DEDE KORKUT TAN Haber Var

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEDE KORKUT TAN Haber Var"

Transkript

1 ZYON Akl n ve bilimin - nda gelece e yön verecek Ça da Dede Korkutlar yeti tirmek. SYON Okulumuzda;millîve evrensel de erlere sahip, çözüm odakl dü ünebilen, akademik ba ar hedefleyen, sayg n ve topluma örnek bireyleri bilimselli in nda yeti tirmek ve Türkiye ça- nda ba ar yla tan nan bir okul olmak. BU SAYIDA DEDE KORKUT TAN -Gülümseyin Genç Yürekler 2 -Okul Müdürümüz 3 -Türk Halk Müzi i -Temkoder -Bilgi ça nda Felsefenin Önemi -NASA Ba ka Bir -Lütfunla Doldu Gönül -Zafer ve Sava -Bir A kt r Vatan -Dünya Kötülükleri Nedir Bilmiyorum -Okulum -My London Adventure -ODTÜ Gezisi -Huzurevi Ziyareti -Çal ma Tekniklei -Erkek Basketbol, z Voleybol -Bulmaca lginç Bilgiler -Komik Sözler -Tarihte Aral k Ay -Sar kam / Beyaz Hüzün -Umut I m -Karikatür -Kitap Tan m ve mza Günü -Matematik Penceresinden DEDE KORKUT TAN Haber Var SAYI 1 OCAK 2013 OKULUMUZDA BÜYÜK AÇILI Uzun zamand r tadilatlar devam eden KORKUT ATA KÜTÜPHA- NES ve ÇOK AMAÇLI SALONU- MUZ 20 Aral k Per embe günü Pursaklar lçe Kaymakam Say n Salih BIÇAK ve Pursaklar Belediye Ba kan Say n Selçuk ÇET N aç lar yapt lar. Büyük bir davet ile yap lan aç ilgi çekti. Pursaklar lçe Kaymakam z Say n Salih BIÇAK n, Pursaklar Belediye Ba kan z Say n Selçuk ÇET N in, Pursaklar lçe Milli itim Müdürü Say n Ya ar ERTU RUL un ve birçok davetlinin kat mlar ile yap lan aç ta okulumuz ö retmen ve ö rencilerinin yapt gösteriler ile çok güzel anlar geçirildi. Kütüphanede bo kalan raflar için birçok kitap ba sözleri al nd. Okulumuz Müdürü Say n Kadriye ÖZBEK in ve okulumuz ö retmen ve ö rencilerinin eseri olan KORKUT ATA KÜTÜPHANES art k resmen aç l- r. ETK LE ML TAHTA E VER LD Fatih Projesi kapsam nda ö retmenlerimize etkile imli tahta kullan m kurslar verildi. Ö rencilerimize etkile imli tahta ile e itim vermek için yap lan kursla verimli ders anlatan retmenlerimiz derslerini daha anla r ve daha etkili bir ekilde anlat yorlar. Birçok ö retmenin kat ld bu kurs FAT H PROJES ni daha etkili hale getirecektir.

2 SAYI 1 SAYFA 2 GÜLÜMSEY N GENÇ YÜREKLER nsan insan yapan de erler vard r Gülümsemek, affetmek, payla mak, üretmek, sahip ç kmak gibi Hepimizin ortak dile i; bize bah edilen u k sac k hayatta sevilmek, de- erli oldu umuzu hissetmek, mutlu ve ba ar ânlar yakalamakt r.hiç dü ündünüz mü, bilmiyorum ama Göz aç p kapayana dek bitecek hayat yolumuzda istedi imiz bu hazinelerin tümüne ya da her birine ula abilmek için vermeyi bilmek gerekir. stemek, arzu etmek ve nihayetinde kavu mak ; vermektir, VEREB LMEKT R asl nda. Ba ar, mutlu, hayat dolu, üretken, her ân sindirerek ya ayan insanlar n hayatlar na bak n bir ân için Söylediklerimizin can kula ile dinlenmesini, kabul görmesini diliyorsak; yüre imizi vererek dinlemeyi bilmeliyiz. ahsiyetimize, hayat za ve kararlar za sayg duyulan bir insan olmaksa arzumuz; çevremizdeki her ya tan ahsiyetlere, onlar n kararlar na ve hayatlar na sayg duyabilmeliyiz. Ba ar ysa hedefimiz, ba kalar n ba ar desteklemeliyiz; mutluluksa özlemimiz, çevremizdeki canl lar ç kars z, hesaps z ve hatta hiçbir sebebe ba kalmadan ne kadar mutlu edebildi imize bakmal z Hayat n bize gülümsemesi en büyük emelimizse her do an güne gülümsemeli gözbebeklerimiz ve yüre imiz Sevgiyse hayat n tad, sevgi dolu yürümeliyiz Hayat n bizi anlamas beklememeli ruhumuz Biz ne kadar anlad k ya da anlamaya çal k hayat? Bu sorunun cevab bulmak için terlemeli akl z ve kalbimiz. Yaln z m kal-, yaln z m b rak ld dü ündük? Kimin yan na vard k, kiminle bir mutlulu u ve bir ac ben i ve gelecek fayday hiç mi hiç dü ünmeden payla k? Hayat tarlalar za hangi tohumlar ektik, nefsimizi terbiye yolunda? Neler okuduk, neler yazd k, neler dü ündük; neleri hayal ettik, neleri planlad k ve neleri ürettik, kendimizin oldu u kadar, sevdiklerimizin, ailemizin, arkada lar n, ehrimizin, ülkemizin, milletimizin geli mesi için? Yürek ve ak l birlikteli i ile her nefes ald z güne hangi eser i bizden samimi ve gülümseyen bir iz olarak b rakt k? K sacas ; akl n ve yüre in birle en k demeti ile HA- YATA NE VERD K? Bu soru ile yola ç kt, bir avuç gönüllü ve arzulu yürek DEDE KORKUT TAN HA- BER VAR gazetesini yay n hayat na haz rlarken Hayata ne vermeliyiz? Kendimize, okulumuza ve insanl a neler b rakmal z? ESER Z NE OLMALI? Elinizdeki bu gazete yürek ve akl n VERMEK HEM DE GÜLÜMSEY LE VERMEK idealinin ürünüdür. Gazetenin bütün yay n ekibi ö rencilerimizden kuruludur. Gazetenin hayata geçmesinde gönüllü nefer misali çal an ba ta Genel Yay n Yönetmeni ö rencim Sefa Alptekin i, editörümüz Hasan Ka kc y ve onunla beraber çal an gazete yay n kurulunu kutluyor; ö rencilerime bana bir Edebiyat Ö retmeni olarak bu güzelli i ya att klar için te ekkür ediyorum. Gazetemize gerek yürekleri gerekse eserleri ile destek olan idareci, veli, ö retmen ve ö rencilerimize; kamu kurulu lar ve özel kurulu lara da yay n kurulumuz ad na ükranlar sunuyorum. Yolunuz aç k olsun genç ve yi it yürekler!.. Dilerim ki hayat yaz daima size gülsün Ey okuyucu, genç yüreklerin sesine kulak verin. Onlar diyor ki, DEDE KORKUT - TAN HABER VAR Sonsuz sevgi ve sayg mla OCAK 2013 Ranâ SLÂM DE RMENC Türk Dili ve Edebiyat Ö retmeni DEDE KORKUT TAN HABER VAR

3 SAYI 1 SAYFA 3 Okul Müdürü le Röportaj OKUL MÜDÜRÜMÜZ KADR YE ÖZBEK LE GAZETEM VE GELECE KONU TUK Okulumuzun gazetesini ç kartmak için çal malara ba lad k. Bize röportaj yapmak f rsat verdi iniz için te ekkür ederiz. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Benim hayat n birkaç cephesi var. Birisi e itimci taraf m di eri de herhalde anne olmak. Her ikisini de birbiri ile uyum halinde yürüttü ümü dü ünüyorum. Birini di erinden daha önemli görmüyorum. Benim hayat mda ikisi de birbirini bütünlüyor. Kaç y ld r bu görevi yap yorsunuz? Ö retmenli e nas l ba lad z? -Meslekte 30. y m. Bunun yar ndan fazlas yönetici olarak geçti ama epey bir süre ö retmenlik yapt m. Ö retmenli e tarihinde ba lad m.1982 nin son günü, Kastamonu nun Çatalzeytin ilçesinin Pa al köyünde bir köy ortaokulunda ba lad m. Okulumuzdaki e itim hakk nda bilgi verir misiniz? Ö rencilerimiz hakk nda dü ünceleriniz nelerdir? Sizce bir ö renci nas l olmal r? -DEDE KORKUT ANADOLU L SES NDE 2010 y nda göreve ba lad m. Ba lad ktan sonra okulun kurumsalla mas için çaba sarfettim. Çünkü bizler devlet görevlileriyiz; bugün geliriz, yar n gideriz. Ama biz gittikten sonra da kurumlar n bir standarda kavu mas ve hedefler belirlemesi gerekir. Bu anlamda okulun hedef belirlemesi ve belli standartlara kavu mas için idari kadrom ve ö retmen ekibimle beraber güzel çal malar yapt dü ünüyorum. u anda, (2010 dan 2012 nin sonu 2013 e girece iz) geldi imiz nokta bizi memnun eden bir noktad r. Ankara n n ve Türkiye nin en iyi okullar ndan birisinde u anda müdürlük yapt dü ünüyorum. Disiplin sorunlar en aza indirilmi, e itimde hedefini belirlemi, vizyonu olan bir okulda müdürlük yap yorum. Çabalar n sonuçlar ald k, bundan memnunuz. Bizim ö rencilerimiz konu uldu u ve ilgilenildi i zaman sonuç al nacak çocuklar. Yani zaman ay p ilgilendi iniz, dinledi iniz ve yönlendirdi inizde sonuç alaca z çocuklar. Akademik alanda da büyük bir k sm n hedef belirledi ini dü ünüyorum. Ö retmenlerimiz sorun çözme becerilerini geli tirdikçe davran anlam nda da problemlerin en aza inece ini dü ündü üm ö rencilerle beraber e itim ö retim sürdürüyoruz. Ö rencilerden u kötüdür, u hiç çözülemez dedi im sorunlu renci camiam zda yok. Ö renci yani insan ne olmal r? nsan ne ise ö renci de o olmal r bana göre. Ailelerin ve e itimcilerin ö renciden beklentisi birinci derecede hedef belirleyerek ö renim görece i alan seçmesidir. Çünkü ö rencinin sonuç alabilmesi için öncelikle hedefini belirlemesi ona uygun alana yönelmesi gerekmektedir. E er bir liseye geliyorsa ö renci akademik e itim al p almayaca konusunda kendisini ölçmesi gerekir. Ben bu akademik e itimi alabilecek durumda m m, ba ara bilecek durumda m m diye kendine bir alan, hedef belirlemesi gerekir. Ayr ca insanî olarak da ö renci olarak hedef belirlemesi o hedefe uygun çal ma yapmas, çaba sarf etmesi gerekir. Türkiye genelinde söylüyorum, bizim ö rencilere özel olarak de il. Genel anlamda sorumluluk almakta çocuklar zda bir problem var. Sorumluluk alma duygular n geli tirilmesi gerekti ini dü ünüyorum. Yapaca z bir projeyi ilk ba ta kime dan r, kimlerle görü ürsünüz? Hedefledi iniz projeler nelerdir? er proje özel hayat m ile ilgili ise ailem ile görü ürüm. Fakat i hayat m ile ilgili ise onu bir ki i ile görü mem olay bütün taraflar ile görü ürüm. Çünkü olayda etkilenen kimdir? Bir okulda sizin uygulayaca z projeden etkilenen ö renci, retmen, veli, yöneticidir.daha da çevreyi geni letebiliriz. Dolay ile siz bir proje uygulayacaksan z bunu ö retmenlerle, rencilerle, velilerle mutlaka payla p görü al veri inde bulunarak projenizi netle tirebilirsiniz. Okulumuz ile ilgili hedefledi imiz projelerden birço u hayata geçti. lk geldi imiz y l hedefler belirlemi tik. Buras Anadolu Lisesiydi yeni Anadolu Lisesi olmu tu. Bu noktada iki çal ma yapmak istedim. Birisi Genel Lisemizin kaybolmamas, kay plara ramamas. kincisi de Anadolu Lisemizin kurulu unda Genel Lisemizin ba ar baz ald k ve çocuklar do ru motive etti imizi dü ünüyoruz. Genel Lisemiz önemli ba ar lara imza att. Türkiye genelinde Anadolu Lisemizin ba ar lar henüz mezun vermedi imiz için bilmiyoruz ama ümitliyiz, ba ar lar n Genel Liseden geri kalmayaca dü ünüyoruz.bir di er konu da okul tan.henüz okulumuz ad duyulmayan bir Anadolu Lisesi idi. Okul tan yapmak için Dede Korkut enlikleri düzenlemi tik. Dede Korkut gibi bir Türk büyü ünü her anlamda çocuklar za tan tmak, anlatmak, kavratmak amac hedefledik.bu hedeflerimiz gerçekle ti ama hedeflerin sonu s yok. Dede Korkut enliklerimiz gelenekselle erek, kendini geli tirerek devam edecektir. Geçen y l Belediye ile ortak yapt k bu çal may ; çok daha geni çapl güzel oldu, ayr ca etkinli e Bilim enli i de eklendi. Vizyonumuzla örtü tü bu çal malar. Gelece e yön verecek Ça da Dede Korkutlar demi tik. Bilim enli i ile de birle tirerek bu ça da da ayn zamanda yerle tirmi olduk olmas gereken yere.ama benim yönetici olarak bundan sonraki çabam okulumuzda Genel Lise bitece i için Anadolu Lisesi nin Türkiye genelinde akademik ba ar anlam nda iyi bir noktaya gelmesi. Bir ba ka konu da; yaln zca okulumuzda de il, bölgemizin tamam nda spor salonu eksikli i var. Okulumuzdan gitmeden önce,okulumuza bir spor salonu kazand lmas için yönetici olarak üzerime dü eni yap p çaba sarf etmeyi dü ünüyorum. Bu da en önemli projelerimizden biri. Çünkü çocuklar n bedenen ve ruhen geli imi de akademik geli me ile ayn düzeyde gitmelidir. En büyük pi manl z ve mutlulu unuz nedir? Çok zor bir soru sordunuz. Yani en büyük dedi inizde bir tane söylemek gerekiyor. En büyük pi manl m ve en büyük mutlulu um. En büyük mutlulu um çocuklar m. yi ki anne oldum ve çocuklar m oldu. Allah bana nasip etti herkese nasip etsin, ikinci s rada da iyi ki ö retmen oldum. En büyük pi manl m. Hayatta pi manl n insanlara çok bir ey kazand raca dü ünmüyorum. unu yapsayd m, ah, tüh ke ke sözleri do ru de il. Geriye dönüp bakt m zaman de tiremeyece im eyler için bo yere mücadele ederek enerjimi, de meyecek eylere harcam olmam benim için zaman kayb say r.daha do ru ifade edecek olursak hayatta iyi ve kötü hep vard r ve çarp ma halindedir. yi de olacakt r kötü de; ben kötülükleri engelleyece imi dü ünerek baz mücadelelerin içerisine girdim. Gençlik y llar mda bunlar yapmak yerine kendimi geli tirecek ba ka eylerle ra saym m daha faydal olacakm gibi dü ünüyorum. Enerjimizi yanl eylerde kullanmamal z. Pi manl k varsa belki bu tip ya ad m olaylar içindir. Yay n hayat na ba layan gazetemiz hakk nda dü ünceleriniz nelerdir? Okulumuz için çok hay rl olaca dü ünüyorum. Çünkü bir okulda tepeden verilen talimatlarla i ler yürür ama resmi yürür. Hâlbuki böyle tabandan gelen yani ö rencinin kendi iste i ile yapaca i in ç r açaca dü ünüyorum. Okulumuzda sizi tebrik ediyorum. Ö retmeninize de te ekkür ederim. Röportaj Bize vakit ay rd z için te ekkür ederiz Sefa ALPTEK N

4 SAYI 1 Sayfa 4 Türk Halk Müzi i Konseri Musa ERO LU DEDE KORKUT TA TÜRKÜ ÖLEN 10 Ocak 2013 Per embe günü Dede Korkut Anadolu Lisesi Müzik Kulübü nün düzenledi i Türk Halk Müzi i Konseri ne bu l da büyük saz ve söz ustam z Musa Ero lu damgas vurdu.pursaklar Belediyesi nin de katk lar yla gerçekle tirilen konser,dinleyicilere unutulmaz bir türkü ziyafeti ya att. Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezi nde gerçekle tirilen konsere halk büyük ilgi gösterdi. Pursaklar halk ve ö rencilerimiz Türkü Üstad Musa Ero lu yla bir araya gelmenin heyecan ya ad.dinleyicilerin yo un ilgi gösterdi i konserde sevilen sanatç en güzel türkülerini seslendirdi.ça n Karacao lan olarak an lan sanatç n Mihriban,Yolun sonu görünüyor,telli turnam gibi sevilen türkülerine dinleyiciler e lik etti.okulumuzun ad n da geçti i "Dedem Korkut" türküsü ö rencilerimiz taraf ndan büyük be eni toplad. duydu unu belirtti. Okul Müdürümüz Kadriye Özbek,yapm oldu u konu mada türkülerin bizim dilimiz oldu unu,biz sussak da onlar n bizi en güzel ekilde anlatt,türkülerin be ikten mezara kadar bizimle oldu unu dile getirdi.ayr ca "Ça n Karacao lan " olarak ifade etti imiz Say n Musa Ero lu nu a rlamaktan eref Okulumuzun haz rlay p sundu u program n ard ndan davetimizi k rmayan,okulumuzu ve Pursaklar halk onurland ran Büyük Ozan z Musa Ero lu na plaket ve çiçek takdim edildi. TEMKODER Seminer Verdi... Okulumuzda TEMKODER Baz stasyonlar ve Teknolojik Cihazlar n Olas Zararlar ndan Korunma Yöntemleri konulu seminerler zincirini tarihinde okulumuz çok amaçl salonunda verdikleri sunuyla ö rencilere bilgi verdiler. Temkoder Ba kan Say n MEHMET BAYRAMO LU ve Genel Sekreter Say n BAHT YAR ÇOLAK ö rencilere elektronik kirlilik, baz istasyonlar, cep telefonu, kablosuz modem ve dizüstü bilgisayar kullan nda dikkat edilmesi gereken kurallardan bahsettiler. Ayr ca telefon sat n al rken özellikleri yan s ra SAR de eri dü ük al nmas gerekti i söylediler. ELEKTOROMANYET KTEN KORUNMA YÖNTEMLER Hemen hemen hepimizin evinde olan interneti kablosuz modem yerine kablolu modem olarak kullanabiliriz. E er kablosuz modemi kullanacaksak kullanmad z zamanlarda kapatarak sa koruya biliriz. Cep telefonlar yatt z odada bulunmamas na dikkat etmeliyiz. Çünkü bu durum büyüme hormonunu önemli ölçüde etkilemektedir. Konu aca z zaman telefonlar kulakl kla kullan rsak sa a faydal r. smi her ne kadar dizüstü bilgisayar da olsa bilgisayar diz üstünde kullanmak bacaklara zarar verir. Biz fark etmeden bacaklar z a derecede yor ve yan klar olu maktad r. Masada kullanmak daha faydal r veya dizüstü bilgisayar altl ile kullanmal z. Cep telefonlar ihtiyaç durumda kullanmak ve araba sürerken veya kar dan kar ya geçerken kullanmamak gerekir. Çünkü dikkatimiz ba ka yerdedir ve bunun sonucunda hayat n son bulmas veya sakatlanmaya neden olabilir.cep telefonlar ndan arama yaparken kar taraf cevap verinceye kadar telefondan uzak durun.çünkü sinyaller en üst seviyeye ç yor. DEDE KORKUT TAN HABER VAR

5 SAYI 1 SAYFA 5 LG ÇA INDA FELSEFEN N ÖNEM Ça z bilgi ça. Geli en teknoloji ile birlikte ileti imin çok çe itlenmesi bilgiye ula mada kolayl k sa layarak gerek görsel, gerek i itsel sürekli de ik kanallardan bilgi ak na maruz kalmam za yol açmaktad r. Bilgi çe itlili inin artmas e itimde, uyaran zenginli i aç ndan olumlu gibi görünse de çe itlilik, karma k ve seçkisiz bir bilgi y na dönü mesi riskini de beraberinde getirmektedir. Havada uçu an zaman zaman kayna belli olmayan de ik ileti- im kanallar ndan gelen bilgiyi ay klamak, do ru, yerinde kullanmak ve hayat za bir de er olarak katmak çok daha zor ve önemli hale gelmi tir. Bunu sa lamak belli bir disiplin, çaba ve çal ma gerektirmektedir. Günümüz bilgi ça nda e itimin klasik tan olan stendik davran lar kazand rma süreci yetersiz kalmakta, bilgiye ula ma ve bilgiyi bir de er olarak hayat nda var etme eklinde, bireyin bilgiyle olan al veri ini de içeren yeni bir tan m yap lmal r. Do ru bilgiye ula ma, var olan dünya bilgi tarihiyle tan ma, dünya dü ünce sistemleri hakk nda bilgi sahibi olma ve yorum yapabilme, belli bir entelektüel birikime sahip olmay gerektirmektedir. Bu anlamda dünya dü ünce tarihini, dü ünce sistemlerini ö renciyle tan ran felsefe, toplum ve toplum sistemleri hakk nda dü ünebilme yetene i sa layan sosyoloji, insan biyolojik psikolojik ve sosyal bir varl k olarak de erlendirerek, bireyin kendisi ve di erleriyle olan ili kilerini aç klayan psikoloji bilimi, günümüz dünyas nda çok daha fazla önem kazan- r. Çünkü felsefe, sosyoloji, psikoloji e itimi bu bilgi kirlili i içersinde seçici olmay, do ru dü ünebilmeyi, bilimsel bir bak aç kazanmay, kendisine sunulan bilgiyi ele tirebilme, yorumlama ve bir bilgi süzgecinden geçirme yetene i sa lamaktad r. te o zaman lise mezunu birey bilgiyi seçen, ele tiren, bilginin kayna ara ran, kendi dü ünsel sistemleriyle kar la rabilen, özetle dü ünmeyi bilen bir birey olacakt r. itimin yeniden tan mlanma ihtiyac n do du u bu bilgi ça nda felsefe grubu dersler, e itimin temel felsefesini olu turmaya ba lam r. Çünkü e itim art k formel yollardan ziyade informal yollardan bireyin maruz kalmas ekline dönü mü tür. Temel felsefe grubu dersleri, bireyin hayat boyu kendi e itimlerini kendilerinin nas l yapaca konusunda da bir yol gösterici, bir pusula olacakt r. Felsefe Fikri hür, vicdan hür, irfan hür nesiller yeti tirmenin yolunu açacakt r. Dilek DEM RBA Felsefe Grubu Ö retmeni NASA Ba ka Bir Gezegende Bulunan lk Nehri Ke fetti NASA n n Cassini adl uzay meki inden al nan bu resimde Satürn gezegeninin uydusu Titan da bulunan uçsuz bucaks z nehri göstermekte. Uzaydan al nan en büyük ve en kaliteli çözünürlü e sahip görüntü bu. Ba lang ç noktas ndan gizemli denizlere ula an biti noktas na kadar 200 milden fazla uzanan nehir, muhtemelen tan k gözüküyor. Ancak, bu nehir Nil Nehri de il. Bu nehir, Satürn ün en büyük uydusu olan Titan da bulunan henüz adland lmam bir nehir. Dünyam z d nda bilim adamlar n kar la, uzaydan al nan en büyük ve en kaliteli çözünürlü e sahip nehrin görüntüsü bu. Bu resim harika: fay hatlar oldu unu belirten k vr mlar, kollar, e rili i bulunan topra a sahip. Bu, Titan n da dünyam z gibi plaka tektoniklerine sahip oldu u anlam na gelmez Ancak anakaras nda geni havzalar hatta devasa denizleri olu turabilecek çatlaklara sahip mil uzunlu unda olan Nil Nehri nin baz k mlar nda fay hatlar mevcut. Bilim adamlar na göre Titan Nehri likit hidrokarbonlardan olu makta. Çünkü boylu boyunca koyu renkli gözükmekte. Bu da yumu- ak bir yüzeyi oldu unu gösterir. Titan bizim güne sistemimizde Dünyam n d nda hidrolojik döngüsü olan tek yer. Ancak suyun yerine likit metan ve etan gazlar mevcut. Titan da metan ya ar ve göller etandan olu makta. Birçok gezegen jeolojistleri bu sulu gezegeni ziyaret etmeyi sever ancak NASA son günlerde oraya gönderilecek bir meki in plan desteklemeyi reddetti. Kim bilir belki de bu proje ba ka bir zaman hayata geçer. Satürn ün sisteminde uzun y llard r dola an NASA n n uzay meki i Cassini den al nan bu görüntü güne sistemimizdeki en inan lmaz görüntü. Cassini görüntüyü Eylül ay nda ald. Titan n kuzey kutbu bölgesini ve büyüklü ü Hazar Denizi ve Akdeniz i and ran bir deniz olan Kraken Mare ye uzanan nehir yata gösteriyor.

6 SAYI 1 SAYFA 6 Lütfunla Doldu Gönül Hekim gibi geldin hayat ma derman oldun Selim oldun bana yan mda oldun Kitap gibi açt n sayfan bilgim oldun Mahfuz sevgimi a ikâr ettin düze ç kartt n. Gözlerimi kör etseler ne çare Nak oldu bakt n o ye il gözlerin kalbime Cennet oldu hayat m ölümden önce Akl n oyunu geldi birden ba ma Ald canan gitti senin yoluna. Gerelti serip gözümün önüne kör ettiler Ümera Sözü tutma vakit tamam, sus! diye söyler Lütfunla dolan gönlünü yok etmek dilediler Ma mum dola mak Ne Süleyman a yak r ne Hürrem e dediler Mevlana Sab r ferahl n anahtar r. der. Sefa ALPTEK N Zafer ve Sava Koloni, sömürge, manda ve himaye ilk ça dan günümüze uzanan bu emperyal zihniyet; insanlar n haklar ve ba ms zl klar hiçe say p, toplumun maddi ve manevi mülklerini gasp etmesidir. Bu merkantalist Bat milletleri bir yandan ise misyonerlik faaliyetleri sürdürüyorken i gal ettikleri topraklar yozla rma çabalar yla dillerini, dinlerini, ya am tarzlar silahlar n namlular yla de tiriyorlard. Bunlar yaparken ise yapt klar n z dd yani hak ve hukuk için yapt klar iddia edip göz göre göre hem çal yorlar hem de katlediyorlard. lk ça da koloni, yeniça ve yak n ça ortalar na kadar sömürge, 1. Dünya sava ve sonras nda manda ve himaye, sonraki dönemlerdeyse demokrasi palavralar yla sömürgeye devam etmi lerdir. Medeniyet görmemi bu insanlar orta ça da edep ve ahlak d ya am tarzlar unutup, kendilerini medeniyetin merkezinde görmü lerdir. Ba rolde Haçl Ordusu ; Haçl lar n Türkleri Anadolu dan atma hevesleri miryokefalon sava nda son bulmu tu.ancak reform hareketleri, co rafi ke ifler, sanayi devrimi ve sömürgeler sonucunda bat n n ekonomik, siyasi ve askeri etkinli inin artmas Anadolu üstündeki emellerinin tekrar ye ermesine sebep oldu. Uzun süren sava lar ve ça ndaki geli melere ayak uydurmas Osmanl Devleti nin yorgun dü mesine sebep olmu tu. Osmanl dan habersizce topraklar haritada parsel parsel payla an bu s rtlanlar, devletin son günlerini ya ad anlamakta zorlanmayacaklard. Kafkas cephesindeki ve Kanal cephesindeki buhran Osmanl y iyiden iyiye yormu tu. Hicaz elden ç km, dü man Anadolu nun kap lar na dayanm ancak anlamad klar bir ey vard ; yüzy llarca slam n sancaktarl yapm bu millet diz çökmeyecek ve Haçl ordusunu Anadolu dan kovacakt. stiklal airimiz M. Akif ERSOY durumu öyle söylemi tir; Ulusun, Korkma! Nas l böyle bir iman bo ar? Medeniyet dedi in tek di i kalm canavar! Sava bitti inde ise bir devir batm Misak- Millî s rlar na dönülmü, yönetim ekli Cumhuriyet olan gelece e umutla bakan yeni bir Türk devleti filizlenmi ti. DEDE KORKUT TAN HABER VAR Cihan ÖZKAN

7 SAYI 1 SAYFA 7 Bir A kt r Vatan anlatmada kifayetsiz kal r her cümle, her kelime tan ms zd r. Bunu tadan herkes büyüktür as- nda. Hissedebilen her kalp kutsald r. Efsanedir â k olan. Hayat bir kenara atmadan de erlerine de er yüklüyorsa i te a hak edende odur. Ben a m diye ç lmaz a k yoluna. Hiçbir kalp bunu yüklenmeye cesaret edebilecek kadar cesur de ildir. lmek ilmek, ad m ad m i lenecek o sevgi kalbine. Her ad nda biraz daha göreceksin güzelliklerini, her güzelli inde bir kat daha ba lanacaks n, her kat senin eme in olacak ve sen â k olacaks n. Benim! diye sahipleneceksin vatan. T pk büyük üstad gibi, Mehmet Akif gibi. Kar ks z seveceksin. Büyük a m diye dinlenip Vatan m diye söyleyeceksin. Yurdunun bir ta ile bir tozu ile mükâfatland racaks n kalbini ve kendine bu üstad örnek edineceksin. O olmay beceremesen de a devam ettireceksin. Meltem KARAKU Dünya Kötülükleri Nedir Bilmiyorum Bir yaz güne iyle dünyaya geldim ben Maviyle ye ilin dans etti i Nehir ak nt lar n ritm tuttu u Bir orkestrada do dum açlar aras nda geçti çocuklu um Ku larla yapt m düetler Çiçeklerle etti im sohbetler O yemye il çimenler üzerinde Topra n kokusuyla büyüdüm ben Derede birbirleriyle yar an bal klar izlerdim. Gelece e k yakan hayaller kurard m Ama dünya kötülükleri nedir bilmezdim. Çabuk geçti benim gençli im Her sabah a lard bulutlar Güne sustururdu nazl yarini Ve bir renk cümbü ü ç kard ortaya Bense her seferinde gökku na ko ard m Öyle h zl ko ard m ki imdi aya a bile zor kalk yorum Art k papatyalar de il saçlar m beyaz Bulutlar de il de ben a yorum Dere kenar yok art k Eski bir sandalyede hayal kuruyorum Çiçeklerle de il yaln zl mla sohbet ediyorum u halde beni susturacak Bir güne im bile yok belki Ve ben ilk do du um günü hat rl yorum. cak bir yaz güne iydi. imdi ise ayaz n so uyla ay seyrediyorum. Bir zamanlar k saçan gözlerim Kapan yor yava yava Tek perdelik bir film izliyorum Bu sefer mutlu sonla bitmiyor. n gözlerle etrafa bak yorum. Hilal BEKTA Okulum Ad atam zdan dedemizden alan Bizim için türkü hedefler koyan O tatl dilli,güler yüzlü ö retmenleriyle Bizi bilgi denizine ke fe salan Dede Korkut Anadolu Lise m benim Ba ka okullardan fark n çok l il ehir ehir hiç benzerin yok Her ö renciyi saran aktiviten çok Ankara n n incisisin haberin yok Dede Korkut Anadolu Lise m benim Dede Korkut bilse idi seni nan mezar ndan ç kar yürürdü ileri Onu gören ö rencileri durur mu geri Var gücüyle çal r ereflendirir bu evi Dede Korkut Anadolu Lise m benim Her ö retmeni bir Dede Korkut olan Gelecekten bize türlü haber salan Ad ile hedefleri bir olan Gelece e yön veren bireyler yeti tiren Dede Korkut Anadolu Lise m benim Burak SER N

8 SAYI 1 SAYFA 8 My London Adventure Burada Londra ya giden bir k n Londra da ya ad hikayelerden bahsediyor. My suitcases and passport, the other bags were done. I was ready to go. But my mother wasn t ready to leave me. You will call us as soon as you get off the plane, do not forget to call! she was about to cry. Mom, there is no way for me to forget it. You ve said it like fifteen times. Why was she dramatizing it? It was not a big deal. I was going to fly almost for four hours then be in London. London The city of my dream. Actually, it was a big deal to me! Take a lot of picture. And you can make a video diary. But don t say things I don t want to hear. Tell us London! There my brother came in my room and he was doing the thing he does best: talking. And if you meet a pretty girl, get her phone number, he was grinning. How will you connect with her? And even if you will be able to do that, how will you sustain it. I mean it will be a long distance relationship, I said while I was brushing my hair. He stared at me for a while then said You re right. That would be boring. Alright darling, take care of yourself. And you know what to do after get off the plane I will call you. I had interrupted my father. The airport was crowded. We were standing by a huge window. My mother had started to crying. Oh mom, do you have to be so emotional? An announcement was made for Ankara-London passengers. It was time to go. I hugged everyone who came with me to the airport included my two cousins. Then I turned around and started to walk. It was an awkward moment because my mother was shouting behind me. She was saying Don t drink or eat anything you don t know. Don t even taste them. I looked at her. She seemed like she didn t care that everyone heard her saying that weird words. She is a really good mother I thought. I smiled at her and continued to walk. When the plane landed in London City Airport, it was one o clock. I had read the book in the plane that I had bought in Ankara. But it was boring and I had fallen asleep. So I was pretty calm in the plane. But when I got off the plane, I got excited. Everyone around me was speaking English. A little girl was crying and saying something to her mother that I didn t understand. Then she shut up when she got a candy. A tall boy ran past me and hugged a girl. Then they started to kiss ignoring the people around them. I turned my head; I was not used to things like that. But a few girls walking next to me stopped to watch them saying Ahh... Weird To be continued Kübra I IK 11/Dil RETMEN NECLA KIZILBA HUZUREV Z YARET Okulumuz 9-A ve 10-C s flar müzik dersi ö rencileri ile tarihinde Ö retmen Necla K lba Huzurevi ni ziyaret ettik.okulumuz ad na yap lan ziyarette;k ehir yöresi halk oyunlar ve THM eserlerinden olu an koro sunumu yap ld. Huzurevi sakinlerinden Necla Teyze, Yemen iiri ni; Bülent Amca, Ahmed Arif in Anadolu iirini gençlerimize ithafen okudular.türkü ve oyun havalar na tüm huzurevi çal anlar ve sakinleri lik etti. Büyük be eni ve ilgi gören ziyaretimiz sonras nda Huzurevi Müdürü Say n EM N TAMTÜRK çok memnun olduklar, s k k ziyaretlerine beklediklerini,yeni y n herkese huzur,mutluluk ve sa k getirmesini diledi.duygusal anlar n ya and program n ar- ndan Huzurevi sakinlerine ö rencilerimiz ve huzurevi çal anlar hediyelerini takdim etti. ODTÜ YE GEZ DÜZENLEND Okulumuz 11. s flar n kat ld üniversite ve meslek tan na yönelik yap lan gezi 17 Aral k 2012 tarihinde Orta Do u Teknik Üniversitesi ne yap ld. Gezide ö renciler Orta Do u Teknik Üniversite hakk nda önemli bilgiler edindi. DEDE KORKUT TAN HABERVAR

9 SAYI 1 Sayfa 9 VER ML ÇALI MA TEKN KLER Ders çal makla ilgili birço unuzun problemleri oldu unu biliyorum. Kiminiz çal maya ba lamakta güçlük çekmekten, kiminiz çal malar sürdürememekten, kiminiz ise çal halde ba ar olamamaktan ikâyetçisiniz. Ders çal mak için hiç çaba sarf etmeyenlerden bahsetmeyece im bile... Her dört ko ulda da temel sorunlardan en önemlisi verimli ders çal ma al kanl klar n kazan lmam olmas r. Peki, imdiye kadar çe itli nedenlerle edinemedi imiz bu al kanl klar nas l kazanabiliriz? A da size temel te kil edebilecek bir tak m öneriler var. Ancak uygulamalar n ba ar olabilmesi için tüm maddelerin içtenlikle benimsenmesi ve tutarl olarak hayata geçirilmesi gerekir. Aksi takdirde kuru nasihatten ba ka bir i e yaramayacakt r. 1. Ad m: Amac belirleyin Amac aç k seçik belirlememi bir ki i, dümeni olmayan bir gemiye benzer. Gemi sürekli yol al r. çindekiler çal klar zanneder. Ancak geminin ak beti ansa ve kader kalm r. Böyle bir gemi kayalara çarparak parçalanaca gibi hiç ilgisiz bir limana da gidebilir. Ba ar olmak için öncelikle ne bekledi inizin, amac n ne oldu unu bilmeniz gerekir. Ba ar olman n tek ve mutlak ölçüsü navlarda ba ar olmak ya da çok iyi bir mesle e sahip olmak de ildir. Tabii ki bunlar da insan hayat nda önemli yer tutan ö elerdir. Ancak gerçek ba ar yetenekli oldu unuz çok de ik alanlarda severek yapabilece iniz çe itli i lerde kendinizi ortaya koyabilmi seniz ve ya amdan zevk alabiliyorsan z kazan lm demektir. Bunun için öncelikli olarak ders çal man n size uzun vadede sa layacaklar hayal edin. Dersi anneniz baban z ö retmenleriniz ya da bir ba kas için de il, kendiniz için çal n. 2. Ad m: Planl ve programl çal n: Gökteki y ld zlar n hepsini isteyemezsiniz! Ne yapmak istedi inize karar verip, hayat ona göre düzenlemelisiniz. Yoksa her eyi yapay m derken; hiçbir eyi yapamaz duruma dü ersiniz. Amac za ula mak için hangi dersi ne kadar çal aca, ne zaman çal aca ve ne kadar gayret göstermeniz gerekti ini bilmeniz gerekir. Zaman israf etmeden en verimli ekilde kullanabilmeniz için çal aca z dersleri ve etkinliklerinizi planlamal z. En ideal planlar haftal k olarak haz rlananlard r. Plan haz rlarken dikkat edilmesi gereken birinci nokta her derse dengeli olarak a rl k ermektir. Zaman n tümünü belirli derslere çal maya ay rsan z di er derslerde geri kalaca z gibi uzun vadeli hedeflerinize de ula amazs z. Ancak yine de zorland z ve eksik oldu unu dü ündü ünüz dersler için hafta sonlar na ekstra çal ma saatleri koyabilirsiniz. Ders çal ma süreleri ki ilerin bireysel özelliklerine göre de ir. Bir ö renciye yeterli gelen bir süre ba ka ö renciye az ya da çok gelebilir. Orta ö retimde okuyan ö rencilerin dikkat problemleri yok ise 50 dk çal p dk dinlenerek 4 tane çal ma yapmalar yeterli olacakt r. 3. Ad m: Çal ma ortam uygun hale getirin. Çal ma ortam n verimli çal abilmenizde önemli bir yeri vard r. En önemli kural dersi masa ba nda çal makt r. Yerde, yatakta, koltukta ve uzanarak çal mak sizi gev etir, uykunuzu getirir ve ders çal ma iste inizi yok eder. Masan n üzerinde ders çal ma araç gereçlerinden ba ka dikkatinizi da tacak hiçbir ey bulunmamal r( resim, poster, aç k telefon, aç k bilgisayar vb.) Çal ma masas sadece ders çal mak için kullan lmal r. Üzerinde bir eyler yenmemeli ya da herhangi ba ka etkinlikle u ra lmamal r. Çal z odan n ne çok s cak ne de so uk olmal r. Oda s k s k havaland lmal r. 4. Ad m: Dersi ezberlemeden ö renmeye çal n Çal z konuyu ezberlemekten kaç n. Ezberleyen ö rencide yorum yapma, ba lant kurma, neden-sonuç ili kisi kurma ve ana fikir ç karma yetenekleri geli mez. Ayr ca ezberlenen bilgi ile s nav sorular aras nda ba lant kurmak ço u zaman zordur. Bilgilerinizin kal olmas için farkl kaynaklardan çal n. Konularla ilgili de ik sorular çözün ve s k s k tekrar edin. 5. Ad m: Derse haz rl kl gelin Dersi derste ö renmek en kal yoldur. Derse gelmeden önce o gün i leyece iniz konulara çal man z, dersi daha iyi anlaman za ve veriminizin artmas na neden olur. Ayn zamanda derse daha çok kat larak hem kendinize güveninizi artt rs z hem de ö retmeninizin dikkatini daha çok çekersiniz. Ders esnas nda not almak ö rendiklerinizi peki tirdi i gibi zihninizi de pasiflikten kurtar r. Ancak not tutarken kelime kelime söylenenleri yaz lmamal anla lanlar, k saltmalar yap larak not al nmal r. Al nan notlar evde temize getirilmelidir. Derste anlamad z bir konu oldu unda buna ders ö retmeninize sorarak mutlaka ö renin, aksi takdirde evde yapaca z tekrar n verimi olmayacakt r. 6. Ad m: Verimli okuma al kanl edinin. Alg lama ve yorumlama gücü kazanmak için kitap okumaya önem vermeli, kitap okuma al kanl kazanmal z. H zl ve verimli okuyabilmenin ilk ad çok ve sessiz okumakt r. Bu sayede s navlarda sorular okumak için harcayaca z süreyi k saltarak çözüme daha uzun süreli odaklanabilirsiniz. Önemli olan çok çal mak de il verimli çal makt r. Art k okuduklar hayata geçirme zaman! Tahsin KOÇAK Rehber Ö retmen ERKEK BASKETBOL TAKIMI VE KIZ VOLEYBOL TAKIMI HER ZAMAN OLDU U G Y NE B R NC OLDU... Erkek basketbol tak z il müsabakalar yla üç maç da kazanarak grup birincisi oldu. Kar rakiplerini büyük bir farkla geçen basketbol tak za bir üst tura geçmeye hak kazand. z voleybol tak z l Müsabakalar nda grubu birinci olarak bitirdi. Rakipleri geçerek bir üst tura geçemeye hak kazanm r.

10 SAYI 1 SAYFA 10 BULMACA LG NÇ B LG LER... -Sallanan sandalyede hiç durmadan sallanma rekorunun 440 saat oldu unu, -Kaplumba alar n üç y l hiçbir ey yiyip içmeden ya ayabildiklerini, -Birinci Dünya Sava nda tane at n kullan ld biliyor musunuz? -Almanya'daki bir hayvanat bahçesinde ''Dünyan n en tehlikeli hayvan '' bölümü vard r ve içeri girdi inizde kar za ayna ç kar. -Ku ular hayatlar boyunca sadece tek bir ku uyu severler ve e leri öldü ünde kendileri de kalp k kl ndan ölür. lk gözya sa gözünüzden geliyorsa mutluluktan, sol gözünüzden geliyorsa ac dan a yorsunuzdur. -Çin de, Atatürk ün hayat zorunlu ders olarak okutulmaktad r. -Bol su tüketen insanlar daha mutlu olurlar ve bu suyun yan etkisidir. TAR HTE ARALIK AYI Aral k Nam k Kemal öldü -10 Aral k nsan Haklar Evrensel Beyannamesi yay mland. -16 Aral k Osmanl da ilk matbaa faaliyete geçti -20 Aral k 1873:Mehmet Akif Ersoy do du. -21 Aral k I. Me rutiyet ilan edildi -27 Aral k Mehmet Akif Ersoy öldü. -27 Aral k Atatürk ün Ankara ya geli i DEDE KORKUT TAN HABER VAR KOM K SÖZLER... -Sevgilisine taksitle hediye al p taksiti bitmeden ayr lan adam n dram film yapsam milyonlar a lat m gibime geliyor. :D -Hap yazma yutamam, uruptan midem bulan r, i neden de korkar m... Diyen ergene Muska m yazay m? diyen doktora sayg lar. :D -Eski zamanlarda trip yapan k z da hiç çekilmezmi ha. Sen günlerce mektup bekle, cevap peki. olsun. nsan katil olur valla. :D - Kopya düzenine göre oturan ö rencilerin; yerlerinin de tirilmesi sonras bak mas, en hüzünlü ayr k sahnesinde bile yok. :D -D ar zili çal nca ko a ko a ç kan! çeri zili çal nca duymamazl ktan gelen ö rencileriz biz! :D

11 SAYI 1 SAYFA 11 SARIKAMI / BEYAZ HÜZÜN UMUT I IM Sar kam 'la ilgili birçok bilinmeyen olay gün na ç kar yor... Harekât öncesi göz ard edilen raporlar ve 32. Tümen'in birbirleriyle çarp mas... Rus Çar II. Nikolas' n emir verildi i için tutuklanmamas... Osmanl askerinin ve halk n tek vücut olarak açl a, kara k a yani tüm imkâns zl klara kar gösterdi i insanüstü mücadele... Milletlerin haf zalar nda baz yer adlar âdeta mermere kaz nm gibidir. O yer adlar, y llar geçip gitse de milletlerin haf zas ndan silinmez. Her an hat rlanarak, nesilden nesile aktar r. Bu yerlerden baz lar Galiçya, Yemen, Sar kam, Çanakkale, Dumlup nar ve Sakarya'd r... Bu adlardan birini veya birkaç duydu umuzda gönül telimiz hep titrer, bir garip oluruz. Tarihimiz nice zaferlerle doludur. Zaferlerimizin yan nda yenilgilerimiz de vard r. Bir millet, zaferleriyle övünürken, yenilgilerden de gerekli dersleri ç karmaya çal r... Sar kam Harekât, her türlü imkâns zl klar içinde, k k bir ümidi gerçekle tirmeye yönelik, sonu hazinle biten bir harekâtt r... Bu harekâtta askerimiz Rus'tan çok tabiat ile mücadele etmi tir. Bu topraklarda ya ayan herkesin ya bir akrabas ya da bir yak bu harekâttan etkilenmi tir. Binlerce ehit kâh Ruslarla çarp arak kâh iklimle, karak la, imkâns zl klarla mücadele ederek vatan savunmu tur... Bu kitap; okurlar tarihin ac larla dolu bir sayfas na, bütün olanaks zl klara ve karak a ra men Osmanl askerinin vatan korumak için inançla ve azimle sava mas na tan kl a davet eden bir hüznün hikâyesidir. Sar kam /Beyaz Hüzün'de bir hüznün hikâyesini,90 y ld r unutulanlar okurken kâh gururlanacak, kâh a layacaks z... Eski bir tarih ö retmeni olan Pat Salitano (Bradley Cooper), ya am nda de er verdi i her eyi bir günde yitirmi bir adamd r. ya ad ciddi bir travma sonras patlar ve ard ndan mahkeme karar ile 8 ay rehabilitasyon merkezinde tedavi görür. Ç kt ktan sonra hayat düzene koymak art yla ailesinin evine geri yerle en Pat'in yegane amac düzgün bir adam olup, i ini geri almak ve kar Vicky'yi bu sayede geri kazanmakt r. Fakat durum Pat için sand ndan daha zor olacakt r. Bir yemekte, aile dostu Tiffany ile kar la- an Pat, genç kad nla eski e ine ula mak amac yla yak nla r. Bir 'iyilik' kar Pat'e yard m teklif eden Tiffany, her ikisi içinde umut olacak yeni bir kap açacakt r... Uyarlama senaryosunu ve yönetmenli ini David O. Russell' n üstlendi i film dram ve komedinin iç içe geçti i bir film. Dünya prömiyerini 2012 Toronto Film Festivali'nde yapan film, gösterildi i her festivalde seyirci ve ele tirmenlerden yüksek not alan favori bir yap m. KAR KATÜRLER

12 SAYI 1 1. Ba kent Uluslararas E iten Kalem ve F rçalar, Kitap Tan ve mza Günü Yap ld. Merkezi Ankara da bulunan Uluslararas Sanatç ve Edebiyatç lar Derne i Aral k 2012 tarihlerinde Ankamall AVM de Kitap Ta- ve mza Günü gerçekle tirdi. Türkiye içinden ve Türkiye d ndan 25 yazar- air ve ressam n kat ld bu etkinli e USADER üyesi okulumuzun Edebiyat ö retmeni Rana SLAM DE RMENC El Yüre i Tutunca iir kitab, Oyma Sand mda Sakl Renklerim hikaye kitab ile kat lm lard r. Ayr ca etkinli e kat lan Azerbaycan dan gelen Sevda Gas mova ile Ö retmenimiz okullar z aras nda Karde Okul projesi için ön görü me yapm lard r. Etkinli i ba ndan sonuna kadar takip eden gazetemiz yay n kurulu etkinli e kat lan bütün yazar- air ve ressamlarla tek tek röportaj yapm r. Röportajlar daha sonraki say lar zda yer alacakt r. MATEMAT K PENCERES NDEN 1. ABC üçgeni çiziliyor. A kö esinden BC kenar na dik indiriliyor.[ah] [BC] oluyor. SAYFA12 Gazetenin Sahibi Dede Korkut Anadolu Lisesi Müdürü Kadriye ÖZBEK Yay n Dan man Rana DE RMENC Genel Yay n Yönetmeni Sefa ALPTEK N Yaz leri Müdürü Meltem KARAKU Editörler Süleyman Berkay A AÇ Reyhan DA Hasan KA IKCI Yay n nceleme Kurulu Merve BALCI rem Nur AH NGÖZ leti im Korkut Ata Kütüphanesi AH do rusu üzerinde D noktas al yor. m =, m 40 ve m 30 oluyor. Buna göre m kaç derecedir? 1. IACI = IBDI ise x kaç derecedir? ki ilik bir grupta; arabas olan herkesin bilgisayar, bilgisayar olan herkesin cep telefonu vard r. Bu e yalardan en az ikisine sahip olan 10 ki i, en çok ikisine sahip olan 15 ki i vard r. Arabas olanlar n say ; hiç e yas olmayanlar n say n alt küme say kadar oldu una göre sadece cep telefonu olan kaç ki i vard r? =Z-4i IZI ise =? 5. itli ini sa layan Z karma k say bulunuz x= -4 ve +3y=9 oldu una göre, i leminin sonucunu bulunuz Y l önce bir baban n ya iki çocu unun ya lar fark n 10 kat kadard. 12 y l sonra çocuklar n ya lar toplam babalar n imdi ki ya na e it olaca na göre baba en az kaç ya nda olabilir? 8. karelerdeki rakamlar n çaplar göstermektedir. DEDE KORKUT TAN HABER VAR Tabloyu, her sat r ve sütunda 1 den 5 e rakamlar birer kez kullanarak doldurun. Çemberler çevrelerindeki

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN Türkiye nin Geleceği Aydınlık Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle Kirlenmesine Müdahale Tatbikat SKEN I. Streetball Ve Tenis Turnuvas Prof. Dr. Üstün

Detaylı

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları Geleceğe Hazırlayan Eğitim Faaliyetleri Avcılar Fatihle Özdeşleşmiş Geleneksel Etkinlikler Eğitim Gezileri - Öğrenci ve Veli Gezileri SBS - Bilim - Olimpiyat

Detaylı

TOPLUM VE DEÊERLER AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES

TOPLUM VE DEÊERLER AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES Editör Steven Lauterbach Yönetici Editör Neil Klopfenstein E -Editörler Michael J. Bandler

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da O-2 (E-5) yolu kenar nda Ayd nl, Metal Yap Konut, Arke, Vizyonlife ortakl ve TOK i birli i ile yap m

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

Dumanl : Geçmi in gazetecilik anlay art k sona erdi

Dumanl : Geçmi in gazetecilik anlay art k sona erdi GAZETE TASARIM GÜNLER 2010 Dumanl : Geçmi in gazetecilik anlay art k sona erdi +1T Gazete Tasar m Günleri nin aç konu mas n Zaman Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Ekrem Dumanl yapt. 2 de Garcia: Bas l gazete

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar.

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. ÇAYYOLUHABER www.cayyolu.com.tr OCAK/2010 YIL:1 SAYI:1 Ankaralılar Caddesi Gordion AVM 3. Kat Çayyolu / ANKARA Tel: 0312 236 74 10 Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki

Detaylı

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR Yüksek Lisans Tezi GÜLÜZAR ASLI ORAL STANBUL, 2013 T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ÇALI

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi.

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi. s04 Yar n ö rencileri rahat b rak n Yar n sabah Yüksekö renime Geçi S nav var. Ö renciler ne yap p ne yapmayacaklar n biliyor. Peki di erleri? Ba ta aileler olmak üzere oförlere, in aat i çilerine, seyyar

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar.

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar. Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org A ustos 2008 No:5 Örgütlenmeyi, Mücadeleyi ve Dayan may Büyütelim! Dünyan n birçok kö

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Ey Türk Gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k ymetli hazinendir.

Detaylı

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2 TMMOB, Ataköy Sahili ndeki yap la ma ile ilgili dava açt. Bölge dare Mahkemesi Yürütmeyi durdurdu. Bak rköy Belediyesi itiraz etti, yürütmeyi durdurma kald r ld ve in aatlar yeniden ba lad. Mimarlar Odas

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

ATAKÖY F YAT: 2. Bak rköy Kabuk De i tiriyor!

ATAKÖY F YAT: 2. Bak rköy Kabuk De i tiriyor! Gazetemizin 22. Kurulu Y l n Sheraton stanbul Ataköy Otel de Kutlad k Gazetemizin 22. Kurulu Y l n Sheraton stanbul Ataköy Otel de kutlad k. Gecemize Kaymakamlar, Belediye Ba kanlar, siyasi partilerimizin

Detaylı

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2 BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI Bir süredir Bak rköy gündemini olu turan; Sa l k personeli maa lar n alam yor. Doktorlar istifa ediyor. Buna kar l k Bak rköy Belediyesi, Nev ehir

Detaylı

Batman daki temaslar kapsam nda

Batman daki temaslar kapsam nda ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2012 1 e k ÇALI KAN Dünya ekonomisindeki krize asimetrik yakla mal y z. 2 de Bat dan gelip do u ya yat r m yapana te vik Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Bat dan gelip Do u

Detaylı