PROGRAM VE DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROGRAM VE DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA KILAVUZU"

Transkript

1 Tunceli Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü PROGRAM VE DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA KILAVUZU HAZIRLAYAN: DOÇ. DR. MİNE ŞENEL YRD. DOÇ. DR. BİLGİN ŞENEL

2 Bu doküman Bologna Sürecinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) nun Yükseköğretim Kurumlarından beklentilerini karşılamak üzere, Tunceli Üniversitesi Program Çıktıları (Yeterlilikleri) ve Ders öğrenme çıktılarının oluşturulması ve PÇ- ÖÇ ilişkilendirme matrisinin/tablosunun hazırlanması için bir kılavuz olarak hazırlanmıştır. 2

3 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. PROGRAM ÇIKTILARININ (YETERLİLİKLERİ) TANIMI Program Çıktılarının (yeterliliklerinin) Oluşturulması.3 2. ÖGRENME ÇIKTILARI TANIMI Öğrenme Çıktılarını Yazarken Kullanabileceğiniz Fillere Örnekler Örnek DERSİN ÖGRENME ÇIKTILARININ PROGRAM ÇIKTILARINA OLAN KATKI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Birinci yaklaşım İkinci yaklaşım DERS TANIMLAMA FORMU ÖRNEĞİ DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖRNEKLERİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ PROGRAM KATALOĞUNUN, DERS PLANLARININ HAZIRLANMASI VE DERS ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK BASAMAKLAR VE YARARLI BİLGİLER

4 1. PROGRAM ÇIKTILARI (YETERLİLİKLERİ) TANIMI Program yeterlilikleri/çıktıları; öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadelerdir. Öğrencinin mezun olduğunda neyi bilmesinin, neyi yapabilmesinin ve nelere yetkin olmasının beklendiği program çıktıları ile açıklanır. Programın yeterlilikleri programın eğitim amaçlarıyla uyumlu olmalıdır. Eğitim amaçları, programın misyon, vizyon ve hedefleri ile iç ve dış paydaşların görüşleri dikkate alınarak nasıl bir mezun profilinin amaçlandığını gösteren ifadelerdir. Programın eğitim amaçları, mezunların bir programı bitirmelerini izleyen birkaç yıl içinde gerçekleştirmeleri beklenenleri tanımlayan ifadelerdir. Programın öngörülen eğitim amaçlarını sağlayabilmesi için programdan beklenen program çıktıları nın belirlenmesi gerekir. Eğitim amaçlarını karşılayan program çıktılarının sağlanması ise, programda yer alan derslerin ders amaç ve hedefleri ve ders öğrenme çıktıları ile gerçekleştirilir. Program Yeterliliklerinin belirlenmesinde; Nasıl Bir Program? Nasıl bir Mezun istiyoruz? Öğrencinin hangi yeterliliklere (bilgi, beceri ve yetkinliklere) sahip olması bekleniyor? sorularına yanıt ararız. 1.1.Program Çıktılarının (Yeterliliklerinin) Oluşturulması Program çıktılarının hazırlanmasında Ulusal Yeterlilikler, Alana Özgü Yeterlilikler ve Program Eğitim amaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Bölüm Misyonu Alana Özgü Yeterlilikler Paydaş Görüşleri Eğitim Amaçları Program Çıktıları Öğrenme Çıktıları Şekil 1. Program Çıktılarının Oluşturulması 4

5 Program çıktıları hazırlanırken aşağıdaki basmaklar takip edilmelidir. 1. Önce programın eğitim amaçları ve hedefleri oluşturulur. 2. Bunun için toplumsal ihtiyaçların belirlenmesi, paydaşlar, kaynak sorunu önemlidir. 3. Program yeterlilikleri açık, gözlenebilir ve ölçülebilir olarak ifade edilmelidir. 4. Program yeterlilikleri alan yeterliklerine dayalı olarak belirlenir. 5. Program yeterlilikleri bilgi, beceri ve yetkinlik başlıkları altında oluşturulur. 6. Programa ilişkin içerik ve yapı oluşturulur (müfredat geliştirme). 7. Programın yeterliliklerini karşılayacağı varsayılan dersler belirlenir. 8. Derslerin öğrenme kazanımları oluşturulur. 9. Öğretme-öğrenme süreçleri ve değerlendirme yöntemleri kararlaştırılır. 10. Dersin iş yükü ve AKTS kredisi belirlenir. 5

6 2. ÖĞRENME ÇIKTILARI TANIMI Öğrenme çıktıları öğrenme deneyiminden sonra öğrencinin yeni davranışlarının neler olacağını ortaya koyar. Öğrenme çıktıları, bir öğrenme sürecini tamamlayan öğrencinin neleri bileceği, anlayacağı ve/veya yapabileceğini açıklayan ifadelerdir. Öğrenme süreci, bir ders veya bir modül olabilir. Öğrenme çıktılarında bilgi, beceri veya tutumlar gözlenebilir ve ölçülebilir şekilde tanımlanır. Öğrenme çıktıları, dersi alan öğrencinin ne yapabileceğini ifade eden bilgi ve beceriler bütünüdür. Öğretim elemanın derste yapacaklarını değil, öğrencinin ders sonunda sergileyeceği performansı içermelidir. Öğrenme çıktılarını yazarken bunların nasıl değerlendirileceğini düşünerek, öğrenme çıktılarının mutlaka somut kanıtlar göstererek gözlemlenebilir ve ölçülebilir olmasına dikkat edilmelidir. Öğrenme çıktılarını yazarken dersin süresine, öğrenci özelliklerine, çok ayrıntıya yer vererek çok fazla sayıda olmamasına ve dersin seviyesine (ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora) dikkat ediniz. Öğrenme çıktısı sayısı çok olmamalıdır (3-8 arası önerilir). Bir öğrenme çıktısının altında en az 2- en fazla 10 alt beceri yer alabilir. Öğrenme çıktılarını yazarken ifadelerin açık olmasına dikkat edilmeli, yanlış anlaşılmalara neden olmamak için dil ve anlatıma özen gösterilmelidir. Herhangi bir dersteki konuların başlıkları Öğrenme Çıktısı olarak ifade edilmemelidir. Öğrenme çıktılarının bir öğrenme ürününü dile getirir biçimde yazılmasına özen gösterilmelidir. Her bir öğrenme çıktısı için, mümkün olduğunca tek bir fiil kullanılmalıdır. Dersin öğrenme çıktısı "... -ebilecek" ifadesi ile sonlandırılmalıdır. Alt becerileri ifade eden cümleler geniş zamanlı olmalıdır (.. yapar,... analiz eder vb.) Bilmek, kavramak, öğretmek, takdir etmek, anlamak, öğrenmek, aşina olmak, maruz kalmak, haberdar olmak gibi belirsiz terimlerden kesinlikle kaçınılmalıdır. Bu terimler öğrenme çıktılarından çok öğretme hedeflerine yöneliktir. ( ÖNEMLİ!!!) Eğer öğrenciden bireysel veya takım çalışması halinde yazım yönlü değerlendirdiğiniz bir rapor hazırlamasını istiyor ve/veya yaptırdığınız sözlü bir sunuma not veriyorsanız, dersiniz program çıktılarından olabilecek Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi ile Türkçe veya 6

7 İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi" ne kısmen katkıda bulunuyor demektir. Bunu öğrenme çıktılarına yansıtabilmek için aşağıda verilen örneklere benzer bir maddeyi kendinize göre düzenleyip, öğrenme çıktılarına ilave ediniz. ÖRNEK 1: o Teorik veya uygulamalı bir konuda araştırma sonuçlarını içeren bir projeyi bireysel olarak hazırlayabilecektir. Etik kurallara ve yazım kılavuzuna uygun bir rapor hazırlar. Sınıf ortamında sözlü olarak sunar. ÖRNEK 2: o Problem çözümünü içeren bir raporu, takım halinde veya bireysel olarak hazırlayabilecektir. Örnek olay analizi yapar. Etik kurallara ve yazım kılavuzuna uygun bir rapor hazırlar. ÖRNEK 3: o Hizmet işletmesinde karşılaşılan bir problemin çözümüne yönelik, takım çalışmasına dayanan bir proje hazırlayabilecektir. ÖRN EK 4: Hizmet işletmesini ve problemi tanımlar. Mevcut sistemin benzetimini bir paket program kullanarak yapar. Etik kurallara ve bildiri formatına uygun olarak bir rapor hazırlar. o Bir hizmet veya üretim sisteminin benzetimini içeren bir projeyi, takım çalışması ile hazırlayabilecektir. Sistemi ve problemi tanımlar. Etik kurallara ve istenen formatına uygun olarak bir rapor hazırlar. Sınıf ortamında sözlü olarak sunum yapar. ÖRNEK 5: (Mesleki İngilizceler için olabilir) o İngilizce kaynaklardan, yer alan program (örneğin: Endüstri mühendisliği) ile ilgili bir konunun anlatımını içeren bir çalışmayı, bireysel olarak hazırlayabilecektir. 7

8 İngilizce bir makalenin / kitap bölümünün istenen ölçütlere göre Türkçe çevirisini yapar. Görsel içeriklere dikkat ederek hazırladığı bir sunumu sınıf ortamında İngilizce/ Türkçe olarak aktarır. Aşağıdakilere benzer durumlarda, yukarıdaki gibi bir öğrenme çıktısı eklemenize gerek yoktur. Burada dikkat edilecek husus yazılan her alt beceri için sizin belli bir yüzde ile not vermeniz yani alt beceriyi somut olarak ölçebiliyor olmanızdır!! o Ödev veriyor fakat, yazım kılavuzuna uygun bir rapor istemiyorsanız ya da raporun uygunluğu için ayrıca bir not vermiyorsanız, ilave bir öğrenme çıktısı eklemeyiniz. o Ödev ya da bir çalışma konusu altında öğrencilere duyuruda bulunuyor, fakat öğrencinin yapıp yapmamasına göre onu değerlendirip dönem sonu notuna yansıtmıyorsanız, ilave bir öğrenme çıktısı eklemeyiniz. o Dersin öğretim dilinin Türkçe veya İngilizce olması (örneğin Endüstri Mühendisliği Bölümü yedinci program çıktısı olan "Türkçe veya İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi" ne) diğer derslerden farklı bir katkı sağladığınız anlamına gelmeyeceğinden, öğrenme çıktılarına bununla ilgili bir madde eklemeyiniz. o Yukarıdaki maddeye benzer şekilde, Türkçe ya da İngilizce ders kitaplarının kullanılması da, (örneğin Endüstri Mühendisliği Bölümü yedinci program çıktısı olan "Türkçe veya İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi" ne ) diğer derslerden farklı bir katkı sağladığınız anlamına gelmez. Bunların kullanılıp kullanılmadığına bakarak bir not veremediğimiz için (ya da dersin başarı değerlendirmesinde göz önüne alamadığımız için), öğrenme çıktılarına bununla ilgili bir madde eklemeyiniz. 8

9 2.1.Öğrenme Çıktılarının Yazarken Kullanabileceğiniz Fillere Örnekler Öğrenme çıktılarının yazılmasında, Bloom taksonomisi kullanılır. Bloom taksomisi üç öğrenme alanı içerir: Bilişsel alan Duyuşsal alan Devinişsel alan Bilişsel alan İki boyuttan oluşur: Bilgi boyutu (Knowledge Dimension) ve Bilişsel süreç boyutu (Cognitive Process Dimension). Bilgi ve bilişsel süreç boyutları hiyerarşik bir yapıda sıralanmıştır. Bu iki alan birbiriyle ilişkili olup öğrenci, bilişsel süreç boyutunun herhangi bir aşamasında bilgi boyutundaki dört çeşit bilgiyi de kullanabilmektedir. Bilişsel Süreç boyutu, basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta ve birbirinin önkoşulu olacak şekilde aşamalı olarak şöyle sıralanmıştır: Şekil 2. Bloom un Taksonomisi 9

10 1. Bilgi (Hatırlama) : Uzun süreli bellekten ilgili bilgiyi hatırlama Tanıma : Sunulan materyale uygun bilginin uzun süreli belleğe yerleştirilmesi 1.2. Anımsama : Uzun süreli bellekten ilgili bilginin bulunup getirilmesidir. Örnek: - Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemli olaylarının tarihlerini söyler/yazar.(tanıma) - Tarihte önemli olayların tarihlerini sorulduğunda anımsar/söyler. (Anımsama) 2. Anlama (Understand): Sözlü, yazılı, sembol ve grafik iletişimle gönderilen mesajlardan anlam çıkarma Yorumlama (Interpreting) : Önemli konuşma ve dokümanları yorumlar Örnek Gösterme (Exemplifying) : Bir kavram veya ilke için özel bir örnek veya açıklama bulmaktır. 2.2.Sınıflama (Classifying) : Zihinde düzensiz olarak gözlenen veya tanımlananları sınıflar Özetleme (Summarizing) : Genel konu veya önemli noktaları soyutlar Sonuç Çıkarmak (Inferring): Sunulan bilgiden mantıksal sonuç çıkarır Karşılaştırma (Comparing) : İki düşünce, nesne ve benzeri arasındaki benzerlikleri tespit eder Açıklama (Explaining) : Bir sisteme ilişkin neden sonuç modeli oluşturur. Örnek: - Resim sanatındaki çeşitli stillere ilişkin örnekler verir.(örnek gösterme) - Bir kavram, ilke ve vb nin hangi kategoriye ait olduğunu belirler.(sınıflama) - Videoda gösterilen olayların kısa bir özetini yazar. (Özetleme) - Yabancı dil öğrenirken örneklerden gramatik ilkeleri belirtir.(sonuç çıkarma) - Tarihî olayları günümüz şartlarıyla karşılaştırır. (Karşılaştırma) - Fransa da 18. yüzyılda yaşanan önemli olayların nedenlerini açıklar.(açıklama) 3. Uygulama (Apply): Bir işlemi/yöntemi verilen bir durumda kullanma veya yapma Yapma (Executing) : Bir işlemi benzer bir göreve uygulama Tamamlama (Implementing) : Bir işlemi benzer olmayan bir göreve uygular. Örnek: - Uygun istatistik yöntemleri kullanarak bir testin güvenilirliğini hesaplar.(yapma) 4. Analiz (Analyze): Bütünü bileşenlerine ayırma ve parçaların birbirleriyle ve bütünün genel yapısı veya amacı ile ilişkisini belirleme Farklılaştırma (Differentianting) : Bir materyalin ilgili parçalarını ilgisiz olanlardan veya önemli parçalarını önemsiz olanlardan ayırma Organize Etme (Organizing) : Bir yapı içerisindeki öğelerin nasıl uyduğunu veya işlev gördüğünü belirleme Niteleme/ Atfetme (Attributing) : Sunulan materyalin altında yatan bakış açısını, taraflılığı, değerleri veya niyeti tespit etme. 10

11 Örnek: - Bir matematik probleminde ilgili ve ilgisiz sayılar arasında ayrım yapar.(farklılaştırma) - Yazarın politik görüşlerine dayanarak bir makalesindeki görüşünü belirler.(atfetme) 5. Sentez (Create): Orijinal bir ürün oluşturmak ya da tutarlı bir bütün oluşturmak için parçaları bir araya getirme Oluşturma (Generating) : Kriterlere bağlı olarak alternatif hipotezler geliştirme Planlama (Planning ): Bazı görevleri yerine getirmek için bir prosedür geliştirme Üretme (Producing) : Bir ürün oluşturma. Örnek: -Gözlenmiş bir olgunun sebebini açıklamak için hipotezler oluşturur. -Verilen bir tarihî konuda bir araştırma planlar. -Belirli bir amaca yönelik ürün oluşturur. 6. Değerlendirme (Evaluation): Kriter ve standartlara göre karara varma / hüküm verme Kontrol Etme (Checking) : Bir süreç veya üründeki tutarsızlık veya hataları tespit etme; uygulanmakta olan bir işlemin etkililiğini belirleme Kritik Etme (Critique) : Bir ürün ile harici ölçütler arasındaki tutarsızlıkların belirlenmesi; bir problem için uygulanan işlemin uygunluğunu tetkik etme. Örnek: - Bir problemi çözmenin olası yolları içinden en uygun olana karar verir. (Kritik etme). - Gözlemlediği verilere göre bir bilim adamının düşüncelerini ve ulaşmış olduğu sonuçların uygunluğunu inceler.(kontrol etme) Örnek: - Verilen bir tarihî konuda bir araştırma planlar. (Planlama) - Gözlenmiş bir olgunun sebebini açıklamak için hipotezler oluşturur. (Oluşturma) Duyuşsal alan Bu öğrenme alanı, öğrenmenin duygusal tarafı üzerine odaklanıp bilgi edinme isteğinden, inançların, fikirlerin ve davranışların birleştirilmesine kadar geniş bir alanı kapsar. Duyuşsal alanın öğrenme çıktılarını yazarken kullanılan bazı fiiller aşağıda gösterilmiştir. Harekete geçme, kabul etme, tamamlama, mücadele etme, müdahale etme, savunma, tartışma, gösterme, takip etme, dinleme, yargılama, sıralama, düzenleme, katılma, paylaşma, ilişkilendirme, rapor etme, çözme, destekleme, değer verme, iş birliği yapma sentezleme, değerlendirme, uygulama, soru sorma. Örnek: - Kendi davranışının sorumluluğunu kabul eder. 11

12 - Bağımsız olarak çalışma isteğine değer verir. Psikomotor alan Beyin fonksiyonlarının ve kas hareketlerinin koordinasyonunu içeren fiziksel beceriler üzerine odaklanır. Psikomotor alan, genellikle, sağlık bilimleri, sanat, müzik, mühendislik, tiyatro ve beden eğitimi ve laboratuvar çalışmaları gerektiren alanlarda kullanılmaktadır. Psikomotor öğrenme çıktılarını yazarken kullanılan bazı fiiller aşağıda gösterilmiştir. Seçme, tanımlama, ayırt etme, ilişkilendirme, başlama, gösterme, hareket etme, tepkide bulunma, gösterme, izleme, tekrar etme, yapılandırma, güçlendirme, organize etme, uyarlama, değiştirme, yeniden organize etme, çeşitlendirme, ayarlama, birleştirme, oluşturma, yapma, sonuç çıkarma. Örnek: - Kurallara uygun olarak otomobil kullanır. 12

13 Tablo 1. Öğrenme Çıktılarını yazarken kullanabileceğiniz yüklemler 13

14 2.3.ÖRNEK Bu dersin sonunda; Öğrenci FİNANSAL YÖNETİM DERSİNİN ÖĞRENME ÇIKTILARI 1. Finansal yönetimle ilgili temel kavramları açıklayabilecektir. 1.1.Finans Yöneticisinin kim olduğunu ve görevlerini ifade eder Finansal yönetimin ne olduğunu ve fonksiyonlarını özetler. 2. Finansal piyasaların yapısını, düzenleyici ve denetleyici kurumları açıklayabilecektir. 2.1.Ekonomik sistem, finansal sistem, unsurlarını tanımlar ve finansal piyasaları ifade eder SPK, Hazine müsteşarlığı, TCMB, BDDK ve TMSF nin görev ve yetkilerini tanımlar. 3. Finansal analizin anlamını ve içeriğini açıklayabilecektir Finansal analizin temel amaçlarını, finansal analiz tekniklerinin uygulanmasında kullanılan bilanço ve gelir tablosunu tanımlar Finansal analizde kullanılan tekniklerden oran analizini anlar ve hesaplama yapar. 4. Finans matematiğinin temel kavramlarını ifade edebilecektir Basit faiz ve bileşik faiz hesaplamaları ve bileşik iskonto hesaplamaları yapar Reel faiz, nominal faiz ve efektif faiz hesaplamaları yapar. 5. Paranın zaman değerini anlatabilecektir Paranın gelecekteki ve bugünkü değerini hesaplar Normal, Peşin, Geciktirilmiş ve Daimi Anüite hesaplamaları yapar. 6. Borç İtfasını (Ödemelerini), Başabaş ve Kaldıraç analizini yapabilecektir Borcun eşit taksitlerle amortismanını hesaplar Borç ödemeleri seti verildiğinde kalan borç miktarını hesaplar Başabaş analizini yapar Faaliyet ve Finansal Kaldıraç analizlerini yapar. 7. Finansal getiri araçlarını tanımlayabilecektir Bir tahvilin değerini hesaplar Bir hisse senedinin değerini hesaplar. 8. Problem çözümü veya araştırma sonuçlarını içeren bir raporu takım çalışması ile hazırlayabilecektir Örnek olay analizi yapar Farklı kaynaklardan bilgi toplar, analiz eder ve derler Etik kurallara ve yazım kılavuzuna uygun bir rapor hazırlar. 14

15 3. DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM ÇIKTILARINA OLAN KATKI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Öğrenme çıktılarının yazımı tamamlandıktan sonra, her bir öğrenme çıktısının hangi program çıktısı / çıktılarıyla ilişkili olduğu belirlenmelidir. Böyle bir ilişkilendirme, dersin programa ne derece katkıda bulunduğunun görülmesine ve dersin programa katkısının arttırılması için dersin genel hedeflerinin ve öğrenme çıktılarının gözden geçirilmesine yardımcı olacaktır. Ders tanımlama formlarının arkasında, dersin öğrenme çıktılarının program çıktılarına olan katkısı hakkında öğretim elemanı tarafından öngörülen düzeyler yer alacaktır. Her ders için öngörülen değerler bir tabloda toplanıp ders programı ile ilgili genel sonuçlara ulaşılacağından, bu düzeylerin de mümkün olduğunca doğru belirlenmesi önemlidir. İzleyen kısımlarda, dersin program çıktılarına olan katkısının belirlenmesinde, öğrenme çıktıları - program çıktıları (ÖÇ-PÇ) ilişki tablosunu kullanan iki yaklaşım tanıtılmaktadır. ÖÇ - PÇ tablosunda, satırlar ders öğrenme çıktılarına sütunlar ise program çıktılarına karşı gelir. Daha somut verilere dayandığından, anlatılan iki yöntemden birini kullanarak katkı düzeylerinin belirlenmesi önerilir. 3.1.Birinci Yaklaşım ÖÇ - PÇ tablosunda, eğer bir öğrenme çıktısı bir program çıktısına katkı sağlıyorsa işaretlenir. Daha sonra her program çıktısına, kaç tane öğrenme çıktısının katkıda bulunduğu hesaplanır. Bu sayı toplam öğrenme çıktısı sayısına bölünerek, dersin öğrenme çıktılarının ilgili program çıktısına sağladığı katkı için bir yoğunluk değeri ( ) elde edilir. Örneğin, bir PÇ'ye karşı gelen değeri % 73 ise, dersin öğrenme çıktılarının %73'ü ilgili program çıktısına katkı sağlıyor anlamına gelmektedir. Dersin öğrenme çıktılarının her program çıktısına sağladığı katkı düzeyini belirlemek için, öncelikle katkı düzeylerinin hangi değerler arasında değişeceğine karar verilmeli, daha sonra için değişim aralıkları tanımlanarak, aralıklara katkı düzeyleri atanmalıdır. Diyelim ki, katkı düzeylerini 0 ile 3 arasında tanımladıysak, Tablo 2'deki gibi bir atama yapabiliriz. Tablo 3'te Finansal Yönetim dersi için yapılan bir örnek, Tablo 4'te ise dersin program çıktılarına olan katkı düzeyleri görülmektedir. 15

16 DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI Tablo 2. ÖÇ-PÇ Tablosundan hareketle katkı düzeylerinin belirlenmesi Yoğunluk değeri ( ) için değişim aralığı Karşı gelen katkı düzeyi ( 0, 1, 2, 3) Tablo 3. Finansal Yönetim Dersinin program çıktılarına katkı düzeyinin belirlenmesi PROGRAM ÇIKTILARI X X 2 X X 3 X X X X X 4 X X X X 5 X X X X X 6 X X X X X 7 X X X X 8 X X X X X X X X X X Toplam PÇ Sayısı Toplam/8 Katkı Derecesi %75 %75 %38 %13 %13 %13 %13 %13 %13 %100 %0 %0 %

17 Tablo 4. Dersin program çıktılarına olan katkı düzeyleri DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ, PROGRAM ÇIKTISINA KATKISI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM ÇIKTILARI 1:Az katkısı var 1 Matematik, fen bilimleri ve endüstri mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 2: Orta düzeyde katkısı var 3: Tam katkısı var End.Müh. ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 7 Türkçe ve/veya İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. 1 8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; endüstri mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 12 İş dünyası ile araştırma ve uygulama alanlarında işbirliği kurma becerisi Öğrencilerin kurumsal kaynak planlama yazılımı kullanabilme ve Finansal Yönetimde sayısal yöntemleri uygulama becerisi 3 17

18 DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI 3.2.İkinci Yaklaşım Birinci yaklaşımdan farklı olarak, ÖÇ - PÇ tablosunda, her öğrenme çıktısının hangi program çıktısına katkı sağladığı ve katkının derecesi yer alır. Tablo 5'te görülen örnekte, katkı düzeyleri için O -3 aralığı belirlenmiştir. Daha sonra her program çıktısına karşı gelen toplam katkı hesaplanır. Bu sayı (ÖĞRENME ÇIKTISI SAYISI*TAM KATKI DERECESİ)'ne bölünerek, dersin öğrenme çıktılarının ilgili program çıktısına ne kadar yoğunlukta katkı ( ) sağladığı elde edilir. Daha sonra bir önceki yaklaşıma benzer şekilde için aralık değerler belirlenerek, her program çıktısı için katkı düzeyleri bulunur. Böyle bir tablo hazırlamanın faydası, her öğrenme çıktısının hangi program çıktısına katkı sağladığının yanı sıra ne derece katkı sağladığının da görülmesine imkan vermesidir. Tablo 5. Finansal Yönetim Dersinin program çıktılarına katkı düzeyinin ikinci yaklaşımla belirlenmesi PROGRAM ÇIKTILARI Toplam PÇ Sayısı Toplam/24 %71 %75 %38 %13 %13 %13 %13 %13 %13 %92 %0 %0 %100 Katkı Derecesi

19 Eğitim planında yer alan bütün ders ve etkinliklerin öğrenme çıktıları hazırlandıktan sonra her bir dersin hangi program çıktılarını sağladığını gösteren bir matris hazırlanmalıdır. Böylece program çıktılarının ders öğrenme çıktıları ile karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilmelidir. Tablo 6. Program Çıktıları ve Program Tüm Dersleri İlişkisi 19

20 4. DERS TANIMLAMA FORMU ÖRNEĞİ Dersin Kodu ve Adı : Programın Adı: Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam ECTS Kredisi Ders Dili Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar Dersin Amaçları Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders (katalog) içeriği Ders Kitapları ve/veya Diğer Gerekli Malzeme Dersin Öğrenim Çıktıları İşlenen Konular Dersin Meslek Eğitimini Sağlamaya Yönelik Katkısı. Matematik ve Temel Bilimler Bilgisi Mesleki Eğitim Bilgisi Genel Eğitim Bilgisi (Dersin ECTS kredisini ilgili kategoriye yazınız. Ders birden fazla kategori ile ilgili ise dersin toplam kredisi bu kategoriler arasında dağıtılabilir.) 20

21 DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ,.. PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ, PROGRAM ÇIKTISINA KATKISI..PROGRAM ÇIKTILARI 1:Az katkısı var 2: Orta düzeyde katkısı var 3:Tam katkısı var Düzenleyen Adı Soyadı: Tarih: 21

22 5. DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖRNEKLERİ.. ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR YÜKSEKOKULU ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ ENT 202 ÜRÜN TASARIMI II ( IV. YARIYIL Proje Dersi ECTS ) GENEL AMAÇ: Endüstriyel ürün tasarımına yönelik Ürün Kullanıcı, Ürün Malzeme ilişkisi çerçevesinde ve ergonomik veriler temelinde uygulama projelerinin gerçekleştirilmesidir. ÖĞRENME ÇIKTILARI VE ALT BECERİLER: Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Ürün Kullanıcı İlişkisini sorgulayabilecek ve kurgulayabilecektir Ürün tasarımında kullanıcı profilini betimler Ürün tasarımında ergonomik verileri kullanır Bir ürün tasarlar. 2. Tasarımlarını kağıda aktarma da iki ve üç boyutlu teknik anlatım yöntemlerini kullanabilecektir Tasarladığı üründe ürün-malzeme ilişkisini kurar Tasarladığı üründe basit detayları çözer Tasarladığı ürünün çalışma maketlerini ve ölçekli modellerini yapar Tasarladığı ürünü görselleştirir. 3. Ürün tasarımında başlangıç düzeyinde geliştirdiği yaratıcı ve özgün fikirlerini savunabilecektir Verilen tasarım problemlerine bağlı yaratıcı ve özgün çözümler geliştirir Öngördüğü çözüme dayalı basit mekanizmalı ürün tasarlar Tasarladığı ürünü jüri önünde savunur. 22

23 ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans Dersi ÇEV 438 Çevre Yönetimi (ECTS:6 Ders yükü:3+2) Genel Amaç: Çevre yönetiminin teknik, sosyal, hukuki ve ekonomik boyutunun bir bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Öğrenim Çıktıları ve Alt Beceriler: Bu dersin sonunda öğrenci; 1.Çevresel faktörleri teknik, sosyal, hukuki ve ekonomik boyutların tümünü göz önünde bulundurarak değerlendirebilecektir. 1.1.Çevre yönetiminde sürdürülebilirliğin gereklerini açıklar. 1.2.Çevresel problemlerin çözümünde teknik, sosyal, hukuki ve ekonomik boyutların tümünü irdeler Çevre yönetiminde karar verme mekanizmalarını yorumlar. 2.Optimum kaynak kullanımı ve çevre kalitesinin korunması konusunda çevre ekonomisi problemlerini çözebilecektir. 2.1.Çevresel kaynakların ekonomik değerini çeşitli teknikler yardımıyla belirler. 2.2.Çevre kirliliğinde düzeltici ve önleyici faaliyetlerin fayda/maliyet hesabını ve değerlendirmesini yapar. 3.Çevre sistemlerini bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilecektir Çevre sistemleri (hava, su, toprak) arasındaki ilişkileri ve geçişleri betimler Çevre sistemleri ile ilgili problemleri bütünleşik bir yaklaşımla çözer. 4.Yeni kurulacak tesisler için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu hazırlayabilecektir. 4.1.ÇED Raporu için gerekli verileri toplar. 4.2.Topladığı verileri değerlendirir. 4.3.Kurulması planlanan tesisten kaynaklanacak kirletici seviyelerini öngörü tekniklerini kullanarak hesaplar. 4.4.ÇED çalışmaları kapsamında tesis için yer seçiminde çoklu kriterlerin değerlendirilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemini (ARC GIS yazılımını )kullanır Kurulması planlanan tesis için uygun yer seçimini yapar. 4.6.ÇED Raporunu yazar. 23

24 .. ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR YÜKSEKOKULU ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ ENT 109 ÜRÜN TASARIMINA GİRİŞ ( I.YARI YIL TEORİK ECTS ) GENEL AMAÇ: Endüstriyel ürün tasarımı ile ilgili temel mesleki kavramları, ürün tasarım sürecini, bu sürecin ögeleri (paydaşları-elemanları) ve diğer tasarım disiplinleri arasındaki ilişkileri ve endüstriyel tasarımın tarihsel gelişimini incelemektir. ÖĞRENME ÇIKTILARI VE ALT BECERİLER: Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Mesleki temel kavramlarını açıklayabilecektir Tasarım, ürün tasarımı ve endüstriyel ürün tasarımı kavramlarını tanımlar Bu kavramların benzerlik ve farklılıklarını örneklerle açıklar Tasarımcı - endüstriyel tasarımcı kimlik farkını açıklar. 2. Ürün tasarımı sürecinin ögeleri (tasarımcı ürün kullanıcı üretici) arasındaki ilişkileri tartışabilecektir Ürün tasarımında form malzeme ergonomi üretim yöntemi maliyetmarka pazarlama ilişkilerini açıklar Tasarım sürecinin aşamalarını ve bu aşamalarda gerçekleştirilen işlemleri betimler. 3. Endüstriyel tasarım ile diğer tasarım disiplinlerinin ilişkilerini yorumlayabilecektir Diğer tasarım disiplinlerinin özelliklerini açıklar Tasarımda disiplinler arası ilişkileri karşılaştırır. 4. Endüstriyel tasarım tarihindeki bilgileri temel düzeyde kullanabilecektir Endüstriyel tasarım tarihindeki belli başlı dönemleri örneklerle açıklar Türkiye ve dünyada ki tasarımcılar ve tasarladıkları ürünlerden örnek gösterir. 24

25 EĞİTİM FAKÜLTESİ OKÖ214 Türk Eğitim Tarihi (Ders yükü 2+0, ECTS: 3) Genel Amaç: Türk eğitim tarihinin amacını, dönemlerini ve kapsamını incelemek, eğitim olgusu içinde önemini tartışmak, cumhuriyetten önceki dönemlerden günümüze kadar Türk eğitim tarihindeki yasal ve yapısal gelişmeleri ve sorunları analiz etmektir. Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Türk Eğitim Tarihinin amaçlarını açıklayabilecektir Türk Eğitim Tarihinin amaçlarını açıklar Geçmişte yaşanan eğitim sorunlarını ve çözüm yollarını irdeler Geçmiş eğitim uygulamalarının üstün ve zayıf yönlerinin tartışır. 2. Türk Eğitim Tarihinin dönemlere göre temel özelliklerini açıklayabilecektir Cumhuriyet öncesi dönemde eğitimin temel özelliklerini açıklar Cumhuriyetin kuruluş yıllarında eğitimin temel özelliklerini açıklar Planlı kalkınma öncesi dönemde eğitimin temel özelliklerini açıklar Planlı kalkınma döneminden sonra eğitimin temel özelliklerini açıklar. 3. Cumhuriyet dönemi eğitim politikalarını tartışabilecektir Cumhuriyet dönemi eğitim politikasını açıklar Cumhuriyet dönemi eğitim politikalarına yön veren yasaları inceler Cumhuriyet dönemi devrimlerinin nedenlerini sorgular Cumhuriyet Dönemi eğitim politikalarının doğurgularını sorgular. 4. Milli Eğitim Bakanlığının örgüt yapısını tarihsel gelişimi içinde açıklayabilecektir yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığının örgüt yapısını açıklar yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığının örgüt yapısını açıklar Planlı Kalkınma Döneminde (1960 dan günümüze) Milli Eğitim Bakanlığının örgüt yapısını açıklar Milli Eğitim Bakanlığı örgüt yapısının farklı dönemlerdeki özelliklerini karşılaştırır. 5. Türk Eğitim Sisteminin geliştirilmesine dönük çalışmaları analiz edebilecektir Türk eğitim sisteminin geliştirilmesinde bilim kurullarının işlevlerini sorgular Türk eğitim sisteminin geliştirilmesinde Milli Eğitim Şuralarının işlevlerini sorgular. 25

26 5.3. Türk eğitim sisteminin geliştirilmesine dönük çalışmaların sonuçlarını tartışır. 6. Öğretim kademelerine göre yaşanan sorunları tarihsel süreç içinde analiz edebilecektir Okulöncesi eğitimde karşılaşılan sorunları tartışır İlköğretimde karşılaşılan sorunları tartışır Ortaöğretimde karşılaşılan sorunları tartışır Yükseköğretimde karşılaşılan sorunları tartışır. 7. Öğretim kademelerine göre gelişmeleri değerlendirebilecektir Öğretim kademelerine göre sayısal gelişmeleri tartışır Öğretim kademelerine göre niteliğin artırılmasına dönük gelişmeleri değerlendirir Geçmiş uygulamaları göz önünde bulundurarak nicel ve nitel gelişmeleri sağlamaya dönük öneriler geliştirir. 26

27 . ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı EBÖ615 Türkiye de Öğretmen Yetiştirme Sorunu (Ders yükü 3+0, ECTS: 7,5) Genel Amaç: Türkiye de Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar eğitim basamaklarına göre öğretmen eğitimini incelemek, yürürlükte olan öğretmen eğitimini değerlendirmek, öğretmen eğitiminde hizmetöncesi ve hizmetiçi eğitim sorunları ile kariyer basamakları uygulamasını analiz etmek ve etkili bir öğretmen eğitimi için öneriler geliştirmektir. Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Türk Eğitim Sistemi ndeki yasal ve yapısal düzenlemeleri açıklayabilecektir. 1.1 Eğitim sistemine yön veren önemli yasal düzenlemeleri açıklar. 1.2 Eğitim sistemindeki yapısal değişiklikleri betimler. 1.3 Eğitim sisteminde yapılan yapısal düzenlemelerin nedenlerini ve sonuçlarını açıklar. 2. Eğitim basamaklarına göre öğretmen yetiştirme uygulamalarını açıklayabilecektir. 2.1 İlköğretim sınıf öğretmenlerinin yetiştirilmesine ilişkin uygulamaları açıklar. 2.2 İlköğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine ilişkin uygulamaları açıklar. 2.3 Genel ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine ilişkin uygulamaları açıklar. 2.4 Mesleki ve teknik ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine ilişkin uygulamaları açıklar. 3. Öğretmen eğitimi uygulamalarını gerekçeleri ve sonuçlarıyla analiz edebilecektir. 3.1 Köy için ayrı öğretmen yetiştirme uygulamalarının gerekçelerini ve sonuçlarını sorgular. 3.2 Sınıf öğretmeni yetiştirmede iki yıllık eğitim enstitüsü uygulamasının gerekçelerini ve sonuçlarını sorgular. 3.3 Alan öğretmeni eğitiminde eğitim enstitüsü ve yüksek öğretmen okulu uygulamasının gerekçelerini ve sonuçlarını sorgular Öğretmen eğitiminin üniversiter alana alınmasının gerekçelerini ve sonuçlarını sorgular. 3.5 Öğretmen eğitiminde uzaktan eğitim uygulamasının gerekçelerini ve sonuçlarını sorgular. 4. Yürürlükte olan öğretmen eğitimi programlarını değerlendirebilecektir. 4.1 Öğretmen eğitiminde yeniden yapılanmanın gerekçelerini açıklar. 4.2 Öğretmen eğitiminde yeniden yapılanmanın temel özelliklerini sıralar. 4.3 Öğretmen eğitiminde yeniden yapılanmanın güçlü ve zayıf yönlerini önceki uygulamaları da dikkate alarak karşılaştırır. 27

28 4.4 Öğretmen eğitiminde yeniden yapılanmanın getirdiği yenilikleri değerlendirir. 5. Öğretmen eğitiminde hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim sorunlarını analiz edebilecektir. 5.1 Öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimlerinde karşılaşılan sorunları tanımlar. 5.2 Öğretmelerin hizmet içi eğitimlerinde yaşanan sorunları tanımlar. 5.3 Öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim sorunlarının çözümüne ilişkin uygulamaları eleştirir. 6. Öğretmenlikte kariyer basamakları uygulamasını değerlendirebilecektir. 6.1 Kariyer basamakları uygulamasının öğretmenlerin mesleki gelişimlerine etkilerini sorgular. 6.2 Kariyer basamakları uygulamasının sosyal ve ekonomik yönlerini eleştirir. 6.3 Kariyer basamakları uygulamasının eğitimin niteliğine katkılarını tartışır. 7. Bilgi toplumunda öğretmenlerin sahip olmaları gereken yeterlikleri dikkate alarak etkili bir öğretmen eğitimi için öneriler geliştirebilecektir. 7.1 MEB tarafından hazırlanan öğretmen yeterliklerini bilgi toplumunun özellikleriyle karşılaştırır. 7.2 Öğretmen eğitimi programlarını öğretmen yeterliklerini kazandırma yönünden inceler. 7.3 Etkili öğretmen eğitimine ilişkin öneriler geliştirir. 28

29 . ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FİZ 117 Fizik Laboratuvarı I (Ders Yükü: 1+2, ECTS:3,5) Genel Amaç Fizik yasalarının temel kavramlarını fiziksel olaylar üzerinde gözlem ve deney yaparak sınamak, çeşitli analizler yoluyla sonuca ulaşmak, genelleme yapmak suretiyle bilimsel görüş oluşturma yeteneğini kazanmak, öğrenim yaşamlarında kullanacakları temel deneysel bilgi, teknik ve becerileri geliştirmektir. Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Ölçme işlemini açıklayabilecektir. 1.1 Ölçme kavramını açıklar. 1.2 Fiziksel ölçü aletlerinde bulunması gereken özellikleri ifade eder. 1.3 Ölçme işleminde hataları ve kaynaklarını betimler. 1.4 Ölçüm sonuçlarının uygun hassasiyetle nasıl ifade edileceğini açıklar. 1.5 Basit hata hesaplarını yapar. 2. Birim sistemlerini ve birim sistemlerindeki büyüklükleri açıklayabilecektir. 2.1 Temel ve yardımcı büyüklük kavramlarını açıklar. 2.2 SI ve CGS birim sistemlerindeki temel ve türetilmiş büyüklükleri ifade eder. 2.3 Birim sistemlerindeki ön çarpanların anlamlarını ifade eder. 2.4 SI ve CGS birim sistemlerindeki birimleri birbirlerine dönüştürür. 3. Grafik çizebilecek ve okuyabilecektir. 3.1 Verilen bir grafikte bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirler. 3.2 Doğru orantılı ve ters orantılı grafikleri saptar ve çizer. 3.3 Parabolik grafikleri saptar ve çizer. 3.4 Parabolik grafiği doğrusal orantılı grafiğe dönüştürür. 3.5 Grafiğin eğiminden yararlanarak istenilen fiziksel nicelikleri bulur. 4. Cisimlerin hareketlerini fizik yasalarını kullanarak deneysel yolla açıklayabilecektir Çizgisel yerdeğiştirme, çizgisel hız, çizgisel ivme, açısal yerdeğiştirme, açısal hız, açısal ivme, periyod, frekans, yay sabiti, tek ve iki boyutta hareket, sabit ivmeli hareket, basit harmonik hareket kavramlarını kuralları ve fiziksel nicelikleriyle açıklar Sabit ivme ile hareket eden bir cismin konum-zaman, hız-zaman, ivme zaman grafiklerini deneysel verileri kullanarak çizer Elde ettiği deneysel ve teorik sonuçları karşılaştırarak yorumlar Yüzeyler arasındaki statik ve dinamik sürtünme katsayılarını bulur Basit harmonik harekete yapan bir cismin periyod ve frekansının bağlı 29

30 olduğu fiziksel nicelikleri deneysel yolla belirler Bir yayın yay sabitini denge ve periyod bağıntılarını kullanarak bulur Kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu kavramlarını denklemlerle açıklar Sabit ivmeli hareket eden bir cismin kinetik ve potansiyel enerji değerlerini deneysel yolla bulur Yaptığı deneyin sonuçlarını yorumlar. 30

31 6. Öğretim Yöntem ve Teknikleri / Instructional Methods and Techniques ( check box biçiminde sunulacak olan materyaller) Ders formlarında yer alan öğretim yöntem ve teknikleri bölümünü aşağıdaki Tablo 7 de yer alan yöntem ve teknikleri kullanarak hazırlayınız. Tablo 7. Öğretim Yöntem ve Teknikleri TÜRKÇE Anlatım Soru-Yanıt Tartışma Uygulama-Alıştırma Gözlem Alan Gezisi Takım/Grup Çalışması Gösterme Deney Rol Oynama/Dramatize Etme Role Örnek Olay İncelemesi Sorun/Problem Çözme Beyin Fırtınası Rapor Hazırlama ve/veya Sunma Proje Tasarımı/Yönetimi Benzetim Bireysel Çalışma İNGİLİZCE Lecture Question and Answer Discussion Drill and Practice Observation Field Trip Team/Group Work Demonstration Experiment Play/Dramatization Case Study Problem Solving Brain Storming Preparing and/or Presenting Reports Project Design/Management Simulation Individual work Öğretim yöntem ve tekniklerinin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 1. ANLATIM: Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür. 2. SORU- YANIT: Kullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından 31

32 büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır. 3. TARTIŞMA: Duruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar. 4. GÖZLEM: Genellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir. 5. ALAN GEZİSİ: Öğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir. 6. TAKIM / GRUP ÇALIŞMASI: İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir. 7. GÖSTERME: Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur. 8. DENEY: Doğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar deneyelim ve görelim düşüncesine dayalıdır. 9. ROL OYNAMA/ DRAMATİZE ETME: Rol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir. 10. ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek 32

33 olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler. 11. SORUN / PROBLEM ÇÖZME: Bir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır. Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir. 12. BEYİN FIRTINASI: Beyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir. 13. PROJE TASARIMI / YÖNETİMİ: Proje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir. 14. BENZETİM: Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır. 33

34 Program Kataloğunun, Ders Planlarının Hazırlanması ve Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktıları ile İlişkilendirilmesinde Uygulanacak Basamaklar ve Yararlı Bilgiler Basamaklar: 1. Programın eğitim amaçları yazılır. (Programın Eğitim Amaçları: Programın misyon, vizyon ve hedefleri ile iç ve dış paydaşların görüşleri dikkate alınarak nasıl bir mezun profilinin amaçlandığını gösteren ifadelerdir) 2. Programda yürütülmekte olan ders listesi hazırlanır. 3. Program çıktıları (PÇ) yazılır. (Program Çıktıları: Programın eğitim amaçlarına ulaşabilmek için mezunların ne tür yeterliliklere sahip olmaları gerektiğinin açıklandığı ifadelerdir). 4. Ders öğrenme çıktıları yazılır. 5. Program çıktıları-ders Çıktıları İlişki Tablosu hazırlanır (var-yok ilişkisi). (Her bir derse ilişkin Öğrenme çıktıları nın Program Çıktılarından hangisini/hangilerini sağladığını belirleyerek Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Çıktıları ilişkilendirilir) 6. PÇ- ÖÇ İlişki Tablosundaki ders öğrenme çıktılarının PÇ ye katkısı puanlandırılır. Kutucuklara yazılır. 7. Dersin öğrenme çıktılarının her PÇ ye ortalama katkı puanı hesaplanır. 8. Tüm Derslerle program çıktıları ilişkilendirilir ve kutucuklara yazılır. 9. PÇ yi karşılamayan ders var ise öğrenme çıktıları gözden geçirilir. 10. Derslerde değişiklik (çıkarma, yeni ders ekleme vb.) varsa düzenlenir. 11. Ders öğrenme çıktıları göz önüne alarak belirlenen ortak formata uygun olarak ders planları hazırlanır. 12. Ders öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için gerekli iş yükünü ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS ) kredileri hesaplanır. Ardından; 13. Her programın programlarını tanıtıcı bilgi ve ders öğretim planları Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanır. 34

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır. DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı: KMU 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Numerik Analiz BIL222 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

VII 0 0 6 0 0 3 9. Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.

VII 0 0 6 0 0 3 9. Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır. DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı: KMU 406 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mezuniyet Projesi CEAC 404 Bahar 1 4 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Öğretim üyeleri

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Proje/Alan Çalışması. Yrd.Doç.Dr Yahya TAŞGIN

DERS TANIMLAMA FORMU. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Proje/Alan Çalışması. Yrd.Doç.Dr Yahya TAŞGIN DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : MMU 475 Makine Laboratuvarı Programın Adı: Makine Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Neden? Bilişimsel, eğitimsel ve teknolojik gelişmeler yüksek öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İş Hukuku BIL411 7 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : MMÜ Elektroteknik.-Elektrik Makineleri Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk Dili II TD 102 2. 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ALANA ÖZGÜ YETERLİLİKLER PROGRAM ÇIKTILARI DERS B

AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ALANA ÖZGÜ YETERLİLİKLER PROGRAM ÇIKTILARI DERS B ÖĞRETİMDE DÖNÜŞÜM 1 AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ALANA ÖZGÜ YETERLİLİKLER PROGRAM ÇIKTILARI DERS A DERS B DERS C ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTILARI İŞ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma BIL221 3 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu

Detaylı

Ders/Blok/Task/Staj Öğrenme Kazanımlarının Yazılması Basamakları ve Yararlı Bilgiler

Ders/Blok/Task/Staj Öğrenme Kazanımlarının Yazılması Basamakları ve Yararlı Bilgiler Ders/Blok/Task/Staj Öğrenme Kazanımlarının Yazılması Basamakları ve Yararlı Bilgiler Bu doküman AIC Üniversitesi Program Yeterlilikleri ve Ders öğrenme kazanımları ilişkilendirme matrisinin/tablosunun

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Girişimcilik Ar-ge ve İnovasyon BIL447 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri II BIL310 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri II BIL310 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri II BIL310 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu /

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik İngilizce II EEE112 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnsan-bilgisayar Etkileşimi BIL429 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Grafiklerine Giriş BIL443 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli /

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Mikroişlemciler BIL242 4 3+2 4 6 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik İngilizce II BIL122 2. 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri BIL121 Teknik İngilizce I Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Organizasyonu BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Organizasyonu BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Organizasyonu BIL321 5 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları II BIL306 6 3+2 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları II BIL306 6 3+2 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Ağları II BIL306 6 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI YAZMA

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI YAZMA DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI YAZMA Ankara Üniversitesi Eğitim Programları Geliştirme Çalışması Bu doküman Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Programları Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır. Şubat

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matlab Programlama BIL449 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Veri Organizasyonu ve Yönetimi BIL303 5 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Veri Organizasyonu ve Yönetimi BIL303 5 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Veri Organizasyonu ve Yönetimi BIL303 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (CEAC 304) Ders Detayları

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (CEAC 304) Ders Detayları Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (CEAC 304) Ders Detayları Ders Adı Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği Ders Kodu CEAC 304 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 7 Ön Koşul

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sayısal Lojik Tasarımı BIL281 3 5+0 5 6 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik İngilizce I BIL121 1 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik İngilizce I BIL121 1 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik İngilizce I BIL121 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Nesneye Yönelik Programlama BIL205 1 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Ramp Hizmetleri (AVM403) Ders Detayları

Ramp Hizmetleri (AVM403) Ders Detayları Ramp Hizmetleri (AVM403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Ramp Hizmetleri AVM403 Güz 2 0 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Mühendisliğine Giriş BIL151 1. 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR ve KALİTE ÇALIŞMALARI

MEF ÜNİVERSİTESİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR ve KALİTE ÇALIŞMALARI Yüksek Öğretimde Global Kalite Zirvesi, 27 Nisan 2016 Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü MEF ÜNİVERSİTESİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR ve KALİTE ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Mehmet Fevzi ÜNAL Rektör Yardımcısı

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ SAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...2 1.1.ISCED 97 (FOET

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÖN BÜRO İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı I (MSÇ377) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı I (MSÇ377) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı I (MSÇ377) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı I MSÇ377 Seçmeli 1 2 0 2

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 424*314 DERSİN ADI Mesleki Yabancı Dil-II YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI - KREDİSİ 2 Teori 2 Uygulama 0 Lab. TİPİ 1 Seçmeli Seçime

Detaylı

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım ORY 400 Bahar 0

Detaylı

MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI ÖĞRENİM ÇIKTILARI

MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI ÖĞRENİM ÇIKTILARI MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI ÖĞRENİM ÇIKTILARI MÜHENDİSLİK İÇİN ULUSAL YETERLİLİKLER ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Ahmet ARAN Prof. Dr. Rıdvan BERBER Mustafa ÇOBANOĞLU Prof. Dr. Ali Rıza KAYLAN Prof. Dr. Bülent ÖZGÜLER

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Otoma Teorisi Ve Biçimsel Diller BIL445 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA BG-213 2/1 2+0+2 2+1 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Konuşma I ETI107 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU

DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili II DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı:Kimya Mühendisliği Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam ECTS

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 424*375 DERSİN ADI Teknik İngilizce-I YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI - KREDİSİ 2 Teori 2 Uygulama 0 Lab. TİPİ 1 Zorunlu Seçime bağlı

Detaylı

Üniversite Senatosunun 263 Sayılı Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

Üniversite Senatosunun 263 Sayılı Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Üniversite Senatosunun 263 Sayılı Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bütün programlarda okutulan

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı Dersin adı: CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Dersin Kodu: MAK2123 AKTS Kredisi: 4 1. yıl 2. yarıyıl Önlisans Mesleki 4 s/hafta

Detaylı

Kesikli Programlama (IE 506) Ders Detayları

Kesikli Programlama (IE 506) Ders Detayları Kesikli Programlama (IE 506) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Kesikli Programlama IE 506 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Veritabanı ve Veritabanı Programlama BIL362 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları

Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş EE 104 Bahar

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Döne Teori+Prati Ders ismi Ders kodu Kredi AKTS m k TEMEL MATEMATİK I SNF101 1 2+0 2 4 Ön Şartlı

Detaylı

Havaalanı ve Havaalanı Donanımı (AVM201) Ders Detayları

Havaalanı ve Havaalanı Donanımı (AVM201) Ders Detayları Havaalanı ve Havaalanı Donanımı (AVM201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Havaalanı ve Havaalanı Donanımı AVM201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

Mekanik Makina Elemanları (MECE 304) Ders Detayları

Mekanik Makina Elemanları (MECE 304) Ders Detayları Mekanik Makina Elemanları (MECE 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mekanik Makina Elemanları MECE 304 Bahar 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri İşletme Finansı Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL EN-412 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA DİLLERİ BG-324 3/2 3+0+0 3+0 4 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

Konuşma İşleme ve Uygulamaları (EE 519) Ders Detayları

Konuşma İşleme ve Uygulamaları (EE 519) Ders Detayları Konuşma İşleme ve Uygulamaları (EE 519) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Konuşma İşleme ve Uygulamaları EE 519 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYGULANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYGULANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYGULANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR I.GENEL BİLGİ Avrupa Yükseköğretim Alanı nı oluşturmak ve bu kapsamda Avrupa boyutunda yükseköğretim kurumlarının yeniden

Detaylı

Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları

Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş Ders Kodu COMPE 105 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İş Hayatı İçin Yabancı Dil BIL302 6 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İş Hayatı İçin Yabancı Dil BIL302 6 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İş Hayatı İçin Yabancı Dil BIL302 6 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması (IE 320) Ders Detayları

İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması (IE 320) Ders Detayları İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması (IE 320) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması IE 320 Seçmeli

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Konaklama İşletmeciliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Görüntü ve Ses İşleme (SGT 424) Ders Detayları

Görüntü ve Ses İşleme (SGT 424) Ders Detayları Görüntü ve Ses İşleme (SGT 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Görüntü ve Ses İşleme SGT 424 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı (SE 440) Ders Detayları

Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı (SE 440) Ders Detayları Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı (SE 440) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı SE 440 Seçmeli 3 0 0 3

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ I.SINIF II.YARIYIL DOKTORA İŞLETME ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: Uygulamalı Finansal Araştırmalar Bölüm / Anabilim Dalı: İşletme Yarıyıl

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yapı Fotoğrafçılığı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : Yok Önerilen Dersler : Yok Dersin

Detaylı

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce II ENG T 102 Bahar 4 0 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) BİLGİ PAKETİ 05.01.2016 İletişim Bilgileri Bölüm Başkanı:

Detaylı

Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları

Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektronik Devreler I EE 201 Bahar 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i EE 102 (FD)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS SAYISAL HABERLEŞME (T.SEÇ.V) 131517600

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

İnşaat Mühendisliğine Giriş (CE 102) Ders Detayları

İnşaat Mühendisliğine Giriş (CE 102) Ders Detayları İnşaat Mühendisliğine Giriş (CE 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İnşaat Mühendisliğine Giriş CE 102 Bahar 1 0 0 1 2.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce II ENG T 102 Bahar 4 0 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Makine Mühendisliğine Giriş MK-211 2/Güz (1+0+0) 1 1 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 241 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

MATEMATİK BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS. Program Yeterlilikleri. Bölümün program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

MATEMATİK BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS. Program Yeterlilikleri. Bölümün program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: MATEMATİK BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS Bölümün program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: No 1 Alanındaki ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere 2 Alanında edindiği ileri düzeydeki

Detaylı