stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar"

Transkript

1 .Ü Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulu u, T bb Malpraktis ve Adli Raporlar n Düzenlenmesi Sempozyum Dizisi No: 48 fiubat 2006 s stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar Prof. Dr. Sermet KOÇ Dünya Tabipler Birli i nin 1992 y l nda yap lan 44. Genel Kurulu'nda kabul edilen bildirgesinde, t bbi uygulama hatalar (malpraktis), hekimin tedavi s ras nda standart uygulamay yapmamas, beceri eksikli i veya hastaya tedavi vermemesi ile oluflan zarar fleklinde tan mlanm fl; t bbi bak m ve tedavi s ras nda görülen ve hekimin hatas olmayan durumlar n ay rt edilmesi gerekti i vurgulanm flt r(1). Bununla birlikte, hekimlerin mesleki uygulamalardan kaynaklanan kusurlu eylemlerini yaln zca tan ve tedavi ile s n rl olmay p, genel olarak mesleki alandaki tüm eylem ve davran fllar ile ilgilidir. Baflka bir deyiflle, bir hekim yaln zca tan ve tedavideki kusurlar aç s ndan de il; ayn zamanda ve do all kla örne in meslektafllar ve hastalar ile iliflkileri bak m ndan da önemli sorumluklar tafl - maktad r. Hatta ço u zaman hekimlerin mesleki alan d fl ndaki davran fllar da, meslek ilkeleri ve etik de erler aç s ndan önem tafl maktad r. Mesleki ve yaflam n di er alanlar ndaki hukuksal ve etik olaylar n ço u kez bir birinden ayr de erlendirilmesi olanaks zd r. Bir örnekle aç klamak gerekirse; h rs zl k, doland r c l k, tefecilik gibi bir suçu iflledi i hukuken sabit bir hekimin, mesleki alanda ne kadar yetenekli ve baflar l olursa olsun, bu suçlar onu genel etik kurallar aç s ndan sorumlu hale getirecektir. Bu husus, yaln zca hukuksal ya da idari bak mdan de il; tabip odalar aç s ndan da disiplin soruflturmalar n n önemli nedenlerini oluflturmaktad r. Bu konuda hekimlik mesle inin evrensel ve ulusal belgeleri son derece aç k ve nettir(2,3). Tabip Odalar n n Görev ve Sorumluluklar Türk Tabipleri Birli i (TTB) anayasal güvence alt nda, 6023 say l yasa ile kurulmufl kamu yarar na faaliyet gösteren sivil bir toplum örgütüdür. Türkiye deki hekimlerin %80 i (70.000) TTB nin üyesi olup; üyelik serbest çal flan hekimler için zorunludur ve yine halen üyelerinin yar s kamuda çal flan, üyeli i zorunlu olmayan hekimlerdir. Hekim say s n n 200 ü aflt 54 il de Türk Tabipleri Birli i nin yerel örgütlenmesi tabip odalar vard r(4). Türk Tabipleri Birli i ve tabip odalar n n halk n n sa l n koruyucu, gelifltirici çal flmalar yürütmek, hekimlik mesle inin ç kar n her platformda dile getirmek; üyelerinin maddi, manevi haklar n korumak gibi görev- 70

2 stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar leri yan nda meslek ahlak n en iyi flekilde korumak gelifltirmek; ayk r davran fllarda bulunan hekimleri uyarmak ve gerekirse cezaland rmak gibi önemli yasal yetki ve sorumluklar da vard r(4). Tabip odalar nda hekimlerin mesleki uygulamalar ile ilgili suç veya suç iddias durumlar nda Yönetim Kurulu ile birlikte özellikle Onur Kurulu görev yapmaktad r. Tabip Odalar Onur Kurullar, hekimlik uygulamalar ile ilgili olarak esas olarak tarih, say l TTB Disiplin Yönetmeli i ne göre çal flmaktad r. Bu kurullar, yap lan baflvurular de erlendirirken ve karara ba larken T bbi Deontoloji Tüzü ü baflta olmak üzere ilgili yasa, yönetmelik ve benzer belgeleri dikkate almaktad r. TTB Disiplin Yönetmeli i nin Hekimlik Uygulamalar ile lgili Maddeleri TTB Disiplin Yönetmeli i nde hekimlik uygulamalar ile ilgili olarak öngörülen disiplin suçlar ve cezalar flu flekilde belirlenmifltir(5). Uyarma Cezas Madde 3 - Uyarma (yaz l ihtar) cezas, hekime ve bu yönetmelik kapsam ndaki kiflilere mesle ini uygularken ve/veya meslektafllar ile olan iliflkilerinde daha özenli tutum ve davran fllar içinde olmas gerekti inin yaz ile bildirilmesidir. Uyarma cezas verilmesini gerektiren haller afla da gösterilmifltir: a) Tabip odas veya Birlik organlar na seçilmifl olup da yasa ve yönetmeliklerin kendisine yükledi i görevleri yapmamak, b) Tabip odas na kay tl olup da mesleki faaliyetinde ortaya ç kan de ifliklikleri, de ifliklik tarihinden itibaren 15 gün içinde bildirmemek, c) Meslektafllar na ve di er sa l k meslek mensuplar na karfl küçük düflürücü davran fllarda bulunmak veya kötülemek, d) Hasta üzerindeki mesleki etkisini t bbi amaçlar d fl nda kullanmak, e) Hasta haklar na sayg göstermemek, f) Hasta kay tlar n usulüne uygun olarak tutmamak, g) Hekimlik mesle ine iliflkin hukuksal düzenlemelere ayk r olmakla birlikte afla da belirtilen di er disiplin suçlar aras nda say lm fl haller d fl nda kalan, nitelik ve a rl k itibariyle di er disiplin suçlar aras na dahil edilemeyen bir eylemde bulunmak. Para Cezas Madde 4 - Para cezas, 6023 say l Türk Tabipleri Birli i Kanunu nun 39 uncu maddesinin (b) bendinde belirtilen s n rlar dahilindeki paran n odaya ödenmesine dair verilecek cezad r. Para cezas n gerektiren haller flunlard r: a) Resmi görevi d fl nda hekimlik faaliyetini yürüttü ü yerin ba l bulundu u odaya 30 gün içinde kay t olmamak, b) Tan t m kurallar na ayk r davranmak, 71

