İMO: AKP Hükümeti Deprem Tehlikesini, Bilimi ve Bilim İnsanlarını Yok Sayıyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMO: AKP Hükümeti Deprem Tehlikesini, Bilimi ve Bilim İnsanlarını Yok Sayıyor"

Transkript

1 HABERLER İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 İMO: AKP Hükümeti Deprem Tehlikesini, Bilimi ve Bilim İnsanlarını Yok Sayıyor İnşaat Mühendisleri Odası, Ulusal Deprem Konseyi nin feshedilmesi dolayısıyla 3 Şubat 2007 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 21 Mart 2000 ta ri hin de Başba kan l k ge nel ge siy le ku ru lan Ulu sal Dep rem kon se yi, yi ne bir bafl ka baflba kan l k ge nel ge siy le 6 Ocak 2007'de la ve dil di. Ulu sal Dep rem Kon se yi'ni la ve den ge nel ge konsey üye le rin den ve ka mu oyun dan sak lan d. Bafl bakan l n bu ta sar ru fuy la il gi li bil gi ler an cak dün bas na ve ka mu oyu na yan s d. Ne kon sey üye le ri ne ne de ka mu oyu na Kon sey'in or ta dan kal d r l ma s yla il gi li ge rek çe ler le il gi li aç k la ma ya p l ma d. Ulu sal Dep rem Kon se yi, 1999 dep rem le rin den son ra ih ti ya ca da ya na rak ku rul mufl tu. Ku ru lufl ama c ; "bafl ta dep rem böl ge le ri ol mak üze re va tandafl la r m z n kay g, te lafl ve ge le cek kor ku su içi ne düfl me le ri ne yol aça cak de er len dir me le rin önü ne geç mek, dep rem ve dep re me kar fl al na cak ted birler le il gi li ola rak ka mu oyu nu bi lim sel öl çü ler çerçe ve sin de bil gi len dir mek, ka mu oyu nun bi li me ve bi lim in san la r na duy du u gü ve ni sar ma mak" olarak tes pit edil mifl ti. Kon sey üye le ri de üni ver si te çev re le rin den say g n ve ko nu sun da uz man bi lim in san la r ara s n dan se çil mifl ti y l n da mey da na ge len ve cid di bo yut lar da can ve mal kay b na yol açan dep rem ler den son ra ku ru lan Ulu sal Dep rem Kon se yi flim di ne ol du da la ve dil di? Yok edi len Ulu sal Dep rem Kon se yi ye rine han gi ku rum ya da or gan gö rev len di ril di? Bu so ru la r n ya n t bir ta raf tan dep rem ve depre me kar fl al na cak ön lem ler le il gi li flim di ye ka dar ya p lan la r sor gu la ma flan s do u rur ken bir ta raf tan da AKP Hü kü me ti nin bi li me, bi lim in san la r na yakla fl m n an la ma m z sa la mak ta d r. AKP Hü kü me ti bu ka ra r y la ya k n la flan dep rem teh li ke si ne ve in san ha ya t na ver di i öne mi göster mek te dir. Tür ki ye gi bi top rak la r n n ne re dey se ta ma m na ya k n dep rem ku fla n da yer alan bir ül ke de bi lim sel öl çüt le re gö re ça l flan, hu ra fe le re, bi lim d fl söy len ti le re, pa ni e ve kor ku ya yol açan aç k la ma la ra ka rar l l k la kar fl ç kan, dep rem ve al - na cak ön lem ler le il gi li ö re ti ci, yol gös te ri ci ça l flma lar da bu lu nan ve bun la r ka mu oyuy la pay la flan bir ku rul la ve dil mifl tir. AKP Hü kü me ti bu ko nu da ka mu oyu nu ik na et mek ve flu so ru la ra ya n t vermek zo run da d r: Ulu sal Dep rem Kon se yi'ni or tadan kal d r d n za gö re, dep rem teh li ke ol mak tan ç k m fl m d r? Bu gi ri flim, Ulu sal Dep rem Kon se yi'ni bün ye si için de bu lun du ran TÜ B TAK'a kar fl m yap l m fl t r? Bu ka rar Dep rem fiu ra s ka rar la r n hi çe say mak de il mi dir? Dep re me kar fl bi li mi d fl la mak, hu ra fe le re yol ver mek an la m na gel mez mi? fiim di ye ka dar, hu ku ki, ya sal, ida ri, e it sel, ik tisa di hiç bir dü zen le me yap ma yan, ad m at ma yan, top lum sal ha ya t ya k n lafl mak ta olan teh li ke ye göre or ga ni ze et me yen, ih ti ya c kar fl la ya cak kay da de er bir ön lem al ma yan AKP Hü kü me ti nin, ka muoyu na yan s yan ilk cid di ad m Ulu sal Dep rem Konse yi'ni la vet mek ol mufl tur ki, bu ka rar ül ke miz de in san ha ya t n n ne ka dar önem sen di i ni gös ter mekte dir. AKP hü kü me ti bi lim in san la r n dev re d fl b - ra ka rak va tan dafl la r m z kor ku la r y la bafl ba fla b - rak m fl t r. 2 web sitemiz hizmetinizde

2 İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 HABERLER İMO: Deprem Davaları Zaman Aşımına Uğradı. Acılar Zaman Aşımına Uğruyor mu? İnşaat Mühendisleri Odası, 13 Şubat 2007 tarihinde depremle ilgili suçların zaman aşımına uğramasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında şunlar belirtildi: * Deprem davaları zaman aşımı, enkaz kaldırma, delil toplama, tespit ve bilirkişi sisteminin sorunlarını gündeme getirdi. * Açıkçası Türkiye depreme hazırlıksız yakalanmıştır * 1999 depremleri eksiğimizi, yapılması gerekenleri açığa çıkartmıştır * Zaman aşımına uğrayan yalnızca davalar değildir. Eğer hayatımıza kasteden eksiklikler giderilmezse aynı acı son bizler için de geçerli olacaktır 1999 yılında Marmara Bölgesi nde meydana gelen depremin ağır sonuçları hafızalarımızda hâlâ sıcaklığını korumaktadır. Bilindiği gibi 1999 depremleri 20 binden fazla insanımızın ölmesine neden olmuş, on binlerce insanımız yaralanmış ve ülke ekonomisinde telafisi mümkün olmayan tahribata yol açmıştı. Yapı denetimi ve depreme karşı dayanıklı konut üretimine dair tartışmalarla başlayan süreç içerisinde aralarında müteahhitlerin, yapım sürecinde yer alan teknik elemanların, yerel yöneticilerin bulunduğu az sayıdaki sorumlunun yargı karşısına çıkmasıyla devam etti. Binlerce bina yıkıldı ya da ağır hasar gördü ancak yargı karşısına çıkarılanların oranı oldukça düşük bir düzeyde kaldı. İşin doğrusu açılan davalar, mağdurları ve kamuoyunu ikna etmekten uzaktı. Bu duygunun hiç de dayanaksız olmadığı kısa bir sürede açığa çıktı. Basına yansıyan bilgilere göre; Yalova, Düzce, Sakarya ve Kocaeli gibi depremin büyük can ve mal kaybına neden olduğu kentlerde kesin olmayan kayıtlara göre 1350 dava açıldı ve 1315 i sanıkların lehine sonuçlandı. Yani on binlerce insana mezar olan binaları yapanların büyük bir bölümünün (özellikle zaman aşımı nedeniyle) davaları düştü. Birkaç müteahhit, teknik eleman adeta günah keçisi ilan edilerek kamuoyu vicdanı rahatlatılmaya çalışıldı. Bazı davalar ise sanıkların aleyhine sonuçlandı ancak cezalar iki yılın altında kaldığı için erteleme yoluna gidildi. Örneğin 316 insanın yaşamını yitirdiği Yalova daki Yüksel Sitesi davasında yargılanan beş sanık hakkında verilen cezalar ertelendi. Zaman aşımı süresi, yargılama sürecinin dikkat çeken tartışması oldu. Depremde yıkılan binaların yapılma tarihini baz alan zaman aşımı nedeniyle bir çok dava neredeyse başlamadan bitti. Bu durumun kamuoyu vicdanında yarattığı sıkıntı nedeniyle Yargıtay Ceza Genel Kurulu 4 Mart 2003 te, zaman aşımı süresi başlangıcını binaların yıkılma tarihi olarak belirlenmesi yönünde karar aldı. Bu nedenle mahkemeler davaların zaman aşımı süresini 17 Ağustos 1999 tarihini esas alınarak hesaplamaya başladı. Yargıtay, söz konusu kararında deprem davalarının eski TCK nın, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet başlıklı 383. maddesine göre yürütülmesine hükmetti. Yargıtay, bu görüş doğrultusunda, yerel mahkemelerin zaman aşımına soktuğu tüm davaları bozdu. TCK nın 383. maddesinden verilen cezalar 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor ve bu tür cezalar 7.5 yılda zaman aşımına uğruyor. 17 Şubat 2007 de deprem davaları resmen tarihin tozlu raflarındaki yerini alacak. ücretsiz hizmeti 3

3 HABERLER İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT yılından bu yana devam eden deprem davaları yalnızca zaman aşımı değil, bilirkişilik ve müteselsiliyet, enkaz kaldırma, delil tespiti gibi sorunları da gündeme taşıdı. Bu çerçevede İnşaat Mühendisleri Odası olarak deprem davalarına ilişkin önerilerimizi şöyle sıralayabiliriz: - Tıpkı Çocuk, İş, Ticaret, Fikri ve Sınai Haklar mahkemeleri gibi imar hukukuna ilişkin mahkemeler kurulmalıdır. - Bu mahkemeler hızlı ve sağlıklı karar verebilecek bir tarzda yapılandırılmalıdır. - Bu mahkemeler, TMMOB ye bağlı ilgili Odalarla ilişki içine girmeli, karşılıklı bilgi alışverişinin ötesinde, kurumsal bir ilişki geliştirmelidir. - Mahkemeler kusur oranlarının belirlenmesinde bilirkişi raporlarına dayandığından bilirkişilik sistemi yeniden gözden geçirilmelidir. - Mevcut davaların bu kadar uzamasının önemli bir nedeni sağlıklı ve zamanında delil tespiti yapılamamasıdır. Bu çerçevede özellikle enkaz kaldırma, delil tespiti gibi aşamalar belli bir bütünlük içinde ele alınmalı, enkaz kaldırılmadan önce ivedilikle deliller toplanarak delillerin karartılması gibi bir durumun açığa çıkmasına izin verilmemelidir. - Mahkemeler, sanıkları kusurları oranında cezaya ve tazminata mahkum etmektedir. Ancak Borçlar Yasası ndan kaynaklanan müteselsiliyet ilişkisi nedeniyle proje sorumlusu, fenni mesul gibi daha az kusurlu bulunan inşaat mühendisleri, daha fazla kusuru bulunanlara ulaşılamadığından tazminatın tamamını ödemek durumunda kalmaktadır. Bu nedenle deprem davalarında müteselsiliyet ilişkisi yeniden düzenlenmelidir. - Siyasi iktidar ne yazık ki olası deprem tehlikesine karşın kayda değer adım atmamakta, hukuki, yasal, idari, eğitsel, iktisadi tüm alanlar, aslında insan hayatına kasteden mevcut eksikliklerini korumaya devam etmektedir. Açıkçası Türkiye 1999 depremine hazırlıksız yakalanmıştır. Buna hukuk sistemi de dahildir. Türkiye gibi topraklarının neredeyse tamamına yakını deprem kuşağında bulunan bir ülkede kurumların, yasa ve yönetmeliklerin ve özellikle uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir. İMO Ankara Şubesi Bolu Temsilciliği Basın Açıklaması 23 Ocak 2007 Salı günü Başbakan ımız ve İtalya Başbakanı tarafından törenle hizmete açılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tünel geçişinde kar yağışı ile birlikte son bir haftadır çok ciddi sorunlar yaşanmış olup bu konu yerel ve ulusal basınımızda da geniş yer tutmaya devam etmektedir. İnşaat Mühendisleri Odası Bolu Temsilciliği olarak yapmış olduğumuz araştırmalar sonucu tespitlerimizi Bolu Kamuoyuyla paylaşmayı gerekli görmekteyiz. Bolu Dağı Tünelinin İstanbul-Ankara güzergahı birçok eksikliklerine rağmen siyasi bir tercihle açılmıştır. Bu eksiklikleri şöyle sıralayabiliriz; 1- Tünelin üst yapı asfalt işleri kış şartlarında yapılmıştır. Uzun süre dayanımından ve kalitesinden endişe duymaktayız. 4 son dakika haberleri burada

4 İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 HABERLER 2- Vadi kesimindeki aydınlatma ve sis lambaları, jeneratörle yapılmaktadır. Zira asıl enerji bağlantısı trafoların olmaması nedeni ile yapılamamıştır. 3- Tünelin her iki tarafındaki trafo binalarına ana trafolar yerleştirilememiştir. Tünelin içerisindeki enerji trafo merkezi kurulamamıştır. 4- Tüneldeki aydınlatma, havalandırma, yangın işleri manuel olarak yapılmaktadır.yangın sistemi henüz çalışmamakta, ancak Bolu Belediyesi nin bir aracı ile olası bir yangına müdahale edebilmesi söz konusudur. 5- Tünelde kamera sistemi henüz tesis edilememiştir. 6- Tünele yakın olan viyadükün tabliye betonu kış şartlarında dökülmüştür. Trafiğe açılan kesimlerde betonlar tuz dökülmesi sonucu şimdiden bozulmaya başlamıştır. 7- Tünel çalışmasına hizmet edecek, tünel bakım merkezi inşaatı henüz % 50 seviyelerindedir. 8- Tünelin çalışma sistemine hizmet edecek yaklaşık 30 kişilik bir kadro ve ekipman henüz kurulmamıştır. Diğer bölgelerden ehil olmayan takviye personelle idare edilmektedir. 9- Bakım merkezindeki kontrol binası bitmeden hizmete açılmıştır. İç donanımı henüz yapılmamıştır. 10- Tünel kontrol odası henüz hizmete açılmamıştır. 11- Tüneldeki herhangi bir kazaya karşı kurtarıcı ve kurtarma ekibi henüz kurulmamıştır. 12- Otoyoldaki sis lambaları eğreti olarak yol kenarına dikilmiştir. Şimdiden birçok sis lambası direği devrilmiştir. 13- Otoyolun her iki tarafında canlıların yola çıkmasını önleyen telçit sistemi henüz tamamıyla bitirilmemiştir. Yol açılımından beri bir çok hayvan ölmüş ve araçlar zarar görmüştür. 14- Tünelin diğer tarafı açık olmadığı için acil geçişlerde kullanılamamaktadır yılında meydana gelen yağıştan dolayı Asar Suyu Deresinin taşması halinde tünel yakınında otoyolun kapanması olasılığı vardır. Dere ıslah çalışmaları tünele yakın kesimde tamamen bitmemiştir. 16- Tünele giriş ve çıkıştaki güvenlik levhaları yerine konmadan otoyol trafiğe açılmıştır. Bütün bu eksiklikler ve yanlışlar gerekli birimler tarafından ifade edilmesine karşın göz ardı edilmiştir. 17- Buna rağmen otoyol ve tünelin açılma kararına karşı müteahhit Astaldı firması sorumluluktan kurtulmak için noter vasıtasıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ne uyarıda bulunmuştur. Görüldüğü üzere bunca eksiğine rağmen siyasi getirisi uğruna zamanından önce Bolu Dağı Tüneli nin açılması şiddetli kar yağışı ile birlikte sorunların gün yüzüne çıkmasını sağlamış bu konunun ulusal, yerel medyada ayrıntılı olarak tartışılmasını gündeme taşımıştır. Mesleki sorumluluğumuz gereği, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı da çok yakından ilgilendiren bu konuyu Bolu kamuoyuyla paylaşmayı görev saymaktayız. Değerlendirmeyi Bolu halkına ve kamuoyuna bırakıyoruz. Saygılarımızla. TMMOB İMO ANKARA ŞUBESİ BOLU TEMSİLCİLİĞİ H. CAHİT ÇINGI ücretsiz hizmeti 5

5 HABERLER İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT Dünya Sosyal Forumu Nairobi de Yapıldı Binden fazla toplantı ve etkinliğe ev sahipliği yapan Dünya Sosyal Forumu bu yıl Ocak günlerinde Afrika da, Kenya nın başkenti Nairobi de gerçekleştirildi. Binden fazla toplantı ve etkinliğe ev sahipliği yapan Dünya Sosyal Forumu bu yıl Ocak günlerinde Afrika da, Kenya nın başkenti Nairobi de gerçekleştirildi. Foruma başta Afrika nın çeşitli ülkelerinden olmak üzere, tüm kıtalardan gelen sosyal hareketlerin temel gündemi; yoksulluk, açlık, AIDS ve savaşlar oldu. Yapılan toplantılarda yoksulluğun sebepleri, Afrika nın içinde bulunduğu duruma gelmesindeki nedenler çeşitli boyutlarıyla ele alındı. Foruma Türkiye den içlerinde TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Hüseyin Yeşil in de bulunduğu 10 kişi katıldı. 100 binden fazla kişinin kaydolduğu belirtilen 7. Dünya Sosyal Forumu, 20 Ocak ta Kibera dan Uhuru Park a yapılan bir yürüyüşle başladı. Forum, 24 Ocak ta çıkarılan sosyal hareketler çağrısının yayınlanmasının ardından kapanış etkinlikleriyle sona erdi. Bu çerçevede 25 Ocak ta Kariobangi gecekondu bölgesinden Uhuru Park a bir yürüyüş düzenlendi. Forum süresince Afrikalı grupların danslar ve müzik aletleri eşliğinde yaptığı yürüyüşler, renkli ve dinamik yapının bir göstergesiydi. Forum çerçevesinde yapılan toplantılar çeşitli temalar etrafında yürütüldü. HIV-AIDS, kadın sorunları, kamu mallarının özelleştirilmesi, topraksızlar, barış ve çatışma, göç ve diaspora, halkın ve mücadelelerin anısı, gençlik, borçlar, serbest ticaret anlaşmaları, emek, konut gibi temalar altında toplantılar ve bunların sonucunda asamble toplantıları gerçekleştirildi. Forumun ikinci günü yapılan Savaş ve Emperyalizm toplantısını Direnişi Küreselleştirin platformu örgütledi. Burada söz alan TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Hüseyin Yeşil, Hrant Dink i andı ve Bir dostumuzu, bir yoldaşımızı, bir savaş karşıtını, bir insan hakları savunucusunu hunharca bir cinayete kurban verdik. Acısını sizlerle paylaşmak istiyorum dedi. 24 Ocak ta İklim Değişikliğine Karşı Uluslararası Kampanya nın düzenlediği toplantı ve yürüyüş oldukça ilgi gördü. Geçen yıl 3 Kasım da yapılan eylemlerin değerlendirildiği toplantıda; Endonezya nın Bali kentinde yapılacak BM İklim Görüşmeleri ne baskı yapmak için bu sene de 8 Aralık ta küresel eylem gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Toplantı çıkışında ise forumun yapılmakta olduğu Moi Spor Kompleksi nin çevresinde iklim değişikliği karşıtı bir gösteri yürüyüşü düzenlendi. ABD Başkanı George W. Bush un resmini içeren gezegene karşı işlediği suçlardan dolayı aranıyor yazılı afişlerle yapılan yürüyüşe ilgi büyük oldu. Eylem boyunca Kanadalı aktivistlerin bestelediği Ooooh, it s hot in here, There`s too much carbon in the atmosphere Take action, take action and get some satisfaction, Take action, take action and get some satisfaction Ooooh burası sıcak, Atmosferde çok fazla karbon var Eyleme geç, eyleme geç, biraz hoşnut ol, Eyleme geç, eyleme geç, biraz hoşnut ol... sözlerinden oluşan şarkı söylendi ve 8 Aralık 2007 nin bildirileri dağıtıldı. Forum çerçevesinde yapılan önemli toplantılardan biri de su konusuyla ilgiliydi. Suyun bir insan hakkı olarak tanınması ve herkesin suya ulaşımının sağlanması talepleriyle dünyanın çeşitli ülkelerinde yürütülen mücadelelerden bir araya gelen temsilciler, Nairobi de buluşarak önümüzdeki dönem 6 web sitemiz hizmetinizde

6 İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 HABERLER stratejilerini tartıştılar. Toplantıya, dünya çapında 65 örgütün temsilcisi katıldı da İstanbul da yapılacak BM Su Forumu nu mücadelenin merkezine koyan hareketler 2009 Dünya Su Forumu na karşıyız. Bu forum bizi temsil etmiyor. Buna karşı kendi stratejilerimizi oluşturacağımız bir platform yaratalım İstanbul toplantısına, suyun özelleştirilmesine ve bir kar aracı olarak metalaştırılmasına karşı çıkalım görüşlerini dile getirdiler. Toplantının sonunda Afrika Su Network ünün kuruluşu açıklandı. Forumun önemli gelişmelerinden biri de dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda sendikanın katılımıyla emek networkü kurulmasıydı. Bu network DSF süreci içerisinde hem sendikaların ve emek konusuyla ilgilenen kuruluşların koordinasyonunu sağlamayı hem de DSF de emek konusunu, işçilerin haklarına dönük saldırıları daha görünür hale getirmeyi hedefliyor. Yaklaşık 150 kişinin katılımıyla yapılan savaş karşıtları toplantısında politik durum ve savaş karşıtlarının deneyimleri tartışıldı. Burada çeşitli ülkelerden temsilciler konuşma yaptı. TMMOB II. Başkanı Hüseyin Yeşil de yaptığı konuşmada, Türkiye Soysal Forumu bileşenlerinden emek ve meslek örgütlerinin yürütmeyi kararlaştırdığı 20 Şubat - 20 Mart 1000 toplantı 1 milyon kişiye ulaşma kampanyası hakkında bilgi verdi. 20M20 (20 Mart saat 20 de) rumuzuyla gerçekleştirilecek etkinlikler son gün çeşitli illerde yapılacak gösterilerle sona erecek. Hüseyin Yeşil, konuşmasını öldürülen gazeteci Hrant Dink i anarak bitirdi. Toplantı sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlandı. Sonuç bildirgesine göre; Savaşı durdurun, askerleri eve getirin, Irak petrolünün kontrolüne hayır, Irak taki tüm askeri üsler kaldırılsın, Irak taki kurbanların ve tutukların zararları karşılansın, Bölgesel savaşları durdurun, İsrail in Filistin işgaline hayır, İsrail mallarına karşı boykotu destekleyin, İran a yönelik tehditlere hayır, Afganistan daki tüm askerler geri çekilsin!, Somali yi bombalamayın!, Amerika nın savaş tacirlerine verdiği desteği durdurun!, Darfur krizine barışçıl bir çözümü destekleyin!, Anti-terör ismi altında insan hakları ve özgürlüklerinin kısıtlanmasını durdurun! talepleri ile Mart arası dünya çapında gösteriler düzenlenecek. Son gün yapılan sosyal hareketler buluşmasına çeşitli ülkelerden 500 kişiyi aşkın bir katılım oldu. Toplantıda, kadın, savaş, sendikalılar, işsizler, sosyal haklar, köylüler, iklim değişikliği, çevre, borç, emperyalizm, gençlik, ticaret başlıklı yapılan tüm çalışma ağlarının raporları okundu ve eylem önerileri alındı. Sicil Durum Belgesi İstemeyerek Odaların Mesleki Denetim Yetkisini Ortadan Kaldıran Ankara Büyükşehir Belediyesiʼnin Yönetmelik Değişikliğine Yürütmeyi Durdurma Sicil durum belgesi istemeyerek odaların mesleki denetim yetkisini ortadan kaldıran Ankara Büyükşehir Belediyesi nin yönetmelik değişikliğinin yürütmesi Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. TMMOB, Ankara Büyükşehir Belediyesi nin, projelerde sicil durum belgesi istenmesini ortadan kaldıran yönetmelik değişikliği için Ankara 9. İdare Mahkemesi nde iptal ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı. Mahkeme, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği nin 99. maddesinin iptal edilerek sicil durum belgesi istenmesine yönelik düzenlemeyi ortadan kaldıran yönetmelik değişikliğini, TMMOB nin sahip olduğu denetim yetkisine müdahale edici bir nitelik taşıması ve değişikliği haklı gösterecek nitelikte somut bir gerekçenin ortaya konulamaması nedeniyle kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından hukuka aykırı buldu ve yürütmenin durdurulması kararı verdi. mesleki bilgisayar programlarını tanıyın 7

7 HABERLER İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 S e m p o z y u m Ankara Kent Sorunları 6-8 Eylül 2007 Sekreteryası Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen Ankara Kent Sorunları Sempozyumu, 6-8 Eylül 2007 tarihinde düzenlenecek. Ankara İKK temsilcileri 5 Şubat 2007 tarihinde TM- MOB Yürütme Kurulu ile bir araya gelerek, sempozyum taslak programı üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ankara nın aşındırılmak istenen başta Başkentlik kavramı ve bağlantılı tüm mekan ve değerlerinin, planlı gelişimin, yerel demokrasinin ve gerçekleştirilmek istenen büyük projelerin tartışıldığı bir ortam olması amaçlanan sempozyum kapsamında düzenlenecek oturumların ana başlıkları Küreselleşme Karşısında Başkent Ankara, Başkent Ankara nın Aşındırılan ve Yok Edilen Değerleri ve Mekanları, Başkent Ankara ve Yerel Demokrasi Sorunu ile Başkent Ankara ve Büyük Projeler olarak belirlendi. ANKARA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU AMAÇ VE KAPSAM Küreselleşme süreci ile birlikte; sermaye, bilgi, mal ve emek önündeki tüm sınırlar neredeyse ortadan kalkmakta, doğa kapitalist sistemin acımasız yayılması karşısında insan ve diğer bir çok türün yaşamına elverişli koşulları yitirmekte, tüm sosyal güvenlik mekanizmaları zayıflarken yoksulluk, işsizlik ve eşitsizlik yaygınlaşmakta, kentler küresel kentler ağına rekabetçilikleri oranında eklemlenerek ayakta kalabilmektedirler. Kentler her türlü ekonomik ve bilimsel öngörünün dışında yayılarak büyümekte, var olan kent derinleşen enerji, altyapı, ulaşım, planlama vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Küresel ekonomik sistem ve yapısal uyum politikaları sonucunda özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik yapı, sanayisizleşme ve hizmet sektörünün öne çıkması ile kırılganlaşmakta, arazi spekülasyonu ve kamu yararı gözetmeyen, rant odaklı kentsel vitrin yatırımları öne çıkmaktadır. Yoksul kesimlerin kent yaşamından uzaklaştırılması ve üst gelir gruplarının alışveriş merkezlerine ve duvarlarla çevrili korunaklı sitelere dayanan yeni yaşam tarzı, kentlerdeki sosyal mekanları parçalamakta, kutuplaşmalara neden olmaktadır. Kent mekanı bir ortak yaşam kültürü alanı olarak anlamını yitirmekte, değişim değeri kullanım değerinin önüne geçmektedir. Kentlerde yaşanan bu değişim ve dönüşümler kentleri kamu yararı gözetilmeyen, sınırlı çıkarlara hizmet eden, bilimselliği ve bütünselliği göz ardı eden, uzun erimli değil günübirlik çözümler üreten, katılıma ve eşitlikçi temsiliyete dayanan karar alma süreçlerinden uzak bir yapıya sürüklemektedir. Ankara kenti bu süreci bütün olumsuzluklarıyla birlikte yaşamaktadır. Bir yandan küresel kentler ağına dahil olabilecek bir dinamiği üretemeyen bir Başkent olarak çözülmekte, diğer yandan da cumhuriyetin tüm Türkiye ye örnek uygulamaları, mekanları ve göstergeleri şiddetli saldırılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu kapsamda Ankara Kentinde verilecek her türlü mücadele ve oluşturulacak her türlü birikim, Ankara Kentinin Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana her anlamda örnek ve öncü bir kent olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Ankara nın kent sorunlarının tartışılacağı sempozyumda, yukarıda ifade edilen çerçevenin, Ankara nın Türkiye Cumhuriyetinin Başkenti oluşu sebebiyle geçmişten günümüze ve geleceğe taşımakta olduğu değerlerin, Ankara da uygulanan ulaşım, altyapı, enerji politikaları ile kentsel dönüşüm gibi değişim değeri odaklı politika ve uygulamalar ile birlikte sosyal, ekonomik ve kültürel yapıda meydana gelen değişimlerin tartışılması büyük önem taşımaktadır. Bu tartışmaların içeriği kadar tartışma yönteminin ve yaklaşmakta olan Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçimler ve yerel seçimler gibi konjonktürlerin de dikkate alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda Ankara Kent Sorunları Sempozyumu nun; Ankara nın aşındırılmak istenen başta Başkentlik kavramı ve bağlantılı tüm mekan ve değerlerinin, planlı gelişimin, yerel demokrasinin ve gerçekleştirilmek istenen büyük projelerin tartışıldığı bir ortam olması amaçlanmaktadır. OTURUMLAR I. Küreselleşme Karşısında Başkent Ankara II. Başkent Ankara nın Aşındırılan ve Yok Edilen Değerleri ve Mekanları III. Başkent Ankara ve Yerel Demokrasi Sorunu IV. Başkent Ankara ve Büyük Projeler bin kelimelik ingilizce teknik terimler sözlüğü

8 İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 HABERLER Serbest İnşaat Mühendisleri Hizmetleri Uygulama, Tescil Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği (SİM) Uygulamaları Toplantısı Düzenlendi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 17 Şubat 2007 tarihinde, 75. Yıl Kültür Merkezi Tiyatro Salonu nda Serbest İnşaat Mühendisleri Hizmetleri Uygulama, Tescil Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği (SİM) Uygulamaları Toplantısı düzenledi. Serbest inşaat mühendisliği hizmeti yapacak üyelerimiz ve firma sahiplerinin katıldığı toplantıda Meslekiçi Eğitim Kurulu Üyesi Kemal Türkaslan ve Mesleki Değerlendirme Komisyonu Üyesi Levent Darı konuşma yaptı. Kemal Türkaslan konuşmasında 30 Ekim 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe giren Serbest İnşaat Mühendisleri Hizmetleri Uygulama, Tescil Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği ile ilgili bilgiler verdi. Levent Darı ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisleri Hizmetleri Uygulama, Tescil Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği Mesleki Faaliyet Kredi Puanları hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından salondan gelen sorular cevaplandı. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Meslek içi Eğitim Merkezi 2007 Yılı İlkbahar Dönemi Seminerleri nden İlki Gerçekleştirildi Kanalizasyon Proje Kriterleri ve Yapım Teknikleri; İnşaat Mühendisi Ali Rıza Sivri nin sunduğu seminer 22 Şubat 2007 Perşembe günü Harb-İş Toplantı Salonu nda gerçekleşti. Kanalizasyon projelendirmede esas alınacak kriterler, sızma debisi, alternatif proje malzeme maliyet ve güzergahı, kanalizasyon projesi uygulamalarında yapılan yanlışların anlatıldığı seminerde, İMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi TOPTAŞ tarafından semineri sunan Ali Rıza Sivri ye teşekkür plaketi sunuldu. Seminere katılanlara şubemiz tarafından katılım belgesi verilecektir. ücretsiz hizmeti 9

9 HABERLER İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 CESAŞ ve ÖZDOĞANLAR firmalarına plaket verildi İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, Aralık 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilen İnşaat Mühendisliği Haftası Etkinleri ne katkıları dolayısıyla 13 Şubat 2007 Salı günü ÖZDOĞANLAR firmasını ve 20 Şubat 2007 Salı günü ise CESAŞ firmasını ziyaret ederek, firma yetkililerine plaket verdi. UFUK AYDIN Şubat 2006 UNUTMADIK TOLGA ERDEM 18 Haziran Mart 2004 UNUTMADIK 10 web sitemiz hizmetinizde

10 İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 HABERLER Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik için Eğitim Programı Gerçekleştirildi İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 3-4 Şubat 2007 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü nde Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik İçin Eğitim Programı gerçekleştirdi. Meslek İçi Eğitim Programına temsilciliklerimiz dahil, bir çok ilden yoğun katılım oldu. Uzunca bir dönemdir tartışmaları ve çalışmaları yapılan, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik, bu alan da faaliyet gösteren yaklaşık 500 meslektaşımıza tanıtıldı. 2 gün 4 oturum olarak gerçekleşen eğitim programının 1. gününde Prof. N. AYDINOĞLU ve Prof. H. SUCUOĞLU sunum yaptılar. Tasarım Depremi, Davranış Spektrumu, Elastik Deprem Yükleri, Betonarme Yapıların Elastik Ötesi Davranışı, Süneklik Katsayısı, Deprem Yükü Azaltma Katsayısı, Dayanıma Göre Tasarım-Kapasite Tasarımı İlkeleri, Şekil Değiştirmeye Göre Tasarım-İtme Analizi konu başlıklarında sunum yapan Prof. N. AYDINOĞLU ndan sonra, Betonarme Binaları Güçlendirme Esasları Mevcut Binaların Deprem Performansının Değerlendirilmesi: Doğrusal Elastik ve Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemleri ve yönetmelikte ele alınışı hakkında Prof. H. SU- CUOĞLU sunum yaptı. Öğleden sonraki oturumda ise farklı örneklerle konu hakkında yönetmeliğin nasıl ele alınacağı, ve çözüm yolları üzerinde çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar içerisinde, 1975 yönetmeliği ile günümüzde uygulanan yönetmelik kıyaslanarak, güçlendirme çalışmaları açısında ele alınacak farklılıklara dikkat çekildi. Programın ikinci gününde ise, Prof. E. ÖZER iki bölümden oluşan çalışmasını sundu.. 1. bölümde, Depreme Dayanıklı Binalar İçin Hesap Kurallarında Yeni Deprem Yönetmeliğinin Getirdiği Başlıca Değişiklik ve Yenilikler değerlendirilirken, 2. bölümünde ise daha çok Betonarme ve Çelik Binaların Depreme Dayanıklı Tasarımında Yeni Deprem Yönetmeliğinin Getirdiği Başlıca Değişiklik ve Yenilikler ele alındı. Dinleyicilerden gelen bir soru üzerine, çelik yapılar için henüz bir güçlendirme yönetmeliğinin yapılmadığını ifade eden Prof. E. ÖZER, önümüzdeki yıllarda yönetmeliğe ek yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Yemek arasından sonra, katılımcılarında katkıları ile, örnekler üzerinden çalışmalara geçildi. Örnekler ise şöyledir, Örnek 1: Çelik karma sistem tasarımı: Bir doğrultuda süneklik düzeyi yüksek çerçeve, diğer doğrultuda dışmerkez çaprazlı çelik perde Örnek 2: Çelik karma sistem tasarımı: Bir doğrultuda süneklik düzeyi normal çerçeve, diğer doğrultuda süneklik düzeyi normal merkezi çaprazlı çelik perde DSİ Konferans salonunda gerçekleşen seminerin ardından seminerin 2 gününe de katılan üyelerimiz için katılım sertifikası hazırlanacaktır. MİDEK tarafından 2.4 olarak belirlenen meslek içi puanı ise belge almaya hak kazanan üyelerimizin sicillerine odamız tarafından işlenecektir. birim fiyatları öğrenebilirsiniz 11

11 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 2007 Yılı İlkbahar Dönemi Seminerleri Sıra Tarih Seminer Konusu Semineri Veren Kurumu 1 22 Şubat Mart Mart Mart 2007 KANALİZASYON PROJE KRİTERLERİ VE YAPIM TEKNİKLERİ SON DEĞİŞİKLİKLERLE TUĞLA- KİREMİT STANDARTLARI VE UYGULAMALARI YAPILARDA YALITIM MALZEMELERİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI MESLEK TANIMI İnş. Müh. ALİ RIZA SİVRİ İnş. Müh. ÖZDEN YILMAZER Kim. Müh. BUKET ÇAPUROĞLU İnş.Müh. RIZA ALTINSOY İnş.Yük.Müh. SELİM AKÇAHARMAN TUĞLA KİREMİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Marshall Boya ve Vernik San. A.Ş.Ankara Bölge Teknik Satış Sorumlusu 5 22 Mart 2007 TUNEL KALIP VE UZAY ÇATI SİSTEMLERİ BULDAÇ YAPI SİSTEMLERİ TUNEL KALIP VE UZAY ÇATI PROJE GRUPLARI BULDAÇ YAPI SİSTEMLERİ 6 29 Mart 2007 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ NECAT ÖZGÜR ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU 7 05 Nisan 2007 YAPILARDA GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ İnş.Yük.Müh. KEMAL TÜRKARSALAN KEMAL TÜRKARSLAN MÜH Nisan 2007 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RİSK YÖNETİMİ İnş.Yük.Müh. LATİF ONUR UĞUR MNG HOLDİNG 9 19 Nisan 2007 İMAR MEVZUATI VE UYGULAMALARI ŞEHİR PLANCISI FERİDUN DUYGULUER BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 180 KURULU ÜYESİ Nisan 2007 YERALTI TOPOĞRAFYASININ SİSMİK ZEMİN DAVRANIŞINA ETKİSİ Prof. Dr. YENER ÖZKAN ODTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Mayıs 2007 YOL TASARIMINDA KAPASİTE VE DİĞER ETMENLERİN ETKİSİ İnş.Yük.Müh. METE ORER RMT MÜH Mayıs 2007 KENTLEŞMEDE STRATEJİK PLANLAMA ŞEHİR PLANCISI DR.BAHAR GEDİKLİ ODTÜ ŞEHİR BÖLGE VE PLANLAMA BÖLÜMÜ Mayıs 2007 KÖPRÜ TİPLERİ VE ANALİZ TEKNİKLERİ Y. Doç. Dr. ALP CANER ODTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Mayıs 2007 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UZAKTAN ALGILAMA Y. Doç. Dr. ZUHAL AKYUREK ODTÜ JEODEZİ COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ Mayıs 2007 UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE HİDROLOJİK MODEL UYGULAMALARI Y. Doç. Dr. İSMAİL YUCEL ODTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Seminerler ücretsizdir. Başlama saati dur. Sadece Şubemiz üyeleri katılabilir. Katılımcılara katılım sertifikası verilecektir. Katılım adresinden veya Şubemizden form doldurulup ön kayıtla gerçekleştirilecektir. Bir seminere ön kayıt yaptırıp mazeret bildirilmeksizin katılmayan üyemiz diğer seminerlere katılım hakkını kaybedecektir. Bir üyemiz birden fazla seminere katılabilir. Bilgi İçin: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Selanik Caddesi No: 17/5 Kızılay - Ankara Tel: Faks:

12 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ meslek içi eğitim merkezi Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavına Hazırlık Kursu Finansal Matematik İnşaat Muhasebesi Değerleme Teknikleri Mesleki Vergi Mevzuatı Genel Gayrimenkul Mevzuatı Açıklama: 1) Kurs Süresi: 80 Saat 2) Kurs Ücreti: 600 YTL 3) Başvuru sırasında kurs ücretinin yarısı ödenecektir.2.yarısı için 20 günlük senet yapılacaktır. 4) Sınıf 50 kişilik olacak ve sınıfın oluşturulmasında yazılı başvuru esas alınacaktır. Başvuru, kayıt tarihinin ilk günü saat 9.00 da başlayacaktır. Kurs Kayıt Tarihi 26 Mart - 13 Nisan 2007 (Çalışma Saatleri Hafta içi arasıdır) Kurs Başlangıç Tarihi 21 Nisan 2007 Kurs Günleri ve Saatleri: Cumartesi : Pazar : Kurs, İnş. Yük. Müh. R. Selim AKÇAHARMAN, Bankacı Murat ÇAĞLAR ve Mali Müşavir Mustafa GERÇEK tarafından verilmektedir. Yer TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Teoman Öztürk Toplantı Salonu Selanik Cad. No: 19/1 Kızılay - Ankara Bilgi için: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Selanik Cad. No: 17/5 Kızılay/ANKARA Tel: Faks:

13 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ meslek içi eğitim merkezi Yatırım Projelerine İlişkin İş Programlarının Bilgisayar Destekli Düzenlenmesi Kurs Programı Kritik Patika Metodu (CPM) Proje Faaliyetlerinin Oluşturulması Faaliyetler Arası İlişkilerin Kurulması Kod Sisteminin Oluşturulması Faaliyetlerin Ayrımı ve Sıralanması Zaman Analizi (Programlama) İş Programının Güncelleştirilmesi ve Değerleme İş Programının Revizyonu Çubuk Diyagram ve Kutu Diyagramlar Kaynak / Maliyet Tanımlanması ve Yüklenmesi Kaynak Analizi Süre - Maliyet Analizi Çeşitli Çıktı Tiplerinin Düzenlenmesi Açıklama 1) Kurs Süresi: 40 saat 2) Kurs Ücreti: 400 YTL. 3) Başvuru sırasında kurs ücretinin yarısı ödenecektir. 2. yarısı için 20 günlük senet yapılacaktır. 4) Sınıf 18 kişilik olacak ve sınıfın oluşturulmasında yazılı başvuru sırası esas alınacaktır. Başvuru, kayıt tarihinin ilk günü saat, 9.00 da başlayacaktır. Kurs Kayıt Tarihi 05 Mart - 23 Mart 2007 (Çalışma saatleri Hafta içi arasıdır) Kurs Başlangıç Tarihi 09 Nisan 2007 Kurs Günleri ve Saatleri: Pazartesi : Cuma : Cumartesi : Kurs, İnşaat Mühendisi - Hukukçu Emeldar ORTAYLI tarafından verilmektedir. Yer TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Teoman Öztürk Toplantı Salonu Selanik Cad. No: 19/1 Kızılay - Ankara Bilgi için: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Selanik Cad. No: 17/5 Kızılay/ANKARA Tel: Faks:

14 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ meslek içi eğitim merkezi Bilgisayar Destekli Yapı Tasarımı Mühendislik Yapılarının Sonlu Elemanlarla Analizi SAP 2000 Kursu Sonlu Elemanlar Yönetimine Giriş Yapı serbestlik derecesi Yapı rijitliği Çubuk sistemlerin statik analizinde matris-deplasman yöntemi Çözümlemede Temel Kabuller ve Malzeme Özellikleri Temel mukavemet halleri (eğilme, kesmeli eğilme, burulma, burkulma ve 2. mertebe hesap, üç eksenli gerilme, düzlem gerilme, düzlem deformasyon) Yapı taşıyıcı sisteminde kullanılan malzemelerin mekanik özellikleri Sap2000 Yapısal Analiz Programı Temel kavramlar, temel bilgiler Malzeme ve en kesit özellikleri, yükleme durumları Düğüm noktaları ve serbestlik derecelerinin tanımlanması Yapı analizinde kullanılan sonlu eleman türleri Taşıyıcı sistemin matematik modelinin kurulması ve matematiksel model için idealizasyon Rijit diyafram modeli Betonarme dizayn Çelik çerçevelerin optimizasyonu ve dizaynı Sonuçların grafik incelemesi Yapıların Dinamik Analizi Deprem hareketinin oluşumu ve temel karakteristikleri, ivme spektrumu Zemin özelliklerinin deprem hareketine etkisi Dinamik analiz için matematiksel model Tek serbestlik dereceli sistemler Çok serbestlik dereceli sistemler Yapılarda tabii titreşim periyodu, mod şekilleri, özdeğerler, ötelenme rijitliği Mod süperpozisyonu, tepki spektrumu analizi Perde-çerçeve sistemlerin yatay yük altındaki davranışları, perde için geniş kolon analojisi Çözümlü Örnekler Ortagonal-nonortagonal uzaysal çerçeveler, düzlem çerçeveler Uzaysal kafes sistemler, düzlem kafes sistemler Elastik mesnetler, elastik zemine oturan temel çözümü Sıcaklık değişimi ve mesnet çökmelerinin incelenmesi Perdeler için geniş kolon analojisi ile çözüm Hidrostatik basınca maruz yapılar Sismik yük davranış spektrumunu kullanarak dinamik analiz DBYBHY Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Betonarme Elemanlarda Sargılama Etkisi Moment- Eğrilik İlişkisi Mevcut Binaların Değerlendirilmesi - Doğrusal Elastik Hesap Yöntemi Mevcut Binaların Değerlendirilmesi - Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemi Açıklama: 1) Kurs Süresi : 56 Saat 2) Kurs Ücreti: 500 YTL 3) Başvuru sırasında kurs ücretinin yarısı ödenecektir. 2.yarısı için 20 günlük senet yapılacaktır. 4) Sınıf 18 kişilik olacak ve sınıfın oluşturulmasında yazılı başvuru esas alınacaktır. Başvuru, kayıt tarihinin ilk günü saat 9.00 da başlayacaktır Kurs Kayıt Tarihi Mart 2007 (Çalışma Saatleri Hafta içi arasıdır) Kurs Başlangıç Tarihi 13 Mart 2007 Kurs, İnşaat Mühendisi Hazım Yılmaz tarafından verilmektedir. Kurs Günleri ve Saatleri: Salı : Perşembe : Cumartesi : Yer TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Teoman Öztürk Toplantı Salonu Selanik Cad. No: 19/1 Kızılay - Ankara Bilgi için: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Selanik Cad. No: 17/5 Kızılay/ANKARA Tel: Faks:

15 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ meslek içi eğitim merkezi Yapı Maliyeti ve İnşaat Yönetimi Programı Türkiye ve Dünya İnşaat Sektörü İhaleler İhalelere Katılma Kararı Verilmesi İhale Dosyası İncelenirken Değerlendirilmesi Gereken Hususlar İhalelerde Ön Yeterlilik/Yeterlilik Yapı Maliyeti ve Maliyet Hesapları Birim Fiyat Yöntemi, Fonksiyonel Eleman Yöntemi Alan Yöntemi, Hacim Yöntemi, Dolaşım Alanı Yöntemi, Yapay Sinir Ağı Yöntemi. Metraj ve Keşif Çıkarılması (örnek ve uygulamalar) Yapım Sözleşmelerinin Oluşturulması ve Yönetimi İhalelerde Teklif Dosyasının Hazırlanması İş Ortaklıkları ve Firmalar Arası İlişkilerin Başarısı İş Programlarının Oluşturulması, Uygulanması ve Revizyonu Şantiye Kuruluşu ve Organizasyonu Gerekli İzin ve Ruhsatlar Şantiyede Fiili İmalatlar Fotoğraflarla Doğru ve Yanlış Uygulama Örnekleri Taşeron İlişkileri ve Satınalma İnşaat Projelerinde Direkt ve Endirekt Maliyetler Hakediş ve Kesin Hesap Yapılması Süre Uzatımları Yapı Denetimi ve Müşavirliği İnşaat Sektöründe Risklerin Yönetimi İnşaat Projelerinde Süre Kısaltımları Şantiyelerde Kontrol ve Raporlama Sistemleri Açıklama: 1) Kurs Süresi: 24 saat 2) Kurs Ücreti: 150 YTL 3) Başvuru sırasında kurs ücretinin yarısı ödenecektir.2.yarısı için 20 günlük senet yapılacaktır. 4) Sınıf 50 kişilik olacak ve sınıfın oluşturulmasında yazılı başvuru esas alınacaktır. Başvuru, kayıt tarihinin ilk günü saat 9.00 da başlayacaktır. Kurs Kayıt Tarihi 15 Şubat - 02 Mart 2007 (Çalışma saatleri Hafta içi arasıdır) Kurs Başlangıç Tarihi 11 Mart 2007 Kurs, İnşaat Mühendisi Latif Onur UĞUR tarafından verilmektedir. Kurs Günleri ve Saatleri: Pazar Yer TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Teoman Öztürk Toplantı Salonu Selanik Cad. No: 19/1 Kızılay - Ankara Bilgi için: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Selanik Cad. No: 17/5 Kızılay/ANKARA Tel: Faks:

16 İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 DUYURU TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 2007 Yılı İlkbahar Dönemi Meslek içi Eğitim Kursu Hidrolik ve Su Kaynakları 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe giren Odamızın Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmet Yönetmeliği çerçevesinde, yönetmelik gereği uzmanlık alanlarına göre Serbest İnşaat Mühendisi Belgesi alacak üyelerimiz ( yılları) içinde Şubemizin yapmış olduğu uzmanlık alanlarındaki kurslara, seminerlere, kongrelere vb. katılarak Meslekiçi Eğitim Puanı alacaklardır. Yayınlamış olduğumuz Meslekiçi Eğitim Kursu nun meslekiçi eğitim puanı (Uzmanlık Dalı Hidrolik ve Su Kaynakları); Katılım Belgesi için : 6,4 Sınav Başarı Belgesi için : 12,8 puandır. Gün Konu Konuşmacı 30 Mart 2007 Cuma Saat: Mart 2007 Cuma Saat: Mart 2007 Cumartesi Saat: Mart 2007 Cumartesi Saat: Nisan 2007 Pazar Saat: Nisan 2007 Pazar Saat: Nisan 2007 Pazar Saat: Su Mühendisliğinde Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliğinin İlkeleri Su Mühendisliğinde Hidroloji Uygulamaları Açık Kanal Hidroliğinde Temel Kavramlar Barajları Hidrolik Tasarımı Hidroelektrik Santrallerin Kapasite Seçimi Akarsulardan Su Alma Yapıları ve Tasarımı Test Sınavı Doç. Dr. Kemal Önder ÇETİN (ODTÜ İnşaat Fakültesi) Prof. Dr. İbrahim GÜRER (Gazi Ünv. İnş. Müh. Böl.) Prof. Dr. Tülay ÖZBEK (Gazi Ünv. İnş. Müh. Böl.) Dr. İhsan KAŞ İnş. Yük. Müh. Doğan PEKÇAĞLAYAN Dr. Çağlar ÖZCAN Kurs Kayıt Tarihi : 19 Şubat Mart 2007 tarihleri arası Kurs Başlangıç Tarihi : 30 Mart 2007 Cuma Kurs Bitiş Tarihi : 01 Nisan 2007 Pazar Toplam : 16 saat Kurs Günleri : Cuma-Cumartesi-Pazar Kurs Ücreti : 160 YTL Kurs Yeri : T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü Küçük Salonu Yücetepe Ankara Ödeme Şekli: * Ödemeler Şube ve Temsilciliklere yapılacağı gibi, İş Bankası Meşrutiyet Şubesi nolu banka hesabına yatırılabilinir. * Banka kanalı ile yapılan ödemelerde kursun ve katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu dekontun İMO Ankara Şubesi 0 (312) nolu faksa gönderilmesi gerekmektedir. * İMO Üyesi Yüksek Lisans Öğrencilerine %20 indirim yapılacaktır. * Kursa katılımda Odamız üyesi olma şartı aranacaktır. * Kurs sonunda katılım belgesi verilecektir (en az 5 derse katılanlara). Ayrıca bu kurs sonunda bir sınav yapılarak başarılı olanlara kurs başarı belgesi verilecektir. Sınava girmek zorunlu değildir. analizleri görebilirsiniz 17

17 DUYURU İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği Mesleki Faaliyet Kredi Puanları Mesleki faaliyet puanlarının belirlenmesinde esas olacak puanlama sistemindeki kriteri tespit ederken; SİM in iki yıllık dönemde (enaz 30 ve ençok 60) ortalama 45 puan alması hedef alınmıştır. Bu puan toplanırken gerek büyük kentlerde gerek ise kırsal kesimde çalışan SİM in mesleğini devam ettirebilmesi için yapabileceği minimum iş ile hedeflenen ortalama 45 puanın alınması ilkesinden hareket edilmiştir. Aşağıdaki puanlama sisteminde adet herbir proje sayısını, ha, m 2 ve km, mt sırası ile yapı alanları ve yapı uzunluklarını göstermektedir. Yıl ve ay ise aralıklı bile olsa iki yıl içerisinde çalışacağı süreyi göstermektedir. 1) YP. YAPI UZMANLIK ALANI YP1. BETONARME YERÜSTÜ VE YER ALTI YAPILAR Her bir proje (dilatasyon ile ayrılmış bile olsa) 1 adet olarak değerlendirilecektir. Tekrarlı projelerde proje yineleme katsayısı kullanılacaktır. YP1.A1 YIĞMA YAPILAR ( puan / m 2 ya da 3.75 puan / adet) YP1.B1 BETONARME KARKAS KONUT YAPILARI ( puan / m 2 ya da 3.75 puan / adet) YP1.B2 BETONARME TÜNEL KALIP KONUT YAPILARI ( puan / m 2 ya da 3.75 puan / adet) YP1.B3 BETONARME HİZMETE ÖZEL YAPILAR (İş merkezleri, Eğitim Yapıları, Sağlık tesisleri, Turistik Yapılar, Barınaklar) ( puan / m 2 ya da 3.75 puan / adet) YP1.B4 BETONARME HİZMETE ÖZEL YAPILAR (Spor Tesisleri, Terminal Yapıları, Alışveriş Merkezleri, Sanat-Kültür ve Kongre Merkezleri, Katlı Otoparklar) ( puan / m 2 ya da 3.75 puan / adet) YP1.B5 BETONARME HİZMETE ÖZEL YAPILAR (Sanayi Yapıları, Silolar, Depolar) ( puan / m 2 ya da 3.75 puan / adet) YP1.C1 YÜKSEK YAPILAR (Gökdelenler) ( puan / m 2 ya da 3.75 puan / adet) YP1.C2 YÜKSEK YAPILAR (Kuleler, Bacalar) ( puan / m 2 ya da 3.75 puan / adet) YP1.D1 DONATILI ZEMİN UYGULAMALARI ( puan/m 2 ya da 1.50 puan/adet) YP1.E1 SU TUTUCU YAPILAR (Havuzlar, Su Depoları) ( puan / m 2 ya da 3.75 puan / adet) YP1.E2 BİRİKTİRMELİ SU YAPISI BETONARMELERİ (Baraj gövde yapıları, Dip savak, Dolu savak, Su alma ağzı yapıları) (0.008 puan / m 2 ya da 20.0 puan / adet) YP1.F1 HAVAİ NAKİL YAPILARI (Enerji hattı direkleri, Kablolu ve konveyörlü taşıma yapıları) (1.50 puan / adet) 18 inşaat firmaları bilgilerine kolay ulaşın

18 İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 DUYURU YP1.G1 SANAT YAPILARI (Altgeçit, üstgeçit, sel geçitleri v.b.) (1.50 puan / adet) YP1.H1 KÖPRÜLER VE VİYADÜKLER (0.10 puan / mt) YP1.K1 TÜNELLER (Karayolu, Demiryolu, Metro, Derivasyon) (0.10 puan / mt) YP1.L1 KAZIK VE DERİN TEMELLER, MAKİNE TEMELLERİ (1.50 puan/adet) YP1.L2 ZEMİN TUTUCULARI (Ankrajlar, Palplanjlar, İksa uygulamaları, İstinat Duvarları) puan/m 2 ya da 1.50 puan/adet) YP1.M1 GÜÇLENDİRME ( puan/m 2 ya da 4.50 puan/adet) YP1.M 2 ONARIM-RESTORASYON YAPILAN YAPILAR ( puan/m 2 ya da 1,35 puan/adet) YP2. ÇELİK VE AHŞAP YAPILAR Her bir proje (dilatasyon ile ayrılmış bile olsa) 1 adet olarak değerlendirilecektir. Tekrarlı projelerde proje yineleme katsayısı kullanılacaktır. YP2.A1 AHŞAP YAPILAR ( puan/m 2 ya da 4.50 puan/adet) YP2.B1 ÇELİK KARKAS KONUT AMAÇLI YAPILAR ( puan/m 2 ya da 4.50 puan/adet) YP2.B2 ÇELİK HİZMETE ÖZEL YAPILAR (İş merkezleri, Eğitim Yapıları, Sağlık tesisleri, Turistik Yapılar) ( puan/m 2 ya da 4.50 puan/adet) YP2.B3 ÇELİK HİZMETE ÖZEL YAPILAR (Spor Tesisleri, Terminal Yapıları, Alışveriş Merkezleri, Sanat-Kültür ve Kongre Merkezleri, Katlı Otoparklar) ( puan/m 2 ya da 4.50 puan/adet) YP2.B4 ÇELİK HİZMETE ÖZEL YAPILAR (Sanayi Yapıları, Silolar, Depolar) ( puan/m 2 ya da 4.50 puan/adet) YP2.C1 YÜKSEK YAPILAR (Gökdelenler) ( puan/m 2 ya da 4.50 puan/adet) YP2.C2 YÜKSEK YAPILAR (Kuleler, Bacalar) ( puan/m 2 ya da 4.50 puan/adet) YP2.D1 HAVAİ NAKİL YAPILARI (Enerji hattı direkleri, Kablolu ve konveyörlü taşıma yapıları) (4.50 puan/adet) YP2.E1 KÖPRÜLER (0.11 puan / mt) YP2.E2 ASMA KÖPRÜLER (0.50 puan/mt ya da puan/adet) YP2.F1 KOMPOZİT YAPILAR ( puan/m 2 ya da 4.50 puan/adet) YP3. PREFABRİK YAPILAR Her bir proje (dilatasyon ile ayrılmış bile olsa) 1 adet olarak değerlendirilecektir. Tekrarlı projelerde proje yineleme katsayısı kullanılacaktır. YP3.A1 PREFABRİK KONUTLAR ( puan/m 2 ya da 3.75 puan/adet) YP3.B1 PREFABRİK HİZMETE ÖZEL YAPILAR ( puan/m 2 ya da 3.75 puan/adet) YP3.C1 PREFABRİK KÖPRÜLER ( puan/m 2 ya da 3.75 puan/adet) YP3.D1 PREFABRİK SU İLETİM YAPILARI (0.11 puan/mt) YP3.E1 PREFABRİK YAPI ELEMANLARI ÜRETİMİ (30 puan / yıl ya da 2.5 puan / ay ) Enaz 1 yıl çalışması gerekli ücretsiz hizmeti 19

19 DUYURU İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT ) GT. GEOTEKNİK UZMANLIK ALANI GT1. ZEMİN ETÜDLERİ, MEKANİK VE DİNAMİK ANALİZLERİ GT1.A1 PARSEL BAZINDA YAPILAN ETÜDLER (2.5 puan / adet) parsel bazında yapılan etüdler GT1.B1 YOL, BARAJ V.B. YAPILARIN ETÜDLERİ (15.0 puan / adet) yol, baraj v.b. yapılan etüdler GT1.C1 İMAR PLANLARI İÇİN YAPILAN ETÜDLER (7.5 puan / adet) imar planlarında yapılan etüdler GT2. ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ (7.5 puan / adet) GT3. DERİN KAZILAR (ŞEVLER VE İKSALAR) (7.5 puan / adet ) 3) UL. ULAŞTIRMA UZMANLIK ALANI UL1. KARAYOLLARI UL1.A1 OTOYOLLAR ( 4.5 puan / km) UL1.B1 DEVLET VE İL YOLLARI (2.25 puan / km) UL1.C1 KÖY, SERVİS VE BAĞLANTI YOLLARI (1.5 puan / km) UL2. DEMİRYOLLARI UL2.A1 YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU HATLARI (4.5 puan / km) UL2.B1 DEMİRYOLU HATLARI ( 4.5 puan / km) UL3. METRO VE HAFİF RAYLI SİSTEMLER UL3.A1 METRO HATLARI (7.5 puan / km ) UL3.B1 HAFİF RAYLI SİSTEMLER (7.5 puan / km) UL4. TRAFİK DÜZENLEMELERİ UL4. A1 KENT İÇİ TRAFİK DÜZENLEMELERİ (Yaya ve araç trafiği için kent içi yol, kavşak ve saha düzenlemeleri) ( 15 puan / ad ya da 15 puan / yıl ) UL4.B1 ŞEHİRLER ARASI TRAFİK DÜZENLEMELERİ (Trafik düzenleme-yönlendirme amaçlı, yapı, araç ve saha düzenlemeleri) ( 45 puan / ad ya da 15 puan / yıl ) 4) SU. HİDROLİK VE SU KAYNAKLARI UZMANLIK ALANI SU1. BARAJLAR Herhangi bir bölümünü tamamlaması durumunda maksimum puan verilecektir. SU1.A1 DOLGU BARAJLAR (60 puan / adet ) SU1.A2 BETON AĞIRLIK BARAJLAR (60 puan / adet ) SU1.A3 BETONARME KEMER BARAJLAR (60 puan / adet ) SU1.B1 HİDROELEKTRİK SANTRALLER (60 puan / adet) SU1.B2 ENERJİ KIRICI YAPILAR VE DENGE BACALARI (60 puan / adet) SU1.D1 DİP SAVAK DOLU SAVAK YAPILARI (60 puan / adet) SU1.D2 SU ALMA AĞZI YAPILARI (60 puan / adet) SU1.D3 BARAJ EMNİYET VE ÖLÇÜM TESİSİ YAPILARI (60 puan / adet) 20 web sitemiz hizmetinizde

20 İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 DUYURU SU1.E1 HAVZA PLANLAMASI VE YÖNETİMİ (60 puan / adet) SU2. AKARSU İYİLEŞTİRME VE GÖLETLER SU2.A1 TAŞKIN KORUMA YAPILARI (30 puan/adet) SU2.B1 GÖLETLER (60 puan / adet) SU2.C1 AKARSU DÜZENLEME YAPILARI (30 puan/adet) SU3. SULAMA VE KURUTMA SİSTEMLERİ SU3.A1 SULAMA SİSTEMLERİ (0.3 puan/ha ya da 30 puan/adet) SU3.B1 DRENAJ SİSTEMLERİ (0.3 puan/ha ya da 30 puan/adet) SU3.C1 KABARTMA VE SU ALMA YAPILARI (30 puan/adet) SU 4. İÇME SUYU VE KANALİZASYON SİSTEMLERİ SU4.A1 İLETİM YAPILARI (1.00 puan/km ya da 15 puan/adet) SU4.B1 İÇME SUYU DAĞITIM SİSTEMLERİ (1.00 puan/km ya da 15 puan/adet) SU4.C1 KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU SİSTEMLERİ (1.00 puan/km ya da 15 puan/adet) SU4.D1 ATIKSU TOPLAMA, BİRİKTİRME VE ARITMA SİSTEMLERİ (1.00 puan/km ya da 15 puan/adet) SU 5. BORU HATLARI SU5.A1 PETROL BORU HATLARI (2.00 puan/km ya da 30 puan/adet) SU5.B1 DOĞALGAZ BORU HATLARI (2.00 puan/km ya da 30 puan/adet) 5) KL. KIYI LİMAN UZMANLIK ALANI KL1. DALGAKIRAN, LİMANLAR, İSKELELER (60 puan / adet) Herhangi bir bölümünü tamamlaması durumunda maksimum puan verilecektir. KL2. DENİZ DEŞARJ SİSTEMLERİ (60 puan / adet) KL3. SAHİL TAHKİMATI (60 puan / adet) 6) YY. YAPIM YÖNETİMİ VE YAPI İŞLETMESİ UZMANLIK ALANI YY1. YAPIM YÖNETİMİ YY1.A1 YAPIM YÖNETİMİ (30 puan / yıl ya da 2.5 puan / ay) Enaz 1 yıl çalışması gerekli YY1.B2 İŞ HUKUKU (30 puan / yıl ya da 2.5 puan / ay) Enaz 1 yıl çalışması gerekli YY2. İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI (30 puan / yıl ya da 2.5 puan / ay) Enaz 1 yıl çalışması gerekli YY3. KALİTE KONTROL VE KALİTE GÜVENCESİ (30 puan / yıl ya da 2.5 puan / ay) Enaz 1 yıl çalışması gerekli 7) YM. YAPI MALZEMELERİ UZMANLIK ALANI YM1. YALITIM MALZEMELERİ VE UYGULAMALARI (30 puan / yıl ya da 2.5 puan / ay) Enaz 1 yıl çalışması gerekli YM2. YAPI KİMYASALLARI MALZEME VE UYGULAMALARI (30 puan / yıl ya da 2.5 puan / ay) Enaz 1 yıl çalışması gerekli YM3. HAZIR BETON ÜRETİM VE UYGULAMALARI (30 puan / yıl ya da 2.5 puan / ay) Enaz 1 yıl çalışması gerekli şube haber bültenine ulaşın 21

EK-7. TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İŞYERİ TESCİL BELGESİ (İTB) YILLIK ONAY BAŞVURU FORMU ve EKLERİ

EK-7. TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İŞYERİ TESCİL BELGESİ (İTB) YILLIK ONAY BAŞVURU FORMU ve EKLERİ EK-7 İŞYERİ TESCİL BELGESİ (İTB) YILLIK ONAY BAŞVURU FORMU ve EKLERİ İŞYERİ TESCİL BELGESİ (İTB) YILLIK ONAY EVRAK KONTROL FÖYÜ Şubesi ONAY YILI: Firma Tescil No Firma Unvanı İTB Yıllık Onay Başvuru Formu

Detaylı

EK 2 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ UZMANLIK VE HİZMET ALANLARI ÇİZELGESİ

EK 2 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ UZMANLIK VE HİZMET ALANLARI ÇİZELGESİ EK 2 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ UZMANLIK VE HİZMET ALANLARI ÇİZELGESİ YP. YAPI UZMANLIK ALANI UZMANLIK ALANLARI YP1 BETONARME YERÜSTÜ VE YER ALTI YAPILAR YP1.A1 YIĞMA YAPILAR YP1.B1 BETONARME KARKAS KONUT YAPILARI

Detaylı

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir.

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Sıra 1 İMÜ 510 Beton Katkı Maddeleri 2 İMÜ 511 Hafif İnşaat Malzemeleri

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op.

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. 2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2017 2 0 2 2 Z FİZ 101 FİZİK I 2017 0 Z İNŞ 101 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Madde-1 Bu Yönergenin amacı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Detaylı

Müfredat Bulunan Dersler

Müfredat Bulunan Dersler 1. SINIF 1,00. YARIYIL KODU KODU ADI 1 10200714 / 0 İNŞ 101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 2 2 0 3 1 100 Zorunlu 2 10200911 / 0 İNŞ 103 MALZEME BİLGİSİ 2 0 0 2 2 100 Zorunlu 3 10200913 / 0 İNŞ 105 MATEMATİK

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL KREDİSİ* INS-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 INS-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL KREDİSİ* INS-5502 UZMANLIK

Detaylı

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM412: BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİ 2016 2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU Koordinatör:

Detaylı

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için;

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için; SAYIN ÜYEMİZ, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda, 4650 sayılı Kanunla 24.04.2001 tarihinde değişiklik yapılıncaya kadar, il merkezleri için il, ilçe merkezleri için ilçe idare kurullarında kamulaştırma

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

Misyon Yönetim Eğitim Başlıca Araştırma ve İnceleme Konuları Bilimsel Çalışmalar Bölüm Faaliyetleri Araştırma sistematiğine sahip Araştırmalarını dışlaştırabilen ve savunabilen Deneysel ve teorik modelleme

Detaylı

www.eng.harran.edu.tr/insaat/

www.eng.harran.edu.tr/insaat/ Misyon Yönetim Eğitim Başlıca Araştırma ve İnceleme Konuları Bilimsel Çalışmalar Bölüm Faaliyetleri İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Misyon Araştırma sistematiğine sahip Araştırmalarını dışlaştırabilen ve savunabilen

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT

Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT JEOLOJİK OLAYLAR SONUCU OLUŞAN DOĞAL AFETLER DEPREMLER VOLKANLAR HEYELANLAR (KÜTLE HAREKETLERĠ) METEOROLOJİK OLAYLAR SONUCU OLUŞAN DOĞAL AFETLER SEL BASKINLARI KASIRGA VE TAYFUNLAR

Detaylı

STAJ RAPORU DEĞERLENDİRME FORMU

STAJ RAPORU DEĞERLENDİRME FORMU STAJ RAPORU DEĞERLENDİRME FORMU Adı Soyadı Staj Süresi. İş günü No İnceleme Tarihi../../20.. Staj Tarihleri Başlama././20././20 Staj Türü (İki parçada yapılanların iki tarihi de yazılacak) Bitiş././20././20

Detaylı

Meslekiçi Eğitim Çalışmaları

Meslekiçi Eğitim Çalışmaları Meslekiçi Eğitim Çalışmaları Meslekiçi Eğitim Çalışmaları Meslekiçi Eğitimin Kurumsallaşmasına Dair Genel Değerlendirme Odamızın meslekiçi eğitime ilişkin çalışmaları 39. Çalışma Döneminde başlamış, ilk

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEKİZ YARIYILLIK DERS PLANI II.YARIYIL

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEKİZ YARIYILLIK DERS PLANI II.YARIYIL TEKNOLOJİ FAKÜLTEİ İNŞAAT MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ EKİ YARIYILLIK DER PLANI I.YARIYIL ATA-16 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2 2 TUR-17 Türk Dili I 2 2 2 ING-11 İngilizce I 2 2 2 MAT-127 Matematik I 3

Detaylı

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk!

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk! ÇMO İSTANBUL BASIN YAYIN BİRİMİ ÇMO İSTANBUL EKİM-KASIM E-BÜLTENİ Değerli Üyemiz, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Ekim - Kasım ayı e-bültenimiz bilgilerinize sunulmuştur. ÇMO İstanbul Şubesi Yönetim

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

KONUT DEĞERLEME VE YAPIM TEKNİKLERİ

KONUT DEĞERLEME VE YAPIM TEKNİKLERİ Konut Değerleme ve Yapım Teknikleri Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı KONUT DEĞERLEME VE YAPIM TEKNİKLERİ 1 Konut Değerleme Ve Yapım Teknikleri İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı

Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı 169 sayı eki / 15 mayıs 2007 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı 4708 sayılı yasayla düzenlenen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YAPI İŞLETMESİ NEDİR? Bir

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ GİRİŞ

YAPI İŞLETMESİ GİRİŞ GİRİŞ YAPI İŞLETMESİ NEDİR? Bir inşaat programında inşaatın proje tasarımından gerçekleştirilmesine kadar olan evrelerinde süre, maliyet ve kalite denetimi amacıyla kullanılan profesyonel yönetim (işletmecilik)

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER Yrd. Doç. Dr. Banu Yağcı Kaynaklar G. Kıymaz, İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders Notları, 2009 http://web.sakarya.edu.tr/~cacur/ins/resim/kopruler.htm

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Yarıyıl Kodu Dersin Adı Sorumlusu Sınav Yeri

Yarıyıl Kodu Dersin Adı Sorumlusu Sınav Yeri Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yeri ı 5060 Theoretical Soil Mechanics Yrd. Doç. Dr.Zekai ANGIN GULA 10/04/2015 22/05/2015 09:00 05/06/2015 09:00 5110 Soil Dynamics Yrd. Doç. Dr.Erol ŞADOĞLU GULA 09/04/2015

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Staj Programı

İnşaat Mühendisliği Staj Programı İnşaat Mühendisliği Staj Programı Staj Nedir? Öğrencilerin belli zaman dilimi içerisinde mevcut bilgilerini pekiştirmek üzere öğrenim gördükleri programla yakından ilgili meslek kuruluşlarında yaptıkları

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS-

Detaylı

ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 Giriş 15 Nisan 2000 tarih 24021 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

Meslekiçi Eğitim Çalışmaları

Meslekiçi Eğitim Çalışmaları Meslekiçi Eğitim Çalışmaları Meslekiçi Eğitim Çalışmaları 139 Meslekiçi Eğitim Çalışmaları Meslekiçi Eğitimin Kurumsallaşmasına Dair Genel Değerlendirme Meslekiçi Eğitimin kurumsallaşması amacıyla 41.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Lisans - I.Öğretim

İnşaat Mühendisliği Lisans - I.Öğretim Genel Toplam Ders Adedi : -935 T : -1865,6 U : -244 Kredi : -1977,1 : -3183 T + U : -2109,6 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl 1 MAT 1301 Matematik I 4 0 4 6 2 INS 1101 İnşaat Mühendisliğine Giriş 3 MHN 1101 Teknik

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması Yrd.Doç.Dr. Emrah MADENCİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI NEDİR? Canlıların beslenme ve barınma

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ I I. ADI Z/M/S T U UNV13101 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - -

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Süleyman ADANUR 412 10/13-14 - - - - 5000 Yüksek

Detaylı

MESLEKTE UZMANLIK KURSLARI 2017 EKİM OCAK BETONARME TASARIM BETONARME İLERİ TASARIM ÇELİK TASARIM ÇELİK İLERİ TASARIM GEOTEKNİK TASARIM

MESLEKTE UZMANLIK KURSLARI 2017 EKİM OCAK BETONARME TASARIM BETONARME İLERİ TASARIM ÇELİK TASARIM ÇELİK İLERİ TASARIM GEOTEKNİK TASARIM MESLEKTE UZMANLIK KURSLARI 2017 EKİM - 2018 OCAK BETONARME TASARIM BETONARME İLERİ TASARIM ÇELİK TASARIM ÇELİK İLERİ TASARIM GEOTEKNİK TASARIM BETONARME TASARIM KURSU 1. Betonarme Ön Tasarım, Statik Proje

Detaylı

BODRUM DA BETON SEMİNERİ DÜZENLENDİ

BODRUM DA BETON SEMİNERİ DÜZENLENDİ BODRUM DA BETON SEMİNERİ DÜZENLENDİ Bodrum da Beton teknolojileri ve doğru beton uygulamaları adlı bir seminer gerçekleştirildi. İnşaat mühendisliği öğrencilerinin de katıldığı seminerde oldukça faydalı

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

Hayatı sağlama alır. Tünel Altyapı Üstyapı Geoteknik. www.asistekyapi.com.tr

Hayatı sağlama alır. Tünel Altyapı Üstyapı Geoteknik. www.asistekyapi.com.tr Hayatı sağlama alır Tünel Altyapı Üstyapı Geoteknik www.asistekyapi.com.tr Hayatı sağlama alır 1 ASİSTEK YAPI MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Deneyimli yönetici kadrosu, uzman ekip ve yüksek

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 24. 20. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 20.Çalışma Dönemi içinde merkezi düzeyde olduğu kadar yerel düzeyde de TMMOB ye bağlı Odalarla ortak çalışmalar yürütülmesine özel bir önem verilmiştir.

Detaylı

DBYYHY 2007 ve DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPI TASARIMI. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

DBYYHY 2007 ve DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPI TASARIMI. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli DBYYHY 2007 ve DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPI TASARIMI Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Genel İlkeler Nedir? Yapısal hasarın kabul edilebilir sınırı

Detaylı

Fizik 1 2,0 0,0 1,0 3,0 2,5 3,0 Zorunlu. Teknik Resim 3,0 0,0 2,0 8,0 4,0 5,0 Zorunlu. Genel Kimya 2,0 1,0 0,0 4,0 2,5 3,0 Zorunlu

Fizik 1 2,0 0,0 1,0 3,0 2,5 3,0 Zorunlu. Teknik Resim 3,0 0,0 2,0 8,0 4,0 5,0 Zorunlu. Genel Kimya 2,0 1,0 0,0 4,0 2,5 3,0 Zorunlu MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği İ.Ö. Yeni Ders Programı 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ125 Fizik 1 (Eklendiği BölümFen - Edebiyat Fakültesi-Fizik) INS101 Teknik Resim 3,0 0,0 2,0 8,0 4,0 5,0

Detaylı

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1 SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ali URAL 1 aliural@ktu.edu.tr Öz: Yığma yapılar ülkemizde genellikle kırsal kesimlerde yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

bölüm 6 eğitim ve belgelendirme çalışmaları

bölüm 6 eğitim ve belgelendirme çalışmaları bölüm 6 eğitim ve belgelendirme çalışmaları BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6. MİEM (Meslek İçi Eğitim Merkezi) Kapsamında Eğitim Çalışmaları Bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarında

Detaylı

TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ

TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ tmmob makina mühendisleri odası TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ VE TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI NIN ÖNERİLERİ ODA RAPORU Mart 2010 Yayın No:... MMO/2010/523 tmmob makina mühendisleri

Detaylı

Öğretim Yılı Bahar Dönemi İnşaat Mühendisliği Tasarımı Dersi Proje Konuları. Beton Baraj Tasarımı. Dolgu Baraj Tasarımı

Öğretim Yılı Bahar Dönemi İnşaat Mühendisliği Tasarımı Dersi Proje Konuları. Beton Baraj Tasarımı. Dolgu Baraj Tasarımı İnşaat Mühendisliği Tasarım dersi alacak öğrencilerin aşağıdaki proje konularından seçmek istedikleri konuyu belirledikten sonra UBS ders kaydı sırasında Tasarım Dersi Seçiminde ilgili projenin karşısındaki

Detaylı

PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ.

PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ. HES VE SANTRAL YERLEŞİM YERİ DERİVASYON TÜNELLERİ ÇIKIŞ AĞZI ADRES : Ceyhun Atıfkansu Cad. 1222.Sok.No : 15/2 Balgat / ANKARA PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ. web : http://www.heseninsaat.com email

Detaylı

9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU

9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU 9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULU 1- O. MURAT ATAMAN 2- TÜLAY ERTOZAN 3- İLHAN İNCELER 4- İBRAHİM KAYGUSUZ 5- HASAN BEKİS 6- BURHANETTİN SİNAN 7- SERKAN ATALAY 8-

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

Öğretim Yılı Bahar Dönemi İnşaat Mühendisliği Tasarımı Dersi Proje Konuları. Beton Baraj Tasarımı. Dolgu Baraj Tasarımı

Öğretim Yılı Bahar Dönemi İnşaat Mühendisliği Tasarımı Dersi Proje Konuları. Beton Baraj Tasarımı. Dolgu Baraj Tasarımı İnşaat Mühendisliği Tasarım dersi alacak öğrencilerin aşağıdaki proje konularından seçmek istedikleri konuyu belirledikten sonra UBS ders kaydı sırasında Tasarım Dersi Seçiminde ilgili projenin karşısındaki

Detaylı

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu 18. bölüm basında bursa il koordinasyon kurulu BÖLÜM 18: BASINDA TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU Şubemizin sekreteryalığında yazılı basında toplam olarak 120 kez yer almıştır. Bunun dışında görsel

Detaylı

İMO Ankara Şubesi Meslekiçi Eğitim 2008 Yılı İlkbahar Dönemi Seminerleri nden sını daha gerçekleşti

İMO Ankara Şubesi Meslekiçi Eğitim 2008 Yılı İlkbahar Dönemi Seminerleri nden sını daha gerçekleşti Meslekiçi Eğitim Merkezi 2008 Yılı İlkbahar Dönemi Seminerleri nden sını daha gerçekleşti Endüstriyel Yapı Uygulama Örneği Semineri: 29 Nisan 2008 Salı günü İnşaat Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür Merkezi

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6.1 MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) KAPSAMINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI çizgisini anlatarak başladığı konuşmasında, TMMOB nin 1970 lerde Teoman Öztürk ve arkadaşlarınca

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU STAJ YAPANIN Adı ve Soyadı Programı Okul Numarası :. : : Müessesenin Adı Kısım inden Çalışma Süresi ine İş Günü

Detaylı

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER Yaşanası güzel bir dünya için, emeğe, eşitliğe, özgürlüğe, barışa kardeşliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya önem veren bir Oda

Detaylı

10:00 Yapı Mühendisliğinde Nümerik Analiz FZ :00 Zararlı Ortamın Beton ve Metallere Etkisi. 13:00 Depreme Dayanıklı Çelik Yapı Tasarımı C1-029

10:00 Yapı Mühendisliğinde Nümerik Analiz FZ :00 Zararlı Ortamın Beton ve Metallere Etkisi. 13:00 Depreme Dayanıklı Çelik Yapı Tasarımı C1-029 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ FİNAL SINAV PROGRAMI PROGRAMI: YAPI 08 Haziran 2017 09 Haziran 2017 10:00 Yapı Mühendisliğinde Nümerik Analiz

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSİ A- GÖREVLER

JEOLOJİ MÜHENDİSİ A- GÖREVLER TANIM Yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanları ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi

Detaylı

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep YAPI VE DEPREM Prof.Dr. 1. Betonarme yapılar 2. Deprem etkisi 3. Deprem hasarları 4. Deprem etkisi altında taşıyıcı sistem davranışı 5. Deprem etkisinde kentsel dönüşüm 6. Sonuç 1 Yapı ve Deprem 1. Betonarme

Detaylı

BÖLÜM 13. BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 13. BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI BÖLÜM 13. BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI Oda Basın Birimi çalışmaları, etkinlikler, raporlar, meslek ve uzmanlık alanlarımızla ilgili konular ve güncel gelişmelere ilişkin görüşlerimizi basın ve kamuoyunun bilgisine

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN TANIM Bina, karayolu, demiryolu, metro, köprü, tünel, rıhtım, baraj, sulama, pis su arıtması gibi yapıları tekniğe uygun ve ekonomik olarak tasarlayan, yaptıran ve yapım çalışmalarının yürütülmesini denetleyen

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kendine sağlam bir gelecek inşa et.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kendine sağlam bir gelecek inşa et. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kendine sağlam bir gelecek inşa et. İnşaat Mühendisliği Nedir? İnşaat Mühendisligi, köprü, yol, kanal, baraj ve binaları içinde bulunduran fiziksel

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU DİCLE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Yrd. Doç. Dr. M. Şefik İmamoğlu Maden Müh.Böl.Genel

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012 1/2 İŞİN ADI : Spil Dağı Milli Parkı Alt Yapı Yapım İşi İDARE : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü YÜKLENİCİ : As İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALE BEDELİ : 11.890.000,00

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

KONUŞMACININ ADI SOYADI : İhsan ÖZEY. KONU BAŞLIĞI :Karayollarında Çevresel Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları

KONUŞMACININ ADI SOYADI : İhsan ÖZEY. KONU BAŞLIĞI :Karayollarında Çevresel Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları KONUŞMACININ ADI SOYADI : İhsan ÖZEY KONU BAŞLIĞI :Karayollarında Çevresel Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları Konu Başlığı : Karayollarında Çevresel Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları Sürdürülebilir

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

BAHAR DÖNEMİ DERS MÜFREDATI

BAHAR DÖNEMİ DERS MÜFREDATI 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ DERS MÜFREDATI Banka 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 Z 1 Banka 1 Bilgi ve İletişim Teknolojisi II 2 0 2 Z 2 Banka 1 Makro İktisat 2 0 2 Z 3 Banka 1 Muhasebe II 3 0

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ www.marmaraotoyolu.com KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

1- İMO Meslekiçi Eğitim Kurulu ve Alt Organlarında Görev Alacak Kişiler;

1- İMO Meslekiçi Eğitim Kurulu ve Alt Organlarında Görev Alacak Kişiler; TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI Toplumsal ve teknolojik gelişmeler mesleğin kapsamını ve dolayısıyla beceri gereksinimlerini değiştirmektedir. Meslekiçi eğitimin misyonu,

Detaylı

10:00 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI 10:00 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI

10:00 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI 10:00 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ FİNAL SINAV PROGRAMI PROGRAMI: GEOTEKNİK :Zemin Lab. 13:00- KAYA MEKANİĞİ ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ 08.06.2015

Detaylı

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

Beton Yapılar için Kompozit Çubuk Donatı. Beton Yapılarda Devrim.

Beton Yapılar için Kompozit Çubuk Donatı. Beton Yapılarda Devrim. Beton Yapılar için Kompozit Çubuk Donatı Beton Yapılarda Devrim 1 Korozyon Dayanımı Sağlamlık Dayanıklılık Kolay yerleştirme & Kolay kesim Elektromanyetik nötrlük Hafiflik 2 Ulaştırma Tüneller Madencilik

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı