Kapital Menkul Değerler. Anonim Şirketi. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait. özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kapital Menkul Değerler. Anonim Şirketi. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait. özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı."

Transkript

1 denetim raporu Anonim Şirketi özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı Kapital Menkul Değerler 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait

2 Ara dönem özet fınansal bilgilere ilişkin bağımsız sınırlı denetim raporu 1 İçindekiler Sayfa Ara dönem özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu 3 Ara dönem özet finansal tablolara ait açıklayıcı dipnotlar 6 33 Ara dönem özet finansal durum tablosu (Bilanço) 2 Ara dönem özet özkaynaklar değişim tablosu 4 Ara dönem özet nakit akış tablosu 5

3 E j<! Güney Bağımsız Denetim ve Tel: SMMM AŞ Fax: Eski Büyükdere Cad. ey.com Orjin Maslak No:27 Ticaret Sicil No: Buıldng a better Maslak, Sarıyer workıng world Istanbul Turkey 1 Ocak30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal bilgilere ilişkin bağımsız sınırlı denetim raporu Yönetim Kuruluna; Giriş nin ( Şirket ) 30 Haziran 2015 tarihli ilişikteki özet finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet kr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun! özet özkaynak değişim tablosunun ve özet nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem özet finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34, Ara Dönem Finansal Raporlama Standardına ( TMS 34 ) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir. Sınırlı Denetimin Kapsamı Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 Ara Dönem Finansal Bilgilerin, işletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimine uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı fınansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. Sonuç Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin! tüm önemli yönleriyle. TMS 34 e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir. Dikkat Çekilen Husus llişikteki özet fınansal tablolara ait 1 no lu dipnotta Yönetim Kurulu nun 15 Haziran 2015 tarih 201 5/07 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerini, Sermaye Piyasası Kanunu Seri sayılı Tebliğin 57. maddesine istinaden kendi isteği ile 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle 2 yıl süre ile geçici olarak durdurulmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu na yaptığı başvurunun, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı tarafından 23 Haziran 2015 tarih, 16 sayılı toplantısında olumlu karşılandığı ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerini 30 Haziran 2015 tarih saat 18:00 itibariyla geçici olarak durdurduğu ancak Sermaye Piyasası Mevzuatı dışında kalan diğer faaliyetlerine devam edeceğine ilişkin yapmış olduğu açıklamalara dikkat çekmek isteriz. A,y,embıri,m of Eo,sı oun (,FobaI L!m,ted

4 Diğer Husus tarafından sırasıyla denetlenmiş ve sınırlı denetim ilke ve kurallarına göre incelenmiştir. Söz konusu perfomiansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak doğru bir biçimde 4KIMM 7 Muhasebe Standartlarına uygun olarak düzenlenen finansal tabloları başka bir denetim firması bağımsız denetim fırmasının 11 Ağustos 2014 tarihli sınırlı bağımsız denetim raporunda Şirketin 30 Kapital Menkul Değerler AŞ nin 31 Aralık 2014 ve 30 Haziran 2014 tarihleri itibarıyla Türkiye Haziran 2014 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal EY olumlu görüş sunulmuştur. A mern ır t Ernst a Young Global Limited Sorumlu Denetç[< 14 Ağustos 2015 Istanbul Türkiye 4 mem,o 11m Errst 3 crıç G otal Güney Bğsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi yansıtmadığına dair önemli bir hususa rastlanmadığı belirtilmiş ve 2 Mart 2015 tarihli bağımsız denetim raporunda ise Şirketin 31 Aralık 2014 tarihli konsolide olmayan finansal tablolarına ilişkin Building a better working world

5 Çalışanlara llşkili taraflardan finansal yatırımlar Notlar 30 Haziran Aralık 2014 Dönen varlıklar Finansal Yatırımlar Nakit ve nakit benzerleri Varlıklar geçmiş) geçmiş> incelemeden denetimden (Bağımsız sınırlı (Bağımsız cari dönem Geçmiş dönem (tutarlar aksi belirülmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) am hesap dönemine ait özet fınansal durum tablosu 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren (2) Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayicı parçasını oluştururlar. Toplam kaynaklar Net dönem karı! (zararı) (16 599) ( ) Geçmiş yıllar zararları 17 (1, ) ( ) Kardan kısıtlanmış yedekler Ödenmiş sermaye 17 5, Yeniden Değedeme ve Ölçüm Kazanç)Kayıpları gıdeder Kar veya zararda yenıden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelırler veya Sermaye düzelbnesi larkları Ozkaynaklar Ertelenmiş vergi yükümlülüğü , Çalışanlara sağlanan taydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar Uzun vadel karş:lıklar Uzun vadeli yükümlülükler Ticari borçlar Diğer kısa vadeli karşılıklar sağlanan faydalara ilişkin karşılıktar Kısa vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Ilişkılı olmayan taraflara diğer borçlar llişkili taraflara dğer borçlar Dığer borçlar ihşkili olmayan taraflara ticari borçlar I:işk;li taraflara ticari borçlar Kısa vadeli yükümlülükler ,791 Kaynaklar Toplam varlıklar Peşin ödenmiş g:derler Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Bişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Diğer Alacaklar ilişkili olmayan taraflardan finansal yatırımlar ilişkili taraflardan diğer alacaklar.ilişkili taraflardan finansal yatırımlar Finansal Yatırımlar Duran varlıklar Carı yıla ilişkin vergi varlığı Peşin ödenmiş giderler Diğer Alacaklar llışkil taraflardan bcari alacaklar.jlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar.ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Ticarı Alacaklar 7 ilişkili olmayan taraflardan finansal yatırımlar ilişkili taraflardan diğer alacaklar

6 Satışların maliyeti 18 Satış gelirleri ( ) (Bağımsız sınırıı (Bağımsız sınırlı (51.400) Kar veya Zarar Kısmı Notlar Haziran 2015 Haziran 2015 Haziran 2014 Haziran Ocak 30 1 Nisan 30 1 Ocak 30 1 Nisan 30 geçmiş) geçmiş) incelemeden incelemeden Cari dönem Cari dönem Geçmiş dönem dönem Geçmiş ara hesap dönemine ait özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL) cinsinden ifade edilmiştir.) (3) Takip eden notlar finansal tablolarin tamamlayıci parçasını oluştururlar. Toplam kapsamlı gelir/(gider) (16.599) (3.377) (49.827) (21.024) Diğer kapsamıı geıir/(gider). Dönem karı/(zararı) (16.599) (3.371) (49.827) (21.024) Sürdürüıen Faaıiyetler Dönem karı (16.599> (3,377) (49.827) (21.024) Ertelenmiş vergi gelir/ <gideri) Dönem vergi gideri/geliri s2:rşaaılyetıer vergi öncesi (17.776) (3.842) (53.170) (22.332) Finansman giderleri 23 (2.632) (1.198) (2.909) (1.450) Finansman gelirleri ( ) (67.608) ( ) ( ) Finansman geılrl gideri öncesi faaliyet Yatırım faliyetlerinden gelirler Esas faaıiyet karıf(zararı) (135497) (67.608) ( ) ( ) Esas faaliyetlerden diğer giderler () Esas taaliyetlerden diğer gelirler Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri () 19 (903) (452) (3.528) (1.764) Geneı yönetim giderleri () 19 ( ) ( ) ( ) ( ) Brüt kar/(zarar)

7 (16.599) 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet özkaynaklar değişim tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) Kar veya Zararda Yeniden Sımtlandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Geliıler ve Giderler Birikmiş Kadar Kardan Sermaye Yeniden Değerleme ve Ayrılan Net Odenmiş Düzeltme Olçüm Kazanç / Diğer Kazanç / Kısıtlanmış Geçmiş Yıllar Dönem Sermaye Farkları Kayıpları KavıDlar Yedekler Karl Zararları Karı Zararı Ozkaynaklar 1 Ocak 2014 itibarıyla bakiyeler (Dönem başı) Transferler Sermaye artırımı Toplam kapsamlı gelir ( ) ( ) ( ) (49827) (49.827) 30 Haziran 2014 itibarıyla bakiyeler (Dönem sonu) ( ) <49.827) ocak 2015 itibarıyla bakiyeler <Dönem başı) Transferler Sermaye arthırımı Toplam kapsamlı gelir ( ) ( ) ( ) (16.599) 30 Haziran 2015 itibanyla bakiyeler. <Dönem sonu) ( ) (16.599) Takip eden notlar finansal tablolarln tamamlaylcl parçasını oluştururlar. (4)

8 (16.471) Dönem Net Karı/zararı (16.599> (49.827) A.İŞLETME FAALIYETLERDEN SAğLANAN NAKİT AKIMI Dipnot 1 Ocak 30 1 Ocak 30 geçmiş) geçmiş> incelemeden incelemeden referansları Haziran 2015 Haziran 2014 <Bağımsız sınırlı (Bağımsız sınırlı Carl dönem Geçmiş dönem (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL) cinsinden ifade edilmiştir.> ara hesap dönemine ait özet nakit akış tablosu 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren (5) Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit Alınan faiz Sermaye Artırımı Finansman faaliyetlerinden nakit akışlan: Yatırım faaliyetlerinden sağlanannet nakit Başka işletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlannın Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri B Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akımlan: Esas faaliyetlerdekullanılan net nakit (21.801) (51.354) Işletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler (50.643) (62.516) Akışiarına Neden Olan Diğer Kalemlere ilişkin Düzeitmeler Yatırım ya da Finansman Faaliyetierinden Kaynaklanan Nakit Kayıp/Kazançlar Ile ilgili Düzellmeler Vergi Gideri/Geliri Ile llgiii Düzeilmeler (1.177) (3.343) Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla ilgili Düzeltmeler Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeitmeler (1.421> Faiz gelirleri ve Giderleri Ile İlgili Düzeltmeler (115210) ( ) Karşılıklar Ile ilgili Düzellmeler Iştiraklerin Dağılılmamış Radan İle İlgili Düzeltmeler Diğer Dönen/Duran Varlıklardaki ve Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Diğer Nakit Girişleriiçıkışıarı Vergi Ödemeleri/ladeleri Alınan Faiz 109, Faallyouerden Nakit Çıkışlan ( ) ( ) Düzeltmeler Değişim Değer Düşüklüğü/ iptali Ile İlgili Düzeltmeler Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile ilgili Düzeltmeler Finans Sektörü Faaliyellerinden Borçardaki Artış/Azalış Faaliyellede ilgili Diğer Borçiardaki Aılış/Azalışia İlgili Düzeltmeler işieıme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla ligili Amonisman ve İlfa Gideri ile ilgili Düzeltmeler Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kar/Zarar Mulabakatı (le ilgili Diğer Düzeitmeler Finans Sektörü Faahyetlednden Alacaklarda Artış/Azaıış Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla ilgili Düzelimeler (35.605) (61.803> AlınanTemeltüler (16.346) 1 Dönem Net Karı/zararı Mutabakatı lıo ilgili Düzeltmeler (64.582) (83.042) Ödenen Temeltüler Ödenen Faiz

9 özet finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı) adresinde bulunmaktadır. Şirketin şubesi ve irtibat bürosu bulunmamaktadır. uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere 1977 yılında Genborsa Menkul ve 01 Nisan 2008 tarihinde de ünvanı Kapital Menkul Değerler A.Ş. olarak değişmiştir. Şirket in merkezi Büyükdere Caddesi No:245 USO Center iş Merkezi Kat: 15 Maslak/SarıyerISTANBUL Değerler Ticareti Yatırım ve Finansman AŞ. ünvanı ile kurulmuş olup, 18 Mayıs 2000 tarihinde Pamuk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 30 Mayıs 2006 tarihinde Kapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1. Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) Kapital Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine (6) hakkında Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. Toplam ,00% kapsamda Avor lnşaatın şirket ortağı olarak pay defterine işlenmesi ve bunun SPK ya bildirilmesi dolayısıyla adet 480,12 TL nominal değerli şirket payları AVOR inşaat a geçmiştir. Bu Tüketim Ürünleri Paz.San.ve Tic.A.Ş ve Avor lnşaat Gıda Tekstil Kimya San.ve Tic.A.Ş.nin birleşmesi (*) 20 Temmuz 2015 tarihli B nolu yönetim kurulu kararına istinaden Şirket ortağı ÇTU Çukurova Çtü Çukurova Tük.Ürün.Paz.San.Ve Tic.A.Ş.() 480 0,01% Endüstri Holding A.Ş ,23% Baytur lnşaat Taahhüt A.Ş ,04% Pay Pay Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş ,10% Sınai Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş ,83% Kapital Faktoring A.Ş ,79% Ortağın ünvanı tutarı <TL) oranı <%) 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Şirket kayıtlı sermaye tabanı sistemine tabi değildir. (31 Aralık 2014: 4) Şirketin 30 Haziran 2015 itibarıyla, bünyesinde 1 personel istihdam etmektedir. Aracılığı Yetki Belgesi nin ve/veya ortaklık payının satışına veya devrine ilişkin potansiyel alıcılarla görüşmelere de devam etmektedir. rağmen, diğer olağan faaliyetlerine devam edecektir. Şirketin tasfiye edilmesine ilişkin bir karar bulunmamaktadır. Finansal tablolar işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlanmıştır. Diğer taraftan da Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesindeki faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmuş olmasına 26 no lu dipnotta ayrıca belirtildiği üzere Şirketin sahip olduğu Sermaye Piyasası Kurulu Alım Satım saat 18:00 itibariyla geçici olarak durdurulmuştur. Piyasası Kurulu Karar Organı tarafından 23 Haziran 2015 tarih 16 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yürüttüğü faaliyetleri 30 Haziran 2015 tarih maddesine istinaden Yönetim Kurulu nun isteği üzerine 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle 2 yıl süre ile çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerine, Sermaye Piyasası Kanunu Seri sayılı Tebliğin 57. Ancak, Yönetim Kurulu nun 15 Haziran 2015 tarih 2015/07 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı geçici olarak durdurulmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu na yaptığı başvurunun, Sermaye Belgesi Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin ödünç Alma ve Verme işlemleri izin Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi, Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dan aldığı aşağıdaki yetki ve izin belgesine sahiptir.

10 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar bazı düzenleyici kurumlar onaylanan fınansal tabloları değiştirme yetkisine sahiptir. tablolar, Şirket in Yönetim Kurulu tarafından 14 Ağustos 2015 tarihinde onaylanmıştır. Genel Kurul ve Finansal tabloların onaylanması: 1. Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu (devamı> (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) özet finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı) 30 Haziran 2015 tarihi ve bu tarihte sona eren döneme ait hazırlanan konsolide olmayan finansal (7) getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilir. olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net Netleştirmeİmahsup Finansal tabloların Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) na uygun olarak hazırlanması, varsayımların ve önemli muhasebe tahminlerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahminler, tahminlerinde değişiklik olmamıştır. eren hesap dönemi finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan varsayım ve önemli muhasebe yönetimin mevcut olaylar ve aksiyonlar çerçevesinde en iyi tahminlerine dayansa da, fiili sonuçlar tahmin edilenden farklı gerçekleşebilir. Karmaşık ve daha ileri derecede bir yorum gerektiren varsayım ve tahminlerin fınansal tablolar üzerinde önemli etkisi bulunabilir. 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla sona varlık ve yükümlülükler ile şarta bağlı varlık ve yükümlülüklere ilişkin açıklayıcı notları etkileyecek belirli bulunan şirketler için, 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Şirket in finansal tabloları, bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. Standartlarına göre Şirket in gerçek durumunu yansıtabilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma Finansal tablolar Şirketin yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup, Kamu ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanlığı nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine Şirketin fonksiyonel para birimi Türk Lirası (TL) dır ve muhasebe kayıtlarını Türkiye de geçerli olan göre TL olarak tutmaktadır. Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) esas alınmıştır. TMS ler; Türkiye Muhasebe Standartları, Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları içermektedir. Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu döneme ait fınansal tablolarda gerekli değişiklikler yapılmıştır. Resmi Gazete de yayımlanan Seri No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Şirketin, finansal tabloları ve notları, SPK tarafından 07 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş Ilişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Muhasebe Standartları ) uygun olarak hazırlanmıştır. Şirketin, finansal tabloları, SPK tarafından yayımlanan finansal raporlama standartlarına ( SPK Uygulanan muhasebe standartları 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar

11 2.1.3 İşletmenin sürekliliği dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye Şirket, fınansal tabloları işletmenin sürekliliği ilkelerine göre hazırlamıştır. 2.2 Muhasebe Politikalarında Değişiklikler 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) özet finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı> (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) (8) sosyal güvenlik kesintileri, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar hesabında sınıflanmıştır. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Diğer borçlar hesap grubunda gösterilen TL tutarında ödecenek ödecenek sosyal güvenlik kesintileri, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar hesabında; 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Diğer borçlar hesap grubunda gösterilen TL tutarında ödenecek vergi, diğer borçlar hesabında; 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Ticari borçlar hesap grubunda gösterilen TL tutarında haberleşme giderlerine ilişkin 98 TL tutarında gider, genel yönetim giderleri hesabında sınıflanmıştır. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Esas faaliyetlerden diğer giderler hesabı içerisinde yer alan haberleşme giderlerine ilişkin 821 TL tutarında gider, genel yönetim giderleri hesabında; 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Esas faaliyetlerden diğer giderler hesabı içerisinde yer alan önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya Finansal durum ve performans eğilimlerinin tespitine imkan vermek üzere. Şirketin finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır. Şirketin 30 Haziran 2015, 31 Aralık 2014 ve 30 Haziran sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla1 önceki dönem finansal tabloları 2014 tarihli mali tablolarında yapılan sınıflamalar şunlardır: tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirketin cari dönem finansal sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden düzenlenir veya sınıflandırılır. Düzenlenmesi Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden

12 2.3 Muhasebe Politikalarında ve Açıklamalarda Değişiklikler Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumjarı dışında önceki yılda kullanılanlar (a) Muhasebe politikalarında ve açıklamalarda değişiklikler (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası < TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) özet finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı) hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla sona eren ara hesap dönemine ait özet fınansal tabloların (9) (örneğin satış ve brüt karları) belirtilmesini de içerecek şekilde açıklanmalıdır. ii) Faaliyet varlıklarının tanımlarının ve benzerliklerine ilişkin değerlendirme yapılırken kullanılan ekonomik karakteristiklerinin toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. uygulanmasına ilişkin yönetimin yaptığı değerlendirme, birleştirilen faaliyet bölümlerinin kısa Değişiklikler şu konulara açıklık getirmektedir: i) TFRS 8 e göre toplulaştırma/birleştirme kriterinin TFRS 8 Faaliyet Bölümleri getirilmiştir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan fınansal araç olarak muhasebeleştirileceğine açıklık Araçlar (veya TFRS 9, hangisi geçerliyse) kapsamında olsun ya da olmasın, sonraki dönemlerde Bir işletme birleşmesinde yükümlülük (veya varlık) olarak sınıflanan koşullu bedelin, TMS 39 Finansal TFRS 3 İşletme Birleşmeleri koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler: Yıllık iyileştirmeler Dönemi Temmuz 2014 den itibaren başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Yıllık Iyileştirmeler ile ilgili olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır. Değişiklikler 1 KGK, Eylül 2014de Dönemine ilişkin Yıllık lyileştirmeler ve Dönemine Ilişkin değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden TMSİTFRS lerde Yıllık iyileştirmeler göz önüne alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin TMS 19 a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları TMS 19 Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik) 3)1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirketin mali durumu ve performansı

13 yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa uygulanacaktır. değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak 2. Finansal tablolarm sunumuna ilişkin esaslar (devamı) (Tutarlar aksi belirülmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a) daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde özet fınansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı) (10) yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır. için henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, Ara dönem özet finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak dönük olarak uygulanacaktır. sınıflanmasında TFRS 3 ve TMS 40 un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak TFRS 13 deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil TMS 39 uygulanacaktır. TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri uygulanacaktır. muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da TFRS 3 ün kapsamında TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Yıllık İyileştirmeler Dönemi yönetim hizmeti için katlandığı masrafları açıklaması gerekmektedir. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır. bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Buna ilave olarak yönetici işletme kullanan bir şirketin Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları

14 TFRS 9 Finansal Araçlar TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9a yapılan değişiklikler esas olarak Aralık 2012 de ve Şubat 2015 de yapılan değişikliklerle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve Sınıflandırma ve Açıklama 2. Finansal tablolann sunumuna ilişkin esaslar (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) özet finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı) sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır, erken uygulamaya izin verilmektedir. (11) önemli biyolojik dönüşümden geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı maliyet modeli ya da yeniden değerleme modeli ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı değildir ve Şirket in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. bitkilerin, olgunlaşma döneminden sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir Değişiklik Şirket için geçerli verme ömrü süresince tutulduğu belirtilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra muhasebeleştirilecektir. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için bitkilerdeki ürün ise TMS 41 deki satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile bitkilerin TMS 41 yerine TMS 16 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve değişiklikte üzüm asması, kauçuk ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı TMS 16 da, taşıyıcı bitkilerin muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. Yayınlanan TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler> verilmektedir Söz konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında TMS 16 ve TMS 38 deki Değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman (TMS 16 ve TMS 38 deki Değişiklikler) TMS 16 ve TMS 38 Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak ilgili rehberlik etmesi için değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3 Işletme Birleşmeleri nde belirtildiği TFRS 11, faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi muhasebesi ile şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı edinen işletmenin, bu uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu TFRS de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, TFRS 3 ve diğer TFRS lerde yer alan işletme birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen işletme, TFRS 3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer TFRS lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır. TFRS 11 Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler> üzerine etkilerini standardın diğer safhaları KGK tarafından kabul edildikten sonra değerlendirecektir. gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür fınansal

15 maliyet değeriyle bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde Buna göre işletmelerin bu yatırımları: özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için TMS 27 de değişiklik yapmıştır. Şubat 2015 de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), işletmelerin TMS 27 Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27 de Değişiklik) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) (Tutaılar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) özet finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı) (12) kaynaklanan diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu alanlarında dar odaklı iyileştirmeler üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliklerin Şirketin fınansal tablo dipnotları içermektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için Dipnot yapısı, Muhasebe politikaları açıklamaları, özkaynakta muhasebeleştirilen yatırımlardan Şubat 2015 de, TMS l de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler; Önemlilik, Ayrıştırma ve alt toplamlar, TMS 1: Açıklama İnisiyatifi (TMS l de Değişiklik) fınansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirket in değişiklikler yapmıştır: Değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri uygulanması sırasında ortaya çıkan konuları ele almak için TFRS 101 TFRS 12 ve TMS 28 de Şubat 2015 de, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması (TFRS 10 ve TMS 28 de Değişiklik) ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir. Işletmelerin bu değişikliği, 1 Ocak 2016 veya Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirket in finansal sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için ileriye dönük olarak uygulamaları gerekmektedir. tanımlandığı şekli ile bir işletme teşkil eden varlıkların satışı veya katkısından kaynaklanan kazanç veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. kavuşturulmuştur. Eski bağlı ortaklıkta tutulan yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar, sadece ilişiksiz yatırımcıların o eski bağlı değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında, TFRS 3 te kontrol kaybını ele almadaki gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için TFRS 10 ve TMS 28 de Şubat 2015 de, TFRS 10 ve TMS 28 deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı işletmenin iştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya Katkıları Değişiklikler Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi Işletmelerin aynı muhasebeleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir. Bu değişiklik olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmekte olup, erken uygulama açıklanmalıdır. olmayacaktır. TMS 28 de tanımlanan özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir. 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, geçmişe dönük veya TFRS 9 uyarınca

16 TFRS TFRS Yıllık İyileştirmeler, Dönemi 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler elden çıkarına beş değişiklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları aşağıdaki gibidir: değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili Gerekçeler hariç, dört standarda KGK, Şubat 2015 de TFRSYıIIık Iyileştirmeler, Dönemini yayınlamıştır. Doküman, 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası < TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) özet finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı) (13> derhal uygulanacaktır. borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler Karar Gerekçelerinde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Yıllık İyileştirmeler Dönemi Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni sonra yapacaktır. standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişikflkleri bu standart ve yorumlar TFRS de yürürlüğe girdikten tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişiklerin Şirketin finansal durumu ve performansı Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, erken TMS TMS getirilmiştir 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar 34 Ara Dönem Finansal Raporlama TFRS planın devamı olarak kabul edileceğine açıklık getirilmiştir açıklık getirilmiştir yöntemlerindeki değişikliklerin (satış veya ortaklara dağıtım yoluyla) yeni bir plan olarak değil, eski borcun bulunduğu ülkede değil borcun taşındığı para biriminde değerlendirileceğine açıklık 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar sözleşmelerinin değerlendirilmesine ve netleştirmeye ilişkin TFRS 7 açıklamalarının ara dönem özet finansal tablolar için zorunlu olmadığına ilişkin açıklık getirilmiştir bir yüksek gerekli ara dönem açıklamalarının ya ara dönem kaliteli kurumsal senetlerin pazar derinliğinin, finansal tablolarda ya da ara dönem finansal tablolardan gönderme yapılarak sunulabileceğine finansal varlığın devredilmesinde hizmet

17 yayınlamıştır. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili (örneğin maddi duran varlık çıkışları> satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır. uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların UMSK Mayıs 2014 de UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat 2. Finansal tablolann sunumuna ilişkin esaslar (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata özet fınansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı) (14> ölçülür. kalacaktır. Bu durumda yatırımlar itfa edilmiş maliyet yerine gerçeğe uygun değerleri üzerinden başaramazsa, bütün bu varlıkları satılmaya hazır finansal varlık olarak yeniden sınıflandırmak zorunda vadeye yakın bir tarihte önemsiz bir miktarın satılması, dışında vadesine kadar elde tutmayı ve kabiliyeti dahilinde yine yönetimin takdirindedir. Eğer Şirket bu varlıkları belirli durumlar, örneğin Finansal varlıkların vadesine kadar elde tutulan finansal varlık olarak sınıflandırılması yönetimin amacı Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar: aşağıdaki gibidir: taşınan değerlerinde önemli değişikliğe sebep olabilecek önemli değerlendirme, tahmin ve varsayımlar Finansal tablolar üzerinde önemli etkisi olabilecek ve gelecek yıl içinde varlık ve yükümlülüklerin giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan 3. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur. ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri korunma modeli içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri değiştirilmeden kendi kredi riski ile ilgili değişikliklerinin tek başına erken uygulanmasına izin için geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir. Ayrıca, finansal araçların muhasebesi muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer sonucunu doğuran kendi kredi riski denilen sorunu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanında Buna ek olarak, UFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. aşamalarından oluşan projesi UFRS 9 Finansal Araçları nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 9 finansal geçecek olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi UMSK, Temmuz 2014 te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine UFRS 9 Finansal Araçlar Nihai Standart (2014) uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo Erken uygulamaya izin verilmektedir. UFRS 15 e geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacak şekilde ertelemiştir. UFRS 15 in uygulama tarihi aslında 1 Ocak 2017 idi, ancak Temmuz 2015 de UMSK geçerlilik tarihini geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiş geriye dönük dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

18 operasyonel veya finansman sağlayan nakit akışlarında bozulmaya dair bir kanıt olduğunda uygun finansal varlık olarak sınıflanan hisse senedi yatırımlarını değer düşüklüğüne uğramış olarak kabul etmektedir. Neyin kayda değer ya da uzun süreli bir değer düşüklüğü olduğu takdir gerektirir. Değer düşüklüğü, yatırım yapılan şirket, endüstri ve sektör performansı, teknolojideki değişiklikler ve Şirket, uzun süre gerçeğe uygun değeri maliyetinin kayda değer şekilde altına düşen satılmaya hazır 3. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımlar, (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) özet finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı) Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan hisse senedi yatırımlarının değer düşüklüğü: (15> Toplam TL vadeli mevduat %11,25 34 gün Haziran 2015 Faiz Oranı Vade Tutar (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır) 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla bankalardaki vadeli mevduatın faiz ve vade detayı aşağıdaki gibidir Vadeli Mevduat Vadesiz Mevduat Kasa Bankalardaki Nakit Haziran Aralık 2014 gibidir: 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki 5. Nakit ve nakit benzerleri Şirket, tek bir coğrafi bölgede (Türkiye) ve sadece sermaye piyasasında faaliyetlerini sürdürmektedir. 4. Bölümlere göre raporlama Yönetim in koşullar dahilinde makul sayılan beklentilerini baz alır. Ertelenmiş vergi varlıkları, söz konusu vergi yararının muhtemel olduğu derecede kayıt altına alınabilir. Gelecekteki vergilendirilebilir karlar ve gelecekteki muhtemel vergi yararlarının miktarı, Yönetim tarafından hazırlanan orta vadeli iş planı ve bundan sonra çıkarılan tahminlere dayanır. iş planı, Eflelenmiş vergi varlığının tanınması: zarara transferinin dışında, başka ek zarara uğramaz. süreli olarak değerlendirildiğinde, gerçeğe uygun değer rezervinin toplam borç bakiyesinin kar ya da olabilir. Şirket, gerçeğe uygun değerin maliyetin altına düştüğü bütün durumlar kayda değer ve uzun

19 30 Haziran Haziran 2014 Vadeli mevduat reeskontları (5.566) (273) Şirketin 30 Haziran 2015 ve 30 Haziran 2014 tarihleri itibarıyla nakit akım tablolarında nakit ve nakit benzeri değerleri içinden faiz tahakkukları düşülerek gösterilmektedir. 5. Nakit ve nakit benzerleri (devamı) özet finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.> Nakit ve nakit benzerleri (16) Toplam Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar Haziran Aralık 2014 aşağıdaki gibidir: 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, uzun vadeli fınansal yatırımların detayı b) Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar A.Ş ye ait tahvil 14 Mayıs 2015 tarihinde itfa olmuştur. (*)Şirketin 31 Aralık 2014 itibarıyla sahip olduğu TL nominal değerli Kapital Faktoring Toplam Özel kesim tahvilleri ve bonoları () Vadeye kadar elde tutulacak finansal yatır,mlar Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar 30 Haziran Aralık 2014 İlişkili taraflardan finansal yatırımlar gibidir: 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli finansal yatırımların detayı aşağıdaki a) Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar 6. Finansal yatırımlar Toplam

20 Toplam Istanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa Istanbul A.Ş. Pay Senedi (Iştirak Payı) (*) Uzun vadeli fınansal yatırımlar 30 Haziran Aralık 2014 Satılmaya hazır fınansal varlıklar Pay Senedi (Iştirak payı) () Finansal yatırımlar (devamı) (tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) özet fınansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı) (17) TL olan kısmı Şirket tarafından alınmıştır.) bir değişken faizli kupon ödemeli tahvil ihraç etmiştir. ihraç edilen tahvillerden nominal değeri vadeli), 3 ayda bir değişken faizli kupon Ödemeli tahvil ihraç etmiştir. ihraç edilen tahvillerden nominal değeri TL olan kısmı Şirket tarafından alınmıştır. (31 Aralık 2014: Kapital Faktoring A.Ş., 29 Temmuz01 Ağustos 2014 tarihinde 2 yıl vadeli ( vadeli), 3 ayda (**) Kapital Faktoring A.Ş., 29 Temmuz01 Ağustos 2014 tarihinde 2 yıl vadeli ( paylar ve Borsa Istanbul A.Ş. i sermayesinde sahip olduğu (C) grubu TL nominal değerli paylar 1,00 TL ndan değerlenmiştir.) TL nominal değerli paylar 1,00 TL ndan değerlenmiştir. (31 Aralık 2014: Şirketin Istanbul nominal değerli paylar ve Borsa Istanbul A.Ş. i sermayesinde sahip olduğu (C) grubu (*) Şirketin Istanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. i sermayesinde sahip olduğu TL Toplam Takas ve Saklama Bankası A.Ş. i sermayesinde sahip olduğu TL nominal değerli Özel kesim tahvilleri ve bonoları (**) Vadeye kadar elde tutulacak finansal yatırımlar Uzun vadeli finansal yatırımlar 30 Haziran Aralık 2014 ilişkili taraflardan finansal yatırımlar

21 Oranı (***) Tutar gibidir: 6. Finansal yatırımlar (devamı) özet finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla söz konusu tahvillere ilişkin bilgiler aşağıdaki 30 Haziran 2015 Tanım Vade Para Birimi Faiz Orijinal Defter Değeri (18) Toplam Müşterilere Borçlar Satıcılar Haziran Aralık 2014 gibidir: 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli ticari borçların detayı aşağıdaki b) Kısa Vadeli Ticari Borçlar Bulunmamaktadır. <31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır) a) Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 7. Ticari alacaklar ve borçlar ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. (Gösterge) son 3 iş gününde Borsa Istanbul A.Ş.Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasasında oluşan TC. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş en uzun vadeli iskontolu göstergeli Devlet Tahvili nin (***) Tahvilin faiz oranına baz teşkil edecek Kıstas Faiz oranı; ihraç ve kupon ödeme dönemlerinde özel kesim tahvilleri 29Temmuz2Ol6 TL %2, özel kesim tahvilleri 14 Mayıs 2015 %2, Tanım Vade Pan Birimi Faiz Orijinal Defter Değeri Oranı () Tutar 31 Aralık 2014 özel kesim tahvilleri 29Temmuz2Ol6 TL %

22 30 Haziran Aralık 2014 gibidir: a) Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 8. Diğer alacaklar ve borçlar özet fınansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL > cinsinden ifade edilmiştir.> 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli diğer alacakların detayı aşağıdaki (19) Toplam Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Haziran Aralık Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Toplam Takasbank Pay Piyasası Üyelik Teminatı Takasbank Borçlanma Araçları Piyasası Üyelik Teminatı Haziran Aralık 2014 gibidir: 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, uzun vadeli diğer alacakların detayı aşağıdaki c)uzun Vadeli Diğer Alacaklar Toplam Ödenecek Vergi Harç ve Diğer Kesintiler Haziran Aralık 2014 gibidir: 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli diğer borçların detayı aşağıdaki b) Kısa Vadeli Diğer Borçlar Toplam Verilen Depozito ve Teminatlar

23 1 Ocak 2015 artışı Giriş Çıkış Transfer 30 Haziran 2015 Maliyet Değer 10. Maddi duran varlıklar (Tutaılar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL > cinsinden ifade edilmiştir.) özet finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı) 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, maddi duran varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 30 Haziran 2015 (20) Net Defter Değeri amortişman ( ) (81.454> ( ) Toplam birikmiş Demirbaşlar (502,731) (5.344) ( ) Döşeme ve Binalar ( > (76.110) ( > amortisman () 1 Ocak 2014 Değer artışı amortismanı Çıkış Transfer 31 Aralık 2014 Birikmiş Dönem Toplam Maliyet Demirbaşlar Döşeme ve Binalar Maliyet 1 Ocak 2014 Değerartışı Giriş Çıkış Transfer 31 Aralık Aralık 2014 Net Defter Değeri Amortisman ( > (40.116> ( > Toplam Birikmiş Demirbaşlar ( ) (2.061) ( ) Döşeme ve Binalar ( ) (38.055> ( > Amortisman () 1 Ocak 2015 artışı amortismanı Çıkış Trasfer 30 Haziran 2015 Birikmiş Değer Dönem Toplam Maliyet Demirbaşlar Döşeme ve Binalar

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetimden Geçmiş 2016 yılı 2. 3 Aylık Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem

Detaylı

Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2014 hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara

Detaylı

GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu

Detaylı

Kapital Menkul Değerler Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Kapital Menkul Değerler Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Kapital Menkul Değerler Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolara ilişkin rapor 1-2 Finansal durum

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu 1 Ocak - ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu... 1 Ara dönem özet finansal durum tablosu...

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 2 Özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolar

Detaylı

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal durum tablosu (bilanço) 2 Ara dönem

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara dönem özet finansal bilgilerine ilişkin sınırlı denetim raporu

Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara dönem özet finansal bilgilerine ilişkin sınırlı denetim raporu Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2015 ara dönem özet finansal bilgilerine ilişkin sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

Detaylı

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı. 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve dipnotlar

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı. 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve dipnotlar Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Ara dönem özet konsolide finansal durum tablosu 1 Ara

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar

Burgan Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Burgan Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı özet konsolide finansal tablolar Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa Ara dönem özet konsolide finansal durum tablosu (bilanço)

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve inceleme raporu

Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve inceleme raporu Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve inceleme raporu Tekstil Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

Bolu Çimento Sanayii A.Ş. 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu

Bolu Çimento Sanayii A.Ş. 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem özet finansal durum

Detaylı

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi. 1 Ocak 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi. 1 Ocak 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 1 Ocak 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 ARA DÖNEM KONSOLİDE

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2016 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 KAR VEYA (ZARAR) VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolar hakkında bağımsız

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal durum tablosu 1-2 Ara dönem kar veya zarar ve diğer kapsamlı

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu 1 Ocak - ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu... 1 Ara dönem özet finansal durum tablosu...

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar

Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi 1 Ocak- 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal durum tablosu (bilanço) 2 Ara dönem kar veya zarar ve diğer kapsamlı

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2016 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2016 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu 1 Ocak - ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu... 1 Ara dönem özet finansal durum tablosu...

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı tarihinde sona eren ara döneme ait özet konsolide finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa Ara dönem özet konsolide

Detaylı

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu 1 Ocak 30 Haziran 2014 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem özet finansal durum

Detaylı

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar İçindekiler Özet Finansal Durum Tablosu Özet Kapsamlı Kar veya Zarar ve Diğer

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 KONSOLİDE

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN ÖZET

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet konsolide finansal tablolar hakkında

Detaylı

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal durum tablosu (bilanço) 2 Ara dönem

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

Kent Faktoring Anonim Şirketi

Kent Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm Bağımsız

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 30.06.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE SINIRLI DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 30.06.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE SINIRLI DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR

Detaylı

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet konsolide finansal durum tablosu..... 3 Özet konsolide

Detaylı

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal bilgilere ilişkin

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 2 Özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı

Detaylı

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.06.2015 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.06.2015 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.06.2015 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak - 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolarla ilgili bağımsız

Detaylı

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 2 ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI... 3 NAKİT

Detaylı

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Finansal durum tablosu (Bilanço)

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim

Detaylı

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Haziran 2016 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi

Detaylı

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İçindekiler Sayfa Ara dönem konsolide finansal durum tablosu... 2-3 Ara dönem konsolide kar

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve dipnotlar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve dipnotlar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu... 2 Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait Özet konsolide finansal tablolar ve notlar

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait Özet konsolide finansal tablolar ve notlar Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Özet konsolide finansal tablolar ve notlar İçindekiler Sayfa Konsolide finansal durum tablosu (Bilanço)... 1-2 Konsolide kar veya zarar tablosu...

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu... 1-2 Finansal durum tablosu (bilanço)... 3 Kar

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar

Burgan Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Burgan Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları özet konsolide finansal tablolar Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa Ara dönem özet konsolide finansal durum tablosu

Detaylı

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait Özet finansal tablolar

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait Özet finansal tablolar Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait Özet finansal tablolar Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İçindekier Sayfa Ara dönem özet finansal tablolar hakkında

Detaylı

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ING Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu... 1-2 Finansal durum tablosu (Bilanço)... 3 Kar

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Konsolide finansal tablolar hakkında bağımsız

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Özet konsolide finansal tablolar ve dipnotları İçindekiler Sayfa Ara dönem konsolide finansal durum tablosu 1-2 Ara dönem konsolide kar

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

BGC Partners Menkul Değerler Anonim Şirketi

BGC Partners Menkul Değerler Anonim Şirketi BGC Partners Menkul Değerler Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara dönem özet finansal tablolar hakkında inceleme raporu İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 2 Özet kar veya zarar

Detaylı

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Ak Finansal Kiralama

Detaylı

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na Çemaş

Detaylı

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait Özet Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait Özet Finansal Tablolar ve Dipnotlar Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 2015 ara hesap dönemine ait Özet Finansal Tablolar ve Dipnotlar Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem özet finansal durum tablosu

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu (Bilanço)... 1 Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu...

Detaylı