SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ HAZIRLIK VE LĠSANS ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLGĠSAYAR OKURYAZARLIĞI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ HAZIRLIK VE LĠSANS ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLGĠSAYAR OKURYAZARLIĞI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME 1"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 32, Sayfa 01-13, 2011 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ HAZIRLIK VE LĠSANS ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLGĠSAYAR OKURYAZARLIĞI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME 1 Muhammet Tasa Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi ÖZET Günümüzde bilgisayarları eğitimde etkili ve verimli bir şekilde kullanmak branş farkı gözetmeksizin yüksek öğretimde öğrenim gören her öğrenci için önem arz etmektedir. Hazırlanan bu çalışmada, elde edilen bulgular ışığında günümüz İlahiyat Fakültelerinde hazırlık ve lisans seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar okuryazarlık düzeylerinin temel beceriler, yazılım becerilerine başvurma, programlama ve bilgisayar farkındalığı alanlarında değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Araştırmada, Robin Kay tarafından 1990 yılında Toronto Üniversitesi nde geliştirilen Kılınç ve Salman tarafından Türkçe ye çevirilerek güncelleştirilen Bilgisayar Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır öğretim yılı bahar döneminde Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde öğrenim gören 660 öğrenci üzerine uygulanan ölçekten elde edilen verilerin tartışıldığı çalışmada, öncelikle bilgisayar okuryazarlığı kavramı üzerinde durulacaktır. Yapılan araştırmanın problem, amaç ve yöntemi dile getirildikten sonra, elde edilen bulgular ortaya koyulacaktır. Son bölüm ise, bulguların değerlendirilmesine ayrılmıştır. Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Okuryazarlığı, Bilgisayar Destekli Eğitim, Arapça Öğretimi. 1 Yapılan araştırma, Üniversite Düzeyinde Arapça Öğretiminde Kullanılmak Üzere Web Tabanlı Bir Ölçme-Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi isimli Tübitak araştırma projesi çerçevesinde yürütülmüştür.

2 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 32, Sayfa 01-13, 2011 EVALUATION OF COMPUTER LITERACY AMONG THE STUDENT OF PREPARATORY AND UNDERGRADUATE CLASSES AT THE FACULTY OF THEOLOGY OF SELCUK UNIVERSITY Muhammet Tasa Selcuk University, İlahiyat Fakültesi ABSTRACT Using the computers efficiently in education is of utmost importance for every university student regardless of their educational field. This paper which focuses on the computer literacy among university students aims to elaborate on the topic based on four sub fields, i.e. basic skills, application software ability, computer awareness and programming. In the resarch, computer literacy scale which was developed by Robin Kay at Toronto University in 1990, and later on adopted into Turkish and upgraded by Kilinc and Salman was used. The scale has been conducted to 660 students which studied in the educational year of 2010 and 2011 at the preparatory and first year students of Faculty of Theology at Selcuk University. In this paper, firstly the scope and the term of the computer literacy will be discussed. Secondly the methodology used during the research will be addressed. Then, after presenting the research findings, the results will be evaluated. Key words: Computer literacy, computer supported education, Arabic teaching.

3 Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hazırlık Ve Lisans Öğrencilerinin 3 GĠRĠġ Son yüzyılın en önemli teknolojik gelişmelerinden bir tanesi olan bilgisayar, pek çok sahadaki işlevselliği ve giderek artan yaygınlığıyla insan hayatında merkezi bir rol oynamaktadır. Günümüzde her ne kadar eğitimin bilgisayarlaştırılarak bilgisayar okuryazarlığının bir ideoloji haline dönüştüğüne ilişkin bazı eleştiriler bulunuyorsa da (Goodson, Mangan, 1996), artık bilgisayar kullanımının ulaştığı nokta, bilgisayar kullanma becerilerinin geliştirilmesini de bir zorunluluk haline getirmiştir. Çok genel bir ifadeyle bilgisayar okuryazarlığı adı verilebilecek olan bu becerilerin neleri kapsadığı, nasıl geliştirilebileceği, bireyler tarafından nasıl içselleştirilebileceği ve birey hayatında ne türlü değişimlere yol açtığı ise bu gelişimin beraberinde ortaya çıkan sorulardan sadece bir kaç tanesidir lerle beraber bilgisayarların eğitimde kullanılmalarına ilişkin başlayan tartışmalar, 80 lerden itibaren bilgisayar okuryazarlığı kavramı üzerine odaklanmıştır. Zamanla bilgisayarların eğitimde daha aktif bir rol oynamaları, teknolojide meydana gelen gelişme ve değişmelerle beraber konuya dair pek çok farklı yaklaşımın geliştirilmesine yol açmıştır. Özgünlük, evrensellik, planlılık, evrimcilik ve bireysellik şeklinde tanımlanabilecek bu yaklaşımlar, aynı zamanda eğitimin temel amaçlarının şekillenmesinde de belirleyici konuma gelmiştir (Kay, 1989). Günümüzde ise, bilgisayarların artık hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmeleri tartışmaları bilgisayar okuryazarlığı kavramının içeriğinden ziyade bilgisayarın kullanıldığı alanın yeterlikleri çerçevesinde değerlendirilmeye başlandığı görülmektedir (Hoffman, Blake, 2003). Akademik kullanımlardan gündelik hayattaki pratiklere kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsayan bilgisayar okuryazarlığı kavramı, gelişmeye ve farklı uygulamalara açık doğası gereği zaman içerisinde pek çok farklı şekilde tanımlanmıştır. Bilgisayar okuryazarlığı, bilgisayar kullanımı, yaygınlığı toplumun bilgisayarlı yaşama nasıl uyarlanacağını inceleyen teknik olamayan bilim dalıdır (Akkoyunlu, 1996), Bilgisayar okuryazarlığı yaşam boyu devam eden bir süreçte öğrencilere ihtiyacı olan bilgisayar programını kullandırabilme becerisidir (Orhan, 1999) ve İnsanların temel bilgisayar bilgilerini öğrenmeleri ve bu bilgileri modern yaşamda kullanmaları hem kendilerinin hem de gelecek nesillerin bilinçlendirmeleri ve yönlendirilmeleri açısından çok önemlidir. Buna bilgisayar okuryazarlığı denir (Yazıcı, 2006) tanımları ülkemizde algılanış şekilleri hakkında fikir vermektedir. Eğitim bilimleri açısından düşünüldüğünde ise, bilgisayar okuryazarlığının altyapısını oluşturan yeterliliklerin belirlenmesinde en temel hususlardan bir tanesinin, bilgisayarın eğitim sürecinde hangi şekilde yer almış olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde bilgisayarlar öğretim sürecinde iki temel şekilde kullanılmaktadırlar. Bunlar; Bilgisayar yönetimli öğretim Bilgisayar destekli öğretimdir.

4 4 M. Tasa Bilgisayar yönetimli öğretim, bilgisayar sisteminin öğretimi planlama, düzenleme ve programlama, öğrenmeleri ölçme, öğrenciler ile ilgili verileri kaydetme ve öğrenme verileri üzerinde istatistiksel analizler yapma gibi öğretim etkinliklerini yönetmek için kullanılması anlamında kullanılırken; bilgisayar destekli öğretimle bilgisayarların sistem içine programlanan dersler yoluyla öğrencilere bir konu veya kavramı öğretmek ya da önceden kazanılan davranışları pekiştirmek amacıyla kullanılması kastedilmektedir (Yalın, 2002). Çalışmamızın odak noktası Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin bilgisayar okuryazarlık durumlarının değerlendirilmesi olduğundan dolayı, bilgisayar okuryazarlığı yeterlikleri bilgisayar destekli öğretim çerçevesinde yorumlanmış ve İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin ihtiyaç duydukları özel yeterlikler bu kapsamda dikkate alınmıştır. Bilgisayar okuryazarlığı konusunda ülkemizde son dönemlerde üniversite öğrencilerine yönelik olarak yapılan amprik çalışmalara bakıldığında, çalışmaların eğitimde verimi arttırmaya yönelik olarak öğrencilerin bilgisayar okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesine yönelik olduğu görülmektedir. Bunlar arasında Kılınç ve Salman ın 2006 tarihli çalışmaları Gazi Üniversitesi nde okuyan fen ve matematik alanlarındaki öğretmen adayları arasında bilgisayar okuryazarlığı düzeyini ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Çalışmada Kay ın geliştirdiği Bilgisayar Okuryazarlığı Ölçeği Türkçeye uygulanmıştır. Bizim çalışmamızda da kullanacağımız bu ölçek uygulamasında öğretmen adaylarının programlama dışındaki alanlarda, yani temel beceriler, yazılım becerilerine başvurma ve bilgisayar farkındalığı alanlarında okuryazar oldukları neticesine ulaşılmıştır (Kılınç ve Salman, 2006) yılında Yanık tarafından aynı ölçek Azerbaycan da bilgisayar okuryazarlık algısı ve bilgisayar kullanımı arasındaki ilişkiyi ölçmeye yönelik olarak uygulanmıştır. Korkmaz, Mahiroğlu (2009) yaptıkları çalışmada üniversiteyi yeni kazanmış öğrencilerin bilgisayar okuryazarlık düzeylerini ölçmüşlerdir. Çalışmada bilgisayar konusunda genel bilgiler ile donanım ve yazılımlar üzerine hazırlanan sorulardan oluşan bir anket uygulanmış ve öğrencilerin çok azının kendilerini bilgisayar okuryazarı olarak gördükleri bu öğrencilerin de büyük kısmının ya okuryazarlık becerilerine sahip olmadıkları da ya da alt düzeyde bilgisayar okuryazarlık becerilerine sahip oldukları tespit edilmiştir. Benzer bir çalışma Geçer ve Dağ tarafından yapılmıştır. Kocaeli Üniversitesi ndeki öğrencilerin bilgisayar okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesine yönelik olarak yapılan bu çalışmada bilgisayar kullanımıyla ilgili temel ve ileri beceriler ile internet kullanma becerilerinin belirlenmesine yönelik geliştirilen bir ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin bilgisayar okur-yazarlık davranışlarını gösterme düzeylerinin yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

5 Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hazırlık Ve Lisans Öğrencilerinin 5 Amaç Bu gün gelinen noktada insan hayatının büyük bir parçası olan ve eğitimdeki etkisi tartışılmaz düzeyde bulunan bilgisayarları etkili ve verimli bir şekilde kullanmak branş farkı gözetmeksizin yüksek öğretimde öğrenim gören her öğrenci için büyük önem arz etmektedir. Araştırmanın temel amacı, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi örneğinden hareketle hazırlık ve lisans öğrencilerinin bilgisayar okuryazarlık düzeylerini tespit etmektir. Bununla beraber yapılan çalışmanın özel amacı, İlahiyat fakültelerindeki Arapça derslerinde kullanılmak üzere geliştirilen web tabanlı ölçme değerlendirme sistemi için fakülte öğrencilerinin önerilen sisteme ne kadar hazır olduklarını saptamaktır. Bu bağlamda araştırmada temel hareket noktasını oluşturan problemler şu şekilde ifade edilebilir: 1. İlahiyat Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar okuryazarlık düzeyleri nedir? 2. İlahiyat Fakültesinde yer alan hazırlık ve lisans sınıfları arasında bilgisayar okuryazarlığı bakımından anlamlı farklılıklar var mıdır? YÖNTEM AraĢtırmanın Deseni Araştırmada hazırlık ve lisans seviyesindeki üniversite öğrencilerinin bilgisayar okuryazarlık düzeyleri incelendiğinden dolayı, tarama deseni kullanılmasına karar verilmiştir. Tarama modeli geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 1999). Bu doğrultuda, öğrencilere Bilgisayar Okuryazarlığı Ölçeği uygulanmıştır. Evren Ve Örneklem Araştırma, öğretim yılı bahar döneminde Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde öğrenim gören 660 öğrenci ile uygulanmıştır. Araştırmanın yapıldığı dönem itibariyle fakülteye kayıtlı toplam 1057 öğrenci bulunmaktadır. Evren olarak belirlenen bu öğrencilerin tümüne ulaşılması hedeflenmiş, ancak 660 öğrenciye ulaşılabilmiştir. Dolayısıyla bu rakam örneklem kabul edilmiş ve evrenin yarısından fazlasına ulaşıldığı için örneklem sayısı yeterli bulunmuştur. Fakültede verilen bilgisayar derslerini alan lisans öğrencilerinin yanı sıra üniversite eğitimine geçmeden bilgisayar okuryazarlık durumlarının tespit edilerek hangi düzeyde fakülteye başladıklarını belirlemek amacıyla henüz bu dersi almamış olan hazırlık sınıfı öğrencileri de çalışmaya dahil edilmiştir (Tablo 1). Tablo 1. Öğrencilerin sınıflara göre dağılımı Frekans (n) Yüzde (%) K Yüzde (%) Hazırlık Lisans

6 6 M. Tasa Veri Toplama Aracı Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Bilgisayar Okuryazarlık Ölçeği kullanılmıştır. KiĢisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu öğrencilerin sınıf, bilgisayar sahibi olma vb. gibi bazı kişisel bilgilerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgisayar Okuryazarlığı Ölçeği: Araştırmada asıl veri toplama aracı olarak Robin Kay tarafından 1990 yılında Toronto Üniversitesi nde 60 öğrenci ile geliştirilmiş ve daha sonra 383 bireye uygulanmış olan Bilgisayar Okuryazarlığı Ölçeği nin Kılınç ve Salman tarafından (2006) Türkçe ye çevrilip iki maddesinin güncelleştirilmiş hali kullanılmıştır. Bilgisayar okuryazarlığı ölçeği, her birinde altı adet tutum cümlesi bulunan temel beceriler, yazılım becerilerine başvurma, programlama ve bilgisayar farkındalığı olmak üzere dört bölümden oluşan yedili bir Likert ölçeğidir. Öğrencilerden, toplam 24 tutum cümlesine tamamen katılıyorum, katılıyorum, biraz katılıyorum, fikrim yok, pek katılmıyorum, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum seçeneklerinden birisini işaretlemeleri istenmiştir. Ölçek öğrencilere web üzerinden sunulmuş; öğrenciler bilgisayar laboratuarında ya da sınıflarında bireysel bilgisayarlarını kullanarak soruları cevaplamışlar. Yazılım modülünün genel yapısı çerçevesinde soruların tamamıyla yanıtlanması sağlanmıştır. Çalışmanın güvenirliğinin tespiti için Kay (1990) tarafından her bölüm için ayrı ayrı Cronbach alpha katsayısı hesaplanmıştır. Temel beceriler bölümü için bu değer 0,93, yazılım becerilerine başvurma için 0,91, programlama için 0,95 ve bilgisayar farkındalığı bölümü için 0,90 dır. Ölçeğin Türkçe çevirisi üzerine Kılınç ve Salman ın (2006) yaptığı uygulama sonucunda elde edilen alpha katsayılarının (temel beceriler için 0,91, yazılım becerilerine başvurma için 0,93, programlama için 0,91 ve bilgisayar farkındalığı için 0,94) Kay ın elde ettiklerine oldukça yakın olması ölçeğin kullanılabilir olduğunu göstermektedir. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerine yapılan uygulamada da güvenirlik için ölçeği geliştiren ve çevirenlerinkine yakın ve yeterli alpha katsayıları bulunmuştur. (Sırasıyla 0,88; 0,90; 0,92; 0,86) Verilerin Çözümlenmesi Verilerin analizi bilgisayar ortamında SPSS 19 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Öğrencilerin bilgisayar okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla betimsel istatistikler kullanılmıştır. Belirlenen değişkene göre öğretmen adaylarının bilgisayar okuryazarlık düzeylerinin farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için bağımsız t-test analizlerinden yararlanılmıştır.

7 Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hazırlık Ve Lisans Öğrencilerinin 7 Maddeler 7:Tamamen katılıyorum 6: Katılıyorum 5: Biraz katılıyorum, 4: Fikrim yok, 3: Katılmıyorum, 2: Pek katılmıyorum, 1: Kesinlikle katılmıyorum şeklinde puanlanmıştır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 168, en düşük puan ise 24 dir. AraĢtırmaya Katılanlar Ġle Ġlgili Genel Bilgiler Araştırmaya katılan örneklemin bilgisayarla ilişkileri konusunda genel bir çerçeve çizebilmek amacıyla, ankete katılan öğrencilere bilgisayar sahibi olma ve bilgisayar kullanma düzeyleri ile ilişkili sorular sorulmuştur. Sorulara verilen yanıtlardan elde edilen bulgular aşağıda sunulmaktadır. 1. Öğrencilerin Bilgisayar Sahibi Olma Durumları Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir bölümü kendilerine ait bilgisayarları bulunduğunu ifade etmektedirler. Tablo 2. Kendisine ait bir masaüstü bilgisayar bulunanların oranı Frekans (n) Yüzde (%) K Yüzde (%) Evet Hayır Tablo 3. Kendisine ait bir dizüstü bilgisayarı bulunanların oranı Frekans (n) Yüzde (%) K Yüzde (%) Evet Hayır Tablo 2 ve 3 incelendiğinde öğrencilerin %29.4 ün kendisine ait bir masaüstü bilgisayarı olduğu; %64.1 inin de dizüstü bilgisayara sahip olduğu görülmektedir. Aynı anda her iki tür bilgisayara sahip olanların bulunabileceği düşünülse de oran oldukça yüksektir. 2. Öğrencilerin Ġlahiyat Fakültesine Kayıt Yaptırmadan Önce KiĢisel Bilgisayarları Bulunmaları Durumu Öğrencilerden %66.8 i fakülteye başlamadan önce bilgisayarı bulunmadığını belirtmektedir (Tablo 4). Yukarıda belirtilen, şu anda bilgisayarı bulunan öğrencilerin oranı göz önüne alındığında öğrencilerin çoğunun yüksek öğrenim süreci içinde bilgisayar edindiğini göstermektedir.

8 8 M. Tasa Tablo 4. İlahiyat Fakültesine kayıt yaptırmadan önce kişisel bilgisayarı bulunanların oranı Frekans (n) Yüzde (%) K Yüzde (%) Evet Hayır Öğrencilerin Ġnternete Bağlanabilme Durumları Tablo 5 e göre öğrencilerin %64.7 si evinden veya kaldığı yurttan internete bağlanabildiğini belirmektedir. Buna göre öğrencilerin internet kullanma alışkanlıklarının yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. Tablo 5. Evinde / kaldığı yurtta internete bağlanabilenlerin oranı Frekans (n) Yüzde (%) K Yüzde (%) Evet Hayır Öğrencilerin Bilgisayara Sistem Kurabilme Durumları Öğrencilerden bilgisayarlarına kendileri sistem kurabilenlerin oranı oldukça düşük görünmektedir (Tablo 6). Bu oranın düşük olmasının nedeni öğrencilerin çoğunluğunun hazırlık sınıfında olup henüz bilgisayar dersi almamaları olabilir. Tablo 6. Bilgisayarına kendisi sistem kurabilenlerin oranı Frekans (n) Yüzde (%) K Yüzde (%) Evet Hayır Öğrencilerin Bilgisayarlarına Arapça Dil GeniĢletmelerini Yükleyebilme Durumları Bilgisayarlarına sistem kurabilme oranlarında olduğu gibi Arapça dil genişletmelerini kurabilenlerin oranı da oldukça düşük görünmektedir (Tablo 7). Bunun nedeni de öğrencilerin çoğunun henüz bilgisayar dersi görmemiş olmalarıdır denilebilir. Tablo 7. Bilgisayarına Arapça dili genişletmelerini yükleyebilenlerin oranı Frekans (n) Yüzde (%) K Yüzde (%) Evet Hayır

9 Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hazırlık Ve Lisans Öğrencilerinin 9 6. Öğrencilerin Ġnternette Arapça Bir Kelime Yazarak Arama Yapabilme Durumları Öğrencilerin %53.3 ü internette Arapça bir kelime yazarak arama yapabildiğini belirtmektedir (Tablo 8). Bu durum web tabanlı bir Arapça sınavı için öğrencilerin Arapça klavye kullanabilmeleri açısından azımsanmayacak bir oran olarak görünmektedir. Tablo 8. İnternette, Arapça bir kelime yazarak arama yapabilenlerin oranı Frekans (n) Yüzde (%) K Yüzde (%) BULGULAR VE YORUM Evet Hayır Yapılan araştırma sonucunda elde edilen veriler bilgisayarda işlenerek, öğrencilerin bilgisayar okuryazarlık düzeyleri için ölçekten aldıkları toplam puanlar hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 9 ve Tablo 10 da gösterilmektedir. Tablo 9. Öğrencilerin Bilgisayar Okuryazarlık Düzeyi Puanlarına İlişkin Betimsel İstatistikler N X ss Bilgisayar okuryazarlık düzeyi Tablo 10. Bilgisayar Okuryazarlığı Ölçeğinden Alınan Ortalama Puanlar ve Standart Sapmaların Dağılımı Temel Beceriler N X ss. 1. Bilgisayarı açar ve bir disket veya CD'yi çalıştırabilirim Bir disket veya CD'yi bilgisayara yüklerim Yeni bir disketi biçimlendirebilirim (formatlarım) Disket veya CD'deki sayfaları depolar ve daha sonra tekrar kullanabilirim Bilgisayar tuşlarını etkili kullanırım Bir disket ve CD'yi etkili kullanırım Yazılım Becerilerine BaĢvurma N X ss. 7. Farklı çeşitte dokümanları oluşturmak için kelime işlemcisini (Word veya Excel gibi) kullanabilirim Bilgisayar eğitimi ve öğretimi ile ilgili yazılımları kullanırım Bilgisayar oyunları ve animasyonları kullanabilirim Bilgisayarda bir veri tabanı (raporlar, tablolar gibi) oluşturabilirim Bildiğim bir bilgisayar yazılım programını başka birine öğretebilirim. 12. Bilgisayar kullanarak çizimler yapabilirim Programlama N X ss. 13. Bir programın hatalarını bulabilirim Satın alınabilecek bir bilgisayar programı yazabilirim En az 200 desenden oluşan kompleks bir bilgisayar programı yazabilirim

10 10 M. Tasa 16. BASİC veya logo ile bir bilgisayar programı yazabilirim Programlama dilinin en yüksekseviyede kullanıldığı bir program (Pascal, PL1, C...) yazabilirim Bir bilgisayar programını okuyabilir ve anlayabilirim Bilgisayar Farkındalığı N X ss. 19. Bir yazılım paketinin güçlü ve zayıf yönlerini tartışabilirim Bilgisayarın temel parçalarını ve bu parçaların fonksiyonların söyleyebilirim Bilgisayar ile ilgili ahlaki konuları tartışabilirim Bilgisayarın toplumdaki sosyal ve ekonomik etkilerini tartışabilirim Bilgisayar tarihini tartışabilirim Toplumda kullanılan bilgisayar uygulamalarını ayrıntılarıyla bilirim Öğrencilerin sınıflarına göre bilgisayar okuryazarlık düzeyi puan ortalamalarına bakılmış ve sonuçlar Tablo 11 de verilmiştir. Tablo 11. Öğrencilerin Sınıflarına Göre Bilgisayar Okuryazarlık Düzeyi Puan Ortalamaları Sınıf N X ss. Std. Err. M. Temel Beceriler Hazırlık Lisans Yazılım Becerilerine Başvurma Hazırlık Lisans Programlama Hazırlık Lisans Bilgisayar Farkındalığı Hazırlık Lisans Öğretmen adaylarının bilgisayar okuryazarlık düzeylerinin bölümlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız t-test analizi sonuçları Tablo 12 de verilmiştir. Tablo 12: Öğrencilerin Sınıflarına Göre Bilgisayar Okuryazarlık Düzeyi Puan Ortalamaları Arasında Anlamlı Fark Olup Olmadığına İlişkin Bağımsız t-test Sonuçları Levene's Test for ity of Variances t-test for ity of Means Temel Beceriler Yazılım Becerilerine Başvurma Programlama assumed not assumed assumed not assumed assumed F Sig. t df Sig. (2- tailed) Mean Diff. Std. Error Diff % Confidence Interval of the Difference Uppe Lower r

11 Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hazırlık Ve Lisans Öğrencilerinin 11 Bilgisayar Farkındalığı not assumed assumed not assumed p<0, Bağımsız t-test analizi tablosu incelendiğinde sınıflara göre öğrencilerin temel beceriler, yazılım becerilerine başvurma ve bilgisayar farkındalığı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan (p<.05) anlamlı bir farklılık bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak, programlama düzeylerinde ise anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Tablo 11 incelendiğinde programlama dışındaki üç bölümde lisans eğitimi gören öğrencilerin hazırlık sınıfı öğrencilerinden daha yüksek puan ortalamalarına sahip oldukları görülmektedir. Bu farklılık, muhtemelen lisans öğrencilerinin birinci sınıfta gördükleri bilgisayar dersinden kaynaklanmaktadır. Ancak hazırlık ve lisans öğrencileri arasındaki puan farkı yaklaşık 4-5 puan arasında görünmektedir ki bu da fakültede henüz bilgisayar dersi almamış olan hazırlık öğrencilerinin bilgisayar okuryazarlığı konusunda yetersiz olmadıklarını göstermektedir. Öte yandan programlama bölümünde alınan puanların en düşük seviyede olması ve sınıflar arasında anlamlı farklılık bulunmaması, öğrencilerin programlama ile ilgili ders görmemeleri ile ilişkili olmalıdır. Bu nedenle sadece özel ilgisi veya okul dışında özel eğitim alan öğrencilerin belli bir puana ulaştıkları düşünülebilir. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME Elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin büyük çoğunluğunun kendisine ait masaüstü ya da dizüstü bilgisayarı olduğu, internetten yararlandığı ve Arapça kelimeler yazarak internette arama yapabildiği saptanmıştır. Bilgisayarlarına sistem kurma ve Arapça genişletmeleri kurabilme konusundaki yetersizlikleri, araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunun hazırlık öğrencisi olmasından kaynaklandığı anlaşılabilir. Araştırmanın temel amacı olan öğrencilerin bilgisayar okuryazarlılık düzeyinin belirlenmesi konusunda ise, öğrencilerin okuryazarlıkları ölçülen dört ana alanda farklı düzeyler gösterdikleri anlaşılmaktadır. Sonuçlara göre; öğrencilerin büyük çoğunluğu temel beceriler düzeyinde kendilerini yeterli görmektedirler. Yazılım becerilerine başvurma ve bilgisayar farkındalığı düzeylerinde ise daha düşük puanlara sahiptirler. Öğrencilerin kendilerini en yetersiz gördükleri düzey ise programlama olmuştur. Çalışmanın özel amacı olan web tabanlı Arapça ölçme ve değerlendirme sistemi için öğrencilerin bilgisayar kullanma ve sisteme hazır olmaları seviyesi düşünüldüğünde bilgisayar kullanmada temel beceriler ile yazılım becerilerine başvurma düzeylerinin yeterli olduğu söylenebilir.

12 12 M. Tasa Bulgulara göre programlama düzeyi dışındaki alt boyutların ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu belirlenmiştir. Bu farklılıkların temel nedeninin araştırmaya katılan öğrencilerden hazırlık sınıfında okuyanların fakültede henüz bilgisayar dersi almamış olmalarından kaynaklı olduğu görülmektedir. Öte yandan lisans öğrencilerinin aldıkları bilgisayar dersi ile bilgisayar okuryazarlık düzeylerini yükselttikleri gözlenmektedir ki bu da dersin akademik başarısına işaret etmektedir. Programlama düzeyinde ise farklı sınıflardaki öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı anlaşılmaktadır. Teknolojinin hızla ilerlediği ve hemen her yeniliğin eğitim teknolojilerine adapte edilmeye çalışıldığı günümüzde, üniversitelerin bu yenilikleri takip edebilmesi ve bu alana hakim olabilmesi önem kazanmaktadır. Bu anlamda, hangi branştan olursa olsun üniversite mezunlarının meslek yaşamlarına atılmadan önce bu yetkinliğe erişebilmesi, yükseköğretim kurumlarının hedefleri arasında yer almalıdır. Öte yandan öğrenme öğretme süreci içinde bilgisayarın daha çok kullanılması öğrenmeyi kolaylaştırma; daha geçerli, güvenilir ve ekonomik ölçme ve değerlendirme sağlama gibi yararlar sağlayacağı için öğrencilerin bilgisayar okuryazarlık düzeylerinin artırılması gerekmektedir. KAYNAKLAR Çiçek, G. (1998). Bilgisayar Okuryazarlığı Kursuna Katılan Öğrencilerin Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterliliğini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Çalışma,Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Geçer, A.K., Dağ, F. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Okur- Yazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Kocaeli Üniversitesi Örneği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 7, s.1., Goodson, I, Mangan, J.M (1996). Computer Literacy as Ideology, British Journal of Sciology of Education, vol. 17, no.1, Hoffman, M., Blake J. (2003), Computer Literacy: Today and Tomorrow, Journal of Computing Sciences in Colleges, 18,5, Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi, -Kavramlar, İlkeler, Teknikler-, Ankara. Kay, R. (1989). Bringing Computer Literacy into Perspective, Journal of Research on Computing in Education, 22 (1), Kay R. (1990), The Relation Between Locus Of Control And Computer Literacy, Journal of Research on Computing Education, 22 (2), 464. Kılınç, A.& Salman, S., (2006), Fen ve Matematik Öğretmen Adaylarında Bilgisayar Okuryazarlığı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2),

13 Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hazırlık Ve Lisans Öğrencilerinin 13 Korkmaz, Ö., Mahiroğlu, A. (2009). Üniversiteyi Yeni Kazanmış Öğrencilerin Bilgisayar Okuryazarlık Düzeyleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, c. 17, no. 3, Orhan, F. (1999, Mayıs). Bilgisayar Okur-Yazarlığı: Hangi Yaşta/Nasıl?, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı. Sezen N., Yanık C., Sarı M. (2010), Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Okur- Yazarlık Düzeylerinin İncelenmesi, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II Mayıs 2010 Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Yalın, H.İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayıncılık. Yanık, C. (2010). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Okuryazarlık Algıları ile İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39: Yazıcı, A. (2006). Ülkemizde bilgisayar okuryazarlığı üzerine, Yüce Bilgi Akademisi Dergisi. (son erişim tarihi )

14 14 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32, 2011

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik Özbay, M. ve Çelik, M.E. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 107-115 Ana Dili Eğitimi Dergisi

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Aslı AŞIK YAVUZ 1 İçindekiler 1. Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 2. Çalışmanın Amacı 3. Çalışmada

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması Kemal KURŞUN Dr. Hakan BAYRAMLIK Orhan ÇİMENCİ Hacettepe Üniversitesi Kara Harp Okulu Kara Harp

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Bu Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Karadeniz Teknik

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

KĠMYAGER ADAYLARININ TEKNOLOJĠ TUTUMLARI CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ. Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Prof. Dr. Yüksel ABALI Arş.Gör.Dr.

KĠMYAGER ADAYLARININ TEKNOLOJĠ TUTUMLARI CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ. Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Prof. Dr. Yüksel ABALI Arş.Gör.Dr. KĠMYAGER ADAYLARININ TEKNOLOJĠ TUTUMLARI CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Prof. Dr. Yüksel ABALI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Fen Bilimlerindeki ve teknoloji deki gelişmeler gün geçtikçe

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları 1 Bu Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Bilgisayar Farkındalığı ve Bilgisayar

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

Ali Haydar Doğu, Ercüment Yılmaz

Ali Haydar Doğu, Ercüment Yılmaz Akademik Bilişim - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri - 12 Şubat 2 Muğla Üniversitesi Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin İl ve Bölge Bazında İncelenmesi:

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

Okula ve Sınıfa Uyum Açısından Türkiye de Öğrenim Gören Mülteci Çocuklar ile İlköğretimdeki Öğrenciler Arasındaki Farklar

Okula ve Sınıfa Uyum Açısından Türkiye de Öğrenim Gören Mülteci Çocuklar ile İlköğretimdeki Öğrenciler Arasındaki Farklar Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi Antalya 2017 Okula ve Sınıfa Uyum Açısından Türkiye de Öğrenim Gören Mülteci Çocuklar ile İlköğretimdeki Öğrenciler Arasındaki Farklar Hazırlayan

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI Mesleki Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin E- Öğrenme Ortamları ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırmalı

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.SANAT ATÖLYE III (TEK.VE TAS.EĞİTİMİ I) Ders No : 0310380092 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları

Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş Ders Kodu COMPE 105 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati

Detaylı

Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş (CMPE105) Ders Detayları

Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş (CMPE105) Ders Detayları Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş (CMPE105) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş CMPE105 Güz 1 2

Detaylı

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Temel Bilgi Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Okuryazarlığı. Basic Informatics Education : KTÜ Appliance and Regional Analyse

Anahtar Sözcükler: Temel Bilgi Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Okuryazarlığı. Basic Informatics Education : KTÜ Appliance and Regional Analyse Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin İl ve Bölge Bazında İncelenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Uygulaması Ali Haydar DOĞU 1, Ercüment YILMAZ 2 1 Karadeniz

Detaylı

(*) Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu MYO,Bilgisayar Programı,14100,BOLU karagoz_i@ibu.edu.tr, yildiz_i2@ibu.edu.tr, ozercin_u@ibu.edu.

(*) Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu MYO,Bilgisayar Programı,14100,BOLU karagoz_i@ibu.edu.tr, yildiz_i2@ibu.edu.tr, ozercin_u@ibu.edu. MESLEK YÜKSEKOKULLARIA SIAVSIZ GELE ÖĞRECİLERİ BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIĞI DÜZEYLERİİ BELİRLEMESİ Öğr. Gör. İbrahim KARAGÖZ* Öğr. Gör. İlker YILDIZ* Uzman Uğur ÖZERÇİ* (*) Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları Ankete toplam 262 kişi katılmıştır. 262 kişinin 209 u öğrenci, 53 tanesi ise personeldir. Katılımın

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Ercüment YILMAZ 1, Ali Haydar DOĞU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 Aşağıdaki analizlerde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby208/bby208

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences www.esosder.org info@esosder.org ISSN:1304 0278 Bahar-2008 C.7 S.24 (101-109) Spring-2008 V.7 N.24 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Kokoç, Fatih Erdoğdu 1, Ünal Çakıroğlu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE SORU YAZARLARININ SORU HAZIRLAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE SORU YAZARLARININ SORU HAZIRLAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE SORU YAZARLARININ SORU HAZIRLAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Nejdet KARADAĞ, Anadolu Üniversitesi, nkaradag@anadolu.edu.tr ÖZET Ölçme ve değerlendirme, her türlü

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Döne Teori+Prati Ders ismi Ders kodu Kredi AKTS m k TEMEL MATEMATİK I SNF101 1 2+0 2 4 Ön Şartlı

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASINA NEDEN OLAN ETMENLERLE, BİLGİNİN DOĞRUDAN AKTARIMI ANLAYIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Gürcan UZAL (1) Aytekin ERDEM (1) Yaşar ERSOY (2) (1) Yrd.Doç.Dr.;.; Namık Kemal Üniv. Teknik

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "GENEL KÜLTÜR" BAKIMINDAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE GENEL KÜLTÜR BAKIMINDAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "GENEL KÜLTÜR" BAKIMINDAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU Eğitim, toplumsal yapının en temel sistemlerinden biridir ve diğer toplumsal

Detaylı

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number:D0061 FINE ARTS Received: November 2010 Accepted: February 2011 Ebru Temiz Series : D Nigde University

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Yard.Doç.Dr. Levent Deniz * Hüseyin Köse ** ÖZET Bu araştırmada, 2003-2004 öğretim yılında Marmara Üniversitesi

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Projeler kapsamında öğrencilerden derlediğiniz 'Teknoloji Kullanım Anketi' verilerini kullanarak aşağıda istenilen testleri SPSS programını kullanarak gerçekleştiriniz.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları

İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II ENG 302 Bahar 3 0 0

Detaylı

Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları

Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Proje Oryantasyon SE 493 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i COMPE341 Dersin Dili

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Prati k Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

Bilgisayar Bilimlerine Giriş (MCS115) Ders Detayları

Bilgisayar Bilimlerine Giriş (MCS115) Ders Detayları Bilgisayar Bilimlerine Giriş (MCS115) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Bilimlerine Giriş MCS115 Güz 2 2 2 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı