stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar"

Transkript

1 .Ü Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulu u, T bb Malpraktis ve Adli Raporlar n Düzenlenmesi Sempozyum Dizisi No: 48 fiubat 2006 s stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar Prof. Dr. Sermet KOÇ Dünya Tabipler Birli i nin 1992 y l nda yap lan 44. Genel Kurulu'nda kabul edilen bildirgesinde, t bbi uygulama hatalar (malpraktis), hekimin tedavi s ras nda standart uygulamay yapmamas, beceri eksikli i veya hastaya tedavi vermemesi ile oluflan zarar fleklinde tan mlanm fl; t bbi bak m ve tedavi s ras nda görülen ve hekimin hatas olmayan durumlar n ay rt edilmesi gerekti i vurgulanm flt r(1). Bununla birlikte, hekimlerin mesleki uygulamalardan kaynaklanan kusurlu eylemlerini yaln zca tan ve tedavi ile s n rl olmay p, genel olarak mesleki alandaki tüm eylem ve davran fllar ile ilgilidir. Baflka bir deyiflle, bir hekim yaln zca tan ve tedavideki kusurlar aç s ndan de il; ayn zamanda ve do all kla örne in meslektafllar ve hastalar ile iliflkileri bak m ndan da önemli sorumluklar tafl - maktad r. Hatta ço u zaman hekimlerin mesleki alan d fl ndaki davran fllar da, meslek ilkeleri ve etik de erler aç s ndan önem tafl maktad r. Mesleki ve yaflam n di er alanlar ndaki hukuksal ve etik olaylar n ço u kez bir birinden ayr de erlendirilmesi olanaks zd r. Bir örnekle aç klamak gerekirse; h rs zl k, doland r c l k, tefecilik gibi bir suçu iflledi i hukuken sabit bir hekimin, mesleki alanda ne kadar yetenekli ve baflar l olursa olsun, bu suçlar onu genel etik kurallar aç s ndan sorumlu hale getirecektir. Bu husus, yaln zca hukuksal ya da idari bak mdan de il; tabip odalar aç s ndan da disiplin soruflturmalar n n önemli nedenlerini oluflturmaktad r. Bu konuda hekimlik mesle inin evrensel ve ulusal belgeleri son derece aç k ve nettir(2,3). Tabip Odalar n n Görev ve Sorumluluklar Türk Tabipleri Birli i (TTB) anayasal güvence alt nda, 6023 say l yasa ile kurulmufl kamu yarar na faaliyet gösteren sivil bir toplum örgütüdür. Türkiye deki hekimlerin %80 i (70.000) TTB nin üyesi olup; üyelik serbest çal flan hekimler için zorunludur ve yine halen üyelerinin yar s kamuda çal flan, üyeli i zorunlu olmayan hekimlerdir. Hekim say s n n 200 ü aflt 54 il de Türk Tabipleri Birli i nin yerel örgütlenmesi tabip odalar vard r(4). Türk Tabipleri Birli i ve tabip odalar n n halk n n sa l n koruyucu, gelifltirici çal flmalar yürütmek, hekimlik mesle inin ç kar n her platformda dile getirmek; üyelerinin maddi, manevi haklar n korumak gibi görev- 70

2 stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar leri yan nda meslek ahlak n en iyi flekilde korumak gelifltirmek; ayk r davran fllarda bulunan hekimleri uyarmak ve gerekirse cezaland rmak gibi önemli yasal yetki ve sorumluklar da vard r(4). Tabip odalar nda hekimlerin mesleki uygulamalar ile ilgili suç veya suç iddias durumlar nda Yönetim Kurulu ile birlikte özellikle Onur Kurulu görev yapmaktad r. Tabip Odalar Onur Kurullar, hekimlik uygulamalar ile ilgili olarak esas olarak tarih, say l TTB Disiplin Yönetmeli i ne göre çal flmaktad r. Bu kurullar, yap lan baflvurular de erlendirirken ve karara ba larken T bbi Deontoloji Tüzü ü baflta olmak üzere ilgili yasa, yönetmelik ve benzer belgeleri dikkate almaktad r. TTB Disiplin Yönetmeli i nin Hekimlik Uygulamalar ile lgili Maddeleri TTB Disiplin Yönetmeli i nde hekimlik uygulamalar ile ilgili olarak öngörülen disiplin suçlar ve cezalar flu flekilde belirlenmifltir(5). Uyarma Cezas Madde 3 - Uyarma (yaz l ihtar) cezas, hekime ve bu yönetmelik kapsam ndaki kiflilere mesle ini uygularken ve/veya meslektafllar ile olan iliflkilerinde daha özenli tutum ve davran fllar içinde olmas gerekti inin yaz ile bildirilmesidir. Uyarma cezas verilmesini gerektiren haller afla da gösterilmifltir: a) Tabip odas veya Birlik organlar na seçilmifl olup da yasa ve yönetmeliklerin kendisine yükledi i görevleri yapmamak, b) Tabip odas na kay tl olup da mesleki faaliyetinde ortaya ç kan de ifliklikleri, de ifliklik tarihinden itibaren 15 gün içinde bildirmemek, c) Meslektafllar na ve di er sa l k meslek mensuplar na karfl küçük düflürücü davran fllarda bulunmak veya kötülemek, d) Hasta üzerindeki mesleki etkisini t bbi amaçlar d fl nda kullanmak, e) Hasta haklar na sayg göstermemek, f) Hasta kay tlar n usulüne uygun olarak tutmamak, g) Hekimlik mesle ine iliflkin hukuksal düzenlemelere ayk r olmakla birlikte afla da belirtilen di er disiplin suçlar aras nda say lm fl haller d fl nda kalan, nitelik ve a rl k itibariyle di er disiplin suçlar aras na dahil edilemeyen bir eylemde bulunmak. Para Cezas Madde 4 - Para cezas, 6023 say l Türk Tabipleri Birli i Kanunu nun 39 uncu maddesinin (b) bendinde belirtilen s n rlar dahilindeki paran n odaya ödenmesine dair verilecek cezad r. Para cezas n gerektiren haller flunlard r: a) Resmi görevi d fl nda hekimlik faaliyetini yürüttü ü yerin ba l bulundu u odaya 30 gün içinde kay t olmamak, b) Tan t m kurallar na ayk r davranmak, 71

3 Prof. Dr. Sermet KOÇ c) Her türlü iletiflim mecras nda reklam amac na yönelik yaz lar yazmak, yazd rmak veya aç klamada bulunmak yahut orta oldu u kurulufl veya flirket arac l yla bu anlamda reklam yap lmas n sa lamak, d) Bireysel olarak veya yöneticisi olduklar dernekler ya da çal flt klar kurumlar arac l yla ticari ürün veya hizmetin tan t m nda yer almak veya reklam na arac l k etmek, e) El ilanlar, tabelalar, bas n ve benzeri yollarla meslektafllararas haks z, t p d fl rekabete yol açacak duyurular yapmak, f) Meslek uygulamas s ras nda veya tabip odas ile iliflkilerinde herhangi bir flekilde haks z kazanç teminine yönelik davran fllarda bulunmak, g) T pta Uzmanl k Tüzü üne göre al nm fl bir uzmanl k belgesi olmadan herhangi bir biçimde uzmanm fl gibi tan t m yapmak, h) Bilimsel araflt rmalar ve e itime yönelik fleffaf kurumsal iliflkiler d fl nda, endüstri kurulufllar ile ç kar iliflkileri kurmak, Türk Tabipleri Birli i Hekim ve laç Tan t m lkeleri'ne ayk r davranmak, i) Meslektafllara maddi ç kar karfl l muayene ve tedavi için hasta göndermek, kendisine hasta sa lamas için arac kullanmak veya herhangi bir kifliye bu nedenle ç kar sa lamak, hastalar zorunlu durumlar d fl nda kendisine, yak n na veya orta na ait özel sa l k kurulufllar na yönlendirici tav r ve davran fllarda bulunmak, j) Türk Tabipleri Birli i veya odalarca saptanm fl tabela ile ilgili kurallara uymamak, k) Türk Tabipleri Birli i veya odalarca saptanm fl asgari ücret tarifeleri alt nda ücret almak, l) Türk Tabipleri Birli i Kanununun 5 inci maddesine uygun izin almadan çal flmak, m) Aidat n ve oda veya Birlik Genel Kurulu taraf ndan belirlenen ödentileri hakl gerekçe olmaks z n süresinde ödememek, n) Türk Tabipleri Birli i Kanunu'nun 10 uncu maddesinde belirtilen görevi ilgili y l sonuna kadar yerine getirmemek, o) Oda veya Birlik organlar na seçilmifl üyelerin görev yapmas n engelleyici davran flta bulunmak, p) Hasta sevkleri, rapor, reçete vb. belgelerde usulsüz uygulamalar yapmak, sevk belgelerine el koymak, r) Acil durumlar d fl nda özel bilgi ve beceri gerektiren giriflimlerde bulunarak hastaya zarar vermek, s) Hastan n ayd nlat lm fl onam n usulüne uygun almaks z n t bbi giriflimde bulunmak, t) Sonuçta hastan n ölümüne, sakatl na sebep olmay p da sa l n n k sa süreli geçici bozulmas na yol açan t bbi hata ve ihmalde bulunmak, u) Adli vakalar n muayenesinde ve rapor tanziminde gerekli özeni göstermemek, 72

4 stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar v) Sorumlusu oldu u sa l k kuruluflunda hekimleri ve di er personelini sa l k alan ile ilgili görev ve yetki alan d fl nda çal flt rmak, Geçici Olarak Meslekten Al koyma Cezas Madde 5 - Geçici olarak meslekten al koyma cezas, meslek uygulamas ndan 15 günden 6 aya kadar süreyle al konulmad r. Meslekten geçici olarak al koyma cezas alanlar, bu süre dolmadan Türkiye'nin hiçbir yerinde özel sa l k kuruluflu açamaz ve resmi veya özel herhangi bir yerde mesle ini uygulayamaz. Geçici olarak meslekten al koyma cezas n gerektiren haller flunlard r: a) Meslektafllara, di er sa l k meslek mensuplar na veya hastalara fiili sald - r da bulunmak, b) Meslektafllara, di er sa l k meslek mensuplar na veya hastalara cinsel tacizde bulunmak, c) Mesle in uygulanmas s ras nda ve meslek sebebiyle ö renilen hastalara ait s rlar yasal zorunluluk d fl nda aç klamak, d) Birden fazla yerde muayenehane açmak veya çal flt rmak, e) T pta Uzmanl k Tüzü ü'ne göre al nm fl bir uzmanl k belgesi olmadan herhangi bir biçimde uzmanm fl gibi davranmak veya tan t m yapmak suretiyle meslek uygulamas nda bulunmak, f) Kamu kurum ve kurulufllar n n doland r lmas na yönelik eylemlerde bulunmak; bu amaca yönelik olarak sahte belge veya reçete düzenlemek, reçete ve belgeler üzerinde tahrifat yapmak, g) Gerçe e uymayan rapor ve/veya belge vermek, h) Hasta kay tlar nda tahrifat yapmak, i) Bilimsel araflt rma verilerini de erlendirirken ve yay na haz rlarken bilimsel gerçekleri yans tmamak; çal flmaya fiilen kat lmam fl kiflilerin adlar na yay nda yer vermek, kaynak göstermeden veya izin almadan baflkalar na ait verileri, olgular veya yaz l eserleri kullanmak ve benzeri suretle bilimsel yay nlarda yay n eti ine ayk r davranmak, j) Muayene ve tedavi s ras nda hastalar n cinsiyet, rk, milliyet, etnik köken, din ve mezhep, ahlaki ve siyasi düflünce, kiflilik, ekonomik ve sosyal durumuna göre ayr cal kl uygulama yapmak, k) Kendisine baflvuran veya çal flt kuruma gelen acil hastalar n gerekli t bbi tedavi veya giriflimlerini bafllatmamak, yapmamak ya da ilgili kurulufllara sevkini geciktirmek veya yapmamak, l) Hastal klar n tan ve tedavisinde bilimselli i henüz kan tlanmam fl ya da bilim d fl yöntemleri uygulamak veya önermek, m) Usulüne uygun olarak ruhsatland r lmam fl maddeleri ilaç olarak önermek, n) lgili hukuksal düzenlemelere ayk r olarak canl lar üzerinde deneyler yapmak, yap lmas na destek olmak, 73

5 Prof. Dr. Sermet KOÇ o) lgili hukuksal düzenlemelerdeki s n rlar haricinde gebeli i küretaj veya herhangi bir yöntem ile sonland rmak veya usule ayk r organ nakline kat lmak, p) Meslekte bilgi ve beceri yetersizli i, özen eksikli i, dikkatsizlik ve benzeri kusurlardan dolay eksik ya da yanl fl tan ve tedavide bulunarak hastaya kal c zarar vermek, r) Savc l klar ve mahkemeler d fl nda kalan kifli ve kurumlardan gelen cinsel iliflki muayene istemlerini yerine getirmek; savc l k ya da mahkeme istemi olsa dahi ilgilinin, veli ya da vasisinin ayd nlat lm fl onam olmaks z n cinsel iliflki muayenesi yapmak, s) Mesleksel bilgi ve becerilerini insan onuruna ters düflecek amaçlarla kullanmak, iflkence yapmak, iflkenceye kat lmak veya iflkence olarak nitelendirilebilecek ifllem ve davran fllarda bulunmak, iflkence bulgular n n tespitinde gerçe e ayk r rapor düzenlemek, t) Belirlenmifl t bbi etik de erler ile Türk Tabipleri Birli i ve/veya Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf ndan benimsenen uluslararas belgeler ve kurallar d fl nda davran flta bulunmak. Oda Bölgesinde Çal flman n Yasaklanmas Madde 6 - Oda bölgesinde çal flman n yasaklanmas, bir oda bölgesinde üç defa meslek uygulamas ndan al koyma cezas alanlar n, meslek uygulamas ndan oda bölgesinde sürekli olarak al konulmas d r. Hekimlerden, oda bölgesinde üç defa meslek uygulamas ndan al koyma cezas alm fl olanlar n geçici olarak meslekten al koyma cezas verilecek bir durumun tespitinde, oda bölgesinde çal flmaktan sürekli olarak al konulmalar na karar verilir. Bu ceza Merkez Konseyi taraf ndan bütün tabip odalar na bildirilir. Hekimlerin Kusurlu Eylemleri Hekimlerin kusurlu eylemlerini dört ana bafll kta incelemek mümkündür: 1- Deontolojiye Ayk r Davranmak 2- Yasa ve Tüzüklere Uymamak 3- Haks z Ç kar Sa lamak 4- Hasta Haklar n hlal Etmek(6). Hekimlerin dört ana bafll k alt nda ele al nan bu kusurlu eylem türleri ve bunlarla ilgili belgeler(2,3) afla da gösterilmifltir: 1- Deontolojiye Ayk r Davranmak 1.1. Hekimli e Yak flmayan Davran flta Bulunmak 1.2. Konsültasyon Kurallar na Uymamak 1.3. Yasa ve Tüzüklerin Verdi i Görevleri Yapmamak 1.4. Meslektafllar na ve Di er Sa l k Mensuplar na yi Davranmamak 1.5. Hastadaki Etkisini T p D fl Amaçla Kullanmak 1.6. Hasta Haklar na Sayg Göstermemek lgili Mevzuat tarih ; 1219 say l Tababet ve fiuabat Sanatlar n n Tarz cras na 74

6 stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar Dair Kanun un (TfiST K) 69,70. maddeleri tarih; 4/12578 say l T bbi Deontoloji Nizamnamesi nin 7, 15, 17, 21, 24, 25, 29, 30,33, 37, 38, 40. maddeleri Hasta Haklar Yönetmeli i nin maddeleri TTB Disiplin Yönetmeli i nin 3.maddesi 2- Yasa ve Tüzüklere Uymamak 2.1. Reklam Yapmak 2.2. lan Kurallar na Uymamak 2.3. Tabela Yönetmeli ine Uymamak 2.4. T p D fl Haks z Rekabet Yapmak 2.5. Asgari Ücrete Uymamak 2.6. Tabip Odas na Kay t Olmadan Özel Çal flmak 2.7. Aidat Ödememek 2.8. Ayd nlat lm fl Onam Almadan T bbi Giriflimde Bulunmak lgili Mevzuat 1219 Say l Kanun un 5, 6, 24. maddeleri tarihli 6023 Say l Türk Tabipleri Birli i Kanunu nun 7. maddesi. T bbi Deontoloji Tüzü ü nün 8, 9, 31,42. maddeleri TTB Disiplin Yönetmeli i nin 4.maddesi 3- Haks z Ç kar Sa lamak 3.1. Uzmanl k D fl Giriflim ve Faaliyette Bulunmak 3.2. Ticaret Yapmak 3.3. Meslektafllar n n Hastas n Elde Etmek 3.4. Diplomas n /Uzmanl k Belgesini Kiraya Vermek 3.5. Hastalardan Haks z Kazanç Sa lamak 3.6. Usulsüz flyeri Hekimli i Yapmak 3.7. Usulsüz Reçete ve Rapor Yazmak 3.8. Meslektafllar na Komisyon Vermek/Almak 3.9. Arac Kullanmak 3.0. Hasta Yönlendirmek lgili Mevzuat 1219 Say l Kanun un 10, 12. maddeleri tarihli 992 say l Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yap lan ve Masli Teamüller Aran lan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarlar Kanunu ve tarih 3591 say l 3153 say l Radyoloji, Radiyom Ve Elektrikle Tedavi ve Di er Fizyoterapi Müesseleri Hakk nda Kanun tarih ; 6023 say l Türk Tabipleri Birli i(ttb) Kanunu nun 5 ve Ek:1 maddesi T bbi Deontoloji Tüzü ü nün 12, 20, 36, 39, 43. maddeleri flyeri Hekimlerinin Çal flma fiartlar ile Görev ve Yetkileri Hakk nda Yönetmelik TTB flyeri Hekimi Atama Yönetmeli i 75

7 Prof. Dr. Sermet KOÇ TTB Disiplin Yönetmeli i nin 4.maddesi (t. bendi hariç) ve 5 maddenin e bendi 4- Hasta Haklar n hlal Etmek 4.1. Hasta S rlar n Aç klamak 4.2. Yaflam ve Sa l a Sayg ve Özen Göstermemek 4.3. Gerçek D fl Rapor ve/veya Belge Düzenlemek 4.4. Birden Fazla Muayenehane, Laboratuar flletmek 4.5. Acil Hastaya Bakmamak 4.6. Mesleki Bilgi ve Becerilerini nsan Onuruna Ters Düflecek Amaçlarla Kullanmak 4.7. Bilimselli i Kan tlanmam fl Yöntemlerle Tedavi Yapmak ( zinsiz Araflt rma Yapmak) 4.8. Bilim D fl Aldat c Nitelikte Tan ve Tedavi Uygulamas Yapmak (fiarlatanl k Yapmak) 4.9. T bbi Etik hlali Yapmak Mesleki Hata ve hmalde Bulunmak Yasal Sürenin Üzerindeki Gebeli i Sonland rmak Yasa D fl Organ Nakli Ameliyat Yapmak lgili Mevzuat 1219 Say l Kanun un 12. maddesi 2119 Say l Kanun un 8, 44. maddeleri 2238 Say l Kanun un 7. maddesi 2827 Say l Kanun un 5. maddesi 3359 Say l Kanun un 3/k. maddesi T bbi Deontoloji Tüzü ü:2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23. maddeleri Hekimlik Meslek Eti i Kurallar :5-46. maddeleri Yay n Eti i Kurallar TTB Disiplin Yönetmeli i nin 5. maddesi(e bendi hariç)ve 4. maddenin t. bendi stanbul Tabip Odas Uygulamalar Aç s ndan Hekim Hatalar * stanbul Tabip Odas ( TO) Türk Tabipler Birli i ne kay tl bulunan üyenin(eylül 2002) sinin(%24) ba l bulundu u en büyük oda durumundad r(7). stanbul, yaln zca kamu ve özel sektörde çal flan hekimlerin say s bak m ndan de il; sa l k kurulufllar n n say ve hasta potansiyeli bak m ndan da ülkemizde sa l k aln nda a rl kl bir yer tutmaktad r. Bu ise, do al olarak hekimlik uygulamalar ile ilgili sorunlar n yo unlu unu ve kapsam n art rmaktad r. TO da Hekimlerin Görevleri, Davran fl ve liflkileri ile lgili Dosyalar n ncelenme Aflamalar (8): 76

8 stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar I- Ön nceleme Aflamas nda : Hekimlik Uygulamalar Bürosu (HUB) II- nceleme Aflamas nda : Yönetim Kurulu III- Soruflturma Aflamas nda : Soruflturmac lar IV-Kovuflturma Aflamas nda : Onur Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu görev yapmaktad r. I. Ön nceleme Aflamas Baflvurular n yap l fl genellikle flu flekillerde olmaktad r: - Oda ya do rudan yap lan baflvurular - Yaz l hbar - Resmi kurumlardan gelen baflvurular - Bas n, televizyon, internet. Hekimlik Uygulama Bürosu özellikle stanbul daki baflvurular n say s ve kapsam düflünüldü ünde çok önemli bir role sahip olup; ön inceleme ve sekreterya ifllevi görmektedir. Dosyalar n Hekimlik Uygulama Bürosu nda ilk de erlendirmesi yap l r. Gerekli görülür ise, bu aflamada konu ile ilgili bilirkiflilerden yaz l görüflü istenir. Dosya yap lan bu ön incelemeyi takiben Yönetim Kurulu na sunulur. II- nceleme Aflamas Soruflturmaya gerek bulunmad na karar verilen dosyalarda baflvuru yapan kifliye bilgi veya cevap verilir. tiraz halinde tekrar de erlendirilir. III- Soruflturma Aflamas Yönetim Kurulu ön incelemesi yap lan dosyada soruflturma yap lmas karar al nd nda soruflturmac (soruflturmac havuzundan) atan r. Savunmalar, bilgiler, bilirkifli görüflleri al narak fezleke haz rlan r. TO nun bilirkifli havuzunda, alan nda deneyimli yaklafl k 500 hekim yer almaktad r. Fezleke sonucunda Yönetim Kurulu dosyay Onur Kurulu na sevk eder veya sevk edilmesine gerek bulunmuyor ise, baflvuran kifliye bilgi veya cevap verilir. tiraz halinde tekrar de erlendirilir. IV-Kovuflturma Aflamas Onur Kurulu soruflturmas yap lan dosyay inceler; gerek duyulmas halinde ilgili kiflilerin görüflülerek savunmalar n al r veya bilgilerine baflvurur, konu ile ilgili bilirkiflilerin yaz l görüfllerini al r. Karar n Yönetim Kurulu na sunar. lgili kifliler bilgilendirilir. tiraz olmas halinde veya al - nan karar meslekte men fleklinde olur ise, dosya Yüksek Onur Kurulu na sevk edilir. Yüksek Onur Kurulu taraf ndan onaylanarak kesinleflen dosyalarda al nan kararlar, ilgili kiflilere ve kurumlara bildirilir. stanbul Tabip Odas na Baflvuran Dosyalar n statiksel Sonuçlar : _ stanbul Tabip Odas Hekimlik Uygulamalar Bürosu nun y llar n kapsayan 20 y ll k dönemle ilgili raporunda(9); toplam1525 baflvuru yap lm fl oldu u; bunun ilk 16 y ll k dönemde 569(% 37,3), son dört 77

9 Prof. Dr. Sermet KOÇ y ll k dönemde ise 956(% 62,6) olmak üzere giderek artmakta oldu u belirtilmifltir. Baflvurularda Suçlama Konular ( ; 956 Dosyada) Hasta Haklar n hlal Etmek % 33,8-37,4 Mevzuata Ayk r Davranmak % 30,2-37,5 Deontolojiye Ayk r Davranmak % 10,3-21,3 Haks z Ç kar Sa lamak % 9,9-15,5 oranlar nda de iflmektedir. 956 dosya ( ) de erlendirildi inde; - Hasta Haklar n hlal Etmek Kapsam nda, T bbi Hata ve/veya hmalde Bulunmak (% 72,1) ve Gerçek D fl Rapor ve/veya Belge Düzenlemek (% 10,7), - Mevzuata Ayk r Davranmak Kapsam nda, Reklam/haks z Rekabet Yapmak (% 63,6) ve Tan t m ve Asgari Ücret hlali Yapmak (% 25,3), - Deontolojiye Ayk r Davranmak Kapsam nda, Hekimli e Yak flmayan Davran flta Bulunmak (%42,8) ve Meslektafllar na yi Davranmamak (% 37,6), - Haks z Ç kar Sa lamak Kapsam nda, Usulsüz Reçete Ve Rapor Yazmak (% 32,5), Hastalardan Haks z Kazanç Sa lamak (% 26,9) ve Uzmanl k D fl Giriflim ve Faaliyette Bulunmak (% 17,6) fleklindedir. 20 Y ll k süreçte( ) de erlendirilen toplam 1525 baflvuruda suçlama; s (%47.4) Reklam, haks z rekabet, tan t m ve asgari ücret ihlali ile i (%27.0) T bbi ihmal ve/veya hata ile ilgilidir. 20 Y ll k süreçte( ) 1525 baflvuru ve bunlar aras ndaki t bbi ihmal ve/veya hata ile ilgili 411 dosyadaki (%27.0) al nan kararlar afla daki tabloda görülmektedir. TABLO 1: Y llar nda stanbul Tabip Odas na Baflvuran Toplam 1525 Dosyada Al nan Kararlar(6) TÜRÜ flleme Uyarma Para Meslekten Gerek Yok Cezas Cezas Al koyma TOPLAM 1. DEONTOLOJ YE AYKIRI MEVZUATA AYKIRI HAKSIZ ÇIKAR SA LAMAK HASTA HAKLARINI HLAL ETMEK T bbi hmal-hatalar G E N E L T O P L A M

10 stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar 20 Y ll k süreçte( ) t bbi ihmal ve/veya hata ile ilgili 411 dosya (%27.0) branfllara göre de erlendirildi inde ortaya ç kan sonuçlar afla daki tabloda görülmektedir. TABLO 2: Y llar nda stanbul Tabip Odas na T bbi hmal ve/veya Hata ile lgili Olarak Baflvuran 411 Dosyan n Branfllara Göre Özellikleri(6) UZMANLIK DALLARI 1.Kad n Hastal klar ve Do um 2. Genel Cerrahi 3. ç Hastal klar 4. Ortopedi ve Travmatoloji 5. Beyin ve Sinir Cerrahisi 6. Göz Hastal klar 7. Anesteziyoloji ve Reaminasyon 8. Çocuk Sa l ve Hastal klar 9. K.B.B. Hastal klar 10. Ruh Sa l ve Hastal klar 11. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi 12. Gö üs Hastal klar ve Tüberküloz 13. Kalp ve Damar Cerrahisi 14. Nöroloji 15. Üroloji 16. Kardiyoloji 17. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 18. Gö üs Cerrahisi 19. Çocuk Cerrahisi 20. Deri ve Zührevi Hastal klar 21. Pratisyen Hekimlik 22. Laboratuvar Branfllar 23. Di er Branfllar GENEL TOPLAM Üye Say s Baflvuru Say s , Genel Oran % 17,7 17,0 10,8 21 6,8 6,8 6,5 6,1 3,4 3,4 2,4 2,0 1,7 l,7 1,7 1,4 1,4 1,0 0,7 0,3 Belirsiz Branfl Oran % 3,5 4,2 l,9 4,5 8,5 3,0 2,6 1,3 l,7 2,1 5,4 1,7 2,9 l,4 1,2 2,0 1,4 5,2 2,7 0,3 0,7 0,9 20 Y ll k süreçte( ) 1525 baflvuru ve bunlar aras ndaki t bbi ihmal ve/veya hata ile ilgili 411 dosyadaki (%27.0) al nan karalar incelendi inde, t bbi ihmal ve/veya hata ile ilgili olgularda meslekten men karar n n daha çok al nd dikkati çekmektedir (Tablo 1) y llar nda stanbul Tabip Odas na t bbi ihmal ve/veya hata ile ilgili olarak baflvuran 411 dosyada cerrahi dallar n genel olarak yüksek say ve oranda yer ald görülmektedir. Uzmanl k dallar aras nda üye sa- 79

11 Prof. Dr. Sermet KOÇ y s na oranla en s k t bbi ihmal ve/veya hata oran n n % 8,5 ile Nöroflirürji olup; bunu % 5,4 ile Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi, % 5,2 ile Gö üs Cerrahisi, % 4,5 ile Ortopedi ve Travmatoloji ve % 4,2 oran ile de Genel Cerrahi izlemektedir. Bunlar takiben; toplam t bbi ihmal ve/veya hatal olgu say s bak m ndan( 52 olgu)ilk s rada yer alan Kad n Hastal klar ve Do- um dal n n, üye say s na oranla beklenenim aksine 6. s rada yer ald dikkati çekmektedir. Deri ve Zührevi Hastal klar, Pratisyen Hekimlik ve Laboratuar dallar n n ise en az baflvuru yap lan dallar(listede ad yer belirtilenler aras nda) oldu u görülmektedir (Tablo 2). Bu sonuçlar, Yüksek Sa l k fiuras na baflvuran hekim hatalar ile ilgili olgulara ait bulgular ile de (10) büyük ölçüde uyumludur. SONUÇ Günümüzde sa l k sisteminin kamusal bir hizmet olmaktan ç karak özel sektör içinde a rl k kazanmas, disiplin olgular n n ve hukuk davalar n n say s nda önemli bir art fla yol açmaktad r. Bu durum, hekimleri hem genel olarak tan tedavi; hem de di er mesleki davran fl ve iliflkileri bak - m ndan malpraktis ve benzeri olaylara, iddialara daha fazla maruz kalmas na da yol açm flt r. Hekimlik uygulamalar ndan do an hatalar ile ilgili olarak ülkemizde genellikle resmi bilirkiflilik kurumlar olarak Yüksek Sa l k fiuras ve Adli T p Kurumu na; öte yandan sivil toplum örgütü olarak Tabip Odalar na baflvurular yap lmaktad r. Tabip odalar taraf ndan verilen disiplin cezalar, TCK n n koydu u cezalardan farkl bir nitelik göstermekte olup;hekimlik davran fl ve uygulamalar n n iyi yap lmas n sa lamay hedef almaktad r. Elbette as l amaç; hekimlik mesle inin güvenilirli ini, sayg nl n korumak ve gelifltirmektir. Ancak, tabip odalar nca al nan disiplin kararlar kamu kurumlar nca dikkate al nmamakta ve hukuksal aç dan tart flma konusu yap lmaktad r. Hekimlik mesle i bir bütün oldu una göre, kamu kurumlar n tabip odalar onur ve etik kurullar n n ald kararlardan yararlanmalar gerekir. Günümüzde, özellikle Avrupa Birli i ile geliflen iliflkiler çerçevesinde, mesleki ve bilirkiflilik uygulamalar nda ve etik sorunlar n çözümünde, Tabip Odalar n n sivil bir örnek olarak önemi ön plana ç kmaktad r. Bu ba lamda, stanbul Tabip Odas n n Hekimlik Uygulamalar Bürosu(HUB) çal flmalar ve Onur Kurullar iflleyifli son derece önemli, köklü ve örnek bir sivil modeldir say l TTB Kanunu nda 1983 y l nda yap lan de iflikliklerle, kamu alan nda çal flan hekimlerin Tabip Odalar na üye olma zorunlulu unun ortadan kald r lmas n n yan s ra; mevcut hali ile de önemli yasal yetki ve sorumluklara sahip olan Tabip odalar n n disiplin konusunda ald karar- 80

12 stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar lar n kamu kurumlar nca dikkate al nmamas önemli bir sorundur. Sa l k alan nda sivil toplum yap lar n n inisiyatifinin güçlendirilmesi ve etkin k - l nmas meslek ilkeleri ve t p eti inin güvencesini oluflturacakt r. Öte yandan, hekimlerin oda, uzmanl k dernekleri gibi sivil mesleki yap lara sahip ç kmas da bir o kadar önem tafl maktad r. * Konu ile ilgili katk lar için, stanbul Tabip Odas Hekimlik Uygulamas Bürosu hekimlerinden Dr. lhan Do an ve Dr. Nedim fienda a teflekkür ederim. KAYNAKLAR Güler, M. Hekimler ve Tabip Odas Yöneticileri çin Mevzuat, 3. Bask, Türk Tabipleri Birli i Merkez Konseyi Yay n, Ekim Gündo mufl Ü, Bilge Y, Kendi Ö, Hanc H. Hekimlerin Yasal Sorumlulu unun Yüksek Sa l k fiuras Aç s ndan rdelenmesi. Adli T p Bülteni 1997; 2/3: * nternet kaynaklar için son eriflim tarihi d r. 81

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

Beden Muayenesi. Prof. Dr. fiebnem KORUR F NCANCI - Doç. Dr. A. Coflkun YORULMAZ. .Ü Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri

Beden Muayenesi. Prof. Dr. fiebnem KORUR F NCANCI - Doç. Dr. A. Coflkun YORULMAZ. .Ü Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri .Ü Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulu u, T bb Malpraktis ve Adli Raporlar n Düzenlenmesi Sempozyum Dizisi No: 48 fiubat

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi Bu kitapç n çevirisi UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Bioyetik Íhtisas Komitesi taraf ndan yap lm flt r Birleflmifl Milletler Er itim Bilim ve Kültür Kurumu 1,

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA LAÇ SEKTÖRÜNDE B TMEYEN TARTIfiMA VER KORUMA Av. ÖZGÜR KAYA laç sektörü, insan sa l ile do rudan iliflkilidir. Bu nedenle farkl bir yap ya sahiptir. laç sektörünün farkl yap s, bu konuda dünyan n pekçok

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

Adil Yarg lanma Hakk

Adil Yarg lanma Hakk makale 2 Avrupa Birli i Çal flma Yaflam nda nsan Haklar : Adil Yarg lanma Hakk 1 Girifl Demokrasi ve hukukun üstünlü üne olan inanc n emaresi olan adil yarg lanma hakk, Avrupa Birli ine Üye Devletlerin

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER 4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER Av. AYDEN Z AL SBAH TUSKAN (*) Tüketici kavram, mal ve hizmet edimlerini mesleki amaçlar d fl nda

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim 6102 Say l Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim Special Audit in Corporation Law, in accordance with Turkish Commercial Code No. 6102 fiirin Güven * Çankaya Üniversitesi

Detaylı