AVUKATLAR ĠÇĠN YILLIK GELĠR VERGĠSĠ BEYANNAMESĠ DÜZENLEME KILAVUZU 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVUKATLAR ĠÇĠN YILLIK GELĠR VERGĠSĠ BEYANNAMESĠ DÜZENLEME KILAVUZU 2012"

Transkript

1 Ankara Barosu Vergi ve Ġdare Hukuku Kurulu AVUKATLAR ĠÇĠN YILLIK GELĠR VERGĠSĠ BEYANNAMESĠ DÜZENLEME KILAVUZU 2012 Ankara Barosu

2 Editörler: Av. Dr. Serkan AĞAR Yrd. Doç. Dr. Ġdris Hakan FURTUN Hazırlayanlar: Av. Dr. Serkan AĞAR Yrd. Doç. Dr. Ġdris Hakan FURTUN Dr. Ertuğrul AKÇAOĞLU Av. Gülbahar GÜLER Av. Kerem CANBAZOĞLU Redaksiyon: Av. Oğuzhan GÜZEL ANKARA, 2012

3 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ GĠRĠġ 1. Avukatlık Faaliyetlerinden Doğan Kazançların Gelir Vergisi Kanunu Açısından Nitelendirilmesi Gelir vergisinin konusunu oluģturan gelir türleri Bir gelir türü olarak serbest meslek kazancının tanımı ve nitelikleri Bir serbest meslek faaliyeti olarak avukatlıktan elde edilen kazançlarda vergiyi doğuran olay 2. Avukatlık Faaliyetlerinden Doğan Kazançlarının Vergilendirilmesine Dair Esaslar a. Serbest Meslek Kazançlarında Belge Düzeni Serbest meslek makbuzu düzenlenmesine dair esaslar Serbest meslek kazanç defteri tutulmasına dair esaslar b. Serbest Meslek Kazançlarında Matrah ve Matrahın Tespiti Serbest meslek kazancını oluģturan gelir unsurları Ġndirilebilecek ve indirilemeyecek giderler c. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Hazırlanması ve Gelirin Beyanı Beyanname Doldururken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Beyanname Verme Zamanı Yıllık Gelir Vergisinin Ödenmesi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Örneği 3. E-Beyanname Düzenlenmesi Windows ĠĢletim Sisteminde Beyanname Düzenleme Programı Kurulumu Beyanname Düzenleme Programı Bilgileri Gelir Vergisi E-Beyannamesinin Doldurulması E-Beyannamenin Gönderilmesi

4 Ö N S Ö Z Pek çok kamusal ödevi yerine getirmekle yükümlü serbest meslek mensubu avukatların ödevlerinden biri olan vergi ödevinin yeri ve önemi yadsınamaz. Avukatların vergisel ödevleri arasında ise, kuģkusuz, her yıl Mart ayı içinde yıllık gelir vergisi beyannamesi düzenleme yükümlülüğünün ve bu beyannamenin doğru bir biçimde hazırlanıp verilmesinin büyük önemi vardır. Tüm üyeleri vergi ve idare hukuku alanındaki değerli çalıģmalarıyla tanınan Baromuz Vergi ve Ġdare Hukuku Kurulu nun ilki geçen yıl yayınlanan ve meslektaģlarımızdan büyük ilgi gören Avukatlar Ġçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu ile vergisel ödevlerini doğru bir biçimde yerine getirebilmeleri için meslektaģlarımıza yardımcı olmak hedeflenmiģtir yılında beyannamelerini hazırlamaları sırasında meslektaģlarımıza oldukça yararlı olan bu kılavuzun 2012 yılı için hazırlanmasında emeği geçen Ankara Barosu Vergi ve Ġdare Hukuku Kurulu nun değerli üyelerini kutluyorum. Av. Metin FEYZĠOĞLU Ankara Barosu BaĢkanı

5 G Ġ R Ġ ġ Avukatların maddi ve Ģekli birçok vergisel ödevi var. Örneğin mesleki faaliyet ve kazancımız nedeniyle her ay Katma Değer Vergisi, üç ayda bir Gelir Geçici Vergisi ve her yıl Mart ayında da Gelir Vergisi beyannamesi vermemiz gerekiyor. Bu durum bizler için Ģekli ve maddi birçok külfeti beraberinde getiriyor. MeslektaĢlarımız bu külfetlere katlanırken, meslektaģlarımız, çoğu zaman kendilerini serbest muhasebeci mali müģavirlere muhtaç hissediyorlar. Oysa içinden çıkılmaz birçok hukuki soruna çözümler üretme kabiliyetindeki avukatların, çok basit bir iki hususa dikkat edildiğinde rahatlıkla hazırlanabilecek vergi beyannamelerini muhasebecilerine havale etmelerine gönlümüz razı gelmiyor. ĠĢte, Baro BaĢkanımız Sayın Av. Metin FEYZĠOĞLU nun büyük desteğiyle ilkini geçen yıl yayınladığımız bu kılavuzu 2012 yılında da bu düģünceden hareketle hazırladık. Kanımızca vergi; avukatların ürkerek değil, bilâkis sorgulayarak yaklaģtıkları bir alan olmalı. En azından bir avukat kendi beyannamesini hazırlayabilmeli ve vergi dairesine kendi bilgisayarından gönderebilmeli. Birazcık ilgi gösterdiklerinde bunu baģarmak avukatlar için iģten bile değil. Kurulumuzun kıymetli üyelerinin emeğiyle hazırlanan bu kılavuzun, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da meslektaģlarımıza yararlı olmasını diler, vergisel meselelere olan ilgilerinin artması temennisiyle tüm meslektaģlarımıza vergilendirilmiģ bol kazanç dilerim. Dr. Serkan AĞAR Avukat Vergi ve Ġdare Hukuku Kurulu BaĢkanı

6 1. Avukatlık Faaliyetlerinden Doğan Kazançların Gelir Vergisi Kanunu Açısından Nitelendirilmesi Yazarlar: Yrd. Doç. Dr. Hakan FURTUN - Dr. Ertuğrul AKÇAOĞLU * Gelir vergisinin konusunu oluģturan gelir türleri Devlet tarafından topluma sunulan kamu hizmetlerinin finansmanını sağlayan kamu gelirlerinin en önemlisi vergilerdir. Vergilendirme ile kiģilerin ödeme gücü yükümlendirilir. Ödeme gücünün üç göstergesini gelir, servet ve harcamalar oluģturur. Bir baģka deyiģle vergiler gelir, servet veya harcamalar üzerinden alınır. ÇağdaĢ vergi sistemleri gelir üzerinden alınan vergilere özel bir önem verir. Gelir üzerinden alınan vergilerin yükümlendirdiği ekonomik unsur gelirdir. En genel tanımı ile gelir belli bir dönemde kiģinin satın alma gücünde meydana gelen artıģ biçimindeki olumlu değiģimdir. KiĢinin satın alma gücündeki artıģ genellikle ilgili dönem içinde ekonomik sürece katkıda bulunulmasının karģılığında ortaya çıkar. Türk Vergi Sistemi içinde gelir üzerinden alınan vergiler, gelir vergisi ve kurumlar vergisinden oluģur. Gelir vergisi gerçek kiģilerin elde ettikleri gelirleri konu edinir. Diğer bir deyiģle gelir vergisinin konusunu gerçek kiģilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri çeģitli gelir unsurları oluģturur. Gelir Vergisi Kanunu nun 2. maddesinde gelir unsurlarının; ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, menkul sermaye iratları, gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar olmak üzere yedi unsurdan oluģtuğu hükme bağlanmıģtır. Gelirin unsurları nitelik itibarı ile iratlar ve kazançlar olmak üzere iki temel gruba ayrılır. Ġrat, gerçek kiģinin sahip olduğu bir üretim faktörünü baģkalarının kullanımına bırakmak suretiyle ekonomik sürece dolaylı biçimde katması karģılığında elde ettiği gelir olarak tanımlanır. Bir kimsenin sahibi olduğu menkul veya gayrimenkul sermaye unsurlarını baģkasının kullanımına terk etmesi karģılığında elde ettiği kira, faiz gibi gelirler irat niteliği taģır. Gelir Vergisi Kanunu nda düzenlenmiģ menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları adlarından anlaģılacağı üzere irat niteliğinde gelir unsurlarıdır. Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Ankara Barosu Vergi ve Ġdare Hukuku Kurulu BaĢkan Yardımcısı. ** Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanı, Ankara Barosu Vergi ve Ġdare Hukuku Kurulu Üyesi.

7 Kazanç, gerçek kiģinin ekonomik sürece doğrudan katılması karģılığında elde ettiği gelir türüdür. Bir kimsenin fikri veya bedeni emeğini kullanarak bizzat ya da emeği ile sermayesini birleģtirmek suretiyle oluģturduğu bir iģletme aracılığı ile ekonomik faaliyette bulunması sonucunda elde ettiği gelirler kazanç niteliği taģır. Gelir Vergisi Kanunu nda düzenlenmiģ gelir unsurlarından ticari ve zirai kazançlar, ücretler ve serbest meslek kazançları ise kazanç niteliği taģır. Bir gelir türü olarak serbest meslek kazancının tanımı ve nitelikleri Serbest meslek kazançları Gelir Vergisi Kanunu nun 2. maddesinde geliri oluģturan unsurlar arasında dördüncü sırada sayılmıģtır. Adı geçen yasanın üçüncü kısmının dördüncü bölümünde 65 ile 69. maddelerde ise serbest meslek kazançları düzenlenmiģtir. Serbest meslek kazançları adından da anlaģılacağı üzere kazanç niteliğinde bir gelir unsurudur. Zira serbest meslek erbabı uzmanlaģmıģ bağımsız emeğini ekonomik sürece doğrudan ve bizzat katmak suretiyle bu gelir unsurunu elde etmektedir. Serbest meslek erbabının icra ettiği ekonomik faaliyet emek ağırlıklı bir faaliyet olduğundan serbest meslek kazançları ücretler ile birlikte emek gelirleri kapsamında değerlendirilir. GVK nun 65/1 maddesinde her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu belirtilmiģtir. Bir baģka deyiģle serbest meslek kazancı serbest meslek faaliyetlerinde bulunulması sonucunda elde edilen bir gelir türüdür. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise serbest meslek faaliyeti, sermayeden daha çok kiģisel çalıģmaya, bilimsel mesleki bilgiye ya da uzmanlığa dayanan ve ticari nitelik taģımayan iģlerin bir iģverene tabi olmaksızın Ģahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması olarak tanımlanmıģtır. Yasadaki bu tanımdan hareketle serbest meslek kazancının uzmanlaģmıģ bağımsız emeğin ekonomik sürece bizzat ve doğrudan katılması karģılığında elde edilen gelir unsuru olduğu söylenebilir. Serbest meslek faaliyetinde emek faktörü ağırlığa sahiptir. Serbest meslek faaliyeti icra edilirken sermaye faktöründen yararlanılması mümkün olsa dahi bu faaliyetin gelir getirmesini sağlayan husus sermaye değil fakat serbest meslek erbabının uzmanlaģmıģ bedensel özellikle de zihinsel emeğidir. Buradaki emek nitelikli-uzmanlaģmıģ bir emektir. Serbest meslek faaliyeti bir hizmet sunumu biçiminde icra edilir ancak burada hizmet sunumu bağımsız olarak, bir iģverene bağımlılık durumu söz konusu olmaksızın gerçekleģtirilir. Serbest meslek erbabı uzmanlaģmıģ bağımsız emeğini kendi nam ve hesabına ve iģ görme konulu akitlerden vekâlet veya istisna-eser sözleģmesi hukuki biçiminde sunar. Serbest meslek faaliyeti kapsamında hizmet sunumu ticari nitelik taģımaz. Ayrıca serbest meslek kazancı olarak nitelendirilip gelir vergisine tabi tutulabilmesi için serbest meslek

8 faaliyetlerinin sürekli olarak, mutat meslek biçiminde sunulması gerekir. Geçici nitelikteki faaliyetler, koģulları haiz ise, diğer kazanç ve iratlar kapsamında arızi bir kazanç olarak gelir vergisine tabi tutulabilir. Serbest meslek erbabı kendi sorumluluğu altında mesleki faaliyetlerini icra ederken sadece meslek kuralları ve bilimsel gerekler ile bağlıdır; iģ görürken kimseden emir ve talimat almaz. Gelir vergisinde vergiyi doğuran olay gelirin elde edilmesidir. Serbest meslek kazançlarında gelirin elde edilmesi tahsil esası uyarınca söz konusu olur. Bir baģka deyiģle bu gelir türünde gelirin elde edilmiģ sayılabilmesi için bunun bir alacak hakkı olarak doğmuģ ve talep edilebilir hale gelmiģ olması yeterli olmaz mutlaka lehe bir edimin gerçekleģtirilmesi sureti ile malvarlığının aktifler hanesinde bir artıģın da meydana gelmesi gerekir. Bir serbest meslek faaliyeti olarak avukatlıktan elde edilen kazançların vergilendirilmesi Avukatlık Kanunu nun 2. maddesinde avukat, her türlü hukuki sorun ve anlaģmazlıkların, adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve genellikle hukuk kurallarının tam olarak uygulanması hususunda, yargı organları ve hakemlerle resmi ve özel kiģi, kurul ve kurumlara yardım etmek amaçlarıyla, hukuki bilgi ve tecrübelerini, adaletin hizmetine ve kiģilerin yararlanmasına tahsis ederek kamu hizmeti gören serbest meslek mensubu kiģi Ģeklinde tanımlanmıģtır. Avukat; yargıç ve savcının yanında yer alan, yargı erkinin ve hukuk devletinin çok önemli bir unsurudur. Ancak avukat, idare hukuku anlamında bir kamu görevlisi değildir. Müvekkilinin hukuki problemlerinin çözümüne yönelik mesleki faaliyetlerde bulunan bir hukukçu olan avukat aynı zamanda bir serbest meslek erbabıdır. Avukat, mesleki faaliyetlerini, iģ görme konulu akitlerden vekâlet sözleģmesinin özel bir türü olan avukatlık sözleģmesine dayanarak yürütür. Avukatlık kamu hizmeti niteliğinde uzmanlık gerektiren mesleki faaliyetleri ifade eder. Bir meslek olarak avukatlığın en önemli niteliği bağımsızlıktır. Bu bağımsızlık devlet karģısında bağımsızlığın yanında müvekkilden bağımsızlığı ve topluma karģı bağımsız olmayı da gerektirir. Avukatlığın bir serbest meslek olarak nitelendirilmesinin sebebi, bu mesleğin özel nitelikli bir özgürlük içinde yürütülmesi gereğine dayanır. Avukat çalıģma saatlerini ve biçimini özgürce takdir edebilir, müvekkilinden bu hususta talimat almaz. Avukatı bağlayan tek husus meslek kuralları ve hukuk devleti gerekleridir. Bir serbest meslek faaliyeti olan avukatlık kapsamındaki hizmetleri sunan serbest avukatların elde ettiği gelir, Gelir Vergisi Kanunu nda düzenlenmiģ gelir unsurlarından

9 serbest meslek kazancına karģılık gelir ve serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine dair esaslar uyarınca gelir vergisine tabi tutulur. 2. Avukatlık Faaliyetlerinden Doğan Kazançlarının Vergilendirilmesine Dair Esaslar Yazar: Av. Dr. Serkan AĞAR a. Serbest Meslek Kazançlarında Belge Düzeni Serbest meslek makbuzu düzenlenmesine dair esaslar Vergi Usul Kanunu nun 236. maddesine göre avukatlar, mesleki faaliyetlerine iliģkin her türlü tahsilat için iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek ve bir nüshasını iģ sahibine vermek, iģ sahibi de bu makbuzu istemek ve almak zorundadır. Serbest meslek makbuzlarına; Makbuzu verenin soyadı, adı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası, ĠĢ sahibinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi, Alınan paranın miktarı, Paranın alındığı tarih, yazılır ve bu makbuzlar avukat tarafından imzalanır. Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası verilerek teselsül ettirilir. Serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen makbuzda gerçek meblağdan farklı bir meblağa yer verilmesi durumunda, bunu düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 2012 yılında 180,00 liradan aģağı olmamak üzere bu makbuza yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10 u oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Serbest meslek makbuzunda %18 KDV ve ödemede bulunan Gelir Vergisi Kanunu nun 94/1 maddesinde sayılan 1 mükelleflerden ise bunlar tarafından kesilecek %20 oranındaki gelir vergisi stopajı hesaplanıp gösterilmelidir. Avukatlar serbest meslek kazanç defterlerini ve serbest meslek makbuzlarını ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından baģlayarak 5 yıl süreyle muhafaza etmek zorundadırlar. Muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter ve belgeler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere iliģkin mikro fiģ, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri 1 Ankara Barosu Vergi ve Ġdare Hukuku Kurulu BaĢkanı. Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret Ģirketleri, iģ ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi iģletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai iģletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler.

10 ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara eriģim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve Ģifreleri muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek usule uygun olarak, tasdike konu hesap ve iģlemlerin doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap ve iģlemlere doğrudan veya silsile yoluyla taraf olanlara, defter ve belgelerinin incelenmesi amacıyla yeminli mali müģavirler tarafından yapılan talepler için de geçerlidir. Serbest meslek kazanç defteri tutulmasına dair esaslar Gelir Vergisi Kanunu nun 67/5 maddesine göre, avukatlar, mesleki kazançlarını, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tuttukları serbest meslek kazanç defteri ne dayanarak tespit ederler. Vergi Usul Kanunu nun Defter Tutacaklar baģlıklı 172/5 maddesine göre serbest meslek erbabı bu kanun esaslarına göre defter tutmak zorundadır. Aynı kanunun Serbest meslek kazanç defteri baģlıklı 210. maddesine göre, serbest meslek erbabı bir kazanç defteri tutar. Dolayısıyla serbest meslek erbabı olan avukatın da kazancının vergisel yönden doğru bir biçimde tayin ve tespiti için serbest meslek kazanç defteri tutması Ģarttır. Bu defterin bir tarafına giderler, diğer tarafına da hasılat kaydedilir. Defterin gider tarafına, yapılan giderlerin çeģidi ile yapıldığı tarih, hasılat tarafına ise ücretin alındığı tarih ve miktarı ile kimden alındığı yazılır. Serbest meslek kazanç defterini tutarken avukatın Vergi Usul Kanunu nun kayıt nizamı ve defter tasdiki hükümlerine uyması gerekir. Bu kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Ancak Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde baģka dilden kayıt da yapılabilir. Bu kayıtlar vergi matrahını değiģtirmeyecek Ģekilde tasdik ettirilecek diğer defterlere de yapılabilir. Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karģılığı gösterilmek Ģartıyla yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Ancak yurt dıģındaki müģteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karģılığı gösterilmesi Ģartı aranmaz. Ġlgili dönem defter tasdik tarihi itibariyle ödenmiģ sermayesi (yurt dıģında kurulan Ģirketlerin Türkiye ye ayrılan ödenmiģ sermayesi) en az 100 milyon ABD Doları veya muadili yabancı para karģılığı TL ve sermayesinin en az %40 ı ikametgâhı, kanuni ve iģ merkezi Türkiye de bulunmayan kiģilere ait olan iģletmelere, kayıtlarını Türk para birimi dıģında baģka bir para birimiyle tutmalarına Bakanlar Kurulu tarafından izin verilebilir. Bu Ģartların ihlâl edildiği hesap dönemini izleyen hesap döneminden itibaren Türk para birimine göre kayıt tutma zorunluluğu baģlar. Türk para birimiyle yapılan iģlemler, iģlemin gerçekleģtiği günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alıģ kuruyla ilgili para birimine çevrilir. Ġktisadi kıymetlerin değerleri ile vergi matrahı

11 kayıt yapılan para birimine göre tespit edilir, beyannamenin verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla Türk parasına çevrilerek beyan edilir. Vergi ödeme, mahsup ve iade iģlemlerinde de TL tutarlar kullanılır. Bu mükellefler, diğer para birimleriyle kayıt tuttukları sürece Vergi Usul Kanunu nun mükerrer 298/A maddesi uyarınca enflasyon düzeltmesi yapamazlar. Türk para birimiyle kayıt yapmaya baģlamaları halinde ise üç yıl süreyle anılan madde hükmünden yararlanamazlar. Serbest meslek kazanç defteri, mürekkeple veya makine ile yazılır. Kopya kağıdı kullanılabilir ve ıstampa ve sair damga aletleriyle kopya konulabilir. Hesaplar kapatılıncaya kadar toplamlar geçici olarak kurģun kalemi ile yapılabilir. Rakam ve yazılar yanlıģ yazılırsa düzeltmeler ancak yanlıģ rakam ve yazı okunacak Ģekilde çizilmek, üst veya yan tarafına ya da ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Deftere geçirilen bir kaydı kazıyarak, çizerek veya silerek okunamaz hale getirmek yasaktır. Defterde kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan satırlar, çizilmeksizin boģ bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli iģlenen yapraklarda, bu yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz. Serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir. Serbest meslek kazanç defterinin tasdik ettirilmesi zorunludur (VUK m. 220/8). Serbest meslek kazanç defteri, defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda tasdik ettirilmelidir. Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı içinde tasdiki yeniletmek zorundadır. Defterler; iģ yerinin bulunduğu yerdeki noter tarafından tasdik edilir. Tasdik Ģerhleri defterin ilk sayfasına yazılır ve aģağıdaki unsurları içerir: Defter sahibinin baģta soyadı sonra öz adı, ĠĢ adresi, ĠĢ veya meslek, Defterin çeģidi, Kaç sayfadan ibaret olduğu, Kullanılacağı hesap dönemi, Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi, Tasdik tarihi, Tasdik numarası, Tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzası. Serbest meslek kazanç defterinin tasdik esnasında sayfalarının sıra numarası ile teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker tasdik makamının resmi mührüyle mühürlenir. Vergi Usul Kanunu na göre defter tutmak zorunda olan avukatların bu

12 yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda aynı kanunun 352/I-2 maddesi gereğince iki kat birinci derece usulsüzlük cezası kesilir. Vergi Usul Kanunu nun 211. maddesi gereğince avukatlar, iģlerinde bir yıldan fazla kullandıkları ve amortismana tâbi tuttukları tesisat ve demirbaģ eģyanın kıymetleri ile amortismanlarını aynı kanunun 189. maddesinde yazılı Ģekilde tutulan amortisman kayıtlarında gösterirler. Buna göre üzerinden amortisman yapılan kıymetler ve bunların amortismanları; Envanter defterinin ayrı bir yeri, Özel bir amortisman defteri, Amortisman listeleri, Ģekillerinden herhangi biriyle gösterilir. Amortisman kayıtları, amortismana baģlandığı tarihten itibaren her yılın amortismanı ayrı ayrı gösterilmek Ģartıyla birbirine bağlanır. ĠĢletmeye yeniden giren iktisadi kıymetlerle bunların amortismanlarının önceki yıllara ait kayıtlarda devam ettirilmesi mümkündür. Amortisman defteri veya listelerinin kayıtları envanter kaydı hükmündedir. Belirtilen esaslara göre kayıtlarda gösterilen iktisadi kıymetlere ait değerler, envanter defterine toplu olarak geçirilebilir. Avukatlar, amortismana tâbi tuttukları tesisat ve demirbaģ eģyanın kıymetleri ile amortismanlarını serbest meslek kazanç defterinin ayrı bir yerine yazmak suretiyle gösterebilirler. b. Serbest Meslek Kazançlarında Matrah ve Matrahın Tespiti Yazar: Av. Kerem CANBAZOĞLU Serbest meslek kazancını oluģturan gelir unsurları Gelir Vergisi Kanunu nun 66/1 maddesi, serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler in serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görevle devamlı olarak uğraşsa dahi serbest meslek erbabı olduklarını belirledikten sonra aynı kanunun 66/2,b.3 maddesiyle Avukatlık Kanunu nun ilk maddesindeki Avukatlık kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. ifadesinden hareketle avukatlık faaliyetinin ifası ile edinilen kazanç serbest meslek kazancı olarak kabul edilir. Bir serbest meslek faaliyeti olarak sunulan hukuki yardım hizmetinin karģılığında avukata ödenen ücret avukatlık ücretidir. KarĢılığında avukatlık ücreti elde edilecek hukuki yardım hizmetleri Avukatlık Kanunu nun 168. maddesine göre hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi nde belirlenmiģtir. ġu durumda avukatlık ücret tarifesinde belirtilen hukuki yardım hizmetlerini ifa eden avukatın elde ettiği Ankara Barosu Vergi ve Ġdare Hukuku Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Kamu Hukuku (Ġdare Hukuku) ABD Doktora Öğrencisi.

13 avukatlık ücreti avukatın gelir unsurunu oluģturur. Serbest meslek kazancı sayılan hakem ücretleri de avukatlarca elde edilmeleri halinde serbest meslek kazancını oluģturan bir gelir unsuru sayılır. Ġndirilebilecek ve indirilemeyecek giderler Gerçek usulde matrahın saptanmasında indirilebilecek giderler Gelir Vergisi Kanunu nun 68. maddesinde düzenlenmiģtir. Bir serbest meslek faaliyeti olarak avukatlık hizmetinin sunumu ve sürdürülebilmesi ile ilgili Gelir Vergisi Kanunu nun 68. maddesinde sayılan giderler gayri safi hasılattan indirilebilir. Bunlar; Ģu Ģekilde sıralanabilir: (1) Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgâhlarının bir kısmını işyeri olarak kullananlar, ikametgâhın tamamı için ödedikleri kira ile ısıtma ve aydınlatma gibi sair masrafların yarısını indirilebilirler. İşyeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını işyeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler). İşle ilgili olarak şehir içi ulaşım, posta, telgraf ve odabaşı ücretleri gibi müteferrik giderler gerçek tutarları ile kazancın tespitinde hasılattan indirilir. Müteferrik giderlerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belgelendirilmesi şarttır (Vergi Usul Kanunu nun 228. maddesinde sayılanlar hariç). (2) Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın geri alınmamak üzere Türkiye de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) ile Gelir Vergisi Kanunu nun 27. maddesinde yazılı giyim giderleri. (3) Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri (seyahat maksadının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şartıyla). Söz gelimi bir duruşmaya katılmak için bir başka il veya ilçeye giden avukat ulaşım ve konaklama giderlerini indirebilecektir. (4) Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı kanunun 328. maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil). Mesleki faaliyette kullanılan tesisat ve demirbaş eşya için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde anılan kanunun 328. maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil) kazancın tespitinde hasılattan indirilir. Serbest meslek faaliyetinde bulunan ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif ve adi ortaklıklar hariç serbest meslek erbabının azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayırması, yenileme fonu uygulaması söz konusu değildir.

14 (5) Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri. Serbest meslek erbabı, envantere dahil olan binek otomobillerinin giderlerini ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlarını gider olarak hasılattan indirebilecektir. Bu tür giderlerin hasılattan indirilebilmesi için söz konusu binek otomobillerin envantere dahil olması şarttır (01/01/2004 tarihinden itibaren kiralanan ve işte kullanılan taşıtların giderleri de gider olarak indirilebilir). Serbest meslek erbabının binek otomobillerini yeniden değerlemeye tabi tutmaları ve azalan bakiyeler usulünde amortisman ayırmaları mümkün değildir. Öte yandan binek otomobillerinin envantere dahil edildiği hesap dönemi için ay kesri tam sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılacaktır. Motorlu taşıtlar vergisi, gider olarak dikkate alınmayacaktır. KDV Kanunu nun 30 ve 58. maddelerine göre, satın alınan binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV indirim konusu yapılamaz. İndirim konusu yapılamayan KDV ise, otomobilin maliyet bedeline ilave edilerek amortisman ayırmak suretiyle gider yazılabileceği gibi, ilgili dönemde doğrudan gider de yazılabilir. (6) Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller. Alınan meslek kitapları ve meslek dergileri için ödenen bedeller ve mesleki teşekküllere ödenen aidatlar kazancın tespitinde hâsılattan indirilir. Genel nitelikteki yayınların, örneğin; günlük gazetelerin bu kapsamda olmamakla beraber müteferrik gider olarak kaydedilmesi mümkündür. (7)Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde bir avukatın bir başka avukattan hizmet alması gibi giderler, mesleğin ifasına lüzumlu aletlerin eczaların ve sair maddelerin tedariki için yapılan giderler hasılattan indirilir. (8) Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar. Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş, basamak yükseltme ve emeklilik aidatları, yıl içinde ödenmek kaydıyla hasılattan indirilir. (9) Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar. Avukatlık mesleğinin icrası için bir baroya kayıt olunması zorunlu bulunduğundan baroya kayıtlı kalabilmek ve böylece mesleği yürütebilmek için ödenen baro aidatları bu kapsamda değerlendirilebilir. Avukatlık Kanunu nun 55. maddesi gereğince avukatların iş elde edebilmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları yasak olduğundan, yasak olan bu faaliyetlerle ilgili masraflarını indirmeleri mümkün değildir. Avukat kendisine ait bir taşınmazı büro

15 olarak mesleki faaliyeti için kullanıyor ise, bu taşınmaz nedeniyle ödediği emlak vergisini ve Belediye Kanunu ndan doğan diğer resim ve harçları indirebilir. (10) Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar. Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar, serbest meslek erbabının işlemiş oldukları suçlardan doğan tazminatlar hariç olmak üzere hasılattan indirilir. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar ise gider olarak indirilemez. c. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Hazırlanması ve Gelirin Beyanı Yazar: Av. Gülbahar GÜLER Beyanname doldururken dikkat edilmesi gereken hususlar Yıllık beyanname çeģitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine mahsustur (GVK m. 84/1). Yıllık gelir vergisi esasen beyana dayalı bir vergilendirme olup serbest meslek erbabı ve bu sebeple vergi yükümlüsü olan avukatlar; her yıl kazanç ve iratlarından oluģan gelirlerinin toplamını, Maliye Bakanlığı nca düzenlenen esas ve usullere göre bildirmekle mükelleftir. Avukat, yıl içinde faaliyette bulunmuģ ise, bunun süresine ve elde edilen gelirine bakılmaksızın (hiçbir gelir elde etmese bile) beyanname vermek zorundadır. Gelir vergisi oranı her yıl yenilenen tarife üzerinden ve belirlenecek esaslara göre hesaplanır. Herhangi bir hataya mahal vermemek için mevzuat takibi yapılabileceği gibi, e- beyanname (internet vergi dairesi) üzerinden gönderilen beyannamelerde her açılıģta güncelleme Ģartı getirildiği ve vergi tutarı program tarafından otomatik olarak hesaplandığı için sorun olmayacaktır. Gelir vergisi artan oranlı bir vergi olup (GVK m. 103), 278 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2011 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde aģağıdaki tutarlar geçerlidir: 9.400,00 TL ye kadar % ,00 TL nin 9.400,00 TL si için 1.410,00 TL, Fazlası % ,00 TL nin ,00 TL si için 4.130,00 TL, Fazlası %27 (Ücret gelirlerinde ,00 TL nin ,00 TL si için 4.130,00 TL), ,00 TL den fazlasının ,00 TL si için ,00 TL, (Ücret Fazlası %35 oranında Ankara Barosu Vergi ve Ġdare Hukuku Kurulu BaĢkan Yardımcısı, Ankara Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Kamu Hukuku (Vergi Hukuku) Yüksek Lisans Öğrencisi.

16 gelirlerinde ,00 TL den fazlasının ,00 TL si için vergilendirilir ,00 TL), Yıllık gelir vergisi hesaplanırken avukatların yukarıda açıkladığımız indirimler ve zarar mahsupları dıģında üçer aylık dönemlerde ödedikleri gelir geçici vergileri de mahsup edilmektedir. Gelir kaynaklarından herhangi birinde oluģan zararın baģka bir gelirden indirilmesi mümkündür. Bunlar dıģında yıl içinde kesinti yoluyla ödenen vergilere iliģkin kısmın ya da beyannamede gösterilen kazançlar üzerinden yurt dıģında yapılan bir vergi ödemesi varsa bunlar da bildirilmek kaydıyla (e-beyanname üzerindeki kulakçıkların doldurulması suretiyle) mahsup edilebilecektir. Bazı durumlarda belli bir miktarı aģması halinde beyan yükümlülüğü getirilmiģtir. Bunlar birden fazla iģverenden tevkifata tabi ücret geliri elde edilmesi ve menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında görülmektedir. Beyannameler mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine verilir. Elektronik ortamda beyanname verecek olan mükellefler beyannamelerini bağlı bulundukları vergi dairesinden aldıkları Ģifreyle https://ebeyanname.gib.gov.tr adresinde yer alan kılavuza uygun olarak dolduracaklardır. Süresinde verilmesi gereken beyannamenin verilmemesi halinde aģağıdaki cezalar uygulanır: - Birinci derece usulsüzlük cezası (2012 yılı için 66,00 TL) (VUK m. 352) - Vergi ziyaı cezası (VUK m. 344) - Her ay için gecikme faizi (19/10/2010 tarihinden itibaren aylık %1,40). 2 Beyanname verme zamanı 2011 yılında faaliyette bulunan ve gelir elde eden mükellef avukatların, bu dönemde elde ettikleri serbest meslek kazançlarını 2012 yılının 1 Mart-25 Mart tarihleri arasında (25 Mart 2012 Cumartesi günü akģamına kadar) elektronik ortamda beyan etmeleri gerekir (GVK m. 92). Beyannamenin verildiği tarih, e-beyannamenin internet vergi dairesi üzerinden paketlenip gönderildiği tarihtir. Yıllık gelir vergisinin ödenmesi Beyanname üzerinde hesaplanan 2011 yılına ait gelir vergisi, 2012 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eģit taksitte ödenir. Hesaplanan vergi, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine ödenebileceği gibi vergi tahsiline yetkili banka Ģubelerine de ödenebilir /965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

17 3. E-Beyanname Düzenlenmesi 3 Yazar: Av. Dr. Serkan AĞAR Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Örneği Avukat Oktay Sezgin 2011 yılında toplam ,00 TL (Yüz Bin Türk Lirası) serbest meslek kazancı elde etmiģtir. Mesleki faaliyetlerini yürütebilmesi için toplam ,00 TL (Yirmi BeĢ Bin Türk Lirası) masraf yapmıģ ve sekreterine de ,00 TL (On BeĢ Bin Türk Lirası) ödeme yapmıģtır. Sosyal Güvenlik Kurumu na ise toplam ,00 TL (On Bin Türk Lirası) sigorta primi yatırmıģtır. Avukat Oktay Sezgin in 2011 yılı içinde ödediği geçici vergi toplamı ise, 7.500,00 TL dir (Yedi Bin BeĢ Yüz Türk Lirası). Buna göre; Toplam Hasılat ,00 TL Toplam Mesleki Gider ,00 TL Sigorta Primi Ödemesi ,00 TL Beyana Tâbi Serbest Meslek Kazancı ,00 Hesaplanan Gelir Vergisi ,00 TL Ödenen Geçici Vergi Toplamı 7.500,00 TL Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi 3.920,00 TL Serbest muhasebeci mali müģavirlerden aracılık hizmeti almadan beyannamelerini kendileri düzenleyerek elektronik ortamda göndermek isteyen meslektaģlarımız öncelikle aģağıdaki dilekçeyi bağlı bulundukları vergi dairesine vermek suretiyle kullanıcı kodu, parola ve Ģifre alacaklar, ardından hazırladıkları beyannamelerini kendilerine tahsis edilmiģ olan kullanıcı kodu, parola ve Ģifreyle elektronik ortamda gönderebileceklerdir. ELEKTRONĠK BEYANNAME GÖNDERME TALEP FORMU VE TAAHHÜTNAMESĠ.../.../......Vergi Dairesi Müdürlüğüne / BaĢkanlığına Beyannamelerimi elektronik ortamda göndermek istiyorum. Talebimin değerlendirilmesini ve tarafıma parola, kullanıcı kodu ve kullanıcı Ģifresi verilmesini arz ederim. 3 Bu bölümde, genel itibariyle Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı nın yayımladığı kılavuzlardan yararlanılmıģtır. Ankara Barosu Vergi ve Ġdare Hukuku Kurulu BaĢkanı.

18 MÜKELLEF KĠMLĠK/ADRES BĠLGĠLERĠ Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Adı, Soyadı / Unvanı Ticaret Sicil No Doğum Yeri Doğum Tarihi Adresi Bağlı Bulunduğu Oda ve Sicil No Telefon Numarası Faks Numarası Elektronik Posta Adresi Tarafıma elektronik beyanname gönderme yetkisinin verilmesi halinde; 1. Bakanlık tarafından beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili yayımlanan genel tebliğ ve diğer ilgili düzenlemelerle getirilecek usul ve esasların tümüne uyacağımı, 2. Tarafıma verilmiģ kullanıcı kodu, parola ve Ģifreden sorumlu olduğumu ve herhangi bir üçüncü kiģiye açıklamayacağımı ve kullanımına izin vermeyeceğimi, kullanıcı kodu, parola ve Ģifreyi baģka amaçlarla kullanmayacağımı, iģyerimin satıģı, transferi ve iģi bırakmada kullanıcı kodu, parola ve Ģifremi kimseye devretmeyeceğimi, kiralayamayacağımı ve satmayacağımı, almıģ olduğum kullanıcı kodu, parola ve Ģifrem ile baģkaları tarafından iģlem yapıldığını öğrendiğim anda Gelirler Genel Müdürlüğü no.lu Çağrı Merkezine veya bağlı olduğum vergi dairesine bildireceğimi, 3. Kullanıcı kodu, parola ve Ģifrenin kullanımı suretiyle yapılan iģlemlerin, kendim veya yetkili kiģilerce yapılmadığı yönünde bir iddia ileri sürmeyeceğimi ve tüm kullanımlardan sorumlu olduğumu, kullanıcı kodu, parola ve Ģifrenin yetkisiz kiģilerce kullanıldığını öğrendiğim anda (Ģifrenin, parolanın ve kodun kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelirler Genel Müdürlüğü no.lu Çağrı Merkezine veya bağlı olduğum vergi dairesine bildireceğimi, bu bildirim anına kadar yapılan iģlemlerden ve kullanımdan bizzat sorumlu olacağımı, 4. Elektronik ortamda yapılan iģlemlerin tespit ve tevsikinde ilgili vergi dairesi ve Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Merkezi kayıtlarının esas alınacağını, 5. Kullanıcı kodu, parola ve Ģifre kullanılarak düzenlenen ve tarafımca onaylanarak manyetik ortamda gönderilen bildirim ve beyannamelerin tarafımdan imzalanmıģ sayılacağını, kabul ve taahhüt ediyorum. Mükellef

19 Adı Soyadı Ġmza Tarih Windows ĠĢletim Sisteminde Beyanname Düzenleme Programı Kurulumu internet sitesinden sırasıyla; Ġnternet Vergi Dairesi E-Beyanname Gerekli Programlar linklerine tıklanır. Gelen ekrandan BDP Beyanname Düzenleme Programı Kurulumu linkine fare sol tuģu tıklanıp, Dosya Yükleme Güvenlik Uyarısı ekranı üzerindeki ÇalıĢtır butonuna tıklanarak yükleme iģlemi baģlatılır. Böylece, gerekli dosyalar otomatik olarak C:\ebyn dizini altına açılır. Program mutlaka C:\ebyn dizinine açılmalıdır, aksi halde Beyanname Düzenleme Programı çalıģmaz.

20 Unzip butonuna basıldığında, C:\ebyn dizini altına kaç dosya yüklendiğini gösteren mesaj kutusu gelmekte ve yeni güncellemelerle birlikte yüklenen dosya sayısı artmaktadır. ÖRNEK: 123 file(s) unzipped successfully. Bu mesaj gelince Tamam butonuna, sonrasında ise WinZip Self-Extractor - ebyn.exe üzerinde Close butonuna tıklanarak yükleme iģlem tamamlanır. Beyanname Düzenleme Programı C:\ebyn dizini altındaki bdp.bat dosyasına çift tıklanarak çalıģtırılır. bdp.bat dosyası çalıģtıktan sonra aģağıdaki ekran gelir.

21 Sonrasında, ekranda Beyanname Düzenleme Programı ana sayfası görülür. Beyanname Düzenleme Programı Ana Sayfa ekranının görülmesi, bdp programının doğru bir Ģekilde kurulduğu ve beyanname düzenleme iģlemine baģlayabileceğiniz anlamına gelmektedir. Eğer Beyanname Düzenleme Programı Ana Sayfa ekranı görülmüyorsa Java uygulamanız bilgisayarınızda kurulu değildir. Beyanname Düzenleme Programı Bilgileri

22 Dosya/Yeni seçeneği tıklandığında beyanname tipleri listelenir.

23 Bu listeden verilecek beyanname tipi seçilerek ilgili beyannameye ait beyanname doldurma ekranı açılır. Örneğin aģağıda KDV beyannamesi seçilmiģtir. Mükellef bilgileri ve Düzenleyen Bilgileri seçenekleri bulunur. Bu seçenekler beyanname doldurulurken kullanıcıya kolaylık amaçlı, sadece vergi numarası girilerek mükellef veya kullanıcıya ait diğer bilgilerin gelmesini sağlayan seçeneklerdir.

24 Kayıtlar/Mükellef Bilgileri seçeneği tıklandığında Kayıtlı Mükellef Bilgileri tablosu açılır. Yeni kayıt Mükellef Bilgileri alanındaki kısımlar doldurulduktan sonra Kaydet butonuna basılarak iģlem bitirilir. Daha önceden kaydedilmiģ mükelleflerin bilgileri değiģtirmek için, listeden mükellef seçildikten sonra bilgileri Mükellef Bilgileri alanına gelir, istenen alandaki değer değiģtirilerek Kaydet butonuna basılır ve güncelleme iģlemi bitirilir.

25 Kayıtlar/Düzenleyen Bilgileri menüsüne tıklandığında Kayıtlı Düzenleyen Bilgileri tablosu açılır. Yeni kayıt Düzenleyen Bilgileri alanındaki kısımlar doldurulduktan sonra Kaydet butonuna basılarak iģlem bitirilir. Daha önceden kaydedilmiģ mükelleflerin bilgileri değiģtirmek için, listeden mükellef seçildikten sonra bilgileri Düzenleyen Bilgileri alanına gelir, istenen alandaki değer değiģtirilerek Kaydet butonuna basılır ve güncelleme iģlemi bitirilir.

26 Paketleme seçeneği tıklandığında aģağıdaki ekran görülür. Paketleme iģlemi mükelleflerin hazırlanmıģ ve kaydedilmiģ beyannamelerini göndermeden önce yapmaları gereken bir iģlemdir. Paketleme iģlemi bir veya birden fazla beyannameyi tek bir paket (dosya) haline getirmeyi sağlar. En son Düzenlenen Beyannameler seçeneği kaydedilen son 30 beyannameyi listelemek için kullanılır. Paketlenecek olan beyanname seçilerek, Beyannameyi Pakete Ekle düğmesine tıklanır, seçilen beyanname Paket Ġçeriği bölümüne gelir, içerik doğru ise Paket Dosya Adı yazılır, Ģekilde dosya adı Paket olarak verilmiģtir. Daha sonra Paketi

27 OluĢtur düğmesine tıklandığında, paket c:\ebyn\paketler dizini altına verilen dosya adı ile kaydedilir ve paketleme iģlemi tamamlanır. Kaydedilen beyannamelerin hepsini listelemek için Tüm Beyannameler seçeneği kullanılır. Paketlenecek olan beyanname seçilerek, Beyannameyi Pakete Ekle düğmesine tıklanır, seçilen beyanname Paket Ġçeriği bölümüne gelir, içerik doğru ise Paket Dosya Adı yazılır ve Paketi OluĢtur düğmesine tıklandığında, beyannamenin bilgisayarda çalıģtığı dizin altında Paketler dizininin altına verilen dosya adı ile kaydedilir ve paketleme iģlemi tamamlanır. Gelir Vergisi E-Beyannamesinin Doldurulması Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi; Genel Bilgiler, Kazanç Bildirim Detayı, Gelir Bildirimi, Vergi Bildirimi, Düzenleme Bilgileri, Ekler ve Performans Bilgileri kulakçıklarından oluģmaktadır. Bu yedi kulakçığın ekrandaki görünümü aģağıdaki Ģekildedir:

28 Genel Bilgiler kulakçığı, idare ve mükellef bilgilerinin bulunduğu iki bölümden oluģmaktadır. Ġdari Bilgiler bölümü, beyannamenin ait olduğu vergi dairesi, beyannamenin geçerli olduğu dönem tipini ve buna bağlı olarak beyannamenin ait olduğu yıl, bitiģ ayı ve bitiģ yılı bilgilerini içermektedir. Mükellef bilgilerinin bulunduğu bölüm, mükellefin Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No.), Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No., E-Posta Adresi, Ġrtibat Telefon No. alanlarından oluģmaktadır. Ġdari Bilgiler bölümünde Vergi Dairesi, Dönem Tipi, Yıl alanları bulunur. Ġdari Bilgiler bölümündeki alanlara bilgi giriģi aģağıdaki gibidir. listesi gelir. Vergi Dairesi alanında bulunan imgesi seçildiğinde ekrana vergi dairelerinin Listeden mükellefiyet kaydı bulunulan Vergi Dairesi belirlenip Seç düğmesine tıklanarak Vergi Dairesi seçme iģlemi tamamlanmıģ olur. Vazgeç düğmesi satır seçmeden ekrandan çıkmak için kullanılır. Beyannamenin tâbi olduğu vergilendirme dönemi Dönem Tipi alanında belirlenmektedir. Alandaki imgesi seçildiğinde Yıllık ve 12 Aylık Özel Hesap Dönemi seçeneği bulunmaktadır.

29 girilmelidir. Dönem Tipi, Yıllık seçilmesi halinde beyannamenin ait olduğu yıl bu alana Mükellefin bölümünde Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No.), Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No., E- Posta Adresi, Ġrtibat Telefon No. alanları bulunur. Mükellefin T.C. Kimlik Numarası ilgili alana girilecektir. Vergi sorumlusunun mükellefiyet türü Gerçek Mükellef ise bu alanın doldurulması zorunludur. Vergi Kimlik Numarası girilecek alan için eğer mükellefin bilgileri daha önce sisteme kayıt edilmiģ ise, Mükellefin Vergi Kimlik Numarası yazıldıktan sonra edilen bilgiler ekrana gelecektir. tuģuna basıldığında önceden kayıt Sosyal Güvenlik Kurumları alanına mükellefin bağlı olduğu kurum veya sandığa ait bilgiler girilecektir. Tabloda Kurum veya Sandık Adı ve Sosyal Güvenlik Sicil

30 Numarası / Emekli Tahsis Numarası kolonları bulunmaktadır. Tabloda, Kurum veya Sandık Adı alanında Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı seçeneklerinden sadece biri seçilir. MeslektaĢlarımız burada Bağ-Kur seçeneğini iģaretleyerek sicil numaralarını yazacaklardır. Bağlı olduğu mesleki teģekkül alanına mükellefin bağlı olduğu mesleki teģekküle ait bilgiler girilecektir. Tabloda Adı ve Üye Numarası kolonları bulunmaktadır. MeslektaĢlarımız buraya Ankara Barosu yazarak sicil numaralarını yazacaklardır. Kazanç Bildirim Detayı kulakçığı altında gelir unsurlarına ait bildirimler ile ilgili kulakçıklar bulunmaktadır. MeslektaĢlarımızın gelirlerini kapsayan Serbest meslek kazançlarına iliģkin bildirim aģağıda açıklanmıģtır:

31 Faaliyetin Türü, Gayrisafi Hasılat, Ġndirilecek Giderler, Kâr, Zarar ve Kesilen Gelir Vergisi kolonları bulunur. Faaliyetin Türü alanına meslektaģlarımızın (HUKUK DANIġMANLIĞI VE TEMSĠL FAALĠYETLERĠ AVUKATLIK FAALĠYETLERĠ) kodunu yazmaları gerekir. Gayrisafi Hasılat ve Ġndirilecek Giderler kolonları doldurulmalıdır. Serbest Meslek Kazançlarına ĠliĢkin Bildirim Tablosu, Kâr kolonunun satır değerleri toplamı program tarafından hesaplanır. Serbest Meslek Kazançlarına ĠliĢkin Bildirim Tablosu, Zarar kolonunun satır değerleri toplamı program tarafından hesaplanır. Serbest Meslek Kazançlarına ĠliĢkin Bildirim Tablosu, Kesilen Gelir Vergisi kolonunun satır değerleri toplamı program tarafından hesaplanır. MeslektaĢlarımız Bağ-Kur a yıl içinde ödedikleri kesenek ve primleri Serbest Meslek Kazançların ĠliĢkin Bildirim kulakçığında Bağ-Kur veya SSK Primi alanına yazmak suretiyle gider olarak indirebilirler. Sakatlık indirim miktarı, Sakatlık Ġndirimi alanına yazılmalıdır. Kâr toplamından, Zarar, Bağ-Kur Primi ve Sakatlık Ġndirimi alanlarındaki değerin farkı Beyan Edilen Serbest Meslek Kazancı olarak program tarafından hesaplanır. Zarar alanındaki değerden Kâr alanındaki değerin farkına Bağ-Kur Primi eklenerek Beyan Edilen Serbest Meslek Kazancı zararı olarak program tarafından hesaplanır.

32 Gelir Bildirimi kulakçığında, Kazanç Bildirim Detayı kulakçığında girilen veriler esas alınarak Gelir Unsurları program tarafından hesaplanır. Beyan Edilecek Gelirlerden Ġndirim alanı, Ġndirim Türü ve Ġndirim Tutarı kolonlarından oluģur. Ġndirim Türü kolonu kullanıcı tarafından seçilmelidir. Ġndirim Tutarı kolonuna kullanıcı tarafından türe karģılık gelen tutar yazmalıdır. Beyan Edilecek Gelirlerden Ġndirim tablosu Ġndirim Tutarı kolonunun satır değerleri toplamı ile Mahsup Edilecek GeçmiĢ Yıl Zararları Toplamı program tarafından hesaplanır. Mahsup Sonrası Kalan Tutar program tarafından hesaplanır. Vergi Bildirimi Kulakçığı nda Geçici Vergiler alanı kullanıcı tarafından doldurulmalıdır. Diğer alanlar program tarafından hesaplanır.

33 Düzenleme Bilgileri Kulakçığı, Beyannameyi Düzenleyen Bilgileri kulakçığı ve Beyannameyi Gönderen / YMM Bilgileri nin girildiği iki kulakçıktan oluģmaktadır.

34 Beyannameyi elektronik ortamda gönderecek kiģinin beyannameyi hangi sıfatla verdiği gösterilir. Bu alanın altındaki Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No.), Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), E-Posta Adresi, Ġrtibat Telefon No. alanları doldurulur. Beyannameyi Düzenleyen Mükellef/SMMM/SMM kulakçığında, beyannameyi elektronik ortamda gönderecek meslektaģımız Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No.), Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), E-Posta Adresi, Ġrtibat Telefon No. alanlarını doldurmalıdır. Ekler Kulakçığı nda, Kazanç Bildirim Detayı kulakçığında yapılan iģlemlere göre bazı eklerin doldurulması gerekir. Burada varsa Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere ĠliĢkin Liste kulakçığı seçilerek liste doldurulur. Bu kulakçıkta Kesinti Yapanın Adı Soyadı/Unvanı, Vergi Kimlik Numarası, Kesilen Vergi Türü, Kesilen Vergi Dönemi, Ödemenin Brüt Tutarı ve Vergi Tutarı kolonları bulunur.

35 E-Beyannamenin Gönderilmesi Ġnternet vergi dairesinin genel kullanıcı profili olarak vergi vermekle yükümlü ve vergi yükümlüsünün iģlemlerini takipten sorumlu olan kiģilerdir. Vergi dairesinden Ģifre almıģ olan kullanıcılar e-beyanname sistemini kullanarak beyannamelerini gönderebilirler. E-beyanname bölümüne, internet sitesinden sırasıyla; Ġnternet Vergi Dairesi E-Beyanname linkleri seçilerek ulaģılırr. Ġnternet Vergi Dairesi E-beyanname ekranının ana menü görünümü aģağıdaki gibidir. Paket Gönder, Paket Ara, Beyanname Ara, DeğiĢiklik, Yardım, GörüĢ/Öneri ve Güvenli ÇıkıĢ seçeneklerinden oluģmaktadır. Paket Gönder ekranında, daha önce Beyanname Düzenleme Programı kullanılarak oluģturulmuģ paketin E-Beyanname sitesine yüklenmesi ve Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Merkezi ne gönderilmesi, gönderilen paketin takip edilmesi iģlemleri yerine getirilmektedir. Paketin büyüklüğü byte dan büyük olmamalıdır. Paket içindeki dosyaların ve dizinlerin isminde Türkçe karakter yer almamalıdır. Bu durum özellikle, paketler Winzip ve benzeri programlarla hazırlandıklarında oluģmaktadır.

36 Gönder butonuna basıldığında Paket Yükleme ekranı gelmektedir. Paket Yükleme kısmında Browse-Gözat butonuna tıklandığında paketin bilgisayarda bulunduğu dizin görüntülenmektedir. Ġstenilen paket bu dizinden seçilmektedir. Eğer paketin bilgisayardaki yeri ve adı biliniyorsa, paketin dizin içindeki yeri Gönderilecek Paketi Seçiniz alanına yazılarak da paket seçilebilmektedir.

37 Paket yüklendikten sonra, Gönder butonuna basılarak paket gönderme iģlemi tamamlanmaktadır. Paketin kontrol iģlemi, gönderilen beyannamenin Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı na ulaģıp ulaģmadığının ve ulaģan paketin yetkililer tarafından yapılan inceleme sonucunda kanunda belirtilen esaslara uygunluğunun denetiminin yapılmasını içeren iģlemlerden oluģmaktadır. Paketin ulaģtırılabildiğine dair kontrol iģlemi Paketi Gönder iģleminin yapılması sonrasında ekranda yazan Kontrol Et butonuna basılarak gerçekleģtirilmektedir. Kontrol Et butonu seçildiğinde paket içinde bulunan beyannamelerde, ilgili mükellef için mükellefiyet kontrolü ve beyannameye iliģkin kontroller sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

38 Kontrol Et butonu seçildiğinde paketin iletilmesine dair bilgiler bulunan aģağıdaki mesaj ekrana gelmektedir. Bu ekranda, gönderilen paketin Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı yetkilileri tarafından değerlendirilme aģamalarının takibi, buraya bağlantısının tıklanması ile gerçekleģtirilmektedir.

39 gelmektedir. buraya bağlantısına tıklandığında paket içeriğinde yer alan Beyanname Listesi

40 BaĢarıyla gönderilmiģ ve değerlendirme iģlemi yetkililer tarafından yapılmıģ veya devam etmekte olan, mükellefe ait beyannamelerin durumunu ekranın sağında bulunan baģlığı altında takip etmek mümkündür. Durumunda Onay Bekliyor yazan beyannamelerin kontrol iģlemleri baģarıyla tamamlanmıģtır. Bu durumda mükellef sonuçlanan beyannameye iliģkin Onay veya Özel Onay vermeli ya da Ġptal etmelidir.

41 Onay, Özel Onay ya da Ġptal iģlemi için öncelikle en az bir beyannamenin seçilmesi gerekmektedir. Seçme iģlemi paket içeriğindeki beyannamenin sol tarafında bulunan kutucukların iģaretlenerek seçilmesi ile gerçekleģtirilmektedir. Hepsi seçilmek isteniyorsa Beyanname Türü alanının sol tarafında bulunan kutucuk iģaretlenmelidir. Aynı Ģekilde ilgili kutucuk bir kez daha iģaretlendiğinde bütün beyannamelerin seçili olan iģaretleri kaldırılmaktadır. Beyanname Onay ve Ġptal iģlemi için birden fazla kutucuk iģaretlenerek Çoklu Onay ya da Çoklu Ġptal iģlemi yapılabilmektedir. Hatalı durumda olan beyannamelere iliģkin bir Onay, Özel Onay ya da Ġptal iģlemi yapmak mümkün değildir. Bu tür beyannameler için her hangi bir iģlem yapılmasına sistem tarafından izin verilmemektedir. Ayrıca Onay Bekleyen veya Hatalı olan tüm beyannamelere iliģkin Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı nın inceleme sonuçlarına ait kararına, imgesi seçilerek ulaģılmaktadır. Beyanname onaylama iģleminde, beyannamelerin sol tarafında bulunan kutucuklar iģaretlenerek butonunun seçilmesi ile beyannameler sırasıyla onaylanmakta ve Onay Sonuçları ekranı görüntülenmektedir.

42 Onay sonucunda tahakkuk fiģi kesilmiģ ise ekranda bulunan Tahakkuk FiĢi aģağıdaki Ģekilde görüntülenmektedir. imgesi seçildiğinde

Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu. Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu

Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu. Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Editörler: Av. Dr. Serkan AĞAR Dr. Ġdris Hakan FURTUN Hazırlayanlar: Av. Dr. Serkan AĞAR Dr.

Detaylı

Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu

Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Editörler Av. Dr. Serkan AĞAR Yrd. Doç. Dr. İdris Hakan FURTUN Hazırlayanlar Av. Dr. Serkan

Detaylı

Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu

Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu AVUKATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU 2013 Editörler Av. Dr. Serkan AĞAR Yard. Doç. Dr. İdris Hakan FURTUN Hazırlayanlar Av. Dr.

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANCININ TESBİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER

SERBEST MESLEK KAZANCININ TESBİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER AVUKATLARIN VERGİ SORUNLARI dosya SERBEST MESLEK KAZANCININ TESBİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER Ercan AKBAY* I. GİRİŞ Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre gelir; bir gerçek kişinin bir takvim yılında elde

Detaylı

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ ANKARA BAROSU ANKARA BAROSU VERGİ VE İDARE HUKUKU KURULU AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ 2014 ANKAR A BAROSU AVUKATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım KDV BEYANNAMESİ 6736 SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu Datasoft Yazılım 2016.09.23 İçindekiler B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu Tarih : 18.12.2017 Sayı : 2017-71 Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Basit Usule Tabi Olan İle Serbest Meslek Kazancı Elde Eden, 01.01.2019 Tarihinden İtibaren

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR?

DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR? DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR? Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden

Detaylı

Değerli Üyemiz, 28/07/2011

Değerli Üyemiz, 28/07/2011 E-BEYANNAME ARACILIK VE GÖNDERME SÖZLEġMESĠ YAPILAN MÜġTERĠLERĠN LĠSTESĠNĠN GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI NA BĠLDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA (VUK 405-407 GT) Değerli Üyemiz, 28/07/2011 340 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu (Vergi Kanunları Gereğince Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayan Ancak 5510 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırdıkları Sigortalıların

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

İçindekiler. Sayfa 2 / 22

İçindekiler. Sayfa 2 / 22 Sayfa 1 / 22 İçindekiler 1. Kendi Adına Başvuru... 3 1.1. Kullanıcı Kodu Şifre Bilgisi Girme... 4 1.2. Kimin Adına Başvuru Yapılacağının Seçilmesi... 6 1.3. Defter-Beyan Sistemi Başvuru Dilekçesi... 7

Detaylı

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ 1. ADIM : GELİR VERGİSİ İLE İLGİLİ MUHASEBE VE KAYIT USULÜ 2. ADIM : 2016 YILI GELİRLERİNİN BEYANI

Detaylı

2012 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NELERİ GİDER YAZABİLİRİZ

2012 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NELERİ GİDER YAZABİLİRİZ Sirküler No: 2013/069 Tarih: 07.03.2013 2012 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NELERİ GİDER YAZABİLİRİZ Bazı İşletme ortaklarının şahsi gelir vergisi beyannamesi vereceği bu ay da söz konusu beyannameden

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ HAREKET GÜMRÜK İDARESİNDE YÜKÜMLÜ TARAFINDAN TRANSİT BEYANNAMESİ DOLDURULMASI

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLIYOR

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLIYOR Sirküler Rapor 20.01.2012/42-1 MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLIYOR ÖZET : 413 sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Nisan 2012 tarihinden itibaren başlamak üzere kurumlar vergisi,

Detaylı

Girişimcilere Öneriler 137 GİRİŞİMCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE CEZALARI 1.GİRİŞ Halis KALMIŞ G irişimcilerin karşılaştıkların önemli sorunlardan biri de, vergi mevzuatının kendilerine yüklediği bir

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR 20.02.2017/35-1 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR ÖZET : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan MUHTASAR VE

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU Beyannamelerini kendileri göndermek isteyen mükellefler www.gib.gov.tr adresinde İnternet Vergi Dairesi ekranına

Detaylı

T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler.

T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler. T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 25953680-002-5 01/03/2016 Konu : Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Mali Müşavirlik faaliyetiniz

Detaylı

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler Elektronik ortamda beyanname gönderme ile ilgili usul ve esaslar 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (1) belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğde, elektronik ortamda beyanname göndermek için kullanıcı

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 29.08.2016 Sayı : 2016/20 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUNUN İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 19.08.2016

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Sisli Istanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 KONU

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Gelir Vergisi Kanunumuzda gelir vergisine tabi olacak gerçek kişiler tam mükellefler ve dar mükellefler

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

Yazar İzzet Çevik Cumartesi, 02 Haziran :06 - Son Güncelleme Cumartesi, 02 Haziran :17

Yazar İzzet Çevik Cumartesi, 02 Haziran :06 - Son Güncelleme Cumartesi, 02 Haziran :17 Cumartesi 02 Haziran 2012 09:06 - Son Güncelleme Cumartesi 02 Haziran 2012 09:17 31/3/2005 tarihli 25772 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 31 i nci maddesinin birinci fıkrası 01/06/2012

Detaylı

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ I-GİRİŞ : Gelir Vergisi Kanunu yönünden, serbest meslek faaliyetlerinde vergiyi doğuran olay,

Detaylı

ĐŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN ÜYELERĐNE AĐT BEYANNAME, BĐLDĐRĐM VE EKLERĐNĐ ELEKTRONĐK ORTAMDA GÖNDERMELERĐ

ĐŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN ÜYELERĐNE AĐT BEYANNAME, BĐLDĐRĐM VE EKLERĐNĐ ELEKTRONĐK ORTAMDA GÖNDERMELERĐ 18.01.2008/31 ĐŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN ÜYELERĐNE AĐT BEYANNAME, BĐLDĐRĐM VE EKLERĐNĐ ELEKTRONĐK ORTAMDA GÖNDERMELERĐ ÖZET : 17/1/2008 tarihli ve 31 No lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde,;

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94,

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94, SAYI : B.07.1.GİB.0.02.29/29-2994-41 KONU : VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /40 Konusu : Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin (Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler Dahil) Vergilendirilmesi, Hekimlerin POS

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ E-Beyannameler başlığı altında yer alan katma değer vergisi beyannamesinin oluşturulması için öncelikle ilgili butona basılarak tanımlama ekranına ulaşılır. Katma değer

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

Kanun No. 5035 Kabul Tarihi : 25.12.2003

Kanun No. 5035 Kabul Tarihi : 25.12.2003 2 OCAK 2004 TARİH VE 25334 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANAN GIDA BANKACILIĞI NI İHTİVA EDEN VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK Kanun No. 5035 Kabul Tarihi : 25.12.2003 MADDE 1.- 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012)

TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012) SMMM Ahmet BARLAK ahmetbarlak3@hotmail.com www.ahmetbarlak.com TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012) A-VERGİ USUL KANUNA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ 1-Defter tutacaklar, Defter tutacaklar

Detaylı

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu 18.02.2009/56 HEKĐMLERĐN POS CĐHAZI KULLANIMI VE ECZANELERĐN MUAYENE KATILIM PAYINA ĐLĐŞKĐN VUK SĐRKÜLERĐ ÖZET 40 sıra No lu VERGĐ USUL KANUNU SĐRKÜLERĐnde, sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler (diş

Detaylı

Kullanıcı kodu mükellef olarak alınmış ise; internet vergi dairesi sistemine giriş yapılınca gelen bu ekranda faal olduğu vergi dairesi seçilir.

Kullanıcı kodu mükellef olarak alınmış ise; internet vergi dairesi sistemine giriş yapılınca gelen bu ekranda faal olduğu vergi dairesi seçilir. 413 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, 01 Nisan tarihi itibariyle faal olan tüm ticari kazanç (basit usul mükellefleri hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi

Detaylı

DENİZLİ ŞUBESİ. MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri. Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

DENİZLİ ŞUBESİ. MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri. Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir DENİZLİ ŞUBESİ MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Denizli 14 Nisan 2016 VERGİ MÜKELLEFİ GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ **Gerçek

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2011-016 Tarih: 19.01.2011

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S İ R K Ü L E R R A P O R TARİH 23.08.2016 SAYI 2016/015 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA KONU İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HAKKINDA SİRKÜLER 19.08.2016 tarih

Detaylı

ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ SABİT OSMAN AVCI HÜRRİYET CAD.NO:26 TEL: FAX: ARTVİN

ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ SABİT OSMAN AVCI HÜRRİYET CAD.NO:26 TEL: FAX: ARTVİN ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ SABİT OSMAN AVCI HÜRRİYET CAD.NO:26 TEL:2123276 FAX:2128458 ARTVİN www.artvinesob.org.tr iletisim@artvinesob.org.tr SAYI : 54 23.03.2017 KONU: Muhtasar ve SGK

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS IV. SERBEST MESLEK KAZANÇLARI Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyetinin nitelikleri; - Serbest meslek

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI (SERĠ NO: )

GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI (SERĠ NO: ) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI (SERĠ NO: ) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 23/2/2017

Detaylı

2007 YILLIK VE 2008 AYLIK Ba-Bs FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ

2007 YILLIK VE 2008 AYLIK Ba-Bs FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ 2007 YILLIK VE 2008 AYLIK Ba-Bs FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 362 ve 381 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 26 ĠST. 08.09.2016 MATRAH ARTIRIMI 19.08.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6736 sayılı kanunla geçmiş yıllara ilişkin Matrah Artırımı kamuoyunda bilinen adıyla

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

SERBEST MESLEK ERBANINA AĐT ARAÇLARIN ENVANTERE ALINMASI VE ARAÇ GĐDERLERININ VERGI UYGULAMALARI KARŞISINDAKĐ DURUMU

SERBEST MESLEK ERBANINA AĐT ARAÇLARIN ENVANTERE ALINMASI VE ARAÇ GĐDERLERININ VERGI UYGULAMALARI KARŞISINDAKĐ DURUMU SERBEST MESLEK ERBANINA AĐT ARAÇLARIN ENVANTERE ALINMASI VE ARAÇ GĐDERLERININ VERGI UYGULAMALARI KARŞISINDAKĐ DURUMU Talha APAK Öğretim Görevlisi Yeminli Mali Müşavir 1. Giriş 193 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

: 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

: 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler Sirküler No : 2016-59 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6728 sayılı "Yatırım

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015 ÖZET: GİB'in İnternet Sitesinde Ba-Bs Bildirim Formları ve Kesin Mizan Bildirimlerine İlişkin Soru ve Cevaplar Yayınlanmıştır. BA-BS BİLDİRİM FORMLARI VE KESİN

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Kapsam Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1] 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler * 5811 Sayılı Kanun 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır

Detaylı

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir. BA-BS Formlarına İlişkin Özet Bilgiler 362-381 ve 396 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4.3. DAHA ÖNCE GİRİLEN GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEP GİRİŞ İŞLEMLERİNİN EDİLMESİ/PASİFE ÇEKİLMESİ TALEPLERİ... 13

İÇİNDEKİLER 4.3. DAHA ÖNCE GİRİLEN GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEP GİRİŞ İŞLEMLERİNİN EDİLMESİ/PASİFE ÇEKİLMESİ TALEPLERİ... 13 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İADESİ TALEBİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... 2 3. İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN LİSTELERİN GÖNDERİLMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR... 9

Detaylı

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEPLERİNDE KULLANILMASI GEREKEN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ STANDART İADE SİSTEMİ (GEKSİS) HAKKINDA DUYURU VE KILAVUZ:

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEPLERİNDE KULLANILMASI GEREKEN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ STANDART İADE SİSTEMİ (GEKSİS) HAKKINDA DUYURU VE KILAVUZ: TARİH : 08/03/2016 SİRKÜLER NO : 2016/31 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEPLERİNDE KULLANILMASI GEREKEN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ STANDART İADE SİSTEMİ (GEKSİS) HAKKINDA DUYURU VE KILAVUZ: Gelir İdaresi

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

Değerli Üyemiz, 21/02/2011

Değerli Üyemiz, 21/02/2011 Değerli Üyemiz, 21/02/2011 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli

Detaylı

: Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler

: Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler Sirküler No : 2014/8 Sirküler Tarihi :19.03.2014 Konu : Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler Son zamanlar verilen bazı özelgelerin özeti aşağıda verilmiş olup, özelgeler ekte gönderilmiştir. 1. Performans

Detaylı

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 2017 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı GELİR VERGİSİ KANUNU. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mart 2017

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı GELİR VERGİSİ KANUNU. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mart 2017 1 GELİR VERGİSİ KANUNU Mart 2017 2 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE BEYANLARA YANSIYACAK DÜZENLEMELER 3 GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI 4 YARARLANABİLECEKLER Ticari, zirai veya serbest meslek

Detaylı

20 Soruda Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

20 Soruda Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Şubat / 2007 20 Soruda Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Evimi bir aileye kiraya verdim ve 2006 yılında 7.200 YTL kira geliri elde ettim. Beyanname vermek zorunda mıyım?

Detaylı

SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI

SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST. 09.08.2010 ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI 6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi

Detaylı

VERGĐ BEYANNAMELERĐNĐN ELEKTRONĐK ORTAMDA GÖNDERĐLMESĐ ĐÇĐN YAPILAN BAŞVURULARDA TAAHHÜTNAME ALMA UYGULAMASI DEĞĐŞTĐRĐLDĐ

VERGĐ BEYANNAMELERĐNĐN ELEKTRONĐK ORTAMDA GÖNDERĐLMESĐ ĐÇĐN YAPILAN BAŞVURULARDA TAAHHÜTNAME ALMA UYGULAMASI DEĞĐŞTĐRĐLDĐ 22.08.2008/134 VERGĐ BEYANNAMELERĐNĐN ELEKTRONĐK ORTAMDA GÖNDERĐLMESĐ ĐÇĐN YAPILAN BAŞVURULARDA TAAHHÜTNAME ALMA UYGULAMASI DEĞĐŞTĐRĐLDĐ ÖZET : Vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi için

Detaylı

15. Pratik bilgiler-2017

15. Pratik bilgiler-2017 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

Ödeme işlemlerine gelince ; Hesaplanan gelir vergisinin 207 yılının Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Ödeme işlemlerine gelince ; Hesaplanan gelir vergisinin 207 yılının Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. GİRİŞ 2016 yılında serbest meslek kazancı elde eden avukatlarıngelir Vergisi beyanname dönemi 1 Mart 2017 tarhi itibariyla başlamış bulunmaktadır. Mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen

Detaylı

AVUKATLAR İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ (2006)

AVUKATLAR İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ (2006) AVUKATLAR İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ (2006) Ayrıntılı Bilgi; Ücretler ve Serbest Meslek Kazançları Şubesinin 0.312.415 32 56-57 ve 415 32 61 numaralı telefonlarından, Beyanname döneminde vergi dairelerinde

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri 2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, ücret bordroların hesaplanmasına esas; gelir vergisi tarifesinden vergiden istisna kıdem tazminatı tavanına kadar

Detaylı

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2008 senesinde elde edilen konut ve işyeri kira gelirlerinin vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu'nda sayılmış olan gelir unsurlarından gayrimenkul

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ)

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) 09.11.2015 TARİHİNDE GÜNCELLEMİŞTİR.!! SUNUŞ Değerli Üyemiz, 31/08/2015* Gelişen teknoloji ile birliktede yıllardır kağıt ortamında

Detaylı