Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı"

Transkript

1 Nisan 2013, Yıl 13, Sayı 151 Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Erkan KARAARSLAN * 1. GİRİŞ Uzun yıllardır pek çok kamu görevlisi bir takım ücret, zam, tazminat, aylık vb adlarla gelir elde etmediğine yönelik tarafıma sorular sormuşlardır. Bu sorular kamu görevlilerinin yasalarla kendisine tanınan imkanları tam olarak bilmediği ve bunun sonucunda eksik gelir elde ettiği sonucuna ulaştırmıştır beni. Bu çalışmada, hak edildiği halde alınmama uygulamalarına sık rastladığımız 27 uygulama anlatılarak kamu görevlilerinin hak ettiği gelirleri elde etmesine yönelik küçük bir katkı sunmaya çalışacağız. 1 Kamu Hukuku ve Kamu Hukuku içinde özellikle mali hükümler o kadar çok dağınıklaşmıştır ki bu makalede yüzlerce yanlış uygulama sıralanabilirdi. Bu yanlış uygulamalardan sadece bazı örneklemeler yapılmıştır. İdareler Kamu Hukukunun gereklerini yapabilmek ve bu tür hatalara yer vermemek ve hak kayıplarına sebebiyet vermemek için etkili bir iç kontrol sistemi kurmak zorundadır. 2. HAK KAYBINA NEDEN OLAN UYGULAMALAR 2.1. Yan Ödeme Mevzuatının Eksik Uygulamasından Bilgi İşlem Müdürü, Çözümleyici, Programcı ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmenlerine Daha Yüksek Yan Ödeme Puanı Verilme İmkanı 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar (Yan Ödeme Kararnamesi) uyarınca "Bilgi İşlem" ile ilgili işlerde çalışanlara ilave bir yan ödeme zammı imkanı ge- * tirilmiştir. Bu imkan Bilgi İşlem Müdürleri için 1300 puan, çözümleyici ve programlayıcı için puan, bilgisayar işletmenleri ve veri hazırlama kontrol işletmenleri için 750 puan temininde güçlük zammı ve tüm bu unvanlarda bulunanlar için 500 puan iş riski zammı normalde aldıkları yan ödeme puanlarına ayrıca ödenebilecektir. Ancak, Bilgi İşlem Müdürlerine söz konusu zamların ödenebilmesi için, usulüne göre oluşturulmuş Bilgi İşlem Merkezlerinin kurulmuş olması şartı aranacaktır. Bilgi İşlem Merkezi niteliği taşımayan diğer müdürlüklerde, bilgisayar kullanılsa dahi, söz konusu zamlar ödenmeyecektir. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenlerine iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı ile ek temininde güçlük zammı, 3/c sırasından ise iş riski zammı verilmesi öngörülmüştür. Bu zamların ödenebilmesi için söz konusu personelin, kadrolarının gerektirdiği işlerde (bilgisayar, kelime işlem makinası, daktilo gibi araçları kullanarak veri hazırlama ve yazım işlerinde) fiilen çalışmaları gerekmektedir. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda bulunmakla birlikte Memur, Sekreter gibi farklı işlerde görev yapan personele ise söz konusu sıralardan ödeme yapılmayacaktır. Örnek olarak normal yan ödeme puanları toplamı (iş güçlüğü zammı 750 ve temininde güçlük zammı 650 puan) puan olan programcıya bu tazminatlar uygulandığında puan daha ek yan ödeme puanı verilebilecektir. Bu durumda aylık ödenecek tutar; Ek Yan Ödeme Puanı (1.600) X Yan Ödeme Katsayısı (0, )= 37,46 TL Teorik olarak geriye doğru 5 yıl ödeme yapılabileceği varsayıldığında= 2.247,63 17

2 Uzman, Uzman Yardımcısı, Şef, Kadrolarına Atananlara Daha Yüksek Ek Ödeme Puanı Verilme İmkanı Çözümleyici, programlayıcı, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama kontrol işletmeni kadrolarından uzman, uzman yardımcısı ve şef kadrolarına atananlara çözümleyici, programlayıcı, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama kontrol işletmeni işlemlerini yapmaya devam edenlere çözümleyici ve programcılıktan atananlara puan bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama kontrol işletmeni kadrolarından atananlara puan ek yan ödeme puanı verilebilecektir Belediye Başkan Yardımcılarına Daha Yüksek Özel Hizmet Tazminatı Ödenmesi Gerekliliği Yan Ödeme Kararnamesine göre Nüfusu en son yapılan resmi nüfus sayımına göre ve daha fazla olan il ve büyükşehirlerin merkez ilçelerinin belediye başkan yardımcılarına 135, 175 değil % 200 oranı üzerinden özel hizmet tazminatı verilmesi gerekmektedir. Yan ödeme kararnamesinde yer alan resmi nüfus sayımları Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sayımı ile birlikte kaldırıldığı için herhangi bir yıl nüfusu geçen il ve merkez ilçe belediye başkan yardımcılarına % 200 oranı üzerinden ödeme yapılması gerekmektedir. Son beş yıl içinde ciddi bir artışla Nüfusu i aşan belediyelerin bir listesi aşağıda yer almaktadır. Balıkesir, Nilüfer, Bağlar, Kayapınar, Tepebaşı, Akdeniz, Toroslar, Bayrampaşa, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Şişli, Zeytinburnu, Bayraklı, Gebze, Karatay atanmış belediye başkan yardımcılarına % 200 üzerinden özel hizmet tazminatı ödenmelidir. Bu belediyede % 175 üzerinden özel hizmet tazminatı alan bir başkan yardımcısına eksik alınan her ay için % 25 özel hizmet tazminatı ilave olarak ödenmelidir. Bunun miktarı da aşağıdaki gibi hesaplanabilir; Eksik Ödenen Özel Hizmet Tazminatı Oranı (% 25) X En Yüksek Devlet Memurunun Aylığı (9.500) X Memur Aylık Katsayısı (0,073837) = 175,36 TL. Bu eksik ödemenin 2012 başından bu yana yapıldığı varsayıldığında 16 ay geriye dönük bu ödeme yapılacaktır. Söz konusu düzenlemeler 6360 sayılı Kanun sonrasında merkez ilçe haline gelecek 333 belediyeyi de yakından ilgilendirecektir Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarına İlave Ödeme Yapılması Yan ödeme kararnamesine uyarınca, Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerine sahip olup, 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlara ek tazminat ödenebilir. Bu ödeme, kurumlarınca belirlenen ve ödeneği bulunan faaliyet halindeki büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara ilgili Bakan, Rektör, Vali ve Belediye Başkanından adlarına onay alınmak şartıyla yapılabilecektir. Bu ödemeden yararlanacakların toplam sayısı, kurumun söz konusu kariyerlere sahip teknik ve idari kadrolarda fiilen görev yapan toplam personel sayısının % 10'unu geçmeyecektir. Fiilen görev yapan personel sayısı 1/1/2004 tarihi itibarıyla tespit edilecek ve vize cetvellerinde ödeme yapılacak unvanlar ve sayıları gösterilecektir. Yıl içinde söz konusu personel sayısındaki artış ve eksilişler dikkate alınmayacak, diğer bir deyişle yıl içinde ödeme yapılacak personel sayısı vize edilen sayıyı geçmeyecektir. Gerek Kanunda, gerekse Bakanlar Kurulu Kararında herhangi bir ölçü öngörülmediğinden, hangi projelerin "büyük yatırım projesi" sayılacağı kurumlarca belirlenecektir. Bu tazminat, mehil müddeti, her türlü izin, geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs ve seminer gibi nedenlerle hizmete ara verenlere, ara verdikleri günler için ödenmeyecektir. Ancak, büyük yatırım projelerinde görev alan personelin bu projelerle ilgili olarak geçici görevlendirilmeleri ve görevlendirme onaylarında bu projeler kapsamında görevlendirildiklerinin belirtilmesi halinde, ilgili personelin büyük yatırım projelerinde fiilen çalışmamaları ve dolayısıyla büyük yatırım projelerine ilişkin hizmete ara vermeleri söz konusu olmayacağından, bu şekilde yürütülecek geçici görevler süresince de anılan ek özel hizmet tazminatının ödenmesine devam edilecektir. Bu ödemenin oranı, söz konusu kariyerleri haiz olanlardan; Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlar için % 30'u, diğerleri için % 20'yi geçmemek üzere kurumlarınca tespit edilecektir. Bu madde uyarınca belediyede görevli bir mühendis ya da mimara belediye başkanından onay alarak yüzde 20 oranında (140,29 TL) ek tazminat ödenebilecektir Teknik Hizmetler Bölümünde Çalışanlara İlave Ödeme Yapılma İmkanı Yan ödeme kararnamesinde, Teknik Hizmetler Bölümünün 6 ncı sırasında, üç aylık çalışma sürelerinin en az dörtte birini; büro, atölye, ısı santralı, laboratuvar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park. bahçe, maden ve yol gibi açık çalışma mahallerinde geçirilmesini gerektirecek şekilde çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), % 6, % 10 18

3 Nisan 2013, Yıl 13, Sayı 151 ve % 15 oranlarında ek özel hizmet tazminatı ödeneceği; bu ilave tazminatın kimlere ödeneceğinin ise iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler halinde, ilgili birim amirlerince belirleneceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, kadroları Teknik Hizmetler Bölümünün 1 ila 4 üncü sırasında sayılanlara, söz konusu ek özel hizmet tazminatının ödenebilmesi için; a) Bu personelin üçer aylık çalışma süresinin en az dörtte birini büro, atölye, ısı santralı, laboratuvar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları gibi "kapalı mahaller" dışında arazi, park, bahçe, şantiye, inşaat, maden, yol, tünel, demiryolu, büyük içme suyu. köprü, kıyı yapıları, baraj v.b. "açık mahaller"de geçirmelerini gerektirecek şekilde görevlendirilmiş ve bu mahallerde fiilen çalışmış olmaları, b) Söz konusu görevlendirmelere ilişkin olarak ilgili birim amirlerince belirlenen görev ve isimleri ihtiva eden listelerin ibrazı, yeterli olacaktır. Bu ödeme Kararın 15 inci maddesi uyarınca görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılacaktır. Söz konusu listeler programlanmış ve önceden bilinebilen işler dikkate alınarak hazırlanacak, muhtemel işler söz konusu listelerde yer almayacaktır. Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınacaktır. Ayrıca, söz konusu ek oranlar vize cetvellerinde gösterilmeyecektir. İlgili birim amirlerince hazırlanan listelerde yer almamakla birlikte, üçer aylık çalışma süresinin en az dörtte birini, yukarıda belirtilen çalışma mahallerinde (açık mahallerde) geçirdiğini tevsik edenlere, birim amirlerinin onayı ile söz konusu ödeme yapılabilecektir. Birim amirleri, iş programlarını ve personelin bir önceki üç aylık dönemlerindeki büro içi ve büro dışı çalışmalarını dikkate alarak her üç ayda bir ek özel hizmet tazminatı ödemesi yapılacak personel listelerini yeniden gözden geçireceklerdir. Birim amirlerince düzenlenecek listelerde personelin unvanı, adı-soyadı ve görevlendirildiği işler ayrıntılı olarak yer alacaktır. Üç aylık görevlendirme listeleri hazırlanırken önceki dönemler ve önceki yıllardaki iş programları ve personelin çalışma mahalleri gözönünde bulundurulacaktır Veterinerlere İlave Ödenebilecek Zam ve Tazminatlar Veteriner hekimlere 1400 puana kadar temininde güçlük zammı, Müdür ve Müdür Yardımcısı olarak sürekli görevle atananlara ayrıca 1250 puana kadar daha temininde güçlük zammı bölümlerindeki puanlarına ilaveten ödenebilir. Ancak, kurumların sosyal işler, idari ve mali işler, personel, özlük, dış ilişkiler, donatım, bilgi işlem, levazım ve benzeri destek ve yardımcı hizmet birimlerinde çalışanlara bu puanlar verilmez. Ayrıca, Uzman Veteriner Hekim ve Veteriner Hekimler, Veteriner Sağlık Teknikerlerine ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerine (1500) puan iş riski zammı ilave olarak verilir Vekalet Mevzuatının Eksik Uygulamasından Dolu Kadroya Vekalet Edenlere Vekalet Ücreti Ödenmesi Dolu kadro, asil memurun kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma gibi nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması ile oluşmaktadır. Özellikle belediyelerde sıklıkla müdür kadroları doluyken yerlerine başka bir memurun vekalet ettirildiği görülmektedir. Dolu kadroya vekalet eden memura vekaletin 3 ayı aşan kısımları için, memurun asilde aranan şartları taşıması kaydıyla, vekalet edilen kadro derecesinin 1/3 ü oranında vekalet ücreti ödenmelidir. Bu durumda vekalet ücreti tutarının hesabı aşağıda yer aldığı gibidir. (Vekalet Edilen Derece Göstergesi (1.320) + Vekalet Edilen Kadro Ek Göstergesi (2.200)) X Aylık Katsayısı X 1/3 = 86,64 TL. 5 yıldır bu görevi yapan bir memur ise geriye doğru son beş yıl bu ödemeden yararlanabilecektir Boş Kadroya Vekalet Edenlere Zam ve Tazminat Farklarının Ödenmesi Bir göreve atanmak için sınava girilmesi gereken kadrolarda sınava giriş için gerekli olan koşullar dahil asilde aranan şartları taşıyanlar kendi zam ve tazminatları toplamı ile vekalet edilen kadronun zam ve tazminatlarını kıyaslayarak fazla ve farklı olanları zam ve tazminat farkı olarak alırlar. Bunun dışında ayrıca bir vekalet ücreti ödenmez. Asilde aranan şartları taşımayan bir kişinin vekil olarak atanamayacağı ve kendisine vekalet aylığı ödenemeyeceği açık olmakla birlikte, anayasanın angaryayı yasaklayan hükmü uyarınca, memurun fiilen yürüttüğü vekalet görevinden dolayı vekalet aylığına eşdeğer tutarda bir meblağın tazminat olarak ödenmesi gerektiği yönünde de pek çok karar bulunmaktadır. 19

4 Görevde Yükselme Mevzuatında Sayılmayan Unvanlarda Olup Üst Dereceye Vekalet Edenlere Vekaletten Kaynaklı Ödemelerin Yapılması Mahalli İdare Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte, sayılmayan unvanlarda (sosyal çalışmacı, istatistikçi, sosyolog vb) çalışıp müdürlük kadrolarına vekalet ettirilenlere diğer koşulları taşıdığı halde son 3 yıl şef olmadıkları gerekçesiyle vekalet edilen kadro ile kendi kadroları arasındaki zam ve tazminat farklarını alamayacaklarının söylenmesi mümkün değildir. Bu kabul söz konusu unvanlardaki kamu görevlilerini şefin altında yani memur olarak kabul etmektir ki bu mümkün değildir. Bu durumda olan kamu görevlileri şef düzeyinde kabul edilerek vekaletten kaynaklı ödemeler kendilerine geçmişi de kapsar şekilde yapılmalıdır Vekalet Eden Memurlara Görevden Geçici Ayrılmaları Sırasında Vekalet Eden Diğer Memurların Ücretleri Bir kadroya vekalet eden memurun vekalet görevine geçici olarak ara verdiği durumlarda (izin, seminer, rapor gibi) yerine vekalet eden memura vekalet aylığı ödenmez. Bu vekile vekalet eden memur dolu kadroya vekalet ediyorsa kendisine zam ve tazminat farkı ödenmez, ancak boş kadroya vekalet ediyorsa ve asilde aranan şartları taşıyorsa kendisine zam ve tazminat farkı ödenecektir Muhasebe Yetkililiğine Vekalet Edenlere Yapılacak İlave Ödeme 657 sayılı Kanunun 86. maddesinin son fıkrasında, Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir. Denilmektedir. Dolayısıyla boş saymanlık kadrosuna kurum içi veya kurum dışından atananlara atama yapıldığı tarihten itibaren 1/3 vekalet aylığı verilecektir sayılı Kanunla saymanlık yerine muhasebe yetkililiği getirilmiştir. Muhasebe yetkililiği de bir kadro olmaktan çıkartılmıştır. Dolayısıyla muhasebe yetkililiğine bir vekalet söz konusu değildir sayılı Kanunla saymana yapılan atıflar muhasebe yetkilisine yapılmış sayılmaktadır. Bu nedenle Kanuna özünden bakıldığında muhasebe yetkililiğini görevini yürüttüğü kadrolara vekalet edenlere vekalet görevinin başladığı gönden başlamak üzere vekalet edilen kadro derecesinin 1/3 ü oranında vekalet ücreti ödenmelidir. Bu durumda vekalet ücreti tutarının hesabı aşağıda yer aldığı gibidir. (Vekalet Edilen Derece Göstergesi (1.320) + Vekalet Edilen Kadro Ek Göstergesi (2.200)) X Aylık Katsayısı X 1/3 = 86,64 TL. 5 yıldır bu görevi yapan bir memur ise geriye doğru son beş yıl bu ödemeden yararlanabilecektir Teknik Müdürlüklere Vekalet Edenlere Vekalet Ücreti Ödenmesi İmkanı Mahalli İdare Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte teknik öğrenim gerektiren müdürlüklerden bahsedilmiştir. Ancak söz konusu Yönetmelikte teknik öğrenim gerektiren müdürlükler tek tek sayılmamış, ayrıca teknik öğrenimden ne kastedildiği de belirlenmemiştir. Bu nedenle mevzuatların uygulanmasında belirsiz koşullarda kişi yararı esas alınır. Kaldı ki harcama yetkilisi olarak bu konuda karar vermek de ilgili müdürün ihtiyarındadır. Bu cihetle teknik müdürlük olarak bilinen müdürlüğe atanan kişi eğer asilde aranan şartları taşıyorsa (yani yüksek öğrenim mezunuysa, 10 yıllık memursa ve eğer en az 3 yıldır şef vb kadrolarda ise) müdürlük vekalet ödemelerinden yararlanır. Bu ödemelerden geçmişe dönükte yararlanılabilir Bütçe Mevzuatının Eksik Uygulamasından Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi İmkanı Bütçe Kanununa ekli K cetveli uyarınca, 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında saat başına yapılacak ödeme 1,45 Türk Lirasıdır. Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı (Bakanlıklar), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 1,53 Türk Lirasıdır sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulan derneklerin denetimi amacıyla mülki idare amirlerince görevlendirilen 657 sayılı Kanuna tabi personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkânı 20

5 Nisan 2013, Yıl 13, Sayı 151 bulunmayanlara, İçişleri Bakanlığının talebi üzerine yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek olan azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 1,45 Türk Lirasıdır. Yapılan denetim ve inceleme sonucunda, fiilen fazla çalışma yapmayanlara yukarıda yer alan hükümlere göre ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında gerekli kanuni takibat yapılmakla birlikte, ödenen fazla çalışma ücreti bir katı fazlası ile birlikte geri alınır. Bu tutarın, cezaya ilişkin bölümünün yarısı ödeme yapılan personelden, diğer yarısı ise mesai çizelgesini onaylayandan tahsil edilir Zabıta ve İtfaiye Fazla Mesaisi Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu; e kadar olanlar için 195 Türk Lirasını, den e kadar olanlar için 209 Türk Lirasını, den e kadar olanlar için 232 Türk Lirasını, den e kadar olanlar için 261 Türk Lirasını, den e kadar olanlar için 311 Türk Lirasını, den fazla olanlar için 361 Türk Lirasını, - Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 361 Türk Lirasını, - Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 480 Türk Lirasını, geçemez. Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz. Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri; a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince, b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde, c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince, ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında, ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir. Burada dikkat edilecek husus söz konusu fazla mesai fiilen zabıta ve itfaiye memuru olarak çalışan kişilere ödenebilecektir. Bu nedenle kadrosu itfaiye ya da zabıta olan ancak başka görevleri yürüten kamu görevlilerine bu fazla mesai ödenemez Jüri Üyeliği Ödenmesi Genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve özel kanunlarla kurulmuş fonlar tarafından yapılacak her türlü etüt, plan, proje, güzel sanatlara ve benzeri işlere ilişkin yarışmalarda jüri üyesi veya raportör olarak görevlendirilen 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personele, her bir asli jüri üyeliği veya raportörlüğü için Türk Lirasını geçmemek üzere Maliye Bakanlığının görüşü alınarak kurumlarınca belirlenecek tutarda ücret ödenir. Bu personelden, - Danışman jüri üyeliği görevi yapanlara aynı koşullarla, yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen tutarın 1/2 si, - Yedek jüri üyelerine ön ve soru-cevap toplantılarına katılmaları halinde yedeği oldukları danışman jüri veya asli jüri üyelerine ödenen tutarın 1/4 ü, - Asli jüri üyesinin zorunlu bir nedenle çalışmalara devam edememesi halinde kendisine yedek jüri üyesi ücreti, asli jüri üyesinin yerini alacak yedek jüri üyesine de asli jüri üyesi ücreti, - Raportör yardımcılarına raportörlere ödenen tutarın 1/5 i, ödenir. Anılan jürilerde üye veya raportör olarak görev yapan ve yukarıda belirtilen kapsama girmeyen 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personel dışındaki kişilere ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddeleri uyarınca yayımlanmış olan Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği hükümlerine göre ücret ödenir. Ancak verilecek tutar, bu maddenin birinci cümlesinde belirtilen tutarın iki katından fazla olamaz. 21

6 2.4. Harcırah Mevzuatının Eksik Uygulamasından Seminerlere Katılanların Harcırahı Seminerlere katılan kamu görevlilerine Harcırah Kanunu uyarınca seminerde ve yolda geçen süreler için tam gündelik verilmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Daha önce ödenmemiş olan seminer harcırahlarının da hakdüşürücü zaman aşımı içinde talep edilmesi de mümkündür Geçici Görevle Giden Kamu Görevlilerine Harcırah Ödenmesi Ülkemiz kamu yönetiminde pekçok geçici görevlendirme yapılmakta karşılığında ise geçici görev yolluğu ödenmemektedir. Memuriyet mahalli dışında bir göreve vekaleten görevlendirilen memura geçici görev yolluğu harcırahı (yol masrafı, yevmiye, konaklama, zorunlu giderler) ödenmesi gerekmektedir. Özellikle uzun sureli görevlendirmelerde bir yılda 90 gün tam yevmiye gün 2/3 oranında yevmiye harcırah ödenmesi gerekmektedir Zorunlu Giderlerin Harcırah Olarak Alınması Geçici görevle görevlendirilen personele zorunlu giderleri (hamal, bagaj, vize ücreti, yurt dışı çıkış harcı, görev pasaport giderleri) ödenir. Bu tür bir giderde bulunan personelin söz konusu ödemeleri alması mümkündür Büyükşehir İlçelerine Geçici Görevle Gidenlerin Harcırah Alması 6245 sayılı Harcırah Kanunu nun geçici 4. maddesinde, Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3 üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate alınmaz. denilmektedir. Bu çerçevede 5216 sayılı Kanunla Büyükşehir sınırlarına katılan yerlere yapılan görevlendirmelerde memuriyet mahallinin değiştiği varsayılacaktır. Örneğin istanbul da Silivri ye, Kocaeli de Gebze ye, Ankara da Kazan a görevli giden kişi için harcırah yapılacaktır. Söz konusu hüküm 29 ilde 6360 sayılı Kanunun uygulaması ile daha bir önem kazanacaktır Personel Mevzuatının Eksik Uygulamasından sayılı Kanunda Yer Alan İmkanlardan Yararlanarak Memurların Maaşlarında Artış Yapılma İmkanı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda yer alan imkanlardan özellikle 68. maddenin B bendinden yararlanarak üst derecelere atanan memurlara daha yüksek oranda aylık gösterge, ek gösterge ve özel hizmet tazminatı ödenmesi imkanı bulunmaktadır. 657 sayılı Kanunun 68. maddesinin B bendinde, Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin; a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 den az olanlar için en az 10 yıl, yıl, c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır. denilmektedir. Örneğin 10 yılını doldurmuş, yüksek öğrenim mezunu 6. Derecedeki bir şef, 657 sayılı Kanunun 68. maddesi uyarınca 3. Derece kadroya atanabilir. Bu durumda özel hizmet tazminatında yüzde 11 puan, ek göstergede 1100 puan bir artış olacaktır. Bu işlem sonucunda memur maaşında yaklaşık 160 TL tutarında bir artış olacaktır Kıst Maaşın Zamlı Ödenmesi Gerektiği Üst derece ile alt derecelere yapılan atamalarda ve görev değişikliğinde memur, atandığı göreve başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren atandığı derecenin aylığına hak kazandığından, yeni derece ve görevlerine ait zam ve tazminatlarının da buna göre ödenmesi, ancak 22

7 Nisan 2013, Yıl 13, Sayı sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre atananların aylık ve diğer hakları atandıkları yeni kadro dereceleri üzerinden göreve başladıkları günden itibaren ödendiğinden, bu kadro dereceleri için öngörülen zam ve tazminatların da anılan Kanunun 165 inci maddesinde olduğu gibi göreve başladıkları günden itibaren ödenmesi gerekmektedir. Bu nedenle herhangi bir tarihte 657 sayılı Kanunun 68. maddesinin B bendi uyarınca atama yapmış olanlara, zam ve tazminatlardaki artış ile diğer maaş unsurlarında ki artışların atama yapıldığı günden geçerli olmak üzere kıst olarak ödenmesi gerekmektedir. Bu ödeme pekçok asil müdürlüklere atanmalarda gündeme gelebilir Ek Ders Ücreti Ödenmesi İmkanı 657 sayılı Kanunun 89 ve 176. maddesi uyarınca kurumlarınca düzenlenecek hizmetiçi eğitimlerde eğitmen olarak görev yapan kamu görevlilerine, Sayıştay ın istişarı görüşüyle yayımlanan kurum Eğitim Yönergesinde belirlenen usuller çerçevesinde ek ders ücreti ödenir. Haftada 20 saat Eğitim veren bir kamu görevlisine gösterge yani 206 TL ödemede bulunulacaktır Aile Yardımı Ödemeleri Aile yardımı ödemelerinde yanlış değerlendirmeler yapılarak aile yardımından yararlanılamama durumları ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Eşi çalışırken çeşitli nedenlerle ücretsiz izin alan memurlar, çocuğu eşinin üzerinde iken eşi işten ayrılan memurlar, eşi SGK ya isteğe bağlı prim ödeyen memurlar aile yardımı ödemelerinden yararlanır. Daha önce bu durumlar oluşmuş olup da aile yardımından yararlanmayan memurlara da bu ödemeler yapılabilir Yabancı Dil Tazminatı Ödenmesi KPDS sınavında 60 ve üzerinde dil puanı alan kamu görevlilerine yabancı dil tazminatı ödenebilecektir. KPDS de C düzeyinde puan alanlara 250 puan, B düzeyinde puan alanlara 500 puan, A düzeyinde puan alanlara ise 750 puan yabancı dil tazminatı ödenecektir Diğer Mevzuatının Eksik Uygulamasından Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerine Yapılacak İlave Ödemeler Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilmiş olanlardan kefalet aidatı kesilmesinin mali etkilerini gidermek amacıyla, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilmiş olan memurlara 575 puan mali sorumluluk zammı ödenmesine karar verilmiştir. Bu durumda mali sorumluluk zammı almayan ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilmiş bir kamu görevlisine aylık 13,46 TL ilave yan ödeme yapılacaktır. Ayrıca mahalli idarelerde görevli olan taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden Kefalet Kanunu uyarınca 100 puan kefalet aidatı kesilmeyecek Hususi İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı Nizamnamesi uyarınca aylık ve ekgösterge toplamının yüzde 2.si oranında aidat kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle 9. Derece 1. Kademe de yer alan bir memurdan 7,38 TL değil aşağıda hesaplanan kadar bir kefalet aidatı kesilecektir; Gösterge + Ek Gösterge Puanı (620) X Aylık Katsayısı (0,073837) X Yüzde 2 = 0,92 TL. Bu durumda söz konusu memura aylık 6,46 TL iade yapılacaktır. Bu 2 uygulamanın da yanlış yapıldığı bir kamu görevlisine geriye dönük 16 ay uygulama yapılacak ve (13,46 + 6,46) X 16 = 318,72 TL ilave yapılmalıdır Yayın Ücreti Ödenmesi İmkanı Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, kamu kurum ve kuruluşları adına yayınlanan kitap, çeviri, derleme, makale, tebliğ, konferans verenlere yayın ücreti ödenecektir. Bu ücretler kamu görevlileri için bir imkan olabileceği gibi kamu kurumlarınca bu Yönetmelikte belirlenen tutarları aşarak yapılan yüksek meblağlı ödemeler nedeniyle sorunlarda oluşturabilmektedir. Çeşitli ödeme standartları bulunmuş olsa da genel ödeme için aşağıda bir hesaplama çalışması bulunmaktadır. Bir belediye dergisinde makale yazan kamu görevlisine her 200 kelime bir sayfa sayıldığında 10 sayfa üzerinden bir ödeme yapılma imkanı gelmiş olursa her sayfa için 210 gösterge rakamı üzerinden 155 TL tutarında bir ödeme yapılacaktır Sosyal Denge Ödemeleri 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu nun 32. ve geçici 14. maddesinde yer alan hükümle tüm belediyelere sosyal denge ödemesi yapılması imkanı getirilmiştir. 15/3/2012 tarihinden belediyeler ile ilgili sendikalar arasında toplu iş sözleşmesi, toplu sözleşme, sosyal denge sözleşmesi ve benzeri adlar altında imzalanan sözleşmelerin uygulanmasına, söz konusu sözleşmelerde öngörülen sürelerin sonuna kadar devam edilebilir. 23

8 Anılan sözleşmelerin uygulanmasına devam edildiği dönem için ayrıca sözleşme yapılamaz. Söz konusu sözleşmeleri 31/12/2015 tarihinden önce sona eren veya mevcut sözleşmeleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra karşılıklı olarak feshedilen kapsama dahil idareler, sözleşmelerinin sona eriş veya fesih tarihini izleyen bir ay içinde sözleşmelerin sona erdiği veya feshedildiği tarih ile bu Kanunda öngörülen toplu sözleşme dönemi sonuna kadarki dönemle sınırlı olmak üzere üçüncü fıkra hükümleri dikkate alınmaksızın Kanunun 32 nci madde hükümleri çerçevesinde sözleşme yapabilir. 3. Eksik Yapılan Ödemelerin Telafisinde Dikkat Edilecek Hususlar Eksik yapılan ödemelerin idare tarafından telafisinde en fazla 5 yıl geriye gidilmelidir. Ödemelerin hesabında, ödeme yapılan geçmişteki dönemdeki katsayılar dikkate alınmalıdır. Ödemeler Çeşitli Ödemeler Bordrosu ile yapılabilir. Ödemelerden ilgisine göre gelir vergisi, damga vergisi, sosyal güvenlik kesintisi gibi kesintiler yapılacaktır. Eksik ödemede harcama yetkilisi normal ödemedeki harcama yetkilisi ile aynıdır. 4. Örnek Uygulama Bu bölümde, elinizdeki çalışmayı kaleme almamıza vesile olan bir kamu görevlisi arkadaşımızın geçmişe doğru eksik aldığı ücretlere ilişkin bir örnek uygulamaya yer verilecektir. 14 yıllık memur ve yüksek öğrenim mezunu bahse konu kamu görevlisi arkadaşımız 2009 yerel seçimlerini izleyen dönemde, bir belediyeye uzman kadrosu ile naklen geçiş yapmış olup öncelikle dolu müdür kadrosuna 6 ay vekalet etmiş sonra da müdürün emekli olması ile birlikte 18 ayda boş müdür kadrosuna vekalet etmiştir. Uzman olan arkadaşımız uzmanlık öncesinde veri hazırlama kontrol işletmeni olup 63 puan KPDS dil puanı bulunmaktadır. Eşi çalışan arkadaşımızın 6 ay ücretsiz izin kullanmıştır. Görevli olduğu dönemde 2 kez 5 er gün olarak Antalya da seminerlere katılmıştır. Tüm bu durumlar için maaşı dışında herhangi bir ödeme almamıştır. Her yılın katsayısı ayrı ayrı hesaplanacak olsa da 2013 yılı katsayıları üzerinden ilgili kamu görevlisine ödenmesi gereken tutarlar aşağıdadır; sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile merkez ilçe haline geldiği için bu personelin naklinde sürekli görev yolluğu ödenmesi gerekmekteydi. Eşi ve bir çocuğu bulunan söz konusu personelin sürekli görev yolluğu TL tutmaktadır. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesilecektir. - Geçmişte veri hazırlama kontrol işletmeni olduğu için her ay puan ilave yan ödeme ödenmesi gerekirdi. Uzman olan söz konusu kamu görevlisinin 48 ay geriye doğru zam uygulaması sonucunda TL tutarında bir ödemeden yararlanması gerekmektedir. Bu ödemeden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılacaktır. - Dolu kadroya 6 ay vekalet eden kamu görevlisinin bunun 3 ayı için 1/3 oranında vekalet aylığı alması gerekmektedir. Bu da 259,92 TL tutmaktadır. Bu ödemeden de sadece damga vergisi kesilmesi gerekmektedir ay boş müdür kadrosuna vekalet ettiği dönemde ise zam ve tazminatları farkını alacaktır. Zam ve tazminatlarında almış olduğu özel hizmet tazminatı oranı yüzde 75 müdürlük kadrosuna ait özel hizmet tazminatı ise yüzde 135.tir. Bu durumda yüzde 60 özel hizmet tazminatı ve asil kadrosu için belirlenen yüzde 115 ek ödeme puanı ile vekalet ettiği müdürlük kadrosu ek ödeme puanı yüzde 170 arasındaki yüzde 55.lik farkı 18 ay boyunca alacaktır. Bu da TL tutmaktadır. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır. C Düzeyinde KPDS sonuç belgesi olan kammu görevlisine belediyede görevli olduğu 48 ay boyunca 250 puan üzerinden yabancı dil tazminatı ödenmelidir. Bunun tutarı da 886 TL.dir ve sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır. - Eşinin çalışmadığı 6 ay boyunca aile yardımı alması gereken kamu görevlisine 945,42 TL ödeme yapılması gerekmektedir. - Seminerlere katılımda harcırah almayan kamu görevlisine Harcırah Kanunu yerine seminerlere katılıma yönelik İçişleri Bakanlığı genelgesini uygulasa daha 6 gün gündelik verilmesi gerekirdi. Bu da 177 TL tutacaktır. - Ez cümle söz konusu kamu görevlisine yukarıda detayları verilen yaklaşık TL ödeme yapılması gerekmektedir. 24

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI I. EK DERS ÜCRETİ 1- Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu

Detaylı

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI Metin ADIGÜZEL Sayıştay Denetçisi Evrensel tanımıyla mahalli idareler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine bir arada yaşaması nedeniyle

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Şubat-2014 İZMİR 1 6514 SAYILI YASA (TAMGÜN) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE ĠġLETMELERĠNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI ĠLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEġKĠLATINDA GÖREVLĠ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, KADEME İLERLEMESİ Kademe, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 38'inci maddesinde; "Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, Devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu

Detaylı

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığı EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ HAZIRLAYAN Ramazan BORU APK Uzmanı

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar Bu kitapçık, 16 Aralık 2006 tarih ve 26378 sayılı

Detaylı

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 1. Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Anayasa nın 128 inci maddesine göre kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar

Detaylı

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012 Yayına Hazırlayan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı İzmir cad. No: 41 Kızılay Ankara - Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ 4243 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/12/2003, No :2003/6667 Dayandığı Mevzuatın Tarihi : 19/6/1994, No:540

Detaylı

Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1

Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1 Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1 *1954 tarihinde çıkarılan 6245 sayılı Harcırah Kanununda ise, harcırah, bu kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE. ilk TOPLU SöZLEŞME

TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE. ilk TOPLU SöZLEŞME TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE ilk TOPLU SöZLEŞME 1 Toplu sözleşme ile toplu görüşme arasında ne fark vardır? Toplu sözleşme ve toplu görüşme arasındaki temel fark, üzerinde uzlaşılan konuların

Detaylı

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN I.DÖNEM 01.01.2015-31.12.2016 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER...

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan Aday olarak atanmış Devlet memurunun

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1 Bu İç Yönetmelik, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Merkez ve Birliğe bağlı taşra teşkilâtında bulunan

Detaylı