3 Prof. Dr. Sermet KOÇ c) Her türlü iletiflim mecras nda reklam amac na yönelik yaz lar yazmak, yazd rmak veya aç klamada bulunmak yahut orta oldu u kurulufl veya flirket arac l yla bu anlamda reklam yap lmas n sa lamak, d) Bireysel olarak veya yöneticisi olduklar dernekler ya da çal flt klar kurumlar arac l yla ticari ürün veya hizmetin tan t m nda yer almak veya reklam na arac l k etmek, e) El ilanlar, tabelalar, bas n ve benzeri yollarla meslektafllararas haks z, t p d fl rekabete yol açacak duyurular yapmak, f) Meslek uygulamas s ras nda veya tabip odas ile iliflkilerinde herhangi bir flekilde haks z kazanç teminine yönelik davran fllarda bulunmak, g) T pta Uzmanl k Tüzü üne göre al nm fl bir uzmanl k belgesi olmadan herhangi bir biçimde uzmanm fl gibi tan t m yapmak, h) Bilimsel araflt rmalar ve e itime yönelik fleffaf kurumsal iliflkiler d fl nda, endüstri kurulufllar ile ç kar iliflkileri kurmak, Türk Tabipleri Birli i Hekim ve laç Tan t m lkeleri'ne ayk r davranmak, i) Meslektafllara maddi ç kar karfl l muayene ve tedavi için hasta göndermek, kendisine hasta sa lamas için arac kullanmak veya herhangi bir kifliye bu nedenle ç kar sa lamak, hastalar zorunlu durumlar d fl nda kendisine, yak n na veya orta na ait özel sa l k kurulufllar na yönlendirici tav r ve davran fllarda bulunmak, j) Türk Tabipleri Birli i veya odalarca saptanm fl tabela ile ilgili kurallara uymamak, k) Türk Tabipleri Birli i veya odalarca saptanm fl asgari ücret tarifeleri alt nda ücret almak, l) Türk Tabipleri Birli i Kanununun 5 inci maddesine uygun izin almadan çal flmak, m) Aidat n ve oda veya Birlik Genel Kurulu taraf ndan belirlenen ödentileri hakl gerekçe olmaks z n süresinde ödememek, n) Türk Tabipleri Birli i Kanunu'nun 10 uncu maddesinde belirtilen görevi ilgili y l sonuna kadar yerine getirmemek, o) Oda veya Birlik organlar na seçilmifl üyelerin görev yapmas n engelleyici davran flta bulunmak, p) Hasta sevkleri, rapor, reçete vb. belgelerde usulsüz uygulamalar yapmak, sevk belgelerine el koymak, r) Acil durumlar d fl nda özel bilgi ve beceri gerektiren giriflimlerde bulunarak hastaya zarar vermek, s) Hastan n ayd nlat lm fl onam n usulüne uygun almaks z n t bbi giriflimde bulunmak, t) Sonuçta hastan n ölümüne, sakatl na sebep olmay p da sa l n n k sa süreli geçici bozulmas na yol açan t bbi hata ve ihmalde bulunmak, u) Adli vakalar n muayenesinde ve rapor tanziminde gerekli özeni göstermemek, 72

4 stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar v) Sorumlusu oldu u sa l k kuruluflunda hekimleri ve di er personelini sa l k alan ile ilgili görev ve yetki alan d fl nda çal flt rmak, Geçici Olarak Meslekten Al koyma Cezas Madde 5 - Geçici olarak meslekten al koyma cezas, meslek uygulamas ndan 15 günden 6 aya kadar süreyle al konulmad r. Meslekten geçici olarak al koyma cezas alanlar, bu süre dolmadan Türkiye'nin hiçbir yerinde özel sa l k kuruluflu açamaz ve resmi veya özel herhangi bir yerde mesle ini uygulayamaz. Geçici olarak meslekten al koyma cezas n gerektiren haller flunlard r: a) Meslektafllara, di er sa l k meslek mensuplar na veya hastalara fiili sald - r da bulunmak, b) Meslektafllara, di er sa l k meslek mensuplar na veya hastalara cinsel tacizde bulunmak, c) Mesle in uygulanmas s ras nda ve meslek sebebiyle ö renilen hastalara ait s rlar yasal zorunluluk d fl nda aç klamak, d) Birden fazla yerde muayenehane açmak veya çal flt rmak, e) T pta Uzmanl k Tüzü ü'ne göre al nm fl bir uzmanl k belgesi olmadan herhangi bir biçimde uzmanm fl gibi davranmak veya tan t m yapmak suretiyle meslek uygulamas nda bulunmak, f) Kamu kurum ve kurulufllar n n doland r lmas na yönelik eylemlerde bulunmak; bu amaca yönelik olarak sahte belge veya reçete düzenlemek, reçete ve belgeler üzerinde tahrifat yapmak, g) Gerçe e uymayan rapor ve/veya belge vermek, h) Hasta kay tlar nda tahrifat yapmak, i) Bilimsel araflt rma verilerini de erlendirirken ve yay na haz rlarken bilimsel gerçekleri yans tmamak; çal flmaya fiilen kat lmam fl kiflilerin adlar na yay nda yer vermek, kaynak göstermeden veya izin almadan baflkalar na ait verileri, olgular veya yaz l eserleri kullanmak ve benzeri suretle bilimsel yay nlarda yay n eti ine ayk r davranmak, j) Muayene ve tedavi s ras nda hastalar n cinsiyet, rk, milliyet, etnik köken, din ve mezhep, ahlaki ve siyasi düflünce, kiflilik, ekonomik ve sosyal durumuna göre ayr cal kl uygulama yapmak, k) Kendisine baflvuran veya çal flt kuruma gelen acil hastalar n gerekli t bbi tedavi veya giriflimlerini bafllatmamak, yapmamak ya da ilgili kurulufllara sevkini geciktirmek veya yapmamak, l) Hastal klar n tan ve tedavisinde bilimselli i henüz kan tlanmam fl ya da bilim d fl yöntemleri uygulamak veya önermek, m) Usulüne uygun olarak ruhsatland r lmam fl maddeleri ilaç olarak önermek, n) lgili hukuksal düzenlemelere ayk r olarak canl lar üzerinde deneyler yapmak, yap lmas na destek olmak, 73

5 Prof. Dr. Sermet KOÇ o) lgili hukuksal düzenlemelerdeki s n rlar haricinde gebeli i küretaj veya herhangi bir yöntem ile sonland rmak veya usule ayk r organ nakline kat lmak, p) Meslekte bilgi ve beceri yetersizli i, özen eksikli i, dikkatsizlik ve benzeri kusurlardan dolay eksik ya da yanl fl tan ve tedavide bulunarak hastaya kal c zarar vermek, r) Savc l klar ve mahkemeler d fl nda kalan kifli ve kurumlardan gelen cinsel iliflki muayene istemlerini yerine getirmek; savc l k ya da mahkeme istemi olsa dahi ilgilinin, veli ya da vasisinin ayd nlat lm fl onam olmaks z n cinsel iliflki muayenesi yapmak, s) Mesleksel bilgi ve becerilerini insan onuruna ters düflecek amaçlarla kullanmak, iflkence yapmak, iflkenceye kat lmak veya iflkence olarak nitelendirilebilecek ifllem ve davran fllarda bulunmak, iflkence bulgular n n tespitinde gerçe e ayk r rapor düzenlemek, t) Belirlenmifl t bbi etik de erler ile Türk Tabipleri Birli i ve/veya Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf ndan benimsenen uluslararas belgeler ve kurallar d fl nda davran flta bulunmak. Oda Bölgesinde Çal flman n Yasaklanmas Madde 6 - Oda bölgesinde çal flman n yasaklanmas, bir oda bölgesinde üç defa meslek uygulamas ndan al koyma cezas alanlar n, meslek uygulamas ndan oda bölgesinde sürekli olarak al konulmas d r. Hekimlerden, oda bölgesinde üç defa meslek uygulamas ndan al koyma cezas alm fl olanlar n geçici olarak meslekten al koyma cezas verilecek bir durumun tespitinde, oda bölgesinde çal flmaktan sürekli olarak al konulmalar na karar verilir. Bu ceza Merkez Konseyi taraf ndan bütün tabip odalar na bildirilir. Hekimlerin Kusurlu Eylemleri Hekimlerin kusurlu eylemlerini dört ana bafll kta incelemek mümkündür: 1- Deontolojiye Ayk r Davranmak 2- Yasa ve Tüzüklere Uymamak 3- Haks z Ç kar Sa lamak 4- Hasta Haklar n hlal Etmek(6). Hekimlerin dört ana bafll k alt nda ele al nan bu kusurlu eylem türleri ve bunlarla ilgili belgeler(2,3) afla da gösterilmifltir: 1- Deontolojiye Ayk r Davranmak 1.1. Hekimli e Yak flmayan Davran flta Bulunmak 1.2. Konsültasyon Kurallar na Uymamak 1.3. Yasa ve Tüzüklerin Verdi i Görevleri Yapmamak 1.4. Meslektafllar na ve Di er Sa l k Mensuplar na yi Davranmamak 1.5. Hastadaki Etkisini T p D fl Amaçla Kullanmak 1.6. Hasta Haklar na Sayg Göstermemek lgili Mevzuat tarih ; 1219 say l Tababet ve fiuabat Sanatlar n n Tarz cras na 74

6 stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar Dair Kanun un (TfiST K) 69,70. maddeleri tarih; 4/12578 say l T bbi Deontoloji Nizamnamesi nin 7, 15, 17, 21, 24, 25, 29, 30,33, 37, 38, 40. maddeleri Hasta Haklar Yönetmeli i nin maddeleri TTB Disiplin Yönetmeli i nin 3.maddesi 2- Yasa ve Tüzüklere Uymamak 2.1. Reklam Yapmak 2.2. lan Kurallar na Uymamak 2.3. Tabela Yönetmeli ine Uymamak 2.4. T p D fl Haks z Rekabet Yapmak 2.5. Asgari Ücrete Uymamak 2.6. Tabip Odas na Kay t Olmadan Özel Çal flmak 2.7. Aidat Ödememek 2.8. Ayd nlat lm fl Onam Almadan T bbi Giriflimde Bulunmak lgili Mevzuat 1219 Say l Kanun un 5, 6, 24. maddeleri tarihli 6023 Say l Türk Tabipleri Birli i Kanunu nun 7. maddesi. T bbi Deontoloji Tüzü ü nün 8, 9, 31,42. maddeleri TTB Disiplin Yönetmeli i nin 4.maddesi 3- Haks z Ç kar Sa lamak 3.1. Uzmanl k D fl Giriflim ve Faaliyette Bulunmak 3.2. Ticaret Yapmak 3.3. Meslektafllar n n Hastas n Elde Etmek 3.4. Diplomas n /Uzmanl k Belgesini Kiraya Vermek 3.5. Hastalardan Haks z Kazanç Sa lamak 3.6. Usulsüz flyeri Hekimli i Yapmak 3.7. Usulsüz Reçete ve Rapor Yazmak 3.8. Meslektafllar na Komisyon Vermek/Almak 3.9. Arac Kullanmak 3.0. Hasta Yönlendirmek lgili Mevzuat 1219 Say l Kanun un 10, 12. maddeleri tarihli 992 say l Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yap lan ve Masli Teamüller Aran lan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarlar Kanunu ve tarih 3591 say l 3153 say l Radyoloji, Radiyom Ve Elektrikle Tedavi ve Di er Fizyoterapi Müesseleri Hakk nda Kanun tarih ; 6023 say l Türk Tabipleri Birli i(ttb) Kanunu nun 5 ve Ek:1 maddesi T bbi Deontoloji Tüzü ü nün 12, 20, 36, 39, 43. maddeleri flyeri Hekimlerinin Çal flma fiartlar ile Görev ve Yetkileri Hakk nda Yönetmelik TTB flyeri Hekimi Atama Yönetmeli i 75

7 Prof. Dr. Sermet KOÇ TTB Disiplin Yönetmeli i nin 4.maddesi (t. bendi hariç) ve 5 maddenin e bendi 4- Hasta Haklar n hlal Etmek 4.1. Hasta S rlar n Aç klamak 4.2. Yaflam ve Sa l a Sayg ve Özen Göstermemek 4.3. Gerçek D fl Rapor ve/veya Belge Düzenlemek 4.4. Birden Fazla Muayenehane, Laboratuar flletmek 4.5. Acil Hastaya Bakmamak 4.6. Mesleki Bilgi ve Becerilerini nsan Onuruna Ters Düflecek Amaçlarla Kullanmak 4.7. Bilimselli i Kan tlanmam fl Yöntemlerle Tedavi Yapmak ( zinsiz Araflt rma Yapmak) 4.8. Bilim D fl Aldat c Nitelikte Tan ve Tedavi Uygulamas Yapmak (fiarlatanl k Yapmak) 4.9. T bbi Etik hlali Yapmak Mesleki Hata ve hmalde Bulunmak Yasal Sürenin Üzerindeki Gebeli i Sonland rmak Yasa D fl Organ Nakli Ameliyat Yapmak lgili Mevzuat 1219 Say l Kanun un 12. maddesi 2119 Say l Kanun un 8, 44. maddeleri 2238 Say l Kanun un 7. maddesi 2827 Say l Kanun un 5. maddesi 3359 Say l Kanun un 3/k. maddesi T bbi Deontoloji Tüzü ü:2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23. maddeleri Hekimlik Meslek Eti i Kurallar :5-46. maddeleri Yay n Eti i Kurallar TTB Disiplin Yönetmeli i nin 5. maddesi(e bendi hariç)ve 4. maddenin t. bendi stanbul Tabip Odas Uygulamalar Aç s ndan Hekim Hatalar * stanbul Tabip Odas ( TO) Türk Tabipler Birli i ne kay tl bulunan üyenin(eylül 2002) sinin(%24) ba l bulundu u en büyük oda durumundad r(7). stanbul, yaln zca kamu ve özel sektörde çal flan hekimlerin say s bak m ndan de il; sa l k kurulufllar n n say ve hasta potansiyeli bak m ndan da ülkemizde sa l k aln nda a rl kl bir yer tutmaktad r. Bu ise, do al olarak hekimlik uygulamalar ile ilgili sorunlar n yo unlu unu ve kapsam n art rmaktad r. TO da Hekimlerin Görevleri, Davran fl ve liflkileri ile lgili Dosyalar n ncelenme Aflamalar (8): 76

8 stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar I- Ön nceleme Aflamas nda : Hekimlik Uygulamalar Bürosu (HUB) II- nceleme Aflamas nda : Yönetim Kurulu III- Soruflturma Aflamas nda : Soruflturmac lar IV-Kovuflturma Aflamas nda : Onur Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu görev yapmaktad r. I. Ön nceleme Aflamas Baflvurular n yap l fl genellikle flu flekillerde olmaktad r: - Oda ya do rudan yap lan baflvurular - Yaz l hbar - Resmi kurumlardan gelen baflvurular - Bas n, televizyon, internet. Hekimlik Uygulama Bürosu özellikle stanbul daki baflvurular n say s ve kapsam düflünüldü ünde çok önemli bir role sahip olup; ön inceleme ve sekreterya ifllevi görmektedir. Dosyalar n Hekimlik Uygulama Bürosu nda ilk de erlendirmesi yap l r. Gerekli görülür ise, bu aflamada konu ile ilgili bilirkiflilerden yaz l görüflü istenir. Dosya yap lan bu ön incelemeyi takiben Yönetim Kurulu na sunulur. II- nceleme Aflamas Soruflturmaya gerek bulunmad na karar verilen dosyalarda baflvuru yapan kifliye bilgi veya cevap verilir. tiraz halinde tekrar de erlendirilir. III- Soruflturma Aflamas Yönetim Kurulu ön incelemesi yap lan dosyada soruflturma yap lmas karar al nd nda soruflturmac (soruflturmac havuzundan) atan r. Savunmalar, bilgiler, bilirkifli görüflleri al narak fezleke haz rlan r. TO nun bilirkifli havuzunda, alan nda deneyimli yaklafl k 500 hekim yer almaktad r. Fezleke sonucunda Yönetim Kurulu dosyay Onur Kurulu na sevk eder veya sevk edilmesine gerek bulunmuyor ise, baflvuran kifliye bilgi veya cevap verilir. tiraz halinde tekrar de erlendirilir. IV-Kovuflturma Aflamas Onur Kurulu soruflturmas yap lan dosyay inceler; gerek duyulmas halinde ilgili kiflilerin görüflülerek savunmalar n al r veya bilgilerine baflvurur, konu ile ilgili bilirkiflilerin yaz l görüfllerini al r. Karar n Yönetim Kurulu na sunar. lgili kifliler bilgilendirilir. tiraz olmas halinde veya al - nan karar meslekte men fleklinde olur ise, dosya Yüksek Onur Kurulu na sevk edilir. Yüksek Onur Kurulu taraf ndan onaylanarak kesinleflen dosyalarda al nan kararlar, ilgili kiflilere ve kurumlara bildirilir. stanbul Tabip Odas na Baflvuran Dosyalar n statiksel Sonuçlar : _ stanbul Tabip Odas Hekimlik Uygulamalar Bürosu nun y llar n kapsayan 20 y ll k dönemle ilgili raporunda(9); toplam1525 baflvuru yap lm fl oldu u; bunun ilk 16 y ll k dönemde 569(% 37,3), son dört 77

9 Prof. Dr. Sermet KOÇ y ll k dönemde ise 956(% 62,6) olmak üzere giderek artmakta oldu u belirtilmifltir. Baflvurularda Suçlama Konular ( ; 956 Dosyada) Hasta Haklar n hlal Etmek % 33,8-37,4 Mevzuata Ayk r Davranmak % 30,2-37,5 Deontolojiye Ayk r Davranmak % 10,3-21,3 Haks z Ç kar Sa lamak % 9,9-15,5 oranlar nda de iflmektedir. 956 dosya ( ) de erlendirildi inde; - Hasta Haklar n hlal Etmek Kapsam nda, T bbi Hata ve/veya hmalde Bulunmak (% 72,1) ve Gerçek D fl Rapor ve/veya Belge Düzenlemek (% 10,7), - Mevzuata Ayk r Davranmak Kapsam nda, Reklam/haks z Rekabet Yapmak (% 63,6) ve Tan t m ve Asgari Ücret hlali Yapmak (% 25,3), - Deontolojiye Ayk r Davranmak Kapsam nda, Hekimli e Yak flmayan Davran flta Bulunmak (%42,8) ve Meslektafllar na yi Davranmamak (% 37,6), - Haks z Ç kar Sa lamak Kapsam nda, Usulsüz Reçete Ve Rapor Yazmak (% 32,5), Hastalardan Haks z Kazanç Sa lamak (% 26,9) ve Uzmanl k D fl Giriflim ve Faaliyette Bulunmak (% 17,6) fleklindedir. 20 Y ll k süreçte( ) de erlendirilen toplam 1525 baflvuruda suçlama; s (%47.4) Reklam, haks z rekabet, tan t m ve asgari ücret ihlali ile i (%27.0) T bbi ihmal ve/veya hata ile ilgilidir. 20 Y ll k süreçte( ) 1525 baflvuru ve bunlar aras ndaki t bbi ihmal ve/veya hata ile ilgili 411 dosyadaki (%27.0) al nan kararlar afla daki tabloda görülmektedir. TABLO 1: Y llar nda stanbul Tabip Odas na Baflvuran Toplam 1525 Dosyada Al nan Kararlar(6) TÜRÜ flleme Uyarma Para Meslekten Gerek Yok Cezas Cezas Al koyma TOPLAM 1. DEONTOLOJ YE AYKIRI MEVZUATA AYKIRI HAKSIZ ÇIKAR SA LAMAK HASTA HAKLARINI HLAL ETMEK T bbi hmal-hatalar G E N E L T O P L A M

10 stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar 20 Y ll k süreçte( ) t bbi ihmal ve/veya hata ile ilgili 411 dosya (%27.0) branfllara göre de erlendirildi inde ortaya ç kan sonuçlar afla daki tabloda görülmektedir. TABLO 2: Y llar nda stanbul Tabip Odas na T bbi hmal ve/veya Hata ile lgili Olarak Baflvuran 411 Dosyan n Branfllara Göre Özellikleri(6) UZMANLIK DALLARI 1.Kad n Hastal klar ve Do um 2. Genel Cerrahi 3. ç Hastal klar 4. Ortopedi ve Travmatoloji 5. Beyin ve Sinir Cerrahisi 6. Göz Hastal klar 7. Anesteziyoloji ve Reaminasyon 8. Çocuk Sa l ve Hastal klar 9. K.B.B. Hastal klar 10. Ruh Sa l ve Hastal klar 11. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi 12. Gö üs Hastal klar ve Tüberküloz 13. Kalp ve Damar Cerrahisi 14. Nöroloji 15. Üroloji 16. Kardiyoloji 17. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 18. Gö üs Cerrahisi 19. Çocuk Cerrahisi 20. Deri ve Zührevi Hastal klar 21. Pratisyen Hekimlik 22. Laboratuvar Branfllar 23. Di er Branfllar GENEL TOPLAM Üye Say s Baflvuru Say s , Genel Oran % 17,7 17,0 10,8 21 6,8 6,8 6,5 6,1 3,4 3,4 2,4 2,0 1,7 l,7 1,7 1,4 1,4 1,0 0,7 0,3 Belirsiz Branfl Oran % 3,5 4,2 l,9 4,5 8,5 3,0 2,6 1,3 l,7 2,1 5,4 1,7 2,9 l,4 1,2 2,0 1,4 5,2 2,7 0,3 0,7 0,9 20 Y ll k süreçte( ) 1525 baflvuru ve bunlar aras ndaki t bbi ihmal ve/veya hata ile ilgili 411 dosyadaki (%27.0) al nan karalar incelendi inde, t bbi ihmal ve/veya hata ile ilgili olgularda meslekten men karar n n daha çok al nd dikkati çekmektedir (Tablo 1) y llar nda stanbul Tabip Odas na t bbi ihmal ve/veya hata ile ilgili olarak baflvuran 411 dosyada cerrahi dallar n genel olarak yüksek say ve oranda yer ald görülmektedir. Uzmanl k dallar aras nda üye sa- 79

11 Prof. Dr. Sermet KOÇ y s na oranla en s k t bbi ihmal ve/veya hata oran n n % 8,5 ile Nöroflirürji olup; bunu % 5,4 ile Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi, % 5,2 ile Gö üs Cerrahisi, % 4,5 ile Ortopedi ve Travmatoloji ve % 4,2 oran ile de Genel Cerrahi izlemektedir. Bunlar takiben; toplam t bbi ihmal ve/veya hatal olgu say s bak m ndan( 52 olgu)ilk s rada yer alan Kad n Hastal klar ve Do- um dal n n, üye say s na oranla beklenenim aksine 6. s rada yer ald dikkati çekmektedir. Deri ve Zührevi Hastal klar, Pratisyen Hekimlik ve Laboratuar dallar n n ise en az baflvuru yap lan dallar(listede ad yer belirtilenler aras nda) oldu u görülmektedir (Tablo 2). Bu sonuçlar, Yüksek Sa l k fiuras na baflvuran hekim hatalar ile ilgili olgulara ait bulgular ile de (10) büyük ölçüde uyumludur. SONUÇ Günümüzde sa l k sisteminin kamusal bir hizmet olmaktan ç karak özel sektör içinde a rl k kazanmas, disiplin olgular n n ve hukuk davalar n n say s nda önemli bir art fla yol açmaktad r. Bu durum, hekimleri hem genel olarak tan tedavi; hem de di er mesleki davran fl ve iliflkileri bak - m ndan malpraktis ve benzeri olaylara, iddialara daha fazla maruz kalmas na da yol açm flt r. Hekimlik uygulamalar ndan do an hatalar ile ilgili olarak ülkemizde genellikle resmi bilirkiflilik kurumlar olarak Yüksek Sa l k fiuras ve Adli T p Kurumu na; öte yandan sivil toplum örgütü olarak Tabip Odalar na baflvurular yap lmaktad r. Tabip odalar taraf ndan verilen disiplin cezalar, TCK n n koydu u cezalardan farkl bir nitelik göstermekte olup;hekimlik davran fl ve uygulamalar n n iyi yap lmas n sa lamay hedef almaktad r. Elbette as l amaç; hekimlik mesle inin güvenilirli ini, sayg nl n korumak ve gelifltirmektir. Ancak, tabip odalar nca al nan disiplin kararlar kamu kurumlar nca dikkate al nmamakta ve hukuksal aç dan tart flma konusu yap lmaktad r. Hekimlik mesle i bir bütün oldu una göre, kamu kurumlar n tabip odalar onur ve etik kurullar n n ald kararlardan yararlanmalar gerekir. Günümüzde, özellikle Avrupa Birli i ile geliflen iliflkiler çerçevesinde, mesleki ve bilirkiflilik uygulamalar nda ve etik sorunlar n çözümünde, Tabip Odalar n n sivil bir örnek olarak önemi ön plana ç kmaktad r. Bu ba lamda, stanbul Tabip Odas n n Hekimlik Uygulamalar Bürosu(HUB) çal flmalar ve Onur Kurullar iflleyifli son derece önemli, köklü ve örnek bir sivil modeldir say l TTB Kanunu nda 1983 y l nda yap lan de iflikliklerle, kamu alan nda çal flan hekimlerin Tabip Odalar na üye olma zorunlulu unun ortadan kald r lmas n n yan s ra; mevcut hali ile de önemli yasal yetki ve sorumluklara sahip olan Tabip odalar n n disiplin konusunda ald karar- 80

12 stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar lar n kamu kurumlar nca dikkate al nmamas önemli bir sorundur. Sa l k alan nda sivil toplum yap lar n n inisiyatifinin güçlendirilmesi ve etkin k - l nmas meslek ilkeleri ve t p eti inin güvencesini oluflturacakt r. Öte yandan, hekimlerin oda, uzmanl k dernekleri gibi sivil mesleki yap lara sahip ç kmas da bir o kadar önem tafl maktad r. * Konu ile ilgili katk lar için, stanbul Tabip Odas Hekimlik Uygulamas Bürosu hekimlerinden Dr. lhan Do an ve Dr. Nedim fienda a teflekkür ederim. KAYNAKLAR Güler, M. Hekimler ve Tabip Odas Yöneticileri çin Mevzuat, 3. Bask, Türk Tabipleri Birli i Merkez Konseyi Yay n, Ekim Gündo mufl Ü, Bilge Y, Kendi Ö, Hanc H. Hekimlerin Yasal Sorumlulu unun Yüksek Sa l k fiuras Aç s ndan rdelenmesi. Adli T p Bülteni 1997; 2/3: * nternet kaynaklar için son eriflim tarihi d r. 81

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

PROTOKOL Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ Hizmeti Alan:

PROTOKOL Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ Hizmeti Alan: PROTOKOL Ağız ve Diş sağlığı tedavilerini kapsayan protokol metnidir. Sağlık hizmetini veren kurum Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak anılacaktır. Hizmeti alan kurum Türkiye Petrol Kimya Lastik

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yolsuzlukla İçindekiler Amaç 1 1. Kapsam 2 2. Tanımlar 3 3. Görev ve Sorumluluklar 4 3.1. Yönetim Kurulu 4 3.2. Kurumsal Yönetim Komitesi 4 3.3. Çalışanlar 5 3.4. Uygulamaların İzlenmesi ve Politika ile

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Revizyon Yayın Tarihi V.1 Mayıs 2016 1. AMAÇ ve KAPSAM GİRİŞ GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ( GYH ) ve bağlı şirketleri (aksi belirtilmedikçe

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI Olay: Buyer A.Ş. (Buyer) gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olup ürünlerinin tamamını kendi üretip, dağıtmaktadır. Bay James, şirketin yönetim

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Beden Muayenesi. Prof. Dr. fiebnem KORUR F NCANCI - Doç. Dr. A. Coflkun YORULMAZ. .Ü Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri

Beden Muayenesi. Prof. Dr. fiebnem KORUR F NCANCI - Doç. Dr. A. Coflkun YORULMAZ. .Ü Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri .Ü Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulu u, T bb Malpraktis ve Adli Raporlar n Düzenlenmesi Sempozyum Dizisi No: 48 fiubat

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ (Sağlık Bakanlığının 29.04.2009 tarihli Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına

Detaylı

2013 YILI Faaliyet. Raporu. Disiplin Kurulu Raporu. Disiplin Kurulu

2013 YILI Faaliyet. Raporu. Disiplin Kurulu Raporu. Disiplin Kurulu Faaliyet Raporu Disiplin Kurulu 2013 YILI Faaliyet 2013 R ayili poru 89 DİSİPLİN KURULU (01.01.2013-31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın 22. Olağan genel

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 01.01.201 23.0.2015 (//2015 tarihli ve 665 sayılı kanun) 10-9 /1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu 2.000 2.156 2.20 Az Tehlikeli 3.699 Tehlikeli 3.082 3.699.932 Çok Tehlikeli

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

KARTAL İMAM HATİP ORTA OKULU OKUL KURALLARI GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK

KARTAL İMAM HATİP ORTA OKULU OKUL KURALLARI GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK KARTAL İMAM HATİP ORTA OKULU OKUL KURALLARI GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK Öğrenci ilk derse 10 dk. dan geç girdiğinde yok yazılır. İlk derse girdiği halde diğer bir veya birden fazla derse girmediğinde bir gün

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Diflhekimlerine, hekimlere ZORUNLU S GORTA

Diflhekimlerine, hekimlere ZORUNLU S GORTA Diflhekimi Güler Gültekin gulerdent@hotmail.com DO Yönetim Kurulu Üyesi Diflhekimlerine, hekimlere ZORUNLU S GORTA! Hekimlere ve diflhekimlerine Tam Gün Yasas çerçevesinde, t bbi kötü uygulama nedeniyle

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Disiplin Kurulu nun kuruluş,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ*

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* *Bu çerçevede, FIP Eğitim girişimleri Çalışma Grubu nun koordinatörlüğünde hazırlanan Küresel Yetkinlik Çerçevesi nden yararlanılarak Türk Eczacıları için,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Hekim Sorumlulu u

Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Hekim Sorumlulu u Editöryel Editorial 33 Responsibility and Obligations of Physician by Legal Regulations stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Adli T p Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Kanunlar Bilmemek Mazeret

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar

Detaylı

Tıbbi Uygulama Hatası (Malpraktis)

Tıbbi Uygulama Hatası (Malpraktis) Tıbbi Uygulama Hatası (Malpraktis) İSTANBUL TABIP ODASı İYI HEKIMLIK EĞITIM GRUBU Hekimlik mesleği Hekimlik, insanla en yakın ilişkili olan meslektir. Tıbbi yardımın özenle yürütülmesi zorunluluğu vardır.

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 Özeti : Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların; öncelikle, ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5 1- Basit Cinsel Saldırı Suçu (m. 102/1) 7 A- Genel Açıklamalar 7 B- Suçun Maddi Unsuru 7 a- Suçun Faili 7 b- Suçun Mağduru 16 c- Fiil 22 ı- Cebir 22 ıı-

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi

İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi Mevcut Öneri Gerekçe Sendikanın Adı Merkezi ve Adresi Sendikanın Adı Merkezi ve Adresi Sendikanın kullanılmayan uzun adının, Tüzük Madde 1 Sendikanın adı: İlaç ve Kimya,

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ:

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve/veya maddi zararları

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

Yay n Eti i hlalleri ve Hukuksal Düzenlemeler

Yay n Eti i hlalleri ve Hukuksal Düzenlemeler .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s.63-75 Yay n Eti i hlalleri ve Hukuksal Düzenlemeler Prof. Dr. Sermet Koç Araflt

Detaylı

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI Murat GÖKTAfi* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı