SUNUġ. Performans Programı, bir mali yılda kamu idaresinin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUġ. Performans Programı, bir mali yılda kamu idaresinin"

Transkript

1 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2 SUNUġ Belediyemizce planlı hizmet üreterek belirlenen politikaları somut iģ programlarına ve bütçelere dayandırarak, uygulamayı etkili bir biçimde ortaya koymayı hedeflemekteyiz. Performans Programı, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluģturan programdır. Stratejik Plan da öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır. Performans Programı hazırlanırken Belediyemiz stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerden mali yıl için öncelikli olanlar belirlenmiģtir. Ġdare Performans Programı,Birim Performans Programında yer alan bilgiler de dikkate alınarak oluģturulmuģtur. Bu plan uzun vadeli ve geleceğe dönük bakıģ açımızı ortaya koymaktadır. Stratejik Plan ve Performans Programı değiģimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret etmekte ve değiģimi desteklemektedir. Temel hedefi disiplinli ve sistemli bir Ģekilde kaliteli yönetimi ortaya koymaktır. Mali Yılı Performans Programı nın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalıģma arkadaģlarıma teģekkür eder, programın Samsun umuza hayırlı olmasını ve baģarıyla uygulanmasını dilerim. Yusuf Ziya YILMAZ Samsun BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 2 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

3 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER 3 I-GENEL BĠLGĠLER..5 PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI.5 PERFORMANS PROGRAMI NIN YASAL DAYANAĞI.5 A) MĠSYON VE VĠZYON...6 B) YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...7 C) TEġKĠLAT YAPISI D) FĠZĠKĠ KAYNAKLAR...10 E) ĠNSAN KAYNAKLARI F) DĠĞER HUSUSLAR II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 17 A) TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER...17 B) AMAÇ VE HEDEFLER C) PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERĠ ĠLE KAYNAK ĠHTĠYACI 22 STRATEJĠK AMAÇLARIN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI.22 STRATEJĠK PLAN DA YER ALAN PROJELERĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYAÇLARI. 22 STRATEJĠK PLAN DA YER ALAN PROJELERĠN PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERĠ 23 D) FAALĠYET-PROJELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER III-MALĠ BĠLGĠLER. 79 HARCAMA BĠRĠMLERĠ GĠDER BÜTÇE BĠLGĠLERĠ TABLOLARI.79 GENEL BÜTÇE BĠLGĠLERĠ TABLOSU 79 GENEL SEKRETERLĠK.81 ÖZEL KALEM 81 SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI.. 81 DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI..82 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI.82 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI..82 BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI..83 M.Ġ.B. VE ONARIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SATINALMA ġube.83 TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI..84 STRATEJĠ GELĠġTĠRME ġube I.HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ.84 YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. 85 ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI.85 ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 85 MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI.86 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI.. 86 SAĞLIK ĠġLERĠ ġube. 86 EMLAK VE ĠSTĠMLAK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. 87 ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI...87 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI...87 OTOBÜS ĠġLETME ġube PARK VE BAHÇELER ġube VETERĠNER ĠġLERĠ ġube SEBZE VE MEYVE HALĠ ġube BALIK HALĠ ġube Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

4 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 89 HUZUREVĠ ġube.90 MEZARLIKLAR ġube.90 ULAġIM PLANLAMA VE RAYLI SĠSTEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI.90 EKLER.91 EK 1 SAMSUN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ORGANĠZASYON ġemasi.92 ĠLETĠġĠM Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

5 I-GENEL BĠLGĠLER Performans Programı Kavramı: Performans programı, kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda bir mali yılda yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluģturan programdır. Performans programları, bir mali yılda yürütülecek faaliyetleri belirlediğinden detaylı bir ön çalıģma ve değerlendirme gerektirir. Hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluģturulması, mali yıl sonunda hazırlanacak Faaliyet Raporu ile performans değerlendirmesine temel oluģturduğundan önemli bir aģamadır. Bu aģamada gösterilecek dikkat ve özen, performans esaslı bütçeleme sisteminin sağlıklı iģleyiģini ve kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanımını sağlar. Bu nedenle, faaliyet sonuçları üzerine yapılacak performans değerlendirmesi kadar, program hazırlığında yapılacak ön değerlendirmeler de büyük önem arz eder. Performans programının hazırlığı aģamasında kamu idareleri tarafından stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerden mali yıl için öncelikli olanlar belirlenir. Daha sonra bu amaç ve hedefleri gerçekleģtirmek üzere yürütülmesi gereken faaliyet ve proje alternatifleri ön değerlendirme yapılarak tespit edilir. Performans programları, harcama birimleri ve idare düzeyinde hazırlanır. Ġdare Performans Programı, Birim Performans Programlarında yer alan bilgiler de dikkate alınarak oluģturulur. Ġdare performans programında, Birim Performans Programlarında yer alan bilgilerden idare düzeyinde gerekli görülen bilgilere ve diğer hususlara yer verilir. Performans Programı nın Yasal Dayanağı: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; MADDE 9.- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliģkin misyon ve vizyonlarını oluģturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiģ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. 5 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

6 Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine iliģkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla iliģkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı yetkilidir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye iliģkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluģların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleģtirilir Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununa göre; MADDE 7.- BüyükĢehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır: a) Ġlçe ve Ġlkkademe Belediyelerinin görüģlerini alarak BüyükĢehir Belediyesinin Stratejik Planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. MADDE 18.- BüyükĢehir Belediye BaĢkanının görev ve yetkileri Ģunlardır: b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluģturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak Sayılı Belediye Kanunu na göre; Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teģkil eder ve Belediye Meclisinde bütçeden önce görüģülerek kabul edilir.(madde 41 den) Performans Programı Stratejik Planı nın yıllık uygulama dilimini oluģturur. Ayrıca 5 Temmuz 2008 Tarih Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıģtır. A-MĠSYON VE VĠZYON Misyon: Kentimizde yaģayan insanlara geliģmiģ altyapıyı, planlı yapılaģmayı, çevre ve sosyal hizmetleri, üretim ve ticareti kolaylaģtıran uygulamaları, çağdaģ (Ģeffaf, katılımcı, sürdürülebilir) bir yönetim anlayıģıyla sunmaktır. 6 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

7 Vizyon: Bilgi birikimi ve gelenekleriyle kurumsal kimliğini oluģturmuģ, kendini sürekli yenileyebilen, etkin ve katılımcı yönetim anlayıģına sahip, çevre değerleriyle geliģen bir sahil kenti oluģturmak B-YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR BüyükĢehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu nun 7,8,9,10 ve 11 inci maddeleri Belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarını tarif etmektedir. MADDE 7.- BüyükĢehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır: a) Ġlçe ve ilkkademe Belediyelerinin görüģlerini alarak BüyükĢehir Belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, BüyükĢehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; BüyükĢehir içindeki Belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değiģiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiģtirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan Ġlçe ve Ġlk Kademe Belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak. c) Kanunlarla BüyükĢehir Belediyesine verilmiģ görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım iģleriyle ilgili her ölçekteki imar plalarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda Belediyelere verilen yetkileri kullanmak. d) BüyükĢehir Belediyesi tarafından yapılan veya iģletilen alanlardaki iģyerlerine BüyükĢehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda iģletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. e) Belediye Kanununun 68 ve 72 nci maddelerindeki yetkileri kullanmak. f) BüyükĢehir ulaģım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaģım ve toplu taģıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. g) BüyükĢehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara iliģkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların Ģekil ve ebadını belirlemek; 7 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

8 meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi iģlerini gerçekleģtirmek. h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satıģ ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taģınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; BüyükĢehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taģınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine iliģkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara iliģkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayri sıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak ve iģletmek. k) BüyükĢehir Belediyesinin yetkili olduğu veya iģlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek. l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, iģletmek, iģlettirmek veya ruhsat vermek. m) BüyükĢehir in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, iģletmek veya iģlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek. n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluģlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa etmek. p) BüyükĢehir içindeki toplu taģıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek, BüyükĢehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taģıma araçlarına ruhsat vermek. r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve iģletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, iģletmek, iģlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 8 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

9 t) Her çeģit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, iģletmek veya iģlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. u) Ġl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları BüyükĢehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, iģyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluģları ile kamu kuruluģlarını yangına ve diğer afetlere karģı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetiģkinler, yaģlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliģtirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, iģletmek veya iģlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluģları ve sivil toplum örgütleri ile iģbirliği yapmak. y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek. z) Afet riski taģıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluģturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. BüyükĢehir Belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili Belediyeye bildirmek zorundadır. BüyükĢehir Belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini Belediye Meclisi kararı ile ilçe ve Ġlkkademe Belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. C-TEġKĠLAT YAPISI BüyükĢehir Belediyesi Kurumsal Yapısı Samsun BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde, 4 Ġlçe Belediyesi, Samsun Ġl sınırları içerisinde de 13 Ġlçe Belediyesi bulunmaktadır. Belediye sınırları içerisinde 121 mahalle ve Belediye mücavir alanında 77 Orman Köyü bulunmaktadır. 6 Mart 2008 tarihinde kabul edilen 5747 Sayılı Yasa ile Tekkeköy, Atakum, Canik ve Ġlkadım Ġlçe Belediyeleri oluģmuģtur. BüyükĢehir Belediye BaĢkanı ve BüyükĢehir içindeki diğer Belediyelerin baģkanları BüyükĢehir Belediye Meclisi nin doğal üyesidir. Samsun BüyükĢehir Belediye Meclisimiz Belediye BaĢkanlarıyla birlikte: AKP CHP MHP DSP Toplam 13 Üye 5 Üye 5 Üye 2 Üye 25 Üyeden oluģmaktadır. 9 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

10 BüyükĢehir Belediye Meclisi her ayın ikinci haftası önceden kararlaģtırılan günde toplanır. Her yıl 1 ay tatil kararı alabilir. BüyükĢehir Belediye Meclisi nin görev ve yetkilerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun ve 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütmektedir. BüyükĢehir Belediye Encümeni; 5216 Sayılı Yasa nın 16 ncı maddesine istinaden Belediye BaĢkanı nın baģkanlığında, Belediye Meclisi nin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 5 üye ile biri Genel Sekreter, biri Mali Hizmetler Birim Amiri olmak üzere Belediye BaĢkanı nın her yıl birim amirleri arasından seçeceği 5 üyeden oluģur. Belediye Encümeni haftada bir kez olmak üzere önceden belirlenen gün ve saatlerde toplanır. BüyükĢehir Belediye Encümeni 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 34 üncü maddesi hükümlerine göre görev ve yetkilerini uygulamaktadır. BüyükĢehir Belediyesi görevlerine yerine getirmek için kanunlar çerçevesinde idari yapılanmasının oluģturmuģtur. Belediyemiz personeline, kadro, atama, terfi, emeklilik, disiplin, sicil, izin gibi konularda hizmet verilmekte, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun verdiği yetki ile personel rejimi ve politikası belirlenmektedir Tarih 1432 Sayılı BaĢkanlık Makamının 2008/96 Sayılı Genelgesi ile Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Belediye ve bağlı kuruluģları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına dair yönetmelik hükümleri gereğince nüfus oranındaki artıģ nedeniyle Belediyemizin norm kadro esaslarına göre teģkilat yapısı yeniden oluģturulmuģtur. D-FĠZĠKĠ KAYNAKLAR BüyükĢehir Belediyemize ait Ģehrimizin muhtelif yerlerinde 751 adet Gayrimenkul, toplam metrekarelik yeģil alan, 180 adet araç bulunmaktadır. 10 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

11 Tablo 1 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Mülkiyetindeki Gayrimenkul Listesi SAMSUN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ MÜLKĠYETĠNDEKĠ GAYRĠMENKUL LĠSTESĠ TaĢınmaz Cinsi Adet TaĢınmaz Cinsi Adet Hizmet Binası 4 Dükkan 178 Kültür Merkezi 2 Banka ġubesi Yeri 2 Konservatuar Binası 2 WC 10 Huzurevi 2 Çay Ocağı 5 Mezbahane 1 Büfe 52 Sucukhane 1 Otopark 9 Balık Hali 1 Radyobaz Ġstasyon Yeri 9 Sebze Meyve Hali 1 ATM Yeri 2 Kamyon Garajı 1 PTT Yeri 1 Mak.Ġkmal Bakım Onarım Atölyesi 1 Display Pano 1 Spor Tesisleri 8 Yat Limanı 1 Okuma Salonu 1 Lojman 10 Lokal 4 Daire 396 Kafeterya 8 Halı Saha 5 Prefabrik Kafe 1 Büro 7 Çay Bahçesi 10 Hamam 1 Restoran / Lokanta 5 ĠĢ GeliĢtirme Merkezi (ĠġGEM) 1 Plaj 3 Çok Amaçlı Salon 1 Motel - Sosyal Tesis 1 Tenis Kortu 1 ĠĢ Merkezi 2 TOPLAM 751 Tablo 2 Samsun BüyükĢehir Belediyesi YeĢil Alanlar ve Yüzölçümleri YEġĠL ALANLAR VE YÜZÖLÇÜMLERĠ (m²) SIRA NO YEġĠL ALAN ĠSĠMLERĠ YEġĠL ALAN TOPLAM ALAN SIRA NO YEġĠL ALAN ĠSĠMLERĠ YEġĠL ALAN TO PLAM ALAN 1 Sevgi Gölü Kenarı YeĢil Alan Esentepe Parkı Hayvanat Bahçesi Kültür Park Batı Park ve Atatürk ve Silah Ark. Parkı Atakum Sahil Düzenlemeleri Cumhuriyet Parkı Amisos Tepe Çevresi YeĢil Alan Gar Park Fuar Caddesi YeĢil Alan Sahil Park (Eski Kömürcüler Alanı) Mert Plaj YeĢil Alan Sahil Park (Eski Fuar Alanı Ġçi) Bandırma Plajı YeĢil Alan Doğu Park Fener Plaj YeĢil Alan Mert Park Büyük Cami Önü YeĢil Alan Sevgi Park Sahil Yolu Sahil Yolu Kenarı YeĢil Alanı Adnan Menderes Bulvarı YeĢil Alan Emine - Ġhsan Kefeli Parkı Protokol Yolu Adnan Kahveci Parkı Ihlamur Park Anneler Parkı Huzurevi Yeni Vilayet Yanı (Müze önü) YeĢil Alanı Atlı Binicilik Tesisleri Kadıköy Koruluğu ve Eğitim Parkı TOPLAM * Yukarıdaki veriler 12 Mayıs 2009 tarihlidir. 11 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

12 Tablo 3 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Araç Listesi SAMSUN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ARAÇ LĠSTESĠ CĠNSĠ ADEDĠ BULUNDUĞU BĠRĠM CĠNSĠ ADEDĠ BULUNDUĞU BĠRĠM OTOBÜS 16 OTOBÜS ĠġLETME ġube SÜPÜRGE ARACI 4 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ ġube OTOBÜS 1 ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SULAMA TANKERĠ 2 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MĠNĠBÜS 3 MĠB VE ONARIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÜKLEYĠCĠ (LASTĠKLĠ) 6 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MĠNĠBÜS 3 ÖZEL KALEM YÜKLEYĠCĠ(PALETLĠ) 1 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MĠNĠBÜS 1 ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MĠNĠ YÜKLEYĠCĠ 10 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MĠNĠBÜS 2 HUZUREVĠ ġube PALETLĠ DOZER 5 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI OTOMOBĠL 1 ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SEPETLĠ ARAÇ 1 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI OTOMOBĠL 2 ÖZEL KALEM EKSKAVATÖR (LASTĠKLĠ) 1 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMYON 31 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI EKSKAVATÖR (PALETLĠ) 3 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KASALI KAMYON 1 MĠB VE ONARIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GREYDER 7 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAPALI KASA KAMYONET 1 ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEKĠCĠ 3 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PĠKAP ÇĠFT KABĠN KAMYONET 1 ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEKĠCĠ (SAHNE ARACI) 1 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PĠKAP 1 ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SU TANKERĠ 3 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PĠKAP 3 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ASFALT TANKERĠ(RELAY TANK) 1 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PĠKAP 1 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI VĠBRASYONLU TOPRAK SĠLĠNDĠRĠ 5 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI AMBULANS 1 HUZUREVĠ ġube ÇĠFT BANDAJLI ASFALT SĠLĠNDĠRĠ 3 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI CENAZE ARACI (PĠKAP) 3 MEZARLIKLAR ġube MĠNĠ SĠLĠNDĠR(YAMA) 4 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TRAKTÖR 2 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI LASTĠK TEKERLEKLĠ SĠLĠNDĠR 2 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TRAKTÖR 1 ATIK YÖNETĠMĠ ġube LASTĠKLĠ FĠNĠġER 2 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ARAZÖZ 9 ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PALETLĠ FĠNĠġER 2 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MERDĠVENLĠ ARAZÖZ 1 ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ASFALT DĠSTRĠBÜTÖRÜ 2 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI VĠDANJÖR 1 ATIK YÖNETĠMĠ ġube YAKIT TANKERĠ 1 MĠB VE ONARIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI VĠDANJÖR 1 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MOTOSĠKLET 16 ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI VĠNÇ 1 MĠB VE ONARIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI DEVRĠYE TEKNESĠ 1 ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAZA KURTARMA ARACI 1 ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KOMPAKTÖR 1 ATIK YÖNETĠMĠ ġube MERDĠVENLĠ ĠTFAĠYE ARACI 2 ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI EL KOMPAKTÖRÜ 1 FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YAĞ ĠKMAL ARACI 1 MĠB VE ONARIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TOPLAM 180 SAMSUN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 12 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

13 E-ĠNSAN KAYNAKLARI BüyükĢehir Belediyesi Personel Yapısı Tablo 4 Statü Durumuna Göre Personel Dağılımı STATÜ DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI STATÜ TOPLAM MEMUR 243 KADROLU ĠġÇĠ 305 GEÇĠCĠ ĠġÇĠ 21 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 22 ANAKENT ĠMAR ĠNġAAT LTD.ġTĠ. 473 DĠĞER ġġrketler(kar-met, UZAKDOĞU ÖZ.GÜV., AKADEMĠ, ÖZ-DĠ ÖZ.GÜV., ORTA KARADENĠZ ÖZ.GÜV.) TOPLAM * Personel sayısı 1 Mayıs 2009 itibariyledir. Tablo 5 Statü Durumuna Göre Genel Personel Dağılımı STATÜ DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI STATÜ TOPLAM BELEDĠYE PERSONELĠ 591 ġġrket PERSONELĠ 524 TOPLAM 1115 * Personel sayısı 1 Mayıs 2009 itibariyledir. * Şirket personeli olarak Büyükşehir Belediyesi Hizmet Birimlerinde çalışanlar dikkate alınmıştır. 13 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

14 Tablo 6 Cinsiyet Durumuna Göre Personel Dağılımı CĠNSĠYET DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI BAY 1015 BAYAN 100 TOPLAM 1115 Tablo 7 Tahsil Durumuna Göre Personel Dağılımı TAHSĠL DURUMUNA GÖRE PERSONEL DURUMU İLKOKUL 424 ORTAOKUL 197 LİSE 328 YÜKSEKOKUL 47 FAKÜLTE 119 TOPLAM 1115 Tablo 8 En az MS Office Düzeyinde Bilgisayar Kullanmayı Bilen Personel Sayısı EN AZ MS OFFICE DÜZEYĠNDE BĠLGĠSAYAR KULLANABĠLEN PERSONEL SAYISI CĠNSĠYET TOPLAM PERSONEL SAYISI BĠLGĠSAYAR KULLANABĠLEN PERSONEL SAYISI YÜZDE(%) BAY ,5 BAYAN ,0 TOPLAM ,6 14 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

15 Tablo 9 Yabancı Dil Bilen Personel Sayısı YABANCI DĠL BĠLEN PERSONEL SAYISI DĠL SEVĠYE ORTA ĠYĠ İNGİLİZCE ALMANCA 14 6 FRANSIZCA 5 0 RUSÇA 2 1 AZERİCE 1 0 GÜRCÜCE 1 1 ARAPÇA 7 1 YUNANCA 1 0 BULGARCA 1 0 BüyükĢehir Belediyesi hizmet birimlerinde çalıģan personellerin dıģında SASKĠ ve diğer hizmet alımları ile Anakent Ġmar ĠnĢ.Ltd.ġti. bünyesinde 14 Eylül 2009 itibariyle toplam 966 kiģi çalıģmaktadır. F-DĠĞER HUSUSLAR BüyükĢehir Belediyesi Sınırları AĢağıdaki haritada yeģil çizgi ile ilçe sınırı, mavi çizgi ile BüyükĢehir Belediyesi Belediye sınırı ve mor çizgi ile BüyükĢehir Belediyesi sorumluluk sınırı gösterilmiģtir. BüyükĢehir Belediyesinin 5216 Sayılı yasa öncesi alan büyüklüğü yaklaģık ha dır (Bu alan Belediye ve mücavir alan toplamıdır) Sayılı Yasayla birlikte bu alan ha a ulaģmıģtır. Son olarak 6 Mart 2008 tarihinde kabul edilen 5747 Sayılı Yasa ile bu alan ha olmuģtur.görülen alanın tamamı BüyükĢehir Belediye alanı ve mücavir alanıdır (Harita 1). 15 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

16 Harita 1 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Sınırları Kaynak: Kent Bilgi Sistemi 16 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

17 II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A-TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER Yerel Yönetimlerdeki GeliĢmeler Dünya daki GeliĢmeler Dünyada yerel yönetimler hizmet sunumunda temel birim olarak öne çıkmaktadır. AB üyesi ülkeler içerisinde güçlü merkezi idare yapılanması yanında görev tanımları yapılmıģ güçlü yapılanmalar oluģturmuģ yerel yönetimler görülmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde 1990 öncesi baģlayan ve sonrasında hız kazanan yeni kamu yönetimi anlayıģıyla birlikte; kamu yönetimlerinin sürekli geliģim odaklı, etkin, verimli, kaliteli, Ģeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayıģına sahip olması yönünde adımlar atılmıģtır. Bu yeniden yapılanma 1990 lardan sonra özel sektör yönetim anlayıģına hakim olan toplam kalite, stratejik planlama, personel yönetimi yerine insan kaynakları yönetimi gibi yeni yönetim anlayıģları kamu yönetimi uygulamalarında yerini bulmuģtur. Yerel yönetim anlayıģında ise özerk yerel yönetim ilkesinin hayata geçirilmesine yönelik hukuksal birliktelikler oluģturulmaya çalıģılmıģtır. Avrupa Bakanlar Konseyi nde imzalanan (1985) Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartı bunun yanısıra Avrupa Kentsel ġartı, Kentli Hakları gibi düzenlemeler de yerelleģme konusundaki önemli adımlardır. Yerel yönetimler konusunda dünyada birbirine çok yakın uygulamalar olmasına rağmen idari yapılar konusunda farklılık olmaktadır. Kimi yetki ve görevler farklı idari birimler tarafından yerine getirilmektedir. Ancak kavram olarak yerel yönetim ve uygulamaları aynı ilkeler çerçevesinde yürütülmektedir. Türkiye deki GeliĢmeler Dünyadaki geliģmelere paralel bir seyir izlememekle beraber Türkiye de de yerel yönetimlerin yapısı, iģlevleri, kapasitelerinin artırılmasına yönelik bir çok adım atılmıģtır. Türkiye 1993 yılında Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartını uygulamaya koymuģtur. Bu Ģartta yerel özerklik ve güçlü yerel yönetimlerin oluģturulması ve yerel yönetimlerin birlikler oluģturması gibi konular ağırlıklı olarak iģlenmiģtir. Türkiye nin AB adaylık süreci ve uyum çerçevesinde bu alanda bir çok yeni düzenlemelere imza atılmıģtır. Bu paralelde yeni kamu yönetimi anlayıģı yaklaģımıyla bir dizi yeni kanun paketleri hazırlanmıģ ve bunun ilk nüvesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun çıkartılması olmuģtur. Bu kanunla birlikte kamuda stratejik planlama anlayıģına geçiģin ilk adımı atılmıģtır Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile bu yaklaģım doğrultusunda, mevzuat değiģiklikleri gerçekleģtirilmiģtir. Bu kanunlarla yerel yönetimlerin yetkileri artırılmaya baģlanmıģtır. Bundan sonra beklenen adım yerel yönetimlerin mali ve teknik donanım açısından güçlendirilmesi olacaktır. 9. Kalkınma Planı Stratejisinde; Ġnsan odaklı bir geliģme ve yönetim anlayıģı sergilenmesi, toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek hizmet sunumunda; Ģeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaģ memnuniyeti ilkeleri esas alınmıģtır. 17 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

18 Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayıģ içinde korunması, kentlerimizde arazi kullanım ve ulaģım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaģım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaģım yapısı oluģturulması temel amaçlar arasında sayılmıģtır. Çevresel altyapı baģta olmak üzere, kentsel altyapının iģ ve yaģam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici Ģekilde bütüncül olarak tamamlanmasının sağlanması da yer almıģtır. Bu hizmetlerin sağlıklı bir Ģekilde yürütülebilmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesinin artırılacağı, mali imkanlarının güçlendirileceği belirtilmektedir. Yerelde; uzmanlaģma düzeyi, proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme ve koordinasyon kapasitesinin artırılacağı, beģeri kaynakların geliģtirileceği ifade edilmiģtir. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı yapılacağı buna paralel olarak ta yerel yönetimlerin idari ve mali açıdan güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. AB sürecinde gerek proje bazlı kaynakların kullanımında gerekse ortak proje çalıģmalarıyla yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliģtirilmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiģtir. DPT MüsteĢarlığı nın koordinatörlüğünde yapılanmaları sürdürülen Kalkınma Ajansları ile birlikte yerel yönetimler kendi hizmet alanları sınırları aģan bir yapı içerisinde yetkilendirilmiģlerdir. Bu yapıyla birlikte yerel yönetimler kalkınma konusunda daha etkin olmaya baģlamıģlardır. B-AMAÇ VE HEDEFLER Stratejik Amaç 1- Kaliteli yaģamın gereklerini sağlayan bir kent oluģturmak : Böyle bir ortamın sağlanması için kentin fiziki ve sosyal çevresinin yüksek standartlar taģıması; kentte yaģayan insanlara kaliteli hizmet sunulması ve kentte bulunan ekonomik birimler için rekabetçi koģulların sağlanması gereklidir. Stratejik Amaç 2- Kaynaklarını geliģtiren ve etkin kullanan, halkıyla bütünleģmiģ bir Belediye yönetimi sunmak: Stratejik amaç 1 in altında tarif edilen kentsel yaģam ortamının oluģması kent yönetiminin etkinliğinin paralel olarak geliģtirilmesini gerektirmektedir. Ġkinci stratejik amacımız bunu gerçekleģtirecek Ģekilde Belediye personel kaynaklarının, yönetim uygulamalarının, teknolojik kaynaklarının ve mali gücünün geliģtirilmesini içermektedir. Stratejik Amaç 1- Kaliteli yaģamın gereklerini sağlayan bir kent oluģturmak : Bu stratejik amacımız kent dokusunun iyileģtirilmesi, kentlilerin yaģamını kolaylaģtıracak her türlü donanımın sosyal yaģam alanlarında yer alması, Belediye hizmetlerinin sürekliliği, kalitesi ve sunumunda iyileģmeleri gerçekleģtiren bir kent yaģamı yaratmaktır. Bu amaç, ayrıca, belediyeciliği klasik anlayıģtan uzaklaģtırıp Ģehrin ekonomik hayatını da desteklemeyi içermektedir. Birinci stratejik amacımızı gerçekleģtirmek için beģ hedef belirlenmiģtir: Hedef 1.1. Kentin planlı geliģmesini sağlamak Belediye mücavir alanın tamamı için, geniģleyen alanının getirdiği sorumluluk ve imkanlar göz önüne alınarak, genel bir yapılaģma deseni kavramı oluģturulacaktır. Kentin içinden geçen Kürtün ve Mert ırmakları boyunca yeni yerleģim ve rekreasyon alanları planlanacak; kentin güneyindeki yeni yerleģim alanlarının planlaması; ve bir bütünlük içinde Doğu ve Batı Park alanları ile Ģehir iliģkisinin geliģtirilmesi öncelikli planlama konularıdır. Bu planlamaya zenginlik ve yaratıcılık katmak üzere, özellikle sahildeki yeģil alanların ve tarihi 18 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

19 öğelerin uzun dönemli planlaması için, bir uluslararası proje yarıģması düzenlenecek ve seçilecek projeler ve fikirler uygulamaya konulacaktır. Aynı yarıģma kapsamında kentsel dokunun yönlendirilmesi için mahalle ve alt-mahalle ölçeğinde konut yapılanma tipleri; konut sosyal kullanım ve konut-ulaģım sistemi iliģkileri için kuramsal çözüm önerileri geliģtirilecektir. GeliĢtirilen bu kavram ve yaklaģımlar Belediye personeli tarafından uygulama planlarına aktarılacak ve ġehrin Nazım Planı hazırlanacaktır. Hedef 1.2. Yüksek standartta güvenilir altyapı sağlamak Planlanan yerleģme yapısının gerekleri de göz önüne alınarak Kent için bir teknik altyapı programı hazırlanacaktır. Bu programlar her öncelikli yerleģme bölgesi ve kentsel dönüģüm projesi için sektörler itibariyle hazırlanacaktır. Belirlenecek geliģme alanları için entegre altyapı programları hazırlanacaktır. Amaç artan nüfusa sağlıklı yaģam çevresi sunmak ve mevcut sıkıģık alanların yükünü olabildiğince azaltmaktır. Mücavir alan sınırları içindeki bütün nüfusa yeterli ve güvenilir su, kanalizasyon, ulaģım, yangın ve çevre koruma hizmetleri sunulacaktır. Raylı sistem ile toplu taģıma hizmetlerinin, yeni yerleģme alanları da göz önüne alınarak, entegrasyonu planlanacaktır. Hedef 1.3. Kentin sosyal çevresini geliģtirmek ve sosyal yaģamı zenginleģtirmek Eğitim, sağlık, kültür ve sosyal dayanıģma alanlarında yürütülecek çalıģmaların iki amacı olacaktır. Ġlk amaç kent sakinlerinin memnuniyetini arttırmak ve kent için arzu edilen imajın oluģmasına katkı yapmaktır. Bu kapsamda; zengin sosyal aktivite içeren (spor etkinlikleri, müze-tarihi eserler, rekreasyon alanları, kültürlerin yaģatıldığı-kültür evleri projesi vb.) ve doğal zenginliklerini kullanan bir kent (deniz, plaj, tarihi mekanlar, mesire alanları, kent ormanı vb.) arzu edilmektedir. Ġkinci amaç, yoksul, yaģlı ve korunmaya muhtaç kesimlere yeterli destek ve hizmeti sağlamaktır. Özellikle bu bölümdeki çalıģmalar halkla, STK ve kentimizin kanaat önderleri ile güçlü bir diyalog ve katılım ile planlanacak ve uygulanacaktır. Hedef 1.4. Ekonomik altyapı faaliyetlerini gerçekleģtirmek Yukarıdaki üç öncelik alanında sağlanacak ilerleme Samsun halkının refah içinde yaģamasına önemli katkılar sağlayacak ekonomik aktiviteler için çekim alanı olacaktır. Samsun, insanların yaģamaktan mutluluk duyduğu bir Ģehir olacaktır. Nitelikli iģgücümüzü Ġstanbul ve diğer metropollere kaybetme eğilimini azaltacağız. Tersine, dıģarıdan yatırım ve yetiģmiģ iģgücü çekmekte bir adım öne çıkacağız. ĠĢ yapmak ve yaģamak için cazibesi artan Samsun, eģ zamanlı olarak rekabetçi Ģartlarda üretim ve ticaretin yapıldığı bir Ģehir olacaktır. Bu amaçla iģletmelerimize ve yeni yatırımcılarımıza uygun iģ ortamı ve diğer destekleri sunacağız: uygun alanlarda altyapısı tamamlanmıģ arsa sağlanması; ruhsat ve izin iģlemlerinin basitleģtirilmesi önemlidir. Ġnsanlarımız uzmanlık isteyen çevre dostu iģlerde çalıģarak yüksek gelir elde ederken, Ģehrimiz de bölgesinin ve ülkemizin Karadeniz kıyısındaki merkezi olarak geliģecektir. ġehrimizin üretim ve ticaret altyapısını bu vizyon ile planlayacak ve geliģtireceğiz. Bunun için iki faaliyet öngörülmektedir. Bunlardan ilki sürdürülebilir kalkınma için kentteki ve bölgedeki aktörlerle yürütülecek yönetim uygulamaları ve projelerle ilgili çalıģmaların desteklenmesidir. Ayrıca, kurum olarak kalkınma projelerine doğrudan katkı sağlayacağız. Bu faaliyetler için iki önemli araç yatırım ortamının iyileģtirilmesi (iģletmelerin ihtiyaç duyduğu arsa, altyapı, ruhsatlandırma iģlemleri vb. destekler); ve iģletmelerin rekabet gücünün artırılmasını destekleyici faaliyetlerdir (nitelikli istihdam, bilgi desteği, fuar vb. konulardaki destekler). 19 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

20 Hedef 1.5. Güvenilir ve kaliteli Belediye hizmetleri sunmak Yerel bir yönetim birimi olarak; kamuoyuna; açık, güvenilir, saydam, hesap verme yükümlülüğü olan, verimli, etkili ve kaliteli hizmet vermek temel hedefimiz olacaktır. Stratejik Amaç 2- Kaynaklarını geliģtiren ve etkin kullanan, halkıyla bütünleģmiģ bir Belediye yönetimi sunmak, Birinci stratejik amacımızda genelde baģarımızı belirleyecek temel faktör yönetim kapasitemiz ve uyumlu çalıģma yeteneğimiz olacaktır. Önümüzdeki beģ yıllık dönemde Belediyemizin etkinliğini arttırmak üzere yönetim kapasitesini geliģtirmeye devam edeceğiz. Bu amaçla görev ve sorumluluk paylaģımı yeniden düzenlenecek, personel eğitimine önem verilecek ve yönetim altyapısı güçlendirilecektir. Yönetim yapımız hizmet verdiğimiz insanların tepkilerini (feedback) en erken ve doğru olarak alacak Ģekilde geliģtirilecektir. Yönetim üç temel fonksiyondan oluģmaktadır: 1- Karar alma: Ġki önemli boyutu, ilki eldeki olanakların bilinmesi-geçmiģ bilgilerin analizi (planlama/ ne, ne zaman, nerede, nasıl, kim tarafından, neden, hangi maliyetle, hangi sürede), ikincisi geleceğe dönük değerlendirmeleri içermesi, gelecekte koģulların nasıl değiģeceğine dair öngörüleri içermesi (tahmin) 2- Yürütme/uygulama 3- Denetim (karģılaģtırma ve düzeltici eylemlerde bulunma) Yönetim fonksiyonlarını yerine getirebilmek için; kurumun yönetim kapasitesi ve yönetiģim uygulamalarını hayata geçirmek gerekmektedir. Ġkinci stratejik amacımızı gerçekleģtirmek için iki hedef belirlenmiģtir: Hedef 2.1. Belediyeyi esnek, yetenekli ve sonuç odaklı kurum olarak geliģtirmek Toplumsal değiģimler gözlemlendiğinde; bilgi birikimi, bilgi paylaģımı yeni yöntem ve araçların hızlı teknolojik geliģmeler sayesinde arttığı, toplumsal bozulmalar ya da krizlerin bu değiģimlerde önemli etken olduğu gözlenmektedir. Bu değiģime ayak uydurabilen, değiģimlerden kaynaklanan bilgi ve teknolojik düzeylere ayak uydurabilen toplumların geliģimlerinin de o denli hızlı olduğu gözlenmektedir. Bu değiģim sürecinde toplumları yönlendirecek yada ortaya çıkabilecek uyum sorunlarını ortadan kaldırabilecek nitelikte kurumların hızlı hareket etmesi gerekmektedir. Her geçen gün toplum üzerindeki bu değiģim baskısı ister istemez yönetim uygulamalarının zaafiyetlerini ortadan kaldıracak Ģekilde planlanmasını zorunlu kılmaktadır. DeğiĢime ayak uydurabilmenin en kalıcı yolu, değiģim ortamında çok katı kurumsal yapı yerine, uyum imkanı verecek yapının oluģturulmasıdır. Bu çalıģmaları yürütebilmek için kurum insan kaynaklarının, kurumsal yeteneklerin ve teknoloji kullanımın etkinleģtirilmesi gerekmektedir. Hedef 2.2. Kent halkıyla iletiģim kanallarını geliģtirmek ve kent halkının yönetime katılmasını sağlamak GeliĢen ve sürekli değiģim içerisinde olan dünyamızda her geçen gün yeni teknolojiler, yeni yönetim uygulamaları vb. değiģimler hızla devam etmektedir. Kurumların kendilerini yenileyebilmeleri, değiģime ayak uydurmaları veya bu değiģimin diğer bir ayağını oluģturan 20 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

21 vatandaģlara bilgi birikimi aktarma ve bilgi birikimi olan kesimlerden de etkin bir Ģekilde yararlanmanın zorunlulukları ortaya çıkmaktadır. Yerel yönetimler iģlevleri bakımından vatandaģa en yakın yönetim birimleridir. Yerel yönetimlerden bu hizmet fonksiyonlarının yanı sıra sosyal değerlerin yaģatılması adına birçok faaliyet beklenmektedir. Bu yakın iliģki yönetim olarak vatandaģla sosyal ağ oluģturmayı zorunlu kılmaktadır. Bu toplumun yönetime katılması için bir zorunluluktur. Bu yaklaģım toplum içerisinde kentlilik bilincini geliģtirecek aynı zamanda yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesinde gönüllü katılımı sağlayacaktır. Bu yaklaģım yaptığımız Ģeyde daha iyi olma meselesini aģarak yaptığınız Ģeyde farklı olmayı sağlayacaktır. 21 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

22 C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ KAYNAK ĠHTĠYACI STRATEJĠK AMAÇLARIN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 1 Kaliteli yaşamın gereklerini sağlayan bir kent oluşturmak 2 STRATEJĠK AMAÇLAR Kaynaklarını geliştiren ve etkin kullanan, halkıyla bütünleşmiş bir belediye yönetimi sunmak SERMAYE GĠDERĠ MAL VE HĠZMET ALIMI CARĠ TRANSFERLER MAL VE HĠZMET ALIMI SERMAYE GĠDERĠ CARĠ TRANSFERLER YIL: KAYNAK ĠHTĠYACI (TL) , , , , ,00 0,00 SERMAYE GĠDERĠ TOPLAMI ,00 CARĠ TRANSFERLER TOPLAMI MAL VE HĠZMET ALIMI TOPLAMI GENEL TOPLAM , , ,00

23 - STRATEJĠK PLANI'NDA YER ALAN ĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYAÇLARI, PERFORMANS HEDEFLERĠ() VE PERFORMANS GÖSTERGELERĠ(PG) YIL: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı PROJE Ġġ 1 Ġġ 2 Kentin planlı geliģmesinin sağlanması amacıyla plansız ve imara açılacak alanlarda1/ Çevre Düzeni Planı, 1/ ve 1/5.000 Nazım Ġmar Planları, 1/1.000 Uygulama Ġmar Planlarının hazırlanması ve revizyonu 1/ Çevre Düzeni Planlarının hazırlanması 1/ ve 1/5.000 Nazım İmar Planı ilave ve revizyonu yılı sonuna kadar planlama çalışmalarının tamamlanmasının sağlanması yılında 1/ Çevre Düzeni Planı Çalışması için hedeflenen alan , , ,00 BĠRĠM (ha) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı PG 2 PROJE Ġġ 1 yılında 1/ ve 1/5.000 Nazım İmar Planı revizyon ve ilave planları için hedeflenen alan Kentin planlı geliģmesine paralel olarak yapılaģmaların denetlemelerinin yaygınlaģtırılması 1/1000 Kentsel Dönüşüm ve imara açılan kentin uygulama planı ve denetim yılı sonuna kadar planlama çalışmalarının tamamlanmasının sağlanması yılında 1/1.000 Kentsel Dönüşüm Planları ve şehir merkezi plan revizyonu ve yapılaşma denetimi BĠRĠM (ha) ,00 BĠRĠM (ha) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ,00 23 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

24 PROJE Ġmar planına altlık teģkil edecek jeolojik etüt yapılması ,00 Ġġ 1 Jeolojik etüt yapılması yılı sonuna kadar 100 hektarlık alanda jeolojik etüt yapılması planlanmıştır ,00 BĠRĠM (ha) yılında jeolojik etüd yapılması hedeflenen alan 10 PG 2 yılında yapılması hedeflenen jeolojik etüd sayısı BĠRĠM (adet) 20 CARĠ GĠDERLER Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı PROJE Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kentin doğal, turistik, tarih ve kültürel sanatsal değerlerinin envanterlerinin ,00 çıkarılması, korunması ve kullanımının sağlanması Ġġ 1 Ġġ 2 Ġġ 3 Arşiv çalışmaları Restorasyon çalışmaları Turizm bölgeleri oluşturulması , ,00 0,00 Her yıl Osmanlı arşivi,yıldız Üniversitesi arşivi, Cumhuriyet arşivlerinin ve Türkiye'deki diğer arşivlerin incelenerek yeni arşiv oluşturulması, restorasyon çalışmaları ve yeni turizm bölgeleri oluşturulması çalışmaları yapılacak. yılında Osmanlı arşivi,yıldız Üniversitesi arşivi, Cumhuriyet arşivleri ve diğer BĠRĠM (adet) arşivler incelenerek oluşturulacak evrak sayısı Şehrin geçmiş tarihi, ekonomisi, kültürel PG 2 yılında yapılacak restorasyon sayısı BĠRĠM (adet) 1 alanlarının oluşturulması ve bunlarla ilgili arşivlerin bulunup yayınlanması. 24 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

25 PROJE Ġġ 1 Yeni planlanacak alanlarda halihazır haritaların yapılması veya güncellenmesi Halihazır harita yapımı ve güncellenmesi Planlama sürecine bağlı olarak, yılı sonuna kadar çalışmaların tamamlanması yılında halihazır harita yapılacak ve güncellenecek alan , ,00 BĠRĠM (ha) İlgili birimlerin çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı PROJE Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Hazırlanan veya revizyonu yapılan 1/1000 uygulama imar planlarının, imar ,00 uygulamalarının yapılması Ġġ 1 İmar planı uygulaması yapılması ,00 Planlama sürecine bağlı olarak, yılı sonuna kadar çalışmaların tamamlanması BĠRĠM (ha) yılında imar planı uygulaması yapılacak alan İlgili birimlerin çalışmalarının tamamlanması 10 gerekmektedir. 50 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 25 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

26 Yeni Organize Sanayi Bölgeleri, peyzaj ve rekreasyon alanları, kent Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı PROJE bütünlüğüne hizmet edecek yeģil alanlar ile çevre düzenleme çalıģmalarında ,00 gerekli kamulaģtırmaların yapılması Ġġ 1 Gerekli kamulaştırmaların yapılması ,00 Planlama sürecine bağlı olarak, yılı sonuna kadar çalışmaların tamamlanması BĠRĠM (m²) yılında kamulaştırma yapılacak alan İlgili birimlerin çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Planlama çalıģmaları tamamlanan, kentsel dönüģüm projeleri çalıģmalarının PROJE ,00 yapılması Ġġ 1 Kentsel Dönüşüm alanlarında yapılacak kamulaştırmalar ,00 - yılları arasında alım gücü olmayan vatandaşlar için 1000 adet ucuz konut yapılması için arsa temini ve kamulaştırma yapılması sağlanacak. BĠRĠM (yüzde) yılında arsa teminiyle kamulaştırma yapılacak alanın yüzdesi İlgili birimlerin çalışmalarının tamamlanması 20 gerekmektedir. 26 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

27 PROJE Ucuz toplu konut inģaatının yapılması ,00 Ġġ 1 Zemin etüdü, arsa temin edilmesi ve altyapı işleri ile uygulama projeleri hazırlanması ,00 - yılları arasında alım gücü düşük yurttaşlar için 1000 adet ucuz konut yapılacak. yılında yapılacak zemin etüdü, altyapı işleri ile uygulama projelerinin BĠRĠM (yüzde) hazırlanması hedefi 20 PROJE Eğitime destek amacıyla yeni okul yapımları ,00 - yılları arasında toplam 15 okul yaptırılacaktır. (Proje altyapı ve kaba inşaat) BĠRĠM (adet) yılında yapımı desteklenecek olan okul sayısı 1 27 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

28 PROJE Semt spor alanları yapımı ,00 Ġġ 1 Halısaha yapılması ,00 - yılları arasında 15 adet halı saha yapılacaktır. BĠRĠM (adet) yılında yapılması hedeflenen halısaha sayısı 3 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı PROJE Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Spor merkezi ve semt spor alanlarının yapılması için gerekli tahsislerin ,00 alınması, kamulaģtırmaların yapılması Ġġ 1 Spor merkezi ve semt spor alanları için kamulaştırmalar ,00 yılı sonuna kadar yapılacak olan halı sahalar için gerekli kamulaştırmalar yapılacak BĠRĠM (adet) yılında kamulaştırması yapılacak olan semt spor alanı sayısı 3 28 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

29 PROJE Kültür Merkezi yapımı ,00 Ġġ 1 Zemin etüdü ve uygulama projesi yapımı ve uygulaması ,00 - yılları arasında DSİ eski kamp yerinde kültür merkezi yapılacaktır. yılında yapılacak zemin etüdü ile uygulama projelerinin hazırlanması hedefi BĠRĠM (yüzde) 30 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kent Parkı, Kültür Merkezi Kompleksi, Kültür Evleri Sitesi, Gençlik Merkezleri Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı PROJE ve Çocuk Köyü Projeleri için gerekli kamulaģtırmaların yapılması tahsislerin ,00 alınması Ġġ 1 Ġġ 2 Harita çalışmaları Kamulaştırma yapılması , ,00 - yılları arasında Kültür Merkezi Yapımı için, yılı sonuna kadar da Kent Parkı, Kültür Evleri Sitesi, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Köyü Projeleri için gerekli kamulaştırmaların yapılması ve tahsislerin alınması sağlanacak. yılında Kültür Merkezi yapımı için yapılacak olan kamulaştırmanın hedefi BĠRĠM (yüzde) 30 PG 2 yılında Kent Parkı, Kültür Evleri Sitesi, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Köyü Projeleri için yapılacak olan kamulaştırmaların her biri için hedefi BĠRĠM (yüzde) Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

30 PROJE Tarihi ve kültürel alanların ortaya çıkarılması, korunması ve kullanımının sağlanması projeleri için gerekli tahsislerin alınması, kamulaģtırmaların yapılması ,00 ve yılları arasında tarihi ve kültürel alanların ortaya çıkarılması, korunması projesi için tahsis, devir, kamulaştırma çalışmaları yapılacak. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Ġġ 1 Oluşturulacak otoparklardaki zemin kaplama ve çevre düzenlemeleri ,00 Yılı sonuna kadar toplam araçlık yeni otopark yapılması sağlanacak BĠRĠM (adet) yılında yapılacak otoparklardaki hedef araç kapasite sayısı PROJE Tarihi ve kültürel alanların düzenlenmesi ,00 Ġġ 1 Tarihi ve kültürel alanlarda kazı ve çevre düzenlemesi ,00 Her yıl tarihi ve kültürel alanların gelecek kuşaklara aktarımı ve gün yüzüne çıkarılması için kazı ve çevre düzenlemeleri yapılması sağlanacak. PROJE Katlı otopark ve açık otopark yapımı ,00 30 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

31 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı PROJE Açık ve kapalı otoparkların yapımı için gerekli kamulaģtırmaların yapılması ,00 Ġġ 1 Açık ve kapalı otoparkların yapımı için gerekli kamulaştırmalar ,00 Yılı sonuna kadar İlkadım İlçesi'nde 5.000, Canik İlçesi'nde araçlık açık ve kapalı otopark yeri kamulaştırmaları yapılacaktır. BĠRĠM (adet) yılında kamulaştırması yapılacak otoparklardaki hedef araç kapasite sayısı Ġġ 1 Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında bulunan çöplerden kaynaklanan gaz çıkışının toplanması yılı sonuna kadar Gaz Yönetimi Projesi tamamlanacak. PROJE Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Projesi ,00 Ġġ 1 Ġġ 2 Projenin yapılarak işletmeye geçmesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında bulunan çöplerden sızan suyun toplanarak arıtıldıktan sonra deşarjı yılı sonuna kadar Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi projesi tamamlanacak. yılında Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında bulunan çöplerden sızan suyun toplanarak arıtıldıktan sonra deşarjının sağlanması hedefi ,00 BĠRĠM (yüzde) PROJE Gaz Yönetimi Projesi , ,00 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Projenin altyapı ve ihale çalışmaları yapılmıştır. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yılında Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında bulunan çöplerden kaynaklanan gaz çıkışının toplanması hedefi BĠRĠM (yüzde) Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yılı Performans Programı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2011 Yılı Performans Programı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2011 Yılı Performans Programı SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 Samsun Büyükşehir Belediyesi Yılı Performans Programı SUNUġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik,

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Performans Programı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Performans Programı SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye Yatırım ve İnşaat Dairesi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA, 2011 TANIMLAR* Kentsel dönüģüm uygulama ve yenilikçi modellerinin yaygın olduğu Ġngiltere de, Merkezi Hükümetinin tanımlamasına göre; DönüĢüm, piyasa güçlerinin

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu yönetmelik, Belediye Kanunu ile bağlayıcı yasa, yönetmelik, talimatlar ve

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

ĠçiĢleri Bakanlığı ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel BaĢkanlığı) ndan:

ĠçiĢleri Bakanlığı ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel BaĢkanlığı) ndan: ĠçiĢleri Bakanlığı ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel BaĢkanlığı) ndan: BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1-GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde aģağıdaki

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠDARĠ BĠRĠMLERĠNE AĠT TEġKĠLAT YÖNETMELĠKLERĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠDARĠ BĠRĠMLERĠNE AĠT TEġKĠLAT YÖNETMELĠKLERĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠDARĠ BĠRĠMLERĠNE AĠT TEġKĠLAT YÖNETMELĠKLERĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Madde 1- (1) Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/10/2014 tarihli ve 623 sayılı kararı

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; kamu kaynaklarının etkili,ekonomik, verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYESİ

T.C. GİRESUN BELEDİYESİ T.C. GİRESUN BELEDİYESİ 05 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 Yılı Giresun Belediyesi Performans Programı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 GİRİŞ... 5.PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI... 5.PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI...

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 23 OCAK 2013 GEBZE/KOCAELĠ Gürültü Mevzuatı Avrupa Birliği uyum

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Fonksiyonel birim şeması yönetmelik eki( Ek-1) de düzenlenmiştir. Personel görev dağılım çizelgeleri Daire Başkanı tarafından belirlenir.

Fonksiyonel birim şeması yönetmelik eki( Ek-1) de düzenlenmiştir. Personel görev dağılım çizelgeleri Daire Başkanı tarafından belirlenir. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ NİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-12/08/2014 tarihli

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/5142/81065 26/05/2006 (300-318) ĠĢyeri KONU : Ġçkili yer bölgesi EMĠNÖNÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞINA-ĠSTANBUL ĠLGĠ : 2.3.2006 tarihli ve 317 sayılı yazınız. Ġlgi yazınız incelenmiģtir.

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

2.4.7. KENTKART... 43 2.5. ÇEVRE VE ĠNSAN SAĞLIĞI... 44 2.5.1. Katı Atık... 44 2.5.2. Atıksu Arıtma Tesisleri... 44 2.5.3. Park ve Bahçeler...

2.4.7. KENTKART... 43 2.5. ÇEVRE VE ĠNSAN SAĞLIĞI... 44 2.5.1. Katı Atık... 44 2.5.2. Atıksu Arıtma Tesisleri... 44 2.5.3. Park ve Bahçeler... ĠÇĠNDEKĠLER 1. STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMALARI... 2 2. DURUM ANALĠZĠ... 6 2.A. Nüfus ve Alan Bilgileri... 6 2.B. GeçmiĢten Günümüze BüyükĢehir Belediyesi... 6 2.C. Yönetim ve Bürokrasi... 8 2.D. BüyükĢehir

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı