CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU"

Transkript

1 CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU

2 Ceros Menkul Değerler A.ġ. Yönetim Kurulu na, GiriĢ CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU Ceros Menkul Değerler A.ġ. nin (ġirket) ekte yer alan 30 Haziran 2012 tarihli bilançosu, aynı tarihte sona eren kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye değiģim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmiģtir. ĠĢletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine iliģkin ulaģılan sonucun açıklanmasıdır. Ġncelemenin kapsamı Ġncelememiz Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıģtır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kiģilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bu incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalıģmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüģü açıklanmamıģtır. Sonuç Ġncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, ġirket in 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, altı aylık döneme iliģkin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıģtır. 14 Ağustos 2012, Ġstanbul, Türkiye Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.ġ. A Member Firm of INPACT International Mustafa KÖSE Sorumlu Ortak BaĢdenetçi Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat: 16 No: 457 YeĢilköy ĠSTANBUL

3 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI... 3 ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI... 4 NAKĠT AKIM TABLOLARI... 5 ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU... 6 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR

4 30 HAZĠRAN 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI (Seri:XI, No:29 Konsolide Olmayan) Bağımsız Bağımsız Dipnot Ġncelemeden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ Ref VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 1

5 30 HAZĠRAN 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI (Seri:XI, No:29 Konsolide Olmayan) Bağımsız Bağımsız Dipnot Ġncelemeden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ Ref KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç KarĢılıkları ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Borç KarĢılıkları ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları 16 ( ) ( ) Net Dönem Karı/Zararı (7.573) TOPLAM KAYNAKLAR Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 2

6 CEROS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZĠRAN 2012 VE 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI (Seri:XI, No:29 Konsolide Olmayan) Bağımsız Bağımsız Bağımsız Bağımsız Dipnot Ġncelemeden GeçmiĢ Ġncelemeden GeçmiĢ Ġncelemeden GeçmiĢ Ġncelemeden GeçmiĢ Ref. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER SatıĢ Gelirleri SatıĢların Maliyeti (-) 17 ( ) ( ) ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) 18 ( ) (86.956) (52.804) (48.366) Genel Yönetim Giderleri (-) 18 ( ) ( ) ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 21 - (6.828) - (6.828) FAALĠYET KARI / ZARARI (66.061) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 23 (24.415) (14.296) (10.728) (2.770) VERGĠ ÖNCESĠ KAR/ZARAR (55.874) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri - Dönem Vergi Gelir/Gideri ErtelenmiĢ Vergi Geliri / Gideri (-) 24 (37.341) (2.854) (22.683) ( ) DÖNEM KARI/ZARARI (-) (7.573) (58.728) ( ) NET DÖNEM KARI / ZARARI (-) (7.573) (58.728) ( ) DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR (7.573) (58.728) ( ) Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 3

7 30 HAZĠRAN 2012 VE 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiģtir.) (Seri:XI, No:29 Konsolide Olmayan) Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıl Karları / (Zararları) Dönem Karı / (Zararı) Toplam 31 Aralık 2010 Bakiyesi ( ) ( ) Sermaye artıģı-nakit Transferler ( ) Önceki döneme iliģkin komisyon gelirleri düzeltmesi Net dönem karı (58.728) (58.728) 30 Haziran 2011 Bakiyesi ( ) (58.728) Aralık 2011 Bakiyesi ( ) Transferler (26.798) - Net dönem karı (7.573) (7.573) 30 Haziran 2012 Bakiyesi ( ) (7.573) Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 4

8 CEROS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZĠRAN 2012 VE 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE NAKĠT AKIM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiģtir.) (Seri:XI, No:29 Konsolide Olmayan) Bağımsız Ġncelemeden GeçmiĢ Bağımsız Ġncelemeden GeçmiĢ A. ESAS FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI Vergi öncesi net dönem karı / (zararı) (55.874) Düzeltmeler Amortisman (+) 10, Kıdem tazminatı karģılığı (+) /iptali (-) Ġzin yükümlülüğü karģılığındaki değiģim ĠĢletme sermayesindeki değiģikliklerden önceki faaliyet karı (+) Ticari alacaklardaki artıģlar (-) / azalıģlar (+) 8, 26 ( ) Önceki dönem komisyon gelirlerine iliģkin etki Diğer dönen ve duran varlıklarda artıģ / azalıģ 15 (85.516) (68.253) Diğer alacaklardaki artıģlar (-) / azalıģlar (+) Ticari borçlardaki azalıģlar / (artıģlar) (-) 8, 26 (24.274) ( ) Diğer borçlardaki azalıģlar / (artıģlar) (-) 9 (4.172) Borç karģılıklarındaki değiģim Esas faaliyet ile ilgili olarak oluģan nakit (+) ( ) ( ) Vergi ödemeleri (-) Kıdem tazminatı ödemeleri 14 - ( ) Ġzin yükümlülüğü ödemeleri 14 (3.833) (54.510) Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit ( ) ( ) B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMI Finansal varlıklardaki değiģim 6 (5.792) (1.476) Maddi duran varlık giriģ / çıkıģları 10 (20.405) (45.239) Maddi olmayan varlık alımları (-) Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit (26.197) (46.715) C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMI Sermaye artırımı Finansal Borçlarla Ġlgili Nakit GiriĢleri (+) / ÇıkıĢları (-) 7 (5.615) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit (5.615) Nakit ve benzerlerinde meydana gelen net artıģ ( ) ( ) Dönem baģındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 5

9 1 ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU Ceros Menkul Değerler Anonim ġirketi ( ġirket ), Türkiye de faaliyet göstermekte olup genel müdürlüğü Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kayın Sokak, No: 3, C Blok Kat: , Kavacık / Beykoz Ġstanbul adresinde bulunmaktadır. ġirket, 1986 yılında Naci Bakır Menkul Değerler A.ġ. olarak faaliyete geçmiģtir. ġirket, 1993 yılında Prestij Menkul Değerler A.ġ. unvanını almıģ, 24 Mart 2003 tarihinde Prestij Menkul Değerler A.ġ. nin hakim ortakları ile imzalanmıģ olan sözleģme gereği 3 Temmuz 2003 tarihi itibariyle, söz konusu ġirket in nominal sermayesinin %99 luk kısmı Bankpozitif tarafından satın alınmıģ olup, 24 Temmuz 2003 tarihinde alınan kararla ġirket in unvanı C Menkul Değerler A.ġ., 14 Mayıs 2007 tarihinde alınan kararla ġirket in unvanı Pozitif Menkul Değerler Anonim ġirketi olarak değiģtirilmiģtir. 21 ġubat 2011 tarihinde Bankpozitif, hisselerinin tamamını devretmiģ olup yeni ortaklık yapısına göre ġirket hisselerinin %85 lik kısmı Ceros Holding AG ye aittir. ġirket in tarihli Yönetim Kurulu kararına göre, ana sözleģme değiģikliğine gidilerek, Pozitif Menkul Değerler Anonim ġirketi olan unvanı Ceros Menkul Değerler Anonim ġirketi olarak değiģtirilmiģ ve sermayesi artırılmıģtır. ġirket in fiili faaliyet konusu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Bu çerçevede, ġirket müģterilerine, daha önce ihraç edilmiģ olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık, türev piyasalarda alım satım, kredili menkul kıymet iģlemleri ve saklama hizmetleri sunmaktadır. 30 Haziran 2012 tarihinde sona eren yıla ait dönemde personel sayısı 11 dir (31 Aralık 2011: 18). ġirket in 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle, sahip olduğu Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) yetki belgeleri aģağıdaki gibidir: - Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi - Kredili Menkul Kıymet, Açığa SatıĢ ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme ĠĢlemleri Ġzin Belgesi - Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi - Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi ġirket in 9 Nisan 2010 tarihinde alınan 43 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile, Halka Arza Aracılık yetki belgesinin iptaline karar verilmiģtir. Aynı Ģekilde 23 Kasım 2010 tarihinde alınan 57 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile Yatırım DanıĢmanlığı yetki belgesinin iptaline karar verilmiģtir. ġirket in ortakları ve paylarına iliģkin bilgiler aģağıdaki gibidir: Pay oranı (%) Pay tutarı Pay oranı (%) Pay tutarı Ceros Holding AG 85, , BarıĢ Büyükdemir 14, , Markus Ross 0, , Bruno Joachim Hofstetter 0, , Franz Winklbauer 0, , Toplam

10 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1 Sunuma iliģkin temel esaslar Uygunluk beyanı ġirket, muhasebe kayıtlarını Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan Hesap Planına, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Mevzuatına uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak Türk Lirası ( TL ) olarak hazırlamaktadır. ĠliĢikteki finansal tablolar, SPK tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine uygun olarak hazırlanmıģtır. ġirket, 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle, finansal tablolarını 9 Nisan 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren SPK nın Seri: XI, No: 29, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği ne (Tebliğ XI-29) göre hazırlamıģtır. SPK mevzuatına göre raporlama yapan Ģirketler finansal tablolarını Tebliğ XI-29 kapsamında Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe Standartları na ( UMS )/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na ( UFRS ) göre hazırlayacaklardır. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlanan UMS/UFRS den farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMSK tarafından yayımlanan UMS/UFRS ler uygulanır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınmaktadır. Bu çerçevede, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin, TMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden, iliģikteki finansal tablolar Tebliğ XI-29 çerçevesinde UMS/UFRS esas alınarak hazırlanmıģ olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından yayımlanan raporlama formatına uygun olarak sunulmuģtur. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıģ olduğu 11/367 sayılı kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na uygun finansal tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiģtir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baģlamak kaydıyla, 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı (TMS 29) uygulanmamıģtır. Finansal tablolar ve tamamlayıcı notları, SPK tarafından açıklanan raporlama formatlarına uygun olarak sunulmuģtur Finansal tabloların hazırlanış şekli 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle finansal tablo ve dipnotların hazırlanmasında, SPK nın 17 Nisan 2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı ile açıklanan SPK Seri: XI, No: 29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği Uyarınca Düzenlenecek Finansal Tablo ve Dipnot Formatları Hakkında Duyuru da belirtilen esaslar kullanılmıģtır Geçerli ve raporlama para birimi ĠliĢikteki finansal tablolar ġirket in geçerli ve raporlama para birimi olan Türk Lirası ( TL ) cinsinden sunulmuģ olup, tüm finansal bilgiler aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiģtir. 7

11 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.1 Sunuma iliģkin temel esaslar (devamı) Karşılaştırmalı bilgiler ĠliĢikteki finansal tablolar, ġirket in finansal durumu, performansı ve nakit akıģındaki eğilimleri belirleyebilmek amacıyla, önceki dönemle karģılaģtırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiģtiğinde karģılaģtırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılmakta ve bu hususlara iliģkin olarak açıklama yapılmaktadır. 2.2 Muhasebe politikalarındaki değiģiklikler Uygulanan değerleme ilkeleri ve muhasebe politikaları sunumu yapılan tüm dönem bilgilerinde tutarlı bir Ģekilde uygulanmıģtır. Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiģiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. 2.3 Muhasebe tahminleri Finansal tabloların Tebliğ XI-29 a uygun olarak hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. GerçekleĢen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Tahminler ve tahminlerin temelini teģkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır. Tahminlerin kullanıldığı baģlıca notlar aģağıdaki gibidir: Not 7 Maddi duran varlıkların faydalı ömürleri Not 8 Maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri Not 9 KarĢılıklar, koģullu varlık ve yükümlülükler Not 11 ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliģkin karģılıklar Not 19 Vergi varlık ve yükümlülükleri Not 23 Finansal araçlar 2.4 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Ocak 2012 tarihinden sonra başlayan mali dönemler itibariyle geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlara ilişkin özet bilgi: - UFRS 1 (DeğiĢiklik), UFRS'nin Ġlk Olarak Uygulanması - UMS 24 (DeğiĢiklik), ĠliĢkili Taraf Açıklamaları - UFRS 7, (DeğiĢiklik), Finansal Araçlar: Açıklamalar - UMS 1, (DeğiĢiklik), Finansal Tabloların Sunumu - UMS 27, (DeğiĢiklik), Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - UMS 34, (DeğiĢiklik), Ara Dönem Finansal Raporlama - UFRS 3 (DeğiĢiklik), ĠĢletme BirleĢmeleri - UFRYK 13, (DeğiĢiklik), MüĢteri Sadakat Programları Yukarıdaki değiģikliklerin ġirket mali tablolarına bir etkisi olmamıģtır. 8

12 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.4 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) Şirket açısından 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulama tercihi kullanılmamış yeni standart, değişiklik ve yorumlara ilişkin özet bilgi: - UFRS 7, (DeğiĢiklik), Finansal Araçlar: Açıklamalar - UFRS 1 (DeğiĢiklik), UFRS'nin Ġlk Olarak Uygulanması - UMS 12 (DeğiĢiklik), "Gelir Vergileri" - UMS 19, ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar - UMS 1, (DeğiĢiklik), Finansal Tabloların Sunumu - UFRS 9, Finansal Araçlar - UFRS 10, Konsolide Finansal Tablolar - UFRS 12, Diğer ĠĢletmelerdeki Paylar ile Ġlgili Açıklamalar - UMS 27, Bireysel Finansal Tablolar - UMS 28 (DeğiĢiklik), ĠĢtirakler ve ĠĢ Ortaklıkları - UFRYK 20, Yerüstü Maden ĠĢletmelerinde Üretim AĢamasındaki Hafriyat Maliyetleri ġirket Yönetimi, yukarıdaki standart ve yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde ġirket in mali tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı görüģündedir. 2.5 Önemli muhasebe politikalarının özeti Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi ġirket, portföyündeki menkul kıymetlerin satıģ gelirlerini satıģ anında tahsil edilebilir hale geldiğinde; temettü gelirlerini temettü almaya hak kazandığında gelir olarak kaydetmektedir. Tüm faiz taģıyan araçlara iliģkin faiz gelirleri ve giderleri ilk alım maliyeti üzerinde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak tahakkuk esasına göre gelir tablosuna yansıtılmıģtır. Faiz gelirleri, sabit getirili menkul kıymetlerden alınan kupon faizlerini, Borsa Para Piyasası iģlemlerinden kaynaklanan faizleri, vadeli iģlem teminatlarının nemalarını, hazine bonoları üzerindeki birikmiģ faiz ve primi içermektedir. Hizmet gelirleri, ġirket in aracılık hizmetleri ile birlikte vermiģ olduğu hizmetler dolayısıyla ve varlık yönetim hizmetleri dolayısıyla almıģ olduğu finansal hizmetlerden alınan komisyonlardan oluģmakta ve hizmetin verildiği tarihte muhasebeleģtirilmektedir. Diğer gelir ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebeleģtirilmektedir. 9

13 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) Netleştirme / Mahsup Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleģtirme hakkının var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması ve varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eģ zamanlı olarak gerçekleģebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler Maddi duran varlıklar Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiģ maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden bilanço tarihine kadar oluģmuģ birikmiģ amortisman ve kalıcı değer kayıpları düģülerek yansıtılır. Maliyet, ilgili varlığın satın alımıyla doğrudan iliģkili harcamaları ifade etmektedir. Bir maddi varlığın elden çıkartılmasıyla oluģan kazanç ve kayıplar, söz konusu maddi duran varlığın elden çıkartılmasıyla elde edilen tutar ile defter değeri karģılaģtırılarak belirlenir ve kar veya zararda net olarak diğer faaliyetlerden gelirler hesabında muhasebeleģtirilir. Yeniden değerlemeye konu olmuģ varlıklar satıldığında, yeniden değerleme yedeğindeki tutarlar, geçmiģ yıllar karlarına aktarılır. Amortisman Maddi duran varlıklara iliģkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giriģ veya montaj tarihleri esas alınarak eģit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıģtır. Özel maliyetler için, normal amortisman yöntemi ile operasyonel kiralama dönemleri veya söz konusu özel maliyetin faydalı ömründen kısa olanı üzerinden amortisman ayrılır. Maddi duran varlıkların tahmini ekonomik ömürleri aģağıdaki gibidir: DemirbaĢ ve mobilya, teçhizat TaĢıtlar Özel maliyetler Sonradan ortaya çıkan giderler 5 10 yıl 5 yıl 5 yıl veya kira süresi (kısa olanı) Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiģtirmekten doğan maliyetler bakım onarım maliyetleri ile birlikte aktifleģtirilebilirler. Sonradan ortaya çıkan diğer harcamalar söz konusu varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleģtirilebilirler. Tüm diğer giderler oluģtukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeleģtirilir Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar, bilgi iģlem ve yazılım programlarını içermektedir. Bilgi iģlem ve yazılım programları, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiģ maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden bilanço tarihine kadar oluģmuģ birikmiģ itfa payları ile kalıcı değer kayıpları düģülerek yansıtılır. Maddi olmayan duran varlıklara iliģkin itfa payları, satın alımdan itibaren 5 yılı aģmamak kaydıyla tahmini ekonomik ömürlerine göre eģit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıģtır. Maddi olmayan duran varlıkların tahmini ekonomik ömürleri aģağıdaki gibidir: Bilgisayar programları 3 15 yıl 10

14 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) Varlıklarda değer düşüklüğü ġirket, her bilanço tarihinde, bir varlığa iliģkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satıģ yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düģüklüğü meydana gelmiģtir. Geri kazanılabilir tutar varlığın net satıģ fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düģüklüğü kayıpları gelir tablosunda muhasebeleģtirilir. Bir varlıkta oluģan değer düģüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artıģın, değer düģüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla iliģkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düģüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek Ģekilde geri çevrilir Borçlanma maliyetleri Tüm finansman giderleri, oluģtukları dönemlerde kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir Finansal araçlar ġirket, finansal araçlarını Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçmeye ĠliĢkin Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 39 ) hükümlerine uygun olarak sınıflandırmaktadır. ġirket in finansal varlıkları, nakit ve nakit benzerlerinden, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklardan ve kısa vadeli alacaklardan; finansal yükümlülükleri ise ticari borçlardan oluģmaktadır. Sınıflandırma Gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar, kısa vadeli kar sağlamak amacıyla elde edilen varlıkları ifade etmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koģulların sağlanmıģ olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan menkul kıymetlerden oluģmaktadır. ġirket in 30 Haziran 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle vadeye kadar elde tutulacak finansal araçları bulunmamaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar, Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ve gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar dıģında kalanlardan oluģmaktadır. Finansal borçlar, Finansal yükümlülükler ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleģtirilmektedir. Finansal borçlar, iģlem maliyetlerini de içeren elde etme maliyetleri ile kayıtlara alınmakta ve sonrasında etkin faiz oranı yöntemine göre itfa edilmiģ maliyet bedelleri üzerinden ölçülmektedir. Adi hisse senetleri, özkaynak olarak sınıflandırılır. Adi hisse ihraçları ve hisse senedi opsiyonlarının ihracı ile doğrudan iliģkili ek maliyetler vergi etkisi düģüldükten sonra özkaynaklardan azalıģ olarak kayıtlara alınır. Muhasebeleştirme Gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar, bu varlıkların satın alma taahhüdünün gerçekleģtiği tarihte kayda alınır. Bu tarihten itibaren bu varlıkların makul değerlerindeki değiģimlerle ilgili kar ve zararlar Gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan varlıklar için gelir tablosunda, satılmaya hazır varlıklar için özkaynaklar içinde yer alan Finansal varlık değer artıģ fonu nda muhasebeleģtirilir. Vadeye kadar elde tutulacak varlıklar ġirket e transfer oldukları gün muhasebeleģtirilirler. 11

15 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) Finansal araçlar (devamı) Değerleme Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar dıģındaki finansal araçlar ve finansal borçlar, iģlem maliyetleri dahil olmak üzere maliyet değerleri üzerinden kayda alınırlar. Ġlk kaydın ardından, belirli bir piyasa değeri olmayan ve fiyatı ölçülemeyen gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal araçlar, maliyet değerlerinden değer düģüklüğü karģılığı düģülerek kaydedilir. Bunlar dıģında tüm gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal araçlar makul değerleriyle ölçülür. Ticari olmayan bütün finansal araçlar, krediler ve alacaklar değer düģüklüğü karģılığı ayrıldıktan sonra iskonto edilmiģ maliyet değerinden değerlenir. Ġskonto edilmiģ maliyet, etkin faiz oranı metoduyla hesaplanır. Primler ve iskontolar ilk iģlem maliyetleri dahil olmak üzere ilgili finansal aracın maliyetine dahil edilir ve etkin faiz oranıyla iskonto edilir. Makul değer ölçme prensipleri Finansal araçların makul değeri, bilanço tarihindeki iģlem maliyetleri düģülmemiģ piyasa değerleri baz alınarak bulunur. Eğer belirli bir piyasa değeri yoksa, makul değer fiyatlandırma modelleri veya indirgenmiģ nakit akım teknikleri kullanılarak bulunur. Ancak, tahmini makul değeri bulabilmek için kanaat kullanmak gerektiğinden, makul değer ölçümleri mevcut piyasa koģullarında oluģabilecek değerleri yansıtmayabilir. Makul değerdeki değişimler Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan finansal varlıkların rayiç değerlerindeki değiģimlere bağlı olarak ortaya çıkan gelir ve giderler, gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıkların etkin faiz oranı kullanılarak bulunan iskonto edilmiģ değeri ile maliyeti arasındaki fark kar /zarara yansıtılmakta, rayiç değer farkı ile etkin faiz oranı kullanılarak bulunmuģ iskonto edilmiģ değeri arasındaki fark ise özkaynak kalemleri arasında bulunan Finansal varlıklar değer artıģ fonu hesabına kaydedilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklar elden çıkarıldığında, menkul değerler değer artıģ fonu hesabına kaydedilmiģ olan rayiç değer farkları gelir tablosuna aktarılır. Özel finansal araçlar Nakit ve nakit benzeri değerler: Nakit ve nakit benzeri değerler, kasadaki nakit varlıkları, bankalardaki nakit para ve vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatları içermektedir. Nakit ve nakit benzerleri kolayca nakde dönüģtürülebilir, vadesi üç ayı geçmeyen ve değer kaybetme riski bulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip varlıklardır. Bankalardaki vadeli mevduatlar iģlem tarihinde elde etme maliyeti ile kayda alınmakta kayda alınmaları takiben etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiģ değerleri üzerinden izlenmektedir. Muhasebe kayıtlarından çıkarma Finansal varlıklar, ġirket bu varlıklar üzerindeki sözleģmeye bağlı haklarını kaybettiği zaman muhasebe kayıtlarından çıkarılır. Bu olay finansal varlıklar satıldığı, süresi dolduğu veya haklarından feragat edildikleri zaman gerçekleģir. Finansal borçlar, yükümlülük yerine getirildiği, iptal edildiği veya süresi dolduğunda kayıtlardan çıkarılır. 12

16 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) Kur değişiminin etkileri ġirket in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (geçerli para birimi) ile sunulmuģtur. ġirket in finansal durumu ve faaliyet sonuçları, ġirket in geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiģtir. ġirket, yabancı para cinsinden yapılan iģlemleri TL ye çevirirken iģlem tarihinde geçerli olan ilgili kurları esas almaktadır. Finansal durum tablosunda yer alan yabancı para birimi bazındaki parasal varlıklar ve borçlar bilanço tarihindeki döviz kurları kullanılarak TL ye çevrilmektedir. Yabancı para cinsinden olan iģlemlerin TL ye çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden doğan kur farkı gider veya gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadır. ġirket tarafından kullanılan 30 Haziran 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihli kur bilgileri aģağıdaki gibidir: Amerikan Doları 1,8065 1,8889 Avro 2,2742 2, Hisse başına kazanç Hisse BaĢına Kazanca ĠliĢkin Türkiye Muhasebe Standardı TMS 33 e göre hisse senetleri borsada iģlem görmeyen iģletmeler hisse baģına kazanç açıklamak zorunda değildirler. ġirket in hisseleri borsada iģlem görmediğinden, iliģikteki finansal tablolarda hisse baģına kazanç bilgisi sunulmamıģtır Bilanço tarihinden sonraki olaylar Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, iģletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade etmektedir. Bilanço tarihinden sonraki olaylar ikiye ayrılmaktadır: - bilanço tarihi itibariyle ilgili olayların var olduğuna iliģkin yeni deliller olması (bilanço tarihinden sonra düzeltme gerektiren olaylar); ve - ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıktığını gösteren deliller olması (bilanço tarihinden sonra düzeltme gerektirmeyen olaylar). Bilanço tarihi itibariyle söz konusu olayların var olduğuna iliģkin yeni deliller olması veya ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olayların finansal tabloların düzeltilmesini gerektirmesi durumunda, ġirket finansal tablolarını yeni duruma uygun Ģekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini gerektirmiyor ise, ġirket söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler KarĢılıklar, KoĢullu Borçlar ve KoĢullu Varlıklara ĠliĢkin Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 37 ) uyarınca, herhangi bir karģılık tutarının finansal tablolara alınabilmesi için; ġirket in geçmiģ olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunması, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların iģletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması gerekmektedir. Söz konusu kriterler oluģmamıģsa, ġirket söz konusu hususları ilgili dipnotlarda açıklamaktadır. Ekonomik faydanın iģletmeye gireceğinin muhtemel hale gelmesi halinde, koģullu varlıkla ilgili olarak finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılır. Ekonomik faydanın iģletmeye gireceğinin kesinleģmesi durumundaysa, söz konusu varlık ve bununla ilgili gelir değiģikliğinin olduğu tarihte finansal tablolara alınır. 13

17 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ( VOB ) işlemleri VOB piyasasında müģteri adına iģlem yapmak için verilen nakit teminatlar ticari alacaklarda, ġirket adına iģlem yapmak için verilen teminatlar diğer alacaklarda brüt olarak sınıflandırılmaktadır. Dönem içinde yapılan iģlemler sonucu oluģan kar ve zararlar gelir tablosunda esas faaliyetlerden gelirler / giderlere kaydedilmiģtir. Açık olan iģlemlerin piyasa fiyatları üzerinden değerlenmesi sonucunda gelir tablosuna yansıyan değerleme farkları ve kalan teminat tutarının nemalandırılması sonucu oluģan faiz gelirleri netleģtirilerek ticari alacaklar içerisinde gösterilmiģtir Kiralama işlemleri Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama iģlemi, finansal kiralama olarak sınıflandırılmaktadır. Diğer bütün kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmaktadır. ġirket in tüm kiralama iģlemleri faaliyet kiralaması niteliğindedir. Kiraya veren durumunda Şirket ġirketin kiraya veren konumda olduğu kiralama iģlemleri bulunmamaktadır. Kiracı durumunda Şirket Faaliyet kiralama giderleri, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilmektedir. Kiralamanın gerçekleģmesi ve müzakere edilmesinde katlanılan doğrudan baģlangıç maliyetleri de aynı Ģekilde kiralanan varlığın maliyetine dahil edilir ve doğrusal yöntem ile kira süresi boyunca itfa edilmektedir İlişkili taraflar Hissedarlık, sözleģmeye dayalı haklar, aile iliģkisi veya benzeri yollarla karģı tarafı doğrudan ya da dolaylı bir Ģekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluģlar, iliģkili kuruluģ olarak tanımlanırlar. ĠliĢkili kuruluģlara aynı zamanda sermayedarlar ve ġirket yönetimi de dahildir. ĠliĢkili kuruluģ iģlemleri, kaynakların ve yükümlülüklerin iliģkili kuruluģlar arasında bedelli veya bedelsiz olarak transfer edilmesini içermektedir Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler Dönemin vergi karģılığı, cari dönem vergisi ve ertelenmiģ vergiyi içermektedir. Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü ve geçmiģ yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir. ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü veya alacağı, varlıkların ve borçların finansal tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. ErtelenmiĢ vergi alacağı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanması olasılığının olduğu durumlarda kaydedilir. Bu alacaktan artık yararlanılamayacağı anlaģıldığı oranda ilgili aktiften silinir. ErtelenmiĢ verginin hesaplanmasında, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde geçerli olacağı tahmin edilen vergi oranları kullanılmaktadır. Hesaplanan ertelenmiģ vergi alacakları ile ertelenmiģ vergi yükümlülükleri finansal tablolarda netleģtirilerek gösterilmektedir. 14

18 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) Çalışanlara sağlanan faydalar/kıdem tazminatı karşılığı Kıdem tazminatı Türkiye deki mevcut iģ kanunu gereğince, ġirket bir yılını doldurmuģ olan ve emeklilik, askerlik ya da ölüm gibi nedenlerden iģten ayrılan çalıģanlarına belirli miktarlarda ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karģılığı 30 gün bazında ġirket in çalıģanlarının emekli olması durumunda gelecekteki tahmin yükümlülüğünün bugünkü değerini ifade etmektedir. 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle kıdem tazminatı tavanı 2.917,27 TL (31 Aralık 2011: 2.731,85 TL) tutarındadır. Not 12 de açıklandığı üzere, ġirket yönetimi kıdem tazminatı karģılığı hesaplamasında belirli aktüeryal tahminler kullanmıģtır. Hesaplanan tüm aktüeryal farklar, oluģtuğu tarihte kar zarara kaydedilmektedir. Kıdem tazminatı karģılığı, ÇalıĢma Bakanlığı tarafından açıklanan kıdem tazminatı tavanına göre hesaplanmıģtır. Emeklilik planları ġirket in personeline sağladığı herhangi bir emeklilik sonrası fayda ve emeklilik planı bulunmamaktadır Nakit akım tablosu ġirket net varlıklarındaki değiģimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını değiģen Ģartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, diğer finansal tablolarının ayrılmaz bir parçası olarak, nakit akım tablolarını düzenlemektedir. Nakit akım tablosunda, döneme iliģkin nakit akımları iģletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. ĠĢletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, ġirket in faaliyet alanına giren konulardan kaynaklanan nakit akımları gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, ġirket in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği yatırım faaliyetlerinden nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine iliģkin nakit akımları, ġirket in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 3 ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ ĠĢletme birleģmeleri yoktur. 4 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ġirket in tüm faaliyetleri Türkiye de gerçekleģtiği ve sadece aracılık faaliyetinde bulunduğu için bölümlere göre raporlama yapılmamıģtır. 15

19 5 NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ Bankalar -Vadesiz mevduat Vadeli mevduat Borsa Para Piyasasından alacaklar Toplam Haziran 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle, nakit ve nakit benzerleri üzerinde herhangi bir blokaj bulunmamaktadır. 6 FĠNANSAL YATIRIMLAR Kısa vadeli finansal yatırımlar Gerçeğe Uygun Değer Farkları Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Devlet tahvilleri (*) Toplam (*) Devlet tahvilleri Sermaye Piyasası Kurulu na sermaye blokajı karģılığı olarak verilmiģtir. 30 Haziran 2012 Gerçeğe uygun değer farkları Kar / Zarara yansıtılan finansal varlıklar Devlet tahvili- Hazine bonosu Nominal Faiz Oranı Piyasa Değeri TRT080812T % 9, Toplam Aralık 2011 Gerçeğe uygun değer farkları Kar /Zarara yansıtılan finansal varlıklar Devlet tahvili- Hazine bonosu Nominal Faiz Oranı Piyasa Değeri TRT080812T % 11, Toplam Uzun vadeli finansal yatırımlar GeliĢen Bilgi Teknolojileri A.ġ Toplam

20 7 FĠNANSAL BORÇLAR Kısa Vadeli Krediler Türkiye Ekonomi Bankası TaĢıt kredisi Toplam Uzun Vadeli Krediler Türkiye Ekonomi Bankası TaĢıt kredisi Toplam TĠCARĠ ALACAKLAR VE BORÇLAR Kısa vadeli ticari alacaklar Kredili müģterilerden alacaklar Takasbank VOB garanti fonu teminatları MüĢterilerden alacaklar Vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmeleri takas merkezi ĠMKB hisse teminatları Interaktive Brokers Vadeli iģlemler borsası iģlem teminatları SPK teminatları Diğer ġüpheli ticari alacaklar ġüpheli ticari alacaklar karģılığı (-) (6.828) (6.828) Toplam Uzun vadeli ticari alacaklar bulunmamaktadır (31 Aralık 2011: Yoktur). Kısa vadeli ticari borçlar MüĢterilere borçlar Satıcılar Diğer Toplam Uzun vadeli ticari borçlar bulunmamaktadır (31 Aralık 2011: Yoktur). 17

21 9 DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR Kısa vadeli diğer alacaklar Personelden alacaklar Toplam Uzun vadeli diğer alacaklar bulunmamaktadır (31 Aralık 2011: Yoktur). Kısa vadeli diğer borçlar Ödenecek gelir vergisi Ödenecek sosyal sigorta primleri Ödenecek vergi kesintileri resim ve harçlar Toplam Uzun vadeli diğer borçlar bulunmamaktadır (31 Aralık 2011: Yoktur). 18

22 10 MADDĠ DURAN VARLIKLAR GiriĢ ÇıkıĢ DemirbaĢ ve mobilya, teçhizat (20.046) TaĢıtlar Özel maliyetler Toplam (20.046) DemirbaĢ ve mobilya, teçhizat amortismanı (-) (20.046) TaĢıtlar amortismanı (-) Özel maliyetler amortismanı (-) Toplam (20.046) Net Tutar GiriĢ ÇıkıĢ DemirbaĢ ve mobilya, teçhizat TaĢıtlar Özel maliyetler Toplam DemirbaĢ ve mobilya, teçhizat amortismanı (-) TaĢıtlar amortismanı (-) Özel maliyetler amortismanı (-) Toplam Net Tutar ġirket in maddi duran varlıkları üzerinde ipotek veya rehin bulunmamaktadır (31 Aralık 2011: Yoktur). 11 MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR GiriĢ ÇıkıĢ Bilgisayar programları Toplam Bilgisayar programları amortismanı (-) Toplam Net Tutar GiriĢ ÇıkıĢ Bilgisayar programları Toplam Bilgisayar programları amortismanı (-) Toplam Net Tutar

23 12 KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Borç karģılıkları Ödenecek muhtelif gider karģılıkları Dava gider karģılığı (*) Toplam (*) ġirket in bir çalıģanı tarafından 2007 yılı içerisinde yapılan usulsüz iģlemler neticesinde, ġirket müģterilerinin uğradığı zararları telafi etmek üzere; mağdur müģterilerine ödenmesi beklenen TL için ihtiyatlılık gereği karģılık ayırmıģtır. 13 TAAHHÜTLER ġirket in vermiģ olduğu teminat mektubu ve teminat senetlerinin dökümü aģağıdaki gibidir: Takasbank A.ġ Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Sermaye Piyasası Kurulu Toplam ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALARA ĠLĠġKĠN KARġILIKLAR Türkiye de geçerli iģ kanununa göre ġirket, iģ sözleģmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde çalıģanlarının hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleģmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödemekle yükümlüdür. Kullanılmayan izin karģılığı bilanço tarihi itibariyle tüm çalıģanların hak ettikleri ancak henüz kullanmadıkları izin günlerine denk gelen iskonto edilmemiģ toplam yükümlülük tutarıdır. ÇalıĢanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar Ġzin karģılığı Toplam Ġzin karģılığının dönemler içindeki hareketleri aģağıdaki gibidir: Dönem baģı Dönem içindeki artıģ Dönem içinde ödenen (3.833) (51.094) Dönem sonu ÇalıĢanlara Sağlanan Uzun Vadeli Faydalar Kıdem tazminatı karģılığı Toplam

24 14 ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALARA ĠLĠġKĠN KARġILIKLAR (devamı) Kıdem tazminatı karģılığının dönemler içindeki hareketleri aģağıdaki gibidir: 1 Ocak itibariyle karģılık Hizmet maliyeti/iptali(-) Faiz maliyeti - - Ödenen tazminat - ( ) Aktüeryal fark Dönem sonu ġirket, aktüeryal kayıp veya kazançları dönem kar/zararında muhasebeleģtirmektedir. 15 DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer Dönen Varlıklar PeĢin ödenen giderler PeĢin ödenen vergiler Diğer dönen varlıklar Toplam Diğer Duran Varlıklar PeĢin ödenen giderler Toplam ÖZKAYNAKLAR ġirket in ortaklık yapısı aģağıdaki gibidir; Ortaklar Pay oranı (%) Pay tutarı Pay oranı (%) Pay tutarı Ceros Holding AG 85, , BarıĢ Büyükdemir 14, , Markus Ross 0, , Bruno Joachim Hofstetter 0, , Franz Winklbauer 0, , Sermaye ÖdenmemiĢ Sermaye (*) ( ) ( ) ÖdenmiĢ Sermaye Haziran 2012 tarihi itibariyle, ġirket in esas sermayesi TL olup, ihraç edilmiģ ve her biri 1 TL nominal değerde adet hisseden meydana gelmiģtir. (31 Aralık 2011: ) 21

25 16 ÖZKAYNAKLAR (devamı) (*) ÖdenmemiĢ sermaye Ceros Holding AG BarıĢ Büyükdemir Markus Ross Bruno Hofstetter Franz Winklbauer Toplam Sermaye düzeltme farkları Sermaye düzeltmesi olumlu farkı Toplam Haziran 2012 tarihi itibariyle, sermaye tutarı Tebliğ XI-29 uyarınca 31 Aralık 2004 tarihine kadar süregelmiģ olan enflasyon etkisini yansıtacak Ģekilde düzeltildiğinden, TL (31 Aralık 2011: TL) tutarında sermaye enflasyon düzeltmesi farkı oluģmaktadır. Kardan ayrılmıģ kısıtlanmıģ yedekler Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo düzenlenmesi sonucunda Sermaye, Yasal Yedekler ve Olağanüstü Yedekler bilançoda kayıtlı değerleri ile yansıtılmıģtır. SPK nın 2008/18 sayılı Haftalık Bülteninde yapılan duyuruya istinaden söz konusu hesap kalemlerine iliģkin düzeltme farkları sermaye ile iliģkili ise özkaynak grubu içinde Sermaye düzeltme farkları hesabında; yasal yedekler ve olağanüstü yedekler ise GeçmiĢ yıllar karları hesabında gösterilmiģtir. Tüm özkaynak kalemlerine iliģkin enflasyon düzeltmesi farkları sadece bedelsiz sermaye artırımı veya zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ġç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında, SPK muhasebe uygulamaları sonucunda bulunan tutarlar ile yasal kayıtlardaki tutarlardan hangisi düģük ise onun esas alınması gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu na göre yasal yedek akçeler; birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluģmaktadır. Birinci tertip yasal yedek akçeler, ġirket sermayesinin %20 sine ulaģıncaya kadar, kanuni dönem karının %5 i oranında ayrılmaktadır. Ġkinci tertip yasal yedek akçeler, Ģirket sermayesinin %5 ini aģan tüm kar payı dağıtımlarının %10 u oranında ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %50 sini aģmadığı sürece dağıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların karģılanmasında kullanılabilirler. Yasal yedekler Toplam GeçmiĢ yıllar karları / (zararları) ġirket in geçmiģ yıllar karları / (zararları) aģağıdaki gibidir: 22 Olağanüstü yedekler Olağanüstü yedekler enflasyon düzeltmesi farkı Kardan ayrılan kısıtlanmıģ yedekler enflasyon düzeltmesi farkı GeçmiĢ yıllar kar / zararları ( ) ( ) Toplam ( ) ( )

26 17 ESAS FAALĠYET GELĠRLERĠ SatıĢ Gelirleri Menkul kıymet satıģ gelirleri Hizmet Gelirleri Yurtiçi komisyonları YurtdıĢı komisyonları Yurtiçi komisyon iadeleri (43.518) - (10.751) - Diğer hizmet gelirleri Genel Toplam SatıĢların Maliyeti Menkul kıymet satıģ maliyetleri Toplam PAZARLAMA SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ, GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ Pazarlama SatıĢ Dağıtım ve Giderleri VOB borsa payı Borsa iģlem payları Bilgi iģlem ve dağıtım giderleri Takasbank komisyonları MKK komisyonları Temsil ve ağırlama giderleri Toplam Genel Yönetim Giderleri Personel giderleri Bilgi iģlem ve dağıtım giderleri Vergi, resim, harçlar Amortisman giderleri ve itfa payları HaberleĢme giderleri DanıĢmanlık ve denetim ücretleri TaĢıt giderleri Aidat ve üyelik giderleri Kira giderleri Kıdem tazminatı karģılık giderleri Ġzin karģılık giderleri Diğer genel yönetim giderleri Toplam

27 19 NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER ġirket 30 Haziran 2012 tarihinde sona eren döneme iliģkin amortisman ve personel giderlerinin tamamını genel yönetim giderleri içerisinde göstermektedir. 20 DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ Konusu kalmayan karģılıklar Kredi faizleri Temerrüt faizleri Diğer Toplam DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ KarĢılık giderleri Toplam FĠNANSAL GELĠRLER Ġtfa ve faiz gelirleri Toplam FĠNANSAL GĠDERLER Türev finansal iģlemlerden giderler (575) (3.463) Teminat mektubu komisyon giderleri Kredi faiz giderleri Borsa para piyasası faiz giderleri Diğer Toplam

28 24 VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle ġirket, %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde baģka bir vergi ödenmemektedir. 21 Haziran 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesi, transfer fiyatlandırmasına iliģkin yeni düzenlemeler getirmiģ olup söz konusu bu düzenlemeler 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiģtir. Transfer fiyatlandırmasına iliģkin olarak getirilen yeni düzenlemeler OECD (Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü) nin transfer fiyatlandırması rehberinde yer alan esas ve ilkelere paralellik arz etmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13 üncü maddesi ve bu madde ile ilgili olarak çıkarılan transfer fiyatlandırması tebliğleri, emsallere uygunluk ilkesinin iliģkili kiģiler arasındaki iģlemlere nasıl ve ne Ģekilde uygulanması gerektiği hususunu açıklığa kavuģturmaktadır. Söz konusu yasal düzenlemeye göre, eğer kurumlar, iliģkili kiģilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmıģ sayılır. Alım, satım, imalat ve inģaat iģlemleri, kiralama ve kiraya verme iģlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren iģlemler her hal ve Ģartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir. ġirketler, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alacak transfer fiyatlandırması formunu doldurmakla yükümlüdürler. Bu formda, ilgili hesap dönemi içinde iliģkili Ģirketler ile yapılmıģ olan tüm iģlemlere ait tutarlar ve bu iģlemlere iliģkin transfer fiyatlandırması metotları belirtilmektedir. Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 inci günü akģamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beģ yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı iģlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değiģebilir. ġirket ertelenen varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde UMS ve Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Ġleriki dönemlerde gerçekleģecek geçici farklar üzerinden hesaplanan ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran tarihi itibariyle %.20 dir ( % 20). ErtelenmiĢ vergi gideri / (geliri) (37.341) (2.854) (22.683) ( ) Toplam (37.341) (2.854) (22.683) ( ) Ertelenen vergi varlıkları Ertelenen vergi yükümlülükleri - (17) Ertelenen vergi varlıkları / (yükümlülükleri), net

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU

30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU CEROS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU Ceros Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş Ceros

Detaylı

CEROS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

CEROS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU CEROS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ceros Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş Ceros Menkul

Detaylı

Destek Menkul Değerler Anonim ġirketi. 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Destek Menkul Değerler Anonim ġirketi. 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar Destek Menkul Değerler Anonim ġirketi 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa FĠNANSAL DURUM TABLOSU 1 GELĠR TABLOSU 2 ÖZSERMAYE

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

Bizim Menkul Değerler Anonim ġirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolarlar

Bizim Menkul Değerler Anonim ġirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolarlar Bizim Menkul Değerler Anonim ġirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolarlar Bizim Menkul Değerler Anonim ġirketi İçindekiler Finansal durum tablosu Gelir tablosu Kapsamlı

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 01.01.-30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL )

Detaylı

FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1-2 GELĠR TABLOSU... 3 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU...... 4 ÖZ KAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 5

Detaylı

DoğuĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aġ

DoğuĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aġ DoğuĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aġ 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR 01.01.- ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve İnceleme Raporu

HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve İnceleme Raporu HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 2007 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve İnceleme Raporu Bu rapor, 1 sayfa sınırlı denetim raporu ve 19 sayfa mali tablolar ve dipnotlarından

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1

Detaylı

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR 30 EYLÜL TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR 30 EYLÜL TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO Dipnot Referansları 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 12.887.561 14.476.633 Nakit

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

Citi Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

Citi Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Citi Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Bu rapor, 31 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından oluşmaktadır. Citi

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi

HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Ara Dönem Özet Finansal Tablolar ve Özet Dipnotlar HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi Ġçindekiler

Detaylı

Destek Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar

Destek Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar Destek Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 4 Kasım 2015 Bu rapor, 1 sayfa sınırlı denetim raporu ve 27 sayfa finansal tablolar

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET FĠNANSAL DURUM TABLOSU.. 1 ÖZET KAR

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Aġ. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu

Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Aġ. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Aġ 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik

Detaylı

Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Aġ. (Eski Adı ile Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Aġ )

Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Aġ. (Eski Adı ile Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Aġ ) Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Aġ (Eski Adı ile Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Aġ ) 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme

Detaylı

FİNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DİPNOTLAR

FİNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3-4 NAKİT AKIŞLARI TABLOSU 5 FİNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DİPNOTLAR Not 10 Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet

Detaylı

Ergo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Tamamlayıcı Dipnotlar

Ergo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Tamamlayıcı Dipnotlar Ergo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Tamamlayıcı Dipnotlar 03 Mayıs 2013 Bu rapor 36 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu 1 Özet gelir

Detaylı

Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi özet finansal tablolar 31 Mart 2012 TARİHLİ ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 01.01.-30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ A.ġ. 1 MART - 27 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR

TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ A.ġ. 1 MART - 27 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ A.ġ. 1 MART - 27 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 27 MAYIS 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET BĠLANÇO... 1-2 1 MART - 27

Detaylı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Tamamlayıcı Notlar

HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Tamamlayıcı Notlar HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Tamamlayıcı Notlar. HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler: Ayrıntılı

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Finansal Tablolar

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Finansal Tablolar 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR TABLOSU...... 2 ÖZET DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZET ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Finansal Tablolar

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Finansal Tablolar 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...... 2-3 ÖZET ÖZKAYNAK DEĞİŞİM

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar 28 Ekim 2013 Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler Anonim

Detaylı

Citi Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

Citi Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Citi Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar 29 Nisan 2011 Bu rapor 31 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından oluşmaktadır.

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZĠRAN ARA HESAP DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN FĠNANSAL TABLOLAR HAKKINDA ĠNCELEME RAPORU

Detaylı

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4 İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4 Not 10 Şirket in organizasyonu ve faaliyet konusu

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 10 Kasım 2011 Bu rapor 87 sayfa konsolide

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. FĠNANSAL TABLOLAR (Seri: XI

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2008 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2008 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 31 ARALIK 2010 ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLAR

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 31 ARALIK 2010 ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLAR FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLAR Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Yönetim Kurulu na Ġstanbul 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN FĠNANSAL

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı