İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ (N.Ö ve II.Ö)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ (N.Ö ve II.Ö)"

Transkript

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ (N.Ö ve II.Ö) Uluslar arası Ticaret ve Finansman Bölümü, kamu ve özel sektör uluslar arası ticaret ve finansman kuruluşlarına bu alanda yüksek nitelikte işgücü yetiştiren 4 yıllık yoğun bir program sunmaktadır. Uluslararası Ticaret Programının başlıca amacı öğrencileri uluslararası işletme, ekonomi ve finans, uluslararası pazar ve araştırma, uluslararası hukuk ve ticaret gibi konuları kapsayan alanlarda sağlam bir altyapı kazandırmaktır. A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI: 1. Bölümdeki öğretim üyesi sayıları, başlıca araştırma alanları Adı, Soyadı ve Ünvanı E-posta adresi Uzmanlık Alanı Prof.Dr.Rıza AġIKOĞLU Uluslar arası Ticaret ve Finansman Yrd.Doç.Dr.Mustafa HOTAMIġLI Uluslar arası Ticaret ve Finansman Yrd.Doç.Dr.Feyyaz YILDIZ Uluslar arası Ticaret ve Finansman Yrd.Doç.Dr.Fatih ECER Uluslar arası Ticaret ve Finansman Öğretim elemanı: (4) [ Profesör (1), Yardımcı Doçent (3)] 2. Bölümün Eğitim Olanakları: Normal öğretim öğrencilerine zorunlu Ġngilizce hazırlık sınıfı, BiliĢim Teknolojilerinde tam donanım, GiriĢimci GeliĢtirme Programları (KOSGEB), Sokrates-Erasmus Programları ile bir dönem Avrupa Birliği Ülkelerinde eğitim Ģansı, Çift anadal olanağı ile 2 bölümden mezun olabilme Ģansı, Üst sınıftan ders alarak 3 yılda mezun olabilme Ģansı, kitap ve birçok dergiye online ulaģım imkanı, Kariyer planlama ve danıģmanlık hizmeti, Güncel seminer, panel ve konferanslar,

2 Sertifikalı eğitim programları, Projeksiyonlu sınıflarda eğitim, Proje hazırlama eğitimleri. Wireless internet bağlantısıyla kampüs alanından ücretsiz internet imkanı, Program Süre ve Türleri: 4 yıl, birinci ve ikinci öğretim. 3. Notlandırma Sistemi: Bağıl değerlendirme sistemi uygulandığında, dersi veren öğretim elemanı tarafından her öğrenciye, başarı derecesini belirten harflerle ifade edilen başarı notu takdir olunarak verilir. Bu sistem, öğretim elemanı tarafından belirlenen notlara göre öğrencilerin sınıf içinde hangi konumda olduklarını belirlemeye yardımcı olan bir sistemdir. Bağıl sistemin uygulanmadığı takdirde, dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrenciye alınan her ders için aģağıda not dereceleri ve yüzdelik karģılıkları görülen harf notları verilir. Başarı Notu Katsayı Yüzde Karşılığı Karşılığı AA BA BB CB CC DC FF ve altı Ayrıca, katsayı ile bağlantısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT (yeterli), YZ (yetersiz), MU (muaf), TR (transfer), DZ (devamsız) kodlu değerlenmeler de yapılabilir. YT ve YZ notları, ilgili öğretim birimi kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir ve o dersi tekrar eder.

3 MU (muaf) notu, ilgili öğretim birimi kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen derslerden, uygulanan muafiyet sınavı sonucu başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir. Bu not ayrıca, daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınıp başarılmış olan ve ilgili birimin yönetim kurulunca muaf tutulması uygun görülen dersler için de verilir. TR (transfer) notu, bir başka yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yolu ile gelen öğrenciye, daha önce devam etmiş olduğu kurumlarda başarıyla tamamladığı ve geçiş yaptığı programa uygun dersler için, geçiş yaptığı öğretim biriminin yönetim kurulunun kararıyla verilir. Bir öğrenciye kayıtlı olduğu öğretim biriminin yönetim kurulunca, uygun görülen koşullarda başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı dersi başarıyla tamamladığında da TR notu verilir. DZ (devamsız) notu, devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler yarıyıl sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu FF veya YZ notu ile eşdeğerdedir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için başarı notunun YT, CC veya bunun üstünde bir not olması gerekir. Ayrıca, lisans eğitimi gören öğrencinin, dördüncü yarıyıl sonunda bir üst yarıyıldan ders alabilmesi için genel not ortalamasının en az 1.75 olması gerekir. Yaz öğretimi açılması halinde genel not ortalaması, yaz öğretimi sonuçları da göz önüne alınarak hesaplanır. B. YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİ 1. Yürütülen programlardan mezun olabilme koşulları a) Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programındaki dersleri tamamlamıģ olması ve genel not ortalamasının 2.00'nin altında olmaması gerekir. Lisans öğrenimi genel not ortalaması 3.00'den 3.49'a kadar olan öğrenciler Onur Belgesi, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler Üstün Onur listesine geçerek mezun olurlar. Bu öğrencilere ayrıca baģarı belgesi verilir. b) Lisans öğrenimine kayıtlı öğrencilerden, öğretim planındaki ilk 4 yarıyılın derslerinden baģarılı olan ve gerekli diğer Ģartları sağlayan, lisans öğrenimine devam etmek istemeyenlere ön lisans diploması verilir. 2. Yürütülen programlar için dönem bazında alınması gereken dersler

4 Uluslar arası Ticaret ve Finansman bölümü, evrensel ölçüler ışığında dinamik, yenilikçi eğitim programları verilerek; ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek, sağlıklı kararlar alıp uygulayabilecek girişimci ve riskleri göze alabilen uzmanlar yetiştirmektir. Bölüm mezunları; özel sektörde ticaret, finans, ithalat ve ihracat dallarında iş bulabilmekte; ayrıca kamu sektöründe de çeşitli uzmanlıklar için hazır hale gelmektedirler.

5 ULUSLARARASI TĠCARET VE FĠNANSMAN BÖLÜMÜ DERSLERĠ VE KREDĠLERĠ Sınıfı :1 Yarıyıl :1 Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi AK TS UTF 101 ĠĢletme Bilimine GiriĢ Z ĠKT103 Mikro Ġktisat Z ĠSL105 Genel Muhasebe I Z TBT107 Temel Bilgi Teknolojileri I Z MAT109 Matematik Z ĠġL111 DavranıĢ Bilimleri Z TAR113 Atatürk Ġlke Ve Ġnkılap Tarihi Z TAD115 Yabancı Dil I Z TDL117 Türk Dili Z Seçmeli Dersler (1 Ders) BEG-105 Beden Eğitimi S GSN-105 Güzel Sanatlar S Alan Dışı Seçmeli Dersler ( Ders) TOPLAM 30

6 Sınıfı :1 Yarıyıl :2 Dersin Kodu UTF 102 ĠKT 104 ĠġL106 TBT108 UTF 110 ĠKT 112 TAR114 YAD116 TDL118 Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi ĠĢletme Yön Ve Organizasyonu Makro Ġktisat Genel Muhasebe II Temel Bilgi Teknolojileri Finans Matematiği Hukukun Temel Kavramları Atatürk Ġlke Ve Ġnkılap Tarihi Yabancı Dil II Türk Dili Seçmeli Dersler (. Ders) Z Z Z Z Z Z Z Z Z AK TS Alan Dışı Seçmeli Dersler ( Ders) TOPLAM 30

7 Sınıfı :2 Yarıyıl :3 Dersin Kodu UTF 201 ĠġL 203 ĠġL 205 ĠKT 207 UTF 209 ĠST211 ĠġL 213 Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi Kambiyo Rejimleri ve DıĢ Ticaret Finansal Yönetim I Pazarlama Ġlkeleri ve Yönetimi Ticaret Hukuku Uluslar Arası Ekonomi I Ġstatistik I Ġngilizce Okuma Ve KonuĢma Seçmeli Dersler (1 Ders) ĠSL 217 Envanter Bilanço S Z Z Z Z Z Z Z AK TS ĠSL 219 Pazar Analizi S Alan Dışı Seçmeli Dersler (1 Ders) 3 TOPLAM - 30 Sınıfı :2 Yarıyıl :4 Dersin Kodu ĠġL 202 ĠġL 204 UTF 206 UTF 208 ĠST210 UTF 212 ĠġL 124 Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi Finansal Yönetim II Para Banka ve Finansal Piyasalar Uluslar Arası Ticaret Huk. Uluslararası ĠĢletmecilik Ġstatistik II Sermaye Piyasası ve Araçları Mesleki Yabancı Dil Seçmeli Dersler (1 Ders) ĠġL 214 Halkla ĠliĢkiler S ĠġL 216 ġirketler Muhasebesi S Z Z Z Z Z Z Z Alan Dışı Seçmeli Dersler ( Ders) 3 TOPLAM - 30 AK TS

8 Sınıfı :3 Yarıyıl :5 Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi ĠġL 301 Sosyal Bil. AraĢtırma Yön. Z UTF 303 Uluslararası Finans Yönetimi Z UTF 305 Uluslararası Pazarlama Yönetimi Z MAL307 Risk ve Sigorta Z ĠġL 309 Mesleki Yabancı Dil Z Seçmeli Dersler (1 Ders) ĠġL 311 Muhasebede Paket Programlar S ĠKT313 Uluslar arası Ekonomik BirleĢmeler S ĠġL 315 Hizmet Pazarlaması S AK TS Alan Dışı Seçmeli Dersler ( Ders) TOPLAM - 30 Sınıfı :3 Yarıyıl :6 Dersin Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi Kodu ĠġL 314 ĠġL 310 DıĢ ticaret finansmanı DıĢ ticaret mevzuatı Ġnsan Kaynakları Yönetimi Uluslar arası finansal piyasalar ĠĢ Hayatı Ġçin Yabancı Dil Seçmeli Dersler (1 Ders) Z Z Z Z Z ĠġL 312 Yönetim Muhasebesi (Seçmeli) S ĠġL 306 Sayısal Yöntemler(Seçmeli) S Teknoloji yönetimi S GiriĢimcilik ve kobiler S AK TS TOPLAM - 30

9 Sınıfı: 4 Yarıyıl: 7 Dersin Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi Kodu ĠKT 601 Türkiye Ekonomisi ĠġL 603 Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Y. UTF 605 UTF 605 Uluslar arası Ticarette ÇağdaĢ Yön. Mesleki Yabancı Dil Seçmeli Dersler (2 Ders) ĠġL 607 Elektronik Ticaret UTF 609 UTF 611 UTF 613 Vergi Teorisi Proje Hazırlama Ve Değer. Reklam Ve Promosyon Yön. Alan Dışı Seçmeli Dersler ( Ders) TOPLAM Z Z Z Z S S S S AK TS Sınıfı: 4 Yarıyıl: 8 Dersin Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi Kodu UTF 602 UTF 604 ĠġL606 ĠġL608 KüreselleĢme ve Dünya Ekonomisi Ul.Ar Finansal Ve Eko. Kurumlar DıĢ Ticaret ĠĢlemleri Mesleki yabancı dil Seçmeli Dersler (2 Ders) ĠġL 607 ĠletiĢim ve ĠletiĢim Teknikleri UTF 609 UTF 611 UTF 613 Uluslar arası Pazar Analizi Uluslar arası Lojistik Yönetimi Verimlilik ve Performans Yön. Alan Dışı Seçmeli Dersler ( Ders) TOPLAM Z Z Z Z S S S S AK TS

10 1.SINIF 1. DÖNEM AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: 135 ĠSL ĠĢletme Bilimine GiriĢ Bölüm / Anabilim Dalı :U.T.F Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli Türkçe Zorunlu Ön KoĢul(lar) Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Yard.Doç.Dr. Serdar ÖGEL ĠKTĠSAT 1 (NÖ-ĠÖ) Mail Web : Mail : Web :

11 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı Öğrencilere iģletmenin temelleri ve fonksiyonları hakkında temel bilgileri vermektir. Dersin amacı doğrultusunda öğrencilere - iģletme kavramı, - kuruluģ, hukuksal yapı ve büyüklük seçimindeki faktörler, - kapasite seçimi ve birleģme-satın almalar - iģletmenin; yönetim, pazarlama, üretim, finansman ve insan kaynakları fonksiyonlarının anlatılmasıdır. Öğrenci, iģletme kavramı hakkında bilmesi gerekli tüm temel bilgilere sahip olacaktır. Bu sayede iģletmelerin çalıģma prensibini anlaması kolaylaģacaktır. Rıdvan Karalar, Genel iģletme-temel Bilgiler ĠĢlevler-, dersin temele kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ders slayt yardımıyla teorik anlatım ve örnekler üzerinden iģlenmektedir. Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı

12 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Yarıyıl Ders Planı Hafta 1 Konuları Derse Başlangıç ve Dersin öneminin kavratılması ile ders materyalleri ve işleme biçimi üzerine genel bilgilendirme 2 işletme bilimi ve işletme kavramına tarihsel bakış, İşletme ekonomisi ile ilgili temel kavramlar 3 İşletmelerde çevre, işletmelerin bölümlendirilmesi, işletmelerin amaçları 4 İşletmelerin kuruluşuna ilişkin yatırım kararının oluşumu, işletmelerin kuruluş yerinin belirlenmesi 5 Özel-kamu-yabancı sermayeli işletmelerin hukuksal biçimleri 6 İşletmelerde büyüklük ve kapasite 7 VİZE SINAVLARI 8 VİZE SINAVLARI 9 İşletmelerde birleşme ve işbirliği çeşitleri 10 İşletmelerde yönetim ve örgütleme işlevi 11 İşletmelerde pazarlama işlevi, pazarlamanın makro ve mikro işlevleri 12 İşletmelerde üretim işlevi, üretim sistemleri, üretim biçimleri, 13 İşletmelerde finansal yönetim işlevi, sermaye kaynakları, karşılaşılan riskler 14 İşletmelerde insan kaynakları yönetimi işlevi

13 Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi 1 Program Kazanımları İktisat bilgilerini edinme Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 2 İktisadi sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunma. 3 Beşeri sermayenin gelişimine katkıda bulunmak. 4 Dünya ekonomisindeki gelişmeleri analiz etme. 5 İktisadi sorunların temellerini görebilme. 6 Ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde iktisadın işleyiş biçimini kavrama. 7 Kaynakları etkin biçimde dağıtılması sağlama. 8 İktisadi modellerin oluşturulması. 9 İktisadi değişkenler arasındaki ilişkileri amprik olarak inceleme. 10 İktisadi verileri yorumlama. 11 Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri analiz etme. 12 Dünya ekonomisindeki konjonktürel dalgalanmaları yorumlama.

14 13 Para ve sermaye piyasalarındaki işleyişi analiz etme. 14 İktisadi teorileri anlama becerisi. 15 İşletmelerdeki mali karakterli olayları kaydetme, sınıflandırma, analiz etme, yorumlama ve raporlama becerisi. 16 Çağdaş iktisadi yaklaşımları inceleme. 17 İktisat politikası uygulamalarının anlaşılması ve uygulaması 18 Güncel ekonomik konulara ilişkin analizlerin yapılması 19 Uluslar arası iktisadi ilişkilerdeki gelişmeleri değerlendirme. 20 İşletme fonksiyonlarını ve aralarındaki ilişkileri kavrama. 21 Devletin iktisadi hayattaki yerini anlama. 22 İktisadi otoritenin aldığı kararları analiz etme becerisi. 23 İktisadi olaylarda hukuki çerçeveyi belirleme. 24 AB Türkiye ilişkilerini değerlendirme. 25 Vergi ile ilgili güncel konularda değerlendirme yapma. 26 Genel işletmecilik bilgilerini kazanma. 27 Yabancı dil gelişimine katkı sağlama. 28 Atatürk ilke ve devrimlerini özümseme.

15 29 Bilgi teknolojilerinin gerektirdiği programları kullanabilme, bilgisayar donanımını tanımayı sağlama. 30 Bilgiyi üretme, paylaşma ve kullanma becerisi. Hazırlayan : Yard.Doç.Dr. Serdar ÖGEL AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Mikroiktisat I Bölüm / Anabilim Dalı :U.T.F Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli Türkçe Zorunlu Ön KoĢul(lar) Yok Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Akçay Mail Web : Mail : Web : Gruplar / Sınıflar

16 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere mikro iktisadın temel konularını daha detaylı tanıtmak ve onların tüketici ve firma davranışları, temel piyasaların tüketici ve toplum ferahı açısından sonuçlarını anlamalarını sağlamaktır. 1. Öğrencilere, arz ve talep kavramlarını öğretip günlük ekonomik konulara uygulayabilmelerini sağlama 2. Öğrencilere, piyasada fiyatların nasıl belirlendiğini öğretme 3. Öğrencilere tüketici tercihlerini ve uygulamalarını öğretme 4. Öğrencilere, grafikleri ve matematiği, iktisadi konulara uygulamasını öğretme 5. Öğrencilere üretim, maliyet teorilerini öğretip günlük ekonomik konulara uygulayabilmelerini sağlama. Erdal M. Ünsal : Mikroiktisat,. İmaj Yayınevi 6. Baskı, Ankara 2005 Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Ders Verme Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı 2. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı

17 Sözlü Sınavı Ara Sınav %50 Final %50 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları 1 Arz ve Talep 2 Arz ve Talep 3 Arz ve Talep Esneklikleri 4 Arz ve Talep Esneklikleri 5 Fiyat, Hasıla, Piyasa Dengesi 6 Piyasaya Müdahale 7 Piyasaya Müdahale 8 Tüketici Zevk ve Tercihleri 9 Tüketici Zevk ve Tercihleri 10 Tüketici Davranışları ve Bireysel Talep 11 Üretim Teorisi

18 12 Üretim Teorisi 13 Maliyet Teorisi 14 Maliyet Teorisi Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Program Kazanımları Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

19 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: Genel Muhasebe- I Bölüm / Anabilim Dalı :U.T.F Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli I Türkçe Zorunlu Ön KoĢul(lar) Yok. Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza KAYMAZ Mail : Web :

20 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı Ders Yardımcısı Yok. Mail : Web : Gruplar / Sınıflar 1/A Bu ders, muhasebe öğrenmeye yeni baģlayan fakülte öğrencilerinin muhasebeyi öğrenmelerini amaçlamaktadır. Muhasebe bilgisinin öğretilmesi 1.Yevmiye Defter kayıtlarını yapmak 2.Mizan hazırlamak 3.Finansal tabloları hazırlamak 4.Finansal tabloları analiz etmek 5.Finansal tabloları yorumlamak Çonkar K., H. Ulusan ve M. Öztürk, 2006, Genel Muhasebe, Nobel Yayın Dağıtım,Ankara Sözbilir H., 2005, Muhasebeye GiriĢ, Afyonkarahisar Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Teorik anlatım, soru ve cevap Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı x %40 2. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı

21 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı x %60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları 1 Muhasebenin Önemi ve Muhasebenin Temel Kavramları 2 Temel Muhasebe Eşitliği ve Mali Tablolar 3 Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyişi 4 Muhasebede Kullanılan Belge ve Defterler 5 Çift Taraflı Kayıt Yöntemi 6 Bir Dönemlik Muhasebe Sürecini Oluşturan İşlemler 7 Tek Düzen Muhasebe Planı 8 Hazır Değerler Hesabı, Menkul Kıymetler Hesabı ve Ticari Alacaklar Hesabı 9 Stoklar Hesabı 10 Stoklar Hesabı 11 Stoklar Hesabı 12 Gelir ve Gider Tahakkukları Hesabı 13 Katma Değer Vergisi Hesabı 14 Diğer Dönen Varlıklar Hesabı Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Program Kazanımları Dersin Katkısı

22 Hiç Yok Kısmen Tam Katkı 1 İşletmecilik bilgilerini kazandırma derecesi 2 İşletmecilik bilgilerini uygulama becerisi 3 İşletmenin temel fonksiyonlarını analiz etme becerisi 4 İşletmecilik alanındaki (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) teori ve uygulamaları bütünleştirme 5 İşletmecilik olgularının (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) analiz ve yorumlanması 6 Ekonomik ve sosyal sorunlarını işletmecilik bakış açısı ile değerlendirme ve perspektif oluşturmaya katkı 7 İşletmecilik uygulamaları (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi 8 İşletmecilik araştırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisi 9 Etkin iletişim kurma becerisi 10 İşletme alanında disiplinler arası proje geliştirme becerisi 11 İşletmecilik konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisi 12 Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar ile iş dünyasının gerçek dinamiklerini kavrama ve iş dünyasının beklentilerini karşılama düzeyi 13 İş yaşamının rekabetçi dinamiklerini kavrama, beklentilere hazır hale gelmesini sağlama

23 14 İşletmecilik alanındaki yaşam boyu öğrenmeyi sağlama İşletmecilik araştırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iş yaşamına uyarlama becerisi İşletmecilik uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluşturma 17 Takım (ekip-grup) çalışması becerisi kazandırma 18 Problem tanımlama, problem çözüm sürecini planlama, problem çözme becerisi kazandırma 19 Model kurma ve analiz edebilme becerisi kazandırma 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı 21 Toplumsal ve ekonomik kaynakları verimli kullanma Being able to use social and economic resources efficiently. 22 İktisadi ve sosyal hayata aktif katılımı sağlama 23 Ekonomik kazancı sürekli elde etmeyi mümkün kılma 24 Atatürk ilke ve devrimlerini anlama ve benimsemeyi sağlama 25 Bilgi teknolojilerini tanıma, anlama, kullanabilme ve üzerinde çalışabilmeyi sağlama 26 İngilizce olarak mesleğini icra edebilme ve yabancı dil gelişimine katkı sağlama Bilgi teknolojilerinin gerektirdiği programları kullanabilme, bilgisayar donanımını tanımayı sağlama Türk hukuk sisteminin genel hatları ile kavranması, ticari işlemlerin hukuki boyutlarının anlaşılması ve sorunlara çözüm geliştirebilmeyi sağlama 29 Türk mali hayatına yön veren hukuki yapının kazandırılmasına katkı sağlama

24 Dersin Amacı 30 Kamu yönetiminin aldığı kararları anlama, yorumlayabilme ve analiz edebilme yetisini sağlama EK-4 AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Ġ.Ġ.B.F. FAKÜLTESĠ / ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: ISL 129 Bölüm / Anabilim Dalı : U.T.F BÖLÜMÜ TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ I Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli I TÜRKÇE ZORUNLU Ön KoĢul(lar) Yok Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMĠR N.Ö. + Ġ.Ö. Mail : Web : www2.aku.edu.tr/~oaydemir Mail : Web : Bilgisayar ile ilgili donanım bilgileri ve temel kavramların tanıtılması. Klavye tuģlarının fonksiyonlarının ve dosya yönetiminin uygulamalı olarak gösterilmesi ve microsoft word ve excel programlarının ayrıntılı olarak ele alınması.

25 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Öğrencilerin bilgisayar ile ilgili teknik bilgileri (donanım, yazılım vb.) öğrenmesi, dosya yönetimini etkin bir Ģekilde yerine getirmesi ve microsoft word ve excel pogramlarını en iyi Ģekilde kullanmalarının sağlanması. 1. Bilgisayar ile ilgili kavramların anlaģılması, 2. Klavye tuģlarının fonksiyonlarının ve dosya yönetiminin kavranması, 3. Microsoft word ve excel programlarının detaylı bir Ģekilde yapılacak uygulama çalıģmaları ile öğrenilmesi. Temel Kaynak: Ders notları ve uygulama Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Uygulamalı anlatım. Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları 1 Dersin tanıtımı, dönem içi ele alınacak konular, dersin iģleyiģ yöntemi ve sınav yöntemi

26 hakkında tanıtıcı bilgi verilmesi. Bilgisayar kullanımına giriģ. 2 Bilgisayarların fonksiyonları ve yetenekleri, bilgisayar donanımı (hardware) ve bilgisayar yazılımı (software) konularının ele alınması. Bu bağlamda anakartlar, BĠOS, iģlemciler, ana bellek (RAM), bellek birimleri, hard disk, disketler, monitör, klavye, mouse, yazıcı ve tarayıcı (scanner) hakkında bilgi vermek. 3 Klavye ve klavye tuģlarının fonksiyonlarının uygulamalı olarak gösterilmesi. 4 Dosya yönetimi ve sürücüler hakkında bilgi verilmesi. 5 Microsoft word programına giriģ. Dosya menüsü ve alt komutların fonksiyonları. 6 Düzen menüsünün uygulamalı olarak gösterilmesi. 7 ARA SINAV 8 ARA SINAV 9 Görünüm ve Ekle menüsü. Araç çubuklarının ve fonksiyonlarının detaylı olarak ele alınması. Örnek uygulama. 10 Biçim, Araçlar, Tablo ve Pencere menülerinin uygulamalı olarak gösterilmesi. 11 Microsoft excel programının özelliklerinin ve programın tanıtılması. ÇalıĢma sayfası ve hücrelere bilgi giriģinin yapılması. Formül yazılımının genel mantığının verilmesi. 12 Dosya, Düzen ve Görünüm menülerinin fonksiyonlarının uygulamalı olarak ele alınması. 13 Ekle, Biçim, Araçlar, Veri ve Pencere menülerinin iģlevlerinin örnekler yardımıyla açıklanması. 14 Microsoft excel ile ilgili kapsamlı örnek çözümü. Dersin Bölüm Çıktıları Ġle ĠliĢkisi Program Kazanımları Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 1 İşletmecilik bilgilerini kazandırma derecesi 2 İşletmecilik bilgilerini uygulama becerisi

27 3 İşletmenin temel fonksiyonlarını analiz etme becerisi 4 İşletmecilik alanındaki (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) teori ve uygulamaları bütünleştirme 5 İşletmecilik olgularının (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) analiz ve yorumlanması 6 Ekonomik ve sosyal sorunlarını işletmecilik bakış açısı ile değerlendirme ve perspektif oluşturmaya katkı 7 İşletmecilik uygulamaları (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi 8 İşletmecilik araştırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisi 9 Etkin iletişim kurma becerisi 10 İşletme alanında disiplinler arası proje geliştirme becerisi İşletmecilik konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisi Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar ile iş dünyasının gerçek dinamiklerini kavrama ve iş dünyasının beklentilerini karşılama düzeyi İş yaşamının rekabetçi dinamiklerini kavrama, beklentilere hazır hale gelmesini sağlama 14 İşletmecilik alanındaki yaşam boyu öğrenmeyi sağlama İşletmecilik araştırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iş yaşamına uyarlama becerisi İşletmecilik uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluşturma

28 17 Takım (ekip-grup) çalışması becerisi kazandırma 18 Problem tanımlama, problem çözüm sürecini planlama, problem çözme becerisi kazandırma 19 Model kurma ve analiz edebilme becerisi kazandırma 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı 21 Toplumsal ve ekonomik kaynakları verimli kullanma 22 İktisadi ve sosyal hayata aktif katılımı sağlama 23 Ekonomik kazancı sürekli elde etmeyi mümkün kılma 24 Atatürk ilke ve devrimlerini anlama ve benimsemeyi sağlama 25 Bilgi teknolojilerini tanıma, anlama, kullanabilme ve üzerinde çalışabilmeyi sağlama 26 Yabancı dil gelişimine katkı sağlama Bilgi teknolojilerinin gerektirdiği programları kullanabilme, bilgisayar donanımını tanımayı sağlama Türk hukuk sisteminin genel hatları ile kavranması, ticari işlemlerin hukuki boyutlarının anlaşılması ve sorunlara çözüm geliştirebilmeyi sağlama 29 Türk mali hayatına yön veren hukuki yapının kazandırılmasına katkı sağlama 30 Kamu yönetiminin aldığı kararları anlama, yorumlayabilme ve analiz edebilme yetisini sağlama Hazırlayan :Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMĠR EK-4

29 AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠĠBF FAKÜLTESĠ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: MAT 109 Bölüm / Anabilim Dalı : ULUSLAR ARASI TĠCARET VE FĠNANSMAN Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli I Türkçe Zorunlu Ön KoĢul(lar) Yok Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fatih ECER Mail Web : www2.aku.edu.tr/~fecer Mail : Web : Gruplar / Sınıflar Dersin Amacı Dersin Hedefleri Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin amacı öğrencilerin matematiğin temelleri hakkında genel bilgiye sahip olmalarını sağlamak, iģletme ve ekonomi ortamlarında gereken matematiksel araç ve yöntemleri tanıtmaktır. Bu dersin hedefi, öğrencilere matematikle ilgili temel kavramların, yöntemlerin ve uygulamalarının öğretilmesidir. Temel matematik kavramları ve uygulamalarını kavrayarak yorumlayabilme. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları 1. ĠĢ, ekonomi ve sosyal bilimler için matematik, Edward T. Dowling, (Çev. Hilmi Hacısalihoğlu), Schaum s Outlines, Nobel Yayınevi, Ankara. 2. Genel Matematik, H. Yıldırım, Afyon: Afyon Eğitim Sağlık ve Bilimsel AraĢtırma Vakfı Yayınları 3. Calculus for business, economics and the social sciences, Edward T. Dowling, (, Schaum s Outlines, McGraw Hill, USA.

30 Değerlendirme Ölçütleri Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Sınıf içi eğitim ve bilgisayarlı uygulama Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih ECER Tarih: Yarıyıl Ders Planı Hafta Konular 1 Sayı Kümeleri, Üslü ifadeler ve iģlemler 2 Köklü ifadeler ve iģlemleri 3 ÖzdeĢlikler ve Çarpanlara ayırma, 4 Polinomlar, Orantının özellikler ve çeģitleri 5 Denklemler, I. Dereceden denklemlerin köklerini bulma

31 6 II. dereceden denklem sistemlerinin köklerini bulma 7 EĢitsizliklerle ilgili iģlemler ve değiģken için aralık bulma 8 EĢitsizliklerle ilgili iģlemler ve değiģken için aralık bulma 9 Fonksiyonlar 10 Logaritma 11 Lineer Denklem Sistemleri 12 Matrisler 13 Türev 14 Ġntegral Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih ECER Tarih:

32 Dersin Bölüm Çıktıları Ġle ĠliĢkisi Dersin Katkısı Program Kazanımları Hiç Yok Kısmen Tam Katkı 1 ĠĢletmecilik bilgilerini kazandırma derecesi 2 ĠĢletmecilik bilgilerini uygulama becerisi 3 ĠĢletmenin temel fonksiyonlarını analiz etme becerisi 4 ĠĢletmecilik alanındaki (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) teori ve uygulamaları bütünleģtirme 5 ĠĢletmecilik olgularının (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) analiz ve yorumlanması 6 Ekonomik ve sosyal sorunlarını iģletmecilik bakıģ açısı ile değerlendirme ve perspektif oluģturmaya katkı 7 ĠĢletmecilik uygulamaları (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi 8 ĠĢletmecilik araģtırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisi 9 Etkin iletiģim kurma becerisi 10 ĠĢletme alanında disiplinler arası proje geliģtirme becerisi ĠĢletmecilik konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisi Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar ile iģ dünyasının gerçek dinamiklerini kavrama ve iģ dünyasının beklentilerini karģılama düzeyi ĠĢ yaģamının rekabetçi dinamiklerini kavrama, beklentilere hazır hale gelmesini sağlama 14 ĠĢletmecilik alanındaki yaģam boyu öğrenmeyi sağlama 15 ĠĢletmecilik araģtırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iģ yaģamına

33 16 uyarlama becerisi ĠĢletmecilik uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluģturma 17 Takım (ekip-grup) çalıģması becerisi kazandırma 18 Problem tanımlama, problem çözüm sürecini planlama, problem çözme becerisi kazandırma 19 Model kurma ve analiz edebilme becerisi kazandırma 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı 21 Toplumsal ve ekonomik kaynakları verimli kullanma 22 Ġktisadi ve sosyal hayata aktif katılımı sağlama 23 Ekonomik kazancı sürekli elde etmeyi mümkün kılma 24 Atatürk ilke ve devrimlerini anlama ve benimsemeyi sağlama 25 Bilgi teknolojilerini tanıma, anlama, kullanabilme ve üzerinde çalıģabilmeyi sağlama 26 Yabancı dil geliģimine katkı sağlama 27 Bilgi teknolojilerinin gerektirdiği programları kullanabilme, bilgisayar donanımını tanımayı sağlama Türk hukuk sisteminin genel hatları ile kavranması, ticari iģlemlerin hukuki boyutlarının anlaģılması ve sorunlara çözüm geliģtirebilmeyi sağlama Türk mali hayatına yön veren hukuki yapının kazandırılmasına katkı sağlama Kamu yönetiminin aldığı kararları anlama, yorumlayabilme ve analiz edebilme yetisini sağlama Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih ECER Tarih:

34 Dersin Amacı C.ULUSLARARASI TĠCARET VE FĠNANSMAN BÖLÜMÜ (I. ve II. ÖĞRETĠM) DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: Bölüm / Anabilim Dalı : U.T.F Türk Dili - I Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli Türkçe Zorunlu Ön KoĢul(lar) - Öğretim Elemanı Erhan SOLMAZ Mail : Web : Ders Yardımcısı - Mail : Web : Gruplar / Sınıflar Yüksek öğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçe'yi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hakim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

35 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Fikirlerin maksada göre en mükemmel şekilde ifade edilebilmesi için gerekli kuralları kapsayan retorik bilgisi, her meslekte yetişmiş gençler için önemli bir konu teşkil etmektedir. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Afyon Eğitim Sağlık ve Bilim Araştırma Vakfı Yayını, Afyon 2004 Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri içerikli tüm kaynaklar, Türkçe Sözlük, İmla Kılavuzu, Deyimler Sözlüğü, Atasözleri Sözlüğü, süreli yayınlar Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Sözlü anlatım, canladırma yöntemi, pratik uygulamalar Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları 1 DİL VE KÜLTÜR

36 2 TÜRK DİLİ VE TÜRK DİLİNİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 3 TÜRK DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ I 4 TÜRK DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ II 5 TÜRK DİLİNE GİREN YABANCI KELİMELERİ ÖZLEŞTİRME ÇABALARIMIZ VE DİL DEVRİMİ 6 TÜRKLERİN KULLANDIĞI ALFABELER, TÜRK LEHÇELERİNİN TASNİFİ, TÜRK DİLİNİN (UZAK) LEHÇELERİ 7 SES BİLGİSİ 8 TÜRKÇE KELİMELERDE BELLİ BAŞLI SES OLAYLARI VE ÖZELLİKLERİ 9 İSİMLER, SIFATLAR, ZAMİRLER VE ZARFLAR 10 FİİLLER VE FİİLLERDE ÇATI 11 EDATLAR, ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE KELİME ÇEŞİTLERİ 12 KELİME GRUPLARI VE CÜMLE BİLGİSİ 13 NOKTALAMA İŞARETLERİ 14 YAZIM KURALLARI Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Program Kazanımları Dersin Katkısı Hiç Yok Kısmen Tam Katkı 1 Hayata hazırlama 2 Anadili kullanma becerisi kazandırma 3 Yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırma

37 4 Sosyal ilişkileri güçlendirme 5 Sanat zevki uyandırma 6 Yorum gücü kazandırma Hazırlayan : Erhan SOLMAZ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

38 Dersin Amacı ve Hedefleri İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: Bölüm / Anabilim Dalı : 111 DavranıĢ Bilimleri Uluslararası Ticaret ve Finans Anabilim Dalı Yarıyıl Teorik Uygulam a Toplam Kredisi AKTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli Türkçe Zorunlu Ön KoĢul(lar) Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Yok Yrd. Doç.Dr. Yok Tek Mail : Web : Mail : Web : Dersin amacı,davranıģ bilimleri ile ilgili alanlardaki geliģmeleri,sistemleri, ve modern yaklaģımları ve organizasyonlardaki davranıģın algılama, atfetme, öğrenme, kiģilik, güdüleme ve iletiģim boyutlarını öğretmektir.

39 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri DavranıĢ Düzlemini, statüyü, örgütlerde rol davranıģını öğrenmesi, Sosyal etkinin, önemini, kaynağını ve sosyal etkinin türlerini öğrenmesi, Tutum, önemi,bileģenleri, iģlevleri, tutumların yapısal özellikleri,oluģumunu öğrenmesi, KiĢilik,ve kiģiliği belirleyen faktörleri tanıması, Algılama, algılama sürecini ve algılamayı etkileyen faktörleri bilmesi, Öğrenme, iģletmeler açısından önemi ve öğrenme kuramlarını bilmesi, Ġknayı, ikna sürecini ve ikna tekniklerini tanıması, Güdülemeyi, güdüleme sürecini, teorilerini ve yönetilmesini öğrenmesi, Stres, stres faktörlerini ve sonuçlarını ve stresi yönetmeyi öğrenmesi, ĠletiĢim, unsurlarını ve türlerini öğrenmesi, Grup, yapısını, gruplardaki davranıģları bilmesi, Kültür, kültür çeģitlerini, özelliklerini ve örgüt kültürünü öğrenmesi. Öğrenciler birey davranıģını oluģturan bileģenleri ve davranıģın ve davranıģ geliģtirmenin farklı yönleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Temel Kitaplar 1. DavranıĢ Bilimleri,Önder BARLI,Aktif Yayınevi,2008 DavranıĢ Bilimleri,Feyzullah EROĞLU,Beta Basım Yayın,2000. Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Teorik Anlatım, Ġnteraktif Katılım Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara sınavı x Ara Sınavı 3.Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı

40 Sözlü Sınavı Seminer sunuģ ve ders performansı Yarıyıl Sonu Sınavı x 60 Yarıyıl Ders Planı Hafta 1 Konuları DavranıĢ düzlemi, statü, örgütlerde rol davranıģı, 2 Sosyal etki, önemi, kaynağı ve sosyal etki türleri, 3 Tutum, önemi,bileģenleri, iģlevleri, tutumların yapısal özellikleri,oluģumu, 4 KiĢilik,ve kiģiliği belirleyen faktörleri, 5 Algılama, algılama süreci ve algılamayı etkileyen faktörler, 6 Öğrenme, iģletmeler açısından önemi ve öğrenme kuramları, 7 Ara Sınav 8 Ġkna, ikna süreci ve ikna teknikleri, 9 Güdüleme, güdüleme süreci, teorileri ve yönetilmesi, 10 Stres, stres faktörleri ve sonuçları ve stres yönetme, 11 ĠletiĢim, unsurları ve türleri, 12 Grup, yapısı, gruplardaki davranıģları, 13 Kültür, kültür çeģitleri, özellikleri ve örgüt kültürü. 14 Final Sınavı Dersin Bölüm Çıktıları Ġle ĠliĢkisi Dersin Katkısı

41 Program Kazanımları Hiç Yok Kısmen Tam Katkı 1 ĠĢletmecilik bilgilerini kazandırma derecesi x 2 ĠĢletmecilik bilgilerini uygulama becerisi x 3 ĠĢletmenin temel fonksiyonlarını analiz etme becerisi x 4 ĠĢletmecilik alanındaki (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) teori ve uygulamaları bütünleģtirme x 5 ĠĢletmecilik olgularının (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) analiz ve yorumlanması x 6 Ekonomik ve sosyal sorunlarını iģletmecilik bakıģ açısı ile değerlendirme ve perspektif oluģturmaya katkı x 7 ĠĢletmecilik uygulamaları (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi x 8 ĠĢletmecilik araģtırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisi x 9 Etkin iletiģim kurma becerisi x 10 ĠĢletme alanında disiplinler arası proje geliģtirme becerisi x 11 ĠĢletmecilik konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisi x 12 Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar ile iģ dünyasının gerçek dinamiklerini kavrama ve iģ dünyasının beklentilerini karģılama düzeyi x 13 ĠĢ yaģamının rekabetçi dinamiklerini kavrama, beklentilere hazır hale gelmesini sağlama x 14 ĠĢletmecilik alanındaki yaģam boyu öğrenmeyi sağlama x

42 15 ĠĢletmecilik araģtırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iģ yaģamına uyarlama becerisi x 16 ĠĢletmecilik uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluģturma x 17 Takım (ekip-grup) çalıģması becerisi kazandırma x 18 Problem tanımlama, problem çözüm sürecini planlama, problem çözme becerisi kazandırma x 19 Model kurma ve analiz edebilme becerisi kazandırma x 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı x 21 Toplumsal ve ekonomik kaynakları verimli kullanma x 22 Ġktisadi ve sosyal hayata aktif katılımı sağlama x 23 Ekonomik kazancı sürekli elde etmeyi mümkün kılma x 24 Atatürk ilke ve devrimlerini anlama ve benimsemeyi sağlama x 25 Bilgi teknolojilerini tanıma, anlama, kullanabilme ve üzerinde çalıģabilmeyi sağlama x 26 Yabancı dil geliģimine katkı sağlama x Bilgi teknolojilerinin gerektirdiği programları kullanabilme, bilgisayar donanımını tanımayı sağlama Türk hukuk sisteminin genel hatları ile kavranması, ticari iģlemlerin hukuki boyutlarının anlaģılması ve sorunlara çözüm geliģtirebilmeyi sağlama Türk mali hayatına yön veren hukuki yapının kazandırılmasına katkı sağlama x x x 30 Kamu yönetiminin aldığı kararları anlama, yorumlayabilme ve analiz edebilme yetisini sağlama x

43 Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Mustafa HOTAMIġLI Tarih : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: YAD Bölüm / Anabilim Dalı :U.T.F ĠNGĠLĠZCE I Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli 1. yarıyıl 3 3 Yok 3 Ġngilizce Zorunlu Ön KoĢul(lar) Yok Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN Mail Web : Ders Yardımcısı Yok Mail :

44 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı Web : Gruplar / Sınıflar Yok Temel İngilizce eğitimi vermek Ġngilizce gramer kurallarını öğreterek, temel Ġngilizce hakkında bilgi edinmelerini sağlamak Beginner düzeyde Ġngilizce bilgisine sahip olmak Sandra BRĠNGGS; Grammer: Stragies and Practice, ScottForestman Betty SCRAMPFER AZAR; Basic English Gramer, Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Ders verme Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı %40 2. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı

45 Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı %60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları 1 Simple Present Tense: Verb to be, Yes/No Questions with verb to be 2 Simple Present Tense: Information Questions with verb to be 3 a and an, singular and plural, 4 Modals: Can and Can t, and, but, or 5 Possessive Nouns 6 Adjectives, any, some 7 Vize sınavı 8 There is-there are, Count and Noncount Nouns 9 Possessive Adjectives, Infinitives with like, want, would like, need 10 Present Progressive Tense: : Pozivite and Negative Forms, Yes/No Questions ans Answers 11 Present Progressive Tense: : Information Questions 12 Simple Present Tense: Pozivite and Negative Forms, Imperatives 13 Simple Past Tense: Yes/No Questions and Information Questions with verb to be, Object Pronouns 14 Final Sınavı

46 Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi 1 Program Kazanımları Maliye Bilgilerinin kazandırılmasındaki etkisi Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 2 Maliye Bilgilerinin uygulanmasındaki katkısı 3 Mali olayları analiz etme becerisi 4 Maliye alanındaki kamu maliyesi mali hukuk- bütçe ve mali iktisattaki teori ve uygulamaları bütünleştirme 5 Mali olayların analiz ve yorumlanması 6 Ekonomik ve sosyal sorunları maliye bakış açısı ile değerlendirme ve bakış açısı oluşturmaya katkı 7 Mali uygulamalar için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi 8 Maliye araştırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisi 9 Etkin iletişim kurma becerisi 10 Maliye alanında disiplinler arası proje geliştirme becerisi

47 11 Maliye konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisi 12 Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar becerileri kazandırma 13 İş yaşamında teşvik politikalarının uygulanmasına katkısı 14 Maliye alanındaki yaşam boyu öğrenmeyi sağlama 15 Maliye araştırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iş yaşamına uyarlama becerisi 16 Maliye uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluşturma 17 Takım (ekip-grup) çalışması becerisi kazandırma 18 Problem tanımlama ve çözme becerisi kazandırma 19 Model kurma ve analiz edebilme becerisi kazandırma 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı 21 Toplumsal ve ekonomik kaynakları verimli kullanma 22 İktisadi ve sosyal hayata aktif katılımı sağlama 23 Ekonomik kazancı sürekli elde etmeyi mümkün kılma 24 Atatürk ilke ve devrimlerini anlama ve benimsemeyi sağlama 25 Bilgi teknolojilerini tanıma, anlama, kullanabilme ve üzerinde çalışabilmeyi sağlama 26 Yabancı dil gelişimine katkı sağlama

48 27 Bilgi teknolojilerinin gerektirdiği programları kullanabilme, bilgisayar donanımını tanımayı sağlama 28 Türk hukuk sisteminin genel hatları ile kavranmasını sağlama 29 Türk mali hayatına yön veren hukuki yapının kazandırılmasına katkı sağlama 30 Kamu yönetiminin aldığı kararları anlama, yorumlayabilme ve analiz edebilme yetisini sağlama Hazırlayan : Yrd. Doç.Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN Tarih: 05/09/ SINIF 2.DÖNEM EK-4 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: ĠĢletme Yönetim ve Organizasyon Bölüm / Anabilim Dalı : utf Türü: Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Zorunlu/ Seçmeli Türkçe Zorunlu Ön KoĢul(lar)

49 Değ erle ndir me Ölçü tleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Yrd. Doç. Dr. Veysel AĞCA Dr. Kerim ÖZCAN Bir Mail: Mail : Web : Mail : Web : Yönetim düģüncesindeki temel kavram, kuram ve uygulamaların tanıtılması ve tartıģılması Yönetimin temel konularına iliģkin kavramsal bir biliģ kazanma. ĠĢletme yönetimdeki esas konuları ve baģlıca makro teorileri tanıma. 1. Yönetim organizasyonun sosyal olgular içindeki yeri ve öneminin açıklanması 2. Yönetim, yönetici ve iģletme gibi temel kavramların tanımlanması 3. Klasik, neoklasik ve modern yönetim kuramlarını tartıģılması 4. Yönetim sürecinin temel fonksiyonlarını tartıģılması Temel Kaynaklar: 2. Koçel, T., (2005), ĠĢletme Yöneticiliği, Ġstanbul, Arıkan Basım Yayım Dağıtım. 3. Genç, N., (2005), Yönetim ve Organizasyon, Era Bilgi sistemleri yayıncılık 3. Efil, Ġ., (2002), ĠĢletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Alfa Basım Yayın Önerilen Kaynaklar: 4. Daft, L. Richard, Management, 2-7th Editions Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı

50 1. Ara Sınavı Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları 1 Yönetim organizasyona giriş 2 Temel kavramlar: Yönetim, yönetici ve örgüt 3 Klasik yönetim düşüncesi 4 Neo-klasik yönetim düşüncesi 5 Modern yönetim düşüncesi: dış çevreye uyum yaklaşımı olarak sistem düşüncesi 6 Modern yönetim düşüncesi: dış çevreye uyum yaklaşım olarak durumsallık kuramı 7 Ara sınav 8 Yönetimin sürecinin ilk fonksiyonu olarak planlama 9 Yönetimin fonksiyonları: karar verme 10 Bir yönetim fonksiyonu olarak örgütleme 11 Liderlik ve motivasyon 12 Örgüt içi iletişim

51 13 Koordinasyon ve denetim 14 Genel değerlendirme Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Program Kazanımları Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 1 İşletmecilik bilgilerini kazandırma derecesi 2 İşletmecilik bilgilerini uygulama becerisi 3 İşletmenin temel fonksiyonlarını analiz etme becerisi 4 İşletmecilik alanındaki (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) teori ve uygulamaları bütünleştirmeye katkısı 5 İşletmecilik olgularının (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi)analizi ve yorumlanmasına katkısı 6 Çağın sorunlarını işletmecilik bakış açısı ile değerlendirme ve perspektif oluşturmaya katkısı 7 8 İşletmecilik uygulamaları (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi İşletmecilik araştırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisine katkısı 9 Etkin iletişim kurma becerisine katkısı 10 İşletme alanında disiplinler arası proje geliştirme becerisine katkı

52 İşletmecilik konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisine katkı Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar ile iş dünyasının gerçek dinamiklerini kavrama ve iş dünyasının beklentilerine katkı İş yaşamının rekabetçi dinamiklerini kavrama, beklentilere hazır hale gelmesine katkısı 14 İşletmecilik alanındaki yaşam boyu öğrenmeye katkısı İşletmecilik araştırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iş yaşamına uyarlama becerisine katkı İşletmecilik uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilincine katkı 17 Takım (ekip-grup) çalışması becerisi kazandırmaya katkı 18 Problem tanımlama, problem çözüm sürecini planlama, problem çözme becerisi kazanmaya katkı 19 Model kurma ve analiz edebilmeye katkı 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı 21 Toplumsal ve ekonomik kaynakları verimli kullanma 22 İktisadi ve sosyal hayata aktif katılımı sağlama 23 Ekonomik kazancı sürekli elde etmeyi mümkün kılma 24 Atatürk ilke ve devrimlerini anlama ve benimsemeyi sağlama 25 Bilgi teknolojilerini tanıma, anlama, kullanabilme ve üzerinde çalışabilmeyi sağlama 26 Yabancı dil gelişimine katkı sağlama

53 27 28 Bilgi teknolojilerinin gerektirdiği programları kullanabilme, bilgisayar donanımını tanımayı sağlama Türk hukuk sisteminin genel hatları ile kavranması, ticari işlemlerin hukuki boyutlarının anlaşılması ve sorunlara çözüm geliştirebilmeyi sağlama 29 Türk mali hayatına yön veren hukuki yapının kazandırılmasına katkı sağlama 30 Kamu yönetiminin aldığı kararları anlama, yorumlayabilme ve analiz edebilme yetisini sağlama Hazırlayanlar : Yrd. Doç. Dr. Veysel AĞCA ve Dr. Kerim ÖZCAN Tarih: AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Ġ.Ġ.B.F. FAKÜLTESĠ / ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: ISL 133 Bölüm / Anabilim Dalı : ĠġLETME BÖLÜMÜ TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ II Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli II TÜRKÇE ZORUNLU Ön KoĢul(lar) Yok Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMĠR Mail : Web : www2.aku.edu.tr/~oaydemir

54 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı Ders Yardımcısı Mail : Web : Gruplar / Sınıflar N.Ö. + Ġ.Ö. ĠĢletme öğrencilerinin gereksinim duydukları Microsoft word, excel, power point uygulamalarını kapsamlı bir Ģekilde öğrenmeleri. Etkin sunum hazırlama tekniklerini kavramaları. Ġhtiyaç duyulan bilgilerin internette hızlı bir Ģekilde bulunabilmesi ve internet yoluyla etkin haberleģmenin yoluyla sağlanması. Öğrencilerin gereksinim duydukları bilgisayar bilgisini elde etmesi. Bu kapsamda ileri düzey microsoft word, excel ve power point uygulamalarını baģarılı bir Ģekilde yerine getirmeleri. Internet yoluyla gereksinim duyulan bilgilere ulaģım ve internet yoluyla haberleģmenin sağlanması. 4. Microsoft word ve excel programlarının ileri düzeyde örnekler yardımıyla kavranılması, 5. Power point programının kullanılması ve sunum hazırlama, 6. Ġnternet kullanımının etkinliğinin sağlanması ve internette hızlı ve etkin arama tekniklerinin öğrenilmesi, Temel Kaynak: Ders notları ve uygulama Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Uygulamalı anlatım. Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı

55 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları 1 Microsoft word programı ile ilgili örnek uygulama. 2 Microsoft excel programı ile ilgili örnek uygulama. 3 Microsoft excel ile grafik çizimleri, istatistiki ve finansal formüller yardımıyla hesaplamalar yapmak. 4 Power point programının tanıtılması ve tasarım hazırlığı. 5 Power pointte sunu oluģturmak. Metin yazma, arkaplan oluģturma, yeni slayt ekleme, slayt silme vb. 6 Sunu içerisinde tablo oluģturmak, kuruluģ grafikleri ve resim eklemek ve biçimlendirmek. 7 ARA SINAV 8 ARA SINAV 9 Animasyonlar eklemek ve sunumları yönetmek. 10 Power point ile ilgili kapsamlı örnek çözümü. 11 Ġnternet kullanımı ve internette arama motorları. 12 kullanımı ve internet üzerinden iletiģim yolları. 13 Kapsamlı örnek uygulama. 14 Tüm konularının genel tekrarı ve soruların cevaplandırılması. Dersin Bölüm Çıktıları Ġle ĠliĢkisi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö) Afyon Kocatepe Ünivesitesi Kamu Yönetimi Bölümü 8.08.008 de Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı nın 39 sayılı kararı

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

EK-3 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Kodu. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi ECTS

EK-3 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Kodu. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi ECTS EK-3 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı :1 Dersin Kodu Yarıyıl :GÜZ Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi ECTS İKT 101 İktisada Giriş I Z 3 0 3 3 5 MAT 131 Matematik I Z 2 2 4 3 5 MAT 105 Lineer

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ. Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ. Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ A. ANABİLİM DALININ GENEL TANIMI: Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR E-posta:acaglar@aku.edu.tr

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI 1. Bölümün amacı Elektirik Eğitimi Bölümünde okuyan öğrencilere elektrik

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ I-KURUMLA İLGİLİ BİLGİLER II- GENEL PRATİK BİLGİLER Otomotiv Eğitimi Anabilim Dalı Programı

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: E-ticaret ve İnternet Yolu ile Pazarlama Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 133 Matematik KR: 3 AKTS: 3 Dersin Amacı: Mesleki hesaplamalarla ilgili olarak gerekli olan temel matematik bilgilerini

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir.

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir. A.Amaçlar Finansal nitelikteki olayları kaydeden, sınıflayıp, raporlayan ve yorumlayan bir bilim dalı olan muhase günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda yaşanan global ekonomik krizler

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Adı UNV13101 TÜRK DİLİ- I 2-0 2 2 2 Ders İçeriği: Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet

Detaylı

Bölüm koordinatörünün adı soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ. Bölümdeki öğrenci ve öğretim üyesi sayıları, başlıca araştırma alanları

Bölüm koordinatörünün adı soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ. Bölümdeki öğrenci ve öğretim üyesi sayıları, başlıca araştırma alanları A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI: Bölüm koordinatörünün adı soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ Bölüm koordinatörünün adresi: AKÜ F.E.F. TDE Bölümü ANS Kampüsü 0300 Afyonkarahisar / Türkiye Bölüm koordinatörünün

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

S.Ü. BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1. YARILYIL

S.Ü. BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1. YARILYIL S.Ü. BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1. YARILYIL Ders Adı Dönemi İngilizce-I I Kodu 3001150 Teorik Saati 4 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 4 Dersin

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı Hazırlık Sınıfı Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN ADI T U K AKTS DERSİN ADI T U K AKTS ĠĢletme Bilimlerine GiriĢ 3 0 3 5 Yönetim

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı Ders İçerikleri

T.C Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı Ders İçerikleri I.SINIF I.YARIYIL DERSLERİ ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2-0-2) Bilgisayarın donanımları, klavyenin kullanımı, fare ve diğer bilgisayar birimleri, işletim sistemleri, veri ekleme ve silme

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI BUS 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I ( 3-0-3) AKTS 7 Ders, işletmelerde

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL DERSİN

Detaylı