adresinde mukim (MÜŞTERİ) arasında aşağıdaki şartlarla işbu Faktoring Sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "adresinde mukim.. ... (MÜŞTERİ) arasında aşağıdaki şartlarla işbu Faktoring Sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur."

Transkript

1 ING FAKTORİNG A.Ş. FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ (Çerçeve Sözleşme) Bir tarafta, Eski Büyükdere Caddesi No:15 Oycan Plaza Kat:1/B Şişli/Maslak / İSTANBUL adresinde mukim ING Faktoring A.Ş. (FAKTOR) ile diğer tarafta. adresinde mukim (MÜŞTERİ) arasında aşağıdaki şartlarla işbu Faktoring Sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. I.SÖZLEŞMENİN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR 1. İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ nin işletmesi ile ilgili yurt içi ve/veya yurtdışı mal ve/veya hizmet satışları dolayısıyla, BİL tayin edilen borçlularından olan doğmuş ve /veya doğacak alacaklarını peşinen ve toptan FAKTOR e temliki suretiyle ve faktoring bedeli, faktoring komisyonu ve transfer, haberleşme, istihbarat ve diğer her türlü masraf ve komisyonlar ile, vergi, resim ve harçların faizleri ile birlikte ödenmesi karşılığında faktoring hizmetlerinden yararlandırılmasından ibarettir. 2. FAKTOR un MÜŞTERİ ye bu sözleşme ile vereceği alacağın temlikine dayalı faktoring hizmetleri sözleşmede belirtilen koşullar doğrultusunda ön ödeme(finansman) sağlamak, belirli borçlular ve alacaklar için garanti taahhüdünde bulunmak ve alacakların tahsili, takibi gibi sözleşmede öngörülen iş görme edimlerini, yerine getirmektir. FAKTOR, garanti ve iş görme edimlerini sözleşme kuralları çerçevesinde, sözleşmede açıkça öngörülmüş olmaları halinde yerine getirmek zorundadır. 3. Sözleşmenin imzası ile birlikte FAKTOR e temlik edilen alacaklar MÜŞTERİ nin arz ettiği malların ve/veya hizmetlerin bir vadeye bağlanmamış ya da vadeli satışlarından doğan alacaklardır. MÜŞTERİ nin gerçek bir kişiye yahut doğrudan veya dolaylı olarak ortağı bulunduğu tüzel kişilere yaptığı satışlar, sunduğu hizmetler, konsinye satışlar FAKTOR den yazılı muvafakat alınmadıkça işbu sözleşmenin kapsamı dışındadır. Sözleşme kapsamı içine giren bir alacağı FAKTOR MÜŞTERİ ye yapacağı bir bildirimle her an kapsam dışına çıkartmaya yetkilidir. 4. Sözleşme kapsamındaki alacaklar ile faiz alacakları, kişisel ya da nesnel teminatları ile birlikte kendiliğinden bu sözleşme hükümleri uyarınca FAKTOR e geçerler. Bu itibarla her ne 1

2 sebeple olursa olsun FAKTOR e bildirilmemiş alacak ve buna bağlı haklar da sözleşmenin kapsamı içerisinde olup, kendiliklerinden FAKTOR e geçmiş olurlar. 5. Bu sözleşmede kullanılan ve sözleşmenin niteliği ile ilgili özel kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir. a) Borçlu; MÜŞTERİ nin, kendisinden bu sözleşmenin 1. ve 3. maddelerinde belirtilen alacak hakkını kazandığı gerçek ya da tüzel kişilerdir. b) Alacak Bildirimi(AB-NTR) ; MÜŞTERİ nin bu sözleşme çerçevesinde temlik etmiş olduğu alacakların doğduğunun FAKTOR e bildirimidir. c) Borçlu İşlem Limiti (BİL); FAKTOR ün MÜŞTERİ nin uygun gördüğü her borçlusu için ayrı ayrı tanınan azami işlem limiti. d) Azami Faktoring Limiti (AFL); FAKTOR un faktoring hizmetlerine esas teşkil etmek üzere MÜŞTERİ ye tanıyacağı maksimum ön ödeme işlem limiti. e) Limit Onay Bildirimi (LOB) ; Rücu edilemez faktoring işlemlerinde sözleşmedeki garanti hükümlerinin işletilmesi amacıyla FAKTOR tarafından MÜŞTERİ ye hitaben ödenmesini garanti ettiği alacaklara ilişkin yüklendiği garanti sınırını belirten Borçlu İşlem Limitine (BİL) İlişkin bildirimf) Ön Ödeme (Finansman) oranı;müşteri tarafından temlik edilen alacaklara ilişkin olarak FAKTOR tarafından müşteriye sağlanabilecek finansman oranı. g) Faktoring Bedeli; FAKTOR un, Faktoring hizmetlerinin bir karşılığı olarak işbu sözleşme kapsamında temlik aldığı alacaklar üzerinden, naktin kullandırıldığı tarih ile vade tarihi arasındaki süreç için hesaplanan faiz, masraf ve sair giderlerin toplamı. h) Faktoring Komisyonu; FAKTOR un faktoring hizmetlerinin bir karşılığı olarak temlik aldığı alacak tutarının belirli bir oranı. i) Rücuedilebilir Faktoring İşlemi; Borçlu nun temlik edilen alacakları vadesinde her hangi bir nedenle ödememesi halinde FAKTOR ün MÜŞTERİ ye karşı olan söz konusu komisyon ve sair alacak hakkı saklı kalmak kaydıyla temlik edilen alacağı geri temlik etmek suretiyle, MÜŞTERİ ye rücu etme imkanı tanıyan işlem türü. ı) Rücuedilemez Faktoring İşlemi: Sadece Borçlu nun ödeme yükümlülüğünü MÜŞTERİ ye ifa etmemesi hali ile sınırlı olarak FAKTOR ün MÜŞTERİ ye rücu hakkının bulunmadığı ve fakat diğer tüm hallerde (her hangi bir uyuşmazlık hali, Borçlu tarafından ileri sürülen def iitiraz halleri vb.) MÜŞTERİ ye rücu hakkının baki kaldığı işlem türüdür. II.FAKTORİNG HİZMETLERİNİN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 1. FAKTOR UN YAPACAĞI İŞLEMLER FAKTOR, MÜŞTERİ ye faktoring hizmetlerine esas teşkil etmek üzere bir AFL tanır. Ayrıca, MÜŞTERİ nin bildirilecek her borçlusu için uygun gördüğü takdirde bir BİL saptayacak (FAKTOR garanti hizmeti verdiği işlemlerde LOB nde bulunacak) ve bunu MÜŞTERİ ye yazılı olarak bildirecektir. BİL tayin edilen (veya LOB da bulunulan) borçluya MÜŞTERİ tarafından yapılan mal ve/veya hizmet satışlarına ilişkin alacakların doğumu ile birlikte (FAKTOR tarafından işbu sözleşme uyarınca alacakların kendiliğinden temellükü ve buna ilişkin belgelerin gönderilmesinden sonra) FAKTOR MÜŞTERİ ye tayin edeceği oranda ön ödeme sağlayabilecektir. Borçlu için tayin olunan BİL bulunan tutar hiçbir surette aşılmayacaktır. Temellük edilen alacak miktarlarının BİL i aşması halinde FAKTOR, aşan miktar için MÜŞTERİ ye ön ödeme sağlamak zorunda değildir. Temellük edilen alacakların 2

3 borçlu tarafından ödenmesi halinde boşalan BİL bölümü için, ön ödeme sağlanabilecektir. FAKTOR un ön ödeme sağlamayı kabul etmesi halinde MÜŞTERİ, FAKTOR e bir transfer talimatı düzenleyecektir. 1.2 Rücu edilebilir faktoring işlemlerinde, FAKTOR tarafından borçlu için BİL tayin edilmiş ve ön ödeme yapılmış olması hiçbir şekilde MÜŞTERİ ye LOB verildiği anlamını taşımayacaktır. FAKTOR, temlik konusu alacağın borçlusu lehine LOB vermeyi kabul etmesi halinde, yazılı olarak bu hususu açıkça MÜŞTERİ ye bildirecektir. 1.3 FAKTOR, MÜŞTERİ için belirlediği AFL yi geçen temlikler ve aşan miktar için MÜŞTERİ ye ön ödeme yapmak zorunda değildir. Bu durumda MÜŞTERİ, belli bir borçlu veya borçlar hakkında BİL boşluğu bulunduğundan bahisle ön ödeme talebinde bulunamaz. 1.4 FAKTOR, MÜŞTERİ ya da borçlulardan herhangi birinin ödeme güçlüğü içine düşmesi, ödemelerini geciktirmesi, ayıp iddiasında bulunması, mücbir sebep ve olağanüstü sebepler de dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle alacağı ödememesi gibi hallerde, BİL inde boşluk bulunsa bile ödeme yapmak zorunda değildir. FAKTOR, ileri sürülen iddiaların haklılığını araştırmakla, MÜŞTERİ ye ihbarda bulunmakla yükümlü değildir. Alacak veya temel ilişki hakkında borçlu ve MÜŞTERİ arasında bir uyuşmazlığın bulunduğu bütün hallerde FAKTOR ödemeden kaçınabilir ve söz konusu alacakları MÜŞTERİ, FAKTOR un talebi üzerine her zaman geri temlik almak zorunda olacaktır. 1.5 FAKTOR, işbu sözleşme hükümleri uyarınca temellük etmiş olduğu alacakları ve ödeme vasıtalarını üçüncü kişilere temlik hakkına sahip olduğu gibi, bu alacak ve ödeme vasıtaları üzerinde her türlü tasarruf yetkisini haizdir. 1.6 FAKTOR, işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde, MÜŞTERİ tarafından yapılacak sair talimat ve bildirimlere ilişkin her türlü matbu formları sağlayacak olup, mevzuat ve uygulama gereğince gerektiğinde MÜŞTERİ ye de bilgi vererek değişiklik yapma yetkisini haizdir. FAKTOR tarafından Faktoring hizmetinin niteliğine göre MÜŞTERİ tarafından imzalanması gereken her türlü beyan, form ve sair belgeler, taraflarca imzalanacak endikatif ön protokol, işbu sözleşmenin özel şartları ile işlemin niteliğine göre akdedilen ihracat faktoring sözleşmesi ve/veya ithalat faktoring sözleşmesi ve iş bu Sözleşmeye yollama yapması şartıyla protokoller işbu Sözleşmenin mütemmim cüz ü niteliğinde olup; ayrılmaz bir parçasıdır. 2. MÜŞTERİ NİN YAPACAĞI İŞLEMLER 2.1 MÜŞTERİ işbu sözleşmenin kapsamı içinde kalan borçları doğdukları anda AB/NTR formu ile derhal FAKTOR e bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirim önceden MÜŞTERİ ye FAKTOR tarafından temin edilmiş AB/NTR formunun MÜŞTERİ nin faturasının bir nüshası ile birlikte, FAKTOR e imza karşılığı elden teslim etmek ya da posta yolu ile bildirmek suretiyle yapılır. MÜŞTERİ AB/NTR formu ve faturalar ile birlikte, alacağın temliğine ilişkin sair belgeleri, sipariş formu, çek, senet gibi ödeme vasıtalarını, ayrıca varsa teminatlarını FAKTOR e usulüne uygun devir ve teslim etmek ve işbu devir teslim işlemlerinden doğacak her türlü vergi resim harç v.s masrafları ödemek ile yükümlüdür. Fatura nüshasını ve sair ekleri içermeyen AB/NTR formları bir hüküm ifade etmeyecektir. 3

4 2.2 FAKTOR, MÜŞTERİ tarafından faks ile gönderilen bildirimleri yazılı teyidini beklemeksizin ve bildirimin MÜŞTERİ ye ait faks numarasından gönderilip gönderilmediğini incelemeksizin işleme koymaya yetkili olup, herhangi bir neden göstermeksizin faks ile yetinmeyip, bildirimin özgün metninin kendisine gönderilmesini isteme hakkı da saklıdır. MÜŞTERİ faks bildiriminin uygulanmasından doğmuş ve doğacak tüm hukuki ve mali sonuçların kendisine ait olduğunu gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunun yanı sıra FAKTOR ün, MÜŞTERİ tarafından telefon, telgraf, elektronik posta, teleks vb. aracılığı ile verilen talimatları MÜŞTERİ tarafından yazılı olarak teyit edilmediği sürece yerine getirmemeye ya da bekletmeye yetkilidir. Ayrıca MÜŞTERİ nin faks ile göndermiş olduğu talimatların net olmaması sebebiyle FAKTOR ün talimatı yerine getirmemesinden ya da geç yerine getirmesinden veya bildirim altındaki imzanın MÜŞTERİ ve/veya yetkililerine ait olmamasından doğacak tüm zararlar MÜŞTERİ ye aittir. 2.3 Bildirimsiz Faktoring işlemlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, MÜŞTERİ, faturalarında alacağın tamamının veya bir kısmının FAKTOR e temlik edildiğini, vadesini, ödeme yerini ve FAKTOR un ünvanını, açık adresini gösteren ibarelere yer vermek ve söz konusu kayıtları içeren etiketi yapıştırmak veya bu ibareleri içeren kaşeye ya da herhangi bir şekilde bu beyana yer vermek ve temliki borçlulara ihbarla yükümlü olup, varsa ödeme tarihine kadar işleyecek akdi ve/veya temerrüt faizi oranlarını açıkça belirtmek zorundadır. MÜŞTERİ ile borçlusu arasında ayrıca bir sözleşme veya çerçeve anlaşmasının akdolunması halinde bu anlaşmanın bir nüshası da FAKTOR e gönderilecektir. Bu anlaşmanın herhangi bir nedenle tadili halinde MÜŞTERİ, FAKTOR un işbu sözleşmeden kaynaklanan haklarının korunması ve sağlanmasına yönelik hükümlere yer verecektir. Alacağın FAKTOR e temlikinin borçluya bildirimi yükümlülüğü, tamamen MÜŞTERİ ye ait olmakla birlikte FAKTOR de, dilediği takdirde borçluya alacağın kendisine temlik edilmiş olduğunu bildirmeye yetkilidir. 2.4 MÜŞTERİ, FAKTOR e aşağıdaki belgeleri teslim etmek zorundadır; - Borçlu adına düzenlemiş olduğu faturanın temlik kaşesini ihtiva eden bir örneğini; - Borçlunun teslim aldığını belgelendiren ve borçlu tarafından imzalı ve kaşeli irsaliye nüshalarını; - Temlik konusu alacaklara ait mal/hizmet sevkiyatlarını gerçekleştirdikten sonra FAKTOR e göndereceği yetkililerince imzalanmış Alacak Bildirim Formunu - Varsa alacağın tahsiline yönelik kambiyo senetleri ve sair ödeme araçlarını usulüne uygun bir şekilde ciro ederek; - Varsa alacağın teminatı niteliğindeki banka teminat mektubu örneğini - Satış ve/veya çerçeve sözleşmesi ve bunu kanıtlayan diğer tüm belgeleri, - MÜŞTERİ yi ve mali durumunu tanımlamaya yarayan her türlü bilgi ve belgeleri, faktoring e konu mal ve hizmetlerin sigortalanmış olması halinde, Sigorta poliçesi ve zeyilnamesini, 4

5 - Bildirimli Faktoring işlemlerinde geçerli olmak üzere borçlular tarafından temlike konu alacakların nezdlerinde var olduğuna ve gününde ödeneceğine dair Borçlu tarafından imzalanmış beyanı, 2.5 MÜŞTERİ, Borçlusu tarafından temlik edilen alacak için ödeme aracı olarak düzenlenen akreditif, vesaik mukabili işlemlerden; keşide/ciro edilen sair kambiyo senetlerinden ve teminat aracı olarak temin edilen banka teminat mektuplarından doğan alacakları FAKTOR e temlik etmiş olduğunu bu vesileyle FAKTOR ün talebi üzerine derhal tazmin talebinde bulunmayı; keşide/ciro edilen kambiyo senetlerini usulüne uygun olarak FAKTOR e veya onun göstereceği bir kişiye ciro/teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, akreditif ve banka teminat mektubu ile vesaik mukabili işlemlerin koşullarına uygun olarak gerekli her türlü bilgi ve belgeyi ilgili Bankaya sunarak, FAKTOR nam ve hesabına tahsil edilen bedeli, FAKTOR ün banka hesabına ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 2.6 MÜŞTERİ, BDDK uygulamaları gereği, Borçlusu adına düzenlediği temlik konusu alacağa ilişkin faturaların kendinde kalan ikinci suretlerinin aslının üzerine faturada oluşan alacağın ne kadarlık tutarını FAKTOR e devrettiğini belirten ibarelerin bulunduğu FAKTOR tarafından kendisine temin edilecek olan etiketi yapıştırarak kaşeleyip imzalamayı kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ bununla birlikte, iş bu fatura suretlerini FAKTOR tarafından birer kopyasının alınıp; imzalanıp ve aslı gibidir damgası vurulması için faturanın kesim tarihinden itibaren talep üzerine FAKTOR e gönderecektir. MÜŞTERİ, iş bu Sözleşme ile, BDDK nın Faktoring işlemlerine ilişkin mevcut ve gelecekteki düzenlemelerine uygun davranmayı kabul beyan ve taahhüt etmektedir. III. MÜŞTERİNİN BORÇLARI 1. MÜŞTERİNİN ÖZEN BORCU 1.1 MÜŞTERİ, temlik ettiği alacakların FAKTOR e ödenmesini ve işbu sözleşme ile yüklendiği edimlerin yerine getirilmesini engelleyecek, geciktirecek her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır. MÜŞTERİ ile borçlusu arasında temel ilişkiden kaynaklanabilecek bilcümle itiraz ve def iler, MÜŞTERİ nin FAKTOR e karşı yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teşkil etmeyeceği gibi, bu yükümlülüklerinin ifasını da geciktirmeyecektir. Bu doğrultuda olmak üzere, MÜŞTERİ nin borçlusu ile ödemeleri olumsuz etkileyen, geciktiren anlaşmalar, yenilemeler yapmaması gerekmektedir. MÜŞTERİ temlik konusu alacağa ilişkin satım konusu malların ve/veya sağlanan hizmetlerin maddi ve hukuki ayıplardan arî olacağını; satış, ihracat, ithalat ve sair işlemlerin mevzuata uygun düzenlenip gerçekleştirileceğini garanti etmekte olup, bu konuda azami özeni göstereceğini ve işbu sebeple FAKTOR ün uğrayacağı her türlü zararı derhal karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 5

6 1.2 MÜŞTERİ, FAKTOR un zarar görmesine yol açacak her türlü davranıştan kaçınmak zorunda olup, onun bu tür ya da dürüstlük kuralı ile bağdaşmayan her türlü davranışı sözleşmeye aykırılık sayılacaktır. 1.3 MÜŞTERİ ve Müteselsil Kefiller, işbu faktoring sözleşmesi ve ekleri hükümleri, işleyişi ile ilgili olarak üçüncü kişilere herhangi bir bilgi vermeyeceklerini, tüm bu hususların FAKTOR'un ticari faaliyetlerine ilişkin gizli bilgilerini oluşturduğunu, bu gizli bilgilerin açıklanması nedeniyle FAKTOR'un uğrayabileceği her türlü zararı derhal tazmin edeceklerini peşinen kabul, beyan ve ikrar etmektedirler. 2. MÜŞTERİNİN ÖDEMELERİ 2.1 MÜŞTERİ, FAKTOR e kendisine verdiği faktoring hizmetlerinin karşılığı olarak faktoring bedeli, faktoring komisyonu, transfer, haberleşme, istihbarat ve diğer her türlü masrafı, ödemek zorundadır. 2.2 MÜŞTERİ, ayrıca FAKTOR un bu sözleşme kapsamında yapacağı her işlem ile ilgili tüm ödemelere yapıldıkları tarihten itibaren özel şartlarda gösterilen sözleşmesel oran üzerinden işleyecek faizi vergi, resim ve harçlarıyla birlikte ödemek zorundadır. 2.3 MÜŞTERİ, bu borçlarını özel şartlarda belirtilen vadelerinde veya FAKTOR un kendisine belirteceği tarihte yerine getirmemesi halinde, mücerret o günün hitamıyle temerrüde düşmüş olacağını ve o tarihten itibaren borcuna özel şartlarda gösterilen akdi faizin iki katı oranında temerrüt faizinin uygulanmasını kabul etmektedir. 2.4 MÜŞTERİ, FAKTOR un bu sözleşme çerçevesinde uygulanacak ön ödeme oranını faktoring bedeli, transfer masrafı ve faktoring komisyonu oranını, garanti bedelini, sözleşmesel faiz oranını ve temerrüt faiz oranını, mevzuatın belirlediği sınırlar içinde belirlemeye ve kendisine bildirimde bulunarak değiştirmeye, yükseltmeye yetkili olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ, işbu bildirimden itibaren 5 işgünü içerisinde bu sözleşmeyi fesh etmediği takdirde kabul etmiş sayılacaktır. 3. MÜŞTERİ NİN FAKTOR U BİLGİLENDİRME BORCU 3.1 Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacağı hükmünü düzenleyen 5549 sayılı Kanun un 15.maddesine istinaden; MÜŞTERİ, FAKTOR nezdinde yaptığı ve yapacağı her türlü işlemde tüzel kişiliği adına ve hesabına hareket ettiğini, başkası nam ve hesabına hareket etmediğini; tuzel kişiliği adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde ise, 5549 Sayılı Kanun un 15. Maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişi/kişilerin ve kuruluşu temsile yetkili kişi/kişilerin kimlik bilgilerini derhal FAKTOR e yazılı olarak bildireceğini kabul ve taahhüt eder. 6

7 3.2 MÜŞTERİ her üç ayda bir ve hesap yılı sonunda ya da bu dönemler dışında FAKTOR un talebi halinde işletmesi, satışları ve borçları hakkında her türlü bilgiyi, hesap özetlerini, mizanı ve FAKTOR un talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi ona göndermeyi taahhüt etmekte, ayrıca FAKTOR un kendi elemanları ya da bağımsız kuruluşlar vasıtasıyla bilcümle kayıt belge ve defterleri üzerinde inceleme yapmasına, yaptırmasına peşinen izin vermektedir. MÜŞTERİ, FAKTOR un gerekli görmesi halinde, kendisi ile ilgili bu bilgileri öncelikle diğer tüm ING kuruluşlar ile dilediği 3. kişi ve kuruluşlara vermeye de yetkili olduğunu peşinen kabul etmiştir. MÜŞTERİ, yeni yatırımlara girişmesi, yeni ortak alması, ortaklık yapısında değişikliğe gitmesi ve işletmesinin yönetimini etkileyecek gelişmeler ve değişiklikler meydana gelmesi, aleyhine üçüncü kişiler tarafından davalar açılması ve takiplere girişilmesi, kendisinin ve borçlularının ödeme gücünü, teminatlarını olumsuz etkileyebilecek gelişmeler olması hallerinde FAKTOR u derhal bilgilendirecektir. MÜŞTERİ nin bu madde ya da sözleşme ile ilgili FAKTOR e vermekle yükümlü bulunduğu bilgi ve belgeleri vermiş olması, FAKTOR tarafından bu konuda herhangi bir talepte bulunulmamış veya fikir beyan edilmemiş olması FAKTOR un bunlara onay verdiği anlamına gelmeyeceği gibi, MÜŞTERİ nin işbu sözleşme ile üstlendiği yükümlülükleri ve sorumlulukları da ortadan kaldırmayacak veya hafifletmeyecektir. 3.3 MÜŞTERİ ana sözleşmesini, temsil ve ilzam yetkilileri ile bunların imza sirkülerini, temsil ve ilzam yetki ve yetkililerinde oluşacak değişiklikleri FAKTOR a belgeleriyle birlikte zamanında bildirmekle yükümlü bulunduğunu kabul ve beyan eder. Suç Gelirlerinin Aklanmasinin Önlenmesi Hakkındaki 5549 sayılı Kanun gereğince MÜŞTERİ, FAKTOR a vermiş bulunduğu kimlik, adres,telefon ve ortaklık yapısına ilişkin bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda, değişiklikleri gecikmeksizin, derhal FAKTOR a bildireceğini beyan ve taahhüt etmektedir. Bununla birlikte, MÜŞTERİ, bu maddede belirtilen belgelerde meydana gelecek değişikliklerin zamanında yazılı olarak FAKTOR a bildirilmemesinden ve/veya vekaletname ile yapılan işlemlerde vekaletmanenin sahte veya tahrif edilmiş olmasından dolayı FAKTOR un uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. 3.4 MÜŞTERİ, temlik konusu alacakların faturaları ile ilgili herhangi bir iptal, iade olması durumunda bu hususu FAKTOR a derhal bildirerek yerine yeni fatura düzenlemesi halinde yeni faturaları göndereceğini ve FAKTOR un talebi üzerine fatura ve tüm belge asılları ile fatura koçanlarını derhal FAKTOR a ibraz edeceğini, incelemesine hazır bulunduracağını gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 3.5 Müşteri, "Suç Gelirlerinin Aklanması", "Terörün Finansmanı" ve "Yolsuzluk" ile mücadele konularında gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat düzenleme ve kurallarda öngörülen hususlardan hareketle FAKTOR ün riskli olarak kabul edeceği iş ilişkileri ve işlemlerden ötürü gerekli her türlü tedbiri almaya yetkili olduğunu, FAKTOR ün risk kapsamına giren konulara ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberleri takip ederek gerekli geliştirme /uyarlama çalışmaları yapabileceğini, bu çerçevede FAKTOR ün riskli olarak değerlendireceği herhangi bir iş ve/veya işleme hiçbir suret ve sıfatla taraf olmayacağını, işbu nedenle riskli addedilen iş ve işlemler sebebi ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile FAKTOR ün AB/NTR 7

8 formuyla bildirilen alacağı geri temlik edebileceği bu alacağa ilişkin herhangi bir faktoring hizmeti sağlamayabileceği, temlik edilen alacağın borçlusu tarafından yapılan ödemeleri kabul etmeyebileceğini ve iade edebileceğini kabul ve belirtilen işlemler nedeni ile FAKTOR ü ibra eder. 3.6 MÜŞTERİ borçlusu ile arasındaki temel ilişkiden doğan haklarını (ihbar, ihtar, dava, fesih) kullanmadan önce FAKTOR e gerekli bilgi ve belgelerin örneğini işbu sözleşmede öngörülmüş tebligat usulüne uygun olarak vermekle yükümlüdür. Bunun gibi MÜŞTERİ, borçlusunun kendisine karşı aralarındaki temel ilişki nedeniyle yönelteceği dava, talep, ihbar, ihtarlardan FAKTOR u derhal sözleşmede öngörülmüş tebligat usulüne uygun olarak haberdar edecektir. 4. MÜŞTERİNİN ALACAĞIN VARLIĞINI VE ÖDENMESİNİ GARANTİ BORCU 4.1 MÜŞTERİ, temlik ettiği alacakların, gerçek mal ve/veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacak olarak var olduklarını, şirket muhasebe kayıtlarında yer aldığını, hakkında temlik yasağı bulunmadığını ve sözleşmenin kapsamı içindeki alacaklar üzerinde tasarruf yetkisini haiz bulunduğunu, temlik konusu alacağın Borçlu sunun (rücu edilemez faktoring işlemlerinde mal/hizmet satışının yapılması anından itibaren) mali açıdan güçlü ve ödeme kabiliyeti olan gerçek/tüzel kişilerden olduğunu ve alacakların vadelerinde tamamen ve eksiksiz ödenmesini engelleyecek satım konusu mala/sağlanan hizmete ilişkin herhangi bir ayıp bulunmadığını gayrikabilirücu olarak garanti etmektedir. 4.2 MÜŞTERİ nin borçlusu ile arasında ortaya çıkan ve temlik edilen alacakların ödenmemesine veya ödenmesinin gecikmesine yol açabilecek her türlü uyuşmazlığın ödeme tarihine kadar çözümlenmemesi ya da uyuşmazlıkların çözümünün ödeme tarihini aşacağının anlaşıldığı hallerde vade tarihinde, vadesi gelmemiş alacaklar için FAKTOR un bildirimi ile bu alacaklar için yapılan ön ödemeleri, faktoring ücretini faiz ve bilcümle ferîleri ile birlikte ayrıca FAKTOR un bu nedenle uğradığı zararları herhangi bir ihbar, ihtar veya hüküm altına alınmaya gerek olmaksızın derhal FAKTOR e ödemekle ve FAKTOR ün talep etmesi durumunda bu alacakları FAKTOR den geri temlik almak ile yükümlüdür. Bununla birlikte, MÜŞTERİ, iş bu Sözleşmenin Müşterinin Özen Borcunu düzenleyen hükümlerine aykırılık halinde, temlik konusu alacaklar ile ilgili satım konusu mallarda bir ayıp ortaya çıkması ve ihtilafın giderilemeyerek, alıcının ayıba karşı tekeffülünden doğan sözleşmeden dönme ve bedel iadesi hakkını kullanması şartına bağlı olarak FAKTOR ün satım konusu mallar üzerinde rehin hakkına sahip bulunduğunu ve iş bu nedenle FAKTOR ün talebi üzerine satım konusu ayıplı malların Borçlu tarafından sadece FAKTOR e iade edileceğini ve malların FAKTOR e iadesi hususunda alıcıya gerekli bildirimi yapacağını gayrikabilirucü olarak kabul eder. MÜŞTERİ, bu alacak nedeniyle, FAKTOR e ödemiş bulunduğu ya da hesabına borç kaydolunmuş olan faktoring ücretini faiz, masraf ve komisyonların iadesini talep edemez, ödemekten kaçınamaz, takas ve mahsup talebinde bulunamaz. 8

9 4.3 Alacakların MÜŞTERİ ye geri temliki FAKTOR tarafından tanzim edilmiş geri temlik bildirimi ile gerçekleştirilecektir 4.4. MÜŞTERİ, borçlu tarafından FAKTOR e yöneltilen temel alacağa ilişkin bilcümle defi ve itirazların vaki olması halinde FAKTOR ün, MÜŞTERİ ile Borçlusu ile arasındaki hukuki ilişkiye taraf olmaması nedeniyle, FAKTOR ün bildirimi üzerine alacağı geri temlik alacaktır. Bu andan itibaren FAKTOR bu defi ve itirazlara ilişkin tahkik, cevaplandırma ve ikame olunan dava, tedbir gibi talep ve işlemleri takibe, ihbara mecbur değildir. MÜŞTERİ nin borçlusunun FAKTOR e yönelttiği ve işbu sözleşme konusu alacaklardan kaynaklanan her türlü dava ya da takibin herhangi bir nedenle FAKTOR aleyhine sonuçlanması halinde, kararın kesinleşmesi beklenmeksizin, kararın gereği, MÜŞTERİ tarafından FAKTOR un talebini takiben yirmi dört saat içinde nakden ve defaten yerine getirilecektir. 4.5 Temlik edilen alacağın ödenmemesi halinde alacağın yargı organları ve /veya icra yoluyla takibi ve tahsilinin FAKTOR e ait olabilmesi, bu hususun her alacak için ayrıca taraflarca kararlaştırılmış olmasına bağlıdır. MÜŞTERİ, alacağın takibi ve tahsiline ilişkin masrafları, alacak miktarı üzerinden tahakkuk ettirilecek ücreti, faizleri ile birlikte FAKTOR e ödemekle yükümlüdür. Söz konusu ücret ve faizinin ödenmesi, takip ve tahsilâtın başarıya ulaşması şartına bağlı değildir. İşbu madde hükümleri uyarınca borçluya karşı dava açılmış, takibe geçilmiş olması, MÜŞTERİ ye yapılmış ön ödemelerin FAKTOR e iadesi, tahakkuk etmiş faktoring ücretinin, faiz, masraf ve komisyon alacaklarının FAKTOR e ödenmesi talebinin, takip ya da dava sonuna ertelenmesine yol açmayacaktır. FAKTOR, söz konusu alacaklar için MÜŞTERİ den derhal talepte bulunabilecektir. Dava ya da takip sonucu, borçludan yapılacak bir tahsilât, tamamen ya da kısmen tahsil olunamayan alacaklarda MÜŞTERİ nin FAKTOR e olan sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Bildirimsiz ve rücu edilemez faktoring işlemlerinde, MÜŞTERİ in LOB nde bulunulmuş borçlusunun, temlik edilen alacağı zamanında ödememesi halinde, FAKTOR, MÜŞTERİ nin onayı ile Borçlu ya temlik bildiriminde bulunup; ödenmemiş alacak için yasal organlar ve icra yoluyla takibe geçecektir. İş bu halde dahi takip sonucunu beklemeksizin, borçlu tarafından borcun yerine getirilmesini engelleyecek herhangi bir defi ya da itiraz ileri sürülmesi veya her halukarda çekişmenin uzun vadede giderilemeyeceğinin kuvvet ve muhtemel olması halinde, FAKTOR ün talebi üzerine MÜŞTERİ alacağı geri temellük etme, söz konusu temlike istinaden tarafına sağlanan ön ödemeleri, faktoring bedeli, temerrüt faizi ve sair masrafları ile birlikte derhal ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. İş bu halde, Borçlu aleyhine yürütülen yasal takibin MÜŞTERİ lehine sonuçlanması ve kesinleşen ilama göre, Borçlu nun iş bu alacak ile ilgili ödeme yükümlülüğünü ve sair yükümlülüklerini aynen yerine getirmesine ve MÜŞTERİ nin masraflarını ödemeye mahkum edilmesi halinde, noter marifetiyle kendisine gönderilen kesinleşmiş ilama istinaden, FAKTOR söz konusu alacağın orjinal fatura alacağı tutarına kadar olan kısmını geri temlik alacaktır. Buna karşılık, MÜŞTERİ, gerekli tüm özeni göstererek karar gereğinin icrası için gerekli takipleri yapacak ve ilam gereği Borçlu dan tahsilatı sağlayacak olup; FAKTOR ün kesinleşmiş ilama istinaden geri temlik almış olduğu alacak tutarını ve fiili ödeme tarihi itibariyle bu alacak tutarı için tahakkuk etmiş ve tahsil edilmiş temerrüt faizini, tahsilatın sağlandığı gün FAKTOR e ödeyecektir 9

10 5. MÜŞTERİ NİN BORÇLUDAN TAHSİL ETTİĞİ ALACAKLARI FAKTOR E ÖDEME BORCU Bildirimsiz Faktoring İşlemlerine yönelik olarak, MÜŞTERİ nin Borçlu dan tahsil ettiği alacakları FAKTOR e ödeme borcuna ilişkin esaslar işbu Sözleşmede TEMLİK EDİLEN ALACAĞIN BORÇLUSUNA BİLDİRİM YAPILMAMASI HALİNE İLİŞKİN KOŞULLAR başlığı altında düzenlenmiş olup; bildirimsiz faktoring işlemlerde öncelikli olarak uygulama bulacakır. Temlik konusu alacakların borçlu tarafından MÜŞTERİ ye ödenmesi ve/veya çek, senet gibi ödeme araçlarının MÜŞTERİ ye verilmesi halinde MÜŞTERİ bu ödemeyi, FAKTOR e kendi ödeme tarihine kadar işleyecek faizi ile birlikte ödemeyi, ödeme araçlarını ise, derhal FAKTOR e teslim etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Temlikin bildirilmiş olmasına rağmen borçlunun ödemeyi MÜŞTERİ ye yapması halinde FAKTOR un sözleşmeyi derhal fesih hakkı saklı kalmak kaydı ile MÜŞTERİ, bu meblâğı FAKTOR e fiilen ödeyinceye kadar işleyecek temerrüt faizi ile beraber ödemeyi kabul etmektedir. 6. MÜŞTERİNİN TEMİNAT VERME BORCU 6.1 MÜŞTERİ, bu sözleşmeden doğan borçlarının yerine getirilmesini temin etmek üzere FAKTOR ün talep ettiği miktar ve türde her türlü teminatı vermeyi kabul eder. 6.2 FAKTOR, gerekli görmesi halinde, MÜŞTERİ den teminatların değiştirilmesini ve/veya ek teminat verilmesini talep edebilir. Söz konusu teminatlar sözleşmenin süresinin uzatılması, yenilenmesi ve herhangi bir sebeple sona ermesi halinde dahi MÜŞTERİ nin FAKTOR nezdinde doğmuş ve doğacak her ne nam altında olursa olsun bilcümle alacaklarının teminatını teşkil edecektir. FAKTOR un teminatın miktarını aşan alacakları ve zararlarını, ferîleri talep hakkı saklıdır. 6.4 MÜŞTERİ taksitle ve/veya mülkiyeti muhafaza kaydı ile satım gibi sözleşmeler yapması halinde, bu sözleşmelerden kaynaklanan yasal veya sözleşmesel yetkilerini talep halinde FAKTOR e devir ve temlik edecek, ayrıca malın vasıtalı zilyetliğini ve mülkiyetini FAKTOR e devredecek ve bu işlemlerden kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç ve sair masrafı ödeyecektir. 6.5 MÜŞTERİ, BİL ini (veya rücuedilemez işlemlerde LOB u) aşan alacaklar ile tahsil olunan alacak bakiyelerinin ve onun lehine tahakkuk etmiş bilcümle alacaklarının ve FAKTOR nezdinde bulunan kendisine ait her türlü hesaplar ve her türlü doğmuş veya doğacak haklar, havaleler, kambiyo senetleri, kıymetli evraklar, pos bedelleri velhasıl FAKTOR nezdindeki hak ve alacaklarının işbu sözleşmeden veya FAKTOR ile yapacağı diğer sözleşmelerden ya da her ne sebeple olursa olsun FAKTOR e karşı doğan borçlarının teminatını teşkil edeceğini 10

11 gayrikabilirücu kabul ve taahhüt eder. FAKTOR, bu teminatları MÜŞTERİ nin borçlarına derhal mahsup ve takas edebileceği gibi, MÜŞTERİ nin muhtemel riskleri için bu teminatlar üzerinde hapis ve rehin hakkına da sahiptir. FAKTOR ün hapis hakkını kullanması için alacağının muaccel olması şart olmayıp, alacağın varlığı yeterlidir. 6.6 Bu sözleşmeye göre MÜŞTERİ tarafından verilen veya verilecek teminatlar, FAKTOR un her ne yönde olursa olsun mevcut ve ilerde doğabilecek vadesi gelmiş veya gelecek tüm alacaklarının ve MÜŞTERİ nin FAKTOR e olan tüm yükümlülüklerinin ve borçlarının teminat ve karşılığını teşkil ettiğini ve edeceğini MÜŞTERİ kabul etmektedir. 6.7 İşbu sözleşme kapsamında teminat olarak alınan senetlerin tahsilinden, ortaklık paylarının temettü veya bedellerinin alınmasından, tahvillerinin itfasından, kuponların tahsilinden, rehnin paraya çevrilmesinden hâsıl olan bedeller ile sigorta tazminatları ve kamulaştırma bedelleri gibi FAKTOR tarafından teminatlar ile ilgili olarak veya bunların yerine geçmek üzere elde edilecek paraların hepsinin ve bu arada rehinli ortaklık payları ve tahvillerin yerini alan yeni paylar ve tahvillerin, sermaye artırımında oluşan yeni payların aynı koşullarla FAKTOR un teminatını teşkil edeceği ve bunlar üzerinde de FAKTOR un rehin hakkı bulunduğunu MÜŞTERİ kabul eder. Rehinli bu teminatlara ilişkin olarak FAKTOR un takas ve mahsup hakkı mevcuttur. 6.8 FAKTOR un rehinli menkul kıymetler üzerindeki rehin hakkı sona erdiğinde bu kıymetlerden hamiline yazılı olanların FAKTOR tarafından kendisine mislen iade edilmesini MÜŞTERİ kabul ve taahhüt eder. 6.9 FAKTOR, rehinleri, icra dairelerine veya bir diğer resmi makama başvurmak zorunluluğu olmaksızın, dilediği anda ve uygun göreceği şekillerde satışlarını yaparak, özel olarak paraya çevirmek ve bedelinden alacağını tahsil etmek yetkisine sahip olduğu gibi, bu şekilde rehni paraya çevirme zorunluluğu olmaksızın alacaklı bulunduğu bütün tutarlar için MÜŞTERİ nin her türlü malvarlığına karşı haciz yolu ile takibe yetkilidir. FAKTOR, gerek özel olarak gerek kanuni yollarla rehnin paraya çevrilmesi şekillerinden birini seçmesi diğerinden feragat anlamına gelmemektedir. FAKTOR dilerse, her iki yola birden başvurabilmek yetkisini haizdir MÜŞTERİ, üzerinde FAKTOR un rehin hakkı bulunan FAKTOR nezdindeki hak ve alacaklarını FAKTOR un yazılı muvafakati olmaksızın kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara rehin ve/veya temlik edemez. FAKTOR, kendisine ciro edilmiş senetleri diğer kişilere rehin ve/veya temlik edebilir FAKTOR, kendisine teminat olarak rehnedilmiş veya temlik edilmiş bulunan senetlerden herhangi birini MÜŞTERİ ile faktoring hizmet ilişkisi devam etsin ya da etmesin vaktinde tahsile koyup koymamakta, kanunen alınması gerekli faiz, komisyon ve masrafları senet borçlusundan tahsil edip etmemekte, senetlerin borçluları ve diğer imza sahiplerine müracaat edip etmemekte, senetlerin vadelerinde ödenmemesi halinde protesto ve keşide edip etmemekte, kanuni takibat yapıp yapmamakta tam bir serbestliğe sahiptir. 11

12 6.12 MÜŞTERİ tarafından teminata verilecek senetlere ait komisyonlar FAKTOR e tevdi günü başlangıç olarak hesaplanmak suretiyle belirli bir oran ve süre için senedin tutarı üzerinden alınabileceği gibi, FAKTOR dilerse komisyonları faizin hesabına esas olan adat üzerinden tahakkuk ettirilebilir MÜŞTERİ, ödeme yasağı konulan ve/veya uhdesindeyken kaybolan senet bedellerini FAKTOR e ödemekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, uhdesindeyken kaybolan senetler, çekler ve her çeşit kıymetli evrak için FAKTOR un iptal davası açıp açmamakta muhtar olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ nin talebi üzerine ve FAKTOR ün kararı ile senet iptal davasının FAKTOR tarafından açılması halinde, bu davaya ilişkin tüm yargılama giderlerini ve masraflarını FAKTOR e nakden ve peşinen ödemeyi MÜŞTERİ kabul eder. MÜŞTERİ FAKTOR e teminat olarak verdiği senetlerde imzası bulunan herhangi bir şahsın iflası veya ödemelerini tatil etmesi veya konkordato mehli alması ya da konkordatosunun tasdik edilmesi veya herhangi bir sebep göstermeksizin FAKTOR un talep etmesi halinde bu şahısların imzasını havi senetlerin bedellerini vadelerinin gelmesinden önce ilk talepte derhal ödeyeceğini veya bunların yerine FAKTOR tarafından kabule şayan görülecek yeni senetler vereceğini beyan ve taahhüt eder Yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümlerin çekler için de geçerli olacağını MÜŞTERİ kabul ve taahhüt eder. 7. DÖVİZE ENDEKSLİ İŞLEMLERE İLİŞKİN ESASLAR MÜŞTERİ, Dövize Endeksli işlemlerde ilgili faturaların tahsilâtına ilişkin bedelin, FAKTOR banka hesabına ödemesinin yapıldığı gün doğacak kur farkına ait BSMV söz konusu olması halinde iş bu tutarı FAKTOR e ödemeyi kabul eder. IV. MÜŞTERİNİN SİGORTA YAPTIRMA BORCU 1. FAKTOR, sözleşme esasları içinde tesis edilmesi ve verilmesi gerekli bütün teminatların ve faktoring konusu alacağın ilişkili bulunduğu sözleşmenin konusu mal ve/veya hizmetlerin, nakliye rizikosuna ve FAKTOR un gerekli göreceği diğer her türlü rizikoya ve olağanüstü hallere karşı FAKTOR lehine olarak ve FAKTOR un dilediği sigorta şirketine sigorta ettirilmesini, süresi biten poliçelerin yenilenmesini, özellikle sigorta ilişkisinden MÜŞTERİ lehine doğmuş, doğacak her türlü hak ve alacakların kendisine devredilmesini MÜŞTERİ den isteyebilecektir. FAKTOR, prim ve masrafları MÜŞTERİ ye ait olmak üzere kendi adına da sigorta yaptırmaya yetkili olup, müşteri onun talebi üzerine ödemiş olduğu primleri faiziyle birlikte kendisine derhal geri ödemeyi kabul eder. MÜŞTERİ, müddeti biten poliçeleri tüm prim ve masrafları(gider vergisi dâhil) ödeyerek yenilemeyi kabul ve taahhüt eder. FAKTOR sigorta bedelini ve bu bedele esas olacak değeri, piyasa rayicini de göz önünde bulundurarak tayin etmeye yetkilidir. Sigorta sözleşmesinde doğan tazminatın ödenmesi, doğrudan doğruya FAKTOR e yapılacaktır. 12

13 2. Temlik edilen alacaklar, MÜŞTERİ tarafından verilen teminatlar veya temlikli alacakla ilgili mal/hizmetler, daha önce sigorta ettirilmiş bulunuyorsa FAKTOR, bunlara ait poliçelerin usulünce kendisine devredilmesini MÜŞTERİ den talep edebilir. 3. Temlik konusu alacak daha önceden sigorta ettirilmiş bulunuyorsa FAKTOR bunların kendisine devredilmesini talep edebilir. MÜŞTERİ, talep halinde Sigorta poliçelerini ve bundan doğan hakları FAKTOR e devretmeyi, kendisine tahsis edilen her türlü hizmete (elektronik hizmet de dahil) ilişkin gerekli bilgi ve dökümanı FAKTOR e temin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Her ne kadar, Sigorta Poliçesine göre, FAKTOR ün, MÜŞTERİ ile birlikte Sigorta Şirketine karşı sigorta primlerinin ve hukuki takip masraflarının ödemesi konusunda müteselsilen sorumluluğu var ise de FAKTOR ün FAKTOR ün söz konusu primi ve masrafları fiilen ödemesi halinde bunları MÜŞTERİ ye rücu ederek bunları MÜŞTERİ tarafından ödenmesini talep hakkı saklıdır. 4. Sigorta Şirketi tarafından sigortalanan riske ilişkin maksimum sorumluluk ile ilgili her türlü değişiklik, MÜŞTERİ tarafından derhal FAKTOR e bildirilecektir. Sigorta Şirketi tarafından yalnız MÜŞTERİ ye yapılan bildirimler, MÜŞTERİ tarafından FAKTOR e tebliğ anından itibaren FAKTOR bakımından da geçerli kabul edilecektir. Bununla birlikte, Sigorta Şirketinin tayin etmiş olduğu azami sorumluluğa ilişkin limitin azaltılmasına dair bildirimlerde, FAKTOR e işbu bildirimin yapılmasına kadar sigortalanan riskin vuku bulması halinde, FAKTOR sigorta koruması dışında kalan kısım için MÜŞTERİ ye rücu edebilir. 5. MÜŞTERİ nin, Sigorta Poliçesi Şartnamesine aykırı eylem ve davranışları ile sigorta tazminatının tahsil edilememesine neden olması halinde, MÜŞTERİ, FAKTOR ün her türlü zararını karşılamayı ve FAKTOR ün talebi üzerine ona sağlanan ön ödemeyi, önceden tahsil olunan faiz, komisyon gibi alacakları mahsubu talebinde bulunmaksızın gayrikabilirücu olarak geri ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. 6. MÜŞTERİ, sigortalanan risk vuku bulduğunda, sigorta tazminatının öncelikle temlik edilen alacaklara istinaden sağlanan ön ödeme dolayısıyla FAKTOR ün alacaklarına tahsis edilmesini kabul ve beyan eder. 7. Satılan malın işletme dışında herhangi bir yerde teslimi halinde mala ilişkin her türlü sorumluluğu MÜŞTERİ nin borçlusu üstlenmemişse, MÜŞTERİ malı bütün rizikolara karşı, primleri, masrafları kendisine ait olmak üzere FAKTOR nam ve hesabına sigorta ettirmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ sigorta tazminatını bu hükümle peşinen FAKTOR e temlik etmiş olmaktadır. Sigorta tazminatının FAKTOR e temlik edilmiş bulunması, MÜŞTERİ nin o alacakla ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Sigorta bedelinin temlik edilmiş olması halinde dahi, FAKTOR, MÜŞTERİ yi takip, dava etme, teminatları paraya çevirme ve her türlü zararının tazmini için hukuki yollara başvurmaya yetkilidir. FAKTOR un, aşan zararları talep hakkı saklıdır. 8. Sigorta sözleşmelerinden doğan tazminatın MÜŞTERİ ye ait olması halinde bu tazminatın tamamı, MÜŞTERİ nin FAKTOR e karşı doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını 13

14 oluşturmak üzere FAKTOR e rehinlidir. FAKTOR, bu tazminattan muaccel olsun, olmasın bütün alacaklarını takas ve mahsup etme hakkını haizdir. 9. Sigorta sözleşmelerinden doğan tazminatlar FAKTOR e ödenecektir. FAKTOR ile sigortacının kararlaştırdıkları tazminat tutarına MÜŞTERİ itiraz ettiği takdirde, kendisine verilecek bir süre içinde MÜŞTERİ tazminat tutarını FAKTOR e öderse, sigorta poliçesinden doğan haklar FAKTOR tarafından MÜŞTERİ ye devredilecektir. Aksi halde FAKTOR, tazminat bedelini sigorta şirketinden tahsil etmeye yetkili olacaktır. 10. MÜŞTERİ, sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlıklar nedeniyle FAKTOR tarafından, dilediği takdirde, açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendisine ait olduğunu ve ayrıca anlaşmazlığın FAKTOR aleyhine sonuçlanması halinde de, FAKTOR den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. V. ÖDEME VE ALACAK KAYITLARININ TUTULMASI 1. FAKTOR, temellük ettiği alacakları, yaptığı ön ödemeleri, her borçlu ve MÜŞTERİ için ayrı ayrı ve birbiri ile irtibatlandırarak kayda geçirmekte veya kayıtları dilediği şekil ve usulde tutmakta serbesttir. Bu kayıtlardaki hesap hataları MÜŞTERİ için bir hak teşkil etmemektedir. 2. MÜŞTERİ, taraflar arasındaki hesapların uluslar arası muhasebe standartlarına uygun ve faktoring faaliyetlerine özgü bir biçimde, cari hesap tarzı ile yürütüleceğini, bir kıymetli evrakın, sair ödeme vasıtalarının ve temlik edilen alacakların bedellerinin ancak tahsil edilmiş bulunmaları şartı ile cari hesaba yapılmış kaydın vuku bulmuş sayılacağını, garanti hükümlerinin uygulanması, garanti hükümlerinin kalkması, düşmesi hallerinde dahi, kullanımdaki fonlar hesabının ait bulunduğu para döviz cinsinden sağlanan finansmanın borcu olduğunu kabul etmektedir. 3. Ayrıca taraflar hesaba ön ödeme, faktoring bedeli, faktoring komisyonu, faiz gibi faktoring sözleşmesi nedeniyle kaydolunacak kalemlere, bu kalemlerin doğduğu tarihlerden itibaren kararlaştırılan ve FAKTOR tarafından bildirilen oranlarda faktoring bedeli tahakkuk ettirileceğini, alacakların vadelerinde ödenmemeleri halinde, FAKTOR un her zaman belli dönemlerle bağlı olmaksızın alacaklarını işbu sözleşme hükümleri uyarınca fer ileri ile birlikte talebe hakkı olduğunu, bu haller dışında cari hesap bakiyesinin (zorunlu olmamakla birlikte) hesap dönemi olan üç ayda bir tanzim edilecek bir hesap ekstresi ile MÜŞTERİ ye gönderileceğini, MÜŞTERİ nin kendisine gönderilen ekstreye bir ay içinde usulüne uygun olarak itirazda bulunmaması halinde borç bakiyesinin kesinleşeceğini, MÜŞTERİ nin itirazına esas teşkil edebilecek maddi hataların gerekçeli olarak bildirilmemesi halinde itirazın yapılmamış sayılacağını, alacak, mal ve belgeler ile sair herhangi bir konuda uyuşmazlık çıkması halinde, FAKTOR un, dilerse bu alacakları farklı bir hesapta takip etme hakkına sahip olduğunu kabul eder. 4. Borçlulardan yapılan tahsilâtlar, yapılan ön ödemelerin ve MÜŞTERİ nin diğer borçlarının kapatılmasına tahsis edilir. 14

15 5. FAKTOR temlik aldığı alacakların tahsili için gerekli gördüğü hallerde, borçlu ile alacak miktarlarının altında ödemeye yönelik anlaşmalar ile sulh ve ibra anlaşmaları yapabilir. FAKTOR un borçlu ile sulh, ibra ve tenzilat anlaşmaları yapması halinde borçludan tahsil edilemeyen bakiye kısım için MÜŞTERİ nin sorumluluğu aynen devam eder. Bu halde dahi komisyon, faiz ve ücret, temlik edilmiş olan alacağın tamamı üzerinden tahakkuk ettirilir. Şu kadar ki, rücuedilemez faktoring işlemlerinde, temlik konusu alacağa ilişkin Borçlu tarafından her hangi bir uyuşmazlık ileri sürülmemesi halinde, MÜŞTERİ nin tahsil edilemeyen kısım için sorumluluğu bulunmamaktadır. VI. GARANTİ HİZMETİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 1. FAKTOR tarafından belli alacak için ve/veya borçlar için ayrıca yazılı olarak LOB ile belirlenmiş bir alacak taahhüt edildiği takdirde borçlunun sadece aczinin resmi makamlarca onanması veya sadece iflasına hükmedilmesi nedeniyle ödeme güçsüzlüğünden MÜŞTERİ nin bir sorumluluğu olmayacaktır. LOB da bulunulmuş alacaklar sadece borçlunun aczi ya da iflası şartına bağlı olarak, bu hususların icra iflas kanunu hükümleri uyarınca sabit olmasından; vadeden önce sabit olmuş ise vadeden itibaren en erken 90 gün sonra ve uluslararası faktoing kuralları çerçevesinde ön görülen en geç 366 gün içinde MÜŞTERİ ye ödenir. Ancak, FAKTOR un LOB a esas aldığı herhangi bir muhabir veya üçüncü şahıs tarafından bu konuda daha uzun bir süre tayin ve tespit edildiği takdirde bu süre uygulanır. 2. Sadece borçlunun temlik konusu alacağın vade tarihinde aczine ve iflasına ilişkin karar verilmiş olması şartına bağlı olarak bu garanti ve miktarı, borçlu için alacak ve miktar da açık belirtilerek LOB düzenlenmesi suretiyle yazılı olarak verilir. MÜŞTERİ, borçlu ya da borçluların işlem hacimleri, kredibiliteleri gibi çeşitli nedenler ile böyle bir faktoring garantisinin verilmesi, garanti limitinin azaltılması, iptali, yurtiçi işlemlerde FAKTOR un; yurtdışı faktoring işlemlerinde FAKTOR ve/veya muhabir faktorun uluslararası faktoring kuralları uyarınca, serbest iradesine ve tasarruflarına bağlıdır. FAKTOR un serbest iradesine bağlıdır. LOB açıkça yazılı olarak bildirilmedikçe, yorum yoluyla ya da sair herhangi bir şekilde garantinin varlığı iddia edilemez. FAKTOR, LOB a ilişkin olarak MÜŞTERİ ye bildirdiği miktarları, yine MÜŞTERİ ye bilgi vererek ileriye dönük olarak her zaman değiştirmek veya garantiyi tamamen kaldırmak hakkına sahiptir. MÜŞTERİ nin sözleşmeyi feshetme yetkisi saklıdır. 3. FAKTOR un, BİL ini, AFL ni azaltması, ön ödeme yapmaması hallerinde ayrıca bildirime gerek olmaksızın garanti yükümlülüğü kendiliğinden ortadan kalkar. BİL ve AFL nin artırılması ise, garanti yükümlülüğünü o oranda artması sonucunu doğurmaz. 4. FAKTOR tarafından LOB da bulunulması halinde bu yükümlülük sadece borçlunun aczine ve /veya iflasına ve/veya herhangi bir uyuşmazlık, def i ya da itiraz ileri sürmeksizin ödememe haline ilişkindir. Alacağın tahsilinin alacağa ve temel ilişkiye inhisar eden ya da mücbir sebepler, olağanüstü haller, politik ve/veya konjonktürel riskler de dâhil olmak üzere sair herhangi bir sebepten dolayı ödemenin vadesinde gerçekleşmemesi halleri, garanti kapsamı dışındadır. 15

16 5. FAKTOR işbu sözleşme uyarınca MÜŞTERİ nin vermiş olduğu teminatları veya borçluya ait teminatları hangi borçlusuna ait olursa olsun BİL ini aşan alacakları, alacak bakiyelerini garanti rizikosunun kapanmasına tahsis edebilir. - MÜŞTERİ nin işbu sözleşmeye aykırı herhangi bir davranışı ya da iflası, aczi, ödeme güçlüğü içine girmesi halinde ya da; - LOB kapsamında olan alacak ile ilgili olarak MÜŞTERİ nin FAKTOR aleyhine anlaşmalar yapması, - Temlikten sonra teminat, ödeme, ödeme vasıtaları alması; - Yurtdışı işlemlerde GRIF kuralları gereği Muhabir Faktor den izin alınmadıkça aynı borçluya doğrudan veya dolaylı olarak başkaca satışlar yapması, - Borçlusundan temlik konusu alacaklara ilişkin doğrudan ödemeler kabul etmesi; - FAKTOR e bildirim yapmadan temlik edilen alacağın borçlusuna fatura tanzim etmesi halinde; - Yurtdışı faktoring işlemlerinde, FAKTOR dışında başka faktoring şirketleri vasıtasıyla aynı Borçlusuna satışlar yapması; - Borçlusu ile doğrudan ya da dolaylı iştirak ilişkisinin, MÜŞTERİ ve borçlusunun ortakları arasında kan veya kayın hısımlığının bulunması; ya da, MÜŞTERİ ve Borçlu arasında ticari ilişki dışında her hangi bir ilişkinin bulunması; veya - Yurtdışı faktoring işlerinde Muhabir Faktor ün ödeme güçlüğü içine düşmesi, muhabir faktörün FAKTOR vasıtası ile yansıttığı, verdiği garantisini her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırması; - Alıcının siparişi iptal etmesi hallerinde, garanti kendiliğinden geçmişe etkili olarak ortadan kalkacaktır. Bunlara ilaveten, MÜŞTERİ nin borçluya düzenlediği fatura-faturaların tam nüshalarını en geç beş gün içinde, FAKTOR un talep ettiği ve borçluya düzenlenen faturalar dışında kalan her türlü belge ve bilgiyi talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde FAKTOR e teslim etmemesi veya muhabirin limit iptalinde borçluya yapılmış satışlarla ilgili, henüz FAKTOR e gönderilmemiş fatura sipariş formları, yükleme belgeleri ile birlikte sair belgeleri usulüne uygun olarak yine talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde FAKTOR e teslim etmemesi hallerinde de, garanti kendiliğinden geçmişe etkili olarak ortadan kalkacaktır. 6. MÜŞTERİ ye faktoring garantisi çerçevesinde bir ödeme yapılmış olması, ancak daha sonra alacağın faktoring garantisi kapsamı dışında kaldığı ya da faktoring garantisinin ortadan kalktığının ortaya çıkması halinde MÜŞTERİ, kendisine yapılmış faktoring garantisi ödemelerini, FAKTOR ya da muhabir faktorun ilk yazılı talebi üzerine derhal tüm faiz ve ferileri ile birlikte iadeyle yükümlüdür. FAKTOR, MÜŞTERİ nin ortaya çıkabilecek bu yükümlülüğünü temin amacıyla MÜŞTERİ den teminat talep hakkına sahip olup, söz konusu teminat verilmediği sürece faktoring garantisi ödemesi yapmaktan kaçınabilir. VII.ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 1. MÜŞTERİ nin bu sözleşmeye aykırı davranması halinde veya sözleşmede belirtilen sair hallerde FAKTOR, herhangi bir ihbara, ihtara, hüküm alınmasına, mehil tayinine, alacağın 16

17 miktarının yetkili yargı organlarınca önceden tespitine gerek olmaksızın tüm ödeme vasıtaları ve teminatları, tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile nakde tahvile, mahsuba, aynı zamanda kefilleri takibe yetkilidir. 2. Bu sözleşme uyarınca yapılacak ihtar ve ihbarların yazılı olarak yapılması gerekmektedir. FAKTOR ün yapacağı bildirimler MÜŞTERİ nin işbu sözleşmede bildirilen adresine gönderilmekle, geçerli şekilde kendisine ulaştırılmış sayılır. Aynı şekilde işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi veya buna yeni hüküm ilavesi ancak tarafların karşılıklı mutabakatı ile ve yazılı olarak yapılması kaydı ile geçerli olacaktır. 3. Sözleşmenin bir kısmının hükümsüz olması, diğer hükümlerin de hükümsüz sayılması sonucunu doğurmayacaktır. 4. Sözleşmenin hükümsüz hale gelmesi veya feshi halinde, sözleşmenin feshi veya hükümsüzlüğü geçmişe etkili olmayacak, daha önce yapılmış bulunan işlemler ile ilgili hak ve yükümlülükler aynen devam edecektir. 5. MÜŞTERİ, herhangi bir sebeple işbu sözleşme ile belirlenmiş edimlerini yerine getirmediği; vadesinde FAKTOR e yapılması gereken ödemeyi eksik olarak yaptığı halde veya hiç yapmadığı takdirde, MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden kaynaklanan tüm borcunun vadesi belirli ve/veya ihbara gerek olmaksızın muaccel hale gelenlerini vade gününden itibaren; vadesi belirli olmayan ve/veya cari hesap şeklinde işleyen borçlarının ise, FAKTOR tarafından hesabın kat edilerek müşteriye, borcun 24 saat içinde ödenmesi ihtâren bildirilecek olup, MÜŞTERİ, hesap kat tarihinden itibaren akdi faiz ödeme süresi içinde borcun ödenmemiş olması halinde sürenin sonundan itibaren FAKTOR e akdi faizin iki katı oranında temerrüt faizi, fon, BSMV ve sair ferîleri ile birlikte ödeyecektir. Rücuedilebilir faktoring işlemlerinde, FAKTOR e temlik etmiş olduğu alacağın ve/veya kıymetli kağıtların Borçlusu nun FAKTOR e eksik ödeme yapması veya hiç ödeme yapmaması halinde MÜŞTERİ nin FAKTOR e karşı sorumluluğu yukarıdaki hükme tabidir. Bu temerrüt faizi oranı müteselsil kefiller ile garanti verenler için aynen uygulanacaktır. 6. MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamı dâhilinde temlik konusu alacaklara ilişkin bir başka faktoring hizmetleri şirketi ile akdolunmuş hâlihazırda geçerli bir faktoring sözleşmesinin bulunmadığını, işbu sözleşmenin yürürlük süresince kapsamı ve türü ne olursa olsun bir başka faktoring hizmetleri şirketi ile faktoring sözleşmesi yapmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ nin bu hükmü ihlal etmesi halinde, FAKTOR derhal sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olup, bu durumda MÜŞTERİ ihbar veya ihtara hacet olmaksızın derhal muaccel olan tüm borçlarını ferîleri ile birlikte ödemek zorundadır. 7. MÜŞTERİ ve kefiller, işbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda FAKTOR un belge ve kayıtlarının delil teşkil edeceğini bunlara hiçbir surette itiraz etmeyeceklerini, HMK 193/1 gereği yazılı delil anlaşması niteliğinde olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. 17

18 8. MÜŞTERİ, işbu sözleşme kapsamında ve FAKTOR e olan diğer borçları nedeniyle kendisine karşı ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı alınmasına gerek görülürse, FAKTOR un bu takdirde teminat göstermekten vareste tutulmasını, ancak mahkemelerce teminat istendiğinde FAKTOR tarafından diğer bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyonların kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir. 9. MÜŞTERİ, FAKTOR e olan borçlarının tahsili hususunda FAKTOR un mahkeme ve icra dairelerinde kanuni takip yapması halinde, bu yolda yapacağı tüm masrafları ve ayrıca bunların mahkeme ve icra veznelerine yatırıldığı tarihlerden tahsillerine kadar geçen süre için VIII.5 maddede belirtilen temerrüt faizi üzerinden hesaplanacak faizi de, ödemeyi kabul eder. Kanuni takibata başlanıldığı tarihte anapara faiz ve komisyon ve sair her türlü masraflarla birlikte icra takip talebinde belirtilen toplam borç, ya da dava dilekçesinde belirtilen müddeabih üzerinden %10 avukatlık ücretini FAKTOR e ödemeyi kabul eder. 10. MÜŞTERİ, FAKTOR un kendisi aleyhine icra takibinde bulunması halinde cezaevleri harcını ödemeyi, cezaevi harcının bankadan tahsil edilmesi halinde, bankanın ödediği miktarı kendisine temerrüt faizi ile geri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. VIII. TEMLİK EDİLEN ALACAĞIN BORÇLUSUNA BİLDİRİM YAPILMAMASI HALİNE İLİŞKİN KOŞULLAR 1. Bildirimsiz Faktoring işlemlerinde, bildirimin yapılmamış olması nedeniyle, FAKTOR nezdinde doğmuş ve doğacak tüm zararlardan gayrikabili rücu olarak MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. 2. MÜŞTERİ, temlike konu alacakların Borçlusu nun işbu alacaklara ilişkin tüm ödemeleri MÜŞTERİ nin ING BANK A.Ş de bulunan hesabına ödenmesini sağlamayı ve bu hesaptaki mevduatı FAKTOR ün talebi üzerine temlik etmeyi; başka banka hesaplarına ödenmesi halinde dahi temlike konu alacak için buraya yapılan ödemeleri FAKTOR nam ve hesabına kabul etmeyi ve temlike konu alacağın tahsilinin sağlandığı gün FAKTOR ün banka hesabına eksiksiz olarak transferini sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Temlike konu alacakların Borçlusu tarafından ödemelerin kararlaştırılan bu hesap dışında başka bir hesaba yapılması halinde, FAKTOR söz konusu alacağı geri temlik etme hakkına sahip olduğu gibi temlik konusu alacağın borçlusunu limit kapsamından çıkartma takdir hakkını haizdir. 3. MÜŞTERİ, temlik konusu fatura alacağını vadesinde ve eksiksiz olarak FAKTOR ün banka hesabına transferini sağlayamazsa, FAKTOR ün edinmiş olduğu istihbarata dayanarak temliki bildirimli hale getirme hakkı saklıdır. 4. MÜŞTERİ, aleyhine yürütülen her hangi bir icra takibi olması halinde söz konusu alacakların FAKTOR e temlik edilmiş olduğunu Borçlu ya derhal beyan edecektir. MÜŞTERİ nin ve/veya temlike konu alacağın Borçlusunun aleyhine icra veya iflas takibinin başlatılması halinde, FAKTOR, takibin sonucunu beklemeksizin veya her halükarda MÜŞTERİ nin veya Borçlusunun mali durumunda bir zafiyet olduğuna dair ciddi emarelerin olması halinde dilerse alacağın temliki işlemini bildirimli hale getirebilecektir. 18

19 IX. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, SONA ERMESİ VE SONUÇLARI 1. İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren geçerli ve süresiz olup; FAKTOR e sözleşmeyi derhal sona erdirebilme yetkisi veren haller saklıdır. 2. FAKTOR, aşağıda sınırlı sayıda olmamak üzere gösterilen veya benzeri hallerde haklı bir nedenle herhangi bir mehil verilmesine gerek olmaksızın sözleşmeyi derhal tazminatsız sona erdirmeye yetkilidir. 1) Önemli olumsuz değişiklik: Müşterinin ve/veya kefillerinin veya Müşterinin doğrudan veya dolaylı kontrolü altında olan herhangi bir kuruluşun finansal durumunda, faaliyet sonuçlarında veya işletme ortamında ING FAKTORING AŞ nin makul görüşüne göre Müşterinin ve/veya kefillerinin işbu sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerine riayet etmesini olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir değişiklik olması veya olma ihtimalinin ortaya çıkmış olması. 2) Olumsuz rehin: ING FAKTORING AŞ nin önceden yazılı izni olmaksızın Müşterinin ve/veya kefillerinin ve/veya Müşterinin doğrudan veya dolaylı kontrolü altında olan herhangi bir kuruluşun mevcut veya gelecekteki gelir ve varlıklarının tümü ya da herhangi bir tanesi üzerinde ipotek, rehin tesis etmesi veya teminat amacıyla haklarını devir ve temlik etmesi, hapis hakkı kurması veya benzeri sonuç veya etkiye yol açacak şekilde bir düzenleme veya takyidat tesis etmiş olması. 3) Çapraz temerrüt: Müşterinin ve/veya kefillerinin ve/veya Müşterinin doğrudan veya dolaylı kontrolü altında olan herhangi bir kuruluşun, herhangi bir şekilde girmiş olduğu borçlarını zamanında ING Faktoring A.Ş ve/veya ING Bank A.Ş ye ödememiş veya borca aykırılık nedeniyle borçlarının belirlenmiş vade tarihinden önce muaccel hale gelmiş olması. 4) Müşterinin kendisinin ve/veya tüzel kişi ortaklarının ortaklık yapısının değişmesi halinde bu durumu ING FAKTORING AŞ ye derhal bildirmemiş olması. 3. FAKTOR un işbu sözleşmeyi haklı sebeple feshi halinde sebebin haklılığı tamamen FAKTOR un takdir yetkisi içindedir. 4. Sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde de, MÜŞTERİ nin bilcümle borçları ve ferîleri muaccel hale gelir ve MÜŞTERİ, ayrıca ihbar ya da ihtar, hüküm alınmasına gerek olmaksızın almış fakat kapatmamış olduğu ön ödemeleri, faktoring ücreti ve komisyonu, masraf faiz gibi ferîleri ile birlikte derhal iade etmekle yükümlüdür. FAKTOR tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile MÜŞTERİ nin bilcümle teminatlarının ayrı ayrı ya da birlikte nakde tahvil ve aynı zamanda kefilleri takip yetkisine sahiptir. 5. MÜŞTERİ de, FAKTOR e olan borçlarının tamamını derhal ödemek koşulu ile bu sözleşmeyi her zaman sona erdirmek yetkisini haizdir. 19

20 X. KEFALETE İLİŞKİN HÜKÜMLER 1. Aşağıda isim, unvan ve adresleri yer alan müteselsil borçlu ve müteselsil kefiller, MÜŞTERİ nin FAKTOR ile akdetmiş bulunduğu işbu faktoring sözleşmesi, özel şartları, bilcümle ekleri, yenilemelerinden ve sair sebeplerden doğmuş, doğacak bilcümle borçlarından işlemiş ve işleyecek akdi faizlerin tamamından, işbu sözleşmenin son sayfasında yazılı bulunan AFL ne (kefalet limiti) kadar müteselsil kefil sıfatı ile sorumludurlar. Müteselsil kefiller, borcun vadesinden / muaccel olduğu tarihten itibaren, iş bu sözleşmenin VIII.5 maddesi hükmü gereğince tahakkuk edecek temerrüt faizinden ve yargılama giderlerinden de, müteselsil kefil sıfatı ile sorumlu bulunmaktadır. XI. SON HÜKÜMLER 1.Müşteri ING FAKTORING AŞ nin gerekli gördüğü hallerde resmi merci ve sair kuruluşlardan müşteri hakkında bilgi ve belge talep etmeye, ING FAKTORING AŞ nin de kurum ve kuruluşlara, ING FAKTORING AŞ nin dolaylı ya da doğrudan hissedarlarına, iştiraklerine, bağlı kuruluşlarına, danışmanlarına, gizlilik anlaşması yapmak suretiyle hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlara, müşteriyle ilgili bilgi ve belge asıllarını ve kopyalarını vermeye yetkili olduğunu, ING FAKTORING AŞ nin bu madde kapsamında bilgi ve belge paylaşımlarının Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde müşteri gizliliğinin ihlali anlamına gelmeyeceğini, sair her türlü bilgilerin ING FAKTORING AŞ nin bilgi işlem gereksinmeleri veya diğer sebeplerle yurtiçi veya yurt dışında herhangi bir yerde saklanabileceğini veya işlenebileceğini kabul ve beyan ve taahhüt eder. 2.MÜŞTERİ, FAKTOR tarafından kendisine sunulan Faktoring hizmetlerinin genel işleyişine ve yapısına ilişkin olarak her türlü görüş ve onayı mali müşavirinden ve hukuk bölümünden temin ettiğini, FAKTOR tarafından kendisine sağlanan finansmanın niteliğinin uluslararası finansal raporlama sistemleri kuralları ve yerel mevzuat nedeniyle yeninden sınıflandırılması halinde FAKTOR ün iş bu nedenle hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder. 3. MÜŞTERİ ve müteselsil kefiller, işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve FAKTOR tarafından kendilerine gerekli tebligatın yapılabilmesi için bu sözleşmenin ilgili maddelerinde yazılı yeri İİK.21. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla kanuni ikametgâh ittihaz ettiklerini, bu adreslere gönderilecek tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını, ileride diğer bir mahalli kanuni ikametgâh ittihaz edecek olurlarsa, bu yeni adresi derhal Noter aracılığı ile FAKTOR e bildirmeyi, bildirmedikleri takdirde bu sözleşmede yazılı adrese gönderilecek her türlü tebligatın kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt ederler. Sözleşmenin ilgili maddelerinde adres yazılmaması halinde Ticaret Sicil Dosyalarındaki son adreslerinin veya FAKTOR tarafından son olarak herhangi bir bildirim gönderilen adreslerinin, muhtarlıkta kayıtları bulunmasa bile yasal yerleşim yerleri olduğunu, ileride diğer bir mahalli kanuni yerleşim yeri ittihaz edecek olurlarsa, bu yeni adresi derhal noter aracılığı ile FAKTOR e bildirmeyi, bildirmedikleri takdirde bu sözleşmede yazılı ya da yukarıda yer alan adreslerine ya da kayıtlı elektronik posta adreslerine veya 7201 sayılı 20

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, Akkom Ofispark 2. Blok, 4 Cessas Plaza Kat: 4 34768 Ümraniye / İSTANBUL adresinde mukim, İstanbul Ticaret Odası

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

ING FAKTORİNG A.Ş İHRACAT FAKTORİNGİ SÖZLEŞMESİ

ING FAKTORİNG A.Ş İHRACAT FAKTORİNGİ SÖZLEŞMESİ ING FAKTORİNG A.Ş İHRACAT FAKTORİNGİ SÖZLEŞMESİ Eski Büyükdere Caddesi No:15 Oycan Plaza Kat:1-B 34398 Maslak, Şişli, İstanbul adresinde mukim ING Faktoring A.Ş. (FAKTOR) ile.... adresinde mukim.........(müşteri)

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

Arasında, aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

Arasında, aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Bir tarafta, Harman Sokak, Harmancı Giz Plaza Kat.14, D.28 34394 LEVENT/İSTANBUL adresinde mukim TREND FAKTORİNG A.Ş. (FAKTOR) İle diğer tarafta,. adresinde mukim. ve (MÜŞTERİ). adresinde mukim.. adresinde

Detaylı

GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Spring Giz Plaza B Blok Meydan Sokak 80670 Maslak/İSTANBUL adresinde mukim EKSPO FAKTORİNG A.Ş. (Bundan böyle Faktor olarak anılacaktır) ile, diğer tarafta... adresinde

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

...... (M.Ş./...) (Müşteri/ Müşteriler)

...... (M.Ş./...) (Müşteri/ Müşteriler) FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, BOLAKÇE FAKTORİNG LTD. (M.Ş. 16308) İle diğer tarafta,...... Adres sakinlerinden,...... (M.Ş./...) (Müşteri/ Müşteriler) Arasında aşağıdaki şartlar dâhilinde işbu faktoring

Detaylı

GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Sümer Sok. No: 3 Ayazağa Ticaret Merkezi Kat: 11 Maslak-Şişli/İSTANBUL adresinde mukim OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. (OPTİMA FAKTORİNG) ile diğer tarafta adresinde

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

(Müşteri / Müşteriler)

(Müşteri / Müşteriler) Bir tarafta, Cemal Sahir Sokak Profilo Plaza B Blok Kat:1, 34387 Mecidiyeköy İSTANBUL adresinde mukim TAM FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta adresinde mukim (Müşteri / Müşteriler) arasında, aşağıdaki

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

(Müşteri / Müşteriler) (Müteselsil Kefiller) (Müteselsil Kefiller) (Müteselsil Kefiller)

(Müşteri / Müşteriler) (Müteselsil Kefiller) (Müteselsil Kefiller) (Müteselsil Kefiller) Bir tarafta, Büyükdere Caddesi No: 191 Apa Giz Plaza Kat:13-14 34330 Levent, Beşiktaş İSTANBUL FİNANS FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta ve (Müşteri / Müşteriler) (Müteselsil Kefiller) (Müteselsil

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ TARİH: FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ NO: BEYAZ KARANFİL SK. NO : 43 34330 3.LEVENT-BEŞİKTAŞ-İSTANBUL ADRESİNDE MUKİM İle diğer tarafta, MAKRO FAKTORİNG A.Ş. (FAKTOR) ADRESİNDE MUKİM (MÜŞTERİ) arasında aşağıdaki

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Finansmanın Türü: İşbu sözleşme konusu finansman, belirsiz süreli tüketici kredisi dir. 2. Formdaki Bilgilerin Geçerli Olduğu Süre

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ. Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ. Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır. FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır. Firma Adı Adres Telefon : : : : GERİ DÖNÜLEBİLİR FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, AK FAKTORİNG A.Ş. Büyükdere Cad.

Detaylı

(Faktor) (Müşteri / Müşteriler) (Müteselsil Kefiller)

(Faktor) (Müşteri / Müşteriler) (Müteselsil Kefiller) Bir tarafta, İSTANBUL adresinde mukim FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta adresinde mukim ve (Müşteri / Müşteriler) adresinde mukim adresinde mukim (Müteselsil Kefiller) arasında, aşağıdaki şartlarla

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

...... adresinde mukim...... (Müşteri/Müşteriler)

...... adresinde mukim...... (Müşteri/Müşteriler) 1 FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Piyalepaşa Bulvarı Kastel İş Merkezi B Blok Kat 3 Kasımpaşa 34440 İstanbul adresinde mukim DEVİR FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta...... adresinde mukim............

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, FAKTOR: ACL FAKTORİNG A.Ş. 4. Levent Oto Sanayi Yeşilce Mah. Emektar Sokak.Mat Grup Plaza No:5 Kat:3 Kağıthane/İSTANBUL İle diğer tarafta, MÜŞTERİ : ADRES : ve MÜTESELSİL

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ... A.Ş. Kurumunuzun Takasbank Para Piyasası ndaki (TPP) işlemleri dolayısıyla ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi nin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu.. (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

MÜŞTERİ NO: MÜŞTERİ ÜNVANI: SÖZLEŞME TUTARI: SÖZLEŞME TARİHİ: FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO: MÜŞTERİ ÜNVANI: SÖZLEŞME TUTARI: SÖZLEŞME TARİHİ: FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO: MÜŞTERİ ÜNVANI: SÖZLEŞME TUTARI: SÖZLEŞME TARİHİ: F A K T O R İ N G A N O N İ M S, İ R K E T İ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. No:12/B

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ. (Müşteri / Müşteriler) Müteselsil Kefiller İmza:

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ. (Müşteri / Müşteriler) Müteselsil Kefiller İmza: FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No: Tarih: No: Bir tarafta, Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 Küçükyalı/Maltepe/İSTANBUL adresinde mukim GSD FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) ile diğer tarafta adresinde mukim

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

FAKTORĠNG SÖZLEġMESĠ

FAKTORĠNG SÖZLEġMESĠ FAKTORĠNG SÖZLEġMESĠ Bir tarafta, İSTANBUL adresinde mukim KENT FAKTORİNG A.Ş. İle diğer tarafta (Faktor) adresinde mukim ve (Müşteri / Müşteriler) adresinde mukim adresinde mukim (Müteselsil Kefiller)

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

Sayın MÜŞTERİmiz, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Sayın MÜŞTERİmiz, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın MÜŞTERİmiz, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan Faktoring Sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını ve Faktoring işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirket imizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirket imizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Müşterimiz, Şirketimiz in www.sardesfaktoring.com.tr internet sitesinde yayımlanmış bulunan faktoring sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını ve faktoring işlemlerinin

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

Faktoring Sözleşmesi

Faktoring Sözleşmesi Faktoring Sözleşmesi www.cagdasfactoring.com.tr FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No: Tarih: Bir tarafta, Büyükdere Caddesi Stad Han No: 85 Kat:4-5 34387 Mecidiyeköy - İSTANBUL adresinde mukim ÇAĞDAŞ FAKTORİNG

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Nakit Kredi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bir taraftan DenizBank A.Ş. [2] Şubesi ( Banka olarak anılacaktır), diğer taraftan [3] ( Müşteri olarak anılacaktır) ve... ile... [4] ( Kefiller olarak anılacaktır)

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

Sayın Müşterimiz, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirket imizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Sayın Müşterimiz, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirket imizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Müşterimiz, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan faktoring sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını ve faktoring işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ GERİ DÖNÜLEBİLİR FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, adresinde mukim (Faktor) İle diğer tarafta adresinde mukim ve (Müşteri / Müşteriler) adresinde mukim adresinde mukim (Müteselsil

Detaylı

... Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

... Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. ... Kurumunuzun Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerçekleştirmiş olduğu Para Piyasası işlemleri dolayısıyla ekte sizden imzalanmasını talep ettiğimiz Borsa İstanbul Para Piyasası Merkezi Karşı Taraf ve Takas

Detaylı

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmış olan bu bilgilendirme notu Finansal Kiralama Sözleşmesi ( Sözleşme ) ve eklerine ilişkin olarak genel işlem şartları, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı