İMO: AKP Hükümeti Deprem Tehlikesini, Bilimi ve Bilim İnsanlarını Yok Sayıyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMO: AKP Hükümeti Deprem Tehlikesini, Bilimi ve Bilim İnsanlarını Yok Sayıyor"

Transkript

1 HABERLER İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 İMO: AKP Hükümeti Deprem Tehlikesini, Bilimi ve Bilim İnsanlarını Yok Sayıyor İnşaat Mühendisleri Odası, Ulusal Deprem Konseyi nin feshedilmesi dolayısıyla 3 Şubat 2007 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 21 Mart 2000 ta ri hin de Başba kan l k ge nel ge siy le ku ru lan Ulu sal Dep rem kon se yi, yi ne bir bafl ka baflba kan l k ge nel ge siy le 6 Ocak 2007'de la ve dil di. Ulu sal Dep rem Kon se yi'ni la ve den ge nel ge konsey üye le rin den ve ka mu oyun dan sak lan d. Bafl bakan l n bu ta sar ru fuy la il gi li bil gi ler an cak dün bas na ve ka mu oyu na yan s d. Ne kon sey üye le ri ne ne de ka mu oyu na Kon sey'in or ta dan kal d r l ma s yla il gi li ge rek çe ler le il gi li aç k la ma ya p l ma d. Ulu sal Dep rem Kon se yi, 1999 dep rem le rin den son ra ih ti ya ca da ya na rak ku rul mufl tu. Ku ru lufl ama c ; "bafl ta dep rem böl ge le ri ol mak üze re va tandafl la r m z n kay g, te lafl ve ge le cek kor ku su içi ne düfl me le ri ne yol aça cak de er len dir me le rin önü ne geç mek, dep rem ve dep re me kar fl al na cak ted birler le il gi li ola rak ka mu oyu nu bi lim sel öl çü ler çerçe ve sin de bil gi len dir mek, ka mu oyu nun bi li me ve bi lim in san la r na duy du u gü ve ni sar ma mak" olarak tes pit edil mifl ti. Kon sey üye le ri de üni ver si te çev re le rin den say g n ve ko nu sun da uz man bi lim in san la r ara s n dan se çil mifl ti y l n da mey da na ge len ve cid di bo yut lar da can ve mal kay b na yol açan dep rem ler den son ra ku ru lan Ulu sal Dep rem Kon se yi flim di ne ol du da la ve dil di? Yok edi len Ulu sal Dep rem Kon se yi ye rine han gi ku rum ya da or gan gö rev len di ril di? Bu so ru la r n ya n t bir ta raf tan dep rem ve depre me kar fl al na cak ön lem ler le il gi li flim di ye ka dar ya p lan la r sor gu la ma flan s do u rur ken bir ta raf tan da AKP Hü kü me ti nin bi li me, bi lim in san la r na yakla fl m n an la ma m z sa la mak ta d r. AKP Hü kü me ti bu ka ra r y la ya k n la flan dep rem teh li ke si ne ve in san ha ya t na ver di i öne mi göster mek te dir. Tür ki ye gi bi top rak la r n n ne re dey se ta ma m na ya k n dep rem ku fla n da yer alan bir ül ke de bi lim sel öl çüt le re gö re ça l flan, hu ra fe le re, bi lim d fl söy len ti le re, pa ni e ve kor ku ya yol açan aç k la ma la ra ka rar l l k la kar fl ç kan, dep rem ve al - na cak ön lem ler le il gi li ö re ti ci, yol gös te ri ci ça l flma lar da bu lu nan ve bun la r ka mu oyuy la pay la flan bir ku rul la ve dil mifl tir. AKP Hü kü me ti bu ko nu da ka mu oyu nu ik na et mek ve flu so ru la ra ya n t vermek zo run da d r: Ulu sal Dep rem Kon se yi'ni or tadan kal d r d n za gö re, dep rem teh li ke ol mak tan ç k m fl m d r? Bu gi ri flim, Ulu sal Dep rem Kon se yi'ni bün ye si için de bu lun du ran TÜ B TAK'a kar fl m yap l m fl t r? Bu ka rar Dep rem fiu ra s ka rar la r n hi çe say mak de il mi dir? Dep re me kar fl bi li mi d fl la mak, hu ra fe le re yol ver mek an la m na gel mez mi? fiim di ye ka dar, hu ku ki, ya sal, ida ri, e it sel, ik tisa di hiç bir dü zen le me yap ma yan, ad m at ma yan, top lum sal ha ya t ya k n lafl mak ta olan teh li ke ye göre or ga ni ze et me yen, ih ti ya c kar fl la ya cak kay da de er bir ön lem al ma yan AKP Hü kü me ti nin, ka muoyu na yan s yan ilk cid di ad m Ulu sal Dep rem Konse yi'ni la vet mek ol mufl tur ki, bu ka rar ül ke miz de in san ha ya t n n ne ka dar önem sen di i ni gös ter mekte dir. AKP hü kü me ti bi lim in san la r n dev re d fl b - ra ka rak va tan dafl la r m z kor ku la r y la bafl ba fla b - rak m fl t r. 2 web sitemiz hizmetinizde

2 İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 HABERLER İMO: Deprem Davaları Zaman Aşımına Uğradı. Acılar Zaman Aşımına Uğruyor mu? İnşaat Mühendisleri Odası, 13 Şubat 2007 tarihinde depremle ilgili suçların zaman aşımına uğramasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında şunlar belirtildi: * Deprem davaları zaman aşımı, enkaz kaldırma, delil toplama, tespit ve bilirkişi sisteminin sorunlarını gündeme getirdi. * Açıkçası Türkiye depreme hazırlıksız yakalanmıştır * 1999 depremleri eksiğimizi, yapılması gerekenleri açığa çıkartmıştır * Zaman aşımına uğrayan yalnızca davalar değildir. Eğer hayatımıza kasteden eksiklikler giderilmezse aynı acı son bizler için de geçerli olacaktır 1999 yılında Marmara Bölgesi nde meydana gelen depremin ağır sonuçları hafızalarımızda hâlâ sıcaklığını korumaktadır. Bilindiği gibi 1999 depremleri 20 binden fazla insanımızın ölmesine neden olmuş, on binlerce insanımız yaralanmış ve ülke ekonomisinde telafisi mümkün olmayan tahribata yol açmıştı. Yapı denetimi ve depreme karşı dayanıklı konut üretimine dair tartışmalarla başlayan süreç içerisinde aralarında müteahhitlerin, yapım sürecinde yer alan teknik elemanların, yerel yöneticilerin bulunduğu az sayıdaki sorumlunun yargı karşısına çıkmasıyla devam etti. Binlerce bina yıkıldı ya da ağır hasar gördü ancak yargı karşısına çıkarılanların oranı oldukça düşük bir düzeyde kaldı. İşin doğrusu açılan davalar, mağdurları ve kamuoyunu ikna etmekten uzaktı. Bu duygunun hiç de dayanaksız olmadığı kısa bir sürede açığa çıktı. Basına yansıyan bilgilere göre; Yalova, Düzce, Sakarya ve Kocaeli gibi depremin büyük can ve mal kaybına neden olduğu kentlerde kesin olmayan kayıtlara göre 1350 dava açıldı ve 1315 i sanıkların lehine sonuçlandı. Yani on binlerce insana mezar olan binaları yapanların büyük bir bölümünün (özellikle zaman aşımı nedeniyle) davaları düştü. Birkaç müteahhit, teknik eleman adeta günah keçisi ilan edilerek kamuoyu vicdanı rahatlatılmaya çalışıldı. Bazı davalar ise sanıkların aleyhine sonuçlandı ancak cezalar iki yılın altında kaldığı için erteleme yoluna gidildi. Örneğin 316 insanın yaşamını yitirdiği Yalova daki Yüksel Sitesi davasında yargılanan beş sanık hakkında verilen cezalar ertelendi. Zaman aşımı süresi, yargılama sürecinin dikkat çeken tartışması oldu. Depremde yıkılan binaların yapılma tarihini baz alan zaman aşımı nedeniyle bir çok dava neredeyse başlamadan bitti. Bu durumun kamuoyu vicdanında yarattığı sıkıntı nedeniyle Yargıtay Ceza Genel Kurulu 4 Mart 2003 te, zaman aşımı süresi başlangıcını binaların yıkılma tarihi olarak belirlenmesi yönünde karar aldı. Bu nedenle mahkemeler davaların zaman aşımı süresini 17 Ağustos 1999 tarihini esas alınarak hesaplamaya başladı. Yargıtay, söz konusu kararında deprem davalarının eski TCK nın, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet başlıklı 383. maddesine göre yürütülmesine hükmetti. Yargıtay, bu görüş doğrultusunda, yerel mahkemelerin zaman aşımına soktuğu tüm davaları bozdu. TCK nın 383. maddesinden verilen cezalar 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor ve bu tür cezalar 7.5 yılda zaman aşımına uğruyor. 17 Şubat 2007 de deprem davaları resmen tarihin tozlu raflarındaki yerini alacak. ücretsiz hizmeti 3

3 HABERLER İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT yılından bu yana devam eden deprem davaları yalnızca zaman aşımı değil, bilirkişilik ve müteselsiliyet, enkaz kaldırma, delil tespiti gibi sorunları da gündeme taşıdı. Bu çerçevede İnşaat Mühendisleri Odası olarak deprem davalarına ilişkin önerilerimizi şöyle sıralayabiliriz: - Tıpkı Çocuk, İş, Ticaret, Fikri ve Sınai Haklar mahkemeleri gibi imar hukukuna ilişkin mahkemeler kurulmalıdır. - Bu mahkemeler hızlı ve sağlıklı karar verebilecek bir tarzda yapılandırılmalıdır. - Bu mahkemeler, TMMOB ye bağlı ilgili Odalarla ilişki içine girmeli, karşılıklı bilgi alışverişinin ötesinde, kurumsal bir ilişki geliştirmelidir. - Mahkemeler kusur oranlarının belirlenmesinde bilirkişi raporlarına dayandığından bilirkişilik sistemi yeniden gözden geçirilmelidir. - Mevcut davaların bu kadar uzamasının önemli bir nedeni sağlıklı ve zamanında delil tespiti yapılamamasıdır. Bu çerçevede özellikle enkaz kaldırma, delil tespiti gibi aşamalar belli bir bütünlük içinde ele alınmalı, enkaz kaldırılmadan önce ivedilikle deliller toplanarak delillerin karartılması gibi bir durumun açığa çıkmasına izin verilmemelidir. - Mahkemeler, sanıkları kusurları oranında cezaya ve tazminata mahkum etmektedir. Ancak Borçlar Yasası ndan kaynaklanan müteselsiliyet ilişkisi nedeniyle proje sorumlusu, fenni mesul gibi daha az kusurlu bulunan inşaat mühendisleri, daha fazla kusuru bulunanlara ulaşılamadığından tazminatın tamamını ödemek durumunda kalmaktadır. Bu nedenle deprem davalarında müteselsiliyet ilişkisi yeniden düzenlenmelidir. - Siyasi iktidar ne yazık ki olası deprem tehlikesine karşın kayda değer adım atmamakta, hukuki, yasal, idari, eğitsel, iktisadi tüm alanlar, aslında insan hayatına kasteden mevcut eksikliklerini korumaya devam etmektedir. Açıkçası Türkiye 1999 depremine hazırlıksız yakalanmıştır. Buna hukuk sistemi de dahildir. Türkiye gibi topraklarının neredeyse tamamına yakını deprem kuşağında bulunan bir ülkede kurumların, yasa ve yönetmeliklerin ve özellikle uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir. İMO Ankara Şubesi Bolu Temsilciliği Basın Açıklaması 23 Ocak 2007 Salı günü Başbakan ımız ve İtalya Başbakanı tarafından törenle hizmete açılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tünel geçişinde kar yağışı ile birlikte son bir haftadır çok ciddi sorunlar yaşanmış olup bu konu yerel ve ulusal basınımızda da geniş yer tutmaya devam etmektedir. İnşaat Mühendisleri Odası Bolu Temsilciliği olarak yapmış olduğumuz araştırmalar sonucu tespitlerimizi Bolu Kamuoyuyla paylaşmayı gerekli görmekteyiz. Bolu Dağı Tünelinin İstanbul-Ankara güzergahı birçok eksikliklerine rağmen siyasi bir tercihle açılmıştır. Bu eksiklikleri şöyle sıralayabiliriz; 1- Tünelin üst yapı asfalt işleri kış şartlarında yapılmıştır. Uzun süre dayanımından ve kalitesinden endişe duymaktayız. 4 son dakika haberleri burada

4 İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 HABERLER 2- Vadi kesimindeki aydınlatma ve sis lambaları, jeneratörle yapılmaktadır. Zira asıl enerji bağlantısı trafoların olmaması nedeni ile yapılamamıştır. 3- Tünelin her iki tarafındaki trafo binalarına ana trafolar yerleştirilememiştir. Tünelin içerisindeki enerji trafo merkezi kurulamamıştır. 4- Tüneldeki aydınlatma, havalandırma, yangın işleri manuel olarak yapılmaktadır.yangın sistemi henüz çalışmamakta, ancak Bolu Belediyesi nin bir aracı ile olası bir yangına müdahale edebilmesi söz konusudur. 5- Tünelde kamera sistemi henüz tesis edilememiştir. 6- Tünele yakın olan viyadükün tabliye betonu kış şartlarında dökülmüştür. Trafiğe açılan kesimlerde betonlar tuz dökülmesi sonucu şimdiden bozulmaya başlamıştır. 7- Tünel çalışmasına hizmet edecek, tünel bakım merkezi inşaatı henüz % 50 seviyelerindedir. 8- Tünelin çalışma sistemine hizmet edecek yaklaşık 30 kişilik bir kadro ve ekipman henüz kurulmamıştır. Diğer bölgelerden ehil olmayan takviye personelle idare edilmektedir. 9- Bakım merkezindeki kontrol binası bitmeden hizmete açılmıştır. İç donanımı henüz yapılmamıştır. 10- Tünel kontrol odası henüz hizmete açılmamıştır. 11- Tüneldeki herhangi bir kazaya karşı kurtarıcı ve kurtarma ekibi henüz kurulmamıştır. 12- Otoyoldaki sis lambaları eğreti olarak yol kenarına dikilmiştir. Şimdiden birçok sis lambası direği devrilmiştir. 13- Otoyolun her iki tarafında canlıların yola çıkmasını önleyen telçit sistemi henüz tamamıyla bitirilmemiştir. Yol açılımından beri bir çok hayvan ölmüş ve araçlar zarar görmüştür. 14- Tünelin diğer tarafı açık olmadığı için acil geçişlerde kullanılamamaktadır yılında meydana gelen yağıştan dolayı Asar Suyu Deresinin taşması halinde tünel yakınında otoyolun kapanması olasılığı vardır. Dere ıslah çalışmaları tünele yakın kesimde tamamen bitmemiştir. 16- Tünele giriş ve çıkıştaki güvenlik levhaları yerine konmadan otoyol trafiğe açılmıştır. Bütün bu eksiklikler ve yanlışlar gerekli birimler tarafından ifade edilmesine karşın göz ardı edilmiştir. 17- Buna rağmen otoyol ve tünelin açılma kararına karşı müteahhit Astaldı firması sorumluluktan kurtulmak için noter vasıtasıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ne uyarıda bulunmuştur. Görüldüğü üzere bunca eksiğine rağmen siyasi getirisi uğruna zamanından önce Bolu Dağı Tüneli nin açılması şiddetli kar yağışı ile birlikte sorunların gün yüzüne çıkmasını sağlamış bu konunun ulusal, yerel medyada ayrıntılı olarak tartışılmasını gündeme taşımıştır. Mesleki sorumluluğumuz gereği, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı da çok yakından ilgilendiren bu konuyu Bolu kamuoyuyla paylaşmayı görev saymaktayız. Değerlendirmeyi Bolu halkına ve kamuoyuna bırakıyoruz. Saygılarımızla. TMMOB İMO ANKARA ŞUBESİ BOLU TEMSİLCİLİĞİ H. CAHİT ÇINGI ücretsiz hizmeti 5

5 HABERLER İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT Dünya Sosyal Forumu Nairobi de Yapıldı Binden fazla toplantı ve etkinliğe ev sahipliği yapan Dünya Sosyal Forumu bu yıl Ocak günlerinde Afrika da, Kenya nın başkenti Nairobi de gerçekleştirildi. Binden fazla toplantı ve etkinliğe ev sahipliği yapan Dünya Sosyal Forumu bu yıl Ocak günlerinde Afrika da, Kenya nın başkenti Nairobi de gerçekleştirildi. Foruma başta Afrika nın çeşitli ülkelerinden olmak üzere, tüm kıtalardan gelen sosyal hareketlerin temel gündemi; yoksulluk, açlık, AIDS ve savaşlar oldu. Yapılan toplantılarda yoksulluğun sebepleri, Afrika nın içinde bulunduğu duruma gelmesindeki nedenler çeşitli boyutlarıyla ele alındı. Foruma Türkiye den içlerinde TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Hüseyin Yeşil in de bulunduğu 10 kişi katıldı. 100 binden fazla kişinin kaydolduğu belirtilen 7. Dünya Sosyal Forumu, 20 Ocak ta Kibera dan Uhuru Park a yapılan bir yürüyüşle başladı. Forum, 24 Ocak ta çıkarılan sosyal hareketler çağrısının yayınlanmasının ardından kapanış etkinlikleriyle sona erdi. Bu çerçevede 25 Ocak ta Kariobangi gecekondu bölgesinden Uhuru Park a bir yürüyüş düzenlendi. Forum süresince Afrikalı grupların danslar ve müzik aletleri eşliğinde yaptığı yürüyüşler, renkli ve dinamik yapının bir göstergesiydi. Forum çerçevesinde yapılan toplantılar çeşitli temalar etrafında yürütüldü. HIV-AIDS, kadın sorunları, kamu mallarının özelleştirilmesi, topraksızlar, barış ve çatışma, göç ve diaspora, halkın ve mücadelelerin anısı, gençlik, borçlar, serbest ticaret anlaşmaları, emek, konut gibi temalar altında toplantılar ve bunların sonucunda asamble toplantıları gerçekleştirildi. Forumun ikinci günü yapılan Savaş ve Emperyalizm toplantısını Direnişi Küreselleştirin platformu örgütledi. Burada söz alan TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Hüseyin Yeşil, Hrant Dink i andı ve Bir dostumuzu, bir yoldaşımızı, bir savaş karşıtını, bir insan hakları savunucusunu hunharca bir cinayete kurban verdik. Acısını sizlerle paylaşmak istiyorum dedi. 24 Ocak ta İklim Değişikliğine Karşı Uluslararası Kampanya nın düzenlediği toplantı ve yürüyüş oldukça ilgi gördü. Geçen yıl 3 Kasım da yapılan eylemlerin değerlendirildiği toplantıda; Endonezya nın Bali kentinde yapılacak BM İklim Görüşmeleri ne baskı yapmak için bu sene de 8 Aralık ta küresel eylem gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Toplantı çıkışında ise forumun yapılmakta olduğu Moi Spor Kompleksi nin çevresinde iklim değişikliği karşıtı bir gösteri yürüyüşü düzenlendi. ABD Başkanı George W. Bush un resmini içeren gezegene karşı işlediği suçlardan dolayı aranıyor yazılı afişlerle yapılan yürüyüşe ilgi büyük oldu. Eylem boyunca Kanadalı aktivistlerin bestelediği Ooooh, it s hot in here, There`s too much carbon in the atmosphere Take action, take action and get some satisfaction, Take action, take action and get some satisfaction Ooooh burası sıcak, Atmosferde çok fazla karbon var Eyleme geç, eyleme geç, biraz hoşnut ol, Eyleme geç, eyleme geç, biraz hoşnut ol... sözlerinden oluşan şarkı söylendi ve 8 Aralık 2007 nin bildirileri dağıtıldı. Forum çerçevesinde yapılan önemli toplantılardan biri de su konusuyla ilgiliydi. Suyun bir insan hakkı olarak tanınması ve herkesin suya ulaşımının sağlanması talepleriyle dünyanın çeşitli ülkelerinde yürütülen mücadelelerden bir araya gelen temsilciler, Nairobi de buluşarak önümüzdeki dönem 6 web sitemiz hizmetinizde

6 İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 HABERLER stratejilerini tartıştılar. Toplantıya, dünya çapında 65 örgütün temsilcisi katıldı da İstanbul da yapılacak BM Su Forumu nu mücadelenin merkezine koyan hareketler 2009 Dünya Su Forumu na karşıyız. Bu forum bizi temsil etmiyor. Buna karşı kendi stratejilerimizi oluşturacağımız bir platform yaratalım İstanbul toplantısına, suyun özelleştirilmesine ve bir kar aracı olarak metalaştırılmasına karşı çıkalım görüşlerini dile getirdiler. Toplantının sonunda Afrika Su Network ünün kuruluşu açıklandı. Forumun önemli gelişmelerinden biri de dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda sendikanın katılımıyla emek networkü kurulmasıydı. Bu network DSF süreci içerisinde hem sendikaların ve emek konusuyla ilgilenen kuruluşların koordinasyonunu sağlamayı hem de DSF de emek konusunu, işçilerin haklarına dönük saldırıları daha görünür hale getirmeyi hedefliyor. Yaklaşık 150 kişinin katılımıyla yapılan savaş karşıtları toplantısında politik durum ve savaş karşıtlarının deneyimleri tartışıldı. Burada çeşitli ülkelerden temsilciler konuşma yaptı. TMMOB II. Başkanı Hüseyin Yeşil de yaptığı konuşmada, Türkiye Soysal Forumu bileşenlerinden emek ve meslek örgütlerinin yürütmeyi kararlaştırdığı 20 Şubat - 20 Mart 1000 toplantı 1 milyon kişiye ulaşma kampanyası hakkında bilgi verdi. 20M20 (20 Mart saat 20 de) rumuzuyla gerçekleştirilecek etkinlikler son gün çeşitli illerde yapılacak gösterilerle sona erecek. Hüseyin Yeşil, konuşmasını öldürülen gazeteci Hrant Dink i anarak bitirdi. Toplantı sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlandı. Sonuç bildirgesine göre; Savaşı durdurun, askerleri eve getirin, Irak petrolünün kontrolüne hayır, Irak taki tüm askeri üsler kaldırılsın, Irak taki kurbanların ve tutukların zararları karşılansın, Bölgesel savaşları durdurun, İsrail in Filistin işgaline hayır, İsrail mallarına karşı boykotu destekleyin, İran a yönelik tehditlere hayır, Afganistan daki tüm askerler geri çekilsin!, Somali yi bombalamayın!, Amerika nın savaş tacirlerine verdiği desteği durdurun!, Darfur krizine barışçıl bir çözümü destekleyin!, Anti-terör ismi altında insan hakları ve özgürlüklerinin kısıtlanmasını durdurun! talepleri ile Mart arası dünya çapında gösteriler düzenlenecek. Son gün yapılan sosyal hareketler buluşmasına çeşitli ülkelerden 500 kişiyi aşkın bir katılım oldu. Toplantıda, kadın, savaş, sendikalılar, işsizler, sosyal haklar, köylüler, iklim değişikliği, çevre, borç, emperyalizm, gençlik, ticaret başlıklı yapılan tüm çalışma ağlarının raporları okundu ve eylem önerileri alındı. Sicil Durum Belgesi İstemeyerek Odaların Mesleki Denetim Yetkisini Ortadan Kaldıran Ankara Büyükşehir Belediyesiʼnin Yönetmelik Değişikliğine Yürütmeyi Durdurma Sicil durum belgesi istemeyerek odaların mesleki denetim yetkisini ortadan kaldıran Ankara Büyükşehir Belediyesi nin yönetmelik değişikliğinin yürütmesi Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. TMMOB, Ankara Büyükşehir Belediyesi nin, projelerde sicil durum belgesi istenmesini ortadan kaldıran yönetmelik değişikliği için Ankara 9. İdare Mahkemesi nde iptal ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı. Mahkeme, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği nin 99. maddesinin iptal edilerek sicil durum belgesi istenmesine yönelik düzenlemeyi ortadan kaldıran yönetmelik değişikliğini, TMMOB nin sahip olduğu denetim yetkisine müdahale edici bir nitelik taşıması ve değişikliği haklı gösterecek nitelikte somut bir gerekçenin ortaya konulamaması nedeniyle kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından hukuka aykırı buldu ve yürütmenin durdurulması kararı verdi. mesleki bilgisayar programlarını tanıyın 7

7 HABERLER İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 S e m p o z y u m Ankara Kent Sorunları 6-8 Eylül 2007 Sekreteryası Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen Ankara Kent Sorunları Sempozyumu, 6-8 Eylül 2007 tarihinde düzenlenecek. Ankara İKK temsilcileri 5 Şubat 2007 tarihinde TM- MOB Yürütme Kurulu ile bir araya gelerek, sempozyum taslak programı üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ankara nın aşındırılmak istenen başta Başkentlik kavramı ve bağlantılı tüm mekan ve değerlerinin, planlı gelişimin, yerel demokrasinin ve gerçekleştirilmek istenen büyük projelerin tartışıldığı bir ortam olması amaçlanan sempozyum kapsamında düzenlenecek oturumların ana başlıkları Küreselleşme Karşısında Başkent Ankara, Başkent Ankara nın Aşındırılan ve Yok Edilen Değerleri ve Mekanları, Başkent Ankara ve Yerel Demokrasi Sorunu ile Başkent Ankara ve Büyük Projeler olarak belirlendi. ANKARA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU AMAÇ VE KAPSAM Küreselleşme süreci ile birlikte; sermaye, bilgi, mal ve emek önündeki tüm sınırlar neredeyse ortadan kalkmakta, doğa kapitalist sistemin acımasız yayılması karşısında insan ve diğer bir çok türün yaşamına elverişli koşulları yitirmekte, tüm sosyal güvenlik mekanizmaları zayıflarken yoksulluk, işsizlik ve eşitsizlik yaygınlaşmakta, kentler küresel kentler ağına rekabetçilikleri oranında eklemlenerek ayakta kalabilmektedirler. Kentler her türlü ekonomik ve bilimsel öngörünün dışında yayılarak büyümekte, var olan kent derinleşen enerji, altyapı, ulaşım, planlama vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Küresel ekonomik sistem ve yapısal uyum politikaları sonucunda özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik yapı, sanayisizleşme ve hizmet sektörünün öne çıkması ile kırılganlaşmakta, arazi spekülasyonu ve kamu yararı gözetmeyen, rant odaklı kentsel vitrin yatırımları öne çıkmaktadır. Yoksul kesimlerin kent yaşamından uzaklaştırılması ve üst gelir gruplarının alışveriş merkezlerine ve duvarlarla çevrili korunaklı sitelere dayanan yeni yaşam tarzı, kentlerdeki sosyal mekanları parçalamakta, kutuplaşmalara neden olmaktadır. Kent mekanı bir ortak yaşam kültürü alanı olarak anlamını yitirmekte, değişim değeri kullanım değerinin önüne geçmektedir. Kentlerde yaşanan bu değişim ve dönüşümler kentleri kamu yararı gözetilmeyen, sınırlı çıkarlara hizmet eden, bilimselliği ve bütünselliği göz ardı eden, uzun erimli değil günübirlik çözümler üreten, katılıma ve eşitlikçi temsiliyete dayanan karar alma süreçlerinden uzak bir yapıya sürüklemektedir. Ankara kenti bu süreci bütün olumsuzluklarıyla birlikte yaşamaktadır. Bir yandan küresel kentler ağına dahil olabilecek bir dinamiği üretemeyen bir Başkent olarak çözülmekte, diğer yandan da cumhuriyetin tüm Türkiye ye örnek uygulamaları, mekanları ve göstergeleri şiddetli saldırılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu kapsamda Ankara Kentinde verilecek her türlü mücadele ve oluşturulacak her türlü birikim, Ankara Kentinin Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana her anlamda örnek ve öncü bir kent olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Ankara nın kent sorunlarının tartışılacağı sempozyumda, yukarıda ifade edilen çerçevenin, Ankara nın Türkiye Cumhuriyetinin Başkenti oluşu sebebiyle geçmişten günümüze ve geleceğe taşımakta olduğu değerlerin, Ankara da uygulanan ulaşım, altyapı, enerji politikaları ile kentsel dönüşüm gibi değişim değeri odaklı politika ve uygulamalar ile birlikte sosyal, ekonomik ve kültürel yapıda meydana gelen değişimlerin tartışılması büyük önem taşımaktadır. Bu tartışmaların içeriği kadar tartışma yönteminin ve yaklaşmakta olan Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçimler ve yerel seçimler gibi konjonktürlerin de dikkate alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda Ankara Kent Sorunları Sempozyumu nun; Ankara nın aşındırılmak istenen başta Başkentlik kavramı ve bağlantılı tüm mekan ve değerlerinin, planlı gelişimin, yerel demokrasinin ve gerçekleştirilmek istenen büyük projelerin tartışıldığı bir ortam olması amaçlanmaktadır. OTURUMLAR I. Küreselleşme Karşısında Başkent Ankara II. Başkent Ankara nın Aşındırılan ve Yok Edilen Değerleri ve Mekanları III. Başkent Ankara ve Yerel Demokrasi Sorunu IV. Başkent Ankara ve Büyük Projeler bin kelimelik ingilizce teknik terimler sözlüğü

8 İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 HABERLER Serbest İnşaat Mühendisleri Hizmetleri Uygulama, Tescil Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği (SİM) Uygulamaları Toplantısı Düzenlendi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 17 Şubat 2007 tarihinde, 75. Yıl Kültür Merkezi Tiyatro Salonu nda Serbest İnşaat Mühendisleri Hizmetleri Uygulama, Tescil Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği (SİM) Uygulamaları Toplantısı düzenledi. Serbest inşaat mühendisliği hizmeti yapacak üyelerimiz ve firma sahiplerinin katıldığı toplantıda Meslekiçi Eğitim Kurulu Üyesi Kemal Türkaslan ve Mesleki Değerlendirme Komisyonu Üyesi Levent Darı konuşma yaptı. Kemal Türkaslan konuşmasında 30 Ekim 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe giren Serbest İnşaat Mühendisleri Hizmetleri Uygulama, Tescil Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği ile ilgili bilgiler verdi. Levent Darı ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisleri Hizmetleri Uygulama, Tescil Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği Mesleki Faaliyet Kredi Puanları hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından salondan gelen sorular cevaplandı. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Meslek içi Eğitim Merkezi 2007 Yılı İlkbahar Dönemi Seminerleri nden İlki Gerçekleştirildi Kanalizasyon Proje Kriterleri ve Yapım Teknikleri; İnşaat Mühendisi Ali Rıza Sivri nin sunduğu seminer 22 Şubat 2007 Perşembe günü Harb-İş Toplantı Salonu nda gerçekleşti. Kanalizasyon projelendirmede esas alınacak kriterler, sızma debisi, alternatif proje malzeme maliyet ve güzergahı, kanalizasyon projesi uygulamalarında yapılan yanlışların anlatıldığı seminerde, İMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi TOPTAŞ tarafından semineri sunan Ali Rıza Sivri ye teşekkür plaketi sunuldu. Seminere katılanlara şubemiz tarafından katılım belgesi verilecektir. ücretsiz hizmeti 9

9 HABERLER İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 CESAŞ ve ÖZDOĞANLAR firmalarına plaket verildi İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, Aralık 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilen İnşaat Mühendisliği Haftası Etkinleri ne katkıları dolayısıyla 13 Şubat 2007 Salı günü ÖZDOĞANLAR firmasını ve 20 Şubat 2007 Salı günü ise CESAŞ firmasını ziyaret ederek, firma yetkililerine plaket verdi. UFUK AYDIN Şubat 2006 UNUTMADIK TOLGA ERDEM 18 Haziran Mart 2004 UNUTMADIK 10 web sitemiz hizmetinizde

10 İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 HABERLER Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik için Eğitim Programı Gerçekleştirildi İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 3-4 Şubat 2007 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü nde Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik İçin Eğitim Programı gerçekleştirdi. Meslek İçi Eğitim Programına temsilciliklerimiz dahil, bir çok ilden yoğun katılım oldu. Uzunca bir dönemdir tartışmaları ve çalışmaları yapılan, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik, bu alan da faaliyet gösteren yaklaşık 500 meslektaşımıza tanıtıldı. 2 gün 4 oturum olarak gerçekleşen eğitim programının 1. gününde Prof. N. AYDINOĞLU ve Prof. H. SUCUOĞLU sunum yaptılar. Tasarım Depremi, Davranış Spektrumu, Elastik Deprem Yükleri, Betonarme Yapıların Elastik Ötesi Davranışı, Süneklik Katsayısı, Deprem Yükü Azaltma Katsayısı, Dayanıma Göre Tasarım-Kapasite Tasarımı İlkeleri, Şekil Değiştirmeye Göre Tasarım-İtme Analizi konu başlıklarında sunum yapan Prof. N. AYDINOĞLU ndan sonra, Betonarme Binaları Güçlendirme Esasları Mevcut Binaların Deprem Performansının Değerlendirilmesi: Doğrusal Elastik ve Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemleri ve yönetmelikte ele alınışı hakkında Prof. H. SU- CUOĞLU sunum yaptı. Öğleden sonraki oturumda ise farklı örneklerle konu hakkında yönetmeliğin nasıl ele alınacağı, ve çözüm yolları üzerinde çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar içerisinde, 1975 yönetmeliği ile günümüzde uygulanan yönetmelik kıyaslanarak, güçlendirme çalışmaları açısında ele alınacak farklılıklara dikkat çekildi. Programın ikinci gününde ise, Prof. E. ÖZER iki bölümden oluşan çalışmasını sundu.. 1. bölümde, Depreme Dayanıklı Binalar İçin Hesap Kurallarında Yeni Deprem Yönetmeliğinin Getirdiği Başlıca Değişiklik ve Yenilikler değerlendirilirken, 2. bölümünde ise daha çok Betonarme ve Çelik Binaların Depreme Dayanıklı Tasarımında Yeni Deprem Yönetmeliğinin Getirdiği Başlıca Değişiklik ve Yenilikler ele alındı. Dinleyicilerden gelen bir soru üzerine, çelik yapılar için henüz bir güçlendirme yönetmeliğinin yapılmadığını ifade eden Prof. E. ÖZER, önümüzdeki yıllarda yönetmeliğe ek yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Yemek arasından sonra, katılımcılarında katkıları ile, örnekler üzerinden çalışmalara geçildi. Örnekler ise şöyledir, Örnek 1: Çelik karma sistem tasarımı: Bir doğrultuda süneklik düzeyi yüksek çerçeve, diğer doğrultuda dışmerkez çaprazlı çelik perde Örnek 2: Çelik karma sistem tasarımı: Bir doğrultuda süneklik düzeyi normal çerçeve, diğer doğrultuda süneklik düzeyi normal merkezi çaprazlı çelik perde DSİ Konferans salonunda gerçekleşen seminerin ardından seminerin 2 gününe de katılan üyelerimiz için katılım sertifikası hazırlanacaktır. MİDEK tarafından 2.4 olarak belirlenen meslek içi puanı ise belge almaya hak kazanan üyelerimizin sicillerine odamız tarafından işlenecektir. birim fiyatları öğrenebilirsiniz 11

11 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 2007 Yılı İlkbahar Dönemi Seminerleri Sıra Tarih Seminer Konusu Semineri Veren Kurumu 1 22 Şubat Mart Mart Mart 2007 KANALİZASYON PROJE KRİTERLERİ VE YAPIM TEKNİKLERİ SON DEĞİŞİKLİKLERLE TUĞLA- KİREMİT STANDARTLARI VE UYGULAMALARI YAPILARDA YALITIM MALZEMELERİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI MESLEK TANIMI İnş. Müh. ALİ RIZA SİVRİ İnş. Müh. ÖZDEN YILMAZER Kim. Müh. BUKET ÇAPUROĞLU İnş.Müh. RIZA ALTINSOY İnş.Yük.Müh. SELİM AKÇAHARMAN TUĞLA KİREMİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Marshall Boya ve Vernik San. A.Ş.Ankara Bölge Teknik Satış Sorumlusu 5 22 Mart 2007 TUNEL KALIP VE UZAY ÇATI SİSTEMLERİ BULDAÇ YAPI SİSTEMLERİ TUNEL KALIP VE UZAY ÇATI PROJE GRUPLARI BULDAÇ YAPI SİSTEMLERİ 6 29 Mart 2007 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ NECAT ÖZGÜR ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU 7 05 Nisan 2007 YAPILARDA GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ İnş.Yük.Müh. KEMAL TÜRKARSALAN KEMAL TÜRKARSLAN MÜH Nisan 2007 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RİSK YÖNETİMİ İnş.Yük.Müh. LATİF ONUR UĞUR MNG HOLDİNG 9 19 Nisan 2007 İMAR MEVZUATI VE UYGULAMALARI ŞEHİR PLANCISI FERİDUN DUYGULUER BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 180 KURULU ÜYESİ Nisan 2007 YERALTI TOPOĞRAFYASININ SİSMİK ZEMİN DAVRANIŞINA ETKİSİ Prof. Dr. YENER ÖZKAN ODTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Mayıs 2007 YOL TASARIMINDA KAPASİTE VE DİĞER ETMENLERİN ETKİSİ İnş.Yük.Müh. METE ORER RMT MÜH Mayıs 2007 KENTLEŞMEDE STRATEJİK PLANLAMA ŞEHİR PLANCISI DR.BAHAR GEDİKLİ ODTÜ ŞEHİR BÖLGE VE PLANLAMA BÖLÜMÜ Mayıs 2007 KÖPRÜ TİPLERİ VE ANALİZ TEKNİKLERİ Y. Doç. Dr. ALP CANER ODTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Mayıs 2007 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UZAKTAN ALGILAMA Y. Doç. Dr. ZUHAL AKYUREK ODTÜ JEODEZİ COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ Mayıs 2007 UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE HİDROLOJİK MODEL UYGULAMALARI Y. Doç. Dr. İSMAİL YUCEL ODTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Seminerler ücretsizdir. Başlama saati dur. Sadece Şubemiz üyeleri katılabilir. Katılımcılara katılım sertifikası verilecektir. Katılım adresinden veya Şubemizden form doldurulup ön kayıtla gerçekleştirilecektir. Bir seminere ön kayıt yaptırıp mazeret bildirilmeksizin katılmayan üyemiz diğer seminerlere katılım hakkını kaybedecektir. Bir üyemiz birden fazla seminere katılabilir. Bilgi İçin: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Selanik Caddesi No: 17/5 Kızılay - Ankara Tel: Faks:

12 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ meslek içi eğitim merkezi Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavına Hazırlık Kursu Finansal Matematik İnşaat Muhasebesi Değerleme Teknikleri Mesleki Vergi Mevzuatı Genel Gayrimenkul Mevzuatı Açıklama: 1) Kurs Süresi: 80 Saat 2) Kurs Ücreti: 600 YTL 3) Başvuru sırasında kurs ücretinin yarısı ödenecektir.2.yarısı için 20 günlük senet yapılacaktır. 4) Sınıf 50 kişilik olacak ve sınıfın oluşturulmasında yazılı başvuru esas alınacaktır. Başvuru, kayıt tarihinin ilk günü saat 9.00 da başlayacaktır. Kurs Kayıt Tarihi 26 Mart - 13 Nisan 2007 (Çalışma Saatleri Hafta içi arasıdır) Kurs Başlangıç Tarihi 21 Nisan 2007 Kurs Günleri ve Saatleri: Cumartesi : Pazar : Kurs, İnş. Yük. Müh. R. Selim AKÇAHARMAN, Bankacı Murat ÇAĞLAR ve Mali Müşavir Mustafa GERÇEK tarafından verilmektedir. Yer TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Teoman Öztürk Toplantı Salonu Selanik Cad. No: 19/1 Kızılay - Ankara Bilgi için: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Selanik Cad. No: 17/5 Kızılay/ANKARA Tel: Faks:

13 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ meslek içi eğitim merkezi Yatırım Projelerine İlişkin İş Programlarının Bilgisayar Destekli Düzenlenmesi Kurs Programı Kritik Patika Metodu (CPM) Proje Faaliyetlerinin Oluşturulması Faaliyetler Arası İlişkilerin Kurulması Kod Sisteminin Oluşturulması Faaliyetlerin Ayrımı ve Sıralanması Zaman Analizi (Programlama) İş Programının Güncelleştirilmesi ve Değerleme İş Programının Revizyonu Çubuk Diyagram ve Kutu Diyagramlar Kaynak / Maliyet Tanımlanması ve Yüklenmesi Kaynak Analizi Süre - Maliyet Analizi Çeşitli Çıktı Tiplerinin Düzenlenmesi Açıklama 1) Kurs Süresi: 40 saat 2) Kurs Ücreti: 400 YTL. 3) Başvuru sırasında kurs ücretinin yarısı ödenecektir. 2. yarısı için 20 günlük senet yapılacaktır. 4) Sınıf 18 kişilik olacak ve sınıfın oluşturulmasında yazılı başvuru sırası esas alınacaktır. Başvuru, kayıt tarihinin ilk günü saat, 9.00 da başlayacaktır. Kurs Kayıt Tarihi 05 Mart - 23 Mart 2007 (Çalışma saatleri Hafta içi arasıdır) Kurs Başlangıç Tarihi 09 Nisan 2007 Kurs Günleri ve Saatleri: Pazartesi : Cuma : Cumartesi : Kurs, İnşaat Mühendisi - Hukukçu Emeldar ORTAYLI tarafından verilmektedir. Yer TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Teoman Öztürk Toplantı Salonu Selanik Cad. No: 19/1 Kızılay - Ankara Bilgi için: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Selanik Cad. No: 17/5 Kızılay/ANKARA Tel: Faks:

14 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ meslek içi eğitim merkezi Bilgisayar Destekli Yapı Tasarımı Mühendislik Yapılarının Sonlu Elemanlarla Analizi SAP 2000 Kursu Sonlu Elemanlar Yönetimine Giriş Yapı serbestlik derecesi Yapı rijitliği Çubuk sistemlerin statik analizinde matris-deplasman yöntemi Çözümlemede Temel Kabuller ve Malzeme Özellikleri Temel mukavemet halleri (eğilme, kesmeli eğilme, burulma, burkulma ve 2. mertebe hesap, üç eksenli gerilme, düzlem gerilme, düzlem deformasyon) Yapı taşıyıcı sisteminde kullanılan malzemelerin mekanik özellikleri Sap2000 Yapısal Analiz Programı Temel kavramlar, temel bilgiler Malzeme ve en kesit özellikleri, yükleme durumları Düğüm noktaları ve serbestlik derecelerinin tanımlanması Yapı analizinde kullanılan sonlu eleman türleri Taşıyıcı sistemin matematik modelinin kurulması ve matematiksel model için idealizasyon Rijit diyafram modeli Betonarme dizayn Çelik çerçevelerin optimizasyonu ve dizaynı Sonuçların grafik incelemesi Yapıların Dinamik Analizi Deprem hareketinin oluşumu ve temel karakteristikleri, ivme spektrumu Zemin özelliklerinin deprem hareketine etkisi Dinamik analiz için matematiksel model Tek serbestlik dereceli sistemler Çok serbestlik dereceli sistemler Yapılarda tabii titreşim periyodu, mod şekilleri, özdeğerler, ötelenme rijitliği Mod süperpozisyonu, tepki spektrumu analizi Perde-çerçeve sistemlerin yatay yük altındaki davranışları, perde için geniş kolon analojisi Çözümlü Örnekler Ortagonal-nonortagonal uzaysal çerçeveler, düzlem çerçeveler Uzaysal kafes sistemler, düzlem kafes sistemler Elastik mesnetler, elastik zemine oturan temel çözümü Sıcaklık değişimi ve mesnet çökmelerinin incelenmesi Perdeler için geniş kolon analojisi ile çözüm Hidrostatik basınca maruz yapılar Sismik yük davranış spektrumunu kullanarak dinamik analiz DBYBHY Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Betonarme Elemanlarda Sargılama Etkisi Moment- Eğrilik İlişkisi Mevcut Binaların Değerlendirilmesi - Doğrusal Elastik Hesap Yöntemi Mevcut Binaların Değerlendirilmesi - Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemi Açıklama: 1) Kurs Süresi : 56 Saat 2) Kurs Ücreti: 500 YTL 3) Başvuru sırasında kurs ücretinin yarısı ödenecektir. 2.yarısı için 20 günlük senet yapılacaktır. 4) Sınıf 18 kişilik olacak ve sınıfın oluşturulmasında yazılı başvuru esas alınacaktır. Başvuru, kayıt tarihinin ilk günü saat 9.00 da başlayacaktır Kurs Kayıt Tarihi Mart 2007 (Çalışma Saatleri Hafta içi arasıdır) Kurs Başlangıç Tarihi 13 Mart 2007 Kurs, İnşaat Mühendisi Hazım Yılmaz tarafından verilmektedir. Kurs Günleri ve Saatleri: Salı : Perşembe : Cumartesi : Yer TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Teoman Öztürk Toplantı Salonu Selanik Cad. No: 19/1 Kızılay - Ankara Bilgi için: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Selanik Cad. No: 17/5 Kızılay/ANKARA Tel: Faks:

15 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ meslek içi eğitim merkezi Yapı Maliyeti ve İnşaat Yönetimi Programı Türkiye ve Dünya İnşaat Sektörü İhaleler İhalelere Katılma Kararı Verilmesi İhale Dosyası İncelenirken Değerlendirilmesi Gereken Hususlar İhalelerde Ön Yeterlilik/Yeterlilik Yapı Maliyeti ve Maliyet Hesapları Birim Fiyat Yöntemi, Fonksiyonel Eleman Yöntemi Alan Yöntemi, Hacim Yöntemi, Dolaşım Alanı Yöntemi, Yapay Sinir Ağı Yöntemi. Metraj ve Keşif Çıkarılması (örnek ve uygulamalar) Yapım Sözleşmelerinin Oluşturulması ve Yönetimi İhalelerde Teklif Dosyasının Hazırlanması İş Ortaklıkları ve Firmalar Arası İlişkilerin Başarısı İş Programlarının Oluşturulması, Uygulanması ve Revizyonu Şantiye Kuruluşu ve Organizasyonu Gerekli İzin ve Ruhsatlar Şantiyede Fiili İmalatlar Fotoğraflarla Doğru ve Yanlış Uygulama Örnekleri Taşeron İlişkileri ve Satınalma İnşaat Projelerinde Direkt ve Endirekt Maliyetler Hakediş ve Kesin Hesap Yapılması Süre Uzatımları Yapı Denetimi ve Müşavirliği İnşaat Sektöründe Risklerin Yönetimi İnşaat Projelerinde Süre Kısaltımları Şantiyelerde Kontrol ve Raporlama Sistemleri Açıklama: 1) Kurs Süresi: 24 saat 2) Kurs Ücreti: 150 YTL 3) Başvuru sırasında kurs ücretinin yarısı ödenecektir.2.yarısı için 20 günlük senet yapılacaktır. 4) Sınıf 50 kişilik olacak ve sınıfın oluşturulmasında yazılı başvuru esas alınacaktır. Başvuru, kayıt tarihinin ilk günü saat 9.00 da başlayacaktır. Kurs Kayıt Tarihi 15 Şubat - 02 Mart 2007 (Çalışma saatleri Hafta içi arasıdır) Kurs Başlangıç Tarihi 11 Mart 2007 Kurs, İnşaat Mühendisi Latif Onur UĞUR tarafından verilmektedir. Kurs Günleri ve Saatleri: Pazar Yer TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Teoman Öztürk Toplantı Salonu Selanik Cad. No: 19/1 Kızılay - Ankara Bilgi için: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Selanik Cad. No: 17/5 Kızılay/ANKARA Tel: Faks:

16 İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 DUYURU TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 2007 Yılı İlkbahar Dönemi Meslek içi Eğitim Kursu Hidrolik ve Su Kaynakları 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe giren Odamızın Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmet Yönetmeliği çerçevesinde, yönetmelik gereği uzmanlık alanlarına göre Serbest İnşaat Mühendisi Belgesi alacak üyelerimiz ( yılları) içinde Şubemizin yapmış olduğu uzmanlık alanlarındaki kurslara, seminerlere, kongrelere vb. katılarak Meslekiçi Eğitim Puanı alacaklardır. Yayınlamış olduğumuz Meslekiçi Eğitim Kursu nun meslekiçi eğitim puanı (Uzmanlık Dalı Hidrolik ve Su Kaynakları); Katılım Belgesi için : 6,4 Sınav Başarı Belgesi için : 12,8 puandır. Gün Konu Konuşmacı 30 Mart 2007 Cuma Saat: Mart 2007 Cuma Saat: Mart 2007 Cumartesi Saat: Mart 2007 Cumartesi Saat: Nisan 2007 Pazar Saat: Nisan 2007 Pazar Saat: Nisan 2007 Pazar Saat: Su Mühendisliğinde Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliğinin İlkeleri Su Mühendisliğinde Hidroloji Uygulamaları Açık Kanal Hidroliğinde Temel Kavramlar Barajları Hidrolik Tasarımı Hidroelektrik Santrallerin Kapasite Seçimi Akarsulardan Su Alma Yapıları ve Tasarımı Test Sınavı Doç. Dr. Kemal Önder ÇETİN (ODTÜ İnşaat Fakültesi) Prof. Dr. İbrahim GÜRER (Gazi Ünv. İnş. Müh. Böl.) Prof. Dr. Tülay ÖZBEK (Gazi Ünv. İnş. Müh. Böl.) Dr. İhsan KAŞ İnş. Yük. Müh. Doğan PEKÇAĞLAYAN Dr. Çağlar ÖZCAN Kurs Kayıt Tarihi : 19 Şubat Mart 2007 tarihleri arası Kurs Başlangıç Tarihi : 30 Mart 2007 Cuma Kurs Bitiş Tarihi : 01 Nisan 2007 Pazar Toplam : 16 saat Kurs Günleri : Cuma-Cumartesi-Pazar Kurs Ücreti : 160 YTL Kurs Yeri : T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü Küçük Salonu Yücetepe Ankara Ödeme Şekli: * Ödemeler Şube ve Temsilciliklere yapılacağı gibi, İş Bankası Meşrutiyet Şubesi nolu banka hesabına yatırılabilinir. * Banka kanalı ile yapılan ödemelerde kursun ve katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu dekontun İMO Ankara Şubesi 0 (312) nolu faksa gönderilmesi gerekmektedir. * İMO Üyesi Yüksek Lisans Öğrencilerine %20 indirim yapılacaktır. * Kursa katılımda Odamız üyesi olma şartı aranacaktır. * Kurs sonunda katılım belgesi verilecektir (en az 5 derse katılanlara). Ayrıca bu kurs sonunda bir sınav yapılarak başarılı olanlara kurs başarı belgesi verilecektir. Sınava girmek zorunlu değildir. analizleri görebilirsiniz 17

17 DUYURU İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği Mesleki Faaliyet Kredi Puanları Mesleki faaliyet puanlarının belirlenmesinde esas olacak puanlama sistemindeki kriteri tespit ederken; SİM in iki yıllık dönemde (enaz 30 ve ençok 60) ortalama 45 puan alması hedef alınmıştır. Bu puan toplanırken gerek büyük kentlerde gerek ise kırsal kesimde çalışan SİM in mesleğini devam ettirebilmesi için yapabileceği minimum iş ile hedeflenen ortalama 45 puanın alınması ilkesinden hareket edilmiştir. Aşağıdaki puanlama sisteminde adet herbir proje sayısını, ha, m 2 ve km, mt sırası ile yapı alanları ve yapı uzunluklarını göstermektedir. Yıl ve ay ise aralıklı bile olsa iki yıl içerisinde çalışacağı süreyi göstermektedir. 1) YP. YAPI UZMANLIK ALANI YP1. BETONARME YERÜSTÜ VE YER ALTI YAPILAR Her bir proje (dilatasyon ile ayrılmış bile olsa) 1 adet olarak değerlendirilecektir. Tekrarlı projelerde proje yineleme katsayısı kullanılacaktır. YP1.A1 YIĞMA YAPILAR ( puan / m 2 ya da 3.75 puan / adet) YP1.B1 BETONARME KARKAS KONUT YAPILARI ( puan / m 2 ya da 3.75 puan / adet) YP1.B2 BETONARME TÜNEL KALIP KONUT YAPILARI ( puan / m 2 ya da 3.75 puan / adet) YP1.B3 BETONARME HİZMETE ÖZEL YAPILAR (İş merkezleri, Eğitim Yapıları, Sağlık tesisleri, Turistik Yapılar, Barınaklar) ( puan / m 2 ya da 3.75 puan / adet) YP1.B4 BETONARME HİZMETE ÖZEL YAPILAR (Spor Tesisleri, Terminal Yapıları, Alışveriş Merkezleri, Sanat-Kültür ve Kongre Merkezleri, Katlı Otoparklar) ( puan / m 2 ya da 3.75 puan / adet) YP1.B5 BETONARME HİZMETE ÖZEL YAPILAR (Sanayi Yapıları, Silolar, Depolar) ( puan / m 2 ya da 3.75 puan / adet) YP1.C1 YÜKSEK YAPILAR (Gökdelenler) ( puan / m 2 ya da 3.75 puan / adet) YP1.C2 YÜKSEK YAPILAR (Kuleler, Bacalar) ( puan / m 2 ya da 3.75 puan / adet) YP1.D1 DONATILI ZEMİN UYGULAMALARI ( puan/m 2 ya da 1.50 puan/adet) YP1.E1 SU TUTUCU YAPILAR (Havuzlar, Su Depoları) ( puan / m 2 ya da 3.75 puan / adet) YP1.E2 BİRİKTİRMELİ SU YAPISI BETONARMELERİ (Baraj gövde yapıları, Dip savak, Dolu savak, Su alma ağzı yapıları) (0.008 puan / m 2 ya da 20.0 puan / adet) YP1.F1 HAVAİ NAKİL YAPILARI (Enerji hattı direkleri, Kablolu ve konveyörlü taşıma yapıları) (1.50 puan / adet) 18 inşaat firmaları bilgilerine kolay ulaşın

18 İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 DUYURU YP1.G1 SANAT YAPILARI (Altgeçit, üstgeçit, sel geçitleri v.b.) (1.50 puan / adet) YP1.H1 KÖPRÜLER VE VİYADÜKLER (0.10 puan / mt) YP1.K1 TÜNELLER (Karayolu, Demiryolu, Metro, Derivasyon) (0.10 puan / mt) YP1.L1 KAZIK VE DERİN TEMELLER, MAKİNE TEMELLERİ (1.50 puan/adet) YP1.L2 ZEMİN TUTUCULARI (Ankrajlar, Palplanjlar, İksa uygulamaları, İstinat Duvarları) puan/m 2 ya da 1.50 puan/adet) YP1.M1 GÜÇLENDİRME ( puan/m 2 ya da 4.50 puan/adet) YP1.M 2 ONARIM-RESTORASYON YAPILAN YAPILAR ( puan/m 2 ya da 1,35 puan/adet) YP2. ÇELİK VE AHŞAP YAPILAR Her bir proje (dilatasyon ile ayrılmış bile olsa) 1 adet olarak değerlendirilecektir. Tekrarlı projelerde proje yineleme katsayısı kullanılacaktır. YP2.A1 AHŞAP YAPILAR ( puan/m 2 ya da 4.50 puan/adet) YP2.B1 ÇELİK KARKAS KONUT AMAÇLI YAPILAR ( puan/m 2 ya da 4.50 puan/adet) YP2.B2 ÇELİK HİZMETE ÖZEL YAPILAR (İş merkezleri, Eğitim Yapıları, Sağlık tesisleri, Turistik Yapılar) ( puan/m 2 ya da 4.50 puan/adet) YP2.B3 ÇELİK HİZMETE ÖZEL YAPILAR (Spor Tesisleri, Terminal Yapıları, Alışveriş Merkezleri, Sanat-Kültür ve Kongre Merkezleri, Katlı Otoparklar) ( puan/m 2 ya da 4.50 puan/adet) YP2.B4 ÇELİK HİZMETE ÖZEL YAPILAR (Sanayi Yapıları, Silolar, Depolar) ( puan/m 2 ya da 4.50 puan/adet) YP2.C1 YÜKSEK YAPILAR (Gökdelenler) ( puan/m 2 ya da 4.50 puan/adet) YP2.C2 YÜKSEK YAPILAR (Kuleler, Bacalar) ( puan/m 2 ya da 4.50 puan/adet) YP2.D1 HAVAİ NAKİL YAPILARI (Enerji hattı direkleri, Kablolu ve konveyörlü taşıma yapıları) (4.50 puan/adet) YP2.E1 KÖPRÜLER (0.11 puan / mt) YP2.E2 ASMA KÖPRÜLER (0.50 puan/mt ya da puan/adet) YP2.F1 KOMPOZİT YAPILAR ( puan/m 2 ya da 4.50 puan/adet) YP3. PREFABRİK YAPILAR Her bir proje (dilatasyon ile ayrılmış bile olsa) 1 adet olarak değerlendirilecektir. Tekrarlı projelerde proje yineleme katsayısı kullanılacaktır. YP3.A1 PREFABRİK KONUTLAR ( puan/m 2 ya da 3.75 puan/adet) YP3.B1 PREFABRİK HİZMETE ÖZEL YAPILAR ( puan/m 2 ya da 3.75 puan/adet) YP3.C1 PREFABRİK KÖPRÜLER ( puan/m 2 ya da 3.75 puan/adet) YP3.D1 PREFABRİK SU İLETİM YAPILARI (0.11 puan/mt) YP3.E1 PREFABRİK YAPI ELEMANLARI ÜRETİMİ (30 puan / yıl ya da 2.5 puan / ay ) Enaz 1 yıl çalışması gerekli ücretsiz hizmeti 19

19 DUYURU İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT ) GT. GEOTEKNİK UZMANLIK ALANI GT1. ZEMİN ETÜDLERİ, MEKANİK VE DİNAMİK ANALİZLERİ GT1.A1 PARSEL BAZINDA YAPILAN ETÜDLER (2.5 puan / adet) parsel bazında yapılan etüdler GT1.B1 YOL, BARAJ V.B. YAPILARIN ETÜDLERİ (15.0 puan / adet) yol, baraj v.b. yapılan etüdler GT1.C1 İMAR PLANLARI İÇİN YAPILAN ETÜDLER (7.5 puan / adet) imar planlarında yapılan etüdler GT2. ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ (7.5 puan / adet) GT3. DERİN KAZILAR (ŞEVLER VE İKSALAR) (7.5 puan / adet ) 3) UL. ULAŞTIRMA UZMANLIK ALANI UL1. KARAYOLLARI UL1.A1 OTOYOLLAR ( 4.5 puan / km) UL1.B1 DEVLET VE İL YOLLARI (2.25 puan / km) UL1.C1 KÖY, SERVİS VE BAĞLANTI YOLLARI (1.5 puan / km) UL2. DEMİRYOLLARI UL2.A1 YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU HATLARI (4.5 puan / km) UL2.B1 DEMİRYOLU HATLARI ( 4.5 puan / km) UL3. METRO VE HAFİF RAYLI SİSTEMLER UL3.A1 METRO HATLARI (7.5 puan / km ) UL3.B1 HAFİF RAYLI SİSTEMLER (7.5 puan / km) UL4. TRAFİK DÜZENLEMELERİ UL4. A1 KENT İÇİ TRAFİK DÜZENLEMELERİ (Yaya ve araç trafiği için kent içi yol, kavşak ve saha düzenlemeleri) ( 15 puan / ad ya da 15 puan / yıl ) UL4.B1 ŞEHİRLER ARASI TRAFİK DÜZENLEMELERİ (Trafik düzenleme-yönlendirme amaçlı, yapı, araç ve saha düzenlemeleri) ( 45 puan / ad ya da 15 puan / yıl ) 4) SU. HİDROLİK VE SU KAYNAKLARI UZMANLIK ALANI SU1. BARAJLAR Herhangi bir bölümünü tamamlaması durumunda maksimum puan verilecektir. SU1.A1 DOLGU BARAJLAR (60 puan / adet ) SU1.A2 BETON AĞIRLIK BARAJLAR (60 puan / adet ) SU1.A3 BETONARME KEMER BARAJLAR (60 puan / adet ) SU1.B1 HİDROELEKTRİK SANTRALLER (60 puan / adet) SU1.B2 ENERJİ KIRICI YAPILAR VE DENGE BACALARI (60 puan / adet) SU1.D1 DİP SAVAK DOLU SAVAK YAPILARI (60 puan / adet) SU1.D2 SU ALMA AĞZI YAPILARI (60 puan / adet) SU1.D3 BARAJ EMNİYET VE ÖLÇÜM TESİSİ YAPILARI (60 puan / adet) 20 web sitemiz hizmetinizde

20 İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN ŞUBAT 2007 DUYURU SU1.E1 HAVZA PLANLAMASI VE YÖNETİMİ (60 puan / adet) SU2. AKARSU İYİLEŞTİRME VE GÖLETLER SU2.A1 TAŞKIN KORUMA YAPILARI (30 puan/adet) SU2.B1 GÖLETLER (60 puan / adet) SU2.C1 AKARSU DÜZENLEME YAPILARI (30 puan/adet) SU3. SULAMA VE KURUTMA SİSTEMLERİ SU3.A1 SULAMA SİSTEMLERİ (0.3 puan/ha ya da 30 puan/adet) SU3.B1 DRENAJ SİSTEMLERİ (0.3 puan/ha ya da 30 puan/adet) SU3.C1 KABARTMA VE SU ALMA YAPILARI (30 puan/adet) SU 4. İÇME SUYU VE KANALİZASYON SİSTEMLERİ SU4.A1 İLETİM YAPILARI (1.00 puan/km ya da 15 puan/adet) SU4.B1 İÇME SUYU DAĞITIM SİSTEMLERİ (1.00 puan/km ya da 15 puan/adet) SU4.C1 KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU SİSTEMLERİ (1.00 puan/km ya da 15 puan/adet) SU4.D1 ATIKSU TOPLAMA, BİRİKTİRME VE ARITMA SİSTEMLERİ (1.00 puan/km ya da 15 puan/adet) SU 5. BORU HATLARI SU5.A1 PETROL BORU HATLARI (2.00 puan/km ya da 30 puan/adet) SU5.B1 DOĞALGAZ BORU HATLARI (2.00 puan/km ya da 30 puan/adet) 5) KL. KIYI LİMAN UZMANLIK ALANI KL1. DALGAKIRAN, LİMANLAR, İSKELELER (60 puan / adet) Herhangi bir bölümünü tamamlaması durumunda maksimum puan verilecektir. KL2. DENİZ DEŞARJ SİSTEMLERİ (60 puan / adet) KL3. SAHİL TAHKİMATI (60 puan / adet) 6) YY. YAPIM YÖNETİMİ VE YAPI İŞLETMESİ UZMANLIK ALANI YY1. YAPIM YÖNETİMİ YY1.A1 YAPIM YÖNETİMİ (30 puan / yıl ya da 2.5 puan / ay) Enaz 1 yıl çalışması gerekli YY1.B2 İŞ HUKUKU (30 puan / yıl ya da 2.5 puan / ay) Enaz 1 yıl çalışması gerekli YY2. İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI (30 puan / yıl ya da 2.5 puan / ay) Enaz 1 yıl çalışması gerekli YY3. KALİTE KONTROL VE KALİTE GÜVENCESİ (30 puan / yıl ya da 2.5 puan / ay) Enaz 1 yıl çalışması gerekli 7) YM. YAPI MALZEMELERİ UZMANLIK ALANI YM1. YALITIM MALZEMELERİ VE UYGULAMALARI (30 puan / yıl ya da 2.5 puan / ay) Enaz 1 yıl çalışması gerekli YM2. YAPI KİMYASALLARI MALZEME VE UYGULAMALARI (30 puan / yıl ya da 2.5 puan / ay) Enaz 1 yıl çalışması gerekli YM3. HAZIR BETON ÜRETİM VE UYGULAMALARI (30 puan / yıl ya da 2.5 puan / ay) Enaz 1 yıl çalışması gerekli şube haber bültenine ulaşın 21

İMO Ankara Şube. Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle. Devredilmesi Sempozyumunu Gerçekleştirdi HABERLER

İMO Ankara Şube. Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle. Devredilmesi Sempozyumunu Gerçekleştirdi HABERLER HABERLER İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN EYLÜL 2007 İMO Ankara Şube Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumunu Gerçekleştirdi İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 27-28- 29

Detaylı

Kriz yoksulları vuruyor. Türkiye de Konut Sorunu ve Konut İhtiyacı

Kriz yoksulları vuruyor. Türkiye de Konut Sorunu ve Konut İhtiyacı sayı 188 / 1 aralık 2008 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR ISSN: 1307-2412 Şubelerden...2 de 48. ECCE toplantısı Kıbrıs ta yapıldı...6 da 8. Ulaştırma Kongresi...14 te TMH İnşaat Bilişimi

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

MÜHENDİSİN YEMİNİ TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014

MÜHENDİSİN YEMİNİ TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014 TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014 MÜHENDİSİN YEMİNİ Bana verilen mühendislik unvanına daima layık olmaya, onun bana sağladığı yetki ve yüklediği sorumluluğu

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi nin aylık yayın organıdır. İMO Ankara Şubesi üyelerine ücretsiz gönderilir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi nin aylık yayın organıdır. İMO Ankara Şubesi üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayı: 2008/12 Aralık 2008 içindekiler 2 Başyazı 3 İnşaat Mühendisliği Haftası Etkinlikleri 8 Sonbahar Dönemi Seminerleri Yapıldı 12 14 15 18 21 28 32 Hidroelektrik Santrallerin Yapımı İle İlgili İMO Görüşü

Detaylı

10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi

10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi sayı 224 / 20 eylül 2013 İMO dan ODTÜ Yoluna 20 Eylül 2013 1 dava...5 te TMH nın 477. sayısı yayımlandı...6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi 19

Detaylı

YENİDEN TEKNİK GÜÇ. Mitinge ilişkin haberler ve ortak basın açıklaması sayfa 3 de. TEKNİK GÜÇ 23 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatında

YENİDEN TEKNİK GÜÇ. Mitinge ilişkin haberler ve ortak basın açıklaması sayfa 3 de. TEKNİK GÜÇ 23 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatında sayı 122 / 15 mart 2003 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR ONBİNLER SAVAŞA DUR DEDİ DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından düzenlenen, Savaş Karşıtı Platformlar tarafından da desteklenen Halk

Detaylı

44. Dönem Çalışma Programı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

44. Dönem Çalışma Programı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası sayı 244 / 1 eylül 2014 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 44. Dönem Şubelerimizde Depreme Duyarlılık Sergisi düzenlendi 1 Eylül 2014...5 te 1 Bitlis Temsilciliğimiz yeni bürosunda hizmet

Detaylı

Yapı Denetim Komisyonumuz Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nü ziyaret etti. Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kurslarının sonuncusu Ankara da yapıldı

Yapı Denetim Komisyonumuz Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nü ziyaret etti. Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kurslarının sonuncusu Ankara da yapıldı sayı 249 / 15 kasım 2014 Kıyıların kamusal 15 Kasım değeri 2014 yok 1 ediliyor...2 de TMMOB, Ermenek maden faciası üzerine bölgede incelemede bulundu...4 te &'()*+'+,-../ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

BAŞYAZI. Başyazı. Merhaba ŞUBE'DEN. İMO'dan İNCELEMELER BETON KÖŞESİ ÜYELERİMİZDEN GENÇ-İMO DÜŞÜN VE SANAT. Mizah Köşesi OYUN KÖŞESİ. Briç.

BAŞYAZI. Başyazı. Merhaba ŞUBE'DEN. İMO'dan İNCELEMELER BETON KÖŞESİ ÜYELERİMİZDEN GENÇ-İMO DÜŞÜN VE SANAT. Mizah Köşesi OYUN KÖŞESİ. Briç. İçindekiler BAŞYAZI Başyazı 2 Yıl: 22 - Sayı: 136 - Basım Tarihi: 25 Ağustos 2007 İki ayda bir yayınlanmaktadır. SAHİBİ: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına Prof. Dr. Ömer Zafer ALKU SORUMLU YAZI

Detaylı

Çevre talanına yasal kılıf

Çevre talanına yasal kılıf sayı 250 / 1 aralık 2014 Küçük kıyamet ten 1Aralık büyük 2014 trajedi ye ülkemizin deprem gerçeği...2 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Kadına yönelik şiddetin karşısında dayanışmanın

Detaylı

İMO Antalya ve İstanbul Şubelerinin ortaklaşa gerçekleştireceği kongrenin hazırlık çalışmaları

İMO Antalya ve İstanbul Şubelerinin ortaklaşa gerçekleştireceği kongrenin hazırlık çalışmaları TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ISSN 1301-1405 Yıl: 23, Sayı: 70, Şubat - Ağustos 2014 http://antalya.imo.org.tr İMO Antalya ve İstanbul Şubelerinin ortaklaşa gerçekleştireceği kongrenin hazırlık çalışmaları

Detaylı

Bİlgİsayar Desteklİ Tasarım ve

Bİlgİsayar Desteklİ Tasarım ve EĞİTİM Bİlgİsayar Desteklİ Tasarım ve Üretİm Eğİtİm ProgramlarI >Autocad 2010 Kursu Salı - Perş (18.30 21.40) C.tesi-Pazar (09.30-13.30) Ücret: 300.00 TL (200.00 TL üye) > Inventor 2010 Kursu C.tesi-Pazar

Detaylı

Yapılması gereken, dağılacağının ilk işaretleri görülmeye başlamış sahte istikrar. politikalarla çıkılarak yeni bir umut ortamı yaratılmasıdır.

Yapılması gereken, dağılacağının ilk işaretleri görülmeye başlamış sahte istikrar. politikalarla çıkılarak yeni bir umut ortamı yaratılmasıdır. Merhabalar, 22 Temmuz'da gerçekleşen Genel Seçimler 4,5 yıldır ülkeyi yöneten iktidar partisi AKP'nin kimsenin beklemediği ölçüde yüksek bir oy oranı ile birinci gelmesi ve tek başına bir dönem daha iktidar

Detaylı

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN Açılış 1. Yönetim kurulu adına açılış, başkanlık divanı seçimi ve

Detaylı

18. TMMOB İKK, İKF ve STK Çalışmalarına Katılım. 18.1. Okullar Halkındır Satılamaz!

18. TMMOB İKK, İKF ve STK Çalışmalarına Katılım. 18.1. Okullar Halkındır Satılamaz! 18. TMMOB İKK, İKF ve STK Çalışmalarına Katılım 18.1. Okullar Halkındır Satılamaz! Okuluma Dokunma İnisiyatifi 12 Ocak 2010 günü İstiklal Caddesi üstündeki Beyoğlu Refia Övüç KTÖ Olgunlaşma Enstitüsü binası

Detaylı

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz sayı 260/ 1 mayıs 2015 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 1 Mayıs 2015 Yoksul ülkelerin değişmez kaderi : Deprem Kayıpları...2 de 9.Ulusal Beton Kongresi toplandı 3 te Van da Kamulaştırma

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 23 Sayı: 142 Basım Tarihi: 15 Eylül 2008 İki ayda bir yayınlanmaktadır.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 23 Sayı: 142 Basım Tarihi: 15 Eylül 2008 İki ayda bir yayınlanmaktadır. TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 23 Sayı: 142 Basım Tarihi: 15 Eylül 2008 İki ayda bir yayınlanmaktadır. BAŞYAZI Başyazı 2 YAYIN KURULUNDAN Merhaba 3 ŞUBE'DEN Temmuz Ağustos

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi nin aylık yayın organıdır. İMO Ankara Şubesi üyelerine ücretsiz gönderilir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi nin aylık yayın organıdır. İMO Ankara Şubesi üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayı: 2009/03 Mart 2009 Makro Programlama Kursu içindekiler 2 Başyazı 6 Uluslararası Katılımlı 3. Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu ve Sergisi 8 İMO II. Öğrenci Üye Kurultayı 9 TMMOB 40. Dönem II.

Detaylı

içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI

içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI Yönetim Kurulu: Mehmet TORUN Ayhan YÜKSEL Cemalettin SAĞTEKİN Necmi ERGİN Emre DEMİR Mehmet ZAMAN Özlem

Detaylı

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi sayı 258/ 1nisan 2015 1 Nisan 2015 1 genç - İMO 8.öğrenci meclisi Antalya da gerçekleştirildi...2 de Japon meslektaşımızın intiharı mesleki ve insani ders niteliğindedir...4 te TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ

Detaylı

GENÇ-İMO NUN GÜNDEMİ KONSEYDEN, BASIN AÇIKLAMALARI, GENÇ-İMO ŞUBE HABERLERİ, HES ÇALIŞTAYI, GENÇ-İMO 5. YAZ EĞİTİM KAMPIMIZI TAMAMLADIK RÖPORTAJ:

GENÇ-İMO NUN GÜNDEMİ KONSEYDEN, BASIN AÇIKLAMALARI, GENÇ-İMO ŞUBE HABERLERİ, HES ÇALIŞTAYI, GENÇ-İMO 5. YAZ EĞİTİM KAMPIMIZI TAMAMLADIK RÖPORTAJ: . gençimo s:7 GENÇ-İMO NUN GÜNDEMİ KONSEYDEN, BASIN AÇIKLAMALARI, GENÇ-İMO ŞUBE HABERLERİ, HES ÇALIŞTAYI, GENÇ-İMO 5. YAZ EĞİTİM KAMPIMIZI TAMAMLADIK RÖPORTAJ: VEYSEL YILMAZ, MEHMET ÖZDEMİR, ENGİN SAKİN,

Detaylı

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi sayı 204 / 15 haziran 2010 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR İMO İlk Danışma Kurulu 15 Haziran 2010 1 toplantısını gerçekleştirdi...2 de Sadık Gökçe röportajı...8 de İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ Şube den ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ Ayça YURTTAŞ Bahattin NANE KARADUMAN Cihan Erbil Hüseyin TAPAN Ercüment KOBAN Ersin ÖZTÜRK Gürhan NALBANT Mustafa AYGÜN Ömer KURT Özgür BİLDİK Samet TARAKÇI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. TMMOB Makina Mühendisleri Diyarbakır Şubesi. Şube Günlüğü...2

İÇİNDEKİLER. TMMOB Makina Mühendisleri Diyarbakır Şubesi. Şube Günlüğü...2 TMMOB Makina Mühendisleri Diyarbakır Şubesi Ocak-Nisan 09 İÇİNDEKİLER Şube Günlüğü...2 Şubeden Haberler Ocak / Nisan Eğitimleri...4 Üye Bilgilendirme...5 SMM Kurultayı...6 Teknik Görevli Toplantısı...7

Detaylı

Şubemizde Demokrat Makina Mühendisleri Rekor Katılımla Göreve Yeniden Seçildi

Şubemizde Demokrat Makina Mühendisleri Rekor Katılımla Göreve Yeniden Seçildi BULTEN 118-1:Layout 1 04.06.2014 12:02 Page 3 Şubemizde Demokrat Makina Mühendisleri Rekor Katılımla Göreve Yeniden Seçildi Şubemizde Demokrat Makina Mühendisleri 4018, oyun kullanıldığı 31. Dönem Genel

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Ucuz İş

İnşaat Mühendisleri Ucuz İş sayı 211 / 10 mayıs 2011 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 85 bini aşkın İnşaat Mühendisleri Ucuz İş Gücü, Diplomalı 10 Mayıs İşsiz Olmak 2011 1 Değil, (Herkes İçin) Güvenceli Bir Yaşam İstiyor...2

Detaylı

ÇMO, 22. yaşına girdi. Aynı gün I. Geleneksel Çevreye Duyarlı Basın Ödülü törenin de gerçekleştirildi. Sayfa 2 de

ÇMO, 22. yaşına girdi. Aynı gün I. Geleneksel Çevreye Duyarlı Basın Ödülü törenin de gerçekleştirildi. Sayfa 2 de AYLIK GAZETE Haziran 2014 / Sayı 13 basinyayin@cmo.org.tr ÇMO 22 YAŞINDA ÇMO, 22. yaşına girdi. Aynı gün I. Geleneksel Çevreye Duyarlı Basın Ödülü törenin de gerçekleştirildi. Sayfa 2 de HAFTASONU ANKARA

Detaylı

27. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

27. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 27. Dönem Çalışma Raporu 1 TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 1 27. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2010-2011 27. Dönem Çalışma Raporu 3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 A. GİRİŞ... 13 B. ÖRGÜTLENME... 13 B.1 ÜYELER 13 B.1.1

Detaylı

Teknik ve Bilimsel Etkinlikler. Teknik ve Bilimsel Etkinlikler - 167 -

Teknik ve Bilimsel Etkinlikler. Teknik ve Bilimsel Etkinlikler - 167 - Teknik ve Bilimsel Etkinlikler Teknik ve Bilimsel Etkinlikler - 167 - 41. Dönem Çalışma Raporu - 168 - Teknik ve Bilimsel Etkinlikler TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi TMMOB adına sekreteryası İnşaat Mühendisleri

Detaylı