar n erken tespiti için artan hastal k oran veya ölüm oran, azalan yem veya su tüketimi, azalan günlük canl a rl k art, hareketlerde de i im, azalan yumurta üretimi gibi

25 parametrelerin izlenmesi amac yla ba lang ç noktalar n belirleyen ve yap lacak uygulamalar içeren uygulama talimat. 13. Ölü ve itlaf edilen kanatl lar n imhas ile ilgili standart uygulama talimat 13.1.Kümes içinde ölen veya itlaf edilen hayvanlar n toplanmas, ta nmas ve imhas ile ilgili uygulama talimat. 14.Gübre ve altl k ile ilgili standart uygulama talimat 14.1.Gübre ve altl n kümesten ç kart lmas, depolanmas, ta nmas ve imhas ile ilgili uygulama talimat, 15. Biyogüvenlik kontrolü ile ilgili standart uygulama talimat letmedeki biyogüvenlik uygulamalar n n i letme taraf ndan kontrolü ile ilgili uygulama talimat. 16. E itimler ile ilgili Kal c personelin genel hijyen ve biyogüvenlik ilkeleri, standart uygulama talimatlar ve HACCP konusundaki e itimleri ile ilgili uygulama talimat, Geçici personelin genel hijyen ve biyogüvenlik ilkeleri, standart uygulama talimatlar ve HACCP konusundaki e itimleri ile ilgili uygulama talimat. 17.HACCP ile ilgili 17.1.HACCP konusunda yap lacak kontroller için uygulama talimat, 18. Standart Uygulama Talimatlar ile ilgili Standart Uygulama Talimatlar n n gözden geçirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili uygulama talimat. Ek-5 KU GR B ve/veya NEWCASTLE AKT F SURVEY 1- Bölüm sorumlusu, ülke veya bölge Ku gribi ve/veya Newcastle den ari oldu u zaman bölümde yer alan tüm kanatl i letmelerindeki kanatl hayvan bulunan kümeslerden aktif survey için en az 6 ayda bir rastgele seçilen 20 kanatl dan kan örne i al narak Bakanl kça Çal ma izni verilmi te his-analiz laboratuar na ya da ba l bulundu u Veteriner Kontrol ve Ara t rma Enstitüsü Müdürlü üne gönderilmesini sa layacakt r. 2- Bölüm sorumlusu, bölüm Ku gribi ve/veya Newcastle hastal mihrak ndan dolay hareket s n rlamalar alt nda bulunan bir alan içerisinde bulunuyorsa; a) Bölümde yer alan tüm kanatl i letmelerindeki kanatl hayvan bulunan kümeslerden mihrak n ard ndan bir hafta içerisinde; aktif survey için rastgele seçilen 20 kanatl dan kan örne i, aktif virolojik survey için 20 trakeal veya özofaringial swab örne ini, 20 kloakal swab ve e er kümeste hasta veya ölü hayvan var ise 5 adet hasta veya ölü hayvan n numune olarak al nmas n ve laboratuvara gönderilmesini sa layacakt r. Daha sonra bu numune al mlar ülke tekrar ari olana kadar en az 21 günde bir tekrarlanacakt r. b) Kümeslerdeki hayvanlar n i letme veteriner hekimleri taraf ndan her gün klinik taramaya tabi tutulmas n sa layacakt r.

26 3- Survey sonuçlar Bölüm sorumlusu taraf ndan l Müdürlü üne faks ve e-posta ile daha sonra da yaz ile bildirilecektir. 4- Te histe bir örneklili i sa lamak amac yla numune alma, te his yöntemleri ve laboratuvar testleri Bakanl kça uygulamaya konulan ve OIE standartlar na uygun olarak haz rlanan te histe metod birli i kitapç na uygun olarak gerçekle tirilecektir. TESADÜF ÖRNEKLEME TABLOSU Her tesadüfi örnek numaras seçimi için farkl yerlerde farkl yönlerden ba lanabilir. Ek-6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/142 28/02/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İDAMET METAL MAKİNA İNŞAAT HURDA DANIŞMANLIK TAŞIMACILIK SAN.VE TİC.LTD.Ş KISIK METAL İŞLERİ SANAYİ SİTESİ 1.CADDE NO:84

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:...2 2.UYGULAMA...2 2.1. İLAÇ VE MALZEME İSTEMLERİNİN ECZANEYE BİLDİRİLMESİ... 2 2.2. İLAÇ VE MALZEMELERİN TEMİNİ... 2 2.3. TESLİM ALINMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ... 2 2.4. SAKLAMA

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/15) (31.12.2010 t. 27802 s. R.G.)

Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/15) (31.12.2010 t. 27802 s. R.G.) Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/15) (31.12.2010 t. 27802 s. R.G.) Dış Ticaret Müsteşarlığından : Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ, EK I'deki listede yer alan

Detaylı

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Şubat 2013 / Sayı: 242 I- GİRİŞ Bilindiği üzere risk değerlendirmesi

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Bu prosedürler, aşağıda belirtilen alanlarda kullanılacaktır:

Bu prosedürler, aşağıda belirtilen alanlarda kullanılacaktır: BÖLÜM 1 GİRİŞ Amaç Bu prosedürler, Alpak ın inşaat faaliyetleri esnasında; SEÇ ( Sağlık, Emniyet, Çevre ) konularında standartlar oluşturmak amacı ile meydana getirilmiştir. SEÇ yönetimine; bu sistematik

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI

TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI 24.12.2003 TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI EN 45004 (ISO 17020) standartı nedir? EN 45004 (ISO 17020) standartı, muayene

Detaylı

İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU

İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU T.C. OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ.....BÖLÜMÜ Fotoğraf Form 1...PROGRAMI İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU İlgili Makama, Osmaniye Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı MEVZUAT 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Kuluçkahane ve Damızlık

Detaylı

(*26/12/2003 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*26/12/2003 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ndan: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çal malarda Sa l k ve Güvenlik Önlemleri Hakk nda Yönetmelik* (*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) B

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü K-Q TSE-ISO- EN 9000 Sayı: B.10.0.TSH.0.10.00.02 Konu :Beyaz Bayrak 48754 17.12.2010.. VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) Okulların temizlik

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

ĠLKYARDIM SINAVLARI VE SINAV GÖZETMEN ÜCRETLERĠ ĠLE EĞĠTMENLERĠN MERKEZLERDE ÇALIġMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ĠLKYARDIM SINAVLARI VE SINAV GÖZETMEN ÜCRETLERĠ ĠLE EĞĠTMENLERĠN MERKEZLERDE ÇALIġMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ĠLKYARDIM SINAVLARI VE SINAV GÖZETMEN ÜCRETLERĠ ĠLE EĞĠTMENLERĠN MERKEZLERDE ÇALIġMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, ilkyardım

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI KANATLI SAĞLIĞI İÇİN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ümit ZORAY Veteriner Hekim KANATLI İŞLETME

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 0 -- İlk yayın. 01 01.12.2015 Güncelleme PR.09 01.04.2015 01.12.2015 01 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; montaj ve gaz sızdırmazlık uygunluk

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ 01.01.2012 İçindekiler IĞDIR ÜNİVERSİTESİ... 1 ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ... 1 Amaç ve Kapsam:... 1 Madde 1-... 1 Tanımlar:... 1 Madde 2-...

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1 / 5 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 UYGULAMA... 2 1.GENEL... 2 2. KLASÖRLERİN ETİKETLENMESİ... 3 3. KAYITLARIN SAKLANMASI, İMHASI VE BULUNABİLİRLİĞİ... 3 4. MANYETİK KAYITLARA İLİŞKİN HUSUSLAR... 4 EK-1 KAYITLAR

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64 Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Genelgesi 2004 / 64 Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA 03/05/2004 Sayı : B100ACS0140000-9216/1853

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SABİT VE HAREKETLİ (BÖLÜMLÜ, TOTAL) PROTEZLERİN LABORATUAR HİZMETİ ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SABİT VE HAREKETLİ (BÖLÜMLÜ, TOTAL) PROTEZLERİN LABORATUAR HİZMETİ ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SABİT VE HAREKETLİ (BÖLÜMLÜ, TOTAL) PROTEZLERİN LABORATUAR HİZMETİ ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AMAÇ : Resmi Gazete de 25 Mart 2010 tarih ve 27532 (Mükerrer) sayı ile yayınlanan;

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Tasarım Bölümü : İç Mekan Tasarım Programı Adı Soyadı : Sınıf - Yarıyıl : Yüksekokul

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Kısa İsim 1. Bu Yönetmelik, Belge Sayı Sistemi Yönetmeliği olarak isimlendirilir. Tefsir 2. Bu Yönetmelikte, metin başka türlü gerektirmedikçe;

Kısa İsim 1. Bu Yönetmelik, Belge Sayı Sistemi Yönetmeliği olarak isimlendirilir. Tefsir 2. Bu Yönetmelikte, metin başka türlü gerektirmedikçe; MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI 15/1990, 22/1994 ve 84/2007 Sayılı Yasalar) Madde 10 Altında Yapılan Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Milli Arşiv Kurulu Çalışma

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

KIRMIZI ET/ KANATLI HAYVAN ETİ ve ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN ÇALIŞMA ve DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞE AİT TALİMAT

KIRMIZI ET/ KANATLI HAYVAN ETİ ve ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN ÇALIŞMA ve DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞE AİT TALİMAT KIRMIZI ET/ KANATLI HAYVAN ETİ ve ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN ÇALIŞMA ve DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞE AİT TALİMAT Hukuki Dayanak : 19.12.2008 tarih ve 043693 sayılı Koruma ve Kontrol

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (13.4.2010 R.G. 60 EK III A.E. 239 Sayılı Tüzük) RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI (46/2008 Sayılı Yasa) Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı personel kimlik kartlarıyla ilgili işlemlere ait usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI İLE İLGİLİ KONTENJANLAR

MARMARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI İLE İLGİLİ KONTENJANLAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI İLE İLGİLİ KONTENJANLAR KONTENJANLAR Anabilim Dalı Ön Koşullar Yabancı Dil Yeterlilik Şartı

Detaylı

Elektronik ortamda tutulacak defter ve belge uygulamasında kullanılacak olan terimler aşağıda tanımlanmıştır.

Elektronik ortamda tutulacak defter ve belge uygulamasında kullanılacak olan terimler aşağıda tanımlanmıştır. 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmü ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU Süheyla GÜVEN İÇİNDEKİLER 1. İÇERİK 1 2. WEB VE SAP (ORION) KULLANICI YAPISI.. 2 3. 1. AŞAMA ÖĞRENCİ GİRİŞİ.3 4. 2. AŞAMA DANIŞMAN ONAYI..6 5. 3. AŞAMA

Detaylı

DEVELİ İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI Ek 2 HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1- Başvuru Dilekçesi. 2- Çiftçi Kayıt Formu

DEVELİ İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI Ek 2 HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1- Başvuru Dilekçesi. 2- Çiftçi Kayıt Formu DEVELİ İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI ADI (EN GEÇ) 1 Çiftçi Kayıt Sistemi 2 Çiftçi Kayıt Sistemi Güncellemesi 3 Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi (ÇKS) 2- Çiftçi Kayıt Formu 3- Çiftçi Belgesi

Detaylı

ATA SÖZLEŞMESİ UYGULAMA TALİMATI

ATA SÖZLEŞMESİ UYGULAMA TALİMATI ATA SÖZLEŞMESİ UYGULAMA TALİMATI Amaç Madde 1 - Bu talimat 06.12.1961 tarihinde Brüksel'de düzenlenip, 14.09.1972 tarih ve 1619 Sayılı Kanun'la katılmamız uygun bulunan "Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ SIRA NO HİZMET

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.07-469 22/05/2009 Konu : Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar.

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. Geçerli yönetmelik tarihi : 11.03.2006 MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. Geçerli yönetmelik tarihi : 11.03.2006 MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE GENEL GENEL 17.02.2006 Tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Mevzuat Hazırlama Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği yapılan düzenlemelerle, format, başlıklar

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Detaylı

DIŞ)KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DIŞ)KONTROLÜ PROSEDÜRÜ .07.21 26.03.23-02 DEĞERLENDİR: -02 1. AMAÇ: Hastanemizde HKS yer alan şartlarla ilgili iç ve dış kaynaklı dokümanların ve verilerin hazırlanması, kontrolü, onayı, dağıtımı, korunması, güncelleştirilmesi,

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 682

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 682 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 17.06.2010 Say : 682 Ülkemizin altyap çal malar n ihtiyaçlar kar layan agrega ve k rmata sektörü, son llardaki altyap çal malar na paralel olarak çok

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

2013 YILINDA YAPILACAK AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ve MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE AÇIK ÖĞRETİM ORTOKULU SINAVLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

2013 YILINDA YAPILACAK AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ve MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE AÇIK ÖĞRETİM ORTOKULU SINAVLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR I. Bina Sınav Yürütme Komisyonunun Dikkat Edeceği Hususlar: Bölge sınav yürütme komisyonunun sınavla ilgili yapacağı toplantıya, bina sınav komisyonu başkanı temsilci olarak katılır. Toplantıda görüşülen

Detaylı

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan Yapı Ruhsatı Verilmesi, Tadilatının Yapılması

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

ISI YALITIMCISI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ

ISI YALITIMCISI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

Misyon ve Vizyon. Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak.

Misyon ve Vizyon. Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak. Sağlıkla, lezzetle Sağlıkla, lezzetle 02 SENIOR BANQUET Misyon ve Vizyon Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak. Üst seviyede bir kalite

Detaylı

TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 250.10.10.13/VEE/15597-027676 Konu: Gıda Olarak Değerlendirilen Hayvanların Bulundurulduğu Hayvancılık İşletmelerinde İlaç Kullanımı

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

(Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. )

(Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. ) BÖBREK NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ (Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. ) (Değişiklikler Bakanlık Makamının 20.12.2005 tarih ve 10802 sayılı Oluru ile yürürlüğe

Detaylı