GENEL SAÐLIK SÝGORTASI ÝÞLEMLERÝ YÖNETMELÝÐÝ Pazartesi, 22 Eylül 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL SAÐLIK SÝGORTASI ÝÞLEMLERÝ YÖNETMELÝÐÝ Pazartesi, 22 Eylül 2008"

Transkript

1 GENEL SAÐLIK SÝGORTASI ÝÞLEMLERÝ YÖNETMELÝÐÝ Pazartesi, 22 Eylül 2008 Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 28/08/2008 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanýmlar ve Genel Ýlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliðin amacý, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununun genel saðlýk sigortasý hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve genel saðlýk sigortasý iþlemlerine iliþkin usul ve esaslarý düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; genel saðlýk sigortasýndan yararlandýrýlacak kiþileri, iþverenleri, saðlýk hizmeti sunucularýný, gerçek kiþileri, her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kiþileri ile bunlarýn tüzel kiþiliði olmayan þubelerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununun 107 nci maddesi hükmüne dayanýlarak hazýrlanmýþtýr. Tanýmlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Aile hekimi: Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan aile hekimi olarak yetkilendirilen ve Kurum ile sözleþme yapmýþ hekimleri, b) Asgari ücret: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayýlý Ýþ Kanunu gereðince 16 yaþýndan büyük iþçiler için belirlenen bir aylýk brüt ücreti,

2 c) Ayakta tedavi: Genel saðlýk sigortalýsý ve bakmakla yükümlü olduðu kiþilerin, saðlýk hizmeti sunucularýnda yatýrýlmaksýzýn ayakta saðlanan saðlýk hizmetlerini, ç) Aylýk: Malullük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý ile vazife malullüðü hâlinde yapýlan sürekli ödemeyi, d) Bakanlýk: Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýný, e) Bakmakla yükümlü olduðu kiþi: Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendinin (1) ve numaralý alt bentlerinin dýþýnda kalan genel saðlýk sigortalýsýnýn, sigortalý sayýlmayan veya isteðe baðlý sigortalý olmayan, kendi sigortalýlýðý nedeniyle gelir veya aylýk baðlanmamýþ olan; 1) Eþini, 2) 18 yaþýný, lise ve dengi öðrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayýlý Meslekî Eðitim Kanununda belirtilen aday çýraklýk ve çýraklýk eðitimi ile iþletmelerde meslekî eðitim görmesi hâlinde 20 yaþýný, yüksek öðrenim görmesi hâlinde 25 yaþýný doldurmamýþ ve evli olmayan çocuklarý ile yaþýna bakýlmaksýzýn bu Kanuna göre malul olduðu tespit edilen evli olmayan çocuklarýný, 3) Her türlü kazanç ve irattan elde ettiði gelirinin asgari ücretin net tutarýndan daha az olan ve diðer çocuklarýndan saðlýk yardýmý almayan ana ve babasýný, f) Fatura: Saðlýk hizmeti sunucusu tarafýndan sunulan saðlýk hizmeti sonucunda, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayýlý Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarýnca düzenlenen fatura, serbest meslek makbuzu, bilet, perakende satýþ fiþi ile kamu idarelerinin ilgili mevzuatýna göre düzenledikleri belgeleri, g) Fatura dönemi: Her ayýn birinci ve son gününü kapsayan dönemi, ð) Fatura teslim süresi: Fatura dönemini takip eden ayýn birinci gününden onbeþinci gününe (onbeþinci gün dâhil) onbeþinci gün resmî tatil ise takip eden ilk iþ gününe kadar ki süreyi, h) Fatura teslim tarihi: Fatura teslim süresi içinde teslim edilen faturalar için teslim edildiði ayýn onbeþinci gününü, fatura teslim süresi içinde teslim edilmeyen faturalar için teslim edildiði ayý takip eden ayýn onbeþinci gününü, ý) Gelir: Ýþ kazasý veya meslek hastalýðý hâlinde sigortalýya veya sigortalýnýn ölümü hâlinde hak sahiplerine yapýlan sürekli ödemeyi, i) Genel Müdürlük: Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Saðlýk Sigortasý Genel Müdürlüðünü, j) Genel saðlýk sigortalýsý: Kanunun 60 ýncý maddesinde sayýlan kiþileri, k) Genel saðlýk sigortasý: Kiþilerin öncelikle saðlýklarýnýn korunmasýný, saðlýk riskleri ile karþýlaþmalarý hâlinde ise oluþan harcamalarýn finansmanýný saðlayan sigortayý, l) Genel saðlýk sigortasý primi: Genel saðlýk sigortasýndan yararlanabilmek için

3 prim ödeme yükümlüsü tarafýndan ödenecek olan ve prime esas kazanç üzerinden Kanunda belirtilen oranlarda belirlenen tutarý, m) Hizmet akdi: 22/4/1926 tarihli ve 818 sayýlý Borçlar Kanununda tanýmlanan hizmet akdini ve iþ mevzuatýnda tanýmlanan iþ sözleþmesini veya hizmet akdini, n) Ýsteðe baðlý sigorta: Kiþilerin isteðe baðlý olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarýna ve genel saðlýk sigortasýna tabi olmalarýný saðlayan sigorta kolunu, o) Ýþveren: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) ve (c) bentlerine göre sigortalý sayýlan kiþileri çalýþtýran gerçek veya tüzel kiþiler ile tüzel kiþiliði olmayan kurum ve kuruluþlarý, ö) Ýyileþtirme araç ve gereçleri: Protez ve ortez tanýmýna girmeyen, tek baþýna iyileþtirme özelliði olan iyileþtirici nitelikteki týbbî cihazlarý, p) Kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayýlý Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teþebbüsleri ile bunlarýn baðlý idare, ortaklýk, müessese ve iþletmeleri ve yukarýda belirtilenlerin ödenmiþ sermayesinin %50sinden fazlasýna sahip olduklarý ortaklýk ve iþletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarýna göre personel çalýþtýran diðer kamu kurumlarýný, r) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununu, s) Katýlým payý: Saðlýk hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel saðlýk sigortalýsý veya bakmakla yükümlü olduðu kiþiler tarafýndan ödenecek tutarý, þ) Kýsa vadeli sigorta kollarý: Ýþ kazasý ve meslek hastalýðý, hastalýk ve analýk sigortasý kollarýný, t) Kiþiye yönelik koruyucu saðlýk hizmeti: Kiþilerin, hastalýktan korunmasý veya saðlýklý olma hâlinin sürdürülmesi amacýyla kiþiye yönelik olarak finansmaný saðlanacak saðlýk hizmetlerini, u) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðýný, ü) Kurum saðlýk kurulu: Kurumca yetkilendirilen saðlýk hizmeti sunucularýnýn saðlýk kurullarýnca düzenlenecek raporlardaki teþhis ve bu teþhise dayanak teþkil eden belgeleri incelemek suretiyle, çalýþma gücü kaybý ve meslekte kazanma gücü kaybý oranlarýný, erken yaþlanma hâlini, vazifelerini yapamayacak þekilde meslekte kazanma gücü kaybýný ve malullük derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diþ hekimlerinden oluþan kurullarý, v) Mutat taþýt: Ýki mahal arasýnda gidip gelmeye en uygun, kullanýlmasý mutat ve ekonomik olan taþýtlarý, y) Ortez: Doðuþtan veya sonradan herhangi bir nedenle bir organda oluþan fonksiyon kaybýný veya yetersizliðini önlemek ya da vücut parçalarýndan birini desteklemek veya korumak amacýyla kullanýlan týbbî cihazlarý, z) Otelcilik hizmeti: Yatarak tedavilerde hasta ve refakatçisine Kurumca belirlenen

4 standartlarýn üzerinde sunulan yatak, yemek, temizlik vb. hizmetleri, aa) Ödeme dönemi: Saðlýk hizmeti sunucularý faturalarýnýn teslim tarihinden itibaren inceleme ve ödemenin gerçekleþtirildiði doksan günlük süreyi, bb) Ödeme Komisyonu: Beþeri týbbi ürünlerin/beþeri ilaçlarýn ödeme usul ve esaslarýnýn belirlenmesi hususunda, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðýnýn koordinatörlüðünde Maliye Bakanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla oluþturulan komisyonu, cc) Protez: Doðuþtan ya da sonradan herhangi bir nedenle vücut organlarýndan bir veya bir kaçýnýn tam veya kýsmi kaybýnda, o organ veya organlarýn fonksiyonlarýný yerine getirmek ve/veya görsel olarak vücut bütünlüðünü saðlamaya yönelik týbbî cihazlarý, çç) Saðlýk hizmeti: Genel saðlýk sigortalýsý ve bakmakla yükümlü olduðu kiþilere Kanunun 63 üncü maddesi gereði finansmaný saðlanacak týbbî ürün ve hizmetleri, dd) Saðlýk hizmeti sunucusu: Saðlýk hizmetini sunan ve/veya üreten; gerçek kiþiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kiþilerini ve bunlarýn tüzel kiþiliði olmayan þubelerini, ee) Saðlýk Hizmetleri Fiyatlandýrma Komisyonu: Kurumca finansmaný saðlanan saðlýk hizmetleri ile yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri için Kurumca ödenecek bedelleri belirleyen komisyonu, ff) Saðlýk raporu: Uzman hekim raporunu/saðlýk kurulu raporunu, gg) Uzman hekim raporu: Ýlgili tek uzman hekim tarafýndan düzenlenen baþhekimlik mührü ve ýslak imza onayý bulunan saðlýk raporunu, ðð) Saðlýk kurulu raporu: Ýlgili daldan üç uzman hekimin katýlýmýyla, ayný daldan üç uzman hekim bulunmamasý hâlinde ise ilgili dal uzmaný ile birlikte öncelikle bu uzmanlýk dalýna en yakýn uzmanlýk dalýndan olmak üzere baþhekimin seçeceði diðer dallardan uzman hekimlerin katýlýmý ile en az üç uzman hekimden oluþan saðlýk kurullarýnca düzenlenen, baþhekimlik mührü ve ýslak imza onayý bulunan saðlýk raporunu, hh) Sýðýnmacý ve vatansýz: Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan sýðýnmacý veya vatansýz olarak kabul edilen kiþileri, ýý) Sigortalý: Kýsa ve/veya uzun vadeli sigorta kollarý bakýmýndan adýna prim ödenmesi gereken veya kendi adýna prim ödemesi gereken kiþiyi, ii) Sosyal sigortalar: Kanunda tanýmlanan kýsa ve uzun vadeli sigorta kollarýný, jj) Teblið: Kanunun genel saðlýk sigortasýna iliþkin hükümlerinin uygulanmasýný içeren Sosyal Güvenlik Kurumu Saðlýk Uygulama Tebliðini, kk) Týbben baþkasýnýn bakýmýna muhtaç kiþiler: Özürlülük Ölçütü, Sýnýflandýrýlmasý ve Özürlülere Verilecek Saðlýk Kurulu Raporlarý Hakkýnda Yönetmelik kapsamýnda, yetkilendirilmiþ özürlü saðlýk kurulu raporu vermeye yetkili saðlýk kuruluþlarýnca, aðýr özürlü olduðu özürlü saðlýk kurulu raporu ile belgelendirilen kiþileri,

5 ll) Týbbî cihaz: Saðlýk Bakanlýðý Týbbî Cihaz Yönetmeliðinde tanýmlanan her türlü araç, gereç, alet, cihaz, kiþi kullanýmýna mahsus cihaz, aksesuar veya diðer malzemeleri, mm) Týbbî sarf malzemesi: Protez ve ortez tanýmýna girmeyen, iyileþtirmeyi tek baþýna saðlamayan, teþhis, tedavi ve bakým amaçlý iþlemlerin yapýlmasý esnasýnda tek sefer ya da sýnýrlý sayýda kullanýlmaya mahsus týbbî malzemeleri, nn) Uluslararasý sosyal güvenlik sözleþmeleri: Ülkemizin taraf olduðu sosyal güvenlik sözleþmelerini, oo) Uzun vadeli sigorta kollarý: Malullük, yaþlýlýk ve ölüm sigortasý kollarýný, öö) Ücret: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) ve (c) bendi kapsamýnda sigortalý sayýlanlara saatlik, günlük, haftalýk, aylýk veya yýllýk olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliði taþýyan brüt tutarý, pp) Ünite: Sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkez müdürlüklerini, rr) Vazife malullüðü: Kanunun 47 nci maddesinde tarif edilen vazife ve/veya harp malullüðü hâllerini, ss) Yatarak tedavi: Genel saðlýk sigortalýsý ve bakmakla yükümlü olduðu kiþilerin, saðlýk hizmeti sunucusunda yatýrýlarak saðlanan saðlýk hizmetlerini, þþ) Yerleþim yeri: Belediye/büyükþehir belediye mücavir alanýný, ifade eder. Genel ilkeler MADDE 5 (1) Kanunun 60 ýncý maddesinde sayýlan kiþilerin genel saðlýk sigortalýsý olmasý zorunludur. Genel saðlýk sigortasý hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldýrmak, azaltmak veya baþkasýna devretmek için sözleþmelere konulan hükümler geçersizdir. Genel saðlýk sigortasý kapsamýnda finansmaný saðlanan saðlýk hizmetleri ile yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarýndan, genel saðlýk sigortalýsý ve bakmakla yükümlü olduðu kiþiler yararlandýrýlýr. Genel saðlýk sigortasý kapsamýnda finansmaný saðlanan saðlýk hizmetleri ile yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarýndan yararlanmak, genel saðlýk sigortalýsý ve bakmakla yükümlü olduðu kiþiler için bir hak, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre bu hizmet ve haklarýn finansmanýnýn saðlanmasý Kurum için bir yükümlülüktür. Genel saðlýk sigortasý kapsamýnda finansmaný saðlanan saðlýk hizmetleri ile yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarýnda, kiþilerden alýnan primlerin tutarýna göre herhangi bir farklýlaþtýrma yapýlamaz. ÝKÝNCÝ BÖLÜM Kapsamdaki Kiþiler, Tescil ve Sona Erme Genel saðlýk sigortalýsý sayýlanlar MADDE 6 (1) Türkiyede ikamet eden

6 kiþilerden; a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a), (b) ve (c) bentlerine tabi olanlar, b) Ýsteðe baðlý sigortalý olan kiþiler, c) Yukarýdaki (a) ve (b) bentleri kapsamýnda sigortalý sayýlmayanlardan; 1) Harcamalarý, taþýnýr ve taþýnmazlarý ile bunlardan doðan haklarý da dikkate alýnarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanýlarak tespit edilecek aile içindeki geliri kiþi baþýna düþen aylýk tutarý asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaþlardan her biri, 2) Sýðýnmacý veya vatansýz olarak kabul edilen kiþiler, 3) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayýlý 65 Yaþýný Doldurmuþ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaþlarýna Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Kanun hükümlerine göre aylýk alan kiþiler, 4) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayýlý Ýstiklal Madalyasý Verilmiþ Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Þeref Aylýðý Baðlanmasý Hakkýnda Kanun hükümlerine göre þeref aylýðý alan kiþiler, 5) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayýlý Vatani Hizmet Tertibi Aylýklarýnýn Baðlanmasý Hakkýnda Kanun hükümlerine göre aylýk alan kiþiler, 6) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayýlý Nakdi Tazminat ve Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Kanun hükümlerine göre aylýk alan kiþiler, 7) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakým ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kiþiler, 8) Harp malullüðü aylýðý alan kiþiler ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayýlý Terörle Mücadele Kanunu kapsamýnda aylýk alan kiþiler, 9) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayýlý Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fýkrasýna göre görevlendirilen kiþiler ile ayný Kanunun ek 16 ncý maddesine göre aylýk alan kiþiler, 10) 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayýlý Baþarýlý Sporculara Aylýk Baðlanmasý ile Devlet Sporcusu Unvaný Verilmesi Hakkýnda Kanun hükümlerine göre aylýk alan kiþiler, d) Mütekabiliyet esasý da dikkate alýnmak þartýyla, oturma izni almýþ yabancý ülke vatandaþlarýndan yabancý bir ülke mevzuatý kapsamýnda sigortalý olmayan kiþiler, e) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayýlý Ýþsizlik Sigortasý Kanunu uyarýnca iþsizlik ödeneði ve ilgili kanunlarý gereðince kýsa çalýþma ödeneðinden yararlandýrýlan kiþiler, f)

7 Kanun veya Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarýna göre gelir veya aylýk alan kiþiler, g) Yukarýda sayýlanlar dýþýnda kalan ve baþka bir ülkede genel saðlýk sigortasýndan yararlanma hakký bulunmayan vatandaþlar, genel saðlýk sigortalýsý sayýlýr. Kamu idaresine ait iþyerlerinde çalýþtýrýlan sigortalýlardan iþ sözleþmesi askýda kalanlar, iþ sözleþmesinin askýda kaldýðý süre içinde genel saðlýk sigortalýsý sayýlýr. Kanunun geçici 13 üncü maddesine göre 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayýlý Kanunun 21 inci maddesi kapsamýnda iþ kaybý tazminatý alanlar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasý (a) bendi kapsamýnda genel saðlýk sigortalýsý sayýlýr. Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi gereði Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleþmesi olmayan ülkelerde iþ üstlenen iþverenlerce yurt dýþýndaki iþyerlerinde çalýþtýrýlmak üzere götürülen Türk iþçileri Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasý (a) bendi kapsamýnda genel saðlýk sigortalýsý sayýlýr. (5) Kanunun 37 nci maddesi gereðince evlenme ödeneði alan kýz çocuklardan; eþleri tarafýndan bakmakla yükümlü olunmayanlar ile iki yýllýk süre içinde eþlerinden boþanan kýz çocuklarý, gelir/aylýklarýnýn kesildiði tarihten itibaren iki yýllýk sürenin sonuna kadar Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasý (f) bendi kapsamýnda genel saðlýk sigortalýsý sayýlýr. (6) Kanunun 6 ncý maddesinin birinci fýkrasýnýn; a) (a) bendine göre iþverenin iþyerinde ücretsiz çalýþan eþi, b) (b) bendine göre ayný konutta birlikte yaþayan ve üçüncü derece dâhil bu dereceye kadar hýsýmlar arasýnda ve aralarýna dýþarýdan baþka kimse katýlmaksýzýn, yaþadýklarý konut içinde yapýlan iþlerde çalýþanlar, c) (c) bendine göre ücretle ve sürekli olarak çalýþanlar hariç ev hizmetlerinde çalýþanlar, ç) (f) bendine göre resmî meslek ve sanat okullarý ile yetkili resmî makamlarýn izniyle kurulan meslek veya sanat okullarýnda ve yüksek okullarda fiilen normal eðitim süreleri içinde yapýlan, tatbikî mahiyetteki yapým ve üretim iþlerinde çalýþan öðrenciler, d) (g) bendine göre saðlýk hizmet sunucularý tarafýndan iþe alýþtýrýlmakta olan veya rehabilite edilen hasta veya maluller, e) (ý) bendine göre kamu idareleri hariç olmak üzere, tarým iþlerinde veya orman iþlerinde hizmet akdiyle süreksiz iþlerde çalýþanlar ile tarýmda kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlardan; tarýmsal faaliyette bulunan ve yýllýk tarýmsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete iliþkin masraflar düþüldükten sonra kalan tutarýn aylýk ortalamasýnýn, bu Kanunda tanýmlanan prime esas günlük kazanç alt sýnýrýnýn otuz katýndan az olduðunu belgeleyenler, f) (k) bendine göre kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlardan gelir

8 vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayýtlý olanlardan, aylýk faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine iliþkin masraflar düþüldükten sonra kalan tutarý, prime esas günlük kazanç alt sýnýrýnýn otuz katýndan az olduðunu belgeleyenler, genel saðlýk sigortalýsýnýn bakmakla yükümlü olduðu kiþi deðil iseler bu maddenin birinci fýkrasýnýn ilgili bentlerinden durumlarýna uyan bende göre genel saðlýk sigortalýsý olurlar. (7) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendi kapsamýnda sigortalý sayýlanlardan ilgili kanunlarý gereðince aylýksýz izin sürelerini bir yýla kadar kullananlar, bu süre boyunca genel saðlýk sigortalýsý sayýlýrlar. Bir yýla kadar aylýksýz izin sürelerinde, bu sürenin bitiminde göreve baþlanýlmasý hâlinde genel saðlýk sigortasýndan yararlanmak için ayrýca otuz gün prim ödenmesi þartý aranmaz. (8) Genel saðlýk sigortalýsý olmamakla beraber, ülkemizin taraf olduðu sosyal güvenlik sözleþmeleri gereðince, akit ülkelerden saðlýk yardým hakkýný kazanmýþ sigortalý ile gelir ve aylýk sahipleri ile bunlarýn bakmakla yükümlü olduklarý aile bireyleri, Türkiyede geçici veya daimi olarak bulunduklarý sýrada, saðlýk yardýmlarýna ihtiyaç duyduklarýnda, genel saðlýk sigortalýsý gibi akit ülke adýna saðlýk yardýmlarýndan yararlanma hakkýna sahiptirler. (9) Bu maddenin birinci fýkrasýnýn (d) bendinde sayýlan yabancý ülke vatandaþlarýnýn genel saðlýk sigortalýsý sayýlabilmeleri için, kesintisiz bir yýldan fazla oturma izni almýþ olmalarý ve yabancý bir ülke mevzuatý kapsamýnda sigortalý sayýlmamasý ve saðlýk sigortasýndan yararlanma hakkýnýn bulunmamasý þarttýr. (10) Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendinin (1) ve numaralý alt bentlerinde belirtilenler ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasý gereði zorunlu sigortalý olanlar hariç, 18 yaþýný doldurmamýþ çocuklardan; 1) Genel saðlýk sigortalýsý olan ana ve babalarýn 18 yaþýný dolduruncaya kadar ayrýca bir iþleme gerek olmaksýzýn çocuklarý bakmakla yükümlü olunan kiþi olarak, 2) Genel saðlýk sigortalýsý olmasý gerektiði hâlde tescili yapýlmamýþ olan ana ve babalarýn çocuklarý saðlýk hizmeti sunucularýna baþvurduðu tarih itibarýyla ana ve babalar genel saðlýk sigortalýsý sayýlmak suretiyle 18 yaþýný dolduruncaya kadar bakmakla yükümlü olunan kiþi olarak, 3) Bakmakla yükümlü olunan kiþi olmalarý nedeniyle genel saðlýk sigortasý kapsamýndaki ana ve babalarýn çocuklarý Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendinin (1) numaralý alt bendi kapsamýnda, 4) Ana ve babasý tarafýndan bakmakla yükümlü olunan kiþi dahi olsa genel saðlýk sigortasýna iliþkin primlerinin ödenmemesi hâlinde 18 yaþýný dolduruncaya kadar 61 inci maddenin ikinci fýkrasý kapsamýnda, 5) 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakým ve rehabilitasyon hizmetlerinden ana ve babasýnýn bulunup bulunmadýðýna bakýlmaksýzýn ücretsiz faydalananlar ile ana ve babasý olmadýðý hâlde bu hizmetlerden faydalanmayan çocuklar, Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendinin (7) numaralý alt bendi kapsamýnda, 6) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) ve (c) bentleri gereði sigortalý sayýlýp bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden 22/11/2001

9 tarihli ve 4721 sayýlý Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kýlýnmak suretiyle, öðrenimleriyle ilgili görevlerde çalýþanlar hariç, 18 yaþýný doldurmamýþ olanlar genel saðlýk sigortalýsýnýn bakmakla yükümlü olunan kiþi olarak, genel saðlýk sigortalýsý sayýlýrlar. (11) Kanunun 45 inci maddesinin birinci fýkrasý kapsamýnda sayýlan kiþilerin genel saðlýk sigortasý hükümleri bakýmýndan haklarý devam eder. Genel saðlýk sigortalýsýnýn bakmakla yükümlü olduðu kiþiler MADDE 7 (1) Genel saðlýk sigortalýsýnýn, sigortalý veya isteðe baðlý sigortalý sayýlmayan, kendi sigortalýlýðý nedeniyle gelir veya aylýk baðlanmamýþ olan; a) Eþi, b) 18 yaþýný, lise ve dengi öðrenim görmesi hâlinde 20 yaþýný, yüksek öðrenim görmesi hâlinde 25 yaþýný doldurmamýþ ve evli olmayan çocuklarý ile yaþýna bakýlmaksýzýn çalýþma gücünü en az %60 oranýnda yitirdiði kurum saðlýk kurulu tarafýndan tespit edilen evli olmayan çocuklarý, c) Her türlü kazanç ve irattan elde ettiði gelirinin asgari ücretin net tutarýndan daha az olan ve diðer çocuklarýndan saðlýk yardýmý almayan ana ve babasý, genel saðlýk sigortalýsýnýn bakmakla yükümlü olduðu kiþi olarak kabul edilir. Ana ve babasý boþanmýþ çocuklarýn, genel saðlýk sigortasý kapsamýndaki haklarý, mahkeme kararý ile velayet hakký verilmiþ olan genel saðlýk sigortalýsý ana ya da baba üzerinden saðlanýr. Velayet hakký verilmeyen kiþinin üzerinden de saðlýk hizmeti ile yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarý saðlanabilir. Bu durum, çocuðun saðlýk hizmeti ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarýndan yararlandýrýlacaðý ana ya da baba tarafýndan Kuruma verilecek bir dilekçe ile belgelenir. Genel saðlýk sigortalýsýnýn tescili aþamasýnda veya sonrasýnda bakmakla yükümlü olduðu kiþilerin elektronik ortamda Kurumca tespit edilememesi hâlinde, genel saðlýk sigortalýsý tarafýndan bildirim yapýlýr. Kurum, genel saðlýk sigortalýsýnýn bakmakla yükümlü olduðu; eþinin, 18 yaþýný doldurmuþ çocuklarýnýn, ana ve babasýnýn saðlýk hizmetlerinden ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarýndan yararlanma hakkýnýn devam edip etmediðini öncelikle elektronik ortamda periyodik olarak kontrol eder. Bunun mümkün olmamasý hâlinde gerekli belgeleri kiþilerden isteyerek kontrolü yapar. Genel saðlýk sigortalýsý ve bakmakla yükümlü olunan kiþi sayýlmayanlar MADDE 8 (1) Genel saðlýk sigortalýsý ve bakmakla yükümlü olunan kiþi olarak; a) Kanunun 6 ncý maddesinin birinci fýkrasýnýn; 1) (d) bendi gereðince Kanunun 4 üncü maddesi birinci fýkrasýnýn (b) bendinin (1) ve numaralý alt bentleri kapsamýnda sigortalýlýklarý devam edenler hariç askerlik hizmetlerini er ve erbaþ olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu

10 öðrencileri, 2) (e) bendi gereðince yabancý bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluþ tarafýndan ve o kuruluþ adýna ve hesabýna Türkiye'ye bir iþ için gönderilen ve yabancý ülkede sosyal sigortaya tabi olduðunu belgeleyen kiþiler ile Türkiye'de kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlardan, yurt dýþýnda ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatýna tabi olanlar, 3) (l) bendi gereðince kamu idarelerinin dýþ temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliðin bulunduðu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaþlýðýný da haiz bulunan Türk uyruklu sözleþmeli personelden, bulunduðu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalý olduðunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dýþ temsilciliklerinde istihdam edilen sözleþmeli personelin uluslararasý sosyal güvenlik sözleþmeleri çerçevesinde ve temsilciliðin bulunduðu ülkenin ilgili mevzuatýnýn zorunlu kýldýðý hâllerde, iþverenleri tarafýndan bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamýnda sigortalý yapýlanlar, b) Ceza infaz kurumlarý ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular, c) Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (d) bendi kapsamýndaki mütekabiliyet esasý da dikkate alýnmak þartýyla oturma izni almýþ yabancý ülke vatandaþlarýndan yabancý bir ülke mevzuatý kapsamýnda sigortalý olmayan ve Kanunun 4 üncü maddesi kapsamýnda sigortalý sayýlmayan kiþilerden, Türkiyede bir yýldan kýsa süreyle yerleþik olanlar, ç) Sosyal güvenlik sözleþmesi hükümleri saklý kalmak kaydýyla, Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (f) bendi kapsamýnda olup mülga 30/5/1978 tarihli ve 2147 sayýlý ve 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayýlý kanunlara göre borçlanarak aylýk baðlanan kiþilerden Türkiyede ikamet etmeyenler, d) Ýsteðe baðlý sigortalý olan yabancý ülke vatandaþlarýndan Türkiyede yerleþik olma hâli bir yýlý doldurmayanlar, genel saðlýk sigortalýsý sayýlmazlar. Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendinin (1) numaralý alt bendine göre harcamalarý, taþýnýr ve taþýnmazlarý ile bunlardan doðan haklarý da dikkate alýnarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanýlarak tespit edilecek aile içindeki geliri, kiþi baþýna düþen aylýk tutarý brüt asgari ücretin üçte birinden az olan aile bireyleri ile ayný bendin numaralý alt bendine göre sýðýnmacý veya vatansýz olarak kabul edilen kiþilerin eþ, çocuk, ana ve babasý Kanun gereðince bakmakla yükümlü olunan kiþi olarak deðerlendirilmez. 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinde sayýlanlar genel saðlýk sigortalýsý sayýlmaz. Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (f) bendi kapsamýnda gelir ve aylýk alanlar ile genel saðlýk sigortalýsýnýn bakmakla yükümlü olduklarý kimseleri ayný fýkranýn (c) bendinin (7) numaralý alt bendi kapsamýnda ayrýca genel saðlýk sigortalýsý sayýlmazlar. Genel saðlýk sigortalýlýðýnýn baþlangýcý, bildirimi ve tescili MADDE 9 (1) Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) ve (b) bendi kapsamýnda genel saðlýk sigortalýsý sayýlanlar; sigortalý veya isteðe baðlý sigortalý olarak tescil edildikleri tarihten itibaren genel saðlýk sigortalýsý sayýlýr ve ayrýca bir bildirime

11 gerek olmaksýzýn genel saðlýk sigortalýsý olarak tescil edilmiþ sayýlýr. Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendinin (1) numaralý alt bendinde sayýlanlarýn genel saðlýk sigortalýlýklarý Kurumca tescil edildiði tarihten itibaren baþlar. Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendinin; a) numaralý alt bendinde sayýlanlarýn sigortalýlýðý vatansýz ve sýðýnmacý sayýldýklarý tarihten itibaren baþlar, bu tarih Ýçiþleri Bakanlýðýnca, b) (7) numaralý alt bendinde sayýlanlarýn sigortalýlýðý korunma, bakým ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya baþladýklarý tarihten itibaren baþlar, bu tarih Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunca, c) (9) numaralý alt bendinde sayýlan 442 sayýlý Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fýkrasýna göre görevlendirilen köy korucularý ile geçici köy korucularýnýn sigortalýlýklarý göreve baþladýklarý tarih itibarýyla baþlar, bu tarih görevlendirmelerini Ýçiþleri Bakanlýðýnýn onayýna sunan Valilik tarafýndan, bir ay içinde Kuruma verecekleri genel saðlýk sigortasý giriþ bildirgesi ile tescil edilirler. Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn; a) (d) bendinde sayýlan mütekabiliyet esasý da dikkate alýnmak þartýyla oturma izni almýþ yabancý ülke vatandaþlarýndan yabancý bir ülke mevzuatý kapsamýnda sigortalý olmayan ve Kanunun 4 üncü maddesi kapsamýnda zorunlu sigortalý sayýlmayan kiþilerden, Türkiyede bir yýldan kýsa süreyle yerleþik olanlar, Türkiye'deki yerleþim süresinin bir yýlý geçtiði tarihten itibaren genel saðlýk sigortalýsý sayýlýr ve bu tarihten itibaren kendilerince, b) (e) bendinde sayýlanlarýn genel saðlýk sigortalýlýðý iþsizlik ve ilgili kanunlarý gereðince kýsa çalýþma ödeneðinden yararlanmaya baþladýklarý tarihten baþlar, bu tarih Türkiye Ýþ Kurumu tarafýndan iþsizlik ödeneðinin baðlandýðý tarihten itibaren, bir ay içinde Kuruma verecekleri genel saðlýk sigortasý giriþ bildirgesi ile tescil edilirler. (5) Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn; a) (c) bendinin;,, (5), (6), (8), (9) ve (10) numaralý alt bentlerinde sayýlanlar, aylýða hak kazandýklarý, b) (f) bendinde sayýlanlar, gelir veya aylýk almaya hak kazandýklarý, tarihten itibaren ayrýca bir bildirime gerek olmaksýzýn genel saðlýk sigortalýsý olarak tescil edilmiþ sayýlýr. (6) Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasý kapsamýnda genel saðlýk sigortalýsý olup tabi olduklarý bent kapsamýndaki genel saðlýk sigortalýlýðý sona erenlerden (g) bendi kapsamýna girenler, en geç 1 ay içinde Kuruma baþvurmak

12 zorundadýrlar. Bu kiþilerin (g) bendi kapsamýnda genel saðlýk sigortalýlýðý, durumlarýnda deðiþiklik olduðu tarihten baþlar. (7) Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasý gereði genel saðlýk sigortalýsý sayýlanlarýn çocuklarý, ana ya da babanýn tescil edilmiþ olmasýna bakýlmaksýzýn ve ayrýca bir iþleme gerek olmaksýzýn 18 yaþýn dolduðu tarihe kadar genel saðlýk sigortalýsýnýn bakmakla yükümlü olduðu kiþi olarak saðlýk hizmetlerinden ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarýndan yararlandýrýlýr. 18 yaþýn tespitinde, nüfus kayýtlarý ve bu kayýtlarda mahkeme kararýna göre yapýlan düzeltmeler esas alýnýr. (8) 18 yaþýndan küçük çocuðun ana ve babasý ölmüþ veya gaipliðine karar verilmiþ ise 18 yaþýna kadar Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendinin (7) numaralý alt bendi kapsamýnda, primi Devlet tarafýndan ödenmek üzere genel saðlýk sigortalýsý sayýlýr. (9) Ana ve babasý olmadýðý hâlde korunma, bakým ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmayan 18 yaþýndan küçük çocuklarýn genel saðlýk sigortalýlýðý, varsa kanunî temsilcisi, yoksa yakýnlarý tarafýndan Kuruma baþvurmalarý veya Kurumca bu durumun tespiti hâlinde tescil edilir. (10) Nüfus kayýt iþlemleri yapýlýncaya kadar yeni doðan çocuða iliþkin gerekli iþlemler; öncelikle anasýnýn üzerinden, ana ölmüþ ise babasýnýn üzerinden, ana ve babasý ölmüþ ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafýndan koruma altýna alýndýðý tarihe kadar, ölen ana üzerinden yapýlýr. Ancak bu süre 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayýlý Nüfus Hizmetleri Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen süreyi geçemez. (11) Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendinin (1) numaralý alt bendi kapsamýnda iken bu niteliðin yitirilmesi ve ayný fýkranýn (g) bendi kapsamýnda genel saðlýk sigortalýsý sayýlmasý hâlinde, (g) bendine göre tescil iþlemi yapýlýr. (g) bendine göre genel saðlýk sigortalýsý iken Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendinin (1) numaralý alt bendi kapsamýna girilmesi durumunda ise bu bent kapsamýnda tescil iþlemi yapýlýr. Baþvuru için geçecek bir aylýk sürede bu kiþilerin ve bakmakla yükümlü olduðu kiþilerin saðlýk hizmetleri ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarý kesintisiz verilmeye devam edilir. (12) Genel saðlýk sigortalýlarý Kuruma verilen genel saðlýk sigortasý giriþ bildirgesine göre Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasý ile bilgisayar ortamýnda tutulan tescil kütüðüne kayýt edilir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasý, ayný zamanda sigortalýlarýn sosyal güvenlik sicil numarasýný oluþturur. Sigortalýlarýn tescil ve prim ödemelerine iliþkin her türlü bilgisayar kayýtlarý sosyal güvenlik sicil numarasý altýnda tutulur. Yabancý uyruklulara Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðünce verilecek kimlik numarasý ayný zamanda bunlar için sosyal güvenlik sicil numarasý olarak kullanýlýr. (13) Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) ve (b) bentlerine göre genel saðlýk sigortalýsý sayýlanlarýn bildirimi, tescili, sigortalýlýðýn sona ermesi ve diðer iþlemler ile genel saðlýk sigortasý kayýtlarýnýn tutulmasý ve düzeltilmesinde Sosyal Sigorta Ýþlemleri Yönetmeliðinin ilgili hükümleri uygulanýr. (14) Genel saðlýk sigortasý giriþ bildirgesini süresi içinde vermeyenler hakkýnda Kanunun 102 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendine göre idarî para cezasý uygulanýr. (15) Genel saðlýk sigortalýlarý ile ilgili Kurum dýþýndan alýnan veya Kurumca düzenlenen kâðýt ortamýndaki belgelerden gerekli görülenlerin muhafazasý ve bu belgelere eriþimi saðlamak üzere elektronik arþiv oluþturulur. Bunlara Kurumca

13 belirlenen usullerle birer numara verilir. Genel saðlýk sigortalýlýðýnýn sona ermesi MADDE 10 (1) Genel saðlýk sigortalýlýðý; sosyal güvenlik sözleþmesi hükümleri saklý kalmak þartýyla Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasý kapsamýndaki kiþilerin yerleþim yerinin Türkiye dýþýna taþýndýðý tarihten veya genel saðlýk sigortalýsýnýn ölüm tarihinden itibaren sona erer. Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn; a) (c) bendinin (1) numaralý alt bendine tabi sigortalýnýn aile içindeki gelirinin asgari ücretin üçte birinden fazla olduðu tarihten, b) (c) bendinin numaralý alt bendine tabi olanlarýn sýðýnmacý veya vatansýz statüsünü kaybettikleri tarihten, c) (c) bendinin,, (5), (6), (8), (9) ve (10) numaralý alt bentlerinde sayýlanlarýn aylýk alma haklarýný kaybettikleri tarihten, ç) (c) bendinin (7) numaralý alt bendine göre koruma, bakým ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkýnýn kaybedildiði veya anasýz babasýz çocuklarýn 18 yaþýný doldurduklarý tarihten, d) (c) bendinin (9) numaralý alt bendinde sayýlan köy koruculuðu ve geçici köy koruculuðu görevinin sona erdiði tarihten, e) (d) bendinde sayýlanlarýn oturma izinlerinin sona erdiði veya yabancý bir ülke mevzuatý kapsamýnda sigortalý olduðu tarihten, f) (e) bendinde sayýlanlarýn iþsizlik ödeneði ve kýsa çalýþma ödeneðinin kesildiði tarihten, g) (f) bendinde belirtilen gelir ve aylýk alanlarýn gelir ve aylýk alma haklarýný kaybettikleri tarihten, ð) (g) bendinde sayýlanlarýn ayný fýkranýn diðer bentleri kapsamýna girdikleri tarihten, itibaren tabi olduklarý bent kapsamýndaki genel saðlýk sigortalýlýklarý sona erer. Kanunun 4 üncü maddesi birinci fýkrasý (a) bendi kapsamýnda sigortalý olanlarýn sigortalýlýk niteliðini yitirildikleri tarihi takip eden 10 uncu günden, (b) ve (c) bendi kapsamýnda sigortalý olanlarýn ise sigortalýlýk niteliðini yitirildikleri tarihten itibaren tabi olduklarý bent kapsamýndaki genel saðlýk sigortalýlýklarý sona erer sayýlý Kanunun 21 inci maddesi kapsamýnda iþ kaybý tazminatý alanlarýn iþ kaybý tazminatý ödemesinin bittiði tarihten itibaren tabi olduklarý bent kapsamýndaki genel saðlýk sigortalýlýklarý sona erer. Genel saðlýk sigortalýlýk hâllerinin deðiþmesi, birleþmesi veya çakýþmasý

14 MADDE 11 (1) Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (f) bendine göre Kanun veya Kanundan önce yürürlükte bulunan mülga 17/7/1964 tarihli ve 506 sayýlý, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayýlý, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayýlý, 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayýlý, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayýlý kanunlara göre gelir veya aylýk almasý nedeniyle genel saðlýk sigortalýsý sayýlanlar, ayný zamanda Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn diðer bentleri gereði de genel saðlýk sigortalýsý sayýlmalarý hâlinde en son durumlarýna göre genel saðlýk sigortalýsý sayýlýr. Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendinin numaralý alt bendi ile (b), (d) ve (g) bentleri kapsamýnda genel saðlýk sigortalýsý sayýlanlarýn, daha sonra Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn diðer bentleri kapsamýnda genel saðlýk sigortalýsý sayýlmalarý hâlinde, en son sigortalýlýk durumlarý dikkate alýnarak genel saðlýk sigortasýndan saðlýk hizmetlerinin finansmaný ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarý saðlanýr. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendi ile Kanunun 60 ýncý maddesinin (c), (e) ve (f) bentleri kapsamýnda genel saðlýk sigortalýsý sayýlanlarýn, daha sonra Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn diðer bentleri kapsamýnda genel saðlýk sigortalýsý sayýlmalarý hâlinde, en son sigortalýlýk durumlarý dikkate alýnarak genel saðlýk sigortasýndan saðlýk hizmetlerinin finansmaný ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarý saðlanýr. Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendinin numaralý alt bendi ile (b), (d) ve (g) bentlerine tabi olan genel saðlýk sigortalýsý ile bakmakla yükümlü olduðu kiþilerin saðlýk hizmeti sunucusuna baþvurduðu tarihte prim borcu ile gecikme cezasý, gecikme zammý ve faiz borcu bulunanlar, söz konusu borcu saðlýk hizmeti sunucusuna baþvuru tarihinden sonraki bir tarihte ödemiþ olsa dahi, saðlýk hizmeti sunucusuna baþvurulan tarih ile söz konusu borcun yatýrýldýðý tarih arasýnda yapýlan saðlýk hizmeti giderleri ve yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri Kurumca ödenmez. (5) Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (d) ve (g) bentlerinin uygulanmasýnda evli olanlar için eþlerden hangisinin genel saðlýk sigortalýsý, hangisinin bakmakla yükümlü olunan kiþi olacaðýnýn tespiti için tescil aþamasýnda eþlerden yazýlý beyan alýnýr. Diðer bentler gereði eþlerin her ikisi için de genel saðlýk sigortalýlýk þartlarýnýn oluþmasý hâlinde, her ikisi de ayrý ayrý genel saðlýk sigortalýsý sayýlýr. (6) Harp malulleri ile 3713 sayýlý Terörle Mücadele Kanunu kapsamýnda aylýk almakla birlikte Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) ve (b) bentleri kapsamýnda sigortalý olarak çalýþmaya baþlayanlar Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendinin (8) numaralý alt bendi kapsamýnda genel saðlýk sigortalýsý sayýlýr. (7) 3713 sayýlý Kanuna göre aylýk baðlanmýþ maluller ile ayný Kanun kapsamýna giren olaylar sebebiyle vazife malullüðü aylýðý alan er ve erbaþlar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendi kapsamýnda sigortalý olarak çalýþmaya baþlamasý hâlinde de Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendinin (8) numaralý alt bendi kapsamýnda genel saðlýk sigortalýsý sayýlýr. (8) 2330 sayýlý Nakdi Tazminat ve Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Kanuna göre vazife malullüðü aylýðý baðlanmýþ maluller, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) ve (b) bentleri kapsamýnda sigortalý olarak çalýþmaya baþlamasý hâlinde Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendinin (6) numaralý alt bendi kapsamýnda genel saðlýk sigortalýsý sayýlýr. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Genel Saðlýk Sigortasý Primleri Genel saðlýk

15 sigortalýsýnýn prime esas kazançlarý MADDE 12 (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasý kapsamýnda sayýlan genel saðlýk sigortalýlarýnýn prime esas kazançlarý, Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenir. Ýsteðe baðlý sigorta kapsamýndaki genel saðlýk sigortalýlarýnýn prime esas kazançlarý, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancýn alt sýnýrý ile üst sýnýrý arasýnda olmak koþuluyla kendilerince belirlenir. Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasý (c) bendinde belirtilen ve bu maddenin birinci ve ikinci fýkralarý kapsamýna girmeyen genel saðlýk sigortalarýnýn prime esas kazançlarý, a) Anýlan bendin (1) numaralý alt bendi kapsamýnda genel saðlýk sigortalýsý sayýlmak için müracaat etmekle birlikte bu bent kapsamýnda sayýlmayanlardan, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanýlarak tespit edilen aile içindeki gelirin kiþi baþýna düþen aylýk tutarý; 1) Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduðu tespit edilen kiþiler için Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sýnýrýnýn otuz günlük tutarýnýn üçte biridir. 2) Asgari ücretten asgari ücretin iki katýna kadar olduðu tespit edilen kiþiler için Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sýnýrýnýn otuz günlük tutarýdýr. 3) Asgari ücretin iki katýndan fazla olduðu tespit edilen kiþiler için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sýnýrýnýn otuz günlük tutarýnýn iki katýdýr. b) Kanunun 60 ýncý maddesi birinci fýkrasýnýn (c) bendinde belirtilenler için asgari ücrettir. Mütekabiliyet esasý da dikkate alýnmak þartýyla, oturma izni almýþ yabancý ülke vatandaþlarýndan yabancý bir ülke mevzuatý kapsamýnda sigortalý olmayan genel saðlýk sigortalýsýnýn prime esas kazancý, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sýnýrýnýn iki katýnýn otuz günlük tutarýdýr. (5) 4447 sayýlý Kanun gereðince iþsizlik ödeneði ve ilgili kanunlarý gereðince kýsa çalýþma ödeneðinden yararlandýrýlan genel saðlýk sigortalýsýnýn prime esas kazancý, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sýnýrýdýr. (6) 4046 sayýlý Kanunun 21 inci maddesi kapsamýnda iþ kaybý tazminatý alanlarýn prime esas aylýk kazançlarý, iþ kaybý tazminatý aylýk tutarýdýr. (7) Yukarýda sayýlanlar dýþýnda kalan ve baþka bir ülkede saðlýk sigortasýndan yararlanma hakký bulunmayan vatandaþlar için prime esas kazanç, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sýnýrýnýn iki katýnýn otuz günlük tutarýdýr. Genel saðlýk sigortasý prim oranlarý MADDE 13 (1) Genel saðlýk sigortasý prim oraný, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a), (b) ve (c) bentleri

16 ile Kanunun 5 inci maddesi (g) bendi kapsamýndakiler için Kanunun 82 nci maddesinin birinci fýkrasýna göre hesaplanan prime esas kazancýn %12,5idir. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) ve (c) bentleri ile Kanunun 5 inci maddesi (g) bendine tabi olanlar için bu primin %5i sigortalý, %7,5i ise iþveren hissesidir. Ýsteðe baðlý sigorta kapsamýnda genel saðlýk sigortalýsý olanlarýn kendilerince belirlenen prime esas aylýk kazançlarýnýn %12si genel saðlýk sigortasý primidir. Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendine göre Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleþmesi olmayan ülkelerde iþ üstlenen iþverenlerce yurt dýþýndaki iþyerlerinde çalýþtýrýlmak üzere götürülen Türk iþçilerinden isteðe baðlý sigortaya devam edenlerden ayrýca genel saðlýk sigortasý primi alýnmaz. Kanunun 60 ýncý maddesi birinci fýkrasý (a) ve (b) bentleri dýþýnda kalanlar ile 4046 sayýlý Kanunun 21 inci maddesi kapsamýnda iþ kaybý tazminatý alanlarýn genel saðlýk sigortasý prim oraný, bu Yönetmeliðin 12 nci maddesinde belirtilen prime esas kazançlarýnýn %12sidir. Kamu idaresine ait iþyerlerinde çalýþtýrýlan sigortalýlarýn iþ sözleþmesinin askýda kaldýðý aylara ait genel saðlýk sigortasý primi, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazancýn alt sýnýrýnýn 30 günlük tutarýdýr. (5) Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendi kapsamýna girenler için prim ödeme yükümlülerinin ödeyecekleri genel saðlýk sigortasý primi; primin tahakkuk ettirileceði ay itibarýyla anýlan bendin (1) ve numaralý alt bentlerinde sayýlan toplam kiþi sayýsýnýn üçe bölünmesi suretiyle bulunacak kiþi sayýsýna ilâ (10) numaralý alt bentlerde sayýlan kiþi sayýsýnýn eklenmesi suretiyle bulunacak toplam kiþi sayýsý esas alýnarak hesaplanýr. Ancak, bu kiþilerden ayný zamanda Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendi kapsamý dýþýndaki bentlerin kapsamýna girerek genel saðlýk sigortalýsý sayýlanlar, bu fýkraya göre tespit edilecek kiþi sayýsý hesabýna dâhil edilmez. (6) Bu Yönetmeliðin 11 inci maddesinin altý, yedi ve sekizinci fýkralarýnda sayýlanlardan ayrýca genel saðlýk sigortasý primi alýnmaz. Prim ödeme yükümlüsü MADDE 14 (1) Genel saðlýk sigortasý bakýmýndan, a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) ve (c) bentlerine tabi olanlar için bunlarýn iþverenleri, b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendine tabi olanlar, isteðe baðlý sigortalý olanlar ile Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (d) ve (g) bentlerinde sayýlanlarýn kendileri, c) Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendinde sayýlan kiþiler için primi, yýlý merkezî yönetim bütçesinden karþýlanmak üzere ilgili kamu idareleri, d) Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (e) bendinde sayýlan kiþiler ile Kanunun geçici 13 üncü maddesinde belirtilenler için Türkiye Ýþ Kurumu, e) Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendine tabi olanlar için iþverenleri, prim ödeme yükümlüsüdür.

17 Kamu idaresine ait iþyerlerinde çalýþtýrýlan sigortalýlarýn iþ sözleþmesinin askýda kaldýðý aylara ait genel saðlýk sigortasý primi, ilgili kamu idaresince ödenir. Ýsteðe baðlý sigortalý olanlar, bakmakla yükümlü olunan kiþi olsa dahi, Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendi kapsamýnda genel saðlýk sigortalýsý sayýlýr ve genel saðlýk sigortasý primini de ödemekle yükümlüdürler. Yabancý ülke vatandaþlarýndan Türkiyede yerleþik olma hâli bir yýlý doldurmadýkça genel saðlýk sigortasý primi alýnmaz ve bu kiþiler genel saðlýk sigortalýsý sayýlmaz. Primlerin ödenmesi ve aylýk prim ve hizmet belgesi MADDE 15 (1) Genel saðlýk sigortasý primlerinin ödenmesinde, Kanunun 88 inci maddesi ve Sosyal Sigorta Ýþlemleri Yönetmeliðinin ilgili hükümlerine göre iþlem yapýlýr. Yalnýzca genel saðlýk sigortasýna tabi olanlar için aylýk prim ve hizmet belgesi alýnmaz. Genel saðlýk sigortasý priminin alýnmasýna esas tahakkuk iþlemi, Kurumca oluþturulur. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendi kapsamýnda sigortalý olmakla birlikte, 4857 sayýlý Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kýsmi süreli veya çaðrý üzerine çalýþanlar ile Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalýþan sigortalýlar için eksik günlerine ait genel saðlýk sigortasý primlerinin 30 güne tamamlanmasý zorunludur. Bu durumda olan sigortalýlarýn eksik günlerine iliþkin genel saðlýk sigortasý primleri, Kanunun 60 ýncý maddenin birinci fýkrasýnýn (c) bendinin (1) numaralý alt bendi veya (g) bendi kapsamýnda ödenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Saðlýk kartý ve istirahat raporlarý Saðlýk kartý düzenlenmesi MADDE 16 (1) Kurum, genel saðlýk sigortalýsý ve bakmakla yükümlü olduðu kiþilerin muayene ve tedavileri için saðlýk hizmeti sunucularýna baþvurularýnda gösterilmek üzere saðlýk kartý düzenleyebilir. Kurum, saðlýk kartýnýn þeklini, bu kartýn kullanýmýna iliþkin usul ve esaslarýný belirlemeye yetkilidir. Ýstirahat raporlarýnda uygulanacak usul ve esaslar MADDE 17 (1) Ýstirahat raporlarýnýn Kurumla sözleþmeli saðlýk hizmeti sunucularý tarafýndan düzenlenmesi þarttýr. Kurumla sözleþmesiz saðlýk hizmeti sunucularý tarafýndan verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleþmeli resmî saðlýk hizmeti sunucusu hekimi tarafýndan, 10 günü aþan raporlar ise Kurumla sözleþmeli resmî saðlýk hizmeti sunucusu saðlýk kurulunca onandýðý takdirde geçerli olur. Ayaktan tedavilerde sigortalýya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. Ýstirahat sonrasýnda kontrol muayenesi raporda belirtilmiþ ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydý ile istirahat uzatýlabilir. Yirmi günü aþan istirahat raporlarý saðlýk kurulunca verilir. Saðlýk kurulunun ilk vereceði istirahat süresi sigortalýnýn tedavi altýna alýndýðý tarihten baþlamak üzere altý ayý geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malullük hâlinin önlenebileceði veya önemli oranda azaltýlabileceði saðlýk kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatýlýr.

18 Sigortalýlara bir takvim yýlý içinde tek hekim tarafýndan ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamý kýrk günü geçemez. Bu süreyi geçen istirahat raporlarý saðlýk kurulunca verilir. Kurumca yetki tanýnan iþyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir. (5) Ýstirahat raporlarýnda sigortalýnýn çalýþýp çalýþamayacaðý veya kontrol muayenesinin yapýlýp yapýlmayacaðý hususu belirtilir. Ýstirahat raporunun bir nüshasý iþyerlerine ibraz edilmesi için sigortalýlara verilmek, bir nüshasý Kuruma gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenir. (6) Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya saðlýk kurulu tarafýndan verilecek istirahatlar, örneði Kurumca belirlenecek belgenin doldurulmasý veya elektronik ortamda düzenlenmesi suretiyle verilir. (7) Kurumla sözleþmeli saðlýk hizmeti sunucularýnca, geçici iþ göremezlik belgeleri ile geçici iþ göremezliðe iliþkin saðlýk kurulu raporlarýnýn birer nüshasý düzenlendiði tarihten itibaren üç iþ günü içinde sigortalýnýn iþ yerinin kurulu bulunduðu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine, sözleþmeli ülke sigortalýsýnýn belgeleri ise saðlýk yardýmý belgesini düzenleyen sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine gönderilir. (8) Ülkemizin taraf olduðu sosyal güvenlik sözleþmeleri hükümleri çerçevesinde akit ülke sigorta kurumu mevzuatýna göre düzenlenen ve sözleþmenin uygulanmasýna iliþkin formülerlerle Kuruma bildirilen istirahat raporlarý aynen kabul edilir. (9) Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleþmesi bulunmayan ülkelerdeki tedaviler sonucu verilen istirahat raporlarýnýn ülkemiz dýþ temsilciliklerince onanmasý hâlinde Kurumca ayrýca tasdik aranmaz. (10) Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleþmesi bulunan ülke sosyal güvenlik kurumlarý sigortalýlarýnýn, muayene ve tedavileri sonucu düzenlenecek istirahat raporlarýnda bu Yönetmelikte belirlenmiþ usul ve esaslar uygulanýr. Bu raporlarýn, akit ülke sosyal güvenlik kurumlarýna intikal ettirilebilmesi için Kuruma verilmesi zorunludur. (11) 4/1/1961 tarihli ve 211 sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Ýç Hizmet Kanununa tabi personel için verilecek istirahat raporlarý usul ve esaslarý, Milli Savunma Bakanlýðýnýn görüþü alýnarak Kurumca belirlenir. BEÞÝNCÝ BÖLÜM Finansmaný Saðlanan Saðlýk Hizmetleri ve Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderleri Finansmaný saðlanan saðlýk hizmetlerinin amacý ve kapsamý MADDE 18 (1) Genel saðlýk sigortalýsýnýn ve bakmakla yükümlü olduðu kiþilerin saðlýklý kalmalarý, hastalanmalarý hâlinde saðlýklarýný kazanmalarý, iþ kazasý ile meslek hastalýðý, hastalýk ve analýk sonucu týbben gerekli görülen saðlýk hizmetlerinin karþýlanmasý, iþ göremezlik hâllerinin ortadan kaldýrýlmasý veya azaltýlmasý, iþ kazasý ve meslek hastalýðýna, kazaya, hastalýklara veya konjenital (doðuþtan) nedenlere baðlý olarak ortaya çýkan durumlarda vücut bütünlüðünün saðlanmasý amacýyla Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a), (b), (c), (d), (e) ve (f)

19 bentlerinde sayýlan saðlýk hizmetlerinin finansmaný Kurumca saðlanýr. Finansmaný saðlanan saðlýk hizmetlerinin belirlenmesi MADDE 19 (1) Kanunun 63 üncü maddesi birinci fýkrasý (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri gereði finansmaný saðlanacak saðlýk hizmetleri, Saðlýk Bakanlýðýnca týbben saðlýk hizmeti olarak kabul edilen saðlýk hizmetleri esas alýnarak Kurumca belirlenir. Ýnsan saðlýðýna zararlý madde baðýmlýlýðýný önlemeye yönelik koruyucu saðlýk hizmetleri, Saðlýk Bakanlýðýnýn görüþü alýnarak Kurumca belirlenir. Finansmaný saðlanan diðer saðlýk hizmetlerinin belirlenmesi MADDE 20 (1) Bu Yönetmeliðin 19 uncu maddesi doðrultusunda saðlanacak saðlýk hizmetleri ile ilgili teþhis ve tedavileri için gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik iliði, aþý, ilaç, ortez, protez, týbbî araç ve gereç, kiþi kullanýmýna mahsus týbbî cihaz, týbbî sarf, iyileþtirici nitelikteki týbbî sarf malzemelerinin saðlanmasý, takýlmasý, garanti süresi sonrasý bakýmý, onarýlmasý ve yenilenmesi hizmetlerinin, türleri, miktarlarý ve kullaným süreleri, ödeme usul ve esaslarý, Saðlýk Bakanlýðýnýn görüþü alýnarak Kurumca belirlenir. Finansmaný saðlanan ilaçlarýn tespiti ve temin esaslarý MADDE 21 (1) Kurumca finansmaný saðlanacak beþeri ürün/beþeri ilaçlar, Kurum, Saðlýk Bakanlýðý ve Maliye Bakanlýðý temsilcilerinden oluþturulan Ödeme Komisyonu marifetiyle tespit edilir. Ödeme Komisyonu oluþturulmasý, çalýþma usul ve esaslarý Maliye Bakanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðýnýn görüþü alýnarak Kurum tarafýndan çýkarýlacak yönerge ile belirlenir. Kurumca finansmaný saðlanan beþeri ürün/beþeri ilaçlarýn listesi, Kurumca çýkarýlacak tebliðle duyurulur. Kurumca finansmaný saðlanan ve ayaktan tedavilerde gerekli görülen ilaçlarýn, Kurumla sözleþmeli eczanelerden temin edilmesi zorunludur. Ancak, acil hâller nedeniyle genel saðlýk sigortalýsý ve bakmakla yükümlü olduðu kiþilerin sözleþmesiz eczanelerden reçete karþýlýðý temin ettiði ilaçlarýn bedelleri, acil hâlin Kurum ünitelerince kabul olunmasý kaydýyla kiþilere ödenir. Kurum, genel saðlýk sigortalýsý ile bakmakla yükümlü olduðu kiþilerin tedavisi için gerekli görülen ancak, ülkemizde ruhsatlý olmayan veya ruhsatlý olduðu hâlde çeþitli nedenlerle üretilmeyen veya ithalatý yapýlmayan ilaçlarýn yurt dýþýndan teminine iliþkin usul ve esaslarý, Saðlýk Bakanlýðýnýn görüþünü alarak belirlemeye yetkilidir. Finansmaný saðlanan týbbî malzemelerin tespiti ve temin esaslarý MADDE 22 (1) Kurum, finansmaný saðlanan ortez, protez, týbbî araç ve gereç, kiþi kullanýmýna mahsus týbbî cihaz, týbbî sarf, iyileþtirici nitelikteki týbbî sarf malzemelerini ve bu malzemelerin temini, garanti süresi sonrasý bakýmý, onarýlmasý ve yenilenmesi hizmetleri ile ödeme usul ve esaslarý Saðlýk Bakanlýðýnýn görüþünü alarak belirlemeye yetkilidir. Kurumca týbbî cihaz bilgi bankasýna kaydedilmesi zorunlu olduðu bildirilen týbbî malzeme bedelleri, kayýt altýna alýnýncaya kadar ödenmez. Kurum týbbî cihaz bilgi bankasýna kayýt iþlemlerine iliþkin usul ve esaslar Kurumca çýkarýlacak yönerge ile belirlenir.

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 5510 sayılı Sosyal

Detaylı

SOSYAL SÝGORTA ÝÞLEMLERÝ YÖNETMELÝÐÝ Cumartesi, 30 Aðustos 2008

SOSYAL SÝGORTA ÝÞLEMLERÝ YÖNETMELÝÐÝ Cumartesi, 30 Aðustos 2008 SOSYAL SÝGORTA ÝÞLEMLERÝ YÖNETMELÝÐÝ Cumartesi, 30 Aðustos 2008 Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL SÝGORTA ÝÞLEMLERÝ YÖNETMELÝÐÝ BÝRÝNCÝ KISIM Genel Hükümler BÝRÝNCÝ BÖLÜM Amaç Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR

A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı R.G.) A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Aile hekimi: Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen ve/veya Kurum ile sözleşme yapmış

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 Ağustos 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayım Tarihi: 28.08.2008 Sayı: 26981

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayım Tarihi: 28.08.2008 Sayı: 26981 Eczacılık - İlaç Yasa ve Yönetmelikleri 365 GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayım Tarihi: 28.08.2008 Sayı: 26981 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete No 26981 Resmi Gazete Tarihi 28/08/2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

GENEL SAĞLIK SĠGORTASI ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ

GENEL SAĞLIK SĠGORTASI ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ GENEL SAĞLIK SĠGORTASI ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Genel ilkeler MADDE 5 (1) Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan kişilerin genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Genel sağlık sigortası hak ve yükümlülüklerini

Detaylı

GENEL SAĞLIK SĠGORTASI ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

GENEL SAĞLIK SĠGORTASI ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Resmi Gazete Tarih: 28.08.2008 ; Sayı : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: GENEL SAĞLIK SĠGORTASI ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Ġlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26981

Resmi Gazete Tarihi: 28.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26981 Resmi Gazete Tarihi: 28.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26981 GENEL SAĞLIK SĠGORTASI ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Ġlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI?

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI? SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI? Prof.Dr.Nüvit GEREK* Ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin sorunlarý ve bu sorunlarý çözmek için sürdürülen çalýþmalar hemen hemen son on beþ

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU

SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU Onaylayan Administrator Wednesday, 16 January 2008 Son Güncelleme Wednesday, 16 January 2008 HSGG SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU Kanun

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan

Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan 2008-97 Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan Ýstanbul,20.11.2008 Sirküler Sirküler Numarasý: Elit 2008-97 Malullük, Yaþlýlýk ve Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Baðkur da Sigortalýlýðýn Durdurulmasý Hakkýnda Gönderen : aysel_kurtulus - 27/11/ :56

Baðkur da Sigortalýlýðýn Durdurulmasý Hakkýnda Gönderen : aysel_kurtulus - 27/11/ :56 Baðkur da Sigortalýlýðýn Durdurulmasý Hakkýnda Gönderen : aysel_kurtulus - 27/11/2008 00:56 GENELGE 2007/... Bilindiði üzere 04/3/2006 tarih ve 26098 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080928-14.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080928-14.htm Sayfa 1 / 9 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI,

Detaylı

T.C. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. v: TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA r:

T.C. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. v: TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA r: t.... ~ T.C. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü Sayý Konu: : B.O2.0.KKG.O.IO/IOI-IO79 //5"/5 Kanun Tasarýsý./t If 12005 v: TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA r: Çalýþma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan: GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete:28.08.2008-26981 BİRİNCİ BÖLÜM

Sosyal Güvenlik Kurumundan: GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete:28.08.2008-26981 BİRİNCİ BÖLÜM Sosyal Güvenlik Kurumundan: GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:28.08.2008-26981 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Aile hekimi: Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen ve/veya Kurum ile sözleşme yapmış

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

a) Aile hekimi: Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen ve Kurum ile sözleşme yapmış hekimleri,

a) Aile hekimi: Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen ve Kurum ile sözleşme yapmış hekimleri, GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği Sosyal Güvenlik Kurumundan: Resmi Gazete Tarihi : 28/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26981 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147)

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) YÖNETMELÝK Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ

Detaylı

5510 SAYILI KANUN Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma MADDE 62- Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi MADDE 63-

5510 SAYILI KANUN Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma MADDE 62- Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi MADDE 63- 5510 SAYILI KANUN Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma MADDE 62- Bu Kanun gereğince genel sağlık sigortasından sağlanacak sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanmak, genel

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

Sosyal Güvenlik prim borçlarý

Sosyal Güvenlik prim borçlarý 2008-19 Sosyal Güvenlik prim borçlarý Ýstanbul, 02 Haziran 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/19 Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçlarý Yapýlandýrýlýyor 1) Genel Açýklama: Ýþ Kanunu ve Bazý Kanunlarda

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

YÖNETMELİK. Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği

YÖNETMELİK. Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, genel sağlık sigortası tescil, prim ve müstehaklık işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, genel sağlık sigortası tescil, prim ve müstehaklık işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR

A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR 28 Eylül 2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

DİYABETLİ HAKLAR. Diyabette göz sorunları gelip geçici görme bozukluklarından, çift görmeye, kalıcı görme kaybına kadar geniş bir yelpazede yer alır.

DİYABETLİ HAKLAR. Diyabette göz sorunları gelip geçici görme bozukluklarından, çift görmeye, kalıcı görme kaybına kadar geniş bir yelpazede yer alır. Diyabette göz sorunları gelip geçici görme bozukluklarından, çift görmeye, kalıcı görme kaybına kadar geniş bir yelpazede yer alır. Genelge GENELGE - 2008/86 Bilindiği üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510

Detaylı

5510 SAYILI KANUN Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar MADDE 5- (Değişik: 13/2/2011-6111/24 md.) (Değişik: 17/4/2008-5754/3 md.

5510 SAYILI KANUN Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar MADDE 5- (Değişik: 13/2/2011-6111/24 md.) (Değişik: 17/4/2008-5754/3 md. 5510 SAYILI KANUN Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar MADDE 5- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler hakkında uygulanacak sigorta kolları şunlardır: a) Hizmet

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00-XXX- 683755 13/10/2008 Konu : Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları. GENELGE 2008/86 Bilindiği üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 10 Kasım 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30236 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K GENEL SA LIK S GORTASI LEMLER YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan mlar ve Genel lkeler Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkarılan Yönetmelik ile Genel. Sağlık Sigortası Đşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkarılan Yönetmelik ile Genel. Sağlık Sigortası Đşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik 23.10.2008/195 GENEL SAĞLIK SĐGORTASI ĐŞLEMLERĐ YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILDI ÖZET : Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkarılan Yönetmelik ile Genel Sağlık Sigortası Đşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

Aylýk Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Deðiþtirilmiþtir

Aylýk Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Deðiþtirilmiþtir 2008-91 Aylýk Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Deðiþtirilmiþtir Ýstanbul, 05 Kasým 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/91 Sirküler Aylýk Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Deðiþtirilmiþtir

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008

SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008 SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar Amaç ve kapsam 1 (1) Bu Yönetmeliðin amacý, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayýlý Sigortacýlýk Kanununun

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hedefler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Sosyal Güvenlik Sistemi hakkında bilgi sahibi

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; Sigortalı sayılanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/2 md.) (4.maddedeki) Birinci fıkranın (c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; d) Harp okulları ile fakülte ve

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Aile hekimi: Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen ve/veya Kurum ile sözleşme yapmış

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL UYGULANACAK CEZA CEZA TUTARI (2017) /a 1) 8. maddenin birinci sında

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayý : 27011 TEBLÝÐ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA

T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii Sayý ~S"/ fa /2005 Konu: Kaý1Ull Tasarýsý ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nca hazýrlanan ve Baþkanlýðýmza

Detaylı

mali açıklamalar 2014/031 03.05.2014 Konu: İş Sağlığı ı Ve Güvenliği i Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı

mali açıklamalar 2014/031 03.05.2014 Konu: İş Sağlığı ı Ve Güvenliği i Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı 2014/031 03.05.2014 Konu: İş Sağlığı ı Ve Güvenliği i Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı Kamu kurum ve kuruluşları ları hariç olmak üzere ondan az çalışanı anı bulunan tehlikeli ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete:3.5.2014-28989 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ 4 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28931 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Saðlýk karnesi Pazartesi, 13 Temmuz 2009

Saðlýk karnesi Pazartesi, 13 Temmuz 2009 Saðlýk karnesi Pazartesi, 13 Temmuz 2009 Taþpýnar Muhasebe Sýk sorulan sorular (1) SAÐLIK KARNESÝ (*) (*) Konuyla ilgili 2007/96 sayýlý SOSYAL GÜVENLÝK KISA VADELÝ SÝGORTALAR DAÝRE BAÞKANLIÐININ (Konu

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır.

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır. ASGARİ ÜCRET Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir.

5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir. 5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra kamu idareleri hariç tarım ve orman işlerinde

Detaylı

SĐRKÜLER ĐZMĐR 15/11/2008 SAYI 2008/175 REFERANS 4/175

SĐRKÜLER ĐZMĐR 15/11/2008 SAYI 2008/175 REFERANS 4/175 SĐRKÜLER ĐZMĐR 15/11/2008 SAYI 2008/175 REFERANS 4/175 T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00-XXX-

Detaylı

01.01.2012 SONRASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI. Mehmet MANKAL SGK Müfettişi Osmangazi SGM Müdürü

01.01.2012 SONRASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI. Mehmet MANKAL SGK Müfettişi Osmangazi SGM Müdürü 01.01.2012 SONRASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI Mehmet MANKAL SGK Müfettişi Osmangazi SGM Müdürü GENEL SAĞLIK SĠGORTASI Genel sağlık sigortası, kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı