Sektör sorunlar masaya yat r ld

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sektör sorunlar masaya yat r ld"

Transkript

1 Üyelerimize önemli duyuru Sanayi Sicil Belgesi ç karmayan firmalar için son gün: A ustos 2013 tarihli ve Say l Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e giren 6495 Say l Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair Kanunun ikinci maddesi ile 6948 Say l Sanayi Sicil Kanunu'na geçici madde eklenmifl olup, söz konusu geçici madde ile "Faaliyette olup olmad na bak lmaks z n sanayi iflletmelerinden sanayi siciline kay t olmayanlardan 31/12/2014 tarihine kadar kay t ifllemini tamamlayanlar hakk nda bu kanunun 9. maddesinde öngörülen idari para cezas uygulanmaz" hükmü getirilmifltir. Ayr ca 25/10/2014 tarihli ve Say l Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e giren SGM 2014/11 Say l Sanayi Sicil Tebli i nce 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 Say l Bakanlar Kurulu Karar ile Yürürlü e konulan Küçük ve Orta Ölçekli flletmelerin Tan m, Nitelikleri ve S n fland r lmas Hakk nda Yönetmeli in 5.maddesine göre mikro flletme vas flar n tafl yan sanayi iflletmelerinden kapasite raporu olmayan iflletmeler, l Müdürlü ü ne baflvuru yapmalar durumunda firma beyan esas al narak Sanayi Sicil Belgesi düzenlenecektir. Bu ba lamda, sanayi iflletmelerinden tarihine kadar Sanayi Sicil Belgesini almayanlara kanun gere i idari para cezas uygulanacakt r. Ma dur duruma düflülmemesi için Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlü ü ne baflvuru yap lmas gerekmektedir. Detayl Bilgi çin: Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlü ü Tel: e-posta: YAYINI YIL: 16 SAYI: ARALIK 2014 ADASO dan Vergi Dairesi Baflkan Tunal ya ziyaret Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, Meclis Baflkan Yard mc s srafil Uçurum ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Adana Vergi Dairesi Baflkan Ahmet Tunal y ziyaret etti. Vergi Dairesi Baflkan Tunal, sanayi sektörünün ülke için öneminin bilincinde olduklar n, mükellef odakl hizmet anlay fl yla çal flmalar n sürdürdüklerini belirtti. ADA- SO Baflkan Zeki K vanç da, son y llarda vergi hizmetlerinde olumlu de iflimler yafland n ifade etti. 2 DE Adana Sanayi Odas Meslek Komiteleri nin kinci Ortak Toplant s yap ld. Sektör sorunlar masaya yat r ld Sanayicilere Ticaret Politikas ve Haks z thalata Karfl Koruma Önlemleri anlat ld fl ve Meslek Kad nlar Platformu ndan Baflkan Zeki K vanç a plaket HABER SAYFA 4 DE Adana Sanayi Odas ve Ekonomi Bakanl thalat Genel Müdürlü ü iflbirli iyle düzenlenen toplant - da, ticaret politikas önlemleri ve haks z ithalat konusunda sanayiciler bilgilendirildi. 3 TE Türkiye- ran Tercihli Ticaret Anlaflmas ile gelen imkânlar HABER SAYFA 12 DE KIVANÇ: ZOR KOfiULLARI FIRSATA ÇEV RMEL Y Z Adana Sanayi Odas Meslek Komiteleri nin kinci Ortak Toplant - s nda sektörlerin sorunlar ve çözüm önerileri masaya yat r ld. Küresel ve bölgesel geliflmeleri de erlendiren ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, yaflanan zor koflullar n önümüzdeki süreçte mutlaka f rsata dönüfltürülmesi gerekti ini söyledi. 6-7 DE ran Büyükelçisi nden ADASO ya ziyaret ran n Ankara Büyükelçisi Ali Reza B kdeli, Adana Sanayi Odas n ziyaret etti. Büyükelçi B kdeli, 1 Ocak ta yürürlü e girecek olan serbest ticaret anlaflmas yla, iki ülke aras ndaki ticaret hacminin daha da artaca n belirterek, yat r m ve iflbirli i f rsatlar n n de erlendirilmesini istedi. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç da, anlaflma kapsam ndaki ürün gruplar n n geniflletilmesi ve ticaret flartlar n n kolaylaflt r lmas gerekti ini vurgulad. 12 DE

2 2 1 ARALIK 2014 HABER filetmelerde MESLEK L SES Ö RENC LER N N STAJLARI (1) Yusuf AKYÜZ ADASO Çal flma Müflaviri ADASO dan Vergi Dairesi Baflkan Ahmet Tunal ya ziyaret 3308 say l Mesleki E itim Kanunu, Okullarda ve iflletmelerde yap lacak mesleki e itime iliflkin hükümler düzenlenmektedir. Bu Kanun, Mesleki E itim Kurulunun belirleyece i mesleklerde, kamu ve özel sektöre ait kurum, kurulufl ve iflyerleri ile mesleki ve teknik e itim okul ve kurumlardaki e itim ve ö retimi kapsar. Meslekleri ile ilgili beceri e itimleri için ö rencilere uygulama alan olarak kamu ve özel sektörden faydalan rlar. STAJYER Ö RENC TANIMI: 1) Ö renci iflletmelerde, mesleki ve teknik e itim okul ve kurumlar nda örgün e itim görenleri kaps yor. 2) On ve daha fazla personel çal flt ran iflletmeler, çal flt rd klar personel say s n n %5 inden az olmamak üzere mesleki ve teknik e itim okul ve kurumu ö rencilerine beceri e itim yapt r r. Ö renci say s n n tespitinde kesirler tama ibla olunur. 3) Mesleki e itim kapsam na al n p al nmad na bak lmaks z n 10 dan az personel çal flt ran iflletmeler de mesleki ve teknik e itim okul ve kurumlar ö rencilerine bu Kanunun ilgili hükümlerine göre beceri e itimi yapt rabilirler. 4) Vardiya usulü veya mevsimlik olarak faaliyet gösteren iflletmelerde e itim görecek ö renci say s n n tespitinde gündüz vardiyas nda veya faaliyet gösterdi i mevsimde çal flan personel say s esas al n r. 5) flletmelerdeki personel say s n n tespitinde her y l n Ocak ay, yaz mevsiminde faaliyet gösteren iflletmelerde Temmuz ay esas al n r. 6) Beceri e itimi uygulamas na da ö retim y l bafl nda bafllan r. 7) 10 ve daha fazla ö renciye beceri e itimi yapt racak iflletmeler bu amaçla bir e itim birimi kurar. Bu birimde, yap lan e itim için alan nda ustal k yeterli ine sahip ve ifl pedagoisi e itimi alm fl usta ö retici veya e itici personel görevlendirilir. TEOR K E T M: - flletmelerde beceri e itimi gören ö rencilerin teorik e itimi, mesleki ve teknik e itim okul ve kurumlar nda veya iflletmelerin e itim birimlerinde yap l r. - Çal flma saatleri içinde yap lacak teorik e itim haftada 12 saatten az olamaz.(dört y ll k Mesleki E itimin 4. y l n n haftada 3 iflgünü olmak üzere ayda 12 iflgünü.) Bu e itim yo unlaflt r lmak suretiyle de yap labilir. - Teorik e itim günlerinde ö renciler ücretli izinli say l r. - flletmelerde beceri e itimi gören ö renciler, iflyerlerinin flartlar na ve çal flma düzenine uymak zorundad rlar. - flletmelerde grev ve lokavt uygulamas, deprem, yang n ve sel gibi afetler olmas halinde mesleki ve teknik e itim okul ve kurumu ö rencileri e itimlerini kendi mesleki ve teknik e itim okul ve kurumlar nda sürdürür. - flletmeler beceri e itimi bafllad ktan sonra personel say s nda azalma olmas halinde de, e itime al nan ö renciler okuldan mezun oluncaya kadar e itimi devam ettirirler. (Devam gelecek say da) Mükellef odakl hizmet anlay fl yla çal flmalar m z sürdürüyoruz Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, Meclis Baflkan Yard mc s srafil Uçurum ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Adana Vergi Dairesi Baflkan Ahmet Tunal y ziyaret etti. Adana Vergi Dairesi Baflkan Ahmet Tunal, sanayi sektörünün ülke için öneminin bilincinde olduklar n, mükellef odakl hizmet anlay fl yla çal flmalar n sürdürdüklerini belirterek, Mükelleflerimizin memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Mükelleflerimizin üyesi oldu u kurulufllarla sürekli irtibat halinde olman n yararl olaca na inan yoruz dedi say l Kanunla vergi borçlusu mükelleflere büyük kolayl ve önemli avantajlar sa land n ifade eden Tunal, son baflvuru tarihi 1 Aral k 2014 olan yap land rmadan yararlanmak isteyenlerin mutlaka bu f rsat de erlendirmesini istedi. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç da, son y llarda vergi hizmetlerinde olumlu de- iflimler yafland n belirterek, Vergi dairelerinde sanayici ve ifladamlar na yönelik olumsuz, önyarg l tutum ve bak fl aç - s ndaki olumlu geliflmeler sevindiricidir diye konufltu. Yap land rma kapsam nda borçlular için önemli ödeme kolayl ve avantaj getirildi ine dikkat çeken K vanç, konuyla ilgili olarak düzenledikleri toplant lar ve duyurular ile üyelerini bilgilendirdiklerini kaydetti. Ziyarette, Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar F rat Karal ve Erdo an fiire, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi mam Gazali H rada, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özkök, Salih Sütcü, Süleyman Bafl haz r bulundu. Hal Hakem Heyeti üyeleri ADASO yu ziyaret etti Gümrük ve Ticaret l Müdürlü ü fiube Müdürü Mehmet Tanr över in baflkanl ndaki l Hal Hakem Heyeti üyeleri, Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç ziyaret etti. ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Erdo an fiire nin de haz r bulundu u ziyarette konuflan Baflkan Mehmet Tanr över, l Hal Hakem Heyeti nin üretici ve esnaf aras ndaki sorunlar n çözüme kavuflturulmas amac yla kuruldu unu vurgulad. Heyette, Adana Sanayi Odas ndan Sanayi Hizmetleri fiefi Mehmet Karakufl un yan s ra, Büyükflehir Belediyesi nden Sedat Savafl Gelikçi, Yüre ir Komisyoncular Derne- i nden dris Yüksekyayla, Seyhan Ziraat Odas ndan Cahit ncefikir, Adana Barosu ndan Çi dem Anteplio lu, Ziraat Mühendisleri Odas ndan Turgay Kestaneyapra, l G da ve Hayvanc l k Müdürlü ü nden Yusuf zzet Ifl k, Tüketici Derne i nden Betül U urerkan, Ticaret Odas ndan Sedat fienyürek, Kabz mallar Odas ndan fiahin Özkul ve Yavuz U ur raportör olarak görev al yor.

3 HABER 1 ARALIK l Müftüsü Gökçe den ADASO ya ziyaret Adana l Müftüsü Arif Gökçe, Seyhan lçe Müftü Vekili brahim Öztürk ile birlikte Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç a nezaket ziyaretinde bulundu. ADASO Meclis Üyesi Remzi Kar n da haz r bulundu u ziyarette, Adana da din hizmetlerinin yap s ve kurum çal flmalar hakk nda görüfl al flveriflinde bulunuldu. Sanayicilere Ticaret Politikas ve Haks z thalata Karfl Koruma Önlemleri anlat ld KIVANÇ: Efi T fiartlarla HER ÜLKE LE REKABET EDEB LECEK DURUMDAYIZ ÇET NKAYIfi: TÜRK SANAY S NE AVANTAJ SA LAYAN ÖNEML ÖNLEMLER VAR Adana Sanayi Odas ve Ekonomi Bakanl thalat Genel Müdürlü ü iflbirli iyle düzenlenen toplant da, ticaret politikas önlemleri ve haks z ithalat konusunda sanayiciler bilgilendirildi. Ticaret Politikas Önlemleri ve Haks z thalat konulu seminerin aç l fl nda konuflan Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, thalat Genel Müdürlü ü nün ticaret politikas savunma araçlar yla yerli üretimin ve sanayinin haks z ithalata karfl korunmas nda önemli ifllere imza att n söyledi. Tekstilden, demir çeli e, kibritten beyaz eflya üretimine kadar genifl ürün Zeki K vanç grubunda baflar l çal flmalar gerçeklefltirildi ini vurgulayan K vanç, özellikle tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde üç y l önce konulan ek vergi ile Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün adeta ipin ucundan kurtar ld n ifade etti. Uygulanan önlemlerle, sadece tekstil ve konfeksiyon sektöründe son 3 y lda 18 milyar TL nin üzerinde yat r m teflvik belgesi al nd n, 178 bin kiflinin istihdam edildi ini, hazineye 1 milyar 840 milyon dolar gümrük vergi geliri sa land n, SGK ya da 1 milyar 500 milyon lira prim ve ödeme yap ld n bildiren K vanç, D fl ticaret, istihdam ve yat r m anlam nda elde edilen bu rakamlar, bizleri hakl ç kard gibi, eflit flartlar alt nda ülkemizin her türlü ülke ile rekabet edebilece ini aç k flekilde göstermifltir dedi. ÇET NKAYIfi: KORUMA ÖNLEMLER NDE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜYÜZ Ekonomi Bakanl thalat Genel Müdür Yard mc s Ahmet Erkan Çetinkay fl, ticari savunma araçlar n n sanayiciler taraf ndan daha iyi anlafl lmas ve bu araçlardan etkin bir flekilde yararlanmalar n n sa lanmas için bilgilendirmenin yap ld n bildirdi. Gümrük Birli i anlaflmas gere ince, sanayi ürünlerinde Avrupa Birli i ülkelerine karfl s f rlanan gümrük vergi oranlar n n, AB d fl ticaret politikas na uyum zorunlulu u nedeniyle belirli baz ülkelere de oldukça düflük oranlarda uyguland n hat rlatan Çetinkay fl, Ülkemizde ithalat aflamas nda halen yo un olarak kullan lmakta olan dahilde iflleme rejimi ve tarife kontenjanlar da dikkate al nd nda, Türkiye nin, Avrupa Birli i nden daha liberal bir politika uygulamakta oldu unu, ortalama gümrük vergi oran n n yüzde 1,5 seviyelerinde bulundu unu belirtti. Türkiye nin uluslararas anlaflmalar n verdi i yetkiyle ticaret politikas savunma araçlar n en iyi flekilde kullanan ülkeler aras nda yer ald n belirten Çetinkay fl, koruma önlemlerinde dünya üçüncüsü, damping önlemlerinde ise dünya yedincisi oldu unu bildirdi. Çetinkay fl, Damping, sübvansiyon, korunma Ahmet Erkan ve gözetim uygulamalar, önlemlerin etkisiz k - Çetinkay fl l nmas na karfl önemli önlemlerimiz bulunmaktad r. Bu ticaret politikas savunma araçlar, sanayicilerimizi haks z ithalat n olumsuz etkilerine karfl korumaktad r görüflünü dile getirdi. Toplant da, Ekonomi Bakanl thalat Genel Müdürlü ü thalat Politikalar n zleme ve De erlendirme Dairesi Baflkan Alper Sad k Toközlü ve D fl Ticaret Uzmanlar Betül Sinantorunu, Abdullah Yavuz Türker ve Halil Öztürk taraf ndan sanayicilere, Damping ve Sübvansiyona Karfl Önlemler, Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulamalar, Önlemlerin Etkisiz K l nmas na Karfl Al nan Önlemler, Baz Tekstil ve Konfeksiyon Eflyas thalat nda Kayda Alma ve Azo Boyar Denetimine liflkin Uygulama ile ilgili bilgiler verildi. MT YAZ SAH B Zeki KIVANÇ ADASO YÖNET M KURULU BAfiKANI YAYIN KOORD NATÖRÜ Salih SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi YAYIN KURULU F rat KARALI mam Gazali HIRADA I Baflkan Yard mc s Sayman Üye SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Gazi YILMAZ Genel Sekreter YÖNET M YER : Adana Sanayi Odas Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Seyhan/ Tel: ( ) Pbx Fax: ( ) nternet: BASKI: Çukurova Ofset Tel: mzal yaz larda belirtilen görüfller sadece yazarlar na aittir. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek al nt yap labilir. GAZETES ADASO üyelerine ücretsiz gönderilir. Y ll k abone ücreti: 300 TL dir. 15 günde bir yay nlan r. Bu gazete bas n meslek ilkelerine uyar.

4 4 1 ARALIK 2014 HABER Yabanc Para Cinsinden Yap lan Ticari fllemlerin Vergisel Boyutu (3) Adana Sanayi Odas n ziyarette birlik ve beraberlik vurgusu yap ld Mevlüt GÖKTÜRK Yeminli Mali Müflavir 105 Seri Nolu Katma De er Vergisi Genel Tebli i ve Katma De er Vergisi Genel Uygulama Tebli inde konu hakk nda gerekli aç klama yap lm fl ve ilgili Genel Tebli lerde, sat lan veya al nan mal ve hizmet bedelinin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek tesbit edildi i ifllemlerde, teslim veya hizmetin yap ld tarih ile bedelin tahsil edildi i tarih aras nda ortaya ç kan lehte kur fark için sat c taraf ndan fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur fark na, teslim veya hizmetin yap ld tarihte bu ifllemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle, Katma De er Vergisinin hesaplanmas gerekti i, Bedelin tahsil edildi i tarihte al c lehine kur fark oluflmas halinde ise, kur fark için al c taraf ndan sat c ya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yap ld tarihteki oran üzerinden Katma De er Vergisi hesaplanmas gerekti i hususlar nda aç klama yap lm flt r. Maliye Bakanl n n bu görüflüne, çeflitli dergilerde makale yazan ve büyük ço unlu u halen Maliye Bakanl nda görevli Vergi nceleme Elamanlar n n bir k sm kat lmakla beraber, bir k s m Maliye Bakanl elamanlar ise, kur farklar n n Katma De er Vergisine tabi olmad görüflünde olduklar n makalelerinde belirtmektedirler. Serbest çal flan veya akademisyen olan Vergi Hukukçular ise, kur fark n n Türk paras n n yabanc paralar karfl s nda de er kaybetmesi veya de er kazanmas sonucu olufltu u ve bu de er artma veya eksilmesinin mal ve hizmet teslimi ile ilgisinin olmad, kanunda kur fark n n katma de er vergisine tabi olaca- na dair bir hüküm olmamas gibi nedenlerle, kur farklar n n katma de er vergisine tabi olmad fleklinde görüfl beyan etmektedirler. Dan fltay ve Vergi Mahkemeleri ise, bu konuda ç - kan vergi ihtilaflar nedeniyle vermifl olduklar kararlarda, kur farklar n n, mal ve hizmet teslimi olmad, al - c ya verilen finansman hizmetide say lam yaca gerekçeleri ile, kur farklar için tarh edilen katma de er vergilerinin terkin edilmesi gerekti ine dair, istikrar kazanm fl kararlar bulunmaktad r. Dan fltay ve Vergi Mahkemelerinin kur fark ile ilgili kararlar nda, özet olarak; - Mal teslimi ve hizmet ifas hallerinde, mal n teslimi veya hizmetin yap lmas ile vergiyi do uran olay n meydana geldi ini belirtilmifl, bedelin döviz ile hesaplanmas halinde dövizin vergiyi do uran olay n meydana geldi i andaki cari kur üzerinden Türk paras na çevrilece i, - Kanundaki bu düzenlemelere göre, mal teslimi ve hizmetin yap lmas ile vergiyi do uran olay meydana geldi inden, bedelin döviz olarak hesaplanmas halinde, vergiyi do uran olay n meydana geldi i yani, teslim ve hizmetin yap ld tarihindeki cari kur üzerinden muhasebelefltirilerek gelir kaydedilmesi gerekti i, dövizin farkl zamanlarda ödenmesi nedeniyle oluflabilecek kur farklar n n, teslim ve hizmet bedelini menfi veya müspet olarak etkilemesinin düflünülemece i. - Katma De er Vergisi Kanununun 20 nci maddesinde bedel kavram aç kça tan mlanm fl olmas na ra men kanun koyucu ayn Kanunun 24 üncü maddesinde vade fark, faiz, prim gibi çeflitli gelirler ile servis ve benzer adlar alt nda sa lanan her türlü menfaat, hizmet ve de erlerin matraha dahil oldu unun belirtilmesine ra men, kur fark na iliflkin bir belirlemeye bu maddede yer verilmemifltir. - Bu durumda, döviz cinsinden yap lan senetli veya senetsiz vadeli sat fllarda, mal n teslim tarihi ile bedelin tahsil edildi i tarih aras na oluflan, menfi veya müspet kur farklar n n bedel kavram na dahil olmad, kur fark n n Katma De er Vergisi Kanunun 24. maddesinde matraha dahil oldu u belirtilen unsurlar aras nda da say lmad aç k oldu undan, katma de er vergisine tabi tutulmas n n hukuka uygun olmad. Gerekçeleri ile, Vergi daresince yap lan vergi ve ceza tarhiyatlar terkin edilmifltir. Sonuç olarak, döviz cinsinden yap lan vadeli ticari ifllerde hesaplanan kur farklar, Türk Para biriminin yabanc paralar karfl s nda de er kazanmas veya de er kaybetmesi nedeniyle oluflmakta oldu undan, hesaplanan kur farklar n n mal ve hizmet teslimini içermemesi nedeniyle, fatura tanzim edilmesi ve katma de er vergisine tabi tutulmas kanaatimizce kanuna uygun de ildir. fl ve Meslek Kad nlar Platformu ndan Baflkan Zeki K vanç a teflekkür plaketi Adana'da ifl ve meslek sahibi kad n derneklerinin oluflturdu u fl ve Meslek Sahibi Kad nlar Güçbirli i Platformu, düzenledikleri 'Adana Gelece ini Konufluyor' paneline deste inden dolay Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç a teflekkür plaket vererek birliktelik vurgusu yap ld. BPW Adana Kulübü Baflkan Mimar Ayça Katlav, KAG DER Baflkan Mali Müflavir Birsen Uçar, Adana Soroptomist Baflkan Av. Feriha Özflahin, Seyhan Soroptomist Baflkan Açelya Milli Ulular ve Platform üyelerinin haz r bulundu u teflekkür ziyaretinde konuflan Platform Sözcüsü ve fikad Baflkan Elif Do an Türkmen, ADASO Baflkan Zeki K vanç n oda çal flmalar nda gösterdi i gayret ve çal flmalar ndaki baflar n n ülke ekonomisine katk koyma ad na kendilerine örnek oldu unu ifade etti. Türkmen, Bizlere çok ciddi bir flekilde destek oldunuz, kucak açt n z tekrar teflekkür ediyoruz. Biliyoruz ki Adana için çal flan, u raflan bizlerin bir s k nt s oldu unda Zeki K vanç yan m zda, Sanayi Odam z yan m zda. Baflkanl n yapt n z ADASO daki birlik, beraberlik ruhu biz kad nlara da yans d dedi. Adana da ilk kez ifl ve meslek sahibi kad n kurulufllar n n bir platform oluflturdu unu vurgulayan Türkmen, Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde ifl dünyas na dönük çal fl yoruz. Bütün baflkanlar bir arada mutlu ve huzurluyuz. Bu da çok iyi bir sinerji oluflturuyor diye düflünüyorum. Üyelerimizin dikkatine! ADASO dan Kapasite Raporu Suret Tasdiki ifllemlerini düflük ücretle yapt rma imkan Bilindi i üzere 5174 say l TOBB Kanunu ve tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 7/9914 say l Bakanlar Kurulu Karar gere ince, Odalar n çal flma alanlar içerisinde bulunan tüm sanayi iflletmeleri, üretim gücünü gösteren kapasite raporu düzenlettirmek ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ne onaylatmak zorundad rlar. Ayr ca, TOBB Oda Muamelat Yönetmeli inin 41.maddesine göre; ilimizde oldu u gibi Sanayi ve Ticaret Odalar n n ayr ayr bulundu- u illerde her iki Odaya kay tl firmalar için kapasite raporlar Sanayi Odalar ndan al nmak zorundad r. TOBB nin tarih ve 274 say l karar gere ince; tarihinden itibaren yenilenen kapasite raporu As l Suret nüshalar Odam zda saklanmakta, firmalara ise Asl Gibidir kafleli onaylanm fl suret verilmektedir. 6 sayfal k bir kapasite raporunun noterlerde suret tasdiki maliyeti yaklafl k TL aras nda de iflirken Odam zda ise sayfas 10 TL den toplam 60 TL na yap lmaktad r. Bu nedenle sanayi ve ticari faaliyetlerinizde oldukça önemi olan kapasite raporu ve ticaret sicil gazeteleri suret tasdiklerinin Odam zdan daha az maliyetle yapt r lmas, kapasite raporuna sahip olmayan veya geçerlilik süresi dolmufl rapora sahip üyelerimizin ise yenileme ifllemleri için Odam za baflvurmas gerekmektedir. Kentimizin, ülkemizin yarar na olacak her ifl te elimizi tafl n alt na koyar z. Önümüzde TOBB Giriflimciler Kurullar seçimleri var ama burada bulunan hiçbir baflkan icra heyetine aday de ildir. Bireysel hesaplar yapm yoruz. Hem kad n n bütününü temsil edecek hem üyesi oldu u oda y hem de Adana y temsil edecek meziyette olan arkadafllar destekleyece iz görüflünü dile getirdi. KIVANÇ: AYRILIKTA AZAP, B RL KTE BEREKET VAR Genel Sekreter Yard mc s Bora Kocaman n da haz r bulundu u Kad n Platformu üyelerinin ziyaretinde konuflan ADASO Baflkan Zeki K vanç, birlikte hareket etmenin, birlikte ifl yapman n her zaman için do ru bir davran fl oldu unu ve baflar y getirdi ini söyledi. K vanç, Ayr l kta azap var, birlikte bereket var diye bir söz vard r. Birlikte hareket eden sivil toplum kurulufllar, dernekler her zaman baflar ya ulafl r. Birlik olarak hareket edildi inde hükümet nezdinde veya bakanl k nezdinde istedi inizi al r, ç kars n z. Birlikteli in içerisinde bir kifli ayk r hareket ederse baflar ya ulafl lamaz. Sorununu kendi içinde çözmüfl olanlar her zaman baflar ya ulafl rlar. Gaziantep, Kahramanmarafl, Kayseri illerimiz baflar y bu flekilde yakalam flt r. Sivil Toplum Kurulufllar olarak bizlerin yaflad m z kente sorumlulu umuz vard r. Kentimize art de er verecek her kesime, her etkinli e destek oluruz. Sizlerle birlikte çal flmaktan mutluluk duyar z diye konufltu.

5 HABER SANAY ODASI 1 ARALIK 2014 fi SA LI I VE GÜVENL fiyerler NDE TAHL YE (BOfiALTMA) Hüseyin BENG SU ADASO fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri Tar m Fuar nda 8.buluflma gerçekleflti Adana 8. Tar m, Hayvanc l k, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuar ile Serac l k, Bahçecilik, Fidanc l k, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknoloji Fuar büyük ilgi gördü. Vali Mustafa Büyük, TÜYAP Adana Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki aç l fl töreninde, kente yak flan bir fuar n gerçeklefltirildi ini belirterek, ülkenin geliflmesi ve büyümesinin tar m sektörüne de yans d n söyledi. Tar m sektörünün geliflti ini aktaran Büyük, sektörün ve çiftçilerin daha büyük gelir elde etmesi temennisinde bulundu. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Tar m Reformu Genel Müdürü Gürsel Küsek ise Adana'n n y llard r tar m ile an ld n belirterek, bu anlamda kentteki tar m n daha ilerilere götürülmesi gerekti ine inand klar n söyledi. Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü ise tar m n stratejik önemi olan bir sektör oldu unu belirterek, tar m n ve çiftçinin desteklenmesinin önemine dikkati çekti. G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Hamit Aygül ve Adana Ticaret Borsas Baflkan Muammer Çal flkan ve di er kat l mc lar n konuflmas n n ard ndan fuar n aç l fl kurdelesi, Adana Valisi Mustafa Büyük, Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Adana Ticaret Borsas Meclis Baflkan fiahin Bilgiç, Adana Organize Sanayi Bölgesi Baflkan Bekir Sütcü ve kent protokolü taraf ndan kesildi. Daha sonra protokol üyeleri, stantlar gezdi. Vali Büyük ve Büyükflehir Belediye Baflkan Sözlü, traktöre binerek, teknik özellikleri hakk nda bilgi ald. KARA SALI DA K RALIK FABR KA SYD VAKFI DÖNER SERMAYE filetmes NE A T ALTINMURT FABR KASI K RALIKTIR Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne ait olan ve 10 dönüm arazi üzerinde 3500 metrekare kapal alana sahip bulunan Alt n Murt Fabrikas kiraya ç kar lm flt r. Selamp nar Mahallesi nde bulunan fabrikan n; * Yüksekli i, bina taban ndan döfleme alt 4 metre, çat üzeri yüksekli i 5,10 metredir. * Bina içerisindeki kolonlar ve ana kirifller, prefabrik beton sistemi ile yap lm flt r. * Çat, alüminyum trapez sac ile örtülüdür. * Fabrikaya ait çeflitli büyüklükte 9 adet dükkan mevcuttur. Baflvurular, Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne yap lacakt r. flyerinde ciddi, yak n ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi gibi hayat tehdit eden bir durum söz konusu oldu unda çal flanlar n o ortamdan uzaklaflt r lmalar zorunlu hale gelmektedir. Tahliye (Boflaltma) dedi imiz bu durumda, can ve mal kay plar n n meydana gelmemesi için önceden boflaltmalar n nas l yap laca planlanmal ve çal flanlar n bu hususlarda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu da çal flanlar n boflaltma haritalar nda belirlenmifl güzergahlardan düzenli bir flekilde yürüyerek alan boflaltmalar ile sa lanabilir. Alarm ve anons yap ld nda, acil durum plan nda yer alan destek elemanlar görevlileri boflaltman n düzgün bir flekilde yap lmas n sa larlar. Ayn zamanda çal flanlar n pani e kap lmamalar, zaman kayb bak m ndan kiflisel eflyalar n toplamalar engellenir. Kaza veya acil durum alan yeterince güvenli ise destek elemanlar içeride halâ bir çal flan n kal p kalmad n kontrol amac yla uygun KKD kullanarak h zl bir flekilde dinlenme odalar n, çal flma alanlar n, çal flanlar n kalabilecekleri di er k s mlar kontrol ederek sahada ve çal flma yerlerinde bir denetim yaparlar. flyerinin tehlike s n f na göre iflyerinde boflaltma önem kazanmaktad r. Bir maden iflletmesindeki tahliye ile bir atölyedeki tahliyenin farkl olaca hususu aç kt r. Ciddi, yak n ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi hallerinde iflyerinin boflalt lmas nda iflveren yükümlü tutulmufltur. flyerinde acil durumda tahliye için yasa ile getirilen yükümlülükler belirtilmifltir. 1. Ciddi, yak n ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda iflveren; a. Çal flanlar n ifli b rakarak derhal çal flma yerlerinden ayr l p güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çal flanlara gerekli talimatlar verir. b. Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmad kça, gerekli donan ma sahip ve özel olarak görevlendirilenler d fl ndaki çal flanlardan ifllerine devam etmelerini isteyemez. 2. flveren, çal flanlar n kendileri veya di er kiflilerin güvenli i için ciddi ve yak n bir tehlike ile karfl laflt klar ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçlar n önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donan mlar çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sa lar. Böyle bir durumda çal flanlar, ihmal veya dikkatsiz davran fllar olmad kça yapt klar müdahaleden dolay sorumlu tutulamaz. Kazas z günler dile i ile. 5

6 Adana Sanayi Odas Meslek Komiteleri nin kinci Ortak Toplant s yap ld. Sektör sorunlar masaya yat r ld Adana Sanayi Odas (ADASO) Meslek Komiteleri nin kinci Ortak Toplant s nda sektörlerin sorunlar ve çözüm önerileri masaya yat r ld. Küresel ve bölgesel geliflmeleri de erlendiren ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, yaflanan zor koflullar n önümüzdeki süreçte mutlaka f rsata dönüfltürülmesi gerekti ini söyledi. Ortak toplant n n aç l fl nda konuflan ADASO Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, yasa gere i 6 ayda bir yap lan toplant n n, sektör sorunlar ve çözüm önerilerinin tart fl ld bir platform oldu unu ifade etti. Üniversite-sanayi iliflkilerinin geliflmesi yolunda önemli ad mlar at ld n belirten Çomu, tüm sektörlerin iflbirli- 13. GRUP inin daha çok gelifltirilmesi için çaba göstermeye davet etti. Çomu, Sanayicilerimiz ve akademisyenlerimizin ortak çal flmas, iflbirli inin yayg nlaflmas iflletmelerimize de, ekonomimize de önemli katk lar sa layacak dedi. ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, küresel ve bölgesel olarak, ekonomik ve siyasi anlamda oldukça zor bir dönemden geçilmekte oldu unu belirterek, Sanayiciler olarak bizler yaflananlar n bir gün sona erece ini bilerek, içinde bulundu umuz zor koflullar f rsata döndürecek çal flmalar bugünden yapmal, hiçbir surette umutsuzlu a kap lmamal y z. Türk Sanayicileri olarak ayn anda birçok konuyla mücadele etmek, günlük sorunlar n ötesinde, METAL fileme VE KAPLAMA SANAY 17. GRUP MAK NA MALAT VE TAAHHÜT SANAY RIFKI BAYRAM Elektrik kesintileri, yeni sanayi bölgesine do algaz n getirilememesi, kalifiye eleman bulamama sorun olmaya devam ediyor. Orta ölçekli sanayi sitemizin organize sanayi bölgesi statüsüne dönüfltürülmesi, ÜRGE, TEYDEB, KOSGEB gibi kurumlar n sundu u devlet desteklerinden sanayicilerimizin daha uygun koflullarla yararland r lmas na yönelik çal flmalar yap lmal d r. Ayr ca, büyük firmalar n yat r mlar nda yerel firmalardan da yararlan lmas konusunda giriflimlerde bulunulmas n talep ediyoruz. 14. GRUP DÖKÜM-GER DÖNÜfiÜM VE METAL SAN. FERHAT AKGÜNGÖR Black Cyan Magenta Yellow flsizlik daha do rusu mesleksizlik, iflçi ve ifl güvenli i, yeni pazar alanlar tespiti, ithal girdi hammadde ve yard mc maddelerden al nan ÖTV, çevre ve denetim elektronik ortam güvenli i ve finansman konular nda önemli sorunlar yafl yoruz. KOM TE SÖZCÜLER SORUNLARI ANLATTI Çukurova Üniversitesi Rektör Yard mc s Prof.Dr. Azmi Yalç n ve ö retim üyeleri Prof.Dr. Selahattin Serin, Prof.Dr. Hüseyin Ak ll, Prof.Dr. Hüseyin Yerli, Prof.Dr. Kadir 16. GRUP ELEKTR K-OTOMASYON-ENERJ SANAY SEYHUN MERDAN YABACI En öncelikli sorunumuz, plans z elektrik kesintileridir. S k kesintilerin yafland bir ortamda sanayiyi nas l çal flt raca z, nas l canland raca z? Hepimizin jeneratör almas gerekecek. Talep yetersizli i, sermaye yetersizli i ve nitelikli eleman, sektörümüzde üretimin önündeki en büyük engeller olarak karfl m za ç kmaktad r. yar n da düflünmek, do ru flekilde planlamak ve öngörmek durumunday z diye konufltu. Adana sanayisinin daha yukar seviyelere ç kar lmas nda meslek komitelerine çok büyük rol düfltü üne inand n vurgulayan K vanç, Sizlerden alaca m z düflüncelerle komitelerimizin daha üretken ve aktif hale gelmesini hedefliyoruz görüflünü dile getirdi. 2. GRUP ÖNER DA SUYU Ödenmeyen çekte hapis cezas n n kalkmas ndan sonra zedelenen güven ortam n n yeniden sa lanmas için baflta TOBB olmak üzere tüm kurulufllar n inisiyatifi ele alarak kendi dinamikleriyle hukuk kurallar çerçevesinde çözüm bulma gereklili i ortaya ç km flt r. Tüm firmalar n ticari faaliyetleri, ödeme al flkanl klar, piyasadaki itibarlar ve bankalarla iflbirli i sonucu sicil kayd tutulmas, talep halinde firmalarla paylafl lmas n öneriyoruz. 10. GRUP K MYA SANAY Ayd n, Doç.Dr. Ahmet nce, Prof.Dr. Turgut Cabaro lu, Prof.Dr. Bilgehan Güzel, Prof.Dr. Ahmet Mahmut K l ç, Pof.Dr. Osman Babaarslan, Doç.Dr. Ulus Çelik, Doç.Dr. Tunç Tüken ve Yrd.Doç.Dr. Durmufl Ali Bircan n kat ld toplant da, Meslek Komiteleri Sözcüleri taraf ndan sektörlerin sorunlar anlat ld ve çözüm önerileri dile getirildi. Ortak sorunlar aras nda, teflvik uygulamas, kalifiye eleman bulunamamas, istihdam, kay t d fl l k, konut üretimi için arsa bulunamamas, sektörel sanayi sitelerinin kurulmas, haks z rekabet, elektrik kesintileri, çekten kaynakl ma duriyetin giderilmesine yönelik önlem al nmas konular yer ald. NfiAAT MALZEMELER SANAY HAYDAR SEVEN Plans z elektrik kesintileri çok büyük problem oldu undan bir an önce çözüme kavuflturulmal d r. Kümelenme konusunda ise halen bir çözüme ulafl labilmifl de ildir. Sektörel Sanayi Sitesi kurulabilmesi için belediyeler nezdinde giriflimlerde bulunulmas n talep ediyoruz. 4. GRUP HAZIR YEMEK SANAY SITKI AKSO AN Hammaddesi büyük oranda d fla ba ml olan sektörümüz, özellikle gümrüklerde büyük s k nt larla karfl karfl ya kal yor, gümrük teflkilat ile ihtilaflara düflüyor. Hammadde ithalat nda birbirine yak n ve benzer o kadar çok çeflit var, bu nedenle gümrük muayenesinde ifllemler ve prosedürlerle ilgili görevliler taraf ndan bir hayli zorluk ç kart l yor. Büyük fabrikalar n kapanmas ndan en çok etkilenen sektörlerin bafl nda geliyoruz.. Merdivenalt tabir edilen firmalar n say s h zla art yor, kalitesiz ancak ucuz hizmet verdikleri için iflletmeler taraf ndan bu flirketler tercih ediliyor. limize gelen yat r mc lar da kendi yemek flirketlerini beraberinde getirdi i için sektörümüz geliflemiyor. Ayakta kalmakta zorlanan Adana yemek sektörüne destek olunmal d r. 19. GRUP MOTORLU KARA TAfiITLARI-OTO YAN SAN. 1. GRUP PAMUK fileme-çirçir-sawgin PRESE AL HSAN ÇANKAYA KAM L SÖLPÜKER KOB lerin üretim modeli de iflmeli, katma de eri yüksek ürün üretimine geçmelidir. Ülke genelinde oldu u gibi Adana' da da kay tiçi ve kay td fl firmalar iç içe olunca çok fazla haks z rekabet ortam oluflmakta. Bu konuda acil önlem al nmal d r. Teflvik mevzuat nda köklü de ifliklikler yap lmal, KOB lere kalite unsurunu art ran teflvikler verilmelidir. Kalifiye eleman s k nt s bölgemizde had safhadad r. fiirketlerin verimlili ini art rmak için kalifiye eleman s k nt s n çözmek gerekir. 23. GRUP OTOMOT V - MOTOR YEN LEME SANAY RAFET M LL Ülkemizde 600 bin ton pamuk üretimi, buna karfl n 1,5 milyon ton tüketim var. 900 bin tonluk aç n kapanmas için her y l 900 bin ton pamuk ithal ediliyor ve karfl l nda 1,5 milyar dolar yurtd fl na gönderiliyor. Pamuk üretiminin desteklenmesi konusunda y llard r devam eden giriflimlerden bugüne kadar bir sonuç al namad. stihdam, üretim ve ihracat kapasitesi büyük olan tekstil sektörünün ihtiyac n n karfl lanmas için mutlaka pamuk üretimi desteklenmelidir. 12. GRUP F L Z YALDIZ Ara eleman aç sektörümüzü de olumsuz yönde etkilemektedir. Gün gelecek çal flt r lacak eleman dahi bulmakta güçlük çekece imiz konusunda endifleliyiz. Bu nedenle en k sa zamanda sektörün ihtiyac olan elamanlar n yetifltirilmesi konusunda bir eylem plan yap lmas ve bu çal flman n di er komitelere de örnek teflkil edilecek flekilde (pilot komite olarak) yürütülmesi gerekti i düflüncesindeyiz. 7. GRUP TEKST L SANAY SRAF L UÇURUM Sektörümüzün en önemli sorunu kontrolsüz ithalatt r. Ek vergi getirilmesiyle sektörümüz rahat nefes alm fl, yap lan yat r mlarla 180 bin kifliye istihdam yarat lm fl, hazine ve SGK ya da ciddi ölçüde gelir sa lanm flt r. Sorunlar n çözümünde ve sektörün büyümesinde ç k fl noktas n ihracatla sa l yoruz. Eme in yo un oldu u sektörümüzün biraz daha desteklenmesiyle iflsizli e çözüm olacakt r. 22. GRUP ÖZEL NfiAAT FAAL YETLER M.BÜLENT KUNT Sanayi bölgelerine ulafl mda çeflitlilik art r larak s k nt lara çare bulunmal. Özellikle AOSB ye iflyeri servis arac yerine tramvay, metro veya normal tren ile gidiflgelifl sa lanabilir. Krediye eriflim önemli bir sorun, sanayiciye faiz deste i art r lmal d r. Haks z rekabeti ve kay t d fl l önlemede, beyanda mücadele yerine sahada mücadele dönemine geçilmesi yararl olacakt r. Elektrik faturalar ndaki kay p-kaçak bedelinin sanayi tesislerinde s f rlanmas n ve TRT pay n n kald r lmas n talep ediyoruz. PLAST K AMBALAJ SANAY 15. GRUP HASAN ERGEZER Nitelikli eleman bulmak flöyle dursun vas fs z eleman bile bulam yoruz. Organize Sanayi Bölgesi ne ulafl mda s k nt lar çekiliyor, Devlet Demir Yollar ile görüflülerek seferler düzenlenerek bu sorun çözümlenebilir mi? Geri dönüflüm konusunda ise Tar m, Hayvanc l k ve G da Bakanl ile görüflmelerimiz sürmekte olup, konunun yasal zemine tafl nmas için giriflimcilerimiz devam etmektedir. 8. GRUP A AÇ ÜRÜNLER SANAY AL CENK G Z R flletmelerimizin ihtiyac olan a aç ürünlerini Orman flletmelerinde yeterli olarak bulamamakta, üretimde büyük s k nt larla karfl karfl ya kalmaktay z. Ayr ca, a aç mamullerine yönelik uygulanan yüksek gümrük vergileri de s k nt yaratmaktad r. Ticaret borsalar n n fatura tasdiki uygulamas n n kald r lmas için giriflimlerde bulunulmas n talep ediyoruz. 11. GRUP PLAST K - KAUÇUK ÜRÜNLER SANAY ERMAN ONATÇA flveren olarak kasam zdan ç kan para, asgari ücretli personelimize ödedi imiz ücretin iki kat d r. Kalifiye eleman bulmada çok büyük s k nt lar çekiyor, üretim yapmakta dahi zorlan yoruz. Önemli s k nt lar m zdan biri de istirahat raporudur. Sa l k oca ya da aile hekimleri hastay sorgulamadan çok kolay rapor vermekte, bu sorun bir türlü çözümlenememektedir. METAL VE METAL YAN SANAY RAMAZAN KAYKAÇ KOSGEB projelerinin halâ kapal olmas KOB lerimize büyük zarar veriyor. Nitelikli elemanlar n büyük firmalar tercih etmesi nedeniyle KOB lerimiz bu konuda da büyük s k nt içerisinde. Kredi Garanti Fonu kredi için kefalet istiyor, bu durumda bankadan bir fark kalm yor. Baflta d fl ticaret olmak üzere e itim çal flmalar devam etmeli. KOSGEB laboratuar da yetersiz kalmakta, yeni bir laboratuar kurulmas zorunluluk oldu. 21. GRUP NfiAAT MÜTEAHH TL ORHAN MURAT AVCI Mania konusu halâ çözülemedi. Seyhan da yaklafl k 600, Sar çam da 138 tane sorunlu bina bulunuyor. Havaalan nda pistin uzat lmas ya da binalar n notamlanmas ile sorun çözülebilecek. Giriflimlerimiz devam ediyor, odam zdan da destek talep ediyoruz. mar sorunu nedeniyle arsa bulunamad için birçok müteahhit flehir d fl nda inflaat yapmak zorunda kal yor. Sektörümüzde enerji müsaadeleri konusunda problemler yaflan yor. 5. GRUP KONFEKS YON-AYAKKABICILAR SANAY M.RIZA YALINKAYA Eme in yo un oldu u sektörümüzde kay t d fl l n yol açt haks z rekabet SGK primlerinin yüksekli inden kaynaklanmaktad r. Primlerin düflürülmesini, k dem tazminat fonunun kurulmas n talep ediyoruz.hapis cezas n n kald r lmas yla çeklerin tahsilat nda büyük s k nt yafl yoruz. Beklentimiz, belediyeler ile iflbirli i yap larak kent d fl nda yer tahsis edilmesi halinde sektörel sanayi bölgelerinde faaliyet gösterecek iflyerlerine kavuflmakt r.

7 8 1 ARALIK 2014 BAfiLAMA B T fi FUARIN ADI KONUSU BAfiLICA ÜRÜN H ZMET GRUPLARI TÜRÜ YER fieh R DÜZENLEY C 2.Türk Arap G da ve G da Ülkemiz KOB 'lerinin Uluslararas Sat fl Sheraton Çeflme Turab Fuarc l k Reklam 01/12/ /12/2014 Teknolojileri Fuar kili Görüflme Al m Heyeti Organizasyonu G da Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (G da ve G da Teknolojileri) G da ve G da Teknolojileri Fuar Kongre ve Sergi Merkezi zmir Organizasyon Hizmetleri A.fi. 03/12/ /12/2014 Pazarlama Fuar 2014 Pazarlama 03/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2014 ATRAX'14 Fespa Eurasia Aysaf 13.Uluslararas Ayakkab ve Yan Sanayi Fuar Growtech Eurasia Uluslararas Sera, Tar m Ekipmanlar ve Teknolojileri Fuar HPCI Ortado u ve Avrasya Kongre ve Fuar 39.Uluslararas Gamex/Compex Bilgisayar ve Dijital Oyun Fuar Kal p Avrasya 2014 Bursa 7.Kal p Teknolojileri ve Yan Sanayiler Fuar Bursa 13.Uluslararas Metal flleme Teknolojileri Fuar Bursa 6.Sac flleme Teknolojileri Fuar 2014 BELEX 2014 Bursa 12.Uluslararas Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Ayd nlatma ve letiflim Fuar Bursa 5.H rdavat ve fl Güvenli i Fuar Travel Turkey zmir "8.Turizm Fuar ve Konferans " Plast Eurasia Uluslararas Plastik Endüstrisi Fuar Eyafexpo - Engelsiz Yaflam Fuar 05/12/ /12/2014 Türkiye Sa l k Fuar 10/12/ /12/2014 Health Expo Medikal Ürün, Ekipman ve Sa l k Turizmi Fuar Ayakkab Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar, Deri, Suni Deri, Tekstil, Makineler, Kurum Mümessillikler ve Dergiler Sera, Tar m Ekipmanlar ve Teknolojileri Ev ve Kiflisel Bak m Ürünleri 3.E lence, Aktivite, Park Endüstrisi ve Hizmetleri Bilgisayar ve Bilgisayar Oyunlar Teknolojileri, Pazarlama, Yay nc l k, Pazarlama letiflimi, E itim, Teknoloji, Yaz l m, Dan flmanl k, Lojistik, Reklam, Tan t m, Araflt rma Ayakkab Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar, Deri, Suni Deri, Taban, Tekstil, Makineler, Kurum Mümessillikler ve Dergiler Sera, Is tma, So utma, Havaland rma, Sulama Sistemleri ve Ekipmanlar, Tohum, Fide, Fidan, laç ve Gübre, Tar m Makineleri ve Hayvanc l k Ev ve Kiflisel Bak m, Kimyevi Ham Madde Ürünleri, Üretim Malzemeleri ve Teknolojileri Tema Park, E lence, Aktivite, Park, Dinlenme, Tesis Ekipmanlar, Sinema Gösteri, Akvaryum, Müze, Hobi Hizmetleri, Tesis Tasar m, nflaat ve Proje Bilgisayar, Bilgisayar Yaz l mlar, Bilgisayar Oyunlar ve Çevre Birimleri, Cep Telefonlar, Ev Sinema Sistemleri, Plazma TV'ler, Digital Kameralar, Güvenlik ve Alarm Sistemleri, Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Uluslararas Fuar Merkezi Yeflilköy Uluslararas Antalya Fuar Merkezi Kal p Teknolojileri ve Yan Sanayi Kal p Teknolojileri ve Yan Sanayi Genifl Format Dijital, Serigrafi Bask, Tekstil Bask ve Endüstriyel Reklam Metal flleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, El Aletleri, Pnömatik, Hidrolik (Depolama ve stifleme Özel Bölümü) Sac, Boru, Profil, flleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Ayd nlatma, letiflim Mürekkep, Finishing, Yaz l m, Dijital flaretleme, Sarf Malzemeleri, Bask, Nak fl ve Kesme Makineleri, Substratlar, Sustratlar, Outdoor Signage, Görsel letiflim Metal flleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, El Aletleri, Pnömatik, Hidrolik (Depolama ve stifleme Özel Bölümü) Sac, Boru, Profil, flleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Ayd nlatma, letiflim Antalya Eventus Organizasyon Fuarc l k ve Tic A.fi. Pozitif Fuarc l k A.fi. UBM NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.fi. WOW Kongre Merkezi /Yeflilköy Sedef Fuar ve Kongre Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. Fuar Merkezi Yeflilköy Lütfi K rdar Uluslararas Uluslararas Kongre ve Sergi Saray Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre H rdavat ve fl Güvenli i H rdavat, fl Güvenli i, Endüstriyel Malzemeler Turizm Fuar ve Konferans Plastik Makineleri, Kimyasallar, Hammaddeler, Kal p, Is, Kontrol Cihazlar, Hidrolik-Pnömatik Engellilere Özel Ürünler, Hizmetler, Özel E itim Kurumlar Türkiye Sa l k Mezunlar Kurultay ve Sa l k Turizmi Medikal Ürünler, Laboratuar Ekipmanlar ve Hastane Donan mlar, Sa l k Turizmi l Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Tatil Köyleri, Havayollar Firmalar, Oteller, Seyahat Acenteler Enjeksiyon, fiiflirme Film, Poflet Kesme, Flexo Bask Makineleri, Extruderler, Mühendislik Plastikleri Polimerler, Granül, Enjeksiyon Kal plar Görme, iflitme, Ortopedik ve Zihinsel Özürlüler için Tasarlanm fl Araç Gereç, Teknoloji ve Hizmetler, Mimari, Çevre, Ulafl m ve Kent Çözümler, Özel E itim Hizmetleri, Hastane, Sa l k Turizmi, Termal, Yafll Bak m, Sa l k E itimi Medikal Ürün ve hizmetler, laç ve eczac l k Ameliyathane Cihazlar, Aletleri Ve Donan mlar, Acil Ve Yo un Bak m Ekipmanlar, Hasta Yataklar, Hastane Mobilyalar, Laboratuar Ekipmanlar ve Sa l k Turizmi Fuar Merkezi Yeflilköy Bursa Bursa Uluslararas Uluslararas Fuar ve Kongre Bursa Merkezi Bursa Uluslararas Bursa Fuar ve Kongre Bursa Uluslararas Uluslararas Fuar ve Kongre Bursa Merkezi Bursa Uluslararas Bursa Fuar ve Kongre Uluslararas zmir Fuar Alan Uluslararas Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Fuar Merkezi Yeflilköy Polat Otel 11/12/ /12/2014 S LMO STANBUL Optik Fuar Optik ve Oftalmolojik Ürünler Optik ve Oftalmolojik Ürünler 11/12/ /12/2014 Ayakkab Yaz "37. zmir Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Fuar " 12/12/ /12/2014 BS Anne Bebek Çocuk Fuar Anne Bebek ve Çocuk Fuar 13/12/ /12/2014 E itim, E itim Materyalleri ve Teknolojileri Fuar Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar E itim, E itim Materyalleri ve Teknolojileri 16/12/ /12/2014 Educaturk E itim ve Kariyer Fuar E itim ve Kariyer 17/12/ /12/2014 Gapshoes 20.Uluslararas Ayakkab, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuar 18/12/ /12/2014 Food & Spirit 19/12/ /12/2014 FUAR ADI TRANS ST Ulafl m Teknolojileri, Araçlar ve Ürünleri, Sistemleri Sempozyum ve Fuar Ayakkab, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yerli Yabanc Firma,Yeme- çme Sektörüne Dahil Olan Tüm Firmalar, Restoranlar, Cafeler, çecek ve çki Firmalar Ulafl m Teknolojileri, Araçlar ve Ürünleri, Sistemleri Sempozyum ve Fuar FUAR ARALIK 2014 YURT Ç FUAR TAKV M Bak m, Tafl ma Gereçleri, Güvenlik, Mobilya, Tekstil, E itim E lence, G da, Kozmetik, Oyuncak, Kitap, Süreli Yay nlar E itim, Materyalleri ve Teknolojileri, S navlar, Yurtd fl Programlar, Finansal ve Bankac l k, Sigorta, Uçak Biletleri, Vize Hizmetleri, Konsolosluk ve Dernekler, Ulusal & Yabanc Üniversiteler, lkö retim, Lise ve Kolejler, Dil Okullar, Dershaneler, Okul Öncesi & Mesleki E itim Kurumlar Ayakkab, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yemek Firmalar, çecek Firmalar, çki Firmalar, Restoranlar, Kafeler, Barlar, Gece Kulüpleri ve Tedarikçileri, Yay nlar Kara ve Demiryolu Toplu Ulafl m Araçlar, Yol, Köprü ve Demiryolu Teknolojileri, Metro Demiryolu Araçlar, Bilet ve Ücretlendirme Sistemleri, Trafik Yönetimi, Deniz Tafl mac l, Yol- nflaat Bak m Araçlar Uluslararas Fuar Merkezi Yeflilköy Fuar Merkezi Yeflilköy Uluslararas zmir Fuar Alan Kongre Merkezi Hilton Kongre ve Sergi Merkezi Uluslararas Kongre Merkezi Uluslararas OFM Ortado u Fuar Merkezi Maslak Arena Venue Kongre Merkezi ARALIK 2014 YURT DIfiI FUAR TAKV M TÜRÜ BAfiLANGIÇ TAR H B T fi TAR H zmir zmir Gaziantep Tureks Uluslararas Fuarc l k Ltd. fiti. Rönesans Fuarc l k ve Yay nc l k A.fi. Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. Fespa Eurasia Fuarc l k A.fi. Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. ZFAfi zmir Fuarc l k Hizmet. Kültür ve Sanat flleri. Tic.A.fi - Hannover Fairs Turkey Fuarc l k A.fi. Tüyap Tüm Fuarc l k Yap m A.fi. MBA Grup Uluslararas Fuarc l k Ltd. fiti FC Fuarc l k Organizasyon Ltd. fiti. Pozitif Fuarc l k A.fi. Voli Fuar Hizmetleri A.fi. 24 Saat Fuarc l k Ltd fiti. ZFAfi zmir Fuarc l k Hizmet. Kültür ve Sanat flleri. Tic.A.fi Boyut Fuarc l k Hizmet. Org. Ltd. fiti ISF Fuarc l k Tic. Ltd. fiti. Boyut Fuarc l k Hizmet. Org. Ltd. fiti Akort Tan t m Org. ve Fuarc l k Ltd. fiti. IDF Uluslarars Fuarc l k A.fi. Fiera Milano nterteks Uluslararas Fuarc l k A.fi. KONUSU fieh R ÜLKE ORGAN ZATÖR 1. TÜRK HRAÇ ÜRÜNLER FUARI T GENEL T CARET HO CHI MINH CITY V ETNAM TO YAPI VE NfiAAT MALZEMELER, NfiAAT RESTORASYONU, CONSTRUCT CANADA 2014 M BETON NfiAAT, EK PMAN, TES S YÖNET M TORONTO KANADA MM B DUBAI INTERNATIONAL JEWELLERY WEEK M KUYUMCULUK VE MÜCEVHERAT DUBA BAE ROTAFORTE MANUFACTURING AND MACHINE TOOLS M MAK NE SEKTÖRÜ CAKARTA ENDONEZYA OA B PROMOTE M GENEL T CARET YAOUNDE KAMERUN TÜRKEL AUTOMECHANIKA SHANGAI M OTOMOT V YAN SANAY fiangay Ç N U B MADECOR EXPO 2014 M EV TEKST L, MOB LYA VE Ç DEKORASYON KAZABLANKA FAS TÜRKEL PACK & PRINT ULUSLARARASI AMBALAJ, GIDA fileme, PAKETLEME VE BASKI MAK NELER FUARI M AMBALAJ, GIDA fileme, PAKETLEME VE BASKI MAK NELER TAHRAN RAN TÜYAP

8

9 10 ATIK BORSASI Atmay n, ihtiyac olanlara sat n Sa l m z tehdit eden çevre sorunlar n n çözümünde hemen hergün yeni yaklafl mlar benimsenmektedir. Son y llarda çevre konusunda üzerinde en çok durulan ise sorunlar kayna nda çözümlemeye yönelik sistemlerin gelifltirilmesidir. Üretim sürecinin sonunda ortaya ç kan kirlilikle mücadele yerine, hammaddenin ve enerjinin etkin ve verimli kullan lmas, az at k üretilmesi ve özellikle de at klar n geri kazan lmas ve yeniden kullan lmas önem kazanm flt r. Sanayi kurulufllar afla da yay nlad m z, At k Geri Dönüflüm Borsas Bilgi De erlendirme Formu nu doldurarak, gazetemize ulaflt racaklar. De erlendirilen formlar neticesinde ortaya ç kan arz ve talepler bu sayfada yeralacak. Amaç, baz üyelerimizin üretim at klar n n de erlendirilmesi, di er firmalar m z taraf ndan at klar n hammadde olarak yeniden kazand r lmas olacak. Böylece hem ekonomiye hem de çevreye kazanç sa lanm fl olacak. Bu amaca ulaflabilmek için, üyelerimizin söz konusu formu doldurarak k sa zamanda gazetemize göndermeleri gerekiyor. ADASO At k Borsas gizlilik ortam nda ve flifrelendirilerek ifllem gördü ünden, hem at arz, hem de talep eden firmalar n isimleri yay nlanm yor ve sakl tutuluyor. I. F RMA B LG LER : Kurulufl / Firma Ünvan : Üretim Konusu : Oda Sicil No : Fabrika / Tesis Adresi : Telefon / Faks : Yetkili Kifli ve Ünvan : ( rtibat kurulacak kifli) Verdi imiz bilgilerin At k Geri Dönüflüm Borsas nda bir kod alt nda yay nlanmas n istiyoruz. Tarih : mza : I. ÜRET MDEN KAYNAKLANAN DE ERLEND R LEB L R ATIKLAR: 1. Anons Türü: 2. At k Cinsi (Madde Grubu): 3. At n Bulundu u l/ lçe: 4. At k Miktar : 5. Hangi S kl kta Olufltu u / Hangi S kl kta Talep Edildi i: 6. At n Özellikleri Hakk nda Tan mlay c Bilgiler: 7. Ambalaj fiekli Hakk nda Bilgi: 8. Nakliye mkan Hakk nda Bilgi: 9. Bültende Yay nlanma Süresi (Yay nlanma süresi bildirilmedi i takdirde en fazla 6 ay yay nlan r): Borsa'da yer alan at k gruplar ve kodlar : 0100 K MYASALLAR 0200 TEKST L 0300 KA IT/KARTON 0400 VAR L/B DON 0500 AHfiAP/TAHTA 0600 CAM 0700 METAL 0800 DER 0900 PLAST K 1000 ELKTR K-ELEKTRON K 1100 LAST K KAUÇUK 1200 YA LAR 1300 B TK SEL - HAYN. MAD B LEfi K MADDELER 1500 NfiAAT VE HAFR YAT 1600 AKÜ VE P LLER 1700 D ER At k Borsas taleplerinize yönelik görüfl ve önerileriniz için adres ve telefon numaralar m z: Adana Sanayi Odas : Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Telefon: 0 (322) (pbx) Faks: 0 (322) Arz Talep LÜTFEN BU SAYFAYI EKS KS Z DOLDURUP KESEREK KISA SÜREDE ODAMIZA LET N Z. Ayr ca At k Borsas talep ve arzlar n n yay nland internet adresleri: TOBB: http//www.tobb.org.tr Sanayi Odas : http//www.iso.org.tr ARZLAR 0600-A Cam yünü / toz ve k rp nt. Y lda 500 ton. Torba halinde A Sönmüfl kireç, CaO oran s f r, TÜB TAK analiz raporlu, dökme, ton, sürekli. Nakliye al c ya ait (Kepçe-kamyon dahil) 0900-A Ayl k 2 ton plastik PVC (Folyo) art. Farkl renklerde (25 kg. çuvallarda). Nakliye al c ya ait A Ayl k 10 ton yeflil a rl kl olarak muhtelif (LLDPE) balyalanm fl halde plastik A Ayl k 50 Kg. polietilen. Fabrikada teslim (ücretli) A lt. y ll k ücretsiz ETG (Etilen Glikol) 0500-A kg. ambalajs z, nakliye al c ya ait, haftal k ebatlama sonucu oluflan a aç ve MDF parçalar A ton, 3 ayl k, plastik granül üretimi s ras nda imalat hatas fleklinde oluflan plastik (ücretli) A Ayda 5 ton üretimden ç kan ka t,karton ve ambalaj 0200-A Ayda 1500 kg. yün iplik k r nt s. 4.5 metre uzunluklarda yün ipler. 3 kat 6 numara, boyal çeflitli renklerde, kg l k plastik çuvallarda adresten teslim A Ayl k 2 ton boya çamuru (kapal varil) 0300-A Ayl k 250 Kg. karton. Fabrikada teslim (ücretli) A Ayl k 50 kilogram ka t, karton koli. Adresten teslim A Ayda adet boya sektöründe kullan lm fl temiz a z çember kapakl varil A Ayl k 30 adet plastik bidon. Adresten teslim A K r k cam kavanozlar, nakliye al c ya ait A günde 15 ton düz cam k r nt lar. Küçük parçalara ayr lm fl. Nakliye al c ya ait A Haftada 5 ton, her an aç k kasa ile nakledilebilir döküm kumu A Ayda 10 ton sabun kar fl ml demir tozu ve ayda 3 ton küçük parçalar halinde demir A Bir defal k kg kendi kutular nda paletli flekilde filtre alt statik toz boya, nakliye talep edene ait 0200-A Haftal k 20 ton naylon çuvallarda mobilya döflemeleri için kullan lan kumafl n kesiminde ortaya ç kan fire kumafl parçalar, nakliye talep edene ait 1700-A Ayl k 2 ton vulkanizasyonda metal ve kauçu u birlefltirici özelli i olan yap flt r c boya bulaflm fl elyaf (ücretli), eldivenler, nakliye al c ya ait A Ayda 1 ton metal malzeme temizlemede kullan lan solventler (f r n tiner, rapid tiner, MEK), (ücretli) nakliye al c ya ait A PE, PP çuval (Ambalaj plastik) ücretsiz A Günlük 1600 kg bask s z çanta poflet imalat ndan ç kan plastik parçalar, Ambalaj 10 kg balya halinde, nakliye görüflülerek 0500-A Ayl k 3000 kg sunta talafl, çuvallanm fl 0500-A Ayl k 50 varil sunta talafl çuvallanm fl 0600-A Ayl k 7 ton cam, buzlu cam, ayna k r k ve f re parçalar 0600-A ton ayl k özel dokumal cam kumafl firesi 1500-A Ayda 3 kamyon k r k mermer at klar. Fabrika teslimi A Ayl k 300 adet metal teneke. Adresten teslim A Günlük 10 kamyon mermer tozu, mermer parçalar (Dökme). Nakliye al c ya ait. TALEPLER 0900-T ton ayl k her türlü fleffaf ambalaj naylonu - Mavi beyaz bidon çapa, hurda polietilen malzemeler T Ayl k 50 ton %100 üretim veya bobin at iplik ve/veya kumafl hurdas (ücretli) preslenmifl balya halinde, nakliye al c ya ait T Y ll k 5000 ton ambalajs z nakliye kendilerine ait her türlü metal T Trafo ya, Kompresör ya, Hidrolik ya-, Is transfer ya vs... Ayl k, s n rs z miktarda. Varilli veya tankerle. Nakliye firmam za aittir T Günlük ton f ç l at k ya T Ayda 30 ton kullan lm fl s v kostik al n r T Ayda 20 ton pamuklu sentetik iplik ve dokuma telefleri. Balya halinde al n r T Oluklu mukavva, evrak ka tlar, gazete, paketli ya da balyal flekilde nakliyesi miktara ba l olarak firma taraf ndan yap labilir T Ayl k 3.5 ton sürekli oluklu, a rl kl yabanc madde olmayan kuru ka t presli veya küçük balyalar halinde fabrikam zda teslim al n r T At k ka t, oluklu mukavva, gri karton, kraft liner sürekli al n r T Ayl k 100 ton varil T Ayl k 100 ton hurda palet, tahta al m T Ayl k 100 ton sac T Her türlü plastik, s n rs z miktarda, sürekli olarak (dökme). Nakliye imkan mevcut T Temiz, yafl olmayan renkli veya beyaz polietilen film hurdalar. Islanmayacak ve tozlanmayacak flekilde torbalanm fl at klar, nerede olursa olsun al n r, nakliye firmam za aittir T Ayl k 100 ton plastik, torluk çuval T plik torbas, palet örtüsü, polietilen ambalaj, üretim at her türlü plastik Türkiye nin her yerinden s n rs z olarak al nabilir T Ayl k 1 ton plastik masura (PP Masura, çuval veya kolu halinde). Nakliye talep eden firmaya ait T Yüksek yo unluk polietilen ve polipropilen, ayda 100 ton. 25 Kg. l k çuval veya ambalaj ile Türkiye nin her yerinden al n r T Sanayi ya lar, trafo, motor ve her türlü madeni ya. Bulundu u yerden s n rs z miktarda al nabilir T Ayl k 100 ton hurda plastik al m 0500-T Y ll k 3000 ton Her türlü ahflap palet ve ahflap at k, nakliye talep eden firmaya ait T Ayl k 500 ton, at k boya (boya çamuru)at k tiner, at k solvent T Y ll k 10 ton çeflitli ebat ve ölçüde sac parças T ton y ll k statik boya, paketli veya sand kl T Haftal k 50 ton Her türlü metal talep edilmektedir. Nakliye imkan mevcut.

ADASO-EBSO buluflmas

ADASO-EBSO buluflmas YAYINI YIL: 16 SAYI: 318 2 MART 2015 novasyon Yönetimi Akademisi e itimi 19-28 Mart ta ADASO da Türkiye nin alan nda ilk vaka bazl e itim olma özelli i tafl yan " novasyon Yönetimi Akademisi e itiminin

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi Baflbakan Yard mc s Akdo an, Adana ifl dünyas ile bir araya geldi Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an, bir dizi programa kat lmak üzere geldi i Adana da ifl dünyas temsilcileriyle bir araya gelerek görüfl

Detaylı

2013 y l S ra No. 2014 y l S ra No 87 + 145 113 206 277 319 379 388

2013 y l S ra No. 2014 y l S ra No 87 + 145 113 206 277 319 379 388 kinci 500 de 9 Adana sanayi firmas yer ald Sanayi Odas taraf ndan aç klanan Türkiye nin kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras na Adana dan 9 sanayi firmas girdi. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç,

Detaylı

ADANA NIN GURUR TABLOSU

ADANA NIN GURUR TABLOSU YAYINI YIL: 17 SAYI: 325 1 TEMMUZ 2015 Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamas nda kapsam geniflletildi Maliye Bakanl nca 20.06.2015 tarih ve 29392 nolu Resmi Gazete de yay mlanan 454 seri nolu

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

K vanç: Belirsizlik süreci 1 Kas m da sona ermeli, geliflime odaklan lmal

K vanç: Belirsizlik süreci 1 Kas m da sona ermeli, geliflime odaklan lmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 327 7 EYLÜL 2015 hracatta düflüfl sürüyor ama h z duraklad Adana Sanayi Odas n n 2015 Y l Temmuz Ay hracat Raporu, Adana ihracat ndaki düflüflün devam etmesine karfl n, haziran ay

Detaylı

Çomu: Adana ya liman yap lmal

Çomu: Adana ya liman yap lmal YAYINI YIL: 16 SAYI: 317 16 fiubat 2015 Türk Eximbank tan ihracata destek Türk Eximbank taraf ndan uluslar aras ticaret finansman programlar ile ihracatç lara ve ihracata dönük üretim yapan firmalara hizmet

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor"

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor "Türkiye'nin baflar hikâyesinin arkas nda giriflimciler var" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın yolunun girişimcilikten geçtiğini belirterek, Türkiye'nin

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

TO Heyeti Elaz da A rland

TO Heyeti Elaz da A rland AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 145 TEMMUZ 2008 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi. 25-27 Temmuz

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

KOSGEB çat kuruluflu olsun

KOSGEB çat kuruluflu olsun ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Ekonomik önlemlerin anlam 15 te KOSGEB çat kuruluflu olsun Abdullah ÇÖRTÜ Yabanc sermaye, milli gelir ve KOB lerimiz 14 te Fettah GÜVENTÜRK fl dünyas

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI 4 BAfiYAZI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / fiubat 2005 / SAYI:205 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Ostim Yönetim Kurulu. KOB ler krize teslim olmaz. Abdullah ÇÖRTÜ ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1. Gençlerimiz iflsiz kalmas n

Ostim Yönetim Kurulu. KOB ler krize teslim olmaz. Abdullah ÇÖRTÜ ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1. Gençlerimiz iflsiz kalmas n ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ Gençlerimiz iflsiz kalmas n 6 da fiefik ÇALIfiKAN Para politikas na odaklan lmal 13 de Arzu AKAY Aidatlar 15 te Atila ÇINAR Devrim arabalar 2 de Subegüm

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

H at rlanaca- B u y l ne kadar. PATENT VE MARKANIZI Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız.

H at rlanaca- B u y l ne kadar. PATENT VE MARKANIZI Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız. KOB LER N SES EYLÜL 2005 ORGAN ZE SANAY GAZETES TOOB, TOSYÖV ve KOSGEB taraf ndan düzenlenen KOB Z RVELER N N üçüncüsü 16-17 Eylülde stanbul da yap lacak. lk zirveden bu yana 6 y l geçmesine karfl n KOB

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

25 bin firmaya stok denetimi

25 bin firmaya stok denetimi 2007 de 26.7 milyar dolara evlendiler Komflu 49 y l sonra 66 flirketle geliyor TÜRK YE de geçen y l, de eri aç klanmam fl ifllemlerle birlikte flirket evliliklerinin 26.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı