Yrd. Doç. Dr. Adnan DÖNMEZ * Tamer KARAUSTA **

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. Adnan DÖNMEZ * Tamer KARAUSTA **"

Transkript

1 ÇALIŞANLARIN MESLEKİ HİLE ALGISI VE İHBAR HATTI KULLANARAK RAPOR ETME EĞİLİMLERİ ÜZERİNE AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA EMPLOYEE PERCEPTION OF OCCUPATIONAL FRAUD AND THE PROPENCITY TO REPORT THOSE ACTIVITIES USING HOT LINES: A RESEARCH AT AKDENIZ UNIVERSITY FACULTY OF BUSINESS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES Yrd. Doç. Dr. Adnan DÖNMEZ * Tamer KARAUSTA ** Öz Bu çalışmanın amacı, geleceğin çalışanları olan öğrencilerin mesleki hile ile ilgili algılarını ve uygun olmayan davranışları rapor etme eğilimlerini belirlemek, cinsiyet, öğrencilerin okudukları bölüm ve sınıfın hile algısı ve rapor etme eğilimi üzerinde etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, işletme, iktisat ve maliye bölümü öğrencilerine altı adet senaryodan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre öğrencilerin mesleki hile algıları ile rapor etme eğilimleri arasında pozitif bir ilişki olduğu, öğrencilerin yolsuzluğa karşı diğer mesleki hile türleri olan finansal tablo hilesi ve varlık suiistimaline göre daha hassas oldukları, kadınların hileli davranışlara karşı daha duyarlı oldukları ve rapor etme eğilimlerinin daha yüksek olduğu, öğrencilerin okudukları bölümün hile algısı ve rapor etme eğilimi üzerinde kısmen etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Hile, Mesleki Hile, Hile Algısı, Hile İhbar Hattı. * Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü Öğretim Üyesi ** Akdeniz Üniversitesi, S.B.E., İşletme Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi 17

2 Abstract The aim of this study is to determine,employees of the future, students perception of occupational fraud, tendency to report inappropriate behaviour and to determine whether or not the gender, department and class have an effect on perception of fraud and tendency to report. For this purpose Akdeniz University Faculty of Business and Administrative Sciences, business administration, economics and finance department students were administered a questionnare consisting of six scenarios. According to survey results, students perceptions of occupational fraud and tendency to report have a positive relationship, students are more sensitive to corruption rather than the other type of occupational fraud, financial statement fraud and asset misapprorpiation, women are more sensitive to fradulent bahaviour and tendency to report are higher, department and class have partly effect on the perception of fraud and tendency to report. Key Words: Fraud, Occupational Fraud, Fraud Perception, Fraud Hotline 1. GİRİŞ Günümüzde işletmeler bir takım mesleki hile ve güveni kötüye kullanma yöntemleriyle çalışanları tarafından çeşitli kayıplara uğratılmaktadır. Bu duruma düşen işletmeler, hilenin varlığını uzun zaman sonra fark etmektedirler ya da hiçbir zaman böyle bir hilenin varlığından haberdar olmamaktadırlar. Özellikle XX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren finansal skandal haberlerindeki artış, ilgili çevrelerin işletmelerde meydana gelen mesleki hilelere ilgisini artırmıştır. Hemen her gün günlük iş yaşamında meydana gelen ve kanıksanmış görünen yani çalışanlar tarafından hile olarak algılanmayan pek çok eylem uzman çevrelerce hile olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada geleceğin çalışanları olan öğrencilerin mesleki hile ile ilgili algılarını ve uygun olmayan davranışları rapor etme eğilimlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında ilk olarak mesleki hilenin tanımı, maliyeti ve mesleki hilenin önlenmesi ve tespitinde işletme çalışanlarının önemine ilişkin açıklamalara yer verilecektir. Daha sonra ise bu konuda daha önce yapılmış olan çalışmalara ilişkin bir değerlendirme yapılacaktır. Son olarak ise Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 18

3 Fakültesi öğrencilerine mesleki hile algılarını ve rapor etme eğilimlerini belirlemeye yönelik olarak uygulanan anketin sonuç ve yorumlarına yer verilecektir. 2. MESLEKİ HİLE Bu kısımda mesleki hilenin tanımı, maliyeti, önlenmesi ve tespit edilmesi konusunda işletme çalışanlarının önemine ilişkin açıklamalara yer verilecektir Mesleki Hilenin Tanımı Hile kelimesinin kökeni Latince fraus kelimesine dayanmakta olup zarar, hata ve aldatma anlamına gelmektedir (Balcı, 2008, 19). Türk Dil Kurumu Türkçe sözlükte hileyi; Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, ayak oyunu, alavere dalavere, desise, entrika ve çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma olarak tanımlamaktadır (TDK, (Erişim tarihi: ) Mesleki hile ise Sertifikalı Hile Araştırmacıları Birliği (The Association of Certified Fraud Examiners-ACFE) tarafından Bir kimsenin, mesleğini, işveren firmanın kaynaklarını veya varlıklarını kasıtlı olarak kötüye kullanma yoluyla, şahsi zenginleşme için kullanması olarak tanımlanmıştır (ACFE, 1996: 2). Tanıma göre mesleki hile çalışanların, orta ve üst düzey yöneticilerin uygunsuz davranışlarının sonucudur ve öğle yemeği için verilen aranın suiistimal edilmesinden veya basit bir hırsızlıktan, çok karmaşık yatırım dolandırıcılıklarına kadar uzanan her türlü yasadışı ve adaletsiz davranışı içermektedir (Albrecht ve ötekiler, 2009, 10). ACFE, kapsamı çok geniş olan mesleki hileleri; varlık usulsüzlükleri, yolsuzluk ve finansal tablo hileleri adları altında üç ana kategoride toplamıştır (ACFE, 1996, 2). ACFE raporlarına göre en sık görülen hile türü olan varlık usulsüzlükleri; kurum varlıklarının çalınması, zimmete geçirilmesi veya suiistimali olarak tanımlanabilir (U.S. Department of Justice, 2007, 15) ve nakit hırsızlığı, fatura usulsüzlüğü, çek tahrifatı, bordro usulsüzlüğü, işletme kaynaklarının suiistimal edilmesi ve stok hırsızlığı vb. şekillerde gerçekleşebilir. 19

4 MALİ Yolsuzluk; faillerin, ticari işlemlerde işveren veya diğerlerinin haklarının tersine, nüfuzlarını kendisi veya bir üçüncü kişi için çıkarlar elde etmek için kullanmalarıdır (Lanza, 2003, 10). İkinci en sık karşılaşılan hile türü olan yolsuzluk; kamu veya özel sektörde çalışan görevlilere imtiyazlı uygulamaları için ödenen komisyonları içerir ve rüşvet, çıkar uyuşmazlığı, ekonomik şantaj ve yasa dışı bahşişler şeklinde dört başlık altında incelenebilir (U.S. Department of Justice, 2007, 15). Finansal tablo hilesi ise, işletmenin finansal durumunun ve faaliyet sonuçlarının kasıtlı olarak yanlış sunumu ya da finansal tablolardaki açıklamaların veya miktarların atlanması yoluyla başta yatırımcı ve kredi verenler olmak üzere finansal tablo kullanıcılarını aldatmaya veya yanlış yönlendirmeye teşebbüs edilmesidir (U.S. Department of Justice, 2007, 15; Rezaee, 2005, 279). Finansal tablo hileleri; tahrifat, değiştirme, bilinçli maddi hata, ihmal, kayıtların veya diğer önemli bilgilerin bilinçli olarak yanlış sunumu, bilinçli yanlış yorumlama, muhasebe ilkelerinin, kurallarının, politikalarının ve ölçme, tanımlama için kullanılan metotların yanlış uygulanması, yetersiz açıklama veya bilinçli ihmal, yasadışı kazanç yönetimi yoluyla muhasebe tekniklerinin saldırgan kullanımı, var olan kural temelli muhasebe standartları altında muhasebe uygulamalarının maniple edilmesi şeklinde gerçekleşebilir (Rezaee, 2005, 279). Finansal tablo hileleri en zor tespit edilen ve belki de bu sebeple oran olarak mesleki hileler içinde en düşük paya sahip olan hile türü olmakla birlikte en fazla ortalama kayba neden olan hiledir. Amerika Birleşik Devletleri nde (ABD) tespit edilen mesleki hilelerin türlerine ve yıllara, ortalama kayba ve mesleki hileler içindeki paylarına göre dağılımları Tablo 1 de görüldüğü gibidir. 20

5 Tablo 1: Mesleki Hile Türlerinin Yıllara Göre Ortalama Kayıp Miktarları ve Oranları Varlık Usulsüzlüğü Yolsuzluk Finansal Tablo Hilesi Yıl Oran Ort. Kayıp Oran Ort. Kayıp Oran Ort. Kayıp (%) US $ (%) US $ (%) US $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , *Veriler ACFE hile ve suiistimal raporlarından derlenmiştir. Bazı hileler birden fazla tür içerdiğinden o yıla ait yüzde toplamı % 100 ü geçmektedir Hilenin Maliyeti Hilenin -doğası gereği- mağdurlara maliyeti tam olarak bilinememektedir. Bunun nedenleri arasında yapılan hilelerin tümünün tespit edilememesinin yanı sıra tespit edilen hile suçlarının işletmenin piyasadaki saygınlığı ve güvenirliliğine zarar verebileceği veya yasal süreç masraflarının yüksek olması vb. nedenlerle ilgili birimlere bildirilmemesi vardır (Kuloğlu, 2007, 32). Hâlbuki hile ve yolsuzlukların neden olduğu kayıp ve maliyetin ortaya konması, hilenin önlenmesi ve tespit edilmesinin önemini ortaya koymak açısından önemlidir yılında ACFE tarafından yayımlanan ve arası dönemi kapsayan mesleki hile ve suiistimal raporunda, hilenin, raporda konu edilen mağdur işletmelere ortalama maliyetinin yıllık gelirlerinin %7 si olduğu tahmin edilmiştir. Bu rakam ABD nin yıllık gelirine oranlandığında sadece ABD nin mesleki hileye dayalı yıllık gelir kaybı 994 milyar dolar olarak hesaplanmaktadır. ACFE 2010 raporunda ise hilenin 2009 yılı gayri safi milli hasıla rakamlarına göre dünya ekonomisine 2,9 trilyon dolara mal olduğu tahmin edilmektedir (ACFE, 2010, 4). Aynı raporda işletme başına ortalama kaybın 160 bin dolar olduğu bildirilmektedir (ACFE, 2010, 4). Hile sonucunda direkt ekonomik kayıpların yanı sıra azımsanamayacak büyüklükte endirekt kayıplar da meydana gelmektedir. Hilenin endi- 21

6 rekt maliyetleri; üretimde azalma, hileye başvuran çalışanların çıkarılması ve yerine yenilerinin alınması nedeniyle yaşanan verim düşüklüğü, yasal süreç maliyetleri, işletmelerin itibar kaybı, marka değerinin düşmesi, çalışanların moralinin bozulması, artan işsizlik ve yasal incelemeler dolayısıyla işlerin bozulması şeklinde kendini göstermektedir (ACFE, 1996, 5; Bierstaker, Brody ve Pacini, 2006, 521). Hile nedeniyle işletmelere kesilen ceza haberleri işletmenin hisse senedi fiyatlarının sert bir şekilde düşmesine ve sıklıkla işletmenin iflasına, işletmenin sahipliğinde önemli değişime ve genelde borsa kotundan çıkarılmasına neden olmaktadır (Carnes ve Gierlasinski, 2001, 378). Bu maliyetler işletmelere ve doğal olarak tüketicilere hile ve yolsuzlukların operasyonel maliyetleri olarak yansımaktadır (Carnes ve Gierlasinski, 2001, 379). Hilenin maliyeti işletme büyüklüğüne bağlı olarak da farklı olmaktadır. ACFE raporlarına göre küçük işletmelerin hileye karşı savunmasızlığı ve ortaya çıkarılan her bir hile dolandırıcılık faaliyeti için katlanmak zorunda oldukları zararlar büyük işletmelerin katlanmak zorunda kaldıkları zararlardan fazladır. Küçük işletmelerin bu kadar büyük kayıplara uğramasının nedeni olarak bu işletmelerin hile tespitinde proaktif davranamamaları gösterilmektedir (ACFE, 2006, 5) Hilenin Önlenmesi ve Tespitinde Çalışanların ve Hile Algısının Önemi Hile, kaynaklarının %24 ünü bu suçla mücadeleye ayıran FBI a göre en hızlı büyüyen suç dalıdır (Kuloğlu; 2007, 38). Bu tahmin ve hilenin neden olacağı zararların artarak devam edeceği korkusu ve hilenin önlenmesi ile ilgili çabaların önemini daha da artırmaktadır. Mesleki hileler, genelde ilk defa suç işleyenler tarafından gerçekleştirildikleri için faillerin olağan üstü önlemler alarak eylemlerini gizlemeleri dolayısıyla uzun süre ortaya çıkmadan sürdürülebilirler (Ramamoorti, 2008, 526). Ancak yine de meydana gelen hilelerin ortaya çıkarılmasına neden olan bazı mekanizmalar vardır. ACFE raporlarına göre ABD de ortaya çıkarılan hilelerin tespit şekilleri Tablo 2 de görülmektedir. Tablo 2 den de görüldüğü gibi yayımlanan tüm hile-suiistimal raporlarında hilelerin ortaya çıkarılmasında en önemli kaynak ipuçlarıdır. Hileli 22

7 işlemlerin en fazla ipuçları aracılığı ile daha sonra ise yönetim incelemesi, iç denetim aracılığı ve kazara ortaya çıktığı görülmektedir. Bu noktada ipuçlarının hangi kaynaklardan elde edildiği önem kazanmaktadır. Tablo 2: ABD de Gerçekleşen Mesleki Hilelerin Tespit Şekillerinin Yıllara Göre Dağılımı Mesleki Hile Tespit Yöntemleri % % % % % İpucu 37, Yönetim incelemesi İç denetim Kazara Hesap uzlaştırma Evrak inceleme Dış denetim Polis bilgilendirmesi Gözlem Bilgi teknolojileri kontrolü İtiraf İç kontroller Müşteri kaynaklı ipucu Anonim ipucu Satıcı ipucu Çalışan ipucu * Veriler ACFE hile ve suiistimal raporlarından derlenmiştir. Tablo 3 te son beş ACFE raporundaki ipucu kaynakları verilmiştir. Tablo 3: İpucu Kaynaklarının Yıllara Göre Dağılımı İpucu Kaynağı % % % % % Çalışan Müşteri Anonim Satıcı Ortak/hisse sahibi Rakip Fail tanıklığı * Veriler ACFE hile ve suiistimal raporlarından derlenmiştir. 23

8 Tablo 3 e göre en önemli ipucu kaynağı işletmelerin çalışanlarıdır. Yayımlanan tüm ACFE raporlarında ipuçlarının en çok çalışanlar tarafından rapor edildiği görülmektedir. Bu sonuç hem çalışanların yasa dışı olayları rapor etmelerinin önemini hem de hile açısından işletmeler için önemli bir tehdit unsuru olan çalışanların doğru yönlendirilmeleri durumunda yine en önemli önleme unsuru olabileceklerini göstermesi açısından önemlidir. Çalışanların tanık oldukları yanlış davranışları rapor etmeleri konusunda iki önemli problem ortaya çıkmaktadır. Her iki problemin de temelinde algı ile ilgili sorunlar olmakla birlikte çalışanlar öncelikle; düzeltici hareketin yapılacağına inanmama, yönetici veya yönetimin misilleme yapabileceği korkusu, isminin gizli kalacağına inanmama, başka birisinin rapor edeceğini düşünme ve kiminle temas kuracağını bilememe gibi nedenlerle yanlış davranışları rapor etmemektedirler (Ferrell ve ötekiler, 2008, 5). İkinci problem ise çalışanların hangi davranışları hile olarak görüp rapor edecekleri ile ilgilidir. Meydana gelen mesleki hilelerin yaygınlığı ve kaybın büyüklüğü, insanların hileli bir davranış ile karşılaştıklarında nasıl davranacaklarını anlama ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Yapılan araştırmalar, davranışın yasa dışı veya işletme politikalarına aykırı olmasının çalışanların bu davranışı her zaman yanlış olarak algılayacağı anlamına gelmediğini göstermektedir (Baird ve Zelin, 2008, 2). Yapılan araştırmalar çalışanların yapılan davranışı yanlış olarak görmediklerinde rapor etmediklerini ve bu durumun da çalışanların algısı ve hile ile ilgili bilgisinden kaynaklandığını göstermektedir (Baird ve Zelin, 2008, 2). 3. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Bu çalışmada temel alınan ve Baird ve Zelin in (2008) çalışanların hile algısı ve raporlama eğilimlerini araştırdıkları çalışmada, hile ile ilgili bilgi ve algının, davranışların değerlendirilmesinde önemli olduğu, çalışanların hile algılarının rapor etme eğilimlerine etki ettiği ve davranışın onaylanması ile rapor etme eğilimi arasında pozitif ilişki olduğu bulunmuştur. Kadınlar failin davranışının değerlendirilmesinde erkeklere göre daha hassas ve daha fazla rapor etme eğiliminde çıkmışlardır. Yapılan çalışmada katılımcıların finansal tablo hilelerine karşı diğer hile türleri olan varlık usulsüzlükleri ve yolsuzluğa göre daha hassas oldukları ve davranışı rapor etme eğiliminde oldukları tespit edilmiştir. 24

9 Senaryolar aracılığı ile benzer çalışma da Curtis (2006) tarafından yapılmıştır. İhbar hatlarının değerlendirmesinin yapıldığı bu çalışmada, iki adet senaryo, altı farklı yöntemle 42 adet iç denetçi ile bu iç denetçilerin kurumlarında çalışan 48 adet çalışana (toplam 90 kişi) uygulanmış, anket sonuçlarına göre hileli davranışa şahit olan insanların davranışlarını etkileyen en önemli etkenin olayın içeriği olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada ihbar hattı kullanma konusunda bireye göre olayın önemi (bireyin algısı), olayı gören bireyin rapor etme ile ilgili sorumluluğu ve rapor etmenin rapor eden bireye potansiyel maliyetinin rapor etme eğilimlerini etkileyen üç önemli belirleyici unsur olduğuna dair daha önceki çalışmalarda ortaya konan teoriyi destekleyen sonuçlar elde edilmiştir. Başkalarının davranışları hakkındaki görüşlerin cinsiyete göre analizini yapan çalışmalar da oldukça fazladır. Yapılan çalışmalarda genelde kadınlar erkeklere göre etik değerlere daha bağlı, işletme ile ilgili kararlar alırken etik değerleri daha fazla göz önünde tutan taraf olarak çıkmışlardır. Gill (2010) tarafından yapılan ve cinsiyetin iş yaşamındaki etik meselelerde önemli olup olmadığının araştırıldığı bu çalışmada da bayanların erkeklere göre etik meselelere daha duyarlı yaklaştıkları daha hassas oldukları ortaya çıkmıştır. Lau, Choe ve Ramly (2009) tarafından yapılan ve geleceğin liderleri olan öğrencilerin etik uyumlarının araştırıldığı çalışmada bayanların erkeklere göre daha etik davrandıkları ortaya çıkmıştır. Eweie and Brunton un (2009) Endonezya da işletme öğrencileri üzerinde cinsiyet, yaş ve iş tecrübesinin karar verme üzerindeki etkilerinin olup olmadıklarını araştırdıkları çalışmada bayanların, erkeklere göre etik konusunda daha duyarlı oldukları ortaya çıkmıştır. Tsahuridui ve Walker ın (2001) yaptıkları çalışmada bayanlarla erkekler arasında işletme kararları verilirken etik konusuna verilen önem incelenmiş, bayanlar etik konulara daha saygılı, erkekler ise işletme kararları verirken etik açıdan sorgulanabilir faaliyetler yapmaya veya desteklemeye daha yatkın çıkmıştır. Gill (2010) tarafından yapılan ve cinsiyetin iş yaşamındaki etik meselelerde önemli olup olmadığının araştırıldığı çalışmada bayanların erkek- 25

10 lere göre etik meselelere daha duyarlı yaklaştıkları daha hassas oldukları ortaya çıkmıştır. Başkalarının davranışları hakkında görüşler açısından cinsiyetler arasında önemli bir farklılık bulunmadığını gösteren çalışmalar da mevcuttur. Ford ve Richardson ın (1994) cinsiyetin davranışlar üzerindeki etkisi ölçen on dört çalışmanın analizini yaptıkları çalışmada, yedi adet çalışma bayanların erkeklere göre daha etik davrandığını gösterirken, diğer yedisinde cinsiyet ile etik davranış arasında ilişki bulunamamıştır. Ahmed, Chung ve Eichenseher in (2003) işletme öğrencilerinin iş etiği ve ahlak yargılarının karşılaştırmasını yaptıkları çalışmada ise sosyo kültürel yapının etik algısına etki ettiği bulunmuştur. 4. ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ HİLE ALGILARI VE RAPOR ETME EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 4.1.Araştırmanın Amacı ve Yöntemi Bu çalışmada hileli davranışların tespit edilmesinde ve önlenmesinde büyük önemi olan ve ipucu kaynağı olarak ilk sırada yer alan çalışanların, hile algıları ve rapor etme eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma yöntemi olarak, öğrencilerin hile algıları ve rapor etme eğilimlerini tespit etmek amacıyla, Baird ve Zelin in (2008) çalışanların hile algısı ve rapor etme eğilimleri ile ilgili olarak ABD de Midwestern üniversitesinde finansal muhasebe, yönetim muhasebesi ve işletmenin yasal çevresi derslerinin işlendiği üç sınıfta 236 öğrenci üzerinde çeşitli davranışların uygunluğu ve öğrencilerin bu davranışları rapor etme eğilimleri konusunda yaptıkları ve 6 adet senaryodan oluşan bir anket temel olarak alınmıştır. Baird ve Zelin (2008) tarafından yapılan araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümün amacı katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesi, ikinci bölümün amacı ise katılımcıların hile algısı ve rapor etme eğilimlerinin ölçülmesidir. İkinci bölümde tamamı mesleki hileye dayalı altı adet senaryo kullanılmış, senaryoların ikisi varlık usulsüzlüğü (Senaryo 1 ve 4), ikisi yolsuzluk (Senaryo 2 ve 5), diğer ikisi ise finansal tablo hilesinden (Senaryo 3 ve 6) oluşturulmuştur. 26

11 Baird ve Zelin in (2008) bu çalışmalarında senaryolar birebir aynı kalmak kaydıyla katılımcıların yarısına (118 adedinde) tüm faillerin erkek, diğer yarısına ise tüm faillerin bayan olarak tanımlandığı anketler verilmiş, fail cinsiyetinin sonuçlar üzerinde her hangi bir etkisi olup olmadığı da araştırılmıştır. Çalışmada her senaryodan sonra katılımcıların görüşlerini isteyen iki soru sorulmuştur. Birinci sorularda katılımcıların ilgili senaryoda faillin davranışına ne derece katıldıklarını, ikinci sorularda ise isimsiz ihbar hattı olsa bu davranışı rapor edip etmeyeceklerini 7 li likert ölçeğinde işaretlemeleri istenmiştir. Bu çalışmada ise Baird ve Zelin (2008) tarafından geliştirilen senaryolar üzerlerinde herhangi bir oynama yapılmadan Türkçe ye çevrilmiş, ancak fail cinsiyeti ile ilgili değişiklik yapılmamış ve tüm katılımcılar için tek tip soru formu kullanılmıştır. Ayrıca daha yaygın olarak kullanılması ve katılımcılar açısından cevaplanmasının daha kolay olması dolayısıyla 7 li likert ölçeği yerine 5 li likert ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların senaryodaki davranışa katılıp katılmadıklarını tespit etmeye yönelik soruda likert ölçeği; 1 kesinlikle katılmıyorum, 2 katılmıyorum, 3 kararsızım, 4 katılıyorum, 5 kesinlikle katılıyorum şeklinde oluşturulmuştur. Katılımcıların senaryolardaki davranışları rapor etme eğilimlerini ölçmeye yönelik soruda ise likert ölçeği; 1 kesinlikle rapor etmezdim, 2 rapor etmezdim, 3 kararsızım, 4 rapor ederdim, 5 kesinlikle rapor ederdim şeklinde oluşturulmuştur. Anket senaryoları aşağıdaki gibidir: Senaryo 1: Phil bir danışmanlık firmasında çalışmaktadır. Görevi gereği mesaisi %70 i şehir dışına seyahatler şeklinde geçmektedir. Çalıştığı firmanın politikası, Phil in seyahatte olduğu günlerde günlük 40 dolara kadar yemek masraflarını şirketten geri istemesine imkân tanımaktadır. Phil in bu yemek harcamaları için fatura veya harcama belgesi sunması gerekmemektedir. Çoğu zaman müşteri işletmelerin sağladığı ücretsiz yemek hizmetinden faydalanmasına rağmen Phil rutin olarak günlük 40 dolar yemek paralarını talep eden raporunu muhasebeye sunmaktadır. Phil geçen yıl boyunca cebinden ödememiş olduğu yaklaşık dolarlık yemek parasını çalıştığı firmadan tahsil etmiştir. Senaryo 2: Scott, SportsWorld adlı büyük bir spor malzemeleri satış zincirinin ticari mallar satın alma görevlisidir. Hangi malların hangi teda- 27

12 rikçilerden alınacağına o karar vermektedir. Bir yıl önce Scott ın kardeşi egzersiz cihazları toptan satışı yapan ExCo adlı küçük bir işletmeyi satın almıştır. O günden beri Scott diğer tedarikçilerden aynı veya daha kaliteli cihazları daha uygun fiyatlara alabilecekken kardeşinin işletmesini kendi çalıştığı firmanın tek egzersiz cihazları tedarikçisi yapmıştır. Geçen bir yıl boyunca Scott bu alımlar için kardeşinin firmasına diğer tedarikçilere ödeyeceğinden dolar daha fazla para ödemiştir. SportsWorld firmasının üst yönetiminin Scott ın kardeşinin ExCo firması ile ilişkisinden haberleri yoktur. Bu durum SportsWorld firmasının etik politikalarının çiğneyen bir çıkar çatışması olarak değerlendirilecektir. Senaryo 3: Jason orta ölçekli bir üretim firmasında muhasebecidir. Firma faaliyetlerini geliştirmek için yeni yatırımcılar bulma çalışmaları yapmaktadır. Firmanın amacı 20 milyon dolar toplamaktır. Jason ın patronu Steve firmasının potansiyel yatırımcılara daha çekici görünmesi için yüksek kar göstermek istemektedir. Steve, Jason ın bu yıla ait bazı büyük danışmanlık giderlerini -uygulamada yasa dışı olmasına rağmen- gelecek yıla ertelemesini ister. Danışmanlık giderlerini gelecek yıla ertelemek işletmenin karını %20 artmış gösterecektir. Jason işletmenin istediği 20 milyon dolarlık finansın işletmenin başarısı için ne kadar önemli olduğunun bilincindedir ve patronunun dediğini yaparak danışmanlık giderlerinin gelecek yıla erteler. Senaryo 4: Mike, Pub tarzında bir restaurant bar ın yönetici yardımcısıdır. Hafta içi günlerde gece saat 01:00 da restaurantı kapatmak Mike ın görevidir. Restaurant hafta içi günlerde akşam 10:00 a kadar yemek servisi yapmakta, içki servisi kapanışa kadar devam etmektedir. Restaurantda hafta içi akşam saat 11:00 dan sonra çok az iş olmaktadır bu yüzden Pazartesi- Salı ve Çarşamba günleri akşam saat 11:00 01:00 arası restaurantın tek çalışanı Mike dır. Mike bu akşamlar yalnız olduğu için müşteri olmadığında genellikle restaurantı erken saatlerde (Kimi zaman saat 11:30 kadar erken) kapatmaktadır ancak patronuna saat 01:00 da kapattığını söylemektedir. Senaryo 5: Tom orta ölçekli bir üretim işletmesinde satın alma direktörüdür. Yıllardır bu pozisyonda çalıştığı için tedarikçileri iyi tanımaktadır. Tom ve en büyük tedarikçinin satış temsilcisi her dolarlık satın al- 28

13 mada Tom a 100 dolarlık komisyon verilmesi hususunda anlaşma yaparlar. Tom yetkisini kullanarak -kimi zaman çalıştığı firmanın ihtiyacı bile olmayan geçen iki yıl içinde bu firmadan gittikçe artan oranda ürün alır. Tom un çalıştığı firmanın komisyon alınmasına karşı olan bir politikası vardır ancak firma yönetimi bu anlaşmadan asla haberdar olamaz. Senaryo 6: Jake, konut üretimi konusunda uzmanlaşmış yerel bir inşaat firmasının sahibidir. Geçen yıl işler durgunlaşmış ve Jake, işletmesini ayakta tutabilmek için daha fazla paraya ihtiyaç duymuştur. Jake, bu sebeple bankadan 100 bin dolar kredi talebinde bulunmuştur. Jake in bankaya firmasının finansal raporlarını vermesi gerekmektedir. Jake eğer bankaya firmasının geçen yılki gerçek durumunu gösteren finansal raporlarını verirse kredisinin onaylanmayacağını bilmektedir. Jake, bazı uydurma inşaat kontratları hazırlayıp firmasının finansal durumunu olduğundan daha iyi göstererek bankadan krediyi alır Araştırmanın Örneklemi ve Değişkenleri Araştırma aracı olarak kullanılan anket formu, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme ve iktisat ve maliye bölümlerinde yönetim muhasebesi, maliyet muhasebesi, genel muhasebe derslerinin işlendiği altı sınıfta 1., 2., 3., ve 4. sınıflarda okuyan toplam 229 öğrenciye uygulanmış, 213 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler, katılımcıların cinsiyetleri, bölümleri ve sınıfları olarak belirlenmiştir. Bu değişkenler ile öğrencilerden senaryolar aracılığı ile elde edilen hile algıları ve rapor etme eğilimlerine dair veriler yoluyla değişkenler ve veriler arasındaki ilişkiler tespit edilmeye çalışılmış, elde edilen veriler SPSS paket istatistik programı ile analiz edilmiştir Araştırmanın Hipotezleri Çalışmada öğrencilerin hile algısı ve rapor etme eğilimleri açısından belirlenen altı adet hipotez aşağıdaki gibidir; H1= Davranışların onaylanmasında cinsiyet açısından fark vardır. H2= Davranışların rapor edilmesi eğiliminde cinsiyet açısından fark vardır. 29

14 H3= Öğrencilerin davranışları onaylamaları açısından bölümler arasında fark vardır. H4= Davranışların rapor edilmesi eğilimi açısından bölümler arasında fark vardır. H5= Davranışların onaylanması açısından sınıflar arasında fark vardır H6= Davranışların rapor edilmesi eğilimi açısından sınıflar arasında fark vardır Araştırmanına Bulguları Aşağıda çalışmada elde edilen bulgular; demografik bulgular, tanımlayıcı istatistiki bulgular ve hipotezlerin test edilmesi alt başlıkları altında değerlendirilmiştir Demografik Bulgular Tablo 4 te katılımcılara ait demografik veriler yer almaktadır. Tablo 4: Katılımcıların Demografik Özellikleri Cinsiyet Bölüm Sınıf Cinsiyet Sayı Yüzde Yüzde Yüzde Bölüm Sayı Sınıf Sayı (%) (%) (%) Erkek ,2 İşletme 85 39,9 1. Sınıf 56 26,3 İktisat 65 30,5 2. Sınıf 65 30,5 Kadın ,8 Maliye 63 29,6 3. Sınıf 47 22,1 4. Sınıf 45 21,1 Toplam Toplam Toplam Tablo 4 e göre ankete katılan öğrencilerin 107 tanesi erkek, 106 tanesi kadın olup, erkekler toplamın %50,2 sini, kadınlar ise %49,8 ini oluşturmaktadır. Sınıflara göre dağılımda, en fazla katılım 2. sınıf öğrencilerinden olmuştur. Toplamın %30,5 i ikinci sınıf öğrencisi, %26,3 ü 1. sınıf öğrencisi, %22,1 i 3. sınıf ve %21,1 i de 4. sınıf öğrencilerinde oluşmaktadır. Bölümlere göre en yüksek katılım oranı ise %39,9 ile işletme öğrencilerinde olmuştur. İşletme bölümünü %30,5 ile iktisat, % 29,6 ile Maliye bölümü öğrencileri izlemektedir. 30

15 Tanımlayıcı İstatistiki Bulgular Çalışmada öncelikle ankete katılan öğrencilerin, verilen altı adet senaryodaki faillerin davranışlarını ne ölçüde onayladıkları, bu davranışları rapor etme eğilimleri ve bu iki eğilim arasındaki ilişki anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu sebeple Tablo 5 te öğrencilerin senaryolardaki davranışlara dair onayları ile ilgili ortalamalar, Tablo 6 da ise bu davranışları rapor etme eğilimleri ile ilgili ortalamalar verilmiştir. Tablo 5: Öğrencilerin Senaryolardaki Davranışları Onaylama Durum Ortalamaları N Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma Senaryo Senaryo Senaryo Senaryo Senaryo Senaryo Öğrenciler 2, 3, 4 ve 5 nolu senaryolarda faillerin davranışlarını onaylamamış, senaryo 6 ve senaryo 1 deki faillerin davranışlarını ise onaylanabilir bulmuşlardır. Ortalamalara bakıldığında en kabul edilemez davranışlar senaryo 5 (Ort: 1,95) ve senaryo 2 (Ort: 2,00) deki yolsuzluk ile ilgili davranışlardır. Yolsuzlukla ilgili davranışları sırasıyla varlık suiistimali ile ilgili senaryo 4 ve finansal tablo hilesi içeren senaryo 3 teki faillerin davranışları takip etmektedir. Senaryo 1 ve özellikle Senaryo 6 da faillerin davranışları ortalamaların çok az üzerinde olmakla birlikte kabul edilebilir bulunmuştur. Bu sonuçlar Baird ve Zelin (2008) tarafından yapılan çalışma sonuçları ile çelişmektedir. Baird ve Zelin (2008) tarafından ABD de yapılan çalışmada ise öğrenciler hiçbir davranışı onaylamamışlardır. 31

16 Tablo 6: Öğrencilerin Senaryolardaki Davranışları Rapor Etme Eğilimleri N Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma Senaryo Senaryo Senaryo Senaryo Senaryo Senaryo Öğrencilerin senaryolardaki davranışları rapor etme eğilimlerine bakıldığında tüm davranışları rapor etme eğiliminde oldukları görülmektedir. Ortalamalara bakıldığında öğrenciler bir önceki analize paralel olarak en çok senaryo 2 (Ort: 4,03) ve senaryo 5 teki (Ort: 3,87) davranışları rapor etme eğilimdedirler. Bu ortalamaları yine senaryo 3 ve senaryo 4 teki davranışları rapor etme eğilimleri izlemektedir. En düşük rapor etme eğilim ortalamaları ise senaryo 1 ve senaryo 6 daki faillerin davranışlarıdır. Tablo 6 da görülen en önemli sonuçlardan birisi öğrencilerin Tablo 5 e göre senaryo 1 ve senaryo 6 daki faillerin davranışlarını onaylıyor görünmelerine rağmen rapor etme eğilimde olduklarıdır. Bu sonuçlar daha önce Bair ve Zelin (2008) tarafından yapılan çalışma sonuçlarıyla da paralellik taşımaktadır. Baird ve Zelin in (2008) çalışmasında da katılımcıların tüm davranışları rapor etme eğiliminde oldukları görülmüştür. Öğrencilerin senaryolardaki davranışları onaylama ve rapor etme eğilimleri arasında bir ilişki olup olmadığının araştırılması amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonuçları Tablo 7 de sunulmuştur. Tablo 7: Öğrencilerin Davranışları Onaylama ve Rapor Etme Eğilimleri Arasındaki İlişki Senaryo Senaryo 1 2 Pearson Correlation Senaryo 3 Senaryo 4 Senaryo 5 Senaryo * -.534* -.764* -.714* -.604* -.802* *Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) Öğrencilerin, senaryolardaki davranışları ne kadar az onaylıyorlarsa o kadar fazla rapor etme eğiliminde olmaları beklenmektedir. Tablo 7 ye 32

17 göre tüm senaryolar için öğrencilerin davranışları onaylamaları ile rapor etme eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuç Baird ve Zelin in (2008) çalışmasının sonuçları ile de tutarlıdır Hipotezlerin Test Edilmesi Bu bölümde araştırmanın amacı olarak belirlenmiş olan hipotezler sınanmıştır. H1, H2 hipotezleri için bağımsız örneklem için t testi ; H3, H4, H5 ve H6 hipotezleri için ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey testleri uygulanmıştır. H1 hipotezinin test edilmesi amacıyla bağımsız örneklem için t testi yapılmıştır. T testi sonuçları Tablo 8 de sunulmuştur. Tablo 8: Cinsiyetin Davranışların Onaylanma Durumu Üzerindeki Etkisi Bağımsız Örneklem İçin T Testi (Independent Samples T Test) T Sig (2-tailed) Senaryo * Senaryo Senaryo * Senaryo Senaryo * Senaryo * *Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) Cinsiyete göre senaryolardaki faillerin davranışlarının onaylanmasında kadınlar ile erkekler arasında senaryo 1, senaryo 3, senaryo 5 ve senaryo 6 da anlamlı derecede farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. H1 hipotezi senaryo 1, senaryo 3, senaryo 5 ve senaryo 6 için kabul edilmiş, senaryo 2 ve senaryo 4 için reddedilmiştir. Bu sonuç Baird ve Zelin in (2008) çalışmasındaki sonuçlarla da uyumludur. H2 hipotezinin test edilmesi içinde H1 hipotezinde olduğu gibi bağımsız örneklem için t testi yapılmıştır. T testi sonuçları Tablo 9 da sunulmuştur. 33

18 Tablo 9: Cinsiyetin Davranışları Rapor Etme Durumu Üzerindeki Etkisi Bağımsız Örneklem İçin T Testi (Independent Samples T Test) T Sig (2-tailed) Senaryo * Senaryo * Senaryo Senaryo Senaryo Senaryo * *Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) Tablo 9 da görüldüğü gibi kadınlarla erkekler arasında rapor etme eğilimleri açısından da farklılık vardır. Tüm katılımcıların bütün senaryolardaki davranışları rapor etme eğiliminde olmalarına rağmen senaryo 1, senaryo 2 ve senaryo 6 da kadınlar ile erkeklerin rapor etme eğilimleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Kadınların hileli davranışlara karşı erkeklere göre daha duyarlı oldukları görülmüştür. H2 hipotezi senaryo 1, senaryo 2 ve senaryo 6 için kabul edilmekte, senaryo 3, senaryo 4 ve senaryo 5 için ise reddedilmektedir. Bu sonuçta Baird ve Zelin in (2008) çalışmasındaki sonuçlarla uyumludur. H3 hipotezinin test edilmesi amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANO- VA) yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 10 da sunulmuştur. Tablo 10: Bölümün Davranışların Onaylanma Durumu Üzerindeki Etkisi Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) F Sig. Senaryo * Senaryo Senaryo * Senaryo * Senaryo Senaryo * *Correlation is significant at the 0,05 level 34

19 Tablo 10 da görüldüğü gibi davranışların onaylanması konusunda bölümler arasında farklılık vardır. Tukey testi sonuçlarına göre senaryo 1 de maliye-işletme ve maliye-iktisat bölümleri arasında (0.05 anlamlılık düzeyinde gruplar arası farklar sırasıyla ve ) senaryo 3 te maliye-işletme ve maliye-iktisat bölümleri arasında (0.05 anlamlılık düzeyinde gruplar arası farklar sırasıyla ve ), senaryo 4 te maliyeişletme ve maliye-iktisat bölümleri arasında (0.05 anlamlılık düzeyinde gruplar arası farklar sırasıyla ve ) ve senaryo 6 da maliyeişletme ve maliye-iktisat bölümleri arasındaki farklılıklar (0.05 anlamlılık düzeyinde gruplar arası farklar sırasıyla ve ) anlamlıdır. H3 hipotezi senaryo 1, senaryo 3, senaryo 4 ve senaryo 6 için kabul edilmekte, senaryo 2 ve senaryo 5 için reddedilmektedir. H4 hipotezinin test edilmesi amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANO- VA) yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 11 de sunulmuştur. Tablo 11: Bölümün Davranışların Rapor Edilmesi Durumu Üzerindeki Etkisi Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) F Sig. Senaryo Senaryo Senaryo Senaryo Senaryo Senaryo * *Correlation is significant at the 0,05 level Tablo 11 de görüldüğü gibi davranışların rapor edilmesi eğilimi açısından sadece senaryo 6 da bölümler arasında anlamlı farklılık vardır. Yapılan Tukey testi sonucunda maliye bölümü ile iktisat bölümü öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (0.05 anlamlılık düzeyinde gruplar arası fark 0.710). H4 hipotezi senaryo 6 için kabul edilmekte, diğer senaryolar için reddedilmektedir. H5 hipotezinin test edilmesi amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANO- VA) yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 12 de sunulmuştur. 35

20 Tablo 12: Sınıfın Davranışların Onaylanma Durumu Üzerindeki Etkisi Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) F Sig. Senaryo Senaryo Senaryo Senaryo Senaryo Senaryo * *Correlation is significant at the 0,05 level Tablo12 de davranışların onaylanması açısından senaryo 6 da sınıflar arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir, ancak yapılan Tukey testi sonuçlarına göre farklılık tespit edilememiştir. H5 hipotezi tüm senaryolar için reddedilmektedir. H6 hipotezinin test edilmesi amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANO- VA) yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 13 te sunulmuştur. Tablo 13: Sınıfın Davranışların Rapor Edilmesi Durumu Üzerindeki Etkisi Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) F Sig. Senaryo Senaryo Senaryo Senaryo Senaryo Senaryo Tablo 13 te görüldüğü gibi davranışların rapor edilmesi eğiliminde sınıflar arasında farklılık bulunamamıştır. H6 hipotezi tüm senaryolar için reddedilmektedir. 36

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18): 57-72, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine

Detaylı

İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma

İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1 :56-72 İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine

Detaylı

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 17 38 (2008) EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

TURİZM İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MANAVGAT BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MANAVGAT BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.379-402. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI VE ÇALIŞANLARININ ETİK İKİLEMLERİ: KARS VE ERZURUM İLLERİNDE BİR ARAŞTIRMA

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI VE ÇALIŞANLARININ ETİK İKİLEMLERİ: KARS VE ERZURUM İLLERİNDE BİR ARAŞTIRMA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI VE ÇALIŞANLARININ ETİK İKİLEMLERİ: KARS VE ERZURUM İLLERİNDE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali Kutlu Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Etik

Detaylı

Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma

Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2010 Cilt:17 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma Blm. Uzm. Emre PALA Celal

Detaylı

Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Üst Düzey Yönetici Pozisyonuna Yükselmelerindeki Engeller: Balıkesir İli Örneği

Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Üst Düzey Yönetici Pozisyonuna Yükselmelerindeki Engeller: Balıkesir İli Örneği YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cilt:14 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Üst Düzey Yönetici Pozisyonuna Yükselmelerindeki Engeller: Balıkesir İli Örneği Prof. Dr.

Detaylı

TÜRKİYE DE MUHASEBE HİLELERİ TARİHİ

TÜRKİYE DE MUHASEBE HİLELERİ TARİHİ TÜRKİYE DE MUHASEBE HİLELERİ TARİHİ Hazırlayan: Ahmet BAYRAKTAR Danışman: Yrd.Doç.Dr. Kıymet ÇALIYURT Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı için öngördüğü YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları. Tourism Students Attitudes on All Inclusive System

Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları. Tourism Students Attitudes on All Inclusive System Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 30, 2013 Bahar, 1-24. Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları Doktora Öğrencisi Funda Ön Esen Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler: Kemer-Lara-Belek-Side-Alanya Bölgelerinde Bir Çalışma

Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler: Kemer-Lara-Belek-Side-Alanya Bölgelerinde Bir Çalışma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, Güz: 167-184, 2013. Copyright 2013 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2013) Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA ÖZET Süleyman Yaman KOÇAK Tamer KAVAKOĞLU Yönetim kavramı olarak bir örgüt yönetimi nin ifade edildiği organizasyonlarda

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN Bİ- REYSEL KARİYER PLANLAMALARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN Bİ- REYSEL KARİYER PLANLAMALARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖZ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN Bİ- REYSEL KARİYER PLANLAMALARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Abdullah SOYSAL 1 Cevat SÖYLEMEZ 2 Kariyer yönetiminde ve

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

TCZB Müfettişi, Marmara Üniversitesi. Özet

TCZB Müfettişi, Marmara Üniversitesi. Özet Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği The Effects of Employees Individual Characteristics on Job Satisfaction: A Public Bank Case Mehmet Merve ÖZAYDIN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI *

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI * İÇSEL PAZARLAMA BAĞLAMINDA, İÇ MÜŞTERİNİN ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN TATMİN OLMA DÜZEYİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Araştırma Makaleleri KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Nihat GÜLTEKİN Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Emel ABA Yüksek Lisans Öğrencisi

Detaylı

Bankacılığımızda İç Kontrol

Bankacılığımızda İç Kontrol Bankacılığımızda İç Kontrol Gürdoğan Yurtsever Yayın No: 256 Nisan 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ Deniz Barlas HÜNER YÜKSEK LİSANS TEZİ MUHASEBE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Prof. Dr. Targan ÜNAL İSTANBUL,

Detaylı

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1) 2007, 92-107 DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON JOB SATISFACTION:

Detaylı

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: 2010 Sayı: 2

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: 2010 Sayı: 2 OTEL İŞLETMELERİNDE HERŞEY DAHİL SİSTEMİN SATIN ALMA POLİTİKALARINA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A.Celil ÇAKICI 1 B.Cevdet ÇETİNSÖZ 2 ÖZET Son yıllarda turizm sektöründe yaşanan sert rekabet, resort

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN

Detaylı

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing): Antalya Yöresindeki 5 Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing): Antalya Yöresindeki 5 Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma Doç. Dr. Nilüfer Tetik Arş. Gör. V. Erdinç Ören Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing): Antalya Yöresindeki 5 Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma Doç. Dr. Nilüfer TETİK Akdeniz Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Türkiye de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine Bir Araştırma

Türkiye de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 123-149 Türkiye de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine

Detaylı

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR**

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR** Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Bahar: 51-69, 2006, Copyright 2006 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2006) Mersin de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği)

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 181-206, ELAZIĞ-2006 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa TAŞLIYAN *, Sibel GÖK ** ÖZET Hastaneler sundukları sağlık hizmetlerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle,

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İŞLETMELERDE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İŞLETMELERDE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Jale SAĞLAR Çukurova Üniversitesi İİBF. İşletme Bölümü jsaglar@cu.edu.tr Arş. Gör. Koray TUAN Çukurova

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM, İÇ KONTROL VE BAĞIMSIZ DENETİM: PARMALAT VAKASI CORPORATE GOVERNANCE, INTERNAL AUDIT AND INDEPENDENT AUDIT: PARMALAT CASE

KURUMSAL YÖNETİM, İÇ KONTROL VE BAĞIMSIZ DENETİM: PARMALAT VAKASI CORPORATE GOVERNANCE, INTERNAL AUDIT AND INDEPENDENT AUDIT: PARMALAT CASE KURUMSAL YÖNETİM, İÇ KONTROL VE BAĞIMSIZ DENETİM: PARMALAT VAKASI CORPORATE GOVERNANCE, INTERNAL AUDIT AND INDEPENDENT AUDIT: PARMALAT CASE Ceren Ayça GÖÇEN* Öz Bu çalışmanın amacı, iyi kurumsal yönetim,

Detaylı