Sektör sorunlar masaya yat r ld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sektör sorunlar masaya yat r ld"

Transkript

1 Üyelerimize önemli duyuru Sanayi Sicil Belgesi ç karmayan firmalar için son gün: A ustos 2013 tarihli ve Say l Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e giren 6495 Say l Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair Kanunun ikinci maddesi ile 6948 Say l Sanayi Sicil Kanunu'na geçici madde eklenmifl olup, söz konusu geçici madde ile "Faaliyette olup olmad na bak lmaks z n sanayi iflletmelerinden sanayi siciline kay t olmayanlardan 31/12/2014 tarihine kadar kay t ifllemini tamamlayanlar hakk nda bu kanunun 9. maddesinde öngörülen idari para cezas uygulanmaz" hükmü getirilmifltir. Ayr ca 25/10/2014 tarihli ve Say l Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e giren SGM 2014/11 Say l Sanayi Sicil Tebli i nce 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 Say l Bakanlar Kurulu Karar ile Yürürlü e konulan Küçük ve Orta Ölçekli flletmelerin Tan m, Nitelikleri ve S n fland r lmas Hakk nda Yönetmeli in 5.maddesine göre mikro flletme vas flar n tafl yan sanayi iflletmelerinden kapasite raporu olmayan iflletmeler, l Müdürlü ü ne baflvuru yapmalar durumunda firma beyan esas al narak Sanayi Sicil Belgesi düzenlenecektir. Bu ba lamda, sanayi iflletmelerinden tarihine kadar Sanayi Sicil Belgesini almayanlara kanun gere i idari para cezas uygulanacakt r. Ma dur duruma düflülmemesi için Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlü ü ne baflvuru yap lmas gerekmektedir. Detayl Bilgi çin: Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlü ü Tel: e-posta: YAYINI YIL: 16 SAYI: ARALIK 2014 ADASO dan Vergi Dairesi Baflkan Tunal ya ziyaret Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, Meclis Baflkan Yard mc s srafil Uçurum ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Adana Vergi Dairesi Baflkan Ahmet Tunal y ziyaret etti. Vergi Dairesi Baflkan Tunal, sanayi sektörünün ülke için öneminin bilincinde olduklar n, mükellef odakl hizmet anlay fl yla çal flmalar n sürdürdüklerini belirtti. ADA- SO Baflkan Zeki K vanç da, son y llarda vergi hizmetlerinde olumlu de iflimler yafland n ifade etti. 2 DE Adana Sanayi Odas Meslek Komiteleri nin kinci Ortak Toplant s yap ld. Sektör sorunlar masaya yat r ld Sanayicilere Ticaret Politikas ve Haks z thalata Karfl Koruma Önlemleri anlat ld fl ve Meslek Kad nlar Platformu ndan Baflkan Zeki K vanç a plaket HABER SAYFA 4 DE Adana Sanayi Odas ve Ekonomi Bakanl thalat Genel Müdürlü ü iflbirli iyle düzenlenen toplant - da, ticaret politikas önlemleri ve haks z ithalat konusunda sanayiciler bilgilendirildi. 3 TE Türkiye- ran Tercihli Ticaret Anlaflmas ile gelen imkânlar HABER SAYFA 12 DE KIVANÇ: ZOR KOfiULLARI FIRSATA ÇEV RMEL Y Z Adana Sanayi Odas Meslek Komiteleri nin kinci Ortak Toplant - s nda sektörlerin sorunlar ve çözüm önerileri masaya yat r ld. Küresel ve bölgesel geliflmeleri de erlendiren ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, yaflanan zor koflullar n önümüzdeki süreçte mutlaka f rsata dönüfltürülmesi gerekti ini söyledi. 6-7 DE ran Büyükelçisi nden ADASO ya ziyaret ran n Ankara Büyükelçisi Ali Reza B kdeli, Adana Sanayi Odas n ziyaret etti. Büyükelçi B kdeli, 1 Ocak ta yürürlü e girecek olan serbest ticaret anlaflmas yla, iki ülke aras ndaki ticaret hacminin daha da artaca n belirterek, yat r m ve iflbirli i f rsatlar n n de erlendirilmesini istedi. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç da, anlaflma kapsam ndaki ürün gruplar n n geniflletilmesi ve ticaret flartlar n n kolaylaflt r lmas gerekti ini vurgulad. 12 DE

2 2 1 ARALIK 2014 HABER filetmelerde MESLEK L SES Ö RENC LER N N STAJLARI (1) Yusuf AKYÜZ ADASO Çal flma Müflaviri ADASO dan Vergi Dairesi Baflkan Ahmet Tunal ya ziyaret 3308 say l Mesleki E itim Kanunu, Okullarda ve iflletmelerde yap lacak mesleki e itime iliflkin hükümler düzenlenmektedir. Bu Kanun, Mesleki E itim Kurulunun belirleyece i mesleklerde, kamu ve özel sektöre ait kurum, kurulufl ve iflyerleri ile mesleki ve teknik e itim okul ve kurumlardaki e itim ve ö retimi kapsar. Meslekleri ile ilgili beceri e itimleri için ö rencilere uygulama alan olarak kamu ve özel sektörden faydalan rlar. STAJYER Ö RENC TANIMI: 1) Ö renci iflletmelerde, mesleki ve teknik e itim okul ve kurumlar nda örgün e itim görenleri kaps yor. 2) On ve daha fazla personel çal flt ran iflletmeler, çal flt rd klar personel say s n n %5 inden az olmamak üzere mesleki ve teknik e itim okul ve kurumu ö rencilerine beceri e itim yapt r r. Ö renci say s n n tespitinde kesirler tama ibla olunur. 3) Mesleki e itim kapsam na al n p al nmad na bak lmaks z n 10 dan az personel çal flt ran iflletmeler de mesleki ve teknik e itim okul ve kurumlar ö rencilerine bu Kanunun ilgili hükümlerine göre beceri e itimi yapt rabilirler. 4) Vardiya usulü veya mevsimlik olarak faaliyet gösteren iflletmelerde e itim görecek ö renci say s n n tespitinde gündüz vardiyas nda veya faaliyet gösterdi i mevsimde çal flan personel say s esas al n r. 5) flletmelerdeki personel say s n n tespitinde her y l n Ocak ay, yaz mevsiminde faaliyet gösteren iflletmelerde Temmuz ay esas al n r. 6) Beceri e itimi uygulamas na da ö retim y l bafl nda bafllan r. 7) 10 ve daha fazla ö renciye beceri e itimi yapt racak iflletmeler bu amaçla bir e itim birimi kurar. Bu birimde, yap lan e itim için alan nda ustal k yeterli ine sahip ve ifl pedagoisi e itimi alm fl usta ö retici veya e itici personel görevlendirilir. TEOR K E T M: - flletmelerde beceri e itimi gören ö rencilerin teorik e itimi, mesleki ve teknik e itim okul ve kurumlar nda veya iflletmelerin e itim birimlerinde yap l r. - Çal flma saatleri içinde yap lacak teorik e itim haftada 12 saatten az olamaz.(dört y ll k Mesleki E itimin 4. y l n n haftada 3 iflgünü olmak üzere ayda 12 iflgünü.) Bu e itim yo unlaflt r lmak suretiyle de yap labilir. - Teorik e itim günlerinde ö renciler ücretli izinli say l r. - flletmelerde beceri e itimi gören ö renciler, iflyerlerinin flartlar na ve çal flma düzenine uymak zorundad rlar. - flletmelerde grev ve lokavt uygulamas, deprem, yang n ve sel gibi afetler olmas halinde mesleki ve teknik e itim okul ve kurumu ö rencileri e itimlerini kendi mesleki ve teknik e itim okul ve kurumlar nda sürdürür. - flletmeler beceri e itimi bafllad ktan sonra personel say s nda azalma olmas halinde de, e itime al nan ö renciler okuldan mezun oluncaya kadar e itimi devam ettirirler. (Devam gelecek say da) Mükellef odakl hizmet anlay fl yla çal flmalar m z sürdürüyoruz Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, Meclis Baflkan Yard mc s srafil Uçurum ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Adana Vergi Dairesi Baflkan Ahmet Tunal y ziyaret etti. Adana Vergi Dairesi Baflkan Ahmet Tunal, sanayi sektörünün ülke için öneminin bilincinde olduklar n, mükellef odakl hizmet anlay fl yla çal flmalar n sürdürdüklerini belirterek, Mükelleflerimizin memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Mükelleflerimizin üyesi oldu u kurulufllarla sürekli irtibat halinde olman n yararl olaca na inan yoruz dedi say l Kanunla vergi borçlusu mükelleflere büyük kolayl ve önemli avantajlar sa land n ifade eden Tunal, son baflvuru tarihi 1 Aral k 2014 olan yap land rmadan yararlanmak isteyenlerin mutlaka bu f rsat de erlendirmesini istedi. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç da, son y llarda vergi hizmetlerinde olumlu de- iflimler yafland n belirterek, Vergi dairelerinde sanayici ve ifladamlar na yönelik olumsuz, önyarg l tutum ve bak fl aç - s ndaki olumlu geliflmeler sevindiricidir diye konufltu. Yap land rma kapsam nda borçlular için önemli ödeme kolayl ve avantaj getirildi ine dikkat çeken K vanç, konuyla ilgili olarak düzenledikleri toplant lar ve duyurular ile üyelerini bilgilendirdiklerini kaydetti. Ziyarette, Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar F rat Karal ve Erdo an fiire, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi mam Gazali H rada, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özkök, Salih Sütcü, Süleyman Bafl haz r bulundu. Hal Hakem Heyeti üyeleri ADASO yu ziyaret etti Gümrük ve Ticaret l Müdürlü ü fiube Müdürü Mehmet Tanr över in baflkanl ndaki l Hal Hakem Heyeti üyeleri, Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç ziyaret etti. ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Erdo an fiire nin de haz r bulundu u ziyarette konuflan Baflkan Mehmet Tanr över, l Hal Hakem Heyeti nin üretici ve esnaf aras ndaki sorunlar n çözüme kavuflturulmas amac yla kuruldu unu vurgulad. Heyette, Adana Sanayi Odas ndan Sanayi Hizmetleri fiefi Mehmet Karakufl un yan s ra, Büyükflehir Belediyesi nden Sedat Savafl Gelikçi, Yüre ir Komisyoncular Derne- i nden dris Yüksekyayla, Seyhan Ziraat Odas ndan Cahit ncefikir, Adana Barosu ndan Çi dem Anteplio lu, Ziraat Mühendisleri Odas ndan Turgay Kestaneyapra, l G da ve Hayvanc l k Müdürlü ü nden Yusuf zzet Ifl k, Tüketici Derne i nden Betül U urerkan, Ticaret Odas ndan Sedat fienyürek, Kabz mallar Odas ndan fiahin Özkul ve Yavuz U ur raportör olarak görev al yor.

3 HABER 1 ARALIK l Müftüsü Gökçe den ADASO ya ziyaret Adana l Müftüsü Arif Gökçe, Seyhan lçe Müftü Vekili brahim Öztürk ile birlikte Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç a nezaket ziyaretinde bulundu. ADASO Meclis Üyesi Remzi Kar n da haz r bulundu u ziyarette, Adana da din hizmetlerinin yap s ve kurum çal flmalar hakk nda görüfl al flveriflinde bulunuldu. Sanayicilere Ticaret Politikas ve Haks z thalata Karfl Koruma Önlemleri anlat ld KIVANÇ: Efi T fiartlarla HER ÜLKE LE REKABET EDEB LECEK DURUMDAYIZ ÇET NKAYIfi: TÜRK SANAY S NE AVANTAJ SA LAYAN ÖNEML ÖNLEMLER VAR Adana Sanayi Odas ve Ekonomi Bakanl thalat Genel Müdürlü ü iflbirli iyle düzenlenen toplant da, ticaret politikas önlemleri ve haks z ithalat konusunda sanayiciler bilgilendirildi. Ticaret Politikas Önlemleri ve Haks z thalat konulu seminerin aç l fl nda konuflan Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, thalat Genel Müdürlü ü nün ticaret politikas savunma araçlar yla yerli üretimin ve sanayinin haks z ithalata karfl korunmas nda önemli ifllere imza att n söyledi. Tekstilden, demir çeli e, kibritten beyaz eflya üretimine kadar genifl ürün Zeki K vanç grubunda baflar l çal flmalar gerçeklefltirildi ini vurgulayan K vanç, özellikle tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde üç y l önce konulan ek vergi ile Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün adeta ipin ucundan kurtar ld n ifade etti. Uygulanan önlemlerle, sadece tekstil ve konfeksiyon sektöründe son 3 y lda 18 milyar TL nin üzerinde yat r m teflvik belgesi al nd n, 178 bin kiflinin istihdam edildi ini, hazineye 1 milyar 840 milyon dolar gümrük vergi geliri sa land n, SGK ya da 1 milyar 500 milyon lira prim ve ödeme yap ld n bildiren K vanç, D fl ticaret, istihdam ve yat r m anlam nda elde edilen bu rakamlar, bizleri hakl ç kard gibi, eflit flartlar alt nda ülkemizin her türlü ülke ile rekabet edebilece ini aç k flekilde göstermifltir dedi. ÇET NKAYIfi: KORUMA ÖNLEMLER NDE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜYÜZ Ekonomi Bakanl thalat Genel Müdür Yard mc s Ahmet Erkan Çetinkay fl, ticari savunma araçlar n n sanayiciler taraf ndan daha iyi anlafl lmas ve bu araçlardan etkin bir flekilde yararlanmalar n n sa lanmas için bilgilendirmenin yap ld n bildirdi. Gümrük Birli i anlaflmas gere ince, sanayi ürünlerinde Avrupa Birli i ülkelerine karfl s f rlanan gümrük vergi oranlar n n, AB d fl ticaret politikas na uyum zorunlulu u nedeniyle belirli baz ülkelere de oldukça düflük oranlarda uyguland n hat rlatan Çetinkay fl, Ülkemizde ithalat aflamas nda halen yo un olarak kullan lmakta olan dahilde iflleme rejimi ve tarife kontenjanlar da dikkate al nd nda, Türkiye nin, Avrupa Birli i nden daha liberal bir politika uygulamakta oldu unu, ortalama gümrük vergi oran n n yüzde 1,5 seviyelerinde bulundu unu belirtti. Türkiye nin uluslararas anlaflmalar n verdi i yetkiyle ticaret politikas savunma araçlar n en iyi flekilde kullanan ülkeler aras nda yer ald n belirten Çetinkay fl, koruma önlemlerinde dünya üçüncüsü, damping önlemlerinde ise dünya yedincisi oldu unu bildirdi. Çetinkay fl, Damping, sübvansiyon, korunma Ahmet Erkan ve gözetim uygulamalar, önlemlerin etkisiz k - Çetinkay fl l nmas na karfl önemli önlemlerimiz bulunmaktad r. Bu ticaret politikas savunma araçlar, sanayicilerimizi haks z ithalat n olumsuz etkilerine karfl korumaktad r görüflünü dile getirdi. Toplant da, Ekonomi Bakanl thalat Genel Müdürlü ü thalat Politikalar n zleme ve De erlendirme Dairesi Baflkan Alper Sad k Toközlü ve D fl Ticaret Uzmanlar Betül Sinantorunu, Abdullah Yavuz Türker ve Halil Öztürk taraf ndan sanayicilere, Damping ve Sübvansiyona Karfl Önlemler, Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulamalar, Önlemlerin Etkisiz K l nmas na Karfl Al nan Önlemler, Baz Tekstil ve Konfeksiyon Eflyas thalat nda Kayda Alma ve Azo Boyar Denetimine liflkin Uygulama ile ilgili bilgiler verildi. MT YAZ SAH B Zeki KIVANÇ ADASO YÖNET M KURULU BAfiKANI YAYIN KOORD NATÖRÜ Salih SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi YAYIN KURULU F rat KARALI mam Gazali HIRADA I Baflkan Yard mc s Sayman Üye SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Gazi YILMAZ Genel Sekreter YÖNET M YER : Adana Sanayi Odas Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Seyhan/ Tel: ( ) Pbx Fax: ( ) nternet: BASKI: Çukurova Ofset Tel: mzal yaz larda belirtilen görüfller sadece yazarlar na aittir. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek al nt yap labilir. GAZETES ADASO üyelerine ücretsiz gönderilir. Y ll k abone ücreti: 300 TL dir. 15 günde bir yay nlan r. Bu gazete bas n meslek ilkelerine uyar.

4 4 1 ARALIK 2014 HABER Yabanc Para Cinsinden Yap lan Ticari fllemlerin Vergisel Boyutu (3) Adana Sanayi Odas n ziyarette birlik ve beraberlik vurgusu yap ld Mevlüt GÖKTÜRK Yeminli Mali Müflavir 105 Seri Nolu Katma De er Vergisi Genel Tebli i ve Katma De er Vergisi Genel Uygulama Tebli inde konu hakk nda gerekli aç klama yap lm fl ve ilgili Genel Tebli lerde, sat lan veya al nan mal ve hizmet bedelinin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek tesbit edildi i ifllemlerde, teslim veya hizmetin yap ld tarih ile bedelin tahsil edildi i tarih aras nda ortaya ç kan lehte kur fark için sat c taraf ndan fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur fark na, teslim veya hizmetin yap ld tarihte bu ifllemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle, Katma De er Vergisinin hesaplanmas gerekti i, Bedelin tahsil edildi i tarihte al c lehine kur fark oluflmas halinde ise, kur fark için al c taraf ndan sat c ya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yap ld tarihteki oran üzerinden Katma De er Vergisi hesaplanmas gerekti i hususlar nda aç klama yap lm flt r. Maliye Bakanl n n bu görüflüne, çeflitli dergilerde makale yazan ve büyük ço unlu u halen Maliye Bakanl nda görevli Vergi nceleme Elamanlar n n bir k sm kat lmakla beraber, bir k s m Maliye Bakanl elamanlar ise, kur farklar n n Katma De er Vergisine tabi olmad görüflünde olduklar n makalelerinde belirtmektedirler. Serbest çal flan veya akademisyen olan Vergi Hukukçular ise, kur fark n n Türk paras n n yabanc paralar karfl s nda de er kaybetmesi veya de er kazanmas sonucu olufltu u ve bu de er artma veya eksilmesinin mal ve hizmet teslimi ile ilgisinin olmad, kanunda kur fark n n katma de er vergisine tabi olaca- na dair bir hüküm olmamas gibi nedenlerle, kur farklar n n katma de er vergisine tabi olmad fleklinde görüfl beyan etmektedirler. Dan fltay ve Vergi Mahkemeleri ise, bu konuda ç - kan vergi ihtilaflar nedeniyle vermifl olduklar kararlarda, kur farklar n n, mal ve hizmet teslimi olmad, al - c ya verilen finansman hizmetide say lam yaca gerekçeleri ile, kur farklar için tarh edilen katma de er vergilerinin terkin edilmesi gerekti ine dair, istikrar kazanm fl kararlar bulunmaktad r. Dan fltay ve Vergi Mahkemelerinin kur fark ile ilgili kararlar nda, özet olarak; - Mal teslimi ve hizmet ifas hallerinde, mal n teslimi veya hizmetin yap lmas ile vergiyi do uran olay n meydana geldi ini belirtilmifl, bedelin döviz ile hesaplanmas halinde dövizin vergiyi do uran olay n meydana geldi i andaki cari kur üzerinden Türk paras na çevrilece i, - Kanundaki bu düzenlemelere göre, mal teslimi ve hizmetin yap lmas ile vergiyi do uran olay meydana geldi inden, bedelin döviz olarak hesaplanmas halinde, vergiyi do uran olay n meydana geldi i yani, teslim ve hizmetin yap ld tarihindeki cari kur üzerinden muhasebelefltirilerek gelir kaydedilmesi gerekti i, dövizin farkl zamanlarda ödenmesi nedeniyle oluflabilecek kur farklar n n, teslim ve hizmet bedelini menfi veya müspet olarak etkilemesinin düflünülemece i. - Katma De er Vergisi Kanununun 20 nci maddesinde bedel kavram aç kça tan mlanm fl olmas na ra men kanun koyucu ayn Kanunun 24 üncü maddesinde vade fark, faiz, prim gibi çeflitli gelirler ile servis ve benzer adlar alt nda sa lanan her türlü menfaat, hizmet ve de erlerin matraha dahil oldu unun belirtilmesine ra men, kur fark na iliflkin bir belirlemeye bu maddede yer verilmemifltir. - Bu durumda, döviz cinsinden yap lan senetli veya senetsiz vadeli sat fllarda, mal n teslim tarihi ile bedelin tahsil edildi i tarih aras na oluflan, menfi veya müspet kur farklar n n bedel kavram na dahil olmad, kur fark n n Katma De er Vergisi Kanunun 24. maddesinde matraha dahil oldu u belirtilen unsurlar aras nda da say lmad aç k oldu undan, katma de er vergisine tabi tutulmas n n hukuka uygun olmad. Gerekçeleri ile, Vergi daresince yap lan vergi ve ceza tarhiyatlar terkin edilmifltir. Sonuç olarak, döviz cinsinden yap lan vadeli ticari ifllerde hesaplanan kur farklar, Türk Para biriminin yabanc paralar karfl s nda de er kazanmas veya de er kaybetmesi nedeniyle oluflmakta oldu undan, hesaplanan kur farklar n n mal ve hizmet teslimini içermemesi nedeniyle, fatura tanzim edilmesi ve katma de er vergisine tabi tutulmas kanaatimizce kanuna uygun de ildir. fl ve Meslek Kad nlar Platformu ndan Baflkan Zeki K vanç a teflekkür plaketi Adana'da ifl ve meslek sahibi kad n derneklerinin oluflturdu u fl ve Meslek Sahibi Kad nlar Güçbirli i Platformu, düzenledikleri 'Adana Gelece ini Konufluyor' paneline deste inden dolay Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç a teflekkür plaket vererek birliktelik vurgusu yap ld. BPW Adana Kulübü Baflkan Mimar Ayça Katlav, KAG DER Baflkan Mali Müflavir Birsen Uçar, Adana Soroptomist Baflkan Av. Feriha Özflahin, Seyhan Soroptomist Baflkan Açelya Milli Ulular ve Platform üyelerinin haz r bulundu u teflekkür ziyaretinde konuflan Platform Sözcüsü ve fikad Baflkan Elif Do an Türkmen, ADASO Baflkan Zeki K vanç n oda çal flmalar nda gösterdi i gayret ve çal flmalar ndaki baflar n n ülke ekonomisine katk koyma ad na kendilerine örnek oldu unu ifade etti. Türkmen, Bizlere çok ciddi bir flekilde destek oldunuz, kucak açt n z tekrar teflekkür ediyoruz. Biliyoruz ki Adana için çal flan, u raflan bizlerin bir s k nt s oldu unda Zeki K vanç yan m zda, Sanayi Odam z yan m zda. Baflkanl n yapt n z ADASO daki birlik, beraberlik ruhu biz kad nlara da yans d dedi. Adana da ilk kez ifl ve meslek sahibi kad n kurulufllar n n bir platform oluflturdu unu vurgulayan Türkmen, Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde ifl dünyas na dönük çal fl yoruz. Bütün baflkanlar bir arada mutlu ve huzurluyuz. Bu da çok iyi bir sinerji oluflturuyor diye düflünüyorum. Üyelerimizin dikkatine! ADASO dan Kapasite Raporu Suret Tasdiki ifllemlerini düflük ücretle yapt rma imkan Bilindi i üzere 5174 say l TOBB Kanunu ve tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 7/9914 say l Bakanlar Kurulu Karar gere ince, Odalar n çal flma alanlar içerisinde bulunan tüm sanayi iflletmeleri, üretim gücünü gösteren kapasite raporu düzenlettirmek ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ne onaylatmak zorundad rlar. Ayr ca, TOBB Oda Muamelat Yönetmeli inin 41.maddesine göre; ilimizde oldu u gibi Sanayi ve Ticaret Odalar n n ayr ayr bulundu- u illerde her iki Odaya kay tl firmalar için kapasite raporlar Sanayi Odalar ndan al nmak zorundad r. TOBB nin tarih ve 274 say l karar gere ince; tarihinden itibaren yenilenen kapasite raporu As l Suret nüshalar Odam zda saklanmakta, firmalara ise Asl Gibidir kafleli onaylanm fl suret verilmektedir. 6 sayfal k bir kapasite raporunun noterlerde suret tasdiki maliyeti yaklafl k TL aras nda de iflirken Odam zda ise sayfas 10 TL den toplam 60 TL na yap lmaktad r. Bu nedenle sanayi ve ticari faaliyetlerinizde oldukça önemi olan kapasite raporu ve ticaret sicil gazeteleri suret tasdiklerinin Odam zdan daha az maliyetle yapt r lmas, kapasite raporuna sahip olmayan veya geçerlilik süresi dolmufl rapora sahip üyelerimizin ise yenileme ifllemleri için Odam za baflvurmas gerekmektedir. Kentimizin, ülkemizin yarar na olacak her ifl te elimizi tafl n alt na koyar z. Önümüzde TOBB Giriflimciler Kurullar seçimleri var ama burada bulunan hiçbir baflkan icra heyetine aday de ildir. Bireysel hesaplar yapm yoruz. Hem kad n n bütününü temsil edecek hem üyesi oldu u oda y hem de Adana y temsil edecek meziyette olan arkadafllar destekleyece iz görüflünü dile getirdi. KIVANÇ: AYRILIKTA AZAP, B RL KTE BEREKET VAR Genel Sekreter Yard mc s Bora Kocaman n da haz r bulundu u Kad n Platformu üyelerinin ziyaretinde konuflan ADASO Baflkan Zeki K vanç, birlikte hareket etmenin, birlikte ifl yapman n her zaman için do ru bir davran fl oldu unu ve baflar y getirdi ini söyledi. K vanç, Ayr l kta azap var, birlikte bereket var diye bir söz vard r. Birlikte hareket eden sivil toplum kurulufllar, dernekler her zaman baflar ya ulafl r. Birlik olarak hareket edildi inde hükümet nezdinde veya bakanl k nezdinde istedi inizi al r, ç kars n z. Birlikteli in içerisinde bir kifli ayk r hareket ederse baflar ya ulafl lamaz. Sorununu kendi içinde çözmüfl olanlar her zaman baflar ya ulafl rlar. Gaziantep, Kahramanmarafl, Kayseri illerimiz baflar y bu flekilde yakalam flt r. Sivil Toplum Kurulufllar olarak bizlerin yaflad m z kente sorumlulu umuz vard r. Kentimize art de er verecek her kesime, her etkinli e destek oluruz. Sizlerle birlikte çal flmaktan mutluluk duyar z diye konufltu.

5 HABER SANAY ODASI 1 ARALIK 2014 fi SA LI I VE GÜVENL fiyerler NDE TAHL YE (BOfiALTMA) Hüseyin BENG SU ADASO fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri Tar m Fuar nda 8.buluflma gerçekleflti Adana 8. Tar m, Hayvanc l k, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuar ile Serac l k, Bahçecilik, Fidanc l k, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknoloji Fuar büyük ilgi gördü. Vali Mustafa Büyük, TÜYAP Adana Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki aç l fl töreninde, kente yak flan bir fuar n gerçeklefltirildi ini belirterek, ülkenin geliflmesi ve büyümesinin tar m sektörüne de yans d n söyledi. Tar m sektörünün geliflti ini aktaran Büyük, sektörün ve çiftçilerin daha büyük gelir elde etmesi temennisinde bulundu. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Tar m Reformu Genel Müdürü Gürsel Küsek ise Adana'n n y llard r tar m ile an ld n belirterek, bu anlamda kentteki tar m n daha ilerilere götürülmesi gerekti ine inand klar n söyledi. Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü ise tar m n stratejik önemi olan bir sektör oldu unu belirterek, tar m n ve çiftçinin desteklenmesinin önemine dikkati çekti. G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Hamit Aygül ve Adana Ticaret Borsas Baflkan Muammer Çal flkan ve di er kat l mc lar n konuflmas n n ard ndan fuar n aç l fl kurdelesi, Adana Valisi Mustafa Büyük, Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Adana Ticaret Borsas Meclis Baflkan fiahin Bilgiç, Adana Organize Sanayi Bölgesi Baflkan Bekir Sütcü ve kent protokolü taraf ndan kesildi. Daha sonra protokol üyeleri, stantlar gezdi. Vali Büyük ve Büyükflehir Belediye Baflkan Sözlü, traktöre binerek, teknik özellikleri hakk nda bilgi ald. KARA SALI DA K RALIK FABR KA SYD VAKFI DÖNER SERMAYE filetmes NE A T ALTINMURT FABR KASI K RALIKTIR Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne ait olan ve 10 dönüm arazi üzerinde 3500 metrekare kapal alana sahip bulunan Alt n Murt Fabrikas kiraya ç kar lm flt r. Selamp nar Mahallesi nde bulunan fabrikan n; * Yüksekli i, bina taban ndan döfleme alt 4 metre, çat üzeri yüksekli i 5,10 metredir. * Bina içerisindeki kolonlar ve ana kirifller, prefabrik beton sistemi ile yap lm flt r. * Çat, alüminyum trapez sac ile örtülüdür. * Fabrikaya ait çeflitli büyüklükte 9 adet dükkan mevcuttur. Baflvurular, Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne yap lacakt r. flyerinde ciddi, yak n ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi gibi hayat tehdit eden bir durum söz konusu oldu unda çal flanlar n o ortamdan uzaklaflt r lmalar zorunlu hale gelmektedir. Tahliye (Boflaltma) dedi imiz bu durumda, can ve mal kay plar n n meydana gelmemesi için önceden boflaltmalar n nas l yap laca planlanmal ve çal flanlar n bu hususlarda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu da çal flanlar n boflaltma haritalar nda belirlenmifl güzergahlardan düzenli bir flekilde yürüyerek alan boflaltmalar ile sa lanabilir. Alarm ve anons yap ld nda, acil durum plan nda yer alan destek elemanlar görevlileri boflaltman n düzgün bir flekilde yap lmas n sa larlar. Ayn zamanda çal flanlar n pani e kap lmamalar, zaman kayb bak m ndan kiflisel eflyalar n toplamalar engellenir. Kaza veya acil durum alan yeterince güvenli ise destek elemanlar içeride halâ bir çal flan n kal p kalmad n kontrol amac yla uygun KKD kullanarak h zl bir flekilde dinlenme odalar n, çal flma alanlar n, çal flanlar n kalabilecekleri di er k s mlar kontrol ederek sahada ve çal flma yerlerinde bir denetim yaparlar. flyerinin tehlike s n f na göre iflyerinde boflaltma önem kazanmaktad r. Bir maden iflletmesindeki tahliye ile bir atölyedeki tahliyenin farkl olaca hususu aç kt r. Ciddi, yak n ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi hallerinde iflyerinin boflalt lmas nda iflveren yükümlü tutulmufltur. flyerinde acil durumda tahliye için yasa ile getirilen yükümlülükler belirtilmifltir. 1. Ciddi, yak n ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda iflveren; a. Çal flanlar n ifli b rakarak derhal çal flma yerlerinden ayr l p güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çal flanlara gerekli talimatlar verir. b. Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmad kça, gerekli donan ma sahip ve özel olarak görevlendirilenler d fl ndaki çal flanlardan ifllerine devam etmelerini isteyemez. 2. flveren, çal flanlar n kendileri veya di er kiflilerin güvenli i için ciddi ve yak n bir tehlike ile karfl laflt klar ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçlar n önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donan mlar çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sa lar. Böyle bir durumda çal flanlar, ihmal veya dikkatsiz davran fllar olmad kça yapt klar müdahaleden dolay sorumlu tutulamaz. Kazas z günler dile i ile. 5

6 Adana Sanayi Odas Meslek Komiteleri nin kinci Ortak Toplant s yap ld. Sektör sorunlar masaya yat r ld Adana Sanayi Odas (ADASO) Meslek Komiteleri nin kinci Ortak Toplant s nda sektörlerin sorunlar ve çözüm önerileri masaya yat r ld. Küresel ve bölgesel geliflmeleri de erlendiren ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, yaflanan zor koflullar n önümüzdeki süreçte mutlaka f rsata dönüfltürülmesi gerekti ini söyledi. Ortak toplant n n aç l fl nda konuflan ADASO Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, yasa gere i 6 ayda bir yap lan toplant n n, sektör sorunlar ve çözüm önerilerinin tart fl ld bir platform oldu unu ifade etti. Üniversite-sanayi iliflkilerinin geliflmesi yolunda önemli ad mlar at ld n belirten Çomu, tüm sektörlerin iflbirli- 13. GRUP inin daha çok gelifltirilmesi için çaba göstermeye davet etti. Çomu, Sanayicilerimiz ve akademisyenlerimizin ortak çal flmas, iflbirli inin yayg nlaflmas iflletmelerimize de, ekonomimize de önemli katk lar sa layacak dedi. ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, küresel ve bölgesel olarak, ekonomik ve siyasi anlamda oldukça zor bir dönemden geçilmekte oldu unu belirterek, Sanayiciler olarak bizler yaflananlar n bir gün sona erece ini bilerek, içinde bulundu umuz zor koflullar f rsata döndürecek çal flmalar bugünden yapmal, hiçbir surette umutsuzlu a kap lmamal y z. Türk Sanayicileri olarak ayn anda birçok konuyla mücadele etmek, günlük sorunlar n ötesinde, METAL fileme VE KAPLAMA SANAY 17. GRUP MAK NA MALAT VE TAAHHÜT SANAY RIFKI BAYRAM Elektrik kesintileri, yeni sanayi bölgesine do algaz n getirilememesi, kalifiye eleman bulamama sorun olmaya devam ediyor. Orta ölçekli sanayi sitemizin organize sanayi bölgesi statüsüne dönüfltürülmesi, ÜRGE, TEYDEB, KOSGEB gibi kurumlar n sundu u devlet desteklerinden sanayicilerimizin daha uygun koflullarla yararland r lmas na yönelik çal flmalar yap lmal d r. Ayr ca, büyük firmalar n yat r mlar nda yerel firmalardan da yararlan lmas konusunda giriflimlerde bulunulmas n talep ediyoruz. 14. GRUP DÖKÜM-GER DÖNÜfiÜM VE METAL SAN. FERHAT AKGÜNGÖR Black Cyan Magenta Yellow flsizlik daha do rusu mesleksizlik, iflçi ve ifl güvenli i, yeni pazar alanlar tespiti, ithal girdi hammadde ve yard mc maddelerden al nan ÖTV, çevre ve denetim elektronik ortam güvenli i ve finansman konular nda önemli sorunlar yafl yoruz. KOM TE SÖZCÜLER SORUNLARI ANLATTI Çukurova Üniversitesi Rektör Yard mc s Prof.Dr. Azmi Yalç n ve ö retim üyeleri Prof.Dr. Selahattin Serin, Prof.Dr. Hüseyin Ak ll, Prof.Dr. Hüseyin Yerli, Prof.Dr. Kadir 16. GRUP ELEKTR K-OTOMASYON-ENERJ SANAY SEYHUN MERDAN YABACI En öncelikli sorunumuz, plans z elektrik kesintileridir. S k kesintilerin yafland bir ortamda sanayiyi nas l çal flt raca z, nas l canland raca z? Hepimizin jeneratör almas gerekecek. Talep yetersizli i, sermaye yetersizli i ve nitelikli eleman, sektörümüzde üretimin önündeki en büyük engeller olarak karfl m za ç kmaktad r. yar n da düflünmek, do ru flekilde planlamak ve öngörmek durumunday z diye konufltu. Adana sanayisinin daha yukar seviyelere ç kar lmas nda meslek komitelerine çok büyük rol düfltü üne inand n vurgulayan K vanç, Sizlerden alaca m z düflüncelerle komitelerimizin daha üretken ve aktif hale gelmesini hedefliyoruz görüflünü dile getirdi. 2. GRUP ÖNER DA SUYU Ödenmeyen çekte hapis cezas n n kalkmas ndan sonra zedelenen güven ortam n n yeniden sa lanmas için baflta TOBB olmak üzere tüm kurulufllar n inisiyatifi ele alarak kendi dinamikleriyle hukuk kurallar çerçevesinde çözüm bulma gereklili i ortaya ç km flt r. Tüm firmalar n ticari faaliyetleri, ödeme al flkanl klar, piyasadaki itibarlar ve bankalarla iflbirli i sonucu sicil kayd tutulmas, talep halinde firmalarla paylafl lmas n öneriyoruz. 10. GRUP K MYA SANAY Ayd n, Doç.Dr. Ahmet nce, Prof.Dr. Turgut Cabaro lu, Prof.Dr. Bilgehan Güzel, Prof.Dr. Ahmet Mahmut K l ç, Pof.Dr. Osman Babaarslan, Doç.Dr. Ulus Çelik, Doç.Dr. Tunç Tüken ve Yrd.Doç.Dr. Durmufl Ali Bircan n kat ld toplant da, Meslek Komiteleri Sözcüleri taraf ndan sektörlerin sorunlar anlat ld ve çözüm önerileri dile getirildi. Ortak sorunlar aras nda, teflvik uygulamas, kalifiye eleman bulunamamas, istihdam, kay t d fl l k, konut üretimi için arsa bulunamamas, sektörel sanayi sitelerinin kurulmas, haks z rekabet, elektrik kesintileri, çekten kaynakl ma duriyetin giderilmesine yönelik önlem al nmas konular yer ald. NfiAAT MALZEMELER SANAY HAYDAR SEVEN Plans z elektrik kesintileri çok büyük problem oldu undan bir an önce çözüme kavuflturulmal d r. Kümelenme konusunda ise halen bir çözüme ulafl labilmifl de ildir. Sektörel Sanayi Sitesi kurulabilmesi için belediyeler nezdinde giriflimlerde bulunulmas n talep ediyoruz. 4. GRUP HAZIR YEMEK SANAY SITKI AKSO AN Hammaddesi büyük oranda d fla ba ml olan sektörümüz, özellikle gümrüklerde büyük s k nt larla karfl karfl ya kal yor, gümrük teflkilat ile ihtilaflara düflüyor. Hammadde ithalat nda birbirine yak n ve benzer o kadar çok çeflit var, bu nedenle gümrük muayenesinde ifllemler ve prosedürlerle ilgili görevliler taraf ndan bir hayli zorluk ç kart l yor. Büyük fabrikalar n kapanmas ndan en çok etkilenen sektörlerin bafl nda geliyoruz.. Merdivenalt tabir edilen firmalar n say s h zla art yor, kalitesiz ancak ucuz hizmet verdikleri için iflletmeler taraf ndan bu flirketler tercih ediliyor. limize gelen yat r mc lar da kendi yemek flirketlerini beraberinde getirdi i için sektörümüz geliflemiyor. Ayakta kalmakta zorlanan Adana yemek sektörüne destek olunmal d r. 19. GRUP MOTORLU KARA TAfiITLARI-OTO YAN SAN. 1. GRUP PAMUK fileme-çirçir-sawgin PRESE AL HSAN ÇANKAYA KAM L SÖLPÜKER KOB lerin üretim modeli de iflmeli, katma de eri yüksek ürün üretimine geçmelidir. Ülke genelinde oldu u gibi Adana' da da kay tiçi ve kay td fl firmalar iç içe olunca çok fazla haks z rekabet ortam oluflmakta. Bu konuda acil önlem al nmal d r. Teflvik mevzuat nda köklü de ifliklikler yap lmal, KOB lere kalite unsurunu art ran teflvikler verilmelidir. Kalifiye eleman s k nt s bölgemizde had safhadad r. fiirketlerin verimlili ini art rmak için kalifiye eleman s k nt s n çözmek gerekir. 23. GRUP OTOMOT V - MOTOR YEN LEME SANAY RAFET M LL Ülkemizde 600 bin ton pamuk üretimi, buna karfl n 1,5 milyon ton tüketim var. 900 bin tonluk aç n kapanmas için her y l 900 bin ton pamuk ithal ediliyor ve karfl l nda 1,5 milyar dolar yurtd fl na gönderiliyor. Pamuk üretiminin desteklenmesi konusunda y llard r devam eden giriflimlerden bugüne kadar bir sonuç al namad. stihdam, üretim ve ihracat kapasitesi büyük olan tekstil sektörünün ihtiyac n n karfl lanmas için mutlaka pamuk üretimi desteklenmelidir. 12. GRUP F L Z YALDIZ Ara eleman aç sektörümüzü de olumsuz yönde etkilemektedir. Gün gelecek çal flt r lacak eleman dahi bulmakta güçlük çekece imiz konusunda endifleliyiz. Bu nedenle en k sa zamanda sektörün ihtiyac olan elamanlar n yetifltirilmesi konusunda bir eylem plan yap lmas ve bu çal flman n di er komitelere de örnek teflkil edilecek flekilde (pilot komite olarak) yürütülmesi gerekti i düflüncesindeyiz. 7. GRUP TEKST L SANAY SRAF L UÇURUM Sektörümüzün en önemli sorunu kontrolsüz ithalatt r. Ek vergi getirilmesiyle sektörümüz rahat nefes alm fl, yap lan yat r mlarla 180 bin kifliye istihdam yarat lm fl, hazine ve SGK ya da ciddi ölçüde gelir sa lanm flt r. Sorunlar n çözümünde ve sektörün büyümesinde ç k fl noktas n ihracatla sa l yoruz. Eme in yo un oldu u sektörümüzün biraz daha desteklenmesiyle iflsizli e çözüm olacakt r. 22. GRUP ÖZEL NfiAAT FAAL YETLER M.BÜLENT KUNT Sanayi bölgelerine ulafl mda çeflitlilik art r larak s k nt lara çare bulunmal. Özellikle AOSB ye iflyeri servis arac yerine tramvay, metro veya normal tren ile gidiflgelifl sa lanabilir. Krediye eriflim önemli bir sorun, sanayiciye faiz deste i art r lmal d r. Haks z rekabeti ve kay t d fl l önlemede, beyanda mücadele yerine sahada mücadele dönemine geçilmesi yararl olacakt r. Elektrik faturalar ndaki kay p-kaçak bedelinin sanayi tesislerinde s f rlanmas n ve TRT pay n n kald r lmas n talep ediyoruz. PLAST K AMBALAJ SANAY 15. GRUP HASAN ERGEZER Nitelikli eleman bulmak flöyle dursun vas fs z eleman bile bulam yoruz. Organize Sanayi Bölgesi ne ulafl mda s k nt lar çekiliyor, Devlet Demir Yollar ile görüflülerek seferler düzenlenerek bu sorun çözümlenebilir mi? Geri dönüflüm konusunda ise Tar m, Hayvanc l k ve G da Bakanl ile görüflmelerimiz sürmekte olup, konunun yasal zemine tafl nmas için giriflimcilerimiz devam etmektedir. 8. GRUP A AÇ ÜRÜNLER SANAY AL CENK G Z R flletmelerimizin ihtiyac olan a aç ürünlerini Orman flletmelerinde yeterli olarak bulamamakta, üretimde büyük s k nt larla karfl karfl ya kalmaktay z. Ayr ca, a aç mamullerine yönelik uygulanan yüksek gümrük vergileri de s k nt yaratmaktad r. Ticaret borsalar n n fatura tasdiki uygulamas n n kald r lmas için giriflimlerde bulunulmas n talep ediyoruz. 11. GRUP PLAST K - KAUÇUK ÜRÜNLER SANAY ERMAN ONATÇA flveren olarak kasam zdan ç kan para, asgari ücretli personelimize ödedi imiz ücretin iki kat d r. Kalifiye eleman bulmada çok büyük s k nt lar çekiyor, üretim yapmakta dahi zorlan yoruz. Önemli s k nt lar m zdan biri de istirahat raporudur. Sa l k oca ya da aile hekimleri hastay sorgulamadan çok kolay rapor vermekte, bu sorun bir türlü çözümlenememektedir. METAL VE METAL YAN SANAY RAMAZAN KAYKAÇ KOSGEB projelerinin halâ kapal olmas KOB lerimize büyük zarar veriyor. Nitelikli elemanlar n büyük firmalar tercih etmesi nedeniyle KOB lerimiz bu konuda da büyük s k nt içerisinde. Kredi Garanti Fonu kredi için kefalet istiyor, bu durumda bankadan bir fark kalm yor. Baflta d fl ticaret olmak üzere e itim çal flmalar devam etmeli. KOSGEB laboratuar da yetersiz kalmakta, yeni bir laboratuar kurulmas zorunluluk oldu. 21. GRUP NfiAAT MÜTEAHH TL ORHAN MURAT AVCI Mania konusu halâ çözülemedi. Seyhan da yaklafl k 600, Sar çam da 138 tane sorunlu bina bulunuyor. Havaalan nda pistin uzat lmas ya da binalar n notamlanmas ile sorun çözülebilecek. Giriflimlerimiz devam ediyor, odam zdan da destek talep ediyoruz. mar sorunu nedeniyle arsa bulunamad için birçok müteahhit flehir d fl nda inflaat yapmak zorunda kal yor. Sektörümüzde enerji müsaadeleri konusunda problemler yaflan yor. 5. GRUP KONFEKS YON-AYAKKABICILAR SANAY M.RIZA YALINKAYA Eme in yo un oldu u sektörümüzde kay t d fl l n yol açt haks z rekabet SGK primlerinin yüksekli inden kaynaklanmaktad r. Primlerin düflürülmesini, k dem tazminat fonunun kurulmas n talep ediyoruz.hapis cezas n n kald r lmas yla çeklerin tahsilat nda büyük s k nt yafl yoruz. Beklentimiz, belediyeler ile iflbirli i yap larak kent d fl nda yer tahsis edilmesi halinde sektörel sanayi bölgelerinde faaliyet gösterecek iflyerlerine kavuflmakt r.

7 8 1 ARALIK 2014 BAfiLAMA B T fi FUARIN ADI KONUSU BAfiLICA ÜRÜN H ZMET GRUPLARI TÜRÜ YER fieh R DÜZENLEY C 2.Türk Arap G da ve G da Ülkemiz KOB 'lerinin Uluslararas Sat fl Sheraton Çeflme Turab Fuarc l k Reklam 01/12/ /12/2014 Teknolojileri Fuar kili Görüflme Al m Heyeti Organizasyonu G da Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (G da ve G da Teknolojileri) G da ve G da Teknolojileri Fuar Kongre ve Sergi Merkezi zmir Organizasyon Hizmetleri A.fi. 03/12/ /12/2014 Pazarlama Fuar 2014 Pazarlama 03/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2014 ATRAX'14 Fespa Eurasia Aysaf 13.Uluslararas Ayakkab ve Yan Sanayi Fuar Growtech Eurasia Uluslararas Sera, Tar m Ekipmanlar ve Teknolojileri Fuar HPCI Ortado u ve Avrasya Kongre ve Fuar 39.Uluslararas Gamex/Compex Bilgisayar ve Dijital Oyun Fuar Kal p Avrasya 2014 Bursa 7.Kal p Teknolojileri ve Yan Sanayiler Fuar Bursa 13.Uluslararas Metal flleme Teknolojileri Fuar Bursa 6.Sac flleme Teknolojileri Fuar 2014 BELEX 2014 Bursa 12.Uluslararas Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Ayd nlatma ve letiflim Fuar Bursa 5.H rdavat ve fl Güvenli i Fuar Travel Turkey zmir "8.Turizm Fuar ve Konferans " Plast Eurasia Uluslararas Plastik Endüstrisi Fuar Eyafexpo - Engelsiz Yaflam Fuar 05/12/ /12/2014 Türkiye Sa l k Fuar 10/12/ /12/2014 Health Expo Medikal Ürün, Ekipman ve Sa l k Turizmi Fuar Ayakkab Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar, Deri, Suni Deri, Tekstil, Makineler, Kurum Mümessillikler ve Dergiler Sera, Tar m Ekipmanlar ve Teknolojileri Ev ve Kiflisel Bak m Ürünleri 3.E lence, Aktivite, Park Endüstrisi ve Hizmetleri Bilgisayar ve Bilgisayar Oyunlar Teknolojileri, Pazarlama, Yay nc l k, Pazarlama letiflimi, E itim, Teknoloji, Yaz l m, Dan flmanl k, Lojistik, Reklam, Tan t m, Araflt rma Ayakkab Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar, Deri, Suni Deri, Taban, Tekstil, Makineler, Kurum Mümessillikler ve Dergiler Sera, Is tma, So utma, Havaland rma, Sulama Sistemleri ve Ekipmanlar, Tohum, Fide, Fidan, laç ve Gübre, Tar m Makineleri ve Hayvanc l k Ev ve Kiflisel Bak m, Kimyevi Ham Madde Ürünleri, Üretim Malzemeleri ve Teknolojileri Tema Park, E lence, Aktivite, Park, Dinlenme, Tesis Ekipmanlar, Sinema Gösteri, Akvaryum, Müze, Hobi Hizmetleri, Tesis Tasar m, nflaat ve Proje Bilgisayar, Bilgisayar Yaz l mlar, Bilgisayar Oyunlar ve Çevre Birimleri, Cep Telefonlar, Ev Sinema Sistemleri, Plazma TV'ler, Digital Kameralar, Güvenlik ve Alarm Sistemleri, Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Uluslararas Fuar Merkezi Yeflilköy Uluslararas Antalya Fuar Merkezi Kal p Teknolojileri ve Yan Sanayi Kal p Teknolojileri ve Yan Sanayi Genifl Format Dijital, Serigrafi Bask, Tekstil Bask ve Endüstriyel Reklam Metal flleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, El Aletleri, Pnömatik, Hidrolik (Depolama ve stifleme Özel Bölümü) Sac, Boru, Profil, flleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Ayd nlatma, letiflim Mürekkep, Finishing, Yaz l m, Dijital flaretleme, Sarf Malzemeleri, Bask, Nak fl ve Kesme Makineleri, Substratlar, Sustratlar, Outdoor Signage, Görsel letiflim Metal flleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, El Aletleri, Pnömatik, Hidrolik (Depolama ve stifleme Özel Bölümü) Sac, Boru, Profil, flleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Ayd nlatma, letiflim Antalya Eventus Organizasyon Fuarc l k ve Tic A.fi. Pozitif Fuarc l k A.fi. UBM NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.fi. WOW Kongre Merkezi /Yeflilköy Sedef Fuar ve Kongre Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. Fuar Merkezi Yeflilköy Lütfi K rdar Uluslararas Uluslararas Kongre ve Sergi Saray Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre H rdavat ve fl Güvenli i H rdavat, fl Güvenli i, Endüstriyel Malzemeler Turizm Fuar ve Konferans Plastik Makineleri, Kimyasallar, Hammaddeler, Kal p, Is, Kontrol Cihazlar, Hidrolik-Pnömatik Engellilere Özel Ürünler, Hizmetler, Özel E itim Kurumlar Türkiye Sa l k Mezunlar Kurultay ve Sa l k Turizmi Medikal Ürünler, Laboratuar Ekipmanlar ve Hastane Donan mlar, Sa l k Turizmi l Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Tatil Köyleri, Havayollar Firmalar, Oteller, Seyahat Acenteler Enjeksiyon, fiiflirme Film, Poflet Kesme, Flexo Bask Makineleri, Extruderler, Mühendislik Plastikleri Polimerler, Granül, Enjeksiyon Kal plar Görme, iflitme, Ortopedik ve Zihinsel Özürlüler için Tasarlanm fl Araç Gereç, Teknoloji ve Hizmetler, Mimari, Çevre, Ulafl m ve Kent Çözümler, Özel E itim Hizmetleri, Hastane, Sa l k Turizmi, Termal, Yafll Bak m, Sa l k E itimi Medikal Ürün ve hizmetler, laç ve eczac l k Ameliyathane Cihazlar, Aletleri Ve Donan mlar, Acil Ve Yo un Bak m Ekipmanlar, Hasta Yataklar, Hastane Mobilyalar, Laboratuar Ekipmanlar ve Sa l k Turizmi Fuar Merkezi Yeflilköy Bursa Bursa Uluslararas Uluslararas Fuar ve Kongre Bursa Merkezi Bursa Uluslararas Bursa Fuar ve Kongre Bursa Uluslararas Uluslararas Fuar ve Kongre Bursa Merkezi Bursa Uluslararas Bursa Fuar ve Kongre Uluslararas zmir Fuar Alan Uluslararas Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Fuar Merkezi Yeflilköy Polat Otel 11/12/ /12/2014 S LMO STANBUL Optik Fuar Optik ve Oftalmolojik Ürünler Optik ve Oftalmolojik Ürünler 11/12/ /12/2014 Ayakkab Yaz "37. zmir Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Fuar " 12/12/ /12/2014 BS Anne Bebek Çocuk Fuar Anne Bebek ve Çocuk Fuar 13/12/ /12/2014 E itim, E itim Materyalleri ve Teknolojileri Fuar Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar E itim, E itim Materyalleri ve Teknolojileri 16/12/ /12/2014 Educaturk E itim ve Kariyer Fuar E itim ve Kariyer 17/12/ /12/2014 Gapshoes 20.Uluslararas Ayakkab, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuar 18/12/ /12/2014 Food & Spirit 19/12/ /12/2014 FUAR ADI TRANS ST Ulafl m Teknolojileri, Araçlar ve Ürünleri, Sistemleri Sempozyum ve Fuar Ayakkab, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yerli Yabanc Firma,Yeme- çme Sektörüne Dahil Olan Tüm Firmalar, Restoranlar, Cafeler, çecek ve çki Firmalar Ulafl m Teknolojileri, Araçlar ve Ürünleri, Sistemleri Sempozyum ve Fuar FUAR ARALIK 2014 YURT Ç FUAR TAKV M Bak m, Tafl ma Gereçleri, Güvenlik, Mobilya, Tekstil, E itim E lence, G da, Kozmetik, Oyuncak, Kitap, Süreli Yay nlar E itim, Materyalleri ve Teknolojileri, S navlar, Yurtd fl Programlar, Finansal ve Bankac l k, Sigorta, Uçak Biletleri, Vize Hizmetleri, Konsolosluk ve Dernekler, Ulusal & Yabanc Üniversiteler, lkö retim, Lise ve Kolejler, Dil Okullar, Dershaneler, Okul Öncesi & Mesleki E itim Kurumlar Ayakkab, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yemek Firmalar, çecek Firmalar, çki Firmalar, Restoranlar, Kafeler, Barlar, Gece Kulüpleri ve Tedarikçileri, Yay nlar Kara ve Demiryolu Toplu Ulafl m Araçlar, Yol, Köprü ve Demiryolu Teknolojileri, Metro Demiryolu Araçlar, Bilet ve Ücretlendirme Sistemleri, Trafik Yönetimi, Deniz Tafl mac l, Yol- nflaat Bak m Araçlar Uluslararas Fuar Merkezi Yeflilköy Fuar Merkezi Yeflilköy Uluslararas zmir Fuar Alan Kongre Merkezi Hilton Kongre ve Sergi Merkezi Uluslararas Kongre Merkezi Uluslararas OFM Ortado u Fuar Merkezi Maslak Arena Venue Kongre Merkezi ARALIK 2014 YURT DIfiI FUAR TAKV M TÜRÜ BAfiLANGIÇ TAR H B T fi TAR H zmir zmir Gaziantep Tureks Uluslararas Fuarc l k Ltd. fiti. Rönesans Fuarc l k ve Yay nc l k A.fi. Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. Fespa Eurasia Fuarc l k A.fi. Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. ZFAfi zmir Fuarc l k Hizmet. Kültür ve Sanat flleri. Tic.A.fi - Hannover Fairs Turkey Fuarc l k A.fi. Tüyap Tüm Fuarc l k Yap m A.fi. MBA Grup Uluslararas Fuarc l k Ltd. fiti FC Fuarc l k Organizasyon Ltd. fiti. Pozitif Fuarc l k A.fi. Voli Fuar Hizmetleri A.fi. 24 Saat Fuarc l k Ltd fiti. ZFAfi zmir Fuarc l k Hizmet. Kültür ve Sanat flleri. Tic.A.fi Boyut Fuarc l k Hizmet. Org. Ltd. fiti ISF Fuarc l k Tic. Ltd. fiti. Boyut Fuarc l k Hizmet. Org. Ltd. fiti Akort Tan t m Org. ve Fuarc l k Ltd. fiti. IDF Uluslarars Fuarc l k A.fi. Fiera Milano nterteks Uluslararas Fuarc l k A.fi. KONUSU fieh R ÜLKE ORGAN ZATÖR 1. TÜRK HRAÇ ÜRÜNLER FUARI T GENEL T CARET HO CHI MINH CITY V ETNAM TO YAPI VE NfiAAT MALZEMELER, NfiAAT RESTORASYONU, CONSTRUCT CANADA 2014 M BETON NfiAAT, EK PMAN, TES S YÖNET M TORONTO KANADA MM B DUBAI INTERNATIONAL JEWELLERY WEEK M KUYUMCULUK VE MÜCEVHERAT DUBA BAE ROTAFORTE MANUFACTURING AND MACHINE TOOLS M MAK NE SEKTÖRÜ CAKARTA ENDONEZYA OA B PROMOTE M GENEL T CARET YAOUNDE KAMERUN TÜRKEL AUTOMECHANIKA SHANGAI M OTOMOT V YAN SANAY fiangay Ç N U B MADECOR EXPO 2014 M EV TEKST L, MOB LYA VE Ç DEKORASYON KAZABLANKA FAS TÜRKEL PACK & PRINT ULUSLARARASI AMBALAJ, GIDA fileme, PAKETLEME VE BASKI MAK NELER FUARI M AMBALAJ, GIDA fileme, PAKETLEME VE BASKI MAK NELER TAHRAN RAN TÜYAP

8

9 10 ATIK BORSASI Atmay n, ihtiyac olanlara sat n Sa l m z tehdit eden çevre sorunlar n n çözümünde hemen hergün yeni yaklafl mlar benimsenmektedir. Son y llarda çevre konusunda üzerinde en çok durulan ise sorunlar kayna nda çözümlemeye yönelik sistemlerin gelifltirilmesidir. Üretim sürecinin sonunda ortaya ç kan kirlilikle mücadele yerine, hammaddenin ve enerjinin etkin ve verimli kullan lmas, az at k üretilmesi ve özellikle de at klar n geri kazan lmas ve yeniden kullan lmas önem kazanm flt r. Sanayi kurulufllar afla da yay nlad m z, At k Geri Dönüflüm Borsas Bilgi De erlendirme Formu nu doldurarak, gazetemize ulaflt racaklar. De erlendirilen formlar neticesinde ortaya ç kan arz ve talepler bu sayfada yeralacak. Amaç, baz üyelerimizin üretim at klar n n de erlendirilmesi, di er firmalar m z taraf ndan at klar n hammadde olarak yeniden kazand r lmas olacak. Böylece hem ekonomiye hem de çevreye kazanç sa lanm fl olacak. Bu amaca ulaflabilmek için, üyelerimizin söz konusu formu doldurarak k sa zamanda gazetemize göndermeleri gerekiyor. ADASO At k Borsas gizlilik ortam nda ve flifrelendirilerek ifllem gördü ünden, hem at arz, hem de talep eden firmalar n isimleri yay nlanm yor ve sakl tutuluyor. I. F RMA B LG LER : Kurulufl / Firma Ünvan : Üretim Konusu : Oda Sicil No : Fabrika / Tesis Adresi : Telefon / Faks : Yetkili Kifli ve Ünvan : ( rtibat kurulacak kifli) Verdi imiz bilgilerin At k Geri Dönüflüm Borsas nda bir kod alt nda yay nlanmas n istiyoruz. Tarih : mza : I. ÜRET MDEN KAYNAKLANAN DE ERLEND R LEB L R ATIKLAR: 1. Anons Türü: 2. At k Cinsi (Madde Grubu): 3. At n Bulundu u l/ lçe: 4. At k Miktar : 5. Hangi S kl kta Olufltu u / Hangi S kl kta Talep Edildi i: 6. At n Özellikleri Hakk nda Tan mlay c Bilgiler: 7. Ambalaj fiekli Hakk nda Bilgi: 8. Nakliye mkan Hakk nda Bilgi: 9. Bültende Yay nlanma Süresi (Yay nlanma süresi bildirilmedi i takdirde en fazla 6 ay yay nlan r): Borsa'da yer alan at k gruplar ve kodlar : 0100 K MYASALLAR 0200 TEKST L 0300 KA IT/KARTON 0400 VAR L/B DON 0500 AHfiAP/TAHTA 0600 CAM 0700 METAL 0800 DER 0900 PLAST K 1000 ELKTR K-ELEKTRON K 1100 LAST K KAUÇUK 1200 YA LAR 1300 B TK SEL - HAYN. MAD B LEfi K MADDELER 1500 NfiAAT VE HAFR YAT 1600 AKÜ VE P LLER 1700 D ER At k Borsas taleplerinize yönelik görüfl ve önerileriniz için adres ve telefon numaralar m z: Adana Sanayi Odas : Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Telefon: 0 (322) (pbx) Faks: 0 (322) Arz Talep LÜTFEN BU SAYFAYI EKS KS Z DOLDURUP KESEREK KISA SÜREDE ODAMIZA LET N Z. Ayr ca At k Borsas talep ve arzlar n n yay nland internet adresleri: TOBB: http//www.tobb.org.tr Sanayi Odas : http//www.iso.org.tr ARZLAR 0600-A Cam yünü / toz ve k rp nt. Y lda 500 ton. Torba halinde A Sönmüfl kireç, CaO oran s f r, TÜB TAK analiz raporlu, dökme, ton, sürekli. Nakliye al c ya ait (Kepçe-kamyon dahil) 0900-A Ayl k 2 ton plastik PVC (Folyo) art. Farkl renklerde (25 kg. çuvallarda). Nakliye al c ya ait A Ayl k 10 ton yeflil a rl kl olarak muhtelif (LLDPE) balyalanm fl halde plastik A Ayl k 50 Kg. polietilen. Fabrikada teslim (ücretli) A lt. y ll k ücretsiz ETG (Etilen Glikol) 0500-A kg. ambalajs z, nakliye al c ya ait, haftal k ebatlama sonucu oluflan a aç ve MDF parçalar A ton, 3 ayl k, plastik granül üretimi s ras nda imalat hatas fleklinde oluflan plastik (ücretli) A Ayda 5 ton üretimden ç kan ka t,karton ve ambalaj 0200-A Ayda 1500 kg. yün iplik k r nt s. 4.5 metre uzunluklarda yün ipler. 3 kat 6 numara, boyal çeflitli renklerde, kg l k plastik çuvallarda adresten teslim A Ayl k 2 ton boya çamuru (kapal varil) 0300-A Ayl k 250 Kg. karton. Fabrikada teslim (ücretli) A Ayl k 50 kilogram ka t, karton koli. Adresten teslim A Ayda adet boya sektöründe kullan lm fl temiz a z çember kapakl varil A Ayl k 30 adet plastik bidon. Adresten teslim A K r k cam kavanozlar, nakliye al c ya ait A günde 15 ton düz cam k r nt lar. Küçük parçalara ayr lm fl. Nakliye al c ya ait A Haftada 5 ton, her an aç k kasa ile nakledilebilir döküm kumu A Ayda 10 ton sabun kar fl ml demir tozu ve ayda 3 ton küçük parçalar halinde demir A Bir defal k kg kendi kutular nda paletli flekilde filtre alt statik toz boya, nakliye talep edene ait 0200-A Haftal k 20 ton naylon çuvallarda mobilya döflemeleri için kullan lan kumafl n kesiminde ortaya ç kan fire kumafl parçalar, nakliye talep edene ait 1700-A Ayl k 2 ton vulkanizasyonda metal ve kauçu u birlefltirici özelli i olan yap flt r c boya bulaflm fl elyaf (ücretli), eldivenler, nakliye al c ya ait A Ayda 1 ton metal malzeme temizlemede kullan lan solventler (f r n tiner, rapid tiner, MEK), (ücretli) nakliye al c ya ait A PE, PP çuval (Ambalaj plastik) ücretsiz A Günlük 1600 kg bask s z çanta poflet imalat ndan ç kan plastik parçalar, Ambalaj 10 kg balya halinde, nakliye görüflülerek 0500-A Ayl k 3000 kg sunta talafl, çuvallanm fl 0500-A Ayl k 50 varil sunta talafl çuvallanm fl 0600-A Ayl k 7 ton cam, buzlu cam, ayna k r k ve f re parçalar 0600-A ton ayl k özel dokumal cam kumafl firesi 1500-A Ayda 3 kamyon k r k mermer at klar. Fabrika teslimi A Ayl k 300 adet metal teneke. Adresten teslim A Günlük 10 kamyon mermer tozu, mermer parçalar (Dökme). Nakliye al c ya ait. TALEPLER 0900-T ton ayl k her türlü fleffaf ambalaj naylonu - Mavi beyaz bidon çapa, hurda polietilen malzemeler T Ayl k 50 ton %100 üretim veya bobin at iplik ve/veya kumafl hurdas (ücretli) preslenmifl balya halinde, nakliye al c ya ait T Y ll k 5000 ton ambalajs z nakliye kendilerine ait her türlü metal T Trafo ya, Kompresör ya, Hidrolik ya-, Is transfer ya vs... Ayl k, s n rs z miktarda. Varilli veya tankerle. Nakliye firmam za aittir T Günlük ton f ç l at k ya T Ayda 30 ton kullan lm fl s v kostik al n r T Ayda 20 ton pamuklu sentetik iplik ve dokuma telefleri. Balya halinde al n r T Oluklu mukavva, evrak ka tlar, gazete, paketli ya da balyal flekilde nakliyesi miktara ba l olarak firma taraf ndan yap labilir T Ayl k 3.5 ton sürekli oluklu, a rl kl yabanc madde olmayan kuru ka t presli veya küçük balyalar halinde fabrikam zda teslim al n r T At k ka t, oluklu mukavva, gri karton, kraft liner sürekli al n r T Ayl k 100 ton varil T Ayl k 100 ton hurda palet, tahta al m T Ayl k 100 ton sac T Her türlü plastik, s n rs z miktarda, sürekli olarak (dökme). Nakliye imkan mevcut T Temiz, yafl olmayan renkli veya beyaz polietilen film hurdalar. Islanmayacak ve tozlanmayacak flekilde torbalanm fl at klar, nerede olursa olsun al n r, nakliye firmam za aittir T Ayl k 100 ton plastik, torluk çuval T plik torbas, palet örtüsü, polietilen ambalaj, üretim at her türlü plastik Türkiye nin her yerinden s n rs z olarak al nabilir T Ayl k 1 ton plastik masura (PP Masura, çuval veya kolu halinde). Nakliye talep eden firmaya ait T Yüksek yo unluk polietilen ve polipropilen, ayda 100 ton. 25 Kg. l k çuval veya ambalaj ile Türkiye nin her yerinden al n r T Sanayi ya lar, trafo, motor ve her türlü madeni ya. Bulundu u yerden s n rs z miktarda al nabilir T Ayl k 100 ton hurda plastik al m 0500-T Y ll k 3000 ton Her türlü ahflap palet ve ahflap at k, nakliye talep eden firmaya ait T Ayl k 500 ton, at k boya (boya çamuru)at k tiner, at k solvent T Y ll k 10 ton çeflitli ebat ve ölçüde sac parças T ton y ll k statik boya, paketli veya sand kl T Haftal k 50 ton Her türlü metal talep edilmektedir. Nakliye imkan mevcut.

10 DIfi T CARET BÜLTEN 1 ARALIK G da maddeleri ve içecekler Ç N F RMA ADI: BASAL TRADING e-posta: Yetkili Kifli: Mardy Lauwerysen Çin ve Hong Kong'da satmak üzere tavuk pençesi almak isteyen firma, bu alanda çal flan Türk firmalar yla da ticari iliflkiye girmek istedi ini bildiriyor. H ND STAN F RMA ADI: JK Trading Co 38,Kongu Nagar Main St Marudamalai Road Coimbatore Tamilnadu, India Yetkili Kifli: JAYAKUMAR Firma baharat, baharat bazl yiyecekler ve zerdeçal ithal etmek istemektedir. MOLDOVA F RMA ADI: AZAMET GRUP LTD. Gagauzia, Ceadir-Lunga, Buceacukui 23, Moldova TEL: +373 (2) FAKS:+373 (2) e-posta: Yetkili Kifli: Telman Uzun Üzüm çekirde inden so uk bask ile ya ve un üreten firman n, ürünlerini Türkiye de de satmak üzere da t mc - lar arad bildirilmifltir. Üzüm çekirde- inden so uk bask l ya, üzüm çekirde inden un ve durum bu day ile üzüm çekirde i unu kar fl m ndan pasta satmak isteyen firman n Genel Müdürü Valentina Uzun, TOBB Türkçe Konuflan Giriflimciler Grubu üyesidir. F RMA ADI: RTP (Rus Türk Proje Yat r mlar ) Ltd fiti e-posta: Yetkili Kifli: Sherikbek Akimov Firma, Rusya'ya ihraç etmek üzere ayl k 200 ton kemiksiz dana eti, süt tozu ve sert peynir almak istedi ini bildiriyor. F RMA ADI: ECO RESOURCE ul.kievskaya 6, #103, Saint Petersburg, Russia TEL: +7 (812) FAKS:+7 (812) e-posta: Yetkili Kifli: Sergey V.Vetlugin Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i nden gönderilen bir yaz - da, do al g da renklendiricileri üreticisi olan ECO RESOURCE firmas n n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. Ana metaller ve ilgili ürünler BELÇ KA F RMA ADI: PartnersMetal NV kielsevest 2 antwerp Belgium 2018 TEL: +32 (3) FAKS:+32 (3) e-posta: Yetkili Kifli: Eder zusman Firma, demir hariç pirinç, bak r kablo, elektrikli motor, hurda bak r gibi hurda metal almak istedi ini bildiriyor. F RMA ADI: VALCOM-PM Alexandrova Volzhskiy, Volgograd reg. Russian Federation TEL: +7 (8443) e-posta: Atomize alüminyum tozu üreticisi olan firma Türkiye de bu alanda faaliyet gösteren firmalarla iflbirli i yapmak istedi ini bildiriyor. Firma, tozlar n n müflterinin iste inin ve uygulama alanlar n n güncellefltirilebilece ini de belirtiyor. Tekstil ve tekstil malzemeleri BANGLADEfi F RMA ADI: Shyamol Bangla Jutex Ltd. Suit No-20, 7/FL, Eastern Plus Commercial Complex. 145, Shantinagar, Dhaka-1217, Bangladesh TEL: +880 (2) FAKS:+880 (2) e-posta: Yetkili Kifli: Lutfur Rahaman / Managing Director Jüt ipli i ve jüt ipli inden eflyalar üreten firman n, Türk firmalar na ürünlerini satmak istedi i bildirilmifltir. F RMA ADI: SPACE MED ENTERPRISE BSEC Bhaban, Level-9, 102, Kazi Nazrul Islam Avenue Kawran Bazar, Dhaka Bangladesh TEL: +880 ( 2) FAKS:+880 ( 2) Yetkili Kifli: Anisur Rahman/ Managing Director Triko, jüt ürün, deri ürün ve ev tekstili gibi ürünleri ihraç etmek istedi ini belirten firma, ortak projelerde beraber çal flmak isteyen yat r mc larla ve kendi ürünlerini Bangladefl te pazarlamak isteyen Türk firmalar yla da iflbirli i yapmak istedi ini bildiriyor. TAC K STAN F RMA ADI: Olim Textile e-posta: Yetkili Kifli: Erac Ziyodaliyev Tacikistan n Kuzeyinde % 100 pamuk ipli i üretimi yap lan bir fabrikas bulunan firman n, Türk tekstil firmalar na kaliteli pamuk ipli i satmak istedi i bildirilmifltir. Kimyasal maddeler ve yapay elyaflar H ND STAN F RMA ADI: H.S. Polymers Pvt. Ltd BR-67B, Shalimar Bagh New Delhi , India TEL: +91 (11) FAKS:+91 (11) Yetkili Kifli: Sushant Dutta/Export Manager Özellikle ayakkab taban, emniyet ayakkab s ve sanayi tipi botlarda kullan lan polimer üreticisi olan firma, ürünlerini satmak istedi ini bildiriyor. MAKEDONYA CUMHUR YET F RMA ADI: SAB T UMER e-posta: Yetkili Kifli: Sabit Umer Ellerinde stok fazlas VASELINE markal deodorant, losyon, dudak koruyucu, cilt koruma kremi vb. bulunan firman n ürünlerini Türkiye ye ihraç etmek istedi i bildirilmifltir. Sabit Umer "TOBB Türkçe Konuflan Giriflimciler Grubu" üyesidir. F RMA ADI: FEDERASYONU TÜRK YE T CARET TEMS LC L Atatürk Bulvar, No.106, 06990, Kavakl dere / ANKARA TEL: +90 (312) FAKS:+90 (312) e-posta: Papa Care markal bebek kremi çeflitleri, bebek flampuan, bebek banyo jeli ve bebe ya ile Mosquitall markal sivrisinek kovucu krem, sivrisinek kovucu sprey, sivrisinek kovucu s v ürünler ve elektrikle çal flan sivrisinek kovucu üreticisi olan BIOGUARD adl firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili- i arac l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri verilen Temsilcili e baflvurmalar gerekmektedir. F RMA ADI: FEDERASYONU TÜRK YE T CARET TEMS LC L Atatürk Bulvar, No.106, Kavakl dere / ANKARA TEL: +90 (312) FAKS:+90 (312) e-posta: Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i nden gönderilen bir yaz - da, bebek bak m ürünleri ve sinek kovucu sprey üreten Bioguard firmas - n n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. URUGUAY F RMA ADI: Bionagrin Piedra Alta 1945, Montevideo, Uruguay TEL: +598 (2929) 0331 e-posta: Yetkili Kifli: Mr. Carlos A.Bähr (Director) Firma, kozmetik ve parfümeri ithal etmek istiyor. Söz konusu talep, T.C. Buenos Aires Büyükelçili i Ticaret Müflavirli imiz vas tas yla iletilmifltir. Bal k, bal kç l k ürünleri ve di er bal kç l k yan ürünleri F RMA ADI: Gorodskoy Supermarket e-posta: Yetkili Kifli: Lavruflina Olga Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilli i taraf ndan firman n bal k ithalat yapmak istedi i bildirilmifltir. F RMA ADI: AUCHAN e-posta: Yetkili Kifli: Tuka Kristian Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilli i taraf ndan firman n bal k ithalat yapmak istedi i bildirilmifltir. F RMA ADI: PRIZMA e-posta: Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilli i taraf ndan firman n bal k ithalat yapmak istedi i bildirilmifltir. F RMA ADI: D X YUG TEL: +8 (495) (1021 e-posta: Yetkili Kifli: Savçenko Elena Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilli i taraf ndan firman n bal k ithalat yapmak istedi i bildirilmifltir. Kömür, linyit, turba ve kömür esasl di er ürünler F RMA ADI: FEDERASYONU TÜRK YE T CARET TEMS LC L Atatürk Bulvar, No.106, 06990, Kavakl dere / ANKARA TEL: +90 (312) FAKS:+90 (312) e-posta: Kömür briketi üreticisi olan URALME- TALLURGENERGO adl firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri verilen Temsilcili e baflvurmalar gerekmektedir. F RMA ADI: Vip Systems Ural , Russia, Yekaterinburg city, Kuibysheva str TEL: +7 (909) e-posta: Yetkili Kifli: Mr. Konstantin Belousov Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i nden gönderilen bir yaz - da, kömür briketi üreten Uralmetallurgenergo firmas n n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. Madencilik, tafl oca iflletme ve ilgili ürünler TUNUS F RMA ADI: Cabinet Conseils Turki & Bailly 5 rue Dabdaba Kasbah Tunis TEL: +216 (21) e-posta: Yetkili Kifli: Jean-Louis BAILLY 1630 dönümlük sahada bulunan tafl oca n n sat lmak istendi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l - yla iletilmifltir. Makineler, ekipmanlar, aletler ve ilgili ürünler TALYA F RMA ADI: Italtherm Srl TEL: +39 (0523) e-posta: Yetkili Kifli: Roberto Marconi/ Export Manager Evsel kullan m için gaz kazan ve yo- uflmal kazan üreticisi olan firma, ürünlerini Türkiye pazar nda satmak üzere bu alanda faaliyet gösteren ithalatç firmalarla ve bayilerle iflbirli i yapmak istedi ini bildiriyor. TUNUS F RMA ADI: Najmeddine GHARBI TEL: +216 (78) / FAKS:+216 (78) e-posta: Yetkili Kifli: Najmeddine GHARBI T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i taraf ndan, kurulufl aflamas nda oldu u belirtilen Tunuslu firman n kâ t bardak üretiminde kullan lan makineler almak istedi i bildirilmifltir. F RMA ADI: Afmah Pvt Limited 20-Km Multan Road (Jamal Din Street), Lahore 53800, Pakistan TEL: +92 (42) FAKS:+92 (42) e-posta: Yetkili Kifli: Imran Zahoor Ud Din/Export Department & International Sales Traktör araç ve parçalar üreticisi olan firma, Türk firmalarla iflbirli i yaparak Türk firmalar n her türlü ürününü Pakistan da pazarlamak istediklerini bildiriyor. Optik ve hassas ölçüm ayg tlar ve t bbi tüketim malzemeleri F RMA ADI: CJSC Intermedservice Malaya Kaluzhskaya ul., 15/16 Office 404, , Moscow, Russia TEL: +7 (495) (ext. FAKS:+7 (495) e-posta: Yetkili Kifli: Nelly Yarmushkina / Head of Supplier Relations Department (Medical equipment) Sa l k sektörüne yönelik hastane yataklar ve aksesuarlar, sedyeler, hasta nakil sandalyeleri, mobilya ve ekipmanlar, medikal arabalar, diseksiyon masas vb. ürünlerin da t mc l n yapan Rus firmas ; söz konusu medikal ürünleri temin etti i Türk tedarikçi firman n el de ifltirmesi sebebiyle ivedilikle yeni bir tedarikçi firma arad n bildirmifltir. Firman n önceden üstlendi i bir ihaledeki yükümlülü ünü yerine getirebilmek için acilen 2 adet çok fonksiyonlu hasta sedyesi (UT-10) ve 1 adet hasta nakil sedyesi (PT-10) ithal etmek zorunda oldu u belirtilmifltir.

11 BIKDEL : YATIRIM VE fib RL FIRSATLARI DE ERLEND R LMEL KIVANÇ: T CARETTE ÜRÜN SAYISI ARTMALI, fiartlar KOLAYLAfiTIRILMALI ran Büyükelçisi nden ADASO ya ziyaret ran n Ankara Büyükelçisi Ali Reza B kdeli, Adana Sanayi Odas n ziyaret etti. Büyükelçi B kdeli, 1 Ocak ta yürürlü e girecek olan serbest ticaret anlaflmas yla, iki ülke aras ndaki ticaret hacminin daha da artaca n belirterek, yat r m ve iflbirli i f rsatlar n n de erlendirilmesini istedi. Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç da, anlaflma kapsam ndaki ürün gruplar n n geniflletilmesi ve ticaret flartlar - n n kolaylaflt r lmas gerekti ini vurgulad. Ekonomi Müsteflar Ali Reza Jabbari, Ticaret Müsteflar Hamid Zadboom ile birlikte Adana Sanayi Odas n ziyaret eden Büyükelçi B kdeli, Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç ile iki ülke aras ndaki yat r m iflbirli i ve ticari iliflkilerin gelifltirilmesi konular nda görüfl al flveriflinde bulundu. Ziyarette, Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Yard mc s srafil Uçurum, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Erdo an fiire, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özkök, Salih Sütcü ve Faruk Aytek haz r bulundu. ÜRÜN GRUPLARI GEN filet LMEL ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, ran ile serbest ticaret anlaflmas n çok önemsediklerini, iki ülkenin de maksimum düzeyde menfaat sa layaca na inand n bildirdi. Anlaflma kapsam nda Türkiye nin 125 kalem sanayi ürününde ran dan ald tavizlere karfl l k olarak, ran a 138 kalem tar m ürününde belirli tavizler verdi- ini hat rlatan K vanç, bu say n n çok yetersiz oldu unu, listedeki ürün gruplar n n daha da geniflletilmesi gerekti ini ifade etti. K vanç, Listedeki ürünler artt nda ve ticaret flartlar kolaylaflt nda çok daha fazla ticaret yapma imkan na kavuflaca z dedi. ran ile ticarette, gecikmelere neden olan ithal izinleri ve maliyetleri olumsuz etkileyen faturalara büyükelçilik onay uygulamalar n n kald r lmas n isteyen K vanç, indirime ra men halen oldukça yüksek olan belirli ürünlerdeki vergi oranlar n n daha fazla indirilmesini, hammadde ve yar mamul ithalat n n do rudan ranl üretici firmalardan yap lmas - na izin verilmesini arzulad klar n kaydetti. BÖLGEYE RAF NER YAPILAB L R Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu da, bölgenin yak n gelecekte enerji üssü olaca n, Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi nin faaliyete geçmesiyle enerji ve petro-kimya yat r mlar - n n gerçeklefltirilece ini ifade etti. Baflkan Çomu nun, ranl yat r mc lar n bölgeye yat r m yapabilece ini ve devlet teflviklerinden yararlanabilece ini ifade etmesi üzerine ran Büyükelçisi Ali Reza B kdeli de, Neden olmas n, ham petrol ve do algaz karfl l nda kamu veya özel sektör taraf ndan rafineri de yap labilir dedi. ran Büyükelçisi Ali Reza B kdeli, Türkiye ile ran aras ndaki ticaret kapasitesinin bugüne kadar yeterince de erlendirilemedi- ini, imzalanan anlaflma ile bunun afl laca- n ifade etti.türkiye ile ticaret hacminin bu y l sonunda 30 milyar dolara ulaflmas - n n hedeflendi ini vurgulayan Büyükelçi B kdeli, ülkesinde Türk ürünlerine ilgi duyuldu unu ve çok be enildi ini bildirdi. Türkiye ile ran aras nda 10 y ld r süren bir müzakere süreci sonucu imzalanan ve Ocak 2015 itibariyle yürürlü e girmesi beklenen Tercihli Ticaret Anlaflmas kapsam nda, anlaflma konusu ürünlerde iki ülke aras ndaki ticaret hacminin 3 y l içerisinde iki kat na ç kmas beklenmektedir. * Türkiye belirli tar m ürünlerinde ran a belirli tavizler sa layacak, buna karfl l k olarak da ran baz sanayi ürünlerinde Türkiye ye tarife indirimi uygulayacakt r. * ran, kimya, orman ve a aç ürünleri, tekstil, haz r giyim, cam, demir ve demir d fl metaller, makine ve aksamlar, otomotiv ve mobilya sektörlerinde yer alan ço unlu u 6 l GT P baz nda 125 ürün grubunda, %30 ila %40 aras nda gümrük indirimi sa layacakt r. * Buna karfl l k olarak Türkiye 6 l ve 8 li GT P lerden oluflan 138 tar m ürününde ran a tavizler vererek gümrük vergileri ayr ca fon tutarlar nda de iflen oranlarda indirime gidecektir. * Anlaflma, gümrük vergilerinin indirilmesinin yan s ra tarife d fl engeller ile tarife benzeri engellerin ortadan kald r lmas n, ekonomik iliflkilerin uyumlu flekilde geniflletilmesini ve teflvik edilmesini, adil rekabet koflullar n n yarat lmas n, ticaretin sürdürülebilir büyümesini, çeflitlendirilmesinin ve kolaylaflt r lmas n amaçlamaktad r. * Ülkemiz 2013 y l toplam ihracat yaklafl k 151,9 milyar dolar olarak gerçekleflirken bunun yaklafl k 41 milyar dolar n (%27) anlaflmaya konu sanayi ürünleri oluflturmufltur. * ran gerçeklefltirilen ihracat n tüm ihracat - m z içindeki pay 4,2 Milyar $ la, %2,8 lik bir pay almaktad r. * Anlaflmaya konu ürünlerde ran a gerçeklefltirilen ihracat ise 616 milyon $ ile bu ürün gruplar nda gerçeklefltirilen toplam ihracat n sadece %1,5 unu oluflturmaktad r. * Türkiye 2013 y l itibariyle ran a 4,2 Milyar $ l k ihracat gerçeklefltirmektedir. Söz konusu ihracat n sadece %15 lik k sm anlaflmaya konu ürünlerden oluflmaktad r. * Türkiye, ran n ithalat nda önemli bir yere sahiptir y l nda ran toplam 45,6 milyar dolarl k ithalat gerçeklefltirmifltir. * 2013 y l nda ise Türkiye nin ran a toplam ihracat bu ülkenin toplam ithalat n n %9,2 sini oluflturmufltur. * ran n anlaflmaya konu ürünlerde gerçeklefltirdi i ithalat toplam ithalat içinde %10 luk bir pay almaktad r. * Anlaflmaya konu ürünlerde Türkiye nin pay 616 milyon $ la %13,5 civar ndad r. ran a Tan nan Tavizler * Anlaflma kapsam nda tar m ürünlerinden oluflan 138 farkl GT P de, Türkiye nin ran a uygulamakta oldu u ithalat vergi oranlar düflürülmüfltür. * ran'dan gerçeklefltirilen ithalat Türkiye'nin toplam ithalat içinde % 4,13 lük paya sahip olmakla beraber, anlaflmaya konu ürünlerin 2013 y l nda Türkiye'nin ran'dan gerçeklefltirdi i toplam ithalat içerisindeki pay % 0,25 gibi oldukça küçük bir rakama denk gelmektedir. * 2013 y ll nda indirime tabi ürün gruplar ndan Ticari iliflkilerin gelifltirilmesinde iki ülkenin de ç kar n n gözetilmesinin en önemli öncelik olmas gerekti i üzerinde duran B kdeli, yaflanan nakliye sorununun da önümüzdeki günlerde çözümlenece ini, di er sorunlar n çözümüne yönelik gerekli giriflimlerde bulunaca - 39 unda ithalat yap lm fl ve toplam ithalat de eri 25 milyon 516 bin $ olarak gerçekleflmifltir. * Söz konusu 39 ürün aras nda ilk 15 kalem ürünün ithalat % 97,33 lük bir pay alarak en büyük paya sahiptir. A AÇ ORMAN ÜRÜNLER SEKTÖRÜ Anlaflma, a aç orman ürünleri sektöründe (mobilya hariç) 8 ürünü kapsamakta olup ran bu ürünlerin tamam nda mevcut tarife oranlar üzerinden %30 luk indirime gitmifltir. Sadece GT P kodlu kâ ttan ev eflyas, hastane eflyas -di er eflya ürününde bu indirim 3 y ll k bir dönemde gerçeklefltirilecektir. Türkiye nin anlaflmaya konu a aç orman ürünlerinde ran a yapt ihracat 2013 y l nda 114 milyon dolar olarak gerçekleflmifltir. Bu miktar ran n söz konusu ürünlerde toplam ithalat n n %31 ini oluflturmufltur. TEKST L VE HAMMADDELER SEKTÖRÜ * Tekstil ve hammaddeleri sektörü içerisinde çok az üründe tarife indirimine gidilmifltir. * Ürünlere %30 ve %40 oranlar nda indirim uygulanm flt r. * GT P kodlu viskoz ipe i liflerinden dokuma ürünleri anlaflman n yürürlü e girmesinin ard ndan geliflmeye en aç k ürün grubu olarak de erlendirilmektedir. * 2012 ve 2013 y l nda ran n bu üründe 25 milyon dolardan fazla ithalat bulunmakta iken ülkemizin ihracat 5 milyon dolar seviyesindedir. HAZIR G Y M VE KONFEKS YON SEKTÖRÜ * Haz r giyim ve konfeksiyon sektörü ran n en çok üründe indirime gitti i sektör olmufltur. * Toplam 28 ürün grubunda ran tarife indirimine giderken ürünlerin tamam nda %40 oran nda ve tek seferde indirim sa lanm flt r. * ran taraf ndan hâlihaz rda uygulanagelen gümrük vergisi oranlar anlaflmaya konu ço u ürün için %100 seviyesinde iken bu oran yap - lan indirim ile %60 a gerilemifl durumdad r ne var ki söz konusu oranlar indirim sonras nda dahi oldukça yüksek seviyelerdedir. * Haz r giyim sektörü içerisinde tüm ürünlerde ülkemiz aç s ndan önemli bir potansiyel bar nd rmakta olan ran 2012 y l nda 144 milyon dolar 2013 y l nda ise 90,4 milyon dolar de erinde ithalat gerçeklefltirmifltir. * Ülkemiz bu pastadan ancak %9 - %10 oran nda pay alabilmifltir. * Sektör dâhilinde özellikle çorap, flal ve örme giyim eflyalar nda önemli bir potansiyel oldu u düflünülmektedir. CAM SEKTÖRÜ * Cam sektörü içerisinde ran yaln zca üç ürüne ait vergi oranlar nda indirime gitmifltir. * Her üç üründe de temel tarife oranlar %40 iken anlaflma neticesinde Türkiye %40 oran nda bir indirim elde etmifl. Anlaflman n yürürlü e girmesiyle bu ürünlerin gümrük tarife oranlar %24 olmufltur. * Söz konusu ürünlerde ran n toplam ithalat art fl gösterirken, Türkiye nin bu ülkeye yapt ihracatta ise düflüfl gözlemlenmifltir. * 2013 y l itibariyle an lan ürünlerde Türkiye nin ihracat n n içerisinde ran n pay %2 civar ndad r. ran özellikle camdan bardak ve n belirtti. Büyükelçi Ali Reza B kdeli, Adana ile ran aras nda yat r m ve iflbirli ine yönelik önemli f rsatlar bulundu unu, yat r m ve iflbirli i potansiyelinin de erlendirilmesi için karfl l kl ifl heyeti ziyaretleri düzenlenmesinin yararl olaca na inand n sözlerine ekledi. Türkiye- ran Tercihli Ticaret Anlaflmas ile gelen imkânlar sofra / mutfak ifllerinde kullan lan eflyalarda ülkemiz aç s ndan önemli bir potansiyel bar nd rmaktad r. DEM R VE DEM R DIfiI METALLER * Demir ve demir d fl metaller sektörü dâhilinde 17 üründe vergi indirimine gidilmifl olup vida ve c vatalarda %20 oran nda indirim sa lan rken, di er tüm ürünlerde %30 oran nda indirim sa lanm flt r. * Bunlar n içerisinde 8 üründe %10 luk dilimler halinde dönemine göre indirim sa lanacakt r. * Söz konusu ürünler içerisinde köfleli çubuklar ile demir/çelik radyatörlerde ülkemizin ran n toplam ithalat içerisinde önemli bir üstünlü ü bulunmaktad r. * An lan ürünler içerisinde ran n toplam ithalat, ülkemizin ihracat de erleri ve ran pazar ndaki varl göz önünde bulunduruldu unda, indirim sonras nda ülkemizin özellikle demir/çelikten inflaat aksamlar, demir/çelikten eflya ve alafl ms z alüminyumdan sac flerit ve levhalarda ihracat n artt rabilece i öngörülmektedir. MAK NE VE AKSAMLARI * Makine ve aksamlar sektöründe 27 üründe indirimde gidilmifltir. * Söz konusu ürünlerde ran 2012 y l nda 2,3 milyar dolar, 2013 y l nda ise toplam 1,5 milyar dolar ithalat gerçeklefltirmifltir. * Türkiye ise bu pazardan %10 luk bir pay alabilmektedir. OTOMOT V SEKTÖRÜ * Otomotiv sektörü dahilinde otomotiv aksesuar, aksam ve parçalara iliflkin 6 ürün grubunda indirime gidilmifltir. * %2 ila %12 aras nda de iflen oranlarda uygulanmakta olan gümrük vergileri anlaflman n yürürlü e girmesiyle %1,4 ila %8,4 aras ndaki oranlarda uygulanacakt r. * Söz konusu ürünlerde ran n 2013 y l toplam ithalat 405 milyon dolar iken bu ürünlerde Türkiye den ran a 47,3 milyon dolarl k ihracat gerçekleflmifltir. * Kara tafl tlar için aksam ve parçalar ürünlerinde önemli bir avantaja sahip olan ülkemiz özellikle bu ürünlerde ran a yapt ihracat n artt rabilecektir. * Yine, frenlerde ran n mevcut ithalat hacmi gözönünde bulunduruldu unda ülkemizin bu pazardaki %6 l k pay n artt rabilecektir. MOB LYA SEKTÖRÜ * ran mobilya sektöründen 10 üründe tarife indirimine gidece ini taahhüt etmifltir. * Türkiye nin bu ürünlerdeki ihracat 2011 den bu yana sürekli olarak düflerken ran n gerçeklefltirdi i ithalatta ise art fl görülmektedir. * Son iki y lda ran an lan ürün gruplar ndan yaklafl k 200 milyon dolar de erinde ithalat gerçeklefltirmifl olup Türkiye nin buradan ald pay %14 olmufltur. * Söz konusu ürünler içerisinde di er ahflap mobilyalar hâlihaz rda Türkiye nin en fazla ihracat yapt ürün olurken, özellikle metal mobilyalar ve oturmaya mahsus mobilyalarda ülkemizin ran pazar ndan düflük paylar ald görülmektedir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER 22.11.2017 23.11.2017 16.İstanbul Perakende Fuarı Mağaza, Market, Alışveriş Merkezlerine Yönelik Ürün, Hizmetler ve Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Lütfi Kırdar Uluslararası

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9) 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (3. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

Detaylı

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü ANKARA 2016 ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler Amaç MADDE 1- (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S. NO 1 2 3 HİZMETİN ADI ÖSYM Başkanlığı tarafından Fakültemize yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması Ders Kaydı Yatay Geçiş İşlemleri 4 Mezuniyet Belgesi Verilmesi 5 Kayıt Silme BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Tebli. Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35)

Tebli. Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35) Ticaret Müste arl ndan: Tebli Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35) Madde 1- thal edilecek oyuncaklar n, 17/5/2002 tarih ve 24758 say Resmi Gazete de yay mlanan Oyuncaklar Hakk nda Yönetmeli

Detaylı