İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ (N.Ö ve II.Ö)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ (N.Ö ve II.Ö)"

Transkript

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ (N.Ö ve II.Ö) Uluslar arası Ticaret ve Finansman Bölümü, kamu ve özel sektör uluslar arası ticaret ve finansman kuruluşlarına bu alanda yüksek nitelikte işgücü yetiştiren 4 yıllık yoğun bir program sunmaktadır. Uluslararası Ticaret Programının başlıca amacı öğrencileri uluslararası işletme, ekonomi ve finans, uluslararası pazar ve araştırma, uluslararası hukuk ve ticaret gibi konuları kapsayan alanlarda sağlam bir altyapı kazandırmaktır. A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI: 1. Bölümdeki öğretim üyesi sayıları, başlıca araştırma alanları Adı, Soyadı ve Ünvanı E-posta adresi Uzmanlık Alanı Prof.Dr.Rıza AġIKOĞLU Uluslar arası Ticaret ve Finansman Yrd.Doç.Dr.Mustafa HOTAMIġLI Uluslar arası Ticaret ve Finansman Yrd.Doç.Dr.Feyyaz YILDIZ Uluslar arası Ticaret ve Finansman Yrd.Doç.Dr.Fatih ECER Uluslar arası Ticaret ve Finansman Öğretim elemanı: (4) [ Profesör (1), Yardımcı Doçent (3)] 2. Bölümün Eğitim Olanakları: Normal öğretim öğrencilerine zorunlu Ġngilizce hazırlık sınıfı, BiliĢim Teknolojilerinde tam donanım, GiriĢimci GeliĢtirme Programları (KOSGEB), Sokrates-Erasmus Programları ile bir dönem Avrupa Birliği Ülkelerinde eğitim Ģansı, Çift anadal olanağı ile 2 bölümden mezun olabilme Ģansı, Üst sınıftan ders alarak 3 yılda mezun olabilme Ģansı, kitap ve birçok dergiye online ulaģım imkanı, Kariyer planlama ve danıģmanlık hizmeti, Güncel seminer, panel ve konferanslar,

2 Sertifikalı eğitim programları, Projeksiyonlu sınıflarda eğitim, Proje hazırlama eğitimleri. Wireless internet bağlantısıyla kampüs alanından ücretsiz internet imkanı, Program Süre ve Türleri: 4 yıl, birinci ve ikinci öğretim. 3. Notlandırma Sistemi: Bağıl değerlendirme sistemi uygulandığında, dersi veren öğretim elemanı tarafından her öğrenciye, başarı derecesini belirten harflerle ifade edilen başarı notu takdir olunarak verilir. Bu sistem, öğretim elemanı tarafından belirlenen notlara göre öğrencilerin sınıf içinde hangi konumda olduklarını belirlemeye yardımcı olan bir sistemdir. Bağıl sistemin uygulanmadığı takdirde, dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrenciye alınan her ders için aģağıda not dereceleri ve yüzdelik karģılıkları görülen harf notları verilir. Başarı Notu Katsayı Yüzde Karşılığı Karşılığı AA BA BB CB CC DC FF ve altı Ayrıca, katsayı ile bağlantısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT (yeterli), YZ (yetersiz), MU (muaf), TR (transfer), DZ (devamsız) kodlu değerlenmeler de yapılabilir. YT ve YZ notları, ilgili öğretim birimi kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir ve o dersi tekrar eder.

3 MU (muaf) notu, ilgili öğretim birimi kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen derslerden, uygulanan muafiyet sınavı sonucu başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir. Bu not ayrıca, daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınıp başarılmış olan ve ilgili birimin yönetim kurulunca muaf tutulması uygun görülen dersler için de verilir. TR (transfer) notu, bir başka yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yolu ile gelen öğrenciye, daha önce devam etmiş olduğu kurumlarda başarıyla tamamladığı ve geçiş yaptığı programa uygun dersler için, geçiş yaptığı öğretim biriminin yönetim kurulunun kararıyla verilir. Bir öğrenciye kayıtlı olduğu öğretim biriminin yönetim kurulunca, uygun görülen koşullarda başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı dersi başarıyla tamamladığında da TR notu verilir. DZ (devamsız) notu, devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler yarıyıl sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu FF veya YZ notu ile eşdeğerdedir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için başarı notunun YT, CC veya bunun üstünde bir not olması gerekir. Ayrıca, lisans eğitimi gören öğrencinin, dördüncü yarıyıl sonunda bir üst yarıyıldan ders alabilmesi için genel not ortalamasının en az 1.75 olması gerekir. Yaz öğretimi açılması halinde genel not ortalaması, yaz öğretimi sonuçları da göz önüne alınarak hesaplanır. B. YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİ 1. Yürütülen programlardan mezun olabilme koşulları a) Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programındaki dersleri tamamlamıģ olması ve genel not ortalamasının 2.00'nin altında olmaması gerekir. Lisans öğrenimi genel not ortalaması 3.00'den 3.49'a kadar olan öğrenciler Onur Belgesi, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler Üstün Onur listesine geçerek mezun olurlar. Bu öğrencilere ayrıca baģarı belgesi verilir. b) Lisans öğrenimine kayıtlı öğrencilerden, öğretim planındaki ilk 4 yarıyılın derslerinden baģarılı olan ve gerekli diğer Ģartları sağlayan, lisans öğrenimine devam etmek istemeyenlere ön lisans diploması verilir. 2. Yürütülen programlar için dönem bazında alınması gereken dersler

4 Uluslar arası Ticaret ve Finansman bölümü, evrensel ölçüler ışığında dinamik, yenilikçi eğitim programları verilerek; ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek, sağlıklı kararlar alıp uygulayabilecek girişimci ve riskleri göze alabilen uzmanlar yetiştirmektir. Bölüm mezunları; özel sektörde ticaret, finans, ithalat ve ihracat dallarında iş bulabilmekte; ayrıca kamu sektöründe de çeşitli uzmanlıklar için hazır hale gelmektedirler.

5 ULUSLARARASI TĠCARET VE FĠNANSMAN BÖLÜMÜ DERSLERĠ VE KREDĠLERĠ Sınıfı :1 Yarıyıl :1 Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi AK TS UTF 101 ĠĢletme Bilimine GiriĢ Z ĠKT103 Mikro Ġktisat Z ĠSL105 Genel Muhasebe I Z TBT107 Temel Bilgi Teknolojileri I Z MAT109 Matematik Z ĠġL111 DavranıĢ Bilimleri Z TAR113 Atatürk Ġlke Ve Ġnkılap Tarihi Z TAD115 Yabancı Dil I Z TDL117 Türk Dili Z Seçmeli Dersler (1 Ders) BEG-105 Beden Eğitimi S GSN-105 Güzel Sanatlar S Alan Dışı Seçmeli Dersler ( Ders) TOPLAM 30

6 Sınıfı :1 Yarıyıl :2 Dersin Kodu UTF 102 ĠKT 104 ĠġL106 TBT108 UTF 110 ĠKT 112 TAR114 YAD116 TDL118 Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi ĠĢletme Yön Ve Organizasyonu Makro Ġktisat Genel Muhasebe II Temel Bilgi Teknolojileri Finans Matematiği Hukukun Temel Kavramları Atatürk Ġlke Ve Ġnkılap Tarihi Yabancı Dil II Türk Dili Seçmeli Dersler (. Ders) Z Z Z Z Z Z Z Z Z AK TS Alan Dışı Seçmeli Dersler ( Ders) TOPLAM 30

7 Sınıfı :2 Yarıyıl :3 Dersin Kodu UTF 201 ĠġL 203 ĠġL 205 ĠKT 207 UTF 209 ĠST211 ĠġL 213 Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi Kambiyo Rejimleri ve DıĢ Ticaret Finansal Yönetim I Pazarlama Ġlkeleri ve Yönetimi Ticaret Hukuku Uluslar Arası Ekonomi I Ġstatistik I Ġngilizce Okuma Ve KonuĢma Seçmeli Dersler (1 Ders) ĠSL 217 Envanter Bilanço S Z Z Z Z Z Z Z AK TS ĠSL 219 Pazar Analizi S Alan Dışı Seçmeli Dersler (1 Ders) 3 TOPLAM - 30 Sınıfı :2 Yarıyıl :4 Dersin Kodu ĠġL 202 ĠġL 204 UTF 206 UTF 208 ĠST210 UTF 212 ĠġL 124 Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi Finansal Yönetim II Para Banka ve Finansal Piyasalar Uluslar Arası Ticaret Huk. Uluslararası ĠĢletmecilik Ġstatistik II Sermaye Piyasası ve Araçları Mesleki Yabancı Dil Seçmeli Dersler (1 Ders) ĠġL 214 Halkla ĠliĢkiler S ĠġL 216 ġirketler Muhasebesi S Z Z Z Z Z Z Z Alan Dışı Seçmeli Dersler ( Ders) 3 TOPLAM - 30 AK TS

8 Sınıfı :3 Yarıyıl :5 Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi ĠġL 301 Sosyal Bil. AraĢtırma Yön. Z UTF 303 Uluslararası Finans Yönetimi Z UTF 305 Uluslararası Pazarlama Yönetimi Z MAL307 Risk ve Sigorta Z ĠġL 309 Mesleki Yabancı Dil Z Seçmeli Dersler (1 Ders) ĠġL 311 Muhasebede Paket Programlar S ĠKT313 Uluslar arası Ekonomik BirleĢmeler S ĠġL 315 Hizmet Pazarlaması S AK TS Alan Dışı Seçmeli Dersler ( Ders) TOPLAM - 30 Sınıfı :3 Yarıyıl :6 Dersin Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi Kodu ĠġL 314 ĠġL 310 DıĢ ticaret finansmanı DıĢ ticaret mevzuatı Ġnsan Kaynakları Yönetimi Uluslar arası finansal piyasalar ĠĢ Hayatı Ġçin Yabancı Dil Seçmeli Dersler (1 Ders) Z Z Z Z Z ĠġL 312 Yönetim Muhasebesi (Seçmeli) S ĠġL 306 Sayısal Yöntemler(Seçmeli) S Teknoloji yönetimi S GiriĢimcilik ve kobiler S AK TS TOPLAM - 30

9 Sınıfı: 4 Yarıyıl: 7 Dersin Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi Kodu ĠKT 601 Türkiye Ekonomisi ĠġL 603 Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Y. UTF 605 UTF 605 Uluslar arası Ticarette ÇağdaĢ Yön. Mesleki Yabancı Dil Seçmeli Dersler (2 Ders) ĠġL 607 Elektronik Ticaret UTF 609 UTF 611 UTF 613 Vergi Teorisi Proje Hazırlama Ve Değer. Reklam Ve Promosyon Yön. Alan Dışı Seçmeli Dersler ( Ders) TOPLAM Z Z Z Z S S S S AK TS Sınıfı: 4 Yarıyıl: 8 Dersin Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi Kodu UTF 602 UTF 604 ĠġL606 ĠġL608 KüreselleĢme ve Dünya Ekonomisi Ul.Ar Finansal Ve Eko. Kurumlar DıĢ Ticaret ĠĢlemleri Mesleki yabancı dil Seçmeli Dersler (2 Ders) ĠġL 607 ĠletiĢim ve ĠletiĢim Teknikleri UTF 609 UTF 611 UTF 613 Uluslar arası Pazar Analizi Uluslar arası Lojistik Yönetimi Verimlilik ve Performans Yön. Alan Dışı Seçmeli Dersler ( Ders) TOPLAM Z Z Z Z S S S S AK TS

10 1.SINIF 1. DÖNEM AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: 135 ĠSL ĠĢletme Bilimine GiriĢ Bölüm / Anabilim Dalı :U.T.F Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli Türkçe Zorunlu Ön KoĢul(lar) Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Yard.Doç.Dr. Serdar ÖGEL ĠKTĠSAT 1 (NÖ-ĠÖ) Mail Web : Mail : Web :

11 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı Öğrencilere iģletmenin temelleri ve fonksiyonları hakkında temel bilgileri vermektir. Dersin amacı doğrultusunda öğrencilere - iģletme kavramı, - kuruluģ, hukuksal yapı ve büyüklük seçimindeki faktörler, - kapasite seçimi ve birleģme-satın almalar - iģletmenin; yönetim, pazarlama, üretim, finansman ve insan kaynakları fonksiyonlarının anlatılmasıdır. Öğrenci, iģletme kavramı hakkında bilmesi gerekli tüm temel bilgilere sahip olacaktır. Bu sayede iģletmelerin çalıģma prensibini anlaması kolaylaģacaktır. Rıdvan Karalar, Genel iģletme-temel Bilgiler ĠĢlevler-, dersin temele kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ders slayt yardımıyla teorik anlatım ve örnekler üzerinden iģlenmektedir. Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı

12 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Yarıyıl Ders Planı Hafta 1 Konuları Derse Başlangıç ve Dersin öneminin kavratılması ile ders materyalleri ve işleme biçimi üzerine genel bilgilendirme 2 işletme bilimi ve işletme kavramına tarihsel bakış, İşletme ekonomisi ile ilgili temel kavramlar 3 İşletmelerde çevre, işletmelerin bölümlendirilmesi, işletmelerin amaçları 4 İşletmelerin kuruluşuna ilişkin yatırım kararının oluşumu, işletmelerin kuruluş yerinin belirlenmesi 5 Özel-kamu-yabancı sermayeli işletmelerin hukuksal biçimleri 6 İşletmelerde büyüklük ve kapasite 7 VİZE SINAVLARI 8 VİZE SINAVLARI 9 İşletmelerde birleşme ve işbirliği çeşitleri 10 İşletmelerde yönetim ve örgütleme işlevi 11 İşletmelerde pazarlama işlevi, pazarlamanın makro ve mikro işlevleri 12 İşletmelerde üretim işlevi, üretim sistemleri, üretim biçimleri, 13 İşletmelerde finansal yönetim işlevi, sermaye kaynakları, karşılaşılan riskler 14 İşletmelerde insan kaynakları yönetimi işlevi

13 Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi 1 Program Kazanımları İktisat bilgilerini edinme Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 2 İktisadi sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunma. 3 Beşeri sermayenin gelişimine katkıda bulunmak. 4 Dünya ekonomisindeki gelişmeleri analiz etme. 5 İktisadi sorunların temellerini görebilme. 6 Ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde iktisadın işleyiş biçimini kavrama. 7 Kaynakları etkin biçimde dağıtılması sağlama. 8 İktisadi modellerin oluşturulması. 9 İktisadi değişkenler arasındaki ilişkileri amprik olarak inceleme. 10 İktisadi verileri yorumlama. 11 Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri analiz etme. 12 Dünya ekonomisindeki konjonktürel dalgalanmaları yorumlama.

14 13 Para ve sermaye piyasalarındaki işleyişi analiz etme. 14 İktisadi teorileri anlama becerisi. 15 İşletmelerdeki mali karakterli olayları kaydetme, sınıflandırma, analiz etme, yorumlama ve raporlama becerisi. 16 Çağdaş iktisadi yaklaşımları inceleme. 17 İktisat politikası uygulamalarının anlaşılması ve uygulaması 18 Güncel ekonomik konulara ilişkin analizlerin yapılması 19 Uluslar arası iktisadi ilişkilerdeki gelişmeleri değerlendirme. 20 İşletme fonksiyonlarını ve aralarındaki ilişkileri kavrama. 21 Devletin iktisadi hayattaki yerini anlama. 22 İktisadi otoritenin aldığı kararları analiz etme becerisi. 23 İktisadi olaylarda hukuki çerçeveyi belirleme. 24 AB Türkiye ilişkilerini değerlendirme. 25 Vergi ile ilgili güncel konularda değerlendirme yapma. 26 Genel işletmecilik bilgilerini kazanma. 27 Yabancı dil gelişimine katkı sağlama. 28 Atatürk ilke ve devrimlerini özümseme.

15 29 Bilgi teknolojilerinin gerektirdiği programları kullanabilme, bilgisayar donanımını tanımayı sağlama. 30 Bilgiyi üretme, paylaşma ve kullanma becerisi. Hazırlayan : Yard.Doç.Dr. Serdar ÖGEL AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Mikroiktisat I Bölüm / Anabilim Dalı :U.T.F Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli Türkçe Zorunlu Ön KoĢul(lar) Yok Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Akçay Mail Web : Mail : Web : Gruplar / Sınıflar

16 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere mikro iktisadın temel konularını daha detaylı tanıtmak ve onların tüketici ve firma davranışları, temel piyasaların tüketici ve toplum ferahı açısından sonuçlarını anlamalarını sağlamaktır. 1. Öğrencilere, arz ve talep kavramlarını öğretip günlük ekonomik konulara uygulayabilmelerini sağlama 2. Öğrencilere, piyasada fiyatların nasıl belirlendiğini öğretme 3. Öğrencilere tüketici tercihlerini ve uygulamalarını öğretme 4. Öğrencilere, grafikleri ve matematiği, iktisadi konulara uygulamasını öğretme 5. Öğrencilere üretim, maliyet teorilerini öğretip günlük ekonomik konulara uygulayabilmelerini sağlama. Erdal M. Ünsal : Mikroiktisat,. İmaj Yayınevi 6. Baskı, Ankara 2005 Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Ders Verme Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı 2. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı

17 Sözlü Sınavı Ara Sınav %50 Final %50 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları 1 Arz ve Talep 2 Arz ve Talep 3 Arz ve Talep Esneklikleri 4 Arz ve Talep Esneklikleri 5 Fiyat, Hasıla, Piyasa Dengesi 6 Piyasaya Müdahale 7 Piyasaya Müdahale 8 Tüketici Zevk ve Tercihleri 9 Tüketici Zevk ve Tercihleri 10 Tüketici Davranışları ve Bireysel Talep 11 Üretim Teorisi

18 12 Üretim Teorisi 13 Maliyet Teorisi 14 Maliyet Teorisi Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Program Kazanımları Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

19 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: Genel Muhasebe- I Bölüm / Anabilim Dalı :U.T.F Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli I Türkçe Zorunlu Ön KoĢul(lar) Yok. Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza KAYMAZ Mail : Web :

20 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı Ders Yardımcısı Yok. Mail : Web : Gruplar / Sınıflar 1/A Bu ders, muhasebe öğrenmeye yeni baģlayan fakülte öğrencilerinin muhasebeyi öğrenmelerini amaçlamaktadır. Muhasebe bilgisinin öğretilmesi 1.Yevmiye Defter kayıtlarını yapmak 2.Mizan hazırlamak 3.Finansal tabloları hazırlamak 4.Finansal tabloları analiz etmek 5.Finansal tabloları yorumlamak Çonkar K., H. Ulusan ve M. Öztürk, 2006, Genel Muhasebe, Nobel Yayın Dağıtım,Ankara Sözbilir H., 2005, Muhasebeye GiriĢ, Afyonkarahisar Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Teorik anlatım, soru ve cevap Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı x %40 2. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı

21 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı x %60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları 1 Muhasebenin Önemi ve Muhasebenin Temel Kavramları 2 Temel Muhasebe Eşitliği ve Mali Tablolar 3 Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyişi 4 Muhasebede Kullanılan Belge ve Defterler 5 Çift Taraflı Kayıt Yöntemi 6 Bir Dönemlik Muhasebe Sürecini Oluşturan İşlemler 7 Tek Düzen Muhasebe Planı 8 Hazır Değerler Hesabı, Menkul Kıymetler Hesabı ve Ticari Alacaklar Hesabı 9 Stoklar Hesabı 10 Stoklar Hesabı 11 Stoklar Hesabı 12 Gelir ve Gider Tahakkukları Hesabı 13 Katma Değer Vergisi Hesabı 14 Diğer Dönen Varlıklar Hesabı Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Program Kazanımları Dersin Katkısı

22 Hiç Yok Kısmen Tam Katkı 1 İşletmecilik bilgilerini kazandırma derecesi 2 İşletmecilik bilgilerini uygulama becerisi 3 İşletmenin temel fonksiyonlarını analiz etme becerisi 4 İşletmecilik alanındaki (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) teori ve uygulamaları bütünleştirme 5 İşletmecilik olgularının (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) analiz ve yorumlanması 6 Ekonomik ve sosyal sorunlarını işletmecilik bakış açısı ile değerlendirme ve perspektif oluşturmaya katkı 7 İşletmecilik uygulamaları (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi 8 İşletmecilik araştırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisi 9 Etkin iletişim kurma becerisi 10 İşletme alanında disiplinler arası proje geliştirme becerisi 11 İşletmecilik konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisi 12 Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar ile iş dünyasının gerçek dinamiklerini kavrama ve iş dünyasının beklentilerini karşılama düzeyi 13 İş yaşamının rekabetçi dinamiklerini kavrama, beklentilere hazır hale gelmesini sağlama

23 14 İşletmecilik alanındaki yaşam boyu öğrenmeyi sağlama İşletmecilik araştırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iş yaşamına uyarlama becerisi İşletmecilik uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluşturma 17 Takım (ekip-grup) çalışması becerisi kazandırma 18 Problem tanımlama, problem çözüm sürecini planlama, problem çözme becerisi kazandırma 19 Model kurma ve analiz edebilme becerisi kazandırma 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı 21 Toplumsal ve ekonomik kaynakları verimli kullanma Being able to use social and economic resources efficiently. 22 İktisadi ve sosyal hayata aktif katılımı sağlama 23 Ekonomik kazancı sürekli elde etmeyi mümkün kılma 24 Atatürk ilke ve devrimlerini anlama ve benimsemeyi sağlama 25 Bilgi teknolojilerini tanıma, anlama, kullanabilme ve üzerinde çalışabilmeyi sağlama 26 İngilizce olarak mesleğini icra edebilme ve yabancı dil gelişimine katkı sağlama Bilgi teknolojilerinin gerektirdiği programları kullanabilme, bilgisayar donanımını tanımayı sağlama Türk hukuk sisteminin genel hatları ile kavranması, ticari işlemlerin hukuki boyutlarının anlaşılması ve sorunlara çözüm geliştirebilmeyi sağlama 29 Türk mali hayatına yön veren hukuki yapının kazandırılmasına katkı sağlama

24 Dersin Amacı 30 Kamu yönetiminin aldığı kararları anlama, yorumlayabilme ve analiz edebilme yetisini sağlama EK-4 AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Ġ.Ġ.B.F. FAKÜLTESĠ / ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: ISL 129 Bölüm / Anabilim Dalı : U.T.F BÖLÜMÜ TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ I Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli I TÜRKÇE ZORUNLU Ön KoĢul(lar) Yok Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMĠR N.Ö. + Ġ.Ö. Mail : Web : www2.aku.edu.tr/~oaydemir Mail : Web : Bilgisayar ile ilgili donanım bilgileri ve temel kavramların tanıtılması. Klavye tuģlarının fonksiyonlarının ve dosya yönetiminin uygulamalı olarak gösterilmesi ve microsoft word ve excel programlarının ayrıntılı olarak ele alınması.

25 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Öğrencilerin bilgisayar ile ilgili teknik bilgileri (donanım, yazılım vb.) öğrenmesi, dosya yönetimini etkin bir Ģekilde yerine getirmesi ve microsoft word ve excel pogramlarını en iyi Ģekilde kullanmalarının sağlanması. 1. Bilgisayar ile ilgili kavramların anlaģılması, 2. Klavye tuģlarının fonksiyonlarının ve dosya yönetiminin kavranması, 3. Microsoft word ve excel programlarının detaylı bir Ģekilde yapılacak uygulama çalıģmaları ile öğrenilmesi. Temel Kaynak: Ders notları ve uygulama Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Uygulamalı anlatım. Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları 1 Dersin tanıtımı, dönem içi ele alınacak konular, dersin iģleyiģ yöntemi ve sınav yöntemi

26 hakkında tanıtıcı bilgi verilmesi. Bilgisayar kullanımına giriģ. 2 Bilgisayarların fonksiyonları ve yetenekleri, bilgisayar donanımı (hardware) ve bilgisayar yazılımı (software) konularının ele alınması. Bu bağlamda anakartlar, BĠOS, iģlemciler, ana bellek (RAM), bellek birimleri, hard disk, disketler, monitör, klavye, mouse, yazıcı ve tarayıcı (scanner) hakkında bilgi vermek. 3 Klavye ve klavye tuģlarının fonksiyonlarının uygulamalı olarak gösterilmesi. 4 Dosya yönetimi ve sürücüler hakkında bilgi verilmesi. 5 Microsoft word programına giriģ. Dosya menüsü ve alt komutların fonksiyonları. 6 Düzen menüsünün uygulamalı olarak gösterilmesi. 7 ARA SINAV 8 ARA SINAV 9 Görünüm ve Ekle menüsü. Araç çubuklarının ve fonksiyonlarının detaylı olarak ele alınması. Örnek uygulama. 10 Biçim, Araçlar, Tablo ve Pencere menülerinin uygulamalı olarak gösterilmesi. 11 Microsoft excel programının özelliklerinin ve programın tanıtılması. ÇalıĢma sayfası ve hücrelere bilgi giriģinin yapılması. Formül yazılımının genel mantığının verilmesi. 12 Dosya, Düzen ve Görünüm menülerinin fonksiyonlarının uygulamalı olarak ele alınması. 13 Ekle, Biçim, Araçlar, Veri ve Pencere menülerinin iģlevlerinin örnekler yardımıyla açıklanması. 14 Microsoft excel ile ilgili kapsamlı örnek çözümü. Dersin Bölüm Çıktıları Ġle ĠliĢkisi Program Kazanımları Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 1 İşletmecilik bilgilerini kazandırma derecesi 2 İşletmecilik bilgilerini uygulama becerisi

27 3 İşletmenin temel fonksiyonlarını analiz etme becerisi 4 İşletmecilik alanındaki (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) teori ve uygulamaları bütünleştirme 5 İşletmecilik olgularının (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) analiz ve yorumlanması 6 Ekonomik ve sosyal sorunlarını işletmecilik bakış açısı ile değerlendirme ve perspektif oluşturmaya katkı 7 İşletmecilik uygulamaları (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi 8 İşletmecilik araştırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisi 9 Etkin iletişim kurma becerisi 10 İşletme alanında disiplinler arası proje geliştirme becerisi İşletmecilik konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisi Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar ile iş dünyasının gerçek dinamiklerini kavrama ve iş dünyasının beklentilerini karşılama düzeyi İş yaşamının rekabetçi dinamiklerini kavrama, beklentilere hazır hale gelmesini sağlama 14 İşletmecilik alanındaki yaşam boyu öğrenmeyi sağlama İşletmecilik araştırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iş yaşamına uyarlama becerisi İşletmecilik uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluşturma

28 17 Takım (ekip-grup) çalışması becerisi kazandırma 18 Problem tanımlama, problem çözüm sürecini planlama, problem çözme becerisi kazandırma 19 Model kurma ve analiz edebilme becerisi kazandırma 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı 21 Toplumsal ve ekonomik kaynakları verimli kullanma 22 İktisadi ve sosyal hayata aktif katılımı sağlama 23 Ekonomik kazancı sürekli elde etmeyi mümkün kılma 24 Atatürk ilke ve devrimlerini anlama ve benimsemeyi sağlama 25 Bilgi teknolojilerini tanıma, anlama, kullanabilme ve üzerinde çalışabilmeyi sağlama 26 Yabancı dil gelişimine katkı sağlama Bilgi teknolojilerinin gerektirdiği programları kullanabilme, bilgisayar donanımını tanımayı sağlama Türk hukuk sisteminin genel hatları ile kavranması, ticari işlemlerin hukuki boyutlarının anlaşılması ve sorunlara çözüm geliştirebilmeyi sağlama 29 Türk mali hayatına yön veren hukuki yapının kazandırılmasına katkı sağlama 30 Kamu yönetiminin aldığı kararları anlama, yorumlayabilme ve analiz edebilme yetisini sağlama Hazırlayan :Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMĠR EK-4

29 AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠĠBF FAKÜLTESĠ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: MAT 109 Bölüm / Anabilim Dalı : ULUSLAR ARASI TĠCARET VE FĠNANSMAN Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli I Türkçe Zorunlu Ön KoĢul(lar) Yok Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fatih ECER Mail Web : www2.aku.edu.tr/~fecer Mail : Web : Gruplar / Sınıflar Dersin Amacı Dersin Hedefleri Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin amacı öğrencilerin matematiğin temelleri hakkında genel bilgiye sahip olmalarını sağlamak, iģletme ve ekonomi ortamlarında gereken matematiksel araç ve yöntemleri tanıtmaktır. Bu dersin hedefi, öğrencilere matematikle ilgili temel kavramların, yöntemlerin ve uygulamalarının öğretilmesidir. Temel matematik kavramları ve uygulamalarını kavrayarak yorumlayabilme. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları 1. ĠĢ, ekonomi ve sosyal bilimler için matematik, Edward T. Dowling, (Çev. Hilmi Hacısalihoğlu), Schaum s Outlines, Nobel Yayınevi, Ankara. 2. Genel Matematik, H. Yıldırım, Afyon: Afyon Eğitim Sağlık ve Bilimsel AraĢtırma Vakfı Yayınları 3. Calculus for business, economics and the social sciences, Edward T. Dowling, (, Schaum s Outlines, McGraw Hill, USA.

30 Değerlendirme Ölçütleri Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Sınıf içi eğitim ve bilgisayarlı uygulama Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih ECER Tarih: Yarıyıl Ders Planı Hafta Konular 1 Sayı Kümeleri, Üslü ifadeler ve iģlemler 2 Köklü ifadeler ve iģlemleri 3 ÖzdeĢlikler ve Çarpanlara ayırma, 4 Polinomlar, Orantının özellikler ve çeģitleri 5 Denklemler, I. Dereceden denklemlerin köklerini bulma

31 6 II. dereceden denklem sistemlerinin köklerini bulma 7 EĢitsizliklerle ilgili iģlemler ve değiģken için aralık bulma 8 EĢitsizliklerle ilgili iģlemler ve değiģken için aralık bulma 9 Fonksiyonlar 10 Logaritma 11 Lineer Denklem Sistemleri 12 Matrisler 13 Türev 14 Ġntegral Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih ECER Tarih:

32 Dersin Bölüm Çıktıları Ġle ĠliĢkisi Dersin Katkısı Program Kazanımları Hiç Yok Kısmen Tam Katkı 1 ĠĢletmecilik bilgilerini kazandırma derecesi 2 ĠĢletmecilik bilgilerini uygulama becerisi 3 ĠĢletmenin temel fonksiyonlarını analiz etme becerisi 4 ĠĢletmecilik alanındaki (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) teori ve uygulamaları bütünleģtirme 5 ĠĢletmecilik olgularının (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) analiz ve yorumlanması 6 Ekonomik ve sosyal sorunlarını iģletmecilik bakıģ açısı ile değerlendirme ve perspektif oluģturmaya katkı 7 ĠĢletmecilik uygulamaları (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi 8 ĠĢletmecilik araģtırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisi 9 Etkin iletiģim kurma becerisi 10 ĠĢletme alanında disiplinler arası proje geliģtirme becerisi ĠĢletmecilik konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisi Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar ile iģ dünyasının gerçek dinamiklerini kavrama ve iģ dünyasının beklentilerini karģılama düzeyi ĠĢ yaģamının rekabetçi dinamiklerini kavrama, beklentilere hazır hale gelmesini sağlama 14 ĠĢletmecilik alanındaki yaģam boyu öğrenmeyi sağlama 15 ĠĢletmecilik araģtırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iģ yaģamına

33 16 uyarlama becerisi ĠĢletmecilik uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluģturma 17 Takım (ekip-grup) çalıģması becerisi kazandırma 18 Problem tanımlama, problem çözüm sürecini planlama, problem çözme becerisi kazandırma 19 Model kurma ve analiz edebilme becerisi kazandırma 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı 21 Toplumsal ve ekonomik kaynakları verimli kullanma 22 Ġktisadi ve sosyal hayata aktif katılımı sağlama 23 Ekonomik kazancı sürekli elde etmeyi mümkün kılma 24 Atatürk ilke ve devrimlerini anlama ve benimsemeyi sağlama 25 Bilgi teknolojilerini tanıma, anlama, kullanabilme ve üzerinde çalıģabilmeyi sağlama 26 Yabancı dil geliģimine katkı sağlama 27 Bilgi teknolojilerinin gerektirdiği programları kullanabilme, bilgisayar donanımını tanımayı sağlama Türk hukuk sisteminin genel hatları ile kavranması, ticari iģlemlerin hukuki boyutlarının anlaģılması ve sorunlara çözüm geliģtirebilmeyi sağlama Türk mali hayatına yön veren hukuki yapının kazandırılmasına katkı sağlama Kamu yönetiminin aldığı kararları anlama, yorumlayabilme ve analiz edebilme yetisini sağlama Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih ECER Tarih:

34 Dersin Amacı C.ULUSLARARASI TĠCARET VE FĠNANSMAN BÖLÜMÜ (I. ve II. ÖĞRETĠM) DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: Bölüm / Anabilim Dalı : U.T.F Türk Dili - I Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli Türkçe Zorunlu Ön KoĢul(lar) - Öğretim Elemanı Erhan SOLMAZ Mail : Web : Ders Yardımcısı - Mail : Web : Gruplar / Sınıflar Yüksek öğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçe'yi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hakim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

35 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Fikirlerin maksada göre en mükemmel şekilde ifade edilebilmesi için gerekli kuralları kapsayan retorik bilgisi, her meslekte yetişmiş gençler için önemli bir konu teşkil etmektedir. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Afyon Eğitim Sağlık ve Bilim Araştırma Vakfı Yayını, Afyon 2004 Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri içerikli tüm kaynaklar, Türkçe Sözlük, İmla Kılavuzu, Deyimler Sözlüğü, Atasözleri Sözlüğü, süreli yayınlar Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Sözlü anlatım, canladırma yöntemi, pratik uygulamalar Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları 1 DİL VE KÜLTÜR

36 2 TÜRK DİLİ VE TÜRK DİLİNİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 3 TÜRK DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ I 4 TÜRK DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ II 5 TÜRK DİLİNE GİREN YABANCI KELİMELERİ ÖZLEŞTİRME ÇABALARIMIZ VE DİL DEVRİMİ 6 TÜRKLERİN KULLANDIĞI ALFABELER, TÜRK LEHÇELERİNİN TASNİFİ, TÜRK DİLİNİN (UZAK) LEHÇELERİ 7 SES BİLGİSİ 8 TÜRKÇE KELİMELERDE BELLİ BAŞLI SES OLAYLARI VE ÖZELLİKLERİ 9 İSİMLER, SIFATLAR, ZAMİRLER VE ZARFLAR 10 FİİLLER VE FİİLLERDE ÇATI 11 EDATLAR, ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE KELİME ÇEŞİTLERİ 12 KELİME GRUPLARI VE CÜMLE BİLGİSİ 13 NOKTALAMA İŞARETLERİ 14 YAZIM KURALLARI Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Program Kazanımları Dersin Katkısı Hiç Yok Kısmen Tam Katkı 1 Hayata hazırlama 2 Anadili kullanma becerisi kazandırma 3 Yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırma

37 4 Sosyal ilişkileri güçlendirme 5 Sanat zevki uyandırma 6 Yorum gücü kazandırma Hazırlayan : Erhan SOLMAZ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

38 Dersin Amacı ve Hedefleri İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: Bölüm / Anabilim Dalı : 111 DavranıĢ Bilimleri Uluslararası Ticaret ve Finans Anabilim Dalı Yarıyıl Teorik Uygulam a Toplam Kredisi AKTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli Türkçe Zorunlu Ön KoĢul(lar) Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Yok Yrd. Doç.Dr. Yok Tek Mail : Web : Mail : Web : Dersin amacı,davranıģ bilimleri ile ilgili alanlardaki geliģmeleri,sistemleri, ve modern yaklaģımları ve organizasyonlardaki davranıģın algılama, atfetme, öğrenme, kiģilik, güdüleme ve iletiģim boyutlarını öğretmektir.

39 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri DavranıĢ Düzlemini, statüyü, örgütlerde rol davranıģını öğrenmesi, Sosyal etkinin, önemini, kaynağını ve sosyal etkinin türlerini öğrenmesi, Tutum, önemi,bileģenleri, iģlevleri, tutumların yapısal özellikleri,oluģumunu öğrenmesi, KiĢilik,ve kiģiliği belirleyen faktörleri tanıması, Algılama, algılama sürecini ve algılamayı etkileyen faktörleri bilmesi, Öğrenme, iģletmeler açısından önemi ve öğrenme kuramlarını bilmesi, Ġknayı, ikna sürecini ve ikna tekniklerini tanıması, Güdülemeyi, güdüleme sürecini, teorilerini ve yönetilmesini öğrenmesi, Stres, stres faktörlerini ve sonuçlarını ve stresi yönetmeyi öğrenmesi, ĠletiĢim, unsurlarını ve türlerini öğrenmesi, Grup, yapısını, gruplardaki davranıģları bilmesi, Kültür, kültür çeģitlerini, özelliklerini ve örgüt kültürünü öğrenmesi. Öğrenciler birey davranıģını oluģturan bileģenleri ve davranıģın ve davranıģ geliģtirmenin farklı yönleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Temel Kitaplar 1. DavranıĢ Bilimleri,Önder BARLI,Aktif Yayınevi,2008 DavranıĢ Bilimleri,Feyzullah EROĞLU,Beta Basım Yayın,2000. Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Teorik Anlatım, Ġnteraktif Katılım Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara sınavı x Ara Sınavı 3.Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı

40 Sözlü Sınavı Seminer sunuģ ve ders performansı Yarıyıl Sonu Sınavı x 60 Yarıyıl Ders Planı Hafta 1 Konuları DavranıĢ düzlemi, statü, örgütlerde rol davranıģı, 2 Sosyal etki, önemi, kaynağı ve sosyal etki türleri, 3 Tutum, önemi,bileģenleri, iģlevleri, tutumların yapısal özellikleri,oluģumu, 4 KiĢilik,ve kiģiliği belirleyen faktörleri, 5 Algılama, algılama süreci ve algılamayı etkileyen faktörler, 6 Öğrenme, iģletmeler açısından önemi ve öğrenme kuramları, 7 Ara Sınav 8 Ġkna, ikna süreci ve ikna teknikleri, 9 Güdüleme, güdüleme süreci, teorileri ve yönetilmesi, 10 Stres, stres faktörleri ve sonuçları ve stres yönetme, 11 ĠletiĢim, unsurları ve türleri, 12 Grup, yapısı, gruplardaki davranıģları, 13 Kültür, kültür çeģitleri, özellikleri ve örgüt kültürü. 14 Final Sınavı Dersin Bölüm Çıktıları Ġle ĠliĢkisi Dersin Katkısı

41 Program Kazanımları Hiç Yok Kısmen Tam Katkı 1 ĠĢletmecilik bilgilerini kazandırma derecesi x 2 ĠĢletmecilik bilgilerini uygulama becerisi x 3 ĠĢletmenin temel fonksiyonlarını analiz etme becerisi x 4 ĠĢletmecilik alanındaki (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) teori ve uygulamaları bütünleģtirme x 5 ĠĢletmecilik olgularının (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) analiz ve yorumlanması x 6 Ekonomik ve sosyal sorunlarını iģletmecilik bakıģ açısı ile değerlendirme ve perspektif oluģturmaya katkı x 7 ĠĢletmecilik uygulamaları (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi x 8 ĠĢletmecilik araģtırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisi x 9 Etkin iletiģim kurma becerisi x 10 ĠĢletme alanında disiplinler arası proje geliģtirme becerisi x 11 ĠĢletmecilik konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisi x 12 Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar ile iģ dünyasının gerçek dinamiklerini kavrama ve iģ dünyasının beklentilerini karģılama düzeyi x 13 ĠĢ yaģamının rekabetçi dinamiklerini kavrama, beklentilere hazır hale gelmesini sağlama x 14 ĠĢletmecilik alanındaki yaģam boyu öğrenmeyi sağlama x

42 15 ĠĢletmecilik araģtırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iģ yaģamına uyarlama becerisi x 16 ĠĢletmecilik uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluģturma x 17 Takım (ekip-grup) çalıģması becerisi kazandırma x 18 Problem tanımlama, problem çözüm sürecini planlama, problem çözme becerisi kazandırma x 19 Model kurma ve analiz edebilme becerisi kazandırma x 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı x 21 Toplumsal ve ekonomik kaynakları verimli kullanma x 22 Ġktisadi ve sosyal hayata aktif katılımı sağlama x 23 Ekonomik kazancı sürekli elde etmeyi mümkün kılma x 24 Atatürk ilke ve devrimlerini anlama ve benimsemeyi sağlama x 25 Bilgi teknolojilerini tanıma, anlama, kullanabilme ve üzerinde çalıģabilmeyi sağlama x 26 Yabancı dil geliģimine katkı sağlama x Bilgi teknolojilerinin gerektirdiği programları kullanabilme, bilgisayar donanımını tanımayı sağlama Türk hukuk sisteminin genel hatları ile kavranması, ticari iģlemlerin hukuki boyutlarının anlaģılması ve sorunlara çözüm geliģtirebilmeyi sağlama Türk mali hayatına yön veren hukuki yapının kazandırılmasına katkı sağlama x x x 30 Kamu yönetiminin aldığı kararları anlama, yorumlayabilme ve analiz edebilme yetisini sağlama x

43 Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Mustafa HOTAMIġLI Tarih : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: YAD Bölüm / Anabilim Dalı :U.T.F ĠNGĠLĠZCE I Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli 1. yarıyıl 3 3 Yok 3 Ġngilizce Zorunlu Ön KoĢul(lar) Yok Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN Mail Web : Ders Yardımcısı Yok Mail :

44 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı Web : Gruplar / Sınıflar Yok Temel İngilizce eğitimi vermek Ġngilizce gramer kurallarını öğreterek, temel Ġngilizce hakkında bilgi edinmelerini sağlamak Beginner düzeyde Ġngilizce bilgisine sahip olmak Sandra BRĠNGGS; Grammer: Stragies and Practice, ScottForestman Betty SCRAMPFER AZAR; Basic English Gramer, Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Ders verme Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı %40 2. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı

45 Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı %60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları 1 Simple Present Tense: Verb to be, Yes/No Questions with verb to be 2 Simple Present Tense: Information Questions with verb to be 3 a and an, singular and plural, 4 Modals: Can and Can t, and, but, or 5 Possessive Nouns 6 Adjectives, any, some 7 Vize sınavı 8 There is-there are, Count and Noncount Nouns 9 Possessive Adjectives, Infinitives with like, want, would like, need 10 Present Progressive Tense: : Pozivite and Negative Forms, Yes/No Questions ans Answers 11 Present Progressive Tense: : Information Questions 12 Simple Present Tense: Pozivite and Negative Forms, Imperatives 13 Simple Past Tense: Yes/No Questions and Information Questions with verb to be, Object Pronouns 14 Final Sınavı

46 Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi 1 Program Kazanımları Maliye Bilgilerinin kazandırılmasındaki etkisi Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 2 Maliye Bilgilerinin uygulanmasındaki katkısı 3 Mali olayları analiz etme becerisi 4 Maliye alanındaki kamu maliyesi mali hukuk- bütçe ve mali iktisattaki teori ve uygulamaları bütünleştirme 5 Mali olayların analiz ve yorumlanması 6 Ekonomik ve sosyal sorunları maliye bakış açısı ile değerlendirme ve bakış açısı oluşturmaya katkı 7 Mali uygulamalar için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi 8 Maliye araştırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisi 9 Etkin iletişim kurma becerisi 10 Maliye alanında disiplinler arası proje geliştirme becerisi

47 11 Maliye konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisi 12 Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar becerileri kazandırma 13 İş yaşamında teşvik politikalarının uygulanmasına katkısı 14 Maliye alanındaki yaşam boyu öğrenmeyi sağlama 15 Maliye araştırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iş yaşamına uyarlama becerisi 16 Maliye uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluşturma 17 Takım (ekip-grup) çalışması becerisi kazandırma 18 Problem tanımlama ve çözme becerisi kazandırma 19 Model kurma ve analiz edebilme becerisi kazandırma 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı 21 Toplumsal ve ekonomik kaynakları verimli kullanma 22 İktisadi ve sosyal hayata aktif katılımı sağlama 23 Ekonomik kazancı sürekli elde etmeyi mümkün kılma 24 Atatürk ilke ve devrimlerini anlama ve benimsemeyi sağlama 25 Bilgi teknolojilerini tanıma, anlama, kullanabilme ve üzerinde çalışabilmeyi sağlama 26 Yabancı dil gelişimine katkı sağlama

48 27 Bilgi teknolojilerinin gerektirdiği programları kullanabilme, bilgisayar donanımını tanımayı sağlama 28 Türk hukuk sisteminin genel hatları ile kavranmasını sağlama 29 Türk mali hayatına yön veren hukuki yapının kazandırılmasına katkı sağlama 30 Kamu yönetiminin aldığı kararları anlama, yorumlayabilme ve analiz edebilme yetisini sağlama Hazırlayan : Yrd. Doç.Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN Tarih: 05/09/ SINIF 2.DÖNEM EK-4 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: ĠĢletme Yönetim ve Organizasyon Bölüm / Anabilim Dalı : utf Türü: Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Zorunlu/ Seçmeli Türkçe Zorunlu Ön KoĢul(lar)

49 Değ erle ndir me Ölçü tleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Yrd. Doç. Dr. Veysel AĞCA Dr. Kerim ÖZCAN Bir Mail: Mail : Web : Mail : Web : Yönetim düģüncesindeki temel kavram, kuram ve uygulamaların tanıtılması ve tartıģılması Yönetimin temel konularına iliģkin kavramsal bir biliģ kazanma. ĠĢletme yönetimdeki esas konuları ve baģlıca makro teorileri tanıma. 1. Yönetim organizasyonun sosyal olgular içindeki yeri ve öneminin açıklanması 2. Yönetim, yönetici ve iģletme gibi temel kavramların tanımlanması 3. Klasik, neoklasik ve modern yönetim kuramlarını tartıģılması 4. Yönetim sürecinin temel fonksiyonlarını tartıģılması Temel Kaynaklar: 2. Koçel, T., (2005), ĠĢletme Yöneticiliği, Ġstanbul, Arıkan Basım Yayım Dağıtım. 3. Genç, N., (2005), Yönetim ve Organizasyon, Era Bilgi sistemleri yayıncılık 3. Efil, Ġ., (2002), ĠĢletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Alfa Basım Yayın Önerilen Kaynaklar: 4. Daft, L. Richard, Management, 2-7th Editions Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı

50 1. Ara Sınavı Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları 1 Yönetim organizasyona giriş 2 Temel kavramlar: Yönetim, yönetici ve örgüt 3 Klasik yönetim düşüncesi 4 Neo-klasik yönetim düşüncesi 5 Modern yönetim düşüncesi: dış çevreye uyum yaklaşımı olarak sistem düşüncesi 6 Modern yönetim düşüncesi: dış çevreye uyum yaklaşım olarak durumsallık kuramı 7 Ara sınav 8 Yönetimin sürecinin ilk fonksiyonu olarak planlama 9 Yönetimin fonksiyonları: karar verme 10 Bir yönetim fonksiyonu olarak örgütleme 11 Liderlik ve motivasyon 12 Örgüt içi iletişim

51 13 Koordinasyon ve denetim 14 Genel değerlendirme Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Program Kazanımları Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 1 İşletmecilik bilgilerini kazandırma derecesi 2 İşletmecilik bilgilerini uygulama becerisi 3 İşletmenin temel fonksiyonlarını analiz etme becerisi 4 İşletmecilik alanındaki (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) teori ve uygulamaları bütünleştirmeye katkısı 5 İşletmecilik olgularının (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi)analizi ve yorumlanmasına katkısı 6 Çağın sorunlarını işletmecilik bakış açısı ile değerlendirme ve perspektif oluşturmaya katkısı 7 8 İşletmecilik uygulamaları (muhasebe, finansman, yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi İşletmecilik araştırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisine katkısı 9 Etkin iletişim kurma becerisine katkısı 10 İşletme alanında disiplinler arası proje geliştirme becerisine katkı

52 İşletmecilik konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisine katkı Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar ile iş dünyasının gerçek dinamiklerini kavrama ve iş dünyasının beklentilerine katkı İş yaşamının rekabetçi dinamiklerini kavrama, beklentilere hazır hale gelmesine katkısı 14 İşletmecilik alanındaki yaşam boyu öğrenmeye katkısı İşletmecilik araştırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iş yaşamına uyarlama becerisine katkı İşletmecilik uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilincine katkı 17 Takım (ekip-grup) çalışması becerisi kazandırmaya katkı 18 Problem tanımlama, problem çözüm sürecini planlama, problem çözme becerisi kazanmaya katkı 19 Model kurma ve analiz edebilmeye katkı 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı 21 Toplumsal ve ekonomik kaynakları verimli kullanma 22 İktisadi ve sosyal hayata aktif katılımı sağlama 23 Ekonomik kazancı sürekli elde etmeyi mümkün kılma 24 Atatürk ilke ve devrimlerini anlama ve benimsemeyi sağlama 25 Bilgi teknolojilerini tanıma, anlama, kullanabilme ve üzerinde çalışabilmeyi sağlama 26 Yabancı dil gelişimine katkı sağlama

53 27 28 Bilgi teknolojilerinin gerektirdiği programları kullanabilme, bilgisayar donanımını tanımayı sağlama Türk hukuk sisteminin genel hatları ile kavranması, ticari işlemlerin hukuki boyutlarının anlaşılması ve sorunlara çözüm geliştirebilmeyi sağlama 29 Türk mali hayatına yön veren hukuki yapının kazandırılmasına katkı sağlama 30 Kamu yönetiminin aldığı kararları anlama, yorumlayabilme ve analiz edebilme yetisini sağlama Hazırlayanlar : Yrd. Doç. Dr. Veysel AĞCA ve Dr. Kerim ÖZCAN Tarih: AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Ġ.Ġ.B.F. FAKÜLTESĠ / ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: ISL 133 Bölüm / Anabilim Dalı : ĠġLETME BÖLÜMÜ TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ II Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli II TÜRKÇE ZORUNLU Ön KoĢul(lar) Yok Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMĠR Mail : Web : www2.aku.edu.tr/~oaydemir

54 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı Ders Yardımcısı Mail : Web : Gruplar / Sınıflar N.Ö. + Ġ.Ö. ĠĢletme öğrencilerinin gereksinim duydukları Microsoft word, excel, power point uygulamalarını kapsamlı bir Ģekilde öğrenmeleri. Etkin sunum hazırlama tekniklerini kavramaları. Ġhtiyaç duyulan bilgilerin internette hızlı bir Ģekilde bulunabilmesi ve internet yoluyla etkin haberleģmenin yoluyla sağlanması. Öğrencilerin gereksinim duydukları bilgisayar bilgisini elde etmesi. Bu kapsamda ileri düzey microsoft word, excel ve power point uygulamalarını baģarılı bir Ģekilde yerine getirmeleri. Internet yoluyla gereksinim duyulan bilgilere ulaģım ve internet yoluyla haberleģmenin sağlanması. 4. Microsoft word ve excel programlarının ileri düzeyde örnekler yardımıyla kavranılması, 5. Power point programının kullanılması ve sunum hazırlama, 6. Ġnternet kullanımının etkinliğinin sağlanması ve internette hızlı ve etkin arama tekniklerinin öğrenilmesi, Temel Kaynak: Ders notları ve uygulama Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Uygulamalı anlatım. Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı

55 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları 1 Microsoft word programı ile ilgili örnek uygulama. 2 Microsoft excel programı ile ilgili örnek uygulama. 3 Microsoft excel ile grafik çizimleri, istatistiki ve finansal formüller yardımıyla hesaplamalar yapmak. 4 Power point programının tanıtılması ve tasarım hazırlığı. 5 Power pointte sunu oluģturmak. Metin yazma, arkaplan oluģturma, yeni slayt ekleme, slayt silme vb. 6 Sunu içerisinde tablo oluģturmak, kuruluģ grafikleri ve resim eklemek ve biçimlendirmek. 7 ARA SINAV 8 ARA SINAV 9 Animasyonlar eklemek ve sunumları yönetmek. 10 Power point ile ilgili kapsamlı örnek çözümü. 11 Ġnternet kullanımı ve internette arama motorları. 12 kullanımı ve internet üzerinden iletiģim yolları. 13 Kapsamlı örnek uygulama. 14 Tüm konularının genel tekrarı ve soruların cevaplandırılması. Dersin Bölüm Çıktıları Ġle ĠliĢkisi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. İŞLETME BÖLÜMÜ (N.Ö ve II.Ö)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. İŞLETME BÖLÜMÜ (N.Ö ve II.Ö) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (N.Ö ve II.Ö) İşletme Bölümü, öğrencilerin profesyonel işletmeci olarak yetiştirildiği dört yıllık yoğun bir program sunmaktadır.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. İKTİSAT BÖLÜMÜ (N.Ö ve II.Ö)

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. İKTİSAT BÖLÜMÜ (N.Ö ve II.Ö) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ (N.Ö ve II.Ö) İktisat Bölümü olarak ögrencilerimize lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarimizla egitim

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö) Afyon Kocatepe Ünivesitesi Kamu Yönetimi Bölümü 8.08.008 de Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı nın 39 sayılı kararı

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ (N.Ö ve II.Ö)

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ (N.Ö ve II.Ö) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ (N.Ö ve II.Ö) Bölüm de verilen eğitim, iktisadi ve mali olayları analiz etme, muhasebe uygulamaları ve mevzuatı konularında

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Ġ.Ġ.B.F. FAKÜLTESĠ / ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Ġ.Ġ.B.F. FAKÜLTESĠ / ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Ġ.Ġ.B.F. FAKÜLTESĠ / ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ I.SINIF II.YARIYIL DOKTORA İŞLETME ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: Uygulamalı Finansal Araştırmalar Bölüm / Anabilim Dalı: İşletme Yarıyıl

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: E-ticaret ve İnternet Yolu ile Pazarlama Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Bilgisayarlı Muhasebe-II Ders No : 0690160082 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA İLKELERİ Ders No : 00005000 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG101 1 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) - 2 Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Ön Koşullar Dersin Dili

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Büyüme Teorileri Bölüm / Anabilim Dalı : İktisat Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Bilgisayarlı Muhasebe-I Ders No : 0690160057 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENVANTER BİLANÇO Ders No : 0000500 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL III Ders No : 0020050023 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ŞİRKETLER MUHASEBESİ Ders No : 0020050029 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik .0.05 Pazartesi T.C. NEVSEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 0-05 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI (-30 OCAK 05) T/G Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr.

Detaylı

E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları

E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati E-Devlet ve Uygulamaları KAM 411 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) BAŞKENT Üniversitesi Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (Türkçe) Genel Bilgi Muhasebe ve Finansal Yönetim

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara UFUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara PROGRAM AMAÇLARI 1. İşletmecilik alanı ile ilgili temel bir bakış açısı kazanılması. 2. İşletme biliminin temel

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İKTİSADA GİRİŞ I Ders No : 0020050004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Oyun Teorisi KAM 425 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Para Banka Ders No : 0690160064 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014 İŞLETME (ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ) ANA BİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ DERS YENİ KODU ESKİ ADI SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS) DURUMU KODU

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 0 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN

Detaylı

YALVAÇ BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUAFİYET ve İNTİBAK KOMİSYONU MÜDÜRLÜK MAKAMINA

YALVAÇ BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUAFİYET ve İNTİBAK KOMİSYONU MÜDÜRLÜK MAKAMINA YALVAÇ BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUAFİYET ve İNTİBAK KOMİSYONU MÜDÜRLÜK MAKAMINA 27-28 Eğitim-Öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavı sonucunda Yüksekokulumuz Muhasebe ve Finansal

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BORÇLAR HUKUKU Ders No : 00005008 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG101 1 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 0 3 - - Ön Koşullar Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Ticari Matematik Ders No : 0690160034 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Küreselleşme ve Demokrasi (KAM 421) Ders Detayları

Küreselleşme ve Demokrasi (KAM 421) Ders Detayları Küreselleşme ve Demokrasi (KAM 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Küreselleşme ve Demokrasi KAM 421 Seçmeli 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları

Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kentsel Siyaset KAM 404 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar BESLENME VE DĠYETETĠĞE GĠRĠġ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz 1 0 0 1 ÖnkoĢullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Doktora Ekonometri Bölüm / Anabilim Dalı : İktisat Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YÖNETİMİN TEMEL İLKELERİ Ders No : 0350040013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS DOSYASI İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ 2016-2017 GÜZ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ Türkçe

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu MUH223 YABANCI DİL III Yarıyıl Kodu Adı T+U 3 MUH223 Kredi AKTS 3 3 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Yüksekokul Dersin Staj Durumu

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İletişim Teknikleri Ders No : 0690160016 Teorik : 1 Pratik : 1 Kredi : 1.5 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar KAM 403 Güz 3 0

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Elektronik Ticaret Ders No : 0690160080 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Ders No : 0690160035 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DERSLER YDB1113 Yabancı Dil 1 İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek,

Detaylı

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ders No : 0020050006 : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TİCARET HUKUKU Ders No : 0020050026 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce II ENG002 2 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)

Detaylı

Muhasebe İlkeleri I (MGMT 203) Ders Detayları

Muhasebe İlkeleri I (MGMT 203) Ders Detayları Muhasebe İlkeleri I (MGMT 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Muhasebe İlkeleri I MGMT 203 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Kredisi AKTS Mikro İktisat II Ön Koşul Dersleri

Kredisi AKTS Mikro İktisat II Ön Koşul Dersleri Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Mikro İktisat II 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği Türkçe Zorunlu Tam

Detaylı

Siyaset Bilimine Giriş II (KAM 102) Ders Detayları

Siyaset Bilimine Giriş II (KAM 102) Ders Detayları Siyaset Bilimine Giriş II (KAM 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Bilimine Giriş II KAM 102 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

İktisada Giriş I (ECON 101) Ders Detayları

İktisada Giriş I (ECON 101) Ders Detayları İktisada Giriş I (ECON 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisada Giriş I ECON 101 Güz 3 0 0 3 8.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Ders No : 0010130005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

İktisatta Pratik Eğitim I (ECON 429) Ders Detayları

İktisatta Pratik Eğitim I (ECON 429) Ders Detayları İktisatta Pratik Eğitim I (ECON 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisatta Pratik Eğitim I ECON 429 Her İkisi 1 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı VERĠ TABANI VE YÖNETĠMĠ BIL301 6 AKTS Kredisi 3. yıl 5. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 saat/hafta

Detaylı

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri KAM 314 Her İkisi 3 0

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Makine Mühendisliğine Giriş MK-211 2/Güz (1+0+0) 1 1 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : MMÜ Elektroteknik.-Elektrik Makineleri Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori

Detaylı

Çağdaş Türkiye nin Düşünce Tarihi (KAM 417) Ders Detayları

Çağdaş Türkiye nin Düşünce Tarihi (KAM 417) Ders Detayları Çağdaş Türkiye nin Düşünce Tarihi (KAM 417) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Türkiye nin Düşünce Tarihi KAM 417 Her İkisi 3 0 0 3 5

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Öğr. Gör. Barış Alpaslan

Öğr. Gör. Barış Alpaslan Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Matematik I Dersin Kodu ECO 05/04 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü (Türkçe) Yoğun rekabet koşulları altında olan

Detaylı

Örgüt Teorisi (ISL506) Ders Detayları

Örgüt Teorisi (ISL506) Ders Detayları Örgüt Teorisi (ISL506) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örgüt Teorisi ISL506 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Kamu Politikası (KAM 402) Ders Detayları

Kamu Politikası (KAM 402) Ders Detayları Kamu Politikası (KAM 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamu Politikası KAM 402 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

YALVAÇ BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUAFİYET ve İNTİBAK KOMİSYONU

YALVAÇ BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUAFİYET ve İNTİBAK KOMİSYONU YALVAÇ BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUAFİYET ve İNTİBAK KOMİSYONU MÜDÜRLÜK MAKAMINA 206-207 Eğitim-Öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavı sonucunda Yüksekokulumuz Bankacılık ve

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Kuramsal Saat Uygulama Saat Toplam Saat Yarıyılı Ulusal Kredi AKTS Kredi Güz 3 5

AVRASYA UNIVERSITY. Kuramsal Saat Uygulama Saat Toplam Saat Yarıyılı Ulusal Kredi AKTS Kredi Güz 3 5 Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Davranış Bilimleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İşletme İngilizcesi ENG311 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) 3 2 (saat/hafta) (saat/hafta) Ön Koşullar Dersin Dili Dersin

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

T+U Saat. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Kredisi AKTS. Banka ve Finansal Kurumlar Türkçe Zorunlu

T+U Saat. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Kredisi AKTS. Banka ve Finansal Kurumlar Türkçe Zorunlu Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Banka ve Finansal Kurumlar 7 3 + 0 3 6 Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Türkçe Zorunlu Bankacılığın gelişimiyle birlikte

Detaylı

İdare Hukuku (KAM 306) Ders Detayları

İdare Hukuku (KAM 306) Ders Detayları İdare Hukuku (KAM 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İdare Hukuku KAM 306 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı