Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI"

Transkript

1 Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel Bu konuda bilgilendirmeler yapılamaktadır tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. KOS1.1-1 İç kontrol sistemi ve işleyişinin yönetici ve personel tarafından Strateji sahiplenilmesini ve desteklenmesini temin etmek maksadıyla Geliştirme Daire Tüm Birimler bilgilendirme faaliyetleri kapsamında eğitim, seminer, tanıtıcı döküman, vs. düzenlenecektir. Eğitim faliyetleri veya tanıtıcı doküman KOS 1.2 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. Yöneticiler iyi örnek olmaktadır. KOS1.2-1 İç kontrol sistemi ve standartlarının bilinmesine yönelik eğitici Tüm birim programlar düzenlenecektir. yöneticileri İç Denetim Birimi Strateji Geliştirme Daire Eğitim Faaliyeti KOS 1.3 Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. Bu kurallarla ilgili çalışmalara başlanılmış olup, KOS seminerler yapılmaktadır. Konuşmacı ve seminerler düzenlenmektedir. Tüm birim çalışanları Tüm Birimler Baş. KOS 1.4 Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. Üniversitemiz faaliyetlerini dürüstlük, açıklık ve hesap verebilirlik ilkeleri esas alınarak KOS1.4-1 yürütmektedir. İnternet ortamında bütün çevre kamu kurum ve kuruluşlarına bilgilendirme yapılmaktadır. Üniversitemiz stratejik planı, performans programı, faaliyet raporu,mali durum ve beklentiler raporu, yatırım değerlendirme raporu, Tüm Birimler üniversitemiz web sayfasında sunulacaktır. Bilgi İşlem Daire web sayfasında yayımlanacak olan rapor Her zaman KOS 1.5 İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. İdare personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit KOS1.5-1 davranmaktadır. Üniversitemiz personeline, hizmet alanlara adil ve eşit davranılması hususu eğitim programlarına dahil edilecek ve çeşitli bilgilendirme Tüm Birimler faaliyetleri yürütülecektir. Tüm Birimler Memuriyet anketleri Konuyla ilgili resmi şikayet sayısında azalma KOS 1.6 İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. Tüm bilgiler doğru e güvenilirdir. KOS1.6-1 KOS1.6-2 Üniversitemiz birimlerinin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olması için birimler faaliyet alanları ile ilgili Tüm Birimler bilgileri periyotik olarak güncelleyeceklerdir. Üniversitemiz birimleri faaliyetlerine ilişkin hataların tespitinde İç ve dış denetim sonucu düzenlenen raporlar değerlendirilerek gerekli Tüm Birimler önlemleri alacaklardır. Birimlerde görevli personel İç Denetim Birimi SGDB Güncel bilgi Denetim raporları sonucuna göre belirlenecek Denetim raporları sonucuna göre belirlenecek KOS2 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.

2 KOS 2.1 İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, Üniversitemizin yılları Stratejik Planı duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi hazırlanmış olup yıllık değerlendirmeler KOS2.1-1 sağlanmalıdır. yapılmaktadır. Üniversitemiz misyonunun çeşitli iletişim araçları (faaliyet raporu, Tüm birimler pano, web sayfası gibi) ile duyurulması sağlanacaktır. ADEK Strateji Geliştirme Daire Öz değerlendirme anket sonucuna göre değerlendirilecek KOS 2.2 Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek Stratejik plan çerçevesinde görev tanımları yapılmaktadır. görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. KOS2.2-1 Üniversitemiz birimlerinin görevleri birimlerin web sayfalarında Tüm birimler yayımlanacaktır. Bilgi İşlem Daire Görev tanımı yapılmış olan birim sayısı. İnternet sayfa sayımı KOS 2.3 İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan Çalışmalara başlandı. görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. Görev dağılımı uygulamayan birimler uyarılarak bu dağılımı yapmaları Tüm birimler istenecektir. Görev Dağılım Çizelgesi KOS 2.4 İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı Teşkilat şemsı mevcuttur. belirlenmelidir. Mevcut düzenleme KOS sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile; Yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeler belirlenmiş ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemiştir. olmalıdır. Ayrıca 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatlarıyla Kamu Mali Yönetim ve kontrol sürecindeki sorumlular ve sorumlulukları raporlama süreçleri belirlenmiştir. Mevcut düzenleme KOS 2.6 İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve Prosedürle yürütülmektedir. personele duyurmalıdır. KOS2.6-1 Birimin faaliyetlerinde, birim yöneticisi tarafından hassas görevlerin belirlenmesi ve bu görevlere ilişkin prosedürlerin belirlenmesi Tüm birimler sağlanacak. Belirlenen hassas görevlere ilişkin prosedürlerin, görevi yapan personele yazılı olarak duyurulması sağlanacak. Tamamlanmış görev tanımları KOS 2.7 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin Düzenlemeler ve kontroller yapılmaktadır.eksikliklerde sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar KOS2.7.1 araştırılacaktır. oluşturmalıdır. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu Tüm birim izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturacaklardır. yöneticileri Geri bildirim çizelgesi

3 KOS3 Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. KOS 3.1 İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik İnsan kaynakları planlaması yapılmaktadır. olmalıdır. Belli zaman aralıklarında persınelden sorumlu Rektör Yardımcısınca değerlendirme yapılamktadır. Belirli zaman aralıklarıyla personel değerlndirilmesi yapılacaktır. Mevcut düzenleme KOS 3.2 İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. yeteneğe genelde sahiptir. Mevcut durum Bilgi ve beceri geliştirici çalışmalar arttırılacaktır. Genel Sekreterlik Deneyimli ve güncel bilgiye sahip personel KOS 3.3 Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev Uygun personel seçilerek görevlendirilmektedir. için en uygun personel seçilmelidir. Mesleki becerisi geliştirecek eğitim programları düzenlenmektedir. Mesleki yeterliliğe ulaşmış personel sayısı. Mevcut düzenleme KOS 3.4 Öğretim elemanlarının atanma ve görevde yükselme, akademik ünvanların kazanılması usulleri 2547 sayılı Kanun ve 2547 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerle Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve belirlenmiştir. İdari personelin görevde yükselmeleri sınavla yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel yapılmaktadır. Üniversitemizce akademik ve idari personelin performansı göz önünde bulundurulmalıdır. çalıştıkları konu hakkındaki seminerlere, toplantılara katılımları bütçe imkanları dahilinde desteklenmektedir. İlerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmaktadır. Mevcut düzenleme KOS 3.5 Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl Eğitim ihtiyacı analizleri yapılmaktadır. planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. KOS3.5-1 Birimlerin eğitim ihtiyaçları nca ihtiyaç analiz çalışmaları yapılarak bir önceki yıl içinde belirlenecek. Planlanan eğitim programlarının takip eden yılda uygulanması sağlanarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Tüm Birimler Çıktı Anket sayısı

4 KOS 3.6 Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği ve Devlet Memurları Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu Sicil Yönetmeliği hükümleri gereğince personel yöneticisi tarafından en az yılda bir kez hakkında sicil raporu düzenlenmektedir. Sicil değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları Raporlarının gizliliği ilkesi gereği değerlendirme personel ile görüşülmelidir. sonuçları personelle görüşülmemektedir. Mevcut düzenleme KOS 3.7 Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. Yasalar çerçevesinde KOS KOS3.7-2 Personel değerlendirmelerinde emsallerine göre yüksek performans Tüm birim gösteren personel hakkında mevzuatında yer alan ödül ve takdirnameye yöneticileri ilişkin hükümler işletilmek suretiyle işlem tesis edilecektir. Birimlerce periyodik olarak yapılan performans değerlendirmeleri gözden geçirilerek yetersiz bulunan personele performansını arttırması Tüm birim için çözümler üretilecek, gerekiyorsa çeşitli eğitim programlarına yöneticileri katılmaları sağlanacaktır. Ödül alan personel sayısı Eğitim programı sayısı KOS 3.8 Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin Çalışmalar sürmektedir. önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. KOS3.8-1 İlgili mevzuat nın sayfasında yayımlanarak duyurulacaktır. Bilgi İşlem Daire Duyuru sayısı KOS4 Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. KOS 4.1 İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri İmza ve Onay mercileri belirlenmişitir. belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. Mevcut durum KOS 4.2 Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını İmza ve Onay mercileri belirlenmişitir. gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. KOS 4.3 Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu İmza ve Onay mercileri mevzuat çerçevesinde olmalıdır. belirlenmişitir.

5 KOS 4.4 Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. deneyim ve yeteneğe sahiptir. KOS 4.5 Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.

6

7

8

9

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI Standart Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

TOROSLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI TOROSLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı 1 1.1 1.2 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim Eylem Kod

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim Eylem Kod 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu Birim Eylem Kod İşbirliği Tamamlanma Mevcut Durum Öngörülen Eylem veya Eylemler veya Çalışma Çıktı/ Sonuç Açıklama No

Detaylı

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI STANDART TANIM 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır.

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır. KOS 1 1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 İç genelge yayımlandı. KOS 1.1.1

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

2015 YILI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

2015 YILI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Daire SUNUŞ 5018 Sayılı Yasanın 55. Maddesine göre İç Kontrol; İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Mayıs 2010 ANKARA TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MAYIS 2010 - ANKARA İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

KSÜ Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı

KSÜ Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 1- KONTROL ORTAMI Sorumlu veya KOS 1 1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOSE 1 KOS 1.1 KOS 1.2 1.1. İç kontrol sistemi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart KOS1 KOS 1.1 KOS 1.2 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI I. K O N T R O L O R T A M I S T A N D A R T L A R I Sorumlu veya KOS1 1.Etik Değerler ve Dürüstlük:Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KOS HEDEF 6 KOS HEDEF 5 1. KONTROL ORTAMI LARI (KOS) KOS 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranıģlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS HEDEF 4 KOS HEDEF

Detaylı

1-KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Birim iç kontrol komisyonlarının revize edilmesi

1-KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Birim iç kontrol komisyonlarının revize edilmesi 1-KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanma

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

1-KONTROL ORTAMI. KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel Davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

1-KONTROL ORTAMI. KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel Davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. 1-KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi

Detaylı

I- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol sistemi ile ilgili seminerler devam edecektir. KOS 1.1.

I- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol sistemi ile ilgili seminerler devam edecektir. KOS 1.1. I- KONTROL ORTAMI Standart Kod KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi işleyişi yönetici

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ

1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ 1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ ARALIK 2014 Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 01.01.2015 İÇİNDEKİLER Önsöz... 3 A- İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları... 4 1. Amaç... 4 2. Kapsam... 4 3. Dayanak... 5 4. Unsurları

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç Kontrol Sistemi ve işleyişinin tüm birimler tarafından sahiplenmesi ve desteklenmesi temin edilecektir.

Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç Kontrol Sistemi ve işleyişinin tüm birimler tarafından sahiplenmesi ve desteklenmesi temin edilecektir. KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Eylem veya 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI SİNOP 20.04.2015 I.GİRİŞ 5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ AÇIKLAMA (BEKLENTİLE, SONUÇLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ) 1.1.1. İç Kontrol Sistemi ve işleyişi yönetici

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI (ARALIK 2014) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1.GĠRĠġ 3 2.KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI...3 2.1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 4 2.2. RĠSK DEĞERLENDĠRME STANDARTLARI...6

Detaylı