SPK nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SPK nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar"

Transkript

1 TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş YILINA AİT 28 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKUMANI Şirketimiz Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 28 Mart 2014 Cuma günü, saat da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi No:51 Mudanya / Bursa şirket merkezi adresinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı yapacaktır. Pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur. Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. EGKS de işlem yapacak pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-mkk Bilgi Portalına kaydolarak kimlik ve iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve EGKS den katılacaklarını bildirmeleri gerekmektedir. e-mkk Bilgi Portalına Genel Kurul tarihinden en geç bir gün öncesine kadar kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS) ve 29 Ağustos 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya, vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlan II-30.1 no.lu Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, söz konusu tebliğ kapsamında hazırlanmış aşağıdaki vekâlet formunu (Ek-1) doldurarak imzasını notere onaylatıp veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletnamesine ekleyerek şirketimize göndermesi ve/veya ibraz etmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri'nin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. SPK nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar SPK nun Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde mevcut Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır.

2 Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL) Draka Holding B.V. 83, Diğer 16, , Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun ve/veya Şirketin Ilgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına Ilişkin Talepleri 2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir. 3. Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı, Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağli ortakliklarının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi; Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız üyeler tarihli olağan genel kurul ile 2 yıllığına göreve getirilmiş olup, bu yıl görev sürelerinin dolması sebebi ile yeni Yönetim Kurulu seçimi yapılacaktır. Aday Gösterme Komitesi vazifesini de gören Kurumsal Yönetim Komitesi nce, SPK nın yayımladığı 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer verilen bağımsızlık kriterlerini taşıdığı tespit olunan ve adaylıkları Yönetim Kurulu nun onayına sunulan, Sayın Ali Pandır, Sayın Mehmet Emin Tutan ve Sayın Ayşe Canan Ediboğlu Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişiler olup, bu kişilerin dışında şirketimize bağımsız aday olarak teklif edilen başkaca aday bulunmamaktadır. Bağımsız adaylardan Sayın Ali Aydın Pandır ve Mehmet Emin Tutan 2012 ve 2013 yıllarında şirketimiz Yönetim kurulu nda bağımsız üye görevini ifa etmişlerdir. Bağımsız adaylardan Sayın Ayşe Canan Ediboğlu ise ilk defa bu sene aday gösterilmiştir. Bağımsız adayların dışında Yönetim kurulu üyesi olması için teklif edilen kişiler ise; Prysmian Group şirketlerinin tamamının sahibi Prysmian S.P.A nın Grup Satınalma Direktörü olarak çalışan ve 2012 ve 2013 yıllarında şirketimiz Yönetim Kurulu nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sayın Mahmut Tayfun Anık, Şirketin Genel Müdürü (CEO su) ve 2012 ve 2013 yıllarında şirketimiz Yönetim Kurulu nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Hans Gunnar Staffan Högstedt, Şirketin Mali ve İdari İşler Direktörü ve 2012 ve 2013 yıllarında şirketimiz Yönetim Kurulu nda Üye olarak görev yapan Sayın Ercan Karaismailoğlu, Şirketin Fabrika Direktörü ve 2012 ve 2013 yıllarında şirketimiz Yönetim Kurulu nda Üye olarak görev yapan Sayın Halil İbrahim Kongur ve tüzel kişi aday olarak gösterilen Şirket hakim ortağı Draka Holding N.V. yi temsilen atanan Prysmian Group Enerji Kabloları Genel Müdürü (CEO su) Sayın Fabio Ignazio Romeo dur. Adayların şirketle ve şirketin ilişkili tarafları ile burada açıklananların dışında herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Adayların son on yıl içerisinde yürüttükleri görevler ve ayrılma nedenlerini de içerir özgeçmişlerine aşğıda yer verilmiştir.(ek.2)

3 28 MART 2014 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı nın seçimi gerçekleştirilecektir. 2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi, tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul ile kabul edilen Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak Başkanlık Divanı na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi oylamaya sunulacaktır Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporları ile şirket mali tablolarının okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulması, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK nu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi nde, KAP ta ve Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu nun Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin Raporu ve bağımsız denetimden geçmiş mali/finansal tablolar ( konsolide finansal tablolar) Genel Kurul da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır Hesap Dönemi'ne ait SPK mevzuatına göre hazırlanmış olan tüm mali tablolar, raporlar ve hesapların müzakere edilerek tasdiki, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2013 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının, Yönetim Kurulu nun Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin Raporunun İncelenmesi ve müzakere edilmesini müteakip, 2013 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulacaktır.yönetim Kurulu üyelerinin ibrası ile ilgili karar alınacaktır Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi, SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenmiş 2013 faaliyet yılı ticari bilanço karı olan TL den, TL I. Tertip Yasal Yedek Akçe ve TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, çıkarılmış sermayenin %6,38 sına tekabül eden TL nin tamamının şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kâr dağıtım politikası göz önünde bulundurularak, 16 Nisan 2014 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0, TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0, TL dağıtılmasına, teklif eden Yönetim Kurulu Kararı müzakere edilerek Genel Kurul un onayına sunulacaktır (Ek-3)

4 6. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların onaya sunulması ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması ve ücretlerinin tespiti, Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Draka Holding B.V. nin ve temsilcisi gerçek kişi Fabio Ignazi Romeo nun Yönetim kurulu üyeliği onaya sunulacak (Ek-4), Türk Ticaret Kanununda münhasıran Genel Kurul un yetkisinde bırakılan işler hariç olmak üzere, sair hususlarda Genel Kurul un önceden veya sonradan tasdik ve tasvibine ihtiyaç olmaksızın 2 yıl süreyle ancak her halükarda 2014 ve 2015 hesap dönemlerinin neticeleri ile ilgili olarak 2016 yılında toplanacak olan Olağan Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu seçimi (Ek-5)ve ücretlerinin tespiti yapılacaktır. 7. Şirket bilgilendirme politikasının belirlenmesi, Dönem içerisinde Yönetim Kurulu kararı ile güncel mevzuat dikkate alınarak yenilenen Şirket Bilgilendirme Politikası müzakere edilerek, Şirket politikası olarak benimsenip benimsenmeyeceğine dair karar verilecektir (Ek-6) yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve onayına sunulması, 2014 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının belirlenmesi, 2013 yılı faaliyet döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulda bilgi verilecektir yılında yapılacak olan bağışların üst sınırı belirlenecektir. 9. Şirket ana sözleşmesinin 3. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan ekli tadil tasarılarında belirtildiği şekilde tadili hususlarının müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, Şirket ana sözleşmesinde yapılması planlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanmış olan değişiklikler, genel kurul onayına sunulacaktır (Ek.7). 10. SPK Düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, SPK Düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatlerle ilgili bilgi verilecektir. 11. Denetim Komitesi nin önerisi üzerine; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması, 2014 mali yılı için Bağımsız Denetim kuruluşu seçimi ile ilgili olarak Denetim Komitesinin önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu Kararı müzakere edilecek, akabinde seçimi yapılacaktır. 12. Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin yazılı hale getirilen ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul un bilgilendirilmesi ve onayının alınması Kurumsal yöneitm İlkeleri madde gereğince yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları Genel Kurulda müzakere edilerek onaya sunulacaktır. (Ek-6)

5 13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, SPK nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler gerçekleşmiş ise hissedarlara bilgi verilmesi; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, SPK nun Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi hususu müzakere edilerek karara bağlanacak, ayrıca dönem içerisinde gerçekleşen bu nitelikli işlemler var ise bu işlemler bilgi verilmek suretiyle Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 14. Şirket ana sözleşmesinin 14. maddesi hükmüne istinaden Genel Kurul tarihine kadar yapılmış işlemlerin tasdiki hususu ile bu tarihten sonra yapılacak olan işlemlerin önceden tasvibi hususlarının görüşülmesi, Şirket Ana Sözleşmesinin 14.maddesi hükmüne istinaden, Genel Kurul tarihine kadar alınmış olan gayrimenkullerin alış ve satışına ilişkin kararların ve yapılmış işlemlerin tasdiki oylamaya sunulacak, 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kuruluna kadar şirket ihtiyacı hasıl oldukça gayrimenkul alınması ve satılması hususunda alınacak olan Yönetim Kurulu Kararlarının peşinen tasvibi hususu görüşülerek karara bağlanacaktır. 15. Dilekler ve Kapanış.

6 EK-1 VEKALETNAME TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. nin 28 Mart 2014 Cuma günü, saat da, Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi No:51 Mudanya / Bursa şirket merkezi adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan... yi vekil tayin ediyorum. Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

7 B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Tertip ve serisi:* b) Numarası/Grubu:** c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: (*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. (**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: (*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI

8 EK-2 YÖNETİM KURULU ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ Mahmut Tayfun Anık Yönetim Kurulu Başkanı 25 yılı aşkın süredir Pirelli/Prysmian Grubu nda görev alan Mahmut Tayfun Anık, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine, Türkiye de Hazine ve Finans bölümlerinde çalışarak başlayan Anık, daha sonra Pirelli Lastikleri nin Türkiye, Almanya ve İtalya daki Lojistik ve Satınalma departmanlarında çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev almıştır yılından bugüne de, Prysmian S.P.A nın Grup Satınalma Direktörü olarak çalışan Anık, aynı zamanda Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Denetim Komitesi üyesidir. Hans GS Hoegstedt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & CEO Hans Hoesgstedt, Türk Prysmian a CEO olarak atanmadan önce, yılları arasında, Prysmian Grubu nun Enerji Dağıtım ve Bayi&Müteahhitler Kanalı Dünya Direktörü olarak çalışmıştır. Hoegstedt, kariyerine 1994 yılında, Londra da başlamış ve o tarihten bu yana, The Coca-Cola Company, Fiat Auto/ Alfa Romeo nun da aralarında bulunduğu, birçok B2C ve B2B uluslararası firmada pazarlama ve satış alanında yönetici ve genel müdür/ceo pozisyonlarında görev almıştır. Kariyeri boyunca, İngiltere, Almanya, Amerika Birleşik Devleri, Romanya ve şimdi de Türkiye nin aralarına dahil olduğu 7 farklı ülkede çalışmıştır. Hoegstedt, Pepperdine ve Harvard Üniversiteleri nde İş Yönetimi ve MBA eğitimi almıştır. Fabio Ignazio Romeo Yönetim Kurulu Üyesi (Prysmian (Dutch) Holdings B.V. yi temsilen) Grubumuzun Enerji Kabloları CEO su Fabio Romeo, 1979 yılında Polytechnic Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktorasını, sırası ile 1986 ve 1989 yıllarında Berkeley de, California Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri alanlarında tamamlamıştır. İş hayatına, 1981 yılında TEMA da (ENI Grup) Kimya Fabrikaları Proje Yöneticisi olarak adım atan Romeo, 1982 yılında Honeywell firmasının CEO sunun Teknik Danışmanı olmuştur. Romeo; 1989 yılında Magnetti Marelli Grubu nun Elektronik bölümünde İnovasyon Müdürü olarak göreve başlamış; 1998 yılında ise aynı grubun, Elektronik Sistemleri bölümüne CEO olarak atanmıştır. Pirelli Grubu na Kamyon Lastikleri Satış Direktörü olarak 2001 yılında katılan Romeo, 2002 yılında Pirelli Kablo nun Kamu İşleri Satış Direktörü olmuştur yılı Aralık ayından itibaren grubumuzun Enerji Kabloları CEO su olarak görev yapan Romeo, aynı zamanda Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyesidir. Ercan Karaismailoğlu Yönetim Kurulu Üyesi & Mali ve İdari İşler Direktörü Ercan Karaismailoğlu, 2001 yılında Prysmian ailesinde Planlama ve Kontrol Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır yılları arasında Türk Prysmian da Mali ve İdari İşler Direktörü görevini yürüten Karaismailoğlu, yılları arasında Amerika ya giderek Prysmian Kuzey Amerika Mali ve İdari İşler Direktörü olarak çalışmıştır yılının Nisan ayında Türkiye ye geri dönen Karaismailoğlu, bu tarihten itibaren Mali ve İdari İşler Direktörü olarak çalışmaya devam etmektedir. Profesyonel iş hayatına 1995 yılında PriceWaterhouseCoopers ta audit departmanında başlayan Ercan Karaismailoğlu, daha sonra Arthur Andersen de vergi ve outsourcing departmanlarında görev yapmıştır. Ercan Karaismailoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) belgesine sahiptir. Halil İbrahim Kongur Yönetim Kurulu Üyesi & Fabrika Direktörü Halil İbrahim Kongur, Prysmian ailesine 1986 yılında katılmış olup, 2003 yılından itibaren Fabrika Direktörü görevini yürütmektedir. Kongur, bu göreve atanmadan önce Planlama Mühendisi, Lojistik Müdürü, Üretim Müdürü ve Satınalma Direktörü olarak çalışmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Kongur, daha sonra Berlin Teknik Üniversitesi nde İmalat Teknolojileri dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

9 Ali Aydın Pandır Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aydın Pandır, Ocak 2012 den itibaren Fiat Auto Yönetim Kurulu Başkanına Danışmanlık yapmaktadır yılları arasında Tofaş CEO su ve Tofaş Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışan Pandır, yılları arasında General Motors un Endonezya, Singapur, Çin gibi farklı ülkelerdeki fabrikalarında Tedarik Zinciri Bölge Direktörlüğü ve Genel Müdür/CEO pozisyonlarında görev almıştır yılları arasında Opel Almanya ve yılları arasında ise General Motors Satış Sonrası Hizmetler Yöneticisi olarak çalışmıştır. Kariyerine Tekersan Jant Sanayii nde başlayan Pandır, yılları arasında Otokar A.Ş. de Üretim Müdürü ve yılları arasında Koç Holding A.Ş. de Proje Mühendisi olarak çalışmıştır. Pandır, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunudur. Ayşe Canan Ediboğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Canan Ediboğlu, orta öğrenimini İngiltere'de Ancaster House School'da, yüksek öğrenimini Southampton Üniversitesi Ekonomi bölümünde, Lisansüstü eğitimini ise, yine aynı üniversitede Finansal Kontrol Yönetimi alanında tamamlamıştır. Çalışma yaşamına Southampton Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Canan Ediboğlu, 1980 yılında Türkiye'ye döndü ve aynı yıl Shell Türkiye'de Planlama Müdürü görevini üstlendi. Bu yıldan itibaren Shell Türkiye'nin Pazarlama, Hazine ve Planlama Bölümü ağırlıklı olmak üzere çeşitli departmanlarında görev aldı. Canan Ediboğlu emekliliğe ayrılıncaya kadar 2001 ve 2009 yılları arasında Shell Türkiye Ülke Başkanlığını ve Genel Müdürlüğünü yapmıştır. Bu süreçte günlük yönetim ve organizasyonun yanında birçok önemli Birleşme ve Devralma sürecine liderlik etmiş ve Shell in Türkiye deki büyümesini öncülük etmiştir. Canan Ediboğlu 2010 ve 2011 yıllarında Türkiye de ING Bank ve Aygaz Yönetim Kurulları nda bağımsız üye olarak görev yapmıştır. Mehmet Emin Tutan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Tutan, Kasım 2002-Haziran 2011 Ak Parti Bursa Milletvekili olarak görev yapmıştır yılları arasında Ak Parti Bursa Yıldırım İlçe Başkanı olarak görev yapan Tutan, yılları arasında ise Bursa Meclis Üyesi olarak çalışmıştır. Aynı zamanda Yeminli Mali Müşavir olan Tutan ın bir de Yeminli Mali Müşavirlik bürosu bulunmaktadır. Tutan, Uludağ Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur.

10 EK-3 TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI Karar No. : 2014 /06 Tarih : KÂR DAĞITIM TEKLİFİ Şirketimizin 2013 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına yönelik Kâr Dağıtım Teklifi nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde: - SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenmiş 2013 faaliyet yılı ticari bilanço karı olan TL den, TL I. Tertip Yasal Yedek Akçe ve TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, çıkarılmış sermayenin %6,38 sına tekabül eden TL nin tamamının şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kâr dağıtım politikası göz önünde bulundurularak, 16 Nisan 2014 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0, TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0, TL dağıtılmasına, - bu işlemlerin 2013 mali yılı Olağan Genel Kurulu na teklif olarak götürülmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. BAŞKAN Mahmut Tayfun Anık BAŞKAN YARDIMCISI Hans Gunnar Staffan Högstedt DRAKA HOLDING Fabio Ignazio Romeo Ercan Karaismailoğlu Halil İbrahim Kongur Neslihan Tonbul Ali Aydın Pandır Mehmet Emin Tutan

11 EK-4 TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI Karar No. :2014/02 Tarih : Şirket imiz ana ortağı Prysmian Dutch Holdings N.V. nin tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Draka Holding N.V. bünyesinde birleşmesi neticesinde; infisah eden Prysmian Dutch Holdings B.V. nin külli halefi Draka Holding B.V. şirketimizin ana ortağı haline gelmiş, Yönetim Kurulumuzun tarihli 2012/15 Sayılı kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Prysmian (Dutch) Holdings B.V. nin yönetim kurulu üyeliği sona ermiştir. Daha sonrasında Draka Holding N.V. tür değişikliğine gitmiş, bunun neticesinde ticaret ünvanı Draka Holding B.V. olmuştur. Yapılan görüşmeler neticesinde, her ne kadar birleşme ile külli halefiyetin sonucu olarak Draka Holding B.V. nin otomatikman Yönetim Kurulu üyesi olduğu ve Prysmian (Dutch) Holdings B.V. temsilcisi Fabio Ignazio Romeo nun da gerçek kişi temsilci olarak görevli olduğu mütalaa edilmiş ise de, herhangi bir tereddüt oluşmaması bakımından aşağıdaki tespitler yapılmış ve kararlar alınmıştır. - Draka Holding B.V. nin, Prysmian (Dutch) Holdings B.V. yerine yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, - Bu husus ile birlikte söz konusu birleşme neticesinde Yönetim Kurulu üyesi olan Draka Holding B.V. nin Yönetim Kurulu üyeliğinin ve hâlihazırda Prysmian (Dutch) Holdings B.V. nin gerçek kişi temsilcisi olan V Ponchielli 31 A Monza adresinde mukim İtalya uyruklu, RMOFGN55M25H264M vergi numaralı Fabio Ignazio Romeo nun Draka Holding B.V. tarafından da gerçek kişi temsilci olarak atanması hususunun tescil ve ilanı için Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına, - Fabio Ignazio Romeo nun temsilcilik görevinin yanı sıra Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinin devam etmesine, - Bu kararın yapılacak ilk Genel Kurul un tasvibine arz edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. BAŞKAN Mahmut Tayfun Anık BAŞKAN YARDIMCISI Hans Gunnar Staffan Högstedt Ercan Karaismailoğlu Halil İbrahim Kongur Ali Aydın Pandır Neslihan Tonbul Mehmet Emin Tutan

12 EK-5 TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI BAĞIMSIZ ADAY LİSTESİNİN BELİRLENMESİ Karar No. :2014/03 Tarih : tarihli, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yayım tarihinde yürürlüğe giren 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin yapılan görüşmeler neticesinde, Anılan ilkelerden gereği Aday Gösterme Komitesi nin görevlerini üstlenen Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulumuz onayına sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin teklif değerlendirilerek, Ali Aydın Pandır, Ayşe Canan Ediboğlu ve Mehmet Emin Tutan dan oluşan Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının onaylanması ve bu kişilerle ilgili mevzuatta belirtilen işlemlerin yapılmasına ve söz konusu isimlerin Genel Kurul onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. BAŞKAN Mahmut Tayfun Anık BAŞKAN YARDIMCISI Hans Gunnar Staffan Högstedt DRAKA HOLDING Fabio Ignazio Romeo Ercan Karaismailoğlu Halil İbrahim Kongur Neslihan Tonbul Ali Aydın Pandır Mehmet Emin Tutan

13 EK-6 TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI & ÜCRET ESASLARI Karar No. : 2014 /05 Tarih : Yapılan görüşmeler neticesinde, - Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan güncel düzenlemeler uyarınca ekli şekilde revize edilen Şirket Bilgilendirme Politikasının ( Ek 1 ) Genel Kurulun onayına sunulmasına, tarihinde yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde mevcut, Kurumsal Yönetim İlkeleri no.lu maddesi gereğince; İnsan Kaynakları Departmanınca hazırlanan ve Kurumsal Yönetim Komitesince uygun bulunarak şirket internet sitesinde yayımlanmasına karar verilen, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarının ( Ek 2 ) şirket internet sitesinde ve Kamu Aydınlanma Platformunda yayımlanmasına, bu esasların söz konusu tebliğ hükmü gereğince Genel Kurul un tasvibine arz edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. BAŞKAN Mahmut Tayfun Anık BAŞKAN YARDIMCISI Hans Gunnar Staffan Högstedt DRAKA HOLDING Fabio Ignazio Romeo Ercan Karaismailoğlu Halil İbrahim Kongur Neslihan Tonbul Ali Aydın Pandır Mehmet Emin Tutan

14 Ek 1 TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. GİRİŞ Bu politikanın amacı borsada kote edilen finansal enstrümanların düzenleyicisi olarak Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. ( Şirket ) tarafından kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Kurulu ( S.P.K ) ve Borsa İstanbul A.Ş. ( B.I.S.T ) düzenlemelerine uyum gösterilerek bilgi verme yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusundaki Şirket kurallarının tanımlanmasıdır. 2. İSTENİLEN BİLGİ VE BİLDİRİMLER S.P.K ve B.I.S.T. düzenlemeleri kapsamında yayımlanan kanun, tebliğ ve diğer mevzuat çerçevesinde Şirket, SPK ve B.I.S.T. e piyasanın doğru çalışmasını sağlamak üzere zorunlu ve yararlı olduğuna inanılan, ticari sır niteliğinde olmayan, sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelere dair bildirimleri zamanında ve düzenli şekilde yapacaktır. Faaliyet alanı ile ilgili yalnızca belirli sayıdaki Şirket mensupları ve diğer görevlileri tarafından bilinen, elde edilebilen, rakiplerce bilinmemesi ve üçüncü kişilere ve kamuya açıklanmaması gereken Şirket in ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için büyük önemi bulunan; iç kuruluş yapısı ve organizasyonu, mali, iktisadi, kredi ve nakit durumu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları, imalat teknik özellikleri, fiyatlandırma politikaları, pazarlama taktikleri ve masrafları, pazar payları, toptancı ve perakendeci müşteri potansiyeli ve ağları, izne tâbi veya tâbi olmayan sözleşme bağlantılarına ilişkin bilgi, belge, elektronik ortamdaki kayıt ve verilerin tümü ticari sır olarak tanımlanır. 3. İLGİLİ DEPARTMANLAR & İDARİ SORUMLULUK Süreçte şu departmanların rolü ve sorumluluğu vardır; Mali ve İdari İşler, Hukuk İşleri, Yatırımcı İlişkileri ve ilgili diğer departmanlar. İlgili departmanlarda idari sorumluluğu bulunan kişiler, şirket Yönetim Kurulu üyeleri ile, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket'in içsel bilgilerine düzenli erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Şirketimizde İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi nde bulunanların bu listede yer almalarından kaynaklanan sorumlulukları, taraflarına yönelik şekilde hazırlanmış olan mektuplar aracılığıyla hatırlatılmaktadır. İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi yatırımcı ilişkileri departmanı tarafından gerektiğinde güncellenmekte ve ara dönemler de dahil olmak üzere şirketin faaliyet raporlarında yayımlanmaktadır. 4. ŞRKET PROSEDÜRÜ Mali ve İdari İşler ile Hukuk İşleri ve İlgili Diğer Departmanlar açıklanması gereken bilgi ve bu bilginin ne zaman açıklanması gerektiği konusunda Yatırımcı İlişkileri Departmanını bilgilendirir. İlgili Direktör ve Müdürlerden bilgi ve belgelerin ivedilikle ve eşzamanlı olarak Yatırımcı İlişkileri Departmanına göndermesi ve sağlanan bilgilerin doğruluğunu garanti etmesi beklenir. Şirket meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve Şirket in bu bilgileri açıklanacağı zamana kadar gizli tutması kaydıyla, erteleyebilir. Bunların dışındaki içsel bilgiler veya bu bilgilerdeki değişiklikler açıklama yükümlülüğünün ortaya çıktığı veya öğrenildiği tarihte gecikmeksizin Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ( KAP ) açıklanır. Hukuk İşleri Departmanı gerektiğinde ve zorunlu olduğunda, Mali ve İdari İşler Departmanı ve, Yatırımcı İlişkileri Departmanı ile işbirliği içinde bilgilerin B.I.S.T. ve KAP sistemine gönderilip gönderilmemesinin ve düzenlemeler gereği özel durum açıklamalarının yapılıp yapılmamasının gerekli olup olmadığını değerlendirir ve doğrular.

15 Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi medya takip ajansları tarafından günlük olarak yapılır ve Şirket in iletişimden sorumlu yetkilisine günlük ve aylık olarak raporlanır. Bu raporlar Yatırımcı İlişkileri, Mali ve İdari İşler ile Hukuk İşleri Müdürlüklerine bildirilir. Yatırımcı İlişkileri, Mali ve İdari İşler ile Hukuk İşleri Departmanları bu haber ve bilgilerin sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte veya kamuyu aydınlatma dokümanları ile daha evvel duyurulmuş bilgilerden farklı olup olmadığının değerlendirilmesini yapar. Bu değerlendirme sonucunda Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin yine de bir açıklama yapılması istenmesi durumunda, Tebliğ kapsamında zorunlu açıklamalar ile aynı şekilde, açıklama yapılır. Özellikle B.I.S.T. te işlem gören sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin meydana gelmesi durumunda Mali ve İdari İşler, Yatırımcı İlişkileri ile Hukuk İşleri Departmanları ilgili Departman Direktör ve Müdürlerinin sağladığı bilgilere dayanarak kamuya yapılacak açıklamalardan sorumludur. Son olarak Yatırımcı İlişkileri Departmanı; Mali ve İdari İşler, Hukuk İşleri ve İletişimden Sorumlu Departmanları ile birlikte sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmeleri içeren bildirimleri KAP Sistemine gönderir ve adı geçen bildirimlerin alınmış olduğundan emin olur. Yatırımcı İlişkileri Departmanı yatırımcılardan gelen sözlü ve yazılı bilgi talepleri hakkında Mali ve İdari İşler ile Hukuk İşleri Departmanını bilgilendirir, bu talepler doğrultusunda yapılacak tüm bilgi paylaşımı mümkün olan en kısa süre içerisinde, işbu bilgilendirme politikasındaki esaslar dikkate alınarak, daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında yapılır. Departmanın yatırımcılar ile gerçekleştirdiği tüm yazışmalar kayıt altında tutulmaktadır. Sermaye piyasası katılımcıları ile olan iletişimi Şirket adına sadece Yönetim Kurulu tarafından kamuya açıklama yapmaya yetkilendirilen kişiler kurabilir. Şirket; kamuya açıklanmış bilgiler haricindeki diğer tüm bilgileri şirket dışı gerçek veya tüzel kişiler ile tartışmaktan kaçınır, çalışanlarını bu konularda bilgilendirir ve vazifesi gereği bu bilgiye ulaşanları bilgiyi gizli tutmaları için gizlilik sözleşmesi ile bağıtlar, faaliyetleri ile ilgili beklentiler konusunda kamuya açıklamaya ilişkin mevzuatın dışında yönlendirme yapmaz. Şirketin kurumsal internet sitesi dir. Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler, SPK Mevzuat ı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak düzenlenir ve saklanır. KAP Sistemine gönderilen bilgiler Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından Şirket in internet sitesine konulur ve daha sonra iletişimden sorumlu departman yukarıda adı geçen olaylarla ilgili basın bültenlerinin içeriğini Mali ve İdari İşler, Yatırımcı İlişkileri, Hukuk İşleri ve ilgili Departman yöneticileri ile paylaşır ve güncel yönetmeliklerin gerektirdiği durumlarda basın ajanslarına gönderir. Aşağıdaki başlıkları kapsayan bilgi ve belgeler Şirket internet sayfasından (www.prysmiangroup.com.tr) yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır: Ticaret sicil bilgileri, son durum itibariyle ortaklık yapısı, Son durum itibariyle yönetim kurulu ve yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komite üyeleri ile üst düzey yöneticileri, Değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket esas sözleşmesinin son hali, Son beş yıla ait faaliyet raporları, Son beş yıla ait Yönetim Kurulu Kararları Özel durum açıklamaları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Son beş yıl içinde yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve toplantı tutanakları ve toplantı gündemleri, Vekâleten oy kullanma formu,

16 Son beş yıla ait periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları, İzahname ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, Şirket tarafından oluşturulan etik kurallar Haberler ve sıkça sorulan sorular bölümü, Yukarıda sayılanlar dışında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 2. Bölüm madde de sayılan hususlara şirket bakımından uygulanabilir olmadığı için internet sitesinde yer verilmemiştir. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara kurumsal internet sitesi üzerinden zamanında ulaşılmasına imkân tanınır. Sermaye piyasası katılımcıları ile gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme toplantıları veya gelişmelere paralel olarak yapılan basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara, Şirket'in kurumsal internet sitesinden ulaşılabilinir. Şirket tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak istenmesi halinde, aşağıda belirtilen esaslara uyulması zorunludur: Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler şirket yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanabilir. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bu bentte yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklamanın Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılması zorunludur. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

17 Ek 2 TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU LERİ VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI Şirketimizde rekabetçi ve adil bir ücret politikası uygulanması amacıyla kurulmuş olan iş değerlendirme sistemi bulunmaktadır. Bu sistemin bir diğer dinamiği de, çalışanların toplam gelirlerini güncel ücret piyasasına göre kıyaslamak üzerine kurulmuştur. Üst düzey yönetici ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve hedefleri ile birlikte kişilerin pozisyonları dikkate alınarak belirlenmektedir. Üst düzey yönetici primleri ise, yıllık finansal ve operasyonel (karlılık, nakit akışı, pazar payı, verimlilik,...vb.) şirket hedefleri ile birlikte, bireysel hedeflerin yıl sonunda elde edilen sonuçlarla kıyaslanması sonucunda yapılmakta, bu değerlendirme yapılırken yukarıdaki yetkinliklerin dışında herhangi bir subjektif kriter bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinden bağımsız olmayan (icracı ve icracı olmayan) üyeler, Yönetim Kurulu üyeliğini herhangi bir ücret beklentisi olmaksızın kabul etmişlerdir ve bu görev ile ilgili olarak kendilerine ödenebilecek tüm bedellerden peşinen feragat etmişlerdir. Bu nedenle, bahsi geçen üyeler bakımından herhangi bir ücretlendirme esası oluşturulmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ise Sermaye Piyasası Kurulu nun yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinde yer alan ve uyulması Şirketimizce zorunlu bulunan maddesi dikkate alınarak; herhangi bir şekilde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı bir ödeme planı uygulanmamakta olup, yalnızca üyelerin sahip olduğu mesleki eğitim, bilgi ve tecrübenin değerlendirilmesi ve piyasada yer alan aynı ölçekteki firmalarla yapılan ücret kıyaslama çalışmaları sonucunda ulaşılan ortalama ücret skalası dikkate alınarak, üyelerin bağımsızlıklarını korumaları esası gözetilerek belirlenmektedir.

18 EK-7 TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Karar No. : 2014 /01 Tarih : Şirketimiz bünyesinde mevcut laboratuvarın akredite edilmesi ve bağımsız laboratuvar olarak işletmeye alınması öngörüldüğünden, - Şirket ana sözleşmesi'nin 3. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, - Ana sözleşme değişikliği ile ilgili gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Başkanlığı na başvuruda bulunulmasına, - Gerekli izinlerin alınmasından sonra tadil maddelerinin Genel Kurul un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. BAŞKAN Mahmut Tayfun Anık BAŞKAN YARDIMCISI Hans Gunnar Staffan Högstedt DRAKA HOLDING Fabio Ignazio Romeo Ercan Karaismailoğlu Halil İbrahim Kongur Neslihan Tonbul Ali Aydın Pandır Mehmet Emin Tutan

19 TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI Eski Madde Madde 3 Şirketin maksadı ve başlıca çalışma konusu: a- Elektroteknik sahada her nevi kablo ve iletkenler, makina, aparay, alet ve edevat ve bunların parça ve teferruatı, ham ve yardımcı yarı mamul ve mamul maddeler ve sair bilcümle mevaddın imali, ithal-ihraç ve ticaretini yapmak. b- Gayrimenkul mallar ve bu maliyetteki haklara ve toprak altı ve toprak üstü kıymetlere tasarruf ve tehasüp eylemek, satıp ferağını vermek ve bunlar üzerindeki ipotek vaz eylemek, ipotek almak ve konan ipoteği kaldırmak; binalar inşa etmek, icabında kiraya vermek ve satmak, kira ile bina tutmak. c- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi menkul kıymetler alıp satmak, menkul rehni, işletme rehni, kefalet, banka garantisi şeklinde aynı veya şahsi her nevi teminat alıp vermek, ödünç para verme işleri niteliğinde olmamak kaydıyla her şekilde borç kredi temin etmek ve vermek. d- Her nevi nakil vasıtalarına tesahüp etmek ve bunları kullanmak. e- Kurulmuş ve kurulacak her nevi teşekküllere iştirak etmek ve iştiraklerini devir veya satmak. f- Mümessillik, acentalık yapmak, bayilikler ve satış teşkilatı kurmak, resmi ve hususi taahhüt işleri yapmak. g- Lisans, patent ve sair nevi fikri hakları iktisap etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. h- Sosyal Sorumluluk ilkesi çerçevesinde bir önceki senelik dönem net karının %10 unu geçmeyecek şekilde belli bir miktarı vakfa özgülemek suretiyle çeşitli amaçlarla vakıf kurmak ve aynı miktarla sınırlı olmak üzere kişi ve /veya kurumlara bağışta bulunmak, i-şirketin menfaati ile ilgili sair bilcümle faaliyette bulunmaktır. Yukarıda gösterilen maumelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Idare Meclisinin teklifi ve Umumi Hey etin tasdiki ve gerekli kanuni işlemlerin ifasından sonra dilediği işleri de yapabilir. 3. kişiler lehine teminat, rehin veya ipotek verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu Yeni Madde Madde 3 Şirketin maksadı ve başlıca çalışma konusu: a- Elektroteknik sahada her nevi kablo ve iletkenler, makina, aparat, alet ve edevat ve bunların parça ve teferruatı, ham ve yardımcı yarı mamul ve mamul maddeler ve sair bilcümle mevaddın imali, ithalihraç ve ticaretini yapmak. b- Kablo üretiminde kullanılan hammaddelerin ve nihai ürün olarak her çeşit kablonun, ulusal ve uluslararası standartlara veya önceden tanımlanmış metotlara göre geometrik, elektrik, mekanik, kimyasal, optik ve yangına karşı dayanım test ve deneylerini yapmak ve sonuçlarını raporlamak, kablonun yangına karşı dayanım sınıflandırmasını yapmak ve her türlü laboratuvar faaliyetinde bulunmak amaçlarıyla gerekli donanım ve altyapıya sahip laboratuvar ve tesisleri kurmak ve işletmek, laboratuvar ve tesis kurulumu konusunda yerli ve yabancı şirketlerle lisans, patent, know-how konularında anlaşmalar yapmak, gerekirse ortaklık kurmak. c- Gayrimenkul mallar ve bu maliyetteki haklara ve toprak altı ve toprak üstü kıymetlere tasarruf ve tehasüp eylemek, satıp ferağını vermek ve bunlar üzerindeki ipotek vaz eylemek, ipotek almak ve konan ipoteği kaldırmak; binalar inşa etmek, icabında kiraya vermek ve satmak, kira ile bina tutmak. d- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi menkul kıymetler alıp satmak, menkul rehni, işletme rehni, kefalet, banka garantisi şeklinde aynı veya şahsi her nevi teminat alıp vermek, ödünç para verme işleri niteliğinde olmamak kaydıyla her şekilde borç kredi temin etmek ve vermek. e- Her nevi nakil vasıtalarına tesahüp etmek ve bunları kullanmak. f- Kurulmuş ve kurulacak her nevi teşekküllere iştirak etmek ve iştiraklerini devir veya satmak. g- Mümessillik, acentalık yapmak, bayilikler ve satış teşkilatı kurmak, resmi ve hususi taahhüt işleri yapmak. h- Lisans, patent ve sair nevi fikri hakları iktisap etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. i- Sosyal Sorumluluk ilkesi çerçevesinde bir önceki senelik dönem net karının %10 unu geçmeyecek şekilde belli bir miktarı vakfa özgülemek suretiyle

20 Düzenlemelerine uyulur. çeşitli amaçlarla vakıf kurmak ve aynı miktarla sınırlı olmak üzere kişi ve /veya kurumlara bağışta bulunmak, j- Şirketin menfaati ile ilgili sair bilcümle faaliyette bulunmaktır. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu nun teklifi ve Genel Kurul un tasdiki ve gerekli kanuni işlemlerin ifasından sonra dilediği işleri de yapabilir. 3. kişiler lehine teminat, rehin veya ipotek verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Karar No : 2014 /01 Tarih : 16.01.2014 Konu : Ana Sözleşme Tadilleri

Karar No : 2014 /01 Tarih : 16.01.2014 Konu : Ana Sözleşme Tadilleri Karar No : 2014 /01 Tarih : 16.01.2014 Konu : Ana Sözleşme Tadilleri Şirketimiz bünyesinde mevcut laboratuvarın akredite edilmesi ve bağımsız laboratuvar olarak işletmeye alınması öngörüldüğünden, - Şirket

Detaylı

SPK nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

SPK nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKUMANI Şirketimiz Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 27 Mart 2015 Cuma

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 24 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KAPLAMİN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 24 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KAPLAMİN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 24 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.03.2014 TARİHİNDE YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.03.2014 TARİHİNDE YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.03.2014 TARİHİNDE YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Sayın Pay Sahiplerimiz, 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin Gündemindeki

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2014 tarihinde

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar SODA SANAYİİ A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 23 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2014 faaliyet yılı çalışmalarını

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 28.05.2015 TARİHLİ 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 28.05.2015 TARİHLİ 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 28.05.2015 TARİHLİ 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.05.2015 tarihinde

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Yönetim Kurulumuzun 20Şubat 2015 tarihli 18 numaralı kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin

Detaylı

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu: TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2013 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:

Detaylı

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04 ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04.2014 TARİHLİ 2013 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ilişkin

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMİ 06.03.2014 1 2 1- Genel Bilgiler Prysmian Grubu olarak, enerji kabloları ve sistemleri, haberleşme

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 03.09

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 03.09 SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 03.09.2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul

Detaylı

2014 Kamuyu Aydınlatma Platformu

2014 Kamuyu Aydınlatma Platformu Kamuyu Aydınlatma Platformu Page 1 of 1 English Yardım İletişim İmzalı Görüntüle Ek dosyalar AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR [] 03.04.2015 16:39:05 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi

Detaylı

TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN

TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 28.03.2014 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Nisan 2015 Salı günü,

Detaylı

31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği

Detaylı

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2014 Pazartesi Günü Saat: 14.00 de İstanbul, Tuzla, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi

Detaylı

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 15.07.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2014 faaliyet yılı çalışmalarını

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.04

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.04 AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel

Detaylı

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILINA AİT 15 NİSAN 2015 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILINA AİT 15 NİSAN 2015 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILINA AİT 15 NİSAN 2015 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda

Detaylı

TURCAS PETROL A.Ş. 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TURCAS PETROL A.Ş. 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TURCAS PETROL A.Ş. 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1) 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 Yılı

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 2013 YILINA AİT 10 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 2013 YILINA AİT 10 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 2013 YILINA AİT 10 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 1 Ocak 2013 31 Aralık 2013 Mali Dönemini Kapsayan 2013 Yılı Olağan

Detaylı

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 30.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Nisan 2015 Perşembe Günü günü saat 10:00

Detaylı