KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı; Yazı İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak Madde 2 :Bu Yönetmelik 13.Temmuz.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren,5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b maddesine dayanak hazırlanmıştır. Bağlayıcılık Yazı İşleri Müdürlüğü yürüttüğü tüm iş ve işlemlerde aşağıdaki mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür. 13.Temmuz.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu,İçişleri Bakanlığı'nın tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği, Bakanlar Kurulu'nun tarihli ve 2004/8125 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usulleri Hakkında yönetmelik,tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde oluşturulmuştur. Tanımlar Madde 3 : Bu Yönetmelikte geçen; a) Belediye Başkanlığı: Kütahya Belediye Başkanlığını, b) Başkan :Kütahya Belediye Başkanını, c) Müdür : Yazı İşleri Müdürünü, d) Personel: Yazı İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli, e) Meclis :Kütahya Belediye Meclisini, f) Meclis Başkanı:Belediye Meclis Başkanını g) Encümen: Kütahya Belediye Encümenini, h) Genel Evrak Bürosu: Yazı İşleri Müdürlüğü Kalemini, ı) Meclis Faaliyet Bürosu: Yazı İşleri Müdürlüğü Kalemini j) Müdürlük Kalem Bürosu : Yazı İşleri Müdürlüğü Kalemini k) Encümen Bürosu: Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemini, l) Bilgi İşlem Bürosu:Yazı İşleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Servisini, m) Kent Bilgi: Kent Bilgi Sistemi Bürosunu İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Yönetim Planı, Müdürlük Görev ve Yetkileri Kuruluş ve Yönetim Planı Madde 4: Yazı İşleri Müdürlük büroları aşağıdaki servislerden oluşmuştur. a) Yazı İşleri Müdürü, b) Yazı İşleri ve Meclis Kalem Şefliği, c) Encümen Kalem Şefliği, d) Bilgi İşlem Birimi e) Kent Bilgi Sistemi Birimi

2 (2) Bağlılık Madde 5 : Yazı İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar. Müdürlük Görev ve Yetkileri Madde 6: 1) Yazı İşleri Müdürünün Görevleri: Yazı İşleri Müdürü Müdürlük emrinde görev yapan personelin tamamının amiri olup müdürlüğün sevk ve idaresinden personel arasındaki iş bölümü ve koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. Bu sıfatla; a) Yazı İşleri Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir. Görev alanına giren konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar. Müdürlük faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir. Yıllık, aylık, haftalık, günlük çalışma programları hazırlar veya hazırlattırır. Bu programlara göre sevk ve idareyi temin eder, bu konularda üst makamlara gerekli raporları sunar. Çalışma koşullarını iyileştirir ve prensipler koyar. Müdürlük personelinin performans durumunu izler, gerekli değerlendirmeleri yapar. b) Personelin izin planlarını yapar, izinlerin kullanılmasını sağlar. Rapor, doğum, ölüm vb. konularda yazışmaları,takip ve kontrol eder. c) Belediye Başkanlığına; kurum dışı - içi, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını sağlar ve kontrol eder. d) Başkanlığa bağlı birimlerden; Belediye Meclisine ve Encümenine, görüşülmesi için sevkli gelen evraklarla, Başkanlık adına Meclis ve Encümen gündemlerinin hazırlanmasını sağlar. e) Meclis toplantı tarihini, Belediye Başkanı tarafından belirlenen gündem maddelerini, Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince en az üç gün önceden Meclis üyelerine ulaşmasının kontrolünü ve gündemin halka duyurulması için gerekenin yapılmasını sağlar ve meclis toplantısının koordinasyonunu yapar. f) Alınan meclis kararlarının, Belediye Başkanınca; yasal süresi içerisinde Belediye Meclisine iade edilmemesi durumunda yedi gün içinde Valilik Makamı'na gönderilmesinin kontrolünü yapar, onaylanması gereken kararların da Valilik Makamı'na gönderilmesini sağlar ve kontrol eder. g) Belediye Başkanı tarafından Belediye Encümenine havale edilen dosyalar doğrultusunda, Başkanlık adına Encümen gündemini hazırlatır üyelere dağıtımın yapılmasını sağlar, toplantıda alınan kararların sonuçlarıyla birlikte Encümen kayıt defterine kayıt edilmek suretiyle yazılmasını, yazılan kararların ilgili birimlere sevkinin sağlanmasını kontrol ettikten sonra arşivlenmesini yaptırır. Bununla birlikte encümen ve meclis üyelerinin huzur hakkı bordrolarını hazırlatır, ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne sevkinin yapılmasını sağlar. h) Çalışma verimini arttırmak amacıyla, kanunlar, idari ve genel yargı kararlarıyla birlikte Resmi Gazeteye abone olarak, gelen resmi gazetelerde yayımlanan konuların içeriğine göre ilgili birimleri bilgilendirmek amacı ile sevkinin kontrolünü yapar ı) Resmi Gazetede yayımlanan, Belediye ile ilgili kanun, yönetmelik ve genelgelerin; ilgili birimlere bir üst yazıyla gönderilmesinin kontrolünü yaparak, diğer birimleri bilgilendirir. j) Müdürlük taşınır defterinin tutulmasını sağlatır. k) Stratejik planlama ile müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

3 (3) l) Personel arasında görev bölümü yaparak çalışma düzeni oluşturur,işlerin zamanında ve ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlar. m) Müdürlüğe gelen yazıları inceleyerek gereğinin yapılmasını sağlar. Müdürlükçe yazılan yazıları inceleyerek imzalar veya paraf eder. n) Mümkün olduğunca görev alanları ile ilgili, toplantılara katılarak çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar. o) Müdürlük ile ilgili görev ve hizmetlerin sistematik şekilde yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alır. p) Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının emir ve talimatlarını zamanında yerine getirir. r) Encümen ve meclis toplantılarına iştirak eder. Bu Yönetmelikte yazılı hizmetlerin düzenli ve programlı bir şekilde yürütülmesine çalışır. s) Yazı İşleri Müdürlüğü'nün çalışmaları konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği kurar ve yetkili üst makamlara gerekli bilgileri verir. t) Kent Bilgi Sistemi faaliyetlerinin, yürütülmesine çalışır. u) Birim içi iç kontrol eksikliklerini tespit ederek üst yöneticiye bildirmek ve söz konusu eksikliklerin giderilmesini sağlamak. 2-Yazı İşlerinin görevleri : Meclis a) Belediye Meclisinin aylık toplantılarında görüşülmek üzere,belediye birimlerince hazırlanan ve Belediye Başkanı tarafından meclise havalesi yapılan teklif yazılarının düzenlenerek gündemin oluşturulması, b) Meclis toplantı gündeminin kanuni süresi içerisinde üyelere ulaştırılması, belediyemiz web sayfasında yayımlanarak ve ilan edilerek halka duyurulması, c) Sözlü olarak geçen müzakerelerin ses kayıt cihazları ile kayda alınarak, ses kayıtlarının arşivinin tutulması, d) Toplantı tutanağının tutulması, e) Meclis Kararlarının zabıtlara uygun olarak yazılıp kontrol edilerek Meclis Katiplerine ve Meclis Başkanına imzalatılması. f) Kesinleşen kararların kanuni süresi olan 7 gün içerisinde Valilik Makamı'na gönderilmesi, g) Vilayet onayı gereken kararların onayının takip edilmesi, h) Belediye Meclisinin çalışmalarında tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliği başta olmak üzere, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan yönetmelik, genelge ve diğer mevzuatın takibi ve uygulaması, ı) Meclis üyeleri tarafından Başkanlık Makamına sunulan yazılı ve sözlü önergelerin seyrinin takip edilerek ilgilisine bilgi verilmesi, j) Belediye Meclisince kabul edilen Karar, Zabıt ve Komisyon raporlarının birer asıl nüshalarının dayanakları ile birlikte arşivlenmesi, bunların suretlerinin onaylanarak ilgili birimlere gönderilmesi, k) Meclis Karar Özetlerinin Belediyemize ait web sayfasında yayımlanması ve Belediyemiz ilan tahtasında asılarak ilan edilmesi, l) Kesinleşen meclis kararların gereği yapılmak üzere ilgili Müdürlüklere sevkinin yapılması, m) Meclis üyelerinin, meclis toplantılarına devamsızlıklarının takip edilmesi, n) Meclis üyeleri huzur haklarının tahakkuklarını yapılması ve ilgili birime takdim edilmesi, o) Meclis divanının çalışmalarına usul yönünden yardımcı olması, ö) Mecliste kabul edilen yönetmeliklerin ilanlarının yapılmasını sağlaması, p) Mecliste temsil edilen siyasi partilerin grup başkanları ile dialog sağlanarak, Meclisin çalışmalarının kesintiye uğramadan, sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olması,

4 r) Belediye Meclis toplantılarında 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesine dayanılarak hazırlanan Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin uygulanmasını sağlaması, (4) Gelen evrak; a) Yazı İşleri Kalemine gelen Posta,kargo veya elden dışarıdan gelen evrağın Evrak Kayıt Bürosunda görevli personel tarafından teslim alınması,açılması ve incelenmesi, b) Konusuna ve havale edileceği birimlere göre tasnif edilmesi, c) Yazı İşleri Kalemine intikal eden evrağın Bilgisayarda kayda alınması ve kayıt kaşesi basılarak ilgili bölümlerinin doldurulması, d) Evrağın konusuna göre ilgili Başkan Yardımcısı'na havale ettirilmesi, e) Evrağın zimmet defterine kaydı, f) Evrağın gereği için ilgili birime imza karşılığı tesliminin yapılması, g) Gelen gizli yazıların mevzuata uygun olarak teslim alınması, h)gizlilik dereceli yazılarda,dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan gizli, çok gizli ibaresini gördüğünde zarfı açmadan görevlendirilen Başkan Yardımcısına teslim etmesi, ı) Başkan Yardımcısı tarafından açılan,incelenen ve havalesi yapılan gizli evrağın, gizli evrak sorumlusu olan personel tarafından kayıt işleminin tamamlanması, j) Bizzat gizli evraktan sorumlu personel tarafından tekrar zarfa konularak, havale edilen birimin müdürüne zimmet ile teslimini yapmak,sorumlu müdür o an yok ise birimden sorumlu Müdür Yardımcısı veya Şef'e teslim edilmesi, k) Bilgisayar kayıtlarının günlük raporlarının çekilmesi, l) Çıkan raporlarda evrakların tek tek kontrolünün yapılarak ilgili birime ulaşıp ulaşmadığının kontrolü yapılarak zimmetinin kapatılması, Giden Evrak; a) Belediyemizden,kurum dışına gönderilmek üzere evrak kayıt bürosuna gelen evrakın incelenmesi eksikler var ise ilgili birimlere bildirilmesi, b) Gönderilecek olan evrakın genel evrak bürosundan kayıt numarasının verilmesi, c) Evrakların gideceği yerlere göre tasnifinin yapılması, d) Giden evrak kurumumuza yakın ise,evrak zimmet defterine kaydı yapılarak,bu iş ile görevli personel tarafından ilgili yere imza karşılığı tesliminin yapılması, e) Uzak olan yerlere ve şehir dışına gidecek evrakların zarflarının hazırlanması, f) Zarfların ağırlıklarına göre zarfa pul yapıştırılması, g) Normal posta ise adi posta zimmet defterine, normal taahhütlü,iadeli taahhütlü,vergi tebliğ alındı zarfları,aps gibi değer taşıyan evrakların taahhütlü posta zimmet defterine zimmetlenmesi ve barkot numaralarının tek tek zarf üzerine yapıştırılması, ğ) Görevli personel tarafından PTT'ye tesliminin yapılması, Diğer İşler a) Müdürlüğe gelen-giden bütün evrakları,yazı İşleri Müdürüne çıkararak, havalesini yaptırdıktan sonra, kaydını yapar, havale edilen yazının ilgili personele tebliğini yapar, cevabının verilmesi gerekiyorsa cevap yazısını hazırlar, cevap verilmesini sağladıktan sonra arşivlemesini yapar. b) Müdürlük personelinin sağlık, izin ve özlük işleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yazışmasını yaptıktan sonra arşivlemesini yapar.

5 (5) c) Belediye Başkanlığına gelen Resmi Gazete, yönetmelik, genelge ve yararlı dergilerin abonelik işlemlerini yapar, ilgili yerlere ulaşmasını sağlar, d) Resmi Gazetelerin düzenli arşivlenmesi amacı ile tarih ve sıra numarasına göre ciltlettirilir. e) Müdürlük bütçesini hazırlar, imza aşamasından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir. Tutulacak Defter ve Dosyalar; a) Genel gelen evrak zimmet defteri, b) Genel giden evrak zimmet defteri, c) Adi posta zimmet defteri, d) Taahhütlü posta zimmet defteri, e) Encümen zimmet defteri, f) Meclis zimmet defteri, g) Gelen posta zimmet defteri, ğ) Müdürlük gelen-giden evrak zimmet defteri, 3) Encümen Kaleminin görevleri ; a) Başkanlık Makamı'nın Encümene havale ettiği işlerin yasal süresi içinde Encümen gündemine alınarak görüşülmesini sağlamak, b) Belediye Encümeni'ne görüşülmesi için ilgili Müdürlüklerden havale edilen dosyalar doğrultusunda Encümen gündemini hazırlayıp Encümen toplantısına sunmak, c) Encümen toplantısında görüşülen konulara sırayla numara vermek ve neticesini karşısına yazmak suretiyle kaydını yaparak numaralandırmak, d) Encümende alınan kararların yazımını yapmak asıllarını Encümen Üyelerine imzalatmak, e) Zimmet ile imza karşılığı ilgili birimlere teslim etmek, f) Encümen kararlarından birer adet asıl nüshasını dayanak belgeleri ile birlikte bir dosyada tarih ve numara sırasına göre muhafaza etmek, (Arşivlenmesi) g) Encümen üyelerinin huzur haklarını hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne göndermek, h) Yazı İşleri Müdürlüğü'nün ön ödeme mutemetliği işlerini yapmak, 4) Bilgi İşlem Biriminin görevleri ; Belediyemiz bağlı müdürlüklerinin çalışma koşullarına uygun bilgisayar ve çevre birimlerinin tespiti yapılması hususunda teknik desteğin verilmesi, birimlerce alımı yapılan sistemlerin kurulumlarının sağlanarak ilgili bağlantılarının yapılması, Arızalı bilgisayar ve çevre birimlerinin yazılım veya donanım arıza tespitinin yapılması, parça alımlarında ilgili birimin teknik danışmanlığının yapılması, Belediyemiz müdürlüklerinin bilgisayar bağlantı alt yapısının planlanması, Bu plan doğrultusunda gerekli olan hub/switch, router, modem cihazlarının tedarik edilmesi, cat 5e utf kablolarının çekilerek tüm bilgisayarların network kabloların bağlanması, Fiziki olarak ayrı olan müdürlüklerin kendi iç network altyapısının oluşturulması, ADSL hattı ile merkez bina bağlantıların gerçekleştirilmesi, Merkez Kültür Sarayı binaları arasında yönlendirilmiş anten üzeriden radyo firekansı ile (wriless 11 mbit) bağlantı hızı ile tek network ağına dahil edilmesi. Tüm bu bağlantıları çalıştıracak olan programsal ayarlamaların yapılması ve IP adres planlaması yapılması,

6 (6) Yönetimin planlaması doğrultusunda İnternet bağlantısı yapılması ve yetkilendirilme görevlerinin yapılması, Bilgisayar virüsleri ve spam virüslerine karşı önlemler alınması, bu konuda tüm bilgisayarlara Antivirüs programları yüklenmesi gerekli ayarların yapılması. E belediye uygulaması ile yerinde tahakkuk sisteminde uzak tahakkuk yazıcıları ile bağlantıların kurulması ve bu yazıcılara veri yönlendirme ayarlarının yapılması. Başta merkez netscreen, endian linux firewall (koruma duvarı) olmak üzere tüm internet çıkışlarını sağlayan metro Ethernet ve Adsl modemlerin port yönlendirme ve kontrollerini yapmak. İnternet, mail, ftp, oracle, sql vb portların dışında tüm portların kapatılarak ve yetkisiz girişlerin engellenmesi, Belediyemiz web yazılımlarını planlamak, alt yapı yazılımlarını yazarak güncelleme yapan gerekli birimlerin hizmetine hazır hale getirilmesi, E belediye borç sorgulaması, 2886, 4734, Doğrudan temin, belirli dönemlerde yapılan TOKİ müracaatları ve personel alım işlemleri programları ve internetten duyurulması yazılımlarının yapılması, Belediyemiz ana yazılımlarını kapsayan bu bölümde Analitik muhasebe sistemi, Gelir, Personel, taşınır mal yönetmeliği, Evlendirme, Zabıta,İmar ve Şehircilik Md.ğü programları gibi Belediye yazılımları yapan firma ile bağlantı kurulması işin takip edilmesi ve bu konuda gerekli yazılım tekniklerinin öğrenilmesi yerinde destek verilmesi hizmetlerinin yürütülmesi, Mevcut raporların yetersiz kalması gibi durumlarda yeni raporların üretilmesi gerekli çıktılara dönüştürülmesi, Belediyemiz web server sisteminin kurulması ve yönetilmesi, Mail server sisteminin kurulması, yönetilmesi ve gerekli hesapların açılması Ftp server sisteminin kurulması ve Belediyemiz ve Bankalar arası veri transferlerinin bu sistem üzerinden işlemesini sağlamak ve Otomatik su ödeme sistemlerinin gerçekleştirilmesi, El bilgisayar sistemlerinin program desteği verilmesi, E belediye programları çerçevesinde günlük ana serverların backup (veri yedekleme) işlemlerini yürüterek veri güvenliğinin sağlanması, Otopark El Bilgisayar sistemlerine destek verilmesi, Otobüs takip sistemlerine destek verilmesi, 5) Kent Bilgi Sistemi Bürosunun görevleri Kent Bilgi sisteminin alt yapı çalışmalarının yürütülmesi, Kent Bilgi sistemi çalışmaları kapsamında yer alan birimlere destek hizmetlerinin verilmesi ve koordinasyonun sağlanması, Birimlerin ihtiyaç duyduğu uygulama programlarının hazırlanması, Coğrafi verilerin belediyemiz veri modeline uygun hale getirilmesi, Coğrafi veri tabanında bulunan verilerin paylaşımının sağlanması, Kent Bilgi Sistemine yönelik birimlerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, Kent Bilgi Sisteminde bulunan mevcut verilerin ve/veya oluşturulacak yeni verilerde,tüm birimlerin,kendilerini ilgilendiren konularda sorumluları tarafından veri girişlerine destek sağlamaları, Birimin Resmi ve Özel Kuruluşlar ile yazışmalarının yapılması,

7 (7) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uygulama Usul ve Esaslar, Ortak Hükümler, Yürürlük ve Yürütme Uygulama Usul ve Esaslar Madde 7 : Yazı İşleri Müdürlüğü kendisine verilen görevleri konusuna göre; 5393 Sayılı Belediye Kanunu,Meclis Çalışma Yönetmeliği ve diğer yasal mevzuat,kanun, yönetmelik ve tebliğlere göre Yazı İşleri Müdürlüğü Görev; Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütür. Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde Belediye Meclis Kararları ve Encümen kararları uygulanır. Ortak Hükümler Madde 8 : Yazı İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel; a) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. b) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenle yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için herkes, gayret ve çaba gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu konuda gerekli önlemleri alır. c) Belediye hizmetlerinde; mali saydamlık, şeffaflık verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Madde 9:Kütahya Belediye Meclisinin 20/02/2003 tarih ve 35 sayılı kararı ile kabul edilen Yazı İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmelikte Bulunmayan Haller Madde 10-İşbu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük Madde 11 : Bu yönetmelik hükümleri; Kütahya Belediye Meclisince karara bağlanır ve Meclis kararının kesinleşmesini müteakip Valilik Makamı'na gönderilmek suretiyle yürürlüğe girer. Yürütme Madde 12 : Bu Yönetmelik hükümlerini, Kütahya Belediye Başkanı yürütür. Bu Yönetmelik Belediye Meclisimizin tarih ve 2 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Belediye Meclis Başkanı Katip Katip Mustafa İÇA Aynur Koçuk MERCAN Mehmet BACACI Belediye Başkanı

Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği T.C. ĠSTANBUL ĠLĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç- Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE- 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediyeler

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik Sultangazi Belediyesi Yazı İşleri

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM KURULUŞ VE HUKUKİ DAYANAK

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM KURULUŞ VE HUKUKİ DAYANAK T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- Bu yönetmelik Kütahya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü nün kuruluş, görev,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1. (1) Bu yönetmeliğin amacı, Sındırgı Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarının

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1. (1) Bu yönetmeliğin amacı, Sındırgı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 3 1.AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER...

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu Yönetmelik, Yazı İşleri Müdürlüğü nün Kuruluşu, Görev

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ALTIN ORDU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ALTIN ORDU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ALTIN ORDU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmelik Altınordu Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 200 T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Malkara

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, İnsan Kaynakları

Detaylı

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 5747 Sayılı Kanunla Kurulan Çekmeköy İlçesinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartları yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş

Detaylı

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 06.8.2014 Kabul Sayısı: 104 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER 1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ... 2 2. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ... 9 3. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ... 14 4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ... 21 5. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS Alinur AKTAŞ Belediye Başkanı Turgay YEL Başkan Vekili Alper TABAN Başkan Yardımcısı Gülhan ŞAHİN Başkan Yardımcısı Eşref YİĞİT Başkan Yardımcısı

Detaylı

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Gönen Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev,

Detaylı

T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı