ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM YILI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ EK YERLEŞTİRME İKİNCİ ÜNİVERSİTE LİSANS ÖĞRENİMİNE HAZIRLIK PROGRAMINDAN 3. SINIFA KAYIT LİSANS TAMAMLAMA OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU Ekim, 2010 i

2 Sevgili Öğrencilerim; ÇağdaĢ bir bilim yuvası olan Anadolu Üniversitesi; açık ve uzaktan eğitim alanında Türkiye'de lider, dünyada mega üniversiteler arasındadır. Vizyonunu "YaĢam boyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak" olarak belirleyen Anadolu Üniversitesi, "Kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaģam kalitesini yükseltmek amacıyla, bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında eğitim, araģtırma ve projelerle evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamak, her yaģtaki bireye nitelikli ve özgün, uzaktan ve örgün öğrenme olanakları sunmak, toplumsal gereksinimleri öngörerek yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmek" olarak da misyonunu ortaya koymuģtur. Vizyon ve misyonumuza bağlı olarak, "ġeffaflık, Hesap Verebilirlik, Adillik, Ġnsan Odaklılık, Yenilikçilik, Yaratıcılık, Güvenilirlik, Mükemmellik ve Evrensellik" Üniversitemizin temel değerlerini oluģturmaktadır. Öğrenci odaklı bir Dünya Üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi; geleceğe yönelik projeleri hayata geçirerek, Ġngiltere den Azerbaycan a uzanan coğrafyada, yediden yetmiģe herkese yüksek öğrenim olanağı sunmaktadır. Açıköğretim alanında yaklaģık 30 yıldır baģarıyla sürdürülen bu hizmet, bugün yeniden yapılandırma çalıģmalarıyla büyük bir dönüģüm içerisine girmiģ bulunmaktadır. Siz öğrencilerimize daha nitelikli bir eğitim verme heyecanıyla baģlattığımız açık ve uzaktan eğitim sistemimizin yeniden yapılandırılması baģlıca Ģu temel unsurlardan oluģmaktadır: Tüm programlarımızın dönemlik kredili sisteme geçirilmesi, programların ve içeriklerin yenilenmesi, sisteme öğrenci kabulünün esnekleģtirilmesi, öğrencilerimize örgün eğitime geçiģ ve yurt dıģı eğitim olanakları sağlanması ve baģarılı öğrencilerimizin ödüllendirilmesi söz konusu yeniden yapılandırma çalıģmalarımızda temel unsurlardır. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimize örgün öğretim programlarına geçiģ hakkı sağlanmıģ olup, öğrenim gördüğü açık ve uzaktan eğitim programındaki genel not ortalaması 100 üzerinden 80 veya üzeri olan ya da kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleģtirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanı ile eģit veya bu puandan daha yüksek olan öğrencilerimiz örgün programlara yatay geçiģ yapabileceklerdir. Ayrıca yurt dıģında çeģitli üniversitelerle gerçekleģtirdiğimiz iģbirlikleri sonucu, ön lisans programlarımızdan mezun olan öğrencilerimiz yurt dıģında lisans tamamlama, lisans programlarımızdan mezun olan öğrencilerimiz de yine yurt dıģında yüksek lisans yapma ve dil eğitimi alma olanağına kavuģmuģlardır. BaĢarılı öğrencilerimizi ödüllendirme hedefimiz çerçevesinde de Üniversitemiz açık ve uzaktan öğretim programlarını tercih edenler arasında en yüksek puanlı 1000 gelir düzeyi düģük öğrencimize kitap, kırtasiye, beslenme ve barınma yardımı yapılacaktır. Bu konularda ayrıntılı bilgiyi üniversitemiz web sayfasından ve açıköğretim bürolarımızdan alabilirsiniz. Bu öğretim yılında diğer bir önemli ve bizleri heyecanlandıran projemiz de sizlere yönelik televizyon yayınlarının baģlamasıdır. Açık ve uzaktan eğitim sistemimizin en önemli ayaklarından birini oluģturan televizyon yayınlarımızın bu öğretim yılında baģlaması için büyük bir gayretle çalıģıyoruz. Buradan sizlere, eğitim hayatınız boyunca ve sonrasında, hem akademik açıdan hem de eğitim süreçleriyle ilgili tam destek alabileceğiniz ve tamamen sizlere adanmıģ bir televizyon kanalımızın bir kaç ay içerisinde yayına baģlayacağının müjdesini vermek istiyorum. Değerli öğrencilerim, Kısaca açıklamaya çalıģtığım gibi, Üniversitemiz sizlerin nitelikli, alanında söz sahibi bireyler olarak yetiģmeniz için, açık ve uzaktan eğitim programlarında çağdaģ eğitim teknolojilerinin tüm olanaklarını kullanmakta, baģarınızı yükseltecek öğrenme ortamlarını sürekli yenilemekte ve geliģtirmekte, tüm süreçlerini daha anlaģılır, öğrenci odaklı ve esnek hale getirmektedir. Bütün dileğimiz sizlere sunulan hizmetlerden en üst düzeyde, etkili ve verimli bir Ģekilde yararlanarak, kendine güvenen, alanında donanımlı bireyler olarak yetiģmenizdir. Bu duygularla baģarılar diler, sevgiler sunarım. Prof. Dr. Davut AYDIN Rektör ii

3 ĠÇĠNDEKĠLER ĠNTERNET BAġVURU KILAVUZU... 1 KAPSAM VE ĠNTERNET BAġVURU SÜRECĠ... 2 I. ĠNTERNET BAġVURU TARĠHLERĠ... 2 II. ĠNTERNET BAġVURU KOġULLARI Dikey Geçiş İnternet Başvuru Koşulları ÖSYS Ek Yerleştirme İnternet Başvuru Koşulları İkinci Üniversite İnternet Başvuru Koşulları Lisans Öğrenimine Hazırlık Programından 3. Sınıfa Kayıt İnternet Başvuru Koşulları Lisans Tamamlama İnternet Başvuru Koşulları Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Tamamlama İnternet Başvuru Koşulları... 4 III. ĠNTERNET BAġVURU ADIMLARI... 4 IV. ĠNTERNET BAġVURUSU SONUNDA YAZICIDAN DÖKÜMÜNÜ ALACAĞINIZ BELGELER... 4 KAYIT KILAVUZU... 8 KAPSAM VE GENEL KAYIT KURALLARI... 8 I. KAYIT TARĠHLERĠ... 9 II. KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER İnternet Başvuru Belgesi Fotoğraflı İmzalı Form Öğrenci Bilgi Formu Öğrenim Belgesi Fotoğraf Askerlik Durumu Belgesi Görev Belgesi III. KAYIT ĠÇĠN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı Ödemeleri Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 2. Taksit Ödemeleri Ödeme Yöntemleri IV. ÖZÜRLÜ ÖĞRENCĠLERĠN YAPACAKLARI ĠġLEMLER V. ÖĞRENCĠ KĠMLĠK KARTI VI. DERS KĠTAPLARININ DAĞITIMI VE ARA SINAVDA SORUMLU OLUNACAK ÜNĠTELER VII. DERS TRANSFERĠ ĠġLEMLERĠ ġekġller ġekġl-1 ĠNTERNET BAġVURU SAYFASI ġekġl-2 T.C. ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNTERNET BAġVURU BELGESĠ 6 ġekġl-3 BAġVURU VE KAYIT BĠLGĠLERĠ TABLOLAR TABLO ÖĞRETĠM YILINDA ÖSYS ĠLE YERLEġTĠRĠLĠP KAYIT YAPTIRABĠLECEK BÖLÜM VE PROGRAMLARIN ADLARI. 17 TABLO-2 ÖĞRETĠM GĠDERĠ VE CARĠ HĠZMET MALĠYETLERĠNE ÖĞRENCĠ KATKI PAYI TUTARLARI TABLO-3 ÖĞRETĠM GĠDERĠ VE CARĠ HĠZMET MALĠYETLERĠNE ÖĞRENCĠ KATKI PAYI ÖDEME TARĠHLERĠ VE ÖDEMENĠN YAPILACAĞI BANKA. 15 TABLO ÖĞRETĠM YILI DĠKEY GEÇĠġ ĠKTĠSAT, ĠġLETME FAKÜLTELERĠNĠN 3.SINIFA DOĞRUDAN BAġVURULABĠLECEK PROGRAMLAR.18 TABLO ÖĞRETĠM YILI DĠKEY GEÇĠġ ĠKTĠSAT, ĠġLETME FAKÜLTELERĠNĠN LĠSANS ÖĞRENĠMĠNE HAZIRLIK PROGRAMINA BAġVURULABĠLECEK PROGRAMLAR..22 TABLO ÖĞRETĠM YILI ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ AÇIKÖĞRETĠM, ĠKTĠSAT, ĠġLETME FAKÜLTELERĠNDE LĠSANS TAMAMLANABĠLECEK BÖLÜM/PROGRAMLAR 31 iii

4

5 ÖNEMLĠ UYARILAR BaĢvuru ve kayıt iģlemlerinden önce bu kılavuzun tamamını okuyunuz. Kayıtlar 25 Ekim 26 Kasım 2010 tarihleri arasında Ġnternet BaĢvuru ve AÖF Bürolarından Kayıt olmak üzere iki aģamalı olarak gerçekleģtirilecek ve kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu tarihler arasında Ġnternetten baģvuru yapan ancak kaydını yaptırmayan adaylar, sonradan kayıt için herhangi bir hak iddia edemez, mazeret ileri süremez ve kayıt hakkını kaybederler. Ġnternetten baģvuru yapmayanlar kayıt yaptıramazlar. Ġnternetten baģvuru yapmanız kayıt için yeterli değildir. Ġnternetten baģvuru yaptıktan sonra istenen diğer kayıt belgeleri ile AÖF bürolarında kaydınızı yaptırınız ÖĞRETĠM YILI İNTERNET BAŞVURU KILAVUZU AÇIKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠ BĠLGĠLENDĠRME MERKEZĠ Bu kılavuzdaki baģvuru adımlarına göre baģvuru iģleminizi gerçekleģtirirken programın açılmaması, baģvuru sayfalarında ilerleyememe, yazıcıdan döküm alamama gibi teknik sorunları, kayıtlar ve öğrencilik hizmetleri ile ilgili sorularınızı mesai günleri içinde; ile saatleri arasında aģağıda verilen telefon numarasına iletebilir veya e-posta ile bilgi alabilirsiniz. Ġstanbul ve EskiĢehir den arayan öğrenciler nolu telefondan bilgilendirme merkezine ulaģabilirler. Açıköğretim Öğrenci Bilgilendirme Merkezi: e-posta : Bulunduğunuz ildeki AÖF bürosunu nolu telefondan arayabilirsiniz. Ancak bulunduğunuz il dıģındaki bir AÖF bürosuna telefonla ulaģmak isterseniz o ilin alan kodunu tuģladıktan sonra nolu telefonu tuģlayınız. Yükseköğretim öğrencileri, kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiģ kararlarla oluģmuģ bulunan hukuki mevzuata ve bu kılavuz esaslarına uymak zorundadırlar sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bu kılavuzda açıklanan kural ve kararları konu alan baģvuruların değerlendirmeye alınmayacağı önemle duyurulur. Ġnternet BaĢvuru, Kayıt ve Öğrenci Kılavuzları nda yer alan programlar, program kapsamları, öğretim yöntemleri, kurallar ve iģlemler; yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Açıköğretim, Ġktisat, ĠĢletme Fakülteleri yetkili kurullarınca alınan kararlar gereği değiģtirilebilir ve duyurularak iģlemler yeni kararlara göre yürütülür. Bu kılavuz Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine göre hazırlanarak Açıköğretim, Ġktisat, ĠĢletme Fakültelerinin, Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarıyla kabul edilmiģtir. 1

6 KAPSAM VE ĠNTERNET BAġVURU SÜRECĠ Bu kılavuz açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, Ġktisat, ĠĢletme Fakültelerine; a) Dikey GeçiĢ kapsamında kayıt yaptıracak adayların, b) 2010 Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (ÖSYS) Ek YerleĢtirme ile 17. sayfa Tablo-1 de bulunan programlara yerleģtirilen adayların, c) Ġkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıracak adayların, d) Lisans Öğrenimine Hazırlık Programından 3. Sınıfa Kayıt yaptıracak adayların, e) Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adayların, f) Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adayların, Ġnternetten baģvuru iģlemlerini kapsamaktadır. Ġnternet baģvuru site adresi; I. ĠNTERNET BAġVURU TARĠHLERĠ Yukarıda sıralanan kayıt türlerinin Ġnternet baģvuru iģlemleri; 25 Ekim 2010 Pazartesi günü baģlayıp 26 Kasım 2010 Cuma günü saat de sona erecektir. Yukarıda açıklanan baģvuru tarihlerinden sonra Ġnternetten baģvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya Ġnternet bağlantısında sorun olması gibi nedenlerle baģvuru yapamama durumunda kalmamanız için, son günleri beklemeden baģvuru yapınız ve gerekli yazıcı dökümlerini alınız. Yukarıdaki mazeretleri veya benzerlerini ileri sürerek süre uzatımı istenemez ve baģka bir yöntemle baģvuru yapılamaz. Ġnternetten baģvuru yapmayan adaylar, diğer kayıt belgelerini tamamlasalar dahi kayıt yaptıramazlar. II. ĠNTERNET BAġVURU KOġULLARI Yukarıda sıralanan kayıt türlerinin Ġnternetten baģvuru iģlemleri tr adresinden, kayıtlar ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bürolarından yapılacaktır. Adayların baģvuru ve kayıt tarihleri içerisinde kayıt için AÖF bürosuna gitmeden önce, aģağıdaki açıklamaları okuyup Ġnternetten baģvuru yapmaları gerekmektedir. Ġnternetten baģvuru yapabilmeniz için bilgisayarınızda Adobe Reader yazılımının kurulu olması gerekmektedir. Birden fazla kayıt türüne baģvuran adaylar, sadece kayıt yaptıracağı bölüm/programa ait, Ġnternet BaĢvuru Belgesi ni AÖF bürosuna vereceklerdir. 1. Dikey GeçiĢ Ġnternet BaĢvuru KoĢulları Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin Ön Lisans Programlarından mezun olanlar Dikey GeçiĢ kapsamında mezuniyet alanlarına göre, Ġktisat veya ĠĢletme Fakülteleri nin 3.sınıfına Doğrudan veya Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı na kayıt için baģvurabilirler. Mezun olduğunuz ön lisans mezuniyet alanınıza göre baģvurabileceğiniz Ġktisat, ĠĢletme Fakültelerinin bölümlerini görmek için sayfalarda yer alan Tablo-4 ve Tablo-5 e bakabilirsiniz. Ġnternetten baģvuru yaparken, ön lisans mezuniyet belgesindeki program ismi ile Ġnternet BaĢvuru sitesinde beyan edilen Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans Mezuniyet Alanları ndaki programın aynı olması gerekmektedir. AÖF bürosunda ve Dekanlık tarafından yapılacak incelemeler sonunda mezuniyet belgesindeki program ile Ġnternet baģvurusunda beyan edilen mezuniyet programı arasında farklılık olursa kayıt yapılmayacaktır. Dikey GeçiĢ baģvurusu yapacak adaylar Ġnternet BaĢvuru sitesinin ana sayfasındaki DĠKEY GEÇĠġ linkine tıklayarak Ġnternetten baģvurularını gerçekleģtireceklerdir. 2. ÖSYS Ek YerleĢtirme Ġnternet BaĢvuru KoĢulları 2010 yılı ÖSYS Ek YerleĢtirme sonunda açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, Ġktisat, ĠĢletme Fakültelerine yerleģtirilen, en az lise veya dengi okul mezunu adaylar baģvurup kayıt yaptırabilirler. Bu adaylar, Ġnternet baģvuru sitesinin ana sayfasındaki EK YERLEġTĠRME linkine tıklayarak Ġnternetten baģvurularını gerçekleģtireceklerdir. 3. Ġkinci Üniversite Ġnternet BaĢvuru KoĢulları Ġkinci Üniversite baģvuru esasları aģağıda sıralanmıģtır. Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile iki veya dört yıllık örgün yükseköğretim bölümlerinde kayıtlı öğrenciler, açıköğretim sistemi ile yürütülmekte olan kontenjan sınırlaması olmayan ve okudukları veya mezun oldukları programlardan farklı olmak kaydıyla açıköğretim lisans veya ön lisans programlarına kayıt yaptırabilirler. 2

7 Örgün öğretim ile birlikte açıköğretim programına kaydolacak erkek öğrencilerin askerlik iģlemleri, örgün öğretimdeki statülerine göre yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin açıköğretim programlarına kaydolmaları, askerlik iģlemleri ile ilgili herhangi bir hak sağlamaz. Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler bu durumlarını belgelendirmek koģuluyla askerlik iģlemleri dahil tüm öğrencilik hizmetinden yararlanırlar. Yukarıdaki koģullarda açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açıköğretime veya açıköğretimden örgün öğretime ders transferi veya kredi saydırma iģlemi yaptıramaz. Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleģtirilmiģ olan adaylar, yukarıdaki koģullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dıģındaki bir açıköğretim programına kayıt yaptırabilirler. ÖSYM nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile Türkiye deki üniversitelere yerleģtirilen yabancı uyruklu öğrenciler de baģvuruda bulunabilirler. Uyruğundan biri T.C. olup yurt dıģı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığından denklik belgesi alanlar da baģvurabilirler. Uyruğundan biri T.C. olup yurt dıģı yükseköğretim kurumlarında hâlen kayıtlı olan öğrenciler Ġkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıramazlar. Bir yükseköğretim programından mezun olamayan, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan ve halen açıköğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar. Bir yükseköğretim programından mezun olan veya halen bir örgün yükseköğretim programında okuyanlardan açıköğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik iģlemleri hariç açıköğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar. Bir yükseköğretim programından mezun olan veya halen bir örgün yükseköğretim programında okuyanlardan açıköğretim programlarına kayıt yaptıranlar, Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısını, Anadolu Üniversitesi ne %100 fazlasıyla öderler. Yukarıdaki koģullara uyan lisans veya ön lisans mezunu veya kayıtlı öğrenciler Ġnternet BaĢvuru sitesinin ana sayfasındaki ĠKĠNCĠ ÜNĠVERSĠTE linkine tıklayarak Ġnternetten baģvurularını gerçekleģtireceklerdir. 4. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programından 3. Sınıfa Kayıt Ġnternet BaĢvuru Ko- Ģulları AĢağıda sıralanan Ġktisat veya ĠĢletme Fakültelerinin Lisans Öğrenimine Hazırlık Programında baģarılı olanlar Ġnternetten baģvuru yapabileceklerdir. a) Lisans Öğrenimine Hazırlık Programında BaĢarılı Olup Fakültelerinin 3. Sınıfına Kayıt Hakkı Olanlar: ve öğretim yılı yıl sonu veya bütünleme sınavı sonunda baģarılı olup kayıt yaptırmayanlar, öğretim yılı yıl sonu veya bütünleme sınavı sonunda baģarılı olanlar, b) Lisans Öğrenimine Hazırlık Programında En Fazla 2 Dersten BaĢarısız (Sorumlu) Olup Fakültelerinin 3. Sınıfına Kayıt Hakkı Olanlar: ve öğretim yılı yıl sonu veya bütünleme sınavında en fazla 2 dersten baģarısız olup kayıt yaptırmayanlar, öğretim yılı yıl sonu veya bütünleme sınavında en fazla 2 dersten baģarısız olanlar, Yukarıda ayrıntılarıyla sıralanan Ġktisat veya ĠĢletme Fakültelerinin Lisans Öğrenimine Hazırlık Programında baģarılı olanlar, Ġnternet BaĢvuru sitesinin ana sayfasındaki LĠSANS ÖĞRENĠMĠNE HAZIRLIK PROGRAMINDAN 3. SINIFA KAYIT linkine tıklayarak Ġnternetten baģvurularını gerçekleģtireceklerdir. 5. Lisans Tamamlama Ġnternet BaĢvuru KoĢulları Fakülte veya yüksekokulların dört yıllık eğitim veren lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmıģ olanlar Açıköğretim, Ġktisat veya ĠĢletme Fakülteleri Lisans Programlarından birine Ġnternetten baģvuru yapabilirler. Hangi lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılanların Açıköğretim, Ġktisat veya ĠĢletme Fakültelerinin lisans programlarına baģvurabileceklerini görmek için 31. sayfa Tablo-6 ya bakabilirsiniz öğretim yılı ve sonrasında Açıköğretim Fakültesi Ġngilizce Öğretmenliği Lisans Programı ile Eğitim Fakültelerinin Ġngilizce Öğretmenliği Bölümünden ön lisans diploması alarak ayrılan ve genel not ortalaması 60 ve üzeri olanlar, Açıköğretim Fakültesi Ġngilizce Öğretmenliği Lisans Programı için Ġnternetten baģvuru yapabilirler. Kız Meslek Liseleri veya Meslek Liseleri nin Çocuk GeliĢimi, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi ile Çocuk GeliĢimi ve Bakımı bölümlerinin birinden mezun olup Açıköğretim Fakültesi 3

8 Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı ile Eğitim Fakülteleri ve Mesleki Eğitim Fakülteleri nin, Okulöncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Okulöncesi Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Öğretmenliği bölümlerinin birinden öğretim yılı ve sonrasında ön lisans diploması alarak ayrılanlar, Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programına Ġnternetten baģvuru yapabilirler. Fakültelere Lisans Tamamlama için baģvuru yapacak adaylar Ġnternet BaĢvuru sitesinin ana sayfasındaki LĠSANS TAMAMLAMA linkine tıklayarak Ġnternetten baģvurularını gerçekleģtireceklerdir. Ġki yıllık Meslek Yüksekokulu veya Açıköğretim Fakültesi ön lisans programlarından mezun olanlar, açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin lisans tamamlama programlarına baģvuramazlar. 6. Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Tamamlama Ġnternet BaĢvuru KoĢulları Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği; Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenerek Açıköğretim Fakültesine bildirilen, Okulöncesi ile Çocuk GeliĢimi Ön Lisans mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunda görev yapan öğretmenler Ġnternetten baģvurup kayıt yaptırabilirler. Bu adaylar, Ġnternet baģvuru sitesinin ana sayfasındaki OKULÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS TAMAMLAMA linkine tıklayarak Ġnternetten baģvurularını gerçekleģtireceklerdir. III. ĠNTERNET BAġVURU ADIMLARI Ġnternet baģvuru iģlemleri anadolu.edu.tr adresindeki T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, Ġktisat, ĠĢletme Fakülteleri BaĢvuru sitesinden yapılacaktır (Sayfa 5, ġekil-1). BaĢvuru sitesine girdiğinizde baģvuru yapacağınız kayıt türünü tıklayarak BAġVURU sayfasına geliniz. Gelen bu sayfadaki açıklamaları okuduktan sonra, BaĢvuruya Ģimdi baģlamak için burayı tıklayınız. ifadesinin üzerine tıklayarak BAġVURU-GĠRĠġ sayfasına geliniz. Bu sayfadaki açıklamaları da okuduktan sonra Yukarıdaki açıklamaları okudum, anladım iģlemlere baģlayabilirim açıklamasının yanındaki kutucuğu iģaretleyip BAġLA tuģunu tıklayınız. Gelen sayfada ve devamındaki sayfalarda, ilgili programa ait istenen alanları açıklamalar doğrultusunda doldurarak ĠLERĠ tuģunu tıklayınız. BaĢvuru iģleminizi tamamladıktan sonra ekrana beyan ettiğiniz tüm bilgilerinizi gösteren sayfa gelecektir. Verdiğiniz bilgileri kontrol ettikten sonra bir yanlıģlık yok ise Yukarıdaki tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ediyorum açıklamasının yanındaki kutucuğu iģaretleyiniz ve TAMAM tuģunu tıklayınız. BaĢvurunuzun kabulünden sonra sitenin size linkini (yolunu) verdiği DOSYAYI ĠNDĠRMEK ĠÇĠN BURAYI TIKLAYINIZ ifadesinin üzerine tıklayarak ilgili elektronik dosyayı bilgisayarınıza indirip yazıcıdan dökümünü alınız. Ġnternet BaĢvuru Belgesi, Öğrenci Bilgi Formu, Fotoğraflı-Ġmzalı Form ile BaĢvuru ve Kayıt Bilgileri nden oluģan iki sayfalık bu dosyanın yazıcı dökümünü A4 kağıdına siyah, okunaklı olarak alınız. Yazıcı dökümleri ile ilgili örnek görünüm 6.ve 7. sayfalarda verilmiģtir. Bu belgelerle ilgili ayrıntılı bilgi için aģağıdaki IV. Ġnternet BaĢvurusu Sonunda Yazıcıdan Dökümünü Alacağınız Belgeler kısmına bakınız. Yukarıda açıklanan adımları tamamladığınızda baģvuru iģleminiz bitmiģtir. Yaptığınız baģvuruyu adresindeki BAġVURU DURUMU baģlığı altındaki kutucuğa T.C. kimlik numaranızı yazdıktan sonra GÖRÜNTÜLE tuģunu tıklayarak kontrol edebilirsiniz. BaĢvuruyu tamamladıktan ve Ġnternet BaĢvuru Belgesi ile BaĢvuru ve Kayıt Bilgileri sayfalarının dökümlerini aldıktan sonra verdiğiniz bilgilerinizde hata olup olmadığını dikkatlice kontrol ediniz. Bilgilerinizde bir hata var ise 30 dakika geçtikten sonra yeni bir baģvuru yapınız. IV. ĠNTERNET BAġVURUSU SONUNDA YAZICIDAN DÖKÜMÜNÜ ALACAĞINIZ BELGELER Ġnternet baģvurusu sonunda yazıcıdan iki sayfa döküm alacaksınız. Alacağınız dökümün 1. sayfasında (Sayfa 6, ġekil-2) Ġnternet BaĢvuru Belgesi, Fotoğraflı Ġmzalı Form ve Öğrenci Bilgi Formu, 2. sayfasında ise (Sayfa 7, ġekil-3) BaĢvuru ve Kayıt Bilgileri bulunmaktadır. Ġnternet BaĢvuru Belgesi, Fotoğraflı-Ġmzalı Form ve Öğrenci Bilgi Formu na iliģkin ayrıntılı açıklama Kayıt Kılavuzunun 9. sayfası II. KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER maddesinde yapılmıģtır. BaĢvuru ve Kayıt Bilgileri: Dökümünü aldığınız bu sayfa Ġnternet baģvurusunda verdiğiniz bilgiler, kayıt tarihleri, sınav tarihleri ve öğrenciliğiniz sırasında size yararlı olacak kısa bilgilerden oluģmaktadır. Bu sayfa, Ġnternet baģvurusunda verdiğiniz bilgileri kontrol edebilmeniz amacıyla verilmiģ olup sizde kalacaktır. AÖF Büro-Web/AÖF E-Posta Hizmetleri ġifresi: Dökümünü aldığınız BaĢvuru ve Kayıt Bilgileri sayfasının altında yer alan AÖF Büro-Web/AÖF E-Posta Hizmetleri ġifresi aofburo.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleģtirebileceğiniz öğrencilik iģlemleriniz için kullanılacaktır. Ayrıntılı bilgi öğretim yılı Öğrenci Kılavuzunda yer almaktadır. 4

9 öğretim yılı Öğrenci Kılavuzu na bağlantıyı tıklayarak eriģebilirsiniz. AÖF Büro-Web/AÖF E-Posta Hizmetleri ġifresi size özel olup diğer Ģahısların Ģifrenizi öğrenmesinden ve sonrasında Ģifreyle gerçekleģtirilecek iģlemlerden doğacak sorumluluk size ait olacaktır. Bu nedenle sayfanın ve Ģifrenin baģkasının eline geçmesini veya görmesini engelleyiniz. DİKKAT! Ġnternetten başvuru yapabilmeniz için bilgisayarınızda Adobe Reader yazılımının kurulu olması gerekmektedir. Bilgisayarınızda Adobe Reader yazılımı yok ise başvuru yapamazsınız. Bu yazılımla ilgili sorun yaşarsanız Ġnternet başvuru sitesindeki Sık Sorulan Sorular sayfasına bakabilirsiniz. Ġnternetten başvurunuzu tamamlayıp iki sayfalık yazıcı dökümünü aldıktan sonra verdiğiniz tüm bilgileri dikkatlice kontrol ediniz. İnternet başvuru sitesinden başvuru yapmak, yazıcıdan döküm almak ve bankaya gerekli ödemeleri yapmak kayıt için yeterli değildir. Kayıt kılavuzunda açıklanan tüm kayıt belgelerini, kayıt süresi içerisinde mutlaka AÖF bürosuna teslim etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde kaydınız yapılmamış olur. ġekil-1 5

10 * * Yukarıda verilen Ġnternet BaĢvuru Belgesi örneği Dikey GeçiĢ kayıt türü için verilmiģtir. Ġnternet BaĢvuru Belgesi diğer kayıt türleri için farklılaģabilir. ġekil-2 6

11 * * Yukarıda verilen BaĢvuru ve Kayıt Bilgileri örneği Dikey GeçiĢ kayıt türü için verilmiģtir. BaĢvuru ve Kayıt Bilgileri diğer kayıt türleri için farklılaģabilir. ġekil-3 7

Prof.Dr.Fevzi SÜRMELİ Rektör

Prof.Dr.Fevzi SÜRMELİ Rektör Sevgili Öğrenciler; 1958 yılından bu yana gerçekleştirilen atılımlarla dünyanın en büyük üniversiteleri arasında yerini alan Anadolu Üniversitesi sahip olduğu sorumlulukları ve üstlendiği görevleri kalite

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT JANDARMA

Detaylı

Prof. Dr. Davut AYDIN Rektör

Prof. Dr. Davut AYDIN Rektör Sevgili Öğrencilerim; Çağdaş bir bilim yuvası olan Anadolu Üniversitesi; açık ve uzaktan eğitim alanında Türkiye'de lider, dünyada mega üniversiteler arasındadır. Vizyonunu "Yaşam boyu öğrenme odaklı bir

Detaylı

2010-2011 ÖĞRETĠM YILI KAYIT KILAVUZU ÖNEMLĠ UYARILAR

2010-2011 ÖĞRETĠM YILI KAYIT KILAVUZU ÖNEMLĠ UYARILAR 2010-2011 ÖĞRETĠM YILI KAYIT KILAVUZU ÖNEMLĠ UYARILAR Ġnternetten baģvuru yapmanız kayıt için yeterli değildir. Ġstenilen kayıt belgelerini kayıt süresi içerisinde AÖF bürosuna bizzat teslim etmeniz gerekmektedir.

Detaylı

ÖSYS YENİ KAYIT AF KAPSAMINDA KAYIT AYÖS KAYIT(

ÖSYS YENİ KAYIT AF KAPSAMINDA KAYIT AYÖS KAYIT( ?? 2015-2016 ÖĞRE TİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT AF KAPSAMINDA KAYIT AYÖS KAYIT( ) Anadolu Üniversitesi Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı Kapsamında Kayıt AÇIKÖĞRETİM İKTİSAT

Detaylı

İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU

İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU AÇIKÖĞRETİM İKTİSAT İŞLETME FAKÜLTELERİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU ÖSYS Yeni Kayıt Af Kapsamında Kayıt (6353 Sayılı Kanun) Anadolu Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı

Detaylı

Başvuru Tarihleri 15 Mart 26 Nisan 2013 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI

Başvuru Tarihleri 15 Mart 26 Nisan 2013 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI- İKİNCİ ÜNİVERSİTE- SINAVSIZ KAYIT BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihleri 15 Mart 26 Nisan 2013 İnternet başvurusu

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI- İKİNCİ ÜNİVERSİTE- SINAVSIZ KAYIT BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihleri 25 Mart 30 Nisan 2015

Detaylı

Prof.Dr. Davut AYDIN REKTÖR

Prof.Dr. Davut AYDIN REKTÖR Prof.Dr. Davut AYDIN REKTÖR Değerli Öğrenci Adayımız, Üniversitemiz; açık ve uzaktan öğretim yöntemiyle Türkiye nin tüm bölgelerinden, Avrupa da, Balkanlar da, Azerbaycan da, Kıbrıs ta yerleşik her yaştan

Detaylı

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ. TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ. BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ. TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ. BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ 2015-2016 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM TAKVĠMĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA BaĢlangıç BitiĢ Yatay geçiģ BaĢvuruları 06 Temmuz 2015 31 Temmuz 2015 üstü Programlara BaĢvurularının Alınması

Detaylı

Çınarcık Meslek Yüksekokulu

Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çınarcık Meslek Yüksekokulu Tanıtım Bu kitapçık öğretim görevlisi Ġzzet Ġsmail DUR un koordinatörlüğünde Yerel Yönetim Programı Öğrencileri; Nazlıcan ÜRFLÜ Dudu ARSLAN Melek KASIMOĞLU ve Fatma Selin KAYA

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesindeki

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesindeki

Detaylı

2015-2016 Merkezi YerleĢtirme Puanına Göre Yatay GeçiĢ

2015-2016 Merkezi YerleĢtirme Puanına Göre Yatay GeçiĢ 2015-2016 Merkezi Yerl2015-2016 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş 2015-2016 Merkezi YerleĢtirme Puanına Göre Yatay GeçiĢ Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı'nın Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans

Detaylı

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU Başvuru Tarihleri 18 Ağustos 12 Eylül 2014 Kesin kayıt internet başvurusu

Detaylı

DİKEY GEÇİŞ KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU

DİKEY GEÇİŞ KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU Başvuru Tarihleri 29 Eylül 13 Ekim 2014 Dikey Geçiş kesin kayıt

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS DÜZEYĠNDEKĠ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĠġ, ÇĠFT ANADAL VE YAN DAL YAPILMASI ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNERGE

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS DÜZEYĠNDEKĠ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĠġ, ÇĠFT ANADAL VE YAN DAL YAPILMASI ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNERGE ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS DÜZEYĠNDEKĠ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĠġ, ÇĠFT ANADAL VE YAN DAL YAPILMASI ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda baģarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda baģarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAġVURU kitabıdır. Ġçerisinde uymanız

Detaylı

YÖNETMELİK MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 20 Kasım 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28473 Mevlana Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI PROGRAM KILAVUZU

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI PROGRAM KILAVUZU ANADOLU ÜNİVESİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI PROGRAM KILAVUZU http://eogrenme.anadolu.edu.tr/iolp

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin İpek Üniversitesi nde yer alan lisans

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin Uluslararası Antalya Üniversitesi

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin Uluslararası Antalya Üniversitesi

Detaylı

(Değişik:RG-2/5/2014-28988) İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Kontenjan MADDE 5 Geçişler MADDE 6

(Değişik:RG-2/5/2014-28988) İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Kontenjan MADDE 5 Geçişler MADDE 6 ÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA

Detaylı

2013 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

2013 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2013 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı