Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için...

2 BOÞ

3 2022 AYLIKLARI UYGULAMA KILAVUZU Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Versiyon 1.0 Aðustos 2008 Bundan sonra formlarda ve prosedürlerde yapýlacak deðiþiklikler ve güncellemelerle ilgili bilgi almak için adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu kýlavuzu adresinden pdf dosyasý olarak bilgisayarýnýza indirebilirsiniz.

4 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Ýletiþim Adresleri Genel Müdürlük: 1. Tuna Caddesi No:7 Kýzýlay/Ankara Tel: /37/38/39/40 Faks: Ziyabey Caddesi No:6 Balgat/Ankara Tel: /39 Faks: Daire Baþkanlýklarý 1. Sosyal Yardýmlar Daire Baþkanlýðý Tuna Caddesi No:7 Kýzýlay/Ankara Tel: Faks: Kurumsal Geliþim ve Ortak Veritabaný Daire Baþkanlýðý Tuna Caddesi No:7 Kýzýlay/Ankara Tel: Faks: Ýdari Ýþlemler ve Mali Yönetim Daire Baþkanlýðý Tuna Caddesi No:7 Kýzýlay/Ankara Tel: Faks: Bilgi Edinme Birimi Tuna Caddesi No:7 Kýzýlay/Ankara Tel: /37/38/39/40 Faks: Ýletiþim Hattý: Tuna Caddesi No:7 Kýzýlay/Ankara Tel: Faks:

5 Hedefimiz; sosyal devlet olmanýn gereðini en iyi þekilde yerine getirmektir: Bunun yolu ise vatandaþ odaklý yönetiþimdir. Lütfen, vatandaþlarýmýzýn sorunlarýna ve taleplerine cevap vermeden önce kendinizi 5 saniyeliðine onlarýn yerine koyunuz ve ondan sonra cevap veriniz...

6 içindekiler BÖLÜM 1 DEFTERDARLIK / MAL MÜDÜRLÜKLERÝ Bu BölümHakkýnda 2022 Sayýlý Kanuna Göre Aylýk Çeþitleri Yaþlýlýk Aylýðý Özürlü Aylýðý Bakýma Muhtaç Özürlü Aylýðý Özürlü Yakýný Aylýðý Muhtaçlýk Belgesi Ýle Ýlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar EKLER Bölüm 1 EK 1 Yeni Yönetmelik EK Sayýlý Kanuna Göre Örnek Baþvuru Formu-1 EK Sayýlý Kanuna Göre Örnek Baþvuru Formu-2 EK Sayýlý Kanunda Yapýlan Son Deðiþiklikler

7 içindekiler BÖLÜM 2 SAÐLIK KURULLARI Bu BölümHakkýnda "Özürlülük Ölçütü Sýnýflandýrýlmasý ve Özürlülere Verilecek Saðlýk Kurulu Raporlarý Hakkýndaki Yönetmelik" ile Ýlgili Dikkat Edilecek Hususlar Saðlýk Kurulu Raporlarýnda Dikkat Edilecek Hususlar Özür Durumu ve Vücut Fonksiyon Kaybý Oraný Ýle Ýlgili Dikkat Edilecek Hususlar Saðlýk Kurulu Raporlarý Kontrol Listesi EKLER Bölüm 2 EK 1 Özürlülük Ölçütü, Sýnýflandýrmasý Ve Özürlülere Verilecek Saðlýk Kurulu Raporlarý Hakkýnda Yönetmelik EK 2 Balthazard Formülü Hesaplamasý EK 3 Örnek Özürlü Saðlýk Kurulu Raporu Formu

8

9 BÖLÜM 1 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü DEFTERDARLIK/ MAL MÜDÜRLÜKLERÝ

10 BOÞ

11 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü 1 Bu Bölüm Hakkýnda Bu el kitapçýðýnýn birinci bölümü, 2022 sayýlý Kanun kapsamýnda aylýk baðlama iþlemlerinin hatasýz ve en seri þekilde yapýlabilmesi ve düzenlenecek belgelerin eksiksiz olarak Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü'ne gönderilmesini saðlamak amacýyla, Defterdarlýk/Mal Müdürlüklerindeki sorumlu personel için hazýrlanmýþtýr. Bu bölümde, baðlanacak aylýk çeþitleri ve bu aylýklara baþvuru için gerekli belgeler açýklanmaktadýr. Baþvuru belgelerinde dikkat edilmesi gereken hususlarý içeren kontrol listesi ise baþvuru sýrasýnda belgelerin kontrolünü kolaylaþtýrmak amacýyla hazýrlanmýþtýr. Personelin bu kontrol listesini incelemesi ve tüm maddelere "Evet" cevabýný verdikten sonra baþvuruyu aylýk baðlanmasý için Sosyal Güvenlik Kurumu - Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü'ne göndermeleri gerekmektedir. Genel Müdürlük ile Defterdarlýk/Mal Müdürlükleri arasýnda yapýlan yazýþmalarý artýrýcý ve iþlemlerin uzamasýna neden olan bazý hususlar da bu kitapçýkta ayrý bir bölüm olarak belirtilmiþtir. Bu konularda Defterdarlýk/Mal Müdürlüklerinde görev yapan personelin gerekli hassasiyeti göstermesi sonucunda baþvuru sürecinin hýzlanmasý, yazýþmalarýn azalmasý ve aylýk baðlama sürelerinin kýsalmasý saðlanacaktýr.

12 2 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü 2022 Sayýlý Kanuna göre 4 çeþit aylýk baðlanmaktadýr; 1 2 Yaþlýlýk Aylýðý (65 yaþýndan büyük olanlar) Özürlü Aylýðý (18 yaþýndan büyük, %40 - %69 özürlü olanlar) 3 Bakýma Muhtaç Özürlü Aylýðý (18 yaþýndan büyük, %70 ve üzeri özürlü olanlar) 4 Özürlü Yakýný Aylýðý (18 yaþýndan küçük özürlü yakýný olanlar) Uyarý! "65 Yaþýný Doldurmuþ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaþlarý ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaþlarýna Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik" ile istenilen belgeler arasýndan fotoðraf kontrol muayene taahhütnamesi kaldýrýlmýþtýr (yeni düzenlenen baþvuru formunun dilekçe bölümünde kontrol muayene tahhütnamesi ve bakým iliþkisi beyan belgesi yer almaktadýr). Yine ayný yönetmelik ile tanýtým kartý uygulamasýna da son verilmiþtir. Ayrýca yönetmelikte yapýlan deðiþiklik gereðince Muhtaç olmadýðýna karar verilenler ve özürlü aylýðý baþvurularýnda vücut fonksiyon kaybý oraný %40'ýn altýnda olanlarýn belgeleri Genel Müdürlüðe gönderilmemelidir.

13 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü 3 1. YAÞLILIK AYLIÐI a. Yaþlýlýk Aylýðý Kimlere Verilir 65 yaþýný doldurmuþ, kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu ndan gelir veya aylýk hakkýndan faydalanmayan vatandaþlarýmýzdan, nafaka baðlanmamýþ veya baðlanmasý mümkün olmayan, mahkeme kararýyla veya doðrudan doðruya kanunla baðlanmýþ herhangi bir devamlý gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayýlý Kanun un 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamýnýn memur aylýk katsayýsý ile çarpýmý sonucu bulunacak tutardan ( itibariyle 83,08 YTL) daha az geliri olan Türk vatandaþlarýna ödenen aylýktýr. b. Yaþlýlýk Aylýðý Ýçin Ýstenilen Belgeler 2022 sayýlý Kanuna göre Baþvuru Formu Bu formda yer alan; aylýk istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi, aylýk talebinde bulunan kiþi tarafýndan doldurulup, imzalanacaktýr. Bu formda yer alan; Muhtaçlýk belgesi, vukuatlý nüfus kayýt örneði ve ikametgah ilmühaberi yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir. Aylýk talebinin vasi tarafýndan yapýlmasý hallerinde mahkemeden alýnmýþ vasilik kararý Ýl ve ilçe kurullarýnca reddedilen aylýk baþvurularýnýn ret gerekçeleri açýk bir þekilde karara yazýlmalý ve baþvuru sahibine, gerekçelerinin de belirtildiði, ret yazýsý mutlaka gönderilmelidir.

14 4 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Yaþlýlýk Aylýk Baðlama Ýþlemleri Kontrol Listesi Evet olarak iþaretlenmemiþ maddeler varsa baþvuru gönderilmemelidir! sayýlý Kanuna göre baþvuru sahibi nüfus cüzdaný aslý ile baþvurdu Evet ( ) 2. Baþvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Sorgulamasý yapýldý ve baþvuru tarihi ve sonrasýnda herhangi bir kaydýnýn olmadýðý tespit edildi 3. Baþvuru formunun Dilekçe (1) bölümünün doldurulmasý saðlandý, ilgilinin ve varsa eþinin imzasý alýndý 4. Saymanlýktaki evrak defterine iþlenen tarih ve numara, formun ilgili bölümüne de kaydedildi 5. Baþvuru formunun ikametgâh ilmühaberi (2) bölümü, ikametgahýn baðlý bulunduðu muhtarlýk tarafýndan tam olarak dolduruldu ve onaylandý veya adrese dayalý nüfus kayýt sistemi (ADNKS) ile bu sisteme dahil muhtarlýklardan alýnmýþ Yerleþim Yeri ve Diðer Adres Bildirim Formu baþvuru evraklarýna eklendi 6. Baþvuru formunda mal bildirim belgesi (3) bölümü baþvuru sahibince eksiksiz olarak dolduruldu ve imzalandý 7. Baþvuru sahibinin ve eþinin malvarlýklarý ile bu malvarlýklarýndan elde edebilecekleri gelirleri tespit etmek amacýyla ilgili kurumlardan yazýlý olarak bilgi istendi 8. Elde edilen bilgiler deðerlendirilmek suretiyle idare kurulunca karara baðlanarak, muhtaçlýk belgesi (4) bölümü dolduruldu 9. Formun vukuatlý nüfus kayýt örneði (5) bölümü, aylýk isteminde bulunanlarýn kayýtlý olduklarý Nüfus Müdürlüklerince noksansýz þekilde dolduruldu, Nüfus Müdürlüðü yetkilisince imza ve mühürle onaylandý veya MERNÝS sisteminden alýnan çýktý onaylanarak baþvuru evraklarýna eklendi 10. Baþvuruyu vasi yapýyor ise mahkemeden alýnmýþ vasilik kararý mevcut 11. Baþvuru formu ve vukuatlý nüfus kayýt örneði aylýk baðlanmasý için Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü'ne gönderildi

15 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü 5 Uyarý! Yaþlýlýk aylýðý baþvurusu yapýlabilmesi için kiþinin 65 yaþýný sadece yýl olarak deðil ay olarak da doldurmuþ olmasý gerekmektedir. Örneðin: Kiþi 23 Ekim 1943 doðumlu ise: Doðum 23 Ekim yýl 2008'in baþýnda aylýk baþvurusu yapýlamaz! Aylýk Baþvurusu Ekim 2008 Doðum tarihinde ay ve gün olmayanlar ise (Örn: ) 65 yaþýný doldurduðu yýlýn Temmuz ayý içinde baþvuru yapabilirler; Doðum yýl Aylýk Baþvurusu Temmuz 2008 Yaþlýlýk aylýðý almakta iken, özürlü aylýðý talebinde bulunanlarýn bu aylýðý alabilmeleri için özür derecelerinin %70 ve üzeri olmasý gerekmektedir. Bu nedenle özür derecesi %70'in altýnda olan kiþilerin bu yöndeki baþvurularýnýn kabul edilmemesi ve Kuruma gönderilmemesi gerekmektedir. Yaþlýlýk aylýðýnýn özürlü aylýðýna çevrilmesini isteyenlerden veya süreden dolayý yeni rapor almasý gerekenlerden yalnýzca saðlýk kurulu raporu istenmelidir. Bunun dýþýndaki belgelerin yeniden istenmesine gerek yoktur.

16 6 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü ÖRNEK 1 OLAY 68 yaþýndaki Emel Teyze tek baþýna yaþamakta olup herhangi bir geliri yoktur. Emel Teyze'nin 37 yaþýnda Ýsmail adýnda bir oðlu vardýr. Ýsmail, aylýk 1000 YTL maaþla (Sosyal Güvencesi var veya yok) çalýþmakta, bunun dýþýnda herhangi bir geliri olmayýp, eþi ve 2 çocuðu ile yaþamaktadýr. Ýsmail aylýk gelirinin 350 YTL'sini kiraya, 300 YTL'sini iaþe giderlerine, 200 YTL'sini çocuklarýn eðitim masraflarýna harcamaktadýr. Geriye sair harcamalarý için 150 YTL kalmaktadýr. 1.Ýhtimal: Ýsmail 150 YTL'nin 100 YTL'sini (nafaka olarak) annesine verebilir. Bu durumda Emel Teyze 2022 sayýlý kanunun 1. maddesinde muhtaçlýk sýnýrý olarak belirlenmiþ tutarýn ( itibariyle 83,08 YTL'nin) üstünde gelir elde ettiðinden yaþlýlýk aylýðýndan yararlanamaz. 2.Ýhtimal: Ýsmail 150 YTL'nin 50 YTL'sini (nafaka olarak) annesine verebilir. Bu durumda Emel Teyze 2022 sayýlý kanunun 1. maddesinde muhtaçlýk sýnýrý olarak belirlenmiþ tutarýn ( itibariyle 83,08 YTL'nin) altýnda gelir elde ettiðinden yaþlýlýk aylýðýndan yararlanabilir. Uyarý! Gelir tespiti yapýlýrken, baþvuruda bulunan kiþinin kendi geliri ve ilgili yönetmeliðin 7.maddesi "ç" bendi gereðince nafaka yükümlüsü her bir yakýnýnýn kiþiye ayýrabileceði nafaka(yardým) miktarý gözönüne alýnmalýdýr. Muhtaçlýðýn tespitinde, hanenin toplam gelirinin kiþi sayýsýna bölünmesiyle tespit edilecek tutar ölçüt alýnmamalýdýr.

17 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü 7 2. ÖZÜRLÜ AYLIÐI a. Özürlü Aylýðý Kimlere Verilir 65 yaþýndan küçük, 18 yaþýndan büyük olup, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybý oraný %40 ila %69 arasýnda olan ve herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylýk hakkýndan faydalanamayan vatandaþlarýmýzdan, herhangi bir iþe yerleþtirilememiþ olanlara, her türlü gelirleri ile Medeni Kanuna göre nafaka yükümlüsü yakýnlarýndan saðladýðý nafaka miktarýnýn aylýk ortalamasý, muhtaçlýk sýnýrýnýn (tespit edilen gösterge rakamý ile memur maaþ katsayýsýnýn çarpýmý sonucu bulunacak miktar olup; tarihi itibariyle 83,08 YTL) altýnda olan kimselere, 2022 sayýlý kanunun 1.maddesinde belirlenecek aylýk tutarýnýn %200'ü tutarýnda ( tarihi itibariyle 166,16 YTL) ödenen aylýktýr. b. Özürlü Aylýðý Ýçin Ýstenilen Belgeler 2022 sayýlý Kanuna göre Baþvuru Formu Bu formda yer alan; aylýk istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylýk talebinde bulanan kiþi tarafýndan doldurulup, imzalanacaktýr. Bu formda yer alan; Muhtaçlýk belgesi, vukuatlý nüfus kayýt örneði ve ikametgâh ilmühaberi yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir. Aylýk talebinin vasi tarafýndan yapýlmasý hallerinde mahkemeden alýnmýþ vasilik kararý Özürlülük Ölçütü, Sýnýflandýrmasý ve Özürlülere Verilecek Saðlýk Kurulu Raporlarý Hakkýnda Yönetmelik gereðince özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alýnan Saðlýk Kurulu Raporu. Türkiye Ýþ Kurumuna kendileri veya Kurum tarafýndan baþvuru yapýldýðýna dair belge (Bu belgenin sadece özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybý oraný %40-%69 arasý olanlar için gönderilmesi gerekmektedir) Defterdarlýk/Mal Müdürlükleri tarafýndan baþvuru sahibinin malvarlýðý araþtýrmalarýnýn yapýlmasý için ilgili kurumlara gönderilmiþ olan faksa/yazýya geç cevap verilmesi, baþvuru sürecinin uzamasýna neden olmaktadýr. Tüm mal müdürlüklerinin, yazýþmalarýn ivedilikle sonuçlandýrýlmasý konusuna dikkat etmeleri gerekmektedir.

18 8 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Özürlü Aylýk Baðlama Ýþlemleri Kontrol Listesi Evet olarak iþaretlenmemiþ maddeler varsa baþvuru gönderilmemelidir! Evet ( ) sayýlý Kanuna göre baþvuru sahibi nüfus cüzdaný aslý ile baþvurdu 2. Baþvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Sorgulamasý yapýldý ve baþvuru tarihi ve sonrasýnda herhangi bir kaydýnýn olmadýðý tespit edildi 3. Baþvuru formunun Dilekçe (1) bölümünün doldurulmasý saðlandý, ilgilinin ve varsa eþinin imzasý alýndý 4. Saymanlýktaki evrak defterine iþlenen tarih ve numara, formun ilgili bölümüne de kaydedildi 5. Baþvuru formunun ikametgâh ilmühaberi (2) bölümü, ikametgahýn baðlý bulunduðu muhtarlýk tarafýndan tam olarak dolduruldu ve onaylandý veya adrese dayalý nüfus kayýt sistemi (ADNKS) ile bu sisteme dahil muhtarlýklardan alýnmýþ Yerleþim Yeri ve Diðer Adres Bildirim Formu baþvuru evraklarýna eklendi 6. Baþvuru formunda mal bildirim belgesi (3) bölümü baþvuru sahibince eksiksiz olarak dolduruldu ve imzalandý 7. Baþvuru sahibinin ve eþinin malvarlýklarý ile bu malvarlýklarýndan elde edebilecekleri gelirleri tespit etmek amacýyla ilgili kurumlardan yazýlý olarak bilgi istendi 8. Elde edilen bilgiler deðerlendirilmek suretiyle idare kurulunca karara baðlanarak, muhtaçlýk belgesi (4) bölümü dolduruldu 9. Formun vukuatlý nüfus kayýt örneði (5) bölümü, aylýk isteminde bulunanlarýn kayýtlý olduklarý Nüfus Müdürlüklerince noksansýz þekilde dolduruldu, Nüfus Müdürlüðü yetkilisince imza ve mühürle onaylandý veya MERNÝS sisteminden alýnan çýktý onaylanarak baþvuru evraklarýna eklendi 10. Saðlýk kurulu raporu, bu raporu vermeye yetkili hastanelerden birinden alýnmýþ

19 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü 9 Özürlü Aylýk Baðlama Ýþlemleri Kontrol Listesi (devamý) 11. Özürlülük Ölçütü, Sýnýflandýrmasý ve Özürlülere Verilecek Saðlýk Kurulu Raporlarý Hakkýnda Yönetmelik gereðince %40 ve daha fazla vücut fonksiyon kaybý belirtilmiþ Saðlýk Kurulu Raporu mevcut Evet ( ) 12. Saðlýk Kurulu Raporu'nda yönetmelikte imzasý zorunlu tutulan -iç hastalýklarý, -genel cerrahi, -göz hastalýklarý, -kulak-burun-boðaz, -nöroloji veya ruh saðlýðý ve hastalýklarý uzmanýnýn ve deðerlendirilecek özür bunlarýn dýþýnda bir uzmanlýk dalýný ilgilendiriyorsa ilgili uzmanýn imzasý var 13. Saðlýk Kurulu Raporunda Baþhekimin imza ve mühürü var 14. Saðlýk kurulu raporunun arka yüzündeki amaç kýsmýnda 2022 sayýlý yasadan yararlanmak için alýnmýþ olduðu belirtilmiþ 15. Saðlýk kurulu raporunun kullaným amacý bölümüne, bireyin özür grubuna uygun haklarý deðerlendirerek yapýlan deðerlendirmeler; sonuç bölümüne evet, hayýr ya da deðerlendirilmedi ibarelerinden birisi konulmak suretiyle amacý yazýlmýþ 16. Türkiye Ýþ Kurumuna kendileri veya Kurum tarafýndan baþvuru yapýldýðýna dair belge mevcut 17. Baþvuruyu vasi yapýyor ise mahkemeden alýnmýþ vasilik kararý mevcut 18. Baþvuru formu, saðlýk kurulu raporu, vukuatlý nüfus kayýt örneði ve Türkiye Ýþ Kurumuna baþvuru yapýldýðýna dair belge aylýk baðlanmasý için Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü'ne gönderildi

20 10 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü 3. BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜ AYLIÐI a. Bakýma Muhtaç Özürlü Aylýðý Kimlere Verilir 18 yaþýndan büyük olup, baþkasýnýn yardýmý olmaksýzýn hayatýný devam ettiremeyecek þekilde özürlü (özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybý oraný %70 ve üzerinde olan) ve herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylýk hakkýndan faydalanmayan vatandaþlarýmýzdan, her türlü gelirleri ile Medeni Kanuna göre nafaka yükümlüsü yakýnlarýndan aldýðý veya alabileceði nafaka (yardým) miktarýnýn aylýk ortalamasý, muhtaçlýk sýnýrýnýn (tespit edilen gösterge rakamý ile memur maaþ katsayýsýnýn çarpýmý sonucu bulunacak miktar olup; tarihi itibariyle 83,08 YTL) altýnda olan kimselere 2022 sayýlý kanunun 1.maddesinde belirlenecek aylýk tutarýnýn %300'ü tutarýnda ( itibariyle 249,24 YTL) ödenen aylýktýr. b. Bakýma Muhtaç Özürlü Aylýðý Ýçin Ýstenilen Belgeler 2022 sayýlý Kanuna göre Baþvuru Formu Bu formda yer alan; aylýk istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylýk talebinde bulanan kiþi tarafýndan doldurulup, imzalanacaktýr. Bu formda yer alan; Muhtaçlýk belgesi, vukuatlý nüfus kayýt örneði ve ikametgâh ilmühaberi yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir. Özürlülük Ölçütü, Sýnýflandýrmasý ve Özürlülere Verilecek Saðlýk Kurulu Raporlarý Hakkýnda Yönetmelik gereðince özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alýnan Saðlýk Kurulu Raporu. Aylýk talebinin vasi tarafýndan yapýlmasý hallerinde mahkemeden alýnmýþ vasilik kararý Yaþlýlýk aylýðý almakta iken, özürlü aylýðý talebinde bulunanlar için; bu taleplerini içeren dilekçelerinin ekinde saðlýk kurulu raporu gönderilmesi yeterli olduðu halde, bu tür müracaatlarda diðer belgelerin de gönderildiði tespit edilmiþtir. Bu kiþilerin baþvurularýnda sadece vücut fonksiyon kaybý %70 ve üzerinde olan Saðlýk Kurulu raporunun gönderilmesi yeterli olacaktýr. Bu oran %70'in altýnda ise baþvuru Kurumumuza gönderilmemelidir.

21 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü 11 Bakýma Muhtaç Özürlü Aylýk Baðlama Ýþlemleri Kontrol Listesi Evet olarak iþaretlenmemiþ maddeler varsa baþvuru gönderilmemelidir! sayýlý Kanuna göre baþvuru sahibi nüfus cüzdaný aslý ile baþvurdu Evet ( ) 2. Baþvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Sorgulamasý yapýldý ve baþvuru tarihi ve sonrasýnda herhangi bir kaydýnýn olmadýðý tespit edildi 3. Baþvuru formunun Dilekçe (1) bölümünün doldurulmasý saðlandý, ilgilinin ve varsa eþinin imzasý alýndý 4. Saymanlýktaki evrak defterine iþlenen tarih ve numara, formun ilgili bölümüne de kaydedildi 5. Baþvuru formunun ikametgâh ilmühaberi (2) bölümü, ikametgahýn baðlý bulunduðu muhtarlýk tarafýndan tam olarak dolduruldu ve onaylandý veya adrese dayalý nüfus kayýt sistemi (ADNKS) ile bu sisteme dahil muhtarlýklardan alýnmýþ Yerleþim Yeri ve Diðer Adres Bildirim Formu baþvuru evraklarýna eklendi 6. Baþvuru formunda mal bildirim belgesi (3) bölümü baþvuru sahibince eksiksiz olarak dolduruldu ve imzalandý 7. Baþvuru sahibinin ve eþinin malvarlýklarý ile bu malvarlýklarýndan elde edebilecekleri gelirleri tespit etmek amacýyla ilgili kurumlardan yazýlý olarak bilgi istendi 8. Elde edilen bilgiler deðerlendirilmek suretiyle idare kurulunca karara baðlanarak, muhtaçlýk belgesi (4) bölümü dolduruldu 9. Formun vukuatlý nüfus kayýt örneði (5) bölümü, aylýk isteminde bulunanlarýn kayýtlý olduklarý Nüfus Müdürlüklerince noksansýz þekilde dolduruldu, Nüfus Müdürlüðü yetkilisince imza ve mühürle onaylandý veya MERNÝS sisteminden alýnan çýktý onaylanarak baþvuru evraklarýna eklendi 10. Saðlýk kurulu raporu, bu raporu vermeye yetkili hastanelerden birinden alýnmýþ

22 12 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Bakýma Muhtaç Özürlü Aylýk Baðlama Ýþlemleri Kontrol Listesi (devamý) Evet ( ) 11. Özürlülük Ölçütü, Sýnýflandýrmasý ve Özürlülere Verilecek Saðlýk Kurulu Raporlarý Hakkýnda Yönetmelik gereðince %70 ve daha fazla vücut fonksiyon kaybý belirtilmiþ Saðlýk Kurulu Raporu mevcut 12. Saðlýk Kurulu Raporu'nda yönetmelikte imzasý zorunlu tutulan -iç hastalýklarý, -genel cerrahi, -göz hastalýklarý, -kulak-burun-boðaz, -nöroloji veya ruh saðlýðý ve hastalýklarý uzmanýnýn ve deðerlendirilecek özür bunlarýn dýþýnda bir uzmanlýk dalýný ilgilendiriyorsa ilgili uzmanýn imzasý var 13. Saðlýk Kurulu Raporunda Baþhekimin imza ve mühürü var 14. Saðlýk kurulu raporunun arka yüzündeki amaç kýsmýnda 2022 sayýlý yasadan yararlanmak için alýnmýþ olduðu belirtilmiþ 15. Saðlýk kurulu raporunun kullaným amacý bölümüne, bireyin özür grubuna uygun haklarý deðerlendirerek yapýlan deðerlendirmeler; sonuç bölümüne evet, hayýr ya da deðerlendirilmedi ibarelerinden birisi konulmak suretiyle amacý yazýlmýþ 16. Baþvuruyu vasi yapýyor ise mahkemeden alýnmýþ vasilik kararý mevcut 17. Baþvuru formu, saðlýk kurulu raporu ve vukuatlý nüfus kayýt örneði aylýk baðlanmasý için Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü'ne gönderildi

23 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü ÖRNEK 2 OLAY yaþýndaki Özgür, (%50 veya %75 oranýnda) özürlü olup 3 kardeþi, annesi ve babasý ile birlikte yaþamaktadýr. Babasý 600 YTL maaþla (Sosyal Güvencesi var veya yok) çalýþmaktadýr. Ayrýca atýl durumda herhangi bir gelir elde etmediði arsasý vardýr. Aldýðý 600 YTL maaþýn 200 YTL'sini kiraya, 200 YTL'sini iaþe giderlerine ve 100 YTL'sini çocuklarýnýn masraflarý için harcamaktadýr. Sair harcamalarý için geriye kalan 100 YTL'nin ancak 45 YTL'sini Özgür'e verebilmektedir. Bu durumda Özgür 2022 sayýlý kanunun 1. maddesinde muhtaçlýk sýnýrý olarak belirlenmiþ tutarýn ( itibariyle 83,08 YTL'nin) altýnda gelir elde ettiðinden özürlü aylýðýndan yararlanabilir. Not: Atýl durumda olan ve herhangi bir gelir elde edilmeyen menkul veya gayrimenkul, gelir tespitinde dikkate alýnmamalýdýr. Ancak gayrimenkul veya menkulden herhangi bir gelir elde ediyorsa (Örn: kira geliri, arsa icar geliri) gelir tespitinde mutlaka dikkate alýnmalýdýr. Uyarý! Gelir tespiti yapýlýrken, baþvuruda bulunan kiþinin kendi geliri ve ilgili yönetmeliðin 7.maddesi "ç" bendi gereðince nafaka yükümlüsü her bir yakýnýnýn kiþiye ayýrabileceði nafaka(yardým) miktarý gözönüne alýnmalýdýr. Muhtaçlýðýn tespitinde, hanenin toplam gelirinin kiþi sayýsýna bölünmesiyle tespit edilecek tutar ölçüt alýnmamalýdýr.

24 14 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü 4. ÖZÜRLÜ YAKINI AYLIÐI a. Özürlü Yakýný Aylýðý Kimlere Verilir Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir gelir veya aylýk hakkýndan faydalanamayan ve her türlü gelirleri ile Medeni Kanununa göre nafaka yükümlüsü yakýnlarýndan saðladýðý ya da saðlayabileceði nafaka miktarýnýn aylýk ortalamasý, muhtaçlýk sýnýrýnýn (tespit edilen gösterge rakamý ile memur maaþ katsayýsýnýn çarpýmý sonucu bulunacak miktar olup; tarihi itibariyle 83,08 YTL) altýnda olan vatandaþlarýmýza, Kanunen bakmakla yükümlü olduðu 18 yaþýný tamamlamamýþ özürlü yakýnýnýn bakýmýný fiilen gerçekleþtirmek kaydýyla, 2022 sayýlý kanunun 1. maddesinde belirlenecek aylýk tutarýnýn %200'ü tutarýnda ( itibariyle 166,16 YTL) ödenen aylýktýr. b. Özürlü Yakýný Aylýðý Ýçin Ýstenilen Belgeler 2022 sayýlý Kanuna göre Baþvuru Formu Bu formda yer alan; aylýk istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylýk talebinde bulanan kiþi tarafýndan doldurulup, imzalanacaktýr. Bu formda yer alan; Muhtaçlýk belgesi, vukuatlý nüfus kayýt örneði ve ikametgâh ilmühaberi yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir. Özürlülere verilecek saðlýk kurulu raporlarý hakkýnda Yönetmelik gereðince Özürlü çocuk adýna özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alýnan Saðlýk Kurulu Raporu Aylýk talebinin vasi tarafýndan yapýlmasý hallerinde mahkemeden alýnmýþ vasilik kararý Genel olarak, muhtaçlýk kararlarý verildikten sonra baþvurular saymanlýk kaydýna iþlenmektedir. Ancak öncelikle ilgililerin baþvurularýnýn saymanlýk kaydýna iþlenmesi ve daha sonra (gerekli araþtýrma sonucu) idare kurulunun muhtaçlýk kararý almasý gerekir 2022 Sayýlý Kanunun 1. maddesinin son fýkrasý uyarýnca, 10/07/1975 tarihinden sonra yapýlan yaþ tashihleri geçersiz olduðundan, bu tarihten sonra yapýlan yaþ tahsisleri deðerlendirilmeyerek, asýl doðum tarihlerine göre yaþ hesaplamasý yapýlacaktýr.

25 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü 15 Özürlü Yakýný Aylýk Baðlama Ýþlemleri Kontrol Listesi Evet olarak iþaretlenmemiþ maddeler varsa baþvuru gönderilmemelidir! sayýlý Kanuna göre, 18 yaþýný tamamlamamýþ özürlü yakýný adýna aylýk isteminde bulunanlar, kendileri ve özürlünün nüfus cüzdaný aslý ile baþvurdu Evet ( ) 2. Baþvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Sorgulamasý yapýldý ve baþvuru tarihi ve sonrasýnda herhangi bir kaydýnýn olmadýðý tespit edildi 3. Baþvuru formunun Dilekçe (1) bölümünün doldurulmasý saðlandý, ilgilinin imzasý alýndý 4. Saymanlýktaki evrak defterine iþlenen tarih ve numara, formun ilgili bölümüne de kaydedildi 5. Baþvuru formunun ikametgâh ilmühaberi (2) bölümü, ikametgahýn baðlý bulunduðu muhtarlýk tarafýndan tam olarak dolduruldu ve onaylandý veya adrese dayalý nüfus kayýt sistemi (ADNKS) ile bu sisteme dahil muhtarlýklardan alýnmýþ Yerleþim Yeri ve Diðer Adres Bildirim Formu baþvuru evraklarýna eklendi 6. Baþvuru formunda mal bildirim belgesi (3) bölümü baþvuru sahibince eksiksiz olarak dolduruldu ve imzalandý 7. Baþvuru sahibinin, eþinin ve özürlünün malvarlýklarý ile bu malvarlýklarýndan elde edebilecekleri gelirleri tespit etmek amacýyla ilgili kurumlardan yazýlý olarak bilgi istendi 8. Elde edilen bilgiler deðerlendirilmek suretiyle karara baðlanarak, muhtaçlýk belgesi (4) bölümü dolduruldu 9. Formun vukuatlý nüfus kayýt örneði (5) bölümü, aylýk isteminde bulunanlarýn kayýtlý olduklarý Nüfus Müdürlüklerince noksansýz þekilde dolduruldu, Nüfus Müdürlüðü yetkilisince imza ve mühürle onaylandý veya MERNÝS sisteminden alýnan çýktý onaylanarak baþvuru evraklarýna eklendi 10. Saðlýk kurulu raporu, bu raporu vermeye yetkili hastanelerden birinden alýnmýþ

26 16 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Özürlü Yakýný Aylýk Baðlama Ýþlemleri Kontrol Listesi (devamý) Evet ( ) 11. Özürlülük Ölçütü, Sýnýflandýrmasý ve Özürlülere Verilecek Saðlýk Kurulu Raporlarý Hakkýnda Yönetmelik gereðince özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden özürlü çocuk adýna alýnmýþ, %40 ve daha fazla vücut fonksiyon kaybý belirtilen Saðlýk Kurulu Raporu mevcut 12. Saðlýk Kurulu Raporu'nda yönetmelikte imzasý zorunlu tutulan -iç hastalýklarý, -genel cerrahi, -göz hastalýklarý, -kulak-burun-boðaz, -nöroloji veya ruh saðlýðý ve hastalýklarý uzmanýnýn ve deðerlendirilecek özür bunlarýn dýþýnda bir uzmanlýk dalýný ilgilendiriyorsa ilgili uzmanýn imzasý var 13. Baþhekimin imza ve mühürü var 14. Saðlýk kurulu raporunun arka yüzündeki amaç kýsmýnda 2022 sayýlý yasadan yararlanmak için alýnmýþ olduðu belirtilmiþ 15. Saðlýk kurulu raporunun kullaným amacý bölümüne, bireyin özür grubuna uygun haklarý deðerlendirerek yapýlan deðerlendirmeler; sonuç bölümüne evet, hayýr ya da deðerlendirilmedi ibarelerinden birisi konulmak suretiyle amacý yazýlmýþ 16. Baþvuruyu vasi yapýyor ise mahkemeden alýnmýþ vasilik kararý mevcut 17. Baþvuru formu, saðlýk kurulu raporu, özürlü ve baþvuru sahibine ait vukuatlý nüfus kayýt örnekleri aylýk baðlanmasý için Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü'ne gönderildi Gelir tespiti için nafaka yükümlüsü kiþilerin baþvuru sahibine ayýrabileceði miktar da göz önüne alýnmasý gerektiðinden hanedeki diðer bireylerin de (özellikle eþin) Sosyal Güvenlik Sorgulamasý yapýlmalý, kaydý olup olmadýðý ve herhangi bir gelir elde edip etmediði tespit edilmelidir.

27 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü ÖRNEK 3 OLAY yaþýndaki Erdem özürlüdür. Babasý Ali Rýza özürlü yakýný aylýðý almak için baþvuruda bulunmuþtur. Ali Rýza pazarcýlýk yapmakta ve aylýk 200 YTL gelir elde etmektedir. Ali Rýza'nýn Sosyal Güvencesi yoktur. Özürlü yakýný aylýðýna baþvuran kiþi Ali Rýza olduðundan doðrudan kendi geliri dikkate alýnmalý (harcamalarýnýn önemi yok) ve gelirinin 83,08 YTL'nin üzerinde olup olmadýðýna bakýlmalýdýr. Ali Rýza'nýn aylýk kazancý 2022 sayýlý kanunun 1. maddesinde muhtaçlýk sýnýrý olarak belirlenmiþ tutarýn ( itibariyle 83,08 YTL'nin) üstünde olduðundan özürlü yakýný aylýðýndan yararlanamaz. Eðer Ali Rýza'nýn aylýk geliri 83,08 YTL'nin altýnda olsaydý (nafaka yükümlüsü yakýnýndan geliri de dikkate alýnacak) ve herhangi bir sosyal güvencesi olmasaydý bu durumda aylýktan yararlanabilirdi. Uyarý! Gelir tespiti yapýlýrken, baþvuruda bulunan kiþinin kendi geliri ve ilgili yönetmeliðin 7.maddesi "ç" bendi gereðince nafaka yükümlüsü her bir yakýnýnýn kiþiye ayýrabileceði nafaka(yardým) miktarý gözönüne alýnmalýdýr. Muhtaçlýðýn tespitinde, hanenin toplam gelirinin kiþi sayýsýna bölünmesiyle tespit edilecek tutar ölçüt alýnmamalýdýr.

28 18 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Muhtaçlýk Belgesi Ýle Ýlgili Dikkat Edilecek Hususlar Muhtaçlýk belgesinin düzenlenmesinde; a) Aylýk talebinde bulunan vatandaþlarýmýzca mal bildirim belgesindeki tüm sütunlarýn doldurulmadýðý veya çizgi çekildiði evraklarýn incelenmesinden anlaþýlmaktadýr. Mal bildirim belgesindeki tüm sütunlarýn çizgi çekilmeden doldurulmasý ve aylýk talebinde bulunan kiþi tarafýndan imzalanmasý gerekmektedir. b) Aylýk talebinde bulunan kiþilerin muhtaçlýðýnýn tespitinde; 5434 Sayýlý Emekli Sandýðý Kanunu, 3816 Sayýlý Ödeme Gücü Olmayan Vatandaþlarýn Tedavi Giderlerinin Yeþil Kart Verilerek Devlet Tarafýndan Karþýlanmasý Hakkýnda Kanun ve benzeri Kanunlardaki muhtaçlýk kriterlerinin esas alýndýðý, verilen muhtaçlýk kararlarýnda görülmektedir Sayýlý Kanuna göre yapýlan baþvurularda, kanunun 1.maddesinde belirtilen gösterge rakamýnýn memur maaþ katsayýsý ile çarpýmý sonucu bulunacak miktar muhtaçlýk ölçütü olarak alýnmalýdýr. Ayrýca baðlanan aylýklar, yaþlýlýk ve özür durumuna göre farklýlýk gösterdiðinden, kararlar, baðlanacak aylýkla mukayese edilerek deðil bu ölçüt dikkate alýnarak verilmelidir. c) Muhtaçlýk kararlarýnýn nedenlerinin 2022 sayýlý Kanunun uygulanmasý amacýyla yayýmlanan Yönetmeliðin 6 ve 7 nci maddelerinde belirtildiði gibi açýkça ifade edilmesi gerekmektedir. Ancak, aylýk talebinde bulunanlarýn sosyal ve ekonomik durumlarýnýn farklý olacaðý göz önüne alýnmadan, muhtaçlýk kararlarýnda kaþe, teksir ve her karar için tek tip ifade kullanýldýðý görülmektedir. Muhtaçlýk kararlarýnda söz konusu Yönetmelik maddelerinde belirtilen kriterler esas alýnmalýdýr. d) Muhtaçlýk ölçütü üzerinde gelirleri olmasý nedeniyle muhtaçlýðý reddedilenlerde gelir ve kazancýnýn kaynaðý ve miktarý belirtilmemektedir. Gelir ve kazancý yüksek olmasý nedeniyle muhtaç olmadýðý anlaþýlan kiþilerin muhtaçlýk kararlarýnda gelir ve kazanç miktarlarý açýkça belirtilmelidir. e) 5378 Sayýlý Kanun ile muhtaç evli kadýna da müstakilen aylýk baðlanmasý imkaný getirilmiþ bulunmaktadýr. Bu nedenle karý ve kocanýn birlikte müracaatlarýnda Yönetmeliðin 14 üncü maddesinde belirtilen belgelerin ayrý ayrý düzenlenmesi gerekmektedir. Muhtaçlýk kararlarýnda ise baþvuruda bulunsun veya bulunmasýn aylýk gelirlerinin hesabýnda eþlerin her türlü mal ve gelirlerinden Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre aile masraflarýna iþtirak edebileceði miktar dikkate alýnacaktýr.

Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý 1. Emeklilik Haklarý

Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý 1. Emeklilik Haklarý Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý Dr. Fahri Bakýrcý * 1. Emeklilik Haklarý Daha önce yayýnlanan bir makalede 1, Osmanlý Devletinden günümüze kadar yasama organý olan meclislerde görev

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK*

ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* I- TANIM 506 sayýlý Kanunda el deðiþtirme kavramýný tarif eden özel bir hüküm bulunmamaktadýr. Ancak, uygulamada kullanýlan bu kavramýn

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ

TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ ÖN KAPAK TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın

Detaylı

T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI

T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI T.C. BAÞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Kadýnlar Ýçin Aile Ýçi Þiddetle Mücadele El Kitabý, Kadýnýn Statüsü

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI Doç. Dr. Zehra Gönül BALKIR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi. 1956 Ýstanbul doðumludur.

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK Yrd. Doç.Dr. Murat ÞEN(*) I. GÝRÝÞ 4857 sayýlý yeni Ýþ Kanunumuzun 1 29. maddesinde toplu iþçi çýkarma durumu düzenlenmiþ ve iþverenin, ekonomik, teknolojik, yapýsal

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642 Yayımlandığı

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 5129 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI makale - 2 Araþ. Gör. K. Ahmet Sevimli Ý.Ü. Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalý 1972 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1990 yýlýnda Bursa Anadolu Lisesi'nden 1995 yýlýnda Ýstanbul

Detaylı

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya Kadýnýn El Kitabý - Yasalardaki Haklarýmýz, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Giriþimi Küçük Ölçekli Proje

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA

ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA 12 - Yönetmeliðin 17 nci maddesindeki, tarým yayýmcýsý/danýþmaný sertifikalarýnýn vize süresi 5 yýldan, 2 yýla indirilmelidir. Söz konusu vize iþlemi meslek odalarý tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Ayrýca

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı