DEDE KORKUT TAN Haber Var

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEDE KORKUT TAN Haber Var"

Transkript

1 ZYON Akl n ve bilimin - nda gelece e yön verecek Ça da Dede Korkutlar yeti tirmek. SYON Okulumuzda;millîve evrensel de erlere sahip, çözüm odakl dü ünebilen, akademik ba ar hedefleyen, sayg n ve topluma örnek bireyleri bilimselli in nda yeti tirmek ve Türkiye ça- nda ba ar yla tan nan bir okul olmak. BU SAYIDA DEDE KORKUT TAN -Gülümseyin Genç Yürekler 2 -Okul Müdürümüz 3 -Türk Halk Müzi i -Temkoder -Bilgi ça nda Felsefenin Önemi -NASA Ba ka Bir -Lütfunla Doldu Gönül -Zafer ve Sava -Bir A kt r Vatan -Dünya Kötülükleri Nedir Bilmiyorum -Okulum -My London Adventure -ODTÜ Gezisi -Huzurevi Ziyareti -Çal ma Tekniklei -Erkek Basketbol, z Voleybol -Bulmaca lginç Bilgiler -Komik Sözler -Tarihte Aral k Ay -Sar kam / Beyaz Hüzün -Umut I m -Karikatür -Kitap Tan m ve mza Günü -Matematik Penceresinden DEDE KORKUT TAN Haber Var SAYI 1 OCAK 2013 OKULUMUZDA BÜYÜK AÇILI Uzun zamand r tadilatlar devam eden KORKUT ATA KÜTÜPHA- NES ve ÇOK AMAÇLI SALONU- MUZ 20 Aral k Per embe günü Pursaklar lçe Kaymakam Say n Salih BIÇAK ve Pursaklar Belediye Ba kan Say n Selçuk ÇET N aç lar yapt lar. Büyük bir davet ile yap lan aç ilgi çekti. Pursaklar lçe Kaymakam z Say n Salih BIÇAK n, Pursaklar Belediye Ba kan z Say n Selçuk ÇET N in, Pursaklar lçe Milli itim Müdürü Say n Ya ar ERTU RUL un ve birçok davetlinin kat mlar ile yap lan aç ta okulumuz ö retmen ve ö rencilerinin yapt gösteriler ile çok güzel anlar geçirildi. Kütüphanede bo kalan raflar için birçok kitap ba sözleri al nd. Okulumuz Müdürü Say n Kadriye ÖZBEK in ve okulumuz ö retmen ve ö rencilerinin eseri olan KORKUT ATA KÜTÜPHANES art k resmen aç l- r. ETK LE ML TAHTA E VER LD Fatih Projesi kapsam nda ö retmenlerimize etkile imli tahta kullan m kurslar verildi. Ö rencilerimize etkile imli tahta ile e itim vermek için yap lan kursla verimli ders anlatan retmenlerimiz derslerini daha anla r ve daha etkili bir ekilde anlat yorlar. Birçok ö retmenin kat ld bu kurs FAT H PROJES ni daha etkili hale getirecektir.

2 SAYI 1 SAYFA 2 GÜLÜMSEY N GENÇ YÜREKLER nsan insan yapan de erler vard r Gülümsemek, affetmek, payla mak, üretmek, sahip ç kmak gibi Hepimizin ortak dile i; bize bah edilen u k sac k hayatta sevilmek, de- erli oldu umuzu hissetmek, mutlu ve ba ar ânlar yakalamakt r.hiç dü ündünüz mü, bilmiyorum ama Göz aç p kapayana dek bitecek hayat yolumuzda istedi imiz bu hazinelerin tümüne ya da her birine ula abilmek için vermeyi bilmek gerekir. stemek, arzu etmek ve nihayetinde kavu mak ; vermektir, VEREB LMEKT R asl nda. Ba ar, mutlu, hayat dolu, üretken, her ân sindirerek ya ayan insanlar n hayatlar na bak n bir ân için Söylediklerimizin can kula ile dinlenmesini, kabul görmesini diliyorsak; yüre imizi vererek dinlemeyi bilmeliyiz. ahsiyetimize, hayat za ve kararlar za sayg duyulan bir insan olmaksa arzumuz; çevremizdeki her ya tan ahsiyetlere, onlar n kararlar na ve hayatlar na sayg duyabilmeliyiz. Ba ar ysa hedefimiz, ba kalar n ba ar desteklemeliyiz; mutluluksa özlemimiz, çevremizdeki canl lar ç kars z, hesaps z ve hatta hiçbir sebebe ba kalmadan ne kadar mutlu edebildi imize bakmal z Hayat n bize gülümsemesi en büyük emelimizse her do an güne gülümsemeli gözbebeklerimiz ve yüre imiz Sevgiyse hayat n tad, sevgi dolu yürümeliyiz Hayat n bizi anlamas beklememeli ruhumuz Biz ne kadar anlad k ya da anlamaya çal k hayat? Bu sorunun cevab bulmak için terlemeli akl z ve kalbimiz. Yaln z m kal-, yaln z m b rak ld dü ündük? Kimin yan na vard k, kiminle bir mutlulu u ve bir ac ben i ve gelecek fayday hiç mi hiç dü ünmeden payla k? Hayat tarlalar za hangi tohumlar ektik, nefsimizi terbiye yolunda? Neler okuduk, neler yazd k, neler dü ündük; neleri hayal ettik, neleri planlad k ve neleri ürettik, kendimizin oldu u kadar, sevdiklerimizin, ailemizin, arkada lar n, ehrimizin, ülkemizin, milletimizin geli mesi için? Yürek ve ak l birlikteli i ile her nefes ald z güne hangi eser i bizden samimi ve gülümseyen bir iz olarak b rakt k? K sacas ; akl n ve yüre in birle en k demeti ile HA- YATA NE VERD K? Bu soru ile yola ç kt, bir avuç gönüllü ve arzulu yürek DEDE KORKUT TAN HA- BER VAR gazetesini yay n hayat na haz rlarken Hayata ne vermeliyiz? Kendimize, okulumuza ve insanl a neler b rakmal z? ESER Z NE OLMALI? Elinizdeki bu gazete yürek ve akl n VERMEK HEM DE GÜLÜMSEY LE VERMEK idealinin ürünüdür. Gazetenin bütün yay n ekibi ö rencilerimizden kuruludur. Gazetenin hayata geçmesinde gönüllü nefer misali çal an ba ta Genel Yay n Yönetmeni ö rencim Sefa Alptekin i, editörümüz Hasan Ka kc y ve onunla beraber çal an gazete yay n kurulunu kutluyor; ö rencilerime bana bir Edebiyat Ö retmeni olarak bu güzelli i ya att klar için te ekkür ediyorum. Gazetemize gerek yürekleri gerekse eserleri ile destek olan idareci, veli, ö retmen ve ö rencilerimize; kamu kurulu lar ve özel kurulu lara da yay n kurulumuz ad na ükranlar sunuyorum. Yolunuz aç k olsun genç ve yi it yürekler!.. Dilerim ki hayat yaz daima size gülsün Ey okuyucu, genç yüreklerin sesine kulak verin. Onlar diyor ki, DEDE KORKUT - TAN HABER VAR Sonsuz sevgi ve sayg mla OCAK 2013 Ranâ SLÂM DE RMENC Türk Dili ve Edebiyat Ö retmeni DEDE KORKUT TAN HABER VAR

3 SAYI 1 SAYFA 3 Okul Müdürü le Röportaj OKUL MÜDÜRÜMÜZ KADR YE ÖZBEK LE GAZETEM VE GELECE KONU TUK Okulumuzun gazetesini ç kartmak için çal malara ba lad k. Bize röportaj yapmak f rsat verdi iniz için te ekkür ederiz. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Benim hayat n birkaç cephesi var. Birisi e itimci taraf m di eri de herhalde anne olmak. Her ikisini de birbiri ile uyum halinde yürüttü ümü dü ünüyorum. Birini di erinden daha önemli görmüyorum. Benim hayat mda ikisi de birbirini bütünlüyor. Kaç y ld r bu görevi yap yorsunuz? Ö retmenli e nas l ba lad z? -Meslekte 30. y m. Bunun yar ndan fazlas yönetici olarak geçti ama epey bir süre ö retmenlik yapt m. Ö retmenli e tarihinde ba lad m.1982 nin son günü, Kastamonu nun Çatalzeytin ilçesinin Pa al köyünde bir köy ortaokulunda ba lad m. Okulumuzdaki e itim hakk nda bilgi verir misiniz? Ö rencilerimiz hakk nda dü ünceleriniz nelerdir? Sizce bir ö renci nas l olmal r? -DEDE KORKUT ANADOLU L SES NDE 2010 y nda göreve ba lad m. Ba lad ktan sonra okulun kurumsalla mas için çaba sarfettim. Çünkü bizler devlet görevlileriyiz; bugün geliriz, yar n gideriz. Ama biz gittikten sonra da kurumlar n bir standarda kavu mas ve hedefler belirlemesi gerekir. Bu anlamda okulun hedef belirlemesi ve belli standartlara kavu mas için idari kadrom ve ö retmen ekibimle beraber güzel çal malar yapt dü ünüyorum. u anda, (2010 dan 2012 nin sonu 2013 e girece iz) geldi imiz nokta bizi memnun eden bir noktad r. Ankara n n ve Türkiye nin en iyi okullar ndan birisinde u anda müdürlük yapt dü ünüyorum. Disiplin sorunlar en aza indirilmi, e itimde hedefini belirlemi, vizyonu olan bir okulda müdürlük yap yorum. Çabalar n sonuçlar ald k, bundan memnunuz. Bizim ö rencilerimiz konu uldu u ve ilgilenildi i zaman sonuç al nacak çocuklar. Yani zaman ay p ilgilendi iniz, dinledi iniz ve yönlendirdi inizde sonuç alaca z çocuklar. Akademik alanda da büyük bir k sm n hedef belirledi ini dü ünüyorum. Ö retmenlerimiz sorun çözme becerilerini geli tirdikçe davran anlam nda da problemlerin en aza inece ini dü ündü üm ö rencilerle beraber e itim ö retim sürdürüyoruz. Ö rencilerden u kötüdür, u hiç çözülemez dedi im sorunlu renci camiam zda yok. Ö renci yani insan ne olmal r? nsan ne ise ö renci de o olmal r bana göre. Ailelerin ve e itimcilerin ö renciden beklentisi birinci derecede hedef belirleyerek ö renim görece i alan seçmesidir. Çünkü ö rencinin sonuç alabilmesi için öncelikle hedefini belirlemesi ona uygun alana yönelmesi gerekmektedir. E er bir liseye geliyorsa ö renci akademik e itim al p almayaca konusunda kendisini ölçmesi gerekir. Ben bu akademik e itimi alabilecek durumda m m, ba ara bilecek durumda m m diye kendine bir alan, hedef belirlemesi gerekir. Ayr ca insanî olarak da ö renci olarak hedef belirlemesi o hedefe uygun çal ma yapmas, çaba sarf etmesi gerekir. Türkiye genelinde söylüyorum, bizim ö rencilere özel olarak de il. Genel anlamda sorumluluk almakta çocuklar zda bir problem var. Sorumluluk alma duygular n geli tirilmesi gerekti ini dü ünüyorum. Yapaca z bir projeyi ilk ba ta kime dan r, kimlerle görü ürsünüz? Hedefledi iniz projeler nelerdir? er proje özel hayat m ile ilgili ise ailem ile görü ürüm. Fakat i hayat m ile ilgili ise onu bir ki i ile görü mem olay bütün taraflar ile görü ürüm. Çünkü olayda etkilenen kimdir? Bir okulda sizin uygulayaca z projeden etkilenen ö renci, retmen, veli, yöneticidir.daha da çevreyi geni letebiliriz. Dolay ile siz bir proje uygulayacaksan z bunu ö retmenlerle, rencilerle, velilerle mutlaka payla p görü al veri inde bulunarak projenizi netle tirebilirsiniz. Okulumuz ile ilgili hedefledi imiz projelerden birço u hayata geçti. lk geldi imiz y l hedefler belirlemi tik. Buras Anadolu Lisesiydi yeni Anadolu Lisesi olmu tu. Bu noktada iki çal ma yapmak istedim. Birisi Genel Lisemizin kaybolmamas, kay plara ramamas. kincisi de Anadolu Lisemizin kurulu unda Genel Lisemizin ba ar baz ald k ve çocuklar do ru motive etti imizi dü ünüyoruz. Genel Lisemiz önemli ba ar lara imza att. Türkiye genelinde Anadolu Lisemizin ba ar lar henüz mezun vermedi imiz için bilmiyoruz ama ümitliyiz, ba ar lar n Genel Liseden geri kalmayaca dü ünüyoruz.bir di er konu da okul tan.henüz okulumuz ad duyulmayan bir Anadolu Lisesi idi. Okul tan yapmak için Dede Korkut enlikleri düzenlemi tik. Dede Korkut gibi bir Türk büyü ünü her anlamda çocuklar za tan tmak, anlatmak, kavratmak amac hedefledik.bu hedeflerimiz gerçekle ti ama hedeflerin sonu s yok. Dede Korkut enliklerimiz gelenekselle erek, kendini geli tirerek devam edecektir. Geçen y l Belediye ile ortak yapt k bu çal may ; çok daha geni çapl güzel oldu, ayr ca etkinli e Bilim enli i de eklendi. Vizyonumuzla örtü tü bu çal malar. Gelece e yön verecek Ça da Dede Korkutlar demi tik. Bilim enli i ile de birle tirerek bu ça da da ayn zamanda yerle tirmi olduk olmas gereken yere.ama benim yönetici olarak bundan sonraki çabam okulumuzda Genel Lise bitece i için Anadolu Lisesi nin Türkiye genelinde akademik ba ar anlam nda iyi bir noktaya gelmesi. Bir ba ka konu da; yaln zca okulumuzda de il, bölgemizin tamam nda spor salonu eksikli i var. Okulumuzdan gitmeden önce,okulumuza bir spor salonu kazand lmas için yönetici olarak üzerime dü eni yap p çaba sarf etmeyi dü ünüyorum. Bu da en önemli projelerimizden biri. Çünkü çocuklar n bedenen ve ruhen geli imi de akademik geli me ile ayn düzeyde gitmelidir. En büyük pi manl z ve mutlulu unuz nedir? Çok zor bir soru sordunuz. Yani en büyük dedi inizde bir tane söylemek gerekiyor. En büyük pi manl m ve en büyük mutlulu um. En büyük mutlulu um çocuklar m. yi ki anne oldum ve çocuklar m oldu. Allah bana nasip etti herkese nasip etsin, ikinci s rada da iyi ki ö retmen oldum. En büyük pi manl m. Hayatta pi manl n insanlara çok bir ey kazand raca dü ünmüyorum. unu yapsayd m, ah, tüh ke ke sözleri do ru de il. Geriye dönüp bakt m zaman de tiremeyece im eyler için bo yere mücadele ederek enerjimi, de meyecek eylere harcam olmam benim için zaman kayb say r.daha do ru ifade edecek olursak hayatta iyi ve kötü hep vard r ve çarp ma halindedir. yi de olacakt r kötü de; ben kötülükleri engelleyece imi dü ünerek baz mücadelelerin içerisine girdim. Gençlik y llar mda bunlar yapmak yerine kendimi geli tirecek ba ka eylerle ra saym m daha faydal olacakm gibi dü ünüyorum. Enerjimizi yanl eylerde kullanmamal z. Pi manl k varsa belki bu tip ya ad m olaylar içindir. Yay n hayat na ba layan gazetemiz hakk nda dü ünceleriniz nelerdir? Okulumuz için çok hay rl olaca dü ünüyorum. Çünkü bir okulda tepeden verilen talimatlarla i ler yürür ama resmi yürür. Hâlbuki böyle tabandan gelen yani ö rencinin kendi iste i ile yapaca i in ç r açaca dü ünüyorum. Okulumuzda sizi tebrik ediyorum. Ö retmeninize de te ekkür ederim. Röportaj Bize vakit ay rd z için te ekkür ederiz Sefa ALPTEK N

4 SAYI 1 Sayfa 4 Türk Halk Müzi i Konseri Musa ERO LU DEDE KORKUT TA TÜRKÜ ÖLEN 10 Ocak 2013 Per embe günü Dede Korkut Anadolu Lisesi Müzik Kulübü nün düzenledi i Türk Halk Müzi i Konseri ne bu l da büyük saz ve söz ustam z Musa Ero lu damgas vurdu.pursaklar Belediyesi nin de katk lar yla gerçekle tirilen konser,dinleyicilere unutulmaz bir türkü ziyafeti ya att. Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezi nde gerçekle tirilen konsere halk büyük ilgi gösterdi. Pursaklar halk ve ö rencilerimiz Türkü Üstad Musa Ero lu yla bir araya gelmenin heyecan ya ad.dinleyicilerin yo un ilgi gösterdi i konserde sevilen sanatç en güzel türkülerini seslendirdi.ça n Karacao lan olarak an lan sanatç n Mihriban,Yolun sonu görünüyor,telli turnam gibi sevilen türkülerine dinleyiciler e lik etti.okulumuzun ad n da geçti i "Dedem Korkut" türküsü ö rencilerimiz taraf ndan büyük be eni toplad. duydu unu belirtti. Okul Müdürümüz Kadriye Özbek,yapm oldu u konu mada türkülerin bizim dilimiz oldu unu,biz sussak da onlar n bizi en güzel ekilde anlatt,türkülerin be ikten mezara kadar bizimle oldu unu dile getirdi.ayr ca "Ça n Karacao lan " olarak ifade etti imiz Say n Musa Ero lu nu a rlamaktan eref Okulumuzun haz rlay p sundu u program n ard ndan davetimizi k rmayan,okulumuzu ve Pursaklar halk onurland ran Büyük Ozan z Musa Ero lu na plaket ve çiçek takdim edildi. TEMKODER Seminer Verdi... Okulumuzda TEMKODER Baz stasyonlar ve Teknolojik Cihazlar n Olas Zararlar ndan Korunma Yöntemleri konulu seminerler zincirini tarihinde okulumuz çok amaçl salonunda verdikleri sunuyla ö rencilere bilgi verdiler. Temkoder Ba kan Say n MEHMET BAYRAMO LU ve Genel Sekreter Say n BAHT YAR ÇOLAK ö rencilere elektronik kirlilik, baz istasyonlar, cep telefonu, kablosuz modem ve dizüstü bilgisayar kullan nda dikkat edilmesi gereken kurallardan bahsettiler. Ayr ca telefon sat n al rken özellikleri yan s ra SAR de eri dü ük al nmas gerekti i söylediler. ELEKTOROMANYET KTEN KORUNMA YÖNTEMLER Hemen hemen hepimizin evinde olan interneti kablosuz modem yerine kablolu modem olarak kullanabiliriz. E er kablosuz modemi kullanacaksak kullanmad z zamanlarda kapatarak sa koruya biliriz. Cep telefonlar yatt z odada bulunmamas na dikkat etmeliyiz. Çünkü bu durum büyüme hormonunu önemli ölçüde etkilemektedir. Konu aca z zaman telefonlar kulakl kla kullan rsak sa a faydal r. smi her ne kadar dizüstü bilgisayar da olsa bilgisayar diz üstünde kullanmak bacaklara zarar verir. Biz fark etmeden bacaklar z a derecede yor ve yan klar olu maktad r. Masada kullanmak daha faydal r veya dizüstü bilgisayar altl ile kullanmal z. Cep telefonlar ihtiyaç durumda kullanmak ve araba sürerken veya kar dan kar ya geçerken kullanmamak gerekir. Çünkü dikkatimiz ba ka yerdedir ve bunun sonucunda hayat n son bulmas veya sakatlanmaya neden olabilir.cep telefonlar ndan arama yaparken kar taraf cevap verinceye kadar telefondan uzak durun.çünkü sinyaller en üst seviyeye ç yor. DEDE KORKUT TAN HABER VAR

5 SAYI 1 SAYFA 5 LG ÇA INDA FELSEFEN N ÖNEM Ça z bilgi ça. Geli en teknoloji ile birlikte ileti imin çok çe itlenmesi bilgiye ula mada kolayl k sa layarak gerek görsel, gerek i itsel sürekli de ik kanallardan bilgi ak na maruz kalmam za yol açmaktad r. Bilgi çe itlili inin artmas e itimde, uyaran zenginli i aç ndan olumlu gibi görünse de çe itlilik, karma k ve seçkisiz bir bilgi y na dönü mesi riskini de beraberinde getirmektedir. Havada uçu an zaman zaman kayna belli olmayan de ik ileti- im kanallar ndan gelen bilgiyi ay klamak, do ru, yerinde kullanmak ve hayat za bir de er olarak katmak çok daha zor ve önemli hale gelmi tir. Bunu sa lamak belli bir disiplin, çaba ve çal ma gerektirmektedir. Günümüz bilgi ça nda e itimin klasik tan olan stendik davran lar kazand rma süreci yetersiz kalmakta, bilgiye ula ma ve bilgiyi bir de er olarak hayat nda var etme eklinde, bireyin bilgiyle olan al veri ini de içeren yeni bir tan m yap lmal r. Do ru bilgiye ula ma, var olan dünya bilgi tarihiyle tan ma, dünya dü ünce sistemleri hakk nda bilgi sahibi olma ve yorum yapabilme, belli bir entelektüel birikime sahip olmay gerektirmektedir. Bu anlamda dünya dü ünce tarihini, dü ünce sistemlerini ö renciyle tan ran felsefe, toplum ve toplum sistemleri hakk nda dü ünebilme yetene i sa layan sosyoloji, insan biyolojik psikolojik ve sosyal bir varl k olarak de erlendirerek, bireyin kendisi ve di erleriyle olan ili kilerini aç klayan psikoloji bilimi, günümüz dünyas nda çok daha fazla önem kazan- r. Çünkü felsefe, sosyoloji, psikoloji e itimi bu bilgi kirlili i içersinde seçici olmay, do ru dü ünebilmeyi, bilimsel bir bak aç kazanmay, kendisine sunulan bilgiyi ele tirebilme, yorumlama ve bir bilgi süzgecinden geçirme yetene i sa lamaktad r. te o zaman lise mezunu birey bilgiyi seçen, ele tiren, bilginin kayna ara ran, kendi dü ünsel sistemleriyle kar la rabilen, özetle dü ünmeyi bilen bir birey olacakt r. itimin yeniden tan mlanma ihtiyac n do du u bu bilgi ça nda felsefe grubu dersler, e itimin temel felsefesini olu turmaya ba lam r. Çünkü e itim art k formel yollardan ziyade informal yollardan bireyin maruz kalmas ekline dönü mü tür. Temel felsefe grubu dersleri, bireyin hayat boyu kendi e itimlerini kendilerinin nas l yapaca konusunda da bir yol gösterici, bir pusula olacakt r. Felsefe Fikri hür, vicdan hür, irfan hür nesiller yeti tirmenin yolunu açacakt r. Dilek DEM RBA Felsefe Grubu Ö retmeni NASA Ba ka Bir Gezegende Bulunan lk Nehri Ke fetti NASA n n Cassini adl uzay meki inden al nan bu resimde Satürn gezegeninin uydusu Titan da bulunan uçsuz bucaks z nehri göstermekte. Uzaydan al nan en büyük ve en kaliteli çözünürlü e sahip görüntü bu. Ba lang ç noktas ndan gizemli denizlere ula an biti noktas na kadar 200 milden fazla uzanan nehir, muhtemelen tan k gözüküyor. Ancak, bu nehir Nil Nehri de il. Bu nehir, Satürn ün en büyük uydusu olan Titan da bulunan henüz adland lmam bir nehir. Dünyam z d nda bilim adamlar n kar la, uzaydan al nan en büyük ve en kaliteli çözünürlü e sahip nehrin görüntüsü bu. Bu resim harika: fay hatlar oldu unu belirten k vr mlar, kollar, e rili i bulunan topra a sahip. Bu, Titan n da dünyam z gibi plaka tektoniklerine sahip oldu u anlam na gelmez Ancak anakaras nda geni havzalar hatta devasa denizleri olu turabilecek çatlaklara sahip mil uzunlu unda olan Nil Nehri nin baz k mlar nda fay hatlar mevcut. Bilim adamlar na göre Titan Nehri likit hidrokarbonlardan olu makta. Çünkü boylu boyunca koyu renkli gözükmekte. Bu da yumu- ak bir yüzeyi oldu unu gösterir. Titan bizim güne sistemimizde Dünyam n d nda hidrolojik döngüsü olan tek yer. Ancak suyun yerine likit metan ve etan gazlar mevcut. Titan da metan ya ar ve göller etandan olu makta. Birçok gezegen jeolojistleri bu sulu gezegeni ziyaret etmeyi sever ancak NASA son günlerde oraya gönderilecek bir meki in plan desteklemeyi reddetti. Kim bilir belki de bu proje ba ka bir zaman hayata geçer. Satürn ün sisteminde uzun y llard r dola an NASA n n uzay meki i Cassini den al nan bu görüntü güne sistemimizdeki en inan lmaz görüntü. Cassini görüntüyü Eylül ay nda ald. Titan n kuzey kutbu bölgesini ve büyüklü ü Hazar Denizi ve Akdeniz i and ran bir deniz olan Kraken Mare ye uzanan nehir yata gösteriyor.

6 SAYI 1 SAYFA 6 Lütfunla Doldu Gönül Hekim gibi geldin hayat ma derman oldun Selim oldun bana yan mda oldun Kitap gibi açt n sayfan bilgim oldun Mahfuz sevgimi a ikâr ettin düze ç kartt n. Gözlerimi kör etseler ne çare Nak oldu bakt n o ye il gözlerin kalbime Cennet oldu hayat m ölümden önce Akl n oyunu geldi birden ba ma Ald canan gitti senin yoluna. Gerelti serip gözümün önüne kör ettiler Ümera Sözü tutma vakit tamam, sus! diye söyler Lütfunla dolan gönlünü yok etmek dilediler Ma mum dola mak Ne Süleyman a yak r ne Hürrem e dediler Mevlana Sab r ferahl n anahtar r. der. Sefa ALPTEK N Zafer ve Sava Koloni, sömürge, manda ve himaye ilk ça dan günümüze uzanan bu emperyal zihniyet; insanlar n haklar ve ba ms zl klar hiçe say p, toplumun maddi ve manevi mülklerini gasp etmesidir. Bu merkantalist Bat milletleri bir yandan ise misyonerlik faaliyetleri sürdürüyorken i gal ettikleri topraklar yozla rma çabalar yla dillerini, dinlerini, ya am tarzlar silahlar n namlular yla de tiriyorlard. Bunlar yaparken ise yapt klar n z dd yani hak ve hukuk için yapt klar iddia edip göz göre göre hem çal yorlar hem de katlediyorlard. lk ça da koloni, yeniça ve yak n ça ortalar na kadar sömürge, 1. Dünya sava ve sonras nda manda ve himaye, sonraki dönemlerdeyse demokrasi palavralar yla sömürgeye devam etmi lerdir. Medeniyet görmemi bu insanlar orta ça da edep ve ahlak d ya am tarzlar unutup, kendilerini medeniyetin merkezinde görmü lerdir. Ba rolde Haçl Ordusu ; Haçl lar n Türkleri Anadolu dan atma hevesleri miryokefalon sava nda son bulmu tu.ancak reform hareketleri, co rafi ke ifler, sanayi devrimi ve sömürgeler sonucunda bat n n ekonomik, siyasi ve askeri etkinli inin artmas Anadolu üstündeki emellerinin tekrar ye ermesine sebep oldu. Uzun süren sava lar ve ça ndaki geli melere ayak uydurmas Osmanl Devleti nin yorgun dü mesine sebep olmu tu. Osmanl dan habersizce topraklar haritada parsel parsel payla an bu s rtlanlar, devletin son günlerini ya ad anlamakta zorlanmayacaklard. Kafkas cephesindeki ve Kanal cephesindeki buhran Osmanl y iyiden iyiye yormu tu. Hicaz elden ç km, dü man Anadolu nun kap lar na dayanm ancak anlamad klar bir ey vard ; yüzy llarca slam n sancaktarl yapm bu millet diz çökmeyecek ve Haçl ordusunu Anadolu dan kovacakt. stiklal airimiz M. Akif ERSOY durumu öyle söylemi tir; Ulusun, Korkma! Nas l böyle bir iman bo ar? Medeniyet dedi in tek di i kalm canavar! Sava bitti inde ise bir devir batm Misak- Millî s rlar na dönülmü, yönetim ekli Cumhuriyet olan gelece e umutla bakan yeni bir Türk devleti filizlenmi ti. DEDE KORKUT TAN HABER VAR Cihan ÖZKAN

7 SAYI 1 SAYFA 7 Bir A kt r Vatan anlatmada kifayetsiz kal r her cümle, her kelime tan ms zd r. Bunu tadan herkes büyüktür as- nda. Hissedebilen her kalp kutsald r. Efsanedir â k olan. Hayat bir kenara atmadan de erlerine de er yüklüyorsa i te a hak edende odur. Ben a m diye ç lmaz a k yoluna. Hiçbir kalp bunu yüklenmeye cesaret edebilecek kadar cesur de ildir. lmek ilmek, ad m ad m i lenecek o sevgi kalbine. Her ad nda biraz daha göreceksin güzelliklerini, her güzelli inde bir kat daha ba lanacaks n, her kat senin eme in olacak ve sen â k olacaks n. Benim! diye sahipleneceksin vatan. T pk büyük üstad gibi, Mehmet Akif gibi. Kar ks z seveceksin. Büyük a m diye dinlenip Vatan m diye söyleyeceksin. Yurdunun bir ta ile bir tozu ile mükâfatland racaks n kalbini ve kendine bu üstad örnek edineceksin. O olmay beceremesen de a devam ettireceksin. Meltem KARAKU Dünya Kötülükleri Nedir Bilmiyorum Bir yaz güne iyle dünyaya geldim ben Maviyle ye ilin dans etti i Nehir ak nt lar n ritm tuttu u Bir orkestrada do dum açlar aras nda geçti çocuklu um Ku larla yapt m düetler Çiçeklerle etti im sohbetler O yemye il çimenler üzerinde Topra n kokusuyla büyüdüm ben Derede birbirleriyle yar an bal klar izlerdim. Gelece e k yakan hayaller kurard m Ama dünya kötülükleri nedir bilmezdim. Çabuk geçti benim gençli im Her sabah a lard bulutlar Güne sustururdu nazl yarini Ve bir renk cümbü ü ç kard ortaya Bense her seferinde gökku na ko ard m Öyle h zl ko ard m ki imdi aya a bile zor kalk yorum Art k papatyalar de il saçlar m beyaz Bulutlar de il de ben a yorum Dere kenar yok art k Eski bir sandalyede hayal kuruyorum Çiçeklerle de il yaln zl mla sohbet ediyorum u halde beni susturacak Bir güne im bile yok belki Ve ben ilk do du um günü hat rl yorum. cak bir yaz güne iydi. imdi ise ayaz n so uyla ay seyrediyorum. Bir zamanlar k saçan gözlerim Kapan yor yava yava Tek perdelik bir film izliyorum Bu sefer mutlu sonla bitmiyor. n gözlerle etrafa bak yorum. Hilal BEKTA Okulum Ad atam zdan dedemizden alan Bizim için türkü hedefler koyan O tatl dilli,güler yüzlü ö retmenleriyle Bizi bilgi denizine ke fe salan Dede Korkut Anadolu Lise m benim Ba ka okullardan fark n çok l il ehir ehir hiç benzerin yok Her ö renciyi saran aktiviten çok Ankara n n incisisin haberin yok Dede Korkut Anadolu Lise m benim Dede Korkut bilse idi seni nan mezar ndan ç kar yürürdü ileri Onu gören ö rencileri durur mu geri Var gücüyle çal r ereflendirir bu evi Dede Korkut Anadolu Lise m benim Her ö retmeni bir Dede Korkut olan Gelecekten bize türlü haber salan Ad ile hedefleri bir olan Gelece e yön veren bireyler yeti tiren Dede Korkut Anadolu Lise m benim Burak SER N

8 SAYI 1 SAYFA 8 My London Adventure Burada Londra ya giden bir k n Londra da ya ad hikayelerden bahsediyor. My suitcases and passport, the other bags were done. I was ready to go. But my mother wasn t ready to leave me. You will call us as soon as you get off the plane, do not forget to call! she was about to cry. Mom, there is no way for me to forget it. You ve said it like fifteen times. Why was she dramatizing it? It was not a big deal. I was going to fly almost for four hours then be in London. London The city of my dream. Actually, it was a big deal to me! Take a lot of picture. And you can make a video diary. But don t say things I don t want to hear. Tell us London! There my brother came in my room and he was doing the thing he does best: talking. And if you meet a pretty girl, get her phone number, he was grinning. How will you connect with her? And even if you will be able to do that, how will you sustain it. I mean it will be a long distance relationship, I said while I was brushing my hair. He stared at me for a while then said You re right. That would be boring. Alright darling, take care of yourself. And you know what to do after get off the plane I will call you. I had interrupted my father. The airport was crowded. We were standing by a huge window. My mother had started to crying. Oh mom, do you have to be so emotional? An announcement was made for Ankara-London passengers. It was time to go. I hugged everyone who came with me to the airport included my two cousins. Then I turned around and started to walk. It was an awkward moment because my mother was shouting behind me. She was saying Don t drink or eat anything you don t know. Don t even taste them. I looked at her. She seemed like she didn t care that everyone heard her saying that weird words. She is a really good mother I thought. I smiled at her and continued to walk. When the plane landed in London City Airport, it was one o clock. I had read the book in the plane that I had bought in Ankara. But it was boring and I had fallen asleep. So I was pretty calm in the plane. But when I got off the plane, I got excited. Everyone around me was speaking English. A little girl was crying and saying something to her mother that I didn t understand. Then she shut up when she got a candy. A tall boy ran past me and hugged a girl. Then they started to kiss ignoring the people around them. I turned my head; I was not used to things like that. But a few girls walking next to me stopped to watch them saying Ahh... Weird To be continued Kübra I IK 11/Dil RETMEN NECLA KIZILBA HUZUREV Z YARET Okulumuz 9-A ve 10-C s flar müzik dersi ö rencileri ile tarihinde Ö retmen Necla K lba Huzurevi ni ziyaret ettik.okulumuz ad na yap lan ziyarette;k ehir yöresi halk oyunlar ve THM eserlerinden olu an koro sunumu yap ld. Huzurevi sakinlerinden Necla Teyze, Yemen iiri ni; Bülent Amca, Ahmed Arif in Anadolu iirini gençlerimize ithafen okudular.türkü ve oyun havalar na tüm huzurevi çal anlar ve sakinleri lik etti. Büyük be eni ve ilgi gören ziyaretimiz sonras nda Huzurevi Müdürü Say n EM N TAMTÜRK çok memnun olduklar, s k k ziyaretlerine beklediklerini,yeni y n herkese huzur,mutluluk ve sa k getirmesini diledi.duygusal anlar n ya and program n ar- ndan Huzurevi sakinlerine ö rencilerimiz ve huzurevi çal anlar hediyelerini takdim etti. ODTÜ YE GEZ DÜZENLEND Okulumuz 11. s flar n kat ld üniversite ve meslek tan na yönelik yap lan gezi 17 Aral k 2012 tarihinde Orta Do u Teknik Üniversitesi ne yap ld. Gezide ö renciler Orta Do u Teknik Üniversite hakk nda önemli bilgiler edindi. DEDE KORKUT TAN HABERVAR

9 SAYI 1 Sayfa 9 VER ML ÇALI MA TEKN KLER Ders çal makla ilgili birço unuzun problemleri oldu unu biliyorum. Kiminiz çal maya ba lamakta güçlük çekmekten, kiminiz çal malar sürdürememekten, kiminiz ise çal halde ba ar olamamaktan ikâyetçisiniz. Ders çal mak için hiç çaba sarf etmeyenlerden bahsetmeyece im bile... Her dört ko ulda da temel sorunlardan en önemlisi verimli ders çal ma al kanl klar n kazan lmam olmas r. Peki, imdiye kadar çe itli nedenlerle edinemedi imiz bu al kanl klar nas l kazanabiliriz? A da size temel te kil edebilecek bir tak m öneriler var. Ancak uygulamalar n ba ar olabilmesi için tüm maddelerin içtenlikle benimsenmesi ve tutarl olarak hayata geçirilmesi gerekir. Aksi takdirde kuru nasihatten ba ka bir i e yaramayacakt r. 1. Ad m: Amac belirleyin Amac aç k seçik belirlememi bir ki i, dümeni olmayan bir gemiye benzer. Gemi sürekli yol al r. çindekiler çal klar zanneder. Ancak geminin ak beti ansa ve kader kalm r. Böyle bir gemi kayalara çarparak parçalanaca gibi hiç ilgisiz bir limana da gidebilir. Ba ar olmak için öncelikle ne bekledi inizin, amac n ne oldu unu bilmeniz gerekir. Ba ar olman n tek ve mutlak ölçüsü navlarda ba ar olmak ya da çok iyi bir mesle e sahip olmak de ildir. Tabii ki bunlar da insan hayat nda önemli yer tutan ö elerdir. Ancak gerçek ba ar yetenekli oldu unuz çok de ik alanlarda severek yapabilece iniz çe itli i lerde kendinizi ortaya koyabilmi seniz ve ya amdan zevk alabiliyorsan z kazan lm demektir. Bunun için öncelikli olarak ders çal man n size uzun vadede sa layacaklar hayal edin. Dersi anneniz baban z ö retmenleriniz ya da bir ba kas için de il, kendiniz için çal n. 2. Ad m: Planl ve programl çal n: Gökteki y ld zlar n hepsini isteyemezsiniz! Ne yapmak istedi inize karar verip, hayat ona göre düzenlemelisiniz. Yoksa her eyi yapay m derken; hiçbir eyi yapamaz duruma dü ersiniz. Amac za ula mak için hangi dersi ne kadar çal aca, ne zaman çal aca ve ne kadar gayret göstermeniz gerekti ini bilmeniz gerekir. Zaman israf etmeden en verimli ekilde kullanabilmeniz için çal aca z dersleri ve etkinliklerinizi planlamal z. En ideal planlar haftal k olarak haz rlananlard r. Plan haz rlarken dikkat edilmesi gereken birinci nokta her derse dengeli olarak a rl k ermektir. Zaman n tümünü belirli derslere çal maya ay rsan z di er derslerde geri kalaca z gibi uzun vadeli hedeflerinize de ula amazs z. Ancak yine de zorland z ve eksik oldu unu dü ündü ünüz dersler için hafta sonlar na ekstra çal ma saatleri koyabilirsiniz. Ders çal ma süreleri ki ilerin bireysel özelliklerine göre de ir. Bir ö renciye yeterli gelen bir süre ba ka ö renciye az ya da çok gelebilir. Orta ö retimde okuyan ö rencilerin dikkat problemleri yok ise 50 dk çal p dk dinlenerek 4 tane çal ma yapmalar yeterli olacakt r. 3. Ad m: Çal ma ortam uygun hale getirin. Çal ma ortam n verimli çal abilmenizde önemli bir yeri vard r. En önemli kural dersi masa ba nda çal makt r. Yerde, yatakta, koltukta ve uzanarak çal mak sizi gev etir, uykunuzu getirir ve ders çal ma iste inizi yok eder. Masan n üzerinde ders çal ma araç gereçlerinden ba ka dikkatinizi da tacak hiçbir ey bulunmamal r( resim, poster, aç k telefon, aç k bilgisayar vb.) Çal ma masas sadece ders çal mak için kullan lmal r. Üzerinde bir eyler yenmemeli ya da herhangi ba ka etkinlikle u ra lmamal r. Çal z odan n ne çok s cak ne de so uk olmal r. Oda s k s k havaland lmal r. 4. Ad m: Dersi ezberlemeden ö renmeye çal n Çal z konuyu ezberlemekten kaç n. Ezberleyen ö rencide yorum yapma, ba lant kurma, neden-sonuç ili kisi kurma ve ana fikir ç karma yetenekleri geli mez. Ayr ca ezberlenen bilgi ile s nav sorular aras nda ba lant kurmak ço u zaman zordur. Bilgilerinizin kal olmas için farkl kaynaklardan çal n. Konularla ilgili de ik sorular çözün ve s k s k tekrar edin. 5. Ad m: Derse haz rl kl gelin Dersi derste ö renmek en kal yoldur. Derse gelmeden önce o gün i leyece iniz konulara çal man z, dersi daha iyi anlaman za ve veriminizin artmas na neden olur. Ayn zamanda derse daha çok kat larak hem kendinize güveninizi artt rs z hem de ö retmeninizin dikkatini daha çok çekersiniz. Ders esnas nda not almak ö rendiklerinizi peki tirdi i gibi zihninizi de pasiflikten kurtar r. Ancak not tutarken kelime kelime söylenenleri yaz lmamal anla lanlar, k saltmalar yap larak not al nmal r. Al nan notlar evde temize getirilmelidir. Derste anlamad z bir konu oldu unda buna ders ö retmeninize sorarak mutlaka ö renin, aksi takdirde evde yapaca z tekrar n verimi olmayacakt r. 6. Ad m: Verimli okuma al kanl edinin. Alg lama ve yorumlama gücü kazanmak için kitap okumaya önem vermeli, kitap okuma al kanl kazanmal z. H zl ve verimli okuyabilmenin ilk ad çok ve sessiz okumakt r. Bu sayede s navlarda sorular okumak için harcayaca z süreyi k saltarak çözüme daha uzun süreli odaklanabilirsiniz. Önemli olan çok çal mak de il verimli çal makt r. Art k okuduklar hayata geçirme zaman! Tahsin KOÇAK Rehber Ö retmen ERKEK BASKETBOL TAKIMI VE KIZ VOLEYBOL TAKIMI HER ZAMAN OLDU U G Y NE B R NC OLDU... Erkek basketbol tak z il müsabakalar yla üç maç da kazanarak grup birincisi oldu. Kar rakiplerini büyük bir farkla geçen basketbol tak za bir üst tura geçmeye hak kazand. z voleybol tak z l Müsabakalar nda grubu birinci olarak bitirdi. Rakipleri geçerek bir üst tura geçemeye hak kazanm r.

10 SAYI 1 SAYFA 10 BULMACA LG NÇ B LG LER... -Sallanan sandalyede hiç durmadan sallanma rekorunun 440 saat oldu unu, -Kaplumba alar n üç y l hiçbir ey yiyip içmeden ya ayabildiklerini, -Birinci Dünya Sava nda tane at n kullan ld biliyor musunuz? -Almanya'daki bir hayvanat bahçesinde ''Dünyan n en tehlikeli hayvan '' bölümü vard r ve içeri girdi inizde kar za ayna ç kar. -Ku ular hayatlar boyunca sadece tek bir ku uyu severler ve e leri öldü ünde kendileri de kalp k kl ndan ölür. lk gözya sa gözünüzden geliyorsa mutluluktan, sol gözünüzden geliyorsa ac dan a yorsunuzdur. -Çin de, Atatürk ün hayat zorunlu ders olarak okutulmaktad r. -Bol su tüketen insanlar daha mutlu olurlar ve bu suyun yan etkisidir. TAR HTE ARALIK AYI Aral k Nam k Kemal öldü -10 Aral k nsan Haklar Evrensel Beyannamesi yay mland. -16 Aral k Osmanl da ilk matbaa faaliyete geçti -20 Aral k 1873:Mehmet Akif Ersoy do du. -21 Aral k I. Me rutiyet ilan edildi -27 Aral k Mehmet Akif Ersoy öldü. -27 Aral k Atatürk ün Ankara ya geli i DEDE KORKUT TAN HABER VAR KOM K SÖZLER... -Sevgilisine taksitle hediye al p taksiti bitmeden ayr lan adam n dram film yapsam milyonlar a lat m gibime geliyor. :D -Hap yazma yutamam, uruptan midem bulan r, i neden de korkar m... Diyen ergene Muska m yazay m? diyen doktora sayg lar. :D -Eski zamanlarda trip yapan k z da hiç çekilmezmi ha. Sen günlerce mektup bekle, cevap peki. olsun. nsan katil olur valla. :D - Kopya düzenine göre oturan ö rencilerin; yerlerinin de tirilmesi sonras bak mas, en hüzünlü ayr k sahnesinde bile yok. :D -D ar zili çal nca ko a ko a ç kan! çeri zili çal nca duymamazl ktan gelen ö rencileriz biz! :D

11 SAYI 1 SAYFA 11 SARIKAMI / BEYAZ HÜZÜN UMUT I IM Sar kam 'la ilgili birçok bilinmeyen olay gün na ç kar yor... Harekât öncesi göz ard edilen raporlar ve 32. Tümen'in birbirleriyle çarp mas... Rus Çar II. Nikolas' n emir verildi i için tutuklanmamas... Osmanl askerinin ve halk n tek vücut olarak açl a, kara k a yani tüm imkâns zl klara kar gösterdi i insanüstü mücadele... Milletlerin haf zalar nda baz yer adlar âdeta mermere kaz nm gibidir. O yer adlar, y llar geçip gitse de milletlerin haf zas ndan silinmez. Her an hat rlanarak, nesilden nesile aktar r. Bu yerlerden baz lar Galiçya, Yemen, Sar kam, Çanakkale, Dumlup nar ve Sakarya'd r... Bu adlardan birini veya birkaç duydu umuzda gönül telimiz hep titrer, bir garip oluruz. Tarihimiz nice zaferlerle doludur. Zaferlerimizin yan nda yenilgilerimiz de vard r. Bir millet, zaferleriyle övünürken, yenilgilerden de gerekli dersleri ç karmaya çal r... Sar kam Harekât, her türlü imkâns zl klar içinde, k k bir ümidi gerçekle tirmeye yönelik, sonu hazinle biten bir harekâtt r... Bu harekâtta askerimiz Rus'tan çok tabiat ile mücadele etmi tir. Bu topraklarda ya ayan herkesin ya bir akrabas ya da bir yak bu harekâttan etkilenmi tir. Binlerce ehit kâh Ruslarla çarp arak kâh iklimle, karak la, imkâns zl klarla mücadele ederek vatan savunmu tur... Bu kitap; okurlar tarihin ac larla dolu bir sayfas na, bütün olanaks zl klara ve karak a ra men Osmanl askerinin vatan korumak için inançla ve azimle sava mas na tan kl a davet eden bir hüznün hikâyesidir. Sar kam /Beyaz Hüzün'de bir hüznün hikâyesini,90 y ld r unutulanlar okurken kâh gururlanacak, kâh a layacaks z... Eski bir tarih ö retmeni olan Pat Salitano (Bradley Cooper), ya am nda de er verdi i her eyi bir günde yitirmi bir adamd r. ya ad ciddi bir travma sonras patlar ve ard ndan mahkeme karar ile 8 ay rehabilitasyon merkezinde tedavi görür. Ç kt ktan sonra hayat düzene koymak art yla ailesinin evine geri yerle en Pat'in yegane amac düzgün bir adam olup, i ini geri almak ve kar Vicky'yi bu sayede geri kazanmakt r. Fakat durum Pat için sand ndan daha zor olacakt r. Bir yemekte, aile dostu Tiffany ile kar la- an Pat, genç kad nla eski e ine ula mak amac yla yak nla r. Bir 'iyilik' kar Pat'e yard m teklif eden Tiffany, her ikisi içinde umut olacak yeni bir kap açacakt r... Uyarlama senaryosunu ve yönetmenli ini David O. Russell' n üstlendi i film dram ve komedinin iç içe geçti i bir film. Dünya prömiyerini 2012 Toronto Film Festivali'nde yapan film, gösterildi i her festivalde seyirci ve ele tirmenlerden yüksek not alan favori bir yap m. KAR KATÜRLER

12 SAYI 1 1. Ba kent Uluslararas E iten Kalem ve F rçalar, Kitap Tan ve mza Günü Yap ld. Merkezi Ankara da bulunan Uluslararas Sanatç ve Edebiyatç lar Derne i Aral k 2012 tarihlerinde Ankamall AVM de Kitap Ta- ve mza Günü gerçekle tirdi. Türkiye içinden ve Türkiye d ndan 25 yazar- air ve ressam n kat ld bu etkinli e USADER üyesi okulumuzun Edebiyat ö retmeni Rana SLAM DE RMENC El Yüre i Tutunca iir kitab, Oyma Sand mda Sakl Renklerim hikaye kitab ile kat lm lard r. Ayr ca etkinli e kat lan Azerbaycan dan gelen Sevda Gas mova ile Ö retmenimiz okullar z aras nda Karde Okul projesi için ön görü me yapm lard r. Etkinli i ba ndan sonuna kadar takip eden gazetemiz yay n kurulu etkinli e kat lan bütün yazar- air ve ressamlarla tek tek röportaj yapm r. Röportajlar daha sonraki say lar zda yer alacakt r. MATEMAT K PENCERES NDEN 1. ABC üçgeni çiziliyor. A kö esinden BC kenar na dik indiriliyor.[ah] [BC] oluyor. SAYFA12 Gazetenin Sahibi Dede Korkut Anadolu Lisesi Müdürü Kadriye ÖZBEK Yay n Dan man Rana DE RMENC Genel Yay n Yönetmeni Sefa ALPTEK N Yaz leri Müdürü Meltem KARAKU Editörler Süleyman Berkay A AÇ Reyhan DA Hasan KA IKCI Yay n nceleme Kurulu Merve BALCI rem Nur AH NGÖZ leti im Korkut Ata Kütüphanesi AH do rusu üzerinde D noktas al yor. m =, m 40 ve m 30 oluyor. Buna göre m kaç derecedir? 1. IACI = IBDI ise x kaç derecedir? ki ilik bir grupta; arabas olan herkesin bilgisayar, bilgisayar olan herkesin cep telefonu vard r. Bu e yalardan en az ikisine sahip olan 10 ki i, en çok ikisine sahip olan 15 ki i vard r. Arabas olanlar n say ; hiç e yas olmayanlar n say n alt küme say kadar oldu una göre sadece cep telefonu olan kaç ki i vard r? =Z-4i IZI ise =? 5. itli ini sa layan Z karma k say bulunuz x= -4 ve +3y=9 oldu una göre, i leminin sonucunu bulunuz Y l önce bir baban n ya iki çocu unun ya lar fark n 10 kat kadard. 12 y l sonra çocuklar n ya lar toplam babalar n imdi ki ya na e it olaca na göre baba en az kaç ya nda olabilir? 8. karelerdeki rakamlar n çaplar göstermektedir. DEDE KORKUT TAN HABER VAR Tabloyu, her sat r ve sütunda 1 den 5 e rakamlar birer kez kullanarak doldurun. Çemberler çevrelerindeki

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

8.SINIFLARA 2. TEOG ÖNCESİ MOTİVASYON ÇALIŞMASI

8.SINIFLARA 2. TEOG ÖNCESİ MOTİVASYON ÇALIŞMASI 8.SINIFLARA 2. TEOG ÖNCESİ MOTİVASYON ÇALIŞMASI 27-28 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacak 2. TEOG Sınavı na sayılı günler kala TED Kayseri Koleji Vakfı Ortaokulu Rehber öğretmenimiz Zeliha AKSOY ATAŞCI tarafından

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KASIM AYI VELİ BÜLTENİ ÇOCUĞUNUZLA TEKNOLOJİNİN DOĞRU KULLANIMI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KASIM AYI VELİ BÜLTENİ ÇOCUĞUNUZLA TEKNOLOJİNİN DOĞRU KULLANIMI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KASIM AYI VELİ BÜLTENİ ÇOCUĞUNUZLA TEKNOLOJİNİN DOĞRU KULLANIMI Teknoloji çağı olarak adlandırılan bu çağda bilgisayarın, televizyonun ve diğer teknolojik ürünlerin kullanılmaması

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GENEL BİLGİLER Okul Kodu : 974794 Okul Adı :

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

ETKĐLĐ ÖĞRETMENLĐK. Ahmet ÇAĞLAYAN Eğitimci-Öğretmen-Yazar 1- EĞĐTĐM NEDĐR

ETKĐLĐ ÖĞRETMENLĐK. Ahmet ÇAĞLAYAN Eğitimci-Öğretmen-Yazar 1- EĞĐTĐM NEDĐR ETKĐLĐ ÖĞRETMENLĐK Ahmet ÇAĞLAYAN Eğitimci-Öğretmen-Yazar 1- EĞĐTĐM NEDĐR Eğitim, kişinin kendini tanımasına yardım eden, yaratılışını koruyan, onu geleceğe hazırlayan, sosyal uyum içinde yaşamasına zemin

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Okul Çağı Çocuklarına Nasıl Yaklaşmalıyız? 2014 / 2015 SAYI: 11. Haftanın Bazı Başlıkları

Okul Çağı Çocuklarına Nasıl Yaklaşmalıyız? 2014 / 2015 SAYI: 11. Haftanın Bazı Başlıkları 2014 / 2015 SAYI: 11 Haftanın Bazı Başlıkları Okul Çağı Çocuklarına Nasıl Yaklaşmalıyız? Öğretmenler Gününü Kutladık Şah ve Mat Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Okulumuzdan Büyük Destek Teniste Başarı Genç

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Güz Yarıyılı Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 Dersin Kodu: TRD 151 Şube Kodu: AKTS Kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2 s/ hafta Teorik: 2s/ hafta Uygulamalı: 0 s/hafta

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Tesis ve Malzeme Kullanımı

Tesis ve Malzeme Kullanımı KAPANıŞTAN ÖNCE POLİTİKALAR Tesis ve Malzeme Kullanımı SORUNLAR -Yeterli tesis ve malzeme yok - Malzeme bilgisi sınırlı - Bakım, onarım, temizlik yetersizliği - Tesis ve malzemelerin amaç dışı kullanımı

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan:HATİCE DEVECİ ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA; 13.10.2014-17.10.2014 tarihleri arasında uygulanan etkinlikleri sizlere sunmaktayım. SEVGİLERLE

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ

3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ 3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ Tarih/ Saat 09:30 10:00 11:30 13.30 14:30 3 Mayıs Salı Osman Altuntaş Ortaokulu Faruk Öztürk Hikmet YILDIRIM (Müzik Etkinliği) Trabzon Anadolu

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor The study underlying the results published in this paper was conducted as part of research financed under the Research and Technology Innovation Fund (KTIA_AIK_12-1-2013-0043) called Adaptation and ICT-supported

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar Senato Tarihi: 29/07/2015 Senato No : 12 Amaç T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı