CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş."

Transkript

1 31 MART 2008 TARİHİİTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU

2 Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş34357 İstanbul-Turkey Telephone +90 (212) Facsimile +90 (212) SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Calyon Yatırım BankasıTürk A.Ş. Yönetim Kurulu na: Calyon Yatırım BankasıTürk A.Ş. nin ( Banka ) 31 Mart 2008 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide olmayan bilançosu ile aynıtarihte sona eren döneme ait konsolide olmayan gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlıdenetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu finansal tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluşolarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlıdenetime dayanarak bu finansal tablolar üzerine rapor sunmaktır. Sınırlıdenetim, 5411 sayılıbankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlıdenetimin finansal tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlıbir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasınıöngörür. Sınırlıdenetim, temel olarak finansal tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanmasıve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanmasıile sınırlıolduğundan, tam kapsamlıdenetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlıbir denetim çalışmasıyürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir. Gerçekleştirmişolduğumuz sınırlıdenetim sonucunda, ilişikteki konsolide olmayan finansal tabloların, Calyon Yatırım BankasıTürk A.Ş. nin 31 Mart 2008 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynıtarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarınıve nakit akımlarını 5411 sayılıbankacılık Kanununun 37 nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi İstanbul, 14 Mayıs 2008

3 NİN 31MART 2008 TARİHİİTİBARİYLE HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Adres : Büyükdere Cad, YapıKredi Plaza, C Blok, K:14 Levent/İSTANBUL Telefon : (212) Faks : (212) Websitesi : E-Posta : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre hazırlanan üç aylık konsolide olmayan finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır. Birinci Bölüm - BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER İkinci Bölüm - BANKA NIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI Üçüncü Bölüm - İLGİLİDÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Dördüncü Bölüm - BANKA NIN MALİBÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER Beşinci Bölüm - KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR AltıncıBölüm - DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR Yedinci Bölüm - SINIRLI DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN BİLGİLER Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Yeni Türk Lirasıcinsinden hazırlanmışolup, sınırlıdenetime tabi tutulmuşve ilişikte sunulmuştur. Pierre FINAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilek YARDIM Genel Müdür Loic BORREY Genel Müdür Yardımcısı Özlem KİNEŞ Muhasebe Müdürü Michel PONS Denetim Komitesi Üyesi Ruhan ERTUĞ Denetim Komitesi Üyesi Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler: Ad-Soyad/Unvan: Özlem Kineş/Muhasebe Müdürü Tel No: (0212) Fax No: (0212)

4 İÇİNDEKİLER BİRİNCİBÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER SAYFA I. Banka nın kuruluştarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri... ihtiva eden Banka nın tarihçesi... 1 II. Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylıolarak tek başına... veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil... olduğu gruba ilişkin açıklama... 1 III. Banka nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve... yardımcılarının nitelikleri, varsa Banka da sahip olduklarıpaylara ilişkin açıklama... 1 IV. Bankada nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar... 2 V. Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin özet bilgi... 2 İKİNCİBÖLÜM BANKA NIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI I. Bilanço II. Bilanço dışıyükümlülükler tablosu... 5 III. Gelir tablosu... 6 IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo... 7 V. Özkaynak değişim tablosu VI. Nakit akıştablosu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancıpara cinsi üzerinden işlemlere ilişkin açıklamalar.. 12 III. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar IV. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar VI. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar VII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar VIII. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar IX. Satışve geri alışanlaşmalarıve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar. 15 X. Satışamaçlıelde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar XI. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar XII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar XIII. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar XIV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar XV. Koşullu varlıklar XVI. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar XVII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar XVIII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar XIX. Hisse senetleri ve ihracına ilişkin açıklamalar XX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar XXI. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar XXII. Kar yedekleri ve karın dağıtılması XXIII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar XXIV. Hisse başına kazanç XXV. İlişkili taraflar XXVI. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklar XXVII. Sınıflandırmalar

5 İÇİNDEKİLER (Devamı) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BANKA NIN MALİBÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER I. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar II. Piyasa riskine ilişkin açıklamalar III. Operasyonel riske ilişkin açıklamalar IV. Kur riskine ilişkin açıklamalar V. Faiz oranıriskine ilişkin açıklalar VI. Likidite riskine ilişkin açıklamalar VII. Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar BEŞİNCİBÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN I. Aktif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar II. Pasif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar III. Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar IV. Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar V. Banka nın dahil olduğu risk grubu ile ilgili açıklamalar VI. Bilanço sonrasıhususlara ilişkin açıklama ve dipnotlar DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR ALTINCI BÖLÜM I. Banka nın faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar YEDİNCİBÖLÜM SINIRLI DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Sınırlıdenetim raporuna ilişkin açıklamalar II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar... 51

6 BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİBÖLÜM I. Banka nın kuruluştarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden Banka nın tarihçesi: II. Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş., (ileriki bölümlerde Calyon Bank veya Banka olarak adlandırılacaktır) Devlet Planlama TeşkilatıMüsteşarlığıYabancıSermaye Başkanlığı nın 11 Ağustos 1989 tarih 7075 sayılı, Devlet Bakanlığı nın 18 Ağustos 1989 tarih sayılıyazısıüzerine 3182 sayılı Bankacılık Kanunu nun 4 ve 8 inci maddelerine göre Bakanlar Kurulu nun 1 Eylül 1989 tarih sayılı yazısına istinaden, 6224 sayılıyabancısermayeyi Teşvik Kanunu na uygun olarak, 9 Ocak 1990 tarihinde kurulmuştur. Banka, 18 Mart 2004 tarihinde ticari bankacılık lisansıaltında faaliyet gösteren Credit Lyonnais İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ( Credit Lyonnais veya Şube ) ni mevduatıhariç, bütün aktif ve ödenmişsermayesi ile yedek akçelerini de dahil olmak üzere pasifi, borç, alacak ve haklarınıdevralmıştır. Banka, 28 Aralık 2007 tarihi itibariyle ünvan değişikliğine giderek Calyon Bank Türk A.Ş. olan ticaret ünvanını Calyon Yatırım BankasıTürk A.Ş. olarak değiştirmiştir. Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylıolarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda meydana gelen değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama: Banka nın hakim sermayedarıcalyon Paris tir. III. Banka nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının nitelikleri, varsa Banka da sahip olduklarıpaylara ilişkin açıklama: Ünvanı İsmi Görevi Öğrenim Durumu Yönetim Kurulu Başkan Vekili (*) Pierre FINAS Başkan Vekili Yüksek Lisans Yönetim Kurulu Üyeleri Michel PONS İç Sistemlerden Sorumlu Üye Yüksek Lisans Stanislas DE HAUSS Üye Lisans Ruhan ERTUĞ Üye Lisans Dilek YARDIM Üye ve Genel Müdür Yüksek Lisans Denetim Komitesi Ruhan ERTUĞ Üye Lisans Michel PONS Üye Yüksek Lisans Genel Müdür Dilek YARDIM Genel Müdür Yüksek Lisans Genel Müdür Yardımcıları Mehmet BATILI Sermaye Piyasasından Sorumlu Yüksek Lisans Genel Müdür Yardımcısı Loic BORREY Mali Kontrol, Muhasebe, Yüksek Lisans Operasyon, İdari İşler ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Engin KESKİNEL Kurumsal Bankacılıktan Yüksek Lisans Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (*) 31 Mart 2008 tarihi itibariyle, 26 Mart 2008 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığıgörevinden ayrılan Henri Guillemin in yerine Pierre Finas vekalet etmektedir. Banka nın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının bankada sahip olduklarıpaylar önem arz etmemektedir. 1

7 BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER (Devamı) IV. Bankada nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar: Ad Soyad/Ticari ünvan Pay tutarları Pay oranları Ödenmiş paylar Ödenmemiş paylar Calyon Paris Tamamı %100 37,600 - V. Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin özet bilgi: Banka, yatırım bankasıolmasısebebiyle mevduat kabul etmemektedir. Bankanın esas faaliyet konuları; kurumsal müşterilere finansman sağlamak, ticari finansman faaliyetleri ve hazine işlemleridir. 31 Mart 2008 tarihi itibariyle Banka nın personel sayısı35 (31 Aralık 2007: 34) kişidir. 2

8 31 MART 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİİTİBARİYLE BİLANÇOLAR İKİNCİBÖLÜM BANKA NIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI I. BİLANÇO Dipnot (31/03/2008) (31/12/2007) (Beşinci AKTİF KALEMLER Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI I-a II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) I-b Alım Sat ım AmaçlıFinansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede PayıTemsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer FarkıKar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede PayıTemsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler Alım Sat ım AmaçlıTürev Finansal Varlıklar III. BANKALAR I-c IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR BankalararasıPara Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) I-d Sermayede PayıTemsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler VI. KREDİLER I-e Krediler Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) I-f Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler IX. İŞTİRAKLER (Net) I-g Özkaynak Y öntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) I-h Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) I-i Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) I-j Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralamas ıalacakları Diğer KazanılmamışGelirler (-) XIII. R İSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR I-k Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit AkışRiskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDİDURAN VARLIKLAR (Net) XV. MADDİOLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER (Net) I-l XVII. VERGİVARLIĞI Cari Vergi Varlığı ErtelenmişVergi Varlığı I-m XVIII. SATIŞAMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN I-n FAAL İYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) SatışAmaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin IXX. D İĞER AKTİFLER I-o AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcıbir parçasıdır. 3

9 31 MART 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİİTİBARİYLE BİLANÇOLAR I. BİLANÇO Dipnot (Beşinci (31/03/2008) (31/12/2007) PASİF KALEMLER Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT II-a Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı Diğer II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR II-b III. ALINAN KREDİLER II-c IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR BankalararasıPara Piyasalarından Borçlar İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa DayalıMenkul Kıymetler Tahviller VI. FONLAR Müstakriz Fonları Diğer VII. MUHTELİF BORÇLAR VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR II-d IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) II-e Finansal Kiralama Borçları Faaliyet KiralamasıBorçları Diğer ErtelenmişFinansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR II-f Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit AkışRiskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR II-g Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan HaklarıKarşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları(Net) Diğer Karşılıklar XIII. VERGİBORCU II-h Cari Vergi Borcu ErtelenmişVergi Borcu XIV. SATIŞAMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) SatışAmaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERMAYE BENZERİKREDİLER XVI. ÖZKAYNAKLAR II-i ÖdenmişSermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım AmaçlıGayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, BağlıOrt. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İşOrt.) Bedelsiz H.S Riskten Korunma Fonları(Etkin kısım) SatışAmaçlıElde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların BirikmişDeğerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar ( ) - ( ) ( ) - ( ) GeçmişYıllar Kâr ve Zararları ( ) - ( ) ( ) - ( ) Dönem Net Kâr ve Zararı (2.348) - (2.348) PASİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcıbir parçasıdır. 4

10 31 MART 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİİTİBARİYLE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOLARI (31/03/2008) (31/12/2007) II. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU Dipnot (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam A BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANTİve KEFALETLER III-a Teminat Mektupları Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler DışTicaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları Banka Kredileri İthalat Kabul Kredileri Diğer Banka Kabulleri Akreditifler Belgeli Akreditifler Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER Cayılamaz Taahhütler Vadeli, Aktif Değer Alım Satım Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi KartıHarcama Limit Taahhütleri Kredi Kartlarıve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah Açığa Menkul Kıymet SatışTaahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet SatışTaahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR Riskten Korunma AmaçlıTürev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlıİşlemler Nakit AkışRiskinden Korunma Amaçlıİşlemler Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlıİşlemler Alım Satım Amaçlıİşlemler Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri Vadeli Döviz Alım İşlemleri Vadeli Döviz Satım İşlemleri Para ve Faiz Swap İşlemleri Swap Para Alım İşlemleri Swap Para Satım İşlemleri Swap Faiz Alım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları Para Alım Opsiyonları Para Satım Opsiyonları Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para İşlemleri Futures Para Alım İşlemleri Futures Para Satım İşlemleri Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer B. EMANET VE REHİNLİKIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler Tahsile Alınan Çekler Tahsile Alınan Ticari Senetler Tahsile Alınan Diğer Kıymetler İhracına AracıOlunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİKIYMETLER Menkul Kıymetler Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Diğer Rehinli Kıymetler Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcıbir parçasıdır. 5

11 31 MART 2008 VE 31 MART 2007 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE İLİŞKİN GELİR TABLOLARI III. GELİR TABLOSU Dipnot (Beşinci Bölüm) (01/01-31/ 03/2008) (01/01-31/ 03/2007) I. FAİZ GELİRLERİ IV-a Kredilerden Alınan Faizler IV-a Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler IV-a Para Piyasasıİşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler IV-a Alım Satım AmaçlıFinansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer FarkıKâr / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan F.V Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri - - II. FAİZ GİDERLERİ IV-b (5.148) (7.277) 2.1 Mevduata Verilen Faizler IV-b Kullanılan Kredilere Verilen Faizler IV-b-1 (4.671) (6.515) 2.4 Para Piyasasıİşlemlerine Verilen Faizler (477) (762) 2.5 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri - - III. NET FAİZ GELİRİ(I + II) (1.153) IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar (31) (29) Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer (31) (29) V. TEMETTÜ GELİRLERİ IV-c - - VI. TİCARİKÂR / ZARAR (Net) IV-d (6.789) Sermaye Piyasasıİşlemleri Kârı/Zararı Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı (25.583) (6.242) VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ IV-e VIII. FAALİYET GELİRLERİ/ GİDERLERİTOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) IX. KREDİVE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞKARŞILIĞI (-) IV-f X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ(-) IV-g XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) (2.656) (2.948) XII. BİRLEŞME İŞLEMİSONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİUYGULANAN ORTAKLIKLARDAN K/Z - - XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİÖNCESİK/Z (XI+ +XIV) (2.656) (2.948) XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİKARŞILIĞI (-) IV-h (308) (261) 16.1 Cari Vergi Karşılığı ErtelenmişVergi Karşılığı (308) (261) XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂR/ZARARI (XV XVI) (2.348) (2.687) XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER SatışAmaçlıElde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, BağlıOrtaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İşOrt.) SatışKarları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) SatışAmaçlıElde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, BağlıOrtaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İşOrt.) SatışZararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderler - - XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİÖNCESİK/Z (XVIII-XIX) - - XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİKARŞILIĞI (-) Cari Vergi Karşılığı ErtelenmişVergi Karşılığı - - XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX-XXI) - - XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII) IV-i (2.348) (2.687) Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam YTL tutarıile gösterilmiştir) (0,062) (0.134) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcıbir parçasıdır. 6

12 31 MART 2008 VE 31 MART 2007 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE AİT ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLOLAR IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ (31/03/2008) (31/03/2007) I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN - - II. MADDİDURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI - - III. MADDİOLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI - - IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI - - V. NAKİT AKIŞRİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - - VI. YURTDIŞINDAKİNET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - - VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN VIII. DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ - - TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI - - IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞVERGİ - - X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX) - - XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) Nakit AkışRiskinden Korunma AmaçlıTürev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma AmaçlıYeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer - - XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X+XI) - - İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcıbir parçasıdır. 7

13 31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU V. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 31 Mart 2007 Dipnot (Beşinci Bölüm) Ödenmiş Sermaye Öd. Sermaye Hisse Senedi Enflasyon İhraç Düzeltme Farkı Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı/ (Zararı) Geçmiş Dönem Karı/ (Zararı) Menkul Değ. Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten SatışA./Durdurulan Korunma F. İlişkin Dur.V. Fonları Bir.Değ.F. Toplam Özkaynak I Dönem BaşıBakiyesi (3.561) ( ) (7) II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikas ında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) (3.561) ( ) (7) Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Menkul Değerler Değerleme Farkları VI. Riskten Korunma Fonları(Etkin Kısım) Nakit Ak ışriskinden Korunma Amaçlı Yurtd ışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları IX. İştirakler, BağlıOrt. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri X. Kur Farklar ı XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan De ğişiklik XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XIV. Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan XV. Hisse Senedi İhraç Primi XVI. Hisse Senedi İptal Kârlar ı XVII. ÖdenmişSermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVIII. Diğer XIX. Dönem Net Kârıveya Zararı (2.687) (2.687) XX. Kâr Da ğıtımı (3.561) Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar (3.561) Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+ +XVIII+XIX+XX) (2.687) ( ) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcıbir parçasıdır. 8

14 31 MART 2008 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU V. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 31 Mart 2008 Dipnot (Beşinci Bölüm) Ödenmiş Sermaye Öd. Sermaye Hisse Senedi Enflasyon İhraç Düzeltme Farkı Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı/ (Zararı) Geçmiş Dönem Karı/ (Zararı) Menkul Değ. Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten SatışA./Durdurulan Korunma F. İlişkin Dur.V. Fonları Bir.Değ.F. Toplam Özkaynak I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi ( ) Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları IV. Riskten Korunma Fonları(Etkin Kısım) Nakit Ak ışriskinden Korunma Amaçlı Yurtd ışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. İştirakler, BağlıOrt. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri VIII. Kur Farklar ı IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan De ğişiklik XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı II-i Nakden İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi İhraç Primi XIV. Hisse Senedi İptal Kârlar ı XV. ÖdenmişSermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Kârıveya Zararı (2.348) (2.348) XVIII. Kâr Da ğıtımı (1.022) Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar (1.022) Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+.+XVI+XVII+XVIII) (2.348) ( ) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcıbir parçasıdır. 9

15 31 MART 2008 VE 31 MART 2007 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞTABLOLARI VI. NAKİT AKIŞTABLOSU A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI (31/03/2008) (31/03/2007) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı (22.305) Alınan Faizler Ödenen Faizler (4.698) (7.735) Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilâtlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (1.857) (1.313) Ödenen Vergiler Diğer (28.342) (11.371) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Alım Satım AmaçlıFinansal Varlıklardaki Net (Artış) / Azalış (56.825) Gerçeğe Uygun Değer FarkıK/Z a Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Net (Artış) / Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) / Azalış (75.000) Kredilerdeki Net (Artış) / Azalış (3.558) Diğer Aktiflerdeki Net (Artış) / Azalış Bankaların Mevduatlarındaki Net Artış/ (Azalış) Diğer Mevduatlardaki Net Artış/ (Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış/ (Azalış) Vadesi GelmişBorçlarda Net Artış/ (Azalış) Diğer Borçlardaki Net Artış/ (Azalış) (45.455) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (7.905) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI (12) II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (12) İktisap Edilen BağlıOrtaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Elden Çıkarılan BağlıOrtaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl ıklar Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (12) (140) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Yatırım AmaçlıMenkul Değerler Satılan / İtfa Olan Yatırım AmaçlıMenkul Değerler Diğer - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI - III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan / (Kullanılan) Net Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Diğer IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi - - V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Azalış(I+II+III+IV) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcıbir parçasıdır. 10

16 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar: Banka, muhasebe kayıtlarınıtürk parasıolarak, 1 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5411 sayılıbankacılık Kanunu ( Bankacılık Kanunu ), Türk Ticaret Kanunu ve Türk vergi mevzuatına uygun olarak tutmaktadır. Finansal tablolar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve sayılıresmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe StandartlarıKurulu ( TMSK ) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ile BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere (tümü Türkiye Muhasebe Standartları ya da TMS ) uygun olarak hazırlanmıştır. Düzenlenen kamuya açıklanacak finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotları10 Şubat 2007 tarihli ve sayılıresmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama Ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ e ve 22 Eylül 2007 tarihinde yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin TebliğTaslağı na göre hazırlanmıştır. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dışında, 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle, tarihi maliyet esasıbaz alınarak YTL olarak hazırlanmıştır. Finansal tabloların TMS ye göre hazırlanmasında Banka yönetiminin bilançodaki varlık ve yükümlülükler ile bilanço tarihi itibariyle koşullu konular hakkında varsayımlar ve tahminler yapmasıgerekmektedir. Söz konusu varsayımlar ve tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve bu düzeltmelerin etkisi gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikalarıve kullanılan değerleme esaslarıtms kapsamında yer alan esaslara göre belirlenmişve uygulanmıştır. Söz konusu muhasebe politikalarıve değerleme esaslarıaşağıda yer alan II ila XXVII no lu dipnotlarda açıklanmaktadır. 11

17 MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı) II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancıpara cinsi üzerinden işlemlere ilişkin açıklamalar: Banka, kurumsal müşterilere ticari bankacılık ve yatırım bankacılığıhizmetleri sunmaktadır. Ticari bankacılık hizmetleri çerçevesinde müşterilere kullandırılan yabancıpara krediler, ana hissedar Calyon Paris ile birebir borçlanılarak verilmekte ve böylece, faiz ve likidite riski azaltılmakta, yabancıpara riski ve bilanço üstündeki faiz riski düşürülmektedir. Türk parasıbilanço üstünde ise bir faiz riski taşınmakta olup, bankalararasıpara piyasası aktiviteleri çerçevesinde, ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen piyasa riskleri limitleri doğrultusunda faiz ve likidite riski yönetilmektedir. Banka nın faaliyet alanları için hesaplanan ortalama getirinin üzerinde getiri elde edilen alanlar bulunmamaktadır. Bilanço dışıişlemlerden (forward, swap) doğan piyasa riskleri, bilanço içi risklerle konsolide edilerek, toplam risk kontrol altında tutulmaktadır. Bilanço dışıkarşıtaraf riskleri, yine spesifik olarak, karşı taraflara tahsis edilmişkredi limitleri çerçevesinde takip edilmektedir. Banka nın tüm piyasa risk limitleri Yönetim Kurulu tarafından tahsis edilmekte olup, kısa vadeli kur, faiz ve fiyat hareketleri karşısında alınan pozisyonlar ana hissedara raporlanmaktadır. Calyon Paris, Calyon un piyasa risk yönetim sistemi olan Kondor+ sistemi ile anlık olarak da piyasa risklerini izleyebilmektedir. Banka satılmaya hazır yabancıpara cinsinden sermaye araçlarıdolayısıyla riske maruz kalmamaktadır. Banka, yatırım bankasıolmasısebebiyle mevduat kabul etmemektedir. Banka nın yabancıişletmelerde yatırımları bulunmamaktadır. 31 Mart 2008 tarihi itibariyle yabancıpara işlemlerin Türk parasına dönüştürülmesinde ve bunların finansal tablolara yansıtılmasında kullanılan ABD Dolarıkur değeri 1,2765YTL Euro kur değeri 2,0156YTL ve 100 Yen kur değeri 1,2738YTL dir. III. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar: Türev işlemlerin ilk olarak kayda alınmalarında gerçeğe uygun değerleri kullanmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Oluşan kar ya da zararın muhasebeleştirme yöntemi, ilgili türev işlemin riskten korunma amaçlıolmasına, böyle ise, riskten korunan kalemin içeriğine göre değişmektedir. Banka nın 31 Mart 2008 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değere yönelik riskten korunma olarak belirlenen türev işlemleri bulunmamaktadır. Bazıtürev işlemler, ekonomik olarak Banka için risklere karşıetkin bir koruma sağlamakla birlikte, muhasebesel olarak TMS 39 kapsamında Gerçeğe uygun değer farkıkar/zarara yansıtılan finansal araçlar olarak muhasebeleştirilmektedir. Gerçeğe uygun değer farkıkar/zarara yansıtılan finansal araçlar gerçeğe uygun değeriyle ölçülüp gelir tablosuyla ilişkilendirilerek muhasebeleştirilir. Gerçeğe uygun değerin pozitif olmasıdurumunda Gerçeğe uygun değer farkıkâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar ana hesap kalemi altında Alım satım amaçlıtürev finansal araçlar içerisinde; negatif olmasıdurumunda ise Alım satım amaçlıtürev finansal borçlar içerisinde gösterilmektedir. Yapılan değerleme sonucu gerçeğe uygun değerde meydana gelen farklar gelir tablosunda Ticari Kâr/Zarar hesabına yansıtılmaktadır. Türev araçların gerçeğe uygun değeri piyasada oluşan rayiç değerleri dikkate alınarak veya indirgenmişnakit akımımodelinin kullanılmasısuretiyle hesaplanmaktadır. Türev işlemlerden doğan yükümlülük ve alacaklar sözleşme tutarlarıüzerinden nazım hesaplara kaydedilmektedir. 12

18 MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı) IV. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar: Faiz gelir ve giderleri etkin faiz oranıyöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir. Banka, ilgili mevzuat çerçevesinde donuk alacaklarla ilgili faiz gelirleri ve varsa, tahsili şüpheli görülen diğer faiz gelirleriyle ilgili reeskont uygulamasınıdurdurmakta ve o tarihe kadar kaydedilmişolan reeskont tutarlarınıiptal ederek tahsilât gerçekleşene kadar gelir olarak kaydetmemektedir. V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar: Tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilen bazıbankacılık işlemleriyle ilgili ücret gelirleri haricindeki ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri esas olarak tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Diğer kredi kurum ve kuruluşlarına ödenen kredi ücret ve komisyon giderleri işlem maliyeti olarak dikkate alınmakta ve Etkin faiz (iç verim) oranıyöntemi ne göre muhasebeleştirilmektedir. Sözleşmeler yoluyla sağlanan ya da üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi için varlık alımıveya satımıgibi işlemlere ilişkin hizmetler yoluyla sağlanan gelirler tahsil edildiği tarihlerde gelir olarak kaydedilmektedir. Banka nın aracılık ettiği bankacılık işlemlerinden alınan komisyonlar ay sonlarıitibariyle hesaplanan reeskont üzerinden gelir hesaplarına yansıtılmaktadır. VI. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar: Banka finansal varlıklarını Gerçeğe uygun değer farkıkâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar, Satılmaya hazır finansal varlıklar, Krediler ve alacaklar veya Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. Söz konusu finansal varlıkların alım ve satım işlemleri Teslim tarihi ne göre kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Finansal varlıkların sınıflandırılmasışekli ilgili varlıkların Banka yönetimi tarafından satın alma amaçlarıdikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde kararlaştırılmaktadır. a. Gerçeğe Uygun Değer FarkıKâr/Zarar a Yansıtılan Finansal Varlıklar: Bu kategorinin iki alt kategorisi bulunmaktadır: Alım satım amaçlıolarak elde tutulan finansal varlıklar ile ilk kayda alınma sırasında Gerçeğe uygun değer farkıkâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklar. Alım satım amaçlıfinansal varlıklar piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kâr sağlama amacıyla elde edilen, veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kâr sağlamaya yönelik bir portföyün parçasıolan finansal varlıklardır. Alım satım amaçlıfinansal varlıklar ilk olarak kayda alınmalarında makul değerleri kullanmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Borsalarda veya teşkilatlanmışdiğer piyasalarda aktif olarak işlem gören alım satım amaçlımenkul değerler borsa fiyatıile işlem görmeyenler veya işlem gördüğü halde işlem hacminin ihraç edildiği tutara nispeten ihmal edilebilir ölçüde düşük olanlar ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası( TCMB ) nın açıkladığıgösterge niteliğindeki fiyatlar kullanılarak değerlenmiştir. Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kar/zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Alım satım amaçlıfinansal varlıklardan kazanılan faizler faiz gelirleri içerisinde ve elde edilen kâr paylarıtemettü gelirleri içerisinde gösterilmektedir. Türev finansal araçlar da riskten korunma aracıolarak tanımlanmadığısürece alım satım amaçlıfinansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Üçüncü Bölüm III nolu dipnotta türev finansal araçların muhasebeleştirilmesine ilişkin esaslar açıklanmıştır. Banka nın gerçeğe uygun değer farkıkâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal varlıkları bulunmamaktadır. 13

19 MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı) b. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar: Satılmaya hazır finansal varlıklar Kredi ve alacaklar ile Vadeye kadar elde tutulacaklar ve Gerçeğe uygun değer farkıkâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflanan borçlanma senetleri kayda alınmalarınıtakiben gerçeğe uygun değerle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değere esas teşkil eden fiyat oluşumlarının aktif piyasa koşulları içerisinde gerçekleşmemesi durumunda gerçeğe uygun değerin güvenilir bir şekilde belirlenmediği kabul edilmekte ve etkin faiz yöntemine göre hesaplanan iskonto edilmişdeğer gerçeğe uygun değer olarak dikkate alınmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan Gerçekleşmemişkâr ve zararlar ilgili finansal varlığa karşılık gelen değerin tahsili, varlığın satılması, elden çıkarılmasıveya zafiyete uğramasıdurumlarından birinin gerçekleşmesine kadar dönemin gelir tablosuna yansıtılmamakta ve; özkaynaklar içindeki Menkul değerler değerleme farkları hesabında izlenmektedir. Söz konusu menkul değerlerin tahsil edildiğinde veya elden çıkarıldığında özkaynak içinde yansıtılan birikmiş gerçeğe uygun değer farklarıgelir tablosuna yansıtılmaktadır. c. Kredi ve Alacaklar: Krediler ve alacaklar, borçluya para, mal veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır. Söz konusu krediler ve alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile değerlenmektedir. Bunların teminatıolarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harçlar ve benzeri diğer masraflar işlem maliyetinin bir parçasıolarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına yansıtılmaktadır. Banka, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda herhangi bir kredinin veya alacağın tahsil imkânının sınırlıveya şüpheli hale gelmesi durumunda ve/veya zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için 1 Kasım 2006 tarih ve sayılıresmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Kar şılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik i de dikkate alarak özel ve genel karşılık ayırmaktadır. Ayrılan karşılıklar o yılın gelirinden düşülmektedir. Daha önceki dönemlerde karşılık ayrılan alacaklar tahsil edildiğinde ayrılan özel karşılık hesabından düşülerek Diğer faaliyet gelirleri hesabına yansıtılmaktadır. Aynıyıl içerisinde karşılık ayrılan alacaklar tahsil edildiğinde Kredi ve diğer alacaklar değer düşüşkarşılığı hesabından düşülmektedir. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal işlemler tamamlandıktan sonra kayıtlardan silinmektedir. d. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar: Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmışolduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve Krediler ve alacaklar dışında kalan finansal varlıklardır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayımüteakiben Etkin faiz (iç verim) oranıyöntemi kullanılarak İskonto edilmişbedeli ile değerlenmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ilgili faiz gelirleri gelir tablosunda yansıtılmaktadır. Banka nın önceden vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler arasında sınıflandırdığı ancak, sınıflandırma esaslarına uyulmadığından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulamayacak finansal varlıklarıbulunmamaktadır. 14

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. )

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. ) (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. ) 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NİN 31 ARALIK

Detaylı

STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş.

STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

EUROBANK TEKFEN A.Ş. 30 HAZİ RAN 2009 TARİ Hİİ

EUROBANK TEKFEN A.Ş. 30 HAZİ RAN 2009 TARİ Hİİ 30 HAZİRAN 2009 TARİHİİTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Eurobank Tekfen A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yapı ve Kredi

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na:

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na: 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş.

Detaylı

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

HABİB BANK LİMİTED İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ

HABİB BANK LİMİTED İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER BİRİNCİ

Detaylı

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Eurobank Tekfen A.Ş. Yönetim Kurulu na:

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Calyon Bank Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI BAĞIMSIZ

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş. Yönetim

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 1 OCAK-31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu Bağımsız denetim raporu Yapı ve Kredi

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Alternatifbank A.Ş.

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat 17 Büyükdere Caddesi Levent 34330 İstanbul Telephone +90 (212) 317 74 00 Fax +90 (212) 317 73 00 Internet www.kpmg.com.tr

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi)

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait

Detaylı

Ana Ortaklık Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları,

Ana Ortaklık Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, BİRİNCİ BÖLÜM Ana Ortaklık Banka Hakkında Genel Bilgiler I. Ana Ortaklık Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 1 II. Ana Ortaklık

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 31 Mart 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Denetim

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Bağımsız sınırlı denetim raporu Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Albaraka Türk Katılım

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI

FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Detaylı